Page 1

CMYK

Incendiulafabricademobil[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVII•nr.190(1972)•Vineri,30septembrie2011•8pagini

Pag. 3

Patron român discriminat ]n Centrul Vechi Pag. 2

Comasare bolnav[ ]n s[n[tate: „Mare curv[ de om e\ti”

Pomârla ]\i face amfiteatru cum n-a mai v[zut jude`ul LaPomârlas-a pusprimalopat[ decimentlaconstruireasinguruluiamfiteatrudin jude`]nafaraceluidelaIpote\ti.

SceneincredibileierilaPalatul Administrativ.Dezbatereaproiectuluidehot[râreprivindcomasarea spitalelors-adesf[\urat]ntr-osal[ arhiplin[,cumedicicareauhuiduit, aplaudat,vociferat\icuunlimbaj careuneoriadegenerat.Consilierii s-aucertatdegeaba,totular[mas ca]naintea\edin`ei.

Pagina 5

Pag. 6

angajeaz[

AGEN~I PUBLICITATE \i DISTRIBUITORI DE PRES{ Ceiinteresa`ipotdepuneCV-urilelasediulredac`iei-Pietonalul Transilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112


2

STARTNEWS TABLETA «LiderulconservatordelaBoto\ani, PaulOni\a,edup[chipul\iasem[narea motanuluionorificdelaBucale,nu\tiu dac[vaadunamaimultde-oduzin[de voturilaalegerilelocale,exist[\ansas[lvotezedoaradmiratoarele\ipoate]nc[ vreocâ`ivafo\tipoli`i\tisausecuri\ti»

Degeabaaiantene, dac[n-aiproptele Sespunec[atâtVictorPontacât\iCrinAntonescudup[ore]ntregidemedita`ieauajunslaconcluziac[motanulcuclopo`einuprea poateprindevot[neilaalegeriledeanulviitor\ic[scuip[turileacestuiasuntdoarsimplesmiorc[ielidepisoi]nc[lduri\ic[arfimaibine s[sedebarasezedeel.Devreo3luninuestezicaacestas[nule mârâie\is[-iscuipe]ntreochi.Deh,maibinemaitârziudecâtniciodat[Ceidoiliderin-austatmultpegânduri,de]ndat[]lexecutar[: motanular[mascubuzeleumflate,cuochiibulbuca`ispreParlament mieunândapagub[.Vorbaaia:degeabaaiAntenedac[n-aiproptele.Decumaf[cutochi,fiec[s-anumitUmanistsauConservator, acestpartidn-afostdecâtoblasfemiepolitic[,n-aavutodoctrin[ politic[limpede,s-aaplecatdup[cumab[tutvântulputerii,acochetat\icustânga,dar\icudreaptasfâr\indprina-i\antajapeto`i. AcumunanCrinAntonescuafostcelcarel-aaruncat]nmarsupiulliberalilorpemot[nel,elafostcelcarel-adeparazitatdeacuzeledemareturn[tor,ela]ncercatpetoatec[iles[-i\tearg[numeledeFelixdinarhiveleSecurit[`ii,elafostcelcares-al[satrimelat \ipudratdepisoia\iiacestuiapelatoateteleviziunile,iaracumse prefacec[nu-lmaicunoa\te.Astadejaecurat[obr[zniciedinpartealideruluiliberal,des-arascunde\i-ngaur[de\oarecetot]lva prindeVoiculescu\i-lvaciufuliToat[lumea\tiecereprezint[Dan Voiculescupentrupoliticanoastr[,esteprototipullichelismuluidâmbovi`ean,uninsunscutoatealifiileceafost]nstares[-\itoarnela securitate \i propriile rude, e ne]ntrecut ]n arta dezinform[rii,  e vicleanprecumScaraoschi.|i-aag[`atpartidule`uldetoateguvernele,adeschisu\apartiduluituturorlichelelorsecuriste\icomuniste,subacestaspectrivalizeaz[cuCorneliuVadimTudor,undemai puic[sed[\iromânverde.|i-aaruncat]nfa`[unpisoia\n[pârlit, unanumeDanielConstantin,cuajutorulc[ruia]ncearc[acums[ dreag[busuiocul.Vrea\icusl[nina-npod\icubuzeleunse,darde undeatâtanaivitatedinparteaalia`ilor,sespunec[tocmaiblândul Victora\vaficelcare-ivaretezacoada.Suntconvinsc[aceast[trinitatemalefic[PC-PSD-PNLnuvarezistapân[laalegeriledela anul,orgoliilesuntpreamari,iarputin`elepreaanemice. LiderulconservatordelaBoto\ani,PaulOni\a,edup[chipul\i asem[nareamotanuluionorificdelaBucale,nu\tiudac[vaaduna maimultde-oduzin[devoturilaalegerilelocale,exist[\ansas[-l votezedoaradmiratoarele\ipoate]nc[vreocâ`ivafo\tipoli`i\tisau securi\ti.Lafeldefrisona`isunt\ileorb[itoriiAntenelor,]nceps[\ipiard[glasul,suntdezorienta`i,numai\tiu]ncines[loveasc[. (LucianAlecsa)

30septembrie2011

Patron român discriminat ]n Centrul Vechi Consilieriilocaliauavut ieriocazias[afle,]ncadrul\edin`eiordinarede CJ,p[rereaagen`iloreconomicidinCentrulVechi, vis-a-visdecese]ntâmpl[ cuaceast[zon[amunicipiului.GheorgheBrumaru,unuldintreboto\[neniicareare]nchiriatun spa`iucomercial]nacea zon[s-af[cutpurt[torul decuvântalpatronilorde acolo,aducându-le]n aten`ieconsilierilor\i reprezentan`ilorPrim[riei c[ceidiscrimina`i]ncentrulistoricnusuntromii, cipersoanelecareauafaceri]nzonarespectiv[. Acestaadatde]n`elesc[]ntimp cepoli`i\tiilocali]nchidochiilamizeriapecareofacuniidintrereprezentan`iietnieiromilor,carescuip[ coji de semin`e pe strad[ ]n fa`a oamenilor]nuniform[f[r[a-ilua nimeni la ]ntreb[ri, agen`ii economici sunt sanc`iona`i pentru orice, chiar\ipentruintrareauneima\ini cumarf[lamagazinelepecarele au]nzon[.Acestaadeclarat\ic[a primit mai multe amenin`[ri de la uniietnici.„M-amtrezitcu\leahta pecapulmeu”,aspusreprezentantulagen`iloreconomicidinCentrul Vechi,declarândc[astas-a]ntâmplatdup[ces-auf[cutpropuneride ocupare a unor spa`ii renovate cu cabinetemedicale,cabinetenotarialesaudeavocatur[,pentruanumai fi supuse distrugerii de c[tre chiria\iiactuali.}nplus,agen`iieconomiciseplângc[duclips[declien`i pentruc[zonaesteevitat[decet[`eni,dincauz[c[nusesimt]nsiguran`[.(AuroraDimitriu)

Nu`ins[plece`iganii deacolo,c[eum[ ]n`elegbinecumul`i dintreei.Suntdoar câtevaelemente]n zon[cucareartrebuis[seiani\te m[suri,darsunt l[sa`is[]\ivad[de treab[]ncontinuare. Eucaromânm[simt discriminatacolo. Dac[aducecineva marf[cuma\ina, imediatvinceidela Poli`ialocal[\i]ntreab[cese]ntâmpl[.Dar dac[m[nânc[cinevasemin`e\ifacemizerie, dac[]ispuipoli`istuluiesteindignatc[dece]i facituprogramul GheorgheBrumaru, patrondinCentrulVechi

Profesorii scot bani din propriul buzunar pentru testarea elevilor Eleviidinciclulprimar, gimnazial\ilicealau sus`inutprimeletest[ri oficiale.Cadreledidactice boto\[nenesuntnemul`umitec[,de\iarfifost firesc\inormal,nuexist[ ometodologieclar[\i niciinfrastructuranecesar[pentrucatest[rile ini`iales[sederuleze,cât decât,]ncondi`iioptime. „Amvenitcufoideacas[pentru a face modelele de subiecte. Sunt sute de foi pe care trebuie s[ le multiplic[m, scoatem bani din buzunar,atrebuits[facemnoisubiectele. Nu ni se pare normal s[ muncimatâtdemult,doarpentru c[a\avreaonorMinistrul”,ar[bufnituncadrudidacticdelaColegiulNa`ional„A.T.Laurian”.Nemul`umirea este una general[, cel pu`in la nivelul ]nv[`[mântului li-

ceal.Reprezentan`iiInspectoratului |colar Jude`ean (I|J) recunosc c[ evaluarea subiectelor \i modelor, dar \i asigurarea consumabilelor cade]nr[spundereacadrelordidactice.Inspectorul\colargeneraladjunct Daniel Botezatu a men`ionat c[]n\coliaufostf[cuteplanific[ri astfel]ncâteleviis[nudeamaimult dedou[evalu[ripezi.Doar]ntr-o singur[zipes[pt[mân[ace\tiapot sus`inetreitestedeevaluareini`ial[.

Rezultatele se anun`[ ]n \edin`[ cu p[rin`ii „Testelevorficorectatedec[tre profesoriidelaclase,]ncursuls[pt[mânii viitoare iar rezultatele nu vorfif[cutepublice.Func`iedeacesterezultatefiecarecadrudidacticvaaflanivelulfiec[ruielev”,a men`ionatBotezatu.Fiecarep[rinte va afla rezultatele copilului s[u ]ncadrul\edin`elorcaresevororganiza special pentru asta. Notele ob`inute nu vor fi trecute ]n cata-

log,fiindfolositepentruprofesori ]n scop orientativ, pentru a putea adaptaprograma\colar[lanevoile elevilor. Prin evaluarea ini`ial[ la claseleaII-a,aXII-asauaXIII-a sestabile\teunpunctdereferin`[]n vederea compar[rii cu rezultatele Evalu[riiNa`ionalelaclasaaVIII-a \i a examenului de bacalaureat din anul2012,precum\icurezultatele evalu[rilor sumative viitoare de la claseleaII-a,aIV-a\iaVI-a. (PetronelaRotariu)

Fiecarecadrudidactic trebuies[asigureconsumabilele\isubiectelepentruelevi.}ntradev[rnum[ruleleviloresteunulridicat implicitalefortului cadrelordidactice DanielBotezatu, inspector\colargeneraladjunctalI|J


TOPNEWS

30septembrie2011

3

Alba-neagra cu posturile pe o coloan[ vacante ]n \coli

BOTO|ANI Jandarmii p[zesc Zilele Dorohoiului \i târgul lui ~urcanu

Aiureal[cuorganizareaconcursurilordeocuparea posturilor]n\coli. Ultimanoutate: instruc`iuneaprivindocuparea posturilorcarese vacanteaz[pe parcursuluianului \colar2011-2012. Declara`iile f[cute de reprezentan`ii Inspectoratului |colar J u de`ean (I|J) sunt ]n contradic`ie cu celealeliderilorsindicali.Dup[ce lafinaluls[pt[mâniitrecuteMaria ~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), a spusc[dup[9octombriedirectoriipotorganizaconcursuri]n\coli pentruposturilevacante,AdaMacovei,\efaeduca`ieiboto\[nene,a declaratc[angaj[rile]n\colisunt f[cute de I|J \i nu de sindicate.

Laacestsfâr\itdes[pt[mân[51de jandarmidincadrulInspectoratuluide JandarmiJude`eanvorasiguraordinea public[ la manifest[rile prilejuite de s[rb[torireaZilelormunicipiuluiDorohoi.Tot]nzileledesâmb[t[\iduminic[,jandarmiivorexecutamisiuni deasigurareaordinii\ilini\tiipublice \ideprevenireafaptelorantisocialela „TârgulAgro-Zoo”delaPop[u`i,la „Festivalul m[rului” de la Or[\eni Deal\ilameciuldefotbaldisputatde FC Boto\ani ]n compania forma`iei DeltaTulcea.}nacelea\izile,jandarmiivorac`ionapentruasigurareaordiniipublice\ilasfin`ireabisericiidin localitateaDersca,precum\ilaschitul Oneaga.(D.R.)

IeriLiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a declaratc[MinisterulEduca`ieia emisoinstruc`iune]naplicareaLegii1/2011,princare\colileauposibilitatea de a organiza concurs pentru posturile r[mase vacante dup[ 1 septembrie. „Prin aceast[ instruc`iuneselas[libertatea\colilor de a organiza concursuri la nivelul unit[`ii dar numai pentru posturile r[mase vacante dup[ 1 septembrie,dup[]ncepereaanului \colar”,adeclaratLiviuAxinte.

Instruc`iunea este semnat[ de Funeriu

Sute de \oferi controla`i ]n cadrul unei razii ]n municipiu

Plecarealamunc[]nstr[in[tatea cadrelor didactice din \coli sau neprezentarea altora la post sunt motive care pot duce la apari`ia posturilor libere dup[ ]nceputul anului de ]nv[`[mânt. }n aceast[ situa`ie,conformnoiiinstruc`iuni, \coalaanun`[I|Jcuprivirelaexisten`apostuluivacant,iarI|J,dac[ are]nlistadeconcursdeanulacestapeceicare]ndeplinesccondi`ia denot[peste5,poateemitedeci-

Spresurprizanoastr[,dup[dou[zileaceast[ instruc`iuneafostretras[.Explica`iapentru aceast[retragerearfi,dup[celediscutatela federa`ie,apari`iaeicucelelalteinstruc`iunidin octombrie,cândexpir[aceleoptlunidela publicareLegiiEduca`iei LiviuAxinte,pre\edinteLSI

zie de ]ncadrare. Dac[ nu exist[ acestepersoanecunot[,atuncise organizeaz[ concurs la nivelul \colii. Instruc`iunea cu num[rul

cinci are \tampila \i semn[tura ministrului educa`iei, Daniel Funeriu, \i este de pe data de 22 septembrie.(PetronelaRotariu)

Incendiu la fabrica de mobil[ Maimulteechipajealepompierilorauintervenitieripentruastingeunincendiuizbucnitlao fabric[ de mobil[ din municipiu amenajat[ ]n spa`iulfosteiunit[`idinperioadacomunist[. Laloculinterven`ieis-audeplasatnumaipu`in de patru echipaje ale ISU, o ambulan`[ \i un echipajdePoli`ie,]ns[dinfericireincendiuls-a soldatnumaicupagubemateriale,nefiindnimeni r[nit.Foculaizbucnit]ntr-unutilajdeprelucrare arumegu\ului.Oscânteieaaprinsaproximativ cinci metri cubi de rumegu\, incendiului ]ntinzându-serepede.Lastingereafoculuipompierii aufostajuta`i\ideangaja`iisociet[`ii.Dup[aproximativjum[tatedeor[delupt[cufoculincendiul a fost lichidat, de asemenea, pagubele materialefiindminime.„Amfostanun`aidespre unincendiuizbucnitlaunsilozderumegu\lao societatecomercial[.Amdeplasatlafa`alocului patruautospeciale,dincaretreidelucrucuap[ \ispum[\iscaramecanic[.Lafa`aloculuicând auajunsechipeledeinterven`ieauconstatatc[ ardeaucircacincimetricubiderumegu\,aflat ]ntr-unsilozintermediar.Ac`iuneanuapusprobleme deosebite”, a declarat lt.col. Mihai Fl[m]nzanuMateiuc,adjunctulinspectorului\efal ISU Boto\ani. Cauza probabil[ a incendiului a foststabilit[cafiindoscânteiedelasistemulde ventila`ie din sec`ia de prelucrare a lemnului. (D[nu`Rotariu)

Miercuri,poli`i\tiiauverificatpeste 400deautoturisme]ncadruluneirazii desf[\urate ]n municipiu ]n vederea combateriicomer`uluiilegal.Laac`iuneauparticipatpoli`i\tiiBirouluiRutier-Poli`iamunicipiuluiBoto\ani\i ceidincadrulSec`ieiPoli`ieRural[1 Boto\ani.Pelâng[combatereaactelor decontraband[s-auurm[rit]nc[lc[ri ale normelor rutiere, depistarea persoanelorurm[rite,dar\iidentificarea cet[`enilorstr[iniafla`iilegalpeteritoriulRomâniei.Echipajeleangrenate]n ac`iuneauverificat]ntrafic420autovehicule, 17 conduc[tori auto fiind sanc`iona`i contraven`ional pentru ]nc[lcarearegulilordecircula`iepedrumurile publice. Folosirea telefonului mobil]ntimpulconduceriiautovehiculului \i nerespectarea obliga`iei de a purta, pe timpul deplas[rii, centura continu[s[fiecelemaifrecventeabateridenatur[contraven`ional[s[vâr\itedeconduc[toriiauto.(D.R.)

Re`inut dup[ ce a f[cut-o pe-a fratele Unb[rbatdinCerchejeniafostre`inutdepoli`i\tidup[ce,fiindprins]n trafic, a furnizat datele fratelui s[u pentru a nu putea fi identificat. }n noapteademar`ispremiercuri,poli`i\tiil-auopritpeDN24C,]nBogd[ne\ti,comunaSantaMare.Ini`ial,cu ocazialegitim[rii,\oferulle-adeclarat poli`i\tilorc[senume\teIoanB.|ic[ este din satul Cerchejeni, comuna Bl]nde\ti.Verific[rileefectuatedepoli`i\tiaustabilitulterioridentitateareal[aconduc[toruluiauto,acestafiind Gic[B.,de31deani,ini`ialdândpoli`i\tilordatelefrateluis[u.Deasemenea,]ntrucâtconduc[torulautoemana halen[ alcoolic[, poli`i\tii i-au f[cut cunoscutfaptulc[urmeaz[s[fietestatcuaparatuletilotest\is[-ifierecoltateprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei,b[rbatulrefuzând ambele proceduri. Extinzând verific[rile, poli`i\tii au constatat c[ Gic[B.aveaanulatpermisuldeconducere ]ncepând cu 21 decembrie 2010]ntrucâtafostimplicat]nproducereaunuiaccidentrutiercuvictime, pe fondul consumului de alcool. (D.R.)


CMYK

ESEN~IAL

30septembrie2011

5

„Mare curv[ de om e\ti” amaiapucats[]ntrebedecât„de ce?”.Nuaprimitvreunr[spuns. Aflat]ntreceidoi,manageruldela „Mavromati”a]ncercats[]llini\teasc[pecelcareacondus]ntrecut SpitalulJude`ean.„Staim[ic[nus-a votat]nc[,staic[abiaacumsevoteaz[comasarea”,i-aspusOvidiuMi-

mor.Malanceas-aoprit,]ns[degeaba]ntrucât\iproiectulcucomasarea sprijinitdePDLafostrespins.Ceea ces-a]ntâmplatlafinalnuafost decâtocontinuarearestului\edin`ei, cândmediculMalanceai-aar[tatde maimulteoriobrazuldoctoruluiTinca,spunându-i„nufimârlan”,]n

timpceOvidiuMimoris-aadresat aceluia\ipediatrucu„ba`icâmpii”. Proiectuldecomasareaspitalelora fostrespinsde\idoiconsilierijude`eni,MihaiDarie\iVioletaTeslaru, auvotatpentru.AlternativaPSDde reorganizareaspitalelordinsubordineaCJac[zutlaunsingurvot.

Miting pro \i anti comasare }nc[]naintedeintrarea]nsalade\edin`e aconsilierilorjude`eni,sindicali\tiiSanitass-auadunat]n Pia`aRevolu`iei,cu pancartepecarese puteaciti:„UndeS[n[tatenue,nimicnu e”,„Vrems[nep[str[mSpitalulJude`ean”,„Competen`ele dauFinan`area”,„Avemspeciali\tide]nalt[clas[.P[stra`i-i”.

devie`i\inu\tiucinevar[spunde. }ntr-o urgen`[ medical[, cel mai bun medic este cel pe care ]l g[se\ti mai repede, ]ns[ boto\[nenii arputeafitransporta`ipân[laSuceavasauIa\ipentruproblemede s[n[tatecarepotfirezolvatepeplan local”, s-a adresat Octavian Dumitru, liderul jude`ean al Sanitas, celoraduna`i]nPia`aRevolu`iei.

Al`ii au protestat ca s[ nu se comaseze

}n timp ce angaja`ii din fa`a CJ discutau aprins despre faptul c[ peste câteva luni ar putea s[ ]\i piard[ vreo 30 la sut[ din leaf[ dac[spitalullorpierde]ncadrarea ]ngradulIII,ladoarcâ`ivametri]n Unii angaja`i au spate,ungrupdezecideangaja`i manifestat pentru delaSpitaluldePsihiatriesemanifesta]mpotrivacomas[rii.Salariacomasare `iidelaaceast[unitatepurtaufoi Sindicali\tii au sperat c[ ]i dehârtiepecarescria:„Nu vor convinge pe consiliecomasarea”. „Suntem rii jude`eni de imporaici pentru c[ ne tetan`a comas[rii celei mempentrulocurimai mari unit[`i le noastre de medicale din jude` munc[. Dac[ se demembriSanitas cu Maternitatea face comasarea delaSpitalul Boto\ani \i Spitanu r[mân cele Jude`eanauproteslul de Psihiatrie. peste300depatat]nPia`a „S[facemunspituri la sec`ia de Revolu`ieilaora talmarecucompepsihiatrieaSpitaten`e mari. Consi\edin`ei lului Jude`ean. lierii jude`enei s[ se L-am auzit pe Migândeasc[ la faptul c[ mor când spunea c[ de acest spital au nevoie maimultde70-90depato`i boto\[nenii, au nevoie p[turinuarenevoielaPsihiatrie.|i rin`ii,fra`ii\isurorilenoastre.F[- atuncimul`idintrenoivorr[mâne r[unspitaldeurgen`[sevorpier- pe drumuri. |i cu bolnavii ce fa-

200

Contraataclalefuri De\irezultatulvotuluii-al[satoarecumdezorienta`ipeangaja`ii Spitalului Jude`ean, reprezentan`ii Sanitas neavând r[gazul s[ ]\i croiasc[noulplandeac`iune,OctavianDumitruspunec[primul paspecare]lare]nvederevafis[adresezepre\edinteluiConsiliuluiJude`eanosolicitaredeanaliz[aactivit[`iimanagerilordela SpitaluldePsihiatrie\idelaMaternitate.„Acolosuntcheltuielide peste95lasut[cusalariile,suntni\techeltuielimascatepecare ConsiliulJude`eantrebuies[leanalizezecumareaten`ie,pentruc[ se]ncalc[legea\isevaajungelaimputareaunorsume”,amai declaratOctavianDumitru.Sindicali\tiidelaSpitalul„Mavromati” iau]ncalculac`iunideprotestdegenulunormitinguri\inurenun`[ nicilaideeadea-iac`iona]njudecat[peconsilieriijude`enicare\iaudatvotul]mpotrivacomas[rii.(AuroraDimitriu)

cem?Vomumplestr[zilecuei?”, declara unul dintre angaja`ii din grupulcontra-manifestan`ilor. }ntreceledou[grupuriseschimbauprivirinutocmaiprietenoase. „Nicinusuntto`iangaja`iiacolo. |tiu eu c[ unii din grupul lor nu suntangaja`iacolo”,aspusoasistent[ de la Spitalul Jude`ean. |i Octavian Dumitru a `inut s[-i „taxeze”peceidingrupulal[turat. „}mi pare foarte r[u c[ vedem colegide-aino\tridinsindicatcare ]nlocs[sprijineaceea\icauz[,acumvins[fac[ocontra-manifesta`ie. Cine o s[ le apere salariile, drepturile,a\acumaf[cutSanitas? Nu]\idauseamadecer[u]\ifac lor\icer[ulefacboto\[nenilor”, aspuslideruljude`eanalSanitas.

„Meciul” pichet[rii câ\tigat de Psihiatrie Dup[numaiunsfertdeor[dela ]nceperea pichet[rii, jandarmii sau sesizat c[ grupul celor de la SpitaluldePsihiatrienuareautoriza`iepentruie\irea]nstrad[.Unul dintreace\tiai-aanun`atc[trebuie s[pleceacas[deoarecerisc[s[fie

sanc`iona`i pentru manifesta`ie neautorizat[.Salaria`iicareseopuneau comas[rii \i-au schimbat atunci discursul. „Suntem ni\te boto\[nenicareamvenit\tiindc[ sedecidlucruricareneintereseaz[ \i pe noi. Am primit flutura\ii celordelaJude`ean\iamvenit]n fa`aCJ”,afostr[spunsulcelordin grupul care se opunea comas[rii,

grupcarenus-adestr[matpân[la finalul ac`iunii de pichetare. Spre final,laaflareave\tiic[s-arespins pentruatreiaoar[comasareaspitalelor,]ngrupulangaja`ilordela Psihiatrie s-a instalat bucuria, iar ]n rândul celor de la „Jude`ean” dezam[girea.|edin`adeCJdeieri le-a l[sat ultimilor un gust amar. (AuroraDimitriu)

Trebuias[]nchidem spitalul\is[venim to`i]nfa`aConsiliului Jude`ean.Astami-au declaratcolegiidin spitaldup[ceau aflatderespingerea comas[riidec[tre consilieriijude`eni OctavianDumitru, pre\edinteSanitas Boto\ani


CMYK

4

TOPNEWS

30septembrie2011

Comasare bolnav[ ]n s[n[tate: SceneincredibileierilaPalatulAdministrativ.Dezbatereaproiectuluide hot[râreprivindcomasareaspitalelor s-adesf[\urat]ntr-osal[arhiplin[cu medicicareauhuiduit,aplaudat,vociferat\icuunlimbajcareuneoria degenerat.Sfâr\ituldezbateriiproiectuluidecomasareaspitalelorsubor-

donateConsiliuluiJude`eanadep[\it camanifest[ri\ilimbajrestul \edin`ei,careoricumafostceamai agitat[dela]nvestireaactualilorconsilieri.Dup[cealternativapropus[ deUSLapicatlavot,\efulsec`ieide ortopediedelaSpitalulJude`ean,crezândprobabilc[ac[zutdejaproiec-

Conducerea Maternit[`ii f[cut[ praf de o \ef[ de sec`ie

„Sunt proteja`i fiindc[ au apartenen`[ politic[” Asta a mai spus Rodica T[n[sache,vorbinddespreconducerea SpitaluluideObstetric[\iGineco-

Consiliul Jude`ean pune geamuri la „Mavromati” Dac[s-aucertatdegeabadou[orepe reorganizareaspitalelor,consilieriiau aprobattotu\iun proiectpentru„Mavromati”.Asta fiindc[]nproiectul ini`ialdereabilitare aspitaluluipebani europeni,nuafost inclus[,dinmotive ]nc[neclare\irecondi`ionareatâmpl[rieiexterioare. Pentrugeamurilede laSpitalulJude`ean afostalocat[suma de400.000delei.

RodicaT[n[sache, mediclaMaternitateadinBoto\ani, consider[c[medicii obstetricieniau transformatunitatea sanitar[]ntr-una privat[\ic[staula ad[postulculorii politice.Denun`ula avutloc]n\edin`a deieriaConsiliului Jude`ean. Problema comas[rii spitalelor scoatelaiveal[\ialtenemul`umiri ]n rândul personalului medical. Medicul Rodica T[n[sache a declaratc[alipireaSpitaluluideObstetric[ \i Ginecologie la Spitalul Jude`eanarfidebunaugur,având ]nvedere,spuneea,c[laMaternitateactulmedicalnuesteunultocmaidecalitate.Cuaceast[ocazie, T[n[sacheaacuzatconducereade la Maternitate c[ se comport[ ca st[pânulpemo\ie.„Noitrebuias[ func`ion[m la ora aceasta ca un spitaljude`eancufinan`arecorespunz[toare. Sunt reprezentanta colectivuluidemedici-asistentede la sec`ia de nou-n[scu`i. De doi ani,]nMaternitateaBoto\aninuse desf[\oar[unactmedicaldecalitate. Exist[ interese personale ale medicilor obstetricieni, care au transformat Maternitatea Boto\ani ]ntr-o unitate privat[”, a declarat RodicaT[n[sache.

tulpropusdePDL,s-aridicatdepe scaun\iis-aadresatmediculuiAurel TincadelaSpitaluldeCopii,unul dintreceicares-auopusunific[rii. „Tinca,marecurv[deome\ti”,i-a spusRaduMalancea]nmaimulte rânduri.MediculdelaPediatrie aproapec[ar[masf[r[replic[\inu

logie.„Esteoechip[aconsiliului de administra`ie, care lucreaz[ ]n total[ lini\te, f[r[ transparen`[. Sunt proteja`i fiindc[ au apartenen`[ politic[”, a continuat mediculneonanotolog.RodicaT[n[sache a mai scos ]n eviden`[ o alt[ serie de nereguli, de care multe asistente\imul`imedicidelasec`ia nou-n[scu`i sunt nemul`umi`i. Printreacestea\islabacolaborare cu celelalte compartimente ale

Matenit[`ii \i cu medicii obstetricieni.Mediculdelamaternitatea subliniat\ifaptulc[unitateasanitar[, având ]n vedere cheltuielile uria\ecusalariile\inoilelistede desfiin`are preg[tite de Ministerul S[n[t[`ii, constituie un grav pericollaadresaunit[`iisanitare.„S[ sevotezeunificareacuSpitalulJude`ean, pentru c[ ne autodesfiin`[m”,aconchisaceasta.(Cosmin Zamfirache)

Calc[]npicioareprotocoalele.Replica]ntr-un cazamediculuiobstetriciancareavenitpe \estache]nsaladena\teri,afostc[erapu`in obosit,darcopilulerapu`inmort RodicaT[n[sache,medicSpitalulde Obstetric[Ginecologie

}n planurile ini`iale a investi`iei derulate prin Programul Opera`ional Regional, ]n valoare de 14 milioane, nu au fostincluse\igeamurile.Tocmai de aceea consilierul jude`eanGheorgheEpura\,ardori s[ fie adus la dat explica`ii \i proiectatulcarearealizatproiectul de modernizare ca s[ precizezedeceaconsideratc[ unitateasanitar[poatefunc`iona f[r[ geamuri. „A\ fi dorit caproiectantulcarea]ntocmit documenta`ia de reabilitare s[ fieprezent\is[deani\teexplica`ii cum a fost posibil s[ ]ntocmeasc[odocumenta`ieprin care s[ nu aib[ ]nlocuite geamurile”, a precizat Epura\. Pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac s-a disculpat, sco`ând ]n eviden`[ c[ acestproiect,cutotcustudiul de fezabilitate aferent, este o „mo\tenire”, de la vechea echip[ managerial[, atât de la „Mavromati”,cât\idelaCJ.

De\i era vorba s[ se aloce 800.000 lei pentru recondi`ionarea geamurilor de la „Mavromati”, consilierii jude`eni au aprobat doar 400.000 lei, urmând ca reabilitarea s[ se fac[progresiv.Cualtecuvinte geamurile nu se ]nlocuiesc toate odat[. (Cosmin Zamfirache)

Amutilizatexpertizele\iavizele dintr-operioad[ anterioar[.Am fostnevoi`is[facemastafiindc[ studiuldefezabilitatefusesedeja ]ntocmit.Acestea suntdelaceicare aucondusdestineleatâtaleCJcât \ialeSpitalului Jude`ean Mihai~âbuleac, pre\edinteCJ


6

TOPNEWS

30septembrie2011

Pomârla ]\i face amfiteatru cum n-a mai v[zut jude`ul LaPomârlas-apus primalopat[decimentlaconstruirea singuruluiamfiteatrudinjude`]nafaraceluidelaIpote\ti.}ncomun[a fostinauguratproiectulfinan`atcu fondurieuropene nerambursabileprin „ProgramulNa`ionaldeDezvoltare Rural[”.Acestaeste unulistoric\ide interesmajorpentru comunitate.

tivalurilorcuspecificlocal.Acestea sunt priorit[`ile comunei conform „Strategiei de dezvoltare local[”,lucrarecarestabile\tecare sunt nevoile fiec[rei localit[`i ]n parte \i modalit[`ile de atingere a obiectivelor. }n2012suntpreconizate finalizarea lucr[rilor la cei peste nou[ kilometri de drumuri locale care vor schimba „fa`a comunei”.Primaruladmitec[localitateavafiunadev[rat\antier,dar epentru„bun[stareas[tenilor”.Al doileaobiectivcareartrebuiatins este gr[dini`a cu program de zi pentruaproximativ40decopiidin comun[]mp[r`i`i]ndou[grupe.

Investi`ii totale de 2,4 milioane euro

~inândcontc[„Sportul\iactivit[`ileculturalesuntlaeleacas[”, conform spuselor lui Chelariu, acestapreg[te\teunamfiteatrucu peste500locuri,scen[\ivestiare pentru a se putea p[stra vie Primarul Chelariu Dutradi`ia satului prin orgamitru a declarat: „Este nizareadefestivaluride speran`a pe care ]ntradi`ii \i datini la cerc[ms[opunem]n Pomârla.Acestamai practic[. Prin fapte motiveaz[ c[ era locurivaavea urmeaz[ s[ culegem nevoiedeoastfelde amfiteatrul roadelemuncii”. investi`ie deoarece dincomun[ Obiectivele acestui ]n comun[ nu exist[ proiect sunt moderniun c[min cultural: zarea de drumuri de Firma care va executa interes local, construirea aceste lucr[ri este SC unei gr[dini`e \i amenajarea DeltaComSRL,aceastafiind unuispa`iupentruorganizareafes- \isinguracareaparticipatlalici-

508

ta`ie.Oficialiilocaline-auasigurat c[licita`iaafostf[cut[]ncondi`iile legii. Valoarea total[ a investi`iei se ridic[ la 2.411.000 de Euro. Cota de co-finan`are suportat[ de Prim[rieestezero,conformdeclara`iei primarului Chelariu Dumitru.(AndreeaAcsinte)

Nou scandal ]n Consiliul Local de la poli`i\tii care fac treaba HSR-ului Dinsubiecteleinterpel[rilorcucareauvenit iericonsilieriimunicipali]n\edin`adeCL, nuaulipsitpoli`i\tii locali\iraporturilelor cufirmacareblocheaz[ ro`ilema\inilor.ConsilierulFlorentinPietrarua`inuts[]iaduc[la cuno\tin`[\efuluiPoli`ieiLocale,prezentieri ]nsalade\edin`eaPrim[rieiBoto\ani,c[agen`iipecare]iare]n subordineledauomân[deajutorcelordela firmacareblocheaz[ ro`ilema\inilor. Pietraruaspusc[decurândl-a v[zutpeunpoli`istlocalcaremergeaudelaoma\in[parcat[laalta, ]napropiereaintersec`ieidelaPia`a Mare,\ip[reac[verific[dac[\o-

ferii sunt ]n ordine cu biletele de taxare.„St[teamlarândlacovrigi \iamv[zutpoli`istulnostrulocal, cucaietul]nmân[,cummergeade laoma\in[parcat[laalta\iverifica dac[ biletul de parcare corespundea cu ora, cu data. S-au schimbat cumva rapoartele contractoaredintreei\inoi?Lefacem noi treaba [stora care blocheaz[ ro`i? P[i [\tia s[-\i pun[ oamenii lor”,is-aadresatFlorentinPietraru \efului Poli`iei Locale, Ioan Onu`u.Celc[ruiais-aadresatconsilierullocalavenitcuunr[spuns carenupreaavealeg[tur[cuesen-

`a interpel[rii. „Noi primim sesiz[ri \i probabil agentul mergea \i verificasesizareaajuns[lanoi”,iar[spunsOnu`uluiPietraru.Cum consilierul a insistat ar[tând c[ agentulf[ceaoalt[treab[decâtce]i intr[]natribu`iilesaledeserviciu, r[spunsul\efuluipoli`i\tilorlocalia venit prompt: „Nu exist[ a\a ceva”.\efulPoli`ieilocaleadatde ]n`elesc[pentruacuzelelaadresa subordona`ilors[iartrebuies[se vin[cuprobe.„P[icevre`i,s[le facpozecas[m[crede`i?”,i-ar[spunsvizibiliritatconsilierullocal. (AuroraDimitriu)

Amfiteatrulvafiolucrarespecial[\i nemaiv[zut[]njude` DumitruChelariu,primarPomârla

Chestionare cu banii \colilor pentru p[rin`i P[rin`iielevilorboto\[nenivorfichestiona`ideinspectori]n cadrul\edin`elordin \coli.Prinaceast[ metod[vor]ncerca reprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean(I|J)s[afledac[ profesorii,]nv[`[torii sauceidinconducerea\colilorcerbani delap[rin`i. „Laaceste\edin`evorparticipa inspectorii no\tri \colari. Ace\tia voraplicap[rin`ilorni\techestionaree\antionate,nututurorp[rin`ilor. Chestionarele se refer[ la problematicapecareourm[rim]n acestes[pt[mâni,anumegestionareabanilordec[tre\coal[\idac[ aceast[ gestionare se face cu respectarealegilor,f[r[aseimpune p[rin`ilorsauelevilors[aduc[sub diferitepretextesumedebanicare

s[nufiefolosite]ninteresulcopiilor”, a declarat Daniel Botezatu, inspectorul \colar general adjunct alI|J.Dup[]nceputulanului\colar \efiieduca`ieiboto\[neneautrimis unsetderecomand[riconducerilor unit[`ilor \colare, printre acestea fiind f[cute referiri \i la interzicerea colect[rii sumelor de bani delap[rin`i.(PetronelaRotariu)

Vrems[afl[mclar dac[toatesumelede banicareaufost luatedelap[rin`i, f[r[chitan`[,s-au ]ntorsc[treace\tia pentruc[suntsume debanicarenupot fijustificate]ncontabilitate AdaMacovei, inspector\colar general


PUBLICITATE

30septembrie2011

mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente * Vândapartament3camere,parter,SD,str.|tefanLuchian,bunpentru privatizare.Rela`iilatelefon:0748.874.655.(G-3)

]nchirieri * Primesc]ngazd[doi elevi(b[ie`i)deliceu. Rela`iilatel.0744.952.992.

angaj[ri * Angaj[mfat[/femeiecu vârsta22-35anipentru postuldevânz[toare. Cerin`e:studiimedii minimeliceu,persoan[ deschis[\ipl[cut[.Rela`ii la:0746.792.523sau ilieciorchina@gmail.com. (2212-1) * SCNMCONSTRUCT SRL,angajeaz[pentruBo-

to\ani:l[c[tu\i,muncitori necalifica`i,montatorigips carton,finisori.CV-urile sevortransmitepee-mail: adrian.ghiorma@nmconstru ct.ro,maimultedetaliila E.R.P.Boto\ani,Bld. MihaiEminescunr.6,fosta Fabric[IntegrataBoto\ani. (2213-1)

v^nz[ridiverse

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

calendar ortodox 30VSf^ntulGrigorieLuminatorul(Post) AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

* SCFortunaSystem SRL,]nfaliment,vinde conformLegii85/2006: ma\in[]ndoittabl[;instala`ieaercondi`ionatPlatinium 12.000BZU;generator curent;calculator.Telefon: 0744.853.158.(2211-2)

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

cump[r[ri

PIETONALUL

* Cump[rterenagricol, zonaPop[uti,Br[ie\ti, Leorda,Bucecea.Tel. 0747/114.140.(19)

7

AGENDA TRANSPORTATORILOR

TRANSILVANIEI NR.5.

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Becul din buc[t[rie -Decâ`imisoginiestenevoie s[schimbiunbeclabuc[t[rie? -Deniciunul,proastapoate s[g[teasc[\ipe]ntuneric

Cel mai tare actor Hora`iuM[l[eleafost]ntrebat, ]ntr-uninterviu,careestecelmai bunactordinlume.Dup[câteva momentedegândire,aspus: -Suntemmaimul`i.

Peisaj inspira`ional Uncupluajungela`ar[: - Iubitule, peisajul [sta m[ las[mut[. -Perfect,camp[maici

Compliment Ofemeiegoal[]nfa`aoglinziiseplângeso`ului: -Cândm[uitv[dopersoana gras[\iridat[.Ammarenevo-

iedeuncompliment...repede -Aivedereafoartebun[.

Frumuse`e \i inteligen`[ So`iac[treso`: -Dragulmeu,cepreferi,ofemeiefrumoas[sauunainteligent[? -Niciuna,nicialta,\tiidoar c[euteiubescnumaipetine.s[ m[daulato`i.

Inteligen`[ ereditar[ Bul[st[devorb[cufecioru-su: - T[ticule, eu de la cine am luatinteligen`a? - De la maic[-ta, eu ]nc[ o maiampeamea

Puterea dictatorului Tovar[\eCeau\escu,]ntreab[ un reporter american, mult[ lumearvreas[\tiedecenuv[ da`ilaoparte. -Deces[m[daulaoparte, r[spundeCeau\escu,cândpot

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

30septembrie2011

Un consilier a descoperit c[ semafoarele nu se prea sincronizeaz[ Semafoarele\inesincronizarealor ]nunelezone,careduclablocaje ]ntrafic,aufostaduse]naten`ia conduceriiPrim[rieiBoto\ani,ieri la\edin`aordinar[aConsiliului Local.ConsilierulGabrielCârlana avutointerpelarepeaceast[tem[. El a vorbit despre greaua ]ncercare la care suntsupu\inerviiconduc[torilorauto]norele de vârf ale circula`iei ]n zona din apropierea G[rii. Acesta a solicitat o interven`ie la firma careseocup[desemafoareledinora\,pentru sincronizarea celui de la intersec`ia str[zilor Sucevei cu Calea Na`ional[, cu cele din zona G[rii\iurm[torul,dinapropiereasupermarketului Kaufland. Primarul C[t[lin Flutur i-a r[spunsc[sevalualeg[turacufirmacareasigur[mentenan`asemafoarelor,]ns[sus`inec[

problemedesincronizareapar]nmaimultezone,uneoridincauzalucr[rilorcaresunt]nderulare.(AuroraDimitriu)

}ntâmplareaaf[cuts[m[deplasez ]nspreZonaIndustrial[treizilela rând,diminea`a,laoredevârf]n trafic,]ntre7.00\i8.00.Amsta`ionatdevreotreiori]ntreintersec`ia SuceveicuCaleaNa`ional[\iKaufland.Acolosunttreisemafoare:cel delaintersec`ie,celdelagar[\i maisuslaKaufland.Nusuntsincronizate]ntreele\isefacecoad[,se blocheaz[circula`ia\ised[prilej \oferilors[secerte]ntreei

VOTEAZ{ Sondajpe www.evbt.ro

Trebuiemuta`i]napoiromii]nlocuin`elerenovatedin CentrulVechi?

E DE LA EI

GabrielCârlan,consilierlocal

C[pitan r[zbun[tor \i antrenor incitat pentru meciul cu Delta Tulcea |ic[pitanulro\-alb-alba\trilor, FlorinAcsinte,areatitudineautocritic[,dup[cesecundulValiBordeanu,adeclaratacumos[pt[mân[c[nuestemul`umitderandamentuldatpentruFCBoto\ani. Funda\ulstângadore\tes[\tearg[ duminic[peMunicipalamintirea ultimuluimecidisputatdeboto\[neni]ncompaniaechipeiDelta Tulcea.}nschimbPopescusesimte incitatdemeciulcutulcenii. }n ultima etap[ din sezonul trecut FC Boto\aniapierdutacas[cu3la7meciuldisputatcuDeltaTulcea.PartidadinetapaaVIIa a actualei edi`ii de campionat se va disputa duminic[ de la ora 12.00. „Eu nu am jucat atunci,daramfostmultmaiumilit]ntribun[\i

dorims[demonstr[mduminic[,c[acelmecia fost doar o ]ntâmplare. |i vom demonstra cu atitudine\imult[dorin`[”,adeclaratc[pitanul ro\-alb-alba\trilor.Decealalt[parteantrenorul MariusPopescusesimteincitatdeacestmeci. „Credfoartemult]nb[ie`i,totdeaunameciurile cu ]nc[rc[tur[ le-am a\teptat a\a, m[ provoac[,m[incit[de-adreptul”,aprecizatprincipalul de la FC Boto\ani. Cu toate acestea Popescusimtepresiuneaunuimeciceseanun`[ dificil.„Noiavempresiunefiindc[juc[macas[ \iesteunmecifoartegreu,esteoserieechilibrat[ \i pot ap[rea rezultate neanticipate”, a ad[ugatMariusPopescu.Funda\ulboto\[nean Acsinte,lafelca\isecundulValiBordeanuse declar[ nemul`umit de performan`ele sale de pân[ acum ]n aceast[ edi`ie de campionat \i sper[s[]icreasc[randamentul]netapelecevor urma.„Puteams[daumultmaimult.Darmai suntetape\ivoidatotcepot”,aspusAcsinte. (CosminZamfirache)

Calc[]npicioare protocoalele.Replica]ntr-uncaza mediculuiobstetriciancareavenitpe \istache]nsalade na\teri,afostc[ erapu`inobosit, darcopilulerapu`inmort RodicaT[n[sache, medicSpitalulde Obstetric[ Ginecologie

Citi`i ]n edi`ia electronic[: S[n[tateaboto\[nean[laorar[zboaielor dintrepartide NoulCodcivil,ogur[deoxigenpentru sistemuldejusti`ie Echip[delucruprimari-consilieripentruCentrulVechi Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimentul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelorpeste 500deprieteni

Evenimente de botosani nr.1972  

Ziarul orasului tau!