Page 1

CMYK

Preg[tiride\antierlaSpitalulJude`ean EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.117(1899)•Luni,20iunie2011•8pagini

Pag. 5

Cabinetele medicale privatenu vorbanide laCAS Pag. 5

Inspectori \colari cu declara`iile de avere «la secret»

De\ideclara`iiledeavere\iinterese ale\efilorinstitu`iilorpublicetrebuiauf[cutepublicepân[pe15iunie, laInspectoratul\colarJude`eannici ]nmomentuldefa`[acesteanuse reg[sescpesite-ulinstitu`iei. Pagina 3

Milioanedelei pentru stimularea angajatorilor s[]ncadreze \omeri Pagina 4


2

20iunie2011

TOPNEWS

Unconsilierlocals-a]mpu\cat]nzonagenital[.Pasiuneapentruvân[toarei-aadusnumai necazuriunuiconsilierdinMedia\,care\i-apus«b[rb[`ia»]npericoldinneaten`ie. Aflat]n p[dure]mpreun[cuunprieten\icuunpaznicdevân[toare,consilieruluii-aap[rutunanimal]nb[taiapu\tii.Numaic[atuncicândavruts[trag[]nacesta,armai-asc[patdinmân[ \is-adesc[rcatchiar]nzonagenital[ab[rbatului,potrivitantena3.ro.Noroculluiafostc[ afostg[sitrepededec[tretovar[\iidevân[toare\iaufostanun`a`imedicii.Ace\tiai-au opritsângerarea\il-autransportatlaspital,iaracumconsilieruleste]nafaraoric[ruipericol.

Publicitate

«Ziua câmpului», organizat de Florin ~urcanu \i membrii PSD

Pre\edintele PNL Boto\ani, Florin ~urcanu, a anun`at c[ dore\te s[ organizeze, ]n luna septembrie, o ac`iune ]n sprijinul agricultorului din jude`ul Boto\ani.Sevanumi„Ziuacâmpului” \ifiorganizat[,deaceast[dat[,cu sprijinulpartenerilordinPSD. „Vrem ]n luna septembrie s[ organiz[m]mpreun[cucolegiidin Uniunea Social Liberal[ «Ziua câmpului», pentru fermierii din jude`ulBoto\ani.Vafiozifoarte important[.Nuvreaus[uitnicio clip[ c[ jude`ul Boto\ani are un poten`ialagricol\izootehnic.Am v[zutc[\i]ncadrulPSDavemun colegfoarteinteresat\ichiarpriceput la agricultur[ \i zootehnie. Credc[]mpreun[vomputeasus-

`ine to`i fermierii pentru c[ peste 60% dinpopula`iajude`uluiBoto\ani tr[ie\te ]n zona rural[ unde ocupa`iadebaz[esteagricultura”, adeclaratFlorin~urcanu. Nu este prima dat[ când \eful liberalilordinBoto\aniorganizeaz[ astfeldetârguri,princarevreas[ promovezeproduseleagricolerealizatedefermieriidinjude`.Astfel, la]nceputulluniimai,laPop[u`i,a fost organizat Târgul de ovine \i caprinelacareauparticipatto`ifermieriidinjude`pentrua-\ipromovaprodusele.Deamintit,c[laacel târg a venit \i pre\edintele PNL, Crin Antonescu, ]nso`it de pre\edin`ii organiza`iilor jude`ene a partidului din zona Moldovei. (AdrianDimitriu)

GheorgheMarcucrede c[toateproiectelePDL suntdoarni\tepetarde Pre\edintele PSD Boto\ani, senatorulGheorgheMarcu,esteconvinsc[toatepropunerilemembrilorPDLdeareorganizaRomânia sau cea a pre\edintelui României de a modifica Constitu`ia nu sunt decâtni\tepetarde.Motivul,ar[tat desenator,esteaceladeacontracaraprogramuleconomicalUniuniiSocialLiberale(USL),prezentatcucâtevas[pt[mâni]nurm[.}n plus,acestaaprecizatc[acelproiect prezentat de pre\edintele B[sescu de reorganizare administrativ-teritorial[aavutdreptscopde acontracaracel[laltproiectalUSL ceurmas[fieprezentatadouazi. Pre\edintele PSD Boto\ani consider[c[nusevafaceniciunfelde reorganizare teritorial[ a României, a\a cum a anun`at pre\edinteleTraianB[sescu\ic[totuleste diversiune a democrat-liberalilor deadistrageaten`iapopula`ieide propunerileUSLpentruredresarea economiei. „Asemeneatemeauap[rutdato-

rit[ faptului c[ USL, cu circa o lun[ ]n urm[ a lansat programul economic.Unprogramrealist,f[cutdec[trespeciali\tiino\tri\icarepoatescoateRomâniadincriz[. Ceidelaputere,neavândcapacitatea m[car s[ ]n`eleag[ programul nostruauvenitcufeldefeldepetarde. Au ]nceput s[ lanseze, ba modificareaconstitu`ieiRomâniei, ba proiecte de reorganizare. De exemplu,sâmb[tatrecut[,laSala Palatului au venit peste 5.000 de reprezentan`iUSLdintoat[`ara\i a fost prezentat programul nostru privind reorganizarea administrativ[a`[rii.Cu24deore]nainte, pre\edintele juc[tor a lansat o petard[: noua reorganizare administrativ[ a `[rii. Noi acum discut[m nudeprogramuleconomic,crearea de locuri de munc[, investi`ii ]n jude`ulBoto\ani,cre\tereanivelului de trai, ci venim cu argument s[ demont[m petarda lansat[ de actualiiguvernan`i”,adeclaratGheorgheMarcu.(AdrianDimitriu)

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE Publicitate


3

20iunie2011 IncendiulacomplexulLeb[da.Duminic[dup[amiaz[,pompieriiboto\[neniaufostsolicita`is[ intervin[pentrustingereaunuiincendiuizbucnit]ncomplexulLeb[da,delaie\ireadinmunicipiulBoto\ani.Unfoi\oracoperitcustufaluatfocdelaunscurtcircuit,dat[fiindinstala`iaelectric[foarteveche.Pentruc[angaja`iicomplexuluinuaureu\its[sting[focul,s-asunatla112, intervenindunechipajalDeta\amentuluidepompieriBoto\ani.Interven`iaaduratcâtevaminute, foculfiindstinscuu\urin`[.Dealtfel,nicipagubelenusunt]nsemnate,fiinddenumaicâteva sutedelei.De\ilaaceaor[eraucâtevazecideclien`i,]ncomplexnimeninuafostr[nit.(D.R.)

ESEN~IAL

Inspectori \colari cu declara`iile de avere «la secret» De\ideclara`iilede avere\iintereseale \efilorinstitu`iilor publicetrebuiau f[cutepublicepân[ pe15iunie,laInspectoratul\colar Jude`eannici]n momentuldefa`[ acesteanusereg[sescpesite-ulinstitu`iei. |efii I|J ]\i `in averile departe de ochii curio\ilor. Le `in „la secret” de\i Legea 176/2010, privind transparen`a]nexercitareafunc`iilor publice oblig[ conducerea I|Js[postezepeinternetdeclara`iiledeavere\ideinterese. Inspectorul \colar DanielBuc[taru,purt[tordecuvânt al I|J, sus`ine c[ angaja`iiinstitu`ieiaudepuslasecretariatdeclara`iilerespective, dar c[ legea nu prevede obligativitatea public[rii lor pesite. „Declara`iile de avere au fost]nregistratelasecretariatul institu`iei, dar \tiu c[ de anultrecutlegeanumaiprevedeobligativitateapublic[rii lor pe site sau la avizier. }n situa`ia]ncarecolegiimeinu

voraveaobiec`ii,levompublica.Decizianuesteamea”, aspusDanielBuc[taru. Acest lucru se ]ntâmpl[ ]n ciuda prevederilor Legii 176/2010,carelaarticolul6, literae,prevedec[persoana desemnat[dincadrulinstitu-

`iei„asigur[afi\area\imen`inerea declara`iilor de avere \i ale declara`iilor de interese, pe pagina de internet a institu`iei, dac[ aceasta exist[,saulaavizierulpropriu”. Dealtfel,exist[\isanc`iuni prev[zute de actul normativ

pentru nerespectarea acestei prevederilegale.Atâtpersoanadesemnat[s[seocupecu acest aspect, cât \i inspectorul \colar general al I|J ar putea primi amend[ contraven`ional[dela50la2000de lei.(PetronelaRotariu)

Uci\iderapidulBucure\ti-Boto\ani Patrupersoaneaumurit,sâmb[t[ dup[-amiaz[,dup[ceautoturismul ]ncareseaflauafostlovitderapidulBucure\ti-Boto\ani,laotreceredecaleferat[dinjude`ulIa\i. Accidentuls-apetrecut]njurulorei17.00, ]nlocalitateaStolniceni-Pr[jescu,laotrecere decaleferat[.Patrupersoaneaflate]nautoturismulOpel]nmatriculat]nItalia,careafost lovitdetren,aumuritpeloc.Unuldintreocupan`iima\iniiaie\itprinparbriz,ceilal`itrei, printrecare\iofemeie,aur[mas]nma\in[, fiindtârâ`idetampoanelelocomotiveiaproximativunkilometru.Dinprimelecercet[rif[cutedepoli`i\tilafa`alocului,separec[\oferulma\iniinus-aasiguratlatrecereapestecaleaferat[.Angaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[\iPoli`ieiTransporturiPa\caniaulucratmaibinededou[orepentrudescarcerareacadavrelordintrefiarelecontorsionate ale autoturismului. Ceea ce este uimitor estefaptulc[,ulterior,poli`i\tiiaustabilitc[ \oferulma\iniieraprofesionist.Cutoateacesteaaf[cutogre\eal[uria\[,carel-acostatatât via`asa,cât\iaaltortreipersoane.(D.R.)

B[ie`el de 6 ani ]necat ]n Sitna Un b[ie`el de numai 6 ani, din localitatea Lunca, s-a ]necat vineri sear[ ]n râul Sitna. B[ie`elul AlexandruL.amerslarâu]mpreun[ cu fratele s[u, cu treianimaimare,de\imama lor le-a interzis acest lucru.Dinp[cate,nenorocireas-a]ntâmplat,b[ie`elul c[zând ]n ap[. Fratele s[uafostpreamicu`pentrua-lputeasalva.Acesta afugitacas[\i\i-aalertat p[rin`ii,careauvenit]ntrunsufletlaap[,]ns[nuau maipututs[fac[nimic.}n acela\itimp,lafa`alocului afostchemat\iunechipaj al ISU, c[ut[rile desf[\urându-sepre`de6ore,]ns[ f[r[rezultat.Adouazi]ns[, dup[ dou[ ore de c[ut[ri,pompieriiavândbarc[ pneumatic[ \i accesorii specificedec[utare,aug[sit trupul copilului la distan`[ de aproximativ doi metridemal,]nacela\iloc unde se ]necase. Vara aceasta,]nc[doicopii\i-au pierdut via`a ]n iazuri sau râuri]njude`.(D[nu`Rotariu)

Pagube uria\e dup[ un incendiu provocat de copii Sâmb[t[sear[,dou[gospod[riidinlocalitateaIpote\tiaufostmistuitedefl[c[ri dup[ ce un copil r[masnesupravegheats-ajucatcufocul.Depozitele\i anexele din cur`ile apar`inândluiMirceaB.\iPetru C.aufostcuprinsedefl[c[ri]njurulorei20.40.La fa`a locului s-au deplasat maimulteechipajealeISU din cadrul Deta\amentului de pompieri din Boto\ani. }n curtea primului au ars cinci tone de furaje \i 24 metri p[tra`i de acoperi\ dintr-oanex[,iar]ncurtea vecinului s[u 12 tone de furaje \i 90 metri p[tra`i dintr-oanex[,fiinddegrada`i 180 de metri p[tra`i dintr-undepozitdefuraje. Pagubelesuntconsiderabile,fiindestimatela90.000 lei. ]n urma cercet[rilor, pompierii au stabilit c[ fl[c[rile au izbucnit de la joculcufoculalunorcopii l[sa`inesupraveghea`i.Tot sâmb[t[,dedataaceasta]n localitateaAd[\eni,auars 50detonedefuraje,pagubele fiind estimate la 18.000lei.Dedataaceasta cauzaincendiuluiafostfumatul ]n loc nepermis. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

20iunie2011

TOPNEWS

Câinecondamnatlamoartepentruc[arfire]ncarnareaunuiavocatlaic.Magistra`iiunuitribunaldinIerusalimaucondamnatuncâinelamoarteprinlapidare,fiinddep[rerec[patrupedulestere]ncarnareaunuiavocatcarei-ainsultatpe judec[tori]nurm[cu20deani. Animaluls-aaventurat]ntr-osal[dejudecat[dintribunal,speriindu-ipemagistra`i.Ace\tiaau ]ncercats[-lscoat[dincl[dire,]ns[f[r[succes,apoicâ`iva\i-auadusamintec[]nurm[cu20deani,unavocati-ainsultat,iar eil-aublestematcasufletulluis[sere]ncarneze]ntr-uncâine,dup[moarte.Astfel,unuldintrejudec[toriicare\i-auamintitde incident,acondamnatcâinelelamoarte,iaracestavafiomorâtcupietredec[trecopiiidincartier.Deciziajudec[toruluiafost contestat[dereprezentan`iiuneiorganiza`iicareap[r[drepturileanimalelor.Ace\tiaaudepusoplângere]mpotrivaoficialului.

Demareaz[ ]nfiin`area centrelor de s[n[tate multifunc`ionale Dinaceast[var[,la Darabanivafunc`ionauncentrude s[n[tatemultifunc`ional,]nloculspitaluluicare\i-a]nchispor`ilecuaproapetreiluni]n urm[.LaDirec`ia deS[n[tatePublic[ (DSP)Boto\ania fostexprimat[o astfeldesolicitare ]ncursuls[pt[mânii trecute,cânds-a\i aprobatOrdonan`a deUrgen`[privind ]nfiin`areaacestor centremedicale. „Urmare a acestei modific[ri legislative, am fost ]n\tiin`a`ic[laDarabaniseva punepepicioareuncentrude s[n[tatemultifunc`ional.Este foartenecesar]nzon[unastfeldecentru.Arputeaurma o astfel de solicitare \i de la Tru\e\ti. Vom vedea. Practic, aceste centre de s[n[tate

multifunc`ionale sunt puncte de lucru ale spitalelor jude`ene sau municipale \i vor prelua din presiunea exercitat[ pe spitale”, a precizat Dumitri`aMihailovici,direc-

torul interimar al DSP Boto\ani. Acestecentresuntstructuri deprimajutor\isupraveghere, cu internare de zi. Pacien`ii se vor adresa centru-

lui, care va avea medici pe mai multe specialit[`i, vor fi consulta`i\idac[nuestevorbadecazurigravevorr[mâne interna`i pe timpul zilei, pentrutratamentsubsupraveghere, sau vor primi tratament pentru acas[. Dup[ consult, dac[ pacien`ii vor aveanevoiedeinternare,vor fi prelua`i ]n structurile de spitalizarecontinu[. Centrele de s[n[tate multifunc`ionale pot avea o structur[ format[ din cabinete de specialitate,]ntre5\i20paturipentruspitalizareadezi, compartiment de primire a urgen`elor,laboratordeanalizemedicale\i/saulaborator deradiologieimagistic[.Vor fi conduse de un medic \ef. A\acumaanun`atMinisterul S[n[t[`ii,centreledes[n[tate multifunc`ionalevorfifinan`ate]ncadrulcontractelorpe carespitaleledecareapar`in le ]ncheie cu casele de asigur[rides[n[tate. }n termen de 7 zile de la publicarea ]n Monitorul Oficial, Ministerul S[n[t[`ii va emite normele metodologice privind organizarea \i func`ionareacentrelordes[n[tate multifunc`ionale. (Aurora Dimitriu)

Milioanedeleipentrustimularea angajatorilors[]ncadreze\omeri

Pestecincimilioane deleiaufostaloca`i ]nacestandela nivelulAgen`iei

Na`ionale,Agen`iei Jude`enepentru OcupareaFor`eide Munc[(AJOFM).

Sumele sunt pentru finan`area m[surilor active pentru acest an. „}ntotalsuntaloca`idelaAgen`ia Na`ional[ 5.169.000 lei, ace\tia reprezentând totalul fondurilor pentru finan`are m[suri active ]n anul2011.Dintreace\tia,ceimai mul`ibani,respectiv1.408.778de lei,suntpentrusubven`ionarealocurilor de munc[ pentru agen`ii economicicare]ncadreaz[persoanepeste45deani,unici]ntre`in[tori,persoanecaremaiautreiani pân[ la vârsta de pensionare”, a declarat Gabriela Vranciuc, referentAJOFM. 1.299.222leisuntaloca`ipentru cheltuieli cu conven`iile ]ncheiate ]n anii anteriori pentru subven`ionarea locurilor de munc[ pentru absolven`i,persoanepeste45ani, unici]ntre`in[tori\ipersoanecare maiau3anipân[lavârstadepensionare.Sumade1.000.000leieste repartizat[ pentru stimularea

mobilit[`iifor`eidemunc[prinacordaredeprimedeinstalare\i]ncadrare.Pentrusubven`ionarealocurilor de munc[ pentru agen`ii economici care ]ncadreaz[ absolven`iaufostaloca`i743.000lei]n timpcepentruorganizareprogramedeformareprofesional[aufost aloca`i539.000lei.Ceimaipu`ini bani, 159.000 lei, s-au acordat pentruagen`iieconomicicare]ncadreaz[ persoane care ]ndeplinesc condi`iile prev[zute de Legea 116/2002 privind combaterea excluziuniisociale. „Finan`aream[suriloractivereprezint[oalternativ[pentruagen`iieconomicicaredorescs[-\icontinueactivitateacufor`[demunc[ subven`ionat[\iauplanuriconcretededezvoltarepentrumen`inerea persoanelor conform prevederilor legale\idup[perioadadesubven`ionare”, a men`ionat Gabriela Vranciuc.(PetronelaRotariu)

Protest la ]n[l`ime ]n localitatea R[chi`i Un b[rbat din Boto\ani a ales o manier[ ie\it[ din comunpentruaprotestafa`[de faptulc[fostasaconcubin[nu ]lmaiprimea]ncas[.Acesta s-aurcatpeunturndintr-ofabric[ dezafectat[ din R[chi`i. De la câ`iva zeci de metri ]n[l`ime,b[rbatulamenin`ac[ sesinucide,]ns[]nceledinurm[afostdeterminats[coboaredup[celafa`aloculuiafost adus[fiicasa,]nvârst[detrei ani.Sâmb[t[dup[amiaz[,]n jurul orei 16.00, Daniel Ivan ]nvârst[de45deanis-aurcat ]nacelturn,deundea]nceput s[strigec[searunc[]ngol. Martorii au sunat la 112, la fa`aloculuiajungândatâtpoli`i\tii, cât \i o ambulan`[ \i pompierii. Negocierile duse deace\tianuaudatniciunrezultat,b[rbatulfiindnemul`umitdefaptulc[fostasaconcubin[ refuz[ s[ ]l mai primeasc[]ncas[\ic[refuz[s[ ]i mai ]napoieze o parte din bunuri. }n jurul orei 20.00, fiindadus[ofiic[de-asaacolo,]nceledinurm[b[rbatula fostconvinss[coboare.Joslaua\teptatpoli`i\tii,carel-au sanc`ionat pentru tulburarea lini\tii\iordiniipublice,ulteriorfiinddusdeoambulan`[ laSpitaluldePsihiatrie.Acolo Ivannuafostinternat,]ncele din urm[ fiind l[sat s[ plece acas[ dup[ ce fratele s[u a semnatpentruel.(D.R.)

A s[rit la b[taie la poli`i\ti Un b[rbat din Un`eni este cercetat pentru sfidarea organelorjudiciaredup[ceas[rit la b[taie la poli`i\ti. Evenimentulaavutlocsâmb[t[.}n jurul orei 15.30., Gheorghe D., ]n vârst[ de 43 ani, din Un`eni, ]n timp ce se afla ]n centrullocalit[`ii,fiind]nstare deebrietate\itulburândordinea\ilini\teapublic[,aadresatcuvinte\iexpresiijignitoarepoli`i\tilorafla`i]nexercitareaatribu`iilordeserviciu,]ncercândtotodat[s[-lagreseze fizicpeunuldintreagen`iide poli`ie.Atunci,b[rbatulafost imobilizat\i]nc[tu\atdec[tre poli`i\ti, care l-au condus la sediulPostuluidePoli`ieUn`enipentruefectuareadeverific[ri.Pentruc[acestaacontinuats[semanifesteviolent, a fost solicitat[ o ambulan`[, b[rbatul fiind transportat la SpitalulJude`ean,apoilaSpitalul de Psihiatrie Boto\ani, undeafostinternat.Gheorghe D. este cercetat sub aspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniidesfidareaorganelorjudiciare.(D.R.)


CMYK

5

20iunie2011 Lucr[rilelaCentrulVechivorfifinalizate]ntoamn[.ConformcelordeclaratedeviceprimarulC[t[linAlexa,laoraactual[lucr[rilecelemai avansatesuntlacele18cl[diri,acesteafiindreabilitate]npropor`iede80lasut[.„}nprezentselucreaz[lastrada1Decembrie.Suntunelecl[diri lacarelucr[riledereabilitareaufostdejafinalizate,iarlaaltelemaiestepu`indelucru.Estim[mc[,celtârziu]nlunaseptembrie,CentrulVechi vafifinalizat”,adeclaratC[t[linAlexa.Lafinalulluniiseptembrie,CentrulVechivaficompletreabilitat\imodernizat,]nprezentlucrându-sela unelefinisaje]ninteriorulcl[dirilor,lazonapietonal[\ilaparteadeiluminatpublic.ReabilitareaCentuluiVechiacostat7,6milioanedeeuro, f[r[TVA.Proiectulprevede,pelâng[reabilitareacl[dirilor\iexecutarealucr[rilordereabilitareare`eleideutilit[`i,\irefacerea\iamenajareaa treiparc[ri,dotarecumobilierurban\i]mbun[t[`ireazonelordeacces\ideleg[tur[cualtezoneimportantealeora\ului.(P.R.)

TOPNEWS

Preg[tiri de \antier la Spitalul Jude`ean Pentrubolnaviiinterna`i]nSpitalul Jude`eanva]ncepe calvarulpestecâteva s[pt[mâni.De\i directorulSpitalului «Mavromati»nua precizatcuexactitate cândvor]ncepelucr[riledereabilitare aunit[`iimedicale, esteprobabilca acesteas[demareze ]nlunaiulie.Bolnaviidinmaimulte sec`iivorfi]ngr[m[di`i]nmaipu`ine saloanepentruale creafrontdelucru constructorilor. Cupu`intimp]nurm[,conducerea spitalului a avut o ]ntâlnire cu reprezentan`ii constructorului, pentru a pune la punctdetaliilelegatede]nceperealucr[rilor. „Laaceast[]ntâlnireamdiscutatdesprecumvomproceda cubolnaviipentrualedaposibilitateamuncitorilors[]\ifac[ treab[.Amdeciss[l[s[mconstructorului libere trei etaje s[ ]\ifac[treab[\is[concentr[m bolnavii pe celelalte etaje. Acestea sunt condi`iile, lucrarea trebuie efectuat[ \i nu ai cum altfel. Nici nu poate fi luat[ ]n calcul o alt[ solu`ie. Esteo\ans[unic[pentruspital s[ fie reabilitat, sunt fonduri foartemaricaresealoc[pentru

ca spitalul s[ fie adus la standarde europene”, a declarat OvidiuMimor,directorulSpitalului„Mavromati”. }ngr[m[direa bolnavilor pe câteva etaje pentru a face loc \antierului, ar putea fi o adev[rat[problem[pentruceiinterna`i,]ncondi`iiletemperaturilorcaniculare\ialipseiaparatelor de aer condi`ionat ]n saloane. }npluss-arputeacabolnavii s[fienevoi`is[stea\icâtedoi ]n pat. Conducerea spitalului consider[ ]ns[ c[ bolnavii vor avea condi`ii destul de bune.

Angajatori nepreg[ti`i pentru depunerea online a declara`iilor unice Ultimadeclara`ieunic[pecare agen`iieconomiciomaipotdepunelaghi\eelefinan`elorpubliceesteceaaferent[luniimai,cu termen de depunere pân[ pe 25 iunie. Avertismentul vine din partea reprezentan`ilor Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani, care le reamintesc angajatorilor\ientit[`ilorasimilate acestora c[ de luna viitoare declara`iile unice se vor depune doar ]n format electronic. Cu toate acestea, doar ceva mai mult de o cincime din num[rul angajatorilor \i-a f[cut rost de semn[turielectronice. „Pân[]nprezent,s-au]nregistrat884decereripentruutilizareaunorcertificatedigitalecalificate,ceeace]nseamn[c[doar

aproximativ 20 la sut[ dintre contribuabilii au posibilitatea s[ depun[]nsistemelectronic«Declara`ia privind obliga`iile de plat[acontribu`iilorsociale,impozitul pe venit \i eviden`a nominal[apersoanelorasigurate». }n acest context, recomand[m contribuabililor care ]nc[ nu au ob`inut certificatul digital calificatpentrusemn[turaelectronic[ s[ urgenteze ob`inerea acestuia \i s[ procedeze la depunerea online a declara`iilor fiscale”, a declaratconsiliersuperiorMarta Scutariu, purt[tor de cuvânt al DGFP Boto\ani. Cu un singur certificat se pot semna declara`iile fiscale pentru mai mul`i contribuabili. (Aurora Dimitriu)

„Este o perioad[ din an când avem pu`ine intern[ri. Cei de la`ar[suntocupa`icumuncile câmpului, sunt destule paturi libere la ora asta ]n spital”, a declarat managerul Spitalului „Mavromati”.

«Nu ai cum s[ `ii un bolnav ]n vecin[tatea unui vacarm» }n urm[ cu aproape dou[ luni,vicepre\edinteleConsiliului Jude`ean, Mihai Aro\oaie, acuza conducerea Spitalului

„Mavromati”c[„nuarenimic clar ]n minte” despre cum va trebuis[procedezecupacien`ii ]n momentul ]n care se va da startullucr[rilordemodernizareprinproiectulde14milioanedeeuro. „Nusepoatelucrapeetaje. Cefacemcubolnavii,cusec`iile, unde le ducem, unde le mutam?Maiesteolucraresimilar[]n`ar[\inuaexistatalt[solu`ie,decâtmutareabolnavilor]naltcorpdecl[dire.|i zgomotulvafifoartemare,\i praf...cape\antier.Nuaicum s[ `ii un bolnav ]n condi`iile

astea,]nvecin[tateaacestuivacarm”,declara,cuaproapedou[luni]nurm[,vicepre\edinteleCJ,MihaiAro\oaie.Acesta venea atunci cu propunerea de mutare temporar[ a unor sec`ii ]n cele dou[ etaje libere aleMaternit[`iiBoto\ani. „Nici nu poate fi vorba de a\aceva.Acoloestealt[unitatemedical[,euunulnuamsus`inutniciodat[oastfeldesolu`ie.|tiuc[afostopropunere deacestfel,avansat[decineva delaCJ,darafostexclus[din start”,aprecizat,cucâtevazile ]n urm[, managerul Spitalului “Mavromati”. Despre condi`iile pe care le vor avea bolnavii ]n spital atuncicândtârn[coapelesevor puneped[râmatpere`ii,directorul Mimor nu pare prea ]ngrijorat.Pentruc[nucredec[ sevaajungecabolnaviis[stea câtedoi]npat,acestaspunec[ nu]\ifaceproblemenici]nprivin`a sanc`iunilor pe care Ministerul S[n[t[`ii le preg[te\te pentru nerespectarea condi`iilordespitalizareconformnormelor]nvigoare. }nscurttimp,spitalelevorfi lovite cu amenzi foarte mari pentru internarea a câte doi bolnavi]npatsaupentrulipsa aerului condi`ionat ]n saloane ]n perioadele cu temperaturi caniculare. „Deocamdat[ este un proiect.Maivorbimdespreaceste amenzi când proiectul va devenilege”,amaispusmanagerulSpitaluluiJude`ean. Lucr[rile de modernizare a celeimaimariunit[`imedicale ajude`uluiarurmas[se]ntind[peoperioad[detreianide zile.(AuroraDimitriu)

Cabinetelemedicaleprivate nuvorbanidelaCAS Nici]nacestan,cabinetelemedicaleparticularenus-augr[bit s[]ncheiecontracte cuinstitu`iadeasigur[rides[n[tate,astfel c[boto\[neniinuvor beneficiadeconsulta`iigratuitelaaceste cabinete,dac[sunt asigura`ides[n[tate. De\iadresabilitateapacien`ilor la multe din cabinele medicale privateestetotmaimare,]ncon-

di`iile ]n care la cabinetele de specialitatedinambulatoriilespitalelor se ajunge dup[ perioade dince]ncemailungidea\teptarepelisteledeprogram[ri,la CasadeAsigur[rideS[n[tatenu s-au adresat ]n acest an mai multecabineteparticularepentru ]ncheiereadecontracte. Potrivit pre\edintelui CAS, RodicaHu`uleac,doartreicabinetemedicaledespecialitates-au adresat cu solicit[ri pentru ]ncheierea contractelor pe anul ]n curs. „Sunt cam tot atâtea cabinete care au solicitat s[ ]ncheie contracte cu noi, ca \i anul trecut. Esteuncabinetdeoftalmologie, unuldeneurologie\iunuldene-

frologie.Pur\isimplunuauvenits[]ncheiecontracte.Lanoi, orice furnizor de servicii medicalecaredore\tes[]ncheiecontract este liber s[ depun[ documenta`ia. Trebuie doar s[ ]ndeplineasc[ ni\te crierii. Dac[ le ]ndepline\te,intr[]ncontract”,a declaratRodicaHu`uleac. Medicii care \i-au deschis cabinetemedicaleparticulareevit[ s[aib[deafacecuinstitu`iade asigur[rides[n[tate,]nmajoritatea cazurilor, din cauza controalelorcare„le-arpicapecap” dup[ perfectarea unei astfel de rela`ii.Oricum,ceimaimul`inu s-au plâns de lipsa pacien`ilor, chiarpeperioad[decriz[.(AuroraDimitriu)


6

20iunie2011

TOPNEWS

Ponta:«Dac[B[sescudesfiin`eaz[jude`ele,os[lefacemlaloc».Aflat]ntr-ovizit[laB[ileFiga,VictorPonta, pre\edintelePSD,adeclaratc[dac[B[sescuvadesfiin`ajude`ele,USLlevarefacecândvavenilaputere.Pontanu estedeacordcudesfiin`areajude`elor.„Noi,pestetot,]ntoatejude`ele,sper[mcape17iulies[avemreferendum \is[decid[oameniidac[vors[desfiin`ezeBistri`a-N[s[udsaualtejude`e.Dinpunctulmeudevedere,astanemai lipsea,c[]nrestle-amrezolvatpetoate.Locuridemunc[nu,criz[,toatecele.|ti`icumsespune,cheluluice-imai lipsea?Acums[maidesfiin`eze\ijude`ele.Suntomul`imedeproblemepecareoameniileau\ispercape17iulie s[vin[\is[votezelareferendum,s[fieclarpentrutoat[lumeac[jude`eletrebuies[r[mân[”,adeclaratPonta.

Reorganizarea `[rii, explicat[ de «portocalii» Proiectul de reorganizare administrativ-teritorial[aRomâniei,prezentat depre\edinteleTraianB[sescu\ipromovatdemembriiPDL,aduslaaprigediscu`ii\i,chiar,aproapederupereaalian`eipoliticedelaconducerea `[rii.Dup[câtevazile,auap[rutnoi variantedeproiectedereorganizare, ]ns[partiduldelaguvernarer[mâne fermpepozi`ii.Singuraconcesief[cut[de«portocalii»afostdeaadopta acest proiect f[r[ asumarea r[spunderiiguvernamentale. MembriiPDLBoto\aniauredactat undocument]ncareprezint[avantajeleproiectuluiprezentatdepre\edinteleB[sescu\icritic[,]ntermenidestuldeduri,variantalansat[deUSL. Astfel, ace\tia exemplific[ c[ prin propunereade8jude`es-avrutodebirocratizare\inuunsuper-baron,prin realizarea de 49 de jude`e, conform proiectuluiUSL. „Noi,simplific[m,sociali\tii,]ncarc[notadeplat[aoamenilor”,auscris democrat-liberalii]ndocument. Tot aici sunt critica`i liderii USL, CrinAntonescu\iVictorPontacare audevenit„prizonieriaicelebrilorbaroni”.Astfel,eiac`ioneaz[doarlacomandabaronilorsociali\titrasat[celor doi. „]nt[ri`i «feuda lui Dragnea», «feudaluiOprisan»,«feudaluiNicu\or Constantinescu», «feuda lui Hrebenciuc». Peste aceste feude clasice, Alian`aSocialist[suprapunealte8noi super-feude, regiunea. Condus[ de super-baronul”,seexplic[]naceldocument. A\a cum se arat[ ]n acel material scris, reorganizarea administrativ[ a `[rii,]nformulapropus[dePDL,se vrea\iom[sur[dediminuareacorup`iei.Princompara`ie,ace\tiaarat[ c[sociali\tiipromoveaz[osuper-birocra`ieprincreareadesuper-regiuni controlatedesuper-baroni. „Concret,odezvoltareacorup`iei. Vrems[aducemserviciile\imaiaproape de cet[`ean, pentru ca el s[ parcurg[câtmaipu`inikilometri.]n `ar[trebuies[circulehârtiile,nuoamenii,pentruaob`ineserviciiledecarearenevoie. Pentru serviciile de baz[, fundamentale-\omaj,pensii,s[n[tate-vor r[mâneoficiialeacestorserviciideconcentrate]nmunicipiileactualere\edin`edejude`,astfel]ncâtcet[`eanul s[nufac[unkilometru]npluspentru acesteservicii.Seduclaniveljude`eanmaredoaraceleserviciicarevizeaz[ ]ntreaga zon[, ]n special este vorbadespredezvoltare\ipolitic[de coeren`[ regional[ \i echilibrarea zonelors[race,pentruaputeas[aib[ mai multe resurse financiare”, se arat[]ndocument. Unexemplulconcret]nacestsens, democratliberaliis-aureferitlareducerea masiv[ a birocra`iei \i a institu`iilordeconcentratealestatului. „Avem41deinspectoratedepoli`ie ]nlocs[avem7sau8.Avem41de direc`iiagricole,41dedirec`iisanitare,41dedirec`iidefinan`epublice, bine]nc[rcatealtfel,\.a.m.d.}nconcluzie, nu mergem cu kilometrul ]n pluspentruaneob`ineactele\i]nc[o dat[lespuncelorcarenecritic[:nu seschimb[acteleadouazi,nicibuletinul,nicipermisul,nicipl[cu`elede ]nmatriculareama\inii.Acesteamerg

pân[leexpir[valabilitatea.Cândexpir[buletinul,atunciomul]\ifaceun buletin nou cu noua denumire”, au exemplificatmembriiPDL. }ndocumentsemaifacereferire\i lafaptulc[dac[nusefaceoreorganizareadministrativ[,nusevorprimi banidelaUniuneaEuropeana.Totodat[,actualastructur[afostrealizat[ ]nc[din1968\inuestecompatibil[cu ceea ce se vorbe\te ]n Europa. De aceea,aceast[reform[„pevertical[” a statului nu mai poate fi amânat[, scriuceidinPDL. Unaltmotivalcelorcareaugândit acestproiectdereorganizare,arfic[ jude`elenoastreaudimensiunimici\i, astfelelenupotcontractadirectbani delaUniuneaEuropean[.Deaceea, pentru a putea contracta bani de la Uniunea European[, trebuie s[ ai unit[`iadministrativteritorialecares[ se]ncadreze]nmedie]ntre2,8milioane\i3milioane\icevacapopula`ie. Acesteregiuni,carefacpartedinregu-

lamentul european denumit „NUTS 2”,acesteentit[`ipotdirects[contractezebanidelaUniuneaEuropean[. „Dac[facemacestejude`emari,jude`ele acestea vor putea direct s[ mearg[\is[atrag[banidelabugetul UniuniiEuropene.Ast[zi,trebuies[ fac[prinBucure\ti,cutoatecomplica`iile care apar ]n implementarea unuiasemeneaproiect,cu]ntârzierile derigoare\icugreut[`ile,pentruc[ Bucure\tiulnu\tiecelmaibinecaree prioritateapentrujude`ulx”,autraso concluzieceidinPDL. Maimult,eispunc[nulaBucure\ti trebuiestabilit[prioritatea.Jude`ul,ca entitateteritorial[mare,trebuies[stabileasc[prioritateadedrum,deap[, canalizare,sta`iedeepurare,degroap[ecologic[,ceicarelocuiescacolo \tiucelmaibinecums[atrag[banii. „De la Uniunea European[ \tim urm[torullucru:deexemplu,ProgramulOpera`ionalRegionalare4,3miliardedeeuro.Românianuareniciun Publicitate

programmaimarede5miliardede euro,nicitransporturile,totcamacolo este,pela4,5miliardedeeuro.Asta ecapacitateamaxim[pentruunprogram opera`ional pe care România poates[oaib[.Dac[amfiorganiza`i pejude`emari,unjude`marearputea atragepân[la3miliardedeeuro,el singur.Gândi`i-v[,8jude`edinacestea, mari, cu maxim 3 miliarde de euro,câ`ibaniarputeas[atrag[pe fiecarecomponent[.Deci,]nlocde5 miliardedeeuro,câtatragempentru unprogramlanivelul`[rii,amputea s[multiplic[m8jude`emaricu-hai s[spunem-1,5miliardedeeuro,numaicujum[tate,câ`ibaniamputeas[ aducem ]n `ara noastr[ dac[ facem acestlucru”,auvenitdemocratliberaliicuunexemplu. Suntem printre pu`inele `[ri din UniuneaEuropean[carenuauaceast[ structur[ care s[ se ]ncadreze ]n regimul NUTS 2 din Uniunea European[,cares[atrag[directfonduridelaUniuneaEuropean[. „UniuneaEuropean[seuit[lanoi \i spune «Sunte`i fraieri - ca s[ m[ exprimperomâne\te-c[nufructifica`i avantajul pe care vi-l d[m, s[ ave`ijude`emaimari,cas[aib[capacitateacaelesingures[atrag[banii europeni, s[ nu mai merge`i prin mecanismulbirocraticdelaBucure\ti, dincapitala`[rii,cis[da`iposibilitateaacolocaoameniicarecunosccel mai bine problemele s[ aduc[ bani europeni».Nufacemasta,ne]ngreun[m \ansele de a aducere a banilor europeni ]n România. Nu se poate privilaodezvoltarera`ional[aRomâniei cu unit[`i administrative atât de mici,iarmodulcumseutilizeaz[baniieuropenipeproiectefoartemici]n interiorulunuijude`nuestenimicaltcevadecâtineficien`autiliz[riibanilor europeni”,semaiscrie]ndocument.

MembriiPDLdauunaltexemplu legat de infrastructura jude`ean[ de drumuri care este fracturat[, dup[ cumoarat[proiectelecareaprobate\i caresunt]nderulare. Deaceea,PDLaanun`atc[vasus`ineoricepropunerecarearvenipeo reorganizareajude`elor,ateritoriului ]n8jude`e,actualeleregiunidedezvoltareeconomic[.Asta]ns[vaimplicaofoarteputernic[descentralizare, ]na\afel]ncâtomuldelamunicipiu, delacomun[s[numaiaib[nevoiede avizedelajude`. }nlocdeconclizie,searat[]ndocumentc[prinacestproiectdereorganizareadministrativ-teritorial[aRomâniei, scopul principal este de debirocratizarea\ispargerearela`iilorclientelarecreate]nmaitoatejude`ele`[rii. Dar ca acest proiect s[ poat[ fi adoptatpartiduldelaguvernarearede trecut un mare hop. Acela de a men`ineactualacoali`iedelaconducerea`[rii.]nacestsens,]ndocument se men`ioneaz[ foarte clar faptul c[ UDMRaanun`atc[nuvaplecadela guvernare\ic[voravealocdiscu`ii peplanpoliticpentruaseajungelaun punctcomun. „ParteneriatulPDL-UDMRmerge maideparte.Dere`inut:pre\edintele UDMR, Kelemen Hunor, a repetat faptulc[UDMRnusevaretragedin coali`ia majoritar[. Polemica, fireasc[,dintreceledou[partide,estecao furtun[dintr-unpaharcuap[.PDLva continuadiscu`iilecuUDMR,pebaz[ deargumente.Nunevoropridinacest demers nici organele de propagand[alesociali\tilor,RealitateaTV \iAntena3,nicicalomniiletelevizate alesubalternilorpoliticiailuiPonta\i Antonescu,nicirepro\urilecomunistoide ale lui Ion Iliescu, patronul sociali\tilor”, se ]ncheie documentul redactat de organiza`ia jude`ean[ Boto\aniaPDL.(AdrianDimitriu) Publicitate


20iunie2011 Ginecologul Un doctor citea ]n cabinetul lui.Intr[oblond[\i]ncepes[se dezbrace. }\i ridic[ un pic fusta \iseuit[]ntreb[torladoctor. -Maisus,zicedoctorul.

7 Blondamairidic[fusta]nc[un pic. -Maisus,repet[doctorul. -Câtdesus?]ntreab[blonda. - Domni\oar[, nu ]n`elege`i. Ginecologulesteunetajmaisus.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Pre`negociabillafa`a locului.Telefon:0755.954.430. *Vând2case]naceea\icurte, teren2.500mp,la1kmde ora\.Rela`iilatelefon: 0752.462.120.(G-3)

v^nz[riapartamente *Vând/schimburgent apartament3camere,et.3,63 mp,S[venilorcugarsonier[. Tel.0231.534.519; 0746.277.689.(2131-1) *Vândapartament2camere, 51mp,et.4,zonaPrim[veriicu \arpant[\i]mbun[t[`iri,pre` 30.000Euro,telefon: 0742.806.153.(2137-2)

*Vândapartament3camere, decomandat,toateutilit[`ile,str. Armean[(ARGUS).Pre` 54.000Euro.Telefon: 0768.676.212.(2142-6)

]nchirieri *Primesc]ngazd[,lacas[,3 salaria`i.}nchiriezspa`iu demisol,45mp.Telefon: 0231.515.045;0762.680.835. (2139-1) *}nchiriezapartament3 camere,utilat,mobilat, central[,renovat,270 Euro/lun[,avans10luni, 0740.229.125.(2140-1) *}nchiriezapartament3 camere,ultramodern,inclusiv

aercondi`ionat.Tel. 0752.555.801.(2141-2)

angaj[ri *SCangajeaz[barman.Rela`ii latel.0741.613.142. *SCGECORSRLangajeaz[ gestionar[.Rela`iilatelefon: 0231.511.112pân[laora 16.00.(1)

v^nz[ridiverse *Vând1cuierholcuoglind[, 1u\[sculptat[lemntei.Tel. 0231.584.729.(G-4) *Vândboilerelectric„Tesy”, capacitatea80litri,lapre`ulde 300Ron.Telefon: 0743.071.035.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

20iunie2011

MONDEN

IubitaluiVârciu,atacat[deDJHarra.Actuala\iofostaiubitade-aluiLiviuVârciuaufostprotagonisteleunuiepisod«]ncins»]n CremaSummerClub.DjHarra,ceacareavearoluldeMC,i-af[cutvia`[greaAndreei,iubitaluiVârciu.Pentruc[eraMC-ulevenimentului,luiDJHarrai-arevenitmisiuneadealeprezentalamicrofonpemodele,printreacesteaaflându-se\iiubitaluiVârciu, Andreea.}nmodnormal,actualaiubit[aactorului,manechinulAndreeaBododel,trebuias[urceultimapescen[.Aceastaastrigat-o ]ns[peAndreeamultmairepedeiarbrunetaatrebuits[seconformeze,pentruanudapestecapdesf[\urareaprezent[rii.Harraa mers\imaidepartesipeultimulmanechinl-aprezentat]ntr-unmodinedit:„|iacumurc[pescen[ceamaifrumoas[\ideosebit[ fat[dinaceast[prezentare”,o]n`ep[tur[direct[laAndreeaBododel,careatrecut]ns[pesteaceast[r[utatecuunzâmbetamar.

Labotezulb[iatului, Andraaf[cutfurori Dup[cel-aua\teptatcumult[ner[bdarepemicu`ulDavidAlexandru,Andra\iC[t[linM[ru`[ auorganizatduminic[botezul micu`ului,petrecereaavândloc apoilaAmbasad’Or,]nOtopeni. Debucuriec[]nsfâr\itet[tic,M[ru`[adatpetreceremare,lacareachemataproximativ300deinvita`i-ceeace]lvausturaunpiclaportofel:evenimentul]lcost[]njurde30.000deeuro.Na\iib[ie`elului aufostArpadPaszkany\iiubitasa,AnamariaFeher, iarprintreinvita`is-aunum[rat\iKamara,dintrupa AlbNegru,cuiubitasa. Andra, fericita m[mic[, a purtat o rochie foarte sexy,alb[,iarC[t[linuncostumcusacounegru\i pantalonibej. Pelâng[faptulc[erapentruprimadat[cândmicu`ulDavidestes-aar[tatpresei,aten`iaziari\tilor\ia invita`ilorafostatras[de`inutadoamneiM[ru`[care erafoarte...provocatoare. }mbr[cat[cuorochiefoartescurt[\ifoartedecoltat[\i]nc[l`at[cuoperechedepantofiChristianLouboutin,Andraaf[cutfuroriprintredoamnele\idomni\oareleprezentelaeveniment\i\i-aeclipsatna\a cu`inutasa.Maimult,artistaaafi\atostaredeeuforie,fiindfoartezâmbitoare\iatent[cutoat[lumea. Dac[imediatdup[na\tere,corpulAndreiavea]nc[ povarakilogramelor]nplus,so`iarealizatoruluiTV C[t[linM[ru`[arevenitladimensiuniperfecte. Rochi`ascurt[pecareapurtat-olabotezal[satla vedere un corp foarte bine lucrat \i nu ne r[mâne decâts[ne]ntreb[mceregimminuneaurmatAndra. Dac[la]nceputurilerela`ieieicuprezentatorulemisiunii„HappyHour”,interpretaafi\a`inutecumin-

Loredana Chivu s-a dezbr[cat pentru 5.000 de euro ApetisantaLoredanaChivu aacceptats[fieimaginea unuimagazinvirtualde costumedebaie\is-al[sat fotografiat[]ntoat[splendoareaei]nschimbulsumeide5.000deeuro. Fostaasistent[aluiDanCapatos dela„Unshowp[c[tos”difuzatde Antena1,\i-aetalatcorpuleitunat, darperfect,]ntr-oseriedefotografii incendiare\iadevenitimagineamagazinului starshainers.ro. Loredana Chivu, care intrase de ceva vreme ]ntr-uncondeumbr[,adoveditc[, de\inusemaibucur[depopularitatedeacumcâ`ivaani,\ties[-\ivând[imagineafoartebine\i,conform surselor noastre a negociat un contractextremedeavantajospentrua-\i asocial imaginea cu magazinul virtual.Astfel,eava]ncasalunarunonorariude5.000deeuro,sum[]ncareafostinclus[\i\edin`afotoextremedesexy,realizat[zileletrecute,la opiscin[]naerliberdinCapital[.

Oreste: «Pictorialul Oanei Z[voranu mi-a ]ntors stomacul pe dos» Invitat]nemisiunea «AgentulVIP», cunoscutulrealizator deteleviziuneOreste \i-adatcup[rerea]n privin`aOaneiZ[voranu\iarela`iei acesteiacumamaei.

`ele,care]ipuneau]nvaloaretrupul,darnuotransformau]ntr-ofemeiefatal[,acum,decândestem[ritat[,Andraa]nceputs[fiemai]ndr[znea`[. Ajutat[\idebustulcarei-acrescut]nmodsim`itor ]ntimpulsarcinii,cânt[rea`aadopt[vestimenta`iinu doar sexy, ci de-a dreptul provocatoare. Aceasta a fostvizibil\ilabotezulmicu`uluiDavid,cândAndra a]mbr[catorochiealb[,extremdescurt[,carear[ta câtdebine\i-arevenitdup[na\tere,dar\ifoartedecoltat[,demonstrândc[bustulis-am[ritcucâteva numere.

Prezentatorul emisiunii „Codul lui Oreste” sus`ine cut[riec[Oananuseafl[ pe drumul cel bun \i c[ efectele dezechilibrului s[u o vor marca mai târziu. „Chiar dac[ mama ei, s[ spunem,esteopersoan[]ngrozitoare, e mama ei }n momentul]ncareur[\tipe cineva,`ii]ntineodoz[de venin. Cum s[ te sim`i bine,cums[-`ig[se\tiechilibruldac[ai]ntinemercur? Edezechilibrat[(...)Când nu face pictoriale ]ngrozi-

toare cu crucifixul ]ntre sâni, merge la biseric[. Dac[ tot merge, ce spune poruncaluiDumnezeu?Nu spunecinste\te-lpetat[lt[u \i pe mama ta? }mi pare r[u, dar Oana are mult de lucrat cu ea”, a afirmat OresteTeodorescu,de\i,]n final,arecunoscutc[esteo fat[ frumoas[, de\teapt[ \i foartemi\to.Sfatulacestuia c[treOanaafostcaaceasta s[ ia o pauz[ pentru a se lini\ti\ia-\ipuneordine]n gânduri.

Evenimente de Botosani nr.1899  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you