Page 1

CMYK

Dup[admiterealaliceusecontureaz[ disponibiliz[riprintreprofesori EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.144(1926)•Miercuri,27iulie2011•8pagini

Pag. 5

Mai pu`ine teme pentru acas[

Pag. 2

Prea mul`i \efi la Nova Apaserv Pentruc[abund[de\efilasocietatea distribuitoaredeap[,«NovaApaserv» arputeaaveaaceea\isoart[ca\iApa Grup,maialesc[\isalariile]n aceast[societatemerg]mpotriva curentuluidecriz[.Celpu`inaceasta estep[rereaunorprimaridinjude` cares-au]ntâlnitieri]ncadrulunei \edin`eaAsocia`ieideDezvoltare Inter-comunitar[«AQUA». Pagina 3

Boto\[neni re`inu`i de DNA pentru trafic cu petrol Pagina 4


2

27iulie2011

TOPNEWS

PrimaMissRomâniaa]mplinit101ani.PrimaMissRomânia,a]mplinitvârstade101ani.}n urm[cu83deani,AureliaSociafostaleas[Miss,laBra\ov,fiindastfelprima‘ceamaifrumoas[‘ tân[r[din`ar[. }ntrebat[careestesecretullongevit[`iisale,doamnade101aniar[spuns:„Omul]n primulrândtrebuies[fiebun,bun[tatea`isecite\tepefa`[”,aafirmatAureliaSoci,ad[ugândc[ ]\irespect[oreledesomn,c[iube\temuzica\i]iplacefoartemults[-iajutepeceinevoia\i-toate lucruri,consider[ea,careau`inut-o]nvia`[atâ`iaani,potrivitAccesDirect.

Mai pu`ine teme pentru acas[ Temeredusesubstan`ialpentrueleviidinclaseleprimare, ]ncepândcuanul\colarviitor. }nacestsens,conducereaInspectoratului\colarJude`ean (I|J)vatransmiteoscrisoare metodic[]nv[`[torilorprin carelisevarecomandas[nu maideaatâtdemultdelucru pentruacas[elevilor. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, sus`ine c[ elevii nutrebuie suprasolicita`i cutemepentruacas[,maialesc[seafl[lao vârst[ la care trebuies[ se mai joace, s[ stea mai mult cu familia, s[ socializeze. „Sub form[derecomandare]ivomrugas[calculezestrictvolumuldetemepecareledaucopiilor,astfel]ncâtacestas[fieredusfoartemult, maialeslaclaseleprimare,undecopiiimaiau nevoie de timp liber pentru joac[, pentru socializare,pentrudefinirearela`ieicufamilia \i grupul de prieteni. Recomandarea va fi oarecumosolicitare,pentruc[vafiurm[rit[ dac[seducesaunula]ndeplinire.]nconcep`ia noastr[,volumuldetemezilnicpentruunelev nu trebuie s[ dep[\easc[ o or[”, a spus Ada Macovei.Aceastafaceapellacadreledidactice din primar s[ stabileasc[ ]mpreun[ cu p[rin`iiexactcantitatea\ivolumuldetemepe careceidinurm[]lcer,pentruc[suntfoarte mul`ip[rin`icaresuntdep[rerec[actuldidactictrebuies[des[vâr\itprintemeledeacas[. „Copii ace\tia devin copii obosi`i, care dup[ clasaaIX–a,creeaz[probleme,]nsensulc[

pe o coloan[ Str[zile Prim[verii \i Vârnav l[sate o zi \i o noapte f[r[ ap[

refuz[unelediscipline,anumitetemepecare leaudef[cut\iderealizat,dincauzasupraaglomer[rii \i lipsei de adecvare a con`inuturilor]nceeaceprive\tevolumuldemunc[ din clas[ cu cel efectuat ]n timpul liber al copiilor”,aad[ugatinspectorul\colargeneral alI\J.]nacela\itimp,aceastanuestedeacord nici cu temele date elevilor pe perioada vacan`ei, precizând c[ a\a cum profesorii au concediu\ieleviiaunevoiedevacan`[.„Trebuie men`ionat c[ aceste vacan`e care sunt

prev[zuteprinOrdindeMinistru,sunt\ipentru elevi \i pentru profesori. Dac[ profesorii ausuficienteziledeconcediu,a\aartrebuis[ aib[ \i elevii. Vacan`a elevilor este gândit[ prin prisma faptului c[ ]n timpul activit[`ilor \colarefiecare\i-a]ndeplinitatribu`iilepecare le-aavut.Nuputemrecupera]nvacan`[ceea ceunelevnuarealizat]ntimpulanului\colar, decât dac[ acesta, ]mpreun[ cu familia, ]\i dore\te”, a men`ionat \efa educa`iei boto\[nene.(PetronelaRotariu)

|efii de la Nova Apaserv lucreaz[ la explica`ii privind avariile la magistral[

DirectorulSociet[`iiNova Apaservvatrebuis[]\i refac[«tema»dat[deprefect.Cualtecuvinte,raportulprezentatdeconducerea societ[`iifurnizoaredeap[,

BOTO|ANI

pemargineadeseloravarii \iaplanuluideac`iunepentruapunecap[tacestor problemelamagistral[,nu l-auconvinspereprezentantulGuvernului]nteritoriu.

„Raportul prezentat ini`ial de conducerea societ[`ii Nova Apaserv a fost incomplet, ]ntocmit la repezeal[, iar prefectul a solicitatrefacereaacestuia,pentru c[ceintereseaz[suntsolu`iilecu care vine societatea pentru ca boto\[neniis[numaisuporteatâtea]ntreruperi]nfurnizareaapei, cauzate de avarii la magistral[, maialesc[acesteaau]nceputs[ apar[ \i vara”, a declarat Radu Dorule`, consilierul prefectului CristianRoman(foto). Reamintimc[]nurm[cucâteva s[pt[mâni,]nultima\edin`[aComitetului pentru Situa`ii de Urgen`[, prefectul Cristian Roman i-a cerut directorului Maricel Georgescu s[ ]i explice din ce motiv boto\[nenii au tot suportat]ntreruperideap[]nacea perioad[\icem[suriiasocietatea distribuitoare de ap[ pentru ca aceast[ situa`ie s[ se schimbe. Pentru c[ directorul de la Nova Apaserva]nceputatunciun\irde explica`ii tehnice, prefectul i-a ]ntrerupt prezentarea \i i-a dat „tem[”pecareurmas[oprezinte]ncelmultos[pt[mân[. Reprezentantul Guvernului ]n

teritoriui-atrasatsarcinas[]iprezinte un raport detaliat privind problemele de la aceast[ magistral[ care alimenteaz[ municipiul cuap[\ice„plandeb[taie”are ]n aceast[ situa`ie conducerea societ[`ii.Raportulafostfinalizat ]n termen, dar nu l-a convins pe prefect\ivatrebuiref[cut. „Dac[ se ]ntâmpl[ a\a ceva vara, când apa are 15-20 de grade,laces[nea\tept[matunci la iarn[? Se investesc o mul`ime debani]nora\\ios[r[mânemcu instala`iinoi\icuconductarupta \i cu alunec[ri de teren ]n zona Leorda. St[m si m[sur[m cu micrometrul cum fuge conducta. Trebuie g[sit[ o solu`ie”, i s-a adresatatunciprefectuldirectoruluidelaNovaApaServ. Esteposibil]ns[caboto\[nenii s[ mai aib[ de suferit din cauza unor avarii la conducta de la Leorda, pentru c[ repara`iile ar putea]ncepelaanul,„celtârziu”, dup[ cum s-a exprimat chiar directorulsociet[`iiNovaApaserv lasfâr\itul\edin`ei]ncareis-au cerut explica`ii. (Aurora Dimitriu)

Societatea Nova Apaserv SABoto\aniaprogramatpentru noaptea de mar`i spre miercuri, ]ntre orele 22.0006.00 lucr[ri de conexiune a conductelornoilare`eauade ap[amunicipiuluiBoto\ani]n zona Prim[verii, pentru care estenecesar[]ntrerupereafurniz[riiapei.Vorresim`ilipsa apeilarobineteto`iconsumatoriidinzonade]nalt[presiunecuprins[]ntrestr[zileB-dul MihaiEminescu,Sucevei,Pacea,OcolitorViilor,\iNicolaeIorga.Lucr[rideconexiune sunt programate \i pentru ziua de miercuri, ]ntre orele 13.00-18.00 pe strada Vârnav,pentrucareseva]ntrerupefurnizareaapei]ntoat[zonacarecuprindeaceast[strad[. Va fi afectat[ de sistarea apei\ifunc`ionareapunctelor termice din zonele  men`ionate.Pentruevitareaefectelor negativecauzatedelipsaapei, NovaApaservroag[consumatorii  afecta`i s[-\i creeze rezervedeap[pentruperioadade]ntrerupere.(D.R.)

Lefurile la mai multe prim[rii, ]n pericol Zecideprim[riiauajunsla fundulsacului.Unelenumai aubanidesalariidinaceast[ lun[,]ntimpcealtelevormai trece\idelunaaugust,dup[ care unii angaja`i vor pleca acas[f[r[lefuri.Demersurile f[cutelaMinisterulFinan`elor s-aufinalizatcur[spunsuricareletaiedinsperan`eprimarilorc[vafiorectificarebugetar[preacurând.„Delasfâr\itul lunii august nu mai am bani de salarii pentru ]nso`itoriipersoanelorcuhandicap. Amreu\its[aducsalariilepân[]naugustpentruc[amsuplimentatcufonduridinveniturilelocale,aproapejum[tate de miliard de lei vechi. Dar suntprim[rii]nsitua`ie\imai greadecâtnoi”,adeclaratprimarulcomuneiVl[deni,Voicu Murariu. Speran`a prim[riiloraflate]naceast[situa`ie se ]ndrepta spre o rectificare bugetar[.Promisiuni]nacest sens au fost pentru ]nceputul lunii iulie, ]ns[ a\tept[rile au adus pân[ acum dezam[gire. }nr[spunsulprimitlaultimele demersurif[cutedeprimarila nivel central li s-a sugerat s[ apeleze pentru suplimentarea lefurilor angaja`ilor \i la sumele colectate la nivel local. (AuroraDimitriu)


3

27iulie2011 La62deani,\efaunortrafican`idedroguri.Dup[investiga`iicareauduratmaimulteluni,poli`i\tiiantidrogbucure\teniauprinsogruparedenarcotrafican`i,alc[reilidereraoromânc[de62deani. Femeia,ajutat[deunuldintrefii,vindea]nCapital[\iIlfovdrogurilepecareleprimeadelaunmarocanstabilit]n Spania.Ofi`eriiantidrogbucure\teniaustats[pt[mânilarândpeurmelelor\i,astfel,auaflatc[ha\i\ulce ajungealaconsumatoriveneacuautocarul,ascuns]ncolete.Acum,lab[trâne`e,Solt[nicaS.(62deani)a ajuns]nspatelegratiiloral[turideindivizipericulo\i.Eavatrebuis[deaexplica`iijudec[torilorcarearputea decidecatraficantas[r[mân[multtimplapu\c[rie.

ESEN~IAL

Prea mul`i \efi la Nova Apaserv

Pentruc[abund[de\efila societateadistribuitoarede ap[,«NovaApaserv»arputea aveaaceea\isoart[ca\iApa Grup,maialesc[\isalariile]n aceast[societatemerg]mpotrivacurentuluidecriz[.Cel pu`inaceastaestep[rereaunor primaridinjude`cares-au]ntâlnitieri]ncadrulunei\edin`e aAsocia`ieideDezvoltare Inter-comunitar[«AQUA».

Printreprimariicaresuntdep[rerec[societateadistribuitoaredeap[artrebuis[]\ifac[ ordine]npropriaograd[]nceprive\te\efimea, se afl[ \i primarul comunei Vl[deni, Voicu Murariu(foto).Acestasus`inec[organigrama \i statul de func`ii au b[tut la ochi ]nc[ de la ]nceputulanului,\iaufostatuncivocicareau atras aten`ia asupra acestui fapt, f[r[ a stârni vreoschimbare]ns[. „Numai`inminteexactcifrele,dar\tiuc[pe la]nceputulanului,cânds-auaprobatstatulde func`ii\iorganigrama,mi-aatrasaten`ia,\inu numai mie, faptul c[ din aproximativ 500 de angaja`iaisociet[`ii,camjum[tateerau\efi.Eu credc[esteositua`ienefireasc[\inuestenumaip[rereamea,ci\iaaltorprimari.Nucred c[sepoatevorbideeficien`[]nacestecondi`ii, cândlauncompartimentcutreioameni,unul este\ef”,adeclaratprimarulcomuneiVl[deni.

Când salariile tuturor scad, la Nova Apaserv cresc Primarii care s-au ]ntâlnit ieri la \edin`a Asocia`iei de Dezvoltare Inter-comunitar[ „AQUA”aumaiatrasaten`iac[societateaeste

tras[ ]n jos \i de salariile generoase ale angaja`ilor. „}mi aduc aminte c[ tot la o \edin`[ a Asocia`iei,prinprim[var[,s-adiscutatdespre salariiledincadrulsociet[`ii.Numai`inminte acumcifrele,dar]ncazuldirectoruluiMaricel Georgescu \tiu c[ salariul a avut o evolu`ie ]mpotrivacurentuluidecriz[,delavreo50\i cevademilioanedeleivechiaurcatlapeste60 demilioanedeleivechi.Eum-am]mpotrivit\i atunci. |tim foarte bine cum ni s-au «luxat» salariile ]n sistemul bugetar, dar la Nova Apaservacesteaaucrescut”,amaideclaratprimarulVoicuMurariu. Primariicareauridicatproblemasalariilorla societateadistribuitoaredeap[spunc[nuarfi nicioproblem[s[aib[oameniisalariimari,dar c[lamomentulactual,oastfeldelinie]nmana-

gementarputeas[duc[tân[rasocietate]nfaliment,lafelcapedefunctaApaGrup. „Dup[cumsevede,cu\efimul`i\isalariica pe vreme de economie ]nfloritoare, Nova Apaservpares[aib[aceea\isoart[ca\ivechea societate”, a mai declarat primarul comunei Vl[deni. Nemul`umireaprimarilorvine\idelatarifele ridicate pe care le practic[ Nova Apaserv pentru realizarea bran\amentelor, ]n condi`iile ]ncarepentruuneleinterven`ii,cândsuntsolicita`ilaavarii,sevinecuscuzac[nuaupiese. „Estejenant,dup[ceieiatâ`iabanis[viicu scuzac[nuaiun\urubsaumai\tiueucepies[ pentruarezolvaoavarie”,apunctatunuldintreprimariicareauparticipatla\edin`adeieri, dup[ceastfeldeproblemeaufostsesizatede prim[riaAlbe\ti.(AuroraDimitriu)

Sucevean ucis ]ntr-un accident rutier la S[veni Unb[rbat]nvârst[de25deani din localitatea Dumbr[veni, jude`ul Suceava a murit ]n luni sear[ ]ntr-un accident rutier la S[veni. }n jurul orelor 22.55, Mihai|tefan]nvârst[de25ani, din comuna Dumbr[veni, jude`ul Suceava, ]n timp ce conducea o autoutilitar[ proprietate personal[ marcaDAF,careera]nc[rcat[cu nisip\ipietri\,peD.N.29,dinspre Boto\ani spre S[veni, pe un drum]npant[,cudenivel[ri,]ntro curb[ la stânga, a pierdut con-

trolul volanului. Camionul atunci a intrat ]n parapetul din partea dreapt[ a drumului, iar apoi ]n gardul din beton al Bazei de Recep`ie, autoutilitara oprindu-se ]ncl[direadestinat[serviciuluide paz[alsociet[`ii.}nurmaimpactuluisuceveanulamuritpeloc. „Lafa`aloculuis-adeplasatun echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni, cu o autospecial[ de descarcerare. La sosirea la locul interven`iei, \oferul era ]ncarcerat ]n cabina camionului,

fiind decedat. Pentru scoaterea acestuiadintrefiarelecontorsionate,pompieriiaut[iatcupolacabinei\iaudeschisfor`atportierelor cu ajutorul dep[rt[torului hidraulic.Pompieriiauac`ionat\ipentru ]nl[turarea pericolului de incendiu, fiind decuplate bornele bateriei”, a precizat plutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publicealISUBoto\ani. Cadavrulafostpreluatdec[tre lucr[toriiServiciuluideMedicin[ Legal[Boto\ani\idepuslamorga

Spitalului Jude`ean Boto\ani ]n vedereaefectu[riinecropsiei. Poli`i\tii urmeaz[ s[ stabileasc[ cu exactitate cauzele producerii accidentului. „}ncauz[secontinu[cercet[rile pentruasestabilicauzeleproducerii accidentului, urmând ca la finalizareaacestoras[sepropun[ solu`ie procedural[”, a declarat comisar\efGabrielMiron,ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ }njunghiat de unchi Un b[rbat ]n vârst[ de 40 deanidinlocalitateaR[chi`i a ajuns luni sear[ la spital dup[ ce a fost ]njunghiat ]n burt[deunchiuls[u.}njurul orei 21.00 Dumitru O., ]n vârst[de62deaniaconsumat b[uturi alcoolice ]mpreun[cunepotuls[uConstantinL.,]nvârst[de40de ani. Pe fondul unui conflict maivechiceidois-auluatla har`[. Nepotul i-a tras un pumn unchiului, care s-a pr[bu\it la p[mânt. Drept r[zbunare, acesta s-a ridicat cuuncu`it,care]laveaasupra lui, l-a lovit pe Constantin L. provocându-i o plag[ adânc[ ]n abdomen. Plindesânge,cel]njunghiat s-atârâtpân[]ndrumundea fostv[zut,atunciopersoan[ sunând la 112. Mai mult mort de cât viu, b[rbatul a fostpreluatdecadrelemedicale \i dus la Spitalul Jude`ean,undechirurgiii-ausalvatvia`a.Poli`i\tiiaudeschis oanchet[,]nfunc`iedeconcluziile medico-legale urmând ca fapta lui Dumitru O.s[fie]ncadrat[subaspectuluneifaptepenale.(D[nu` Rotariu)

Liliana Teodoriu `inut[ dup[ gratii ]nc[ 30 de zile Magistra`ii Tribunalului Boto\ani au decis mar`i ca mediculLilianaTeodorius[ r[mân[ dup[ gratii pentru ]nc[olun[,fiindu-iprelungit mandatuldearestarepreventiv[. Aceasta a fost prezentat[instan`eidup[ceprimele 29 de zile de arest expirau mar`i.}ns[aducereaacesteia lainstan`[nuafostf[r[peripe`ii.}ns[odat[mediculde la Casa de pensii cercetat[ pentru luare de mit[ a dat dovad[ de un tupeu nemai]ntâlnit. Liliana Teodoriu a cerutrecuzareajudec[torului FlorinCotoicetrebuias[se pronun`e ]n privin`a prelungirii mandatului de arestare preventiv[.}nmotivareaformulat[deap[r[toriaceastaa spus c[ ]n urm[ cu o lun[ acela\i judec[tor i-a respins eliberarea sub control judiciar,astfelc[nupoatefiimpar`ial. }ns[ \i cel[lalt completdejudecat[afostdep[rere c[ faptele medicului Teodoriu sunt foarte grave astfelc[trebuies[stea\iurm[toarele30dezile]nspatelegratiilor.|iaceast[decizie poate fi atacat[ prin recurs. (D.R.)


CMYK

4

27iulie2011

TOPNEWS

Românii,peultimulloc]nEuropalanum[ruldonatorilordeorgane.Româniaseafl[peultimelelocuri dinEuropa]nprivin`anum[ruluidonatorilordeorgane,cunumaiundonatorlaunmiliondelocuitori,fa`[de mediaeuropean[de20launmiliondelocuitori,spunreprezentan`iiAsocia`ieiTransplanta`ilordinRomânia (ATR). PotrivitunordatefurnizatedeMinisterulS[n[t[`ii\if[cutepublicedeATR,]nRomâniasunt]nprezentpeste2.400depersoanecarea\teapt[untransplantrenal,cardiacsauhepatic.ProgramulNa`ionalpentru TransplantdeOrgane\i~esuturiprevedepentruacestans[fieefectuate272detransplanturiderinichi,60 deficat,16decord\iaproximativ200detransplanturidem[duv[.

Boto\[neni re`inu`i de DNA pentru trafic cu petrol

Doiboto\[nenioriginari dinlocalitateaTudora, Ion\iStelianLivadariu, aufostre`inu`iieri]n urmauneiac`iunimamutaprocurorilorDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ie(DNA).B[rba`ii suntacuza`ic[facpartedintr-ore`eacea prejudiciatstatulcu multemilioanedeeuro.

t[rilor ]n prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vasluinuamaifostpus]npractic[. La rândul s[u, inculpatul CostacheDumitru,spredeosebire de ceilal`i inculpa`i ]mpreun[ cu careaconstituitgrupulinfrac`ional organizat, a participat efectiv la derularea circuitului evazionist având rolul de persoan[ de leg[tur[]ntrepaliereledecomand[ \i cele de execu`ie \i a supravegheatactivitateadecomercializare a produselor petroliere f[r[ plata accizelor”,searat[]ntr-uncomunicatalDNA.

Procurorii, ]nso`i`i de jandarmi \ipoli`i\tidinCapital[,audescins la debarcaderul din sta`iunea Mamaia ]ntr-o ac`iune organizat[ peliniaevaziuniicuprodusepetroliere. Fra`ii Livadariu au ]n proprietate o teras[, un restaurant \i spa`ii de cazare pe Insula Ovidiu de pe lacul Situtghiol, precum \i ambarca`iunicaretransport[turi\tiispre\idinspreinsul[. }ns[,perchezi`iileauvizatridicareaunordocumenteprivindoalt[ afacereafra`ilorLivadariu,\ianume reciclarea de de\euri petroliere. Dosarul ]n care fra`ii Livadariu,careaumaimulteafaceri\i]n jude`ulBoto\ani,afostini`ialinstrumentat de Parchetul Tribunalului Bucure\ti, fiind vizate mai multefirmedinIalomi`a,Bihor\i Constan`a,cercetatepentruevaziunefiscal[cuprodusepetroliere.}n acela\i dosar au mai fost re`inute alte dou[ persoane, Racz Peter Attila \i Costache Dumitru, sub

Justific[ri fictive la retragerea banilor din b[nci

acuza`iadeconstituireaunuigrup infrac`ional organizat ]n vederea s[vâr\iriideinfrac`iunideevaziune fiscal[ ]n domeniul produselor petroliere.

Firme fantom[ pentru aparen`a de legalitate a circuitului infrac`ional Potrivit anchetatorilor, ]ntreaga activitateafostrealizat[prinpersoane interpuse, cu un nivel de \colarizare redus \i f[r[ preg[tire ]n elaborarea unor opera`iuni comerciale ]n care sunt rulate sume deordinulmilioanelordeeuro. }n concret, inculpa`ii au folosit, ]nperioada2009-2010,antrepozitul fiscal al SC TEXAS GRUP OYLSRLSlobozia\ii-auinstigat pe reprezentan`ii legali ai acestei firme s[ nu eviden`ieze ]n docu-

mentele contabile opera`iunile comerciale efectuate \i veniturile realizate, coroborat cu ]nregistrareaunoropera`iunifictive.Astfel, subpretextulfabric[riiunuiprodus finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mic[, ace\tia au achizi`ionat]nmodlegalmotorin[ tip Euro 5 ]n regim suspensiv de accize.Concomitent,aueviden`iat ]ncontabilitateafirmei]nmodfictivachizi`iadelafirme„fantom[” a unei alte materii prime (p[cur[ neconform[) necesar[ fabric[rii a\a-zisului produs finit. ]n continuare, pe baza unor documente contabilefalse,]ncontabilitateaSC TEXAS GRUP OYL SRL Slobozia au fost ]nregistrate vânz[ri depetrotexc[trefirme„fantom[” ]ns[]nrealitatemotorinatipEuro 5 a fost comercializat[ f[r[ plata accizelorc[tresociet[`icomerciale

Evalu[ri la ]nceput de an \colar pentru copiii mai multor clase }nceputulanului\colarvaaduceevaluare laclaseleaII-a,aIV-a\iaVI-a.Eleviivor fievalua`ilalimbaromân[,matematic[\i \tiin`e.LanivelulMinisteruluiEduca`ieise lucreaz[metodologiiledeevaluareaelevilordinclaseleaII-a,aIV-a\iaVI-a.Evalu[rilevorfivorfipreg[titedeMinisterul Educa`iei, prin Casa Corpului Didactic, pentru cadrele didactice care vor organiza aceast[evaluare. ConformcelordeclaratedeAdaMacovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), rezultatele nu vor fi f[cutepublice,cidoarvorfidiscutatede]nv[`[tori,]mpreun[cufiecarep[rinte]nparte. „Se]ncearc[onou[modalitatedeevaluareaelevilor,altadecâtcelerealizatepân[ acum,\i]ncerc[ms[preg[timdepeacum elevii\ip[rin`iiacestora,precum\icadrele

didactice pentru ca aceste noi tipuri de evalu[ris[nuproduc[efectesecundare,s[ nustresezesubnicioform[familiilecopiilor,maialespeace\ticopiicaresuntdevârstemici”,aspusAdaMacovei(foto). Rolulacestorevalu[riestedeastabilievolu`iafiec[ruicopil,darnu]nraportcuceilal`icolegi,cidoarpentruase\ticareeste nivelul copilului \i unde trebuie intervenit pentrucasitua`ias[se]mbun[t[`easc[. „Prinevaluareaelevilorse]ncearc[ostabilireaevolu`ieicopilului,darnu]nraport cuceilal`ielevidinclas[,a\acumseface]n mod curent la evalu[rile pe care le trec copiii,cidoarcap[rinteles[vad[capacitateapropriuluicopil\iundetrebuies[intervin[cadruldidacticpentrucarezultateles[ se]mbun[t[`easc[”,amen`ionatinspectorul \colargeneralalI|J.(PetronelaRotariu)

carede`insta`iidedistribu`iecarburan`idinjude`eleSibiu,Boto\ani \i Br[ila, prin intermediul unor altesociet[`i„fantom[”. }nmajoritateasitua`iilor,firmele „fantom[”, cu sedii ]n România, Bulgaria\iUngaria,aufostconstituite]nmodspecialpentruacrea aparen`adelegalitateaacestuicircuitinfrac`ional. „De asemenea, ]n mod similar, aceia\iinculpa`iaucreat\iunalt circuit evazionist la Vaslui, utilizând antrepozitul fiscal al SC BLAK BITUMEN FACTORY SRL Vaslui, societate comercial[ ce de`ine ]n prezent calitatea de antrepozitpropuspentruautorizare \i care func`ioneaz[ ]n regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direc`iei Jude`ene pentru Accize\iOpera`iuniVamaleVaslui.Caurmareaefectu[riicerce-

Baniiob`inu`i]nacestemodalit[`i erauretra\idec[tremembriigrupuluiinfrac`ionaldinunit[`ilebancare prin intermediul unor firme „fantom[”,pebazaunorjustific[ri fictivecumarfiachizi`iadecereale sau fier vechi, sau ]n numele unorpersoanefizicecarenuaveau nicioleg[tur[cuacesteopera`iuni. Lainstrumentareaacestuidosar, procurorii au colaborat cu ofi`eri dincadrulInspectoratuluiGeneral alPoli`ieiRomâne-Direc`iadeInvestigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române\idincadrulServiciuluiRomândeInforma`ii.Prejudiciuls[vâr\itdeaceast[grupareinfrac`ional[labugetuldestatafostestimat deanchetatorila16milioaneeuro. (D[nu`Rotariu)


CMYK

5

27iulie2011 Apa,gazele\ic[lduraarputeaficontorizatepeapartament.Problemelepecareleavemmul`idintrenoicu veciniir[u-platniciarputeas[dispar[,]ncurând,dac[unproiectdelegepropusdeparlamentarivafiaprobat. Legea]ivaobligapefurnizoriideutilit[`is[]ncheiecontracteindividualecufiecarelocatar]nparte.Concret,facturilepentrugaze,ap[\ic[ldur[arurmas[fieseparatepentrufiecareapartament,iar]ncazdeneplat[,utilit[`ilevor fiopritedoarcelorcareaurestan`e.Celmaigreuderealizatvaficontorizareac[ldurii.Arfinevoiedezidurisparte,`evinoi\irenovareaapartamentelor,totulpecheltuialaproprietarului.Proiectulvine]ncontextul]ncare,lanivelul]ntregii`[ri,num[rulproprietarilordeapartamentecareaurestan`elautilit[`iestedeordinulmilioanelor.

TOPNEWS

Dup[ admiterea la liceu se contureaz[ disponibiliz[ri printre profesori Sutedelocuri]nclasa aIX-aaur[mas vacante]nliceeledin jude`ulBoto\ani,chiar \idup[ces-a]ncheiat ceade-adouaetap[a repartiz[riicomputerizate.Nerealizareaclaselor,\iimplicitaplanuluide\colarizare,va duceladisponibiliz[ri ]nrândulcadrelor didacticedespecialitate,chiardac[sunttitulariaisistemului. Topul unit[`ilor liceale ocolite de absolven`ii de gimnaziu Grupul |colar „Elie Radu” din municipiuestefrunta\]nclasamentulliceelorboto\[nenecucelemai multeclaseneformatedup[adoua repartizare computerizat[, care a avut loc pe 22 iulie. Aici sunt ]n plus cinci clase fa`[ de num[rul celorformate.Peloculdoi]ntopul liceelor cu profiluri lipsite de

atrac`ie printre absolven`ii de \coal[ general[ se afl[ Grupul |colarAlexandrucelBun,cupatru clase neformate, urmat de Grupul |colar „Petru Rare\”, unde au r[masneformatepatruclaseaIX-a. Grupul |colar „Dimitrie Negreanu” continu[ clasamentul liceelor cu zeci de locuri ]n clasa a IX-a vacante, aici fiind vorba de dou[ clasedeliceucarenuauprezentat interes pentru absolven`ii de gimnaziuaiacesteipromo`ii.

„Sunt câteva unit[`i de ]nv[`[mânt,acelea\ica\ianultrecut,cu probleme]nceeaceprive\terealizareanum[ruluideclasepropus\i aprobat de Inspectoratul |colar. Solicit[rileunit[`ilorde]nv[`[mânt aufostmaimari,dar]nConsiliul deAdministra`iealI|Jafostaprobatdoarunnum[rdeclasecares[ corespund[cuceldeanultrecut\i, cutoateacestea,avem]nc[probleme”,adeclaratAdaMacovei,inspectorgeneralalI|J.

Faptulc[aur[masatâtealocuri neocupate]nliceeinfluen`eaz[negativ \i finan`area \colilor, ]ncepânddintoamn[.Dinseptembrie, finan`area \colilor se va face per elev,iar\colile]ncarenus-auocupattoatelocurilevorprimimaipu`inefonduri.

Titulari f[r[ loc de munc[ din toamn[ Nerealizareaplanurilorde\cola-

rizare va duce la r[mânerea f[r[ locdemunc[atitularilordinunit[`ile\colare.Ace\tiasunttitularipe specialitate \i nu pot repartiza`i la alteunit[`iliceale. „Exist[aicini\tecadredidactice titulare,cuperforman`e,care,din p[cate,intr[]nrestrângeredeactivitate]nafaracalendaruluistabilit, dincauz[c[num[ruldeclasepropusnuesterealist.Directorii]nc[ maisper[c[vorrealizasuficiente clasepentrua-\ip[straoamenii]n \coal[”,amen`ionat\efaeduca`iei boto\[nene. }n acela\i timp, pentru situa`ia creat[,vinaapar`ine\isociet[`ii. „}nc[ nu suntem con\tien`i de nevoiadeaaveaoamenicalifica`i ]n toate domeniile de activitate \i refuz[m s[ ne trimitem copiii la acelegrupuri\colaresauliceetehnologice,]nsperan`ac[to`icopiii vorurmafacult[`ideprofilumanist \irealist,]nniciuncaztehnic.Este ogre\eal[]nceeaceprive\teaceast[abordare”,aad[ugatinspectorul \colargeneralalI|J. Anultrecutauabandonat\coala dup[ finalizarea cursurilor gimnaziale circa 600 de elevi, care, ]n opiniaAdeiMacovei,suntopierderenunumaipentrusistemuleduca`ional, dar \i pentru societate. (PetronelaRotariu)

Regula medicamentului cel mai ieftin le d[ dureri de cap bolnavilor Uniidintreasigura`iide s[n[tatesunt]nc[nedumeri`idefaptulc[trebuie s[pl[teasc[sumemaripe medicamentelepecarele iaupere`etecompensate\i defaptulc[numai\tiuce compensareseaplic[la acestemedicamente.Printre ceicarecontinu[s[seadresezelaCasadeAsigur[ri\i s[solicitel[muririlegatede re`etesunt\ibeneficiarii legilorspeciale. Acestelegiledaudreptullagratuitepentrumedicamente\ideaicinedumerireavârstnicilorcareajungcure`etalafarmacie\i afl[c[audescosbanidinbuzunarecândde faptlegealed[dreptullamedicamentegratuite. Angaja`iiCaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tateBoto\aniaufostpu\idemaimulte

ori]nsitua`iadealeexplicaboto\[nenilor carese]ncadreaz[lalegispecialec[nulise ]ncalc[ dreptul la medica`ie gratuit[. Cu toate acestea, sunt ]n continuare persoane dinaceastacategoriecarevins[reclamec[ lafarmaciilisecerbanipemedicamentele depere`ete. „Nu sunt reclama`ii, sunt nel[muriri. Dac[ vin s[ reclame, nu au dreptate. Aici legea a venit cu ni\te complet[ri, astfel c[ pacien`iitrebuies[\tiec[liseacord[gratuitate doar la medicamentul cel mai ieftin care con`ine substan`a activ[ trecut[ de medicpere`et[.Legeaspecial[]idagratuitate la pre`ul de referin`[”, explica recent RodicaHu`uleac,pre\edintaCaseiJude`ene deAsigur[rideS[n[tateBoto\ani.Aceasta afirmac[pacien`iiartrebuil[muri`i]nc[din cabinetul medicului de familie cum trebuie s[procedezedac[vors[nupl[teasc[pentru medicamente. Reprezentan`iicaseispunc[mediciicare prescriumedicamenteleartrebuis[leexplice pacien`ilor lor c[ pentru a beneficia de gratuitateapecarele-od[legeasaudecompensarea prev[zut[ de legisla`ia actual[, pacientultrebuies[cear[]nfarmaciemedicamentulcelmaiieftin.(AuroraDimitriu)


6

27iulie2011

TOPNEWS

Avocatulap[r[rii:AutoruldubluluiatentatedinNorvegiaeste«dement».ExtremistuldedreaptaAndersBehringBreivikcareacomisdublulatentatdin Norvegia,soldatcu76demor`i,este«dement»,adeclaratavocatulap[r[rii. GeirLippest,avocatulap[r[riidincazulmasacruluidinNorvegia,adeclaratc[Anders BehringBreivik,presupusulautoralcrimelor,este„dement”,scrieNewYorkDailyNews.Acesta]\idescrieclientulcafiindopersoan[„foarterece,caresecrede salvatorulEuropei”.„Toateprobeledinacestcazindic[faptulc[estenebun”,aspusLippestad.„Elsper[caacestas[fie]nceputulunuir[zboicares[dureze60de ani,darmintealuiestefoarte...Nuvreaus[comentezpreamult]nprivin`as[n[t[`iiluimintale,darastaeceeacecrede”,aexplicatavocatul.Breivik,]nvârst[de 32deaniam[rturisitvineri]nfa`aanchetatorilorc[elesteautorulatacurilor]ncare\i-aupierdutvia`a76depersoane.Elamaispus]ndeclara`iasac[faceparte dintr-ocruciad[care]ncearc[s[salvezeEuropadedomina`iamusulman[.Totlaaudieri,Breivika]ntrebatcâtepersoaneaomorât]nceledou[atacuri.

Ministerul Educa`iei reintroduce lectura ]n gimnaziu Lecturavafireintrodus[ obligatoriu]ngimnaziu dintoamn[,dup[cesondajeleauar[tatc[unul dindoitinericuvârsta de15anicite\te,darnu ]n`elege\iastanunumai laromân[,ci\ilaalte disciplinecumsuntmatematica,istoriasaugeografia,adeclaratsecretaruldestat]nMinisterul Educa`ieiOanaBadea. „Unul din doi tineri de 15 ani cite\te\inu]n`elege.Esteanalfabetism func`ional”, a men`ionat secretarul de stat ]n Ministerul Educa`iei,OanaBadea. }n acest context, aceasta a sus`inut c[ reintroducerea lecturii ]nclaseleI-VIIIesteobligatorie. }n ]nv[`[mântul primar ora de lectur[ va fi trecut[ explicit, iar pentruceilal`ianivafioor[alecturiinunumailalimbaromân[,ci

\i la matematic[, fizic[ sau alte materii. Conducerea MECTS le-a prezentat]npremier[inspectorilor

\colari, la sfâr\itul s[pt[mânii, la Suceava,undocumentcarepleac[ delaobiectiveleEduca`ia2020.

„Le-amar[tatc[,]nesen`[,când vorbe\ti despre ameliorarea rezultatelorlacitit,matematic[\i\tiin`e, rezultateleseevalueaz[lagrupade vârst[ 15 ani, adic[ vorbe\ti ]n general despre ]nv[`[mântul obligatoriu. Ca s[ avem performan`e peacestobiectiv,]n2020trebuies[ producefecte]nsistem]ncepândde azi\i]ncepânddelafiecareelev, ]ncepând cu cel care intr[ la gr[dini`[,laprimar,gimnazial”,a precizatOanaBadea. Potrivit acesteia, toate inspectoratele]\idezvolt[planurileindividualeporninddelaace\tiindicatori \itoate\colile]\ischimb[planurilededezvoltareinstitu`ional[porninddelaace\tiindicatori. OanaBadeaasubliniatc[obiectiveleRomânieipentru2020vizeaz[reducereaabandonului\colarla 11,3 la sut[ \i cuprinderea ]n ]nv[`[mântul obligatoriu a 95 la sut[dintrecopiiidinpre\colar,]n prezentfiind73,4lasut[,precum \iameliorarearezultatelorlatestele interna`ionale.

Procurorii anticorup`ie au r[mas f[r[ bani dup[ ac`iunile f[cute cu elicopterele Dup[ce,]nprimajum[tateaanului,au declan\atcontroalef[r[precedentla grani`ele`[riipentrudemascareapoli`i\tilor\ivame\ilor\p[gari,raziilacare aufostfolosite\ielicoptere,procurorii DNAauajunsacumlafundulsacului.

Descinderile declan\ate ]n luna februarie aufostf[cutecupeste1.000depoli`i\tide frontier[,jandarmi,ofi`eriDGA\iprocurori anticorup`ie.Zecidelucr[torivamaliaufost adu\ilaaudieri]nCapital[cuautocarele,dar \icuelicopterele.Laacesteas-auad[ugat\i cheltuielilecuofi`eriisubacoperire.

Astfel, ]n doar \ase luni, DNA a cheltuit aproapetotbugetulalocatla]nceputulanului - 62 de milioane de lei. Procurorii a\teapt[ acumbanidinfondulderezerv[bugetar[al Guvernului.Eicer5milioanedeleipentru salarii \i aproape 2 milioane de lei pentru desf[\urareaactivit[`ii]ncondi`iinormale.

Dup[ ce a picat la facultate, Boc a lucrat la CAP

ActualulpremieralRomânieiEmilBocaintrat]n câmpulmunciiimediatdup[ceaterminatliceul nevoitfiind,pentruc[altfelarfiajuns]narmat[, dup[cearatatintrarealafacultate.

EmilBocaavutunghinionteribil,fiindpicatprimulsublinielafacultate.}naceast[situa`ie,premierulamuncitlaunCAPundeac[ratbalo`i,câte os[pt[mân[pelun[,restultimpuluifolosindu-lpentruasepreg[tipentru examen. „AmlucratlaCAP-uldintr-unsatvecincumine,satulC[lata,undeam fostdelac[ratdebalo`ipecâmp,laactivit[`ispecificedeacolo.Nuvreau s[fiuipocrit\is[spunc[]nfiecareziamfostacolo.Amfost]nfiecarelun[ câteos[pt[mân[,os[pt[mân[\iceva.Dar]nanulacelam-ampreg[tit,iar anulurm[toramintratlafacultatecu9,18,dac[nugre\esc,\iamfostprimulcareamintrat”,apovestitBocdespre]nceputurilesale]ntr-alemuncii. MuncalaCApafost]ns[omanevr[pentruasc[padeunan\ijum[tate dearmat[.„M-amarcatfoartemultacelmomentcândtrebuias[merg]n armat[. Auzisem c[ ]n armat[ te proste\ti \i ui`i. Fra`ii mei au venit cu variantas[mergs[lucrezlaCAPcas[num[ia]narmat[.Amstat\imamgândit\imi-amspusc[maibineestelaCAP,decât]narmat[”,aexplicat,]nurm[cucevatimpactualul\efalexecutivului,careodat[intratla facultateaefectuatstagiulmilitar,]ns[doarnou[luni,potrivitgandul.info.

ROM^NIA pe o coloan[ Românii nu mai au cu ce s[ ]\i pl[teasc[ ratele De\ilucrurileartrebuis[ mearg[ din ce ]n ce mai bine - doar autorit[`ile sus`inc[`aranoastr[aie\it din criz[ - românii se afund[ ]n datorii }n luna mai a acestui an restan`ele de peste 90 de zile ale românilorauajunslaunnivel record:4,5miliardedelei Dup[cincilunidinacest an, peste 728.000 de persoane aveau restan`e mai mari de 30 de zile, totalizând 6,45 miliarde de lei, din care 3 miliarde de lei eraurestan`elacreditele]n moned[na`ional[,iarechivalentula2,36demiliarde deleierau]ntârzierilacreditele]neuro. Lacategoria„altemonede”, restan`ele au dep[\it, ]n premier[, miliardul de lei(1,05miliarde),cu100 de milioane de lei peste niveluldinaprilie.

40% dintre angaja`ii români, obliga`i s[ munceasc[ noaptea sau duminica Aproape40lasut[dintre angaja`ii români sunt obliga`i s[ munceasc[ seara, noaptea,sâmb[tasauduminica,potrivitunuistudiual Blocului Na`ional Sindical (BNS). Potrivitstudiului,citatde realitatea.net,16lasut[din angaja`i lucreaz[ frecvent seara \i 8 la sut[ lucreaz[ frecventnoaptea.21lasut[ dinangaja`iaulucratdou[ sau mai multe sâmbete ]n ultima lun[, iar 10 la sut[ au lucrat dou[ sau mai multe duminici ]n ultima lun[. „Peste 50 la sut[ dintre cei care presteaz[ munc[ atipic[apreciaz[c[aceasta nu este convenabil[ pentru via`a lor personal[”, se arat[]nraportulBNS. Deasemenea,aproape20 lasut[dintreangaja`ifac]n modfrecventoresuplimentare,celmaiadeseaf[r[s[ fiepl[tite.Practic31lasut[dintreceicareefectueaz[ des ore suplimentare nu suntpl[ti`ipentruacestea.


27iulie2011 Cioara\iFerrari Unu cu un Ferrari d[ peste o cioar[.Fiindiubitordep[s[ri,oia acas[\io]ngrije\te,opune]ntr-o colivie\i]ilas[ni\tepâine\iap[ acolo.

7 }n timpul [sta, cioara fusese incon\tient[.Cânds-atrezit,uitânduse]njur,vedegratii,ap[,pâine\i ]\izice: -Hais[-mibaguna,tepomene\ti c[l-amomorâtpe[lacuFerrari...

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000Enegociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-2) *Vândcas[cutoateutilit[`ile \iteren]nzonefoartebunedin Boto\ani\i3125mpintravilan Stânce\ti.Tel.0746.924.685. (G-3) *Vândcas[b[trâneasc[pe stradaS[venilornr.137,pre` negociabil.Rela`iilatel. 0748.943.478.(G-3) *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(7)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2, decomandat,25.000E, negociabil.Telefon: 0747.415.297.(2153-7) *Vândapartamentdou[camere,]nzonaBisericiiArmean[,

et.2.Pre`lafa`alocului.Telefon:0740.356.786.(2157-3)

angaj[ri *SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142. *ICCOInstalangajeaz[pentru lucrarelaBoto\ani INSTALATORImontajinstala`iisanitare, ventila`ie,termice\idegaz.V[ rug[ms[trimite`iCVlaadresa: str.Spiculuinr.3Bra\ov,fax 0268/401.266saue-mail: camelia.urea@icco.ro.Informa`iilatel.0268/40.12.55. (2149-1) * Angajezmenajer[lacas[]n C[t[m[r[\ti,program8ore, salarizareavantajoas[.Rela`iila telefon:0755425605.(8)

vegetal[situat]nextravilanul localit[`iiMironCostin,comuna Vl[sine\ti,jude`ulBoto\ani. Contesta`iilesepotdepunela sediulAgen`ieipentruProtec`ia MediuluiBoto\ani,b-dulM. Eminescunr.44,jud.Boto\ani. (2164-1)

auto *VândOPELZAFIRAdin 2001,pre`negociabil.Rela`iila telefon:0743.504.933.(G-3)

]nchirieri *}nchiriezsauvândgarsonier[ confortII,lâng[stadion,et.2, mobilat.Pre`lafa`alocului. Telefon:0740.430.999.(G-8)

UNDPRomaniainvites interestedapplicantsto submitproposalsfor AdministratorDorohoi BusinessIncubator, Project#72886,„The Establishmentand Developmentof BusinessIncubatorsin Romania”. Formoreinformation andthesolicitation documents,pleasevisit http://undp.ro/operation s/tender-announcements/ Deadlineforsubmissionofoffers:25July 2011,5pm.(1)

* Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri (f[r[targhet).Salarizare avantajoas[.Telefon: 0745.511.093.(2161-12)

anun`public *Societateacomercial[SC AGROSOLOMONESCUSRL solicit[autoriza`iedemediu pentruobiectivulFERM{ MIXT{-Ferm[decre\terea vacilorpentrulapte\iFerm[

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

27iulie2011

MONDEN

AmyWinehouseafostincinerat[.Cânt[rea`abritanic[AmyWinehouseafostincinerat[,mar`idup[-amiaz[,lacrematoriulGolders GreendinnordulLondrei,imediatdup[slujbafunerar[. PotrivitDailyMail,unconvoideautomobilenegrecugeamurifumuriia p[truns]ncimitirulEdgwareburydinnordulLondreilaoraprânzului,undefamilia\iprietenii\i-auluat„adio”delaartist[.„Noapte bun[,]ngerulmeuSomnu\orMama\itatateiubescatâtdemult”,aspusMitchWinehouse,tat[lcânt[re`ei,]ntimpuldiscursuluide adiopecarel-asus`inut.Laceremonieaufostprezentecirca150depersoane,printreacesteaaflându-semembriaifamilieiWinehouse \iprieteniapropia`iaicânt[re`ei,precumKellyOsbourne\iMarkRonson.Dup[slujbafunerar[,Amyafostincinerat[lacrematoriul GoldersGreendinnordulLondrei.AmyWinehouseafostg[sit[f[r[suflare,sâmb[t[,23iulie,]napartamentuleidinLondra.

Andreea Marin B[nic[: «Nu sunt geloas[»

Fosta«Zân[aSurprizelor»estec[s[torit[ cu|tefanB[nic[jr.de maibinede5ani\i spunec[mariajuleie solid\iimunla

Torje, ]nnebunit dup[ Celia Atacantuldinamovist GabiTorjeaf[cuto pasiunepentrucânt[rea`a Celia,pecarefacetot posibiluls[ocucereasc[. Interesulluia]nceputs[semanifestela pu`intimpdup[cecolegulluidecamer[, LiviuGanea,a]nceputrela`iacuVeronica, fata cu care cânt[rea`a ]mparte un apartament ]nchiriat. Ajutat de acesta, GabiTorjeaf[cutcuno\tin`[cuCelia,iar deatuncifacetotposibilulpentruaseafla ]npreajmaei,a\acumadezv[luitunul dintreapropia`iiinterpreteipentruenational.ro.„Cadin]ntâmplare,Torjevenea \i se a\eza la masa unde era \i Celia. Toat[lumeaaobservatc[etopitdup[ea. }ispuneac[arvreas[fiecuea\ic[poate s[ofac[s[]luitepeKemal”. }n momentul ]n care Celia a trecut printr-unmomentfoartegreu,prilejuitde moarteatat[lui,Torjea]mb[rb[tat-oprin telefon, oferindu-\i ajutorul necondi`ionat. Totu\i, contactat[ telefonic, cânt[rea`aadeclaratc[]ntreea\ifotbalistnu poate fi mai mult decât o prietenie. „E adev[ratc[necunoa\tem.Torjeareun caracter frumos, dar nu m[ v[d ]ntr-o rela`ie cu el. Ne-am ]n`elege mult mai binecaamici.Sunt]nc[multpreaafectat[demoarteatat[luimeupentruam[ gândilarela`ii”.

r[ut[`ilecelordinjur. Careeste]ns[secretul uneic[sniciifericite? Iubirea\isprijinuloferitdeDivinitate,spune AndreeaB[nic[.

„Nuamurmatore`et[.Ne-am unit din iubire, ne-am urmat instinctulputernic,ceeaceputea fi \i gre\it, bine]n`eles, dar am avut o mân[ de sus pe um[rul nostru. |i ]n`elepciunea maturit[`ii a contat. La 20 de ani poate nu am fi trecut la fel de bine peste presiunea dinafara noastr[. Uneori am avut sentimentul c[ o lume ]ntreag[ ne judec[\ie]mpotrivanoastr[,cu sauf[r[motivereale,darne-am spusc[nimeninu\tiemaibine decâtnoicesim`im\inimeninu tr[ie\te]nloculnostru,deciam f[cutceamconsideratc[efiresc pentruvia`[\ifamilianoastr[. Am avut ]ntotdeauna respect pentrup[rerilealtora,darnuleamurmatorbe\te,le-amcânt[rit \i le-am pus ]n balan`[ cu proprianoastr[viziune.}nvia`[nu exist[ garan`ii, nici ]n privin`a s[n[t[`ii,nici]nprofesie,nici]n c[snicie,deaceeacredc[ebine s[ tr[ie\ti cum sim`i c[ e mai potrivitpentrutine,c[utând]ns[ s[ nu ]i deranjezi cu inten`ie pe al`ii,avândm[sur[\ibunsim`”, adeclaratAndreeaMarinpentru showbiz.ro. }ntrebat[ dac[ este o femeie geloas[, aceasta a r[spuns simplu\icuprinz[tor:„Nu”.

Laurette ]\i dore\te sex nebun cu un necunoscut ]nainte de nunt[ Prietenelemanechinului LauretteAtindehousus`in c[aceasta]\ipreg[te\te nuntapentruaceast[ toamn[,darc[]naintede aceastaarvreas[aib[ partedeoaventur[nebun[cuunnecunoscut. Mulatraseocup[singur[dedetaliile importantului eveniment din via`asa\ipentrucaacestas[ias[ a\a cum \i-l dore\te, Laurette a refuzat din start câteva oferte de nunt[ cu sponsorizare, cum a fost ceaaso`ilorLis. Viitoruleiso`,Mihai|tefan,este un tip extrem de gelos, care i-a angajat chiar un \ofer, pe post de paznic frumoasei manechine. Uimitoare este declara`ia pe care Lauretteaf[cutprietenelor]nainte deoprezentareddemod[,potrivit enational.ro: „}nainte de nunt[, a\ vreas[maifacsex,m[carodat[, cu un b[iat necunoscut, pentru c[ dup[cem[m[ritnuos[maipot”, ar fi spus, mai ]n glum[, mai ]n seriosfotomodelul. Pân[acumauexistatnumeroase specula`ii c[ Laurette ar fi avut rela`iiamoroaseatâtcudiver\iafaceri\ti,cât\icufotbali\ti,]ns[nuau ap[rut pân[ acum poze care s[ o „incrimineze”. Manechinul a recunoscut c[ a

]ncercat s[ ]nchege o rela`ie cu Stelian Ogic[, de\i povestea celor doi a avut un final tumultuos, cu plângerilaPoli`ie.Dup[acestepisod ea \i-a g[sit lini\tea pentru o scurt[perioad[]nbra`eleluiMihai, pentru c[ la ]nceputul anului Laurettes-aaflatpeprimapagin[a tabloidelor,dup[cesacertatcuun manechinpentruinimaiubituluiei.

Evenimente de Botosani nr.1926  

Ziarul orasului tau!