Page 1

CMYK

Fostpoli`isttrimis]njudecat[ pentrufaptedecorup`ie

Pag. 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Om de afaceri boto\[nean ]necat ]n Delt[ Pag. 4

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.192(1974)•Mar`i,4octombrie2011•8pagini

Bulevardul de la Boto\ani, ref[cut cu furturi \i granit desprins Pavelelecugranit dinChinaamplasatepebulevardul MihaiEminescu au]nceputs[se desprind[chiar ]naintedefinalizarealucr[rii.

Pag. 3

N[t[r[i \i \omeri produc`ia liceelor „de meserie” Scot\omeripeband[rulant[, eleviinureu\escs[ob`in[diplom[debacalaureat,angajatoriinu reu\escs[-i]ncadreze,daraude anibuniacela\iplande\colarizare.Estevorbadespregrupurile \colarecuprofil]ndomeniulconfec`iilorsaualconstruc`iilor. Pagina 5

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112


2

STARTNEWS TABLETA «CrinAntonescus-aluatdepre\edintele ConsiliuluiJude`ean,Mihai~ibuleac, sugerându-iacestuias[-\icauteserviciu, darliderulliberalauitatcudes[vâr\ire s[spun[c[laBoto\anicâtdecurândvor ]ncepelucr[rileceluimaimareproiect privindalimentareacuap[amaimultor localit[`idinjude`»

Diabetpolitic zaharat }nc[nuse\tiecucertitudinecândvoravealocalegerile\idac[ vorfisaunucomasate,cutoateasteapoliticieniino\triau]nceputs[necolindecutotfeluldeur[turi,uneledesuete,altelealerte,dartoateplinedepromisiunide\arte.Boto\aniula]nceputs[ fietotmaic[lcatdepoliticienicu„\taif”,s[pt[mânatrecut[au f[cut b[i de mul`ime cei doi lideri useli\ti Crin \i Victora\, domni\oriiaufostpupa`i,aplauda`i\i]njura`idup[placulfiec[rui boto\[nean]nparte.LaPop[u`i,pelâng[admiratoriiumanicei doidemnitariaufostprivi`i\idemiideochiblajini\i]ntreb[tori deoi,capre,vite,porumbei\icâini,\ispresurprindereapoliticienilorpatrupedelen-aur[spuns]nniciunfelpromisiunilorlor, nicim[carberbeciin-aubeh[itchiardac[octombrieeluna]mperecherii. Nuacela\ilucrus-a]ntâmplat]nsalaTeatruluiMihaiEminescu unde peste 400 de useli\ti \i-au ]nfierbântat palmele aplaudând frenetic vorbele celor doi lideri. }n deschidere a luat cuvântul liderul PSD de Boto\ani, senatorul Gheorghe Marcu, care n-a f[cut decât s[ se ]ntreac[ ]n ipocrizii, domnia sa a ]nceput alocu`iuneaplecânddelaMihaiEminescu.Teiacufrisoanecând \tiic[acestindividn-ac[lcatlaniciomanifestarededicat[mareluipoet,n-ami\catundegetspreapromova]nvreunfelspiritul acestorlocuri,decândaintrat]npolitic[n-a\tiutdecâts[trag[ sfori\is[-\iamplificepropriileafaceri,demulteoripriningineriifinanciaremaipu`inortodoxe.La]ntâlnireaopozi`ieidinsala teatruluis-ajucat\iteatru,replicileaufost\iblânde\idure,Crin Antonescu s-a luat de pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~ibuleac, sugerându-i acestuia s[-\i caute serviciu, dar liderul liberalauitatcudes[vâr\ires[spun[c[laBoto\anicâtdecurând vor]ncepelucr[rileceluimaimareproiectprivindalimentareacu ap[amaimultorlocalit[`idinjude`,oricândeconomistulMihai ~ibuleac]\ipoateg[siunserviciu]ncoordonarealucr[riloracestuiproiectpecândliderulliberalilorboto\[neni,Florin~urcanu, ]ncazul]ncareelectoratul]lvaamenda,vanimeriiar[\ilaSuli`a lastânaluineaFlorea.LaunmomentdatCrinAntonescuainvocat\icuvântul„ipocrizie”,dac[arfis[-ldefinescpeliderulliberalprintr-unsingurcuvântcredc[acestai-ar]mbr[cacelmai binecaracterul. Aldoileaactorpoliticcares-adat]nstamb[laBoto\aniafost Victora\Ponta,domniasainten`ioneaz[s[-iscoat[pef[ra\pe doidintreconsilieriijude`eniPSD,estevorbadeMihaiDarie\i VioletaTeslaru.Nu-iopierderepentrupartiddarniciuncâ\tig pentru adversarii politici. So`ioara domniei sale, adic[ doamna Daciana, a testat glicemia boto\[nenilor, se spune c[ locuitorii acestorlocuristaubinelaacestcapitol,n-aupreaconsumat]n excesglucide,auavutgrij[politicieniis[nu-i...]ndulceasc[prea mult,probabilc[\iacestaspectvafispeculat]ncampaniaelectoral[,r[mânes[vedemdec[trecine.

4octombrie2011

Ambulan`a e salvat[ de un nou \ef LaServiciulJude`eandeAmbulan`[seschimb[\efii.Concursul organizats[pt[mânatrecut[va aduceunnoumanager,medicul LilianaMateciucob`inândlacele treiprobenotecare]ipermits[ preiaconducereaSJA.}naproximativolun[sevaorganizaconcurs\ipentrucelelalteposturide directoriaiAmbulan`ei. La testul gril[, Liliana Mateciuc a fost notat[ cu 7,25,iarlacelelaltedou[probe,sus`inerea proiectuluidemanagement\iinterviul deselec`ie,aob`inutnotele8,98\i respectiv9,02.}nultimulan,Mateciucaocupatpostuldedirector medical al SJA, ]ns[ la cârma estenotafinal[ SJA a mai fost ]n urm[ cu câ`ivaani.Numireapeposturcucareapromomeaz[s[sefac[dup[primirea vatconcursul delaMinisterulS[n[t[`iiaadreLiliana seioficialecurezultatulconcurMateciuc sului.„Deciziadenumirepepost oeliber[mimediatcevomprimide la minister adresa privind finalitatea concursului. Probabil ministerul va trimite adresadup[datade7octombrie,pentruc[maiur- te\iconcursuripentrucelelaltedou[posturidedirecmeaz[ perioada contesta`iilor, ]nc[ nu s-a finalizat tori ai Ambulan`ei Boto\ani, respectiv pentru postul concursul. Dup[ asta, ]n câteva zile DSP va putea dedirectormedical\iceldedirectoreconomic.AcesinstalanoulmanagerlaSJA”,adeclaratMihaiPârvu, tedou[concursurisevororganizalaBoto\ani,]nin\efserviciuresurseumane]ncadrulDirec`ieideS[- tervaldeolun[dup[numireanouluimanager.(Aun[tatePublic[Boto\ani. roraDimitriu)

8,42

Fostul \ef trece director economic Cristian Ungureanu, care a asigurat interimatul ]n func`ia de conducere a SJA Boto\ani un an de zile, acestafiindnumitla\efiaSJA]noctombrie2010,va trece pe postul de director economic al serviciului. Acestanu\i-amaidepusdosarulpentruconcursulorganizatlaMinisterulS[n[t[`iipentrupostuldemanageralAmbulan`ei,]ns[]nscurttimpvorfiorganiza-

A\acumaanun`atMinisterulS[n[t[`iiculuni]nurm[,concursul afostunulfoarteserios,durchiar LilianaMateciuc,viitormanager alSJABoto\ani

Dou[ zile f[r[ ap[ cald[ Mar`i\imiercuri,clien`iifurnizoruluideenergietermic[]nsistem centralizat, Modern Calor, nuvoraveaap[cald[.Societatea sisteaz[ ast[zi  furnizarea apei calde ]n ]ntreg municipiul Boto\ani,urmânds[reiafurnizarea]n cursul zilei de joi, 6 octombrie. }ntrerupereaestenecesar[pentru punerea]nfunc`iuneanouluisegmentdemagistral[detransporta

energiei termice, segment situat ]n zona supermarketului Carrefour. Prin aceast[ investi`ie ]n tronsonul de conducte de mare capacitate, având o lungime de circa 600 de metri (tur-retur), societatea Modern Calor se a\teapt[ la o important[ economie,decirca1,5milioanedelei, caurmareaelimin[riipierderilor de pe vechea re`ea. Lucr[rile de

montare a conductelor de mare capacitates-auderulat,anulacesta,dinfondurieuropene\icontribu`iaConsiliuluiLocal,prinproiectul„Reabilitareasistemuluide termoficare urban[ la nivelul municipiului Boto\ani pentru perioada 2009-2028 ]n scopul conform[riilalegisla`iademediu \icre\teriieficien`eienergetice”. (AuroraDimitriu)

Fost poli`ist trimis ]n judecat[ pentru fapte de corup`ie ProcuroriiParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\ani audispustrimiterea]njudecat[afostuluipoli`istIoan Zaboloteanupentrus[vâr\ireaadou[infrac`iunide luaredemit[,dou[infrac`iunidefalsintelectual\io infrac`iunedeuzdefals. Anchetatoriiaustabilitc[fostulpoli`ista comisfaptele]nrealizareascopuluiprecisde infrac`iuni de corup`ie. Poli`istul a fost re`inut ]n urma unui flagrant organizat ]n lunamai,faptadinlunaianuariefiindanexat[ulteriorladosar.Zaboloteanuaoprit]n

trafic un autoturism marca Renault condus deFlorinMocanu,\ipentruanu-iaplicao sanc`iunecearfiduslare`inereapermisului a pretins o sum[ de bani. }mpreun[ cu un procuror\icusprijinulSIPIofi`eriiDGAau

organizatflagrantul,asuprapoli`istuluifiind g[sitecincibancnoteacâte100delei,bani ac[rorseriefuseser[notate]nainte]ntr-un procesverbal.UlteriorIoanZaboloteanu\iadatdemisiadinPoli`ie.(D[nu`Rotariu)

Inculpatul,agent\efprincipal]ncadrulPoli`ieiMunicipiului Boto\ani,]nexercitareaatribu`iilordeserviciupeliniasiguran`eitraficuluirutier,apretins\iprimit,]nlunaianuarie 2011sumade150lei\i]nlunamai2011sumade500leide lapersoanecareaus[vâr\itabateri]ntrafic,]nschimbulfavoruluideanuconsemna]nproceseleverbaledeconstatarea contraven`iilorabateriles[vâr\itecarearfiatrassanc`iuni maigrave comunicatParchetuldepelâng[TribunalulBoto\ani


TOPNEWS

4octombrie2011

Bulevardul de la Boto\ani, ref[cut cu furturi \i granit desprins Pavelelecugranitdin Chinaamplasatepe BulevardulMihai Eminescuau]nceput s[sedesprind[chiar ]naintedefinalizarea lucr[rii.Viceprimarul FlorinGhiorghi`[d[ vinapemuncitoriicarearfifuratdincimentuldestinatlucr[rilor.Dac[]nperioadadegaran`iedeun andezilealucr[rii vormaiap[reaproblemedeacestgen, Conrecvatrebuis[ refac[toat[lucrarea. rul ciment ]n \ap[ \i cât a mai furat?Probabilesteacela\isistem românesc]ncaremaidisparedin cimentul care trebuie pus ]n nisip”, a precizat Ghiorghi`[. }n oricecazlucr[rilederefacerevor fisuportatedinbuzunarelefirmei Conrec.

„S[ fereasc[ Dumnezeu dac[ dispare granitul care sare” Trotuarele de pe Bulevardul

Mihai Eminescu, dinspre strada Octav Onicescu, c[tre Marchian vor fi finalizate ]ntr-o lun[ \i jum[tate cel mult. Termenul de garan`ie al lucr[rii este de un an de zile, iar dac[ granitul chinezescsevamaidesprindesaudac[ pl[cile desprinse vor fi furate, firmaConrecvapl[tidinfonduri proprii toat[ lucrarea. „Eu am spuss[fac[lucrarea\is[fereasc[ Dumnezeu dac[ dispare granitul caresare”,aconchisviceprimarul Florin Ghiorghi`[. (Cosmin Zamfirache)

Amconstatatc[suntproblemepeBulevard.}n modnormaleitrebuies[refac[pecheltuialalor \ienormals[fac[lucrulacesta FlorinGhiorghi`[,viceprimarBoto\ani

Avarii \i la noile conducte montate ]n ora\ finalizate, \efii de la Nova Apaserv spun c[ avariiledeacestgennuaudeces[stârneasc[ |i nu este exclus s[ urmeze \i alte avarii, nedumerirea boto\[nenilor. Pe bun[ dreptate, lucrurecunoscutchiarde\efiifurnizoruboto\[neniiaumotives[se]ntrebelace lui de ap[. „Au fost dou[ avarii ]n s[sea\teptepentrusezonulrece,azoneundes-auinstalat`evilenoi. tuncicândtemperaturilevorsc[dea Mai exact ]n zona str[zii Sucesub0gradeCelsius.}nplus,sunt vei,pelâng[fostaunitatemilimai multe zone ]n municipiu tar[,\ipeCaleaNa`ional[,]n undesudurile`evilorarputeas[ dincei240kilofa`afosteifabriciTextila.Noi cedeze oferindu-le locuitorilor metrideconducte ne-am sesizat imediat \i am dinzonelerespectiveunspectadinmunicipius-au cerut constructorului s[ intercolnedorit\i]ntreruperi]nfur]nlocuitprin vin[pentruc[]nregistrampiernizareaapei.Reprezentan`iifurprogramul deri. S-au desprins ni\te suduri nizoruluideap[spunc[astfelde ISPA acolo”, a explicat directorul soavariisuntexcluse]nzoneleunde ciet[`ii Nova Apaserv, Maricel s-au instalat `evi de lungime mai Georgescu. Acesta sus`ine c[ nu se mic[,]ns[au]nvederecâtevazoneunde puneproblemas[fifostni\tepiesedecalitate fenomenulcontrac`iei\ialdilata`ieiarputeas[ ]ndoielnic[saulucr[rideslab[calitate,cifeno- lecreezenoiprobleme.(AuroraDimitriu) menuldecontrac`iea`evilor.

„S-au desprins ni\te suduri acolo”

60

Nudemultfinalizate,lucr[rile dereabilitareare`eleideap[le daudinnoub[t[idecapcelor delaSCNovaApaservSA,dar \ilocuitorilordindiferitezone alemunicipiului.Numai]nultimeledou[s[pt[mâni,dou[avariis-auprodusla`evilenoide ap[,]nzoneundeHidroconstruc`iafinalizaselucr[rile.

BOTO|ANI pe o coloan[ |eful de la tineret \i sport evaluat la Sibiu S[pt[mânatrecut[directorulDirec`ieiJude`enedeTineret\iSport, RaduHumelnicuaparticipatlaSibiu,laevaluareaactivit[`ilordirec`ieidintoat[`arapeacestan.Gradul de ocupare a taberei Agafton din CodriideAram[,]nperioadasezonului estival, a fost de 80 la sut[. |efulDJTSestemul`umitderezultatele activit[`ii direc`iei pe care o conduce: „Nu am ie\it nici primii nici ultimii pentru c[ nu suntem situa`i ]ntr-o zon[ turistic[ dezvoltat[”.Pealt[parte,DJTSatrimis anulacesta160decopiicuproblemesociale]ntaberegratuitelaCostine\ti.Al`i54decopiicudizabilit[`i s-aupututbucurademare]ntab[ra de la Eforie Sud. Un num[r de 2.000decopiiaufosttrimi\i]ntaberedin`ar[,lamuntesaulamare,]n timp ce ]n tab[ra de la Codrii de Aram[aufostcaza`iaproximativun num[rde1.500decopii.(A.A.)

Blestemul pavel[rii trotuarelor tul pe care ar trebui s[ ]l folode pe Bulevardul Mihai Emi- seasc[ la lucr[ri \i din aceast[ nescu, continu[. Dup[ ce acum cauz[,paveleledingranitsedestrei ani municipalitatea s-a trezit prind.„}nmomentul]ncares-au cu toat[ zona transformat[ ]n f[cut repara`ii pe bulevard s-a plaj[,dincauzadeterior[riibetomodificat un pic \i structura. nuluiamprentat,\igraniDac[pantade]nclinarea tuldinChina,montat trotuaruluierade1,5 cuaproximativtrei la sut[ s-a dat o luni ]n urm[, a pant[de]nclinare ]nceput s[ se de 2,5 la sut[ d e s p r i n d [ . din partea prodeleicost[lucr[rilede Tocmai de iectantului\i]n lapebulevardulMihai aceea firma momentul ]n responsabil[ Eminescu,banicarear care s-a dat culucr[rilede aceea pant[ aurmas[fierecupera`i pavelare, Conveai deja o delaBRD]ncontul rec, a fost ne]n[l`areatrotuagaran`ieidebun[ voit[s[refac[de rului de 10-15 execu`ie urgen`[ zonele acentimetri. Ar fi fectate pe propria trebuit o \ap[ foarte cheltuial[. Vinova`i de groas[ dedesubt. Adopaceast[situa`iesefacdinsputându-se solu`ia de \ap[ cu sele viceprimarului \i muncitorii nisip\i\ap[semiumed[f[r[adecareauobiceiuls[furedincimen- ziv,eu\tiucâtamaipusmuncito-

450.000

3

Surprize pot ap[rea oricând \i ]n alte zone ale municipiului Cutoatec[]ncondi`iilevaria`iilordetemperatur[dinaceast[perioad[aanului,contrac`ia \idilata`ia`evilornupars[fiemotiva`iisolide pentru desprinderea unor suduri nu de mult

S-audesprinssuduriledincauza fenomenuluidecontrac`ie,acolo undes-auinstalat`evidelungimemare MaricelGeorgescu,director generalSCNovaApaservSA

Preg[tiri de concursuri ]n \coli MinisterulEduca`ieiaaprobatorganizareaconcursurilorpentruocupareaposturilorvacantedinsistem lanivelulunit[`ilor\colare.Acestea vorputeaavealocpentruposturile r[masevacantedup[]nceputulanuluide]nv[`[mânt.Instruc`iuneaprivind ocuparea posturilor didactice/cadrelorpentruanul\colar20112012afostpublicat[]nMonitorul Oficialpe30septembrie.„Vomdiscuta cu Inspectoratul |colar s[ urgenteze pentru c[ \colile sunt obi\nuite s[ primeasc[ din partea I|J-uluialteinstruc`iuni,alteadrese \is[nulungimpreamult.Trebuie s[ne]ntâlnimpentruaurgentaocupareaacestorposturiprinconcurs, carenusedealavoia]ntâmpl[rii. Vom cere ca aceste posturi sa fie ocupate ]n primul rând de cadrele calificate”,aspusMaria~iprigan, pre\edinteSIP.Posturilecaresevacanteaz[dup[]ncepereaanului\colar2011-2012,sevorpublicalasediulI|J\ipotfiocupatecupersonaluldidacticnerepartizat]n\edin`ele publiceorganizate.(P.R.)

Prim[ria Boto\ani nu se gr[be\te s[ preia activitatea HSR Acest lucru a fost declarat de viceprimarul Florin Gheorghi`[, dup[ decizia parlamentarilor de a treceserviciuldeblocaresauridicareaautoturismelorparcateneregulamentar]nadministrareaPrim[riei. Reprezentan`ii municipalit[`ii au precizatc[nuexist[fondurinecesarepentruoastfeldeactivitate.HSR, firma care se ocup[ ]n prezent de acesteservicii,nuvamaiputearidicama\inidecât]ncondi`iiextreme, trecându-sedoarlablocarearo`ilor acestora.„}n primul rând Prim[ria nu presteaz[ o activitate comercical[,nuaredreptuls[fac[\inuare baniinecesaripentruacestedot[ri”, a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Mai multe pe aceast[ tem[citi`ipewww.evbt.ro.


CMYK

4

TOPNEWS

4octombrie2011

}ngera\i din bronz, b[nci personalizate \i fântân[ artezian[ cu lumini pentru ora\ Acesteasuntachizi`iilepecare cemuncontract-cadrupedoisautreianicas[ leachizi`ion[m”,aprecizatGhiorghi`[.MulevafacePrim[ria]nmaterie nicipalitatea dore\te s[ achizi`ioneze 200 de demobilier\iamenaj[ri b[nci\i300deco\uridegunoipecare s[leamplaseze]nparcuriledinmustradalepân[lasfâr\inicipiul Boto\ani. Design-ul b[ntulanului.Fântâna cilorafostremarcatlaoexpozi`ieorganizat[]nBucure\ti,firartezian[,cusistem ma produc[toare fiind de fapt deiluminatvafiamdin Boto\ani. B[ncile sunt f[deeurocost[ plasat[]nsensulgiracutedintabl[special[\ilemn, fântânacu fiindinscrip`ionatepring[urire toriudinintersec`ia lumini probabilculogo-ulPrim[rieiBostr[zilorMarchian\i to\ani.Pre`ultotalalinvesti`ieiesCuzaVod[. tede2milioanedelei,e\alona`ipe

20.000

Pân[ la sfâr\itul acestui an municipalitatea vreas[montezestatuetedinbronz]nmijlocul jardinierelor amplasate pe Pietonalul Unirii, celmaiprobabil]nform[de]ngera\i.Aceste statuetevor]nlocuivechiistâlpideiluminat. Statueteleurmeaz[s[fieachizi`ionatedinbugetullocal,reprezentan`iimunicipalit[`iisperândlaorectificare.Peisajulestecompletat\i dedorin`aedililordeacump[rab[ncipersonalizatecumnus-aumaiv[zutpân[acum]n Boto\ani. „Noi am pus ni\te b[nci pe PietonalulUnirii,daraufostpuseprovizoriu.Fa-

toat[ durata contractului-cadru. Pe lâng[ acestea,sevamaicump[ra\iofântân[artezian[dotat[culumini.Toateacestemoderniz[rimunicipalitateasper[s[leterminepân[la sfâr\itulanuluiacesta.(CosminZamfirache) Trebuies[achizi`ion[mpePietonalul Uniriini\testatuetedinbronzpecare s[lepunem]nloculstâlpilordeiluminat,careerau]nainte]njardiniere FlorinGhiorghi`[, viceprimarBoto\ani

Om de afaceri boto\[nean ]necat ]n Delt[ Unomdeafaceridin localitateaDr[gu\eni, ]nvârst[de36de ani,GheorgheFora muritlasfâr\itul s[pt[mâniitrecute]n jude`ulTulcea,dup[ ceaalunecat]nap[ \is-a]necat.}nmod tragicnenorocireas-a petrecutsubochii prietenilor\ifamiliei b[rbatului,careau ]ncercat]nzadars[-l salveze. Potrivit poli`i\tilor tulceni ]n momentul producerii accidentului GheorgheForera]nso`itdeaproximativ20deprietenicucareplecase la pescuit ]n Delta Dun[rii. To`iseaflau]ntr-otab[r[decorturi\iauie\itlapescuitpetimpul nop`ii.Unuldinprieteniib[rbatului ]necat a povestit c[ Gheorghe Foraplecatlaunmomentdatde lâng[tab[r[,dup[cares-aauzitun zgomotdecrengirupte\isunetul unui trup c[zut ]n ap[. De\i l-au c[utat ]n zona respectiv[ boto\[neanul nu a mai fost v[zut, mai alesc[eranoapte.Unmartorasunatimediatla112,pompieriiauintervenit,iartrupulafostg[sitdup[ maimulteoredec[ut[ri.

Doi copii r[ma\i f[r[ tat[ Vesteamor`iiomuluideafaceria venitcauntr[snetpestefamilie\i prieteni,caresunt]nstarede\oc, maialesc[ofeti`[de7ani\iun b[ie`elde5aniaur[masorfanide unp[rinte.Poli`i\tiitulceniaudeschisoanchet[]nprivin`acircumstan`elor mor`ii boto\[neanului. „Am fost sesiza`i ]n privin`a dispari`iei unei persoane. Pentru c[ eranoaptetrupuls[uafostrecuperatdepompieridup[maimulte ore.Afostdispus[efectuareanecropsiei,dup[aceeavomputeas[ nepronun`[m]nprivin`acauzelor decesului”, a precizat inspector principal Daniela Condrea, purt[toruldecuvântalInspectoratului dePoli`ieJude`eanTulcea.(D[nu` Rotariu)

Publicitate


CMYK

ESEN~IAL

4octombrie2011

N[t[r[i \i \omeri produc`ia liceelor „de meserie” Scot\omeripeband[rulant[,eleviinu reu\escs[ob`in[diplom[debacalaureat,angajatoriinu reu\escs[-i]ncadreze,daraudeani buniacela\iplande \colarizare.Este vorbadespregrupurile\colarecuprofil ]ndomeniulconfec`iilorsaualconstruc`iilor.Paradoxal,celemaimulte locuridemunc[vacantecaresereg[sescs[pt[mânal]n listaAgen`ieiJude`enepentruOcupareaFor`eideMunc[ (AJOFM),sunt]n acestedomenii.

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Carbonizat de la o `igar[ Unb[rbat]nvârst[de52deani dinFl[mânziamuritduminic[sear[ dup[ceaadormitcu`igara]ngur[, iarcasai-afostcuprins[defl[c[ri. Pompieriiauintervenit]ns[b[rbatul nuamaipututfisalvat,trupuls[u carbonizat fiind scos din cas[ de abia dup[ terminarea interven`iei. Apelul la 112 a fost f[cut ]n jurul 21.30.Lafa`aloculuis-audeplasat patru echipaje al Inspectoratului pentruSitua`iideUrgen`[,iarcând auajunslafa`aloculuicasaluiIonel Onofreidejaardea]ntotalitate.Fiul s[u, s-a salvat ]n ultimul moment, s[rindpeungeamdup[ces-atrezit dincauzafumului.Cutoatec[au intervenitdou[echipealepompierilorcasaafosttransformat[]ntr-un mormandescrum.Dup[stingerea fl[c[rilor, ce a durat o or[, a fost g[sit\itrupulproprietarului,peun patdintr-o]nc[pere.(D.R.)

Boto\[nenii, pe primul loc ]n zona Moldovei la strâns gunoaie

Un singur absolvent de la „Textil” ]n eviden`ele AJOFM

}nv[`[mântul profesional va fi FinalulclaseiaXII-apentruabreintrodus din anul 2012, ]ns[ ]n solven`iiacestorgrupuri\colarea \colileprofesionaleparteadeteorie demonstratslabapreg[tireaacestora.Potrivitdatelorcentralizatela vafiredus[,iarparteadedobândire nivelul Inspectoratului |colar Ju- ameserieivafisim`itordezvoltat[ de`ean (I|J), la unit[`ile \colare sus`in oficialii Ministerului Edutehnice procentul de promovabili- ca`iei.De\ianualfinalizeaz[studiitatelabacnuadep[\it10lasut[. le Grupului |colar de Industrie Celemaislaberezultateaufostob- U\oar[sutedeabsolven`i,totmai pu`ini practic[ aceast[ meserie. `inute la Grupul |colar de InConformcelordeclaratede dustrie U\oar[, unde din Sorin|ologon,directocei295decandida`i]nrulAJOFM,dup[fiscri\i,aufostprezen`i nalizarea studiilor 285,unulafosteli]nacestandoarun minat\idoar18au absolventalliceudintreeleviidela promovat.Procenluideconfec`iia tul de promovabiGrupul|colar venitlaagen`ies[ litate la aceast[ IndustrieU\oar[ solicite loc de unitate a fost de ]nscri\ilabacalaumunc[.„Amavut 6,32lasut[.Situareatl-au\iproacumositua`iesta`ianuafostmaibumovat tistic[ \i urm[ream n[nicilaGrupul|codomeniulcon fec`ii,]n lar„PetruRare\”unde special pe cei care proau promovat 6,56 la sut[ veneaudelaLiceulTextil\i dintre candida`i ]n timp ce la Grupul|colar„ElieRadu”procen- ]n baza noastr[ de date a venit un tul a fost de 20 la sut[. Din cele singurelevs[se]nregistrezelanoi, declaratededirectoriiunit[ `ilor\co- lucrucarene]ngrijoreaz[”,aspus lare,notelemicilabacaufostob`i- directorul AJOFM. Mai mult sucnutedeceicareaudevenitliceenipe cesnuauniciangajatoriidinacest ruta progresiv[, f[r[ examen de domeniu, care sus`in c[ nici facicapacitatesauproveni`idin\colide lit[`ilepecareleofer[nusuntatracarte\imeserii.OficialiiI|Jsus`inc[ tivepentruceif[r[locdemunc[. rezultatelecelordegrupurile\colare Cele mai multe libere pe pia`a sunturmareamodului]ncareace\- boto\[nean[sunt]ndomeniulconfec`iilor.(PetronelaRotariu) tiaauajunslaacesteunit[`i.

6,32

Trebuies[`inemcont departicularitatea fiec[reiunit[`i\colare ]nparte.}nmare parteeleviicarenu aupromovatsunt copiicarenuautrecutnicideexamenele decapacitate]nurm[ cucâ`ivaani]nurm[, nuauavut\ansaunui parcurseduca`ionalconstant,cuaceea\iprofesorilaclas[,auavutpartepoatedesuplinitori necalifica`i,lucrupecare]ncerc[ms[leatribuimsistemului\i]ncerc[ms[elimin[m\i aceast[piedic[,dincauzac[reiapoate,copiinu auavutpartedesucces]neduca`ie AdaMacovei,inspector\colargeneral Amavutodiscu`ie]n ultimaperioadacu reprezentan`idinconfec`ii\iliseofer[ salariude1.100leicu tichetedemas[\i transportgratuit\i nicia\anuseg[sesc oamenicares[lucreze Sorin|ologon, directorAJOFM

Astaarat[statisticile]ntocmitede organizatorii campaniei Let’s do it Romania dup[ ziua de 24 septembrie dedicat[ strângerii gunoaielor aruncate pe strad[ sau ]n p[durile dinjude`.11.100deboto\[nenis-au oferitvoluntarilaac`iuneadestrângereade\eurilordinspa`iilepublice \izoneledeagrementdinjude`.}n urma acestei particip[ri masive la ecologizare boto\[nenii s-au clasat lanivelna`ionalpelocul5,iarpe zonaMoldoveiauie\itpepodiumla strânsulgunoaielor.„Amestimato cifr[decelpu`in2.000devoluntari implica`i, mai mult decât anul trecut.Darboto\[neniiaudoveditc[ implicarepentruocauz[puternic[ precum cea sus`inut[ de campania Let’sDoItpoatefiunfenomen”,au precizatorganizatoriicampaniei]ntr-uncomunicatdemul`umiretuturorcelorimplica`i.(C.Z.)

Concedii medicale ]nainte de disponibilizare Zece din cei 40 de poli`i\ti de frontier[careurmaus[fiedisponibiliza`i]nurmanepromov[riitest[rilordinvar[auintratbrusc]nconcediumedical.Potrivitreprezentan`ilorInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieideFrontier[(IJPF)ceidoiofi`eri\ioptagen`icareaupicatlatestareauanun`atconducereac[s-au ]mboln[vit.Ideeaafostdejaaplicat[ \idezecejandarmidincei22ceurmaus[fietrecu`i]nrezerv[.Potrivit coduluimunciiceiceseafl[]nconcediumedicalnupotfida`iafar[. Cu toate acestea, se pare c[ va fi ]nfiin`at[ocomisiedeanchet[lanivelulIJPFpentruaseverificadac[ documentelemedicaleprezentatede ceizecefo\tipoli`i\tisuntob`inute pe drept sau nu. „Deja trebuia s[ ]ncetezeraportuldemunc[cuei\i s[lisefac[lichidarea.Zecedincei 40deangaja`ipropu\ispredisponibilizaresunt]nconcediumedical.Se vafaceocomisiecares[verificeveridicitateaconcediilormedicaleeliberate”,aspusinspectorMinodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF. (D.R.)


6

TOPNEWS

Carrefour d[ drumul la angaj[ri pentru hipermarketul de la Boto\ani

4octombrie2011

Tinerii medici ocolesc iar spitalele din Boto\ani Mediciitineri]nc[nudaun[val[s[se]nscrielaconcursul dereziden`iat.De\i]nscrierile au]nceputdedou[s[pt[mâni, pân[ieridoarcinciabsolven`i \i-audepusdosarelela Direc`iadeS[n[tatePublic[ (DSP)Boto\ani.

Carrefour organizeaz[ „zile deschise”.Candida`iitrebuies[telefonezelanum[rul0800.0800.04(apel gratuit) pentru a se ]nscrie la interviu.Secaut[lucr[toricomerciali, vânz[tori, operatori case de marcat, operatori centru de comenzi, lucr[tori ]ntre`inere, dar \i patiseri,cofetari,brutari,buc[tari, m[celari, pizzeri, preparatori pe\Ciudatestec[poten`ialiicandida`i te, precum \i manageri de raion. afl[despreacesteposibilit[`idean- Majoritatea posturilor disponibile gajaredoardinziareoridepepasuntpentrufunc`iadelucr[tor nourilepublicitaredinvecin[comercial iar salariile tatea viitorului centru cooferite de angajator mercial,laAgen`iaJusunt medii. Viitorii de`ean[ pentru Ocuangaja`isepotbupareaFor`eideMuncura, de asemec[, pe 3 octombrie deposturisunt nea,debonuride posturile vacante disponibilepentru mas[. Dac[ vor nefiind declarate. hipermarketulce]\i s[ lucreze la „Nuamfostanunvadeschide Carrefourcavân`a`i]nc[despredisz[tori, de pild[, por`ilela ponibilitatea acestor trebuies[treac[de Boto\ani locuri de munc[. oprim[selec`ie,care Conform legii 76, artise face pe baza unor colul 10, angajatorii au ochestionarededatepersonabliga`ia s[ comunice agen`iilor lesiparcursprofesional(unfelde pentruocupareafor`eidemunc[ju- CV) \i a a\a-numitului „test de de`ene, denumite ]n continuare a- orientare c[tre client”. Sunt exergen`ii pentru ocuparea for`ei de ci`iidelogic[siaten`iedistributiv[. munc[,]nrazac[rora]\iausediul, Dac[ au promovat aceste verirespectiv domiciliul, toate locurile fic[ri pe candida`i ]i a\teapt[ o de munc[ vacante, in termen de ]ntâlnirecuspeciali\tii]nrecrutare. cincizilelucr[toaredelavacanta- Eivorpuneaspiran`ii]npoten`iale rea acestora”, a declarat Sabie situa`iirealedinmagazinpentrua Maria,referent]ncadrulagen`iei. observa cum reac`ioneaz[ \i ce decizii iau. Complexul comercial }nscrieri telefonice vaaveaosuprafa`[total[deaproximativ7.000demetrip[tra`i\iva la interviu oferi un num[r de peste 400 de }n cazul recrut[rilor în mas[, locurideparcare.(OtiliaMaxim)

Unuldintreceimai mariretaileridin Europa,Carrefour, ]ncepe]ns[pt[mâna 3-7octombrieinterviurilecuboto\[nenii.

200

Patrudintreace\tiaauoptatpentrureziden`iatulpe post,teoreticurmânds[revin[]nspitaleleboto\[nene dup[aniidespecializare,iarunulaaless[participe lareziden`iatulpeloc.Pentru]nscrierimediciimaiau o s[pt[mân[, reprezentan`ii DSP Boto\ani spunând c[,probabil,sevor]nscriepeultimasut[demetri,ca s[vad[undeestemaimareconcuren`a.„Noiavem deficitdemedici]nmaimultespecialit[`i\isperc[ tineriivorvenis[se]nscriecam[carpestecâ`ivaani s[serezolvecrizademedici.Deficitse]nregistreaz[ la pediatri, chirurgie pediatric[, infec`ioni\ti, epidemiologi.|ilapsihiatri]ncadrareaestede50lasut[]n

jude`.Deexemplu,Dorohoiulnuaremedicpsihiatru, spitalul asigur[ asisten`[ cu contract de munc[ pe perioad[ determinat[, cu frac`iune de norm[”, a declaratMihaiPârvu,\efserviciuRUNOSdincadrul DSP.}nacestannum[rullocurilorscoaselaconcursuldereziden`iatestemaimicfa`[deaniipreceden`i.

Concurs ]n cinci centre din `ar[ Pedealt[parte,MinisterulS[n[t[`iii-aanun`atpe medicii tineri c[ anul acesta va pune accent pe preg[tireamedicilor]nspecialit[`iledeficitare,lanivel na`ional.Astfel,maimulteposturisuntrezervate]n principalpentrumedicinadeurgen`[,ATI,neonatologie,oncologie,farmacieclinic[,specialit[`iundenu exist[ ]n prezent o acoperire suficient[ cu personal calificat. Pentru concuren`ii din acest an Ministerul S[n[t[`iiamaipuslab[taieonoutate.Spredeosebiredeaniipreceden`i,concursulsevadesf[\uradescentralizat, ]n 5 centre universitare, dup[ ce ani la rânds-aorganizatdoar]ntr-unsingurcentrudin`ar[. Concursul va avea loc pe 20 noiembrie. (Aurora Dimitriu) Publicitate


PUBLICITATE

4octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente * Vândapartament3camere,parter,SD,str.|tefanLuchian,bunpentru privatizare.Rela`iilatelefon:0748.874.655.(G-2) * Vândgarsonier[confort II,zonaStadion,mobilat[, et.2.Rela`iilatelefon: 0740.430.999.(G-2)

]nchirieri * Primesc]ngazd[doi elevi(b[ie`i)deliceu. Rela`iilatel.0744.952.992.

informare * Aceast[informareeste efectuat[deSCTRICON COMSRLBoto\ani,str. OcolitorSud-Vest,nr.96, jud.Boto\ani,CUI16527350ceinten`ioneaz[ s[solicitedelaSGASuceava-avizdegospod[rire aapelorpentrudesf[\urareaactivit[`iideexploatare

nisip\ipietri\amplasat]n localitateaCorni,jud.Boto\ani,]nalbiarâuluiSiret -TRICONII.Persoanele caredorescs[transmit[ observa`ii,sugestii\irecomand[risepotadresala SGASuceava.(2216-1)

angaj[ri * SCangajeaz[vulcanizatoriautocuexperien`[\i sp[l[toriauto.Telefon: 0745.125.383.(2215-2)

cump[r[ri * Cump[rterenagricol, zonaPop[uti,Br[ie\ti, Leorda,Bucecea.Tel. 0747/114.140.(18)

auto * VândCIELO]nperfect[staredefunc`ionare cuinstala`iedegaz.Pre` rezonabil\inegociabil. Telefon:0746.607.247. (G-5)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Bul[ ]n armat[

Supradoz[ de viagra

MergeBul[]narmat[,iarc[pitanul,\mechera\dinna\tere, ]izice: - Bul[, du-te pân[ la piatra aiadedeparte\ispune-midac[ suntacolo Bul[ execut[, se ]ntoarce transpirat\izice: - Permite`i-mi s[ raportez: Da,sunte`iacolo C[pitanul,curios,]ntreab[: -|icefac? Bul[: -Permite`i-mimis[raportez: Nu \tiu. Sunte`i acoperit cu o hârtie\iv[bâzâiemu\tele

}n ziar a scris despre primul ommortdeosupradoz[deViagra.Unb[rbataluat12pilule deViagra\iso`iasaamurit...

Servi`i molu\te? Launrestaurantpesc[resc: -Servi`i\imolu\te? -Servimpeto`iclien`ii...

Ajutor la cur[`enie - Ce ]n`elege un b[rbat prin ajutorlacur[`enie? - S[-\i ridice picioarele s[ po`idacuaspiratorul...

Pizza pentru blonde Oblond[seducelaopizzerie.Vineosp[tarul\icomand[ o pizza. Când vine cu pizza, osp[tarulo]ntreab[: - Domni\oar[ ]n câte buc[`i vre`is[fiet[iat[pizza,]n6sau 12? -}n6,nupotsam[nânc12

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 4MSf^ntulMucenicIerotei AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 7.10,21.10,4.11, 18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

4octombrie2011

Lovit pe trecerea de pietoni de un motociclist Unb[rbat]nvârst[ de51deaniaajuns lunisear[laspital, dup[ceafostlovitde omotociclet[petrecereadepietoni.Accidentulaavutlocpe BulevardulGeorge Enesculaintersec`ia custradaVârnav. IoanB.nus-aasiguratlatraversare,fiindlovit]nplindeomoto-

ciclet[condus[deCosminC.,]n vârst[de30deani.Motociclistula spusc[pietonuli-as[ritbrusc]n fa`[. „Mergeam spre cap[tul lui unuiarlatrecereadepietonimi-a s[rit]nfa`[.Nus-aasiguratdeloc. Amfrânatcâtamputut,darl-am lovit]nplin”,aspusmotociclistul. Pietonulafostpreluatdeoambulan`[ \i transportat la Spitalul Jude`ean,mediciispunândc[via`a nui-afostpus[]npericol.Poli`i\tii austabilit]nurmatest[riicuetilotestul c[ motociclistul nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D[nu`Rotariu)

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Specializ[rileliceelor dinBoto\anisunt]n concordan`[cu cerin`eledepepia`a muncii?

E DE LA EI

Pacientulasuferituntraumatismcranio-cerebral acutdeschis]nzonaparietalooccipital[dreapt[, cusângeraremedie.Con\tient,afosttransportat launitateadeprimireurgen`e CristiSimionescu,medicSJA

Start la miss-uri Programul concursurilor

LiceenideclasaaIX-avoraveaparte \i ]n acest de festivalul concurs „Toamna bobocilor”. Ajuns la a XVIII-aedi`ieacestasevadesf[\ura]n perioada27octombrie-12noiembriela CasadeCultur[aSindicatelor.}ncompeti`ies-au]nscris11liceedinBoto\ani care]\ivoralegereprezentantelepentrutitluldeMiss.Fiecarespectacolva ]ncepedelaora18.00,finalaavândloc ]ndatade17noiembrie.Biletelepentru concurs se g[sesc la distribuitorii din unit[`ileliceale.(P.R)

Eu\tiupresiunilela careamfostsupu\i, \inoi\ifirmarespectiv[,pentruorice ridicaresef[cea. Credc[artrebuis[ sefac[dispeceratla mine]nbirou\is[ r[spundtoat[ziuala telefoane,c[decesaridicatma\ina\is[ amaudien`e FlorinGhiorghi`[, viceprimarBoto\ani

Citi`i ]n edi`ia electronic[: Cl[mparu]nSpania: „Dumnezeuemare. |tiec[nusuntun omatâtder[u” Studen`iidincentreledeplasamentm[nânc[de8leipezi Prim[riaBoto\ani nusegr[be\tes[ preiaactivitatea HSR Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelorpeste 500deprieteni

Evenimente de botosani nr.1974  

ZIarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you