Page 1

CMYK

Tratamenteleladomiciliuauie\itdin planurileSpitaluluiJude`ean EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

Cei nemul`umi`i de serviciile E.ON pot fi amenda`i Pag. 2

AnulVII•nr.142(1924)•Luni,25iulie2011•8pagini

Toxiinfec`ie alimentar[ la Memorialul Ipote\ti

Nou[studen`icuvârste]ntre19\i 31deanicareparticipaulaaIII-a edi`ieaAcademieiitineranteAndrei |erbanorganizat[laMemorialul Ipote\tiauajunssâmb[t[laspital cutoxiinfec`iealimentar[. Pagina 3

Servicii stomatologice mai ieftine, doar câteva zile pe lun[ Pagina 4


2

25iulie2011

TOPNEWS

Artemar`iale]nap[.Sud-coreeniipars[duc[artelemar`ialelaunaltnivel.VizitatoriidelaacvariulCoexdincapitala`[rii,Seul,poturm[ridemonstra`iidetaekwondo-artemar`ialedeorigine coreean[,faimoase]nspecialpentruloviturile]naltecupiciorul-]nvariantaacvatic[.Purtândo masc[deoxigen,sportiviiseantreneaz[]nbazineleacvariului,printremiidepe\ti.

Cei nemul`umi`i de serviciile E.ON pot fi amenda`i Zecidereclama`ii]nregistratelaComisariatulJude`eanpentru Protec`iaConsumatorilor(CJPC)caurmareaavariilorlaenergiaelectric[.Furtunilecareauavutloc]n ultimaperioad[i-au l[satpeboto\[neni f[r[lumin[,]nspecial peceidinmediul rural. Zeci de ore pentru remedierea avariilor DinceledeclaratedeAlexandru Zarug,comisar\efCJPC,]nultima perioad[ au fost ]nregistrate peste 20 de astfel de reclama`ii. Cei de la E.ON ]ns[ nu pot fi sanc`iona`iavând]nvedereclauzelecontractualesemnatecubeneficiarii. Astfel, potrivit legii, energieielectrice,echipajelefurnizorului de energie electric[ au la dispozi`ie12orepentruinterven`ii]n mediul urban, 24 de ore pentru celedinmediulrural,respectiv72 de ore ]n cazul ]n care sunt ]nregistratecondi`iimeteodeosebite. „}naceast[perioad[,dup[cum \ti`i,afostavertizareCodGalben care a cuprins jude`ul nostru. Au fostfoartemulteavarii\i]ntreruperideenergieelectric[,maiales

]n mediul rural. Cei nemul`umi`i vinlanoicuplângeridarreluarea furniz[riienergiedec[treE.ONa fost ]n termenul legal”, a spus AlexandruZarug.

Cu mâncarea stricat[ \i pasibili de amend[ Reprezentan`ii CJPC atrag aten`iacelornemul`umi`ic[aur[-

masf[r[energie\ivins[reclame c[ li s-a stricat mâncarea pân[ la interven`ia celor de la E.ON c[ suntpasibilideamend[. Potrivit legii energiei electrice vina nu apar`ine furnizorului de energie electric[ atunci când avariileauloccaurmareavegeta`iei bogate de pe re`ea. „Cei de la E.ONsus`inc[vegeta`iaestecrescut[foarteabundent,nuamaiavut

nimenigrij[s[toaletezecopaciide pemargineare`elelor\icareintr[ ]n obliga`ia prim[riilor dar \i a proprietarilor”,spuscomisarul\ef alCJPC,AlexandruZarug. Legeaprevedesanc`iunicuprinse]ntre100\i1.000deleipentru persoanefizice,]ntimpce]ncazul celor juridice, amenda minim[ porne\tedela20.000delei.(PetronelaRotariu)

Disponibiliza`ii din MAI a\tepta`i la Poli`ia Local[ Opartedindisponibiliza`ii dinstructurileMAIarputea fiangaja`ilaPoli`iaLocal[, acoperindu-seastfel\ideficituldepersonalalunit[`ii. Din cele declarate de C[t[linFlutur,primarulmunicipiuluiBoto\ani,acesteangaj[riarputeaavealocnumai]nurmaunuiconcurs\i dup[cesevaprimiaprobare de la de la nivel central pentruangaj[ri. „Este o solu`ie, ]ns[ numai ]n momentul ]n care ob`inem aprobarea ca pe posturile noastre vacante sau pe posturi unice s[ facem angaj[ri. Noi am mai preluat\iopartedinpersonaluldelaPrefectur[,când s-au f[cut disponibiliz[ri, daratunciafostprintransfer,c[dejaeraufunc`ionari publici.Acumne-arinteresas[prelu[mlaPoli`iaLocal[ câ`iva oameni care au trecut printr-o \coal[ militar[, c[ or fi de la Poli`ia Jude`ean[ sau de la Jandarmi. O s[ ne consult[m cucomandan`iiunit[`ilors[ nespun[careebun,s[nu lu[m unul care a f[cut nu \tiu ce”, a declarat C[t[lin Flutur. Din structurile MAI la Boto\aniarurmas[fiedisponibilizatepesteosut[de persoane.(PetronelaRotariu)

Publicitate

|coli la standarde europene ]nchise din lips[ de elevi STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

|coli de zeci de mii de lei ]nchisecaurmareanum[ruluimic deelevi\iacheltuielilormaripe care le necesit[ utilit[`ile lunare. De\icondi`iiledederulareaprocesului educa`ional din aceste unit[`i \colare erau la standarde europene, reprezentan`ii Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)au luatdeciziasuspend[riiactivit[`ii pentru reducerea cheltuielilor. Pentru aceast[ situa`ie, \efii educa`ieiboto\[nenedauvinape valul de lucr[ri \i bani care au venit f[r[ cap la Boto\ani ]n investi`iicenu]\iaveaurostul.}n ultimii ani, au fost reabilitate 67 deunit[`i\colaredinmediulrural iar alte 89 de unit[`i \colare noi auluatloculcelordinchirpicicu baniveni`idelaBancaMondial[. „S-auf[cut\colimoderneprin Banca Mondial[ de\i aveau numai maxim zece sau 12 copii.

Pentruoastfeldeunitatenumaio factur[laenergiaelectric[ajunge la 30 de milioane de lei. Aceste ]nchiderinuaufostf[cutehaotic, facem ceea ce trebuie s[ facem astfel]ncâteleviis[]nve`ecarte. Acolo unde num[rul de copii a fostfoartemic\icheltuielilefoarte mari activitatea a fost suspendat[”, a declarat Ada Macovei, inspector\colargeneralalI|J. Printreunit[`ile\colaredeacest gensenum[r[celedelaBa\euHude\ti unde costul investi`iei a fostde190.298leisauDurne\tiSanta Mare unde au fost aloca`i 114.041delei,iarnum[rulelevilornueramaimarede15. Lanivelna`ional,având]nvedere investi`iile care au avut loc ]njude`\isumeledebanialocate pentru acestea, jude`ul Boto\ani s-asituatpeloculaldoileadup[ Vaslui.(PetronelaRotariu)


3

25iulie2011 FiulunuiprimardinTimi\a]njunghiattreitineri.FiulprimaruluidinlocalitateaDeta,jude`ulTimi\,BogdanDanielRoman,a]njunghiattreitinericuuncu`it,]nurma unuiconflictizbucnitpeoteras[dincentrulora\ului,]nnoapteadesâmb[t[spreduminic[.B[rbatulestec[utatlaaceast[or[depoli`i\ti. }nnoapteadesâmb[t[spreduminic[,peoteras[dincentrulora\uluiaizbucnitunconflict]ntremaimultepersoane,]nurmac[ruiatreitineriaufostr[ni`iaufost]njunghia`i,aprecizatpurt[toruldecuvânt alPoli`ieiTimi\,M[d[linaMezdrea.Aceastaacompletatc[unechipajalpoli`ieicarepatrula]nzon[asositlafa`aloculuipentruaplanareaconflictului,]ns[ataactorula reu\its[scape]naintedevenirealor.AgresorulafostidentificatcafiindBogdanDanielRoman,]nvârst[de31deani,fiulprimaruluiPetruRoman,iarpenumeles[uafost ]ntocmitdosarpenalpentruultrajcontrabunelormoravuri,v[t[marecorporal[\iportf[r[drept]nlocuripubliceauneiarmealbe.B[rbatuli-a]njunghiatpeceitreitineri,cu vârstecuprinse]ntre22\i31deani.Dou[dintrevictimeauajunslaSpitalulJude`eandeUrgen`[Timi\oara,iaraltreileaesteinternatlaspitaluldinDeta,potrivitMediafax.

ESEN~IAL

Toxiinfec`ie alimentar[ la Memorialul Ipote\ti Nou[studen`icuvârste]ntre19\i31deanicareparticipaulaaIII-aedi`iea AcademieiitineranteAndrei |erbanorganizat[laMemorialulIpote\tiauajunssâmb[t[laspitalcutoxiinfec`ie alimentar[. Separec[tineriidup[ceaumâncatospecialitateadus[princateringdelaunrestaurantdin Cucor[niauacuzatsimptomeleuneitoxiinfec`ii alimentare cum ar fi st[ri de vom[, grea`[ \i diaree.V[zândc[sesimtr[us-asunatla112 \imaimulteechipajealeambulan`eiaumersla fa`aloculuito`iceinou[fiinddu\ilaspital. Dup[ceaufostconsulta`idemedici\iauprimittratamentdeurgen`[\asepersoaneaupreferat s[ nu fie internate, trei acceptând s[ r[mân[interna`i]nsec`iadeboliinfec`ioasea SpitaluluiJude`eandeUrgen`[„Mavromati”. Lafa`aloculuiaumersatâtreprezentan`iai DSPcât\ialDSVSApentruafaceoanchet[ epidemiologic[, dar \i pentru a preleva probe dinalimenteleconsumate.Dinceledeclaratede cei]mboln[vi`iau]nceputs[sesimt[r[udup[ ce ar fi mâncat o specialitate de ciuperci cu smântân[ ]ns[ cauza exact[ a ]mboln[virii va putea fi \tiut[ dup[ analizele de laborator. Duminic[diminea`[\iceletreipersoaneinternateaufostl[sates[plecedup[cestarealis-a ]mbun[t[`it. „Nu toat[ lumea a avut acela\i simptome. Pacien`i au primit tratament specific pentru enterocolit[.Duminic[diminea`[celetreipersoane internate au fost externate”, a precizat MihaelaMiller,directorulmedicalalSpitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. (D[nu` Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ |i-a prins piciorul sub calorifer Sâmb[t[sear[,pompieriidin S[veniauavutpartedeceamai ciudat[interven`iedeanulacesta.Ofemeie]nvârst[de60de aniafostajutat[s[scoat[piciorul de sub calorifer. Apelul la 112 a fost f[cut ]n jurul orei 23.30 de c[tre so`ul acesteia. Auzinddespreceestevorba,angaja`iiISUaumerslafa`aloculuicuunechipajaldescarcer[rii. Când au ajuns la fa`a locului pompieriaudescoperitc[femeia a reu\it s[-\i prind[ piciorul subcalorifer,]ntrepodea\iun element]ntimpcedormea.Ca situa`ias[fie\imaidificil[femeiaera\i]nstaredeebrietate. Folosindu-sedeundep[rt[torde u\ifolositladescarcer[ri,pompieriiaureu\its[oeliberezepe femeie, ridicând u\or caloriferul. Din fericire femeia a avut norocul s[ scape nevat[mat[, nefiindr[nit[]nurmaincidentului.(D[nu`R.)

Sta`ia de Pompare Mileanca distrus[ de ho`i

Accidente provocate de \oferi b[u`i Doi\oferis-aualescudosarepenaledup[ceauprovocataccidente rutiere fiind sub influen`a b[uturiloralcoolice. Primul eveniment, \i cel mai grav,aavutlocperazalocalit[`ii Vl[deni,cândun\oferdup[ces-a urcatbeatlavolan,a\ifugitdela loculunuiaccident.Sâmb[t[sear[ ]n jurul orelor 22.00, poli`i\tii au fostsesiza`idec[treAlexandruB., ]nvârst[de23anidinlocalitate,c[ ]ntimpceconduceaunautoturism peundrumcomunalafostlovitde unaltautoturismcareap[r[sitloculfaptei.Poli`i\tiiaupornit]nurm[rirea autoturismului respectiv oprindu-l la circa 500 m de locul faptei identificând un autoturism marcaFordcondusdeDometeU. 54anidinaceea\ilocalitate.Când acesta a fost testat i s-a stabilit o concentra`ie de 1,10 mg/l alcool pur]naerulexpirat. „}ncauz[s-au]ntocmitactepremerg[toare sub aspectul s[vâr\irii

infrac`iunilordeconducerepedrumurile publice a unui autovehicul dec[treopersoan[careareo]mbiba`ie alcoolic[ de peste 0,80 gr /l alcoolpur]nsânge\ip[r[sirealocului accidentului ca urmare a s[vâr\iriiuneiinfrac`iuni”,aprecizatcomisar\efGabrielMiron,ofi`er]ncadrulIPJBoto\ani. Celde-aldoileaevenimentaavut locvinerisear[pestr.ICBratianu. BogdanD.,]nvârst[de22anidin municipiul Boto\ani, ]n timp ce conducea un autoturism marca Peugeot,dincauzavitezeiapierdut controlulvolanuluiaintrat]ntr-un panou electric amplasat pe spa`iul verdedepemargineacarosabilului.Cândafosttestatis-astabilito concentra`iede0.78mg/lalcool]n aerul expirat, drept urmare fiind cercetat pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul dec[treopersoan[careareo]mbiba`iealcoolic[depeste0,80gr/l alcoolpur]nsânge.(D.Rotariu)

Dou[ persoane din Havârna, tat[\ifiu,suntcercetatedepoli`i\tipentrufurtcalificatdup[ce aufostprinse]nflagrantfurând dintr-o sta`ie de pompare din Mileanca. Vineri, poli`i\tii au fostsesiza`idec[treuninspector dezon[]ncadrulAdministra`iei Na`ionalea}mbun[t[`irilorFunciare (ANIF) - Sucursala MoldovadeNord-UnitateadeAdministrareBoto\ani,desprefaptul c[ ]n perioada aprilie-iulie 2011,dinSta`iadePompareMileanca (situat[ ]ntre localit[`ile Mileanca\iT[t[r[\eni-comuna Hav]rna), s-au sustras diferite componentedelautilajeleelectriceinstalate]ninterior.Constatareaafostf[cut[dec[trereprezentan`iiunit[`ii,cuocaziaunei verific[ri.}nurmasesiz[riipoli`i\tiis-audeplasatlafa`alocului, ]nso`i`i de reprezentan`ii ANIF,ocaziecucarei-ausurprins]nflagrant,]ntimpcesustr[geau componente din cupru delainstala`iilesta`iei,peMariusFlorinC.]nvârst[de35ani \ipeM[d[linC.]nvârst[de15 ani,fiulacestuia.Cuocaziacercet[rilor poli`i\tii au stabilit c[, ]n perioada aprilie-iulie 2011, ceidoiausustras]nrepetaterânduri,cantit[`idecupru,alam[\i aluminiu,delainstala`iilesta`iei, pe care ulterior le-au vândut. „Prejudiciulcauzatprincomitereafurturilorurmeaz[aficalculat\icomunicatdec[trereprezentan`iiANIF.}ncauz[secontinu[ cercet[rile fa`[ de autori subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidefurtcalificat”,adeclarat comisarul \ef Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

25iulie2011

TOPNEWS

UnsecoldeladescoperirearuinelorMachuPicchu.Pe24iulie1911,arheologulamericanHiramBingham,profesorlaUniversitateaYale,f[ceaodescoperireepocal[,povestindlumiidespreora\ulpierdutalinca\ilor,g[sitla2400demetrialtitudine]nAnziiperuani.SituatdeasuprarâuluiUrubamba,MachuPicchus-adoveditafiunlocsacrual inca\ilor,care]ncepuser[construc`ialui]nsecolulalXII-lea,printransportul-greudeexplicat-alunorblocuriuria\edepiatr[,necesareridic[riizidurilor.Nicipân[]nziuade ast[zinuexist[oexplica`ielogic[amodului]ncareinca\ii\i-auconstruitora\ulsecret:pietreleuria\esuntuniteperfect]ntreele,f[r[mortar,t[ieturaloresteincredibil[,pentruc[ estevorbadeblocurimonumentale,decâte50detonefiecare,iardispozi`iaplanuluiarhitecturalestemagnific[:bazinecuap[termal[,sistemdecanalizare,gr[dinicares[deserveasc[necesit[`ileacelpu`inomiedeoameni,drumuripavate,turnuri\itemple\lefuite,separe,cunisip,etc.Celetreizonemaricetrebuiescvizitatecuprindarealulsacru,zona oamenilorderând\ispa`iulnobilimii,darspectacolulvizualestedenepre`uitoriunde]`iarunciprivirea]nMachuPicchu,unadincele\aptenoiminunialelumii.

Servicii stomatologice mai ieftine, doar câteva zile pe lun[ Stomatologitotmai pu`ini]ncontractcu CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate, aceastaesteconsecin`a fondurilorextremde micipecareleprimesc denti\tiipentrurezolvareaurgen`elormedicale\iagratuit[`ilor pentrucopii.}niunie au]ncheiatcontractcu casa46dedenti\ti,]n condi`iile]ncare,anul trecut,num[rulacestoraeradepeste50. Unii stomatologi au renun`at la contractpentruc[fondulalocatlunardecas[nuamaicrescutdeloc ]nultimulan\iseepuizeaz[dinprimas[pt[mân[]ncareestealocat. „Esteaceea\isum[ca\ianultrecut. Asta este, nu o stabilim noi. Denti\tii nu s-au plâns, este o situa`ieca\i]naniitrecu`i.}nmedie, cam10milioanedeleivechiprime\te un stomatolog pentru gratuit[`i”, a declarat Rodica Hu`uleac,pre\edintaCaseiJude`enede Asigur[rideS[n[tateBoto\ani. Conducerea acestei institu`ii sus`inec[mic\orareanum[ruluide contractecudenti\tiieste\iurmarea rezilierii de c[tre cas[ a unor contracte.„Aufost\ireziliatecontracte,nunumairetrageridinpartea denti\tilor, contracte care au fost reziliate pentru absen`e de la

cabinet ]n timpul orelor de program”,amaimen`ionatpre\edinta CJASBoto\ani. De\i calitatea de asigurat de s[n[tate ar trebui s[ ]i garanteze fiec[reipersoanecarecotizeaz[la fondulna`ionalunicalasigur[rilor de s[n[tate dreptul la o serie de servicii stomatologice cu pre` redus, ]n realitate lucrurile nu mai stau astfel de mult[ vreme. Pacien`iicaretrecpragurilecabinetelordentares-auobi\nuitdeacum cuideeac[acestdrept,laservicii stomatologice cu pre` compensat, estedoarpehârtie. Lun[ de lun[, medicii denti\ti primescdelaCasadeAsigur[ride S[n[tate(CJAS)sumecarenuacoper[nicicosturileserviciilormedicale de urgen`[, la care ar avea dreptulgratuitnudoarasigura`iide

s[n[tate, ci \i persoanele f[r[ asigurare. „Copiii au prioritate, ]n rest,pacien`iis-au]nv[`at,\tiucare trebuie s[ le fie a\tept[rile de la fondul asigur[rilor de s[n[tate”, declar[ un dentist boto\[nean. }n ultimulan,aproapenuaexistatlun[]ncarepacien`iis[nufie]ntâmpina`i la cabinetele stomatologice deafi\ulprincareerauavertiza`ic[ fondulpentruserviciilecompensates-aepuizat.Deregul[,]nprima s[pt[mân[afiec[reiluni,pacien`ii nu sunt ]ntâmpina`i de astfel de afi\e,dup[carebaniiseepuizeaz[.

Nu se ]ntrev[d schimb[ri Reprezentan`ii institu`iei de asigur[rides[n[tatenusuntoptimi\ti ]nceprive\teasisten`astomatolo-

gic[ asigurat[ cu tarife mai mici persoanelorcarecotizeaz[lafondul s[n[t[`ii. „Cum a fost pân[ acum,a\avafi\i]ncontinuare]n privin`aasistenteimedicalestomatologice.Defapt,reducerilatarifele serviciilor stomatologice se acord[ ]n principal pentru preven`ie”, afirm[ Rodica Hu`uleac, directorulCJASBoto\ani. Potrivit normelor de aplicare a contractului cadrul, casele de asigur[rides[n[tateartrebuis[compenseze,par`ialsauintegral,oserie de servicii stomatologice care se acord[ asigura`ilor cu vârsta peste18ani.

Drepturi pentru asigura`i Pentruminori,serviciilemedicale preventive \i tratamentele sto-

matologicedinpachetuldeservicii debaz[suntdecontatesut[lasut[ decaseledeasigur[ri.A\aprev[d normele,pentruc[]nrealitatesitua`iaestetotaldiferit[.Urgen`ele stomatologice trebuie tratate gratuit, indiferent dac[ pacien`ii sunt saunuasigura`i. Tratamentele stomatologice compensate sunt acordate numai decabinetelecareaucontracte]ncheiatecucaseledeasigur[ri.Serviciilestomatologicedecontatede casele de asigur[ri sunt ]mp[r`ite ]nmaimultepachete.Unelesunt compensatepar`ial,alteleintegral. Pachetul minimal de servicii stomatologice se acord[ tuturor persoanelorcarelesolicita,implicit celor care nu sunt asigurate. Acestaincludeurgen`elestomatologice:pansamentulcalmant;tratamentul paradontitei prin drenaj endodontic, incizia muco-periostal[; tratamentul abcesului paradontal, tratamentul gingivo-stomatitelor;tratamentulhemoragiei postextrac`ionale; tratamentul de urgen`[ al pl[gilor buco-maxilofaciale;imobilizareadeurgen`[a luxa`iilordentare.Pachetuldebaz[,ceseacord[persoanelorasigurate, include consulta`ia, tratamentulcarieisimple,celalafec`iunilorpulpare,tratamentelechirurgicalebuco-dentare,tratamentele protetice, tratamentele ortodonticeetc. Casele de asigur[ri de s[n[tate deconteaz[]ncotediferite(sut[la sut[,60lasut[sau40lasut[)serviciilemedicalepreventive\itratamentele stomatologice din pachetul de servicii de baz[. (AuroraDimitriu)

Ovidiu Mimor: «Niciun pacient nu-\i mai cump[r[ medicamente din banii lui» ConducereaSpitalului Jude`eannuaprimitdela niciunpacientsolicitarede restituireasumeipl[titepe medicamentelecump[rate dinbaniipropriipetimpul intern[rii.Exist[lege]n vigoarecareprevedec[ dac[spitalulnuaremedicamentuldecarearenevoie bolnavulpentrutratament, iaracesta\i-lcump[r[din buzunarulpropriudelafar-

maciilecucircuitdeschis, poatesolicitaconducerii unit[`iimedicales[]idecontezere`etarespectiv[. O parte dintre pacien`i \tiu de aceast[ lege,darnusegândescs[profitedeea. „Lacebuns[mergicucereripelaconducereaspitalului,pentruc[oricum]`itrebuiefeldefeldedovezipecareestecam greus[leai.}nprimulrândmediculnu]`i spunec[nuaremedicamentul]nfarmacie. }`ispunec[dac[vreiunmedicamentmai eficient]lpo`icump[radinafaraspitalului, pentru c[ cel din farmacia unit[`ii ajut[, darnuarfilafeldeeficientcacelpecare `i-lrecomand[.|inicinu`ised[ore`et[,

ciohârtiu`[pecare]`iscrienumelemedicamentului”,declar[unbolnavinternatla SpitalulJude`ean. Directorul Ovidiu Mimor (foto) spune ]ns[c[nicigânds[]\imaicumpere]nprezentvreunbolnavtratamentuldecareare nevoie]nspitaldinafaraunit[`iimedicale. „Sunt bani pentru medicamente, mai ales acum,cândamprimitunbugetdestulde bun.Iarlaminenuaajunsniciunbolnav s[cear[baniipemedicamentelecump[rate dinafaraspitaluluipentrutratamentulf[cut ]nunitate.Poates-aumaicump[ratmedicamente a\a, cu luni ]n urm[, dar nu s-a plâns nimeni. Acum nu-\i mai cump[r[ niciunpacientmedicamentedinbaniilui”, amaimen`ionatdirectorulSpitaluluiJude`ean.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

25iulie2011 70% dintreromânicump[r[medicamentef[r[s[consulteunmedic.Româniinuobi\nuiescs[iamedicamenteprescrisedemedic,având]nvederec[ unuldinzecenuconsider[necesars[consultedoctorul]naintedeacump[rapastile.Agen`iaNa`ional[aMedicamentuluitrageunsemnaldealarm[\ispune c[acestemedicamenteluate«dup[ureche»nepotafectaorganismuliremediabil. Conformspeciali\tilordelaAgen`iaNa`ional[aMedicamentului,]ncazul]n carecet[`eniiiaumedicamentef[r[prescrip`iemedical[potap[reaefecteleadversealeacestora,delaafec`iunigastro-intestinalesaucardiace,]ncazuluneipersoanes[n[toase,pân[lacronicizareabolilor,]ncazulpersoanelorbolnave.Dintotalulmedicamentelorvândute]nfarmacii,24demilioaneaufostmedicamentecuprescrip`ie,iar12milioanef[r[re`et[.Situa`iaesteagravat[\idefarmaci\tipentruc[daulalibermedicamentecaretrebuievândutedoarcure`et[.}n România,doar]nlunaianuarieaufostachizi`ionate39,05milioanedecutiidemedicamente,]nspitalefiindutilizatedou[milioanedeunit[`idepastile.

TOPNEWS

Tratamentele la domiciliu au ie\it din planurile Spitalului Jude`ean Cusiguran`[,anul acestanuvamaifipus ]npractic[planulconduceriiSpitaluluiJude`ean,care,launmomentdat,promiteaboto\[nenilortratamente ladomiciliucontra cost.Ar[masunsimpluproiect,poatepentruviitor,pentruc[]n prezentcosturilepentrusolicitan`iarfifost multpreamari.Pentru oinjec`ie,pacien`iiar fipututpl[timaimult decât«lanegru». Problematratamentelorladomiciliupecarespitalelearputeas[le asigurepacien`iloreste]nc[lastadiuldediscu`ii.De\icereriarfidin partea boto\[nenilor, spitalele nu reu\escs[g[seasc[modalitateade a organiza un serviciu specializat pentru acordarea tratamentelor la domiciliu,contracost.

Directorul Spitalului Jude`ean, medicul Ovidiu Mimor, spune c[ nusuntinteresatecadrelemedicale s[acordeastfeldeservicii,c[tari-

ful pentru tratamente la domiciliu arfidestulderidicatdac[s-arrecurgelaorganizareaunuiserviciu deacestgen.Desprepunereapepi-

cioareaunuicompartiment]ncadrulspitalului,undeboto\[neniis[ apelezedac[audeurmatuntratamentinjectabil\is[pl[teasc[pen-

Zeci de personalit[`i l-au condus pe ultimul drum pe fostul senator Dinu Secrieru Sâmb[t[, fostul senator \i lider al PNL Boto\ani,  Dinu Secrieru, a fost condus pe ultimul drum de zeci de persoane. Familiaacestuiaafost]nso`it[derude,prieteni,colegidepartid,partenerideafaceri\ichiarfo\tiadversaripolitici. Cortegiulfuneraraplecatdelalocuin`afostuluisenator,unde a fost depus, \i s-a ]ndreptat spre Catedrala „Sfin`ii Apostoli Petru\iPavel”.|ia\acum\i-adorit,cortegiulafost]nso`it\i deofanfar[popular[. PrefectulCristianRoman,primarulC[t[linFlutur,deputatul Florin~urcanu,fostulconsilierjude`eanCorneliuPopescu,viceprimarulC[t[linAlexa,fostulsubprefectDanielMoruzi\imai mul`ifo\ti\iactualidirectori,precumPaulMustia`[,Dumitru Monacu,DanBacinschi,ConstantinIacob,LaurNechita,Pavel Rusu,IoanStrujanaufostal[turidefamiliafostuluisenatorDinu SecrierulaslujbadelaCatedralaundeafostconsilierparohial. }n cadrul slujbei, preotul Petru T[nas[ a `inut s[ aminteasc[ efortulfamilieiSecrierularidicareaCatedralei„Sfin`iiApostoli Petru\iPavel”.Depatruani,decândfostulsenatoravenit]n aceast[parohie,preotulaparticipatlanuntadeargintaluiDinu \iElenaSecrieru,lac[s[toriacopiilorPaul\iSânziana,precum \i la botezul nepo`ilor. Preotul T[nas[ a rememorat \i prima \edin`[parohial[lacareaparticipat\iDinuSecrieru]ncalitate deconsilier. „Dup[ces-amutat]nparohianoastr[,aacceptatpropunerea mea \i a fost ales ]n umila demnitate de consilier al Bisericii CatedraleiSfin`iiApostoliPetru\iPavelpatruani\iv[spunsincerc[laprima\edin`[mi-afostfoartegreu,nu]ndr[zneam\ila unmomentdatm-am]ndoit,c[n-amcrezutc[os[vin[.\idl. Secrieru, la ora stabilit[, intra pe poarta Bisericii. Eu m[ fr[mântama\a,eram\iemo`ionat,s[amunconsilierfostsenatoralRomâniei,careastatal[turideoamenimari\imi-aspus: «p[rinte,staijosaicilâng[mine,haivino]ncoace\is[vedem ceproblemeputemdiscuta»”,aspusp[rinteleT[nas[.

Dup[slujbadelabiseric[,cortegiuls-a]ndreptatsprecimitirul Pacea, nu ]nainte de a trece pe la biroul de executor judec[toresc,undealucrattimpdezeceani. „Ne va lipsi Dinu Secrieru”, au fost cuvintele unuia dintre boto\[nenilaaflareatristeive\ti. Inima lui Dinu Secrieru a ]ncetat s[ mai bat[ ]n noaptea de miercuri spre joi, ]n Spitalul Fundeni din Capital[. (Adrian Dimitriu)

trudeplasareaacas[aasistentului\i acordarea serviciului, au ]nceput discu`iile]nc[]nurm[cudoiani, maialesc[institu`iadeasigur[ride s[n[tate]ncheiecontractpentruastfeldeservicii. „S-apus]ndiscu`ieorganizarea unui astfel de serviciu dar nu au fost interesa`i asisten`ii medicali. S-adiscutatchiardemaimulteori peaceast[tem[,darnucredc[se vaputeapune]npractic[proiectul la care noi ne-am gândit ]nc[ de anultrecut.Anulacesta,]nniciu uncaznusevaorganiza”,adeclarat managerul Spitalului Jude`ean. O injec`ie la domiciliu ]l cost[ pebolnav]ntre10\i15lei.Dar\i a\a g[se\te destul de greu cadre medicaledispuses[]ivin[acas[ latratamentdin\ase]n\aseore. Problemavar[mâne]ncontinuare,pentruc[spitalelenuaupersonal suficient care s[ asigure \i aceste deplas[ri la domiciliu la cerereapacien`ilor,iardac[totu\i s-arg[siasisten`imedicalicares[ fac[ deplas[rile la astfel de solicit[ri,tarifelepentruoinjec`ie,de exemplu,arurmas[fiemultmai mari decât cele practicate acum „lanegru”.(AuroraDimitriu)

Banii spitalelor, insuficien`i Spitalele vor mai primi fonduri de la Casa de Asigur[rideS[n[tate,pân[lasfâr\itulanului.Asta deoarecelasemnareacontractuluipeanul]ncurs s-a alocat buget numai pân[ ]n luna noiembrie, inclusiv.„Pentrulunadecembrievomalocafonduri]nurmauneirectific[ri.Nuesteositua`iecare s[]ngrijoreze,pentruc[\i]nceilal`ianise]ntâmplas[nusealocefondurilepân[]nultimalun[a anului,darveneaurectific[ridebuget”,adeclarat RodicaHu`uleac,pre\edintaCJASBoto\ani. Potrivit acesteia, situa`ia care ar trebui s[ stârneasc[]ngrijorareestecealegat[debugetullunar decarebeneficiaz[spitaleledecategoriaaV-a.}n condi`iile]ncarebugetulestemaimicdecât]nanii trecu`i,spitaleledinaceast[categorienuvorface fa`[cheltuielilor]nlunileurm[toare. Potrivit\efeiCJAS,pentrulunaiuniesalariileau fost acordate ]n ]ntregime, f[r[ t[ieri de sporuri, ]ns[acestefortfinanciarnuvamaiputeafisus`inut de bugetele actuale ]n urm[toarele dou[ sau trei luni. Spitalul care are ]ns[ problemele cele mai mariesteceldinS[veni,chiardac[]ncazulacestuiaafostaprobat[comasarea. Publicareacu]ntârziereaproiectuluideordincareprevedetransferulunit[`iimedicaledinsubordineaConsiliuluiLocalS[veni]nadministrareaConsiliuluiJude`eanled[emo`iiangaja`ilorspitalului, deoarecepentrulunaurm[toareunitateanumaiare fonduris[acordesalariidecâtpejum[tate.Dac[ pân[lasfâr\itulluniisepublic[Ordinul]nMonitorulOficial,vorurmaproceduridedare]nprimirec[treCJ\iapoiinventarul]nam[nuntpentrutrecerealaSpitalulJude`ean.(AuroraDimitriu)


6

25iulie2011

TOPNEWS

Bilan`ulatentatelordinNorvegiaaajunsla93demor`i.Bilan`ulatacurilorcomisevineri]nNorvegiaaajunsla93demor`i,dup[decesuluneipersoaner[nite,aanun`atduminic[poli`ianorvegian[. „Totalulmor`iloresteacumde93depersoane”,adeclaratAndersFridenberg,unpurt[tordecuvânt alpoli`ieidinOslo.AndersBehringBreivik,criminalulcarevineria]ndoliatoNorvegie]ntreag[,\i-arecunoscutfaptele]ncursulzileideduminic[,dar aspusc[nuconsider[c[gestuls[estecondamnabil.}nacela\itimp,elaprecizatc[aac`ionatsingur\ic[planificasetotulcumulttimp]nurm[.Vineri dup[-amiaz[]nfa`acl[diriiguvernuluidinOsloobomb[aexplodat,distrugândinstitu`ia\imaimulteimobiledinvecin[tate.}nurmaatentatuluiaumurit \apteoameni.}ntr-unincidentseparat,peinsulaUotya,situat[la40dekilometridecapitalaNorvegiei,unb[rbatadeschisfoculasupraparticipan`ilorla oreuniune]ncadrul\coliidevar[latineretuluilaburist,partidulaflatlaputere.Ambeleincidentes-ausoldatcumoarteaa93deoameni.

România peste 50 de ani: O `ar[ depopulat[ sau multicultural[ Celemairecenteestim[riEurostatspunc[popula`iaRomâniei este]ncontinu[sc[dere,efectal valurilordeemigr[ri\ialsporului demograficnegativ.Dac[]n2010 popula`iaRomânieierade 21.462.000delocuitori,]n2035se estimeaz[c[aceastavasc[deala 19.857.000,iar]n2060la 17.308.000,relateaz[Gândul. Odat[cudepopularea,Româniasevaconfrunta\icu]mb[trânireapopula`iei.Dac[]n 2010num[rulpersoanelordepeste65deani reprezenta14,9lasut[dinpopula`ia`[rii,]n 2060 num[rul acestora va ]nsemna 34,8 la sut[dinpopula`iatotal[,conformGândul. Acestlucru]nseamn[unraportdedependen`[(procentulpersoanelorcarebeneficiaz[ depensiiraportatlaprocentulpopula`ieiactive)de64,8lasut[.Procentulreprezint[cea

maimarevaloareestimat[lanivelUE,dup[ Letonia,undeprocentulesteestimatla68la sut[. Pedealt[parte,Româniaseconfrunt[de anibunicuunspornaturalnegativ.Lanoi]n `ar[avem9,9nou-n[scu`ilamiadelocuitori, ]ntimpceratadecesuluiestede12,1lamia delocuitori. Estim[rileEurostatsunt]ns[optimiste,]n opinia academicianului Emilian Dobrescu, sociolog \i economist, care a vorbit pentru gândul despre posibilele solu`ii ale acestei probleme. „Actuala statistic[ a Eurostat privind demografia european[ este optimist[, dup[ p[rereamea.Oricum,trebuieprivit[cutitlu deaproxima`ie.Defaptce]nseamn[ostatistic[ previzionat[: c[ introduci ]ntr-un computer,]ntr-unmodel,ni\tedate.Dac[datele alea ]n urm[torii cinci ani evolueaz[ ]n alt moddecât]nultimiicinciani,toat[prognoza respectiv[ se schimb[”, spune academicianul.

Cu toate acestea, academicianul Emilian Dobrescu crede c[ românii vor continua s[ plecedin`ar[,]nspecialtinerii]naltcalifica`i. „Vorcontinua,]nopiniamea,s[plece]n specialtineriiromâniap`idemunc[,maiales cei califica`i \i ]nalt califica`i s[ lucreze pe altemeleaguriundesuntmaibinepl[ti`i,mai bineaprecia`i,undevorsim`iaceast[asigurareaconfortuluimaterialmaibine”,spune academicianul. „}nfoartepu`intimp,majoritateafor`eide munc[dinRomânianuvamailucra]n`ar[, ci ]n spa`iul mai larg al Uniunii Europene. Deja aproape jum[tate din românii ap`i de munc[sunt]nSpania,Italia,MareaBritanie, Germania,Austria.Chiardac[lucrurilevor merger[u\iacolo,estedeimaginatc[românii nu se vor ]ntoarce ]n `ar[, unde nu-i a\teapt[ nimic bun, ci vor migra c[tre alte `[ri din Uniunea European[ sau din afara Uniunii,]nc[utareaunorcondi`iimaibune”. Singura \ans[ ca emigran`ii români s[ se ]ntoarc[]n`ar[arficaeconomiaRomâniei

s[ creasc[, ]ns[ economistul Emilian Dobrescuspunec[acestlucrunuos[se]ntâmple]nviitorulapropiat. „A\a cum evolueaz[ economia româneasc[decâ`ivaani\icumsuntpremises[ evolueze]nurm[toriiani,nuvorficondi`ii maibunepeplaneconomicaicidecâtaufost pân[ la izbucnirea acestei crize economice, financiare, bancare, planetare, deci pân[ ]n 2008.Suntvocicarespunc[]ncontinuare aceste evolu`ii financiare, monetare nu vor puteafi`inutesubcontrol\ia\tept[mchiaro furtun[monetar[perfect[cumaprezisdoctorulDoom,doctorulNourielRoubini,care especialistulplaneteiacum]nastfeldepreziceri”,spuneEmilianDobrescu. „}nUniuneaEuropean[sea\teapt[falimenteleunorstate.ChiarStateleUnitesuntpecale deaintra]nfaliment.Celmair[sun[torfalimentdinistorienu-lvadaGreciasauCipru.}l vorda,]ncurând,SUA,dac[nuvorvenicu noimetodedeevaluareaacestuiimensdeficit bugetarcumulat]nperioadaconsumatorist[”. Publicitate

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.


25iulie2011 SuporttehnicIT Suporttehnic: -Cescriepeecran? Clientul: - Scrie c[ s[ ap[s tasta ENTER când sunt pre-

7 g[tit. Suporttehnic: -|icare-iproblema? Clientul: -Nu\tiucums[-midau seamacândsuntpreg[tit.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000Enegociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-2) *Vândcas[cutoateutilit[`ile \iteren]nzonefoartebunedin Boto\ani\i3125mpintravilan Stânce\ti.Tel.0746.924.685. (G-3) *Vândcas[b[trâneasc[pe stradaS[venilornr.137,pre` negociabil.Rela`iilatel. 0748.943.478.(G-3) *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ fermaPop[u`i,pre`atractiv. Telefon:0749.492.561.(7)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere zonaindustrial[,et.2, decomandat,25.000E, negociabil.Telefon: 0747.415.297.(2153-7) *Vândapartamentdou[camere,]nzonaBisericiiArmean[, et.2.Pre`lafa`alocului.Telefon:0740.356.786.(2157-3)

angaj[ri *SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142. *ICCOInstalangajeaz[pentru lucrarelaBoto\ani INSTALATORImontajinstala`iisanitare, ventila`ie,termice\idegaz.V[ rug[ms[trimite`iCVlaadresa: str.Spiculuinr.3Bra\ov,fax 0268/401.266saue-mail: camelia.urea@icco.ro.Informa`iilatel.0268/40.12.55. (2149-1) * Angajezmenajer[lacas[]n C[t[m[r[\ti,program8ore, salarizareavantajoas[.Rela`iila telefon:0755425605.(2) * Asocia`ieumanitar[angajez personalcolectarefonduri (f[r[targhet).Salarizare avantajoas[.Telefon: 0745.511.093.(2161-12)

deceseCelcaremi-afostaproape,cucareampornit]n via`[\imi-afostal[turi labine\ilagreu,m[las[ s[-iducmaideparteiubireapentrufamiliapecareaiubit-omaimultdecâtvia`a.Sufletuliubituluimeuso`, DINUSECRIERU, vafimereucunois[ne vegheze\is[ne ]mb[rb[teze. Dumnezeus[teierte, sufletulmeudrag,sufletulmeupereche\is[te odihneasc[]npace So`ia,ElenaSecrieru Ceicaredorescs[aduc[ unultimomagiu]lvor maiputeag[si]nc[]ncasadinAleeaLiceuluinr. 3,Boto\ani,iar]nmormântareavaavealocsâmb[t[,23iulie,]ncepândcu orele12.00.(2162-2)

 Preadevreme\iprea curândpleac[dintre noicelcarevar[mâne tat[lnostru, DINUSECRIERU, carene-acrescutcudragoste\ine-a]nv[`ats[ iubimfamilia,oamenii\i via`a,s[credem]niubire \iprieteniea\acumaf[cut\iel.Bubunostrulas[ câteof[râm[dininima luicelordou[nepoate Cosmina\iBiancapecare levavegheadinve\nicie. Dumnezeus[-`iodihneasc[ sufletul\is[teierte Tevorplângemereucopiiicarete-auiubitnespusS]nziana,Paul,Florina\iCosmin.(2163-2)

cump[r[ri *Cump[rdeciziiANRP,ac`iuniFondulProprietatea\idosareANRPcuevaluareaf[cut[.

auto *VândOPELZAFIRAdin 2001,pre`negociabil.Rela`iila telefon:0743.504.933.(G-3)

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

 Unultimomagiucelui careafostbunulnostru prieten\icum[tru, DINUSECRIERU. }ivomp[straamintirea sufletuluis[umare. Sincerecondolean`e familiei]ndurerate Fam.NechitaLaur.(2)

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

 }nacesteclipedetriste`e\igreasuferin`[,suntemal[turi defam.Secrieru\i fam.Sârghi-Secrieru lamareadurerepricinuit[depierderea tat[lui,socrului\i buniculuidrag. Sincerecondolean`e Fam.Adi\iAlina Nechita.(2)

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

 Sincerecondolean`e bunilorno\triprieteni \icum[triS]nziana, Cosmin,Paul\iFlorina pentrupierdereaincomensurabil[pecareau suferit-o.}nastfelde momentecuvintelearfi deprisos.Suntemcu gândul\isufletul al[turidevoi.Fam. Gabriela\iCiprian V[rg[nici-Nechita.(2)

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

UNDPRomaniainvites interestedapplicantsto submitproposalsfor AdministratorDorohoi BusinessIncubator, Project#72886,„The Establishmentand Developmentof BusinessIncubatorsin Romania”. Formoreinformation andthesolicitation documents,pleasevisit http://undp.ro/operation s/tender-announcements/ Deadlineforsubmissionofoffers:25July 2011,5pm.(2)

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

25iulie2011

MONDEN

PetreRomanetopitdup[b[ie`elullui.Vinerisear[,pilo`iicares-au]ntrecut]nraliuldelaSinaiaauchefuitla cazinouldinsta`iuneadepeValeaPrahovei.Afostplindevedete,]ns[nueleaufost]ncentrulaten`iei,ci... miculPetrus,b[ie`elulluiPetreRoman\ialSilvieiRoman,fost[Chifiriuc. Fostulpremier,carea]mplinitvineri 65deani,„afugit”oor[delapropriapetrecerepentruatrecepelachefuldelacazinou.Petrus,b[ie`eluldeun an\ioptlunialluiRoman\ialso`ieilui,af[cutfuroriprintreinvita`i.Frumu\elfoc\ifoartesociabil,micu`ula furatinimiletuturor,doamneledelapetrecere]ntrecându-se]na-icere„pupici”.Grijulii,p[rin`iinui-audatdrumuldinbra`enicioclip[,chiardac[Petrusp[readispuss[se]mprieteneasc[cutoat[lumea.

Ultimele cuvinte ale lui Amy Winehouse, adresate mamei ei: «Te iubesc»

Dintreto`iceicare]n ]ntreagalumeoplâng peAmyWinehouse, p[rin`iiartisteisunt singurelepersoane pentrucaredurerea nusepoateexprima ]ncuvinte. Mamaartistei,Janis,estedevastat[\i]nc[nuvreas[acceptefaptulc[fiicaeinumaieste.Cutoate acestea, recunoa\te c[ dispari`ia fiin`eipecareoiubeacelmaimult pelumeeradoaro„chestiunede timp”.Acestlucrul-arealizatcel maibinecândavizitat-opeartist[, vineri, cu doar câteva ore ]nainte cafataeis[seduc[]nlumeacelor drep`i.„P[reapierdut[.Num[pot obi\nui cu gândul c[ a murit”, a m[rturisitculacrimi]nochiJanis. }ndurerat[, Janis ]\i aminte\te ultimele cuvinte pe care fiica ei i le-aspus]npragulu\ii,]nmomentulcând\i-auluatlarevedere:„Te iubesc, mam[”. Mama cânt[re`ei seaga`[cudisperaredeacesteultimevorbe,singuraalinare]nacestemomentedesuferin`[. Nici tat[l lui Amy, Mitch, cu careartistaaveaorela`iespecial[, nu se poate obi\nui cu gândul mor`ii solistei. De\i prev[zuse sfâr\itul fiicei lui, acesta este distrus,dar„]ncearc[s[nuclacheze, dedragulluiAmy”.Tat[ldivei,\i elcânt[re`,aprimitcumplitaveste ]n timpul unui turneu la New York.Cândaaflat,aanulattoate concertele\is-a]ntorslaLondra. „Vin acas[. Trebuie s[ fiu cu Amy. Trebuie s[ nu clachez de dragulei.Familiameaarenevoie de mine”, au fost cuvintele lui Mitch,imediatdup[aflareave\tii.

Cânt[rea`aseizolase detoat[lumea]n ultimeles[pt[mâni Amy a fost protagonista multor scandalurilegatenudoardedependen`eleei,dar\ideb[rba`iicucare s-aiubit.Ultimarela`ieseparec[a

l[satoran[adânc[]ninimasolistei, ]n presa britanic[ vehiculând-se c[ \i-ar fi pus cap[t zilelor din cauza desp[r`iriideRegTraviss. Vesteamor`iiluiAmyWinehouse a\ocat]ntreagaplanet[.Anchetatoriib[nuiescc[arfivorbadespreo supradoz[,]ns[nuaupututs[confirmeacestfaptpân[cândnuvafie efectuat[autopsia. Totodat[,auap[rutinforma`ii]npresa britanic[, potrivit c[rora Amy era devastat[ dup[ ce iubitul ei, Reg Traviss,]nvârst[de34deani,ap[r[sit-ochiar]naintecaaceastas[seinterneze]ntr-oclinic[dedezintoxicare, lunatrecut[,scrietabloidulDailyMail. Travisserab[rbatulcucareWinehouseerapreg[tit[s[-\ipetreac[ totrestulvie`ii.Astaa]mpins-ope artist[ s[ ]l cear[ ]n c[s[torie, ]n octombrie2010,cândelarefuzat-o. Cutoateacestea,rela`ialoracontinuat,Travissfiindcelcare,]ntotacesttimp,a]ncercats[oajutepesolist[ s[-\i pun[ via`a pe picioare. Când\i-adatseamac[selupt[cu moriledevânt\ii-aspus„adio”artistei,chiar]naintecaeas[mearg[ ladezintoxicare,lunatrecut[.Acest lucruadat-opestecapcompletde Amy,careseizolasedetoat[lumea ]nultimeles[pt[mâni,timp]ncarea fostv[zut[destulderar]npublic.

Oana Z[voranu pleac[ la Hollywood

OanaZ[voranuvreas[ devin[mareactri`[ pestehotare,vedetadeclarândrecentc[pleac[laHollywoodpentru ajuca]ntr-unfilm. Potrivit Agen`iei de Pres[ Monden[,Oanaarpleca]ncurând pesteOceanpentruadiscutadespreunrol]ntr-unfilmrealizatde echipa care a produs \i celebra pelicul[ Modigliani. Pe de alt[ parte,vedetaspunea\i]ntrecutc[

urmeaz[s[joace]nSaw,daracest proiectnus-aconcretizat. Certec[vedetavreas[aib[un rol serios, nu s[ apar[ fugitiv ]n cadru, dup[ cum declara mai demult la Un Show P[c[tos: „Niciodat[nua\puteas[m[duc acolodoarcas[m[co`aie,saus[ m[violezeunul\is[vins[spun ce tare a fost. Ce s[ spun c[ am f[cut «Ah Ah» Da’ de ce s[ m[ prostituezdac[numordefoame? S[fac«Ah»]ntr-unfilm?Dac[ai o trecere ]ntr-un cadru asta nu ]nseamn[ c[ ai jucat la Hollywood”.

Evenimente de Botosani nr.1924  

Ziarl orasului tau!