Page 1

CMYK

Selec`iepentrupersoanelecarevors[ lucrezelaRecens[mântulpopula`iei EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.147(1929)•Luni,1august2011•8pagini

Pag. 5

Titulari ]n \colile boto\[nene, «importa`i» din alte jude`e

Pag. 2

Program agresiv de rebran\are la Modern Calor

Pân[la]ncepereasezonului rece,35deinstitu`iipublice\i operatorieconomicivorfi rebran\a`ilasistemulcentralizatde]nc[lzire,Estevorbade \coli,spitale,Prefectur[\i prim[rie,dar\ifabricideconfec`ii,saudinalesectoare industriale,unit[`icomerciale. Pagina 3

Zeci de boto\[neni abandona`i ]n autogara din Suceava Pagina 4


2

1august2011

TOPNEWS

CeamaimarestatuiealuiIisusdinEuropadeEstvafiridicat[]nHarghita.Autorit[`ilelocaledinHarghitaau]nplanridicareauneistatuireprezentându-lpe Iisus,]n[l`imeaeifiindestimat[la22demetri. „Statuia,]nalt[de22demetri,vaamintidestatuiauria\[aluiIisusdinRiodeJaneiro\ivafiamplasat[pemuntele Gordon,lao]n[l`imede946demetri,lapoalelec[ruiaseafl[satulBisericani.}ninterioruleivaexistaoscar[pecarevizitatoriivorputeaurcapân[]nvârfulstatuii, pentruaadmirapanorama,delaOdorheipân[laSovata”,adeclaratprimarulcomuneiLupeni,AlbertMátyáspentruNewsIn,conformRealitatea.net.Monumentul esteoperaartistuluiZavaczkyWalter,dinOdorheiuSecuiesc,iarcosturilelucr[rii,]nvaloarede200.000deeuro,vorprevenidinfonduridelaFunda`iaProtemp, precum\idelasociet[`icomercialedinzon[.Easevanumi„inimaluiIisus”\i]l]nf[`i\eaz[peMântuitorcubra`eledeschise.Preo`ii\icredincio\iizoneisper[c[ monumentulvaatragemul`ituri\ti\ivatransformazona]ntr-unlocvizitatdepelerini,maialesc[aceast[statuievaficeamaimaredinEuropadeEst.

Primarii, la raport

ConducereaPrefecturiivaavea odiscu`iecuprimarii,pestemai pu`in de dou[ s[pt[mâni, despre modul ]n care se deruleaz[ preg[tirile pentru ]nceperea nouluian\colar,desprestadiulaces-

tor preg[tiri, astfel ]ncât, ]n toamn[, copiii s[ intre ]n \coli igienizate care s[ nu le pun[ ]n niciunfels[n[tatea]npericol.|i subiectul fondurilor pentru plata salariilor cadrelor didactice este

pe ordinea de zi a discu`iilor ce vor avea loc la Institu`ia Prefectului, ]n condi`iile ]n care sunt prim[riiunde]ntrimestrulalIIIlea nu se acoper[ fondurile de salarii.(AuroraDimitriu)

Copiii, chema`i ]n vacan`[ la activit[`i educative Oferta de vacan`[ pentru luna august,pus[ladispozi`iaelevilor

pe o coloan[ HSR se mul`ume\te doar cu blocarea ro`ilor

Primariivorfichema`i]nprimapartea luniiaugustlaoanaliz[astadiuluipreg[tiriianului\colar, lacaresevaaborda inclusivsitua`iafondurilorpentrusalariilecadrelordidactice. }ntâlnireavaavealoc laInstitu`iaPrefectului. De\i fondurile prim[riilor nu sunt deloc generoase \i pentru preg[tirea]nceperiianului\colar 2011-2012]nmultelocalit[`inu sefaceoalocaresuficient[care s[duc[laremedierea]ntotalitate a deficien`elor constatate de inspectorii sanitari, cei care vor ]ncepedinseptembriecontroalele ]n \coli nu vor da autoriza`ie sanitar[ acolo unde nu se respect[legisla`ia. Directorul adjunct al Direc`iei deS[n[tatePublic[,StelaCre`u, a precizat recent c[ ]n multe \coli sunt stabilite termene de remediere a deficien`elor, care privesc, ]n cele mai multe cazuri,alimentareacuap[a\colilor \i starea toaletelor unit[`ilor de]nv[`[mânt.

BOTO|ANI

de c[tre Inspectoratul |colar Jude`ean(I|J).Petoat[perioadalu-

nii august, zilnic, de luni pân[ sâmb[t[, I|J, ]n parteneriat cu

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

institu`ii\iautorit[`ipublice,organizeaz[ numeroase activit[`i cu caracter educativ pentru copii \i elevidetoatevârsteledinmunicipiul Boto\ani. Participarea este liber[\igratuit[.Luni\imiercuri, orele 9.00-12.00, activit[`i la |coala nr. 6 Boto\ani, ]n cadrul unui „Centru de excelen`[ - altfel”,mar`i\ijoi,orele9.00-11.00 -activit[`i]nbazelesportive\colare ]n „Sportul pentru fiecare”. Vineri \i sâmb[t[, orele 9,0012,00,aulocac`iuni]ndomeniul protec`iei civile la Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[, „Prezent\iviitor]nsiguran`[”. „Elevii se vor prezenta la activit[`icuCarnetuldeelev\isevor supune regulamentelor \colare Pentru excursii \i tab[r[, elevii vor avea o declara`ie din partea unui p[rinte, prin care acesta ]\i exprim[ acordul. La finalul lunii august 2011, copiii cu rezultate remarcabile, care s-au implicat constant ]n acest proiect, vor fi premia`i. Tot personalul didactic \ipersonaluldininstitu`iilepartenereparticip[pebaz[devoluntariat”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar jude`ean al I|J. (PetronelaRotariu)

Hi Speed Recovery nu va mai ridica ma\inile parcate ilegalpedomeniulpublicdin municipiul Boto\ani. }n acela\itimp,peperioada]ncare se vor desf[\ura lucr[rile pe BulevardulM.Eminescu,nu vor mai fi blocate nici ro`ile autoturismelor din parc[rile cuplat[.}ncazul]ncareseva reluaridicareaautoturismelor, acestea vor fi duse la Trei Coline. „A fost amenajat un spa`iulaTreiColine,este]mprejmuit. Nu `inem neap[rat s[sereiaactivitateaderidicareama\inilor.Dac[vafireluat[,a\vreas[ sefac[doar acolo unde ]ntr-adev[r sunt cazuriflagrante.Maidegrab[ mergem cu blocare, doar \i blocarea provoac[ nemul`umirilamul`i,darpân[laurm[ trebuie s[ mai ]n`eleag[ \i ei c[]nmomentul]ncarenurespec`ioregul[minim[...Singurul loc unde mai bloc[m este]nparc[rilecuplat[.Dac[niciacolonu]n`elegs[pl[teasc[...”, a declarat Florin Ghiorghi`[,viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani. Laaceast[ dat[,HSRac`ioneaz[doarla blocarea ro`ilor autoturismelor,]nparc[rilecuplat[,acolo undeproprietariinupl[tesctaxadeparcare.(P.Rotariu)

Titulari ]n \colile boto\[nene, «importa`i» din alte jude`e Peste20detitulariaisistemuluieduca`ionalboto\[nean, veni`idinaltejude`e,dinanul \colarviitor.DinceledeclaratedeDanielCojocaru,inspector resurse umane din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),22decandida`icareauob`inutnotepeste\apte laconcursuldetitularizatedin alte jude`e s-au titularizat la Boto \ani.„}nurmarepartiz[riiaufostocupateposturide matematic[,educatori,]nv[`[tori,informatic[\ireligie.Cei careaufostrepartiza`inus-au titularizat]nc[,eiavândposibilitatea s[ cear[ deta\ate ]n jude`ele de unde provin”, a declaratDanielCojocaru.Au reu\its[ob`in[posturidetitulari ]n \colile boto\[nene cei dinSuceava,Ia\i,Constan`a, Dolj,Gorj\iS[laj.|aptecandida`i boto\[neni care au depuscereridetitularizare]n alte jude`e nu au reu\it s[ ob`in[ post. Cererile au fost pentru limba român[, istorie \i educa`ie antreprenorial[. (PetronelaRotariu)


3

1august2011 Unb[iatde11anis-aspânzuratdedorulmameisale.Dragostea\idoruldemamalui,cares-arec[s[torit\ia plecatdelâng[el,l-auf[cutpeuncopilde11anis[sesinucid[. B[iatul,dinsatulP[troaia,jude`ulDâmbovi`a,a fostg[sitspânzurat,duminic[dup[-amiaz[,deogrind[delacas[desoracuunanmaimic[.Rudelecopilului afirm[c[af[cutacestgestmânatdedorulpentrumamalui\inuodat[l-auv[zuttrist.Aceastaadivor`atdeso`ul ei,apois-arec[s[torit,ceidoicopiir[mânând]ngrijatat[luilor,angajatlaAdministra`iaDomeniuluiPublicPite\ti. Purt[toruldecuvântalInspectoratuluidePoli`ieDâmbovi`a,RalucaTrandafiradeclaratpentruRealitatea.net:„Nu suntsuspiciunicuprivireladeces.CorpulafostduslaServiciuldeMedicin[Legal[pentruefectuareanecropsiei”.

ESEN~IAL

Program agresiv de rebran\are la Modern Calor Pân[la]ncepereasezonuluirece,35de institu`iipublice\i operatorieconomici vorfirebran\a`ila sistemulcentralizatde ]nc[lzire,Estevorba de\coli,spitale,Prefectur[\iprim[rie, dar\ifabricideconfec`ii,saudinalesectoareindustriale,unit[`icomerciale. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu, prefectul Cristian Roman,al[udatconducereaSociet[`iiModernCalorpentruprogramul deracordareainstitu`iilorpublice \iaoperatoriloreconomicilasistemulcentralizatde]nc[lzire. „}i felicit pe cei de la Modern Calor,nuneap[ratpentrubaniieuropeni atra\i prin proiecte, dar \i pentruprogramulderacordarepe care]lderuleaz[.Voi]ncuraja100 la sut[ programul de racordare a institu`iilor publice \i a agen`ilor economici. Au un program chiar agresiv\i]ivoisprijinioridecâte orivoraveanevoie.InclusivPalatuladministrativ\iPrim[riasunt]n calcul]nacestprogram.Separec[ ]n curând costurile vor fi sensibil egale, ba chiar ]n favoarea sursei determoficarecentralizat[.Investi`iaf[r[clien`ilacap[tul`eviinu are niciun sens, dar ei au o mul`ime de clien`i noi, nu numai ]n

institu`iilepublice,ci\i]nmediul privat”, a declarat prefectul CristianRoman.

«Centralelor oricum le venea rândul la schimbare» IonDiaconu,directorulSociet[`i

ModernCalor,sus`inec[pân[la ]nceperea sezonului rece se vor racorda la sistemul centralizat de ]nc[lzire35noiclien`i,atâtagen`i economici,cât\iinstitu`iipublice. Mai multe \coli, Spitalul Mavromati, Prefectura, Prim[ria, mul`i agen`ieconomicisuntpelistacelor 35 de clien`i noi pentru sezonul receurm[tor.

„Euzics[privim]nviitor.Din calculereieseclar,]ncondi`iile]n care de la 1 iulie pre`ul la gaze comport[ modific[ri inclusiv la institu`iipublicecât\ilaoperatorii economici,c[avantajulestepentru sistemul centralizat”, a men`ionat \idirectorulDiaconu. Desprecentralelecaresuntinstalate]nmulteinstitu`iipublice,pre-

fectulsus`inec[oricumlevenea]n scurttimpvremeas[fieschimbate. „Centralelor oricum le venea rândul la schimbare. Majoritatea investi`iilorsuntf[cute]ntr-oanumit[perioad[cânds-auluattoate centralele vechi din Ungaria”, sus`ine reprezentantul Guvernului ]nteritoriu. S[pt[mâna trecut[, guvernan`ii aualocatnoifonduripentrusistemulcentralizatdetermoficareboto\[nean, ]n cadrul programului investi`ionalcaresederuleaz[prin Ministerul Administra`iei \i Internelor.Estevorbade3.750.000de lei.Tot]nacestan,peprogramul cu finan`are european[, POS 3 Mediu,sunt]ndesf[\urarelucr[ri dereabilitareasursei. Potrivit directorului Ion Diaconu, pân[ la sfâr\itul lunii august urmeaz[ s[ se finalizeze lucr[rile dedemolare,iardac[serespect[ termenele angajate, pân[ la finele anului2012,„Boto\aniulvabeneficia de o surs[ de producere a energieielectrice\itermicedetalie european[”, dup[ cum afirm[ directoruldelaModernCalor. Urmeaz[s[sefinalizeze\i]nc[ o parte din racordurile de agent termic primar cât \i reabilit[ri de re`elesecundare.Ca\ipartedecofinan`arepeProgramuldetermoficare2006-2015,Prim[riaBoto\ani aalocatosum[de2,5milioanede lei.40lasut[dincosturileacestui programsuntasiguratedeprim[rie \i60lasut[suntbanidelabugetuldestat.(AuroraDimitriu)

Beat la volan, a lovit trei ma\ini \i a fugit de poli`i\ti Untân[rdinBoto\ani vaajunge]nspatele gratiilordup[cea fugitdepoli`i\ti,alovit treima\ini\iadisp[rut delaloculaccidentului. Evenimentulaavutlocduminic[ diminea`[, ]n jurul orelor 04.45. O patrul[ de poli`ie de pe strada Marchian, din municipiul Boto\ani, a efectuat semnal de oprire unuiautoturismmarcaFordFocus carecirculadinspreintersec`iacu CaleaNa`ional[spreintersec`iacu stradaMarchian. Conduc[torul auto a ignorat semnalul\iademarat]ntromb[,

poli`i\tiiurm[rindautoturismulpe str[zile Marchian, Cuza-Vod[, CaleaNa`ional[,Grivi`a\iTudor Vladimirescu. Ajungând ]n dreptul |colii Generale nr. 8 de pe strada Tudor Vladimirescu, conduc[torulautoturismului,dincauzavitezeiexcesive,apierdutcontrolulvolanului\ialovittreiautovehicule parcate regulamentar pe partea dreapt[ a drumului. Dup[ accident a s[rit din ma\in[ \i a ]ncercats[p[r[seasc[loculfaptei. }ns[,dup[circa100metri,\oferulafostimobilizatdepoli`i\ti\i dus]nc[tu\atlasediu.Aiciafost identificat,fiindvorbadeMarius Drago\B.,de32ani,dinmunicipiulBoto\ani.Acestade\imirosea aalcoolarefuzattestareacuapa-

ratul etilotest \i recoltarea probelorbiologicedesânge]nvederea stabiliriialcoolemiei. „Fa`[deB.MariusDrago\se continu[ cercet[rile sub aspec-

tul s[vâr\irii infrac`iunilor de refuz de recoltare a probelor biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei, sfidare a organelor judiciare \i p[r[sirea

loculuiaccidentuluif[r[]ncuviin`area poli`iei”, a declarat comisar \ef Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

1august2011

TOPNEWS

Italienii,exaspera`idecer\etoriiromâni.Italieniisuntagasa`idecer\etorii\ideprostituateledeorigine român[. Dovad[suntcâtevafotografiitrimisedeuncititoralLibert[`ii,realizate]ndiferitezonedinMilano. „Oriundeaimerge,daideei:lametrou,]ng[ri,]nparcuri,pestr[zi.Cer\etoriiseroag[detrec[tori]ntr-o italian[amestecat[curomâna,prostituatelesuntp[zitede«pe\ti»fioro\i,iaromul`imedepuradeide-aino\tri seb[l[cesctoat[ziua]nfântâniledinora\,spredezgustulitalienilor”,ne-aspusMihai,unromâncare-\i câ\tig[existen`acinstit]nMilano.

Zeci de boto\[neni abandona`i ]n autogara din Suceava Zecidec[l[toridin maimulteora\edin `ar[,printrecare\i boto\[neni,aufost `inu`iore]n\ir]n AutogaraSuceava, a\teptândunautocar caretrebuias[-i duc[spreItalia. Vineri diminea`[, aproximativ 30 de c[l[tori din Ia\i, Pa\cani, Boto\ani sau Dorohoi, dar \i din altelocalit[`i,aupornitspreItalia cuocurs[Atlassib.C[l[toriaacestora nu a fost ]ns[ foarte lung[, fiindc[]nSuceavaaucoborâtdin autocar, spunându-li-se c[ trebuie s[schimbema\ina.Autocaruldin care au coborât c[l[torii a plecat vineri diminea`a la ora 06.00 din Ia\i,amersspreBoto\ani,deunde a mai luat al`i pasageri, \i apoi a ajunslaSuceava,unde,a\acumli s-a spus oamenilor, trebuiau doar s[schimbema\ina\is[plecemai departe spre nordul Italiei. Nu a fosts[fiea\a,fiindc[]njurulorei 10.00 au ajuns la Suceava, iar la ora15.00]nc[eraul[sa`i]nautogar[,a\teptândcursa. „}\ibatjocdenoi,suntempleca`idediminea`[,delaora06.00, din Ia\i. Am ajuns ]n Suceava \i ne-au spus c[ imediat va veni o ma\in[ de la garaj \i plec[m mai departe,\iuita`i-v[câteora\itot nuamplecat.Eob[taiedejoc”,a spus revoltat R[zvan Doleanu, unuldintrepasageri. Oameniierau\imaiindigna`ide faptulc[stau]nautogar[,]nsoare, f[r[ c[ nimeni s[ le ofere ni\te

informa`ii exacte cu privire la motivul ]ntârzierii autocarului. „Nunespunenimeninimicexact. Bac[s-astricatma\ina,bac[nu au\ofer,bac[acumavine,c[]n zeceminutetrebuies[ajung[,nu

se poate a\a ceva”, a spus unul dintre c[l[tori. Reprezentantul Atlassib  din Autogara Suceava a declarat c[ autocarul s-a stricat \i c[ va veni imediat ce se rezolv[ problema. C[l[torii spuneau ]ns[

Scandal de la un câine Sâmb[t[sear[,unscandalcaresa l[sat cu ma\ini avariate, o persoan[ t[iat[ pe fa`[ \i pe mâini \i mai multe persoane lovite a avut loc]ncartierulParculTineretului, totul pornind de la un accident banaldup[ceoma\in[alovitun câine.Untân[raflatlavolanulunei ma\ini a accidentat un pechinez. Pentruc[proprietarulcâinelui]mpreun[ cu mai multe persoane au dat s[ sar[ la b[taie la \ofer ba chiars[-iia\ima\ina,acestaafugitdelafa`alocului.}nscurttimp, grupuldepersoanel-aurm[rit\ilag[sit]nzonabloculuiundelocuie\te, pe strada }mp[rat Traian.

Acolo grupul de scandalagii l-au lovit\it[iatcuuncu`itpefa`[\ipe mâini pe fratele \oferului ma\ini implicate ]n accident. }ns[ când a fost chemat[ o ambulan`[ pentru cellovit,grupuldescandalagiidin ParculTineretuluiat[b[râtlaechipajulambulan`ei.„Noiamfostsolicita`ilafa`aloculuipentruopersoan[.}ns[cândamajunsacoloun grupdepersoaneaus[ritlanoi,s[ lu[muncâine]nambulan`[,s[-ifacemrespira`ieartificial[.Amavut norocc[]nzon[eraunechipajde jandarmi”, a declarat Tiberiu Roman,asistent]ncadrulServiciului Jude`eandeAmbulan`[Boto\ani.

Ulterior, tân[rul agresat a fost duslaspitalundeaprimit]ngrijiri medicale.Poli`i\tiiurmeaz[s[stabileasc[cineaparticipatlascandal, cares-apetrecutdefaptdar\icine vafitraslar[spunderepentruagresiune. „Poli`i\tii efectueaz[ cercet[ri pentru identificarea tuturor persoanelorimplicate]nacesteveniment,efectuându-secercet[risub aspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilorde ultraj contra bunelor moravuri \i tulburarea lini\tii publice, lovire sau alte violen`e \i distrugere”, a declarat comisar \ef Gabriel Miron,ofi`er]ncadrulIPJBoto\ani. (D[nu`Rotariu)

c[auauzitasta]nc[dediminea`[, ]ns[dup[cincioredea\teptatnu se rezolvase nimic. „Noi banii iampl[titdezilebune,iareine`in penois[a\tept[m.Suntmicrobuzecarestau]nautogar[,s[nepun[

]n dou[, trei microbuze”, a spus revoltatunaltc[l[tor.Separec[ ]nceledinurm[,dup[orebunede a\teptate, un autocar a preluat c[l[torii\iaplecat]ncurs[,spre Italia.(D[nu`R.)

Lucr[rile la \oseaua de centur[, ]ntârziate de contesta`ia spaniolilor Lucr[rilela\oseauadepetronsonul }mp[rat Traian - Petru Rare\ suntamânatedinnou,]nurmadeciziei Consiliului Na`ional de Solu`ionare a Contesta`iilor (CNSC). Membrii CNSC au luat ]n calcul contesta`iadepus[defirmaspaniol[ Viales Y Obras Publicas SA din Madrid, care era ]n asociere cu firma Simarc SA Pite\ti. Spaniolii au fost descalifica`i de autorit[`ile localepentruc[nuauf[cutdovada achit[riitaxelor\iimpozitelor.„A venitdeciziaCNSC]ncareadmite contesta`ia ofertantului din Spania. Suntdou[paginidemotivare.Vom

analiza foarte bine s[ vedem dac[ contest[mdeciziaCNSCsaulu[m laanalizat,]ncontinuare,ofertele. Noine-amopritladocumentelede calificare \i v[zând c[ nu a f[cut dovadaachit[riitaxelor\iimpozitelor, conform legii, l-am descalificat”,adeclaratC[t[linAlexa,viceprimarulmunicipiuluiBoto\ani. Valoarealucr[rilorpentrutronsonul}mp[ratTraian-Uzinei-Tudor Vladimirescu-PetruRare\,depus[ ]nofertacelordelaVialesYObras PublicasSAdinMadrid,afostde 8, 3 milioane lei. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

1august2011 Regulilenoiprivindmunca]nSpaniaseaplic[doarcelornouveni`i]n`ar[.Pia`amunciidinSpaniavafidrasticrestric`ionat[pentru români,audecisautorit[`ilespaniole.Ministrulmuncii,SebastianL[z[roiusus`ine]ns[c[m[surileautorit[`ilordelaMadridsevoraplicadoar celorcarevorajungedeacum]nainte]nSpania. „M[suraeste]nvigoare,darrestric`iilesuntvalabilenumaipentruromâniicarevordeacum ]naintes[munceasc[]nSpania.Nuevorbadeointerzicerealorpepia`amuncii,evorbadeorestric`ie,]nsensulc[trebuies[ob`in[mai]ntâi unpermisdemunc[.Nuafecteaz[dreptullac[l[torie\i,maiales,m[surilenu-iafecteaz[peceicaresuntpeteritoriulSpaniei]nacestmoment, fiec[auunlocdemunc[aici,fiec[iauajutorde\omaj,fiec[sunt]nc[utareaunuilocdemunc[.M[surileseaplic[doarcelorcarearurma s[vin[”,aexplicatministrul.SebastianLazaroius-a]ntâlnit,zileletrecute,cureprezentan`iicomunit[`iiromâne\tidinSpania.

TOPNEWS

Selec`ie pentru persoanele care vor s[ lucreze la Recens[mântul popula`iei Dinaceast[lun[,prim[riile vor]ncepes[primeasc[ cereriledelapersoanele carevors[participecarecenzori]ncadrulRecens[mântuluipopula`iei,careva avealoc]ntre20\i31octombrie.Pentruaceast[activitate,recenzoriivorfi pl[ti`icu50deleipezi. Potrivitreprezentan`ilorDirec`ieiJude`ene de Statistic[, persoane cel pu`in cu studii mediipotdepunecererile]nvedereaselect[riipentruactivitateaderecenzori. „Potdepuneastfeldecereri\ipersoanele cu studii medii, dar sunt preferate cele cu studii superioare. Personalul din prim[rii, cadreledidactice,economi\tii,informaticienii,precum\ialtepersoanecaremaiparticipat la anchete statistice la alte recens[minte,careauavutleg[tur[cucercet[ristatisticealepopula`ieiaumaimulte\anses[ fie selectate pentru aceast[ activitate”, a declarat Ovidiu Mihalache, \ef serviciu ]n cadrulDirec`ieiJude`enedeStatistic[. Recenzorii vor da asigur[ri popula`iei c[ datele pe care le vor culege vor fi confiden`iale,c[vorfioperate]nsecret.Sumacu care vor fi pl[ti`i recenzorii pentru munca lornueste]ns[delocatractiv[.Dincei50de

lei pe zi, reprezentând plata brut[, vor fi re`inutetoatecontribu`iilelegale. „Cererilesedepunlaprim[rii.}nsarcina prim[riilor st[ obliga`ia recrut[rii \i selec`ion[rii  personalului care va culege datelepentrurecens[mânt.Instruirea\itestareasevafacedec[treSecretariatultehnic jude`eanpentrurecens[-mânt,]ncarevorfi

prezen`i \i reprezentan`i ai Direc`iei Jude`ene de Statistic[”, a mai men`ionat OvidiuMihalache. Dup[depunereacererilorvafi]naugust, vaurma]nseptembrieinstruirea\itestarea personalului, iar Recens[mântul se va desf[\ura]nperioada20octombrie-31octombrie. Sumele câ\tigate de persoanele

Conduc[torul auto f[r[ permis care a l[sat infirm un tân[r a fost arestat B[rbatul]nvârst[de60 deani,dinZ[ice\ti,care aprovocatgravulaccidentdecircula`ie,vineri dup[amiaz[,]nurma c[ruiauntân[r\i-apierdutpiciorul,afostarestatpreventiv.Pelâng[ faptulc[opersoan[a fostgravr[nit[,\oferul tractoruluiera\ibeat,\i afugitdelaloculfaptei, astfelc[poli`i\tiiau decisc[trebuies[stea ]nspatelegratiilorpentrufaptelesale. „La 30.07.2011, a fost dispus[ m[suraarest[riipreventivefa`[de inculpatul A. Vasile, cercetat sub

aspectulcomiteriiinfrac`iunilorde conducereapedrumurilepublicea unui autovehicul de c[tre o persoan[ care nu posed[ permis de conducere, tractarea unei remorci ne]nmatriculatesaune]nregistrate, v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului de c[tre conduc[torul vehiculului implicat]ntr-unaccidentdecircula`ie ]n urma c[ruia a rezultat v[t[marea integrit[`ii corporale a unei persoane ori dac[ accidentul s-a produs ca urmare a unei infrac`iuni, f[r[ ]ncuviin`area poli`iei”, a men`ionat comisar \ef GabrielMiron,ofi`er]ncadrulIPJ Boto\ani. Mediciiauvenitcuovestebun[ totu\i,de\itân[rul\i-apierdutun picior,dinzonagambei,stareasa este stabil[, chirurgii intervenind la timp, ]n prezent fiind ]n afara oric[rui pericol.  Daniel Ungureanu, de 21 de ani, se afla

vinerisear[pescaraunuitractor condusdeVasileAlexuc. Potrivit martorilor, tractoristul, dincauzaneaten`ieiapierdutcontrolulasupravolanului,izbindu-se ]ntr-un un copac, ulterior r[sturnându-se. Pentru c[ tân[rul se afla pe scar[, a fost prins sub utilaj,pierzându-\iunpicior.Dup[ producereaaccidentului,tractoristulap[r[sitloculfaptei,fiindidentificat]njurulorelor18.00,peun câmpdinaproprierealocalit[`ii.A fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,81 mg/l alcoolpur]naerulexpirat,ulterior fiind condus la Spitalul Jude`ean Boto\aniundeis-aurecoltatprobe desânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. }nurmaverific[rilorefectuate]n bazadedate,s-astabilitc[Vasile Alexucnuposed[permisdeconducere,iarremorcaata\at[tractorului nu era ]nregistrat[ ]n circu-

selectate pentru aceast[ ampl[ ac`iune vor fi diferite pentru c[ \i num[rul zilelor de lucru va fi diferit pentru cele câteva categoriiderecenzori.Astfel,15zilevorlucra recenzorii,18recenzorii\efi\i21dezile recenzorii responsabili de circumscrip`ii urbane sau recenzorii coordonatori. (AuroraDimitriu)

«Cet[`enie activ[» pus[ la cale de Prefectur[ ]n \coli Nudoar\efiiinstitu`iilorpublice vorfilua`ilarostpentrunerespectarealegisla`ieiprivindsimbolurile na`ionale.}n\coli,cadreledidactice vor fi aten`ionate s[ respecte obliga`iadea]ncepeziuadecursuri,laclas[,cuintonareaimnului na`ional. Reprezentan`ii Prefecturii \i ai Inspectoratului |colar lucreaz[ la un protocol privind conturarea unuiprogrampilotprincareelevii s[ participe la ore op`ionale, la care s[ ]nve`e despre simbolurile na`ionale, despre institu`iile statului\irela`iiledintreacestea. „Este un program special, care se va derula probabil la clasa a VIII-a sau chiar \i la a VII-a.

Lectoriidorims[fiedinsistemul administrativboto\[nean,dinInspectoratul|colarJude`ean,Prim[rie, Prefectur[, Consiliul Jude`ean”,adeclaratprefectulCristian Roman. Lectorii nu vor fi pl[ti`i pentru acesteop`ionaledin\coli,vafiun programcaresebazeaz[pevoluntariat.Laoreleop`ionalealeProgramului„Cet[`enieactiv[”,elevii vor ]nv[`a despre  Constitu`ia României,despremodulcumeste organizat statul român \i despre puterile ]n statul român, despre institu`iile fundamentale ale statului\idesprerela`iilordintreacestea, ca \i despre simbolurile na`ionale.(AuroraDimitriu)


6

1august2011 B[sescu:«Uniipoliticienipopuli\tiau]nceputs[sepreg[teasc[decampanie».TraianB[sescuaie\itdinnoularamp[\i aacuzatoparteaclaseipoliticecaredeja«sepreg[te\tedecampanie».Pre\edinteleRomânieiasus`inutr[spicatc[`ara noastr[estepeundrumpunsic[«trebuies[r[mân[serioas[». „Problemaeste,dinceamobservat]nultimelezile,c[unii politicienipopuli\tiau]nceput[s[sepreg[teasc[decampanie.Nu,Româniatrebuies[r[mân[serioas[.Acestaestemesajul meuc[tredumneavoastr[\ia\avar[mâne\if[r[niciopromisiunecarenupoatefiacoperit[,precum]n2008,cândafost generatdezastrul\iromâniiausuferit]n2009\i2010”,adeclaratTraianB[sesculao]ntrevederecumembriidelega`iei comuneFMI,CE\iBM.Pre\edinteleRomânieia`inuts[punctezeasuprafaptuluic[„nutrebuieuitat[lec`iadin2008”.

TOPNEWS ROM^NIA Datornicii, urm[ri`i ]n pe o coloan[ toat[ Uniunea European[ Luna august ]ncepe cu averse \i temperaturi mai sc[zute

ComisiaEuropean[apropusoordonan`[asiguratoriedeblocareaconturilorbancare]norice`ar[a UEpentrurecuperarea datoriilor.M[surase refer[atâtlacompaniicât \ilapersoanefizice. Ordonan`avinedup[ces-aconstatatc[autoriifraudelorpottransfera cu u\urin`[ bani dintr-un stat membru]naltul,acumulândfonduri ]ndiferiteconturidinmaimulte`[ri. Cet[`enii sunt prejudicia`i atunci cândproduselecump[rateonlinenu suntlivrateniciodat[sauatuncicând un p[rinte aflat ]n str[in[tate nu pl[te\tepensiaalimentar[.

}nprezent,legisla`iana`ional[reglementeaz[ situa`ia ]n care banca pl[te\tedatoriac[treuncreditordincontul bancar al unui client. Situa`ia actual[]ncele27destatemembreeste complicat[dinpunctdevederejuridic,necesit[timp\iestecostisitoare. Potrivit datelor CE, aproximativ un milion de ]ntreprinderi mici au probleme cu crean`ele transfrontaliere \i ]n fiecare an se anuleaz[ datorii]nvaloaredepân[la600de milioanedeeuro,dincauz[c[este prea descurajator pentru ]ntreprinderis[fieimplicate]nlitigiijudecate]nstr[in[tate,carepotfiextrem decostisitoare. „Doresc ca recuperarea crean`elor transfrontaliere s[ fie la fel de u\oar[carecuperareacrean`elorpe

planintern”,adeclaratdnaViviane Reding, comisarul UE pentru Justi`ie.Propunereavafitransmis[

Parlamentului European \i ConsiliuluiUEpentruafiadoptat[]ncadrulproceduriilegislativeordinare.

Dinu Patriciu: Euro e pe moarte, BNR gre\e\te c[ are ca `int[ adoptarea euro OmuldeafaceriDinuPatriciua declaratsâmb[t[,laRealitateaTV, c[BancaNa`ional[aRomâniei (BNR)faceomaregre\eal[stabilind ca`int[adoptareaeuro,moned[ desprecarespunec[«vamuri». OmuldeafaceriDinuPatriciusus`inec[euro vamurimaidevremesaumaitârziu. „Eurovamuri,nu\tiucâtmaiaredetr[it,asta depindedesumelepompatedinbaniicontribuabililor,pân[cândace\tiasevorplictisi]ntotfelul deajutor[rifalimentare(...)BancaNa`ional[face ofoartemaregre\eal[stabilindca`int[adopta-

reaeuro,faceofoartemaregre\eal[luptându-se cubalaurulinfla`ieizidezi,de20deani”,aprecizatPatriciu. Potrivitacestuia,introducereamonedeiunicea fostom[sur[„abuziv[,inutil[\inociv[”. „Adoptareamonedeiunicenunumaic[afost o m[sur[ prematur[, a fost abuziv[, inutil[ \i nociv[.Dup[introducereamonedeieuros-aprodusundecalajdecompetitivitate]ntrenordul\i sudulcontinentului.Nupo`ipuneculturidiferite subaceea\iumbrel[monetar[...Producându-se aceast[diferen`[decompetitivitatepornit[dela diferen`e de tradi`ii \i de cultur[, niciodat[ un grec,unromân,unitaliansauunspaniolnuva avea aceea\i productivitate ca \i un neam`”, a spusomuldeafaceri.

Patriciuasus`inutc[mareagre\eal[aGreciei a fost tocmai adoptarea euro \i a subliniat c[ Româniaarfiajuns]nsitua`iaGrecieidac[nu amfifostfoartes[raci,iarpoliticieniiarfiavut deundes[furemaimult. „Grecianuvafisalvat[nici]n300deani,nu ]n 30 de ani. Gre\eala fatal[ a Greciei a fost adoptarea euro, pentru c[ este o unitate de m[sur[fals[fa`[demoduleideaproduce.Când citescdespresitua`iadinGreciav[dsitua`iadin Româniadeazi,pentruc[exactdeacelea\iracilesuferim\inoi(...)Noiamavutnoroculc[am fostfoartes[raci.Dac[politicieniiarfiavutde undes[furecumauavut]nGrecia,ajungeam]n aceea\isitua`ie”,amen`ionatPatriciu.

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI }NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012 }naten`iaabsolven`ilorclaseiaVIII-a ClasaaIX-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-liceutehnologic(ciclulinferioralliceului),domenii: 1.Turism\ialimenta`ie 2.Estetica\iigienacorpuluiomenesc IMPORTANT Prinparcurgereaunorstagiidepractic[de720oredepreg[tire,absolven`ii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filier[ tehnologic[, pot opta pentruob`inereauneicalific[riprofesionaledenivel2: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaX-a ClasaaXI-a -Cursuridezi/frecven`[redus[-andecompletare,calific[ri: -Buc[tar -Osp[tar(chelner)vânz[tor]nunit[`idealimenta`ie -Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist }naten`iaabsolven`ilorclaseiaXI-a Clasa a XII-a - Cursuri de zi/frecven`[ redus[ - liceu tehnologic (ciclul superioralliceului),specializ[ri: 1.tehnician]ngastronomie 2.tehnician]nturism }nscrierea\idepunereadosarului,]ncepândcu15iunie2011,lasediul\colii dinBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.123,luni-vineri,ora8.00-16.00. Rela`iisuplimentarelatelefon:0231.513.982,scoop@scoop.ro.

Primazideaugustvinecu valori termice u\or sub normele climatologice ale datei, ]ndeosebi ]n regiunile intracarpatice. Meteorologii vorbescde maxime dela 21-23 de grade ]n Transilvania \i Maramure\,pân[lacelmult 30degrade]nregiunilesudestice. Luni, cerul va fi temporar noros \i local vor fi averse ]nso`ite\idedesc[rc[rielectrice]nvestul,]ncentrul\i]n nordul`[rii\iizolat]nrest,iar vântulsedomole\te. Mar`i,vremeadevineinstabil[innordul,]ncentrul,dar \i]nnord-estul`[rii\ilamunte,undetemporarcadaverse ]nso`ite de tunete, fulgere \i scurte intensific[ri ale vântului. }n celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar ploile apar peariimairestrânsedup[-amiaz[ \i seara. Temperatura aeruluivaaveavaloricuprinse]ntre22\i30degrade,mai ridicate ]n Lunca Dun[rii, spre31degrade.

V[rul lui Lucian Bute, ]n stare grav[ dup[ ce a fost b[tut Clipedeco\marpentrufamilia lui Lucian Bute. Gelu, v[ruls[uprimar,afostsnopit ]nb[taiedemaimul`iindivizi, ieridiminea`[.B[rbatulde23 deaniera]nstaredeebrietate \ise]ntorceaacas[deladiscotecadinPechea,Gala`i. Reputa`iadecampionmondiallaboxaluiLucianBute nul-aferitpev[ruls[u,Gelu, de furia unor cons[teni. Ieri diminea`[,pecândse]ntorcea de la discotec[ ]mpreun[ cu fra`iilui\icuunv[r,tân[rul a fost b[tut crunt, de mai mul`i in\i. „Ceilal`i b[ie`i au reu\it s[ fug[, dar Gelu a r[mas.Nu\tiucuceorfidat ]nel,darl-aupisatdezicic[ l-au c[lcat ]n picioare”, ne-a declaratIonBute,tat[lvictimei\iunchialcampionului. Patruladepoli`iedinPecheaa z[ritpatruin\ifugind\iatunci l-ag[sit\ipeGeluz[cândincon\tient pe jos. Tân[rul a ajuns]nstaregrav[laspitalul dinGala`i,]ns[mediciisper[ caels[-\irevin[. „Separec[afostunconflictspontan,pornitpefondul consumuluidealcool.Aufost adu\ilapoli`iepentruaudieri cinci suspec`i \i se fac cercet[ri pentru a stabili ]mprejur[rile]ncareaavutlocalterca`ia”, a anun`at Cristina Tatulici,delaIPJGala`i.


7

1august2011 Statisticaneagr[ -Aiauzitc[]nBucure\ti,unomec[lcat dema\in[lafiecarejum[tatedeor[? -Vai,darce-oraveacubietulom

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000Enegociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-1)

1.000mp,stradaPeco,Boto\ani \iterenintravilanCurte\ti,negociabil.Telefon: 0742.046.901.(G-1)

buz.Telefon:0742.768.226. (2165-5)

*Vândcas[cutoate utilitilit[`ile,zon[semicentral[ sauterenseparatecufacilit[`ile definan`are,avans60%. Telefon:0747.768.045.(G-17)

* Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri(f[r[ targhet).Salarizareavantajoas[. Tel.0745.511.093.(2161-11)

v^nz[riapartamente

*Vândcas[cutoateutilit[`ile \iteren]nzonefoartebunedin Boto\ani\i3125mpintravilan Stânce\ti.Tel.0746.924.685. (G-1)

*Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2,decomandat,25.000E,negociabil. Tel.0747.415.297.(2153-5)

*Vândcas[b[trâneasc[pe stradaS[venilornr.137,pre` negociabil.Rela`iilatel. 0748.943.478.(G-1)

*Vândapartamentdou[camere,]nzonaBisericiiArmean[, et.2.Pre`lafa`alocului.Telefon:0740.356.786.(2157-1)

*Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(5)

*Superofert[-vândcuplata]n rate,petermenlung,partedin cas[(Boto\ani),oferspre]nchirierecamerelacas[,vândloc decas[\icump[rautomixtsau

*Vândparceleintravilan750-

angaj[ri

* Asistentmedicalprincipal, 18anideactivitate(SPITAL, M.F.),]mioferserviciile.Telefon:0748.227.160.(2166-2)

]nchirieri *}nchiriezsauvândgarsonier[ confortII,lâng[stadion,et.2, mobilat.Pre`lafa`alocului. Tel.0740.430.999.(G-6)

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

AGENDA IMOBILIAR| Agen`ia Imobiliar[ SC CAMY AGENTY SRL intermediaz[vânz[ricump[r[rigarsoniere,apartamente,vile, case, terenuri intra \i extravilane, terenuri agricole, ]nchirieri apartamente,spa`iicomerciale. Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318 e-mail: georgetabrumari@yahoo.com; www.camyagenty.ro

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

1august2011

MONDEN

C[t[linBotezatuadus-opeBianca]nIbiza.LuiC[t[linBotezatu\iBianc[iDr[gu\anupares[lepriasc[ dinplincolaborareapecareoaupentruemisiunea«Burl[ci`a»difuzat[laAntena1. Ceidoiaupetrecut ]mpreun[cuechipadefilmareos[pt[mân[devis]nIbiza,acoloundeC[t[linaalescalocdedesf[\urarea urm[toarelorac`iuni,dar\iopartedin„Nexttopmodel”,edi`iaadoua.Bote\iBiancas-audistratpeun iaht,aucolindatrestauranteledelux,aumers]ncluburirenumite\iauvizitatcelemaifrumoaselocuridin InsuleleBaleare.Ceidoifo\tiiubi`is-au]n`elescevamaibinedecâtatuncicândformauuncuplu\iaurevenit ]n`ar[joisear[,urmândcas[pt[mânaurm[toares[reiafilm[rile]ntr-oalt[loca`ieexotic[.

Pepe \i-a sfin`it casa dup[ plecarea Oanei Z[voranu

Câ\tiguri frumu\ele pentru rudele M[d[linei Manole din moartea artistei

FotoreporteriidelaziarulLibertateaausurprinsmomentul]ncare unpreotp[r[seabloculdinBucure\ti]ncarelocuie\tePepe,solistulr[massingurdup[ces-adesp[r`itdeso`ialui,OanaZ[voranu. Dup[ce\i-asfin`itsingurcasa\ima\inacuap[din Iordan adus[ chiar de el din Israel, acolo unde a sus`inut,decurând,unconcert,Pepeaconsideratc[ estenecesars[cheme\iunpreotlalocuin`asa,renovat[recent.„A`inutoslujb[debinecuvântare.Mi-a cititcamjum[tatedeor[\imi-at[mâiatcasa.Mi-adat \icuap[sfin`it[.Locuin`aestegata,numaiamde f[cutniciomodificare,amluat\itoat[mobila\iam zisc[estenormal\ibines[chem\iunpreot”,arecunoscutartistulpentruLibertatea.Acestaaad[ugatc[ nuvadormi]ns[preacurând]npropria-icas[. „O s[ vin foarte rar pe acas[. Cred c[ abia peste dou[s[pt[mânios[dorm]npatulmeu,pentruc[o s[fiumaimultplecat”,ne-aspusPepe. Epentruprimadat[cândunpreottrecepragulcasei lui Pepe, dup[ ce acesta s-a desp[r`it de Oana Z[voranu,deamintireac[reia,probabil,interpretule ]nc[bântuit.Cucâtevaluni]nurm[,Oanaap[r[sit apartamentul, luând cu ea mai multe bunuri care, declaraea,]iapar`ineau.

Corina Caragea: «Mult timp am fost tuns[ b[ie`e\te» Prezentatoarea\tirilor sportivedelaProTvse declar[oadept[astilului casual,iarprintreprefera`iieisenum[r[pantalonii,maialesc[mult[ vremeafosttuns[scurt. „Multtimpamfosttuns[b[ie`e\te, pân[ ]n liceu cred. Era alegerea p[- rin`ilormei\inuos[m[mai]ntorcla aceatunsoare.Doardedragulschimb[riinua\modificacevalamine,dar niciodat[ s[ nu spui niciodat[. Poate m-a\tundemaiscurt,dar]nniciuncaz b[ie`e\tepentruc[numisepotrive\te. Eimportants[\tiiceepentrutine\ice nu.Modatrece”,aspusCorina.Podoabacapilar[esteunuldintrelucrurile de care prezentatoarea este foarte mândr[,p[ruleilung\idreptfiindsingurul lucru pe care nu l-ar schimba pentrunimicinlume.Câtdesprestilul pecare]ladopt[]n]mbr[c[minte,acesta este unul practic \i confortabil. „Lamine]ndulapg[si`ihainecasual. Nuamcolec`iedepantofisaurochii, predomin[pantalonii.Nusuntomare fan[ahainelor.}miiauhainepentruc[ ]mitrebuiesc\idac[]miplac,nufac colec`iedenimic”,aspusCorinaCarageapentruperfecte.ro.

TragicamoarteaM[d[lineiManoleareprezentat unuldintrecelemaimediatizateevenimentedin România.Presascris[,dar maialesteleviziunile,«s-au b[tut»peexclusivit[`idup[ dispari`iainterpretei,survenit[anultrecut. Pentru c[ toat[ mass-media a alergat \i ]nc[ mai alearg[ dup[ informa`ii exclusive, venite mai alesdinpartearudelorM[d[linei, acesteaau]nceputs[primeasc[\i oferteconcrete,]nbani,]nschimbul prezen`ei lor ]n studio. Petru Mircea, so`ul regretatei artiste, a

refuzat sistematic orice fel de sum[,elpreferânds[vorbeasc[mai multlaPROTV,postul]ncareare ]ncredere, mai ales c[ a lucrat mult[vremeaici. Decealalt[parte,p[rin`iicânt[re`ei, Ion \i Eugenia Manole, au b[tut palma de trei ori cu câteva posturi de televiziune. Conform unor surse implicate ]n produc`ia respectivelorshow-uri,ceidoiau ]ncasat câte 1.000 de euro pentru fiecare contract, care presupunea apari`ialor]n4-5edi`iiconsecutivealeemisiunii.Astanu]nseamn[ totu\ic[p[rin`iiM[d[lineiaurefuzats[discutecurestulpresei,pentrueicelmaiimportantlucrufiind s[-\ifac[auzitmesajul.

Evenimente de Botosani nr.1929  

Ziarul orasului tau!