Page 1

CMYK

Sc[ldatulcarepoateucide EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

Premiu de la Microsoft pentru b[iatul managerului de la Modern Calor Pag. 2

AnulVII•nr.136(1918)•Vineri,15iulie2011•8pagini

Scandalul salariilor, dezamorsat pe moment ]n spitale

Primulsalariualangaja`ilorSpitaluluide PsihiatrieBoto\anidup[semnareanoului contractcuCasaJude`ean[deAsigur[ride S[n[tatenuvafimic\oratcuniciunleufa`[ delefuriledinlunaanterioar[.Cutoatec[ unitateaaprimitunbugetpecare\efainstitu`ieiboto\[nenedeasigur[rides[n[tate]l consider[totalinsuficientpentru func`ionareaunit[`ii,ast[zi,salaria`ii]\ivor luapân[laultimulb[nu`dinleaf[. Pagina 3

A doua admitere computerizat[ la liceu Pagina 4


2

15iulie2011

TOPNEWS

AmbasadorulFran`ei]nRomâniaale\inatlarecep`iaorganizat[deel.Excelen`aSaHenriPaul,ambasadorulFran`eilaBucure\tiale\inat]ntimpulrecep`ieiorganizate]ncinsteaZileiNa`ionaleaHexagonului. }n c[dere,oficialulfrancezafostprinsdepremierulEmilBoccareseafla]nstângaambasadorului.Imediatce s-aridicat,Excelen`eiSalei-afostadusunpaharcuap[rececarel-aajutats[]\irevin[.Dinprimele m[rturii,separec[Excelen`aSaale\inatdincauzac[ldurii.Fiindvorbadeunevenimentoficial,HenriPaul, lafelca\iceilal`ioficialiromâni\istr[iniaufost]mbr[catlacostum,vestimenta`ieneadecvat[temperaturilor canicularedinCapital[.HenriPaulare59deani\iesteambasadoralFran`eilaBucure\tidinanul2007.

Institu`ii puse ]n gard[ de avertiz[ri ministeriale Direc`iadeS[n[tatePublic[\i ServiciulJude`eandeAmbulan`[ au fost puse ]n gard[ de Ministerul S[n[t[`ii s[ ia m[suri specialepentruperioadadecanicul[.Acestoralis-acerut,printr-un comunicat de la MS, „s[ lucrezelacapacitatemaxim[”]n aceast[ perioad[ cu temperaturi extreme. „DelaMinisterulS[n[t[`iis-a cerut personalului din aceste structuris[iam[suripentrureducereariscurilormedicalecauzatedetemperaturilefoarteridicate.Astfel,serviciiledeambulan`[vortrecelaalertareaechipajelor \i suplimentarea acestora,acoloundenum[rulsolicit[riloreste]ncre\tere”,adeclarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvântalDSPBoto\ani. Pentru prevenirea incidentelor ]n aceast[ perioad[ cu temperaturiextreme, mediciirecomand[ popula`iei s[ le asculte sfaturile \is[evite,pecâtposibil,expunerea prelungit[ la soare ]ntre orele11\i18. De asemenea, popula`ia este sf[tuit[s[consume]nfiecarezi cât mai multe fructe \i legume proaspete (pepene galben, ro\u, prune,castrave`i,ro\ii)deoarece acestea con`in o mare cantitate de ap[. Este bine de \tiut c[ o doz[deiaurtproduceaceea\ihidratareca\iunpahardeap[. „Nu trebuie consumat alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizeaz[ deshidratarea

\i diminueaz[ capacitatea de lupt[ a organismului ]mpotriva c[ldurii. Este obligatorie evitareab[uturilorcucon`inutridicat decofeina(cafea,ceai,cola)sau

dezah[r(sucurir[coritoarecarbogazoase)deoareceacesteasunt diuretice. Dac[ este absolut necesar[ expunerea la soare ]ntre orele amiezii trebuie folosit[ o

`inut[adecvat[: p[l[riidesoare, haine lejere \i ample, din fibre naturale, de culori deschise”, mai recomand[ reprezentan`ii DSP.(AuroraDimitriu)

Premiu de la Microsoft pentru b[iatul managerului de la Modern Calor }n cadrul concursului Microsoft „Imagine Cup 2011”, doi tineri dinBoto\aniaucâ\tigatpremiulI, ]nvaloarede8.000dedolari.R[zvanDiaconu\iCiprianMaximau fluturat steagul României pe una dintre impresionantele scene ale Lincoln Center din New York, fiinddesemna`iceimaibuniconcuren`iaisec`iunii„DigitalMedia”. Premiulle-afost]nmânatdedr. Fiona Wood, inventatoarea unor tratamente revolu`ionare pentru victimele incendiilor, tema central[acompeti`ieimondialefiind, ]nacestan,imaginareaunormodalit[`iprincaretehnologiapoaterezolvacelemaigreleproblemeale omenirii. Ceidoitineris-aucalificat]nfinal[cuunfilmdescurtmetrajf[cut]nBoto\ani,echipeleconcurentefiinddinBrazilia,India,Oman, Taiwan \i Ucraina. Pentru final[,

ace\tia au conceput un alt film, produs chiar ]n zilele competi`iei desf[\urate la New York. Decernareapremiiloraavutlocpe13iulie, printre invita`ii de la Koch Theatrefiind\iprimarulmetropoleiamericane. R[zvanDiaconu\iCiprianMaxim, membri ai echipei M.N.A., auabsolvitLiceuldeArte„|tefan Luchian“, respectiv Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” din Boto\ani\isuntstuden`ilaCollegeof North West London \i Universitatea Bucure\ti, iar pasiunea lor pentrumediai-alansat]nacestan ]ntr-ocompeti`ieceaal[turatpeste 350.000destuden`idinpeste180 de`[ri. România este \i de`in[toarea loculuiIIIlasec`iunea„Embedded Development”, printr-o echip[ proveninddelaUniversitatea„Gh. Asachi”dinIa\i.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Gratuitate pe maxi taxi, ]n calculul \efilor Prim[riei Boto\ani Gratuitate\ipentrutransportul de maxi taxi ]n municipiu cer pensionarii boto\[neni. }n cadrulunei]ntâlniripecarereprezentan`ii pensionarilor au avut-o cu edilul municipiului, C[t[linFlutur,ace\tiaausolicitatcamunicipalitateas[subven`ioneze \i transportul de maxi taxi. Autorit[`ile localei iau ]n calcul ]nfiin`area unui serviciu publicdetransportlocal]nmunicipiulBoto\ani,integrat.„Ei au ridicat problema subven`iei \ipemaxi-taxi.Le-amexplicat c[atâtatimpcâtnoiputems[ d[m gratuitatea la tramvaie, pentru c[ este societatea ConsiliuluiLocal,cucealalt[societateavemuncontractdeasociere.Astanu]nseamn[c[eunu m[ gândesc, \i chiar comisia treidinConsiliulLocal,negândim la aceast[ problem[ de a faceunserviciupublicdetransport local ]n municipiul Boto\ani,integrat,folosindchiarLegeaasocieriisauLegeaparteneriatului public privat. Ne gândims[facemosocietateunic[, cas[putems[oferimgratuitate celorcareaugratuitatepetramvai,s[aib[\ipemaxi-taxi”,a declarat C[t[lin Flutur. La aceast[ dat[ pensionarii boto\[nenibeneficiaz[degratuitatela tramvai.(PetronelaRotariu)

Volkswagen Passat distrus ]ntr-un incendiu UnlocalnicdinsatulPoiana, comunaVorona,s-aalescuo pagub[ de 38.000 lei dup[ ce ma\ina proprietate personal[, unVolkswagenPassat,careera parcat[]ncurteacaseiafostdistrus[ ]ntr-un incendiu. Evenimentul s-a produs miercuri sear[.Pompieriiaufostsesiza`i despre producerea incendiului laora20.20.Spreloculindicat s-adeplasatunechipajdincadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu o autospecial[.Lasosireaechipajuluiardeaparteadinfa`[aautoturismului,existândpericolulcafl[c[riles[seextind[\ilacl[dirile din imediata apropiere. Incendiulafoststins]nmaipu`inde jum[tatedeor[.Autoturismula ars ]n propor`ie de 60 la sut[. Incendiul a fost provocat cel maiprobabildeunscurtcircuit generatdeutilizareaunuicablu electric neizolat corespunz[tor. }nultimalun[,al`ipatruboto\[neni \i-au v[zut autoturismele personalemistuitedefl[c[rica urmareadefec`iunilorlainstala`iile de alimentare cu carburan`i sau electrice. (D[nu` Rotariu)


3

15iulie2011 Peste500depatronivorface]nchisoare.Numero\iangajatoriromâniaufostprin\icuangaja`if[r[cartedemunc[,iaracum arputeas[fac[pân[la2anide]nchisoare. Ultimulbilan`alInspectoratulTeritorialdeMunc[arat[c[525depatroniromâni aufostg[si`i]nilegalitate\irisc[pu\c[ria,potrivitultimelorprevederialenouluiCodalMuncii.Eiaveaucelpu`in5angaja`i f[r[formelegale\ivorfitrimi\i]njudecat[.Pentruceimainoroco\i,]ns[,carenuau]nc[lcatlegea]nmodflagrant,liseva aplicaoamend[penal[ustur[toare.Ceimul`idintreceig[si`icuneregulisuntlafirmeledeconstruc`ii,paza\iprotec`ie, comer`\iservicii.}ncelemaimultesitua`ii,]nparalelcumuncalanegru,angajatorii]ncalc[legeaprinevaziunefiscal[,fals intelectual,neplatacontribu`iilorlabugetulasigur[rilorde\omaj\iaasigur[rilorsocialedes[n[tate\iaimpozituluipesalarii.

ESEN~IAL

Scandalul salariilor, dezamorsat pe moment ]n spitale Primulsalariualangaja`ilorSpitaluluide PsihiatrieBoto\ani dup[semnareanoului contractcuCasaJude`ean[deAsigur[ri deS[n[tatenuvafi mic\oratcuniciunleu fa`[delefuriledinlunaanterioar[.Cutoatec[unitateaaprimit unbugetpecare\efa institu`ieiboto\[nene deasigur[rides[n[tate]lconsider[total insuficientpentru func`ionareaunit[`ii, ast[zi,salaria`ii]\i vorluapân[laultimulb[nu`dinleaf[. Ast[zi este zi de salariu iar pe cardulfiec[ruiangajatvorintratot atâ`ia bani ca \i luna trecut[, iar luna viitoare vor intra tot atâ`ia banica\ilunaaceasta,esteasigurarea pe care au primit-o cei mai mul`isalaria`iaiSpitaluluidePsihiatriedelamanagerulunit[`ii. „Nus-aatinsnimenidesporurileoamenilor.Delunaviitoarevor fimicidiminu[ridesalariilapersonaluladministrativ.Amdiscutat cu personalul TESA \i oamenii sunt con\tien`i c[ ]n cazul comas[rii\i-arpierdelocuriledemunc[ mul`idintreei.Deaceeaauconsiderat c[ pot face mici sacrificii pentrua-\ip[stralocuriledemunc[”, a declarat Gabriel Opri\anu, directorulSpitaluluidePsihiatrie. De\i ]n urm[ cu câteva s[pt[mânimanagerulacesteiunit[`ime-

acord[rii acestor tichete, dar numai]ncondi`iile]ncareseva]ncadracucheltuielilesalarialesubplafonul de 70 la sut[ din buget. Acumspunec[secaut[]ncontinuare solu`ii pentru fondurile de tichete de mas[, dar deocamdat[ acesteanuaufostidentificate.

La Maternitate \i Pediatrie, «flutura\i» mul`umitori

dicaleafirmac[penoulbugetnu se]ncadreaz[]nplafonulde70la sut[pentrucheltuielilesalariale\i c[,probabil,sevoroperamicireducerilasporuri,acumacestasus`ine c[ nu ]ncalc[ cu nimic legisla`ia\i,maimult,dup[evaluarea f[cut[la\aselunidemanagement, se ]ncadreaz[ cu cheltuielile salarialelaaproape65lasut[dinbugetulunit[`ii. „Asta este situa`ia la evaluarea pentruprimele\aselunidinan:nu dep[\im 65 la sut[ din buget la cheltuielisalariale.Cevafila31 decembrie 2011 este altceva. Nu \tiuacums[spuncevafiatunci. Contextul interna`ional ne ofer[ surprizedelaozilaalta,vedem cuto`iiceschimb[rise]ntâmpl[]n jurulnostrulascar[mondial[\inu putem s[ estim[m ce va fi peste \aseluni”,acompletatmanagerul SpitaluluidePsihiatrie.

«Eu sunt mul`umit cu bugetul» }n ciuda tabloului sumbru prezentat de \efa CJAS Boto\ani cu

privirelasitua`iafinanciar[aspitalelor ]ncadrate ]n categorii inferioarecaniveldecompeten`[,directorul Opri\anu spune c[ este mul`umit cu bugetul primit, altfel nuarfisemnatcontractulpeanul 2011. „Eu sunt mul`umit cu bugetul. Dac[luamsub11miliardedelei vechipecontract,nusemnam.Dar am primit un buget de 11,55 miliardedelei,cucareneputemdescurca.~inândcontdecontextulinterna`ional,deangajamenteleluate fa`[deFMI,am]n`elesc[nuputeamprimimaimult”,amaiexplicatdirectorulOpri\anu.

F[r[ tichete de mas[ De\i ]\i primesc salariile f[r[ nicioreducere,pentruangaja`iide laSpitaluldePsihiatrienus-ag[sit ]nc[solu`iacearpermiteacordareatichetelordemas[,pecareangaja`iinule-aumaiv[zut]nc[de anul trecut. Directorul spitalului promiteacucâtevaluni]nurm[c[ achitarea datoriilor spitalului va deschide calea pentru reluarea

Nici la celelalte dou[ unit[`i medicalecares-au]ncadratlacategoriaaV-a\irespectivaIV-aca niveldecompeten`[nuvorfiprobleme cu salariile. La Spitalul de Pediatrie bugetul este ceva mai bundecâtlaMaternitate,]ncondi`iile ]n care \i clasificarea a fost maibun[. „Noi am avut o ]ntâlnire \i cu conducereaunit[`ii,amdiscutatpe marginea bugetului primit \i ]n aceast[lun[nuvorfiproblemela salarii,lelu[mlaacela\inivelca\i lunatrecut[.Poatevorficevaproblemelasfâr\itulanului,]ndecembrie,darnoiamc[utatsolu`ii.Sunt persoane,vreozececred,caresunt pensionabile,\idac[socotimsalariile acestora se face o economie de circa 270 de milioane de lei vechipelun[”,adeclaratMarcel Simion,liderulsindicatuluiSanitas dinSpitaluldePediatrie. LaMaternitateangaja`ii\i-auv[zut\iei„flutura\ii”\itemerilelor s-aumaiestompat.„Nu\tiuceva lunaviitoare,darspercamanagerii s[ g[seasc[ solu`ii s[ lu[m ]n continuaresalariile]ntregi.Acum, pe flutura\ am v[zut salarii ca \i lunatrecut[”,adeclaratunuldintre angaja`ii Spitalului de Obstetric[\iGinecologieBoto\ani.(AuroraDimitriu)

A dat foc apartamentului mamei Panic[]ntr-unblocdepestradaAleeaParcul Tineretului din municipiul Boto\ani, joi diminea`[,dup[cedintr-unapartament,situat laetajulIV,ie\eafum.Pompieriiaufostsesiza`idespreproducereaincendiuluipu`in]naintedeora10.00,defiulproprietarei,caresus`ineac[adatfoclamaimultebunuridindormitor. Dumitru I. ]n vârst[ de 25 de ani a recunoscut c[ el a dat foc casei fiind nemul`umitc[mamasadoreas[]ldeaafar[ dincas[. Laloculindicats-audeplasatdou[echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani,cudou[autospecialecuap[\ispum[.Lasosireaechipajelordeinterven`ie,pe geamurileapartamentuluiie\eaunfumnegru, ]nec[cios,semnalarderiiincomplete.Acela\i fum]nec[ciosera\ipecasasc[rii,lanivelul

tuturoretajelor.]ntimpceopartedintrepompieri ac`ionau pentru stingerea incendiului, ceilal`iauintervenitpentruaevacuafumulde pecasasc[rii.Incendiulafoststins]nmaipu`inde30deminute,valoareapagubelorfiind limitat[lacirca1.500lei. Fl[c[rileaudistrusmobilieruldin]nc[perea incendiat[, dou[ covoare \i un geam. Din cauza fumului s-a degradat zugr[veala din apartament,dar\idintr-olocuin`avecin[. Cazulafostpreluatdepoli`i\ticareurmeaz[ s[-i ]ntocmeasc[ scandalagiului dosar penal pentrudistrugereprinincendiere.Cazulvine laodistan`[deozi,cândunb[rbatdinHili\euHoraaincendiattotvoitzecetonedefuraje,]nurmaunuiconflictcuunvecin.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident de munc[ ]n confec`ii Oboto\[neanc[,mam[adoicopii,afostvictimaunuiaccidentde munc[]nregistratlaosocietatecomercial[ din municipiu. Joi diminea`[,reprezentan`iiInspectoratului TeritorialdeMunc[(ITM)aufost sesiza`ic[laSC„Spezima”SABoto\anic[DanielaUrzic[Maria,]n vârst[de40ani,asuferitunaccidentdemunc[,fiindsolicitat[interven`ia ambulan`ei. Din nefericire, stareaangajateieradestuldegrav[, mediciiboto\[nenihot[rândtransferuleilaIa\i.„}njurulorei10.00, muncitoareaUrzic[DanielaMaria la SC SPEZIMA SRL Boto\ani, lucralama\inadec[lcat,aintrodus ocârp[cuscopuldeacur[`arolele calandrului ma\inii de c[lcat, moment]ncare\i-aprinsmânadreapt[,accidentându-se.Afosttransportat[laSpitalulJude`eanMavromati Boto\ani\iapoilaSpitalulSfântul Spiridon Ia\i”, a declarat Stelian Metler,inspector\efalITM.Cercetareaevenimentuluiproduslasocietateesteefectuat[dec[trereprezentan`iiunit[`ii.(P.Rotariu)

Poli`i\ti \i jandarmi pu\i pe drumuri de o mam[ neatent[ Isteriadispari`ieicopiiloraajuns \i la Boto\ani. Miercuri, jum[tate de or[, poli`i\tii \i jandarmii din municipiulBoto\aniaufost`inu`i]n priz[deofemeiecareareclamat prin112c[i-adisp[rutfeti`adepatruani\ijum[tate.}ntimpcetot municipiulera]mpânzitdepatrule carec[utaucopilul,]nceledinurm[ mama a revenit, spunând c[ totulafostoalarm[fals[.}njurul orei14.15,printr-unapella112,o femeiecarelocuie\tepestradaDrago\Vod[dinmunicipiuaspusc[iadisp[rutfeti`a.Dat[fiindsitua`ia de o asemenea gravitate, imediat cazulafostpredatmaidepartepoli`i\tilor, semnalmentele feti`ei fiind transmiseprinsta`ietuturorpatrulelordeordinepublic[\irutier[aflatepeteren.Deasemenea,lac[ut[ri au participat \i jandarmii afla`i ]n patrulare. }n total zeci de oameni c[utaufeti`aprintotora\ul\tiindusec[]ncazurilededispari`iidecopii fiecare secund[ este pre`ioas[. Casitua`ias[fie\imaitensionat[, cazulavenitpefondulzvonurilorla nivel na`ional c[ au loc r[piri de copii.Dup[ceaproximativ30de minutemunicipiulafostscotocitde poli`i\ti\ijandarmi,mamafeti`eia sunat din nou la 112, cerându-\i scuze.„Dup[aproximativjum[tate deor[femeiaasunatdinnoula112 cerându-\iscuzespunândc[ag[sit feti`a,eradup[ocanapeajucândusecupisica.Poli`i\tiioc[utauprin ora\iarfeti`aeraacas[”,aspusun poli`istboto\[nean.}nceledinurm[,pentruc[totuls-aterminatcu bine,nimeninus-asup[ratpemama neglijent[, toat[ lumea r[suflându\urat[c[feti`aafost]nrealitate]nsiguran`[]ntotaceltimp. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

15iulie2011

TOPNEWS

Steagullui|tefancelMaredoritdemoldoveni.PrimulministrualRepubliciiMoldova,VladFilat,i-asolicitatpremieruluiromânEmilBocs[contribuielaaducerea\iexpunerealaChi\in[uasteaguluidomnitorului |tefancelMare\iSfânt,cuocazia]mpliniriia20deanidelaproclamareaindependen`eiRepubliciiMoldova. RecuperatdeRegatulRomândelaM[n[stireaZografu,dinGrecia,]n1917,steagulesteobroderiebizantin[ dinsecolulalXV-lea,afostrestaurattimpde\apteani\i]l]nf[`i\eaz[peSfântulGheorghea\ezatpeuntron, avândt[lpilesprijinitepeunbalaur]naripat,cutreicapete.SteagulafostprezentatpubliculuidinRomânia, fiindexpusdin6iulielaMuzeulNa`ionaldeIstorieaRomâniei.

A doua admitere computerizat[ la liceu Onou[\ans[pentru absolven`iideclasaa VIII-aboto\[neni, pentruocupareaunui loclaliceu.Ceicare fienuauparticipatla primaetap[derepartizarecomputerizat[ laliceu,fienuaufost repartiza`idincauza num[ruluiinsuficient deop`iuni,sepot]nscriedeast[zipentru ceade-adouaetap[ deadmitere]nclasaa IX-a. }nintervalul14-19iulie,absolven`ii de gimnaziu trebuie s[ completezefi\elepentrurepartizareacarevaavealocla22iulie. Completarea fi\elor de op`iunidec[trecandida`iicarevor participa la a doua etap[ de repartizare computerizat[ se va facela\colilegeneraledeprovenien`[ sau la centrul special de ]nscriere pentru candida`ii din altejude`e.

Potrivit datelor centralizate la nivelulInspectoratului|colarJude`ean (I|J), dup[ repartizarea computerizat[din12iulieaur[-

mas522delocurilibere]nlicee. Num[ruldeabsolven`ide\coal[ general[ r[ma\i nerepartiza`i este de 108. Acestora li se mai

Salariile ]n \coli, l[sate ]n baza rectific[rii bugetare din august

Fa`[demediape`ar[,salariilenetealeboto\[nenilor suntcuaproape400delei maimici.Fa`[deaceea\i perioad[aanuluitrecut, num[rulangaja`ilorasc[zutcuaproape1.000.

Salariiacoperitepentrucadreledidactice boto\[nene prin rectificare bugetar[. C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani, sus`ine c[ la ]nceputul luniiaugustvaavealocorectificarede bugetcarevaacoperidomeniile]ncare, laaceast[or[,suntproblemecuasigurareafondurilor. Primarulnu\tiecarevafisumarepartizat[pentruBoto\ani,daraufostf[cute demersurilenecesare,având]nvedere\i hot[rârile judec[tore\ti existente la aceast[dat[. „Am primit r[spuns de la Ministerul de Finan`e c[ se face la ]nceputul lunii august o rectificare de buget \i toate domeniile descoperite vor fi acoperite. Noiamcerutsumanecesar[dela]nceputulanului.Oricum,d[mcâtprimim. Nu putem s[ d[m mai mult. Am cerut sumeacoperitoare\icares[acopere\i o parte din hot[rârile judec[tore\ti”, a declaratC[t[linFlutur. Problemeaufost\ipentrulunaiunie, când din necesarul de 4,7 milioane de leiaufostacordate4,5milioanedelei. }naceast[situa`ieaufostacordatesalariile f[r[ plata viramentelor c[tre stat. (PetronelaRotariu)

Statisticienii boto\[neni au prezentat ieri ultimul raport privind num[rul salaria`ilordinjude`,câ\tigurilelorsalariale \ievolu`iaratei\omajului. Potrivit raportului lor, num[rul salaria`ilor din jude`ul Boto\ani, la sfâr\itul luniimai2011,afostde49.154persoane,]ncre\terecu731persoanefa`[deaprilie2011\i]nsc[derecu996persoane fa`[demai2010.}nceprive\tecâ\tigurile medii salariale, situa`ia nu este prea optimist[. }ntimpcepre`urileau]nregistratcre\terilamulteproduse\iservicii,câ\tigul salarialmediubrut]nmai2011afostde 1457lei/salariat,]nsc[derecu47leifa`[ de aprilie 2011 \i ]n sc[dere cu 83 lei comparativcumai2010. „Câ\tigul salarial mediu net ]n mai 2011 a fost de 1063 lei/salariat, ]n sc[derecu33leifa`[deaprilie2011\i]n sc[dere cu 66 lei comparativ cu mai 2010”,searat[]nraportulDirec`ieiJude`enedeStatistic[Boto\ani. Dac[estes[secomparecuceilal`isalaria`idin`ar[,boto\[neniiiarnuaumotive de bucurie. Câ\tigul salarial mediu brutrealizat]nmai2011laniveluljude`ului Boto\ani este mai mic cu 551

potad[ugapentruparticipareala a doua repartizare \i absolven`i carenus-au]nscris]nprimaetap[. „Etapa a doua va fi pentru

ceicarenuauparticipatlaprima repartizare\ipentruceinerepartiza`i]nprimaetap[.Eleviicorigen`i vor putea fi repartiza`i ]ntre1\i7septembrie,]netapaa treia, când vom repartiza corigen`ii,dup[cepromoveaz[clasa aVIII-a,dar\ipeceicarenuau sus`inut evaluarea na`ional[”, a spus inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al I|J. Cele mai multe locuri r[mase libere dup[ prima repartizare sunt ]n liceele tehnice \i industriale. Dup[ prima etap[ a admiterii computerizate de ieri au mai r[mas vacante ]n liceele boto\[nene578delocuri.Treilocuri au r[mas la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, la profilul filologie-bilingv, 11 locuri la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, la profilul filologie-bilingv,]ntimpcelaLiceul„NicolaeIorga”,laprofilulmatematic[-fizic[ sunt r[mase 23 de locuri.Celemaimultelocurilibere au r[mas, ]n urma primei etape, la Grupul |colar „DimitrieNegreanu”,163delocuri,la Grupul |colar „Alexandru cel Bun”, 110 locuri \i la Grupul |colar„PetruRare\”,77delocuri.(PetronelaRotariu)

Salariile boto\[nenilor, ]n c[dere

lei/salariat fa`[ de media pe `ar[, iar câ\tigul salarial mediu net este mai mic cu395lei/salariat. }n privin`a evolu`iei num[rului de \omeri situa`ia pare s[ fie ceva mai bun[. La sfâr\itul  lunii mai 2011, ]n jude`ul Boto\ani au fost ]nregistra`i 6.055 \omeri,dincare3.640b[rba`i\i2.415femei. Fa`[ de luna precedent[, num[rul \omerilor]nregistra`i asc[zutcu753persoane(-564b[rba`i\i-189femei).}n raport cu mai 2010, num[rul \omerilor ]nregistra`ilasfâr\itulluniimai2011este

maimiccu4671persoane(-3291b[rba`i \i-1380femei). Din totalul \omerilor ]nregistra`i la sfâr\itul lunii mai 2011, cu studii superioaresunt281,al`i1.122austudiimedii \i 4.652 sunt muncitori. De remarcat c[ doar38,9lasut[dintotalsuntindemniza`iconformlegii.Rata\omajuluilafinele lunii  mai 2011 a fost de 3,9 la sut[, mai mic[ cu 0,4 la sut[ fa`[ de aprilie 2011\imaimic[cu2,9lasut[fa`[de mai2010.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

15iulie2011 }n2s[pt[mâniromâniiaucump[rat50dekilogramedeaur.Dou[b[ncidelanoicarederuleaz[ opera`iunicuaurcuclientela,auvândut,dela]nceputullunii,circa50dekilogramedeaur.Cantitateade metalpre`ioscump[rat[deromâniareovaloarede1,8milioanedeeuro\iesteunrecordna`ional.Dup[ce euro\idolarulaudevenitinstabile,totmaimultepersoaneinvestesc]naur,alc[ruipre`as[ritieride153de lei.Pre`uleste]ncre\teredepestetreizile\ispeciali\tiicredc[elvaurca]ncontinuare.

TOPNEWS

Sc[ldatul care poate ucide ConducereaDirec`iei deS[n[tatePublic[a aten`ionatautorit[`ile localedin]ntregjude`uls[iam[suripentruaprevenisc[ldatul ]napeleiazurilor,]n locurineamenajate pentrusc[ldat,]ncondi`iile]ncarepericolul ]mboln[viriideleptospiroz[esteprezent]n aceast[perioad[. StelaCre`u,directoruladjunctal DSPBoto\ani,sus`inec[,dinfericire,]nc[nus-ausemnalatcazuri de]mboln[vire,daraceast[perioad[dinanestepropiceinfec`ieicu leptospire. Medicii avertizeaz[ c[ sc[ldatul ]n locuri neamenajate poate provoca ]mboln[virea de leptospiroz[, boal[ care, netratat[ latimp,duceladeces. }n anii trecu`i, leptospiroza a omorâtmaimultepersoane]njude`ulBoto\ani,persoanecares-au infectatlasc[ldat\icares-auadresat cabinetelor medicale cu ]ntârziere. Epidemiologii atrag aten`ia c[, de regul[, totul ]ncepe de la sc[ldat,delaobaief[cut[]ntr-un iazsaulac. „Având ]n vedere anotimpul cald, trebuie luat ]n calcul c[ pot ap[rea]mboln[virileprinleptospiroz[,]nspecialcaurmarea]mb[ierii ]n apele de suprafa`[ (b[lti,

Piscinele, verificate de echipele Direc`iei de S[n[tate Public[

lacuri,râuri).Leptospirozaesteo boala provocat[ de o bacterie din genul Leptospira, boala fiind caracterizataprinsimptomecumsunt febra,frisoanele,dureriledecap, durerile musculare, v[rs[turi, colora`iagalben[ategumentelor,]n-

ro\ireaochilor,dureriabdominale. Dac[ pacientul nu se prezint[ la medic pentru diagnostic \i tratament, boala se poate agrava, cu afectarearinichiului,aficatului,care pot duce la deces”, precizeaz[ mediculinfec`ionistStelaCre`u,di-

rectoruladjunctalDSPBoto\ani. Pentruaprevenisitua`iinedorite de acest gen, \efii DSP au trimis adreselaprim[rii\iausolicitatca popula`ias[fieinformat[]nleg[tur[curisculsc[ldatului]nlocuri neamenajate]nacestscop.

Recent, echipele din cadrul Direc`ieideControl]nS[n[tatePublic[aufinalizatcontroalelelapiscinele din jude` \i sus`in c[ boto\[neniipotprofitaf[r[nicioteam[ deapaacestorapentruaser[cori pe temperaturile caniculare din acestezile.Defaptaufostf[cutedou[seriidecontroale,dup[ce,ini`ial,s-audepistatuneledeficien`e. }nc[delunatrecut[s-audemarat controalele la hoteluri \i piscine, pentruavedeacumsuntpreg[tite acesteadinpunctdevedereigienico-sanitars[-\iprimeasc[clien`ii. Potrivit reprezentan`ilor Direc`ieideS[n[tatePublic[(DSP)Boto\ani,laobiectiveleverificates-au acordatini`ialtermenederemediereadeficien`elor,pentruc[neregulile nu au lipsit din constat[rile echipelordecontrol. „Dintre deficien`ele constatate, trebuie men`ionat[ lipsa regulamentului de func`ionare, care nu eraafi\atlaunelepiscine,lipsadosarelor medicale ale angaja`ilor, iar]nunelecazurilipseau\ibuletineledeanaliz[acalit[`iiapeidin bazin.S-austabilittermenedeconformareiarlacontrolulurm[torsa constatat c[ deficien`ele au fost remediate,s-auf[cutanalizelenecesare \i apa corespunde normelor”, precizeaz[ medicul infec`ionistStelaCre`u,directoruladjunct al DSP Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

Tân[r[ de 25 de ani, bolnav[ de cancer, are nevoie de 40.000 de euro pentru tratament AdrianaCu`aselupt[de treianicuoform[rar[de cancer,iar]nultimeleluni, stareaeis-a]nr[ut[`it. Operat[joipentruapatra oar[,eatrebuies[plece]n Turciapentrutratament pân[lasfâr\itulluiiulie. }nultimiitreiani,tân[ra,carelucreaz[la site-ul Cinemagia, a dus un r[zboi cu un angiosarcom,operat]n2008laBucure\ti. Dup[maimulteopera`ii,la]nceputullui 2011, cancerul a recidivat, de aceast[ dat[ cu invazii musculare \i noduli la pl[mâni. AdrianaCu`a(foto)aapelatlachimioterapie,daraceastas-adoveditinutil[,tumoarea m[rindu-\ivolumul. Tân[raacopil[ritlaZimnicea.}n2005,ea a venit ]n Bucure\ti, student[ fiind la FacultateadeLitere.Unnodullacoaps[a f[cut-o s[ mearg[ la un consult ]n luna noiembrieaaceluian.Afostoperat[ambu-

lator,laoclinic[particular[.Is-aspusc[ forma`iuneaseam[n[cuunchist,f[r[s[se stabileasc[ - pre sau postoperator - natura forma`iunii.Dup[doiani,]nianuarie2008, forma`iuneatumoral[areap[rut. }ntretimp,tân[ra\i-aurmatstudiile\is-a angajatlaredac`iapublica`ieiCinemagia.La ]nceputul lui septembrie 2008 i-a fost ]ndep[rtatunalt`esutmetastazic,iarla]nceputulluioctombrie2008a]nceputtratamentulchimioterapeutic,pecarel-aurmatpân[ ]nfebruarie2009;auurmat6s[pt[mânide radioterapie. A fost declarat[ vindecat[ \i chemat[lacontroldup[\aseluni.Aurmato perioad[normal[,]ncareamerslafacultate \ibirouca\icândnimicnus-arfi]ntâmplat. }n toamna lui 2010 a ]nceput s[ o doar[ piciorul,odurerepersistent[.Cucâtevazile ]naintedeCr[ciunaf[cutecografie\iaaflat c[forma`iuneaaredeja2cm.Pe20iuniea suferit a treia interven`ie chirurgical[. Tumoareacrescusedela2cmlaaproape5cm. Pentru moment, a fost strâns[ suma de peste8.000euro,dincei40.000deeuronecesari. Cei care doresc s[ doneze bani pe numeleIoaneiAdrianaCu`aopotfacesu-

nând la unul din numerele urm[toare: 0900.900.230 (dona`ie 2 euro), 0900.900.232 (dona`ie 5 euro), 0900.900.234 (dona`ie 8 euro) - numerele sunt valabile ]n re`eaua Romtelecom. Tot-

odat[,dona`iilesepotfaceprintransferbancar ]n conturile RO 72 RZBR 0000 0600 09593270,deschislaRaiffeisenBank(lei); RO38 RZBR 0000 0600 1371 7255 Raiffeisen(euro).


6

15iulie2011

TOPNEWS

~[raniidinJucucultiv[broccoli.Localitateaclujean[Jucu,celebr[pentrufabricaNokia,maiiesecuceva]neviden`[.Noiletendin`ealeor[\enilori-auconvinspe`[raniideaicis[cultivebroccoli]nlocdevarz[. „Avemaici broccoliproasp[tdeJucu”,a\acevapo`iauzimainou]npie`eledinCluj-Napoca.~[raniidin„comunaNokia”saualiniatcelormainoipreferin`ebioaleor[\enilor\iau]nceputs[cultive\ilegumaverzuie,potrivitcotidianului ZiuadeCluj.Unuldintreproduc[toridebroccolidinJucu,CornelChereche\,s-amiratdesuccesulpecare]lare leguma.„AvemlaCluj-Napoca,]npia`[,clien`icarevinmereudup[broccoli”,aspusb[rbatul.Produc[torul sus`inec[pentruaceast[afaceretrebuieinvestit]ntr-oinstala`iedeirigat,iar1.000desemin`ecost[220delei.

|apte persoane re`inute ]n dosarul de fraude informatice cu prejudiciu de 20 milioane dolari ProcuroriiDIICOT efectueaz[,joidiminea`[,117perchezi`iidomiciliareperazaora\elor Bucure\ti,Craiova, TârguJiu,Timi\oara, Râmnicu-Vâlcea,Zimnicea,Alexandria,Re\i`a\iPite\ti,pentru prindereamembrilora treigrup[ritransfrontaliere,specializate]n comitereadefraude informaticepesite-urile decomer`electronic, careauprodusunprejudiciudeaproximativ 20milioaneUSD. LasediulDIICOTurmeaz[afi conduseaproximativ90depersoane,fa`[decares-a]nceputurm[rirea penal[ pentru s[vâr\irea infrac`iunilordefraud[informatic[, constituireaunuigrupinfrac`ional organizat\i]n\el[ciune]nconven`iicuconsecin`edeosebitdegrave. Potrivit unui comunicat remis Agerpres,]nsarcinainculpa`ilorsa re`inut c[, ]n perioada anilor 2009-2011, prin postarea unor anun`urifictivedevânzareaunor bunuri inexistente ]n realitate

(autoturisme, motociclete, ambarca`iuni u\oare, produse electronice),auindus\imen`inut]neroare mai mul`i cump[r[tori on-line, ]n cadrul platformelor de comer` electronic www.eBay.com \i www.craigslist.org, c[rora le-au fost transmise informa`ii false cu privire la realitatea anun`urilor, modalitateadeachizi`ie,plataproduselor\iidentitateavânz[torului. Sumeledebanipl[titedepersoanele ]n\elate au fost colectate din str[in[tate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identit[`i false de c[tre membrii grupului\imaiapoiretransmise]n Româniaprinintermediultransferurilorrapide.

}naceastamodalitateaufostinduse ]n eroare aproximativ 1.000 de victime,valoareaprejudiciuluifiind deaproximativ20milioaneUSD. Cauza a fost instrumentat[ ]mpreun[ cu ofi`eri de poli`ie judiciar[dincadrulDCCO-Serviciul de Combatere a Criminalit[`ii Informatice, BCCO Craiova \i SCCOGorj,iarsuportultehnical opera`iuniiafostasiguratdec[tre Direc`iadeOpera`iuniSpecialedin cadrulIGPR\iDGIPI. }ndocumentareainformativ-operativaacauzei,procuroriiDIICOT aucolaboratcuofi`eriiUSSecret Service\iFBIdincadrulAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucure\ti.

Rapid a fost dat[ afar[ din Giule\ti Dincauzauneidatoriide150.000deeuro, CSRapidareziliatcontractulcugruparea defotbal,lacerereaMinisteruluiTransporturilor.ProSportscriec[trupaluiR[zvanLucescuarputeajuca]nprimaetap[, cuFCVaslui,pestadionuldinRegie. Construc`iaNa`ionalArenapares[fieoman[cereasc[pentruechipelebucure\tene.Steauap[r[se\teGhencea,Dinamopreg[te\tedemolareaareneidin|tefancel Mare\i,mainou,Rapidulareinterzis]nGiule\ti. CotidianulProSportscriec[MinisterulTransporturiloracerut]nurm[cucâtevazileClubuluiSportivRapid s[recuperezedelaclubuldefotbaldatoriade150.000 deeuro.GeorgeCoposnuareac`ionatlasoma`ie,iar conducereaCSRapidareziliatunilateralcontractul. }nnoilecondi`ii,echipadefotbalnumaiareniciun dreptdefolosin`[asuprastadionului,iarmeciulcuFC Vaslui,dinprimaetap[aLigiiI,nuse\tieundeseva juca.ProSportmaiscriec[partidas-arputeajuca]n Regie,dac[rapidi\tiinuvorpl[tidatoria.

Informa`iaprivindreziliereacontractuluiafostconfirmat[chiardepre\edinteleCSRapid,ValiIonescu Caciureac:„ContractulcuRapidpentru]nchiriereastadionuluiafostreziliat.Rapidnumaiarevoie]nGiule\ti pân[nupl[te\teintegraldatoria.Statulne-aobligats[ facem asta. Din p[cate, nu exist[ alt[ cale, decât s[ pl[teasc[\is[vin[s[negociemunaltcontract”.

Corneliu Vadim Tudor, anchetat de Parlamentul European ParlamentulEuropeana deschisoinvestiga`iepreliminar[]ncazuleurodeputatuluiCorneliuVadim Tudor,acuzatc[\i-a]nsu\it40.000deeuroreprezentândremunera`iileunuia dintreasisten`iis[i,informeaz[EuropeanVoice. OficialiPEaudeclaratc[auprimit o plângere din partea lui Cezar C[t[linMarin,carealucratpân[la ]nceputulluniicaasistentaleurodeputatului român ]n circumscrip`ia acestuia,iarserviciilefinanciareale ParlamentuluiEuropeanvoranaliza reclama`ia.Deasemenea,PEanotificat \i Oficiul European de Lupt[ Antifraud[ (OLAF) ]n leg[tur[ cu acestcaz. }ntr-o scrisoare trimis[ serviciului administrativalParlamentuluiEuropean,CezarC[t[linMarinsus`inec[ nuaprimitniciunbanpân[acumde laacesta,pentrucarealucratcaasistent local ]n România. „Din iulie 2009pân[ast[zinuamprimitnicio sum[debanipentrumuncadepus[ca asistent local angajat pentru biroul parlamentaralluiVadimTudor(foto)”, se men`ioneaz[ ]n scrisoare. Marinafirm[c[]nlunaiunieafost uimits[constate,]ntimpce]ncerca s[ob`in[uncreditdelaobanc[din România,c[semn[turasaafostfalsificat[pe3contractedemunc[\ic[ elarfitrebuits[pl[teasc[taxepentru cei 40.000 de euro la care a avut dreptuldiniulie2009pân[]nprezent. Dup[ ce a depus o plângere penal[lapoli`iadinRomâniapentru fals\idelapidare,asistentulacerut ParlamentuluiEuropeans[]itrimit[ oricedocumentcares[demonstreze c[afostangajatsauconcediatdin postuldeasistentlocal.

Potrivitregulamentuluideprocedur[ al PE intrat ]n vigoare la jum[tatea lui 2009, salariile asisten`iloreuroparlamentarisuntvirate direct]nconturilebancarealeacestora. Totu\i, pl[`ile c[tre asisten`ii dincircumscrip`iaelectoral[proprie sunt efectuate prin agen`i pl[titori autoriza`i]n`aradeorigineaeurodeputatuluirespectiv. Acestnouscandalsurvine]ncontextul]ncareParlamentulEuropean ]ncearc[s[]\irevin[dup[unaltul, produs ]n luna martie, ]n care jurnali\ti de la publica`ia britanic[ „SundayTimes”,cares-auprezentat a fi lobbyi\ti, le-au propus mai multor eurodeputa`i s[ promoveze amendamente ]n PE ]n schimbul unor sume. Doi dintre cei acuza`i, austriaculErnstStrasser\islovenul Zoran Thaler, au demisionat imediat. Cel de-al treilea, românul AdrianSeverin,careatrimisjurnali\tilorfacturipentru„muncasuplimentar[” pe care a depus-o, \i-a p[stratpostuldeeurodeputat,]npofidafaptuluic[i-afostridicat[imunitateademembrualPE,dup[ceo cerere]nacestsensafosttrimis[de c[treDNAla]nceputulluniiaprilie. Un nou cod de conduit[ pentru eurodeputa`ivafiadoptatpân[lafinalulanului,darexper`iisuntsceptici ]n leg[tur[ cu eficien`a documentului,pentruc[nuexist[omare voin`[deasanc`ionaneregularit[`ile -unaspect]ncarePEnuparefoarteferm,deobun[perioad[detimp.


7

15iulie2011 Chirurgul\iraiul Unchirurgmoare,ajungelapoarta Raiului \i se a\eaz[ la coad[. Imediat]lobservaSf.Petru\i-izice: - Furnizorii, pofti`i pe u\a din spate,v[rog

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre`negociabillafa`alocului.Telefon: 0755.954.430. *Vândteren1.000mfunda`ie pentrucas[,ap[,lumin[,]mprejmuit.Tel.0744.861.590.(G-1) *Vândcas[2camere,curte, Armean[.Tel.0748.114.362. (G-1) *Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000E negociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-5) *Vândcas[b[trâneasc[locuibil[cuteren500mppestrada S[venilornr.137.Pre`25000 Euronegociabil.(G-2) *Vândcas[cutoateutilit[`ile\i teren]nzonefoartebunedin Boto\ani\i3125mpintravilan Stânce\ti.Telefon: 0746.924.685.(G-6)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2cameredecomandate,et.4,f[r[]mbun[t[`iri,negociabil. Tel.0758.088.225.(G-1)

*Vândgarsonier[confortII(camer[c[min)lâng[stadion,et.2, mobilat[,pre`negociabil.Rela`ii latel.0740.430.999.(G-1) *Vândapartament2camerezonaindustrial[,et.2,decomandat, 25.000E,negociabil.Telefon: 0747.415.297.(2153-10)

v^nz[ridiverse *Vândboilerelectric„Tesy”, capacitatea80litri,lapre`ulde 300Ron.Tel.0743.071.035.

auto

*Vândapartamentdou[camere,]nzonaBisericiiArmean[, et.2.Pre`lafa`alocului.Telefon:0740.356.786.(2157-6)

*VândOPELZAFIRAanfabrica`ie2001,diesel,stare foartebun[defunc`ionare. Rela`iilatelefon:0743.504.933. (G-1)

angaj[ri

cump[r[ri

*SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142. *Angaj[mosp[tare,dansatoare \ifetepentrusalonmasaj.Tel. 0742.907.766.(2145-1) *Cautmuncitori]ndomeniul construc`iilorpentrutermoizola`ii \icaselaro\u.Telefon: 0746.191.364.(2146-2) *ICCOInstalangajeaz[pentru lucrarelaBoto\ani INSTALATORImontajinstala`iisanitare, ventila`ie,termice\idegaz.V[ rug[ms[trimite`iCVlaadresa: str.Spiculuinr.3Bra\ov,fax 0268/401.266saue-mail: camelia.urea@icco.ro.Informa`ii latel.0268/40.12.55.(2149-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Cump[rdeciziiANRP, ac`iuniFondulProprietatea\i dosareANRPcuevaluarea f[cut[.Informa`iitelefon 0756.767.699;0740.799.812. (2149-1)

*Vândgarsoniera,zonaGrivita,28mp, confort1,et.3,c[r[mid[,decomandat[, fa`[lasoare,pre`14.000euro,neg.

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE DEPUNEUNC.V. LASEDIUL PUBLICA~IEI «EVENIMENTE DEBOTO|ANI», PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Na`ional[,zona|coala11,70mp,et.1, CT,termopan,pre`38.000euro,neg.

*Vândapartament,2camere,M.Kog[lniceanu,48mp,et.4,decomandat,\arpant[,u\[metalic[,pre`24.000euro,neg.

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V, lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecar.

*Vândapartament,2camere,zonaPrim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 25.000euro,intrareseparat[,posibilitatede extindere,CT,termopan,renovatrecent. Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

*Vândapartament,4camere,zona mag.UtilGar[,75mputili,etaj3,CT, termopan,moderncompartimentat\i finisat.20lasut[.Seaccept[credit PrimaCas[.Pre`47.000euro,neg.

*Vândapartament,3camere,Octav B[ncil[,50mputili,etaj4,cu\arpant[, pre`31.000euro,negociabil. *Vândapartament,3camere,zonamag. UtilGar[,65mp,et.3,CT,G+F+P+T, mobilat,pre`35.000euro,neg. *Vândapartament,3camere,Al.Pinului,50mputili,etaj3,modern,finisat, CT,termopan,pre`31.000euro,neg. *Vândapartament3camere,Calea

*Vândapartament,4camere,Calea Na`ional[,zon[ultracentral[,100mp, et.1,moderncompartimentatsifinisat, CT,pre`65.000euro,negociabil. *Vândapartament,4camere,Pia`a Revolu`iei,zon[ultracentral[,100mp, et.5,mobilat\iutilatlacheie,modern compartimentat\ifinisat,CT,pre` 65.000euro,negociabil.Seaccept[ creditPrimaCas[.

*Vândvil[,204mp,C[t[m[r[\tiDeal, toateutilit[`ile,CT,5camere,2b[i, buc[t[rie,garaj,teren500mp]ngr[dit, pre`58.000euro,negociabil.Posibilitate derate,directlaproprietar. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,CaleaNa`ional[,Direc`iaMuncii, CT,semimobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial,renovat,CT+T+G+F,pre`800euro,neg. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, zonaCaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[cuvad,lastrad[,pretabil alimenta`iepublic[,pre`1.000euro,neg. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60 mp,vadcomercial,vitrin[termopan, pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

15iulie2011

MONDEN

MonicaAnghelasl[bitpeste20dekg.Decândadevenitmam[,via`aartisteis-aschimbat]nbine\ia reu\itchiars[sl[beasc[peste20dekilograme. Cuunlookfoartefresh,MonicaAnghelspunec[,pelâng[ antrenamente,fiuleiaajutat-ofoartemults[scapedekilogramele]nplus.„Fiulmeum[men`ine]nform[. Pelâng[asta,m-amreapucatdeantrenamentulmeudeAikido”,adeclaratMonicaAnghel.Cânt[rea`a a\teapt[cuner[bdareprimavacan`[]mpreun[cufiulei.„Vompleca]nvacan`[to`itrei,euAviv\iso`ul meu.Vrems[vedemcumos[secomporteAvivlamare.Eprimaluivacan`[”,amaispusartista.

Petru Mircea: «Scandalul de la cimitir a fost cel mai blând incident cu socrii mei» PetruMirceaavorbit,]n cadrulemisiuniiHappy HourdelaPROTV,desprescandaluliscatjoila cimitirulBolovanidin Ploie\ti,]ntreel\isoacra sa,dar\i]ntreel\icâtevab[trânecareauvenit lamormântulM[d[linei Manolepentrua-lcerta. Compozitorulspunec[acestanuestenici pedepartecelmaidurincidentpetrecutlacimitirde-alungultimpului]ntreel\isocriis[i. „Afostcelmaiblândincident.N-areleg[tur[c[amvenitcubodyguarzii,nuestenici primul\inicicelmaidurincident]ntrenoi. Euamf[cutpomenireadeunanmiercuri, tocmaicas[evita\acevalamormântulso`iei mele.Defiecaredat[cândm-amduslacimitiramalesmereuorediferitepentruaevita incidentele”,adeclaratPetruMircea,]nemisiuneaHappyHour,delaPROTV. So`ulM[d[lineiManoleaexplicat]ntimpulemisiunii\icum\i-arfidorits[reac`ionezetab[rap[rin`ilorartistei.„Puteaus[-\i ]nghit[limbile,s[sesf[tuiasc[,s[spun[c[ aziocomemor[mpeMagda.NupeM[d[lina,peMagda,pecopilulnostru.Azinu]njur[m, nu blestem[m, nu amenin`[m. De mâineolu[miar[\idelacap[t,cutribunal, cuprocurori,daraziocomemor[mpeMagda\ineaducemamintedetotcea]nsemnat pentrunoicopilulnostru”,aspusPetruMircea,cuochii]nlacrimi. PetruMirceaapovestit,deasemenea,c[ tat[lM[d[lineii-arepro\atc[nuaanun`atc[ vaveni\iellacimitir,joi,cânds-a]mplinit unandeladispari`iacânt[re`ei.„Euamales s[stabilesccavoulfamilieimeleacolopentru ei,pentrup[rin`iiM[d[linei.Pentrueil-am f[cutlaPloie\ti.Eus[-ianun`c[vin?Eistau la10minutedemerspejosdecimitiriareu s[-ianun`?Trebuies[stabilimprogramde vizit[lacimitir?”,aspusPetruMircea. Câtdespremotivulpentrucareavenitla cimitir cu agen`i de paz[, so`ul M[d[linei Manoleavruts[l[mureasc[\iacestaspect. „Amprimitamenin`[ri,peInternet,sunt publice.De-aiaamvenitcuagen`iidesecuritate”,aspusPetruMircea. So`ulM[d[lineiaexplicat\iceeace]lajut[ s[reziste]nfa`apotopuluideacuza`iicare]l lovescdintoatep[r`ile. „DoarviselecuM[d[linam-auajutats[ rabdumilin`egreudesuportat.Doarcopilul m[faces[m[simtmailini\tit.Pentrucopil, ams[]ndurcâtvamaitrebuis[]ndurcas[ putemintra]ntr-una\a-zisnormal.Euvreau s[`incopilulcâtmaidepartedescenedegenul[sta.Nuvreaus[tr[iasc[ceatr[it\iso`ia meade-alungulvie`ii.M[referlacopil[ria ei\ilamultealtelucruridedup[.Suntchestiicare\i-aul[satamprentaasupraei”,adeclaratPetruMircea,la„HappyHour”.

Eugenia Manole: «Petru Mircea are 200 de kg. }i era fric[ de o femeie de 50 de kg?» P[rin`iiM[d[lineiManolenu-lpotiertape so`ulfiiceiei\icontinu[cuacuza`iilelaadresalui,considerândc[acestavrea,cufiecare ocazie,s[-\iaratesuperioritatea.

„Nu\tiuceeste]ncapullui.Eucatat[\i eacamam[nusuport[ms[st[mcubodyguarzi]nspatelenostru.Elnuafostb[rbat]n fa`aM[d[linei.Elare200dekilogramedup[ moarteaM[d[linei\isetemeadeofemeiede 50dekilograme.Elavruts[aratec[totele st[pândup[moarteafeti`eimele”,audeclaratp[rin`iiM[d[lineiManole]ncadrulemisiuniiAccesDirect. Tat[lM[d[lineisus`inec[niciacum,laun an dup[ moartea fiicei sale, nu poate s[ cread[c[s-a]ntâmplatoastfeldetragedie. „Acum44deanis-an[scut.Euaveam23 deani\iso`iamea21.Eraprimulnostrucopilpecarel-amcrescutcudragoste\ieforturi.Afostunandechin\idedurere.Nuse poatedescrie]ncuvinte”,aspusIonManole.

Maria Dragomiroiu: «De ce a zis Petru c[ M[d[lina nu avea nicio \ans[?» Cânt[rea`aMariaDragomiroiu,unadintre celemaibuneprietenealeM[d[lineiManole, sus`inec[niciacumnu]n`elegecums-a]ntâmplattragedia\iconsider[c[MirceaPetru este ]ntr-o oarecare m[sur[ responsabil de moarteaartistei. MariaDragomiroiu]\iaminte\tec[M[d[linaManoles-aschimbatfoartemultdup[ce s-ac[s[toritcuPetruMircea. „Nu-mi imaginez ce s-a ]ntâmplat cu aceast[fat[.Nuaveanimicaltcevadecâtproblemecaoricealtom.Cevas-a]ntâmplatdup[ces-ac[s[toritcuMirceaPetru.S-ar[cit

foartemult.Ac[zutpsihic.Nicieunumi-am datseamac[treceprina\aceva.Dup[cea n[scutamcrezutc[vreas[steamaimultcu copilul\ide-aiaea\aretras[.Dac[\tiam, mergeamlaea\i,chiarcurisculdeasparge u\a,oluam\ioduceamladoctor”,adeclaratcânt[rea`ademuzic[popular[]ncadrul emisiuniiAccesDirect. Maimult,MariaDragomiroiu,estedep[rerec[MirceaPetru\tia]ncestareseaflaso`ialui\inuareac`ionatcumarfitrebuit. „Când co\ciugul a fost depus la Casa Radioeul-am]ntrebatpePetruces-a]ntâmplatcuM[d[lina.Voiams[\tiu,pentruc[nu ]miveneas[cred.Elmi-azis:«M[d[linanu aveanicio\ans[».Deceazisasta?}nseamn[ c[\tiac[seva]ntâmplaasta\inuaf[cutnimic.Toatemedicamentelepecarele-aluatca s[ r[mân[ ]ns[rcinat[ \i-au l[sat amprenta. Nimeninuaiubit-ocuadev[ratcas-oajute. Eaaveanevoies[fieiubit[”,aad[ugatMariaDragomiroiu.

So`ul M[d[linei, certat \i de oamenii din cimitir Sceneincredibile,joi,lamormântulM[d[lineiManole.La]mplinireaunuiandelasinuciderea „Fetei cu p[rul de foc”, p[rin`ii cânt[re`ei\iso`ulacesteia,PetruMircea,au datnas]nnas]nCimitirulBolovanidinPloie\ti,undeartistaeste]nmormântat[. }ntâlnireadintreIon\iEugeniaManole\i ginerelelorafostpres[rat[cuscandal.De\i seaflaulamormântulM[d[linei,ace\tianu auputut]ngropasecurear[zboiului\iau]nceputs[-\iaruncevorbedeocar[. Ceicareau]nceputdisputaaufostp[rin`ii „Feteicup[ruldefoc”,careaufostderanja`i defaptulc[PetruMirceaavenit]nso`itde g[rzidecorplacimitir.EugeniaManoles-a n[pustitpur\isimpluasuprabodyguarzilor, strigând:„Fiicameaafostvedet[\inuaavut ]nvia`aeig[rzidecorp.A`iv[zut-ooameni

bunipeea,]ntoat[activitateaeicug[rzide corp?Decândaiajunstu,unnimeni,s[pui bodyguarzipebaniifeti`eimele?”. PetruMirceanuafostprivitcuochibuni nici de oamenii veni`i la cimitir pentru a-i aprindeolumânareM[d[lineiManole. Ob[trân[i-acerutacestuias[se]mpacecu socriilui\is[-ilases[-\ivad[nepotul,moment]ncareingineruldesuneti-areplicat: „|tiueumaibinecums[-micresccopilul,la felcum\tieoricep[rinte.Nuv[esteru\ine deceeaceface`i\ispune`iaici,lamormântul celeiac[reimuzic[a`iascultat-o,pecarea`i admirat-o?”. M[d[linaManoles-asinucisanultrecut, pe14iulie,]nziua]ncarearfitrebuits[]mplineasc[43deani. Petru Mircea a continuat s[ plâng[ \i la ie\ireadincimitirulBolovanidinPloie\ti,dup[scandaluldecareaavutpartelamormântulso`ieisale,cusocriiei\icâtevab[trâne carel-ajignit]npermanen`[. „Oameniicareaupurtat-o]nsuflet\icare aucunoscut-o]noricefel,caprieten[,caartist[,n-arprocedaa\a.M[d[linaManolenu meritas[sevorbeasc[a\alâng[mormântul ei.Indiferentcineceavea]mpotrivacuiva. Euamvruts[m[reculegcadefiecaredat[ cândvinlamormânt.Darcândm[]ntâlnesc cusocriise]ntâmpl[,dinp[cate,ceeacea`i v[zut\ivoi\iuneorichiarmair[udecâtast[zi(joi,n.r.).Nicinuv[cers[v[pune`i]n loculmeu.Nimenis[nufac[exerci`iul[sta”, adeclaratPetruMircea,plângând]nhohote, laplecareadincimitirulBolovani.

Evenimente de Botosani r.1918  

Ziarul orasului tau!