Page 1

CMYK

DirectorulDeliba\,launpasdeada explica`ii]nComisiadedisciplin[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.140(1922)•Joi,21iulie2011•8pagini

Pag. 5

Canicula nu i-a `inut de boto\[neni departe de hramul Bisericii Sf .Ilie Pag. 2

Director de \coal[ cu 3,60 la titularizare

Listadirectorilorde\colicarenu reu\escs[ianotepestecincilaconcursuldetitularizaremaicuprinde ]nc[unnumepelâng[celaldirectoruluidelaDim[cheni,alc[ruicazvi l-amprezentat]nedi`iadeieri. Pagina 3

Pagina 3

«Inventarul» spa`iilor verzi se poate l[sa cu amenzi Pagina 4


2

21iulie2011

TOPNEWS

CartierulGrivi`a,l[satf[r[ap[zeceore.SocietateaNovaApaservSABoto\aniaprogramatpentrujoi,21 iulie2011,]ntreorele12.00-22.00,lucr[rideconexiuneaconductelornoilare`eauadeap[amunicipiului Boto\ani,pentrucareestenecesar[sistareafurniz[riiapei]ncartierulGrivi`a.Vorfiafectateblocuriledin zonacuprins[]ntre}mp[ratTraian,Grivi`a,R[chi`i,ParculTineretului\istradaS[venilor.Sistareaapeiva afecta\ifunc`ionareapunctelortermicedinzon[.}nvedereaevit[riinepl[cerilorcauzatedelipsaapei,Nova Apaservroag[boto\[neniiafecta`is[-\icreezerezervedeap[pentruperioadade]ntrerupere.(D[nu`Rotariu)

Canicula nu i-a `inut de boto\[neni departe de hramul Bisericii Sf .Ilie

Sutedecredincio\iauparticipatierilaslujba oficiat[ la Biserica „Sf. Ilie” din municipiu. Bisericaa]mbr[catstraiedes[rb[toarecuprilejul hramului l[ca\ului de cult \i pentru a-l marca a\a cum se vine pe patronul spiritual. Slujbaafostoficiat[deunsobordepreo`i,]n frunte cu p[rintele protopop Lucian Leonte, parohulBisericii.„Vin]nfiecareanlaBiseric[ \im[rogpentrus[n[tate.Nuapar`indeaceast[ parohie,dar]naceast[zivinaicideanibuni”, spunea,ieri,unadintreboto\[nenceleprezent[ laslujbadelaSf.Ilie. Caniculanus-adoveditafiopiedic[pentru sutele de credincio\i boto\[neni ce au stat pe toat[durataslujbei]ncurteaBisericii.Lafinalulslujbei,ace\tiaauprimitsarmale,vin\icozonac. Pedatade20iulie,BisericaOrtodox[Român[s[rb[tore\teridicarealaceraSfântuluiMare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importan`iproorocidinVechiulTestament,Sf. Ilieestecelebratcaunmaref[c[tordeminuni \i aduc[tor de ploi ]n vreme de secet[. (PetronelaRotariu)

Strada Cuza Vod[, ]nchis[ circula`iei Treis[pt[mâninusevacircula peStradaCuzaVod[dinmunicipiu.Circula`iaafost]nchis[]ncepând de miercuri, restric`ia urmândafiimpus[,perând,petrei tronsoane. Pepor`iuneacuprins[]ntrePietonalulUnirii\istrada|tefanLuchiancircula`iavafi]ntrerupt[]n aceast[s[pt[mân[. S[pt[mânaviitoarenusevaputea circula pe tronsonul dintre Pietonalul Unirii \i strada Marchian,iar]natreias[pt[mân[circula`iavafiafectat[pepor`iunea dintre |tefan Luchian \i Calea Na`ional[. Potrivit viceprimarului C[t[lin Alexa, avizele pentru ]nchiderea circula`iei au fost ob`inute miercuridelaPoli`iaRutier[. „Va fi ]ntrerupt[ câte o s[pt[mân[ circula`ia pe cele trei tronsoane.Nusevamaiputeacircula,pentruc[audes[pat,def[cut ni\tetravers[rideconducte.Practic,timpdetreis[pt[mâni,circula`ia va fi restric`ionat[ pe Cuza Vod[”,adeclaratC[t[linAlexa. Pentruefectuareaacestorlucr[ri afostnecesar[luareadeciziei]nchideriicircula`iei,autorit[`ilelocale apelând la r[bdarea \i ]n`elegereaboto\[nenilor.(Petronela Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Amend[ de 200 de milioane de lei vechi pentru ambalaje Cu 20.000 de lei a fost amendat,]nultimelezile,un depozit boto\[nean care nu aveacontractcuofirm[specializat[ ]n preluarea de\eurilorreciclabile,aambalajelor.ComisariiG[rziideMediuBoto\anispunc[depozitul respectiv, al c[rui nume nu au vrut s[ ]l divulge, abandonade\eurilereciclabile ]nlocurineamenajate,aceast[ neglijen`[ costându-l destuldescump. „Noi avem ]n derulare un control tematic cu privire la respectarea legisla`iei ]n domeniul gestiunii ambalajelor \i a depozit[rii acestora. Controlula]nceputpe1iulie \i se va finaliza la mijlocul luniiaugust\ivizeaz[supermarketuri,operatoridesalubritate,agen`ieconomicicare ambaleaz[ produse lactate,produsedincarne,inclusivfirmeledecatering,cele care livreaz[ pizza. Pân[ acums-aaplicatosanc`iune de20.000deleiunuidepozit”,aprecizatRodicaZelinc[,comisarul\efalG[rziide Mediu Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

Sindicatele din educa`ia boto\[nean[ \i-au num[rat membrii Ca]nfiecarean,]naceast[ perioad[, liderii sindicali, dar \i reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J),aufinalizatcentralizarea datelor trimise de directorii de \coli cu numele membrilor sindicali. „Dup[ centralizarea acestor date la nivelulLigiiSindicatelordin }nv[`[mânt sunt 3.180 de membrii de sindicat iar la Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar3.517.Num[rul membrilor sindicali per total este mai sc[zut fa`[ de anul trecut, sc[derea fiind influen`at[\idereducerilede personal ce au avut loc la nivelul sistemului educa`ional boto\[nean”, a declarat Liviu Axinte, liderul LSI. Func`iedenum[rulmembrilor de sindicat, se aloc[ num[ruldedegrev[ridenorm[ dar \i num[rul de bilete de tratament \i odihn[. (PetronelaRotariu)


3

21iulie2011 Directorf[r[concuren`[laAJOFM.Sorin|ologonestedirectorcuacte]nregul[laAgen`iaJude`ean[pentruOcupareaFor`eide Munc[(AJOFM).Acestaacâ\tigatconcursulorganizatdeAgen`iaNa`ional[aFunc`ionarilorPublici,fiindsingurulcandidatcareaparticipatpentrufunc`iadedirectoralAJOFM.Concursulaavutlocpe18iulie,atâtprobascris[cât\iinterviul,laBucure\ti,Sorin|ologon fiindnumitdirectorcuconcurs.Din2010,acestaocup[func`iadedirectorinterimar,pân[acumavândprelungitmandatuldedou[ori. ANFPareprogramatconcurs\ipentrufunc`iadedirectoradjunctalAJOFM,]nperioada25-27iulie.Pân[acum,niciopersoan[nus-a ]nscris,celmaiprobabilconcursulurmânds[fieamânat.„}ncelmaiscurttimp,os[primesc\inumireapepost.}ntr-adev[r,]nperioada urm[toareesteprogramat\iconcursulpentrudirectoradjunct,darnus-a]nscrisnimeni”,adeclaratSorin|ologon.(P.Rotariu)

ESEN~IAL

Director de \coal[ cu 3,60 la titularizare

Listadirectorilorde\colicare nureu\escs[ianotepestecinci laconcursuldetitularizaremai cuprinde]nc[unnumepelâng[celaldirectoruluidelaDim[cheni,alc[ruicazvil-am prezentat]nedi`iadeieri.

Este vorba despre Ioana |tefana Chiril[, directorul|coliiGeneraleP[ltini\.Aceastas-a ]nscris la concursul de titularizare la limba englez[, pe care l-a ratat „cu brio”, ob`inând doar3,60.Suplinitoareasistemului,profesoara deenglez[afostnumit[cudelega`ielaconducereaunit[`ii\colare,dela1septembrie2010. ConformcelordeclaratedeDanielCojocaru, inspector \colar resurse umane din cadrul Inspectoratului|colarJude`ean(I|J),directoarea a depus contesta`ie. „Din ceea ce \tiu eu sunt doar dou[ cazuri de cadre didactice ce ocup[func`iedeconducere\iaunotemicila titularizare”,aspusDanielCojocaru. Ioana|tefanaChiril[arefuzats[deavreodeclara`ie]nleg[tur[cupresta`iaeidelaconcursuldetitularizare,motivândc[este]nconcediu \inudiscut[despreproblemeledeserviciu. Reamintimc[]nsitua`iadeanuluapeste5la concursafost\iPetronelaZaharia,directoare dela|coalaDim[cheni,careareu\its[iadoar 4,35laconcursuldetitularizaredinacestan,]n condi`iile ]n care ]ncearc[, de câ`iva ani, s[ ob`in[titularizarea]nsistem.

|i-a scris numele ]n lucrare Titularizarea din 2011 de la Boto\ani s-a ]nscris]ntipareledinultimiiani,]ncarenuau lipsitincidentele.Pelâng[directoriide\coal[

carenuaureu\its[iam[car5laacestconcurs, nuaulipsitcandida`iielimina`ipentrutentativ[ de fraud[, sutele de note mai mici de cinci, zeciledecandida`icareauie\itdinsaladeexamen]nprimaor[pecareoaveauladispozi`ie pentrulucr[ri. Dintipareaie\it]ns[\iuncazdeanularea lucr[rii.Motivulstârne\terâsul.Cadruldidactic,careartrebuis[fiedeacumfamiliarizatcu examenele,\i-ascrisnumele]n]ntocmireaplanului de lec`ie la concursul de titularizare. Acesta a fost motivul pentru care comisia de corectur[ de la limba francez[ de la Gala`i a decis anularea lucr[rii pentru Iulia Ciubotaru, delaBoto\ani.

Subiectuldelaconcursimpuneaprezentarea unuiplandelec`iedelaclas[,candidatatrecând ]n tez[ numele s[u. Inten`ionat sau nu, profesoaraapovestitpeopagin[cefaceea]nmod normal la o or[ de francez[ `inut[ la \coala General[Cânde\ti. „|i-a scris inclusiv numele ]n acel plan de lec`ie.Lucrareai-afostanulat[.Nu\timcucât afostnotat[teza]naintedeanulare”,adeclarat Daniel Cojocariu, inspector \colar de resurse umane ]n cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean. Aceasta va reveni ca suplinitor la catedr[, la |coala Cânde\ti, ]n cazul ]n care postulnuvafiocupatdeuntitular.(Petronela Rotariu)

Sediul CAR Tati, spart de ho`i Persoane necunoscute au spart ]nnoapteademar`ispremiercuri sediulundefunc`ioneaz[CAR-ul Tati,situatpestradaCuzaVod[ dinmunicipiulBoto\ani.Ho`iiau reu\it s[ fure 16.000 lei, banii fiind ]ntr-un birou. }n cl[direa

respectiv[ au sediul o societate comercial[,CAR-uldar\iofunda`ie.Baniicareaufostfura`iau fost sustra\i din biroul funda`iei umanitare. Cu ajutorul unei r[ngi,ho`iiaufor`atu\adelaintrare\iauintrat]nbiroulrespec-

tiv, de unde au luat 16.000 lei. Furtulafostdescoperitdeangaja`iifunda`iei,careauvenitmiercuri diminea`[ la serviciu. S-a sunatla112,iarpoli`i\tiiauefectuatcercet[rilafa`alocului,criminali\tii prelevând mai multe

probe. „Avem un cerc de suspec`i. Se efectueaz[ cercet[ri pentru identificarea autorilor \i recuperarea prejudiciului”, a declaratcomisar\efGabrielMiron, ofi`er rela`ii publice al IPJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Femeia g[sit[ decedat[ pe un câmp a fost identificat[ Femeia g[sit[ decedat[ ]n urm[cudou[zilepeuncâmp de lâng[ localitatea Hili\eu Cri\an a fost identificat[, poli`i\tii aflând c[ persoana respectiv[eradintr-olocalitate]nvecinat[.Poli`i\tiicareau anchetat condi`iile mor`ii femeiiaustabilitdup[c[ut[ri]n mai multe localit[`i c[ era vorba despre Stratica N., ]n vârst[de70deani,dinlocalitatea |endriceni. Femeia a mersprinp[durea]nvecinat[ laculesdeciuperci,]ns[când aajunslamarginealocalit[`ii Hili\euCri\an,adecedat.}n urma autopsiei s-a stabilit c[ decesul a survenit din cauze naturale, pe fondul c[ldurii foarte mari, b[trâna suferind un edem cerebral. (D[nu` Rotariu)

Zeci de tone de furaje distruse ]n incendiu la P[ltini\ 26 de pompierii au muncit mai bine de 12 ore pentru stingerea unui incendiu, declan\at]nnoapteade18spre 19iulie,laundepozitdefurajedincurteaunuilocalnicdin Horodi\tea, comuna P[ltini\. Evenimentul a fost observat pu`in dup[ ora 3.00, de un poli`istdefrontier[careexecuta serviciu de patrulare ]n zona de frontier[. Ini`ial, la fa`aloculuis-audeplasatdou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi, cu dou[ autospeciale cu ap[\ispum[,dar\imembrii serviciilor voluntare pentru situa`ii de urgen`[ din Darabani \i P[ltini\. Câteva ore mai târziu, acestora li s-au al[turat al`i 15 pompieri din cadrul Deta\amentului de PompieriDorohoi.Lasosirea echipajelor ardeau furajele, existândpericolulcafoculs[ se extind[ \i la cl[dirile din imediata apropiere. Interven`iaafost]ngreunat[pede oparte,decantitateamarede furaje care ]ntre`ineau arderea, iar pe de alt[ parte de faptul c[ trebuiau protejate celelaltefurajepentrucafocul s[nuseextind[.Fl[c[rileau distrus15tonedefuraje,valoarea pagubelor fiind estimat[la5000delei.Alte25 tonedefurajeaufostdegradate de fum. }n urma cercet[rilorlafa`aloculuis-astabilitc[foculapornitdelao ac`iune inten`ionat[, cazul fiind preluat de poli`i\tii din P[ltini\.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

21iulie2011

TOPNEWS

Jude`ulBoto\ani,lovitiardefurtuni.Dup[os[pt[mân[decanicul[,jude`ulBoto\aniiarvafilovit devijelie.Potrivituneiavertiz[ridecodgalbenemisedeAdministra`iaNa`ional[deMeteorologiepentru intervalul20iulie,ora09.00-21iulie,ora18.00,instabilitateaatmosferic[sevaaccentua]ncepânddinvestul `[rii\ivacuprindetreptattoateregiunile.Vorfiaversecevoravea\icaractertoren`ial,desc[rc[rielectrice\i intensific[rialevântuluicuaspectdevijelie.Izolat,cantit[`iledeap[vordep[\i50delitripemetrup[trat\i vorfic[deridegrindin[.(D.R.

«Inventarul» spa`iilor verzi se poate l[sa cu amenzi Prim[riileauavutcatem[ s[treac[toatespa`iileverzi ]ntr-unregistru,pentrua nuliseschimbadestina`ia acestora]nurm[toriiani. Esteprimadat[cândsefaceoinventariereaspa`iilor verzi]nacestmod,cuavizul autorit[`ilordemediu.Ac`iuneaarputeafiurmat[ ]ns[deamenzidepân[la 10.000delei. Sanc`iunile le risc[ administra`iile publice locale care nu au ]ntocmit \i transmisspreavizareacestRegistrualspa`iilor verzi.Pân[pe3iunie,administra`iilear fi trebuit s[ finalizeze registrul \i s[ ]l transmit[ la autorit[`ile de protec`ia mediuluipentruavizare. RodicaZelinc[,comisarul\efalG[rzii de Mediu aten`ioneaz[ c[ ne]ndeplinirea acesteiprocedurivafi,probabil,unmotiv

ca prim[riile s[ mai piard[ ni\te bani, deoarece este a\teptat un control tematic la toate administra`iile publice locale ]n

vedereaverific[rii]ntocmirii\itransmiterii registrelor spa`iilor verzi, conform Legii24/2010.

Industria confec`iilor salveaz[ exporturile jude`ului Potrivit statisticienilor boto\[neni, volumul exportului a crescut ]n ultimulan.Industriatextil[esteceacare ainfluen`atsim`itoraceast[statistic[. „Volumul exportului, dup[ sediul agen`ilorexportatori,]nlunamartiea fost de  23.469 mii euro, cu 15,5 la sut[  mai mare decât ]n luna corespunz[toare a anului 2010. Cea mai mare pondere ]n volumul m[rfurilor exportate le de`in materiile textile \i articolele din acestea, articole de ]mbr[c[minte \i accesorii”, se arat[

]n ultimul raport ]ntocmit de statisticieniiboto\[neni. Raportul mai arat[ c[ din m[rfurile exportate de societ[`ile boto\[nene, 81,1lasut[reprezint[materiale\iproduse textile. |i la import, pe pia`a jude`uluitotmateriiletextile\iarticoleledinacesteade`inponderea,respectiv 75lasut[dintotalulimporturilor. Boto\[neniimaiimport[animalevii \i produse animaliere, ]ns[ ponderea acestor exporturi este mult mai mic[, dedoar,5,5lasut[.Ma\inile\iechi-

pamentelede`inloculaltreilea]nlista importurilorpepia`ajude`ului,cudoar 4,4 la sut[ din total. Mai mult, cre\terea importurilor a fost mai mare ]n ultimulandecât]ncazulexporturilor. „Volumul importului, dup[ sediul agen`ilor importatori, ]n luna martie 2011 a fost de 19.039 mii euro, cu 26,3 la sut[ mai mare decât luna corespunz[toare a anului 2010”, se mai precizeaz[ ]n ultimul raport al statisticienilor boto\[neni. (Aurora Dimitriu)

Societ[`ile agricole, din nou ]n vizorul comisarilor de mediu Pentruanuseajungelasanc`iunicacele deanultrecut,acâte500demilioanedelei vechipesocietate,conducereaG[rziide Mediuavertizeaz[c[urmeaz[operioad[ «fierbinte»,acontroalelor]n]ntreguljude`. Luate]nvizordereprezentan`iiG[rziideMediusuntsociet[`ile agricole care au ]nfiin`ate culturi de p[ioase. Aten`ia comisarilorvafi]ndreptat[spresitua`iile]ncaresociet[`ile scap[deresturiledevegeta`ieuscat[prinincendiere. „Reamintimc[ardereamiri\tiloresteinterzis[\iseaccept[ doar acolo unde sunt boli \i d[un[tori, cu avizul Agen`iei pentruProtec`iaMediului\icuanun`areaInspectoratuluipen-

truSitua`iideUrgen`[,caretrebuies[supraveghezearderea. }ncazcontrar,agen`iieconomicirisc[amenzidepân[la500 de milioane de lei vechi”, a declarat Rodica Zelinc[, \efa G[rziideMediuBoto\ani. Potrivit reprezentan`ilor acestei institu`ii, amenzile pentru societ[`ile agricole care nu respect[ legisla`ia ce interzice ardereamiri\tilorsuntcuprinse]ntre30.000delei\i50.000 delei.Dealtfel,dou[societ[`idinjude`ausim`it„pepielea lor” duritatea acestei legisla`ii. Anul trecut, acestea au fost amendatedecomisariidemediucucâtejum[tatedemiliard deleivechi,fiecare.Cuamenzipentruardereamiri\tilorsunt amenin`ate\ipersoanelefizice. }ns[]ncazulacestorasanc`iunilesuntcevamaimici,fiind cuprinse]ntre3.000\i6.000delei.(AuroraDimitriu)

Administra`iile publice locale risc[ sanc`iuni ]ntre 5.000 \i 10.000 de lei. „Acoloundesuntparcuri,rezerva`ii,spa`iiverzicudestina`iipublice,stradale,zonedeagrement,spa`iiverzidinjurul\colilor,gr[dini`elor,unit[`ilorpublice,toate acesteatrebuiecuprinse]nanumiteparcele cadastrale, cu identificarea suprafe`ei, vecin[t[`ilor,pentruc[acestespa`iiverzi nu trebuie s[ ]\i schimbe destina`ia”, a declaratcomisarul\efalG[rziideMediu. Registrelespa`iilorverzivorfifolosite \i pentru a se verifica ]n ce localit[`i nu este]ndeplinit[normadespa`iuverdepe capdelocuitor. Legisla`ia]nvigoareprevedecanorma aceastas[ajung[,pân[]n2013,la26de metrip[tra`ipecapdelocuitor.Normade 26 de mp impus[ de UE este chiar mai mic[ decât cea propusa de Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii (OMS), de 50 de metrip[tra`ipecapdelocuitor,]nvreme ceuneleora\eeuropene,conformstatisticilor, au \i peste 60 de metri p[tra`i de spa`iuverdepecapdelocuitor.(Aurora Dimitriu)

Dosar penal pentru trafic de `ig[ri cu repeti`ie Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au depistat un cet[`eanmoldoveancaretransporta]nbagajelepersonale 7.200 `igarete. Poli`i\tii de frontier[ au luat m[suraridic[rii]nvedereaconfisc[riia]ntregiicantit[`ide`ig[ri,iarpersoana]ncauz[s-aalescudosar penalpentrus[vâr\ireainfrac`iuniidecontraband[. }n cursul zilei de 19 iulie 2011, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul Poli`iei de Frontier[Române\tiaopritpentrucontrol,]nlocalitatea\tef[ne\ti,unmicrobuztransportpersoane]n careseaflacet[`eanulmoldoveanGheorghiiC.,]n vârst[de21deani.B[rbatuleracunoscutdec[tre poli`i\tiidefrontier[c[arepreocup[ri]nsferatraficuluide`ig[ri\ic[folose\temijloacedetransport]n comun pentru a duce `ig[rile pe pia`a neagr[ din Ia\i.}nbagajelecet[`eanuluiseaflau7.200`igarete, marca Plugaru, timbrate Republica Moldova, ]n valoare de 2668 lei, iar b[rbatul a declarat c[ a achizi`ionat`ig[riledinlocalitateaStânca,delamai mul`icet[`eni,\iinten`ionas[lecomercializeze]n pia`adinIa\i. Extinzând cercet[rile, poli`i\tii de frontier[ au constatatc[GheorghiiC.afostdescoperitdec[tre colegiilor]nurm[cutreizile,folosindunmijlocde transport]ncomunpeaceea\irut[,avândasuprasa 9.800 `igarete marca Plugaru. El a fost amendat atunci cu 1000 lei, iar `ig[rile au fost ridicate ]n vedereaconfisc[rii.PenumeleluiGheorghiiC.s-au ]ntocmit acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penalesubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidecontraband[,dosarulurmândafi]naintatParchetuluidepe lâng[Judec[toriaBoto\ani.(D.R.)


CMYK

5

21iulie2011 13hackeriaresta`i]nCapital[.Optperchezi`iiauavutloc]nCapital[]nc[utareaa13membriaiuneire`ele, careap[gubitcelpu`inosut[deamericanicuunmiliondedolari.Re`eaua,cusediul]nCapital[,ac`iona dup[modelulcelortreigrup[ridestructurates[pt[mânatrecut[,careaup[gubit2.000deamericanicu20de milioanededolari.„Esteoalt[re`eadecâtceadestructurat[anterior“,auexplicatpentru„Evenimentulzilei” sursejudiciare.Estevorbatotdespreindivizispecializa`i]nfraudeinformatice,afla`i]nvizorulFBI.Biroul federaldeinvestiga`iiamericanacolaborat]nacestcazcuBrigadadeCombatereaCriminalit[`iiOrganizate\i cuDIICOT.Maimul`imembriaigrup[riiaufostadu\ilaaudieri.

TOPNEWS

Directorul Deliba\, la un pas de a da explica`ii ]n Comisia de disciplin[ Sesiz[rilef[cutedeprefectul CristianRomanlaMinisterulAgriculturii,]nprivin`a unornereguli]nmanagementulDirec`ieiAgricole Boto\ani,aufostconsiderate]ntemeiatedec[trecomisiaministerial[decontrol careaf[cutverific[rila aceast[institu`ie,]nurm[ cucâtevas[pt[mâni. }nurmaconcluziilorformulatedecomisia de control din minister, \eful Direc`iei Agricole Boto\ani ar putea ajunge ]n fa`a Comisieidedisciplin[pentruadaexplica`ii ]nleg[tur[cuuneleaspectealemanagementului Direc`iei. Comisia care a finalizat raportuldecontrolaf[cutpropunereadechemare la comisia de disciplin[ a func`ionaruluipublicCristianDeliba\(foto). }n comunicarea transmis[ de Ministerul Agriculturii,seprecizeaz[c[aufostidenti-

ficate„\ialteaspectecuprivirelamanagementul desf[\urat la nivelul institu`iei”. Acesta spune ]ns[ c[ va contesta decizia, convinsfiindc[nuagre\it]nm[surilepe

carele-aluat\icare]isuntacumimputate. Controlulafostdeclan\atdup[ceprefectul CristianRomanasesizat,cuaproapedou[ luni ]n urm[, c[ la Direc`ia Agricol[ s-a

Bani mai mul`i pentru programul privind bolile rare Executivulaaprobat, ]n\edin`ademiercuri,suplimentareacu aproximativunmilion deeurodelaFondul derezerv[bugetar[la dispozi`iaGuvernului abugetuluiMinisteruluiS[n[t[`iipentru programuldediagnostic\itratamental bolilorrare,auinformat,pentruAgerpres, surseguvernamentale. Astfel, prin Hot[rârea de Guvern aprobat[ miercuri s-a suplimentat lista medicamentelor din programulpentrubolirarecupatru denumiri \i s-au alocat 4 milioane de lei pentru achizi`iile de medicamente aferente programului,aprecizatsursacitat[. MinistrulS[n[t[`ii,AttilaCseke, a anun`at, s[pt[mâna trecut[, la TârguMure\,c[asolicitatpentru rectificareabugetar[,carearputea avealoc]nlunaaugust,osum[de 4,4miliardedelei. „Amsolicitatpentrurectificarea bugetar[osum[de4,4miliardede leinoi.Mareparteaacesteisume

acordatspa`iuuneiasocia`iideproduc[tori agricoli,]ntimpcealt[asocia`ienuabeneficiatdeacela\itratament. „Eu precizez ]nc[ o dat[ c[ nu a avut niciodat[ asocia`ia spa`iu la noi. A stat un omdelaeipeperioadaacord[riisubven`iilor,pentrua-iajutapeproduc[toris[nuse maideplaseze]njude`pentruoviz[”,aspus CristianDeliba\,directorulDirec`ieipentru Agricultur[ Boto\ani. Acesta a declarat c[ vacontestadeciziapentruc[suntoseriede elementecare,]ntimpulcontroluluinus-au luat]ncalcul. Sesizarea prefectului a fost transmis[ MinisteruluiAgriculturiidup[odiscu`ieiscat[]n ColegiulPrefectural,undeunprimarasesizat c[]nspa`iulDirec`ieiAgricole]\idesf[\oar[ activitateaoasocia`ieacresc[torilordeanimale\ic[uniidintrefermieris-auplânsc[ suntpurta`ipedrumuripentruni\tevize. }naceazi,directorulAPIAanun`a]nacela\iColegiuPrefecturalc[seprimiseadres[ delanivelcentrals[nusefac[confuzie]ntreasocia`iilecresc[torilor\iinstitu`iilepublice, adres[ prin care se interzicea s[ se acorde ]n spa`iul public loc pentru aceste asocia`ii.(AuroraDimitriu)

O doctori`[ din Irlanda care a studiat ]n România nu a \tiut s[ ia pulsul unui pacient Odoctori`[dinIrlanda,carestudiase Medicina]nRomânia, s-af[cutderâsdup[ ces-adoveditincapabil[s[iapulsulunui pacient.}nurmaunei anchete,comisiaspitaluluiundelucreaz[ adeclarat-oincompetent[.

este necesar[ pentru rectificarea bugetului CNAS (Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate -n.r.). Dac[ v[ aduce`i aminte, eu ]n decembriedeja,laaprobarealegii bugetului, am semnalat c[ acest bugetalCaseivatrebuirectificat”, aspusCseke. „Euamf[cutacestedemersuri, am semnalat aceste probleme \i vom ]ncerca s[ le solu`ion[m. }n

mod cert problemele stringente sunt cele legate de programele na`ionaledes[n[tate,pediabet\i pe oncologie. De asemenea, pe bolicardiovasculareamsolicitato sum[de100demilioanedelei\i pentru noi investi`ii pe partea de mijloacedetransportpentruserviciiledeurgen`[”,explicaministrul S[n[t[`ii.

AsiaNdagas-aangajatlaspitalul Letterkenny General Hospital din Irlandala1iulie2010,scriehotnews.ro. }nc[ de la ]nceput au existat ]ndoieli legate de competen`a,potrivitcomisieideanchet[: era ]nceat[ ]n momentul ]n care trebuia s[ evalueze starea pacien`ilor\icalculacudificultatedozajul medicamentelor ce trebuiau administrateacestora. La un moment dat, aceasta a rugatoasistent[s[]iaratecums[ confirme moartea unui pacient \i cus[completezefoaiadetransfer a altuia. }n urma acestor informa`ii, un medic geriatru, Ken Mulpeter,asupus-ouneievalu[ri. Acesta i-a cerut s[ consulte un pacient ce sufer[ de o boal[ pul-

monar[ \i cu b[t[i neregulate ale inimii. Mulpeter a rugat-o s[ ia pulsul pacientului, iar femeia, ]n loc s[-\i pun[ degetele pe partea dininteriora]ncheieturiimâinii,a verificatexact]nparteaopus[.Ea i-acomunicatevaluatoruluic[pulsulpacientuluiestenormal.|ocat, Mulpeteri-acerutAsieis[iapulsulpacientului\ilapicioare,unde, evident, acesta nu se simte, iar tân[ras-aconformat. Potrivithotnews.ro,AsiaNdaga asus`inutLucrareadediplom[la disciplina „Igien[ \i ecologie medical[”, ]n 2008, cu titlul: „Studiul oboselii \colare la elevii dinciclulgimnazial”.


6

21iulie2011

TOPNEWS

CelmaieconomictramvaidinlumeesteproduslaArad.Celmaimodern\ieconomictramvaidinlumeseproducelaArad.Dotatinclusiv curampedeaccespentrupersoanelecudizabilit[`i,acestaarepodeauacoborât[\iaducec[l[torilorunplusdeconfort.Dinpunctdevedere energetic,estecelmaieconomictramvaidinlume. Modelularepodeauajoas[\iare]ntre168\i240delocuri,]nfunc`iedenum[rulde moduledincareestecompus,respectivtreisaupatru.Reprezentan`iicompanieiar[deneafirm[c[primeletramvaiearputeafilivrate]nArad lasfâr\itulanuluisaula]nceputullui2012,]nfunc`iedemomentul]ncaremunicipalitateaar[dean[vaob`inefinan`arepentruachizi`iaazece buc[`i.„Costulvaficucirca30lasut[maimicfa`[deceilal`ifabrican`idinaceea\icategorie.Dac[untramvaialunorproduc[toripreten`io\icosta2,5milioaneeuro,alnostruvacostaundevala1,7milioane”,adeclaratunreprezentantalcompanieiar[dene.

Românii vor avea nevoie de permise de munc[ pentru a lucra ]n Spania Cet[`eniiromânivor aveanevoiedeun permisdemunc[pentrualucra]nSpania, aanun`atmiercuri Ministerulspaniolal Muncii\iImigra`iei, prinintermediulunui comunicatdepres[]n careseprecizeaz[c[ m[suraareuncaractertemporar\inu]i vapriviperomânii careauintratdejape pia`amunciidin`ara iberic[. Ministrul spaniol al muncii \i imigra`iei, Valeriano Gómez, urmeaz[ s[ prezinte vineri, ]n Consiliul de mini\tri, propunerea de a reinstitui, a\a cum prevedea acordullacareseajunsese]n2008 (când au fost ridicate restric`iile impuseromânilorpepia`amuncii dinSpania,dela1ianuarie2009, n.r.), o perioad[ de tranzi`ie ]n

ceeaceprive\teaccesulromânilor pe pia`a muncii din Spania. Concret,româniicarevordoris[ vin[]nSpanias[munceasc[vorfi nevoi`i s[ cear[ o autoriza`ie, ce poatefieliberat[pebazaunuicontract de munc[. M[sura nu se va aplica românilor care sunt deja activipepia`amunciidinSpania, se mai arat[ ]n comunicatul men`ionat. Autorit[`ile spaniole sus`in c[ aceasta este o m[sur[ strict tehnic[, bazat[ pe considera`ii interne,generatedesitua`iadepepia`a munciidinSpania,\ise]ncadreaz[

]n politica general[ adoptat[ de guvernul spaniol ]n materie de imigra`ie, prin intermediul dialogului cu actorii sociali, \i care urm[re\te ajustarea fluxurilor de intrare a str[inilor, ]n func`ie de nevoile de pe pia`a muncii. }n cazulromânilor,ace\tiasuntactivi ]n num[r mare \i sunt pe deplin integra`i ]n societatea spaniol[, consider[ Ministerul spaniol men`ionat. M[sura urmeaz[ s[ fie aplicat[ temporar\ivafievaluat[permanent,]nfunc`iedeevolu`iiledepe pia`a muncii din Spania. }n acest

scop,guvernulspaniolmen`ineun dialog permanent cu autorit[`ile române,semaiarat[]ncomunicatulmen`ionat. Ministerul spaniol al Muncii \i Imigra`iei mai sus`ine c[ m[sura nu va afecta libera circula`ie a cet[`enilor UE, acesta fiind un principiumereuap[ratdeSpania. Larânduls[u,ministrulmuncii Sebastian L[z[roiu a anun`at, miercuri,laBruxelles,dup[]ntâlnirea cu comisarul european pentruocupareafor`eidemunc[,afaceri sociale \i incluziune, Laszlo Andor,c[restric`iilepecarelevor

aplica autorit[`ile spaniole pentru lucr[toriiromânicarevorveni]n Spanianu]ivorafectapecet[`enii româniafla`ideja]n`araiberic[. „Vreaus[fac,]nc[dela]nceput, oclarificare.Nuvorbimdeinterzicereafor`eidemunc[românecare vine]nSpania,cinumaideanumite restric`ii pe care Spania inten`ioneaz[s[leaplicemuncitorilorromâni care vor veni ]n viitor. (...) Autorit[`ile spaniole au procedat foartecorect\ine-auinformatdespreinten`ialor.ComisiaEuropean[ nuafost]nc[notificat[oficial,dar evidentc[\tiedespreaceast[inten`ie.Putemspunec[esteuncazf[r[ precedent,pentruc[estevorbadespreprima`ar[care,dup[liberalizareapie`eisaleamuncii,revinecuo serie de restric`ii. }n acela\i timp, esteuncaznou\ipentruComisie, ceea ce arat[ complexitatea lui \i faptulc[vafidificildesolu`ionat. Ne\tiindcazul,reprezentan`iiCEau spusc[vorfifoartepruden`i\ivor analizacumareaten`ietoateposibileleefecte\i,conformprocedurilor, vorverificadac[exist[probecare s[aratec[acestem[suri,odat[aplicate,vorproduceefectelescontate”, aspusministrulSebastianL[z[roiu.

Universitatea Craiova, dezafiliat[ de la FRF Federa`iaRomân[deFotbala anun`at,]ntr-uncomunicatpostatpesite-uloficial,c[gruparea UniversitateaCraiovaa]nc[lcat gravstatutulfedera`iei,astfelc[ afostexclus[provizoriude ComitetulExecutivpân[când m[suravafivalidat[deAdunareaGeneral[aFRF. „}n urma ]nc[lc[rii grave a Statutului FRF,]ntemeiulart.18,pct2,coroboratcu

prevederileart.18,pct.1,ambeledinStatutulFRF,ComitetulExecutivadopt[m[suradeexcludereprovizorieaclubuluiSC Fotbal Club U Craiova SA, urmând ca aceast[m[sur[s[fiesupus[valid[riiprimeiAdun[riGeneraleaFRF”,searat[]n comunicat.Potrivitarticolului18.1dinstatutul FRF, Adunarea General[ poate s[ exclud[unmembrudac[acestanu]\i]ndepline\teobliga`iilefinanciarefa`[deFRF, dac[ ]ncalc[ ]n mod grav regulamentele, statutul,normele\ihot[rârileFRF\idac[ i-afostrevocat[recunoa\tereacastructur[

CONVOVARE, ADUNAREAGENERAL{ EXTRAORDINAR{A AC~IONARILOR AdministratorulunicalSCCOMATSABoto\ani ]n temeiul art. 117 din Legea 31/1990, convoac[ Adunarea General[ Extraordinar[ a Ac`ionarilor]ndatade24.08.2011,ora11.00 lasediulsocialdinBoto\anistr.Manole\tiDeal nr.24cuordineadezi: 1.Articolul33aliniatul1dinActulConstitutivsemodific[\idevine: „Societateavafiadministrat[deunadministrator,acestafiindalespeoperioad[de4ani” }n situa`ia ne]ntrunirii condi`iilor de cvorum \edin`asevareprogramapedatade25.08.2011 laaceea\ior[.(2158-1)

sportiv[\i,]ncondi`iilelegii,afostradiat dinRegistrulSportiv. Excluderea unui membru afiliat al FRF sehot[r[\tenumaicuomajoritatedeminimum 2/3 din voturile exprimate de delega`iiprezen`ilaAdunareaGeneral[. Dup[ \edin`a Comitetului Executiv din 8 iulie,FRFatransmisclubuluiUniversitatea Craiovas[-\iretrag[ac`iunile]ninstan`elecivile]mpotrivaFedera`ieiRomânedeFotbal, ]ncazcontrarurmânds[fiedezafiliat[. UniversitateaCraiovaaretrogradat]nLiga aII-alafinalulsezonuluitrecut.Finan`atorul

AdrianMititelueste]nconflictcupre\edintele LPF, Dumitru Dragomir, cu selec`ionerulVictorPi`urc[\icual`ioamenide fotbal. Finan`atorul Universit[`ii Craiova a deschismaimulteac`iuni]ninstan`[,contestânduneledeciziialecomisiilorFRF\iLPF luate ]n defavoarea clubului s[u. Totodat[, Mititelusus`inec[adepusplângerilaParchet \i la DNA ]mpotriva unor oameni de fotbal, pe care ]i acuz[ de constituire ]n „grupinfrac`ional”]nscopulcontrol[riifotbaluluiromânesc.

CONVOCARE, ADUNAREAGENERAL{ORDINAR{A AC~IONARILOR AdministratorulunicalSCCOMATSABoto\ani]ntemeiulart. 117dinLegea31/1990convoac[AdunareaGeneral[aAc`ionarilor]ndatade24.08.2011,ora8.00lasediulsocialdinBoto\ani str.Manole\tiDealnr.24cuordineadezi: 1.Discutarea\iluareadedeciziiprivitoarelasitua`iaeconomico-financiar[asociet[`ii]ncheiat[lasfâr\itulanului2010cât\ia semestruluiIaanului2011; 2. Revocarea cenzorilor suplean`i a c[ror mandate a expirat, radiereaacestoradinRegistrulComer`ului\ialegereanoiicomisiidecenzori\icenzorilorsuplean`i; 3. Revocarea d-lui Huial[ Iulian din func`ia de administrator special\ialegereauneipersoanecompetente. }nsitua`iane]ntruniriicondi`iilordecvorum\edin`asevareprogramapedatade25.08.2011laaceea\ior[.(2159-1)


21iulie2011 Ve\timatrimoniale -T[ticule,m[m[rit - Cum adic[, te m[ri`i a\a, tam-nisam?Abia]lcuno\tideo s[pt[mân[ E\ti sigur[ c[-l iube\ti?

7 -Astaetreabamea. -Darelteiube\te? -Astaetreabalui. -|idinceos[tr[i`i? -Astaetreabata.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabil lafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000Enegociabil.Telefon:0752.462.120. (G-3) *Vândcas[cutoateutilit[`ile\i teren]nzonefoartebunedinBoto\ani\i3125mpintravilanStânce\ti.Tel.0746.924.685.(G-4) *Vândcas[b[trâneasc[pe stradaS[venilornr.137,pre` negociabil.Rela`iilatel. 0748.943.478.(G-4) *Vândloturidecas[,laasfalt, utilit[`i,]napropierelâng[ferma Pop[u`i,pre`atractiv.Telefon: 0749.492.561.(8)

*Vândapartament2camerezonaindustrial[,et.2,decomandat, 25.000E,negociabil.Telefon: 0747.415.297.(2153-8) *Vândapartamentdou[camere, ]nzonaBisericiiArmean[,et.2. Pre`lafa`alocului.Telefon: 0740.356.786.(2157-4)

angaj[ri *SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142.

cump[r[ri

*Angaj[mosp[tare,dansatoare \ifetepentrusalonmasaj.Tel. 0742.907.766.(2145-1)

*Cump[rdeciziiANRP,ac`iuni FondulProprietatea\idosare ANRPcuevaluareaf[cut[.

*Cautmuncitori]ndomeniul construc`iilorpentrutermoizola`ii \icaselaro\u.Telefon: 0746.191.364.(2146-1)

auto

*Vândapartament2cameredecomandate,et.4,f[r[]mbun[t[`iri,negociabil. Tel.0758.088.225.(G-1)

*ICCOInstalangajeaz[pentru lucrarelaBoto\ani INSTALATORImontajinstala`iisanitare, ventila`ie,termice\idegaz.V[ rug[ms[trimite`iCVlaadresa: str.Spiculuinr.3Bra\ov,fax 0268/401.266saue-mail: camelia.urea@icco.ro.Informa`ii latel.0268/40.12.55.(2149-1)

*Vândgarsonier[confortII(camer[c[min)lâng[stadion,et.2, mobilat[,pre`negociabil.Rela`ii latel.0740.430.999.(G-1)

* Angajezmenajer[lacas[]n C[t[m[r[\ti,program8ore, salarizareavantajoas[.Rela`iila telefon:0755425605.(3)

v^nz[riapartamente

*Prim[riaB[lu\eniorganizeaz[ concursdepromovare]nfunc`ia public[deinspectorprincipalclasaI\idereferentprincipalclasaa III-a,ambele]ncadrulbiroului buget-finan`e]ndatade25august 2011,ora10.00-probascris[;29 august,ora10.00-interviul. Termenlimit[dedepuneredosare -12august2011.Rela`iila telefon:0231.515.849.(2160-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*VândOPELZAFIRAdin 2001,pre`negociabil.Rela`iila telefon:0743.504.933.(G-4)

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

UNDPRomaniainvites interestedapplicantsto submitproposalsfor AdministratorDorohoi BusinessIncubator, Project#72886,„The Establishmentand Developmentof BusinessIncubatorsin Romania”. Formoreinformation andthesolicitation documents,pleasevisit http://undp.ro/operation s/tender-announcements/ Deadlineforsubmissionofoffers:25July 2011,5pm.(3)

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

21iulie2011

MONDEN

SânzianaBuruian[facestriptease]nplin[strad[.ExcentricaSânzianaBuruian[varenun`apentruozilainhibi`ii\ivajucapokerpedezbr[catecucolega\iprietenaei,AndreeaTonciu.Cele dou[tinere,]mbr[cate]nrochi`edindolari,]\ivor]ncercanorocul,]nplin[strad[,]nfa`acasinouluiMiiliondinzonape1Mai,cuunmicpoker,iarceacarepierdevafacestriptease,pierzândto`i dolariidepeea]nfavoareacâ\tig[toarei,care]ivajucapeto`ilarulet[.

Augustin Viziru: «Mi-am dorit un copil cu Oana Mare\»

Ion Iliescu: «Sunt romantic. }mi amintesc \i acum primul s[rut cu so`ia mea»

OanaMare\aajunslafinal. VedetaAcas[TVspunec[\i-arfi dorits[aib[uncopilcuprezentatoareaTV,]ns[credec[via`aa avutalteplanuricuei.

ActorulAugustinViziru(31) regret[c[povesteadeiubirepe careatr[it-ovremede11anicu

Mihaela Borcea poart[ talismane de la duhovnicul ei MihaelaBorceapoart[]nultimavreme,]n permanen`[,lamân[, ni\tetalismane. Fostaso`iealuiCristiBorceavrea s[fieprotejat[detotceer[u,a\a ]ncâteanusedesparteniciodat[de br[`[rilebiserice\tipecarele-aprimit]ndardeladuhovniculei.Separec[MihaelaBorceaag[sitsolu`ia pentru a `ine relele departe de ea. Talismaneledesprecaresespunec[ suntpurt[toaredenorocovorocroti peMihaela\idefarmece.}nurm[ cu câteva luni de zile, medicii i-au g[sitMihaeleiBorceaocantitateextremdemaredemercur]ncorp.Ea aapelatladiversesolu`iipentruasc[padeintoxica`iacumercurcucaresaprocopsitatâtea,cât\ifostuleiso`, CristiBorcea.Amândoinuauexclus variantafarmecelorf[cutedepersoane care le-au vrut r[u. Cei doi au reu\its[fentezeproblemeledes[n[tatepecarele-audep[\itcubrio,iar Mihaelaspunec[sesimteprotejat[ debr[`[rileduhovniculuiei.

„Mi-amdorituncopilcuOana,darnuafosts[fie. Amr[mas]ns[]nrela`iiOK,vorbim,ne]n`elegem, ne sus`inem ]n ceea ce facem, suntem lini\ti`i. Nu avemnimicdeascuns\inuneferimunuldecel[lalt. Este foarte important s[ `inem leg[tura”, a spus AugustinViziru]nemisiunea„Pove\tiriadev[rate”, precizândc[\i-adoricaviitoarealuifost[so`ies[nu maifieacuzat[c[\i-aref[cutvia`a. „Dinmomentul]ncareeu\iOanaamdeciss[mergempedrumuriseparate,eaesteofemeieliber[,la felcum\ieusuntunb[rbatliber.Deaceeaa\vrea s[numaifieacuzat[c[umbl[cuamantul.Suntem liberis[nevedemdevia`anoastr[”,aspusacesta. De\ipresal-acuplat]nultimaperioad[cunumeroasetineredinshowbiz,Augustinspunec[nuareo iubit[\inicinuvreas[seimplice,preacurând,]ntrorela`ie. „Nu am nicio rela`ie, dar v[d c[ apar ]n pres[ cuplat cu tot felul de fete care ]mi sunt amice. }n momentuldefa`[sunt]nvacan`[,vreaus[profitde aceste zile, nu m[ intereseaz[ s[ m[ implic ]n alt[ rela`ie”,aspusacesta.

Fostulpre\edintealRomâniei,IonIliescu(81 ani),sedeclar[unb[rbatromantic.De\iau trecut60deanidecând s-a]nsuratcuso`iasa, Nina,acesta]\iaminte\te\iacumziua]ncarea ]ntâlnit-o\ias[rutat-o pentruprimadat[.

„}ntre mine \i so`ia mea a fost dragoste la prima vedere, dar \i consolidat[destulderepede.Primuls[rutaavutloc]nparculCi\migiu.Suntunromantic,amândoi suntem.Credc[merit[momedaliederezisten`[pentrucei60de ani. }ntre noi a fost o afec`iune curat[,carene-aajutats[trecem pesteorice”,aspusIonIliescu]n emisiunea „Pove\tiri adev[rate”, delaAcas[TV.

Evenimente de Botosani nr.1922  

Ziarul orasului tau!