Page 1

CMYK

Ve\tiproastepentrubugetari EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 4

Medicii vorbesc de moda intern[rilor ]n clinici universitare

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

AnulVII•nr.152(1934)•Luni,8august2011•8pagini

Accidente provocate de \oferi be`i

Opersoan[aajunsr[nit[laspital,o \oferi`[aprovocatpagubeimportante dup[ces-aurcatcuma\inapescuarul dintr-unsensgiratoriuiardoi\oferi s-aualescudosarepenale,acesta fiindbilan`ulispr[vilorf[cute]ntr-un week-endde\oferiibe`i. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

8august2011

TOPNEWS

Deputa`iiaucheltuit625.000deeuro]nlunaiunie.Cutoatec[muncesccelmulttreizilepes[pt[mân[,adic[162de zilepeandeputa`iiaupl[tit[cazarealamaimultehotelurideluxdinCapital[,toatecele365dezilealeanului,pentru caresepl[te\tedinbaniiromânilor5.000.000deeuro. AstfelCameraDeputa`iloracheltuit,numai]nlunaiunie,pentru cazare333.000deeuro,potrivitinforma`iilorpublicatepesite-ulacestuiforlegislativ.Pelâng[cazareromâniiaumaidat dinbuzunarepetransportulale\ilor130.000deeuro,iarpentruc[auvenitlaservicius-aumaipl[tit120.000de euro,sumareprezentânddiurneleale\ilor.Peste42.000deeurocheltui`i]niuniepec[l[toriidinSUApân[]nCambodgia. Venitulnetalunuideputateste,]nmedie,de1000deeuro,Cameraavând331dedeputa`icareprimescindemniza`ii.

Inspectorii de munc[, avertiza`i s[ nu-i «sl[beasc[» pe agen`ii economici Separec[pentru agen`iieconomici urmeaz[operioad[ plin[de«vizite»ale echipelordecontrol dininstitu`iilecare monitorizeaz[pia`a muncii.Esteindica`ia trasat[delanivel centralcelorceconducacesteinstitu`ii deconcetrate. „Nu sl[bi`i controalele”, li s-a adresat ieri premierul Emil Boc directorilor institu`iilor care au ]n sarcin[s[previn[\is[reduc[evaziuneapepia`amuncii.}nprimul rând Inspec`ia Teritorial[ de Munc[ va fi mobilizat[ ]n aceste ac`iuni,iarrezultatelevorficomunicate la nivel central. Reprezentan`iiITMaufostavertiza`ic[s-ar putea ca angajatorii care au tendin`adea]nc[lcalegisla`iamuncii s[ le a\tepte ]ncetarea asaltului. „Continua`iac`iuneadecombatere amunciilanegru\iaevaziunii]n

domeniul muncii. Este o credin`[ ]n rândul angajatorilor c[ aceast[ ac`iuneestetemporar[.Trebuies[-i face`is[\tiec[esteoac`iunepermanent[”,atransmisieri]nteritoriuprimulministru. }nurmaacestorindica`ii,operatorii economici se pot a\tepta la intensificarea controalelor, chiar dac[ este var[ \i ]n institu`iile de control efectivele s-au mai diminuatprinplec[rile]nconcediiale

unor inspectori. Aten`ionarea inspectorilormuncii\iareprezentan`ilorcelorlalteinstitu`iidecontrol care urm[resc evaziunea pe pia`amunciiafostc[uniiangajatorile]ncheiecontractedemunc[ salaria`ilordoarpedou[-treiluni, ]nsperan`ac[ac`iunileinstitu`iilor abilitate se vor r[ri dup[ primul asalt ce a urmat modific[rilor la legisla`ia muncii. (Aurora Dimitriu)

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

Descinderi cu masca`ii la Vorniceni pentru prinderea unor sp[rg[tori de locuin`e Vineri,poli`i\tiiboto\[neniaudescins]ntrei loca`ii]nlocalitatea Vorniceni]nvederea prob[riiactivit[`iiinfrac`ionaleamaimultor persoanesuspectatede comitereaunorfurturi dinlocuin`e\iinstitu`ii. }n urma investiga`iilor desf[\urateanterior,coroboratcurezultatele ob`inute cu ocazia efectu[rii perchezi`iilor domiciliare, a fost stabilit[ activitatea infrac`ional[ a treipersoane,IulianNicolaeR.de 23 ani, |tefan G. de 18 ani \i CristianDumitruI.de23ani,to`i dincomunaVorniceni.Astfel,s-a stabilit c[ Iulian Nicolae R. a comistreiinfrac`iunidefurtcalificat,respectivfurtulcomis]ndata de9/10iulie2011din|coalanr.1 Vorniceni,deundeaufostsustrase 4 calculatoare, precum \i alte

dou[ furturi din locuin`e, tot ]n comuna Vorniceni. Ceilal`i doi sunt cerceta`i sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat, participând la furtul comis la |coalanr.1Vorniceni.Prejudiciul creatdeceitreidep[\e\te8.000lei \iafostrecuperat]npropor`iede 80lasut[. „Fa`[ de R. Iulian Nicolae s-a dispusre`inereapentru24deore]n arestul IPJ Boto\ani, iar la 06.08.2011acestaafostprezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toriaS[venicupropuneredearestare preventiv[, propunere care a fost]nsu\it[deParchetiarinstan`a dejudecat[aemispenumelesuspectului mandat de arestare preventiv[peoperioadade29zile”, a precizat inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt alIPJBoto\ani. Cercet[rile continu[ cu ceilal`i doisuspec`i]nstaredelibertate,]n vederea stabilirii ]ntregii activit[`i infrac`ionaleaacestora.(D.R.)

Vicepre\edinte PNL Boto\ani b[tut cu bâtele Pre\edinteleAsocia`ieiCresc[torilor de Ovine \i Caprine Moldoovis,Ionic[Nechifor,afostb[tut, ]n localitatea Coste\ti, s[pt[mâna trecut[. Vicepre\edintele PNL a fost atacat de doi b[rba`i ]narma`icubâte,]ntimpceseafla pecâmp,labalotat.Evenimentula fostprezentatdepre\edintelePNL Boto\ani Florin ~urcanu. Acesta dinurm[amaipovestitc[agresoriisecunosciarmotivelearfidin cauza unui control la ferma unui membruPDLcareaavutlocanul trecut. Nechifor, ]mpreun[ cu reprezentan`iaiAPIA,aug[sitneregulilafermaaceluimembruPDL legatdenum[rulexactdeovine. Evenimentulaavutlocs[pt[mâna trecut[, ]n localitatea Coste\ti, iarpre\edinteleAsocia`ieiCresc[torilordeOvine\iCaprineMoldoovisaajunslaspital.Cazulacestuiaafostprezentat,vineri,]ncadrul uneiconferin`edepres[,deliderul PNL Boto\ani, Florin ~urcanu. Potrivitlui~urcanu,Ionic[Nechiforafostatacatcubâtededoiidivizi,aproapedemiezulnop`ii,]n timpceseaflapecâmp.~urcanu sus`inec[agresoriisecunosc,iar c[Nechiforarfiluatb[taiepentru c[anultrecut,]nurmaunuicontrol f[cut la ferma unui membru PDL s-ar fi g[sit, ]mpreun[ cu

reprezentan`iaiAPIA,ni\tenereguli]nprivin`adeclar[riinum[ruluiexactdeovine. „}n jur de ora 11 noaptea au venitfrateledomnuluiLuigi,care esteomuldecas[alPDL,pentru c[a\aselaud[,\i]nc[undomn.Iasparttractorul,l-alovitcuobât[ ]ncap.Afostinternat]nspital\i discut[m de lucruri foarte periculoase \i la nivelul jude`ului Boto\ani.Noroculnostruc[adouazi unulacomis\iunviol\is-aluat poli`ia de el, altfel i-a spus c[ nu puteas[-ifac[nimic,c[nuamurit... c[ nu a demonstrat cu martori. El atunci se afla pe câmp, noaptea\i]mbalota.Deundemartori.}naintedeafib[tut,dânsula primitmulteamenin`[ripetelefon \i ]n urma discu`iilor avute cu domnul Nechifor nu cred c[ au avut alte motive, pentru c[ dumnealuinuarenimicde]mp[r`itcu ace\tidomni\inucredc[afostun motivpolitic“,adeclaratdeputatul ~urcanu. Ionic[Nechiforastatinternatla unspitaldinIa\i,darafostexternat \i ]\i continu[ tratamentul la domiciliu. Dup[ cum a declarat Florin ~urcanu, Nechifor a f[cut plângere \i la Poli`ia Boto\ani. (AdrianDimitriu)


3

8august2011 Presupusho`român,arestatlaSofia.Unescrocceaf[cutcump[r[turidepeste7.000deeurocucardurifalse dintr-unmagazindeproduseelectronicedinSofia,i-apuspejarpepoli`i\tiibulgari. Separec[ho`ularfiromân. Conformjurnali\tilordelaSofiaNewsAgency,cet[`eanulstr[inaintrat]nmagazin,acump[ratuntelevizor,un laptop,ocamer[video\ialteproduse]nvaloaretotal[de14.000deleva,pl[tindcumaimultec[r`idecredit. Ofi`eriidepoli`ieauajunslafa`alocului\il-aulegitimatpesuspect.Acestale-aprezentatoamenilorlegiiocarte deidentitateromâneasc[,ces-adoveditafifals[.Poli`ial-aarestat\ii-auperchezi`ionatcameradehotel,pecare o]mp[r`eacu]nc[dou[persoane.To`itreiintraser[]nBulgariacuoma\in[]nmatriculat[]nRomânia.

ESEN~IAL

Accidente provocate de \oferi be`i Opersoan[aajuns r[nit[laspital,o\oferi`[aprovocatpagube importantedup[ce s-aurcatcuma\inape scuaruldintr-unsens giratoriuiardoi\oferi s-aualescudosare penale,acestafiindbilan`ulispr[vilorf[cute]ntr-unweek-endde \oferiibe`i. Celmaigravaccidentaavutloc ]n noaptea de 6 spre 7 august, ]n jurulorei03.20.C[t[linA.,de24 deani,]ntimpceconduceaautoturismul marca Opel, pe strada V]rnavdinmunicipiulBoto\ani,l-a accidentatpeC[t[linV.de26ani, care se afla pe partea carosabil[. Cândafosttestat,\oferuluiis-astabilit o concentra`ie de 0,75 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Atât acestuia, cât \i victimei, le-au fost recoltate probe biologice de sânge ]nvedereastabiliriialcoolemiei. „A. Iustin-C[t[lin este cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de v[t[marecorporal[dinculp[\iconducereapedrumurilepubliceaunui autovehicul de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limitalegal[”,amen`ionatinspector principalDanielaDarea,purt[torul decuvântalIPJBoto\ani.

|oferi`[ de 19 ani, ame`it[ la volan Alt accident, provocat de o pu\toaic[ceab[ut]naintedease urcalavolan,s-asoldatnumaicu pagube.Sâmb[t[diminea`[,]njurulorei05.00,poli`i\tiiauobservat c[ ]n zona intersec`iei dintre BulevardulGeorgeEnescu\iBulevardulMihaiEminescudinmunicipiulBoto\anis-aprodusunaccidentrutiersoldatcupagubemateriale,respectivavariereaunuiautoturismmarcaToyota,]nmatriculat]nAnglia,distrugereaunuimobilierstradalornamental\iaunui

indicator cu semnifica`ia trecere pentru pietoni. Verific[rile efectuatedepoli`i\tiaustabilitc[autoturismulafostcondusdeTeodora AnaZ.de19ani,dinmunicipiul Boto\ani. Conduc[toarea auto a fosttestat[cuaparatuletilotest,rezultatulindicândoconcentra`iede 0,34mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Totsâmb[t[,afostdepistat]n trafic,peD.C.53A,]nlocalitatea Or[\eni Schit, comuna Criste\ti, DanP.de36ani,lavolanulunei Dacii.Acestaafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulindicândo concentra`ie de 0,76 mg/l alcool pur]naerulexpirat,fiindu-irecoltate\iprobebiologicedesânge]n

vederea stabilirii alcoolemiei. ]n jurulorei23.00,afostdepistat]n trafic,peD.J.208H,]nlocalitateaCop[l[u,jude`ulBoto\ani,autoturismul marca Opel condus de Florin B. de 37 ani, din comuna Corni,jude`ulBoto\ani.B[rbatula fosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulindicândoconcentra`iede 0,88mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Fa`[deceidoiconduc[toriauto s-au ]ntocmit acte procedurale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii deconducereapedrumurilepublice a unui autovehicul de c[tre o persoan[avândo]mbiba`iealcoolic[ peste limita legal[. (D[nu` Rotariu)

Cascadorie cu ma\ina pe podul de la R[chi`i Treipersoaneausc[patca prinurechileacului,sâmb[t[ dup[amiaz[,dup[ceautoturismul]ncareseaflaus-ar[sturnatdemaimulteori\is-a oprit]nparapetulunuipod. Accidentul, adev[rat[ cascadorie, ]ns[ din fericiresoldatf[r[victimeomene\ti,s-apetrecutpepoduldepesterâulSitna,laie\ireadin localitateaR[chi`i. TeofilGavrildinBoto\aniseaflalavolanul unuiautoturismRenaultClio\icirculadinspre S[veni spre Boto\ani. Din câte se pare, chiar ]naintedeaajungelapododefec`iunelasistemuldedirec`ieaf[cutcama\in[s[fiesc[pat[ de sub control, atunci r[sturnându-se de dou[ oripecarosabil. Dinfericirepentruceletreipersoaneaflate]n ma\in[,\oferul\i]nc[dou[femei,autoturismul s-aoprit]nparapetulpodului.Ajuta`idemartoriiaccidentului,ceitreiauie\itdinma\in[pe picioarelelor,suferindnumaicontuziiminore

\izgârieturi.Cei-asalvatafostfaptulc[purtau centura de siguran`[. Dac[ nu ar fi f[cut acest lucru când autoturismul s-a r[sturnat de maimulteoriexistarisculs[fifostarunca`idin ma\in[iaratuncialtularfifostdeznod[mântul. „Eraso`ullavolan.|idintr-odat[s-ablocatceva,nupots[]midauseamaces-a]ntâmplat. Ne-amdatpestecap.Nuamrealizatces-a]ntâmplatdecâtcândamajunsjos.Numaiauzeam niciomi\care.Avenit\im-aajutatcinevas[ies dinma\in[,nu\tiudac[puteams[iessingur[. Mul`umimluiDumnezeuc[ne-amopritaici,c[ dac[neduceam]ngroap[sau]nap[poatenu mai eram”, a declarat Virginia Gavril, so`ia \oferului,aflat[pebanchetadinspate. Atât\oferul,cât\ifemeiaaflat[peloculdin dreapta au fost transporta`i de o ambulan`[ la spital pentru investiga`ii suplimentare, ]ns[ leziunilesuferitenule-aupusvia`a]npericol. Poli`i\tiiceauf[cutcercet[rilafa`aloculuiau stabilit c[ \oferul nu se afla sub influen`a b[uturiloralcoolice.}nurmauneiexpertizetehnicef[cuteasupraautoturismuluiurmeaz[s[se stabileasc[ cauza producerii accidentului. (D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Cei interesa`i de munca ]n Spania, avertiza`i asupra noilor reglement[ri Dup[ 15 august, la MinisterulMunciivafipusla punct un sistem de informare pentru cet[`enii românicarelucreaz[saucare se gândesc s[ ]\i caute de munc[ ]n Spania. Sistemul deinformarevafiaccesibil atât cet[`enilor români afla`ideja]nSpania,cât\i celorcareacumsunt]n`ar[ dar vor s[ ]\i g[seasc[ de lucru pe pia`a muncii spaniole. Acestora le vor fi prezentatepân[]ncelemai mici detalii noile reglement[ridepepia`amuncii spaniole,pentruc[acestea ar putea s[ le aduc[ nepl[ceri românilor care pleac[ neinforma`i ]n Spania,sperândc[vorg[side lucru.„Amaprobatmemorandumul,miercuri,]nGuvern.Dup[15augustvafi comunicat num[rul \i ]ntreaga procedur[ prin care to`iceiinteresa`ideob`inerea unor asemenea informa`ii legate de Spania s[ aib[acceslaele”,atransmis premierul, ieri, la videoconferin`a cu reprezentan`ii Guvernului ]n teritoriu.(AuroraDimitriu)

Oi omorâte de trenul Ia\i-Dorohoi Zeci de animale au fost ucise duminic[ de trenul personalIa\i-Dorohoidup[ ce a deraiat ]n jurul orei 11.00, la aproximativ un kilometru de localitatea Soldana,judetulIa\i.Peste dou[zeci de oi au fost pur \i simplu sfârtecate pe calea ferat[ ]n urma acestui incident.Separec[nimeni dintrennuafostr[nit.}ns[ calatorii au fost ]ngrozi`i cândaucoborâtdintrende imagineal[sat[]nurm[,pe calea ferat[ r[mânând zeci deoit[iatedefor`aimpactului.Unmartoralincidentuluisus`inec[Poli`iaarfi ajuns la fa`a locului dup[ aproximativdou[ore.Traficulc[trejude`ulBoto\ani a fost serios perturbat din cauza accidentului. Poli`i\tii ie\eni au deschis o anchet[ pentru a stabili condi`iile ]n care s-a petrecut accidentul.(D.R.)


CMYK

4

8august2011

TOPNEWS

ProxenetulScooby,re`inut]nAustria.Costel~urcan,zisScooby,unuldintreproxene`iidinre`eaualui DoruIuga,afostcapturat]nAustria. B[rbatulafostre`inutpentruc[af[cutscandal]nautocarulcucarese ]ntorcea]n`ar[.Poli`i\tiiaustrieciauconstatatc[edat]nurm[rire\il-auluat]ncustodie.Celmaiprobabil, Costel~urcanvafiadus]nRomânias[pt[mânaviitoare.

Ve\ti proaste pentru bugetari Directoriideinstitu`ii publicedeconcentrate sunt]nsitua`iadeale dave\tinutocmaibu- nebugetarilordin subordine,dup[videoconferin`adeieri pecareauavut-ocu \efulGuvernului.]n privin`asalariilor,cuvântuldeodineeste «pruden`a»,iarde anulviitoru\oarele cre\teridelefurise vorfacecondi`ionat. Nicidrepturilesalarialeob`inuteprin hot[rârijudec[tore\ti nusevorrecupera preau\or. Invita`i la videoconferin`a cu premierulEmilBoc,acestoralisa transmis c[ salariile bugetarilor nuvorcre\tepreacurând\iatunci cândvorcre\te,probabildinianuarie2012,acestemajor[rinuvorfi nicipedepartespectaculoase. Practic,bugetarilorlisepromite c[vorrecuperadinpierderilesalarialepecarele-ausuportat]nultimii ani, ]ns[ nu ]n totalitate. Apropierea de vechile salarii din sistemulsanitarsevafaceanulviitor,treptat\i„cupruden`[”. „Aufostfoartemultediscu`ii.|i aici recomandarea mea este la maxim[ precau`ie \i la a ]n`elege c[ nu ne putem ]ntinde mai mult decât ne este plapuma. România, anulacestaareundeficitde4,4la sut[. Asta ]nseamn[ c[ ]nc[ România consum[ mai mult decât produce”,aaten`ionatieripremierulBoclavideoconferin`acuprefec`ii\i\efiiinstitu`iilordeconcentrate. AnulviitorRomâniaareca`int[ s[ajung[laundeficitde3lasut[. „Care este de fapt esen`a acestei

pe o coloan[ Facturi mai consistente la gunoi

reforme?Dediminuareaefortului bugetar \i de a crea mai multe resursefinanciarepentruinvesti`ii. Careestereforma?S[cheltuiatât cât]`ipo`ipermitecu]ntre`inerea statului,inclusivcuplatabugetarilor,\is[ducimaimul`ibanispre dezvoltare, investi`ii \i locuri de munc[.}ncadrarea]nacestplafon, de7,2lasut[dinPIBcucheltuielile de personal, ]nseamn[ c[ ]n continuare]n2012Româniatrebuies[continuepoliticadeaocupa doarunsingurpostvacantdin\aptepentruaputea]ncepedin2012 recuperarea salarial[ \i a ajunge, ]ncetul cu ]ncetul, la salariile dinaintedet[ieri”,lis-aadresatprimulministrulreprezentan`ilorGuvernului]nteritoriu.

Cre\teri salariale condi`ionate \i ]ncetinirea pl[`ii drepturilor ob`inute prin sentin`e judec[tore\ti }ncepândcuianuarie2012seva ]ncepes[serecuperezedindrepturile salariale din 2010, nu dintr-o dat[,citreptat,cupruden`[\iprecau`ie,dup[cums-aexprimatpremierul.Aceast[recuperareaunor drepturi salariale se va face ]ns[ condi`ionat. O prim[ condi`ie pentru a li se maipunecevalaleaf[bugetarilor va fi s[ se continue  politica de ocupare a unui singur post din \aptevacante]ninstitu`iilepublice. }naldoilearând,recuperareadin

pierderilesalarialesuferite]nultimiianidebugetarivaficondi`ionat[deocre\tereeconomic[decel pu`in 3,5 la sut[. De asemenea, deficitulbugetarvatrebuis[fiede doar3lasut[pentrucabugetarii s[sepoat[gândilau\oarecre\teri salariale. „|inu]nultimulrând,trebuies[ stabilimcât,cum\iceprocentdin acele sentin`e judec[tore\ti se pot pl[ti]n2012\i]naniiurm[tori”,a mai punctat premierul. |efilor de institu`iideconcentratelis-atransmisc[]nprezent,laGuvernselucreaz[ la mai multe scenarii \i la ]nceputul lunii septembrie va fi finalizat[oproiec`iefoarteclar[a moduluicumvaar[taproiectulde buget de salarizare pentru anul 2012.(AuroraDimitriu)

Pensiona`i pe caz de boal[ dup[ ce medicul Teodoroiu i-a nedrept[`it Dreptatedat[pentru doiboto\[nenideInstitutulNa`ionaldeExpertiz[Medical[\iRecuperareaCapacit[`iide Munc[.Ace\tiaaucontestatdeciziamedicului LilianaTeodoriu,care lerefuzasedreptulla pensiepecazdeboal[.

BOTO|ANI

Doctori`adelaCasaJude`ean[de Pensii Boto\ani acuzat[ de mit[ a consideratc[celedou[persoanenu audreptullapensiepecazdeboal[. Unadintreceledou[persoaneavea pensiedeboal[degradulIIIiardin luna ianuarie a r[mas f[r[ acest drept, Liliana Teodoriu considerând c[ este apt[ de munc[. De acela\i tratament a avut parte \i a alt[ persoan[, care a r[mas f[r[ pensie de boal[ de gradul III. }n

urma contesta`iilor depuse, prima persoan[afost]ncadrat[decomisia delaInstitutulNa`ionallapensiede gradulIIiaradoualapensiedegradulIII.}nacela\itimp,CJPvatrebui s[ achite retroactiv sumele de baniacestorpersoane.|tefanDodi`[,directorulCJP,nu\tiedeocamdat[ care este cuantumul sumelor pecareinstitu`iapecareoconduce learedeachitatcelordou[.„Cele dou[persoanevorprimidrepturile

aferentepeperioada]ncareaufost depensionate. Este dreptul lor s[ primeasc[ sumele respective, dar nu\timacumcareestecuantumul acestora”, a spus |tefan Dodi`[. Nemul`umi`i de decizia luat[ de mediculLilianaTeodoriu,aucontestatdeciziaacesteia37deboto\[neni,careastfel]\icaut[drepturile la Institutul Na`ional de Expertiz[ Medical[\iRecuperareCapacit[`ii deMunc[.(PetronelaRotariu)

Mai mult gunoi au de strâns din municipiu angaja`ii de la UrbanServ,]naceast[perioad[. Conform celor declarate de Gheorghe Pricopi, directorul UrbanServ,]nluniledevar[\i toamn[ cantitatea de gunoi strâns[ din municipiu cre\te cu 15lasut[fa`[derestulanului. Motivulestec[peperioadac[lduroas[ boto\[nenii consum[ fructe,]nspecialpepeni,alec[ror resturi trag la cântar mai multdecâtcelearuncate]ngeneral.„Amcolectatdelapopula`ie dar \i de la agen`ii economici dinBoto\aniocantitatede2.000 de tone luna trecut[, iar luna aceasta iese ]n jur de 2.3002.400detonedegunoi.Decicu 10-15lasut[maimultfa`[deo lun[ normal[, se ]ntâmpl[ permanent fluctua`ii”, a declarat Gheorghe Pricopi. }n aceste condi`ii,implicit\ivaloareafacturilor pe care Urban Serv le emite municipalit[`ii, vor ]nregistraocre\tere,lucruldealtfel beneficpentrusocietateadesalubritate. „Factura emis[ c[tre Prim[rie luna trecut[ a fost de aproximativ220.000delei,deci 2,2miliardef[r[TVA.|iurm[toarea factur[ o s[ fie probabil de 2,5  miliarde”, a men`ionat directorul Urban Serv. (PetronelaRotariu)

De pe b[ncile \colii, la \omaj Absolven`iiclaseiaXII-acare nuauluatbacalaureatul]nsesiunea din luna iunie se reg[sesc deja]neviden`eleAgen`ieiJude`enepentruOcupareaFor`eide Munc[ (AJOFM). Graba este unajustificat[,având]nvedere c[dac[nuvorluaexamenulnici ]nsesiuneadetoamn[\iimplicit nuvorcontinuastudiile,nuvor maiputeabeneficiadeindemniza`iede\omaj.Absolven`iicare vors[beneficiezede\omajtrebuies[se]nscriepentruafilua`i ]neviden`[]ntermende60de zile de la terminarea studiilor. „Cei care au terminat liceul, chiardac[nuaupromovatexamenul de bacalaureat, se pot ]nscrielaAgen`ie,pentruabeneficiademediere.Dac[nureu\im s[ identific[m un loc de munc[ conform preg[tirii, atunciseiau]neviden`[la\omaj. Dac[acestepersoanesevor]nscrie la sesiunea din toamn[ a bacalaureatului\inuvorluanici acea sesiune \i nu sunt ]nscri\i nicilanoi]neviden`[,dinnefericire, nu vor beneficia de indemniza`iede\omaj”,adeclarat Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvântalAJOFM.Indemniza`ia de\omajpecareunabsolvento vaprimitimpde\aselunieste de250deleilunar.(P.Rotariu)


CMYK

5

8august2011 TraianB[sescualipsitdelaziuadena\tereafiiceisaleIoana.IoanaB[sescu,fiicaceamarea pre\edintelui\i-aserbatsâmb[t[searaziuadena\tere,pelitoral,]ns[\efulstatuluinuafostprezentlapetrecere. IoanaB[sescua]mplinitpe5august34deani,daraaless[s[rb[toreasc[al[turideprieteni\ifamilie, sâmb[t[seara,laterasapreferat[atat[luiei,]nNeptun.Fiicaceamareapre\edinteluiaprimitflori,adansat siacititmesajeprimitedelacunoscu`i,]ns[nus-abucurat\ideprezen`atat[luiei,acestapreferânds[ r[mân[laviladeprotocol.MariaB[sescuapetrecut]ns[al[turidefiicasatimpdetreiore,dup[carea p[r[sitlocalulplecândcuma\inaServiciuluideProtec`ie\iPaz[,potrivitRealitatea.net.

TOPNEWS

Medicii vorbesc de moda intern[rilor ]n clinici universitare Mediciidefamilie credc[adevenito mod[capacien`iiboto\[nenis[cear[trimiteripentruasetrata]ncentreleuniversitare. Adeseori pacien`ii pe care ]i au ]nscri\i pe liste le spun medicilor defamiliec[vors[ajung[]ncliniciuniversitarepentrutratamente \iinvestiga`iipecare\ilepotface f[r[ probleme \i ]n spitalele boto\[nene. „Este dreptul asiguratului de s[n[tatedeaalegeundes[setrateze,]nceunitatemedical[,dareu unul]ncercs[leexplic]nsitua`ii dinacesteac[facogre\eal[,pentruc[potbeneficiadeacelea\itratamentesauinterven`iichirurgicale,cuacelea\irezultate,]nspitalelejude`ului.Cine]\ipune]ns[]n gânds[seinterneze]naltejude`e nud[]napoi.Sunt\isitua`ii]ncare, dimpotriv[, le recomand pacien`ilors[plece]ncliniciuniversitare pentru diagnosticarea unor boli,argumentându-lec[acelespitaleauposibilit[`idediagnosticare

Prognoza meteo pentru luni \i mar`i Vremeavadevenic[lduroas[luni ]nmajoritateazonelor,cutemperaturimaximecesevor]ncadra]ntre 27\i35degrade.Cerulvafivariabil, cu unele ]nnor[ri, averse, desc[rc[ri electrice \i intensific[ri descurt[durat[alevântului,dup[amiaza izolat ]n nordul `[rii \i la munte,iarpetimpulnop`iilocal]n regiunile vestice. Temperaturile minimevorficuprinse]ntre14\i23 degrade,u\ormaisc[zute]ndepresiuni. Mar`i, ]n regiunile din jum[tatea de nord-vest a `[rii vremea se va r[ci\ivafi]ngeneralinstabil[,cu ]nnor[riaccentuate\ipeariiextinse averse,desc[rc[rielectrice\iintensific[ridescurt[durat[alevântului. }n restul teritoriului vremea se va men`inec[lduroas[,iarfenomenele asociate instabilit[`ii atmosferice se vor semnala pe arii restrânse, mai ales]ncursulnop`ii.Izolatcantit[`ile de ap[ vor fi ]nsemnate \i vor fi condi`iidegrindin[.Temperaturile maximevorficuprinse]ntre20-21 degrade]nDealuriledeVest\i3435degrade]nCâmpiaRomân[,iar celeminime]ntre11\i21degrade.

maibunepentruafec`iuniledecare sufer[ei,darnusuntascultatpentruc[pacientulrespectivareposibilit[`i financiare mai modeste \i cheltuielile]isuntmaimici]ntr-un spitaldinjude`ulnostru”,aexplicatmediculDoruCuliceanu,vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor deFamiliedinBoto\ani. Potrivitacestuia,mul`idintrecei carepleac[s[setrateze]ncentre-

le universitare aleg aceast[ variant[nularecomandareamedicilor,ciaunorrudesaucuno\tin`e. Este o tendin`[ ]n rândul clasei socialecuvenituricevamairidicatedecâtmedia,a\acumacrescut \inum[rulpacien`ilorcareseadreseaz[spitalelordinafara`[riipentruuneleopera`iicaresepotface ]n`ar[.Mediciidefamiliecredc[ pestecâ`ivaani,cândromâniivor

aveaposibilitateas[optezepentru spitaliz[ridecontatedeinstitu`iade asigur[rides[n[tate]nafaragrani`elorchiardac[acesteasepotefectua\i]n`ar[,cheltuielilecudeplasareanuvorfiopiedic[pentruun num[rtotmaimaredeboto\[neni carevordoris[devin[pacien`iai unor spitale din str[in[tate. (Au- roraDimitriu)

Schimb[ri la conducerea PNL Boto\ani Pre\edintele PNL Boto\ani, deputatul Florin ~urcanu, a anun`atnoischimb[rilaconducereaorganiza`ieicondusedeacesta. Astfel, C[t[lin Epureanu a fost numit secretar executiv, ]n locul luiSorinBradu.Profesordemeserie,Epureanusevaocupadeparteademarketingdincadrulpartidului. O alt[ mi\care de anvergur[ la conducerea PNL Boto\ani este aducereaomuluideafaceriCostel |optic[, patronul Top Design Boto\ani. |optic[ va coordona ColegiuldelaDarabani. Deputatul Florin ~urcanu a anun`atc[vorveni\ial`ioameni deafaceri.Totela`inuts[precizezec[ace\tiavin]nPNLf[r[afi obliga`is[contribuiefinanciar,ci doarc[vors[seexprime]nmod public]ncadrulunuipartidpolitic. „Noi nu mai avem nici m[car minimagândirec[,dac[ai]nmijlocult[uunomdeafaceri,eltrebuie s[ sponsorizeze partidul singur \i atunci partidul este lini\ti. Nu.Colegiino\trisuntto`icolegii no\tri.Nuconteaz[c[unulareo stare material[ mai puternic[ \i unul mai mic[. Nu. Fiecare vine pentruPNL”,adeclarat~urcanu. (AdrianDimitriu)

Spitalele se vor organiza pe modelul funda`iilor Sistemulsanitarromânesc, comparatdeJeffreyFranks cuoma\in[vechecareconsum[preamult,arputeafi delaanulunautomobilnounou`.}nlaboratoareledela Cotroceniselucreaz[laonou[LegeaS[n[t[`ii.Varianta delucruprevedeadministrareaprivat[abanilordelaasigur[riledes[n[tate\iorganizareaspitalelorca]nOlanda, pemodelulfunda`iilor. Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate va continuas[existecainstitu`ie,numaic[banii strân\ivorajungepemodelulsistemuluideasigur[rides[n[tatedinOlanda,c[trecasedeasigur[rides[n[tateprivate.Maimultdecâtatât, ]nproiectulrespectiv,seprevedec[spitaleles[ devin[funda`ii. Teoretic,prinorganizareaspitalelorcafunda`ii, medicii]\ivornegociasalariile,nemaifiindbugetari.Uniimanagerisuntdeacordcuschimb[rile ceseanun`[,darspunc[transformareaspitalelor ]nfunda`iiartrebuis[sefac[treptat. „Noi avem un hibrid ]n acest moment, un hibriddatorat]nprimulrândcrizeifinanciare\i resurselor limitate. Chibzuirea banilor de c[tre

caseprivatearfiosolu`ieexcelent[pecarenoio propunemdefoartemul`iani”,aspusmanagerul NarcisCopca.Al`idirectoricredc[niciadministrareaprivat[abanilornuvarezolvaproblema principal[, num[rul prea mic de contribuabili. „Considerc[celmaiimportantlucruderezolvat estecelalnum[ruluidecontribuabili,pentruc[ acestlucrunuestebinepuslapunct,astfel]ncât sunt foarte, foarte pu`ini cei care contribuie la fonduldeasigur[rides[n[tate”,aprecizatmanagerulSpitaluluideOftalomologie,MonicaPop. Reprezentan`iipacien`ilorspunc[statulnuar

trebui s[ ]\i ia mâna total de pe românii f[r[ posibilit[`i. Dup[ apari`ia caselor private de s[n[tate vor exista mai multe variante de asigur[ri. Contribu`ialunar[vafistabilit[]nfunc`iede câte servicii medicale vrea s[ beneficieze asiguratul.}nOlanda,ceamaiieftin[asigurare de s[n[tate este 1.000 de euro pe an. Sistemul sanitar olandez este considerat cel maibundinEuropa,numaic[acoloreforma a ]nceput ]n urm[ cu 11 ani \i ]nc[ nu s-a ]ncheiat.


6

8august2011

TOPNEWS

Udrea:«Presap[streaz[ot[ceresuspect[despreevolu`iapie`elorfinanciare».MinistrulDezvolt[rii, ElenaUdrea,acuz[presadinRomânia,]nspecialteleviziunilede\tiri,desprecarespunec[p[streaz[o t[ceresuspect[]nleg[tur[cuevolu`iapie`elorfinanciare\ipoten`ialuldecriz[. „}ntimpce]nalte`[ri evolu`iapie`elorfinanciare\ipoten`ialuldecriz[suntmonitorizatecontinuu,presadinRomâniap[streaz[o t[ceresuspect[,for`at[.Televiziunilede\tiri(care]nalte]mprejur[risepriceplaoricesubiect)fienu]n`eleg cese]ntâmpl[,fienuvors[prezinteceeacesepetrece]nafara`[rii,tocmaipentruadavinapeactuala guvernare,]ncazulunornoidificult[`i”,ascrisElenaUdreapeFacebook.

Cel mai aglomerat weekend pe litoralul românesc Graduldeocuparepe Litoralulromânescestede aproapesut[lasut[]n acestweekend,conform informa`iilorfurnizatede patronatelehoteliere\ide Asocia`iaNa`ional[a Agen`iilordeTurismdin România. „}n acest moment este aproape imposibil s[ g[se\ti camere libere pelitoral,iaracestfaptsedatoreaz[ tarifelor\ioferteloratractivedeca-

re turi\tii au beneficiat ]n aceast[ perioad[,vremiifrumoase,perioadeideconcedii\inu]nultimulrând campaniei de promovare a unei imagini\iatitudinipozitivefa`[de LitoralulRomânescpecareAsocia`iaLitoral-DeltaDun[rii(ALDD) oderuleaz[permanent”,adeclarat pre\edintele ALDD, Corina Martin,citat[deAgerpres. Pelâng[vremeafrumoas[\iapa cald[, evenimentele organizate ]n perioadadesezonsuntesen`iale]n completareaoferteituristice,afirm[ reprezentantulAsocia`iei.}nperioa-

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

da10iulie-31august,]nsta`iunea Jupiter se desf[\oar[ Maratonul Teatrelor,]n5-7august]nMamaia are loc Fashion TV Summer Festival,]n10-15august]nMangaliaFestivalulMangalia,]ndatade15 august ]n Constan`a-Mangalia are loc Ziua Marinei Române, 17-21 august ]n Jupiter - Festivalul de rockYouthRockFest,iar21-29august]nVamaVechesevadesf[\ura FestivalulStufstock.Ultimulevenimentvaavealoc]ndata22-28august, la Constan`a, Festivalul Na`ionaldeMuzicaU\oar[.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.


7

8august2011 Fete\ifemei Unomcomunic[cuDumnezeu: - Doamne, de ce toate fetele sunt dr[gu`e, dulci, gra`ioaseiarfemeilesuntnasoale\isâcâitoare? Domnulspune: -Pentruc[pefetelecreezeu,iarfemeileface`ivoi

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(1) *Vândcas[cutoateutilitilit[`ile,zon[semicentral[sau terenseparatecufacilit[`ilede finan`are,avans60%.Telefon: 0747.768.045.(G-13) *VândterenintravilanBoto\ani,stradaPeco,parcele7501000mp,10.000europarcela\i terenintravilanCurte\ti, negociabil.Telefon: 0742.046.901.(G-1) *Vândcas[b[trâneasc[pestr. S[venilornr.137,pre` negociabil.Telefon: 0748.943.478.(G-5) *Vândgr[din[]nsatulRo\iori, com.R[chi`i,ap[,curent,pomi fructiferi,etc.Telefon: 0743.331.369.(G-1)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2,decomandat,25.000E,negociabil. Tel.0747.415.297.(2153-1) *Superofert[-vândcuplata]n rate,petermenlung,partedin cas[(Boto\ani),oferspre]nchirierecamerelacas[,vândlocde

cas[\icump[rautomixtsaubuz. Tel.0742.768.226.(2165-1) * Vândapartament3camere, zonaPrim[verii,supermarket Victoria,Boto\ani,33.000E, tel. 0740.931.667,f[r[agen`ii. (2169-2) * Vândapartament2camere, str.ElieRadu,completrenovat, pre`29.500Euronegociabil. Telefon:0758.764.453; 0745.789.373.(2175-6)

angaj[ri * Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri(f[r[ targhet).Salarizareavantajoas[. Tel.0745.511.093.(2161-7)

]nchirieri

anun`urimediu *I.I.MihaiDorin,solicit[ autoriza`iedemediupentru obiectivul„Sp[l[torieauto” situat]nC[t[m[r[\tiDeal,com. MihaiEminescu.Contesta`iise potdepunelasediulAPM Boto\anidinb-dulMihai Eminescnr.44.(2176-1) *SCDIASWOOD,solicit[ acorddemediupentru proiectul:„Modernizarea activit[`iiSCDIASWOODprin construc`iauneihalenoi\i achizi`ionareadetehnologie performant[”.Contesta`iilepot fidepuselasediulAPM

Boto\ani,b-dulM.Eminescu nr.44.(2177-1)

licita`ii *LiceulTeoretic„Anastasie Ba\ot[”cusediul]ncomuna Pomârla,jud.Boto\ani,fax 0231.622.817/tel.0735.788.395, organizeaz[licita`iedevânzare mas[lemnoas[fasonat[,specia gorun,]ncantitatede100mc,la datade10.08.2011,ora12.00. Preselec`iavaavealoclasediul liceuluiladatade08.08.2011, ora12.00. Caietuldesarcinisepoateridica delasecretariatulLiceului Teoretic„AnastasieBa\ot[” Pomârla.(2173-1)

*}nchiriezsauvândgarsonier[ confortII,lâng[stadion,et.2, mobilat.Pre`lafa`alocului. Telefon0740.430.999.(G-2)

auto *VândRENAULTMASTER 2,5diesel,fabricat1998, situa`ietehnic[\iestetic[bun[, pre`negociabil.Tel. 0746.792.523.(2171-3) *VândFORDTRANZIT 2002,stareimpecabil[,pre` 2.800Euro.Tel.0758.764.453; 0745.789.373.(2175-6)

cump[r[ri *Cump[rcovoarelucratemanual]naintedeanul1940.Telefon:0746.586.972.(2179-3)

AGENDA IMOBILIAR| Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale.

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

MONDEN

8august2011 AprimitunsmsdelaAmy,dup[cesolistaamurit.KristianMarr,unuldintreceimaibuniprietenide-ailuiAmy Winehouse,aprimitunsmsdelacânt[rea`[,dup[ceaceastamurise. „Os[fiumereuacolo,lâng[tine”,scrie]nmesajulpecareMarr,unchitarist,l-aprimitpetelefonulmobil.Imediat,acestai-ascris]napoiluiAmy,]ntrebând-odac[este ok,potrivitcotidianuluionlineMirror.co.uk.Marrnuaprimitniciunr[spuns]napoi...pentruc[solistaeramoart[. Chitaristulaaflatoribilavestelascurttimpdup[cei-adateisms-ul\iarealizatc[Amynumaiera]nvia`[nicicândel acititmesajulei,potrivitc[ruia,vedetaaveas[fiemereulâng[el.Cutoateacestea,nuestenimicciudatsauparanormal lamijloc,deoareceAmy]id[dusesms-ulvineriseara,iarell-aprimitdoarsâmb[t[,când\i-adeschistelefonul.

Anda Adam: «Victor Slav este un b[rbat ]n`elept» Cânt[rea`aAndaAdamtraverseaz[unadintrecelemaibuneperioadedinvia`asa.Carierasamuzical[este]nplin[ascensiune,pieseleeisuntapreciate\i]nstr[in[tate,iarpeplanpersonaltr[ie\te ofrumoas[povestededragoste al[turideprezentatorulrubricii MeteodelaProTv,VictorSlav. „Ultima perioada a ]nsemnat multe deplas[ri ]n str[in[tate.Practic,omarepartedintimpopetrec]n aeroporturi, ]ntre dou[ curse. Am, mul`umit[ lui Dumnezeu,multeconcerteatât]n`ar[,cât\ipeste hotare. Am câ\tigat premiul Best Dance Act la OnlineMusicAwards]nMareaBritanie,iarpiesele meleauajuns]ntopuriatât]nVestulEuropei,cât\i ]nAmericaLatin[,]nBrazilia\iPeru.Prinurmare, via`ameaprofesional[estemaiactiv[caoricând. Cât prive\te via`a personal[, al[turi de Victor tr[iesccelemaifrumoasemomente,lafelcala]nceputul rela`iei noastre. Este un b[rbat ]n`elept, care ]n`elegedeplas[rilemeledese]nstr[in[tate.Probabil i-ar fi fost mai dificil dac[ nu era \i el ]n lumina reflectoarelor”,adeclaratAndaAdampentrurevistaVIP.

Ion Dichiseanu: «Când iube\ti pe cineva cu adev[rat, ]l la\i s[ plece» MaestrulIonDichiseanu d[dovad[demult[ ]n`elepciune\irespect pentrufostaluiso`ie, urându-iacesteias[fie fericit[cunouleiso`. Ion Dichiseanu consider[ c[, dup[atâ`iaanipetrecu`i]mpreun[, nuarfidemndinpartealuis[vorbeasc[ urât la adresa fostei sale so`ii, care s-a c[s[torit recent cu unb[rbatmaitân[r. Actorul a povestit, potrivit express-press, c[ sentimentele sale pentru Simona au fost compuse dintr-unamestecdeiubirepatern[ \iiubireviril[,dat[fiinddiferen`a de peste 30 de ani dintre ei \i ]n ciudafaptuluic[aceastaie\eacu b[rba`imaitineri]ntimpulc[sniciei,nueragelossaupis[log. Acum,maestrulumplegolull[satdefostasaso`iepetrecându-\i timpulcufiica\iginerele.

Charlie Sheen: «M[ voi uita de acas[ la propria ]nmormântare» PersonajulluiCharlie Sheen,CharlieHarper, din]ndr[gitulserial«Doi b[rba`i\ijum[tate»,va muri\ivafi]ngropat chiar]nprimulepisodal sezonuluialnou[lea. Actorul,carevafi]nlocuitcuAshtonKutcher, sus`inec[sevaa\eza confortabil]nfotoliu\ise vauitalaa\a-zisalui ]nmormântare. Maimult,actoruladeclaratc[ va s[rb[tori plecarea lui din serial,]nstilulpropriu. „M[ voi uita la fictiva mea ]nmormântare,lacarevorparticipafosteiubitefictive,dinadev[rata mea sal[ de cinema, al[turi de adev[ratele mele bun[ciuni”,aspusCharlie. LoculluiCharlieHarper,care va avea parte de o moarte violent[]nserial,vafiluatdeactorul Ashton Kutcher, so`ul lui Demi Moore. El va cump[ra casaluiCharlieHarper,dup[ce acestadinurm[moare. Charlie Sheen (foto) a fost concediat]nurmaunoratacurila adresa oficialilor CBS \i scena-

ri\tilor serialului. Ne]n`elegerile dintre Charlie Sheen \i produc[torul serialului, Chad Lorre,auap[rutdup[ceactorul af[cutmaimulteremarciantisemitelaadresaacestuia.

Evenimente de Botosani nr.1934  

Ziarul orasului tau!