Page 1

CMYK

Serecruteaz[recenzoricu`inut[ decent[,dic`iebun[\icaziercurat EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 5

Program special de preg[tire pentru pica`ii la bac

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 6

AnulVII•nr.156(1938)•Vineri,12august2011•8pagini

Primarii, ]mpin\i s[ verifice calitatea ]nv[`[mântului ]n \coli

}n`elegereaprimarilorcudirectoriide \coliafostunuldintresubiecteleatinse ieri]nColegiulPrefectural,dup[ceprefectulaprecizatc[,nuodat[,uniiprimaris-auplânsdespiritulgospod[rescal unordirectoride\coal[.Acumprefectul, dar\iinspectorul\colargeneral,le-aucerutprimarilors[seimplice\i]nprivin`a calit[`iiactuluide]nv[`[mânt,s[-icheme laraport]nconsiliullocalpedirectori. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

12august2011

TOPNEWS

Coloran`iiartificialicarepun]npericols[n[tateacopiilorvorfimen`iona`ipeetichete.Uniunea European[aemisoregul[privindanumi`icoloran`ipermi\i,darcuriscpentrus[n[tate.Ace\ticoloran`isunt E110-galbenportocaliu,E104-galbendechinolin[,E122-carmoizin[,E129-rosuallura,E102-tartrazin[\iE124-ro\uponceau4R. Dinacestmotiv,toateproduselecarecon`incoloran`iiartificialimen`iona`i voraveainscrip`ionatepeetichet[mesajul:„Acestproduspoateafectanegativactivitateacopiilor\iaten`ia acestora”.}ncepândcuanulurm[tor,toateproduselecarecon`inace\ticoloran`idarcarenuauavertismentul peetichet[,vorfiretrasedepepia`[,iarproduc[toriilorvorfisanc`iona`i.

Aproape 400 de \coli nu au cerut ]nc[ autorizarea sanitar[ Asc[zutnum[rul \colilorautorizatedin punctdevederesanitar.Acestaestesemnalultransmisdereprezentan`iiDirec`iei deS[n[tatePublic[ Boto\ani. La]ntâlnireacuprimariidin]ntregjude`ul,organizat[ierilaInstitu`iaPrefectului,directorulDSP, medicul Dumitri`a Mihailovici, a prezentat o situa`ie ce oglinde\te condi`iileigienico-sanitaredin\colilecare,pesteolun[,]\ivorprimi elevii]nclase.„Din734deunit[`i de]nv[`[mântpecareleavemnoi ]neviden`[,maipu`indejum[tate, respectiv 278, din care 149 ]n mediul urban) au la aceast[ dat[ autoriza`iesanitar[defunc`ionare. 73deunit[`i\colareaufostrespinselaautorizare,]ncelemaimulte cazuridinlipsaapeicurentesaudin cauzaneconformit[`iidinpunctde vedere al calit[`ii chimice a apei. Sunt\i383deunit[`inuausolici-

tat ]nc[ autoriza`ia sanitar[ de func`ionare”, a declarat directorul Dumitri`aMihailovici.}ncontroaleleefectuatedeechipeleDirec`iei deControl]nS[n[tate]nurm[cu câtevaluni]n\coli,s-ausemnalato serie de deficien`e pe linia respect[riicondi`iilordeigien[. Starea necorespunz[toare a grupurilorsanitare,neverificareapotabilit[`ii apei, lipsa dezinfectan`ilor \iasubstan`elordecur[`enie,sunt câtevadintredeficien`eleconstatate deceicareauf[cutcontroalele.

«Rezultatele politicilor noastre sunt bune» Legatdeaceast[situa`ie,\efaInspectoratului |colar jude`ean, Ada Macovei, a `inut s[ precizeze c[ acele \coli r[mase f[r[ autoriza`ie sunt, ]n majoritatea cazurilor, unit[`i]ncaremai]nva`[pu`inicopii. „}n jude`ul Boto\ani exist[ 78.000decopii,dintrecare65.500 ]nva`[]nspa`iiautorizate.Dac[ne raport[m la num[rul de cl[diri, ]ntr-adev[r mai pu`in de jum[tate suntautorizatesanitar.Dac[nera-

port[m la acele cl[diri care sunt autorizate\icarecuprindopopula`ie \colar[ numeroas[, iat[ c[

rezultatul politicilor noastre sunt bune”,a`inuts[precizeze\efaI|J. (AuroraDimitriu)

Sugar de \ase s[pt[mâni scos la cer\it Otân[r[]nvârst[de17aniafostidentificat[ joideopatrul[aPoli`ieiLocale]nPia`acentral[ amunicipiuluiBoto\anicer\ind,având]nbra`e uncopildenumai\ases[pt[mâni. Tân[ra este de loc din satul Jijia, comuna Albe\ti.Aceastaadeclaratpoli`i\tilorc[cer\ea pentru a face rost de bani s[ mearg[ acas[. Luat[la]ntreb[ri,s-aaflatc[tân[raestelarânduleiminor[,iar]nlocalitatearespectiv[locuie\telamamaconcubinuluis[u. Pentruc[situa`iasaestedeocamdat[neclar[. a fost internat[ la Centrul Maternal „Micul Prin`”,pentruaprimiajutordinparteaspeciali\tilorDirec`ieiGeneraledeAsisten`[Social[\i Protec`iaCopilului. De\itân[raadeclaratc[nuvreas[renun`ela copildarnicis[steainternat[]ncentru,separe c[ isprava sa va avea totu\i consecin`e. Dat[ fiindvârstafraged[acopilului,faptamameisarputea]ncadralainfrac`iuneareletratamente aplicateminorului. „Urmeaz[caasisten`iisocialis[vad[condi`iilepecareleareacas[,dac[areundes[stea, dup[cares[sestabileasc[ceseva]ntâmplacu ea,maialesc[\imamaesteminor[.Deocamdat[var[mâneinternat[laCentrulmaternal”,a declaratBiancaL[z[ruc,purt[toruldecuvântal Poli`ieiLocaleBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Avarie de propor`ii la o conduct[ de ap[ ]n cartierul Grivi`a O avarie la o conduct[ de ap[dincartierulGrivi`a,ap[rut[miercurisear[,af[cutca ocantitateuria\[deap[s[se piard[, \uvoaiele ce au curs toat[ noaptea inundând mai multealei\iparc[ri.Potrivit angaja`ilorNovaApaserv,avariaaap[rut]nurmaced[rii unei conducte vechi, de azbest, ]n urma presiunii prea mari din re`ea. Presiunea a fostm[rit[dup[cemaimulte tronsoane au fost ]nlocuite, ]ns[celevechinuauf[cutfa`[.Drepturmare]ncartierul Grivi`a, ]n trei loca`ii, conductaacedat.EchipeleNova ApaservauintervenitpestradaDonici,]nintersec`iastr[zilorDecebalcu}mp[ratTraian \i pe strada T[lp[l[riei. „Conductele sunt foarte vechi,aucedatdincauzapresiunii.Noiammodificatpresiuneadelucrupentruc[am schimbat o parte dintre conducte, iar acestea nu au mai f[cutfa`[\iaucedat.}nc[de laoreledimine`iiamlucrat\i credemc[]njurulorei15.00 echipele vor termina treaba. Pierderile nu sunt a\a de mari”,adeclaratStelianDumitrescu, director exploatare al Nova Apaserv. Pentru c[ echipeledeinterven`ieaulucrataproapetoat[ziua,locuitorii blocurilor din apropiere aufostnevoi`is[]\ifac[provizii de ap[ de la fântâni. (D[nu`Rotariu)

Ho` prins ]n flagrant de proprietar Poli`i\tiidinlocalitateaFl[mânziaupusmânapeunho` lascurttimpdup[ceproprietarull-aprins]nflagrant,furând aparatur[ electronic[. Miercuri,]njurulorei14.10, poli`i\tii au fost sesiza`i de c[tre A.M., de 26 ani, din ora\ulFl[mânzi,c[]naceea\i zi,]njurulorei14.00,]ntorcându-seladomiciliu,asurprins]nlocuin`[untân[rcare sustr[gea mai multe bunuri. Ho`ul a fost depistat la scurt timp de c[tre un echipaj de poli`ie,]napropierealocuin`ei pr[date, fiind identificat A.P., de 21 ani, din ora\ul Fl[mânzi.Acestaaveaasupra sa mai multe bunuri (aparatur[ electronic[), pe care A.M.le-arecunoscutcaapar`inându-i. „Prejudiciul creat ]ndaunap[r`iiv[t[mateafost recuperat ]n totalitate. Suspectulestecercetat]nstarede libertate, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt”, a men`ionatinspectorprincipal DanielaGheorghiescu,purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


3

12august2011 S-a]mb[tat]navion\is-au\uratpeofeti`[de11ani.Untân[rcareaconsumatpreamulteb[uturialcoolice\is-a urcatlabordulunuiavionalcompanieiJetBlueaiscatunadev[ratscandal:pentruc[nus-amaiputut`inepân[labaie,sau\uratpeofeti`[de11anicaredormea. P[rin`iifeti`eieraulabaiecândtân[rulde18anis-aridicat]npicioare\ia ]nceputs[]\igoleasc[vezicapepiciorulfetei.Cânds-a]ntorsdelatoalet[tat[lmicu`ei\il-av[zutpeb[iat,abiaafost `inutde]nso`itoareledezbors[nu]lialab[taie.Enervatlaculme,b[rbatula]nceputs[]njure\is[-lamenin`epetân[rul beat,iarpersonaluldepeaeronav[s-av[zutnevoits[-lmutepeacesta]nspate,peunaltloc.„Erambeat\inumi-amdat seamac[urinampepiciorulei”,le-aspustân[rulautorit[`ilorcândl-auarestat,dup[zboruldecinciore\ijum[tate.

ESEN~IAL

Primarii, ]mpin\i s[ verifice calitatea ]nv[`[mântului ]n \coli p[rin`i\i\ti`idac[avenit]nv[`[torul beat sau dac[ nu a venit la \coal[os[pt[mân[saudou[zile\i nu-i`inenimenilocul”,lis-adresat inspectorul general reprezentan`ilorprim[riilor.

}n`elegereaprimarilorcudirectoriide \coliafostunuldintresubiecteleatinse ieri]nColegiulPrefectural,dup[ce prefectulaprecizat c[,nuodat[,unii primaris-auplâns despiritulgospod[rescalunordirectoride\coal[.Acum prefectul,dar\iinspectorul\colargeneral,le-aucerutprimarilors[seimplice \i]nprivin`acalit[`ii actuluide]nv[`[mânt,s[-ichemela raport]nconsiliul localpedirectori. „Lua`i-ila]ntreb[ri\ipârâ`i-i\i la Inspectoratul |colar dac[ este cazul,dac[vede`ic[nu]\ifaccum trebuietreaba”,i-asf[tuitprefectul CristianRomanpeprimariiveni`i la\edin`adeieri.Acela\imesajleatransmis\iAdaMacoveiprimarilor,cerându-lesprijinul]nverificareacalit[`iiactuluieduca`ional \isolicitându-les[fieparteneride n[dejdeInspectoratului|colar. Dealtfel,primarilorlis-atransmisc[I|Jva`inecontderezultatelepecarele-auob`inuteleviila ultimeleevalu[rina`ionale,atâtla final de ciclu gimnazial, cât \i la finalulliceului,]nlocalit[`ileunde exist[ astfel de unit[`i de ]nv[`[mânt. „I|J va `ine cont de rezultatele evalu[rilor na`ionale, a\a cum a f[cut-o]nfiecarean,laevaluarea directorilor.Cusiguran`[c[ceicu rezultate foarte slabe vor fi sanc`iona`i. Am nevoie de ajutorul dumneavoastr[ real, de implicare real[.Suntfoartepu`iniceicareau chematdirectorul]nconsiliullocal \ii-aucerutunraportdeactivitate ]n urma rezultatelor ob`inute la examenele na`ionale, la clasa a

Cadre didactice scoase de la catedr[ pentru etilism cronic, f[r[ implicarea primarilor De altfel, reprezentanta I|J a men`ionat c[ ]n ultimii ani nici o sesizare nu a ajuns la inspectorat dinparteaprimarilorlaadresacadrelordidacticecareauavutproblemecualcoolul. „Surprinderea \i durerea mea a fostc[amreu\it]nultimiianis[ scoatemcincicadredidacticedela catedr[,careprezentauetilismcronic.Amreu\its[-ipension[m,dar numailacerereap[rin`ilor,larevoltele lor. Autorit[`ile locale nu se implic[. Rug[mintea mea este s[ fi`i mai aten`i \i mai, nu \tiu dac[ s[ zic mai duri, pentru c[ resursele dumneavoastr[ trebuie cheltuiteeficient”,amaispusAda Macovei.

«Merge`i \i cu titularii la examinare»

VIII-asaulaexamenuldebacalaureat,acoloundeave`iliceepecare le finan`a`i”, a spus inspectorul \colargeneral,AdaMacovei. |efaI|Jconsider[c[primariinu artrebuis[vad[unimpediment]n faptulc[directorulde\coal[este numit\inu\i-aocupatpostulprin concurs,iaraceast[situa`ievamai durauntimp.Primariiaufost„]mpin\i”practic]n\edin`adeieris[\icear[drepturilecafinan`atori,s[ supravegheze calitatea ]nv[`[mântului de care au parte copiii din comunit[`ilepecareleconduc.

«|i de dumneavoastr[ depinde cum se comport[ cadrul didactic la ore» Aducând]ndiscu`iemodulcum se vor face ]ncadr[rile ]n \coli ]n viitorul an \colar, \efa I|J a mai cerutsprijinulprimarilor]nsemnalareacazurilorcândcadredidacticefacprobleme,lipsescnemotivat delaoresauajungs[treac[pragul unit[`ilorde]nv[`[mânt]nstarede

ebrietate, a\a cum au fost câteva cazuri]nultimiiani. Ada Macovei i-a asigurat c[ de la Inspectorat nu vor fi ]ncadra`i decâtaceiprofesori,]nv[`[torisau educatori care au dovedit c[ pot luaonot[onorabil[launconcurs sau la o testare na`ional[. „Fi`i aten`i la calitatea resurselor umane.Resurseleumanesuntaduse]n \coal[f[r[voiadumneavoastr[,pe bazauneimetodologiideselec`ie. Dar \i de dumneavoastr[ depinde modul cum se comport[ la ore, pentru c[ sunte`i mai aproape de

Din partea primarilor au existat ]ns[ interven`ii timide la acest subiect.„Arficazuls[neimplic[m\inoi]nmoddirect,pentruc[ legisla`ia ne va permite acest lucru”, a spus primarul Vasile Capot[. Un alt primar s-a ar[tat nemul`umit c[ nu mai sunt supu\i unor test[ri\iprofesoriititulari,pentru c[,de\iceimaimul`i]\ifaccum trebuie treaba la catedr[ \i sunt exemple de corectitudine pentru elevi,sunt\isitua`ii]ncaretitularulsecrede„mo\ier”]n\coal[. „A\ vrea s[ v[ propun s[ merge`i\icutitulariilaexaminare, pentru c[ unii dintre ei se cred mo\ieri]n\coal[\isufer[copii”, a intervenit unul dintre primarii prezen`i ieri ]n sala de \edin`e a Prefecturii. |efaI|Japrecizatc[\i-ardori s[ se fac[ astfel de evalu[ri, dar legisla`iaactual[nuprevedeacest lucru.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

12august2011 15copiiintoxica`i]ntr-otab[r[.Ace\tiaauajunslaspitalintoxica`idup[ceaumâncat,]ntr-otab[r[dinBra\ov,ni\tecornuri. Maimulte ambulan`eaufosttrimise]ntab[radinBra\ovpentrua-iluapecopiiicaresesim`eaur[u.Dinprimeleanalize,mediciiauajunslaconcluzia c[estevorbadespretoxiinfec`ie.„Ni\tecopiicareeraulaunturneudefotbalafostintoxica`i.TreiautospecialeSmurd\itreiambulan`eau merslafa`alocului.Doctori`aatrecutlatriere]nfunc`iedegravitate.Nou[copiicusimptomegraveaufostdu\ilaSpitaluldeBoli Infec`ioase.Unelecazurisuntmaigrave,iaraltelemaipu`ingrave”,adeclaratLucianBogdan,ISUBra\ov,potrivitRealitatea.net.}n tab[radelaTârlungeniaufostcaza`iaproximativ300decopiicareseaflau]ntr-unturneudefotbal,]ns[doarcâ`ivadintreeis-ausim`it r[u.Maimul`iinspectorisanitaricare]ncearc[s[afledelaceanumes-au]mboln[vitcopiiis-audeplasatlafa`alocului.

TOPNEWS P[rin`ii vor fi \coli`i s[ ia decizii «cot la cot» cu profesorii }nanul\colarcare debuteaz[]ntoamn[ nuvorinterveni schimb[ri]nprivin`a constituiriiconsiliilor deadministra`iedin \coli.Astapentruc[ urmeaz[operioad[ deformareap[rin`ilorcare]\ivoravea reprezentan`ii]nacesteconsilii. Primariiaufostinforma`iast[zi, laPrefectur[,c[pân[laconstituireaconsiliilordeadministra`ieale \colilor dup[ noua lege a ]nv[`[mântului,vatrebuica,maiales]n mediulrural,p[rin`ii,aic[rorreprezentan`ivorformaotreimedin consiliiledeadministra`iealeunit[`ilorde]nv[`[mânt,s[fie\coli`i s[ ]\i reprezinte drepturile, altfel tot profesorii \i directorii \colilor vordecide]nlocullor. „Trebuie preg[ti`i oamenii care vorintradinparteap[rin`ilor\ia autorit[`ilorlocale,princursuride

formare serioase, pentru a se implica.Dac[]nmediulurbanau fost\colialep[rin`ilor,au]nceput p[rin`iis[seimplice]nvia`a\colii \iauuncuvântdespus]nprivin`a cadrelordidactice\iabugetului,]n mediulruralnuexist[consiliireprezentativealep[rin`ilor,iardac[ exist[ sunt de form[. Reprezentan`ii p[rin`ilor trebuie preg[ti`i, altfel]nconsiliiledeadministra`ie vordictatotprofesorii,directorii. Sunt proiecte din fonduri europene, vor urma sesiuni de formare, informa`ianuvar[mânelanivelul inspectoratului,civaajunge]nfiecare comun[”, li s-a adresat inspectorul \colar general Ada Macovei,primarilorcareauparticipat ast[zi la \edin`a Colegiului Prefectural. Precizarea adus[ de inspectorul \colargeneralastârnitindignarea unuiprimar,carea`inuts[ocontrazic[ pe \efa Inspectoratului |colarJude`ean. „La`ar[sunt\ip[rin`icare\tiu cevor,numaicrede`ic[suntto`i neinforma`i. Numai c[ altfel se lucreaz[acolo”,afostreplicaprimarului.

Directori numi`i \i ]n anul \colar viitor Primariiaufostl[muri`ide\efa I|J\iasuprafaptuluic[vorconlucra]nc[multtimpcudirectoriide \coal[numi`i,nucudirectoriinstala`iprinconcurs.Astapân[seva forma\iconsiliuldeadministra`ie

al\coliidup[legeanou[.„Nuse poate organiza concurs pentru directoripelegeanou[cândconsiliuldeadministra`ieesteconstituit ]nc[dup[legeaveche”,aprecizat \efaI|J.Pân[atuncivortreceprin concursuriorganizatelaMinisterul Educa`ieiinspectorii\efi,apoiceilal`i inspectori \colari. (Aurora Dimitriu)

Directori chema`i s[ sus`in[ descentralizarea cu riscul pierderii func`iilor Dup[ videoconferin`a cu primul ministru, prefectul \i \efii de institu`ii au termen de 10 ziles[prezintepropunerilanivelcentralpentru descentralizarea care se refer[ la atribu`ii \i patrimoniu ce se pot transfera la autorit[`ile locale,astfel]ncâtdecizias[seiacâtmaiaproapedecet[`ean. „Am transmis tuturor serviciilor publice deconcentrate\ipentrudomniiprimarisolicitarea de propuneri pentru descentralizare”, a declarat,ieri,prefectulCristianRoman.Acesta af[cutunapella\efiideinstitu`ii\i]ncadrul Colegiului Prefectural, cerându-le acestora s[ pun[ pe hârtie propuneri de descentralizare a unor  sarcini de la ministere c[tre autorit[`ile locale, f[r[ s[ se team[ c[ aceste ini`iative le vorzdruncinascaunele. „Os[v[rogpeto`i\efiideinstitu`iis[ave`i curajuls[veni`icuastfeldepropuneridedescentralizare,s[nuv[gândi`ineap[ratlascaunulpecare]locupa`i,s[v[gândi`ic[oricum lucrurileasteaos[se]ntâmple.Maidevreme sau mai târziu descentralizarea oricum se va face.Oricumocup[mni\tescaunevremelnic”, li s-a adresat prefectul participan`ilor la ColegiulPrefectural.(AuroraDimitriu))

BOTO|ANI pe o coloan[ Fântâni arteziene \i statuete ]n sensurile giratorii Fântâniarteziene\iornamente dinbronzsauceramic[vorputea admira boto\[nenii ]n sensurile giratoriidinmunicipiuBoto\ani. Reprezentan`ii Prim[riei, ]n func`ie de resursele financiare disponibile, vor s[ achizi`ioneze fântâniartezienedemicidimensiuni\idiverseobiecteornamentalecares[fieamplasate]nsensurilegiratorii.Prioritarestesensul giratoriu de pe Cuza Vod[, zonaCasaSindicatelor.„Amcerutofertepentrufântânilearteziene de mici dimensiuni, una mai mare ]n intersec`ia Marchian cu stradaCuzaVod[,lasensulgiratoriu,ammaicerutcâtevaoferte \icâtevaideidelaunarhitectpeisagist pentru celelalte sensuri giratorii din ora\, pe care s[ le mai ]mbun[t[`im prin montarea deastfeldefântâni`e.}nscuaruriledinintersec`iis-arputeamonta câtevaobiectedinasteaornamentale, ori figurine din bronz, ori ceramic[”, a declarat Florin Ghiorghi`[,viceprimarulmunicipiului.Conformofertelorpecare municipalitatea le-a primit pân[ acum,pre`ulunorornamenteeste cuprins]ntre1.000\i15.000de euro.(PetronelaRotariu)

B[trânul g[sit mort la Dorohoi, decedat din cauze naturale De\iini`ialcriminali\tiiaucrezutc[aude-afacecuunomor, mediciilegi\tiauf[cutlumin[]n cazul b[trânului de 79 de ani, g[sit mort ]n cas[, la Dorohoi. Moartea b[rbatului a fost una accidental[, b[trânul fiind r[pus deolovitur[lacap.VasileB.locuia singur \i era inclus ]ntr-un program al voluntarilor de la Crucea Ro\ie care mergeau la b[trâniiafla`i]ndificultate\isinguri,pentrua-iajutalacur[`enie sau la alte treburi prin cas[. Mar`i, voluntarii au mers la locuin`ab[trânului\il-aug[sit]ntinspepat,decedat,]ns[cusânge atât la nivelul capului, cât \i pe mâini\ipicioare.Imediats-asunatla112,lafa`aloculuimergând oechip[decriminali\ti.Pentruc[ eravorbadeomoartesuspect[sacerutefectuareanecropsiei.Legi\tiiaustabilitc[b[trânulamurit]nurmauneiinsuficien`ecardio-respiratorii,consecin`[aunei hemoragiidintr-oleziunefrontoparietal[dreapt[.Maiexact,b[trânulac[zut\is-alovitlatâmpl[,iarpentruc[nuabeneficiat de]ngrijirimedicale,amurit.Anchetatoriiaustabilitc[sigurnua fostvorbadeoinfrac`iune.„Cadavrulprezentasemneleunorleziuni mai vechi produse ]ntr-un modasem[n[tor”,adeclaratprocurorulAurelSimion,purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D[nu`Rotariu)


CMYK

5

12august2011 Unnourecordpentrufranculelve`ian.Laultima\edin`[detranzac`ionare,leulapierdut,dinnou,teren,]nfa`a monedeieuropene.Astfel,]ncontextulincertitudiniideplanextern,BNRaanun`atuncurspentruieride4,2855 lei/euro.Franculelve`ianaatinsunnourecordistoricde4,0898lei/franc. PotrivitMediafax,leuls-adepreciat\i ]nraportcumonedaamerican[,iarparitateaoficial[aurcatcu5,48bani,la3,0177lei/dolar,dela2,9629 lei/dolarmiercuri.Referitorlaascensiuneafranculuielve`iantrebuiespusc[,]nainteadeclan\[riicrizeifinanciare, dinseptembrie2008,franculsetranzac`ionapepia`aromâneasc[]njurula2,2lei/unitate,deprecierea]nraportcu aceareferin`[fiinddeaproximativ85lasut[.Cota`iadeieriafranculuiestealcincilearecordistoricsuccesiv.

TOPNEWS

Se recruteaz[ recenzori cu `inut[ decent[, dic`ie bun[ \i cazier curat Prim[riileaucainterval pentrurecrutarearecenzorilor1august-15septembrie.Comisiilemunicipale,celeor[\ene\ti\i comunaleconstituite]n vedereaselect[riirecenz[rilorau]nsarcin[s[ recrutezeoamenipentru muncaderecens[mânt dincadrulprim[riilor,al personaluluididacticdin \coli,dinrândulunor speciali\tidineconomie, dar\ipensionari\istuden`i,orialtepersoane careaucelpu`instudii medii,prefera`ifiindtotu\icandida`iicustudii superioare. Selec`ia recenzorilor care vor fi angaja`ideprim[riipentrurecens[mântul popula`iei ]i pune pe primari]nfa`auneimarir[spunderi.

Ace\tiaaufostaten`iona`iast[zide prefectulCristianRomanc[nu]\i pot lua r[spunderea s[ trimit[ ]n caseleoamenilorpersoanecarenu prezint[]ncredere. „Nuesteoglum[,cusemn[tura primarului,s[-iintreomuluicineva ]ncas[\is[-llaseapoif[r[bunuri. }nprimulrândtrebuies[fieopersoan[de]ncredere.Solicita`i-lecazierjudiciar,caogaran`iec[sunt persoanef[r[problemeculegea”, aavertizatieri,prefectul,]ncadrul ColegiuluiPrefectural. Comisia central[ a stabilit un profilalcenzorului,carepelâng[ c[ trebuie s[ aib[ cel pu`in studii medii, trebuie s[ fie de cet[`enie român[, c[ cunoasc[ bine limba român[,s[aib[cazierulcurat. „Celcarevafiselectatpentruo astfel de activitate trebuie s[ aib[ capacitateadeadesf[\uraomunc[ deteren,s[aib[o`inut[decent[\i un limbaj corespunz[tor, s[ poat[ citiformularelecaresuntredactate, deci s[ aib[ o vedere bun[, s[ nu aib[ probleme de dic`ie, ca s[ fie clar]n`eles,scriscite`,s[aib[capacitatea de a face calcule simple \i

corectela]nsumareadatelorpentru centralizare,s[fiedispuss[lucreze sâmb[ta\iduminica”,amaimen`ionatprefectulCristianRoman. Recenzoriivortrebui,deasemenea,s[aib[capacitatedeefortprelungitpentruavizitalocuin`eleposibildispersatepeo]ntinderegeografic[mare.

Pentru comunit[`ile de `igani, recenzorii trebuie s[ cunoasc[ limba acestora }n zonele cu popula`ie de alt[ etnie decât cea român[, este obligatorie cunoa\terea limbii acestei etnii. „Vreau s[ precizez pentru primarii care au comunit[`i de romi, s[ ]ncerca`i s[ v[ g[si`i oamenicarevorbesclimbalor,pentru c[ la ultimele recens[minte foartemul`iromis-audeclaratromâni, acest lucru periclitând o mul`ime de facilit[`i pe care UE sauGuvernulRomânieile-auf[cut acestorcomunit[`i,pentruintegrarea lor ]n societate. S-au pierdut

Drept de suplinitori la catedr[, dup[ contesta`ii Ieriaufostafi\aterezultatelefinale aleconcursuluidesupliniredepe4 august.Dup[rezolvareacelor39de contesta`iidepusedeceinemul`umi`i denotaob`inut[,procentulnotelor subcincifiind]ncontinuareridicat. Din cele declarate de Daniel Cojocaru, inspector \colarresurseumanedincadrulInspectoratului|colar Jude`ean(I|J),optcandida`icareaudepuscontesta`ii \iaveaunotesubcinciaureu\itca]nurmarecorect[rii s[ianotepestecinci.„Optlucr[riareeraucunotesub cinci, ]n urma contesta`iilor au fost recorectate, nota fiindmodificat[pestecinci.}naceast[situa`ie,ceiopt au\ansadeaocupaunpostdesuplinitor.Pentrual`i treicandida`inoteleaufostmic\orate]nurmacontesta`iilor.Laceilal`imodific[rilesuntirelevante”,aspus DanielCojocaru. }nperioada23-30august2011vaavealocrepartizareapeposturilevacante\irezervatealecandida`ilor. Posturiler[masevacantevorfiocupatedec[tre:titularipentrucompletareanormeididactice;titulariprin deta\arepentrurestrângerenesolu`ionat[;titulariprin deta\are la cerere pentru continuitate; titulari prin deta\arelacerere,]nbazanotelorob`inutelaconcursuldin13iulie2011;titulariprindeta\arelacerere,]n bazapunctajului;suplinitoricalifica`iprincontinuitate

pentru suplinire; suplinitori califica`i care au ob`inut celpu`innota5laconcursuldin13iulie2011;suplinitoricalifica`icareauob`inutcelpu`innota5laconcursuldiniulie2009\i/sau2010;suplinitoricalifica`i careauob`inutcelpu`innota5laconcursuldesuplinire4august2011;personaldidactictitular,asociat, pensionat\isuplinitoricalifica`i]nregimdeplat[cu ora.(PetronelaRotariu)

foartemulteproiectepentruc[ei, romifiind,eraudeclara`iromâni”, amaimen`ionatprefectul. }n perioada septembrie-octombrievafioinstruire\iomic[testareacelorselecta`i.Recoman-dareaprefectului\iacomisieicentra-

leafostcarecenzorii\efidinfiecareunitateadministrativ-teritoriales[fiesecretariiunit[`iloradministrativ-teritorialerespective,pentru c[ sunt cei mai ]n m[sur[ s[ presteze aceast[ activitate. (AuroraDimitriu)

Week-end prelungit pentru bugetari Bugetarii,dar\iangaja`idinsectorul privat, nu vor lucra pe data de15august,des[rb[toareaAdormiriiMaiciiDomnului.Reprezentan`ii Inspectoratului Teritorial de Munc[(ITM)atragaten`iac[angajatorii care nu dau liber salaria`ilorrisc[amenzi]ntre5.000\i 10.000delei. „}n conformitate cu prevederile CoduluiMuncii,]ndatade15augustseacord[ziliber[tuturorsalaria`ilor.Nerespectareaacestorprevedericonstituitecontraven`ie\ise sanc`ioneaz[cuamend[dela5.000 pân[la10.000delei”,aspusLeo Kohut, inspector adjunct al ITM. Acestaamen`ionatc[exist[anumiteexcep`ii]ncarenuseaplic[acesteprevederi,fiindvorbadeunit[`ile cufoccontinuu,undeactivitateanu poatefi]ntrerupt[. Reprezentan`ii ITM mai precizeaz[c[]ncazul]ncareangajato-

rul nu poate acorda liber angaja`ilor]nzileledes[rb[toarelegal[ prev[zute ]n Codul Muncii, este nevoits[-\ipl[teasc[salaria`iicare lucreaz[ cu un spor la salariu de pân[lasut[lasut[pentruaceazi, sau s[ le dea o zi liber[ ]n urm[toarele 30 de zile. Compania Na`ional[Po\taRomân[anun`[c[ ]n ziua de 15 august toate subunit[`ile po\tale vor fi ]nchise, ]n conformitateculegeanr.202/2008, potrivit c[reia S[rb[toarea AdormireaMaiciiDomnuluiestedeclarat[zides[rb[toarelegal[,]ncare nuselucreaz[. Trimiterile po\tale prezentate ]n zilelede12\i13august2011vor ]nregistratimpimaimaridecircula`ie, iar presa cotidian[ \i periodic[,cudatadeapari`ie15august 2011,vafidistribuit[]ndatade16 august2011.(PetronelaRotariu)


6

12august2011

TOPNEWS

Subunit[`ilePo\teiRomâne,]nchisepe15august.Po\taRomân[aanun`atc[luni,pe15august,de S[rb[toareaAdormireaMaiciiDomnului,toatesubunit[`ilepo\talevorfi]nchise. Potrivitunuicomunicatal Po\teiRomâne,trimiterilepo\taleprezentate]nzilelede12\i13august2011vor]nregistratimpimaimari decircula`ie,iarpresacotidian[\iperiodic[,cudatadeapari`ie15august2011,vafidistribuit[]ndatade 16august2011.Pentruziuade15august2011,S[rb[toareaAdormireaMaiciiDomnului,s-auluatm[suri responsabilepentruasigurareavalorilor\ipazeisubunit[`ilorpo\tale,semaiarat[]ncomunicat.

Program special de preg[tire pentru pica`ii la bac Veneau]nspeciallalimbaromân[ \i matematic[, dar acum nu mai avemniciunul.Poate]nva`[acas[, de\iecamgreudecrezut.Mair[u estec[uniidintreeidejasuntpleca`i]nstr[in[tatelamunc[\inici nu vor mai reveni”, a men`ionat directorul Grupului |colar Elie Radu. La aceast[ unitate sunt ]nscri\ipentrusesiuneadetoamn[ 116candida`i.

Reprezentan`iiunit[`ilorlicealeboto\[nenedorescs[vin[]n sprijinulabsolven`ilor carenuauluatexamenuldebacalaureat ]nprimasesiune. Ace\tiaaurealizatun programdepreg[tire pentruceicares-au ]nscrispentrusesiunea detoamn[,program caresevadesf [\urala \coal[,gratuit. Din nefericire, cei c[rora li se adreseaz[acestprogramsunttotal dezinteresa`ideacesta.Maimult, unii dintre cei care au finalizat clasa a XII-a sunt pleca`i deja ]n str[in[tate. Procentajele sc[zute ale promovabilit[`iilaexamenuldebacalaureatauduslaluareaunorm[suri dec[tredirectoriiunit[`ilorliceale. Acoloundenum[rulcelorcarenu au promovat examenul maturit[`ii esteridicat,conducerileaustabilit unorarspecialdepreg[tirepentru candida`iilaexamenuldintoamn[. Inten`iaafostl[udabil[,cadrele didacticedorinds[vin[]nsprijinul absolven`ilor f[r[ a beneficia de drepturisalariale.Dorin`acadrelor didactice s-a izbit ]ns[ de un zid dinparteacelorcarearfitrebuits[ fie primii interesa`i de orele de preg[tire. „Am f[cut un program specialdepreg[tire,l-amafi\at,i-

Prezen`[ minim[ la bac-ul de toamn[

am informat pe elevi. Am vrut, ]mpreun[ cu cadrele didactice, s[ venim]nsprijinulabsolven`ilor,s[ promoveze examenul de bacalaureat”, a spus Costic[ Voinea Axinte,directorulGrupului|colar ElieRadudinmunicipiu.

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

Prezen`[ zero la preg[tirea gratuit[ Dac[]nprimelezilecândafost lansatprogramullaunit[`ile\colareaumaivenitcâ`ivaelevi,acum nici ace\tia nu mai trec pragul

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

\colii. Cu toate acestea, cadrele didacticevinlainstitu`ii]nsperan`a c[ \i elevii vor reveni cu câteva zile,]naintedeexamen. „Aufost]nprimelezile,imediat dup[ces-au]nscrislaadouasesiune, cam 10-12 elevi de to`i.

Despreacesteprograme\idespre dezinteresulabsolven`ilordeavenit la preg[tire se \tie \i la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Oficialii institu`iei se arat[ scepticii]nceeaceprive\teprezen`a \ilaprobeacelorceaufostdeclara`irespin\ilaprimasesiune. „Astfeldeprogramesunt]nmai multe unit[`i. La Grupul |colar Agricol,domnuldirectori-apusinclusiv s[ semneze de luare la cuno\tin`[c[exist[aceast[posibilitatedepreg[tiresuplimentar[pentruexamenuldebacalaureat,sesiuneaadoua.Nuvinpur\isimplu. Mul`idintreeinuvinlaore]ntimpul anului, acum nici gând. Mare partedintreeisuntpleca`idin`ar[\i probabil nu se vor prezenta. Singurele\ansedeaseprezentalevedemlaceicuoprob[,\iceicutoate probeleluatedarcareauavutmedie sub\ase.Probabilace\tiavorfi\i ceicaresevorprezentalasesiunea deexamenavând\anselecelemai maridepromovabilitate”,adeclarat Ada Macovei, inspector \colar generalalI|J.(PetronelaRotariu)


7

12august2011 Be`ivul\icâinele Unbe`ivse]ntoarcenoapteaacas[.Când intr[]ncurte,câineleas[ritdincote`\ia ]nceputs[latre.Sup[ratbe`ivul]i\opte\te: - Lini\te, prostule Dac[ se treze\te nevast[-mea,tuundeos[dormi?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Plusgaraj. Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândcas[cutoateutilitilit[`ile,zon[ semicentral[sauteren separatecufacilit[`ilede finan`are,avans60%. Telefon:0747.768.045. (G-10) *Vândcas[b[trâneasc[ pestr.S[venilornr.137,

pre`negociabil.Telefon: 0748.943.478.(G-2) *Vândteren+cas[]n Tome\ti(Ia\i),pre` negociabil.Rela`iila telefon:0754.071.597. (2182-6)

v^nz[riapartamente * Vândapartament2 camere,str.ElieRadu, completrenovat,pre` 29.500Euronegociabil. Telefon:0758.764.453; 0745.789.373.(2175-3)

angaj[ri * Asocia`ieumanitar[angajezpersonalcolectare fonduri(f[r[targhet). Salarizareavantajoas[.Tel. 0745.511.093.(2161-4)

auto *VândFORDTRANZIT 2002,stareimpecabil[,pre` 2.800Euro.Tel.0758.764.453; 0745.789.373.(2175-3)

licita`ii *LiceulTeoretic „AnastasieBa\ot[”cu

sediul]ncomunaPomârla, jud.Boto\ani,fax 0231.622.817/tel. 0735.788.395,organizeaz[ negocierepentruvânzare mas[lemnoas[fasonat[, speciagorun,]ncantitate de100mc,ladatade 22.08.2011,ora11.00. Preselec`iavaavealocla sediulliceuluiladatade 18.08.2011,ora12.00. Caietuldesarcinisepoate ridicadelasecretariatul LiceuluiTeoretic „AnastasieBa\ot[” Pomârla.(2183-3)

AGENDA IMOBILIAR|

Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale. Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg. *Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg.

Telefoane utile

*Vândapartament3camere,Calea

Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

12august2011

MONDEN

MarinaDinaviseaz[laovacan`[]nBora-Bora.Asistentaemisiunii«R[ida’buni»,delaAntena2,ador[ s[c[l[toreasc[\is[vizitezelocuriexotice. MarinaDinam[rturise\tec[demic[viseaz[s[ajung[]nBoraBora\isper[caacestlucrus[se]ntâmplecâtmaicurând.Chiardac[areproblemedes[n[tate\inuarevoie s[stealaplaj[,fostuliepura\Playboyestegatas[]ncalcerecomand[rilemedicilor\is[-\ivad[visulcu ochii,aceladeapetreceovacan`[peinsuladinTahiti.„}miplacefoartemults[c[l[toresc,s[vizitezlocuri noi.Deexemplu,visezdemic[laBora-Bora”,adeclaratMarinaDinapentrushowbiz.ro.

Oana Z[voranu: «Pepe tot la mine se gânde\te» OanaZ[voranua m[rturisitpentruLibertateac[to`ifo\tii s[iiubi`idinultima perioad[,inclusivTudysauPepe,ovor ]napoi\ic[prime\teo mul`imedesolicit[ri dinparteapretenden`ilordispu\is[participelauncastingpentru aajungelainimaei. Oana Z[voranu este, f[r[ ]ndoial[,unadintrecelemaicurtatevedeteautohtone.Artistaadezv[luit, ]n exclusivitate pentru Libertatea, c[ to`i fo\tii s[i iubi`i din ultima perioad[ o caut[, pentru a fi din nou ]mpreun[, de\i le-a dat de ]n`elesc[]\idore\tenoicuceriri\i c[numaiau\anses[sestrecoare ]ndormitorulei. „Pepeesingur\itrist.}ntâmpl[tor, am primit informa`ii potrivit c[roranusepoatemuta]ncasadin

Daniela Gyorfi se logode\te cu George Tal Cânt[rea`aDaniela Gyorfi\iiubituls[u, GeorgeTal,sevorlogodi labiseric[,]naceast[ toamn[.De\iartistanu vrea,momentan,s[oficializezerela`iacutat[l feti`eisale,Maria,lastareacivil[,aceastaadecis s[primeasc[binecuvântareaunuipreot,pentru anumaitr[i]np[cat. Celcareaconvins-opeDaniela Gyorfis[selogodeasc[cuparteneruldevia`[]nfa`aluiDumnezeu afostchiarduhovniculartistei. „Credc[a\aestenormal.Eu\i George avem o rela`ie de 5 ani, avem]mpreun[\iuncopil,\ineamgândits[nelogodim]naceast[ toamn[,a\acumne-asf[tuitpreotulcândambotezat-opeMaria. Vrems[facempasulacestapentru sufletul nostru, s[ ne mearg[ bine,]nfa`aluiDumnezeus[fim logodi`i”,adeclaratDanielaGyorfipentruziarulNa`ional.

stradaC[l[ra\i,pecare\i-arenovat-o\i]ncareamlocuit]mpreun[, pentruc[acolosesimtebântuitde amintireamea.Pepetotlaminese gânde\te”. „}iTudym[caut[,darnum[intereseaz[, vreau s[ fac noi cuceriri”, ne-a m[rturisit Z[vo. De\i spunec[e„curtat[maicevacala 18ani”,Oananuesentimentalimplicat[]nvreorela`ie.„Dup[ceam zis, ]n glum[, c[ fac un casting

pentrua-mialegeviitoruliubit,primesc o mul`ime de CV-uri de la pretenden`i,]ncarenuuit[s[specificeceaveriau. Râd, m[ amuz teribil. Aura (n.r.-menajera)estepepostde secretar[, selecteaz[ CV-urile. Acum]ns[nusimtnevoias[m[ m[rit,]miebinea\a,nutrebuie s[dauraportulnim[nuiundem[ ducsaucefac”,aad[ugatOana Z[voranu.

Oana Roman \i C[t[lin Botezatu au ]ngropat securea r[zboiului }nurm[cucevatimp, OanaRomanaintrat f[r[s[vrea]ntr-unmic clincicuC[t[linBotezatu\icuBiancaDr[gu\anu,carel-auatacat durpeparticipantul AndreiJilavu,cucare mezinaluiPetreRoman aie\itdecâtevaorila cafea,criticându-lpentruapropiereadeOana. Acum,]ns[,Oana\iC[t[linau]ngropatsecurea r[zboiului. Botezatu a f[cut aluzie la Oana Roman, spunând c[ exist[ unele femeic[roranicivântulnulesufl[ prin fust[. Cei doi s-au ]ntâlnit weekend-ultrecutpelitoral,bamai mult, Oana a fost invitat[ la FashionWeekpentruaridicapremiul„pentruceamairapid[ascensiune a unui club de pe litoral”, câ\tig[tor fiind clubul Crema, acoloundefiicaluiPetreRoman. Petrecerea de dup[ festival a avut

chiar]nclubulamintit. Bine]n`elesc[\iC[t[linBotezatu \i-a f[cut apari`ia, luând loc la aceea\imas[cuOana.Nuadurat multpân[cândlamas[auap[rut \ampaniile, iar cei doi au ciocnit, ]ngropândsecurear[zboiului. „Eadev[ratc[amfostsup[rat[ peC[t[lin,daramtrecutpestetocmai pentru c[ ne cunoa\tem de foarte mult timp \i \tiu ce fel de persoan[e.Câteodat[,camerelede luatvederiteoblig[s[faciastfelde afirma`ii”,adeclaratOanaRoman. |icas[demonstrezec[]mp[carea nuafostdefa`ad[,Oanal-ainvitat peBotezatus[realizezeoprezentare]nclubulCrema.

Evenimente de Botosani nr.1938  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you