Page 1

CMYK

Amenin`a`ic[vorr[mânef[r[c[ldur[laiarn[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 4

Ie\enii caut[ sânge la Boto\ani

Pag. 5

AnulVII•nr.150(1932)•Joi,4august2011•8pagini

Viorica Ciotoi, condus[ pe ultimul drum cu l[utari

Ieri,VioricaCiotoi,artistag[sit[decedat[]ncas[s[pt[mânatrecut[,]n C[t[m[r[\tiDeal,afost]nmormântat[ ]nsatulRo\iori,undelocuiescp[rin`ii s[i.Peultimuldrumafostcondus[de pesteosut[deoameni,jum[tatedintre eifiindl[utariial[turidecareartistaa cântatde-alungulvremii. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

4august2011

TOPNEWS

Eleviivorprimimerede12,5milioanedeeuro.EleviidinclaseleI-VIIIdinunit[`ilede]nv[`[mântpublic\iprivatvorprimizilnic,gratuit,]ncepândcu31octombrieanulacesta,meredistribuiteprinprogramulde]ncurajareaconsumuluidefructe]n\colile dinRomânia. Guvernulvaaloca12,5milioaneeuropentruprogramulde]ncurajareaconsumuluidefructeproaspete]n\coli]n acestan\colar,potrivitunuiproiectdeHotararedeGuvernpostatpesite-ulMinisteruluiAgriculturii\iDezvolt[riiRurale.Dintotalulsumei,8,4milioanedeeuroreprezint[ajutorulcomunitar,iardiferen`adepeste4milioaneeuroco-finan`areapublic[dinbugetulna`ional.Astfel,statulvacheltui0,315leipentrufiecareelev,pentruoperioad[decelmult94dezilede\colarizare,din31 octombrie2011.}ntotal,aproximativ1,6milioanedeelevi]nva`[]nmediulpublic\iprivatdinunit[`ilede]nv[`[mântromane\ti.

Economii din spitaliz[ri la «Mavromati» Num[rulbolnavilor caresuntinterna`i doarpetimpulzilei este]ncre\terela SpitalulJude`ean. Reprezentan`ii acestei unit[`i medicaleaudevenitzgârci`icuintern[riledup[cecontractulcuCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tateasc[zutlaspitalizareacontinu[ \iacrescutpespitalizareadezi. „Suntmultepersoanecarevins[ se interneze ]n vederea revizuirii pension[rii pe caz de boal[ \i ]n specialpentruace\tiaamrecomandatspitalizareadezi.Bolnaviivin diminea`a]nsec`ie\isearapleac[ acas[.Lisefacinvestiga`iilelafel ca ]n cazul spitaliz[rii continue, beneficiaz[ de mas[ \i medica`ie. Dardac[laspitalizareacontinu[o zicost[]njurde1,4milioanede lei vechi, la spitalizarea de zi se faceoeconomiedecâtevasutede miideleivechi,nu\tiucuexactitatecât.Oricumesteoeconomiela cheltuieliledespitalizare”,adeclaratmediculOvidiuMimor,managerulSpitaluluiJude`ean. Acestaexplic[faptulc[spitalizareadeziesteoop`iunelainternarea continu[ ]n cazurile ]n care sunt necesare investiga`ii am[nun`ite

pentru diagnosticarea unei afec`iuni, monitorizarea afec`iunilor cronice, explorare diagnostic[ sau evaluativ[,explorarepreoperatorie, interven`ii de microchirurgie, controalepostoperatorii,carenusepot realiza]nambulator.Prinspitaliza-

readezipacientulnuestenevoits[ petreac[ ]n spital mai mult timp decâtestenecesar.Pentrubolnavii cronici ]n cazul c[rora se impune spitalizarea continu[, cei care vin dinafaramunicipiuluiBoto\ani\i]n cazulc[rorainvestiga`iilenusepot

rezolva pe parcursul unei zile de spitalizare, reprezentan`ii spitalului aula]ndemân[listeledea\teptare, pentruanudep[\icontractullunar ]ncheiat cu CJAS. Doar urgen`ele aune]n-gr[-ditaccesullaspitalizareacontinu[.(AuroraDimitriu)

Copii a\tepta`i la centrul de vacan`[ «Altfel»

Eleviiboto\[nenisunta\tepta`i]n aceast[lun[launprogramspecial]n unit[`ile\colare,pentruasedelecta peperioadavacan`eidevar[.

Programulspecialf[cutdereprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean (I|J)sevadesf[\ura]ncadrulCentruluideExcelen`[dela|coala6.

Ieri,AdaMacovei,inspector\colargeneralal I|J,amerslaunitatea\colar[pentruaseinformacuprivirelamodul]ncareeleviir[spund invita`ieilansate.„Afostpreg[titunprogram pentruvaraaceasta,cares[cuprind[câ`imai mul`i copii care nu au alte modalit[`i de a-\i petrece timpul  liber \i s[-i aducem la \coal[ unde,subsupraveghere,s[desf[\oareanumite activit[`i, fie sportive, fie de remediere a ]nv[`[rii,fiedeconversa`ie]ntr-olimb[str[in[ sau de informatic[ distractiv[. Deocamdat[ num[ruldecopiiestefoartemic,probabilne-ar trebuiomediatizaremaibun[\iopromovarea acestui proiect la care `inem foarte mult”, a declaratAdaMacovei. }ncadrulac`iunilordevar[elevii]\ipotrezolvatemelepentruvacan`[,potparticipalacursuriledelectur[\iinformatic[distractiv[orila clubul de conversa`ie ]ntr-o limb[ str[in[. Vineri\isâmb[t[,câte50decopiipotparticipalacursuriorganizatelaInspectoratulpentru Situa`iideUrgen`[.Startullaacesteactivit[`ia fostunultimid,darconducereaI|Jsea\teapt[ ca ]n perioada urm[toare num[rul celor care vorvenilaacesteprogrames[creasc[. „Cusiguran`[,spresfâr\itulluniiaugust-]nceputulluniiseptembrie,num[ruldecopiidinacestCentrudeexcelen`[,numitdenoi«Altfel» vacre\te,pentruc[atunci]\iaducamintec[mai aucâtecevadef[cut\ipoateaunevoiedesus`inereaprofesorilordinacestcentru”,esteopinia inspectorului\colargeneralalI|J.(P.Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ R[nit grav dup[ ce ma\ina s-a izbit ]n copac Doiboto\[neniauajunslaspital,unuldintreei]nstaregrav[, dup[cema\ina]ncareseaflausa izbit ]ntr-un copac, accidentul petrecându-se pe raza jude`ului Suceava. Potrivit IPJ Suceava, accidentuls-apetrecutlunidiminea`[,]njurulorei08.00,peDN 29A, la ie\irea din localitatea Zvori\tea.LavolanseaflaVasileC.,de59deani,dinmunicipiul Suceava, care din cauza neadapt[rii vitezei la intrarea ]ntr-o curb[ la stânga, a p[r[sit \oseaua\iaintrat]ncoliziunecu uncopacdepemargineadrumului.}nautoturismseaflau\idoi pasageri, Valeriu A., de 57 de ani, \i Dan R., de 42 de ani, ambiidinjude`ulBoto\ani.Dac[ \oferul\iunuldintrepasagerisaualesculeziuniu\oare,necesitândpentruvindecare]ntrepatru \icincizilede]ngrijirimedicale, DanR.afosttransportatlaspital ]nstaregrav[,fiinddiagnosticat cu traumatism cranio-facial cu fractur[maxilarsuperior,entors[ coloan[ cervical[, fractur[ deschis[ humerus drept, necesitândpentruvindecare]ntre35\i 40dezile.(D[nu`R.)

Le-au legat u\a cu sârm[ \i au dat foc la cas[ }nurm[cudou[nop`i,ofamiliedincomunaBlânde\tiatrecut prin clipe de groaz[ dup[ ce o persoan[necunoscut[le-aincendiatgospod[ria. }ns[persoanacareaincendiat unadintreanexeledingospod[ria L[cr[mioareiG.nus-aopritaici \ialegatcusârm[u\alocuin`ei undedormeaproprietaracasei\i treinepo`i.Pu`indup[ora02.00, unuldintrenepo`i\i-adatseama c[suntbloca`i]ncas[\iasolicitatajutorulpompierilor.Ace\tia nu\tiauc[anexa,careerasituat[ ]n spatele imobilului unde dormeau,ardea.Unuldintrevecinia observatfl[c[rile\iacerut\iel sprijinul pompierilor, dup[ care i-aeliberatpeceipatrudincaptivitate.PompieriidincadrulDeta\amentului Boto\ani s-au deplasatlaloculindicatcudou[autospeciale.Lasosirealorlafa`alocului,fl[c[rilecuprinseser[deja bunurile din dou[ ]nc[peri \i o partedinacoperi\.Pentrustingereaincendiuluiauintervenitnou[ pompieri, timp de aproximativ dou[ore.Ace\tiaauscosdinfl[c[ri\iobutelie,evitândastfelo explozie.Fl[c[rileaudistrusbunuri]nvaloarede8.000lei.Cazulafostpreluatdepoli`i\tiidin Blânde\ti,carefaccercet[ripentruaidentificaautorulincendiului.(D[nu`R.)


3

4august2011 Spulberat[petrecereadepietoni.Ofemeiede35deani,dinPite\ti,aajunslaspital]nstaregrav[dup[ce afostizbit[]nplindeoma\in[,chiarpetrecereadepietoni. Accidentuls-apetrecut]napropiereaPodului Viilor,dinPite\ti,zon[]ncarese]ntâmpl[accidentefrecvent.Femeias-aasigurat,]ns[dup[ceaf[cuttrei pa\ipetrecereadepietoniafostizbit[]nplindeunautoturism.Aflat[]nstaregrav[,victimaafosttransportat[deurgen`[laspital.|oferulvinovatestevaficercetatpentruv[t[marecorporal[grav[dinculp[.Poli`i\tii ]ncearc[s[stabileasc[dac[acestaaveavitez[preamare\inuamaiapucats[opreasc[saudac[ma\inanua mair[spunscomenzilor.

ESEN~IAL

Viorica Ciotoi, condus[ pe ultimul drum cu l[utari

Ieri,VioricaCiotoi,artistag[sit[decedat[]ncas[ s[pt[mânatrecut[,]nC[t[m[r[\tiDeal,afost]nmormântat[]nsatulRo\iori,undelocuiescp[rin`iis[i.Peultimuldruma fostcondus[depesteosut[deoameni,jum[tate dintreeifiindl[utariial[turidecareartistaacântatde-alungulvremii.

Pedrumulf[r[]ntoarcerealcânt[re`eide muzic[popular[,cortegiulafost]nso`itcu muzic[dejale,oameniifiindputernicimpresiona`idedramacarelas[doicopii,de unu\idetreiani,orfanidemam[.Copiii ]ns[nuauparticipatla]nmormântare,considerându-se c[ sunt prea mici pentru a treceprinacestchin. Potrivit rudelor, banii pentru ]nmormântareaufostaduna`itotdel[utari,\tiindu-se c[familiatreceprinclipegrele.BaniatrimisdinAmerica\isocrulartistei,Marinic[ Ciotoi,stabilitacolode15ani. Oamenii din sat au declarat c[ Viorica Ciotoi merita mai mult[ aten`ie ]n timpul vie`ii.„Nuacumtrebuias[apar[]nziare.

Cândtr[iatrebuias[iseacordemaimult[ aten`ie”,aspusMariaCâ\lariu.

A murit de sup[rare, spun cei apropia`i Nimeninu]\iputeaexplicaces-a]ntâmplat.}nschimb,prietenasaceamaibun[a spus c[ Viorica a murit de sup[rare. „Era ceamaibun[prieten[amea.Ultimadat[masunatmiercuri.Plângealatelefon\imi-a spusc[numaiarecuces[-\icreasc[ceidoi copii.Pierduse\iuncontractlaonunt[.Nu s-a ]n`eles cu forma`ia cu care trebuia s[ cânte\ieradeprimat[.}miparer[uc[nu amf[cutmaimult.Ultimadat[acântatlao nunt[]nBicaz”,aspusDoinaBârgu.

To`iceicareauparticipatla]nmormântareaveaupebuzeacelea\icuvinte,c[artista meritas[fieapreciat[maimult\ipoatetragedianus-armaifipetrecut.Cândsicriula fost coborât ]n p[mânt, so`ul artistei, MariusCiotoi,cugreu\i-apututst[pânidisperarea. „Am luptat de la 15 ani pentru tine \i copii. De ce m[ la\i singur, Viorica? Nu pleca...”, se tânguia b[rbatul pe marginea gropii. Deocamdat[ moartea artistei continu[ s[ r[mân[]nv[luit[]nmister,pân[laverdictul legi\tilor ne\tiindu-se cauza mor`ii sale. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

4august2011

TOPNEWS

Mitic[delaLig[reintr[]npolitic[.Pre\edinteleLigiiProfesionistedeFotbal,LPF,DumitruDragomir inten`ioneaz[s[reintre]npolitic[,elcochetânddejacupartidulcondusdeministrulGabrielOprea,Uniunea Na`ional[pentruProgresulRomâniei,UNPR,sus`insursedinpartid.Dragomirafostdeputattimpdedou[ mandatedin2000pân[]n2008,elreprezentândPRM]nParlament. Conformacelora\isurse,Mitic[dela Lig[arurmas[candidezepentruunpostdedeputatpelisteleUNPR]njude`ulOlt,deundeestedeloc. „Dragomiresteunpersonajcarismatic\iinteligentcareamaifostparlamentar\i\tiecucesem[nânc[politica.Dac[vinelanoi]npartid\icandideaz[vafiunrealcâ\tigpentruUNPR”,spunsursele.

Amenin`a`i c[ vor r[mâne f[r[ c[ldur[ la iarn[ Cinenupl[te\tefacturilelaModernCalornuvabeneficia deagenttermicla iarn[.Aceastaeste avertizareapecare reprezentan`iimunicipalit[`iioadreseaz[asocia`iilorcare refuz[s[accepte facturareaindividual[cuModern Calor. Lanivelulmunicipiuluisunt\apteasocia`iicareaurefuzats[semnezeacestecontracte,dar]nsitua`iadear[mânef[r[c[ldur[,cele mai multe familii sunt din Parcul Tineretului.Sutedefamiliiceapar`indeAsocia`iile5,6\i19risc[ca ]nsezonulreces[steaf[r[c[ldur[. Din cele declarate de Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiuluiBoto\ani,laAsocia`iile5\i 19aufostf[cutecontroaledec[tre reprezentan`ii prim[riei \i ai societ[`ii de termoficare. }n urma acestora, pre\edintele de la Asocia`ia5\i-adatdemisia.LaAsocia`ia6,undepre\edint[esteC[t[linaLupa\cu,vicepre\edintaConsiliului Jude`ean, controalele vor avealocdup[15august. „Termicane-adathârtieoficial[ c[dac[nuvorfiachitatedatoriile seva]ntrerupefurnizareac[ldurii laceletreiasocia`iidinParculTineretului.De\isunt\apteasocia`ii ce au datorii, probleme mai mari suntdoarlaacesteatrei.Amdiscutat\icuIoanDiaconu,\iceide laModerCalorvormergedinu\[

]nu\[pentrucontracteindividuale. Acest lucru nu este normal. Facturaesteemis[peasocia`iadeproprietari, cel pu`in pentru ceea ce ]nseamn[cot[comun[”,adeclarat Florin Ghiorghi`[. Acesta sus`ine c[legeamen`ioneaz[clarc[asocia`ia de proprietari este cea care defalc[cheltuielile\ivedegigacalorimetreledinsc[riledebloc. „Pre\edintele de asocia`ie este ]mputernicitdeproprietari]nmomentul]ncareafostales.LaAsocia`ia 5 am ]n`eles c[ deja pre\edintele\i-adatdemisia\ivafiales un nou comitet \i un nou pre\edinte\ispercaatuncis[fieunulcu care s[ te po`i ]n`elege, s[ putem colaborapetemaasta”,amen`ionatFlorinGhiorghi`[.

Concurs pentru atestat de contabili Asocia`iilerisc[\isanc`iunidin parteaPrim[rieipentruc[nurespect[ohot[râredeConsiliuLocal. „La celelalte, pân[ la urm[, nu vreau s[ sune a amenin`are, dar nicis[staus[fimlua`i]nderâdere de fiecare, vom organiza concurs pentruatestatdecontabili.Cinenu os[vreapân[laurm[s[respecte legisla`ia, nici legile date de ANRSC, atunci o s[ ajungem la concluziac[nuleputemdaatestat \isepoateduces[-\icautelocde munc[ca\icontabil]nalt[parte”, a spus viceprimarul municipiului. Acesta sus`ine c[ dac[ va fi nevoie,sevarecurge\ilaocampa-

nieadresat[boto\[nenilordinzon[, pentru a-i informa despre ce procentdinsumele]ncasatedeasocia`ii au fost redirec`ionare c[tre ModerCalor. „Acumsemergedinu\[]nu\[ \ise]ncearc[convingereaoamenilors[fac[acestecontracte.Esteo problem[, este o zon[ dificil[, te duci s[ le spui s[ semneze s[ pl[teasc[, s-ar putea s[ dea \i cu ceva ]n cap. E bine aici la Asocia`ie,c[nupl[tesc.Exist[\ipericolul acesta ca la un moment dat aceazon[s[fiedeconectat[dela termoficaredac[totnusepl[te\te. Exist[solu`iialternative,a\acum aumaifost\i]naltezonedinora\. Sper[m s[ nu se ajung[ tocmai acolo”, a ad[ugat Florin Ghiorghi`[.(PetronelaRotariu)

Pentru un Centru multifunc`ional de s[n[tate se lupt[ \i Tru\e\tiul |iConsiliulLocaldinTru\e\ti asolicitat]nfiin`areaunui Centrudes[n[tatemultifunc`ional,urmândexemplul autorit[`ilordinDarabani. Reprezentan`ii Prim[riei Tru\e\ti au anun`at Direc`ia de S[n[tate Public[ Boto\ani despre aceast[inten`ie,de\ideocamdat[nuse\tiece cabinetevaavea]nstructur[centrul\i]nsubordineac[ruispitalvafi. „LaTru\e\tinuaustabilitdeocamdat[nimic privind structura centrului multifunc`ional. Probabilvorsolicitapreluareadec[treunspi-

tal din Boto\ani, cel mai probabil Spitalul Jude`ean. Reprezentan`ii Consiliului Local Tru\e\titrebuies[ialeg[turacuceidelaConsiliul Jude`ean \i s[ rezolve aceast[ problem[ a subordon[rii,apoimaiaudef[cut\ial`ipa\i, respectiv avizarea structurii noi de c[tre MinisterulS[n[t[`ii\iapoiob`inereafinan`[rii delaCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate”, a declarat Dumitri`a Mihailovici, directorul Direc`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani. }ntr-unstadiucevamaiavansatde]nfiin`area centrului de s[n[tate multifunc`ional se afl[ Darabaniul. |i aici Consiliul local a decis s[ ]nfiin`ezeunastfeldecentru,iarsubordonarea vafilaSpitalulMunicipalDorohoi.LaDara-

baniestedejastabilit[structuracentrului,care vaaveatreicabinetemedicale,unuldepediatrie, unul de interne \i altul de obstetric[. De asemenea,centrulvaaveacâte5paturideinternarezipentrufiecarespecialitate]ncaresevor acordaconsulta`ii,dar\iunlaboratordeanalizemedicale\iunulderadiologie. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\anispun]ns[c[vamaidurapân[cela Darabani]\iva]ncepeactivitateacentrulmultifunc`ional.„Poate]ntoamn[s[devin[func`ional.Deocamdat[trebuies[trimit[laMinisterul S[n[t[`iisolicitareapentruavizareamodific[rii de structur[”, a mai men`ionat medicul de la conducereaDSPBoto\ani.(AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ S-a decis lista poli`i\tilor ce vor fi concedia`i }nurmatest[rilordinultimele treizileaufoststabili`icei11poli`i\ticarevorficoncedia`i,lista acestorafiindstabilit[]nfunc`ie depunctajulob`inutlainterviu. Afostunsingurcaz]ncareun poli`istnus-aprezentatlainterviu,urmândcalanivelulconduceriiIPJBoto\anis[fieluat[o decizie]nacestsens.Aufostsupu\i test[rilor peste 120 de poli`i\tidelaordinepublic[\ipoli`ie rural[ din localit[`ile Boto\ani, Dorohoi, Darabani, Fl[mânzi \i Hlipiceni,celcarenus-amaiprezentat la examenul de miercuri fiind un poli`ist din Boto\ani. Porninddelacelmaimicpunctaj,11poli`i\tivorfida`iafar[ dininstitu`ia]ncarelucreaz[]n prezent.}ns[deabiadup[perioadacontesta`iilorseva\tisigur cinevaplecadinsistem.„Pentru o perioad[ de trei luni, cei 11 poli`i\tivorfipu\iladispozi`ia inspectorului \ef, urmând ca dup[aceaperioad[s[sestabileasc[urm[toriipa\i”,adeclarat inspectorul principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. De la Poli`ia de Frontier[40deagen`i\iofi`eri urmeaz[ s[ fie da`i afar[, lista lor fiind stabilit[ tot ]n urma unortest[ri.(D.R.)

Poli`ia din Piatra Neam`, condus[ de un boto\[nean Comisarul sef Cezar Filip, originardinBoto\ani,acâ\tigat concursulpentruocupareafunc`ieide\efalPoli`ieimunicipiului Piatra Neam`. Cezar Filip, ]n vârst[ de 39 de ani, a absolvit AcademiadePoli`ie„Alexandru IoanCuza”dinBucure\ti]nanul 1996.}nperioada1996-1998a lucratcaofi`eroperativlaBiroul Investiga`ii Criminale Piatra Neam`,iarapoicaofi`erspecialist]ncadrulacestuibirou,pân[ ]nanul2001.}nperioada20012006alucratcaofi`erspecialist la Serviciul de Investigare a Fraudelor,undeapoiafost\ef debiroupân[]nprezent.|efia Poli`iei Municipiului Piatra Neam`ar[masvacant[]nvara anuluitrecut,cândfostul\efs-a pensionat.Auurmatmaimulte concursuri pentru ocuparea func`iei, ]ns[ nici unul dintre candida`i nu a reu\it s[ ob`in[ notaminim[de7.Maimultdecât atât, ]ntrucât existau suspiciunidefraudareaconcursului, \efii de la IGPR l-au anulat. Dup[numirea]nfunc`iade\efa altuiofi`er,concursulafostreprogramat\iaavutloc]nNeam` \i nu ]n Bucure\ti, a\a cum se vehiculase.CezarFilipvafinumit]nnouafunc`ie]ncepândcu datade15augustprinordinal \efuluiIJPNeam`.(D.R.)


CMYK

5

4august2011 Românii,mais[raci]n2011decât]n2010.Peste65lasut[dintreromâniaudus-omaibineanultrecutdecât anulacesta,mul`idintreeisim`indregresuleconomiei]nultimulan. Româniispunc[audus-omultmair[ucu banii]nprimaparteaacestuiandecâtanultrecut.Astfel,peste65lasut[dintreace\tias-audeclaratmai s[raci]n2011decât]n2010,searat[]ntr-unstudiurealizatdeGFK.15lasut[dintreoamenisper[ca]nanul cevines[lise]mbun[t[`easc[situa`iafinanciar[,36lasut[sea\teapt[casitua`ias[r[mân[lafel,iar84la sut[dintreromânisuntdep[rerec[economiaaregresat]nultimele12luni.Pestejum[tatedinpopula`ia Românieiabiareu\e\tes[-\iacoperetoatecheltuielile,iarunsfertspunc[audatorii,conformstudiului.

TOPNEWS

Ie\enii caut[ sânge la Boto\ani Cerereadesângeeste foartemare]nultima vreme.Bolnaviia\teapt[pelistepentru interven`iicarenecesit[transfuzii,unii boto\[neniconfruntându-secuaceast[ situa`ie]nspitaleledin altejude`e. LaCentrulJude`eandeTransfuziiSanguineajungzilnicsolicit[ri de sânge din spitalele jude`elor vecine,chiardac[centrulnuface fa`[nicicererilorvenitedinpartea spitalelorboto\[nene. „Spitaleleie\enesun[]nfiecare zis[ne]ntrebedac[nuavemsânge]npluss[led[m\ilor.Bine]n`eles c[ le refuz[m, pentru c[ nu avem.Cerereadesângedinpartea spitalelor jude`ului nostru este foartemare\inureu\ims[oacoperim.Suntzile\icu40depungi solicitate,]ncondi`iile]ncaremediarecolt[rilorpeziestede20-22 depungi.Darseparec[aceea\isitua`ieeste\i]nrestul`[rii,altfelnu ne-ar suna zilnic vecinii no\tri ]n speran`a c[ avem un surplus din cares[led[m\ilor”,adeclarat medicul Parascheva Temneanu, \efa Centrului de Transfuzii SanguineBoto\ani. Reprezentan`iicentruluiseplâng c[totmaipu`iniapar`in[torivins[ doneze sânge pentru rudele lor care au nevoie de transfuzii. Nu maimultde10-20lasut[dintotaluldonatorilor]lreprezint[rudele bolnavilordinspitalecareaunevoiedesânge.

BOTO|ANI pe o coloan[ Decese ]n rândul sugarilor

Medicul Parascheva Temneanu sus`inec[vins[donezesângemai mult rude ale bolnavilor interna`i ]nclinicileie\ene. „Am observat c[ dac[ le spune profesorul din spitalul ie\ean s[ deasângepentrurudalor,seconformeaz[mairepede.Nulafelde disciplina`i sunt \i când ]i trimit mediciispitalelornoastres[donezesângepentrupersoanaapropiat[ pecareoauinternat[”,amaimen`ionat\efaCTSBoto\ani.

pungi cu sânge recoltate zilnic, cam5lasut[nusuntfolositepentruc[reprezint[rebuturiscoasela iveal[deanalizelecaresefacdup[ donare. Mai exact, analizele scot ]neviden`[c[aproximativ5lasut[ dintredonatoriauunvirushepatic, ausifilissaualt[boal[cutransmitereprinsânge,carefaccapungilerespectives[numaipoat[fiutilizate.

Sânge rebut depistat la analize

Pentruamaisuplimentacantitateadesângepecare„sebat”spitalele,reprezentan`iiCentruluiJude`eandeTransfuziiSangvinefac deplas[ri ]n jude`, periodic, unde organizeaz[ ]mpreun[ cu medicii de familie ac`iuni de recoltare de sânge.

Dac[]naniitrecu`iceimaimul`i donatori care treceau pragul centruluierauceifideliza`i,acummai numero\i sunt cei afla`i la prima donare.Iardincele]njurde20de

Dup[ sânge prin jude`

}ngeneral,]nzileles[rb[torilor cre\tinereu\escs[mobilizezedonatori de sânge din mediul rural, de aceea deplas[rile ]n jude` sunt organizate]nspecial]nastfeldezile,cândoameniinusuntlamunc[. „Ultima ac`iune am avut-o ]n zilelede19,20\i21iulie.}nuna din aceste zile cre\tinii l-au s[rb[toritpeSfântulIlie.Ammersla Br[ie\ti,laV[cule\ti\ilaDorohoi \iamreu\its[aducempeste70de pungidesânge.LaBr[ie\tiseimplic[\iCruceaRo\ie]nacesteac`iuni, dar ]n celelalte localit[`i cu sprijinulmedicilordefamiliereu\im s[ mobiliz[m lumea”, a mai men`ionat medicul Parascheva Temneanu. Oac`iunedeacestgenesteplanificat[\iast[zi,laDorohoi.(AuroraDimitriu)

Ministerul S[n[t[`ii a uitat de laptele sugarilor

Direc`iadeS[n[tatePublic[ Boto\aninumaiarenicio vestedelaMinisterulS[n[t[`ii]nprivin`acontinu[rii

finan`[riiprogramuluide acordarealapteluipraf gratuitpentrusugariicu probleme.

Dup[ceaufost]n[spritelamaximcondi`iile pentrubeneficiariilapteluipraf,reducându-seastfel drastic num[rul bebelu\ilor c[rora statul le acord[laptegratuitpentruc[mamelelornu]ipot al[pta,s-a]ntrerupt\ifinan`areaprogramului. „Amprimit]nacestandoar30.000deleipentru lapte praf, 15.000 ]n primul trimestru \i 15.000]naldoileatrimestru,daracumnumai \timnimicdac[secontinu[saunufinan`area. Din fondurile alocate pe program ]n primele dou[trimestres-auachizi`ionat1016kilograme delaptepraf,careaufostdistribuiteprim[riilor. Unelemaiaupestoc,altelenu”,adeclaratunul dintre angaja`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. Reprezentan`ii institu`iei amintite spun c[ deocamdat[mediciidefamilienuausesizatc[ araveareclama`iidinparteafamiliilorcarear trebuis[beneficiezedelapteprafgratuitpentru copiii lor. Asta probabil pentru c[ ]n situa`ii deosebite s-a apelat la stocul de urgen`[ de la Boto\ani. „Maiavemcâtevasutedekilograme]nstocul deurgen`[delaBoto\ani.Lasfâr\itulluniiiunie aveam]naceststoc619kilograme,darnu\tim ceconsumafostpelunaiulie,a\tept[ms[primimsitua`iapentrua\tipececantitatenemai baz[m”, a mai men`ionat angajatul DSP. (AuroraDimitriu)

Datele]nregistratelaDirec`ia de S[n[tate Public[ Boto\ani arat[ocre\tereanum[ruluide decese0-1an]njude`. Potrivitultimeistatistici]ntocmit[dereprezentan`iiDSP,]n primul semestru al anului ]n cursmortalitateainfantil[afost ]njude`de14,53lamiadecopii n[scu`ivii,]ntimpce]naceea\i perioad[aanuluitrecutmortalitateainfantil[afostde10,81la miadecopiin[scu`ivii. „Excep`ieaf[cutlunaiunie, când mortalitatea infantil[ a ]nregistrat]nacestanosc[dere. Astfel,]nultimalun[aprimului semestru din acest an nu am avut]nregistratniciundecesla domiciliulacopiiicuvârsta01an,]ntimpce]n2010aufost ]nregistrate4astfeldedecese]n aceea\ilun[aanului”,adeclarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvântalDSPBoto\ani. Printrecauzelecareaudusla decesele ]n rândul copiilor cu vârstasubunan,reprezentan`ii DSP amintesc bolile infec`ioase, bolile aparatului digestiv, bolileaparatuluirespirator,anomaliile congenitale. (Aurora Dimitriu)

Proiectul pentru cuptoarele din centrul vechi a fost respins Proiectuldepusdemunicipalitate]ncadrulunuiconcursde arhitectur[patronatdeOrdinul Arhitec`ilor din România, privind amenajarea cuptoarelor dincentrulistoricalmunicipiului Boto\ani, a fost respins. De\iaajunspân[]npenultima etap[aconcursului,dincele40 de proiecte au fost selectate doar zece, iar cel al jude`ului Boto\aninuseafl[printreacestea.„Luniamavutoinforma`ie gre\it[, proiectul nostru nu a fost selectat printre cele zece finalistedelaconcursul«Arhetipuri». Din punctul nostru de vederenuestenicioproblem[. Este un proiect bun pentru Boto\ani, ne vom str[dui s[ ]l facem cu banii de pe proiect. Maiaveamorezerv[debani,a fostpropus[pentrualtceva,dar credc[emaipretabilproiectul depus pentru concurs. O s[ purt[modiscu`iecuceicareau elaborat proiectul, cu proiectan`ii de pe Centrul istoric \i vomg[sisolu`iaceamaibun[”, adeclaratC[t[linAlexa,viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani. }naceast[situa`ie,lucrarease va face cu bani din bugetul local.(PetronelaRotariu)


6

4august2011

TOPNEWS

Peste1.300deromânimerglamunc[cubicicleta.}n2011num[rulcelorcareaualesbicicletacamijloc detransportalternativpentruamergelaservicius-atriplatfa`[deanul2010. Peste1.300deangaja`idin Bucure\ti,Cluj-Napoca\iTimi\oarafolosescbicicletacamijlocdetransportserviciu-acas[,prinprogramul debike-sharinggratuit„Bicicletecucravat[”,arat[unstudiuini`iatdeAsocia`iaGreenRevolution.Potrivit surseicitateprocentulbicicli\tilors-atriplatfa`[de2010.Majoritatearomânilorfolosescbicicletelepentru drumurile„c[tre”\i„dela”birou,pentruc[aducunplusdemi\care\irelaxare,]nplus,reducconsumulde combustibil\idesigurpoluarea.

B[taie mare pe posturile de suplinitori ]n \coli Peste600decandida`is-au]nscrisla concursuldesuplinitoricearelocazila ColegiulNa`ional «A.T.Laurian»din municipiu. Al[turidecadreledidacticecare auparticipatlaconcursuldetitularizare\iaunotepestecinci,\icei careintr[azilatest[risevorlupta pentruunuldincele528deposturi vacantelanivelulunit[`ilor\colareboto\[nene.Conformcelorde-

clarate de Daniel Cojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrulInspectoratului|colarJude`ean (I|J), 580 de candida`i sunt califica`i\ipesteosut[suntnecalifica`idinceicares-au]nscrisla concurs. „Concursul pentru califica`i va durapatruoreiarpentrunecalifica`itreiore.Candida`iitrebuies[ fie ]n s[li pân[ la ora 8.00, examenul ]ncepând la ora 10.00. Lucr[rile celor califica`i vor fi corectatela\aptecentredin`ar[, iar a celor necalifica`i la Boto\ani”,adeclaratDanielCojocaru. |i concursul de suplinire se va desf[\ura]nacelea\icondi`iica\i

concursuldetitularizare.Rezultatele vor fi afi\ate luni, 8 august, contesta`iilepotfidepuse]nzilele de8\i9august,iarrezultatelefinalevorfiafi\atejoi,11august. |edin`ele publice pentru ocuparea posturilor r[mase disponibile pentrusuplinirevoravealoc]ncepând cu data de 23 august. Din cele 528 de posturi, 370 sunt ]n unit[`iledinmediulrural\i158]n mediulurban.Dintrecele528de posturi,155suntincomplete.Cele mai multe posturi vacante la aceast[ dat[ sunt ]nregistrate la educatoare,101,]nv[`[tori,45,\i la limba englez[, 39. (Petronela Rotariu)

Pompierii boto\[neni, locul doi ]n concursul serviciilor de situa`ii de urgen`[

Lucr[rile la groapa din strada Petru Rare\, f[r[ termen de finalizare GroapadepestradaPetruRare\led[ b[t[idecapautorit[`ilordemaibine deoptluni.Reprezentan`iimunicipalit[`iiboto\[nenenumaidauniciun termenlacarelucrareavafifinalizat[. FlorinGhiorghi`[,viceprimarulmunicipiului,de\i sus`inec[lucrareaafostunadeamploare,credec[ termenulestecumultdep[\itpentrufinalizare. „Azi am fost acolo \i lucrau. Cei de la Hidroconstruc`ia lucrau, deja se cofrase, se f[cuse arm[tura,probabilurmas[setoarneplacadedeasupragropii,acanaluluidinzon[,urmândcaprobabil ]ntr-os[pt[mân[,maximdou[,s[fief[cut[parteade infrastructur[rutier[.V[spunsincerc[]miestemie ru\ine s[ mai dau vreun termen pentru finalizarea acesteilucr[ri,]ncondi`iile]ncareamdatpân[acum diferitetermene.Eunusuntconstructor,nicinulu-

crezlalucrarearespectiv[,amdataceletermenela ceeacene-auspus\inou[ceicelucreaz[]nzonarespectiv[.Dac[eia\a]n`elegs[fac[olucrare\i]natât timps[termineolucrarecares[recunoa\temc[a fostdeanvergur[,darnuatâtdemare]ncâts[ne`in[ mai mult de jum[tate de an cu strada blocat[”, a declaratFlorinGhiorghi`[.Acestaestedep[rerec[ ceicaresefacvinova`ipentrunefinalizarealucr[rii ]ntr-untimpmaiscurtvorr[spunde]ntr-unfel. }n acela\i timp, nu exclude ca cei de la Nova Apaserv s[ scoat[ bani din buzunare pentru cele ]ntâmplate. „Eu cred c[ cineva ar trebui, la un momentdat,s[r[spund[pentrulucrurileacestea,\i cusiguran`[ceicarevorr[spundenusuntceidela Prim[rie. Am ]n`eles c[ a fost o avarie mare, s-a lucratla10-12metriadâncimesubap[,estegreu,dar emultpreamult”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Pompierii suceveni au câ\tigat concursul pentru serviciile profesionistepentrusitua`iideurgen`[, organizat la Boto\ani. La proba desf[\urat[miercuri,fiecarelota prezentatcâteoechip[format[din 7concuren`i,careaavutdreptulla dou[]ncerc[ri.}nurmadesf[\ur[rii probei, timpul cel mai bun a fost realizat de reprezentan`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ al Jude`ului Suceava. Echipareprezentativ[apompierilor boto\[neni a ocupat locul secund. Organizat[ de Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani, competi`iaaaliniatlastartloturile reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situa`ii de Urgen`[ din jude`eleSuceava,Ia\i,Neam`,Bac[u\iBoto\ani,cares-aucalificat la etapa precedent[ (etapa jude`ean[). }n urma parcurgerii celor patruprobepractice,primulloca

fostocupatdelotulreprezentatival ISU Suceava. Premiul II a fost adjudecatdepompieriiboto\[neni, iarpremiulIIIarevenitpompierilor b[c[uani. Urm[toarele locuri (IV\iV)aufostocupatedepompieriiie\eni\inem`eni. „Loturile reprezentative ale celor cinci inspectorate care au participatlaaceast[etap[audovedit un nivel ridicat de preg[tire, seriozitate \i ]n acela\i timp de concentrare. Felicit toate loturile participantepentruefortuldepus\i spirituldefairplaydecareaudat dovad[”,adeclaratcol.RaduAnton, inspectorul \ef al ISU Boto\ani. Cele mai bune echipaje din aceast[ etap[ \i lotul ISU Bac[u, câ\tig[toruldeanultrecut,sevor califica]netapafinal[acompeti`iei cesevadesf[\ura,]nperioada30 august - 2 septembrie, la Bac[u. (D[nu`Rotariu)


7

4august2011 Legea -Tata,spune-mi,deceb[rba`iidelanoinu potaveamaimulteso`ii,a\acume]nAfrica? -E\ti]nc[mic,fiuleCândveicre\te,os[ ]n`elegidecelegeaneap[r[

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(3) *Vândcas[cutoate utilitilit[`ile,zon[semicentral[ sauterenseparatecufacilit[`ile definan`are,avans60%. Telefon:0747.768.045.(G-15) *Vândterenintravilan Boto\ani,stradaPeco,parcele 750-1000mp,10.000euro parcela\iterenintravilan Curte\ti,negociabil.Telefon: 0742.046.901.(G-3)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2,deco-

mandat,25.000E,negociabil. Tel.0747.415.297.(2153-3) *Superofert[-vândcuplata]n rate,petermenlung,partedin cas[(Boto\ani),oferspre]nchirierecamerelacas[,vândlocde cas[\icump[rautomixtsaubuz. Tel.0742.768.226.(2165-3) * Vândapartament3camere, zonaPrim[verii,supermarket Victoria,Boto\ani,33.000E, telefon:0740.931.667,f[r[ agen`ii.(2169-4)

angaj[ri * Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri(f[r[ targhet).Salarizareavantajoas[. Tel.0745.511.093.(2161-9)

auto *VândRENAULTMASTER 2,5diesel,fabricat1998, situa`ietehnic[\iestetic[bun[, pre`negociabil.Telefon: 0746.792.523.(2171-5)

anun`mediu *ARAM{DUMITREL,titular alproiectului„ConstruireimobilP+2E+M,hal[metalic[\i ]mprejmuire]nextravilanulcomuneiSt[uceni”,anun`[publiculinteresatasupralu[riidecizieide]ncadraredec[treAgen`iapentruProtec`iaMediului Boto\ani,]ncadrulprocedurii deevaluareaimpactuluiasupra mediului,pentruproiectulCon-

struireimobilP+2E+M,hal[ metalic[\i]mprejmuire]nextravilanulcomuneiSt[uceni, propusaserealiza]nextravilanulcomuneiSt[uceni. Proiectuldecizieide]ncadrare \imotivelecareofundamenteaz[potficonsultatelasediulautorit[`iicompetentepentruprotec`iamediuluiAPMBoto\ani dinb-dulM.Eminescunr.44]n zileledeluni-vineri,]ntreorele 8-16.30,precum\ilaurm[toareaadres[deinternet http://apmbt.anpm.ro. Publiculinteresatpoate]nainta comentarii/observa`iilaproiectuldecizieide]ncadrare]ntermende5ziledeladatapublic[riiprezentuluianun`,pân[la datade09.08.2011.(2174-1)

]nchirieri *}nchiriezsauvândgarsonier[ confortII,lâng[stadion,et.2, mobilat.Pre`lafa`alocului. Tel.0740.430.999.(G-4)

AGENDA IMOBILIAR| Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale. Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

4august2011

MONDEN

M[d[linaManolevafiomagiat[printr-ostatuiedebronzlacimitir.Launandelatrecerea]nnefiin`[a M[d[lineiManole,PetruMirceaacomandatunbustdebronzcuchipulfosteisaleso`ii. Lucrareaartistic[va figata]ntr-olun[dezile,vaaveacosturiaproximativedecirca4.000euro\ivafiamplasat[]nloculundea fostdepustrupulvedetei,Cimitirul„Bolovani”dinPloie\ti.PetruMirceaadepusodeclara`ie]nfa`aadministratoruluicimitiruluisusamintitprincareseoblig[s[nucear[desp[gubiri]ncazul]ncarebustulvafifurat.

Marius Moga: «}ntr-o via`[ anterioar[ am fost magician»

R[zvan Ciobanu o atac[ pe Brianna Caradja: «Este prin`esa e\uat[»

ley\iHoriaBrenciu.Tân[rul compozitorcredec[emisiunea muzical[vafiunadev[ratshow\i estesigurc[marelecâ\tig[torva ajungeuncânt[re`desuccespe planna`ional,\idecenuinterna`ional.

MariusMogavac[uta,dinaceast[toamn[,«VoceaRomâniei»,la ProTv,al[turideLoredana,Smi-

Maria B[sescu spune de ce a renun`at EBA la gimnastic[ Deziuadena\tereaantrenoareiMarianaBitanga venit\iso`iapre\edintelui, MariaB[sescu. Prima doamn[ a povestit c[, pe lâng[ echita`ie, sportul ei preferat, iube\telafeldemultgimnastica.De altfel, ea particip[ des la antrenamentelesportivelor\ile]ncurajeaz[ de fiecare dat[. Aceast[ apropiere degimnastic[s-af[cut,probabil,\i datorit[faptuluic[mezinafamiliei, ElenaB[sescuarfipututevoluala bârn[. „Cea mic[ a f[cut gimnastic[.Aavutoopera`iedeapendicit[ \i s-a ]ncheiat”, \i-a amintit Maria B[sescu despre copil[ria Ebei. Poatec[,dac[n-arfiap[rutbanala opera`ie,acumamfiavut]nlocde un europarlamentar la Bruxelles o gimnast[recunoscut[interna`ional. So`ia pre\edintelui i-a oferit MarianeiBitang,cuocazia]mpliniriia49deani,ocutiedebomboane \itrandafirirozdegr[din[,potrivit Realitatea.net.

„Amzis-o\iorepet:odat[ceajungis[câ\tigiun showcareteproclam[«VoceaRomâniei»suntdestui oamenicares[teambalezefrumos\is[tea\ezepe raft”, a declarat Marius Moga pentru Pro Tv Magazin. }nafar[deproiectuldelaProTV,iubitul\tiristei IulieiVânturcompunepieseatâtpentruarti\tiidepe plaiurile mioritice, cât \i pentru cei interna`ionali \i lucreaz[ la un format TV pentru o televiziune din America. Recent,acestas-a]ntorsdintr-ovacan`[delucrudin LosAngeles,undeacolaboratcuJimmyHarry,cel careacompuspiesepentruPink\iBritneySpears. „Afostovacan`[delucru,3s[pt[mânipetrecute]n L.A.-sesiunidescrispiesecucompozitorideacolo. Unuldintreei,JimmyHarry,acompuspiesepentru Pink,BritneySpears,amavutmultdelucru,cas[am ce s[ le predau concuren`ilor de la «Vocea României»”,aspusaceasta. }ntrebat ce crede c[ a fost ]ntr-o via`[ anterioar[, Mogaaspus:„Credc[amfostmagician”.

Creatoruldemod[ R[zvanCiobanuintervine]nr[zboiul dintreprin`esaBriannaCaradja,fostulei so`\iiubitulacestuia. PepaginasadeFacebook,designerulonume\tepeBrianna„prin`esae\uat[”\isus`inec[aceastaa \tiuttotuldespre]n`elegereadintre fostuleiso`,PerryZizi,\iiubitul acestuia, Jerome Goupil, care ]\i spuneLestat. Ciobanu d[, de asemenea, de

]ntelesc[ar\tiimulte\idespreo implicare a prin`esei ]ntr-o problem[legat[dedroguri. Ce p[rere are Brianna despre cuvintele dure pe care le-a spus Ciobanulaadresaei? „Eu l-am v[zut pe R[zvan Ciobanudevreao5ori]nvia`[.}l respect pentru profesia pe care o are,iardespreceeacespunenuam ce s[ zic pentru c[ afirma`iile lui suntf[cutelacomand[.Os[vorbesccuavocatulmeu,pentruc[sa format un ]ntreg proces de def[imarelaadresamea,ceeacee penibil”,aspusBrianna]nemisiunea„Pove\tiridenoapte”.

Evenimente de Botosani nr.1932  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you