Page 1

CMYK

Industriaconfec`iilorde]mbr[c[minte,cu cre\terialeproduc`iei\isalariimajorate EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 4

Programare cu nou[ zile ]nainte pentru pa\aport

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

AnulVII•nr.157(1939)•Luni,16august2011•8pagini

Modern Calor trece la ]nlocuit `evi

MunicipiulBoto\ani,]n\antiercontinuu. Lucr[rilordeanvergur[ceaulocla aceast[dat[liseal[tur[\icelede]nlocuireaconductelordetermoficare.Din celedeclaratedeFlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului,acestelucr[rise realizeaz[]ncadrulproiectuluieuropean derulatdesocietateaModernCalor. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

16august2011

TOPNEWS

Petromaieftinitcarburan`ii.Carburan`iiautovându`ideceamaimarecompaniedepepia`aromâneasc[,s-auieftinit]ndou[rânduri]nultimas[pt[mâna\ijum[tate.Pre`urileausc[zut\isub5,2lei.Pre`urilelabenzin[\imotorin[ vândute]nre`eauaPetromaucoborâtsubnivelulde5,3leipelitru,launelesta`ii,anun`[money.ro.Din12august, companiaaieftinitcu10banilitruldebenzin[\icu11baniceldemotorin[astadup[ce,cuos[pt[mân[]nurm[ coborâsepre`urilecu11,respectiv7bani.Dup[ieftinireadevineri,]nunelesta`iidinBucure\tialePetrompre`urileau coborâtsubnivelulde5,30leilabenzin[\isub5,20lamotorin[Astfel,spreexemplu,sta`iaPetromdepestradaSibiu (zonaDrumulTaberei)vindeunlitrudebenzin[95cu5,28lei,iarunlitrudemotorin[EuroDiesel5cu5,19lei.

Prim[rii care r[mân f[r[ bani de salarii pentru profesori AdaMacoveiarunc[ vinapentrubugete insuficientelacapitolulcheltuielidepersonalpeprimariicare au`inutpiept]nchideriiunor\coli. |efa Inspectoratului |colar Jude`eansus`inec[primariicarei-au ]n`eles demersul privind necesitatea]nchiderii\colilormici,neautorizate,sevor]ncadralacheltuielile de personal cu sumele pe care le-au primit, ]ns[ pentru ceilal`i primari se anun`[ zile negre spre sfâr\itulanului. „Lacheltuielidepersonalavem mariprobleme,suntfoartepu`ine comune care au bani pân[ la sfâr\itulanului”,adeclaratinspectorul\colargenerallaultima]ntâlnirecuprimariidin]ntreguljude`, organizat[deInstitu`iaPrefectului. La aceast[ ]ntâlnire, \efa I|J a `inuts[aminteasc[faptulc[adus adev[rate r[zboaie cu unii dintre primari pentru ]nchiderea \colilor cuefectivemicideelevi\ic[acolo unde primarii „au opus rezisten`[ reformei”, cheltuielile cu salariile peultimelelunidinacestanvorfi ]nmareimpas. „}n fiecare an \i cu ]nchiderea unor \coli aproape am dus r[zboaie cu unii dintre dumneavoas-

S[rb[toare cu b[utur[ \i scandaluri Boto\[nenii\i-au dat]npetec\i]n acestweek-end,]n jurdezecepersoaneajungândlaspitaldup[ceaufost b[tutederudesau prieteniidepahar. Potrivitraport[rilorf[cutede medicii Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” la Poli`ie, ]n perioada 12-14 august zecepersoaneauajunslaspital cu leziuni provocate ]n urma unoragresiunipefondulconsumuluidealcool. Celmaispectaculoscazeste dinVârfuCâmpului,cândtrei membri ai unei familii au fost ataca`i cu un cu`it de alt[ persoan[.Persoaneb[tutecareau ajunslaspitalsunt\idinmunicipiulBoto\ani,dar\idinalte localit[`idinjude`:Frumu\ica,

tr[.Oparteau]n`eles\iiat[c[se ]ncadreaz[lacapitolulcheltuielide personal cu sumele pe care le-au avut. Cei care au `inut mor`i\ s[ `in[]nfunc`iune\colineautorizate sanitar, cu num[r mic de copii, doarpentruc[satulnuexist[f[r[ \coal[, este un argument foarte bundarnuestefundamentateco-

nomic,acumauprobleme.}ifelicit pe cei care au reu\it performan`adeag[sicaleaspreeficientizareacheltuielilor,peceicareau ]n`elesundeducedemersulnostru dinultimiidoiani,spreeficientizarea cheltuielilor”, li s-a adresat \efaI|Jprimarilordinjude`.(AuroraDimitriu)

Vorona,Corni,Durne\ti,Gorb[ne\ti,Todireni\iR[useni. }njum[tatedinacestecazuri cei b[tu`i au fost agresa`i de membrii familiei, cercet[rile poli`i\tilor ]n astfel de situa`ii desf[\urându-se cu greutate, pentruc[deregul[ceib[tu`inu mai depun plângere fa`[ de agresor.NuaulipsitdelaUrgen`e nici agresa`ii din baruri sau discoteci. Chiar \i a\a, ]n astfel de cazuri poli`i\tii nu se potautosesizadecâtdac[victimaasuferitleziunifoartegrave,iarfaptulc[agresorul\iagresatuleraube`inufacedecât s[]ngreunezemuncaanchetatorilor. Pe lâng[ week-end, medicii sea\teptauca\i]nnoapteade lunispremar`is[fiealtvalde pacien`i be`i \i agresa`i, mai alesc[]nfoartemultelocalit[`i dinjude`,fiinds[rb[toare,consumuldealcoolafostmultmai marecadeobicei.(D.Rotariu)

Sporuri diminuate «pe perioad[ determinat[» la Spitalul Dorohoi

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

De\iunitatea]ncarelucreaz[s-a clasificatmaibinedecâtaltespitaledinjude`,angaja`iidelaSpitalul MunicipalDorohoipleac[acas[la ziuadeleaf[cubanimaipu`inica pân[acum.managerulunit[`iimedicale dorohoiene, medicul Valerian Andrie\, sus`ine c[ bugetul spitalului,decândadevenitunitatemedical[decategoriaaIV-a,nu permite p[strarea acelora\i salarii ca]naintedeclasificareapecriterii decompeten`[. „Trebuierespectat[legisla`iacu plafonareacheltuielilorsalarialela 70lasut[dinbugetulunit[`ii.Ne descurc[mcubanii,darlalimit[\i cu unele sacrificii. Am recurs la reajust[ri de sporuri”, a declarat

managerulValerianAndrie\. Dac[]naintecaSpitalulMunicipal Dorohoi s[ devin[ unitate de categoriaaIV-a,angaja`iiprimeau sporurile la nivelul maxim, acum sporurilele-aufostreduselanivelulminim.„Pentruoperioad[determinat[ va fi necesar[ aceast[ m[sur[”, consider[ managerul unit[`iimedicaledorohoiene. Valerian  Andrie\ mizeaz[ pe cre\terea indicelui de complexitate, la semnarea urm[torului contractcuinstitu`iajude`ean[deasigur[ri de s[n[tate, iar ]n aceast[ cre\tere a ICM-ului st[ speran`a uneifinan`[rimaibunepentruspital.(AuroraDimitriu)


3

16august2011 Untân[ramurit]ncercânds[-\isalvezeuncolegdemunc[.Nefericita]ntâmplareaavutloc]nMoto\eni, Bac[u,undedoitineriaufostg[si`i]nrezervoruldemotorin[aluneisonde. Celmaiprobabil,unuldintreeia c[zut]nbazin,iarcel[laltaintrats[]lsalveze,darasfâr\it\ielr[pusdevaporiitoxici.Acestadinurm[,un tân[rde23deani,nueradeserviciu,darvenises[ledeacolegilorinvita`iilanuntalui,careurmas[aib[loc sâmb[t[,pe20august.Gestuli-afost]ns[fatal.Angaja`iicareveniser[s[schimbeturanu\i-aug[sitcolegii \iaumerss[-icaute.Cândi-aug[sit,ausunatimediatlapoli`ie.Nimenin-amaiavut]ns[cums[-iajute.

ESEN~IAL

Modern Calor trece la ]nlocuit `evi MunicipiulBoto\ani,]n \antiercontinuu.Lucr[rilordeanvergur[ceauloc laaceast[dat[liseal[tur[\icelede]nlocuirea conductelordetermoficare.Dinceledeclaratede FlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului,aceste lucr[riserealizeaz[]ncadrulproiectuluieuropean derulatdesocietateaModernCalor.

~evi de termoficare vechi de 40 de ani Reprezentantul municipalit[`ii sus`inec[investi`iilevorducelaun consum mai mic de agent termic, respectiv facturi mai mici, pentru boto\[nenii racorda`i la sistemul centralizat.„Seschimb[`evilerespectivepentruc[estenecesar.~evilecelemainoisuntdepeste20de ani, altele au \i câte 30-40 de ani vechime,dela]nfiin`areaCET-ului. Sunt mâncate \i apar avarii multe. Seconsum[agenttermicpetraseu \itoateasteasereflect[]npre`.}n momentul]ncareaproapetotsistemulvafireabilitat\ivorfiintroduse\i`evinoi\ivorfimodernizate\i

Viceprimarul Ghiorghi`[, convins c[ mul`i boto\[neni vor reveni la ]nc[lzirea centralizat[

punctele termice, \i mai ales va fi finalizatnoulCET\imodernizat,cu siguran`[ pre`ul de producere \i livrareagigacaloriei\iaapeicalde vafimultmaimicdecâtlacentraleledeapartament”,adeclaratviceprimarulmunicipiului.

Spa`iul verde, domeniu public \i nu loc de straturi pentru zarzavat De\i sunt asocia`ii de proprietari care nu \i-au ascuns nemul`umirea c[sesap[prinspa`iulverde\ic[se tragconductelablocuricarenumai sunt racordate la Modern Calor, FlorinGhiorghi`[lereaminte\tec[

respectivul teren este proprietate a municipalit[`ii. „Este domeniu public, este al Prim[riei, al Consiliului Local, \i nici]ntr-uncaznuesteproprietatea cuivas[]\ifac[straturidezarzavat pe terenul respectiv. }n al doilea rând,trebuies[]n`eleag[c[Modern Calor, Prim[ria, fac investi`iile acestea cu bani europeni pân[ la limitadeproprietatecareesteapartamentulsaublocullor,laintrarea ]n bloc”, a precizat viceprimarul municipiului. Acesta sus`ine c[ acesteinvesti`iisepotfacepân[la limitadeproprietate,indiferentdac[ locatariisuntracorda`isaunulasistemulcentralizat.

Viceprimarulnuexcludeca]nviitornum[rulcererilorderebran\are lare`eauacentralizat[defurnizarea agentuluitermics[creasc[,\iatunci aceste investi`ii pân[ la limita de proprietates[vin[]nsprijinulnoilor clien`i.„Esteposibilcapesteunan, doisautrei,]nmomentul]ncarevor trebuis[-\ischimbecentralele,s[-\i refac[instala`iile,s[fac[verific[rio dat[sauladoianilacentrale\is[ pl[teasc[, ]n condi`iile ]n care vor vedeac[pre`ulgazelorcre\tefoarte mult,\icândvorvedeac[]nc[lzirea individual[estemultmaiscump[ca ]nc[lzirea centralizat[, foarte mul`i s[-\i doreasc[ s[ revin[ la sistemul centralizat”,aspusFlorinGhiorghi`[. Lucr[rilevorfiefectuate]nzona Ion Pillat, Independen`ei, Vârnav, C[lug[reni,Grivi`a,Bucovina,dar \i]naltezonedinmunicipiu.Conform graficului de termoficare, pe parcursul anului 2011, sunt foarte multelucr[ri,respectivmodernizareaCET-uluicupuncteledetermice,re`elelededistribu`ie.Lucr[rile vor continua \i anul viitor. (PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Un de`inut minor a ajuns la spital dup[ ce a ]nghi`it cuie Un tân[r ]n vârst[ de 17 ani, aflat ]n deten`ie la PenitenciarulBoto\ani,aajuns lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute laSpitaluldeCopiidup[cea spusgardienilorc[a]nghi`it maimultecuie\iolam[de cu`it]nsemndeprotestfa`[ deregimuldedeten`ie.Drept urmare,angaja`iiPenitenciarului l-au dus pe adolescent la spital, unde a fost supus uneiinvestiga`iimedicale.}n urma efectu[rii unei radiografii,mediciiauobservat]n stomacultân[ruluimaimulte cuie, ]ns[ pentru c[ o astfel de interven`ie chirurgical[ estedeosebitderiscant[,s-a luatdeciziacatân[rulde17 ani s[ fie trimis ]napoi la Penitenciarundes[fie`inut sub observa`ia personalului medicalalunit[`ii.}nfunc`ie destareade`inutului,medicii urmeaz[ s[ stabileasc[ dac[ pân[laurm[sea\teapt[eliminareacuielorpecalenatural[ sau se va interveni chirurgical. Dat[ fiind vârsta de`inutului,careesteminor, \inaturadificil[aincidentului,conducereaPenitenciaruluiBoto\aniarefuzats[fac[ comentarii ]n leg[tur[ cu acestcaz.(D[nu`R.)

Un singur arestat dup[ descinderile pentru prinderea vame\ilor corup`i

Mort dup[ ce a c[zut peste balustrada din casa sc[rii

Rezultatenutocmaipem[suraa\tept[rilorpentruprocuroriicareau descinsvineri]njude`ulBoto\ani. Sâmb[t[sear[,magistra`iiTribunaluluiSuceavaauaprobatarestarea preventiv[numaipentruunvame\din grupareadelavamaStâncaCoste\ti.

Unb[rbatcelocuia]ntr-un bloc de pe strada Curcubeului din municipiul Boto\ani \i-a g[sit sfâr\itul sâmb[t[sear[dup[ceac[zut peste balustrad[ pe casa sc[rii.Pentruc[s-apr[bu\it ]n gol mai multe etaje, DumitruM.,]nvârst[de56de ani,amuritpeloc.Unvecin l-ag[sit,dup[ceaauzitbufnitura produs[ de impactul corpuluicubetonul.De\is-a sunatla112nus-amaiputut face nimic pentru cel ce a c[zut pe beton de la o ]n[l`ime de câ`iva metri. Poli`i\tiicareauf[cutcercet[rila fa`a locului au stabilit c[ ]n momentul ]n care a c[zut, Dumitru M. era singur pe casa sc[rii, acesta fiind cunoscut cu afec`iuni psihice. Pentruc[totu\iestevorbade o moarte suspect[, oamenii legii au cerut efectuarea necropsieicadavrului,]nvederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. (D[nu` Rotariu)

LacerereaprocurorilorDIICOT,serviciulteritorial Suceava, judec[torii au aprobat arestarea preventiv[ pentru 29 de zile a vame\ului boto\[nean Cristian Corneschi, ]n locuin`a c[ruia anchetatoriiaug[sitvinerioimportant[cantitate de`ig[ri\ialcooldecontraband[. }n schimb, pentru cel[lalt vame\ implicat ]n aceea\ire`eainfrac`ional[,ConstantinHum[,]n garajul c[ruia s-a f[cut de asemenea o perchezi`ie, magistra`ii suceveni au respins cererea dearestpreventiv.Acestuiadinurm[i-aiinterzis doar s[ p[r[seasc[ localitatea de domiciliu. Ve\tile proaste pentru Cristian Corneschi nu se oprescaici.Separec[\oferuluivame\ilorurmeaz[s[-ifiedesf[cutcontractuldemunc[pentruc[ a afectat imaginea institu`iei unde era angajat. Acestaeralavam[pepostde\ofer,]ns[pentru faptelesale,transportaream[rfiidecontraband[ dinpunctulvamal,vaficoncediat. Fratele s[u, Cornel Corneschi, cadru SRI, a fostdeasemeneaintrodus]ncalculeleanchetatorilor,\iacestafiindacuzatc[asprijinitgruparea infrac`ional[.

Captur[ «de zile mari» }n urma perchezi`iilor de vineri, anchetatorii au f[cut inventarul bunurilor ridicate din mai multeloca`iidinBoto\ani\iDorohoi,valoarea acestorafiindunauria\[.Astfel,]ntotalaufost adunatepeste20.000pachetede`ig[ri,cutotcu celedinvamadelaStânca,sumediferitedebani ]nlei\ivalut[,carburant,telefoanemobile,carteleSIM,b[uturialcoolicedar\i\apteunit[`ide calculator. Tot pentru anchet[ au fost ridicate \i patru autoturisme,probabilcelefolosite]ntransportarea m[rfii de contraband[. }ntr-un comunicat oficial,procuroriiDIICOTSuceavaauprecizat c[s-adispus]ncepereaurm[ririipenalefa`[de 13persoane,nou[vame\idelaBiroulVamal Stânca-Coste\ti din jude`ul Boto\ani, un ofi`er SRI\ial`itreicivili,acesteafiindcercetatepentrucontraband[cuproduseaccizabileprovenite dinUcraina. Pân[laurm[,vineriaufostefectuate14perchezi`iidomiciliare]njude`ulBoto\ani,cudou[ maimultedecâtsecrezuseini`ial,dup[descoperireaunorelementenoi]nanchet[.DIICOT Suceava a ac`ionat ]n acest caz ca urmare a sesiz[rii Serviciului Român de Informa`ii, iar pentru probarea activit[`ii infrac`ionale a grup[riidecriminalitateorganizat[transfrontalier, anchetatorii au cooperat cu structura specializat[dincadrulSRI.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

16august2011

TOPNEWS

Str[iniivin]nRomâniacas[divor`eze.Unnoufenomeniaamploareprintrestr[ini:ace\tiavin]nRomânia pentruadivor`a,pentruc[procedurilesuntmairapide\imaiieftinedecât]nalte`[ri. Ofirm[italian[chiarofer[ servicii]nacestsens:pentrusumade5.000dedolari,aitransportulinclus\iservicii„all-inclusive”dedesfacerea c[s[toriei.}nprimulrând,]nRomâniaestemultmaisimplus[divor`ezi,spredeosebiredeItalia,undetrebuies[ tr[ie\ticelpu`intreianiseparatdepartenercamariajuls[fieconsideratsfâr\itdinpunctdevederelegal.Potrivit Mediafax,cupluriledeitalienivin]nRomânia,pentruozi,semneaz[acteledereziden`[\isepot]ntoarceacas[, iardup[operioad[dedoar\aseluni,potceres[lefiedesf[cut[c[snicia.

Industria confec`iilor de ]mbr[c[minte, cu cre\teri ale produc`iei \i salarii majorate portul ]ntocmit de finan`i\ti arat[ c[volumularieratelordinindustria confec`iilor de ]mbr[c[minte reprezint[15,64lasut[dinvolumul arieratelordinindustrie. „Pondereaceamaisemnificativ[ ]n volumul total al arieratelor  o de`inarieratelelabugetulconsolidatalstatului,de25,3lasut[,urmat[depondereaarieratelor«furnizoriirestan`i»,]nprocentde23,8 lasut[”,amaiprecizatdirectorul executivalDGFPBoto\ani. Jatex SRL \i Diacos SRL sunt societ[`ilecareocup[primeledou[ locuri]nceeaceprive\tearieratele labugetulconsolidatalstatului,]n sectorul confec`iilor de ]mbr[c[minte,dup[cumreiesedinanaliza f[cut[dereprezentan`iiDGFP.

Analizapecarereprezentan`iiDirec`ieiGeneraleaFinan`elor Publiceauf[cut-o asuprasitua`ieieconomico-financiarea agen`iloreconomici dinjude`ulBoto\ani la31decembrie2010 arat[c[sectorulindustrieiconfec`iilorde ]mbr[c[mintea]nregistrat]nanultrecut ocre\tereaproduc`iei cu20,15lasut[,fa`[ de2009. Finan`i\tii au semnalat \i c[ ]n acest sector de activitate salariul mediu brut lunar s-a majorat cu 5,09lasut[]n2010fa`[de2009, analiza având la baz[ informa`iile raportatedeagen`iieconomici. „Activitatea din acest domeniu este reprezentat[ de un num[r de 68 de firme, care au realizat un volumalcifreideafaceri]nsum[ de160.437,8miilei,men`inânduse ca \i ]n perioadele precedente prezen`a produc`iei ]n sistem «lohn». Produc[torii de confec`ii de ]mbr[c[minte din jude` \i-au majorat cifra de afaceri ]n anul 2010 cu 21,64 la sut[. La finele anului 2010 industria confec`iilor de]mbr[c[mintea]nregistratprofitnetpersold]nsum[de7.637,2 miilei,fa`[de5.660,2miilei,realizat ]n anul 2009, rezultând o cre\tereprocentual[cu35lasut[”, a precizat economistul Radu ~urcanu,directorulDirec`ieiGenerale

Concuren`a asiatic[, scumpirea utilit[`ilor \i condi`iile de creditare, piedici ]n cre\terea produc`iei

aFinan`elorPubliceBoto\ani. }ntopulcelormaiprofitabilefirme din industria boto\[nean[ a confec`iilor de ]mbr[c[minte, dar \i]ncelalcelormaireprezentative unit[`idinpunctdevederealcifrei deafaceri,conducesocietateaSerconf.Aceea\ianaliz[arat[c[productivitateamuncii]ncadrulramuriia]nregistratocre\terecu21,57 lasut[fa`[deanulanterior.

Cele mai mari arierate, la bugetul statului Directorul Radu ~urcanu mai precizeaz[ c[ printre agen`ii economicidinacestsectordeactivitatecareau]nregistratcelemaimari pierderi nete se afl[: Rapsodia ConfSA,ItalianaConfec`iiGroup SRL\iCantedRomâniaSRL.Ra-

Finan`i\tiiapreciaz[c[industria confec`iilorde]mbr[c[mintea]nregistrat,]nanul2010,oevolu`ie favorabil[ la principalii indicatori economici. „Produc`iaa]nregistrat,peransamblu, un trend ascendent, ]ns[ insuficien`acereriicontinu[s[fie principala cauz[ a produc`iei sc[- zute pentru unele firme din acest sectordeactivitate,printrefactorii cu impact negativ num[rându-se concuren`a asiatic[ \i scumpirea utilit[`ilor\icondi`iilordecreditare”,amaisubliniatdirectorulexecutivalDirec`ieideFinan`e.(AuroraDimitriu)

A fugit de la locul accidentului Undorohoians-aalescudosar penaldup[cealovitcuma\inaunbiciclist\iafugitdela loculfaptei.Afostprinsla scurttimp\ilaetilotesti-aie\it oconcentra`iede0,53mg/l alcoolpur]naerulexpirat. Duminic[,]njurulorei14.10,M.B.de34 ani,dinmunicipiulDorohoi,]ntimpceconduceaunautoturismpeDN29C,]nlocalitatea Vârfu Câmpului, a efectuat manevra de dep[\ire a unui biciclist f[r[ s[ respecte distan`alateral[suficient[fa`[deacesta,]mpre-

jurare]ncarel-alovit,proiectându-l]n\an`ul depeparteadreapt[adrumului.Dup[producereaaccidentului,conduc[torulautoap[r[sit loculfaptei,fiinddepistatlascurttimpdec[trepoli`i\ti,perazalocalit[`iiBucecea. |oferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatulindicândoconcentra`iede0,53mg/l alcool pur ]n aerul expirat; acestuia i-au fost recoltate\iprobebiologicedesânge,]nvederea stabilirii alcoolemiei. }n urma accidentului,P.S.,de31ani,dincomunaVârfuCâmpului,afosttransportatlaSpitalulmunicipiuluiDorohoi,undeaprimit]ngrijirimedicale, nefiindinternat. „Conduc[torulautoestecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilordev[t[marecorporal[dinculp[,conducereaunuiautovehiculpe

drumurilepublicedec[treopersoan[avândo ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[ \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelor de poli`ie”, a declarat inspector principalDanielaGheorghiescu,purt[torulde cuvântalIPJBoto\ani. Totundorohoianafostimplicat]ntr-unaccident cu o zi ]nainte, pe Bulevardul Victoriei din municipiu. Sâmb[t[, ]n jurul orei 05.30, G.P.,de39ani,]ntimpceconduceaunautoturism,alovitopersoan[careseafla]ntins[ peparteacarosabil[.Victimaafosttransportat[cuambulan`alaSpitalulmunicipiuluiDorohoi,fiindulteriortransferat[laSpitalulJude`ean Boto\ani. Ulterior, identitatea b[rbatuluiafoststabilit[,acestafiindI.M.,de26 ani,dincomunaCop[l[u.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ O firm[ local[ monteaz[ camerele pentru supravegherea video a municipiului Camerele video din municipiuvorfimontatedefirma ICE Computers Boto\ani, care a câ\tigat licita`ia privind amenajarea re`elei de supraveghere video a municipiului.Societateaacâ\tigat licita`ia organizat[ de municipalitate ]n cadrul proiectuluicufinan`areeuropean[,]n valoarede2milioanelei.Potrivitproiectului,vorfimontate57decamerevideomobile ]n zona central[ a ora\ului, dar \i ]n apropierea \colilor, ]n scopul cre\terii gradului de siguran`[ \i a prevenirii criminalit[`ii. „Dispeceratul va fi la Casa C[r`ii, iar camerele video vorfimontate]ntotora\ul. }napropierea\colilor,intersec`iile mari, pie`e. Sunt zone mai de risc, zone ]n careoameniivors[sesimt[ ]nsiguran`[.Suntimaginicu caracter confiden`ial. Ele suntpuseladispozi`iedoarla cerereapoli`ieisauorganelor de anchet[. |i copiii se vor sim`i ]n mai mare siguran`[ fa`[depân[acum”,adeclarat Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului. Societatea a semnat contractul cuPrim[riaBoto\anilafinalul s[pt[mânii trecute. (PetronelaRotariu)

Steaguri schimbate de municipalitate ]n Pia`a Revolu`iei Conformdeclara`iilorviceprimarului Florin Ghiorghi`[,steagurileexistentepe stâlpii din Pia`a Revolu`iei dar\idinzonazeroamunicipiului vor fi schimbate ]n cel mai scurt timp. Astfel, autorit[`ile nu vor risca amenzi de pân[ la 5.000 de lei, ]n urma controalelor anun`atedeprefectulCristian Roman. „Steagurile trebuie schimbate, vrei nu vrei ele suntb[tutedevânt\iploaie sau cel pu`in decolorate din cauz[ c[ noi mereu c[ut[m s[cump[r[mceemaiieftin, nuneap[ratcevadecalitate, dar asta din p[cate este prev[zutdelegeaachizi`iilor publice\iatuncienormals[ apar[ chestiuni de genul acesta”, a declarat Florin Ghiorghi`[. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

16august2011 |ifranceziineimpunnoirestric`iidemunc[.Dup[ceoficialiispanioliaproapec[le-auinterzisromânilors[mailucreze ]n`aralor,acum\iFran`aimpunenoirestric`iipepia`amuncii:guvernuldelaParisareduslistademeseriipentrucarepot fiangaja`iimigran`ii. Franceziiaut[iatdepelistalocurilordemunc[pentruimigran`iconstruc`iile\idomeniulinformatic,]n ]ncercareadeasc[deafluxuldeimigran`i-omiz[pentrualegerilepreziden`ialecevoravealocanulviitor,scrieMoney.ro. }nurm[cudoarcâtevazile,Spaniaareintrodusobligativitateapermisuluidemunc[pentruromâni,iarOlandaamodificat condi`iile]ncareromâniipotlucra]n`ar[.Alte`[ricareimpunrestric`iilaangajareamuncitorilorromâni,bulgari\icarenu facpartedinUniuneaEuropean[suntAustria,Belgia,Germania,Italia,Luxemburg,MareaBritanie,Elve`ia\iMalta.

TOPNEWS Programare cu nou[ zile ]nainte pentru pa\aport

Prim[riile, ]ndrumate spre contracte cu transportatorii

Cerereadepa\apoarte estetotmaimare. «Esteperioadadevârf asolicit[rilor»,precizeaz[reprezentan`ii ServiciuluiPublicpentruEliberarea\iEviden`aPa\apoartelor. S-aajunscasolicitan`iidepa\aport simplus[]\ifac[programarecucel pu`innou[zile]naintededatalacare liseelibereaz[documentul.Reprezentan`ii Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden`a Pa\apoartelor, din subordinea Institu`ieiPrefectului,auanun`at]nc[de la]nceputullunii]ncursc[numai elibereaz[pa\apoartedecâtpebaz[ deprogramare. „Esteom[sur[necesar[pentruanu-ipunepeoameniicarevins[soliciteacestdocument]nsitua`iadeastalacoziinterminabile,a\acumse]ntâmpl[]n altezonedin`ar[.Laoraactual[saajunscacelcarevinelaghi\eus[ fieprogramatpestenou[zilepentrueliberareapa\aportului.Esteo perioad[devârf\if[r[program[ri arfioaglomera`iedenedescrisla ghi\eu.Nu\tiupân[lacedat[se vamaieliberacuprogramareacest document,]ns[nusevarenun`ala program[ripân[cândnusevarevenilasitua`ia]ncarenum[rulsoli-

cit[rilors[scad[atâtcâts[permit[ eliberarea ]n aceea\i zi a documentului”, a declarat Radu Dorule`,consilieralprefectuluiCristian Roman. Potrivit datelor furnizate de reprezentan`ii Institu`iei Prefectului, s[pt[mânatrecut[s-aajunsla750 de solicit[ri de eliber[ri de pa\apoarte, ]n condi`iile ]n care ]ntr-o

Vin ploile }nregiuniledinvestul, nord-vestul\icentrul`[rii \i]nzonademuntetemporar]nnor[rilesevor accentuamar`i\ilocalvor fiaverse,desc[rc[rielectrice\iuneleintensific[ri alevântului.Izolatvorfi condi`iidegrindin[,iar cantit[`iledeap[potdep[\i20l/mp. }nrestulteritoriuluivremeavafi predominant frumoas[ \i c[lduroas[,cucervariabil,iarploilese vorsemnalaizolat,maialesnoaptea. Temperaturile maxime vor fi dela24-25degrade]nMaramure\ pân[ ]n jur de 34 de grade ]n LuncaDun[rii,iarceleminimese vor]ncadra]ntre12\i22degrade. Miercuri,]nregiuniledincentrul \iestul`[rii\i]ntoat[zonamontan[ temporar ]nnor[rile se vor accentua \i local vor fi averse \i desc[rc[rielectrice.}nrestulteritoriuluicerulvafivariabil,iarast-

s[pt[mân[cuadresabilitatenormal[nusuntmaimultde180decereridepa\apoarte. }n fa`a acestei cereri crescute, reprezentan`ii Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden`aPa\apoartelorspunc[se vamen`inepeperioadaprogram[rilorprogramulprelungitcupublicul,pân[laora18.30,delunipâ-

n[joi,vineriprogramulfiindpân[ laora14.00.„}ncazul]ncarese solicit[ pa\aportul biometric se mai a\teapt[ ]nc[ dou[ s[pt[mâni ]n plus fa`[ de situa`ia ]n care se elibereaz[pa\aportulsimplu.Sunt solicit[ri\ipentrupa\apoartesimple,\ipentrupa\apoartebiometrice”,amaiprecizatRaduDorule`. (AuroraDimitriu)

Francul elve`ian a sc[zut la minimul ultimelor dou[ s[pt[mâni Franculelve`ianasc[zutlacelmairedus niveldinultimeledou[s[pt[mânifa`[de euro\idolar,]nurmaspecula`iilorc[ BancaNa`ional[aElve`iei(BNE)vaintervenipentruatemperaapreciereamonedeiprinstabilireaunei`inteacursului.

feldefenomenesevorsemnalape arealerestrânse.Vorficondi`iide grindin[. Vântul va sufla slab \i moderat, cu unele intensific[ri ]n est\ilamunte.Temperaturaaerului,]nsc[dereu\oar[,vaaveavalorimaxime]ntre22\i32degrade \iminime]ntre10\i20degrade.

Apropierea ]nceputului de an \colarleaduceprimarilor]naten`ieogrij[maiveche:microbuzele \colare. Unii primari s-au plâns c[ nu ajung microbuzele pentru naveta elevilor\is-auinteresatlaconducerea Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J)dac[maiexist[vreo\ans[capentrunoulande]nv[`[mânt s[ajung[]njude`\ialtemicrobuze\colarepelâng[celeexistente. R[spunsulprimiti-atrimislavariantapecarepu`iniaupus-opân[ acum ]n aplicare, ]ncheierea de contractecufurnizorideservicii]n domeniultransportului. „Pentru asigurarea transportului elevilor exist[ cele dou[ variante: transportul cu microbuze \colare , carefacsaunufa`[nevoilorcomunit[`ii,\idecontareanaveteielevilor cu microbuze contractate, cu serviciicontractate”,le-ar[spunsinspectorul\colargeneralprimarilor. |efaI|J,AdaMacovei,asubliniat]ns[c[statulnuledeconteaz[ elevilor naveta ]n orice condi`ii. Vor beneficia de bani de navet[ doareleviidinlocalit[`ileundes-a desfiin`at \coala \i sunt nevoi`i s[ mearg[ la unitatea de ]nv[`[mânt ceamaiapropiat[. „Nu se poate deconta un moft sauopreten`ie,c[]lduclao\coal[ mai bun[ \i statul deconteaz[. Se deconteaz[numainavetaefectiv[a copiilor din satele unde nu exist[ \coal[”,i-al[murit\efaI|Jpeprimariidinjude`.(AuroraDimitriu)

Specula`iileaup[ruts[fieconfirmatedeunarticol ap[rutduminic[]npublica`iaSonntagsZeitung,potrivitc[ruiaurmeaz[s[fiestabilit[olimit[acursului euro/franc. Dealerii au declarat ]ns[ c[ vânz[rile de franci au fost determinatedespecula`iilededinainteaunei\edin`e a guvernului elve`ian programat[ miercuri, ]n condi`iile]ncareBancaNa`ional[aElve`iei(BNE)a ob`inut sprijinul principalului partid de guvern[mânt pentruvânzareadirect[defranci]nvedereadeprecieriicursului. „Pia`avedec[exist[posibilitateacaBNEs[aib[un plan,ceeacecre\tenervozitatea]nleg[tur[cufrancul elve`ian.Exist[zvonuric[arputeastabiliuncurs`int[ de1,2francipentruuneuro,darBNEnuamen`ionat unnivel,astfel]ncâttrebuiea\teptat[\edin`ademiercuri”,adeclaratManuelOliveri,analistlaUBS. Euroaurcatla1,1458francielve`ienipeunitatepe platformadetranzac`ionareEBS,iarlaoratransmite-

rii\tiriieracotat]ncre\terecu2,5lasut[,la1,1365 francipeunitate. S[pt[mâna trecut[, euro a coborât la un minim recordde1,0075francipeunitate. Dolaruls-aapreciatcu2,1lasut[,la0,7938franci peunitate,dup[unmaximatins]ntimpultranzac`iilor de0,7998francipeunitate. Uniijuc[toridinpia`[se]ntreab[dac[stabilireaunui curs `int[ euro/franc va fi eficient[, având ]n vedere naturafactorilorcareaudeterminatapreciereamonedeielve`iene.„Suntemscepticifa`[deideeadeastabilio`int[acursuluifrancului,ac[ruiapreciereeste determinat[ mai degrab[ de depozitele ]n aceast[ moned[\idefluxuldecapitalcareintr[]nElve`iadin zona euro, decât de specula`ii”, a declarat Kiran Kowshik,analistlaBNPParibas. Elcredec[aceast[tendin`[afluxuluidecapitalnu sevamodificapân[cândfactoriicareoinfluen`eaz[nu vorpierdedinrelevan`[. Apreciereafranculuielve`ianlaunnivelrecordafost determinat[ de reticen`a la risc a investitorilor, dup[ retrogradarea ratingului Statelor Unite de c[tre Standard&Poor’s\idincauzacrizeidatoriilorsuveranedinzonaeuro. Depreciereafranculuiacontribuitlaavansuleurocu 0,3lasut[fa`[demonedaamerican[,la1,4309dolari peunitate.


6

16august2011

TOPNEWS

AfaceristulValeriuDamianafost]nmormântatcuunsoborde11preo`i.AfaceristulValeriuDamian,carelasfâr\ituls[pt[mânii trecuteafostg[sitmort,]nlocuin`asadinBac[u,afost]nmormântat,sâmb[t[,cumarefast.}nacesttimp,potrivitunorsursejudiciare,oameniilegiisuntpeurmeleuciga\ilor.Sutedeoamenil-auconduspeultimuldrumpeValeriuDamian,patronulunuilan`debenzin[riidinBac[u.Lac[p[tâii-austatso`iasa,Vica,ceacarea\idescoperitcadavrul,dar\iceledou[fiicealecuplului.So`ialui Damianeste]nc[]nstarede\oc\inule-apututoferipreamulteindiciianchetatorilor.Cutoateacestea,potrivitunorsursejudiciare, oameniilegiisuntpeurmelecelordoiho`icareau]ncercats[]ljefuiasc[peafacerist\icarel-aul[sats[moar[sufocatcubandaadeziv[,]ntimpceeise]mb[taucualcoolulg[sit]ncas[.Dealtfel,unadintreprobeechiarADN-ull[satpepahare.

Branduri copiate de chinezi \i f[cut, chinezii au construit un parc care seam[n[ ]n totalitate \i chiarare\ipersonajeleconsacrate. Maimult,pentruc[le-apl[cutatât de mult Disneylandul, ei au mai creat ]nc[ dou[ parcuri, copii ale jocurilor Warcraft \i Starcraft, ce apar`incompanieiBlizzard.

Contrafacereaesteo adev[rat[afacere]n China,adus[chiarla rangdeart[a]n\el[toriei.Chineziiaufost mereucunoscu`ipentrufaptulc[imit[ aproapeperfectanumiteproduse,dar]n ultimavremeau]nceputs[semândreasc[ cuacestlucru\iau ]nceputs[copiezenu doarproduse,ci branduri\imagazine ]ntregisauchiarsate.

Delaautoturismelecelemaiieftine\ipân[lacelecare,]noriginal, cost[sutedemiideeuro,chineziiau contraf[cuttot.Ceamaireu\it[copieafostaunuiRollsRoycePhantom,scoas[lavânzaresubnumele deGeelyGE,lapre`ulde44.000de dolari. Alte ma\ini copiate au fost Smart,ToyotaPrevia,MercedesC Klasse, Nissan X Trail, Daewoo Matiz\icine\tiecâtealtele.

M[rcile mari de haine

Medicamente

CinenuaauzitdeAdibas,Reebak,sauMike?Chineziiauinventat aceste branduri, copii dup[ Adidas,Reebok\iNike,celemai cunoscutebranduridehainesport dinlume.

S[ spunem c[ pân[ acum ne-am amuzatcutoatecopiilebrandurilor interna`ionale,]ns[cândvinevorba des[n[tatenuestedeglumit.Chineziiau]nceputs[copieze\imedicamentele de pe pia`[, din care, spun cei care au descoperit falsul, potlipsianumiteingredienteimportantepentrutratareaafec`iunilor.

Vinul Murfatlar Unromânar[mas]ncurcatcând av[zutlaoexpozi`iedinChinavinul Murfatlar, dar vândut de chinezi.Apoiaaflatc[estevorbade oalt[„chinez[rie”-afostdenumit MurfatlarRoumania.

Magazinele Apple \i Ikea ProduseleApple\ichiarmagazinele]n]ntregimeaufostimitateatât debine,]ncâtangaja`ilornicinuleatrecutprinmintec[lucreaz[pentru o firm[ fals[. Unul dintre magazine a fost descoperit de un turistenglez,careaf[cutcunoscut magazinul„Apple”neautorizat.

Ma\ini

Deasemenea,chineziiauclonat cap-coad[ magazinele suedeze, singurul lucru care difer[ ]ntre acesteafiindnumele.Variantachinez[ a gigantului de mobil[ se nume\te „11 Furniture”, ]n rest, pân[ \i cele mai mici detalii ale produseloraufostcontraf[cute.

Harry Potter S-au gândit c[ le trebuie \i lor propriulvr[jitor,astfelc[aufolosittextul]n]ntregimealscriitoarei J.K.Rowling,schimbânddoarcâtevanumealepersonajelor\ichiar aulansatc[r`ilecucâtevazile]naintes[apar[originalul.

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

Restaurante \i cafenele faimoase Nicinu-`ipo`idaseamadinpri- madac[nuteui`icuaten`ieunde intri. Chinezii au copiat chiar \i restaurantele\icafenelelecunoscute pe plan interna`ional, precum McDonald’s,StarbuckssauKFC. Variantelecontraf[cutealeacestorasenumescMcDoanald’s,BuckstarCoffeesauSeayahiCoffee\i KLG.

Disney Nicicelebrulparcdedistrac`iinu asc[patdeinvidiaasiaticilor,care auvruts[aib[propriulDisney.Zis

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Un sat austriac Celmainou„proiect”alchinezilorestesatulaustriacHallstatt,sau mai bine zis imitarea acestuia cu luxdedetalii.OficialiidinHallstatt sebucur[,pedeoparte,c[satula fostconsideratatâtdefrumos]ncât s[devin[ocopie\ichiara\teapt[ maimul`ituri\tiasiatici.Pedealt[ parte,setemc[satullor\i-arputea pierde identitatea istoric[, iar unii chiar se tem pentru siguran`a lor, pentruc[maimul`ichineziauvenit timpdecâ`ivaani]nsat,fotografiindtoatestr[zile\itoatecl[dirile, ]nvedereaimita`iei.

|eful IPJ Vâlcea nu vrea femei ]n Poli`ie ComandantulIPJ Vâlcealesolicit[superiorilors[cear[ modificarealegii,astfel]ncâtfemeilors[ nulisemaipermit[ s[intre]ntr-unnum[ratâtdemare]n poli`ie.

Chiar dac[ sunt silitoare, muncitoare \i de\tepte, dup[ cumspune\i\efulpoli`ieivâlcene,singuravin[adoamnelorcarelucreaz[pentruordinea \i lini\tea public[ e c[... devinmame.Activitateainstitu`iei este astfel ]ngreunat[, maispunechestoruldepoli`ie. }n ciuda faptului c[ statul trebuies[garantezeegalitatea de\anse]ntrefemei\ib[rba`i pentruocupareafunc`iilorpublice,\efulIPJVâlceas-agr[bits[lecear[ajutorulcelorde lacentru.Vreamodificarealegiiastfel]ncâts[fiestabilitun num[rlimitatdelocuri]nPoli`iepentrufemei.Vâlceaare aproximativ 800 de poli`i\ti, dincare100suntfemei.


7

16august2011 Reclama`ie Unpoli`ist,vorbindcuMoartea \inotând]ncarne`el: -Decizice`ica]naintesaintra`i ]nRomâniaavea`icoasa...?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Plusgaraj. Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândcas[cutoateutilitilit[`ile,zon[semicentral[sauterenseparatecu facilit[`iledefinan`are, avans60%.Telefon: 0747.768.045.(G-9) *Vândcas[b[trâneasc[ pestr.S[venilornr.137, pre`negociabil.Telefon: 0748.943.478.(G-1)

*Vândteren+cas[]n Tome\ti(Ia\i),pre` negociabil.Rela`iila telefon:0754.071.597. (2182-5) *Vândcas[500mpteren ]nBoto\ani,pre`foarte bun.Rela`iilatelefon: 0748.943.478.(G-4)

v^nz[riapartamente * Vândapartament2 camere,str.ElieRadu, completrenovat,pre` 29.500Euronegociabil. Telefon:0758.764.453; 0745.789.373.(2175-2)

angaj[ri * Asocia`ieumanitar[angajezpersonalcolectare fonduri(f[r[targhet). Salarizareavantajoas[.Tel. 0745.511.093.(2161-3)

auto *VândFORDTRANZIT 2002,stareimpecabil[, pre`2.800Euro.Tel. 0758.764.453; 0745.789.373.(2175-2)

licita`ii *LiceulTeoretic „AnastasieBa\ot[”cu

sediul]ncomunaPomârla, jud.Boto\ani,fax 0231.622.817/tel. 0735.788.395,organizeaz[ negocierepentruvânzare mas[lemnoas[fasonat[, speciagorun,]ncantitate de100mc,ladatade 22.08.2011,ora11.00. Preselec`iavaavealocla sediulliceuluiladatade 18.08.2011,ora12.00. Caietuldesarcinisepoate ridicadelasecretariatul LiceuluiTeoretic „AnastasieBa\ot[” Pomârla.(2183-2)

AGENDA IMOBILIAR|

Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale. Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg. *Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg.

Telefoane utile

*Vândapartament3camere,Calea

Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

16august2011

MONDEN

MarcelPavel]\iducefamilia]nvacan`[]nAntalya.MarcelPavelvaplecaal[turidefamiliasa]ntr-o vacan`[]nTurcia.Interpretulprefer[decâ`ivaani]ncoaces[-\ipetreac[vacan`adevar[launhotelde5stele dinAntalya.Artistulvapetrece]ncelmailuxoshoteldinAntalyamaibinedeos[pt[mâna]ncompaniaso`iei sale,Violeta\iacopiilorlor,Sa\a,]nvârst[de12ani\iRichard,]nvârst[de15ani.Eisevorbucurade soare\idemarepelitoralulturcesc\ivormâncatradi`ionalelepreparateturce\ti.La]ntoarcerea]n`ar[, MarcelPavelsevapreg[tipentruFestivalulMamaia,undevacânta]nsearacevafidedicat[regretatului compozitorCornelFugaru.

Firea \i Pandele s-au ]ntors din luna de miere GabiFirea\iFlorentinPandeleaurevenit dinlunademiere.Cei doiso`iaumaibeneficiat]naceast[var[de ovacan`[]nAntalya, ]ncareauplecatimediatdup[nuntalor. Deaceast[dat[,Gabi\iFlorentinauoptatpentruunsejur]nItalia undes-aurelaxat\iaustatlaplaj[. „}napoi ]n `ar[ Gata cu vacan`a R[mân doar amintirile frumoase \i...fotografiile...”,spuneGabriela,careapostatpecontuldeFacebook \i câteva fotografii din vacan`aitalian[. La ]ntoarcerea ]n `ar[, Gabriela \iFlorentinauparticipatlaslujade ]ncheiereapostuluiSf.Mariadela M[n[stirea Ghighiu unde obi\nuiescs[mearg[\is[seroage]mpreun[.„Amfost]naceast[sear[, ]n amurg, pe la 7 p.m., plin[ de har\iaduc[toaredelini\te\ipace duhovniceascaM[n[stireGhighiu, delâng[Ploie\ti,la54dekmde Capital[. Ne-am bucurat s[ fim al[turideal`imul`icredincio\i,la slujbade]ncheiereapostuluiSfintei M[rii \i preg[tire pentru una dintre cele mai importante s[r- b[tori ale cre\tin[t[`ii: Adormirea

Pensionara-porno s-a dat ]n spectacol ]n Her[str[u Ceacareapozat]n ipostazesexyla64de ani\i-af[cutazi apari`ialaevenimentulorganizatdeZiua Marineipelacul Her[str[u. }mbr[cat[ corespunz[tor, adic[ ]n tricou marin[resc, dar cu un decolteugeneros\icuo\apc[pe m[sur[,pensionara-pornoavenit delaprimeleorealedimine`iis[ prind[oplimbaregratispelac. |icum]iplaces[fietottimpul ]ncentrulaten`iei,CameliaPetrovicis-aurcatpeprimulvaporcare aplecat.Aicis-aluatdeb[rbatul care era ]mbr[cat ]ntr-un costum ce-l reprezenta pe zeul Neptun (zeulm[rilor):„Uit[-telatine,ce burt[ ai. Voi b[rba`ii ave`i preten`ia s[ fim noi femeile suple, darnuv[uita`ilavoi?”.Omulnu aluat-o]nseam[\i\i-av[zutde plimbareacuvapora\ul.

Anda Adam i-a cucerit pe turci \i este comparat[ cu Madonna Câtevaconcertepe careAndaAdamle-a sus`inut]nTurcia, maiprecis]nAntalya, Izmir\iIstanbul,i-au adusfaimacânt[re`ei românceprintreturci. Pieseleeiauajuns]n câtevas[pt[mâni]n frunteatopurilormuzicaledinTurcia,iar solicit[rilepentrunoi concerteau]nceputs[ curg[.

Maicii Domnului. So`ia mea ]mi spunec[laea]nMoldovanimeni nutransmiteacumur[ridelamul`i ani \i nu ]\i serbeaz[ onomastica (a\a ca sudi\tii), pentru c[ acum Maica a adormit \i se fac doar

praznice\ipomeni,cipe8septembrie,deNa\tereaFecioareiMaria. Revin\ieuatuncicugânduribune pentruprieteniiFBMaria,Marina, Marian etc :)”, scrie \i Florentin PandelepecontuldeFacebook.

AndaAdam(foto)aavutprogramat un concert ]n clubul Salinas dinAntalya,iar]ntreagasta`iunea fost]mpânzit[cuafi\ecareanun`au show-ul \i pe care era scris: „Anda Adam, noua Madonna a Europei”. Compara`ia cu celebra regin[ a muziciipopaap[rutdemaimulte ori]ntrecut]nziareledinTurcia. Andaaap[rut]narticolegeneroase care aveau tocmai acest titlu: „Anda Adam, Madonna din România” sau „Anda Adam, noua Madonna”. Fanii s[i din Turcia au luat cu

asaltclubuldinAntalya,audansat \iaucântatal[turidesolistanoastr[ pe ritmurile hiturilor „Show Me”,„Loveonyou”sau„Feel”. Abia revenit[ ]n `ar[, Anda AdamaparticipatlaFestivalulde la Mangalia. Cânt[rea`a a ob`inut trofeulpentru„Ceamaibun[pies[ dance”-Feel. Acestpremiuvineladoaros[pt[mân[dup[ce,laBac[u,laPremiileRomanianTopHits,acâ\tigatlacategoria„GirlsTopHit”.

Evenimente de Botosani nr.1939  
Evenimente de Botosani nr.1939  

Ziarul orasului tau!