Page 1

CMYK

Peste500deposturilibere]n\colilejude`ului EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 4

Neaten`ia ]n cabinetele medicale, taxat[ scump

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

AnulVII•nr.149(1931)•Miercuri,3august2011•8pagini

Baz[ de date la Poli`ie cu «ispr[vile» stranierilor pe \osele

Poli`i\tiis-aupuspe]ntocmitobaz[de datecustranieriicarefacprobleme]n trafic.«Neregulilesetrec]ntr-ofi\[a uneibazededatepecareofacemcu toateautoturismelecunum[rstr[in verificat»,amen`ionatcomisar\ef GhiorghiMihai,ofi`er]ncadrul ServiciuluiPoli`ieiRutiereBoto\ani. Pagina 3

angajeaz[

REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•persoan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112


2

3august2011

TOPNEWS

EmilBocanun`[major[risalariale]ncepânddeanulviitor.Dac[lunidiminea`[JeffreyFranksaanun`at c[salariilebugetarilorarputeacre\te]nviitorulapropiat,ierisear[premierulEmilBocadeclaratc[ major[rilesuntprev[zutepentru]nceputulanuluiviitor\inupentruanulacesta. „Noilucr[mcumaimulte scenariidelucru,m[sur[mdemaimulteori\idecidemosingur[dat[.Vomputeadecidecândavemtoate datelepemas[.Variantadebaz[prevedemajor[risalariale]ncepândcu1ianuarie2012”,adeclaratEmil Boc.Maimult,premierulaafirmatc[de\isalariilevorcre\te,politicareduceriinum[ruluideangaja`i]nsectorulbugetarvar[mâne]npicioare-vafiangajataosingur[persoan[la\apteposturivacantate.

Amend[ de jum[tate de miliard de lei vechi pentru munca la negru Muncalanegru]iardelabuzunarpeagen`iieconomiciboto\[neni.O]ntreprindereindividual[dinmunicipiulDorohoiafost amendat[cu50.000 deleidereprezentan`iiInspectoratuluiTeritorialdeMunc[ (ITM). }n urma unui control de s[pt[mâna trecut[ au fost identificate cinci persoane ce munceau f[r[ formelegale.Reprezentan`iiITM, ]n colaborare cu Inspectoratul Jude`eandeJandarmiBoto\ani\iPoli`iaMunicipiuluiDorohoi,vineri, auefectuatuncontrolla}ntreprindereaIndividual[GageaP.Mihai dinBoto\ani,privindmodul]ncare se respect[ prevederile legisla`iei]ndomeniulrela`iilordemunc[ pentruidentificarea\isanc`ionarea cazurilor de munc[ nedeclarat[. Verific[rileauavutloclapunctul delucrualangajatorului,situatpe B-dulVictorieinr.20,blocB2din Dorohoi. „Aiciaufostidentificate]ntimp ceefectuaulucr[rideizola`ietermic[ ]n interesul angajatorului men`ionat, urm[toarele persoane: D[sc[lescu Ion, C[r[midariu Io-

BOTO|ANI pe o coloan[ A ]nceput plata profesorilor din comisiile concursurilor \i examenelor na`ionale Cadreledidacticeangrenate ]n desf[\urarea evalu[rii na`ionale, bacalaureat, titularizare \i suplinire primesc drepturile b[ne\ti aferente ac`iunilor la care au participat.Efortulbugetarpentruacestepl[`i,ceinclud\icazare, transport, montarea camerelor video, se ridic[ la 622.000delei.„|iast[zisauf[cutpl[`i.Exist[fonduri suficiente pentru asigurarea pl[`ii acelor sume foarte mici,darcaresecuvincadrelor didactice care au participatlaorganizarea\idesf[\urareatestelordepân[acum. }n desf[\urarea acestora au fostangrenatecirca2.000de cadre didactice”, a declarat AdaMacovei,inspector\colargeneralalInspectoratului |colar Jude`ean. (Petronela Rotariu)

nu`,RosenAlexandruAlin,Vezeteu Vasile Cosmin \i Doroftei Cristian Vasile. Acestea au fost primite la lucru ]ncepând cu data de29iulie2011,f[r[caangajatorul s[ procedeze la ]ncheierea ]n form[scris[acontractelorindividuale de munc[ anterior ]nceperii activit[`ii, ]nc[lcând astfel prevederileart.16(1)dinCodulMuncii

-Legeanr.53/2003.Pentrufaptelere`inute]nsarcinaangajatorului, de a primi la lucru pe cei cinci, f[r[ale]ntocmicontracteindividuale de munc[ ]n form[ scris[, fiind]nc[lcateprevederileart.260 (1)lit.edinCodulmuncii,Legea nr. 53/2003, republicat[, }ntreprinderea Individual[  Gagea P. Mihai a fost sanc`ionat[ contra-

ven`ionalcuamend[]nvaloarede 50.000lei”,aspusStelianMe`ler, inspector\efITM. Pentru neprezentarea eviden`ei orelordemunc[prestatedec[tre salaria`ilasolicitareainspectorului de munc[, contrar prevederilor art.119dinCodulMuncii,angajatorul a fost sanc`ionat cu avertisment.(PetronelaRotariu)

Jude` l[sat dou[ zile f[r[ ap[ Societatea Nova Apaserv SA a anun`at c[ va sista,vineri\isâmb[t[,furnizareaapei]ntoatelocalit[`ilejude`ului.M[suravafiluat[caurmare auneisolicit[rivenitedinparteaconstructorului Pasavant Roediger, care lucreaz[ la reabilitarea sta`iilordetrataredelaBucecea\iC[t[m[r[\ti. Astfel,apavafi]ntrerupt[devineri,5august, ora00.00,pân[sâmb[t[,6august,ora12.00,]n toatelocalit[`ilealimentatedinsistemulSiret,respectivBoto\ani,Dorohoi,Bucecea,Fl[mânzidar \ilocalit[`ilelimitrofe. „Având]nvederec[umplerea\ireechilibrarea sistemului sunt opera`iuni ce trebuie s[ se fac[ lent \i treptat, pentru evitarea producerii unor eventualeavarii,\icorelatcuconfigura`iaterenului]nzonelededistribu`ie,utilizatoriitrebuies[ fie informa`i c[ reluarea furniz[rii apei va fi resim`it[diferen`iatdec[treace\tia,]ntregulsistemintrând]nparametriinormalidefunc`ionare abia ]n cursul zilei de duminic[”, a precizat MaricelGeorgescu,directorulNovaApaserv. Conducereasociet[`iidefurnizareaapeia`inut s[ precizeze c[ din cauza ]ntreruperii totale a func`ion[riisistemuluidealimentare,precum\i vechimiiconductelordedistribu`ieesteposibilca temporar,\i]nunelezone,cutoatemanevrelede purjareefectuate,turbiditateaapeis[]nregistreze valoripestelimitelenormale,situa`iepentrucare cere]n`elegeredinparteaboto\[nenilor,rugândui totodat[s[-\ifac[rezervelenecesaredeap[pentruperioadamaisusmen`ionat[.(D.Rotariu)

|efa CJAS promite bani farmaciilor pentru intrarea ]n normalitate Des[pt[mânaviitoare,farmaciileboto\[nenevorrelua eliberareamedicamentelorpe re`etecompensate.Promisiuneavinedinpartea\efeiCaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tate, medicul Rodica Hu`uleac.Aceastasus`inec[ a discutat cu reprezentan`ii CaseiNa`ionaledeAsigur[ri deS[n[tate\i]ntrei-patruzilevaprimisuplimentareade bugetpentrufarmacii.„Seva relua eliberarea medicamentelorcompensatelatoatefarmaciile,probabildes[pt[mânaviitoare.|iacumsuntfarmacii care mai elibereaz[ medicamente pe re`ete compensate,dar]nscurttimpse va intra ]n normalitate \i la celelalte farmacii cu care avem]ncheiatecontracte”,a precizatpre\edintaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate.Dela1augusta]nceput goana boto\[nenilor de la o farmacielaaltapentrumedicamentepere`etecompensate. Mai multe farmacii din municipiuauepuizatfondurilepeacestan\inumaipot eliberamedicamentepere`ete cucontribu`iepersonal[.Reprezentan`iiinstitu`ieijude`enedeasigur[rides[n[tatele anun`auieripepersoanelec[rora medicii le-au prescris medicamente compensate ]n acesteziles[seinteresezela tel verde al CJAS care sunt farmaciile care mai primesc re`etele.(AuroraDimitriu)


3

3august2011 MediciidinIa\ifacavorturiilegalepentru1.000deeuro.DoimedicidinIa\isuntsuspecta`ic[arfiefectuatavorturiilegale-dup[cesarcinaatrecutdetreiluni-contrasumeide1.000deeuro.Ziari\tiilocalis-au datdreptpacien`i\iaunegociatoastfeldeinterven`ie. Unuldintremedicii]nregistra`i,carelucreaz[la MaternitateadinIa\i,\iafostfilmatdejurnali\tineag[c[arfif[cutvreodat[oastfeldeopera`ie.Cel[lalts-a oferits[„rezolveproblema”]ntr-uncabinetparticular,noteaz[Antena3.Ceidoinusunt]nc[cerceta`i,]ns[ ColegiulMedicilordinRomâniaurmeaz[s[deschid[oanchet[laIa\i.Potrivitlegii,sarcinilecareaudep[\it treiluninupotfi]ntreruptedecât]ncazuriexcep`ionale.

ESEN~IAL

Baz[ de date la Poli`ie cu «ispr[vile» stranierilor pe \osele Poli`i\tiis-aupuspe ]ntocmitobaz[de datecustranieriicare facprobleme]ntrafic. «Neregulilesetrec ]ntr-ofi\[auneibaze dedatepecareofacemcutoateautoturismelecunum[rstr[in verificat»,amen`ionat comisar\efGhiorghi Mihai,ofi`er]ncadrul ServiciuluiPoli`iei RutiereBoto\ani. Poli`i\tii de la rutier[ se preg[tesc \i anul acesta pentru boto\[nenii care se ]ntorc ]n concediu acas[,din`[rileUE,fiind\tiutc[ num[rulcontraven`iilor\iaevenimentelorrutierecre\te]nlunilede var[. Situa`ia a fost observat[ ]n anii trecu`i, când boto\[neni care au venitdinItalia,SpaniasauGrecia ]n `ar[ au fost actorii unor evenimenterutiere,porninddelasimple contraven`ii pân[ la accidente grave. Deregul[,tineriireveni`i]n`ar[ ]nlunaconcediilordau„spectacole” nedorite ]n trafic, teribilismul lor ducând uneori la tragedii. Dac[ ]n unelecazuriestevorbadeneaten`ie, de ignorarea restric`iilor, alteori „ispr[vile” ]n trafic ale stranierilor suntpur\isimplurodulnesim`irii, dup[cumlecatalogheaz[atitudinea ceilal`iparticipan`ilatrafic. Pentruc[]n`[rileUElegeanu esteatâtdepermisiv[,boto\[nenii pleca`i acolo sunt constrân\i de

regulile`[rii]ncarelucreaz[,unde \iamenzilesuntpem[sur[.}ns[]n România,odat[reveni`i,trecfoarte u\or de la atitudine lejer[ la comportamentrutierincon\tientce ]ipune]npericol,atâtpeei,cât\i

pe ceilal`i participan`i la trafic. Poli`i\tiifacobaz[dedatecucei carefaccelemaimariprobleme. „Ac`iunile noastre vizeaz[ ]n special viteza \i consumul de alcool.Neregulilesetrec]ntr-ofi\[

auneibazededatepecareofacem cu toate autoturismele cu num[r str[inverificat”amen`ionatcomisar \ef Ghiorghi Mihai, ofi`er ]n cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Viorica Ciotoi va fi ]nmormântat[ la Ro\iori Solista de muzic[ popular[ Viorica Ciotoi va fi ]nmormântat[ miercuri ]n cimitirul din satulRo\iori,comunaR[chi`i,de acolo fiind p[rin`ii artistei. Sicriulcutrupulne]nsufle`itafost depusierilabisericadinsat,iar ]nmormântarea va avea loc ]n jurulprânzului.VioricaCiotoia fost g[sita moart[ de c[tre so`, ]n locuin`a sa, duminic[ dup[ amiaz[. Femeia ]n vârst[ de 41 deaniafostg[sit[decedat[]ntrunadincamerelelocuin`ei. Potrivit medicilor ambulan`ei chematelafa`aloculuiseparec[ femeia era dezbr[cat[ când a murit, prezentând semnele unui infarct. Când femeia a murit, acas[erau\iceidoicopiiais[i,

de unu \i trei ani, de asemenea dezbr[ca`i complet. Cel care a sunatla112afostso`ulfemeii. Poli`i\tiicareauf[cutcercet[ri lafa`aloculuiaucerutefectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzelordecesului,de\icadavrulnu prezentasemnedeviolen`[. Potrivitapropia`ilor,cânt[rea`a avea unele probleme personale dup[cearfipierdutuncontract important iar problemele financiarearfi]mpins-o]ntr-odepresie.Maimult,separec[Viorica Ciotoiconsuma\ialcool]ncantit[`i mai mari, ]ns[ legi\tii, ]n urmaanalizelorvorputeasus`ine dac[femeiab[usesaunu]nainte deamuri.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Pompierii, ]n toiul competi`iei regionale Dup[primazideconcursa etapeiregionalelacareparticip[ serviciile profesioniste pentrusitua`iideurgen`[din Moldova, pompierii suceveni s-au clasat pe primul loc.Organizat[deInspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”alJude`ului Boto\ani, competi`ia a aliniat la start loturile reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situa`ii de Urgen`[ din jude`ele Suceava, Ia\i, Neam`, Bac[u \i Boto\ani. Concursul const[ ]n sus`inerea a patru probe practice,respectiv„scarade fereastr[”,„pistacuobstacole pe 100 m”, „\tafeta 4 x 100m”\i„realizareadispozitivului de interven`ie la motopomp[”. Ieri concuren`ii s-au ]nfruntat ]n trei probe: „scara de fereastr[”, cares-adesf[\uratpeterenul deinstruc`iealDeta\amentului de Pompieri Boto\ani, „pista cu obstacole pe 100 m” \i „\tafeta 4 x 100 m”, sus`inutepeStadionulMunicipalBoto\ani.Dup[parcurgerea celor trei probe, cei mai buni s-au dovedit a fi pompierii din Suceava, urma`ideceidinBac[u.Lotul reprezentativalISUBoto\ani s-aclasatpeloculIII,urmat deceldelaISUIa\i\iISU Neam`. Ast[zi, concuren`ii voraveaderealizatdispozitivul de interven`ie la motopomp[, ultima prob[ din concurs.(D[nu`R.)

Prins la furat cu roaba Pornind de la principiul „scopul scuz[ mijloacele”, unb[rbatdinmunicipiulBoto\ani a g[sit de cuviin`[ s[ seaprovizionezecujanteautodincurteaunuiimobildin str. Mihail Kog[lniceanu. Ini`iativa i s-a lovit ]ns[ de vigilen`a proprietarului, decis s[ nu permit[ scoaterea bunurilordincurteasa.Incidentulafostv[zutdeovecin[careasesizatPoli`iaLocal[.Patrulasosit[lafa`aloculuil-aidentificatpenumitul C. Ioan, ]n vârst[ de 35 ani,curoaba]nc[rcat[cudou[ jante, ]ncercând s[ p[r[seasc[ locul faptei. Scopul declarat al b[rbatului era s[ duc[jantelelafiervechipentrua-\irotunjiveniturile.Poli`i\tii locali l-au condus la sediul IJP Boto\ani pentru continuarea cercet[rilor, urmândcelmaiprobabils[se aleag[cudosarpenalpentru furt.(D[nu`R.)


CMYK

4

3august2011

TOPNEWS

Miercuriplou[,]ns[vremeafrumoas[revinejoi.Demiercuri,]nceamaimarepartea`[riivaploua.Din fericire,]ncepânddejoi,revinevremeafrumoas[. }n`ar[,cerulvaavea]nnor[ritemporarelamunte,]n Transilvania,Moldova\iMuntenia,undepeariirestrânsevaploua\ivorfiposibiledesc[rc[rielectrice.}ncelelalteregiunicerulvafivariabil\idoarizolatvorfiploislabe.Vântulvasuflaslab\imoderat,cuuneleintensific[ri]nestul`[rii\ilamunte.Temperaturilemaximevorficuprinse]ntre21\i31degrade,iarceleminime ]ntre9\i19grade,maisc[zute]ndepresiuni.Joi,vremeavafifrumoas[,cucervariabil\ivântslabpân[la moderat.Temperaturamaxim[sevasitua]njurulvaloriide27degrade,iarceaminim[vafide14...16grade.

Peste 500 de posturi libere ]n \colile jude`ului Posturileliberedin]nv[`[mântvorputeafi ocupate]nurmaconcursuluidesupliniri carevaavealocpe4 august.Dindatele centralizatelanivelul Inspectoratului|colar Jude`ean(I|J),laaceast[dat[suntvacante528deposturi. Dintre acestea, 370 sunt ]n unit[`iledinmediulrural\i158]n mediulurban.Dintrecele528de posturi,155suntincomplete.Cele mai multe posturi vacante la aceast[ dat[ sunt ]nregistrate la educatoare,101,]nv[`[tori,45de posturi,\ilalimbaenglez[,39. „Suntem ]n plin[ desf[\urare a concursuluipentrusuplinitoricalifica`i\inecalifica`i,cevaavealoc pe 4 august la Colegiul Na`ional A.T. Laurian. Sunt discipline ]n continuaredeficitare,cuunnum[r foartemicceposturi,prinsateizolate sau posturi incomplete, cum sunt fizica, chimia, informatica. Acolo,num[ruldecandida`ieste, ]ncontinuare,foartemare,de\iam avut\ilaexamenuldetitularizare un num[r mare de profesori care

au ob`inut note peste cinci \i ar putea s[ ocupe aceste posturi”, a declarat Ada Macovei (foto), inspector\colargeneralalI|J.

F[r[ profesori sub nota 5 la catedr[ \i f[r[ necalifica`i Recomandarea acesteia este ca nici un cadru didactic, care nu a ob`inutcelpu`innotacincilaunul dintre concursurile organizate ]n acestan,detitularizaresausuplinire ]n ]nv[`[mânt, s[ nu ocupe post]nanul\colarurm[tor. „Le dorim tuturor candida`ilor succes \i note cât mai mari. Subiectelesuntrealizatedeinspectori din cadrul Ministerului Educa`iei, vorvenipecanalelesecurizateca \ipân[acum,iarsupraveghereava fi asigurat[ cu camere video”, a ad[ugat\efaeduca`ieiboto\[nene. Laaceast[dat[sefaceforturidin parteaconduceriiI|J,deasigurare apersonaluluiderigoare,respectiv asisten`iisupraveghetori,având]n vedere c[ un num[r ]nsemnat de cadre didactice se afl[ la aceast[ dat[]nconcediu. Laconcursuldesupliniresepot ]nscrie cei ce au luat sub cinci la titularizare\iceicarenuauparticipat la titularizare. Testarea va duratreiore,accesul]nsal[acan-

dida`ilor fiind permis pân[ la ora 9.00.„Ceinecalifica`i,ces-au]nscrislasupliniri,suntpracticf[r[ \ans[ s[ ocupe un post, având ]n vederec[recomand[rile\iOrdinul

Primarii nu bat palma cu doctorii pentru servicii ]n \coli Prim[riilenuvors[]ncheiecontracte deprest[riserviciicumediciidefamilie pentruactivitateademedicin[\colar[, acoloundenuexist[cabinetepentru supraveghereamedical[a\colarilor. Lipsafonduriloresteinvocat[adeseori,dar\ifaptul c[mediciidefamilie]iaupelistelelorpeelevi\itrebuies[lesupraveghezestareades[n[tate,s[lefac[ triajulepidemiologic]ncursulanului\colar. Reprezentan`iiAsocia`ieiMedicilordeFamiliedin Boto\aniautrimisadreseprim[riilordincomunit[`ile undenuexist[cabinetedemedicin[\colar[,cupropunerea de ]ncheiere a unor contractelor de prest[ri servicii,]ns[pân[acumniciunsemnalnuavenitdin parteaautorit[`ilorlocale,c[s-ardorifinan`areaunor astfeldeservicii. „Primarii, consilierii locali, nu vor s[ priceap[ c[ dac[arfis[angajezeunmedic\colarartrebuis[]i pl[teasc[unsalariuminimpentrustudiisuperioare,de vreo9milioanedelei.Iaruncabinetmedicaltrebuie s[aib[\iunasistent,c[ruia]imaipl[te\tiunsalariu devreo7milioane.Dar]ncheinduncontractcuun cabinetdemedicinadefamilie,prim[riapoatesc[pa cudoarcinci,\ase,optmilioanedeleivechipelun[,

banipecarecabinetul]ipoatefolosipentrucheltuieliledecur[`enie,deexemplu.Sauprim[riaareposibilitatea prin acest contract de a acorda cabinetului o seriedemateriale:lemne,combustibil,materialede cur[`enie sau ce mai are nevoie cabinetul”, spune vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din jude`ulBoto\ani. Reprezentantulmedicilordefamilieafirm[c[problema medicinii \colare r[mâne ]n comunele mici, acolo unde nu vin s[ fac[ activitatea de triaj cadre medicaledinre`eauademedicin[\colar[ajude`ului. La momentul actual sunt opt medici \colari care ]\i desf[\oar[activitatea]njude`.(AuroraDimitriu)

deMinistruprevedecadup[repartizarea celor califica`i, orele ce r[mâns[fiedistribuitetitularilor\i suplinitorilorcalifica`idejarepartiza`i”,aad[ugatinspectorul\colar

generalalI|J.}ncategorianecalifica`ilorsuntabsolven`idefacult[`i dinalteprofiluridecâtcelalpostului, sau absolven`i de liceu. (PetronelaRotariu)

Audit la Spitalul de Psihiatrie, dispus de Consiliul Jude`ean Nereguli]nprivin`aadministr[rii \iorganiz[riiinternelaSpitalulde Psihiatrie Boto\ani au fost descoperite de c[tre corpul de control dincadrulConsiliuluiJude`ean,ce a efectuat un audit la Spitalul de Psihiatrie ]n perioada 6 iunie-20 iulie. Controlulafostdispusdepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai ~âbuleac,\iavizatmoduldeorganizareintern[,moduldeutilizarea fondurilor\imoduldegestionarea patrimoniului. Perioada verificat[ afostadouajum[tateaanuluitrecut\iprimajum[tateaacestuian, cândlaconducereaunit[`iiaufost atât medicul Nicolae Vlad, cât \i actualul director, medicul Gabriel Opri\anu. }nprivin`arezultatelorcontrolului,MihaiAro\oaie,vicepre\edin-

teleConsiliuluiJude`ean,aspusc[ s-aug[sitmaimultenereguli,]ns[ nufoartegrave. „Suntdestulelucruricarelas[de dorit,]ns[neregulifoartemarinu au fost descoperite. De exemplu, la partea de organizare s-au g[sit fi\ealepostuluicaresuntpemodelulvechi,suntsemnatededomnul Opri\anu,darsuntmodelecarenu maisuntfolosite.Deasemenea,la foile de prezen`[ sunt \ters[turi, modific[ri.Aufostg[si`isalaria`i careeraupleca`i]ndelega`ie,dar care figurau \i ca fiind prezen`i. Suntchiardou[cazuricuzilemultededelega`ii\i]nfelulacestaluau \i sporurile aferente, care merg pân[ la 75 la sut[”, a spus vicepre\edintele Consiliului Jude`ean. (D[nu`Rotariu)


CMYK

5

3august2011 Românii]\iscotdin`iilaamanet.Dup[ceaurulaatinscelmaimarepre`dinistorie,dince]ncemaimul`iromânicareauacumulat datoriiimposibildeachitat,vândtotceaudinmetalulpre`ios.Inclusivdin`i. }nseifuluneicasedeamanetg[simpiesemaipu`in obi\nuite:7din`ideaur,arat[|tirilePROTV,citatedeincont.ro.Cine]\iaducedanturadepre`]nastfeldelocuri?„Oameninormali, dinclasamedie.Cubaniiob`inu`ipl[tesctaxe,al`iipl[tescfacult[`ilecopiilor,al`iiaunevoiepentruplataratelor.}ntâidetermin[mpuritatea,afl[mcecaratajare,dup[carecânt[rim\ipl[tim”,explic[GeorgetaNedelcu,operatorcas[deamanet.Stomatologiispunc[ aurulfolosit]ncabinete,]nspecial]nanii‘80,aredeces[fiec[utat.„Edebun[calitateSelucracuaurde916gramelamiesau22 dekarate.Gândi`i-v[c[aurulpurare24dekarate”,aspusAlexandruBrezoescu,pre\edinteleColegiuluiMedicilorDenti\tiBucure\ti.

TOPNEWS

Neaten`ia ]n cabinetele medicale, taxat[ scump Aupl[titpentruneaten`ie saupentrunecunoa\terea legisla`iei.Milioanedelei vechisauchiarzecidemilioanelis-auimputatmedicilor]nurmaunorcontroale. Reprezentan`ii institu`iei boto\[nene de asigur[ri de s[n[tate au contabilizat banii re`inu`imedicilorpentrugre\eliledescoperitelaprescriereamedicamentelorcompensate\igratuite]nprimulsemestrualanului.|i nu este vorba de o sum[ neglijabil[, ci de aproapeunmiliarddeleivechi.}ncelecâteva controale desf[\urate atât la cabinetele medicilor de familie, cât \i la cabinetele medicilorspeciali\tisaulafarmacii,comisiiledelaCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tateaug[sitsutedere`etecompletatecu date insuficiente, cu medicamente care se prescriu]nregimspecial\ipentrucarenu exista acordul comisiei na`ionale, cu medicamentepecaremediciidefamilielepot prescrie doar cu scrisoare medical[ de la colegii lor de diferite alte specialit[`i, ]ns[ acestdocumentlipsea. „Pentrure`etelecuprobleme,completate gre\it sau f[r[ respectarea legisla`iei ]n vigoare, am recuperat banii de la medicii prescriptori.Aufostcazuricânds-aurecuperatbaniipere`ete\idelafarmacii,pentru

Criz[ \i lucr[ri ]nghe`ate la campusurile \colare din jude` Celecincicampusuridelaniveluljude`ului sunt]nceputedin2008,cândlaconducerea institu`ieieraoalt[echip[managerial[.La nivelul jude`ului sunt ]ncepute campusuri \colarelaCo`u\ca,Bucecea,Suli`a,Vorona \i la Grupul |colar Industrial „Elie Radu” dinmunicipiu. Mainou,acestoralisevamaial[tur[un campus\colarlaTru\e\ti,cubaniiob`inu`i ]nurmaunuiproiect.Proiectulafostdepus la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ NordEst Piatra Neam`, la Program Opera`ional RegionalAxa3,dec[treprim[riaTru\e\ti. Valoareaproiectuluipentrunoulcampusdin localitate este de 380 de miliarde de lei vechi.Valoareaproiectuluipentrucampusul dinBuceceaestede178demiliardedelei. La Grupul |colar „Elie Radu”, s-a primit pentruinvesti`iisumade10,7miliardedelei vechi,laGrupul|colardincomunaSuli`a, 16,4 miliarde de lei vechi, \i la Grupul |colar„|tefancelMare\iSfânt”dinVorona, 15,9 miliarde de lei. Proiectele prev[d reabilitarea cl[dirilor existente, construirea saumodernizareac[minelordeelevi\icantinelor,precum\iconstruc`iades[lidesport \iterenuridesportnoi.(PetronelaRotariu)

«|mecheri`i» de pensionari

c[farmaci\tiiauobliga`ia,atuncicândprimesc re`eta, s[ verifice dac[ aceasta este completat[corect,cutoatedatelenecesare. Dac[ nu fac aceast[ verificare, ]i cost[. Peste91.000deleis-au]ntorslafondulasi-

gur[rilordes[n[tatedup[toateverific[rile pecarele-amf[cut]nprimajum[tateaanuluilaprescrip`iademedicamente”,adeclarat Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`enedeAsigur[rideS[n[tate.

|efa institu`iei amintite a mai precizat c[ re`inerea banilor pentru re`ete s-a f[cut \i pentruc[auexistatsitua`ii]ncarepensionarii le-au declarat medicilor c[ au venituri maimicidecâtcelereale,pentruabeneficia deocompensaremaiconsistent[. „AuprescrismedicamentedepelistaB, compensate 90 la sut[, unor pensionari cu veniturimaimaride740lei.}ncazulacestoracompensareatrebuias[fiede50lasut[. Noicândamverificatveniturilepensionarilorcareaubeneficiatdemedicamentecompensate90lasut[amv[zutc[defaptunii dintre ei au pensii mai mari \i nu aveau dreptul la acea compensare. Medicii au gre\it c[ nu le-au solicitat, a\a cum spune legea, declara`ie pe propria r[spundere ]n privin`a veniturilor lunare”, a mai precizat pre\edintaCJAS. Casaamaiscosbanidelamedici\idup[ controalelef[cute]nambulatoriilespitalelor, cânds-aug[sitsitua`ii]ncarebolnavicare figuraucainterna`i]naceaperioad[primeau \ire`et[compensat[\igratuit[delacabinetelepoliclinicilor. Reprezentan`ii institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tate spun c[ anul acesta au recuperat sume mai mari de la medici, pe gre\elile acestora la re`ete, comparativ cu aceea\i perioad[ a anului trecut. (Aurora Dimitriu)

Sesizare de concuren`[ neloial[ ]n medicina muncii Consulta`iileangaja`ilorunor societ[`iboto\[nenesefacdoar pe...hârtie,cândvinevorbade fi\eledemedicinamuncii.Asta de\ilegisla`iaactual[prevede ca,periodic,salaria`iis[fie consulta`idemediciidemedicinamunciiiarsocietateaangajatoares[aib[fi\elecompletate ]nurmaacestorcontroale. Unelefirmeaug[sit]ns[solu`iaceamai avantajoas[,aceeadeasc[pamaiieftincu documentelecerutedeInspectoratulTeritorialdeMunc[peliniedes[n[tate\isecuritate]nmunc[. „Au ap[rut oferte din alte jude`e pentru ]ntocmirea documentelor cu controalele medicaleperiodicealeangaja`ilor.Firmele suntatrasedetarifelepracticate,uneorila jum[tatefa`[decelecareseperceppemedicinamuncii]njude`.Doarc[aceast[activitateestenumaidinhârtii.Firmatransmitetabelulcuangaja`ii\iprime\tedocumentelecuparafamediculuidemedicinamuncii,f[r[s[aib[locvreoconsulta`ie.Saudac[trimitunreprezentant]njude`sefaceo consulta`iesuperficial[,eventualseiaotensiune\i[staestecontrolulf[cutdemedicina muncii”, spune Doru Culiceanu, vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie\ispecialist]nmedicinamuncii.

La nivelul jude`ului Boto\ani sunt trei medici autoriza`i s[ realizeze la societ[`i consulta`iile pe linie de medicina muncii. Ace\tia au sesizat concuren`a neloial[ pe carele-ofaccolegiidinjude`ele]nvecinate, care]ns[nufacmaimultdeunschimbde hârtiicusociet[`ilecarevors[sepun[la ad[post de sanc`iunile inspectorilor de munc[. „Noi am transmis informa`ii \i la Inspectoratul Teritorial de Munc[ privind aceast[situa`ie,amcomunicatnumelecelor

trei medici din jude` autoriza`i pentru a desf[\ura activitate de medicina muncii. Inspectorii verific[ ]ns[ dac[ este parafa unuispecialistdemedicinamuncii\iatât. Pedealt[parte,colegiidinaltejude`ecare practic[aceast[activitate]njude`ulnostru nu s-au ]nregistrat nici la Colegiul Medicilor din Boto\ani \i parafa lor poate fi lovit[ de nulitate pe documentele societ[`ilorcareapeleaz[laserviciilelor”,amai men`ionat medicul boto\[nean. (Aurora Dimitriu)


6

3august2011

TOPNEWS

ElenaUdreaspunec[Româniaepedrumulcelbun.Launandelaaplicaream[suriloranticriz[,ministrulturismului\idezvolt[riiElenaUdrea,]\iexprim[speran`acurevenireaeconomic[sevaproduce\i«relansareadefactoaPDL». „}nurm[cuunan,Româniaeraobligat[s[iam[suritran\antepentruaevitac[dereaeconomic[abrupt[generat[deguvernareaT[riceanu-Geoan[.(...)Launandistan`[,totceeaceprevizionamnoiatuncis-a]ndeplinit.Româniaadevenitstabil[economic\imajoritateaguvernamental[careaimpusm[surilecorecteatrebuits[pl[teasc[politicpentruacestea”,scrieElenaUdreapeblogulpersonal.LiderulPDL spunec[semnelebunecarevindinspreeconomietrebuietraduse\idinperspectivegestiuniicorecteasitua`ieieconomicedec[treGuvern,iarvizitaconfirm[FMI faptulc[Româniaestepedrumulcelbun.Pedealt[parte,ElenaUdrearecunoa\tec[aceast[cre\tereeconomic[nuvaavea„omagnitudineuria\[]nbuzunarele cet[`enilor”,dar,estesuficient[s[ofere]ncredereoamenilordeafaceriromâni,investitorilorstr[ini,conduceriiUniuniiEuropene,\inu]nultimulrândromânilor.

Peste 80% din angaja`ii din s[n[tate lucreaz[ ]n condi`ii periculoase Majoritateaangaja`ilordinsistemulsanitar(respectiv81,9lasut[) consider[c[]\idesf[\oar[activitatea]ncondi`iidelucrupericuloase \ifoartepericuloase,mul`idintre ace\tisalaria`iavândtendin`ade emigrare,potrivitunuistudiu. Aproximativ60lasut[dintreresponden`ii studiuluirealizatdeFedera`ia„Solidaritatea” suntnevoi`is[-\icumpereechipamentulindividualdelucru,doarpentru30lasut[acestafiindasigurat]nexclusivitatedec[treunitate. Aceast[ situa`ie intervine ca factor de frustrare\iinsatisfac`iefa`[deloculactualde munc[pentruangaja`iidinsistem. Echipamentul individual de protec`ie este deficitarpentru65,6lasut[dintresubiec`i,]n 16,1lasut[cazuriacestalipsind]ntotalitate. F[r[ ]ndoial[, lipsa echipamentului de protec`ie reprezint[ un factor de risc destul de important pentru starea de s[n[tate a angaja`ilordinsistem,afectând]naceea\im[sur[ \isiguran`aacestoralaloculdemunc[. Absen`a echipamentului de protec`ie sau existen`a lui ne]ndestul[toare, la care se adaug[altedeficien`ealesistemului,conduc lasitua`ia]ncare83,7lasut[dintresubiec`i consider[c[risculde]mboln[virelaloculde munc[esteridicat\ifoarteridicat. }nceeaceprive\tecauzeleinsatisfac`ieila locul de munc[ pe primul loc se situeaz[ condi`iilegreledelucru(35,6lasut[),urmatedelipsatimpuluipentrufamilie\ipropria persoan[ (30,8 la sut[) \i lucrul ]n timpul s[rb[torilorlegale(26,9lasut[). Influen`a câtorva dintre factori este mai mare,printresubiec`iaflându-se\idinceicarenulucreaz[]nture,]ntimpuls[rb[torilor legale.Seremarc[faptulc[57lasut[dintre responden`inuconsider[serviciulmonoton, faptcareestecoerentcuungradridicatde satisfac`iefa`[depropriaprofesie. Principaliifactoricareconstituiesursede satisfac`ielaloculdemunc[suntrealizarea

profesional[(40lasut[),siguran`aloculuide munc[ (22,9 la sut[) \i condi`iile de lucru (16,3lasut[). Factoriicareconstituiecauzealeinsatisfac`ieilaloculdemunc[suntveniturile(60la sut[),condi`iilegreledelucru(35,6lasut[), urmate de lipsa timpului pentru familie \i propria persoan[ (30,8 la sut[) \i lucrul ]n timpuls[rb[torilorlegale(26,9lasut[).Cumulareaop`iunilormultipleindic[faptulc[ salaria`ii au bifat mai mul`i factori ]n mod simultan. Graduldesatisfac`iefa`[depropriaprofesie-analizatcomparativ,estemairidicat]n cazul profesiilor care implic[ un nivel mai maredepreg[tireprofesional[\i,deasemenea,maimare]ncazulprofesiilormedicale decât pentru restul profesiilor din sectorul sanitar.Acestfactoreste]ndirect[leg[tur[ cu statusul social al profesiei, cunoscând o deteriorare progresiv[ din cauza nivelului veniturilor,condi`iilordemunc[\iimaginii publiceapersonaluluimedical. Graduldesatisfac`iefa`[deloculdemunc[ estemultmaisc[zutdecâtsatisfac`iafa`[de propriaprofesie(chiar]ncondi`iilesc[derii\i aacestuiindicator),fiindinfluen`at]nspecial

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

dinsprecondi`iiledemunc[,nivelulveniturilor(sporurilejoac[\ieleunrolsemnificativ) \inivelulstresuluilaloculdemunc[. Estedepreciat]nm[sur[maimaregradul desatisfac`iefa`[deloculdemunc[,comparativcugraduldesatisfac`iefa`[depropria profesie. Exist[ o cert[ influen`[ negativ[ a crizei economiceasupracalit[`iivie`iiprofesionale, respectivcucâtefectelecrizeisuntmaiseverecuatâtscadgraduldesatisfac`ieapersonalului. Influen`a negativ[ a crizei este poten`at[atâtdelipsamaterialelor\imedicamentelornecesaretratamentuluipacien`ilor, adic[desc[dereacalit[`iiserviciilormedicaleacordatepacien`ilor,cât\idediminuarea materialelornecesareprotec`ieisalaria`ilor. Finan`areainsuficient[,]ncontextulcrizei economicedar\icadeficien`[cronic[asistemuluisanitar,dublat[degestiuneadefectuoas[afondurilor,conducelasc[dereacalit[`ii vie`ii profesionale prin factori precum insuficien`a medicamentelor \i materialelor sanitare,dotareadeficitar[cuaparatur[tehnic[, lipsa/insuficien`a materialelor de protec`ie,bunafunc`ionareasistemuluisanitar necesit[instituireaunuisistemderecompen-

se\irecunoa\tereameritelorsalaria`ilormult maistimulativ,cares[stimulezeperforman`a\icompetitivitatea]nactivitate. }n acest sens este necesar[ \i instituirea unortraseedecarier[maiamplepentrutoate categoriileprofesionalecares[permit[diferen`ieri\irea\ez[ri]nfunc`iedemerit. Printre recompensele considerate de salaria`icafiindoportunesenum[r[recompens[ material[, ]n genul salariului de merit, eviden`ierea periodic[ a activit[`ii sec`iilor ]n cadrulConsiliuluiMedical,alocareadefonduri angaja`ilor cu merite deosebite pentru cursurideformareprofesional[,recompens[ financiar[ pentru Angajatul Lunii, distinc`ii simbolicecuocazias[rb[toriloranuale,potrivitstudiului. Dinperspectivatendin`eidemigra`ie,factoridetip„pull”suntsalariilemaimaridin str[in[tate(atrac`iafinanciar[]ncepepezona ob`ineriidesalariidela1.000euro]nsus), urmatedenemul`umireafa`[destareamaterial[actual[\inevoilede]ntre`inereafamiliei(ambiifactoridetip„push”adic[ceicare ]mpingsalaria`iis[plececonstituindposibile cauze ale unei eventuale plec[ri). Din perspectivaop`iunilorcelemaifrecventeexist[ unechilibrualac`iuniifactorilordetip„pull” \idetip„push”. Calitateavie`iiprofesionalesc[zutecontribuie]nmodsemnificativlacre\tereatendin`eidemigra`ieapersonaluluidinsistemulsanitar.Acestfaptesteeviden`iatderela`iainegal[detipcost-beneficiuexistent[]ntrecondi`iileprecaredemunc[existente\inivelul insuficientdesalarizare. Lipsareglement[riloreficiente]ndomeniul sanitar,concretizat[]nmajoritateacazurilor prinblocareaangaj[rilorpeposturilevacante,caurmareamigra`iei,antreneaz[situa`ii dedeficitdepersonalmedical. Decizia de a emigra este puternic influen`at[deinforma`iilelegatedesalarizare\i decondi`iiledemunc[dinOccident,pecare angajatuldinsistemulsanitarleob`inedela colegiicareaup[r[sit`ara.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.


7

3august2011 Angajeaz[unnegru Clintona]ncercats[]leliminepeBinLaden,darae\uat. GeorgeW.Busha]ncercat,darae\uat. BarackObamaa]ncercat\iareu\it. Morala?Dac[vreis[omoripecineva,angajeaz[unnegru.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(4) *Vândcas[cutoate utilitilit[`ile,zon[semicentral[ sauterenseparatecufacilit[`ile definan`are,avans60%. Telefon:0747.768.045.(G-16)

v^nz[riapartamente

*Superofert[-vândcuplata]n rate,petermenlung,partedin cas[(Boto\ani),oferspre]nchirierecamerelacas[,vândlocde cas[\icump[rautomixtsaubuz. Tel.0742.768.226.(2165-4) * Vândapartament3camere, zonaPrim[verii,supermarket Victoria,Boto\ani,33.000E, telefon:0740.931.667,f[r[ agen`ii.(2169-5)

angaj[ri * Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri(f[r[ targhet).Salarizareavantajoas[. Tel.0745.511.093.(2161-10)

*Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2,decomandat,25.000E,negociabil. Tel.0747.415.297.(2153-4)

* Asistentmedicalprincipal, 18anideactivitate(SPITAL, M.F.),]mioferserviciile.Telefon:0748.227.160.(2166-1)

*Vândapartamentdou[camere,]nzonaBisericiiArmean[, et.2.Pre`lafa`alocului.Telefon:0740.356.786.(2157-1)

]nchirieri

mobilat.Pre`lafa`alocului. Tel.0740.430.999.(G-5)

Boto\anidinb-dulMihai Eminescunr.44.(2172-1)

auto

licita`ii

*VândRENAULTMASTER 2,5diesel,fabricat1998, situa`ietehnic[\iestetic[bun[, pre`negociabil.Telefon: 0746.792.523.(2171-6)

*LiceulTeoretic„Anastasie Ba\ot[”cusediul]ncomuna Pomârla,jud.Boto\ani,fax 0231.622.817/tel. 0735.788.395,organizeaz[ licita`iedevânzaremas[ lemnoas[fasonat[,specia gorun,]ncantitatede100mc,la datade10.08.2011,ora12.00. Preselec`iavaavealoclasediul liceuluiladatade08.08.2011, ora12.00. CaietuldesarcinisepoateridicadelasecretariatulLiceului Teoretic„AnastasieBa\ot[” Pomârla.(2173-3)

anun`public *ARAM{DUMITREL solicit[acorddemediupentru proiectul„Construireimobil P+2E+M,hal[metalic[\i ]mprejmuire]nextravilanul comuneiSt[uceni”,situat]n extravilanulcomuneiSt[uceni, jud.Boto\ani.Contesta`iilese potdepunelasediulAPM

*}nchiriezsauvândgarsonier[ confortII,lâng[stadion,et.2,

AGENDA IMOBILIAR| Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale. Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

3august2011

MONDEN

ElenaGheorgheeste]ns[rcinat[.Cânt[rea`aElenaGheorghevadevenimam[.Artistaeste]ns[rcinat[]ncâtevaluni,motiv pentrucare,lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute,s-acununatcivilcuiubitulei,Cornel.„DaEsteadev[rat.Sunt]ns[rcinat[,dar deocamdat[nuvreaus[daupreamultedetalii”,adeclaratartistapentruProTVMagazin.Cânt[rea`aElenaGheorghe(26de ani)\iiubitulei,CornelEne(30deani),\i-aulegalizat,zileletrecute,rela`iade\apteani.Ceidois-aucununatcivil]nlocalitateanatal[aartistei,Clinceni.Dup[cununiacivil[,undeNicuGhear[\iso`iasa,Mihaela,aufostmartori,aurmatslujbade logodn[,oficiat[deunsoborde\asepreo`i,printrecares-aaflat\itat[lartistei.Printreceiprezen`ilaeveniments-aunum[rat Romic[~ociu\iso`ia,fiulluiNicuGhear[,soramiresei,AniGheorghe.Cununiareligioas[afostprogramat[anulviitor.

Roxana Ionescu: «Lauren`iu este singurul b[rbat din via`a mea. }l iubesc cu adev[rat!» RoxanaIonescu(26ani) areoc[sniciefericit[, al[turideLauren`iu Gheorghe(30ani),]n ciudazvonurilorap[rute ]npres[,conformc[rora mariajullorscâr`âie. „Mama Natur[” spune c[ so`ul s[uestesinguraeiiubire\isevede al[turideelmult[vremedeacum ]nainte. „Da, Lauren`iu este singurul b[rbatpecarel-amiubit.|iesingurulb[rbatdinvia`amea.Sincer. Ammaiavut\ieuiubiri]nainte\i, defiecaredat[,credeamc[amfost ]ndr[gostit[.Copil[rii.Misep[rea mereu c[ mi se termin[ via`a. Pe Lauren`iu l-am cunoscut când aveam 14 ani. Nu sunt cu el de atunci,darpentrumineafostdragostelaprimavedere.~inperfect mintecumera]mbr[cat.Cummirosea.Tot.Acum,bine,nupo`ifi sigurdenimic.Elsepoate]ndr[gostimâinedealtcineva.Saueude altcineva.Dar]nmomentulacesta, tot ce simt eu e c[ el e dragostea mea\ic[]liubesccuadev[rat.Nu credc[sevatermina.Noitottimpulvorbimdesprelucruri]ndep[rtate ]n via`[. C[ dac[ eu o s[ m[

Iulia Vântur, l[udat[ de viitoarea soacr[ Frumoasaprezentatoare delaProTvsepoate declaraofemeiefericit[, pentruc[pelâng[inima iubituluiei,Marius Moga,acucerit-o\ipe ceaamameilui. IuliaVânturadeclarat,laAcas[ TV,c[areorela`iebun[cumama luiMariusMoga:„Efoartesensibil[,ofemeiedeosebit[,carel-acrescutpeMarius,b[rbatulcucareeu sunt]mpreun[.M[]n`elegbinecu dumneaei”. Dar nici „mama-soacr[”nus-al[satmaiprejoscucomplimentele, aducându-i laude mai ales pentru presta`ia ]n buc[t[rie: „Iuliasedescurc[]nbuc[t[rie,iar când]miceresfatuli-ldau”. Vedeta Pro Tv \i compozitorul de succes formeaz[ un cuplu de maibinedepatruani,cuopauz[ decâtevaluni]n2009.IuliaVântur \iMariusMogas-aucuplatpeplatourile de filmare de la „Dansez pentrutine”,Iuliafiindco-prezentatoarea show-ului, ]n timp ce Mariusvenise]npublics[-lsus`in[ peSmiley,aflat]nconcurs.

Andreea Marin B[nic[: «Nu fac diferen`[ ]ntre fiica mea, Violeta, \i b[iatul lui |tefan» AndreeaMarinB[nic[ m[rturise\tec[-liube\te peRadu|tefan,fiulpecareso`ulei,|tefanB[nic[, ]laredinrela`iacuCameliaConstantinescu\ise ]n`elegedeminunecuel.

]mboln[vesc,os[aib[grij[demine... Bine, c[ noi n-o s[ ]mb[trânimniciodat[.Mie]miefric[s[ ]mb[trânesc”, a declarat Roxana IonescupentrurevistaOK. VedetaTvnu]\idore\tes[devin[ mam[ prea curând, deoarece credec[estepreatân[r[pentrua aducepelumeuncopil. „Eu consider c[ dac[ apare un copil]nmomentul[sta,secamtermin[lucrurile.Mi-ar]ntrerupeelanul. Acum urc din nou pe acele sc[ripecareoperioad[le-amcobo-

rât.Elare30deani,eu26.Timp maiam.Poatepesteunansaudoi s[vin[copilul.Eun-a\vreanicis[ fiudintremamelecareaubon[\i-\i v[ddetreabalor.Amcrescutf[r[ p[rin`i o perioad[ lung[. Veneau doar]nvacan`[,pentruc[a\aerau posibilit[`ile. Ai mei nu erau preg[ti`ifinanciars[aib[uncopil,dar m-audoritfoartemult.A\ac[operioad[amcrescutlabunici.Aufost momente]ncareveneaus[m[vad[ \inu]irecuno\team.N-a\vreas[ fiea\a”,aspusaceasta.

Maimult,fosta„Zân[aSurprizelor”spunec[nufacediferen`[]ntre acesta\ifiicaei,Violeta. „Nu am de ce s[ fac diferen`[, pentruc[m-am]ndr[gostitlaprima vederede|tef[nel,elfiinduncopil foartecald,sensibil.Emo`iilemele fire\ti au fost spulberate ]ntr-o secund[dezâmbetulsincer\iprieteniaacestuicopil,carem-aluatde mân[\i...astaafosttotNuafost nevoies[]miimpuns[nufacdiferen`[]ntreei,pursisimpluavenit firesctotul. Tot el a f[cut ca lucrurile s[ fie naturale,atuncicândaluat-opentru primadat[]nbra`epeVioleta,chiar ]nziua]ncares-an[scut.Adevenit foarteprotectorcuea\i,de\iecavalerdeja,sejoac[]mpreun[f[r[cael s[ `in[ cont de diferen`a de vârst[ dintreei”,adeclaratAndreeaMarin pentruProTVMagazin.

Evenimente de Botosani nr.1931  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you