Page 1

CMYK

Materialedeconstruc`iipentru caselesinistra`ilor,]naten`iaPoli`iei EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 5

Problemelela furnizareaapei pun\efiidela NovaApaserv ladatexplica`ii Pag. 2

AnulVII•nr.116(1898)•Vineri,17iunie2011•8pagini

Descinderi la Dorohoi ]ntr-un dosar de contraband[ cu `ig[ri

Undorohoianafost«s[ltat»ieride masca`i,]ncadruluneiampleac`iuni, desf[\urat[simultan]nmaimultejude`e, pentrudestructurareauneire`eledetraficde`ig[ri.De\ilaDorohoipoli`i\tiiau descins]ndou[loca`ii,numaiosingur[ persoan[afostre`inut[\idus[la Suceavapentruaudieri. Pagina 3

Glum[ proast[pe seamaunui profesor boto\[nean Pagina 4


2

17iunie2011

TOPNEWS

Vremease]nc[lze\te]ntoateregiunile`[rii.Vremear[coroas[pares[]\iialarevederedelanoiodat[cuaerulcalddinspre sudul\isud-vestulEuropeicareporne\te]nc[dejoispreteritoriul`[riinoastre.Cualtecuvinte,temperaturaaeruluicre\te. Odat[ pornit[c[ldura,cuptorulsetot]ncinge.Vremease]nc[lze\tevinerilaamiaz[cândmercurulvaindicavalori]ntre25\i32de grade,darsprecâmpieeposibilcamaximeles[fiemaimaride32degrade.Soareleegeneros,a\adar,\idoarspremuntedup[ mas[s[maideacâteoploaiepeicipecolo,]nso`it[defulgere,tunete\icevavânt.Sâmb[t[razelesoarelui]nc[lzescatmosfera f[r[dreptdeapelpân[lavalorimaximedela26-29degradepelitoral\i32-33degrade]nzoneledecâmpie.Apar]ns[primele semnedeschimbare:sprenord-vestnoriisetotadun[,vinploi,posibilgrindin[,iarvântulpoateluainclusivaspectdevijelie.

Problemele la furnizarea apei pun \efii de la Nova Apaserv la dat explica`ii Dincauzaavariilor dinultimelezile, produselamagistraladeap[dela Leorda,\efiiSociet[`iiNovaApaserv vortrebuis[dea explica`iilaInstitu`iaPrefectului\is[ prezinte\isolu`iila problemeledela magistral[.Deastfeldeavarii]ns[, boto\[neniiprobabilc[nuvorduce lips[nici]nlunile urm[toare. La sfâr\itul \edin`ei Comitetului pentru Situa`ii de Urgen`[, prefectul Cristian Roman i-a cerut directorului Maricel Georgescu s[ ]i explice din ce motiv boto\[neniiautotsuportat]ntreruperi deap[]nultimas[pt[mân[\i cem[suriiasocietateadistribuitoare de ap[ pentru ca aceast[situa`ies[seschimbe. Pentru c[ directorul de la

Nova Apaserv a ]nceput un \irdeexplica`iitehnice,prefectul i-a ]ntrerupt prezentarea \i i-a dat „tem[” pentru s[pt[mânaviitoare. Reprezentantul Guvernului ]nteritoriui-atrasatsarcin[ s[]iprezinteunraportdetaliat privind problemele de la aceast[ magistral[ care alimenteaz[ municipiul cu ap[ \ice„plandeb[taie”are]n aceast[ situa`ie conducerea

societ[`ii.Raportultrebuiefinalizat ]n cel mult o s[pt[mân[. „Dac[se]ntâmpl[a\aceva vara, când apa are 15-20 de grade, la ce s[ ne a\tept[m atuncilaiarn[?Seinvestesco mul`imedebani]nora\\ios[ r[mânemcuinstala`iinoi\icu conductarupt[\icualunec[ri deteren]nzonaLeorda.St[m \i m[sur[m cu micrometrul cum fuge conducta. Trebuie

g[sit[osolu`ie”,is-aadresat prefectul directorului de la NovaApaServ. DinceledeclaratededirectorulMaricelGeorgescu,probabil c[ boto\[nenii vor mai aveadesuferitdincauzaunor avariilaconductadelaLeorda, pentru c[ repara`iile vor ]ncepe „cel târziu la anul”, dup[ cum s-a exprimat chiar directorul societ[`ii Nova Apaserv.(AuroraDimitriu)

Consilieriijude`eniaiUSLvorreferendum petemareorganiz[riiteritoriale

Consilieriijude`eniaiUSLvor cere supunerii dezbaterii la urm[toarea \edin`[ organizarea

unui referendum pentru a afla opinia popula`iei ]n privin`a reorganiz[riiteritoriale.Anun`ul

afostf[cutdepre\edintelePSD Gheorghe Marcu, care a cerut colegilordealian`[s[completeze argumenta`ia ]n favoarea organiz[riireferendumului. „Am]ncercats[ajut[mconsilieriijude`eni,amcreatoexpunere de motive care s[ stea la baza referendumului jude`ean, avem aceste date. Voi ]nainta proiectul colegilor jude`eni ca domniile lor s[ depun[ cât mai repede]nCJs[fiematerializat. Vomsolicitacolegilorliberalis[ vin[ \i dumnealor cu anumite argumente la aceast[ expunere de motive prezentate de noi”, a spusGheorgheMarcu. Mihai ~âbuleac, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani,a declarat c[ dac[ cererea va fi ]naintat[,sevarespectalegea. „}n legea privind organizarea \i desf[\urarea referendumului am constatat c[ ]ntr-adev[r, o asemenea tem[, organizarea referendumului este obligatorie. Amconstatatdeasemeneac[au tot dreptul minimum o treime

dintre consilieri s[ solicite ini`ierea unui referendum. Dac[ seva]ntâmplalucrulacestavom aplicaproceduralegal[pentruc[ nuexist[alt[solu`ie”,aprecizat ~âbuleac. Mai mult, pre\edintele CJ Boto\ani a reiterat ideea conformc[reiareorganizareateritorial[ este un fals subiect. „Nu cred ]n problema aceasta. Consider c[ este o tem[ fals[, neoportun[ \i care dezavantajeaz[ cet[`enii jude`ului Boto\ani. Acesta este motivul pentru care eu am avut pân[ acum dorin`a de a-mi exprima punctul de vedere. Nu sunt un oponentalac`iunilorderulatede Guvern,ceeaceamf[cuteunu reprezint[altcevadecâtexercitarealibert[`iidreptuluilaopiniei \i o obliga`ie fa`[ de cet[`enii jude`uluiBoto\anicarem-auales \icarearfidezavantaja`ifoarte tare de un asemenea proces”, a declarat Mihai ~âbuleac.  (D[nu`Rotariu)

Grab[ la ]nscrierea la titularizare }n primele dou[ zile de cândau]nceput]nscrierile pentru examenul de titularizareaufostdepuse70de dosare. Din cele declarate de Daniel Cojocaru, inspector \colar responsabil cu managementul resurselor umane din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) la nivelul jude`uluisuntpeste180deposturi titularizabile pentru anul\colarviitor.„Centrul pentru primirea dosarelor este la Colegiul Laurian, iarconcursulsevasus`ine la Colegiul Laurian \i |coala10”,adeclaratDaniel Cojocaru. Depunerea dosarelor are loc ]ntre 14 \i 24 iunie la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, urmând ca pe 13 iulie s[ aib[locconcursulunicde titularizare. Subiectele \i baremele de evaluare au fost elaborate de Centrul Na`ional de Evaluare \i Examinare, iar corectarea vaavealoc]ncentrelezonale din `ar[. (Petronela Rotariu)

CJ a acumulat datorii de 3,3 milioane lei Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean,aadmisfaptulc[institu`ia pe care o conduce aredatoriide3,3milioane lei, situa`ie prezentat[ ]n urm[cucevazile]nurm[ de prefect, ]ns[ a spus c[ vina apar`ine Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani.Maiexact,institu`ia amintit[ nu a virat banii spitalelor, unit[`i ce sunt]nsubordineaCJ-ului, situa`ie ]n care arieratele auajuns]ncurteaconsiliului.„Arieratelelasfâr\itul lunii mai sunt de 3,3 milioane lei la nivelul Consiliului Jude`ean, dar nu sunt generate de proasta administra`ielocal[,sereg[sescaproapeexclusivla spitale \i sunt determinate defaptulc[acesteinstitu`ii nuaubeneficiatdeplatala timpasumelorcontractate de Casa de Asigur[ri de S[n[tate”,adeclaratMihai ~âbuleac.(D.R.)


3

17iunie2011 A]nc[rcatoton[de`i`ei]ntr-unLogan.Unb[rbatde31deani dincomunaarge\ean[Cocuafostprinscuaproapeoton[de`i`ei ]nbidoanepecarele-a]ndesat]nma\inapecareoconducea,o DaciaLogan. |oferulle-adeclaratpoli`i\tilorc[acump[ratcombustibilul,]ns[nuapututdovedicuniciunfeldedocumente,astfelc[]nc[rc[turai-afostconfiscat[,iarelesteacumanchetat.

ESEN~IAL

Descinderi la Dorohoi ]ntr-un dosar de contraband[ cu `ig[ri Undorohoianafost «s[ltat»ieridemasca`i,]ncadrulunei ampleac`iuni,desf[\urat[simultan]n maimultejude`e, pentrudestructurareauneire`eledetraficde`ig[ri.De\ila Dorohoipoli`i\tiiau descins]ndou[loca`ii,numaiosingur[ persoan[afostre`inut[\idus[laSuceavapentruaudieri. Potrivit anchetatorilor, din re`ea f[ceau parte un jandarm din Suceava, un poli`ist din localitateaSiret\iunconsilier local din Gr[mâ\ti, gruparea num[rândnumaipu`inde164 depersoane.Acesteaerauimplicate]ndiferitegrade]ncontrabanda cu `ig[ri aduse din RepublicaMoldova\iUcraina ]nRomânia. Dorohoianul re`inut, Daniel VasileI,afostduslaSuceava pentruafiaudiatdeprocurorii Direc`iei de Investigare a In-

frac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT), dup[ ce la domiciliul acestuia au fost g[site aproximativ500depachetede`ig[ri, maimultetelefoanemobile\io sta`iedeemisierecep`ie. Potrivitunorsurseapropiate anchetatorilor, dorohoianul ]\i punea la dispozi`ie locuin`a grup[rii,laelfiindundepozit de`ig[ridecontraband[,]naintedeafiscoaselavânzarepe pia`aneagr[.

143 de perchezi`ii pentru destructurarea grupului infrac`ional Procurorii DIICOT - ServiciulTeritorialSuceavaaucerut un total de 143 de perchezi`ii domiciliare,dincare125]njude`ulSuceava,12]nmunicipiul Bucure\ti, 4 ]n jude`ul Constan`a\idou[]njude`ulBoto\ani, pentru destructurarea unuigrupinfrac`ionalorganizat

transna`ional, constituit din cet[`eni români dar \i ucraineni. Maiexact,seefectueaz[cercet[rifa`[deunnum[rde167 de ]nvinui`i, ]n sarcina c[rora se re`ine c[ au introdus ilegal pe teritoriul României, peste frontieraverdesauprinPunctuldeTrecerealFrontiereiSiret,cantit[`i]nsemnatede`igarete provenind din Republica Moldova\iUcraina. LasediulDIICOT-Serviciul TeritorialSuceavaaufostduse 180 de persoane ]n vederea audierii\ilu[riim[surilorlegale, anchetatorii precizând c[ num[rulcelorre`inu`iarputea cre\te. Amploarea ac`iunii a necesitat \i o desf[\urare de for`epem[sur[. „Cercet[rileaufostefectuate ]mpreun[ cu ofi`eri de poli`ie dincadrulIPJSuceava,BCCO Suceava,IJPFSuceava,BCCO Ia\i,Bac[u,Gala`i\ilucr[tori dincadrulBMJBac[u,IJJSuceava\iSIRSuceava\iBoto\ani. Suportul tehnic \i informativalac`iuniiafostasigurat dec[treSRI,DGIPI,DSOI”, se arat[ ]n comunicatul oficial al procurorilor DIICOT. (D[nu`Rotariu)

Disponibiliz[rile]iocolescpe pompieriiboto\[neni Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU)Boto\aninuvatrimiteoameni]n\omaj. }nprivin`arestructur[rilor,pompieriiboto\[nenisepotdeclaramul`umi`i.DelaconducereaMinisteruluiAdministra`iei\iInternelorli s-adatde]n`elesc[suntpreapu`iniangaja`i pentru a se mai opera disponibiliz[ri ]n Boto\ani. „Chiar acum am avut video-conferin`[ cu inspectorulgeneral\icupersoanedinconducerea ministerului. S-au elaborat la nivelul structurilordeurgen`[profesionisteni\tecriterii,pentrucacet[`eniidinBoto\anisaudin oricarejude`al`[riis[nufiediscrimina`ifa`[ dealtejude`e.Nuserealizeaz[acumaceast[ echitate peste tot, dar oricum, lucrurile se a\eaz[.Noi,caresuntemcuunnivelde]ncadrareextremdesc[zutfa`[dealtejude`e,se pare c[ nu vom avea oameni pe care s[ ]i for`[m s[ plece din sistem”, declara, ieri, colonelulRaduAnton,\efulISUBoto\ani. }n jude`ul Boto\ani, ]ncadrarea este de 0,9 pompierilamiadelocuitori,]ncondi`ii]ncare suntjude`ecareau\i2,3angaja`iISUlamia delocuitori.Mediana`ional[estede1,4pompierilamiadelocuitori.(AuroraDimitriu)

R[nit ]n timp ce lucra la tencuirea unei biserici Undorohoianaajunslaspitalcuuntraumatism\iofractur[ dup[ ce a c[zut de pe o schel[,]ntimpcelucralatencuireauneibiserici.Pentruc[ b[rbatul,]nvârst[de50deani lucra ca voluntar, f[r[ vreun acord scris, accidentul nu a putut fi catalogat drept accidentdemunc[.Joi,VasileG. seaflapeoschel[delemn,la o ]n[l`ime de aproximativ 6 metri,pentruatencuiobiseric[aflat[]ncartierulSatNou dinmunicipiulDorohoi.Laun moment dat, f[când un pas gre\it, b[rbatul s-a dezechilibrat \i a c[zut, suferind un traumatismlaum[rulstâng.A fost dus de o ambulan`[ la SpitaluldinDorohoi,deunde a fost transferat la Spitalul Jude`eandeUrgen`e„Mavromati” unde a fost internat ]n cadrulsec`ieideortopedie.|i poli`i\tii au f[cut cercet[ri ]n privin`a acestui accident, stabilindu-se c[ nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei faptepenale.(D[nu`R.)

Se reia goana dup[ maidanezii din Boto\ani Deieri,afostreluat[activitatea de prindere a câinilor maidanezidepestr[zilemunicipiuluiBoto\ani.DinceledeclaratedeEugen~urcanu,directorul Serviciului Public de AdministrareBazeSportive\i ZoneAgrement(SPABSZA), ]nperioada]ncareaceast[activitate a fost suspendat[ au fost primite reclama`ii de la boto\[neni. „}n intervalul ]n care activitatea de prindere a câinilordepestr[ziafostsuspendat[,amprimitzecidereclama`iidelacet[`eniinemul`umi`i de num[rul mare de câinidepestr[zilemunicipiului. Activitatea a fost reluat[ dejoi,dup[termenullegalce trebuia s[ treac[ de la dezinfec`ie”, a spus Eugen ~urcanu.Dup[cele28deziledela dezinfec`iaceafostf[cut[]n urmafocaruluidejigodie,câiniivagabonzidepestr[ziledin municipiulBoto\anivorajungelapadoc.De\ipadoculvafi redeschis, autorit[`ile locale nu\tiucusiguran`[caresunt persoanelecevorasiguraasisten`a medical[. Florin Ghiorghi`[,viceprimarulmunicipiului,sus`inec[mediculveterinarDumitruJit[reanus-apensionat. }n acela\i timp, nu se \tie dac[ medicul Cristian Pancuvamaidoris[continue colaborarea cu SPABSZA. (PetronelaRotariu)


CMYK

4

17iunie2011

TOPNEWS

Tri\atullaexamenedevineimposibildatorit[tehnologiei.}nzilelenoastretehnologiamodern[format[dincamerevideominiaturale,smartphone-uri\iinternetulaccesatdepetelefoanelemobileofer[ometod[ideal[pentruatri\a\ipentruaprimir[spunsurilaexamene. Programele dezvoltatedemaimultefirmedeexaminaredinSUAdetecteaz[tri\atulprincalculareaprobabilit[`iicatiparulr[spunsuriloroferitedecelexaminats[fieatinspec[icorecte,potrivitdescopera.ro.Unr[spunscorectesteunr[spunscorect,iarcuexcep`iacazului]ncareuncandidatcare ar[spunscorectlatoate]ntreb[rile,tiparulder[spunsuricorecte\igre\itepoateoferiindiciiasupracolabor[riicual`istuden`isaucuprofesorul.Dac[modelulr[spunsuriloradoicandida`iestesimilarsauidentic,programulvaaten`ionaacestlucruprintr-unmarcaj.}ncazul]ncare exist[maimultdedoicandida`icutiparurider[spunsurisimilare,software-ulcompaniilordeexaminarevadescopericuu\urin`[acestlucru.

Glum[ proast[ pe seama unui profesor boto\[nean Glum[proast[f[cut[lanum[ruldetelefongratuitpusla dispozi`iaMinisteruluiEduca`ieipentru problemeledelaBacalaureat.Apelulf[cutmar`ireclamac[ ]ntr-unuldintrecentreledeexamende laBoto\ani,unprofesordincomisiade examenavenitbeat. Atunci reprezentan`ii ministeruluianun`auc[vorfaceverific[ripentruaafladac[profesorulveneabeatdeobiceila ore sau asta s-a ]ntâmplat numailaBacalaureat. LaInspectoratul|colarJude`ean(I|J)nuafostprimitnici untelefondelaministerprin care s[ fie anun`at acest incident\ieventualefectuareaunor verific[ri. „Ministerul prime\te telefonul,ministerul]nregistreaz[,\i dac[vedecevanetrimitenou[ adres[ de cercetare. Neavând trimis[adres[decercetare,]nseamn[ c[ a fost o glum[ proast[, nu avem ce face. Eu nupots[tragpenimenilar[spunderesaus[m[duclacine-

vaanume,pentruc[ar]nsemna s[ fiu pe urm[ acuzat[ de calomnie. Prinde orbul, scoate-i ochii”,aspusinspectorul\colar Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat. Aceasta a men`ionat c[ ministerul ar fi trebuit s[ anun`e ]n momentul ]n care a primit respectivultelefon,pentruase puteafaceverific[ri]naceea\i zi.„Omulrespectiv,reclamat, s-ar putea s[ fi fost diabetic, dac[ a fost adev[rat. Dac[ e diabetic,mergunpic]nstânga,

dreapta.S[fifostbolnav,s[fi fostfoarteobosit,eperioad[de examen,de]ncheieredemedii \idesfâr\itdean\colar,toat[ lumeaafostunpicame`it[de cap.Suntmultedef[cut.Poate afostoglum[proast[aelevului, s[ vad[ dac[ func`ioneaz[ aceltelverde.Nuse\tiecinea sunat,elevsauadult.Nuse\tie nimic, s-a dat telefon, ce-am aflat\inoidinziare.Oricum, ministerul,]nmomentul]ncare prime\te un telefon de acest gen\iaretoatedatele,trimite laInspectoratecas[cercet[m,

s[lu[mm[surilenecesare\is[ comunic[m.Noinuamprimit nimic.Totdeaunacândafosto problem[ de acest gen, fie pe evaluare, fie pe Bacalaureat, primeam, cercetam, spuneam \i presei, c[ nu `inem ascuns nimic.S-atrezituncopilcarea fost nervos, probabil, sau a vruts[fac[oglum[,sauavrut s[ vad[ dac[ func`ioneaz[ tel verde. A v[zut c[ func`ioneaz[. C[ se iau ]n considerare. Darnuofidattoatedatele,nu \tiu”, a ad[ugat vicepre\edintelecomisieijude`enedebacalaureat. Num[rul apelurilor la linia telefonic[ special[ va cre\te semnificativ]nperioada]ncare sevorsus`ineprobeledeexamen scrise, anticipeaz[ reprezentan`ii ministerului. Probele scrisevoravealoc]nintervalul 27 iunie-1 iulie. Ministerul Educa`iei a alocat linia TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cet[`enii pot semnalaoriceneregul[constatat[]norganizarea\iderularea examenului na`ional de bacalaureat.Reprezentan`iiministeruluilereamintescp[rin`ilorc[ examenul este gratuit pentru eleviiclaseiaXII-a\ilesolicit[ s[semnalezelanum[rulamintit orice situa`ie ]n care le-au fost ceru`i bani pentru organizarea examenului sau pentru protocol.(PetronelaRotariu)

Declara`iiledeavereleaduc necazuriunor\efi |efiideinstitu`iideconcentrate carenu\i-auafi\atpân[ieri pesite-urideclara`iiledeavere vorfaceobiectulunorsesiz[ri laANI.„Azieratermenul final.Ast[zieraultimazicând trebuiaus[lepublice.EupersonalvoisesizaANI]ncazul celorcarenu\i-aupublicat declara`iiledeavere\ideinterese”,avertiza,ieri,prefectul CristianRoman(foto). Prefectul a anun`at c[ urma s[ verifice chiar ]n cursul zilei de ieri dac[ site-urile institu`iilor publice func`ioneaz[ \i dac[ pe acestea se reg[sesc \i declara`iile de avere

aletuturorcelordinconducereainstitu`iilor descentralizate boto\[nene. De altfel, avertiz[rile]ndreptatespredirectoriiinstitu`iilor deconcentrate au ]nceput cu aproape trei s[pt[mâni]nurm[. „Cu mâna mea fac sesizare la Agen`ia Na`ional[deIntegritatedac[nug[sescpostate pe site-uri declara`iile de avere \i de intereselatermenulstabilitdelege.Crede`im[c[nuesteunlucrucomods[daicusubsemnatul”,liseadresaprefectuldirectorilor de institu`ii prezen`i la \edin`a de Consiliu Consultativdelasfâr\itulluniitrecute. La acea dat[, unii directori au venit cu scuzac[nuausite-urisauc[acesteanusunt ]n stare func`ional[. Scuza nu a `inut, iar directoriiaufostsf[tui`is[fac[ce\tiupentrucala15iunieinstitu`iilepecareleconducs[aib[site-uriiarpeacesteas[fiepostate declara`iile, „ca s[ \tie lumea câ`i bani fac”.(AuroraDimitriu)

7 kilometri de drum reabilita`i cu 18 milioane lei Consiliul Jude`ean Boto\ani a recep`ionatzileletrecuteolucrare, modernizarea DJ 294 Mih[l[\eni-DN24C,prinProgramului Opera`ional Regional 2007-2013,fiindvorbade7kilometridedrum.Proiectulaavutovaloaretotal[de18,01milioanelei,fiindfinan`atdec[tre Uniunea European[, prin FEDR, ]n propor`ie de 86,5 la sut[,deGuvernulRomâniei,cu unprocentde11,5lasut[,\icofinan`atdec[treConsiliulJude`ean Boto\ani cu 2 la sut[ din valoarea proiectului. Obiectivul generalalproiectuluiareprezentat ]mbun[t[`irea accesibilit[`ii regiunii Nord-Est c[tre \i dinspre celelalte regiuni ale României]nspecialcre\teriiaccesibilit[`iispre\idinspreVamaStânca-Coste\ti,caovariant[laruta actual[detransportrutier.„Realizarea acestui obiectiv are ca scop cre\terea economic[ a zonei respective, prin modernizareainfrastructurii.Odatacureabilitarea drumului jude`ean DJ 294dindrumulna`ionalDN29 pân[ ]n localitatea Gulioaia \i modernizarea tronsonului din localitateaDângenipân[]nlocalitatea Mihala\eni, 12,4 km, vom ob`ine o variant[ de drum c[trepunctulvamalStânca-Coste\ti,multmaiscurt[dar\imult mai bun[ din punct de vedere tehnic. Este \tiut faptul c[ pe drumulna`ionalsuntmaimulte por`iuni cu alunec[ri de teren, aducaminteaicideDealul-Mare iar accesul c[tre \tef[ne\ti este unchin”,aafirmatMihai~âbuleacpre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani.(D.Rotariu)

Str[zile Boto\aniului «]nghit» milioane de lei Repara`iile la str[zile municipiuluiBoto\anicost[municipalitatea]nacestanpeste\asemilioanedelei.Dinceledeclaratede Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani, pân[ acums-aucheltuit1,8milioane deleipentrurepara`ii.]nacela\i timp, pe efectuarea marcajelor rutieres-aumaidus240.000de lei.„Noiamcheltuitpân[lamomentul de fa`[ aproximativ 1,8 milioanedeleilacapitolulrepara`iistr[zi,plusal`i240.000lei pentru marcaje rutiere. De asemenea,avemangajatelucr[ride ]nc[2milioanedelei.Cusiguran`[laacestcapitolvormaifi modific[ri bugetare, pentru c[ nupo`icu4milioaneleir[ma\i s[acoperiacestcapitol.Cusiguran`[ vor fi rectific[ri bugetare pozitive”, a declarat Florin Ghiorghi`[.Fa`[de2011,]nanii anteriori, aloc[rile bugetare au fostmultmaimari.Anultrecut, suma alocat[ pentru repara`ii a fost de \apte milioane de lei. (PetronelaRotariu)


CMYK

5

17iunie2011 Uncopilare30dedegete.Uncopildeunan\itreilunidinIndia,afostdus zileletrecutelamedic,detat[ls[u,pentruaseg[siometod[princares[ scapededegetele]npluspecareleare\ilamâini\ilapicioare. MiculAkshat are30dedegete]ntotal,câte7lafiecaremân[\icâte8lafiecarepicior.Mai mul`idoctoriauorganizatoconferin`[]nNewDelhi,undeauvorbitdespre polidactilie\icumpoatefitratat[.Dup[cevafianalizatcazulpu\tiului,acesta vafipreg[titpentruopera`iuneadeeliminareadegetelorcaresunt]nplus.

TOPNEWS

Materiale de construc`ii pentru casele sinistra`ilor, ]n aten`ia Poli`iei Controluldispusdinordinulprefectuluiladepoziteledemateriale deconstruc`iipentrucaselesinistra`ilorvafiurmatdesesizarea Poli`iei\iaParchetului.Celpu`inastaaanun`atieriprefectul CristianRoman,dup[prezentarearaportuluiasupraacestui control,]ncadrulComisieiJude`enepentruSitua`iideUrgen`[. Inventarierearealizat[lamaterialelede construc`ii pentru casele sinistra`ilor a scos la iveal[ dezordine ]n gestionarea acestormateriale,lipsuridindepozitelede laDorohoi.|inuestevorbadecantit[`i neglijabile, ci de tone de materiale. Aproape1.000demetricubidecherestea, 5tonedevar,24tonedearm[tur[,circa 2.000metrip[tra`idepl[ci,vreo3.000de metricubidenisip\ipeste10.000metri cubidec[r[mid[s-arp[rea,laoprim[ inventariere,c[audisp[rutdindepozit.

„Vom sesiza institu`iile abilitate, acestea fiind]nm[sur[s[stabileasc[ces-a]ntâmplat acolo”,adeclaratprefectulCristianRoman. ColonelulRaduAnton,\efulInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[,asubliniat c[pentruclarificareasitua`ieivorfisesizate\iCurteadeConturi\iGardaFinanciar[,caresunt]nm[sur[s[fac[overificare am[nun`it[asitua`ieiprivindmaterialelede construc`iipentrucaselesinistra`ilor.

„Noi nu acuz[m pe cineva, nu putem acuzapenimeni.Ceeste]nacestraporteste oconstatarelaprimavedere,oconstatare operativ[”,aspuscolonelulRaduAnton. De altfel, ]n raportul comisiei care a f[cutverific[riles-aconsemnatc[„declara`iile de ]nceput de inventar nu au fost completatetotalsaupar`ialdegestionari cudatelesolicitate]nformular(nuaufost trecute ultimele documente de intra-

re/ie\ire din gestiune, nu s-a specificat faptulc[ausaunuaueliberatbunurif[r[ documente legale, au sau nu au plusuri sauminusuri]ngestiune). }nacela\iraportsearat[c[gestionariinu auprezentatlatimptoatedocumentelede ie\iredingestiune,s-ausemnatdocumente deintrare]ngestiune]ncruci\at,gestionarii nu au prezentat documente justificative pentrucantit[`ilelips[lainventar. Deasemenea,semaimen`ioneaz[c[, „analizând centralizatoarele cu materiale distribuite persoanelor fizice \i firmelor deconstruc`ii,s-aconstatatc[unelematerialeaufostdistribuitepestenecesarulstabilit prin HG 708/2010, altele sub acest necesar”. Având]nvederec[uneledocumentede ie\ireamaterialelordindepoziteaufost prezentateulteriorinventarierii\ivalorific[rii inventarului, comisia de control propuneonou[inventariere.Controlula fost]nceput]nlunamai\ifinalizatrecent. (AuroraDimitriu)

Publicitate

Mihai ~âbuleac: «Jum[tatedin oameniicucare m-am]ntâlnit auplâns» Mihai ~âbuleac, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani,a r[spuns celor ce l-au acuzat c[ mergeprinjude`pentrua-\iface campanieelectoral[,spunândc[ discu`iilecuoameniisuntunfactordecare`inecont]nadministrareajude`ului.~âbuleacarespinsfaptulc[s-arafla]ncampanieelectoral[,spunândc[majoritatea celor ce discut[ cu el au probleme sociale sau de natur[ administrativ[, acestora neputându-li-ser[spundecuvota`ipe cinevaanume. „La Dorohoi jum[tate din oameniicucarem-am]ntâlnitau plâns din cauza problemelor pe care le au. |i nu i-am consolat spunându-le vota`i pe cineva anume. Cel mai urât lucru este s[ ar[t[m cu degetul pe altul. Fiecare trebuie s[-\i vad[ de treaba lui. Apelul pe care ]l fac este buna-]n`elegere. S[ nu anihil[mceeaceebinedef[cut.Ce arvreacineva,s[m[z[vor[sc]n birou\is[nuvorbesccuoamenii. M[car ]i ascult, m[car pricep eu, ca \i reprezentat al lor, careestesitua`ia\i]nfunc`iede asta ]mi canalizez ac`iunile”, a `inut s[ precizeze ~âbuleac. (D[nu`R.)


6

17iunie2011

TOPNEWS

Afuratcutiamileidintr-unmagazin.Nuconteaz[deundepotfifura`i banii,atâtatimpcâtnusuntmunci`i.Recent,uninfractoraplecatcutot cucutiamilei,dintr-unsupermarketb[c[uan. Unb[rbatdinOne\tia intrat]ntr-unsupermarket,Nevila,\iafuratcutiapentrudona`iidelauna dincase,relateaz[bacau.netB[rbatulainspectatlocul]naintes[opereze \is-aasiguratc[nimeninu-lvede.Aluatcutiadedona`iisubhain[\i plecatrepededinmagazinuldinOne\ti,jude`ulBac[u.

Pre`ul gazelor pentru popula`ie nu se modific[ timp de 9 luni Pre`ulgazelornaturalelivrate popula`iei\iunorinstitu`ii publice,precum\colisauspitale,var[mânenemodificat pân[]nmartie2012,]ntimp ceconsumatoriiindustriali,ca produc[toriideenergieelectric[saucombinatelechimice \isiderurgice,vorpl[ticu pân[la30lasut[maimult. „Pentruconsumatoriicasniciesteavut[ ]n vedere men`inerea pre`ului gazelor. Pentrusectorulindustrialpre`ulvacre\te cupân[la30lasut[,pân[]nmartie2012, ]n dou[ tran\e”, au declarat agen`iei Mediafaxsurseguvernamentale. Potrivitsurselor,primaetap[demajorare a pre`ului gazelor pentru sectorul industrialarputeafiaplicat[maidevreme deolun[\ipresupunecre\tereapre`ului cuaproximativ10lasut[. Deciziadecreareadou[co\urideconsum a fost luat[ joi ]n Guvern, care a aprobatoordonan`[deurgen`[princare modific[Legeagazelor. Ordonan`aintr[]nvigoarela1iulie\i prevedec[unco\deconsumvafiaplicat consumatorilor casnici \i produc[torilor deenergietermic[,iaraldoileaco\vizeaz[consumatoriiindustriali. Ordonan`aaprobat[joicon`ineoderogare de la Legea gazelor care interzice „oricepracticicareutilizeaz[sistemelede pre`uri\itarifecainstrumentedeprotec`ie social[ \i/sau pentru subven`ionarea direct[oriindirect[aconsumatorilor”. Deasemenea,Legeagazelornupermitea „recuperarea costurilor corespunz[-

toareserviciuluiasiguratpentruoanumit[ categorie de consumatori prin pre`urile \i/sautarifelepracticatealtorcategoriide consumatori”, precum \i „limitarea sau diminuareapre`urilor\iatarifelorpeconsiderente de politic[ social[ sau antiinfla`ionist[”,prevedericarenumaisunt obligatorii]nintervalul1iulie2011-31 martie2012. }nlegeagazelorsespunec[asigurarea de c[tre stat a protec`iei sociale pentru unelecategoriideconsumatori„sevarealiza prin acordarea de subven`ii sau de ajutoaredirectacestora”. Ordonan`a prevede c[, ]ncepând cu 1 iulie, prin derogare de la Legea gazelor 351/2004,pentruconsumatoriicasnici\i produc[torii de energie termic[, numai pentru gazele utilizate la producerea de energietermic[]ncentraleledecogenerare\i]ncentraleletermicedestinat[consumului popula`iei, furnizarea gazelor se realizeaz[, pe o perioad[ de nou[ luni, printr-unco\formatdingazedinimport \i produse intern, ]n care ponderea can-

tit[`ilordinimport]namestecullunars[ fie astfel stabilit[ ]ncât „pre`urile finale reglementates[r[mân[constante”. Co\uldeconsumesteformatdingazeleproduse]nRomânia\iceleimportate. Româniaimport[]nprezentgazelacirca 400 dolari pe 1.000 metri cubi, pre` aproapedublufa`[decelalgazelorproduseintern. „Ordonan`adeurgen`[permiteseparareaco\urilordeconsumpentruindustrie, pedeoparte,\ipentrucasnici\iCETuri,pedealt[parte,precum\imen`inerea nemodificat[, timp de nou[ luni, a pre`ului pentru casnici \i CET-uri. AutoritateaNa`ional[deReglementare]ndomeniulEnergiei(ANRE)urmeaz[s[emit[o reglementarespecial[pentruconsumatoriiindustriali”,auafirmatsursele. Dup[expirareaperioadeidenou[luni, pentru consumatorii casnici \i produc[toriideenergietermic[,structuraco\ului degazevafistabilit[deANRE. Ordonan`adeurgen`[aprimit\iavizul favorabil al Consiliului Concuren`ei, se

arat[]nnotadefundamentareaproiectuluideactnormativ. Nota de fundamentare precizeaz[ c[, prinaceast[m[sur[,consumatoriicasnici ]\ivorputeapermites[achitefacturilela gaze,iarproduc[toriideenergietermic[ vor evita disponibilizarea „unui num[r maredesalaria`i”. |efulmisiuniiFonduluiMonetarInterna`ional (FMI) ]n România, Jeffrey Franks,adeclarat]nlunamaipentruMediafax,c[pre`ulgazelorlivratecompaniilorvacre\tedup[ceGuvernuls-aangajat s[prezinteFMI,la]nceputulluniiiunie, onou[formul[decalculatarifelor,care s[ eviden`ieze mai bine evolu`iile pre`urilorpeplaninterna`ional. Franksaafirmat,laaceadat[,c[Guvernulvaadoptaoordonan`[deurgen`[ princarevaprezentaseparatformulede calculpentrupre`ullagaze]ncazulconsumatorilorcasnicipedeoparte\ipentru companii,pedealt[parte. Guvernul \i-a asumat ]n fa`a FMI c[ pân[la1aprilie2011vastabiliuncalendardeajustarepentruaseajungelanivelul integral al formulei de pre` bazat pe CostuluiUnitaralGazelor(CUG)pân[la finelelui2011pentruconsumatoriinoncasnici.Aceast[`int[nuafostrespectat[ dec[treGuvern,astfelc[afosttrecut[ca ac`iune prioritar[ ]n noua scrisoare de inten`ie\ivatrebuis[fie]ndeplinit[pân[ ladataboard-uluiFMIdiniunie. FMI a cerut Executivului s[ prezinte, pân[]nlunaseptembrie,uncalendaretapizat de liberalizare a pre`urilor gazelor naturale,pân[]n2013]ncazulcompaniilor\idin2013]n2015]ncazulpopula`iei. Liberalizareapre`urilorvizeaz[\isectorul energieielectrice.

Guvernulaavizat]ncepereaconcedierilor]nMAI Guvernulaavizat]ncepereaprocedurilededisponibilizareaangaja`ilorMinisteruluiAdministra`iei\iInternelor,precum\i amânareaprocedurilorde]ncadrare]nunit[`ileMAIatinerilorabsolven`iai\colilordepoli`ie,audeclaratagen`ieiMediafaxsurseguvernamentale. „Se dore\te ]ns[ \i preluarea unor dintre solicit[rile sindicatelor”, au ar[tat sursele, dup[\edin`adejoiaGuvernului. Potrivitacestora,ministrulderesort,TraianIga\,seva]ntâlnicuministrulAfacerilor Externe,TeodorBaconschi,pentruadiscutadespreoeventual[redistribuielaconsulateaunorangaja`idisponibiliza`idinMAI. Contactat de Mediafax, ministrul de Internenuadorits[comentezeinforma`iile, spunând ca va transmite ]n scurt timp un comunicat. MinistruldeExterneadeclarat,mar`i,c[ angaja`i disponibiliza`i din MAI \i care au experien`[ ]n rela`ii cu publicul ar putea lucra]nre`eauaconsular[aMAE.

„I-am comunicat ministrului de Interne printr-oscrisoareoficial[aceast[disponibilitate. Nu am stabilit ]nc[ propor`iile unui astfeldetransfer\ireconversieprofesional[, darcredc[esteoideebun[,pentruc[,]n definitiv,foartemul`idintreceicarevorfi disponibiliza`i la MAI au o bogat[ experien`[delucrucupublicul\i,]nurmaunei preg[tirispecificeconsulare,arputeas[fie eventualredistribui`i]nre`eauanoastr[consular[”,aspusBaconschi. Agen`ia Mediafax a prezentat, s[pt[mâna trecut[,unproiectdeordonan`[deurgen`[ care indica inten`ia Guvernului de a bloca pân[anulviitorprocedurilede]ncadrare]n unit[`ileMinisteruluiAdministra`iei\iInterneloratinerilorabsolven`iai\colilordepoli`ie,]ncontextulreduceriinum[ruluideposturidinstructurileMAI,prinamânareapân[ lasfâr\itulacestuianarepartiz[riiacestora. Absolven`ii ar urma s[ fie repartiza`i la unit[`iledinstructuraMinisteruluiAdministra`iei\iInternelor(MAI)]nperioada28-30 decembrie2011\inumi`i]nfunc`ieabia]ncepândcudatade1ianuarie2012,astfel]ncâts[seprezintelanoileposturidin3ianuarie2012,relev[proiectul.

Actulnormativpermitetotodat[]nceperea procedurile de disponibilizare a angaja`ilor MAI,inclusivafunc`ionarilorpublici,preo`ilor militari, solda`ilor \i grada`ilor voluntari,pebazacadruluilegaldeja]nvigoare\i care]iconfer[ministruluidreptuldeadesfiin`a \i disloca unit[`i ]n limita posturilor aprobate\iabugetuluialocat. M[surilesuntjustificate]ndocumentprin „adâncirea”efectelorcrizeieconomiceasupra sistemului bugetar, implicit ]n ceea ce prive\teposibilitateadeasigurarefinanciar[ acheltuielilorcudrepturilesalariale. „Spredeosebirededemersulini`iat]nanul 2010,]ncazuldefa`[MinisterulAdministra`iei\iInternelorseafl[]nsitua`iadealua m[suride]ncetarearaporturilordemunc[ saudeserviciualepoli`i\tilor,cadrelormilitare,preo`ilormilitari,solda`ilor\igrada`ilorvoluntari,func`ionarilorpublici\ipersonaluluicontractual.Reducereaposturilorse fundamenteaz[pedispozi`iilecadruluilegal ]nvigoare,carestabile\tecompeten`a]nmateriareorganiz[riiunit[`ilorMAI”,searat[ ]nproiectuldeordonan`[. Acestedispozi`iipermitministruluiAdministra`iei\iInternelorca,pebazaconsult[rii

Colegiului ministerului, s[ poat[ ]nfiin`a, desfiin`a,disloca\iredislocaunit[`i,pân[la e\alonul brigad[, servicii, sec`ii, birouri, compartimente\isubunit[`i,]nlimitaposturiloraprobate\iafondurilorb[ne\tialocate. MinistrulAdministra`iei\iInternelor,TraianIga\,adeclarat,s[pt[mânatrecut[,dup[ audiereasa]nComisiadeap[raredinCamera Deputa`ilor, c[ 10.000 de angaja`i din MAIvorfidisponibiliza`i]nurm[toareledou[luni,inclusivomarepartedinAparatul Central. Iga\ a mai spus c[, „dup[ cum este firesc”,vaplecaunnum[rimportantdeangaja`idinAparatulCentral,fiindpentruprima oar[ dup[ 1989 când num[rul acestora va cobor]subomie. PotrivitluiTraianIga\,angaja`iidinMAI carevorfidisponibiliza`inuvorprimisalariicompensatorii,]ntrucâtsitua`iaeconomic[nuopermite.Iga\aafirmatc[disponibiliza`iidinMAIvorprimiexactacelea\iajutoaresocialecaoriceangajatcare]\ipierde loculdemunc[. CameraDeputa`ilornuaadoptatproiectul de lege privind disponibiliz[rile din MAI, anteriorproiectulfiindrespinsdeSenat.


7

17iunie2011 Bush\iarmelenucleare -Domnulepre\edinteBush,ave`i dovezi c[ Irakul are arme de distrugere]nmas[? -Desigur,amp[stratchitan`ele

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Pre` negociabillafa`alocului. Telefon:0755.954.430.

v^nz[riapartamente *Vând/schimburgent apartament3camere,et.3, 63mp,S[venilorcugarsonier[.Tel.0231.534.519; 0746.277.689.(2131-1) *Vândapartament2camere,51mp,et.4,zona Prim[veriicu\arpant[\i ]mbun[t[`iri,pre`30.000 Euro,telefon: 0742.806.153.(2137-3)

]nchirieri *Primesc]ngazd[,la cas[,3salaria`i.}nchiriez spa`iudemisol,45mp. Telefon:0231.515.045; 0762.680.835.(2139-1) *}nchiriezapartament3 camere,utilat,mobilat, central[,renovat,270 Euro/lun[,avans10luni, 0740.229.125.(2140-1) *}nchiriezapartament3 camere,ultramodern, inclusivaercondi`ionat.Tel. 0752.555.801.(2141-2)

angaj[ri *SCangajeaz[barman. Rela`iilatel.0741.613.142. *SCGECORSRLangajeaz[gestionar[.Rela`iila telefon:0231.511.112pân[ laora16.00.(1)

v^nz[ridiverse *Vând1cuierholcuoglind[,1u\[sculptat[lemntei. Tel.0231.584.729.(G-4) *Vândboilerelectric „Tesy”,capacitatea80 litri,lapre`ulde300Ron. Telefon:0743.071.035.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

17iunie2011

MONDEN

Antonia:«Eunum[dezbracs[ajungfaimoas[».Efrumoas[,ede\teapt[\iarelumeamuzical[la picioare.Dup[cealansatrecentpiesa«Marionette»carevabeneficia\ideunvideoclip,Antoniavrea s[cucereasc[inimilorfaniloreidaradmitec[pentruacestlucrunuaredegânds[sedezbrace.„Sunt mul`iarti\titalenta`i\iedestuldegreus[ajungilainimiletuturor.Innaareu\its[ias[]nafar[,areo imagineok”,apovestitAntonia]ntr-uninterviuacordatsite-ului220.ro.}ntrebat[desprefrumuse`eaei, Antoniaaspus:„Eunupl[tescpenimenis[-mifac[publicitate.Ziari\tilorleplacedemine\i]mipare bine.Eunum[dezbracs[ajungfaimoas[.Amf[cutpictorialedarnuvreaus[aparpreadezbr[cat[”.

Actri`aporno Paula Seling: «Mircea Badea m-a StefaniaBruni: «B[rba`iiromânisunt cucerit definitiv» ceimaibuniaman`i» PaulaSeling, membrajuriului dinemisiunea-concurs«XFactor», carevafidifuzat[ deAntena1,\i-a doricaprezentatorulemisiunii«}n gurapresei», MirceaBadea,s[ fieunuldintre participan`iishowuluipecareea]l vajuriza.

Actri`apornodeoriginemaghiar[Stefania Bruni(30ani)este c[s[torit[cuunromân \isus`inesus\itarec[ masculiidepeplaiurile mioriticesuntceimai buniaman`i. }n cadrul unui interviu acordat AlineiPlugaru,vedetaXXXavorbitdesprepozi`iilesexualepreferate, despre opera`ii estetice, dar a dezv[luit \i care a fost reac`ia p[rin`ilors[iatuncicândauaflatc[ fiicalorjoac[]nfilmepentruadul`i. „EusuntdinUngaria,dars[\tii c[so`ulmeueromân.A\ac[pot afirmac[româniisuntceimaibuni aman`i din lume, \i afirm asta cu t[rie,]ncondi`iile]ncaremi-autrecut b[rba`i din toat[ lumea prin pat”,aspusStefaniaBruni]ntr-un interviuacordatpentruLibertatea. }ntrebat[ ce pozi`ii sexuale prefer[, aceasta a spus: „}mi place

Simona Sensual: «Pot face sex cu oricine, oriunde \i ]n orice pozi`ie am chef» SimonaSensualnus-a ]mp[catcuMaharu,]n ciudafaptuluic[afost v[zut[,zileletrecute, f[cândsexcuel,ziua ]namiazamare,]n parc.Blondaspune doarc[avruts[arate c[nuarenicioinhibi`iecândvinevorbadespreartaamorului. „Amvruts[-midovedescmie c[potfacesexoricând,cuoricine,oriunde\i]noricepozi`ieam euchef,amvruts[-midovedesc ]nc[odat[c[nus-an[scutb[rbatul care s[ m[ refuze pe mine”,adeclaratSimonaSensual, la emisiunea Un Show P[c[tos de la Antena 1, referindu-se la fotografiile gen ]n cadrul c[ruia a fost surprins[ cu picioarele desf[cute]npoalaluiMaharu.

foarte mult s[ fac dragoste pe la spate.}nvia`aparticular[prefersexul normal, iar ]n filme ur[sc pozi`iileilogice,f[r[niciun]n`eles, f[cutedoarpentrua\oca”. De\inus-abucuratdesus`inerea p[rin`ilorei,frumoasaunguroaic[lucreaz[ ]n industria filmelor pentru adul`idelavârstade18ani\iajucat

]naproape200peliculeporno.„Ai meisuntoamenidecas[,suntgospodaricareseocup[cugr[dinadelegume.Mamami-aziscevadegenul: «Maibinefaciceeacevreidecâts[ tev[dcuunghiilemurdaresauvânzândcartofi»”,aspusStefania,care aprecizatc[areosingur[opera`ie estetic[-dem[rireabustului.

Motivul? Cânt[rea`a m[rturise\tec[vedetadin ograda lui Dan Voicules- cu o distreaz[ extrem de mult, prin personalitatea sa jovial[. Declara`ia a fost f[cut[, miercuri sear[, ]n emisiunea „Sinteze zilei”,]ncareMirceaBadeaaintervenit\i\i-aetalatcalit[`ilevocale,fredonând melodia „Poveste”,

alui|tefanB[nic[jr.„Pe mine Mircea m-a cucerit definitiv. Are factorul X dinaintecaacestas[existe”,aspusPaulaSeling. MirceaBadeai-amul`umitcânt[re`ei\ia`inuts[ precizeze c[ ]i place s[ asculte melodiile trupei Taxi, forma`ie pe care PaulaSelingoador[.

Evenimente de Botosani nr.1898  

Ziarul orasului tau!

Advertisement