Page 1

CMYK

Poli`istboto\[neanprinscu `ig[ridecontraband[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 6

Medic de la Casa de Pensii, re`inut pentru luare de mit[ Pag. 6

AnulVII•nr.124(1906)•Miercuri,29iunie2011•8pagini

Sanc`iuni dure pentru incorectitudinea la bacalaureat

Sanc`iunipentrucadreledidacticeimplicate]ndesf[\urareaexamenuluidebacalaureat,dac[acesteanuvorrespecta normelemetodologice.Dac[gravitatea faptelorvafiextrem[sevamerge\ila desfacereacontractuluidemunc[. Eliminareadinexamenacandida`ilor are,dinacestan,efectemultmaigreude suportat,absolven`iiafla`i]naceast[ situa`iefiindnevoi`is[«steapetu\[» dou[sesiunideexamen. Pagina 3

Ierarhizarea absolven`ilor de gimnaziu dup[ media de admitere ]n liceu Pagina 4


2

TOPNEWS

29iunie2011 RezultateleEvalu[riiNa`ionale:eleviiaufostmaibunilamatedecâtlaromân[.PotrivitrezultatelorfinaledelaEvaluarea Na`ional[,anulacestas-auluatmaimul`ide10lamatematic[,decâtlalimbaromân[.Cutoateacestea,matematicaaconstituito piedic[marepentrueleviifoarteslabi:unuldintreicandida`ialuatsub5. PotrivitMinisteruluiEduca`iei,214.955deelevideclasa aVIII-aaufostprezen`ilaprobadelimba\iliteraturaromân[dincadrulEvalu[riiNa`ionale.187.442eleviauprimitnote]ntre5 \i10(87,20lasut[),iar27.510elevinotesub5.Petran\edenote,rezultateleaufostastfel:32.960eleviauob`inutnote]ntre5\i 5,99,35.529elevi-note]ntre6\i6,99,41.544elevi-note]ntre7\i7,99,43.766-note]ntre8\i8,99,31.733elevi-note]ntre 9\i9,99.1.870eleviauprimitnota10,ceimaimul`ifiinddinBucure\ti,respectiv185.

Mai mul`i copii subalimenta`i la `ar[, fa`[ de ora\ }nmediulrural,num[rulcopiilordiagnostica`icumalnutri`ie proteino-caloric[estedublu fa`[decel]nregistrat]nmediul urban.Situa`iaesteeviden`iat[ dereprezentan`iiDirec`ieide S[n[tatePublic[(DSP)Boto\ani,careauculesdate]nacest sensdelacabinetelemedicilor defamiliedinjude`.

BOTO|ANI pe o coloan[ Boto\[nenii nu vor avea apa miercuri \i joi noapte Societatea Nova Apaserv SA Boto\ani a programat pentru nop`ile de 29 \i 30 iunie 2011, ]ntre orele 22.00-05.00,lucr[rideconexiune a conductelor noi la re`eaua de ap[ a municipiului Boto\ani executate prinprogramulISPA,pentrucareestenecesar[sistarea furniz[rii apei ]n toat[ zonade]nalt[presiune,cuprins[]ntreBulevardulMihai Eminescu, str[zile Sucevei\iPaceadar\iBulevardulGeorgeEnescu.Vor fiafecta`ito`ilocuitoriicartierului Prim[verii cuprins ]n zona men`ionat[, dar \i de pe str[zile Cinema, O. Onicescu, Pacea, Vârnav, Aleea col. Tomoroveanu, Aleea Liceului, Prieteniei, Aleea Pinului, Aleea B[descuScipione,AleeaTeodorBoian,Livezilor,Aleea Dimitrie Brândz[, Aleea Curcubeului, Aleea Elie Radu, Aleea Scurt[, Aleea Nucului, Aleea Parcului sau Aleea Eliber[rii. De asemeneavorfiafectate\i punctele termice din zona men`ionat[.(D.R.)

Situa`iaraportat[demediciidefamilieserefer[lacopiiicuvârstasub3ani.Malnutri`ia proteino-caloric[esteocaren`[alimentar[sau caloric[global[,dup[cumspunmedicii.Cu alte cuvinte, copilul nu beneficiaz[ de hran[ suficient[. Cazurile raportate Direc`iei de S[n[tatePublic[suntdince]ncemaipu`ine, dartotsuntprezente,maiales]nmediulrural. Dup[primultrimestrualanului]ncurs,]n eviden`ele medicilor mai erau 128 de copii cumalnutri`ie,86dintreace\tiafiindlua`i]n eviden`elecabinetelormedicaledela`ar[. |efii sistemului sanitar boto\[nean spun ]ns[c[s-a]nregistratosc[dereremarcabil[a cazurilorlaniveluljude`ului.Dela315copii cu malnutri`ie proteino-caloric[, depista`i \i existen`i]neviden`elasfâr\itulanuluitrecut, s-aajunscalasfâr\itultrimestruluiIdinanul curents[fie]neviden`edoar128decazuri. Dincei128decopii,59aveauvârstasubun anladataraport[riisitua`ieic[treDSP. „S[r[cia,neglijen`ap[rin`ilor,educa`iasanitar[deficitar[suntcâtevadincauzelecare facs[avemcazuridecopiidiagnostica`icu malnutri`ie.Programuldedistribuirealaptelui praf gratuit a mai redus din cazurile de copiicuaportalimentarinsuficient,]ns[nu aeliminat]ntotalitateaceast[problem[”,a declaratLidiaOnofrei,purt[tordecuvântal DSPBoto\ani.(AuroraDimitriu)

B[taie pe locuri de parcare

Ie\ean condamnat pentru o crim[ odioas[, eliberat de magistra`ii boto\[neni Magistra`ii de la Judec[toria Boto\aniaudecis]nurm[cucâtevaziles[-lpun[]nlibertatepe IoanChifan,primulromâncare a fost condamnat la ]nchisoare pe via`[ dup[ Revolu`ia din 1989.Acesta\i-a]ncercatnorocul\i]nurm[cuaproximativun an,]ns[judec[toriiaurespinsla vremearespectiv[cerereadeliberare condi`ionat[. Chiar dac[ afostcondamnatpentrufapte]nfior[toare, Chifan a primit numai eviden`ieri bune ]n spatele gratiilor. El s-a implicat ]n mai multeactivit[`isocio-culturale\i s-aferitdescandalurisaub[t[i. Ioan Chifan a fost condamnat definitiv pentru infrac`iunea de omordeosebitdegravpedatade 18iulie1991,fiindprimulcon-

damnatpeviatadup[Revolu`ie. Atunciavea29deani\iafostacuzat c[, ]mpreun[ cu doi complici,ar[pituninginerdelaFabricadeTextileR[duc[neni\il-a ucis]nchinurigroaznice. Potrivitanchetatorilor,Chifan\i compliciis[il-aub[tutpeinginerul Victor|erban,dup[carel-austropit cu motorin[ \i i-au dat foc. Cândardeainginerul]nc[maiera ]nvia`[\i`ipadup[ajutor.Autorul crimeisus`ineaatuncic[i-adatfoc pentruasc[padecadavru\ic[nu eraviuatuncicândardea. Mobilul crimei pare a fi unul catsepoatedestupid:inginerul |erbanaretrogradat-odinfunc`iepeso`ialuiChifan,delapostuldegestionarlaceldemagazioner.(D[nu`R.)

500delei,concesionarea unuilocdeparcare,anulacesta, ]n cartierul C[lug[reni.Lalicita`iaorganizat[ s[pt[mâna trecut[ de prim[rieaufostscoaselocuri deparcarenoidincartierul C[lug[reni,500deleifiind pre`ul cel mai ridicat pentru concesionarea unui loc deparcare.DinceledeclaratedeC[t[linAlexa,viceprimarulmunicipiului,pre`uldepornireafostde147 delei,loculrespectivfiind doritdedou[persoane.„A fostunsingurlocdinacea parcaredinC[lug[renicare a fost aprig disputat \i s-a ajuns la suma de 500 lei. Restullocurilordeparcare aufostadjudecatelapre`ul de pornire a licita`iei, respectiv 147 lei”, a declarat C[t[lin Alexa. }n perioada urm[toare vor fi date spre concesiune alte locuri de parcare noi, acestea fiind din zona S[venilor. Cel mai scump loc de parcare concesionat ]n municipiu a ajunsla1000lei,acumdoi ani.(PetronelaRotariu)


3

29iunie2011 Locurilecutax[dinuniversit[`iledestat,desfiin`ate.CameraDeputa`iloraadoptattacitunproiectdelege ini`iatdeparlamentariiPDLC[t[linCroitoru\iPetruFilipcareprevedeeliminarealocurilorcutax[launiversit[`iledestat. Actulnormativprevedec[]ninstitu`iilede]nv[`[mântsuperiordestat]nv[`[mântulestegratuit pentrucifrade\colarizareaprobat[anualdeGuvern.Senatuleste,]ns[,foruldecizional,senatoriiurmânds[ sepronun`e]nsesiunealegislativ[dintoamn[asupraacesteipropuneri.Legeamaiprevedecaraportuldintre num[rulstuden`ilor\colariza`i]ntr-opromo`ie,launprogramdestudiu,\icelalprofesorilortitularinupoate fimaimarede40la1,atâtlauniversit[`iledestat,cât\ilaceleparticulare.

ESEN~IAL

Sanc`iuni dure pentru incorectitudinea la bacalaureat luaresefacvinova`iasisten`iidins[li. }n ce prive\te comentariile ap[rute pe margineabanilorstrân\ilabacalaureat\ia copiatului, din punctul de vedere al Adei Macovei,exist[dou[situa`ii. „}ntr-una dintre situa`ii sunt elevii teribili\ti,\icaredac[nuaucopiat,]ncearc[s[ spun[ c[ au copiat, ca s[ p[teze imaginea sistemului.Cel[laltcazesteacela]ncaresarputeas[aib[dreptate\iatunci]ncerc[m s[lu[mm[surisuplimentare,astfel]ncâts[ ob`inem, poate nu chiar anul acesta, dar m[car]nviitorulfoarteapropiat,unexamen curat, despre care s[ nu se poat[ spun[ nimic”, a men`ionat inspectorul \colar generalalI|J. Totu\i,\efaI|Jrecunoa\tec[estedificil s[rezolvi]ntr-unanaceast[vecheproblem[ a]nv[`[mântului.„Estefoartegreus[strici o industrie ]ntreag[. Bro\urile tip[rite, materialelecareaparpepia`[,pentrucare p[rin`iipl[tesc.Egreus[crezic[launmomentdatnimeninuvamaimic\orafi`uicila tipografie, c[ nimeni nu va mai edita subiectelerezolvate\ieleviinuvormaiputea apela la aceste solu`ii”, a spus Ada Macovei.

Sanc`iunipentrucadrele didacticeimplicate]n desf[\urareaexamenuluide bacalaureat,dac[acestea nuvorrespectanormele metodologice.Dac[gravitateafaptelorvafiextrem[se vamerge\iladesfacerea contractuluidemunc[. Eliminareadinexamena candida`ilorare,dinacest an,efectemultmaigreude suportat,absolven`iiafla`i ]naceast[situa`iefiind nevoi`is[«steapetu\[» dou[sesiunideexamen. Având]nvedereevenimenteleceauavut loclaprimaprob[scris[abacalaureatului de luni, Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J),adeclaratc[ceidincomisiicarenu ]\ivordesf[\uraactivitateacorect,cinciani nu vor mai face parte din comisii de evaluare. }n acela\i timp, acolo unde ]nc[lc[rile metodologicevorfimaigrave,sevamerge pân[ladesfacereacontractuluidemunc[. „Toat[ lumea care nu-\i face treaba la comisii va primi sanc`iune maxim[. Cinci aninuarecec[uta]ncomisii.S-amersprea departe.Anultrecuttotaufostelimina`idin examenmul`ielevi,ceeaceartrebuis[fie unsemnaldealarm[,iaranulacestasanc`iu-nilevorfi\imaidure.Suntdate\ide metodologie\ipentruelevi,carenusepot prezenta la urm[toarele dou[ sesiuni ale examenului de bacalaureat, ]nsemnând c[, dac[aufostprin\ianulacestacutentativ[ defraud[\ielimina`idinexamen,nusepot prezentapân[]nsesiuneadetoamn[aanuluiviitor,iarpentrucadreledidacticesanc`iunile pot merge pân[ la desfacerea contractului de munc[”, a declarat Ada Macovei. }nacela\itimp,aceastaa`inuts[reaminteasc[c[anultrecut,cânds-adoritcamontareacamerelors[duc[lacorectitudine,a ]ntâmpinat rezisten`[ din partea celor din \coli. „|i acum doi an am ]ncercat s[

Colec`ie de bro\uri tip[rite, confiscate de \efa I|J

mont[mcamereledesupraveghere\itotneamizbitdeacela\ivalderezisten`[dinpartea cadrelor didactice \i a directorilor de \coli”,aad[ugatinspectorul\colargeneral. Reamintim c[ luni, la proba scris[ de limba român[ din cadrul examenului de bacalaureat, au fost elimina`i pentru tentativ[ de fraud[ doi candida`i. Ace\tia

sus`ineauprobalaColegiulNa`ional„Mihai Eminescu”dinmunicipiu.

«Este foarte greu s[ strici o industrie ]ntreag[» |efaeduca`ieiboto\[neneamen`ionatc[ pentrusitua`iile]ntâlnite]ncentreledeeva-

}n biroul \efei I|J, ieri, se g[seau parte dinmaterialeledeinspira`iealecandida`ilor delaexamenuldebacalaureat. „Materialeleajut[toarenusunt]ntr-ocantitate impresionabil[, dar totu\i ne-am fi dorits[nuexistedeloc.Aufostg[sitematerialepepere`iidesp[r`itoridintrecompartimenteledinb[i,acoloundenimeninus-ar figânditvreodat[s[caute.Aatrasaten`ia num[rulmaredeelevicaremergeaulabaie ]ntr-untimpfoartescurtdela]ncepereaprobei,undeva]ntr-unintervalde20-30minute.Eraimposibil,pentruc[abiaprimiser[ subiectele.Ne-aatrasaten`ia]nmoddeosebit acest lucru. Eu cred c[ este inutil de acums[trecem\ilaperchezi`ii,s[]iverific[mdintoatepuncteledevedere.Dac[\iarfacetreabatoat[lumeaa\acumprevede regulamentul,\im[referstrictlaasisten`ii dins[li\idepeholuri,credc[acestetentativedefraud[arputeafidiminuate\iduse undeva aproape de zero”, a spus Ada Macovei.(PetronelaRotariu)

Furtuna a f[cut ravagii ]n jude` Vântulputernicdinultimeledou[zileal[satf[r[curentelectricaproape jum[tatedinlocalit[`ile dinjude`ulBoto\ani. Mar`i diminea`[, erau afectate par`ial30delocalit[`idinjude`, Cop[l[u, Mitoc, Un`eni, Vl[-

deni,V[cule\ti,Ib[ne\ti,Lunca, Curte\ti, Criste\ti, Avr[meni, B[lu\eni, Hude\ti, Vorona, Tudora, Ripiceni, R[d[u`i Prut, P[ltini\, |endriceni, Suhar[u, Gorb[ne\ti,Brosc[u`i,Dângeni, Corni, St[uceni, Leorda, Cristine\ti, Mihai Eminescu, Vorniceni,Fl[mânzi\i|tef[ne\ti. Echipajele E.On se aflau pe

teren pentru a remedia avariile, ]ns[ unele localit[`i nu erau racordatelare`eachiar\ide24 deore. Luni, pompierii boto\[neni au fostsolicita`i\iauintervenit,]n municipiileDorohoi\iBoto\ani, pentru]ndep[rtareaatreiarbori care au c[zut pe carosabil sau erau ]n pericol de a se pr[bu\i

peste cet[`eni sau autoturismele parcate]nzon[. Pompierii au mai intervenit luni\ilaUn`eni,pentrustingerea unui incendiu de furaje. Amplasat sub re`eaua de energie electric[,depozituldefurajeafostaprinscelmaiprobabildeoscânteieprodus[caurmareaatingerii cablurilor electrice din cauza

vântului puternic. Pentru stingerea incendiului a intervenit un echipaj din cadrul Deta\amentuluidePompieriBoto\ani,cuo autospecial[ cu ap[ \i spum[, timpdeaproapejum[tatedeor[. Pân[ miercuri jude`ul se afl[ sub inciden`a unei avertiz[ri „CodGalben”deploi\ivijelii. (D.R.)


CMYK

4

29iunie2011

TOPNEWS

Aualimentatlabenzin[rie\iauplecatf[r[s[pl[teasc[.S-auplimbatcuma\inadup[ce\i-auumplutrezervorulcu benzin[f[r[s[pl[teasc[\i\i-auspusc[vorsc[pabasmacurat[.Poli`i\tiiSec`iei5dinCapital[auprinsmaimul`iindivizipentrucaref[r[delegileeraulaordineazilei. Luninoapte,]njurulorei1.30,agen`idesiguran`[public[delaSec`ia 5audepistat,pebd.Bucure\tiiNoi,unautoturismBMW,desprecareexistauinforma`iic[aalimentatlaosta`iepecode pe\oseauaChitilei,f[r[aachitacontravaloareacombustibilului.Ceipatrupasageridinma\in[audatdinumericândau fost]ntreba`idespreinfrac`iuneacomis[.Numaic[,pu\i]nfa`aprobelor,aurecunoscuttotul.Maimult,]nportbagajul bolidului,aufostg[sitedou[perechideoglinziretrovizoareauto,ac[rorprovenien`[indiviziinuauputut-ojustifica.

Ierarhizarea absolven`ilor pe o coloan[ de gimnaziu dup[ media de admitere ]n liceu

BOTO|ANI Mai mul`i bolnavi psihici

Azi,ierarhizareaabsolven`ilor]nv[`[mântuluigimnazial,]n func`iedemediade admitere]nliceu,a fostfinalizat[. Peste o sut[ de medii la admitere mai mici de 5 Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),193deabsolven`i degimnaziuaumediideadmitere]ntre9,50\i9,99,al`i444au medii cuprinse ]ntre 9,00 \i 9,49,iar537aumedii]ntre8,50 \i8,99.Deasemenea,644elevi suntcumedii]ntre8,00\i8,49, iar703cumediideadmitere]ntre7,50\i7,99. De asemenea, 737 elevi au medii]ntre7,00\i7,49,al`i,682 au medii ]ntre 6,50 \i 6,99, iar 661aumedii]ntre6,00\i6,49. Maisunt459elevicumedii]ntre 5,50 \i 5,99, iar 259 elevi cu medii]ntre5,00\i5,49.Nulipsesc nici cei ce au media de admitere ]ntre 1,00 \i 4,99, num[rulacestorafiindde157. „Pân[ la 28 iunie erau 5.476 elevi ]n ierarhia la admitere. Deja, din seriile anterioare s-au ]nscrisnou[copii.Eisemaipot ]nscriepân[pe6iulie”,adeclarat inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al I|J.

Nici o medie de zece la admitere |aseabsolven`ideclasaaVIIIaaumediadeadmiteremaimare de9.90.Ceamaimaremedie,la admiterealaliceu,este]nacestan de 9,99 \i apar`ine elevei AlexandraGeorgianaBuchi,dela Colegiul Na`ional „M. Eminescu”. Aceasta a ob`inut 10,00 la evaluarea na`ional[ \i a ]ncheiat ]nv[`[mântul gimnazial cu media general[ 9,98.  Cea mai mic[ mediedeadmitereeste3,89. Totdeazipân[pe5iulieeste programat[completareaop`iunilor]nfi\elede]nscrieredec[tre absolven`ii clasei a VIII-a \i de

c[trep[rin`iiacestora,asista`ide dirigin`ii claselor a VIII-a. Tot ]n aceea\i perioad[, are loc \i completarea fi\elor de ]nscriere

de c[tre absolven`ii claselor a VIII-a proveni`i din alte jude`e, la Colegiul „Mihai Eminescu”. (PetronelaRotariu)

Peste4.700debolnavipsihici sunt]nregistra`ilaaceast[dat[]n eviden`elemedicalealejude`ului. Statisticilearat[\iocre\tere]ngrijor[toareanum[ruluidepersoanedependentededroguriilegale. }ntr-un trimestru au intrat pe listele medicilor psihiatri aproape200debolnavicudiverse afec`iuni psihice. Cre\terea ]nregistrat[]njude`anum[rului debolnavipsihici,dela4.566,la sfâr\itulanuluitrecut,la4.747la sfâr\itul primului trimestru al anului 2011, este eviden`iat[ ]n statisticile Direc`iei de S[n[tate Public[Boto\ani.„Ositua`ie]ngrijor[toare o reprezint[ cre\tereanum[ruluidebolnavidependen`i de droguri ilegale. La cazurinoidinaceast[categoriesa]nregistratchiarotriplare”,a declarat Lidia Onofrei Purt[tor decuvântalDirec`ieideS[n[tate Public[(DSP)Boto\ani.Potrivit datelorfurnizatedemediciipsihiatri,]nprimultrimestrualanuluiauajuns]naten`iaserviciului specializatdincadruSpitaluluide Psihiatrie 15 noi cazuri de persoanedependentededroguriilegale.Asta\i]ncondi`iile]ncare, anultrecut,]naceea\iperioad[, s-au ]nregistrat numai cinci cazurinoidedependen`idedroguri ilegale.(AuroraDimitriu)

~ig[ri de contraband[ ascunse ]n rezervorul ma\inii

Evazioni\ti l[sa`i liberi de magistra`ii suceveni Decizie surprinz[toare a magistra`ilorCur`iideApelSuceava care au decis luni ca cele nou[persoanearestatepreventiv s[pt[mânatrecut[lacerereaprocurorilorDirec`ieideInvestigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism - Biroul Teritorial Boto\ani s[ fie l[sate ]nlibertate.Ace\tiasuntacuza`i c[facpartedintr-ore`eadeevazioni\ticeauprejudiciatbugetul destatcu500.000euro. De\i magistra`ii Tribunalului Boto\ani au decis arestarea lor, magistra`iisuceveniaustabilitc[ GeorgeM[r[cineanu,Alexandru |apteboi,IlieDrago\Dinu,Ioan Husulan, Marius Com\a, Alexandru S[punaru, |tefan Victor Damian, Valeric[ Corodea \i CiprianChivupotficerceta`i]n

staredelibertate.Ace\tiaaufost prin\i ]n urma efectu[rii simultana31deperchezi`iidomiciliare, pe raza jude`elor Boto\ani, Prahova, Constan`a, C[l[ra\i, Dolj,Bac[u\iMure\. Anchetatorii au stabilit c[ sub coordonarea liderilor grup[rii, ]nvinui`iiachizi`ionaucerealede laproduc[toriprimari,pl[tind]n numerar \i utilizând borderouri deachizi`iefalsificate. Ulterior, cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de ]nso`ire a m[rfii. }n acestscopaufost]nfiin`atepeste 30 de societ[`i comerciale, care erau folosite o perioad[ limitat[ detimp,acumulânddatoriisemnificative c[tre bugetul de stat. (D[nu`Rotariu)

Poli`i\tii de frontier[ \i lucr[toriivamalidinPunctuldeTrecereaFrontiereiStâncaaudescoperitluni,aproapeoptmiide `ig[ri,ascunse]nrezervorulunei ma\ini,careurmauafiintroduse ]n`ar[prinsustragereadelacontrolul vamal. }n jurul orelor 07.00, ]n Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, s-a prezentat pentruaintra]n`ar[SergheiB., cet[`eanmoldovean,]nvârst[de 36 ani, la volanul unui autoturismmarcaVaz,]nmatriculat]n Moldova.Lacontroluldefrontier[ echipa comun[ de control format[ din lucr[tori vamali \i poli`i\tidefrontier[adescoperit ascuns[]ntrerezervorul\icaroseriaautoturismuluicantitateade 7.920`igarete,marca„Plugaru”, careaveautimbrudeRepublica Moldova. Inspectorii vamali au luat m[suraridic[rii,]nvedereaconfisc[riia`ig[rilor,]nvaloarede aproximativ832lei,iarpersoana ]n cauz[ a fost sanc`ionat[ contraven`ionalcuamend[de5.000 lei.Poli`i\tiidefrontier[au]naintatpropunerec[treMinisterulde Externepentruanulareavizeide intrare ]n România. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

29iunie2011 Re`inutdup[ceaplasatpepia`[bancnotefalse.Unbucure\teanafostre`inutdup[ceafostprins]n timpce]ncercas[plasezepepia`[banifal\i.Pân[acum,poli`i\tiiaureu\its[retrag[dincircula`ie21de bancnotededolari\ieuro. Individul,]nvârst[de37deani,estesuspectatc[acontraf[cutbancnotede 100dedolari\i100deeuro.Anchetatoriiaustabilitc[,]nvaraanuluitrecut,suspectuli-aplasatunui tân[robancnot[fals[\i]ncercas[g[seasc[al`i„clien`i”pentrumarfasa.Bucure\teanulafostre`inut pentru24deore,urmânds[fieprezentatmagistra`ilorcupropuneredearestarepreventiv[.

TOPNEWS

Medicamentele bolnavilor de cancer, diabet, TBC, decontate la pre`uri noi metodologie de calcul va avea ca efect sc[derea pre`ului de decontare a acestor tipuri de medicamente incluse ]n programelena`ionaledes[n[tate,astfel]ncât s[poat[fiasiguratepentruunnum[rcât mai mare de pacien`i”, mai men`ioneaz[ LidiaOnofrei.

Dup[ceaumblatlalista medicamentelorgratuite pentrubolnaviicronici, acum\efiisistemuluisanitar vorajusta\ipre`urilededecontarealeacestormedicamente.Motivul:nusunt banisuficien`ipentruasuportacosturilemedicamentelorgratuitepentruto`i bolnaviidecancer,SIDA, diabet,tuberculoz[,hemofilie,etc. Pre`urile de decontare ale medicamentelor care se acord[ bolnavilor ]n cadrul programelor na`ionale de s[n[tate se vor modifica]ncepândcu1august2011.S-a aprobat deja „Ordinul privind aprobarea metodologieidecalcul,aListeipre`urilor de decontare ale medicamentelor care se acord[ bolnavilor ]n cadrul programelor na`ionaledes[n[tate”,acestafiindsupus dezbateriipublice. Conform proiectului de act normativ, MinisterulS[n[t[`iiinten`ioneaz[modificarea metodologiei de calcul a pre`urilor de decontare a medicamentelor din lista C2, astfel ]ncât decontarea tratamentelor necesare acestor bolnavi s[ poat[ fi sus`inut[,]ncontinuare,dec[treautorit[`ilesanitare. Oficialii sistemului sanitar se plâng c[ ]n ultimii ani consumul de medicamente pentru bolile cronice a crescut ]n raport cufonduriledisponibile. „DateletransmisedeMinisterulS[n[t[`iiarat[c[,deexemplu,]nanul2009con-

Adaosuri mai mici la distribuitori \i farmacii

sumuldemedicamenteacrescutcupeste 19lasut[fa`[de2008,iar]n2010cu26 la sut[ fa`[ de 2009”, precizeaz[ Lidia Onofrei,purt[tordecuvântalDirec`ieide S[n[tatePublic[(DSP)Boto\ani. ~inând cont de ]nmul`irea cazurilor de bolnavi cronici ]n multe jude`e ale `[rii, inclusiv]nBoto\ani,fondurilepentrutra-

tamentele acestora cresc de la an la an, astfel ]ncât bugetul asigur[rilor de s[n[tatenumaifacefa`[acesteipresiuni. Cel pu`in a\a motiveaz[ \efii sistemului sanitar nevoia de modificare a pre`urilor dedecontarealemedicamentelorgratuite depelistaC2. „MinisterulS[n[t[`iiaanun`atc[noua

ConformpropuneriiMS,dela1august 2011,pre`uldedecontarealmedicamentelor din lista C2 porne\te de la pre`ul produc[toraprobatprinOrdinul75/2009, diminuatcu15lasut[. De asemenea, conform noului mod de calcul vor fi diminuate adaosul pentru pre`ul cu ridicata (adaosul distribuitorului) \i cel de desfacere cu am[nuntul (adaosulpentrufarmacii).}nnoulsistem, cota de adaos a distribuitorului va varia ]ntre8lasut[\isumafix[de20RON.}n formula veche, cota putea varia ]ntre 14 lasut[\i30RON. Farmaciile, la rândul lor, vor avea dreptullaunadaoscomercial]ntre15la sut[\i25RON,fa`[deprocentelevechi cuprinse ]ntre 24 la sut[ \i suma fix[ de 35 RON. Oficialii sistemului sanitar au calculat\iceeconomiivorfacepeseama medicamentelor pentru bolnavii cronici. Astfel,noulsistemdecalculalpre`uluide decontarepentrumedicamenteledinLista C2 va duce la o economie estimat[ la peste66milioanedeeuro,pentruuncurs valutarde4,21lei. }nListaC2suntinclusepeste1.400medicamente,laacesteaurmânds[seaplice modificarea pre`urilor de decontare. (AuroraDimitriu)

Medici penaliza`i pentru pacien`i prea mul`i Zecidemedicidin jude`vorfipenaliza`i pentrudep[\ireanum[ruluidepacien`i. Astaseva]ntâmpla chiardinaceast[lun[,dup[]ncheierea contractuluicuCasa deAsigur[rideS[n[tatepeanul2011. Mediciidefamiliecumaimult de2.200deasigura`ipelistevor fipenaliza`ilaplata„percapita”. Dup[semnareanouluicontractcu institu`iadeasigur[rides[n[tate, medicii de familie cu mul`i pacien`i]nscri\ipelistevoraveade pierdutdinpunctdevederefinanciar,spuneDoruCuliceanu,vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor deFamiliedinBoto\ani.

„|i pân[ acum se taxa dep[\ireaunuinum[rdeasigura`ipe list[, dar se f[cea gradual, ori acum penalizarea este categoric[. Ai mai mult de 2.200 pacien`i pe liste, nu prime\ti bani pentru cei pe care ]i ai ]n plus. Ces[facidac[,deexemplu,ai 2.800 de asigura`i ]nscri\i pe liste?S[lespuila600dintreei s[ ]\i caute alt medic? Nu o s[ fac[ nimeni a\a ceva. M[sura a fost justificat[ de factorii deciden`i din S[n[tate ca un mijloc de a le face loc \i medicilor tineri care au finalizat reziden`iatul ]n medicina de familie. Darefectulnuvaficelscontat. A fost prost gândit[ m[sura”, a declaratDoruCuliceanu. }n mediul rural, ]n cele mai multelocalit[`iundemediculde familiedep[\e\te2.200deasigura`i pe list[ nu exist[ posibilitateacaunaltmedics[]\iadune num[rul de pacien`i de care are

nevoiepentrua]ncheiacontract cu casa de asigur[ri. Cu câteva sutedepacien`ipecarei-arprelua de pe lista medicului mai vechi ]n comun[, nu ar putea ]ncheia contract cu institu`ia de asigur[rides[n[tate. „Ces[fac[]naceast[situa`ie un medic tân[r? S[-\i fac[ list[ dinresturiledelalistelemedicilor mai multor comune? Nu s-a gândit.Trebuiaoanaliz[mai]ntâi\iacoloundenuexist[posibilitatea ca un alt medic s[-\i deschid[cabinetul,s[nufiepenalizatmediculcareleofer[serviciimedicalelocuitorilorcomunei”,maispunevicepre\edintele Asocia`ieiMedicilordeFamilie. }nacestezile,mediciidefamilie semneaz[ contractele noi cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. Nici unul dintre ei nu a renun`at la contract. (Aurora Dimitriu)


6

29iunie2011

TOPNEWS

CNAadecis:«F[r[sinucideri,crime\imutil[rilaTV».ConsiliulNa`ionalalAudiovizualului(CNA)adecis,mar`i,s[interzic[difuzareapeposturiledeteleviziuneaimaginilordelalocultragediilor-sinucideri,crime\imutil[ri-,dar\iaimaginilorcarearat[suferin`a familiilorvictimelor. CNAadecis,]n\edin`ademar`i,s[completezearticolul17dinCoduldereglementarealcon`inutuluiaudiovizual, careprevedec[„}nintervalulorar6.00-22.00nupotfidifuzateprograme,alteledecâtproduc`iileaudiovizualedefic`iune,carecon`indescrieriorireconstituirialeunoromucideri/sinucideri,mutil[ri/automutil[risautehnicicriminaleoripracticioculte”,informeaz[Mediafax. ConsiliulNa`ionalalAudiovizualuluiaad[ugatunalineatnoulaacestarticol,princareposturiledeteleviziunenumaipotdifuzaimagini delalocultragediilorprecumsinuciderile,crimele\imutil[rile,darniciimaginiprincareesteprezentat[suferin`afamiliilorvictimelor.

Medic de la Casa de Pensii, re`inut pentru luare de mit[ MediculLilianaTeodoriu(foto)dincadrulcompartimentuluideexpertiz[acapacit[`iidemunc[aCasei Jude`ene de Pensii Boto\ani a fost re`inut[, mar`i sear[, de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, fiind cercetat[ pentru luare de mit[]nform[continuat[.Dosarulseparec[este]n lucrulanchetatorilordelunibune,supraveghereafiind f[cut[cuajutorulmaimultorstructurioperative. DescindereadelasediulCaseidepensiiaavutloc ]njurulorelor17.00,pelâng[procurorifiind\ipoli`i\tidincadrulIPJ,DGAsauSIPI.Timpdetreiore anchetatoriiauscotocitcabinetuldoctori`ei]nc[utare deprobe,maialesc[\i]ncursulzileideieriaavut maimultepersoanedeexpertizat.Astfels-adeslu\it\i sistemulprincaremediculLilianaTeodoriuaajunss[ aib[oaverecolosal[.MaiexactTeodoriucondi`iona petoat[lumea(indiferentdac[opersoan[eraapt[de munc[saunu)pentruacordareadecizieimedicalede pensionareacordareaunorimportantesumedebani, chiar\icâtevamiidelei. Situa`iaestecuatâtmaigrav[cucâtmediculuinu]i p[sacucinest[devorb[,saudesitua`iasamaterial[, pentruoricedeciziemedical[,pedreptsaunu,bolnaviifiindnevoi`is[scoat[banidinbuzunar.Aufost unele situa`ii care i-au \ocat pân[ \i pe anchetatori dup[cumapovestitCristianPopovici,primprocurorulParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani. „Vorbimdepersoanedindiferitemediisociale,cu veniturimodeste,vorbimdepersoanecudiferiteafec`iuni medicale, cu probleme de acest gen, dar care pentruodecizieautrebuitprintr-oform[saualtas[ cotizeze”,adeclaratCristianPopovici. }n acela\i dosar, pe lâng[ medicul Teodoriu, mai suntcercetate\ialtetreipersoane,printrecare\iasistentasaBrându\aHonciuc. Dealtfel,descinderiledemar`idup[amiaz[auavut loc]nmaimulteloca`iisimultan,pelâng[cabinetulde laCasadepensiipoli`i\tiimergând\ilalocuin`alui TeodorioudinDorohoi. Potrivitunorsurseneoficiale,ladomiciliulacesteia s-arfig[sitpesteunmiliarddelei,banicash.Dealt-

fela\asepoatefaceoidee]nprivin`asumelordebani adunate de-a lungul anilor, estimându-se c[ lunar adunaosum[atâtdemare.Dup[treioredecercet[ri, lacabinetulmediculuipoli`i\tiauridicatsumeimportantedebani,documente\idosaremedicalechiar\i deacumunansaudoi,LilianaTeodoriufiindscoas[ dinsediulCaseidePensiicuc[tu\elamâini.Aceasta arefuzats[fac[declara`iispunândsecc[totuleste „probabil”o]nscenare. }ncursulnop`iidemar`ispremiercuri,atâtmedicul cât\icompliciis[iurmaus[fieaudia`i,toateprobele deladosar,sumeledebaniridicate,dar\idocumentelemedicaleurmânds[fieduselaParchet. Dup[ ce va fi re`inut[ pentru 24 de ore, probabil Teodoriuvafiprezentat[instan`ei]nvedereaarest[rii preventive,]ns[acestlucruvafilalatitudineaprocurorului de caz. Pentru faptele sale Liliana Teodoriu risc[opedeaps[cu]nchisoareacuprins[]ntre3\i12 ani.(D[nu`Rotariu)

Poli`ist boto\[nean prins cu `ig[ri de contraband[ UnagentdincadrulServiciuluiPoli`ieiRutiere Boto\aniafostprins]n municipiulBac[utransportândcuunBMW peste5.000depachetede `ig[ridecontraband[. C[linOboroceanu(foto)seafla]n ma\in[ cu un alt b[rbat, care, se parec[fostlarânduls[utotpoli`ist. Ma\ina ]nmatriculat[ ]n jude`ul Boto\aniafostoprit[launfiltruorganizatdepoli`i\tiaiInspectoratului dePolitieJude`ean(IPJ)Bac[u\ide inspectorivamalidincadrulDirec`ieiJude`enedeAccize\iOpera`iuni Vamale Bac[u. Anchetatorii sus`in c[ ini`ial, la semnalul lucr[torilor vamaliC[linOboroceanuarefuzat s[ opreasc[, ]ns[ acesta a tras pe dreapta când au intervenit poli`i\tii delacircula`ie. „Ajun\i]nsediulDJAOVBac[u, ceidoiocupan`iaiautoturismuluiau ]ncercats[intimidezeinspectoriivamali\ipeceiaiServiciuluiPoli`iei Rutiere,unuldintreace\tia,carela momentulcontroluluiseaflalavolanulautoturismului,afirmândcaeste lucr[tordepoli`ie]ncadrulIPJBoto\ani. Cu sprijinul conducerii IPJ Bac[u s-a verificat realitatea celor afirmate constatându-se ca persoana ]ncauzaesteagentdepoli`ie]ncadrul Serviciului Poli`iei Rutiere - IPJ Boto\ani,iarcelalaltocupantalautoturismuluiestefostlucr[tordepoli`ie, demisionatdinI.P.J.Boto\ani]nanul 2010”,searat[]ntr-uncomunicatal Direc`ieiRegionalepentruAccize\i Opera`iuniVamaleIa\i. }nprezen`aprocuroruluidecazsa efectuat verificarea am[nun`it[ a autoturismului, fiind identificat[ o cantitatetotal[de5.382pachete`igaretecutimbruRepublicaMoldova,dincare1.875pachete`igarete

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 15.07.2011,ora0900-organizeaz[licita`iepublic[pentru ocuparealocurilordisponibile]npia`[,dup[cumurmeaz[: •]nchirierespa`ii]n: - hala de carne pentru comercializare carne proasp[t[, -haladelactatepentrucomercializareproduse lactate, - hala de preparate pentru comercializare preparatedincarne; •utilizareplatoupentruactivit[`iautorizate. Listacuobiectivelescoaselalicita`iesepoateconsulta ]ncepând cu data de 12.07.2011 la sediul S.C. UrbanServS.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei\iachitareataxeideparticipareseface lasediulS.C.UrbanServS.A.Boto\anipân[ladata de14.07.2011,ora14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

marca Plugarul \i 3.507 pachete `igaretemarcaDoina. „Cercet[rilesuntefectuatedeprocurori din cadrul Parchetului de pe lâng[TribunalulBac[u,având]nvederecalitateasadepoli`ist”,adeclarat inspector Narcisa Butnaru, purt[toruldecuvântalIPJBac[u.Atât agentulC[linOboroceanu,cât\icealalt[ persoan[ sunt cerceta`i sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de evaziunefiscal[\iainfrac`iuniidede`inere\icomercializaredeproduseaccizabile]nafaraantrepozituluifiscal. Mai mult poli`istul a fost re`inut pentru24deore\iprezentatinstan`ei]nvedereaarest[riipreventive]ns[separec[instan`aarespinscerereaprocurorilor.Dealtfel,peadresaIPJBoto\animar`isear[]nc[nu ajunsesedelaBac[uniciunactoficialprincares[secomunicefaptul c[ agentul C[lin Oboroceanu este cercetatpentruvreoinfrac`iune. Dup[ acel moment, conducerea IPJBoto\aniarputeadispunecercetareaprealabil[apoli`istuluisaudup[caz,punerealadispozi`iainspectorului\ef.Anulacestadoipoli`i\ti dincadrulIPJBoto\ani\i-audatdemisiadup[ceaufostprin\is[vâr\indfaptece]ncalc[]nmodflagrant statutuldepoli`ist. }nedi`iademâinevomrevenicu pozi`ia conducerii IPJ Boto\ani ]n leg[tur[ cu acest caz \i ce m[suri vor fi luate ]n privin`a agentului. (D[nu`Rotariu)


7

29iunie2011 Cadoude8martie Untipvinelamagazinsacumpereuncadou de8Martie. Vânz[toarea]l]ntreab[ -Epentruso`iesaudori`icevamai...scump?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre` negociabillafa`alocului. Telefon:0755.954.430. *Vândteren1.000mfunda`ie pentrucas[,ap[,lumin[,]mprejmuit.Tel.0744.861.590.(G-4)

Armean[(ARGUS).Pre` 54.000Euro.Telefon: 0768.676.212.(2142-3) *Vândapartament2camere decomandate,et.4,f[r[ ]mbun[t[`iri,negociabil. Telefon:0758.088.225.(G-5)

angaj[ri

*Vândcas[2camere,curte, Armean[.Tel.0748.114.362.(G-3)

*SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142.

*Vând2casepentrufamilii]n aceea\icurte.Pre`40.000E negociabil.Telefon: 0752.462.120.(G-9)

*Angaj[mosp[tare, dansatoare\ifetepentrusalon masaj.Telefon:0742.907.766. (2145-4)

*Vândcas[b[trâneasc[locuibil[cu500mp,str.S[venilornr. 137.Tel.0748.943.478.(G-2)

v^nz[riapartamente

v^nz[ridiverse *Vândboilerelectric„Tesy”, capacitatea80litri,lapre`ulde 300Ron.Tel.0743.071.035.

*Domn48anif[r[obliga`ii dinBoto\anicaut[odoamn[ pentruprietenie-c[s[torie.Telefon:0752.808.932.(2144-2)

matrimoniale *Domn48anif[r[obliga`ii dinBoto\anicaut[odoamn[ pentruprietenie-c[s[torie.Telefon:0752.808.932.(2144-3)

anun`public *Asocia`iadeDezvoltareIntercomunitar[Albe\ti-Todireni „ValeaJijiei”titularaaproiectului:„Re`eledecanalizare\i sta`iedeepurareaapeimenajere]ncomunaAlbe\ti\icomunaTodireni”,jude`ulBoto\ani,amplasat]nintravilanul

\iextravilanulcomunelorAlbe\ti\iTodirenijude`ulBoto\ani,anun`[publiculinteresat asupradepuneriisolicit[rii]n vedereaob`ineriiacorduluide mediu. Informa`iicuprivirelapoten`ialulimpactasupramediuluial proiectuluipropuspotficonsultatelasediulA.P.M.Boto\ani dinmunicipiulBoto\ani,B-dul MihaiEminescu,nr.44\ila sediulA.D.I.Albe\ti-Todireni „ValeaJijiei”dinlocalitatea Todireni,comunaTodireni, jude`ulBoto\ani]nzilelede: luni-vineri,]ntreorele9-13. Publiculpoateformulaobserva`ii]nscris.Toateobserva`iile vorfidepuselasediulA.P.M. Boto\ani.

*Vândapartament3camere, decomandat,toateutilit[`ile,str.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

29iunie2011

MONDEN

IrinelColumbeanu:«Vreaus[amdreptuldea-midaacordulasupraplec[riiIrinei]nstr[in[tate».IrinelColumbeanuestebucurosc[fiicasa,Irina,i-a fost]ncredin`at[]ns[zâmbetulluinueste]nc[prealarg,pentruc[anumitelucrurisunt]nc[nel[murite. Omuldeafacerispunec[nuacitit]nc[deciziainstan`ei,\isper[canimenis[nu]iiadreptuldea-\iexprimaacordulfa`[deplecareaIrinei]nstr[in[tate,]nvacan`e,cumamaei.„Trebuies[citescdecizia,doar amauzit-o,num[potpronun`a]nc[.Bine]n`elesc[suntbucurospentruc[subiectulprincipale]ncredin`areaIrineisprecre\tere\ieducare.Restulsuntam[nunte,numelesaucelelaltesubiecte...Câtdesprepetrecereavacan`elor]n`ar[saustr[in[tatedec[treIrinacumamaei,eum-amopusideiicaacestlucrus[se ]ntâmplef[r[s[se`in[contdeopiniamea.Enormalcacopiiis[plece]nvacan`e\icutata,\icumama,\ipoatechiar\icuamândoidac[a\avomhot[r].Dar vreaus[amdreptuldea-midaacordulcuprivirelaie\ireaeidin`ar[”,adeclaratIrinelColumbeanu,pentruemisiuneaHappyHour,delaPROTV.

Bianca Dr[gu\anu face mai Roxana Ionescu: mul`i bani ca Stela \i Ar\inel «Sunt mândr[ de sânii mei»

BiancaDr[gu\anu,AlexandruAr\inel, StelaPopescu,DaniO`il\iMariaDragomiroiuzâmbescdepeimensepanouri, ]mprumutându-\iimaginea,pentrucâteva miideeuro,uneire`eledetelefonie,unui lan`defarmacii,unormotoaresauunui aparatcealin[durerilemusculare. Ceidelaclick.roauaflatcaredintreeiepl[titcel maibinepentruacestereclame. Bianca Dr[gu\anu a beneficiat \i de cele mai multe reclame, datorit[ formelor ei voluptuoase, fiindimagineauneifirmedehaine,aunuisalonde extensii, dar \i a unui salon de bronzat artificial. Darafost\irecompensat[pem[sur[,beneficiind atâtdeosum[consistent[,]njurde10.000deeuro, cât\idepromovare. |i \arman`ii actori Stela Popescu \i Alexandru Ar\inel au fost solicita`i pentru o reclam[, ]n care laud[unlan`defarmacii,primindpentruasta1.000 de euro: „Am primit aceast[ sum[, nu e foarte mare.Numi-audatto`ibaniiodat[,cipeparcursul a câtorva luni. Pe vremurile astea grele mi-au prinsbine”,adeclaratStelaPopescu,carezâmbe\te depeafi\elelipite]nsta`iiledeautobuz,]nmall-uri, dar\idepepanouripublicitareimense. Celebrul Dani O`il, iubitul Mihaelei R[dulescu, mare amator de motoare, a devenit imaginea unui magazin de motociclete \i accesorii, din zona Cotroceni,unde„troneaz[„petreipanouripublicitaremaricâtcasa.Apropia`iiluisus`inc[Daniarfi ]ncasat,pentru\edin`afoto,]njurde4.000deeuro. Cât]lprive\tepesolistultrupeiSimplu,CRBL,pe numeleluiadev[ratEduardAndreianu,acestaesingurulcareadatlovitura,dinpunctdevederefinanciar.Eleste,demaibinedeunan,imagineafirmei

Simona Sensual a pierdut sarcina VisulSimoneiSensualde adevenimam[s-an[ruit. }ns[rcinat[]ndou[luni\i jum[tate,blondaapierdutsarcina,sâmb[t[sear[,]ntimpcese]ntorcea depeLitoral. „M[]ntorceamdelamare\iam ]nceput s[ m[ simt r[u ]n ma\in[. Amsuferitunavortspontan.Noroc c[ nu conduceam eu”, a declarat SimonaSensualpentruLibertatea. }nurm[cuolun[,Simonaasurprins ]ntreaga `ar[ anun`ând c[ va deveni mam[. Blonda m[rturisea atuncic[ar[mas]ns[rcinat[]ntimpuluneivacan`epetrecute]nDubai. „Tat[l viitorului meu copil nu e român. Este iubitul al[turi de care am petrecut ]n Dubai. Sunt ner[bd[toare s[ devin mam[. Sper s[fieunb[iat,mi-a\dorifoartemult s[amgrij[deunb[ie`el,s[-lfacirezistibilpentrufemei”,spuneaentuziasmat[Simona,]nurm[cuolun[. Tot atunci, blonda m[rturisea c[ exist[ riscul s[ piard[ copilul, din cauzaunorproblemedes[n[tate. „Euamoproblem[\inupots[`in sarcina,dardedataaceastaspers[ pots[op[strez”,spuneaaceasta.

«Mamanatur[»,penumelerealRoxanaIonescu,spunec[estenatural[dincappân[-npicioare.Cutoateacestea,fostaparticipant[dela «Dansezpentrutine»spunec[nueste]mpotriva opera`iilorestetice\inu excludeposibilitateaca]n viitors[vizitezecabinetul unuichirurgplastician.

de telefonie mobil[ Vodafone, al[turi de so`ia sa Elena,amândoi]ncasând]njurde30.000deeuro. Ultima intrat[ ]n rândul vedetelor c[utate pentru publicitate e cânt[rea`a de muzic[ popular[ Maria Dragomiroiu.Solistaestepentru3.000deeuroimagineaKosmodisk,unaparatcerelaxeaz[mu\chii.

„Nu am silicoane, sunt natural[. A\ putea spune c[ sunt mândr[ c[ sânii mei arat[ a\a chiar\iacum,dup[ceamsl[bit 15kilograme.Acumnua\apela labisturiu,]ns[nusunt]mpotriva opera`iilor estetice. Chiar sunt de acord, dac[ la un momentdatnutemaisim`ibinecu tinepo`is[]`ifaciopera`iiestetice, ]ns[ trebuie s[ le faci cu bunsim`,s[nuexagerezi.Dac[ ]`ipuisilicon,nu-`ipuneunkilogram, pune-`i doar o m[rime, dou[]nplus.Cusiguran`[dac[ nu ai sâni \i ]`i pui o m[rime mic[,atuncitotulvafinatural\i nu vei fi vulgar[. Dac[ ]`i vei puneom[rimemaimare,veifi remarcat[ de cine nu trebuie pe

strad[\inuvafiOK”,adeclarat Roxana Ionescu pentru perfecte.ro, precizând ]ns[ c[, ]n opinia ei, femeile naturale \i ]ngrijitesuntmaifrumoasedecât celeoperate. „Modeluldefrumuse`epentru mine este femeia natural[ \i ]ngrijit[.Nutrebuies[fiiextraordinar de frumoas[, ]ns[ prin atitudine, prin comportament, prinfelul]ncarete]mbracis[te aranjezi, po`i reu\i s[ atragi aten`ia.Eusunt]mpotrivaexcesului de orice fel”, a ad[ugat „Mamanatur[”.

Evenimente de Botosani nr.1906  

Ziarul orasului tau!