Page 1

CMYK

Verificareapotabilit[`iiapei]n jude`,]npasdemelc EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.145(1927)•Joi,28iulie2011•8pagini

Pag. 5

Fraude c[utate ]n spitale cu angaja`i ai DSP Pag. 2

Poli`i\tii de frontier[, examina`i ]n vederea disponibiliz[rilor 550deangaja`iai InspectoratuluiJude`eanal Poli`ieideFrontier[(IJPF) Boto\aniauintrat,deieri,]n febraexamin[rilor,urmând astfels[sestabileasc[lista celorcarevorplecadinsistem. Pagina 3

Un nou succes interna`ional al unui medic boto\[nean Pagina 4


2

28iulie2011

TOPNEWS

La13ani,]ncom[alcoolic[profund[.Uncopil]nvârst[de13anidincomunaDavide\ti,jude`ulArge\,a fosttransportatdeurgen`[laspitaldup[ceab[utvincuv[ruls[u\iaintrat]ncom[alcoolic[. Adolescentula fostduslaSpitalulMunicipaldinCâmpulungMuscel,undeseafl[subsupravegheremedical[,iar]nmomentuldefa`[starealuiestestabil[,scrieMediafax.Mediciii-aualertatpepoli`i\tiidinCâmpulungMuscelde stareacopiluluide13ani.Lafa`aloculuis-adeplasatunechipajaloamenilorlegii,careaustabilitc[b[iatula consumatvincuv[ruls[u]nvârst[de17ani,carelocuie\te]nsatulV[carea,comunaMih[ie\ti.

Fraude c[utate ]n spitale cu angaja`i ai DSP |efiisistemuluisanitars-auangajats[ scoat[laiveal[fraudeledinsistemulsanitar,acoloundeacesteaexist[.«Sevacrea ore`eana`ional[cu reprezentare]nfiecaredirec`iedes[n[tate public[»pentruverificareaachizi`iilorpublice,aexternaliz[rilor\iaunoraspecte dinzonapl[`ilorinformale,auanun`at ieri\efiisistemului sanitar. Ieri,MinisterulS[n[t[`iiaanun`at c[ organizeaz[ un compartimentdeintegritatespecial]nfiin`at pentru identificarea \i combaterea fraudelor din sistemul de s[n[tate românesc. Guvernul României a aprobat, ieri, Hot[rârea pentru modificarea \i completarea Hot[râriiGuvernuluinr.144/2010privind organizarea \i func`ionarea Ministerului S[n[t[`ii, conform c[reia se organizeaz[ compartimentuldeintegritate. Laniveldeminister,exper`iicarevoractiva]naceast[nou[struc-

tur[facpartedintrespeciali\tii]n audit\icontroldincadrulministerului \i vor avea competen`e ]n verificareaachizi`iilorpublicerealizate ]n sistem, a externaliz[rilor \i]naaltoraspectedinzonapl[`ilorinformaleetc. „MinistrulCsekeAttilaaanun`at c[ ]nc[ de anul trecut a avut ]n vedere organizarea unui astfel de compartiment, c[ ]n S[n[tate este

nevoiedeconstituireaunuigrupde exper`i pe probleme legate de corup`ie \i fraudare a achizi`iilor publice”,adeclaratLidiaOnofrei, purt[tor de cuvânt al DSP Boto\ani. }n vederea noilor modific[ri ce voravealoclaniveldeminister\i dedirec`iides[n[tatepublic[,MS a]ntocmitunproiectcufinan`are dinfonduristructurale,]nvaloare

de3milioanedeeuro,careseafl[ ]nprezentpecircuituldeavizare. Proiectul,cutitlul„Bunaguvernareprinintegritate\iresponsabilitate]nsistemuldes[n[tate”,are cascopcreareauneire`elena`ionale cu reprezentan`i ]n fiecare direc`ie de s[n[tate public[ pentru identificarea\icombatereafraudelordinsistemuldes[n[tateromânesc.(AuroraDimitriu)

Societate de confec`ii amendat[ de inspectorii de munc[ Amend[de8.000delei]n urmaunuicontrollasocietateaundeoangajat[s-aaccidentatlaloculdemunc[.Este vorbadeSCSpezimaSRLdin municipiu,unde]nziuade14 iulieafostaccidentat[muncitoareaUrzic[DanielaMaria lama\inadec[lcat. }nurmaverific[rilordemaratedeinspectorii dincadrulInspectoratuluiTeritorialdeMunc[, s-aconstatatc[ladatacontroluluiunitateanu poate face dovada verific[rii periodice ISCIR dinanul1997\iniciaautoriz[riifunc`ion[rii cazanuluideaburtipVAP100x8. Inspectorii au constatat lipsa ap[r[torilor la transmisiile la dou[ centrifugi de sp[lare \i neacoperirea ]ntregii suprafe`e riscante de transmisielaoma\in[desp[lat,lipsacolierelor de protec`ie pe flan\ele conductelor de aburi, ap[ fierbinte la cazanul de abur, lipsa

evalu[rii riscurilor de accidentare \i ]mboln[vireprofesional[,lipsaplanuluideprotec`ie \iprevenirepeliniedesecuritate\is[n[tate]n munc[, precum \i lipsa fi\elor de aptitudini carese]ntocmescdec[tremediculdemedicinamuncii,dup[efectuareaexamenuluimedicallaangajare\iperiodic. Deasemenea,s-amaiconstatatc[lainstruirealucr[torilorpeliniedesecuritate\is[n[tate ]nmunc[nuaufostprelucratefi\eletehnicede securitate ale substan`elor chimice utilizate ]n activitateadesp[laretextile,dinlipsaacestora, lipse\te semnalizarea de securitate la riscurile mecanice,chimice\itermice,precum\ievaluareariscurilor]nvedereastabiliriicategoriilordeechipamentindividualdeprotec`iecare trebuieacordatelucr[torilor,func`iederiscurileexistente]nunitate. „Ca urmare a neconformit[`ilor constatate fa`[deprevederilelegisla`iei]ndomeniulsecurit[`ii \i s[n[t[`ii ]n munc[, societatea  a fost sanc`ionat[contraven`ionalcusumade8.000 lei”,adeclaratStelianMettler,inspector\efal ITM.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Lucr[ri la re`eaua de ap[ amânate SC Nova Apaserv SA Boto\ani anun`[ reprogramarea lucr[rilor de conexiuneaconductelornoila re`eauadeap[amunicipiului Boto\ani efectuate pe stradaVârnav,carenecesit[ ]ntreruperea furniz[rii apei pentru joi, 28 iulie 2011 ]ntre orele 10.0018.00.Tot]nziuadejoi28 iulie 2011 ]ntre orele 10.00-18.00, sunt programatelucr[rideaceea\inatur[ \i ]n zona Parcului Curcubeului, care necesit[ de asemenea sistarea furniz[rii apei, fiind afecta`i locuitorii de pe str[zile ScipioneB[descu,Theodor Boyan, Livezilor, D.Brândz[, Curcubeului, al. Prim[verii, Teilor, al. Cinema,al.Eliber[rii. Pentru evitarea efectelor negative cauzate de lipsa apei, Nova Apaserv roag[ consumatorii s[-\i creeze rezervedeap[pentruperioadade]ntrerupere.(D.R.)

Bani pentru \coli \i s[n[tate de la bugetul local Rectificarebugetar[pentru municipiul Boto\ani ]n \edin`a de Consiliul Local de azi, ]n valoare de 931,70 mii de lei. O parte din bani se vor duce la investi`ii ]n unit[`ile \colare. La capitolul bugetar „}nv[`[mânt”sepropuneo suplimentare cu 201,50 de lei. „Este o rectificare pozitiv[important[\ioparte dinace\tibanisevorduce pe investi`iile din unit[`ile \colarecesevorrealizape aceast[perioad[averii”,a declaratC[t[linFlutur,primarul municipiului Boto\ani. Prin proiectul de hot[râresepropunemodificareabugetuluidevenituri\i cheltuieli pe anul 2011 a Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” din municipiu,prinmajorareaveniturilor \i cheltuielilor cu sumade263,67miidelei. La partea venituri, suplimentarea acestora se propune pe seama veniturilor propriidinprest[riservicii, din sponsoriz[ri, din contractele cu Casa de Asigur[rideS[n[tate\iDirec`ia deS[n[tatePublic[.Rectificareabugetar[dinaceast[ lun[nuesteprimadinacest an aprobat[ de consilierii locali.(PetronelaRotariu)


3

28iulie2011 Ob[trân[dinPrahova,b[tut[defiica\inepoataei.Ofemeiede64deanidinPrahovaafostomorât[]nb[taietocmaidecele caretrebuiaus[-ifiesprijinlab[trâne`e,fiica\inepoataei. Trista]ntâmplares-apetrecut]nTârgu\orulVechi,]nurm[cudou[ s[pt[mâni.Veciniib[trâneipovestescc[nepoatade16ani\ifiicafemeii]if[ceauzileleamarecerându-ito`ibaniidepensie. Conflictul,probabil,aplecattotdelabani]nziua]ncareasupravictimeiaut[b[râtceledou[rude,lovind-ocuunlevier,dar\icu obât[.Lastrig[teleeideajutor,aintervenitso`ul,careasunatimediatlaambulan`[v[zândstarea]ncareoaduseser[celedou[. B[trâna,culeziunipetotcorpul\ifracturilamâini\ilapicioare,afostdus[laspital,undeamaisupravie`uitdoardou[s[pt[mâni. Acumfiicab[trânei\inepoataeide16anisuntcercetate]nlibertatea,darrisc[anigreide]nchisoare,potrivitstirileprotv.ro.

ESEN~IAL

Poli`i\tii de frontier[, examina`i ]n vederea disponibiliz[rilor 550deangaja`iaiInspectoratului Jude`eanalPoli`ieideFrontier[ (IJPF)Boto\aniauintrat,deieri, ]nfebraexamin[rilor,urmând astfels[sestabileasc[listacelor carevorplecadinsistem. }nurmatest[rilorsevoralegecei40deagen`i \iofi`ericarevorfidisponibiliza`i.Ieri,230de poli`i\ti de frontier[ au fost testa`i, de la cele cincisectoare,Darabani,Stânca,Dorohoi,Române\ti \i R[d[u`i Prut, urmând ca ]n urm[toareledou[ziles[fieorganizateexamin[ri\i pentruceilal`i. Potrivitdateloroferitedereprezentan`iiIJPF, poli`i\tii au sus`inut un test gril[ cu 25 de ]ntreb[ri,iar]nfunc`iedepunctajvorfiale\icei dincoadaclasamentului. }ns[proceduraestedestuldegreoaie,pentru c[ceicarevorplecadinsistemvormaistaaproximativunan]nstructurileMAI.Acestlucruse va]ntâmplapentruc[,dup[examen,urmeaz[ perioadadecontesta`ii. Ulterior,ceiale\ipentrudisponibiliz[rivorfi pu\iladispozi`ia\efuluiInspectoratuluipân[]n lunaoctombrie,cuposibilitateaprelungirii]nc[ treiluni.

Ulterior,dac[nici]n`ar[nu]\ivorg[siunalt post,vorbeneficiapentrujum[tatedeandeajutorb[nesc,conformstatutuluipoli`istului.Deci, ceiale\inuvorp[r[sisistemul]ntr-os[pt[mân[, dou[.Examin[riledeieriaudebutat]ns[cuo

surpriz[,pentruc[doiofi`eriaualess[nusemai prezinte.„Deabiadup[datade3octombriese va\tiexactlistacelorcevorfidisponibiliza`i”,a declaratinspectorMinodoraR[cnea,purt[torul decuvântalIJPFBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Boto\[nenii ancheta`i de DNA au fost aresta`i preventiv

Magistra`ii Tribunalului Bucure\tiadispusmar`isear[arestarea preventiv[apatrupersoaneRacz PeterAttila,LivadariuIon,LivadariuStelian\iCostacheDumitru pentru29dezile,ace\tiafiindcerceta`i pentru infrac`iuni economice. Cei doi fra`i Livadariu sunt

originari din localitatea Tudora \i suntacuza`ic[]mpreun[cuceilal`i doi au prejudiciat statul cu 16 milioane de euro. Anchetatorii au stabilit c[ ace\tia folosindu-se de dou[societ[`icomerciale,subpretextul fabric[rii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este

multmaimic[,ace\tiaauachizi`ionat]nmodlegalmotorin[tipEuro 5]nregimsuspensivdeaccize. Concomitent, au eviden`iat ]n contabilitateafirmei]nmodfictiv achizi`iadelafirme„fantom[”a unei alte materii prime (p[cur[ neconform[) necesare fabric[rii

a\a-zisuluiprodusfinit. }n continuare, pe baza unor documentecontabilefalse,aufost ]nregistrate vânz[ri de petrotex c[trefirme„fantom[”]ns[]nrealitate motorina tip Euro 5 a fost comercializ at[f[r[plataaccizelor c[tre societ[`i comerciale care de`insta`iidedistribu`iecarburan`i din jude`ele Sibiu, Boto\ani \i Br[ila, prin intermediul unor alte societ[`i„fantom[”. }nmajoritateasitua`iilor,firmele „fantom[”, cu sedii ]n România, Bulgaria \i Ungaria, au fost constituite ]n mod special pentru a creaaparen`adelegalitateaacestuicircuitinfrac`ional.Baniiob`inu`i ]n aceste modalit[`i erau retra\idec[tremembriigrupuluiinfrac`ional din unit[`ile bancare prinintermediulunorfirme„fantom[”,pebazaunorjustific[rifictivecumarfiachizi`iadecereale saufiervechi,sau]nnumeleunor persoanefizicecarenuaveaunici o leg[tur[ cu aceste opera`iuni. (D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ A lovit ma\ina ]ncercând s[ pun[ centura de siguran`[ pasagerului din dreapta Untân[rdinSt[uceniaprovocatmiercuriunaccidentdecircula`ie]nmunicipiulBoto\ani,din cauza neaten`iei, intrând ]n plin ]ntr-o ma\in[ parcat[. }n jurul orei11.00,Ionu`C.,]nvârst[de 25deani,lavolanuluneiDacii 1310, circulând pe strada IC Br[tianudinsprecentrulora\ului spre bariera Suli`a, ]n zona Liceului Pedagogic, ]ncercând s[-ipun[centuradesiguran`[pasageruluidepeloculdindreapta pierde controlul volanului \i ajunge]ntr-unOpelparcatregulamentarpemargineadrumului. }nurmaimpactuluiambeleautovehicule au fost avariate iar patrupersoanedinDacieauavut nevoiede]ngrijirimedicalefiind transportate la spital. Au suferit leziunimaiserioasetreipersoane Ilie P., ]n vârst[ de 76 de ani, VasileA.,de65deani\iAngela N. de 35 de ani, to`i din satul Tocileni ]ns[ nici unul dintre ei nuafostinternat. |oferulnuseaflasubinfluen`a b[uturilor alcoolice, ]ns[ este cercetatpentrus[vâr\ireainfrac`iuniidev[t[marecorporal[din culp[.(D[nu`R.)

Cercetat pentru c[ \i-a ]njunghiat nepotul B[rbatul din R[chi`i ce \i-a ]njunghiatnepotul]nburt[vafi cercetatpentrutentativ[deomor calificat.Mediciilegi\tiaustabilitc[victimaaavutnevoiede2830 zile ]ngrijiri medicale pentru vindecare.DumitruO.,]nvârst[ de62deaniaconsumatb[uturi alcoolice ]mpreun[ cu nepotul s[u Constantin L., ]n vârst[ de 40deani.Pefondulunuiconflict mai vechi cei doi s-au luat la har`[.Nepotuli-atrasunpumn unchiului, ce s-a pr[bu\it la p[mânt. Drept r[zbunare acesta cânds-aridicatcuuncu`itce]l avea asupra lui l-a lovit pe Constantin L. provocându-i o plag[ adânc[ ]n abdomen. Din fericirepentruacestamediciiau reu\its[-isalvezevia`a.„Leziunileabdominale\i\oculhemoragic au pus ]n primejdie via`a p[r`ii v[t[mate. }n cauz[ a fost sesizatParchetuldepelâng[Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\ireainfrac`iuniide«tentativ[de omor calificat». Cercet[rile sunt continuate de c[tre procuror \i lucr[toridincadrulServiciuluide Investiga`iiCriminaleBoto\ani]n vederea solu`ion[rii cauzei”, a men`ionat comisar \ef Gabriel Miron,ofi`errela`iipublicealIPJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

28iulie2011

TOPNEWS

Pensionariivorputeacump[raalimentemaiieftine.Guvernulaaprobatunmemorandumprivind programulprincarepensionariivorputeacump[raalimentelapre`uricu20-30lasut[maiieftine. Lanivelul]ntregii`[riartrebuis[apar[ore`eadeastfeldemagazine,detipuleconomatpentru pensionari,]ncares[fiedistribuitealimenteledebaz[lapre`urimaimici.Programulsenume\te „Co\uldesolidaritatepentrupensionari”\i,de\iguvernan`iinuvoteaz[pentruprimaoar[unastfel deprogram,eisper[cadedataaceastas[aib[maimultsucces,noteaz[Realitatea.

Un nou succes interna`ional al unui medic boto\[nean Lucrareapetem[de cardiologieaunui medicboto\[neana fostacceptat[la Berlin,deSocietatea Cardiovascular[ European[,urmând s[fieprezentat[peste câtevas[pt[mânila acestforum.«Prea multelacrimidesuferin`[duclainsuficien`[cardiac[»este titlulacesteilucr[ri, construit[pebaza uneiobserva`iif[cute peuncazmaideosebit,dup[cum]lprezint[autoarea. „Terapia unei boli nu ]nseamn[ numai strict medica`ie”, afirm[ medicul Sofica Bistriceanu (foto), aceast[ observa`ie fiind de fapt punctuldeplecare]nrealizarealucr[riiceurmeaz[s[fieprezentat[ pe1septembrielaBerlin.Elementuldenoutateprezent]nlucrare]l reprezint[valoareaputeriienergiei gândurilorpentruevolu`iabolilor. Cazul prezentat ]n lucrare de medicul boto\[nean Sofica Bistriceanu a fost urm[rit ]n perioada 2009-2011. Este un caz ]n care agravarea bolii cardiovasculare a venitprintr-osuferin`[emo`ional[. Decesul unei persoane apropiate pacientei, o suferin`[ sufleteasc[ intens[, a constituit elementul de agravareabolii,lacrimileadunate ]n timp ducând la decompensarea cordului.

}n lucrarea trimis[ la Berlin ]n luna martie a acestui an, pentru care autoarea a primit ieri vestea c[i-afostacceptat[pentruprezentare]nseptembrie,searat[c[,pe lâng[terapiaspecific[insuficien`ei cardiace,ovaloareenergetic[benefic[opotaveacuvintele\igândurile pozitive. }n lucrare se prezint[\icolaborareacufamilia,]ntr-un plan de terapie complex, se prezint[ observa`iile legate de comportamentul pacientului, conexiuneacufactoriidemediu,cum se modific[ boala, mai mult sau mai pu`in, prin interven`ia familiei, a prietenilor, efectul companiei animalelor asupra evolu`iei bolii,etc. „Am avut lucrarea de doctorat pe diabet-hipertensiune-dislipidemie\ideaiciconexiuneameacu Societatea European[ de Cardiologie,defaptSocietateaMedicilor

de Familie la nivel european, cu axare pe probleme de cardiologie”, a declarat medicul Sofica Bistriceanu. Studiile medicului boto\[nean despre valoarea puterii energiei gândurilor pentru evolu`ia bolilor intr[]ntr-unserial]nceput]n2009 cu dou[ lucr[ri prezentate la Dallas. A treia lucrare, „Influen`a mediului energetic ]n patologie”, a fost acceptat[ ]n Atlanta, la ForumulSUA,darnuapututfiprezentat[ de autoare acolo \i a fost transferat[ la o alt[ manifestare \tiin`ific[, ]n Nepal, unde Sofica Bistriceanu\i-aprezentat\ilucrareadedoctorat. A patra lucrare cu referire la acela\isubiectafostlaLisabona, „Efectele valorii energetice a cuvintelorlapopula`ia]nvârst[”. Ar[maslastadiuldelucrare]nre-

gistrat[. „Nu am avut fonduri s[ m[deplasezpentruaoprezenta”, adeclaratautoarea. Acumurmeaz[lucrareapecare vatrebuis[oprezintela]nceputul luniiseptembriedelaBerlin. Recent, medicul boto\[nean recunoscut deja ]n lumea medical[ interna`ional[ pentru particip[rile laforumurile\tiin`ificedindomeniu a mai punctat un succes pe aceastalinie.AprezentatlaCongresul SUA o lucrare admis[ la categoria «postere cercetare», al[turidealte18lucr[ridin]ntreaga lume. Pân[]nprezent,mediculboto\[nean a prezentat interna`ional 43 delucr[ri\tiin`ifice,]ncepânddin 2006,când\i-af[cutdebutulcuo lucrare la Conferin`a anual[ de cercetare ]n medicina de familie, dinSUA.(AuroraDimitriu)

Contraband[ de `ig[ri cu c[ru`a Poli`i\tiidefrontier[audepistatdoib[rba`icaretransportau]ntr-unatelaj3.700pachetede`ig[ridecontraband[. Mar`i diminea`[, ]n jurul orelor 09.30, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la SectorulPoli`ieideFrontier[Române\ti,aflat]n patrulare, a observat un atelaj care se deplasa dinsprefrontier[sprelocalitateaB[diu`i,]ncare seaflaudou[persoane.Atelajulafostopritde c[trepoli`i\tiidefrontier[,careauconstatatc[ ]nacestaseafl[Ionu`D.,]nvârst[de22ani\i Ciprian D., ]n vârst[ de 25 de ani, care nu-\i justificauprezen`a]nzon[.}nmomentul]ncare au observat poli`i\tii de frontier[, cei doi au aruncatdinatelajdou[colete.Acesteacon`ineau

`ig[ri\iaufostg[sitelaaproximativ200metri deatelaj,fiind]nvelite]ntr-oprelat[derafie. }nurmacercet[rilor,s-aconstatatc[celedou[ coletecu`ig[riaufosttrecute]ndiminea`ade26 iulie2011,pesterâulPrutcuajutoruluneib[rci pneumatice,urmândafitransportatedeceidoi pân[]nlocalitateaB[diu`i. }n urma inventarierii celor dou[ colete, au fost g[site 3.700 de pachete de `ig[ri, marca Plugaru, timbrate R. Moldova. ~ig[rile, ]n valoaredeaproximativ32.000lei,aufostridicate de c[tre poli`i\tii de frontier[ ]n vederea confisc[rii. Pe numele celor doi tineri a fost ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iuniidecontraband[\ievaziunefiscal[. Cei doi au fost re`inu`i pentru 24 de ore, urmând a fi prezenta`i instan`ei cu propunere dearestarepreventiv[pentruoperioad[de29 dezile.(D.R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ S-a aprobat finan`area pentru lucr[rile la parcul de la Corni\a S[pt[mâna viitoare va fi semnatcontractulpentrufinan`area Parcului Regional deAgrementCorni\a.Conform celor declarate de C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani, s-a primitdelaAgen`iadeDezvoltare Regional[ Nord-Est delaPiatraNeam`oadres[ oficial[ prin care este ]n\tiin`at c[ se poate semna contractuldefinan`arepentru Corni\a. „Acesta este, practic,ultimulpaspecare trebuies[-lfacem.Cas[se urgenteze semnarea contractului,maimultdecâtsiguros[m[ducpersonalla Bucure\ti. E greu s[ spunemc[vavenidoamnaministru Elena Udrea la Boto\ani s[ semneze contractul”,adeclaratC[t[linFlutur. Valoarea lucr[rilor de la parcul Corni\a este de circa 20 milioane de euro. (PetronelaRotariu)

Prim[ria Boto\ani a primit 6 hectare de teren de la MApM }n \edin`a de Consiliul Localdeazisevavotatrecerea celor 6 hectare de teren din strada Pacea din administrarea Ministerului Ap[r[riilamunicipalitate. „Proiectul de hot[râre, supusaten`ieiCL,propune treceredindomeniulpublic ]ndomeniulprivatalmunicipiului a unui teren din Str. Pacea, ]n suprafa`[ de 52.278 mp. Terenul ]n discu`ie a fost proprietate destat]nadministrareaMinisteruluiAp[r[riiNa`ional \i a fost trecut prin Hot[râreaGuvernuluiRomâniei nr. 984/2010 ]n proprietatea municipiului, domeniul public \i administrarea Consiliului Local”, a spus C[t[lin Flutur, primarul municipiului. Conform actuluinormativ,terenulvafi utilizat pentru atribuirea princompensarec[trepersoanele ]ndrept[`ite s[ fie desp[gubite ca urmare a aplic[rii prevederilor legisla`iei reparatorii ]n domeniul propriet[`ii \i pentru realizareaunorproiecteale municipalit[`ii. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

28iulie2011 Guvernulfacenoiconcedieri.Executivuladecis]ncepereaprocedurilordedisponibilizare]nacestanpentru1.300 deposturicontrolatedeMinisterulEconomiei,persoaneleconcediateurmânds[primeasc[,pân[]n2014,indemniza`iide\omaj\ivenituridecompletare. Deciziaafostluat[prinhot[râreaprobat[]n\edin`aExecutivului.Conform listeiaprobatedeGuvern,CompaniaNa`ional[aHuileivadisponibiliza900deangaja`i,Termoelectricavarenun`a la300salaria`i,iarElectrocentraleDevavaconcedia100depersoane,scriemediafax.ro.Cuantumulveniturilorde completarevaficalculatdiferit,]nfunc`iedevechimea]nmunc[.Guvernulapreciaz[c[,]nurmaacestordisponibiliz[ri,sumacheltuit[delabugetuldestat\icelalasigur[rilorde\omajsevaridicala25milioanelei.

TOPNEWS Verificarea potabilit[`ii apei ]n jude`, ]n pas de melc ratoac`iunepeliniedesupraveghereas[n[t[`iipopula`iei,ac`iunecareeste]ncursdederulare”, adeclaratmediculStelaCre`u,directoruladjunctalDSPBoto\ani.

Nuseg[sescbani pentruaceast[ac`iune,carearda garan`iepopula`iei dinlocalit[`ilejude`uluic[arede undeconsumaap[ decalitate.Reprezentan`iiDSPspun ]ns[c[efortulfinanciardinpartea prim[riilornuarfi preamarepentru aceast[verificare. Cevamaimultde20deprim[rii din jude` au verificat pân[ acum potabilitateaapeidinfântânilepublice.Celpu`inastaafirm[conducereaDirec`ieideS[n[tatePublic[ (DSP) Boto\ani, care a demarat, cumaibinedeolun[\ijum[tate ]n urm[, o ac`iune care prive\te verificareacalit[`iiapeiconsumate delocuitoriijude`ului. Medicul Stela Cre`u, directorul adjunct al DSP Boto\ani, afirm[ c[,pebazarezultatelorob`inutela analizele de laborator f[cute la DSP, nu ar fi probleme cu apa fântânilor publice ]n localit[`ile unde prim[riile au f[cut pân[ acum testele solicitate de autorit[`ilesanitare. „Analizele de laborator nu au pus]neviden`[problemedepota-

Adrese trimise prim[riilor de la ]nceputul lunii iunie

bilitatelafântânilepentrucares-au f[cut pân[ acum testele. |i din punct de vedere fizico-chimic, \i

Asistenta medicului Teodoroiu, retrogradat[ Dinfunc`iadeasistent[medical[ atrecutsecretar[.Estevorbadespre Brându\a Honciuc, asistenta medicului Liliana Teodoriu, de la Cabinetul de Expertiz[ Medical[ dincadrulCaseiJude`enedePensii (CJP). Revenit[ la locul de munc[, aceasta ocup[ postul de secretar[. Deciziaafostluat[deconducerea CJP,careachemat-odinconcediu. Dinceledeclaratede|tefanDodi`[, directorul executiv al CJP, Brându\aHonciucsevaocupade problemele de secretariat \i va puneladispozi`iaorganelordeanchet[ dosarele medicale solicitate deacesteorgane. „Afostrechemat[lamunc[pentruc[trebuias[duc[laParcheto seriededosare,s[fac[copiidup[

aceste dosare \i nu avea cine. Ea fiindacolo,\tiindacoloabsoluttot, se va ocupa de copierea dosarelor medicale”,adeclarat|tefanDodi`[. Salariulpeaceast[perioad[vafi acela\ica\ipân[acum\ivaocupa postul de secretat[ pân[ la luarea deciziei instan`ei. }n acela\i timp, din luna iunie, printr-un Ordin al CaseiNa`ionaledePensii,s-adescentralizat solu`ionarea contesta`iilor ]mpotriva deciziilor capacit[`ii de munc[, fiind ]nfiin`ate comisii peregiuniale`[rii. Contesta`iiledelaBoto\ani,al[turideceledelaIa\i,Suceava,Bac[u \i Vaslui vor fi rezolvate la Ia\i. Cabinetul de expertiz[ va fi redeschispedatade1august.(PetronelaRotariu)

bacteriologic rezultatele au ie\it bune, Dar mai sunt ]nc[ multe prim[rii care trebuie s[ vin[ s[

efectuezeanalizelelaapadinfântânilepublice.Noile-amtrimisadreselatoate,pentruc[amdema-

Ac`iuneaafostdemarat[]nurm[ cu aproximativ o lun[ \i jum[tate,cândDSPa]nceputs[trimit[adresec[treprim[rii,cerându-les[intre]nlegalitatecuverificareapotabilit[`iiapeidinfântânilepublice. }nadreselis-asolicitatcatagrafiereafântânilorpublice\itrimitereaprobelorpentruanalize. „Primariisuntobliga`is[verifice potabilitatea apei din fântânile publice,`inându-secontc[aprovizioneaz[ \coli, gr[dini`e, un num[r mare de locuitori”, a mai men`ionatmediculStelaCre`u. Potrivit reprezentan`ilor DSP, costuluneianalizenutrecede100 delei,darcutoateacesteamotivul invocatdeprimariestelipsafondurilor pentru efectuarea acestei verific[ri. }nadreseleexpediateprim[riilor de DSP au fost ata\ate \i informa`iireferitoarelacosturileanalizelorlaap[.De\i]nlegisla`iesunt prev[zutesanc`iunipentruprim[ - riilecarenusolicit[analizepentru verificarea potabilit[`ii apei din fântânilepublice,inspectoriisanitari nu au trecut ]nc[ la astfel de m[suri de constrângere. (Aurora Dimitriu)

Se ]nt[resc for`ele la primirea urgen`elor ]n spitale Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP) Boto\aniurmeaz[s[transmit[MinisteruluiS[n[t[`ii o situa`ie cu num[rul de medici de care ar mai fi nevoie]nunit[`iledeprimireaurgen`elordinspitale. Ierieraua\teptatelaDSP,delaunit[`ilemedicale cu paturi care au astfel de servicii de primire a urgen`elor,situa`iicunum[ruldemedicicarearmai puteafi]ncadrat]nurm[toareleluni. „Dincâte\tiueu,lanoisuntcamacoperiteaceste unit[`ideprimireaurgen`elor,dara\tept[ms[vedem ce comunic[ spitalele”, a declarat medicul Dumitri`aMihailovici,directorulDSPBoto\ani. Situa`ia a fost cerut[ la Ministerul S[n[t[`ii ]n cadrul ultimei videoconferin`e, la care au participat \efiaisistemuluisanitardinMS\idinfiecarejude`. Informa`iile cerute de Ministerul S[n[t[`ii privesc acoperirea cu personal calificat a acestei zone, a mediciniideurgen`[. }ncadr[rilelaunit[`iledeprimireaurgen`elornuar afectaplafonulcheltuielilorsalarialeimpusunit[`ilor

medicale,]ntrucâtpentruacesteserviciisalarizarease facedec[treminister.(AuroraDimitriu)


6

28iulie2011

TOPNEWS

P[ze\tezmeuracupistolul.Singuraplanta`iedezmeur[dinjude`ulBra\ovbeneficiaz[deopaz[ie\it[dincomun.Aregardelectric, turndeobserva`ie,doicâinipatruleaz[zi\inoapte,iarproprietarul`inepistolulmereuaproape.Totul,deteamaho`ilor. Dup[ce]n urm[cutreianiainvestit25.000deeuro]ntr-oplanta`iedezmeur[,ConstantinZlates-as[turatcaho`iis[]\ibat[jocdemuncalui, a\ac[\i-atransformattarlauadinlocalitateaCrizbav]ntr-ofort[rea`[.„Amadusdoicâinidup[ceho`iimi-aufurat40destâlpidin beton.Gardulelectriceste\ipentruoameni,\ipentruanimale.Cine-latinge]icl[n`[nescdin`ii\ifuge.Depu`intimpmi-amluatarm[ defoc,pentruc[satul[staetaredubios.Dac[\tiam,nu]ncepeamafacereaaici.Suntpreamul`irromi\i-scaaspiratoarele”,seplângeZlate.Planta`iafamilieiproducecirca4-5tonedezmeur[anual.Unkilogramdefructesevinde]npie`elebra\ovenecu14lei.

Românii au cea mai lung[ s[pt[mân[ de lucru din UE Angaja`iicunorm[]ntreag[din Româniaaulucratanultrecut 41,3orepes[pt[mân[,celmai ridicatniveldinUE,undemedia estede39,7ore,\imaimult decât]n`[riprecumGermania sauMareaBritanie,]ntimpce lapolulopussesitueaz[finlandezii,cu37,8orepes[pt[mân[. Româniaesteurmat[deLuxemburg(40,8 ore),MareaBritanie,Polonia,Germania\i Bulgaria(toatepatrucu40,5deore),respectivEstonia\iCehia(ambele40,4ore). }nRomânia,s[pt[mânadelucrunormal[ negociat[ colectiv a fost de 40 de ore anul trecut,maxim]nUE,laegalitatecuBulgaria,Estonia,Grecia,Ungaria,Letonia,Litu-

ania, Luxemburg, Malta, Polonia \i Slovenia.Ceamairedus[s[pt[mân[delucrunegociat[colectivafostceadinFran`a,de35,6 ore,potrivitunuiraportalFunda`ieiEuropene pentru }mbun[t[`irea Condi`iilor de Munc[\iVia`[(Eurofound). Limita maxim[ legal[ pentru o s[pt[mân[ delucru]nRomâniaafostanultrecut48de ore,maxim]nUE,al[turidealte15state.Minimuleste]nregistrat]nBelgia,de38deore. }nprivin`aconcediuluimediuanualpl[tit, stabilitprinnegociericolective,România,cu 21 de zile, se situeaz[ la coada unui clasamentformatdin14stateUEpentrucaresunt disponibile informa`ii. Cipru \i Estonia, cu 20dezilefiecare,ocup[ultimapozi`ie.De celemaimultezilepl[titedeconcediubeneficiaz[danezii\igermanii(câte30dezile). Românii au ocupat primul loc ]n spa`iul comunitar\i]nprivin`anum[ruluianualde

oredemunc[acceptateprinnegociericolective,cu1.864ore,urma`idepolonezi(1.865 ore),bulgari,estoni,unguri\isloveni(1.848 ore). Germania (1658,8 ore), Danemarca (1.628) \i Fran`a (1.602,6) ocup[ ultimele locuri.]nUEopersoan[lucreaz[anual,]n medie,1.714,9ore. Lanum[ruldes[rb[torilegale,Româniaa fostanultrecutpepenultimapozi`ie]nUE, cu\asezile.DoarOlandaaavutmaipu`ine s[rb[tori legale decât România, respectiv cinci.Celmaimarenum[rdes[rb[torieste ]nregistrat]nSpania(14),urmat[deMalta, Slovacia\iCipru(toatecu13zile).Mediala nivelulUniuniiestede9,6ziledes[rb[tori legaleanual. Eurofoundesteunorganismcomunitar]nfiin`at]n1975deConsiliulEuropean,pentru acontribuilaplanificarea\iproiectareaunor condi`iimaibunedevia`[\imunc[]nEuropa.

Na\ul lui Sorin Blejnar, audiat la DNA Consilieruldestat]nDepartamentulSecurit[`iiNa`ionalealAdministra`ieiPreziden`iale,AdrianDaniel Moldoveanu,afostaudiat deprocuroriiDNAcamartor]ndosaruldecorup`ie delaPortulConstan`a,numeles[ufiindfolosit]ndiscu`iidintresenatorulMirceaBanias\iEugenBogatu. Sursejudiciareaudeclaratpentru Mediafax,c[laaudieriafostconvocatna\uldecununiealluiSorin Blejnar,AdrianDanielMoldoveanu,careeste\iconsilierdestatla Pre\edin`ie.

Moldoveanuadatodeclara`ie]n calitatedemartorcaurmareafaptuluic[numeles[uafostinvocat de mai multe ori ]n ni\te discu`ii dintre senatorul Mircea Banias \i Eugen Bogatu, fostul director al Direc`iei Domenii Portuare din Constan`a. Potrivit surselor citate, Moldoveanuadeclaratprocuroriloranticorup`ie c[ ]l cunoa\te de foarte multevremepeEugenBogatu,deoarece au f[cut \coala ]mpreun[, darc[nul-amaiv[zutdeaproape \apteani. ReferitorlaMirceaBanias,consilierul a declarat c[ a auzit de el dup[ceopersoan[i-arficeruts[ se]ntâlneasc[cusenatorul.}ntâlnireadintreeinuamaiavutloc]ns[,

deoarecesenatorulnus-amaiprezentat,context]ncareMoldoveanu nuarmaifidorits[]l]ntâlneasc[ pe motiv c[ ar fi neserios, a mai notat consilierul ]n declara`ia sa, potrivitsurselorcitate. }n urm[ cu o zi, ]n leg[tur[ cu acestdosars-aprezentatlaDNA\i fostulsecretargeneralalMinisteruluideInterne,Lauren`iuMironescu, acesta asistând la perchezi`ia informatic[asupracelortreilaptopurialesaleridicate]nurmadescinderilordinPortulConstan`a. Lauren`iuMironescu,arestatini`ial]ndosarulprivindafacerileilegaledinPortulConstan`a,ap[r[sit arestul preventiv ]n urma deciziei din21iuniea}nalteiCur`ideCasa`ie\iJusti`ie.Totatunciaufost

elibera`i\iLiviuBratu-adjunctal \efului Biroului Vamal Constan`a SudAgigea,AdrianP[tra\cu-ofi`erdepoli`ie,comandantal„Grupului de nave” Constan`a din cadrulInspectoratuluiGeneralalPoli`ieideFrontier[\iCorneliuP[un. Dintrecele21depersoanearestate]ncauz[,maisunt]narestpreventiv14. }ndosarestecercetat\isenatorul PDLMirceaMariusBanias,]ncazulacestuiaprocuroriiluândm[surainterdic`ieideap[r[si`arapentru30dezile,fiindacuzatdeaderarelaungrupinfrac`ionalorganizat,traficdeinfluen`[\iinstigarela delapidare. EugenBogatu,fostuldirectoral Direc`iei Domenii Portuare din

Constan`a,esteconsideratdeprocurorii anticorup`ie „leader” al grupuluiinfrac`ional,carederulau afaceriilicite]nPortulConstan`a. „Grupul infrac`ional organizat” cares-arficonstituit,potrivitprocurorilor DNA, ]n vama Constan`a,prejudiciabugetuldestatcu sume]ntre50.000\idou[milioane deeurolafiecaretransport. „Sumeledebanieraucerutecuo frecven`[ zilnic[, ]n cuantum cuprins]ntreomie\i7.000dedolari pentru fiecare transport. }n aceast[ modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat,]nunelesitua`ii,cusumecuprinse]ntre232.186,12lei\i 8.280.932 lei pentru fiecare transportdemarf[introdusilegal”,potrivitDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ie.

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1Decembrienr. 19,anun`[peceiinteresa`ic[]ndatade16.08.2011,ora0900-organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pia`a, dup[cumurmeaz[: •]nchirierespa`ii]n: -hal[decarnepentrucomercializarecarneproasp[t[, -hal[delactatepentrucomercializareproduselactate, -hal[depreparatepentrucomercializarepreparatedincarne; •utilizareplatoupentruactivit[`iautorizate •]nchirierespa`iipentruactivit[`iautorizate Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu datade11.08.2011lasediulS.C.UrbanServS.A.Boto\ani,precum\i lasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\anipân[ladatade15.08.2011,ora14.00. Licita`iavaavealoclasediulAdministra`ieiPie`eiCentrale.


7

28iulie2011 Carne\ilapte Dou[vacirumegauplictisitecânddeodat[una: -Psst,pssst,colegacredc[oameniine`indoar pentrucarne\ilapte -Haim[,iar]ncepicuteoriaconspira`iei?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Plusgaraj. Pre`negociabillafa`alocului.Telefon:0755.954.430. *Vând2casepentrufamilii ]naceea\icurte.Pre`40.000 Enegociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-1) *Vândcas[cutoate utilit[`ile\iteren]nzone foartebunedinBoto\ani\i 3125mpintravilanStânce\ti. Tel.0746.924.685.(G-2) *Vândcas[b[trâneasc[pe stradaS[venilornr.137,pre` negociabil.Rela`iilatel. 0748.943.478.(G-2) *Vândloturidecas[,la asfalt,utilit[`i,]napropiere lâng[fermaPop[u`i,pre`

atractiv.Telefon: 0749.492.561.(6)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2,decomandat,25.000E, negociabil.Tel. 0747.415.297.(2153-6) *Vândapartamentdou[ camere,]nzonaBisericii Armean[,et.2.Pre`lafa`a locului.Telefon: 0740.356.786.(2157-2) *Superofert[-vândcuplata ]nrate,petermenlung,parte dincas[(Boto\ani),oferspre ]nchirierecamerelacas[, vândlocdecas[\icump[r automixtsaubuz.Telefon: 0742.768.226.(2165-6)

Rela`iilatel.0741.613.142. * Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri(f[r[ targhet).Salarizareavantajoas[. Tel.0745.511.093.(2161-11)

auto *VândOPELZAFIRAdin 2001,pre`negociabil.Rela`ii latel.0743.504.933.(G-2)

]nchirieri *}nchiriezsauvândgarsonier[confortII,lâng[stadion,et.2,mobilat.Pre`la fa`alocului.Tel. 0740.430.999.(G-7)

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

angaj[ri *SCangajeaz[barman.

AGENDA PREST|RI SERVICII *Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

28iulie2011

MONDEN

LoredanaadevenitvoluntaralCruciiRo\iiRomâne.Cânt[rea`aLoredanaaacceptats[devin[voluntaral CruciiRo\iiRomâne.Impresionat[desuferin`amultorb[trânicarenuaubanis[-\icumpereopâine,artistaface apelc[treto`iromâniis[le]ntind[omân[deajutor. „Etrists[\tiic[exist[atâ`iab[trânicarenuaupenimeni, eimpresionants[vezic[nupotie\idincas[\in-arecines[-iajute.V[invitpeto`is[lefimal[turi,donând pentruproiectulCruciiRo\ii.Cu2eurodona`iprinsmsla876,]noricere`eadetelefoniemobil[,putemaduce unzâmbetpechipulunuibunic.Emomentulvostrus[fi`igenero\i\is[deveni`i]ntr-adev[ringera\i:)Mai multedetaliig[si`ipewww.crucearosie.ro”,ascrisartistaMediaProMusicpepaginasadeFacebook.

Pamela de România, ofertat[ cu 5.000 de euro pentru o partid[ de sex

Andreea Marin: «Depresia ne pa\te pe to`i»

SimonaTra\c[,zis[\iPamelade România,aatrasaten`iamultor domnipoten`ifinanciarcuformeleeiapetisante.Bachiarunuldintreadmiratoriis[ii-atrimisun SMS]ncare]ioferea5.000de euro,pentruonoaptedepl[cere. Focoasablond[acuceritinimilemultoradmiratoricareoasalteaz[cutotfeluldeoferte,caremai de care mai generoase. Chiar recent, un fan i-a oferitsumade5.000deeuro,pentruaoaveape blond[ ]n patul lui. Oferta a venit prin SMS, ]n timp ce Simona se afla ]n ora\ cu prietenele ei, scriesite-ulshowbiz.ro.Acestlucruaenervat-ola culmepeSimona,careadeclarat]npres[c[este dezgustat[defaptulc[individuls-agânditc[eaar puteafacesexpebani. „Nu m[ cump[r[ nimeni pe mine \i nu c[ sunt sfânt[,darnicichiara\a.Numi-otragpebani”,a spusSimonaTra\c[. Totu\i, suma care i s-a oferit Pamelei de Româniaopropulseaz[peaceastaprintrecelemai dorite femei din showbiz, fiind de zece ori mai apreciat[ decât Mariana Moculescu, fosta so`ie a compozitoruluiHoriaMoculescu,c[reiais-auoferitdoar500deeuro,maiscriesite-ulmonden.

Catrinel Menghia: «So`ul meu e amantul perfect» Celebrulfotomodel românCatrinelMenghia,]nvârst[de25 deani,spunec[mariajuls[unuaavut niciodat[desuferit dincauzacelor19ani diferen`[careexist[ ]ntreea\iso`ulei, impresarulMassimo Brambatti. Potrivit express-press.ro, cel mai celebru topmodel al României are parte de o via`[ sexual[ activ[\ieste]ncântat[deperforman`ele\ienergiadecared[dovad[parteneruleidevia`[]ndormitor. Catrinel sus`ine c[ Massimoesteamantulperfect. Frumuse`ea cere sacrificii, iar celebraromânc[asim`itacestlucrupepropriapiele.Pentruase men`ine ]n topul celor mai valoroasefotomodele,Catrinelnufumeaz[,nubea,facesport,consum[ mai mult fructe \i legume \i beadoi-treilitrideap[zilnic.

AndreeaMarin-B[nic[am[rturisitla Antena3,c[atrecut printr-odepresiesever[dup[cean[scut, darc[,ajutat[deso`ulei,|tefanB[nic[ jr,areu\its[dep[\easc[momentul. „Când M[d[lina Manole a murit, am con\tientizat c[ ea a

trecut,probabil,printr-ositua`ie similar[ cu a mea, numai c[ eu amavutlâng[mineoamenicare m-au ajutat. Cel mai mult m-a ajutat so`ul meu. |tefan a mers cu mine la psiholog. F[r[ el nu m-a\ fi dus. (...) Cei care o judec[ aspru pe M[d[lina Manolepentrufaptulc[s-asinucis,saupeal`ii,artrebuis[fie mai aten`i cu propria persoan[. Depresia este o boal[ care ne pa\tepeto`i,s[racisauboga`i”, a povestit Andreea MarinB[nic[, la „Sinteza Zilei” (Antena3).

Evenimente de Botosani nr.1927  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you