Page 1

CMYK

Medicipenaliza`ipentrulisteledepacien`i EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

Dezastru la concursul pentru suplinitorii din ]nv[`[mânt

Pag. 3

AnulVII•nr.153(1935)•Mar`i,9august2011•8pagini

Sacrificii pentru salariile din S[n[tate Seapropieziuadesalariu]nspitalele boto\[nene\imanageriiacestorunit[`inu seplângc[nuaraveabanis[acopere lefurileangaja`ilorlafelca]nluniletrecute.«Avembanidesalarii»,estesemnalul venitdelaspitaleledecategoriaaV-a, chiardac[unelem[suridediminuarea lefurilorvorfitotu\ipuse]naplicare. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

9august2011

TOPNEWS

Gr[simeadera`[estefolosit[cabiocombustibilpentrutractoare.AgricultoriiecodinregiuneaDordogne, Frantaaug[sitonou[]ntrebuin`arepentrugr[simeadera`[. Fermierii,interesa`ideprotec`iamediului]nconjur[tor,s-augândits[]nlocuiasc[benzinapentrutractoarecu...gr[simedera`[.Zis\if[cut}nprezent, ace\tiaar[dejaogoarelecutreitractoarecemergcuacesttipdebiocarburant,conformmaxisciences.com.}n acestecondi`ii,cuunstocdebiocarburantdingr[simedera`[,estimat]ntre1.000\i1.500detone,regiunea Dordognearputeasaproduc[anualunmiliondelitridebiocarburant.

Primarul Flutur s-a trezit, pe nea\teptate, cu cont pe Facebook Primarul municipiului, C[t[lin Flutur, neag[oriceleg[tur[asacuuncontdeschis pe numele s[u pe una dintre re`elele de socializare.Decâtevazile,peFacebookedilulmunicipiuluiarecont,care,dup[cuma declaratacesta,nuarenicioleg[tur[cupersoanasa. „}nleg[tur[cuapari`iapeore`eadesocializareonlineaunuicontcunumelemeu,]n care apar date, informa`ii \i foto care par veridice,`ins[denun`c[acestaesterealizat f[r[\tireasau]ncuviin`areamea\ic[num[ reprezint[. Sunt un adept al comunic[rii \i schimbului de informa`ii ]ntre persoane sub orice form[, considerând c[ acestea sunt motorulevolu`iei,alcunoa\terii\ialbunei ]n`elegeri.Nusuntdeacord]ns[,subnicio form[,cufurtuldeidentitate,cuascunderea dup[ numele altuia atunci când expui un punct de vedere. Cu atât mai mult, când acesta este persoan[ public[”, a declarat C[t[linFlutur. Edilulsus`inec[arealtemijloacedeinformare \i comunicare pentru a-\i face cunoscuteideile\iopiniile.Dinacestmotivnusagânditc[arenevoiedeunastfeldecont. „Prinnaturafunc`iilorpecarelede`in,am ladispozi`ieomultitudinedemijloacepublicedeinformareprincarepots[-miexpun\i s[-mi sus`in ideile. De aceea, nu am considerat necesar s[-mi deschid un cont pe o re`ea de socializare, mai ales c[ timpul nu mi-arpermites[`inleg[turacuto`iceicare ardoris[-mitransmit[gândurile,aspira`iile sau-decenu?–nemul`umirilelor”,acompletatprimarulmunicipiului.Peacelcontde Facebook, erau deja 166 de prieteni. Cel care a creat contul cu numele lui C[t[lin Flutur, a numit \i oamenii politici ai PDL prefera`i deacesta,\ianume TraianB[sescu, ElenaUdreasauEmilBoc.

BOTO|ANI pe o coloan[ |i-a incendiat casa la sup[rare Unb[rbatdinsatulCordun, ora\ul Fl[mânzi, \i-a transformat o parte din avere ]n scrum dup[ ce \i-a incendiat bunuriledindormitorulcasei. Totul s-a ]ntâmplat duminic[ sear[. Pompierii boto\[neni aufostsesiza`idespreproducerea incendiului, la ora 22.30. Spre locuin`a lui DumitruH.s-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu o autospecial[cuap[\ispum[. Lasosireapompierilorlafa`a locului, ardeau bunurile din dormitor, existând pericolul cafoculs[seextind[\ilacelelalte ]nc[peri ale locuin`ei. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de o or[, fiind salvate bunurimateriale]nvaloarede 60.000 lei. Fl[c[rile au distrusocanapea,omas[,unaparatradio,articolede]mbr[c[minte\iungeam,valoarea pagubelor fiind estimat[ la 2.500lei.(D.R.)

Mercedes pierdut pentru câteva mii de `ig[ri

400 de milioane de lei vechi, venituri proprii la «Psihiatrie» Spitalul de Psihiatrie Boto\ani reu\e\te s[ adune, lunar, aproape 400 de milioane de lei vechicareconstituievenituripropriialeacestei unit[`imedicale. „Suntbanipecare]iadun[mdinintern[rilela cerere,dinintern[rilecaredep[\escnum[rulde ziledespitalizareoptim[,\icaresefaclacerereafamiliilorbolnavilor.Cam5,5milioanede leivechipelun[ajungeplatapentruoastfelde internare la cerere”, precizeaz[ managerul Spitalului de Psihiatrie, Gabriel Opri\anu. Acestamaisus`inec[baniisuntfolosi`ipentru ]mbun[t[`irea condi`iilor de cazare \i a hranei bolnavilor. „Lanoinus-apusproblemas[lipseasc[zarzavatulproasp[tdinciorb[,a\acumnus-apus problema s[ cumpere pacientul m[car o aspirin[dinbaniilui,ceeacenusepoatespunedesprespitalecaresevordecategoriaaIII-a”,mai spune directorul Spitalului de Psihiatrie, dând de ]n`eles c[ dac[ s-ar face comasarea cu Spitalul Jude`ean nu s-ar mai putea vorbi de condi`iilafeldebunepentrupacien`i.(Aurora Dimitriu)

Poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali din Punctul deTrecereaFrontiereiStâncaaudescoperit]ncursulzilei desâmb[t[,ascunsesubscaunele unui autovehicul, mai multe pachete de `ig[ri, care urmau a fi introduse ]n `ar[ prinsustragereadelacontrolul vamal. Inspectorii vamali auluatm[suraridic[rii]nvederea confisc[rii a ]ntregii cantit[`i de `ig[ri, sanc`ionarea contraven`ional[ a conduc[toruluiautocuamend[]n valoarede5.000lei,iarautoturismulafostindisponibilizat pân[laplataamenzii.}njurul orelor 14.00, ]n Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, s-aprezentatpentruaintra]n `ar[IvanL.,]nvârst[de41 ani,lavolanulunuimicrobuz marcaMercedes,]nmatriculat ]nMoldova. Lacontroluldefrontier[,]n baza analizei de risc, echipa comun[ de control format[ dinlucr[torivamali\ipoli`i\ti de frontier[ a descoperit ascuns[ sub scaunele microbuzuluicantitateade2.260`igarete, care aveau timbru de Republica Moldova. Inspectorii vamali au luat m[sura ridic[rii, ]n vederea confisc[rii,a`ig[rilor,]nvaloarede aproximativ 500 lei, iar persoana]ncauz[afostsanc`ionat[contraven`ionalcuamend[ de 5.000 lei. De asemenea,microbuzulafostindisponibilizat pân[ la plata amenzii.(D[nu`Rotariu)


3

9august2011 FiualluiBerceaMondial,anchetat]ntr-uncazdetâlh[rie.Patrub[rba`iacuza`ic[autâlh[ritofemeie]ntr-unparcdinMunicipiulPite\tiaufostprin\i,luni,de poli`i\ti,dinprimelecercet[rirezultândc[printresuspec`isenum[r[\iunuldintrefiiiluiBerceaMondial. PotrivitcomandantuluiPoli`ieiMunicipiuluiPite\ti, comisarul\efMihaiNeagoe,poli`i\tiiau]nceputcercet[rile]nacestcazdup[ceofemeieareclamatc[patruindiviziauatacat-o]ntr-unparc\iaudeposedat-oprin violen`[deunl[n`i\ordinaur.Ceipatruaufostulteriordepista`i]ntraficpeDN65,]napropieredePite\ti,]nautoturismulcucarec[l[toreaufiindg[sit\iobiectul furat.Lauren`iuAnghel,unuldinb[ie`iiluiBerceaMondial,penumeles[uadev[ratSanduAnghel,esteacuzatc[i-asmulsuneifemeilan`uldeaurdelagât. Prinsdepoli`ie,acestaadeclaratseninc[nuarenicioleg[tur[cuincidentul\ic[elfuseseluat]nma\in[laoocazie,informeaz[Agerpres.Dinprimeleverific[ri efectuatedeanchetatoriareie\itc[suspec`iisuntdinlocalitateaDr[g[ne\tiOlt,iarunuldintreeiesteLauren`iuAnghel,fiulluiSanduAnghel,zisBerceaMondial.

ESEN~IAL

Sacrificii pentru salariile din S[n[tate Seapropieziuadesalariu]nspitaleleboto\[nene\imanagerii acestorunit[`inuseplângc[nu araveabanis[acoperelefurile angaja`ilorlafelca]nluniletrecute.«Avembanidesalarii»,este semnalulvenitdelaspitalelede categoriaaV-a,chiardac[unele m[suridediminuarealefurilor vorfitotu\ipuse]naplicare. LaSpitaluldePsihiatriedoarpersonaluladministrativ va sim`i povara ]ncadr[rii unit[`ii medicale]ncarelucreaz[]ncategoriaaV-a.Managerul Spitalului, Gabriel Opri\anu spune c[ pentrupersonalulTESAs-aajunsla]n`elegereca o zi pe s[pt[mân[ s[ nu le fie pl[tit[, practic ace\tia s[ stea acas[ ]ntr-un mini concediu f[r[ plat[,m[surafiindstabilit[deocamdat[pentruo perioad[detreilunidezile.„S-aconvenitcusindicatul lor s[ recurgem la aceast[ m[sur[ temporar[”, a explicat Gabriel Opri\anu. Acesta sus`inec[dac[spitalularfiprimitdelaCasade Asigur[rideS[n[tateto`ibaniicareisecuveneau pentruserviciilepecarelepoateasigurachiarla clasificarea]ncategoriaaV-a,niciunangajatnu arfiavutsalariuldiminuatlaaceast[dat[. „Casanepl[te\tedoar7.500decazuripean, cândnoiputemrealiza,\idealtfel\irealiz[m, 11.000deserviciipean”,amaimen`ionatdirectorul Spitalului de Psihiatrie. Acesta spune c[]nsitua`ia]ncareCasadeAsigur[rideS[n[tatearfi]ncheiatcuspitalulcontractlanum[-

rul de servicii pe care ]l poate asigura dup[ num[ruldepaturipecare]lare,unitateamedical[armaificâ\tigat]nc[5,5miliardedeleipe lun[\inus-armaifiimpusm[suridereducere alefurilorlapersonalulTESA,bachiars-arfi pututrelua\iacordareatichetelordemas[pentruangaja`i.

|i la Maternitate sunt bani de salarii ]ntregi De\i reprezentan`ii Casei Jude`ene de

Asigur[rideS[n[tatesus`ineaurecentc[spitalele de categoria a V-a nu vor mai fi ]n m[sur[ s[ asigure lefurile ]ntregi pentru tot personalulactual,\ireprezentan`iiSpitalului deObstetric[]icontrazicpeceidelacas[. „Avem bani de salarii, chiar dac[ nu am reu\it s[ oferim toate sporurile a\a cum au fost ele stabilite ini`ial. Dar deocamdat[ ne descurc[m foarte bine, nu \tiu pân[ când. Primim\ibonuridemas[,lunar”,adeclarat mediculGinaPuflea,]ncadrulultimeiconferin`edepres[organizatedePNLBoto\ani. (AuroraDimitriu)

Dezastru la concursul pentru suplinitorii din ]nv[`[mânt Ieri,candida`iiceau sus`inutconcursuldesuplinire\i-auaflatnotele. Procentajuldepromovare aacestuiexameneste]ns[ laaproapejum[tatefa`[de cel]nregistratanultrecut. Ca\ilaconcursuldetitularizare, rezultatelenulefaccinstemultor candida`i,existândnumeroasenote sub cinci, inclusiv nota 1. |i de aceast[ dat[ educa`ia fizic[ a fost ceacarea]nclinatbalan`anotelor mici,uncandidatluândnota1iar unaltul1,05laaceast[disciplin[. Conform datelor prezentate de Daniel Cojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrul Inspectoratului|colarJude`ean(I|J),cele maimultenoteob`inutelasuplinire suntsubcinci.„}nintervalul1,004,99avem132denote,]ntre5,006,99sunt107note,]ntimpcepeste \aptesunt27denote.Niciuncandidatnuaob`inutnotazece.}ntradev[r,notelesuntfoartemici”,a

spus Daniel Cojocaru. Cea mai marenot[ob`inut[estede9,60,la matematic[. Contesta`iile se ]nregistreaz[]nperioada8-9august. }n data de 9 august contesta`iile sepreiaupân[laora17.00.Dup[ ora17.00,contesta`iile]nregistrate setransmitlacentreledeevaluare. Contesta`iile se rezolv[ ]n data de 10 august, iar rezultatele finale la concursul de suplinire se afi\eaz[ ]ndatade11august.Lanivelna`ional,  rata de promovabilitate la concursulpentruocupareaposturilordidacticedesuplinitordin]nv[`[mântulpreuniversitar,dindatade 8 august, ]nainte de solu`ionarea contesta`iilor,estede54,60lasut[. Comparând cu rezultatele din anii anteriori, când procentul de promovabilitate la concursul din lunaaugustpentrusuplinitoriicalifica`i era de peste 90 la sut[, ]n acestanprocentajulasc[zutcu40 lasut[.Oexplica`iepentruaceast[ sc[derearfi\ifaptulc[subiectele aufostunice,similareconcursului diniulie.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Tân[r g[sit spânzurat ]n garsoniera sa Untân[r]nvârst[de22deani dinDorohoiafostg[sitspânzurat dec[trebuniculs[u,duminic[,]n garsoniera sa din cartierul Plevnei.MihaiA.aveadomiciliul]n garsoniera unde s-a spânzurat, ]ns[decevavremelocuialabuniciis[idinlocalitateaHili\euHoria.}ndatade3augustle-aspus bunicilor c[ pleac[ ]n Germania la munc[. A plecat din Hili\eu Horia, ]ns[ a venit la Dorohoi. Aici, ]n data de 5 august, \i-a sunat bunicii spunându-le c[ a ajuns]nGermania\ic[estebine. Dup[aceeanuamair[spunsla telefon.V[zândc[numaiaunici ovestedelael,buniciis-au]ngrijorat iar duminic[, bunicul s[u ]mpreun[cuunvecinaumersde la Hili\eu Horia la Dorohoi. Cândauintrat]ngarsonier[l-au g[sitpeMihaiA.spânzuratcuun cordondinmaterialtextildetocul u\iideladormitor.Lafa`aloculuiaufostchema`ipoli`i\tii,care audeschisoanchet[]nacestcaz. „Nuafostg[sitniciunbiletde adio prin care persoana s[-\i motivezegestul.Nicicadavrulnu prezenta semne de violen`[. A fostdispus[efectuareanecropsiei ]nvedereastabiliriicauzeidecesului” a declarat comisarul \ef IoanS]s]iac,adjunctul\efuluiPoli`iei municipale Dorohoi. (D[nu`Rotariu)

A trecut grani`a ilegal pentru a munci ]n România Poli`i\tiidefrontier[boto\[neni au]ntocmitdosarpenalunuitân[r din Republica Moldova care a trecut ilegal frontiera de stat ]n România, peste râul Prut. La sfâr\ituls[pt[mâniitrecute,poli`i\tii de frontier[ de la Sectorul Poli`iei de Frontier[ Stânca au fostinforma`ic[perazalocalit[`ii Manoleasaseafl[unb[rbat,de aproximativ23deani,suspectc[ arfitrecutfrontieradestatdinspreRepublicaMoldova.Echipajuldeplasatlafa`aloculuiare`inut persoanarespectiv[\iacondus-o laSPFStânca.}ntimpulcercet[rilors-astabilitc[acestasenume\teDorinJ.,are23deani\i estecet[`eanRepublicaMoldova. B[rbatuladeclaratpoli`i\tilorde frontier[c[atrecutilegalfrontieradestatdintreMoldova\iRomânia]ndatade4august,traversând]notrâulPrut,cuscopulde a-\i g[si un loc de munc[ ]n România. „Poli`i\tii de frontier[ au]ntocmitpenumeleb[rbatului dosarpenalpentrutrecereilegal[, ulterior fiind predat autorit[`ilor dinRepublicaMoldova”,amen`ionat inspector Minodora R[cnea,purt[tordecuvânt]ncadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`ieideFrontier[Boto\ani.(D.R.)


CMYK

4

9august2011 Româniia\teapt[,]nmedie,\aselunipentrua-\ig[siunjob.|aseluniesteperioadamediepecareromâniioaude a\teptatpentrua]\ig[siunlocdemunc[,perioad[]ncaretrimitcâte14CV-uri,arat[dateleoferitedeunsitederecrutareafor`eidemunc[. Potrivitsite-uluirealitatea.net,53lasut[dintreceicare]\icaut[unlocdemunc[a\teapt[]ntretrei \i\aselunipentruaseangaja.„Perioadadetimpnecesar[pentrug[sireaunuijobacrescutsemnificativfa`[deanii trecu`i.Dac[duratamediedeangajareerade\ases[pt[mâni]n2008,acumceicare]\icaut[delucrua\teapt[câtevaluni pân[reu\escs[seangajeze”,spunspeciali\tii]nresurseumane,cita`iderealitatea.net.Potrivitreprezentan`ilorBestJobs, ]nprimulsemestrudin2011,lunars-au]nregistrat]nmediepeste350.000deaplican`i\ipeste1,4milioanedeaplic[ri.

TOPNEWS |antierul se extinde pe Bulevardul Eminescu |antieruldinmunicipiul Boto\anisevaextindedin aceast[s[pt[mân[,odat[ cu]nceperealucr[rilorde reabilitareatrotuaruluide peBulevardul«Mihai Eminescu».Zonaafost reabilitat[]nurm[cuun an,dararat[cadup[un bombardamentdeoarece lucr[rileaufostexecutate prost. DinceledeclaratedeFlorinGhiorghi`[,viceprimarul municipiului, lucr[rile vor ]ncepe miercuri\isevorfinaliza]ndou[luni.„Miercuri,]nceplucr[riledelaintersec`iacuOctav Onicescu, pe trotuarul cu Liceul Grigore Antipa.Vomfinalizatottrotuarulpeparteaparcului,dup[carevomintra\icutrotuaruldinspre Pietonalul Unirii”, a spus Florin Ghiorghi`[. Acesta a men`ionat c[ reprezentan`ii firmei Conrec,ceicaresevorocupadelucr[ri,aucerutsprijinuluneifirmedinCluj,specializat[]n granit. Cei din Cluj vor trimite o echip[ de muncitorilaBoto\ani. Platapentrusprijinulclujenilorvafisuportatde societateaboto\[nean[.„Vafioechip[cares[ colaborezecuceidelaConrec\ivorfipl[ti`ide Conrec”,aad[ugatviceprimarulmunicipiului. Zonaafostreabilitat[]nurm[cuunan,dar arat[ ca dup[ un bombardament deoarece

lucr[rileaufostexecutateprost.Ediliilocaliau dat]njudecat[firmaNovaConstructpentrua recuperabaniicheltui`i]n2010.Sumainvestit[ ]nrepara`iiledeacumurmeaz[afirecuperat[ abiadup[finalizareaprocesuluiprivindsumele

aferente garan`iei lucr[rii. Pân[ la finalizarea ac`iunii din instan`[ sumele vor fi luate din bugetullocal.Garan`iapecareautorit[`ileoau derecuperatdelaNovaConstructseridic[la 480.000delei.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Copil de un an intoxicat cu diluant Un b[ie`el de un an \i trei luni a ajuns duminic[ la SpitaluldinDorohoi]nstaregrav[ dup[ ce, fiind l[sat nesupravegheat,ab[utdiluant.Din fericire, pentru c[ medicii au intervenitimediat,D.H.afost salvat,]nprezentvia`afiindu-i ]n afara oric[rui pericol. Potrivit poli`i\tilor, care au deschis o anchet[ ]n acest caz, b[ie`elulestedin|endriceni\i ]nperioadaaceastaafostdat]n grij[dec[tremamasa,ceare probleme de s[n[tate, unei suroride-alesale,m[tu\acopiluluicarelocuie\te]ncomunaLozna.}ns[m[tu\aacestuial-asc[patpentrucâtevaclipedinochi,iarb[ie`elulab[ut o cantitate destul de mic[ de diluant,dintr-osticl[]ncarese aflaaproximativosut[demiligrame de substan`[ toxic[. Pentruc[b[ie`eluluiis-af[cut r[u dup[ ce a b[ut diluantul, m[tu\a acestuia s-a alertat, transportându-lcuoma\in[de ocazielaDorohoi.Mediciiau reu\its[-lstabilizezepecopil, fiindsesiza`i\ipoli`i\tii]nleg[tur[ cu cele ]ntâmplate. „Poli`i\tiiaudeschisoanchet[ pentru a se stabili toate circumstan`eleceauduslaintoxicareacopilului”,amen`ionat comisarul \ef Ioan Sâsâiac, adjunctul\efuluiPoli`ieimunicipale Dorohoi. (D[nu` Rotariu)

Accident din neglijen`[

Amenzi ]mp[r`ite de comisarii de mediu Pentrucâtevaprim[riidinjude`,inventariereaspa`iilorverzia fostcughinion. Mai multe administra`ii publice locale nu au reu\it s[ finalizeze registrul spa`iilor verzi. A\a cum avertizacumaipu`indedou[s[pt[mâni]nurm[\efaComisariatului Jude`eanalG[rziideMediuBoto\ani, s-a trecut la amendarea prim[riilorcare„nu\i-auf[cuttema” cuspa`iileverzi. Prim[riileauavutdetrecuttoate spa`iileverzi]ntr-unregistru,pentru a nu li se schimba destina`ia acestora]nurm[toriiani.Nutoate administra`iile publice locale \i-au f[cuttreabaa\acumcerelegisla`ia ]n vigoare. Acesta este motivul pentrucarepatruprim[riidinjude` au fost sanc`ionate ]nc[ din prima s[pt[mân[aac`iuniidecontroldesf[\uratedecomisariidemediu. Amenzile aplicate pentru lipsa registruluispa`iilorverzis-auoprit

deocamdat[laminim,1.000delei, ]ns[comisariidemediupotmerge cu sanc`iunile pân[ la 10.000 de lei. Prim[riile comunelor Dersca, Lozna,Hili\euHoria\i|endriceni aufostsanc`ionatepentruc[nuau finalizatregistrulspa`iilorverzi. „Am f[cut verific[ri \i am constatat c[ nu toate administra`iile publice locale au respectat termenul de un an \i dou[ luni pentru ]ntocmirearegistrelor.Acolounde suntparcuri,rezerva`ii,spa`iiverzi cudestina`iipublice,stradale,zone de agrement, spa`ii verzi ]n jurul \colilor,gr[dini`elor,unit[`ilorpublice,toateacesteatrebuiecuprinse ]n anumite parcele cadastrale, cu identificarea suprafe`ei, vecin[t[`ilor,pentruc[acestespa`iiverzi nu trebuie s[ ]\i schimbe destina`ia”, a declarat Rodica Zelinc[, \efa Comisariatului Jude`ean al G[rziideMediu. Esteprimadat[cândsefaceoinventariereaspa`iilorverzi]nacest mod,cuavizulautorit[`ilordemediu.(AuroraDimitriu)

Duminic[, ]n jurul orei 11.25,VirgilR.,]nvârst[de 59deani,]ntimpceconducea unautoturismmarcaVolkswagen pe strada Nicolae Iorga dinmunicipiulBoto\ani,ajungând ]n intersec`ia cu BulevardulMihaiEminescu,ignor[semnalelepoli`istuluirutier aflat]nintersec`iepentrudirijareatraficului,]mprejurare]n care p[trunde ]n intersec`ie \i intr[]ncoliziunecuautoturismul marca Opel, condus de ConstantinR.,]nvârst[de42 ani,dinmunicipiulN[vodari, jude`ul Constan`a. }n urma accidentului a rezultat r[nirea pasagereipeloculdindreapta fa`[ a autoturismului Opel, VoicaR.,de33deaniVictima a fost transportat[ la SpitalulJude`eanBoto\ani,undea primit]ngrijirimedicale,f[r[a r[mâneinternat[.Ceidoiconduc[toriautoaufosttesta`icu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Fa`[ de Virgil R.seefectueaz[cercet[risub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de  v[t[mare corporal[ din culp[.(D[nu`R.)


CMYK

5

9august2011 |i-a]njunghiatcopilulpentruc[cereademâncare.OfemeiedinSuceava\i-a]njunghiatcopilulde12ani pentruc[i-acerutdemâncare.Caprinminuneminorulasc[patcuvia`[\iafosttransportatdeurgen`[laspital. Bunicacopiluluil-ag[sitpeacestaplindesânge,dup[cemamalui,aflat[]nstaredeebrietate,l-alovitcu cu`itul.B[trânaasunatdeurgen`[la112.Mamaveneadelabar\icopiluli-arepro\atca]nlocs[fac[mâncarest[\ibea.Tat[lnuconsum[alcool\ieunicul]ntre`in[torulalfamiliei.B[rbatular[mas\ocatdegestul femeiide\io\tiacafiindopersoan[violent[,informeaz[Realitatea.net.Reprezentan`iiProtec`ieiCopilului vorfaceoancheta\ivordecidedac[copiir[mân]ngrijatat[lui.

TOPNEWS Controale la Medici penaliza`i pentru deautoriza`iile construc`ie ]n Tulbureni, listele de pacien`i Ci\mea \i

Aproximativunuldin patrumedicidefamiliedinjude`afost sanc`ionat]nultima lun[pentrudep[\irea num[ruluidepacien`i peliste.Aufosttaxa`i laplata«percapita» mediciicupeste2.200 depacien`ipeliste. Din cei peste 160 de medici de familiedinjude`,42aufostpenaliza`i pentru dep[\irea num[rului optimdeasigura`ipeliste.Reprezentan`iiCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tatespun]ns[c[penaliz[rile din ultima lun[ nu i-au f[cutpemedicis[piard[preamul`i banifa`[delunile]ncareaufost pl[ti`idup[vechiulcontract. „Eraupenaliza`i\i]naintepentru dep[\irea num[rul de ]nscri\i pe liste.Dac[aumaipierdutdinbani acum este pentru c[ nu li se mai pl[tesc neasigura`ii de pe liste. Acum li se dau bani doar pentru asigura`i. Dar diferen`a la sumele pl[tite medicilor de familie este nesemnificativ[.Dac[]naintepl[teamlunarpentrumedicinadefamilie 1.520.000 de lei, ]n ultima lun[,pentruiunie,pl[`ileau]nsumat 1.480.000 de lei, \i asta ]n condi`iile]ncareuniimedicinuau raportattoateserviciilepelunares-

pectiv[”,adeclaratRodicaHu`uleac,pre\edintaCaseiJude`enede Asigur[rideS[n[tateBoto\ani.

Mediciidefamilierecunoscc[\i dup[vechiulcontracteraupenaliza`i pentru prea mul`i pacien`i pe

liste, ]ns[ penalizarea „se f[cea gradual,oriacumestecategoric[”.

Corni\a

Medicii tineri a\teapt[ sprijin de la prim[rii

Amenzide39.000deleipentru construc`iile f[r[ autoriza`ie din Tulbureni, aplicate de reprezentan`ii municipalit[`ii. Conform celor declarate de viceprimarul C[t[lin Alexa, amenzile au fost cuprinse ]ntre 1.000 de lei \i 10.000delei.Aufostverificate46 deimobile,]ns[doarla18exista autoriza`ie de construire. Neregulile au dus la  aplicarea a 22 de amenzi]nvaloaretotal[de39.000 de lei. O parte dintre amenzi au fostcontestate]ninstan`[deceinemul`umi`i,]ntimpcealtepersoane aucerutsprijinulautorit[`ilorpentruaintra]nlegalitate.„Suntcontroaleefectuate,amenziaplicate\i cudispozi`iiemise,oparteaufost contestate]ninstan`[,oparteau]nceputs[seconformeze.Chiarmai ]nainteafostcinevacarea]ntrebat cumpoateintra]nlegalitate.Luiiamdat3.000deleiamend[iarla altuli-amdat1.000delei.}ncazul ]n care nu este respectat[ autoriza`iadeconstruc`ie,amendaminim[estede3.000delei,iarlacei care au construit f[r[ autoriza`ie, amenda minim[ este de 1.000 de lei,peundevalegeaaicinueprea corect[. Amenda maxim[ este de 10.000delei”,adeclaratC[t[lin Alexa. Dup[ finalizarea controlului]ncartierulTulbureni,echipele vor verifica zonele Ci\mea, Corni\a.(PetronelaRotariu)

M[sura a fost gândit[ pentru a faceloc\ialtormedici]nre`eaua primar[,]ns[f[r[succes.„Efectul nuvaficelscontatpentruc[m[sura a fost prost gândit[. Ar ]nsemna ca medicii tineri s[-\i fac[ listedinresturiledelalistelemai multor comune. S[ ia câteva sute de pacien`i de la o comun[, alte câtevasutedelaalt[comun[\itot a\a,pentruaputea]ncheiacontract cucasa.}nultima\edin`[acomisiei jude`ene s-au g[sit ]nc[ opt normepentrumedicicarearputea intra]nsistem.Dardeocamdat[nu exist[ocereremaredinparteatinerilor”,adeclaratDoruCuliceanu, vicepre\edintele Asocia`iei MedicilordeFamiliedinjude`. Atâtreprezentan`iiCJAS,cât\i cei ai medicilor de familie, spun ]ns[c[problemap[trunderiimedicilortineri]nre`eauaprimar[trebuie c[utat[ la administra`iile publicelocale. „Primarii care vor s[ mai vin[ unmedic]ncomun[artrebuis[]i acorde un sprijin de ]nceput, ]n identificareaunuispa`iupentrucabinet,]ndotareacabinetului,pentruc[altfel]iestefoartegreuunui tân[rs[]\i]nceap[activitatea”,a mai declarat pre\edinta CJAS Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Ministrul Iga\ vrea ca reorganizarea administrativ-teritorial[ s[ fie f[cut[ ]n 2011 MinistrulAdministra`iei\i Internelor,TraianIga\,a declaratc[reorganizarea administrativ-teritorial[ar trebuif[cut[peparcursul anului2011astfelca]nainte dealegerilelocaledin2012 s[intre]nvigoare. „Dac[ vorbim de reorganizare, ar trebui s[ofacempeparcursulanului2011,ca]naintedealegeriledin2012s[intre]nvigoare acestem[suridereorganizare\inoulexecutiv,atâtlanivellocal,cât\ijude`eans[intre penouaform[]ncepânddelaalegeriledin 2012”,aprecizatTraianIga\(foto)]ntrebat dac[sus`inec[reorganizareaartrebuis[se aplicedup[alegeriledin2012. DeputatulPDLSulfinaBarbuadeclaratla sfâr\itul s[pt[mânii trecute, conform presei,

c[reorganizareaadministrativ-teritorial[vafi finalizat[dup[alegerilelocaledinanul2012. SulfinaBarbuadeclaratc[estefoartebine dac[ reorganizarea administrativ[ se poate facepân[laalegeriledin2012,daraar[tat c[ trebuie parcurse obligatoriu ni\te etape astfel]ncâtreorganizareas[poat[avealoc. „Nuamsus`inutcareorganizareas[se]ntâmpledup[alegeriledin2012,ciamexplicatni\teetapecareartrebuis[se]ntâmple ]ntoamnaaceasta:descentralizarea,restructurareaserviciilor,deconcentrate\itransferuldeatribu`iic[treautorit[`ilelocale.Dac[ aceasta este posibil pân[ la alegerile din 2012efoartebine.Eum[refereamlani\te etapecaretrebuieparcurseobligatoriuastfel ]ncâtcareorganizareas[poat[avealoc”,a precizatSulfinaBarbu]ntrebat[dac[sus`ine ca reorganizarea s[ aib[ loc dup[ alegerile din2012. Pre\edinteleTraianB[sescuadeclarat,]n2 august,]ntr-oemisiunelaB1Tv,c[,teoretic, reorganizarea administrativ[ a `[rii se blo-

cheaz[]nUDMR,dar]nrealitateseblocheaz[ \i ]n PDL, el spunând c[ exist[ „neseriozitate”dinparteacoali`ieipeaceast[tem[. „Nevrutul[stanuvinedecâtdininterese politice. Interesul de a avea cât mai mul`i pre\edin`ideconsiliijude`ene.Credc[acolo undeau,vormaicâ\tiga\iatuncideces[ amunul,saudou[\is[nuam16”,acomentatpre\edintele. El a mai spus c[ ace\tia trebuie s[ ]n`eleag[c[„nupotpuneintereseledefondale românilorlaremorcaintereselorpartidului”. „M[]ngrijoreaz[c[s-astabilitc[oComisievalucra]ntimpulveriilaproiectuldescentralizare, dar cum am f[cut eu \i dumneavoastr[proiectula\aauf[cut\iei.Epu`in[ neseriozitate aici din partea coali`iei. M[cartrebuies[-`irespec`ipromisiunea”,a afirmatpre\edintele. PremierulEmilBocdeclarat,]nurm[cuo s[pt[mân[,lapostulpublicdeteleviziune,c[ proiectul reorganiz[rii administrative nu a fost abandonat, ci va fi din nou discutat ]n

cadrulcoali`iei,]ncepândcuaceast[s[pt[mân[, odat[ cu derularea ]n continuare a procesului de descentralizare prin transferul de atribu`ii\ipatrimoniuc[treautorit[`ilelocale.


6

9august2011

ANUN~ LICITA~IE PRIM{RIAORA|ULUIFL{MÂNZI,jude`ul BOTO|ANI. Tel. 0231/552.351, fax 0231/552.626, organizeaz[ ]n data de 13.09.2011,ora13:00. La sediul PRIM{RIEI FL{MÂNZI - sala de \edin`e–organzeaz[ licita`iepublic[pentruvânzareaterenului]nsuprafa`[de3.200m.p.situat ]n parcela cadastral[ nr. 285 teren care face parte din domeniul privat al ora\ului FL{MÂNZI. Documenta`iadeatribuire\icaietuldesarcini sepun]nvânzarelapre`ulde100lei]ncepând cudatade10.08.2011. Garan`iadeparticipareestede200lei. Ofertele se primesc pân[ la data de 09.09.2011,ora14:00. }ncazdeneadjudecare,licita`iasevarepeta,]n acelea\i condi`ii, ]n data de 06.10.2011, ora 13:00. Informa`ii suplimentare se pot ob`ine de la Compartimentul Juridic ]n cadrul PRIM{RIEI FL{MÂNZI.

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.


CMYK

8

MONDEN

9august2011 MihaiMoraraplecat]nvacan`[laLosAngeles.Dup[unturdefor`[prin`ar[]nc[utarede talentepentruemisiuneaXFactor,MihaiMorar\i-aluatcâtevaziledevacan`[\iaplecat]nSUA, laLosAngeles. }nSUAaparticipatlaconcerteKatyPerry\iColdplaypecarele-aurm[ritcumare interespentrua-\isf[tuimaibineproteja`iidinshow-ulXFactor.Mihaifaceparte,al[turidePaula Seling\iAdrianS]n[,dinjuriulemisiuniiXFactorceurmeaz[adebuta]ntoamn[laAntena1.

Ovidiu Lipan ~[nd[ric[ ]mp[r`ea femei cu Nicu Covaci Tobo\arulOvidiuLipan~[nd[ric[aajunslaoram[rturisirilor.}ntr-uninterviulipsit deinhibi`iiacordatreporterilor emisiunii«Pove\tiriadev[rate» delaAcas[Tvelpoveste\tedesprevia`asaplin[demuzic[, voiebun[\ifemeifrumoase. Ovidiu Lipan ~[nd[ric[ are 58 de ani, dar se simte mai tân[r ca niciodat[. „Noi am tr[it o perioad[minunat[,perioadadeflowerpower,am tr[itolibertatecufemeileextraordinar[]nperioadaaceea.EucuNicuCovacieramfoarteapropia`i \inuaveambariereinterumane,eramfoarteliberi. Multedinprieteneleluim-auiubit\ipemine.}n acela\i timp. Sau invers”, i-a povestit amuzat OvidiuLipan~[nd[ric[luiDanCruceru. Printre iubirile sale s-a aflat \i Corina Chiriac. „Afostunaccidentpl[cut.Se]ntâmpl[rarastfel delucruri...Eusuntatâtdecompetitiv,]ncâtcred c[ mie ]mi trebuie opusul, o femeie care s[ m[ ]n`eleag[altfel”,spunemareletobo\ar. OvidiuLipan~[nd[ric[afostc[s[toritdedou[ ori,pentruperioadescurtedetimp,]ns[.Are\iun b[iat mare, tot muzician ca \i el. Pur \i simplu, ]ns[,c[snicianuafostpentrumaestru.

Ramona Gabor s-a ]ntors la mare }ntimpcesoraeiaplecat ]nSUApentrua-\ipetrece vacan`acuiubituldeoriginechinez[,RamonaGabor s-a]ntorslamare.Surorile Gaboraupetrecut]nurm[ cutreis[pt[mânioscurt[ perioad[laMamaia,unde au]ncercats[odistrezepe Irina,dup[careaurevenit laBucure\ti. Imediat ce Moni \i-a luat zborul spreSUA\iIrinaafostluat[detat[l ei, Ramona Gabor s-a ]ntors la Mamaia. }mpreun[ cu iubitul ei, Gabi B[d[l[u, Ramona frecventeaz[ cluburile, plajele \i se distreaz[ al[turi de prieteni. Pentru sora Monic[i, vara 2011 a fost o continu[vacan`[cumultec[l[torii ]nstr[in[tatedoarpentruasedistra \icuprezent[ridemod[maipu`ine. CutoateacesteaRamonanupares[ duc[lips[debani.S-acazatlaun hoteldelux\ipetrecemultenop`i]n cluburile\irestauranteledeluxdin zon[ f[r[ s[ par[ afectat[ de lipsa unuijobstabil.

Cosmina P[s[rin a devenit vocea unui aparat GPS CosminaP[s[rin,prezentatoareaemisiunilor«Face 2face»\i«Oops»,dela Antena2,aflateacum]n vacan`[,]\irotunje\teveniturilecudiverseactivit[`i. „Amdevenitrecentvoceaunui aparat GPS ce va fi lansat ]n curând pe pia`[, ]ntr-o edi`ie limitat[;maimultdecâtatât,am ocazia de a fi ]n continuare gazda unor evenimente ce vor avea loc pe litoral, luna aceasta”,apovestitfrumoasabrunet[ pentrushowbiz.ro. De altfel, Cosmina nu este o fire cheltuitoare, iar investi`iile nuoatragaproapedeloc,preferânds[economiseasc[.|i,spre deosebire de alte vedete ale showbiz-uluiautohton,Cosmina nuarunc[miideeuropehaine. „Nu ]mi cump[r obiecte vestimentarefoartescumpepentruc[ numiseparec[suntoinvesti`ie bun[. Nu tr[iesc pentru asta \i, maimultdecâtatât,considerc[ ]`i po`i crea propriul stil vestimentar \i atunci când investe\ti sumecevamaimici.Totcetrebuies[faciestes[fiicreativ\i original\is[aipreocupareaunui aspectdecent\i]ngrijit”.

Evenimente de Botosani nr.1935  
Evenimente de Botosani nr.1935  

Ziarul orasului tau!

Advertisement