Page 1

CMYK

Performan`[interna`ional[pentru unmedicboto\[nean EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.122(1904)•Luni,27iunie2011•8pagini

Pag. 5

Bolnavii cronici ]\i vor putea lua lunar re`eta gratuit[ Pag. 2

Puhoi de note mici la evaluare

Dezam[gire]nrândulapesteomiede candida`iceausus`inutexamenele evalu[riina`ionale,lafinaldeciclulgimnazial.Ace\tianuaureu\its[ob`in[ mediipestecincilaceledou[probe,respectivlalimbaromân[\imatematic[.La niveluljude`ului,1.078deeleviaumedia general[subcinci\idoarunsingurcandidataob`inutmediazece.Acesteasunt rezultatelecandida`ilor]naintedecontesta`ii.Rezultatelefinalevorfiafi\ateazi. Pagina 3

}ncep probele scrise la bacalaureat Pagina 4


2

27iunie2011

TOPNEWS

Ponta:«TraianB[sescuc[utasticlapejos,laCotroceni».Pre\edintelePSD,VictorPonta,l-aatacatdurpe TraianB[sescu]ntr-undiscurssus`inutlaAlexandrialalansareastrategieiUSLpeagricultur[. „Suntdou[lucruri pecarevreaus[vilespunaici,]ntr-oatmosfer[atâtdecald[\ilapropriu\ilafigurat.}nprimulrând,]miface foartemarepl[ceres[vorbescdup[CrinAntonescu.Cândamvorbit]mpreun[,mar`i,laCotrocenia`iv[zutc[ domnulB[sescuc[utadup[sticl[pejos”,adeclaratVictorPonta.|ipre\edintelePNL,CrinAntonescu,l-af[cut recentbe`ivpepre\edinte.„Decinutepo`iducecaunbe`ivlacârcium[cânde\ti\efulstatuluis[-`idaip[rereatu asupraistorieina`ionale\iasuprasimbolurilorna`ionale”,aspusAntonescu,citatdeRealitatea.net.

Bolnavii cronici ]\i vor putea lua lunar re`eta gratuit[ Bolnaviicronicinuvormai]ntâmpinagreut[`i]na-\iridica lunarmedicamentelepentruboliledecaresufer[.CasaNa`ional[ deAsigur[rideS[n[tateaduceo nou[modificarecontractului cadrupeanul]ncurs,pl[tindulemedicilordefamiliecâteo consulta`iepelun[pentrubolnaviicronici,\inuunalatreiluni, cumeraprev[zut]nforma ini`ial[acontractuluicadru. Pân[s[fieemisordinulprivindmodificareacontractuluicadru,uniimedicidefamilie afirmau c[ ]n condi`iile ]n care li se deconteaz[ pentru bolnavul cronic doar o consulta`ielatreiluni,esteposibils[elibereze re`etele pentru tratamentele cronicilor totodat[latreiluni.„Degeabaspunc[nu lisepl[teauconsulta`iilepentrubolnaviicronici, ]n forma ini`ial[ a contractului cadru. Lisepl[teauconsulta`iile,darla«percapita»,nupeserviciu.Eu]ntreb,estecorects[ aipacientulpelist[\is[nu]ioferini\teservicii pentru c[ iei bani pe acea list[? Li se

pl[teaoconsulta`ielatreilunipentrubolnavulcronic,iarore`et[puteaus[-ideaomuluiodat[pelun[,pentruc[luaubanidela cas[ c[ ]l aveau pe list[ pe acel bolnav”, a declaratmediculRodicaHu`uleac,pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani. Dup[ces-arezolvat\iproblemapl[`iilunare a consulta`iilor pentru cronici, ace\ti

bolnavinumaiaumotives[]\ifac[problemedac[vors[]\iialunarre`etacumedicamentele pentru afec`iunile de care sufer[. „Estedup[cumvreapacientul.Dac[nuare banimaimul`is[]\iiare`etapentru3luni, areposibilitateas[]\iiaore`et[ladou[luni saus[seprezinte]nfiecarelun[pentruacea prescrip`iemedical[”,amaimen`ionatpre\edintaCASBoto\ani.(AuroraDimitriu)

Alegeri la Cartel Alfa Azi au loc alegeri la nivelul filialeiboto\[neneaCartelAlfa ]n cadrul Consiliului General al filialei.Acestavaavealoclala Casa de Cultur[ a Sindicatelor. Pentrufunc`iadepre\edintesin-

gurulcandidatesteactualulpre\edinte Marius Oro\anu (foto). Pentru alegerile pentru cele trei func`ii de vicepre\edin`i \i-au depus candidatura patru persoane, respectiv cei care ocup[ la

aceast[dat[func`iileIrinaMaria Mihalachi,PaulSpatariu\iPaula Iuliana Nacu, dar \i Camelia Socianu.CristianSadoveicandideaz[pentrufunc`iadesecretar, iar Geanina Zaharescu pentru

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

Comisiadefemei.PentruComisia de cenzori candideaz[ Elena Cilidariu\iCorinaValenciuciar latineretAndreeaAdina. „La \edin`[ au fost convoca`i 88dedelega`i.]nsitua`ia]ncare laora17.00nueste]ntrunitcvorumul pentru statutaritatea Consiliului General (prezenta a cel pu`indou[treimidintotalulcelor88dedelegaticonvoca`i),]ncepândcuora17.30sevadesf[\ura \edin`a extraordinar[ a Consiliului General, ]n aceeasi loca`ie \i cu aceeasi ordine de zi”,adeclaratMariusOro\anu. (PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Mai multe localit[`i l[sate f[r[ curent electric de furtun[ Din cauza furtunii ab[tut[ sâmb[t[ asupra jude`ului, mai multe localit[`i aur[masmaibinede36de ore f[r[ energie electric[, echipeleE.ONlucând\i]n cursul zilei de duminic[ pentru remedierea avariilor.}nplus,]nc[delaorele dimine`ii comitetele locale pentru situa`ii de urgen`[ auintrat]nalert[,atâtpentru monitorizarea nivelului râurilor,cât\ipentruinterven`ia prompt[ ]n cazul pagubelor provocate de vânt. Din fericire, de\i nivelul precipita`iilor a fost ]nsemnat, nici un curs de ap[dinjude`nuaie\itdin matc[. ]n schimb, copacii c[zu`i peste cablurile electrice au l[sat f[r[ curent electric localit[`ile Icu\eni, Vorona, Fl[mânzi, Gorb[ne\ti, Criste\ti, Miorcani, Tocileni\iBr[e\ti.Potrivit reprezentan`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani nu au fost semnalate evenimente cares[necesiteinterven`ia pompierilor.(D.R.)

B[rbat ]necat ]n Sitna Vineri sear[, un b[rbat din St[uceni \i-a pierdut via`a dup[ ce accidental a c[zut ]n râul Sitna \i s-a ]necat.Apelulla112afost f[cut]njurulorei19.30dup[ceunb[rbatcepescuia av[zuttrupuluneipersoanecepluteapeap[.Lafa`a locului s-au deplasat atât poli`i\tiidincomun[,cât\i un echipaj al pompierilor. Dup[ ce angaja`ii ISU au adus la mal trupul b[rbatului,poli`i\tiil-auidentificat, fiind vorba de Marcel P.,]nvârst[de63deani. Astfel,s-astabilitc[acesta aconsumatb[uturialcoolice la mai multe baruri din localitate \i având la el un PET cu bere a mers spre cas[,peoc[rarecetrecea pe lâng[ Sitna. Din cauza st[rii]ncareseafla,ac[zut]nap[\is-a]necat.De altfel, poli`i\tii nu au g[sit petrupuls[usemnedeviolen`[]ns[aucerutefectuareanecropsieipentrustabilirea cu exactitate a cauzei decesului. (D[nu` Rotariu)


3

27iunie2011 ViceprimaruldinJoseni,]mpu\catdeiubitullui.Anchetatoriicarecerceteaz[cazulucideriiluiCsalaZsolt, viceprimaruldinJoseni,auajunslaoconcluzie\ocant[.Separec[b[rbatulcarel-a]mpu\catpeedilulafost ]mpu\catpeedilerachiariubituls[u. Potrivitautorit[`ilorcitatedeRealitatea.net,suspectul]nvârst[de35de ani,labazacrimeiastatoceart[]ntreceidoiiubi`i.„Camobilalfaptei,dindeclara`iasuspectuluiprincipal, amre`inutc[acestaare2aspecte,unaspectdenatur[sexual[\iunaspectdenatur[patrimonial[”,adeclarat MariusIacob,procuror.LocalnicilordinJoseninulevin[s[cread[,iarprimaruleste\ocat.Cutoateacestea suntconvin\ic[anchetatorii\i-auf[cutbinetreaba\inuse]n\al[.

ESEN~IAL

Puhoi de note mici la evaluare Dezam[gire]nrândul apesteomiedecandida`iceausus`inut exameneleevalu[rii na`ionale,lafinalde ciclulgimnazial.Ace\tianuaureu\its[ob`in[mediipestecinci laceledou[probe, respectivlalimbaromân[\imatematic[. Laniveluljude`ului, 1.078deeleviaumediageneral[subcinci \idoarunsingurcandidataob`inutmedia zece.Acesteasuntrezultatelecandida`ilor ]naintedecontesta`ii. Rezultatelefinalevor fiafi\ateazi. 1.078 de medii cuprinse ]ntre nota 1 \i 4,99 DindatelecentralizatelanivelulInspectoratului|colarJude`ean(I|J),dincei5.591decandida`i ]nscri\i s-au prezentat la probe 5.465. Dintre ace\tia, 1.078deeleviauomediegeneral[sub5,00.Aproape1.200de eleviaumedia]ntre5,00\i5,99, ]n timp ce rezultatele a 1.208 elevise]ncadreaz[]ntre6,00\i 6,99.Deasemenea,991deelevi au medii cuprinse ]ntre 7,00 \i 7,99, al`i 655 au ]ntre 8,00 \i 8,99\idoar333aupeste9,00. Laevaluareana`ional[,unsingurelevaob`inutmedia10,00. Celemaimultenotesubcinciau fostob`inutelamatematic[,unde 1546decandida`iauob`inutnote ]ntre1\i4,99,]ntimpce1.462 auob`inutnote]ntre5\i5.99. La nivelul jude`ului, 39 de candida`i au reu\it s[ ob`in[ la mate matic[notazece.66decandida`i au reu\it performan`a negativ[s[ob`in[note]ntre1\i 1.99.

|i la limba român[ num[rul notelor sub cinci nu este de neglijat,828decandida`iob`inând ]ntre1\i4.99.lapolulopus,11 candida`iaureu\its[ob`in[nota 10.Câtdesprecelemairu\inoase rezultate, 42 de elevi au fost nota`icu]ntre1\i1.99.

|efii I|J v[d \i partea bun[: nici un candidat eliminat Reprezentan`iiI|Jsuntdep[rerec[rezultatelereflect[realitatea niveluluidecuno\tin`ealcelorce au terminat clasa a VIII-a. Num[rul mare al elevilor ce au luatnotesubcinciesterecunoscutcaune\ec,darfaptulc[nici uncandidatnuafosteliminatde laceledou[probeesteunlucru l[udabil. „Este de apreciat c[ nu a fost niciuneleveliminatpentrutentativ[ de fraud[, ]ns[ este ]ngrijor[tor num[rul elevilor care nu au reu\it s[ ob`in[ m[car 5,00. Dinp[cate,pesteomiedeelevi nufacfa`[rigorilor]nv[`[mântului”,adeclaratinspectorul\colar generaladjunctalI|JDanielBotezatu, pre\edintele comisiei jude`e nedeevaluarena`ional[.

247 de contesta`ii depuse de nemul`umi`i Vineri,dup[afi\arearezultatelor, cei nemul`umi`i de notele ob`inuteaupututdepunecontesta`iipân[laora18.00.

Din cele declarate de Daniel Botezatu, dup[ afi\area primelor rezultate,aufost]nregistrate247 decontesta`ii.Num[rulcontesta`iiloresteaproximativegallacele dou[ discipline, respectiv 113 la limba român[ \i 134 la matematic[. Rezolvarea contesta`iilor a avut loc sâmb[t[ \i duminic[, pentrucaazi,pe27iunie,s[fie afi\aterezultatelefinale.

}n situa`ia ]n care se constat[ diferen`e de notare mai mari de 1,50 puncte, ]n plus sau ]n minus,]ntrenoteledelaevaluarea ini`ial[ \i cele de la contesta`ii, pre\edintele comisiei de contesta`iivadecidereevaluarealucr[rilor respective de c[tre o alt[ comisie, format[ din profesori cuexperien`[,al`iidecâtceicare

Ho` din ga\ca lui Aron Balan, arestat preventiv Untân[rceaf[cutpartedintr-oga\c[deho`ialc[ruimembruera\iAron Balan,]nprezent]nchis]ntr-oinstitu`ie pentrudelicven`idinjude`ulIa\i,afost arestat preventiv dup[ ce a buzun[rit maimultepersoane. Poli`i\tiiaudispus]ncepereaurm[ririi penale fa`[ de Alberto Agafi`ei ]n vârst[de19ani,dinmunicipiulBoto\ani, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de furtcalificat]nform[continuat[,precum\ifa`[deMihaiZ.de25ani\iIon I.de16ani,ambiidinmunicipiulBoto\ani,ace\tiafiindcerceta`isubaspectul

s[vâr\iriiinfrac`iuniidecomplicitatela furtcalificat. Poli`i\tiiaustabilitc[Agafi`eisingur saucucomplicitateacelorlal`idoisuspec`i,]ntimpceseaflaupeterasaunui barsituatpeCaleaNa`ional[,dinmunicipiulBoto\ani,le-ausustrasluiR.M\i B.Gsumedebanidinbuzunare.Suspec`iis[vâr\eaufapteleprofitânddestareadeebrietate]ncareseaflauvictimele,prejudiciilecreateacestoradep[\ind 3.500lei.Vineri,24iunie,fa`[deAlbertoAgafi`eipoli`i\tiiaudispusre`inereapentru24deore]narestulIPJBo-

to\ani, iar o zi mai târziu Judec[toria Boto\aniaemismandatdearestarepreventiv[ pentru 29 de zile pe numele s[u. }n cauz[ se continu[ cercet[rile, ceilal`idoisuspec`ifiindcerceta`i]nstaredelibertate.(D[nu`R.)

auevaluatini`iallucr[rile]ncentrul de contesta`ii. Reevaluarea sevafacedup[onou[secretizare a lucr[rilor, respectând cu stricte`e baremul de evaluare \i denotare\itoateprocedurilede evaluare. Nota acordat[ de a treiacomisieesteceacarevafi acordat[ de comisia de contesta`ii.(PetronelaRotariu)

Accident rutier la Albe\ti Oie\eanc[aajunsvinerilaspitaldup[cema\ina]ncare seaflas-ar[sturnat]ntr-un\an`.}njurulorei08.20,C[t[linC]nvârst[de41deani,dinmunicipiulIa\i,]ntimp ceconduceaunautoturismmarcaVolkswagenpeDC52 A,]nafaralocalit[`ii,pefondulneadapt[riivitezeipeun sectordedrumceurmaocurb[lastânga,pierdecontrolulasupradirec`iei,p[r[se\tedrumul\iintr[]n\an`ulde pe marginea drumului. }n urma accidentului, a rezultat r[nireaEleneiC.de43ani,dincomunaTome\ti,jude`ul Ia\i,pasager[]nautoturism,ceafosttransportat[laSpitalulJude`eanBoto\ani,undeaprimit]ngrijirimedicale, r[mânând internat[. Conduc[torul auto nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. Fa`[ de acesta poli`i\tii efectueaz[cercet[risubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniide v[t[marecorporal[dinculp[.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

27iunie2011

TOPNEWS

Româniicaremuncescpestehotaretrimittotmaipu`inibaniacas[. Crizaaatins\ibuzunareleromânilorpleca`ilamunc[]nstr[in[tate.Ace\tia trimittotmaipu`inibaniacas[,efectalreducerilorsalariale\ial\omajuluicucareseconfrunt[maitoat[`[rileundeace\tialucreaz[. }nprimaparte aanuluiromâniidinafar[auadunatpu`inpesteunmiliarddeeuro,cuaproape100demilioanemaipu`infa`[de2005\ilajum[tatefa`[derecordul stabilit]n2008,anun`[ProTV.Acestfaptesteoconsecin`[a\omajului\iasc[derilorsalarialecucares-auconfruntat]nultimaperioad[statele]n careromaniiauplecatlamunc[pentruacâ\tigamaibine.Deexemplu,]nSpania,undelucreaz[aproape700.000deromâni,\omajuladep[\it21 lasut[.Lipsalocurilordemunc[seresimte\i]nalte`[ri]ncareseafl[maricomunit[`idecona`ionali,cumarfiFran`a,Italia\iGrecia.Inevitabil, acestlucruaatrasdup[sinepierderealocurilordemunc[\ipentruaino\trisau,]ncazurilefericite,oreducereaveniturilorlunare.

}ncep probele scrise la bacalaureat Deazi,]ncepprobelescrisedin cadrulexamenuluidebacalaureat, sesiuneadevar[.Examenulseva desf[\ura]n11centredeexamen iarlucr[rilevorficorectate]ntrei centredeevaluare. }n s[liledeexamensunta\tepta`i peste 3.600 de absolven`i de clasa a XII-a. 250 de candida`i sunt absolven`i ai seriilor anterioate,ceicaresus`inexamenula treiaoar[achitândotax[de240 delei. Accesulelevilor]ns[liledeexamenvafipermis,pebazaactului de identitate, cu cel mult 30 de minute ]nainte de ]nceperea probei. Candida`i nu au voie ]n s[li cuc[r`i,caiete,lucr[ri,dic`ionare,noti`e,carearputeafiutilizate pentru rezolvarea subiectelor saucumijloaceelectronicedecalculsaudecomunicare.Candida`ii pot p[r[si centrul de examen cel mai devreme dup[ o or[ \i jum[tatedeladistribuireasubiectelor]ns[li.Timpuldestinatelabor[riiuneilucr[riscriseestede treiore,dinmomentul]ncares-a ]ncheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. CentreledeexamenaufoststabilitelaColegiulNa`ionalEconomic „Octav Onicescu”, Colegiul Na`ional „A.T Laurian”, ColegiulNa`ional„MihaiEminescu”, Grupul|colarGh.Asachi,Liceul deIndustrieU\oar[,Grupul|colar Petru Rare\, Grupul |colar Dimitrie Negreanu, Liceul de Art[ |tefan Luchian unde sunt aronda`i absolven`ii de la Liceul |tefan cel Mare, Liceul PedagogicNicolaeIorga,ColegiulNa`ionalGrigoreGhica,Grupul|colar ReginaMaria,Grupul|colarDarabani-subcomisiedelaColegiul

Ghica Dorohoi, unde sus`in examenul190decandida`i. Sâmb[t[ diminea`[, la sediul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J)aufoststabilitecomisiiledin centrele de examen \i  comisiile deevaluarelabacalaureatprinintermediul calculatorului. }n acela\itimpaufoststabili`i\iprofesoriisupraveghetoripentruprobelescrisedincadrulbacalaureatului. Cadrele care se vor implica ]n organizarea bacalaureatului au fost stabilite dintr-o list[ ]n care figurau700depersoane. Latragerealasor`iacomisiilor au participat Ada Macovei, inspector \colar general, Horia Ne-

grescu, inspector \colar general adjunct \i pre\edintele Comisiei jude`enedebacalaureat.Duminic[,laora10.00,totlasediulI|J, aufostconvoca`i\ipre\edin`iicomisiilordebacalaureat,caresunt cadreuniversitaredin`ar[. Urm[toareaprob[vafisus`inut[decandida`ipe29iunie-proba obligatorie a profilului, proba scris[,iarin1iulie-probalaalegere a profilului \i specializ[rii, proba scris[. Rezultatele vor fi afi\ate]n3iulie,iarcontesta`iile vorputeafidepusepe4iulie,]ntreorele8.00\i12.00.Rezolvareacontesta`iilorsevaface]ntre5 \i7iulieiarafi\areaacestora]n8 iulie.(PetronelaRotariu)

CalendarBAC 27iunie:Limba\iliteraturaromân[-probaE)a)-probascris[ 28iunie:Limba\iliteraturamaterna-probaE)b)-probascris[ 29iunie:Probaobligatorieaprofilului-probaE)c)(istoriepentruprofilurileumanist,artistic,pedagogic-bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor activit[`i extra\colare -, educa`iefizic[\isport,teologic\imatematic[pentrucelelalteprofiluri)-probascris[ 1iulie:Probalaalegereaprofilului\ispecializ[rii-probaE)d) probascris[ 3iulie:Afi\arearezultatelor 4iulie:Depunereacontesta`iilor(orele08:00-12:00) 5-7iulie:Rezolvareacontesta`iilor 8iulie:Afi\arearezultatelorfinale

Asigurarea locuin`elor Criterii noi pentru evaluarea muncii angaja`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[ sociale din Boto\ani, Activitateaangaja`ilor Direc`ieideS[n[tatePublic[ Boto\anivafievaluat[]n scurttimp.DejaMinisterul S[n[t[`iiaschi`atcriteriile dup[carelevorfievaluate performan`eleprofesionale. „Evaluareaperforman`elorindividualealepersonaluluicontractualpentru anul2010sevaface]ntermende30 deziledeladataintr[rii]nvigoarea ordinului”,searat[]nactulnormativ carestabile\tecriteriiledeevaluare. Rezultateleevalu[riivorfiexprimate ]ncalificativele:„foartebine”,„bine”, „satisf[c[tor”\i„nesatisf[c[tor”. Printre criterii, cuno\tin`ele \i experien`a profesional[,promptitudinea\ioperativitatea ]n realizarea atribu`iilor de serviciuprev[zute]nfi\apostului,calitatealucr[rilorexecutate\iaactivit[-

`ilor desf[\urate, asumarea responsabilit[`ilor prin receptivitate, perseveren`[, disponibilitatea la efort suplimentar, obiectivitatea, disciplina vor contalaacordareacalificativului. Ini`iativa\icreativitateasereg[sesc, deasemenea,pelistacriteriilordeapreciereaactivit[`iipersonaluluicontractualdinDSP. Opartedintreangaja`ivorsc[pa]ns[deevaluare]nacestan.Estevorba deangaja`iidebutan`i,angaja`iialc[rorcontractindividualdemunc[este suspendat, cei promova`i ]ntr-o alt[ func`ie de execu`ie sau ]ntr-o func`ie de conducere, cei afla`i ]n concediu pl[titpentru]ngrijireacopiilor]nvârst[depân[la2ani,ca\iangaja`iicare ]nultimele12lunis-auaflat]nconcediumedicalsau]nconcediuf[r[plat[. |i]nspitalesevatrecelaevaluarea personalului dup[ criterii noi, numai c[,acesteunit[`ifiind]nadministrarea

pl[tite de Prim[rie

autorit[`ilor locale, aceste autorit[`i vordecidecriteriiledeevaluare,prin actadministrativ.(AuroraDimitriu)

Boto\[neniicelocuiesccuchirie]nblocurileANL \iceidinlocuin`elesocialenuvorpl[tipoli`eledeasigurarealocuin`elor.Poli`elerespectivevorfiachitatedemunicipalitate. ConformcelordeclaratedeC[t[linFlutur,primarul municipiului, ]n perioada urm[toare, vor fi inventariatetoatelocuin`elesociale\iceleANL,pentruase vedeacareestesumanecesar[pentruasigurareaobligatorieaacestora. „Vom inventaria locuin`ele noastre \i vom vedea carearfisumanecesar[pentruasigurarealocuin`elor care sunt la Prim[rie. Ne facem o evaluare \i vom face o rectificare de buget pentru plata asigur[rilor. Mareamajoritateaalocuin`elorse]ncadreaz[la20de euro asigurarea. Mai avem \i o serie de locuin`e, pu`inelanum[r,carese]ncadreaz[la10euroasigurarea.Dinpunctulmeudevedere,asigurareaobligatorie a locuin`elor este o m[sur[ extraordinar de bun[”,adeclaratC[t[linFlutur. 15iulieestetermenullimit[pentruasigurareaobligatoriealocuin`elor.(PetronelaRotariu)


CMYK

5

27iunie2011 Regionalizareasevafacepân[]niunie2012.MinistrulMuncii,SebastianL[z[roiu,afirm[c[are credin`ac[proiectuldereorganizareadministrativ-teritorial[sevamen`ine\isevaface]naintede alegerilelocaledin2012. Fostulconsilieralpre\edinteluiB[sescuspunec[nuartrebuicapartidele politices[se]mpiedicedena`ionalismsaudefaptulc[baroniilocali]\ivorpierdeputerea.Luni, Coali`iadelaguvernarediscut[despreregionalizareaRomânieidup[cesâmb[t[,UDMRacerutca acestprocess[fieamânatpân[dup[alegerilelocaledelaanul.

TOPNEWS

Performan`[ interna`ional[ pentru un medic boto\[nean Recent,unmedicboto\[neanrecunoscut deja]nlumeamedical[interna`ional[pentruparticip[rilelaforumurile\tiin`ifice dindomeniuamai punctatunsuccespe aceast[linie.AprezentatlaCongresul SUAolucrareadmis[ lacategoria«postere cercetare»,al[turide alte18lucr[ridin]ntreagalume. „M[bucur]nmodedeosebitc[ am reu\it s[ duc numele municipiului Boto\ani la Congresul StatelorUnite,laWashington.Dup[ 24deanidepractic[medical[]n Boto\aniconsiderc[aceastaesteo performan`[ de excep`ie, s[ prezin`iunmodelcainova`ielaCongresul SUA”, a declarat medicul SoficaBistriceanu(foto).Pân[]n prezent, medicul boto\[nean a prezentat interna`ional 43 de lucr[ri\tiin`ifice. A]nceput]n2006,laConferin`a anual[decercetare]nmedicinade familie, din SUA, cu participare interna`ional[. Lucrareaprezentat[,cudatedin tezadedoctorat,aob`inutpunctajul maxim la toate sec`iunile, ]n competi`iedu230delucr[ri,media lucr[rilor prezentate fiind 4,29.Unaltsuccesdeexcep`iea

fost ob`inerea „Certificatului de excelen`[”acordat]nSUApentru lucrarea „Lumina fe`ei reflectat[ ]ncomportament”]n2007laForumul anual al SUA pentru ]mbun[t[`irea calit[`ii actului medi-

cal]npediatrie.Deasemenea,din teza de doctorat a prezentat 10 lucr[ri]ndesignpropriu,acceptateinterna`ional. }n 2007, la Singapore, la Conferin`a Mondial[ ]n Medicina de

Familie, organizat[ o dat[ la trei ani,aparticipatcuoalt[lucrare, singura din România. Au urmat prezent[rilaBudapesta,launforuminterna`ionalpetemedecardiologie, apoi prezent[ri la Istan-

bul, la Conferin`a european[ de medicinadefamilie,iar]n2009la un alt forum interna`ional din SUA.Aparticipat\ilaConferin`a asiatic[demedicin[defamilie,la Nepal. „Activitatea de cercetare continu[.Dup[plecaremeadinBoto\ani,]n2008,ammairealizat16 lucr[ri, acceptate interna`ional. }midoresccaobserva`ias[fie]n timpcâtmaibogat[\ideutilitate pentrusemeniino\tri”,amaideclaratmediculSoficaBistriceanu. }n 2010, medicul boto\[nean a mai prezentat, la Cursul AcademieiEuropene,unstudiu]navans cu referire la eutanasie, analiz[, preven`ia,percep`iapopula`iei]n vârst[asuprafineluidevia`[.De\i lucr[rile sunt recunoscute interna`ional,despreacesteanuse\tie mainimicpeplaiurilenoastre. „Drumul]ncercetarea]nceput]n 1999,cânds-aformatoechip[de 13medici]nRomânia,careaufost instrui`i]nprogramuldecercetare româno-olandez, curs finalizat ]n 2000, dup[ care fiecare a aplicat cuno\tin`ele \i intui`ia dup[ percep`ie,cuno\tin`e\italentulcucare a fost ]nzestrat”, men`ioneaz[, de asemenea,SoficaBistriceanu. Pentruc[]nmuncadecercetare nuestesprijinit[financiar]n`ar[, a ratat câteva prezent[ri la forumurimondialedecercetare]ndomeniulmedical.Anultrecut,chiar deziuasa,urmas[prezinteolucrare ]n Australia, dar din lipsa suportuluifinanciarnuareu\its[ ajung[laprestigioasamanifestare. (AuroraDimitriu)

Directorii spitalelor ]\i pot pierde func`iile dup[ evaluarea din iulie Calitateamanagementuluispitalelorvafiapreciat[,]nmaipu`indeolun[,dec[treconsiliile deadministra`iealespitalelor. }nacestecondi`ii,directoriide spitalesepreg[tescs[dearaportulasupraactivit[`iidesf[\urate]nultimajum[tatedean. Celorcarenu\i-au]ndeplinit indicatorii,liseclatin[scaunele. De\ispitalelesunt]nadministrareaautorit[`ilorlocale,manageriiaudedatsocoteal[ \i Ministerului S[n[t[`ii asupra feluluicum]\iconducspitalele. PotrivitOrdinuluiMSdinlunamartie, consiliiledeadministra`iecarefacevaluarea activit[`ii managerilor vor raporta Ministerului S[n[t[`ii nerealiz[rile celor

ceconducspitalele.Ministerullavastabiliuntermenderemediere,iardac[indicatoriirespectivinuvorfirespecta`inici dup[ acel termen, consiliul de administra`ievaputeadecidedemitereacomitetuluidirectoralspitalului.Pân[pe15iulie, to`i managerii spitalelor boto\[nene vor treceprin„focul”evalu[riiactivit[`ii. „Semestrial,managerulspitalului]nainteaz[unraportdeactivitateConsiliuluide administra`iealunit[`iimedicale.}nsitua`ia ]n care Consiliul de administra`ie va constata abateri, deficien`e ]n activitatea spitalului,vatransmiteraportuldepusde managerlaDirec`iadeS[n[tatePublic[. }n situa`ii justificate, Consiliul de administra`ie va putea propune revocarea din func`ieamanagerului\iacelorlal`imembri ai comitetului director”, a declarat LidiaOnofrei,purt[tordecuvântalDSP Boto\ani.

Potrivit ordinului de ministru, Direc`ia deS[n[tatePublic[varemiteSecretariatuluigeneraldinMinisterulS[n[t[`iidocumenteletransmisedec[treConsiliulde administra`ie al spitalului, ]nso`ite de punctuldevederepropriuprivindsitua`ia semnalat[,]ntermendemaxim3zilelucr[toaredeladataprimiriidocumentelor. Raportulpecarefiecaremanagerdespital va trebui s[ ]l prezinte bianual ]n fa`a Consiliuluideadministra`iealspitaluluiva cuprinde aspecte referitoare la modul de ]ndeplinire a valorii indicatorilor asuma`i prin contractul de management, criteriile deperforman`[ob`inute]nperioadapentru care se face raportarea, normativele cu caracter intern aplicate pentru eficientizarea activit[`ii spitalului, cre\terea calit[`ii actului medical, gestionarea eficient[ a resurselor\ialteinforma`iilegatedeactivitateaspitalului.(AuroraDimitriu)


6

27iunie2011

TOPNEWS

Statul]`id[40.000deeurodac[temu`ila`ar[.Decâ`ivaanistatul]ir[spl[te\tepeceicaredauora\ulpesatBamaimult, s[pt[mânaaceastasumapecaretineriifermieri,pân[]n40deani,careinten`ioneaz[s[seinstaleze]nmediulruralafostmajorat[la 40.000deeuro. Baniivindinfondurieuropene.„ComitetuldemonitorizarepentruProgramulNa`ionaldeDezvoltareRural[2007-2013 (PNDR)adecismajorareasumeialocatepentruproiecteledepusepem[sura112«Instalareatinerilorfermieri]nmediulrural»,dela 25.000deeuro]nprezent,la40.000deeuro.A\tept[m]nmomentuldefa`[consfin`ireadinparteaBruxelles-ului.Estim[mc[]ndoua sesiunededepuneredeproiecte,delasfâr\itulanului(1-30noiembrie2011n.r.),fermieriivorprimidejaosum[maimare”,adeclarat directorulgeneraladjunctalAgen`ieidePl[`ipentruDezvoltareRural[\iPescuit(APDRP),CiprianAlic.

Guvernul oblig[ primarii s[ subven`ioneze ]nc[lzirea popula`iei, sub sanc`iunea sist[rii altor bani Guvernulnuvamaistabilipre`uridereferin`[pentru]nc[lzirea popula`iei\ivapermiteprimarilors[aprobe,conformpropriei strategii,untarifmaimicdecât celsolicitatdec[trefurnizor,dar ]ivaobligas[acoperediferen`a doardelabugetullocal,sub sanc`iuneasist[riialtorfonduri. Noilereguli,carevoreliminaastfelsubven`ia de la bugetul de stat pentru energia termic[ livrat[ popula`iei, au fost preg[tite sub forma unui proiect de ordonan`[ de urgen`[, care va intra ]n vigoare ]n luna urm[toarepublic[rii]nMonitorulOficial. Subven`iapentruproducereaenergieitermiceesteacordat[]nprezentatâtdelabugetul de stat, cât \i de la bugetele locale, Guvernulacoperinddelanivelcentralpân[ la45lasut[dincheltuielilecucombustibilul ale produc[torilor de energie termic[. Sistemulesteaplicat]nbazapre`urilorlocaledereferin`[. Ordonan`adeurgen`[preg[tit[deGuvern abrog[ ]ns[ prevederea care stabile\te c[ pre`urile locale de referin`[ pentru fiecare localitatesuntfixatedeautorit[`iledereglementare,cuavizulministerelorimplicate,\i permite ]n schimb prim[riei s[ aprobe pre`uri locale la energia termic[ facturat[ popula`ieimaimicidecâtpre`uldeproducere,transport,distribu`ie\ifurnizareaagentuluitermiclivrat. }n acela\i timp ]ns[, ordonan`a impune autorit[`iilocales[acoperedoardinbugetul local,nu\idincelcentral,sumelereprezentând diferen`a dintre pre`ul energiei livrate dec[trefurnizor\ipre`ullocalaferentenergieitermicefacturatepopula`iei. „}ncazul]ncareautorit[`ileexecutivenu cuprind]nbugetullocalacestesumesaunu efectueaz[plataacestorsumec[trefurnizoriideenergietermic[,lasesizareascris[a acestora, direc`iile generale ale finan`elor publice dispun sistarea aliment[rii cu cote

defalcatedinimpozitulpevenitpân[laefectuareapl[`ilor”,searat[]nordonan`[. Cotele defalcate din impozitul pe venit suntunadintreprincipalelesursedealimentaredec[treGuvernabugetuluilocal. Actul normativ mai stabile\te c[ sumele reprezentânddiferen`adintrepre`ulenergiei livrate\icelalenergieifacturatepotfiacordate]navansfurnizorilor,astfel]ncâtace\tia s[ ]\i poat[ constitui din timp stocuri de c[rbune, p[cur[ \i combustibil lichid u\or pentrusezonulrece.}nacestcaz,baniivor fiv[rsa`i,]ntermende15ziledelaprezentareadeconturilorjustificative,]nconturide tipescrowdeschiselab[ncidec[trefurnizoriideenergietermic[. Pierderile induse de prestarea serviciilor publicedeproduc`ie,transport,distribu`ie\i furnizareaenergieitermicepentrupopula`ie ]nsistemcentralizat,]nregistratedeoperatorii economici din subordinea autorit[`ilor locale, vor putea fi acoperite ]n continuare dinbugetelelocale.

Modific[rile sunt argumentate de Guvern prinfaptulc[astfelsuntcreatepremiseleca popula`ias[achite„pre`ulreal”alserviciului deproducere,distribu`ie,transport\ifurnizare a energiei termice, urmând s[ fie sus`inute financiardoarpersoanele\ifamiliilecuveniturireduse,careau„oreal[nevoiedesprijin”. „Desumelealocatedelabugetuldestat\i celelocalepentruacoperireadiferen`ei]ntre pre`ulenergieitermicelivrate\ipre`ullocal dereferin`[beneficiaz[popula`ia,indiferent devenitulmediunetpemembrudefamilie. Oalt[m[sur[desprijinpentrupopula`ie]n sezonul rece este ajutorul lunar pentru ]nc[lzirea locuin`ei. Aplicarea celor dou[ actenormativeconduce,dinparteastatului, pentruunelecategoriidepersoane,laodubl[ sus`inerefinanciar[pentruplataenergieitermice furnizat[ ]n sistem centralizat”, este justificareaGuvernului. Economiacalculat[deGuvernpentruacest an la bugetul de stat prin eliminarea subven`ieila]nc[lzireseridic[la702,5milioa-

nelei,economiimaimari,]nmediede944 milioanelei,fiindestimatepentruurm[torii patruani. La sistemul centralizat sunt racordate ]n prezent1,54milioaneapartamente,dintr-un totalde8,32milioanelocuin`e. Modific[rile sunt preg[tite spre aprobare sub forma unei ordonan`e de urgen`[, cu argumentulc[furnizoriideenergietermic[ trebuies[cunoasc[dintimpacesteprevederi pentru a-\i stabili propria strategie de preg[tireasezonuluirece2011-2012. „Prinacestemodific[risevorasigurapremiseleuneipie`econcuren`ialenormale,astfel]ncâtoperatoriieconomicis[]ntreprind[ toatem[surilepentruretehnologizareasistemului, restructurare \i ]ncasarea la timp a facturilor.]nceeaceprive\teimpactulfinanciarlanivellocal,apreciemc[,peurm[torii ani autorit[`ile locale vor acorda sprijin ]n continuare popula`iei, ]n vederea suportabilit[`ii facturii la energia termic[”, se mai arat[]ndocument. Agen`ia Mediafax a anun`at, la ]nceputul luniimai,c[Guvernuls-aangajat]nultimele discu`ii cu Fondul Monetar Interna`ional ca,pân[lasfâr\itulluniiaugust,s[elimine subven`iaacoperit[delabugetuldestatpentru energia termic[, astfel c[ factura popula`iei pentru ]nc[lzire \i ap[ cald[ ar putea cre\tecupân[la60lasut[pân[lafineleanului,]nfunc`iedecapacitateaprim[riilordea acoperidiferen`adinsurseproprii. |eful misiunii FMI ]n România, Jeffrey Franks,adeclaratatunciagen`ieiMediafax c[Guvernulvaeliminasubven`iaacordat[de lanivelcentralpân[lafineleanului,darva men`ine la acela\i nivel sau chiar va cre\te ajutoarelepentru]nc[lzireacordatepersoanelordefavorizate. Ulterior,premierulEmilBocadeclaratc[, potrivitunorcalculepreliminare,eliminarea subven`iei la energia termic[ va impune acordarea ajutorului statului doar pentru familiilecuunvenitnetpemembrudepân[ la850lei,]ntimpcepersoanelecuvenituri maimarivorfiobligates[suporteocre\tere avaloriifacturiila]nc[lzire.

Traian B[sescu: «Sunt români care trec pe lâng[ tricolor ca pe lâng[ un stâlp de iluminat» Pre\edinteleTraianB[sescua declaratlaceremoniaorganizat[ cuprilejulZileiDrapelului Na`ionalc[oameniiauuitatde valorilena`ionale\itrecpelâng[ tricolor«capelâng[unstâlpde iluminat». „Adesea, dac[ prive\ti pe strad[, vezi oameni caretrecpelâng[tricolorcapelâng[unstâlpde iluminat,esteprobafaptuluic[amuitats[avem]n via`a de zi cu zi ca referin`[ valorile noastre. Tricolorultrebuiepurtat]nsuflet.Euacolo]lam, esteparteasufletuluimeu,fiec[]miaducaminte deperioadacând,timpde12ani,lar[s[ritulsoarelui,lacatarg,pupaaveaadeseaarborattricolorul,fiec[ast[zi,oridecâteoriajunglao]ntâlni-

reinterna`ional[,primullucrupecare-lfacestes[ caut]nliniadedrapeledestatdrapelultricoloral `[rii mele. Este simbolul care, deasupra oric[rui gând,]mi]nso`e\te\itrebuies[-mi]nso`easc[faptele. Nu ]ntotdeauna faptele pe care le avem de s[vâr\it sunt pl[cute, dar dac[ ele sunt necesare, resursa de a merge ]nainte o g[se\ti ]n simbolul na`ional”, a afirmat \eful statului, citat de Agerpres. Lafinaluldiscursului,\efulstatuluiadorits[le ureze românilor „La mul`i ani” de Ziua Drapelului \i s[ „salute” Armata \i Biserica, dorindu-i fiec[rui român s[-\i iubeasc[ simbolul na`ional. Ministerul Ap[r[rii Na`ionale, Comandamentul Garnizoanei Bucure\ti, Institu`ia Prefectului Municipiului Bucure\ti \i Prim[ria Municipiului Bucure\ti au organizat duminic[ ]n Pia`a Tricoloruluioceremoniepublic[prilejuit[deZiua DrapeluluiNa`ional.


7

27iunie2011 Sinceritatepepatul demoarte Ionerapepatuldemoarte.O]ntreab[peMaria: -Apoitu,M[rie,c[amu

mor,tum-ai]n\elatpemine oriba? Maria ]i r[spunde gânditoare: - M[, Ioane, io `-a\ zice, dadac[numori...

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Plusgaraj.Pre` negociabillafa`alocului. Telefon:0755.954.430. *Vând2case]naceea\icurte, teren2.500mp,la1kmdeora\. Rela`iilatelefon:0752.462.120. (G-1)

v^nz[riapartamente *Vând/schimburgent apartament3camere,et.3,63 mp,S[venilorcugarsonier[. Tel.0231.534.519; 0746.277.689.(2131-1) *Vândapartament2camere, 51mp,et.4,zonaPrim[veriicu \arpant[\i]mbun[t[`iri,pre` 30.000Euro,telefon: 0742.806.153.(2137-1)

decomandat,toateutilit[`ile,str. Armean[(ARGUS).Pre`54.000 Euro.Telefon:0768.676.212. (2142-4)

*}nchiriezapartament3 camere,utilat,mobilat,central[, renovat,270Euro/lun[,avans 10luni,0740.229.125.(2140-1)

*Vândurgent\inegociabil apartament2camere decomandate,etaj4,Boto\ani. Telefon:0758.088.225.(G-1)

*}nchiriezapartament3 camere,ultramodern,inclusiv aercondi`ionat.Tel. 0752.555.801.(2141-1)

*Vândapartament3camere, zon[bun[]nGrivi`a,intrarea prinspatelefarmacieiElectra, urm[torulbloc,merit[v[zut. Telefon:0747.817.888.(G-1)

]nchirieri *Primesc]ngazd[,lacas[,3 salaria`i.}nchiriezspa`iu demisol,45mp.Telefon: 0231.515.045;0762.680.835. (2139-1)

angaj[ri *SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142.

v^nz[ridiverse *Vând1cuierholcuoglind[,1 u\[sculptat[lemntei.Tel. 0231.584.729.(G-1) *Vândboilerelectric„Tesy”, capacitatea80litri,lapre`ulde 300Ron.Tel.0743.071.035.

*Vândapartament3camere,

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

27iunie2011

MONDEN

Actri`apornoSunnyLeoneia100.000dedolaripentrufiecarescen[desex.SunnyLeone,30deani,estecusiguran`[laoraactual[ unadintrecelemaibinepl[titestarletepornodinindustrie,de\iarelaactivdoar25defilme.Succesul]nregistratcupeliculeleXXXau propulsat-o]ntopulcâ\tigurilor,detreiani]ncoace.Astfel,divaaajunss[emit[preten`ii\inumaiaccept[s[joacescenedesexf[r[un onorariupem[sur[. Sunnyadeclaratrecentc[nusemaid[josdinpatpentruafilmadac[nuprime\tecelpu`in100.000dedolaripe scenadesex.Produc[toriifilmelorxxxnuaudatbircufugi`ii,cidincontr[,audatn[val[cuoferte.Astfel,pân[lasfâr\itulacestuian, focoasacanadianc[vajuca]ncincipelicule,depeurmac[roravaavea]nconturinumaipu`indeunmiliondedolari.Cutoatec[]nplan profesionaltotul]imergestrun[,Sunnyam[rturisitc[nureu\e\tes[-\ig[seasc[uniubitcucares[fac[dragoste,nusex.

Gabriela Vrânceanu Firea \i Florentin Pandele ]\i petrec week-end-urile ]n mijlocul naturii

GabrielaVrânceanuFirea\iso`uls[u, FlorentinPandelea\teapt[sfâr\itul fiec[reis[pt[mânipentruarespiraaer curat.Ceidoiaufost,recent,cuprietenii,lapescuit\iauvizitatcalulpecare vedetaAntenei3il-af[cutcadou so`uluis[u,deziuasadena\tere. „Ne place la `ar[, la Petr[chioaia”, dezv[luia, recent,vedetaAntenei3,GabrielaVrânceanuFirea, pepaginasadeFacebook. Dealtfel,lafelca\iso`uls[u,primarulFlorentin Pandele,prezentatoareanuaascunsniciodat[faptul

Lanny Barbie, cel mai sexy corp din industria XXX La29deani,LannyBarbiee oactri`[foartepopular[]n industriaporno.}nurma unuisondajefectuatpeuncelebrusitepentruadul`i,frumoasacanadianc[aprimitnu maipu`inde9milioanede voturidinparteafanilor.Cu ajutorullor,eaafostdesemnat[astfelstarletapornocu celmaisexycorpdinindustriafilmelorpentruadul`i. „Mai ]ntâi te fascineaz[ ochii incredibildeverzi,chipulsuperb,\i apoi «dot[rile». E perfect propor`ionat[iarsceneledesex]ncare apare]ipunperfect]nvaloareatrupul”, a scris un b[rbat pe site-ul porno,m[rturisindtotodat[c[are]n calculatoroarhiv[impresionant[cu filmeleluiLanny. De\i milioane de reprezentan`i ai sexului tare viseaz[ la nurii canadienceicareacâ\tigatzecidepremii XXX,Lannyesteoso`iefericit[.Ea s-a c[s[torit ]n 2005 cu Julian, un omdeafacericarenus-a]mpotrivit cariereiluiLanny.Eaarealizatpeste 50defilmedecânds-ac[s[torit.

c[ador[s[-\ipetreac[timpulliber]nmijloculnaturii. De\i cei doi so`i ar avea oricând posibilitatea s[ „zboare”pentruaserelaxapestehotare,eiprefer[ca ]n fiecare week-end s[ respire aer curat, departe de forfotadincapital[. Recent,ace\tiaaufostcuprieteniilapescuit,dar\i ]n vizit[ la Dante, nimeni altul decât calul pe care Gabriela i l-a f[cut cadou, de ziua lui, so`ului s[u. „Esteuncalfoartedocil”,aupostatace\tiapecontul lordesocializare. }nceeaceprive\tepartidadepescuit,ceidoiso`iau concluzionat: „}n via`[ este bine s[ ]nve`i s[ pescuie\ti,nus[vin[pe\telede-agata...A\ane]nva`[\i IisusHristos,]nBiblie...”.

Dani O`il face looby pentru Grecia MatinalulAntenei1a fostpl[cutimpresionatde`arapecarea vizitat-o,recent,]n companiaMihaelei R[dulescu. Prezentatorul matinalului „NeatzacuR[zvan\iDani”,de la Antena 1, a revenit, recent, dintr-ominivacan`[petrecut[]n Grecia, ]n compania Mihaelei R[dulescu. Dani O`il s-a ]ntors pl[cut impresionat, m[rturisind c[ turi\tilor nu le pas[ c[ manifesta`iile\iconflicteleviolentesunt laordineazilei\iviziteaz[locurilesuperbedeacolo. „Grecia.~araesuperb[.Asta \ti`i probabil cu to`i. Cum e acum ]ns[, cu noua criz[? Aproape la fel, dac[ e\ti turist. }n Atena, ]ntr-o pia`[ central[, câteva mii de greci scandau ]mpotriva guvernului \i m[surilor de criz[, iar la 500 de metrimaijos,osp[tariiaduceau platouri pline trecând cu greu printre turi\ti \i cânt[re`i la buzuki.Taximetristulne-azisc[ celmaisimplulucrupentruele s[nedeaunbondeoricesum[. Explica`ia era c[ oricum, de vreun an de zile nimeni nu pl[te\tenimiclastat(deastanu suntemdepartenicinoi).}nben-

zin[rii \i magazinele mici e marf[pu`in[,sta`iunilesunt]ns[ pline. Dac[ ai bani de cheltuit, nimeninuterefuz[.Credc[nici anul [sta nu ri\ti, dac[ alegi un sejur]nGrecia,maialesc[s-au f[cutdejareducerimari”,ascris Danipebloguls[u.

Evenimente de Botosani nr.1905  

Ziarul orasului tau!

Advertisement