Page 1

CMYK

Ore`et[latreilunipentrubolnaviicronici EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.114(1896)•Miercuri,15iunie2011•8pagini

Pag. 5

Reorganizarea administra`iilor fiscalevaaduce \ireduceride personal

Pag. 2

Glum[ sau incon\tien`[: profesor beat la Bacalaureat

Jude`ulBoto\anirisc[s[ajung[\i]nacest anpelistaneagr[lanivelna`ional]nprivin`aproblemelordelaBacalaureat.Lalinia telefonic[gratuit[pus[ladispozi`iede MinisterulEduca`ieipentrusesizareaneregulilorlaBacalaureat,reclama`iaceamai grav[estelegat[deunprofesorboto\[nean. Pagina 3

Doru Culiceanu: «Primarii]iv[d pemediciide familiecape du\mani» Pagina 4


2

15iunie2011

TOPNEWS

Bacteriauciga\[aomorâtuncopil,]nGermania.Epidemiadeclan\at[debacteriaE.colienterohemoragic[(Eceh)face ravagii.Aceastaaprovocatpentruprimadat[moarteaunuicopildinGermania,unb[iatdedoianidinnordul`[rii.Astfel bilan`ulmor`iloraajunsla37. B[ie`elulamurit]nnoapteadelunispremar`ilaspitaluldinHanovra.Membriifamilieisale, careaufost\ieiinfecta`icubacteriaEceh,sunt]ncursdevindecare.}nGermania,36depersoaneaumuritdincauzacontamin[riicubacteriaEceh,iar]nSuediaunasingur[,informeaz[Agerpres.Dup[s[pt[mânideincertitudini,autorit[`ile germaneauidentificatvineriorigineacontamin[rii,careafostconfirmat[sâmb[t[.Estevorbadespresemin`elegerminate delaoferm[deagricultur[biologic[dinnordulGermaniei,dinGartnerhof,Bienenbüttel.Exploatareaafost]nchis[.

Reorganizarea administra`iilor fiscale va aduce \i reduceri de personal 25deangaja`idela administra`iiledefinan`e publicecomunalecarese desfiin`eaz[urmeaz[s[ primeasc[preaviz]n perioadaurm[toare. Voravea]ns[posibilitateas[sereangajeze]n cadrulDirec`ieiGenerale aFinan`elorPublice Boto\ani.Esteposibilca uniis[deaexamenpentruposturi.Directorul DGFPsus`ine]ns[c[ procesulderestructurarecontinu[\i«esteposibils[nusepoat[p[stra acela\inum[rdepersonalcapân[acum». }n urma redimension[rii num[ruluideunit[`iteritoriale,25 desalaria`i,dincare3cufunc`ii deconducere\i22cufunc`iide execu`ie,vorprimipreaviz.„}n acela\i timp, posturile se vor vacanta \i le vom translata pe structura Direc`iei Generale a Finan`elor Publice (DGFP), maialespestructuraAdministra`ieiFinan`elorPubliceamunicipiuluiBoto\ani,iarsalaria`ii care au fost disponibiliza`i vor opta]nscrispentruacesteposturi”, a precizat economistul Radu~urcanu(foto),directorul DGFPBoto\ani.

}n cazul ]n care vor fi mai multecereripentruacela\ipost, atunci se va organiza testare profesional[ cu prob[ scris[ \i interviu,conformcuprocedurile]nvigoare. Practic, acest ordin intr[ ]n vigoare ]ncepând cu 15 iulie, decipân[laaceadat[conducereadirec`ieitrebuies[finalizeze toate procedurile, pân[ la re]ncadrareapenoileposturia celor care au fost disponibili-

za`i,existânduncalendarcare trebuieurmatpân[la15iulie. „Oricum, aceast[ m[sur[ face parte din strategia pe termenmediuaANAF-ului,care prevede ca la 31 decembrie 2012 s[ existe cel mult 41 de administra`ii jude`ene \i opt regionale, dac[ vor fi regiuni. S[ vedem ce se va ]ntâmpla pân[ atunci”, a mai men`ionat Radu~urcanu. Cualtecuvinte,inten`iaeste

ca pân[ la 31 decembrie 2012 s[dispar[\iadministra`iileor[\ene\ti \i municipale, ]n afar[ decelere\edin`[dejude`,]ncadrulprocesuluidereorganizare \i restructurare ]nceput din aceast[var[. „Pân[laurm[esteposibils[ numaiputemp[straacela\inum[r de personal ca \i pân[ acum”, a conchis \eful DGFP Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Anchet[]n\coal[

Anchet[]nderularela |coalaPlopeniiMariUngureni,dup[cemama unuielevl-aacuzatpe]n-

v[`[toruldelaclas[c[i-a lovitcopilul\iapoil-apus s[steacumâinile]nsus, al[turidefratelegeam[n.

Cazul este \i ]n aten`ia Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J).Dinceledeclaratedeinspectorul\colarDanielBuc[taru, purt[tordecuvântalI|J,afost format[ o comisie de anchet[ carevaverificadac[celereclamatedep[rintesedovedescafi reale. „Dup[finalizareaancheteivor fianun`aterezultatele\im[surile care se impun. Aceasta este prima sesizare referitoare la bruscareaunuicopil,]nregistrat[ ]n acest an \colar”, a declarat DanielBuc[taru. Dinceledeclaratedereprezentantul I|J, ]n acest an \colar au mai fost ]nregistrate reclama`ii, cele mai multe fiind anonime,

telefonice. „Au mai fost reclamatecazurideviolen`[verbal[. Pentru a cerceta o sesizare, aceastatrebuies[fiepehârtie\i ]nregistrat[,indiferentdac[este semnat[saunu.}nmomentul]n caresesizareaestetelefonic[sau subform[dezvon,noinuavem cums[constituimocomisie\is[ facem o anchet[ pe baza unor zvonuri”,amen`ionatpurt[torul decuvântalI|J. Deobiceireclama`iiletelefonice sunt f[cute de p[rin`ii copiilor, vecini, care semnaleaz[ c[ nusefacoresauc[sepunnote mici, care nu sunt pe m[sura cuno\tin`elor elevilor. (PetronelaRotariu)

Cei mai mul`i candida`i la Bac, experimenta`i la competen`ele digitale Doi candida`i ]nscri\i la proba de evaluare a competen`elor digitale, din cadrul examenului de Bacalaureat, nu s-auprezentatlaprob[.}nacela\itimp, majoritatea candida`ilor ce au sus`inut probapân[ieriauob`inutcalificativul „experimentat”. Din datele prezentate deinspectorul\colarDanielBuc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colarJude`ean(I|J),laaceast[prob[ s-au]nscris3.640decandida`i,dincare 646 \i-au echivalat proba. „Din cei 1145decandida`iceausus`inutproba pân[acum,35auob`inutcalificativul «]ncep[tor», 193 «mediu», 280 «avansat» \i 635 «experimentat». Ultima zi pentru sus`inerea acestei probe este vineri,cândsuntprograma`i109candida`i]ncincicentre”,adeclaratDaniel Buc[taru.}nintervalul20-23iunieva avealocprobaoral[delimb[str[in[, iar]nperioada27iunie-1iuliesevor desf[\ura probele scrise. Rezultatele examenuluisevorafi\a]n3iulie,iarla 4iulie,]ntreorele8.00\i12.00,sevor putea depune eventualele contesta`ii, urmândcala8iulies[fieafi\aterezultatelefinale.(PetronelaRotariu)

Câ\tig[torul concursului serviciilor pentru situa`ii de urgen`[ Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani a organizat sâmb[t[, 11 iunie 2011,pestadionul„Brazi”dinmunicipiul Dorohoi, etapa jude`ean[ a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare \i private pentru situa`ii de urgen`[. Lastarts-aualiniat\aseechipajeformatedinmembriiserviciilorvoluntare pentru situa`ii de urgen`[ din |endriceni,Cord[reni,GeorgeEnescu,Ib[ne\ti,V[cule\ti\iPomârla. Concursulaconstat]nsus`inereaa trei probe practice, respectiv pista cu obstacole,\tafetade4x100m\irealizarea dispozitivului de interven`ie. }n urmadesf[\ur[riicompeti`iei,loculIa fostob`inutdeechipajulserviciuluivoluntar pentru situa`ii de urgen`[ al comuneiCord[reni.Peadouatreapt[ apodiumuluiaurcatechipajuldincomuna Ib[ne\ti, iar pe cea de-a treia, serviciul voluntar pentru situa`ii de urgen`[dincomunaV[cule\ti.Pentru spirituldeechip[decareaudatdovad[ ]n timpul desf[\ur[rii concursului, echipajele din comunele George Enescu \i Pomârla au ob`inut Cupa „Fair Play”. Serviciile private pentru situa`iideurgen`[aufostreprezentate de U.T. 315 A.N.R.S. Bucecea \i ModernCalor,pelocul]ntâiclasânduseserviciulprivatalSCModernCalor SA.}ncalitatedecâ\tig[toriaietapei jude`ene,echipajulserviciuluivoluntar pentru situa`ii de urgen`[ al comunei Cord[reni\icelalSCModernCalor SAvorreprezentajude`ulBoto\anila faza interjude`ean[ a concursului. (D.R.)


3

15iunie2011 Astat\aselunicucadavrulmameisale]ncas[,pentrua-i]ncasapensia.HazelMaddock,oactri`[de televiziunedinMareaBritaniea\ocat]ntreagalume.Artista,cunoscut[pentrucâtevaapari`iiminore]nserialulBrookside,astatcucadavrulmameisale]ncas[timpde\aseluni,cas[-ipoat[]ncasapensia. Poli`iaa descoperittrupulne]nsufle`italmameiei]ndormitor,dup[cecâ`ivaprieteniaudat-odisp[rut[.Medicii legi\tispunc[femeiaamuritdincauzenaturale,lasfâr\itulanuluitrecut,pecândaveade95deani.De\i locuiau]naceea\icas[cub[trâna,Hazel\ifiicaeinuauspusnim[nuidedeces\iaul[satcadavrul]n camer[,continuânds[-i]ncasezepensia.Celedou[suntacuzatedefraud[\iarputeaajungedup[gratii.

ESEN~IAL

Glum[ sau incon\tien`[: profesor beat la Bacalaureat Jude`ulBoto\anirisc[ s[ajung[\i]nacestan pelistaneagr[lanivel na`ional]nprivin`aproblemelordelaBacalaureat.Laliniatelefonic[ gratuit[pus[ladispozi`iedeMinisterul Educa`ieipentrusesizareaneregulilorlaBacalaureat,reclama`iacea maigrav[estelegat[de unprofesorboto\[nean.

Profesor ]n stare de ebrietate la Bac Conform apelului telefonic primitlaminister,unprofesor dinBoto\anis-arfidusbeatla \coal[. „Vom verifica dac[ profesorul s-a prezentat ]n staredeebrietatelacentrulde examen sau dac[ se duce de obicei beat la \coal[. Restul apelurilorprimite]nintervalul 6-10 iunie, care au avut leg[tur[ cu bacalaureatul, au fost solicit[ri de informa`ii cu privire la desf[\urarea examenului”,audeclaratreprezentan`ii MinisteruluiEduca`iei. Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) sus`ine c[ nu a primit nici o sesizare de la Ministerul Educa`iei cu privire la existen`a acestei reclama`iitelefonice. Vicepre\edintele comisiei jude`ene de Bacalaureat, Carmen Nechita, inspector \colar alI|J,sus`inec[nupoatenega

existen`atelefonului,carepoate sesiza un lucru real sau s[ fieoglum[proast[. „DelaMinisternuamprimit nicioinformare.Dac[ceidin Minister\tiu,s[iaeim[suri, saus[necomunicedatepentru a \ti ]n care centru ar fi avut locacestincident,pentrualua noi m[suri. Trimitem o aten`ionare ]n cele 26 de centre asupra acestui fapt. }n acela\i timp, nu excludem faptul ca acesttelefons[fieoglum[”,a spusCarmenNechita.

Num[r de telefon anti\pag[ la Bac Num[rul apelurilor la linia telefonic[ special[ va cre\te

semnificativ ]n perioada ]n caresevorsus`ineprobelede examen scrise, anticipeaz[ reprezentan`iiministerului. Probelescrisevoravealoc]n intervalul 27 iunie-1 iulie. Ministerul Educa`iei a alocat liniaTELVERDE0800801100 (telefongratuit),lacarecet[`eniipotsemnalaoriceneregul[ constatat[ ]n organizarea \i derularea examenului na`ional debacalaureat. Reprezentan`iiministeruluile reamintescp[rin`ilorc[examenulestegratuitpentrueleviiclaseiaXII-a\ilesolicit[s[semnalezelanum[rulamintitorice situa`ie]ncarele-aufostceru`i banipentruorganizareaexamenuluisaupentruprotocol.

Bacalaureatul de anul trecut, finalizat tot cu scandal Reamintimc[\ilaexamenul de bacalaureat de anul trecut, jude`ul Boto\ani a fost dat ca exemplunegativ,având]nvederesuspiciuneadefraud[]nregistrat[laColegiulEconomic„Octav Onicescu” din municipiu. CelvizatafostprofesoruluniversitarLeonacheDr[goi,dela Universitatea Tehnic[ „Gh. Asachi”dinIa\i,carelaaceadat[ erapre\edintelecomisieidebacalaureat de la unitatea boto\[nean[.Nicipân[acumancheta cuprivirelaacestcaznuafost finalizat[.(PetronelaRotariu)

Ucisdeconcubinulfiicei Unb[rbat]nvârst[de82anidinBoto\ani, amuritdup[ce]nmodrepetat,timpdetrei zileafostb[tutdeconcubinulfiicei.Mihai Covaliu ]n data de 8 iunie a fost b[tut de concubinulfeteisale,GheorgheLuchian,]n vârst[de42ani,dincomunaB[lu\eni. Acestalocuia]ncasavictimei,]ns[datorit[ consumuluideb[uturialcooliceladomiciliul victimeiaveauloc]npermanen`[scandaluri. }nziuarespectiv[,nemul`umitc[b[trânulnu f[ceatreab[princurteagresorull-alovitde mai multe ori cu pumnii ]n zona sternului. Dup[ceav[zutc[b[trânulst[tea]ncontinuare pe patul din buc[t[rie, Luchian l-a izbit pe acesta cu putere. B[trânul s-a lovit cu ceafa de peretele de care era lipit patul. V[zândc[acestanusemaimi\c[,Luchian l-a]ntinspeb[trânpepatcucapulpepern[. Dinacelmoment\ipân[]nziuade11iunie, cândamurit,b[trânulnuamaimâncat\inu a b[ut nimic, de\i fiica sa a ]ncercat s[-l

hr[neasc[ cu linguri`a. Mai mult b[trânul vorbeagreu\iseplângeadedureridecap. Sadismuldecareadatdovad[Luchiannua avutmargini,]ntimpulconvalescen`eivictimei sco`ând-o din cas[ pentru a se plimba. V[zândc[b[trânulac[zut]ncurtealuatun b[` \i l-a lovit din nou. De\i a fost adus ]n celedinurm[laspitalafostpreatârziupentrub[trân. „}nurmanecropsieis-aconstatatc[moarteanumituluiMihaiCovaliuafostviolent[. Eas-adatoratinsuficien`eicardio-respiratorii acute, ca urmare a unui traumatism cranio-cerebralacut]nchis,cuhematomsubduralstâng,hemoragiemeningee\itraumatism vertebral”, a declarat procurorul Aurel Simion,purt[toruldecuvântalParchetuluide pelâng[TribunalulBoto\ani.Pentrufaptasa GheorgheLuchianrisc[opedeaps[cu]nchisoarea cuprins[ ]ntre 5 \i 15 ani. (D[nu` Rotariu)

O \oferi`[ din Ia\i s-a r[sturnat cu ma\ina la Fl[mânzi O femeie ]n vârst[ de 31 de anidinIa\iaprovocatunaccidentdecircula`iemar`i,peraza localit[`ii Fl[mânzi, r[sturnându-secuma\ina.Evenimentula avutloclaoreleamiezii.MarcelaB.,seaflalavolanulunui autoturism marca Renault \i circula dinspre Ia\i spre Boto\ani.}ntr-ozon[]ncaredrumulera]npant[,perazalocalit[`ii Fl[mânzi, la un moment dat pierde controlul volanului derapând. Atunci autoturismul s-asr[sturnat,\oferi`a,dealtfel singurul ocupant al ma\inii, r[mânândcaptiv[]nel.Ceilal`i \oferi au sunat la 112 la fa`a locului mergând pe lâng[ poli`i\ti\ioambulan`[\iunechipajSMURD.Dup[cefemeiaa fost scoas[ din ma\in[ a fost preluat[ de ambulan`[, fiind adus[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. De\i autoturismul a fost distrus ]n propor`iede75lasut[Marcela B.asc[patculeziuniu\oare,la testare stabilindu-se c[ nu se aflasubinfluen`ab[uturiloralcoolice.]nschimbaceastanua putut prezenta poli`i\tilor prea multe date ]n privin`a condi`iilor]ncares-apetrecutaccidentului, \i ce a determinat-o s[ piard[ controlul ma\inii. (D.R.)

Accident rutier provocat de un taximetrist gr[bit Untaximetristdinmunicipiul Boto\aniaprovocatunaccident rutier, mar`i, pe Calea na`ional[, vizavi de |coala de Coopera`ie. Acesta a for`at o trecere pe culoarea galben[ a semaforuluiatuncifiindlovitde unautoturismceplecaseregulamentar pe culoarea verde a semaforului. Marius C., conduceaunTaxiLogan\ilaintersec`iacustradaNicolaeGrigorescu nu respect[ culoarea semaforului fiind lovit de un BMWcondusregulamentarde Ionu` C., care venea dinspre \oseauaIa\iuluispreBazar.}n urmaimpactuluiambeleautoturisme au fost serios avariate, ]ns[ nici un ocupant al celor dou[ ma\ini nu au fost r[ni`i. De asemenea nici unul dintre ceidoiparticipan`inuseaflau subinfluen`ab[uturiloralcoolice. Traficul ]n zon[ a fost serios afectat jum[tate de or[ ]n urma producerii accidentului, pân[ când pompierii au sp[lat carosabilul de cioburi \i uleiul curs din motorul Logan-ului. (D.R.)


CMYK

4

15iunie2011

TOPNEWS

Engleziiau]nceputs[]\i\tearg[conturilepeFacebook.Peste100.000deenglezi audeclaratc[,]nultimalun[,\i-audezactivatconturiledepere`eauadesocializare Facebook.Num[rulcelorcare«seretrag»este]ncre\tere.Separec[principalele motivepentrucarebritaniciinumaivors[fiepeFacebooksuntnesiguran`avirtual[ \ifaptulc[s-auplictisit.PotrivitDailyMail,la]nceputulanului,reprezentan`ii re`eleiauanun`atc[]nMareaBritanieexist[30demilioanedeutilizatoricare\i-au f[cutprofilepaginipersonalepentruainterac`ionacualtepersoane]nmediulvirtual.

Doru Culiceanu: «Primarii ]i v[d pe medicii de familie ca pe du\mani» «s[ vezi ce chirie ]i trântesc acum medicului la cabinet, c[ ]mi scot de zece ori banii investi`i».Cuace\tiochiprivesc primariicabineteledemedicin[ de familie. Primarii ]i v[d pe medicii de familie ca pe ni\te du\mani”,amaiprecizatvicepre\edintele Asocia`iei MedicilordeFamiliedinBoto\ani.

Ceimaimul`idintre primariijude`ului privesccabinetele medicilordefamilie capeoposibil[surs[deprofit,cape societ[`ilecomercialecaretrebuies[le aduc[banilabugetullocal. Celpu`inastaspunreprezentan`iimedicilordefamilie,care aureac`ionatcalaoglum[]n fa`a cererii pe care ministrul S[n[t[`iiaadresat-oprimarilor \i pre\edin`ilor de Consilii jude`ene, de a diminua redeven`a pentru spa`iile ]n care func`ioneaz[cabinetele. „E râsul curcilor. Un gest politic cu priz[ la medici, dar care nu le stârne\te nicio reac`ie primarilor. }l doare la bascpeprimardeaceast[recomandare”, este ceea ce crede Doru Culiceanu (foto), vicepre\edinteleAsocia`ieiMedicilor de Familie din Boto\ani, despresolicitareaadresat[dela Ministerul S[n[t[`ii autorit[`ilorlocale. Ministerul S[n[t[`ii a fost sesizat de reprezentan`ii medicilor de familie cu privire la faptul c[, anual, \i chiar trimestrial, unele autorit[`i ale administra`iei publice locale majoreaz[tarifulchiriilorpentruspa`iile]ncarefunc`ioneaz[ cabinetele medicale, fiind ast-

Chirie majorat[ de 12 ori, «dup[ pre`ul pie`ei»

fel din ce ]n ce mai greu de sus`inut financiar o astfel de activitate. „Cunoscândimportan`aasisten`ei medicale primare acordat[ de medicii de familie ]n cadrul comunit[`ii, v[ rug[m s[ acorda`i suportul necesar medicilor de familie, ]n vedereadiminu[riitarifuluichiriilor pentru spa`iile ]n care ace\tia ]\idesf[\oar[activitatea.Rolul asisten`ei medicale primare ]n interiorul comunit[`ii, impune

implicarea factorilor de decizie,atâtdelanivelcentral,cât \idelanivellocal,]nsprijinireaacesteiactivit[`iatâtdenecesar[\iesen`ial[pentru cet[`eni”, se arat[ ]n adresa semnat[deCsekeAttila,ministrul S[n[t[`ii, \i adresat[ c[tre reprezentan`iiAsocia`ieiMunicipiilor\iceiaiUniuniiNa`ionaleaConsiliilorJude`ene\ic[- treasocia`iileora\elor\icomunelor. Medicii de familie cred c[

Eleviboto\[neni]ncompeti`ia «|coalaluiAndrei» |coalacuclaseleI-VIIINr. 12Boto\aniparticip[laconcursul na`ional pe teme ecocivice„|coalaluiAndrei”cu proiectul„ParculPrieteniei”. Speran`a celor de la unitatea \colar[ este s[ ob`in[ finan`area necesar[ din partea Petrompentruamenajarea]n curtea \colii a unui parc de relaxare\ipetrecereapauzelor\iatimpuluidinvacan`e\coal[ de var[. Echipa de proiect, format[ din 5 cadre didactice\i25deeleviaiclaselor I-IV, este sus`inut[ de Asocia`ia„|coala\ifamilia”, ai c[rei membri s-au oferit

voluntari ]n anul voluntariatului pentru amenajarea parcului. „Ne dorim s[ realiz[m un parc ]n curtea \colii, s[ fie folositde]ntregcolectivulde elevi,cadredidactice,p[rin`i sau al`i copii care ne viziteaz[ \coala. Finan`area este de 5.000 de euro, dac[ reu\im.Netrebuiecâtmaimulte voturi”, a spus profesorul Gabriela~urcanu,coordonatorulproiectului. Prinaceast[ideesedore\te colaborarea \coal[ - familie, implicarea elevilor \i a p[rin`ilor ]n ac`iuni eco-civice,responsabilizareaelevilor

]n vederea gestion[rii spa`iului \colii, determinarea elevilors[renun`elacalculator \i televizor \i s[-\i petreac[ timpul ]n aer liber, ]ntr-un cadru sigur, practicând jocuri non-violente, legând prietenii, relaxânduse, \i ]mbun[t[`irea infrastructurii \colii \i a imaginii comunit[`ii locale. Pentru reu\it[ se face apel ]n sus`inerea proiectului prin voturi on-line pân[ pe 20 iunie pe adresa http://scoala.taraluiandrei.ro /proiect/parcul-prieteniei/. (PetronelaRotariu)

primarii nici nu vor b[ga ]n seam[ aceast[ recomandare. Bamaimult,suntconvin\ic[ sunt privi`i de unii primari ca ni\te du\mani. „Am vorbit cu un primar care se l[uda c[ a dotat cabinetul cu central[, a f[cut diverse lucr[ri \i l-a pus lapunctdup[cumcernormele ]n vigoare. Chiar ]mi stârnise admira`ia c[ a reu\it s[ fac[ astfeldeinvesti`iipentrucomunitate,]ns[m-atrezitlarealitate replica cu care a continuat:

Legisla`ia]nprivin`achiriilor pentruspa`iileaflate]nproprietateaconsiliilorjude`enesaua consiliilorlocale,]ncarefunc`ioneaz[ cabinete de medicin[ defamilie,estedestuldeneclar[,spunreprezentan`iimedicilordefamilie. }naceast[legisla`ieseprevedeca]nprimii4anidecontract cuCasaJude`ean[deAsigur[ri deS[n[tate,chiriapeans[fie de 1 euro pe metru p[trat din spa`iulocupatdecabinetulmedical. Dup[ aceast[ perioad[, chiriapoatefimajorat[pân[la pre`ulpie`ei. „ConsiliulJude`eanavotat]n urm[cudou[lunicaredeven`a s[ ajung[ la 1 euro pe metru p[trat din spa`iul cabinetului, dar pe lun[. Asta ]nseamn[ o majorarede12oriaredeven`ei”, a mai men`ionat medicul Doru Culiceanu. Acesta este convins c[ demersul ministrului S[n[t[`ii nu va g[si niciun ecou la nivelul autorit[`ilor locale.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

15iunie2011 60% dintreromânimuncescmult\irenun`[larelaxare.Munc[,munc[\iiarmunc[}nultimavreme,româniipar s[uitedealtepriorit[`icândvinevorbadeorganizareatimpului.PotrivitunuistudiuNetJobs,60lasut[dinpopula`ie munce\temultpesteprogram.Astfel,doarotreimedintreromâniaucâtdecâtovia`[personal[,ceilal`ipunândmai multaccentulpeceaprofesional[.Cercetarearealizat[desite-ulderecrutareonlineNetJobsarat[c[româniiacord[serviciului,]nmedie,zeceorepezi.Pân[\itineriicuvârstecuprinse]ntre18\i25deanimuncescpestem[sur[.Doar43 lasut[dintreeirespect[„regula”cu8oredemunc[pezi.Situa`iaseagraveaz[odat[cu]naintarea]nvârst[.Aproape 70lasut[dintreadul`iicuvârstacuprins[]ntre26\i50deanialoc[peste10oredinvia`[pezipentrumunc[.

TOPNEWS

Administratorul O re`et[ la trei luni Prefecturiiva pentru bolnavii cronici ajunge]nfata Comisieide disciplin[peste câtevazile Anchetaadministrativ[ ]ncazulangajatuluiPrefecturiiBoto\anicarea lovitmaimultema\ini vafideclan\at[]ncel maiscurttimp,audat asigurarereprezentan`ii acesteiinstitu`ii. Adi Moisii, administratorul Prefecturii, care a provocat mai multeaccidentecucâtevazile]n urm[, la volanul Loganului de serviciu, va fi chemat ]n fa`a Comisiei de disciplin[, posibil chiar]ncursulacesteis[pt[mâni. Potrivit consilierului prefectului,RaduDorulet,ieri]nc[sea\teptaraportuldelaPoli`ie,dup[ careurmeaz[s[sedecid[cândse va]ntruniComisiadedisciplin[ a institu`iei. „Este o procedur[ caretrebuierespectat[]nastfelde cazuri.}nfa`aComisieidedisciplin[vaajungecusiguran`[,poate chiar ]n cursul acestei s[pt[mâni,iarcomisiavapropunem[suracareseimpune]nacestcaz. Este posibil chiar s[ se propun[ desfacerea contractului de munc[”,adeclaratRaduDorule`.

Angajatul Prefecturii, Adi Moisii, avea o alcoolemie de 0,90mg/latuncicând,cuma\ina Prefecturii, a lovit mai multe autoturisme parcate. }n plus, ma\ina cu care administratorul Institu`iei Prefectului \i-a f[cut plimbarea la volan prin municipiu, sub influen`a alcoolului, ]n afaraorelordeprogram,aveala vedere numere de ]nmatriculare expiratedinurm[cuaproapeun andezile.Pestenumerelevechi avea aplicat[ pl[cu`a cu numere expirate. Adi Moisii este administrator al Prefecturii de aproape 20 de ani, iar reprezentan`ii institu`iei spunc[nuaf[cutproblemepân[ la data acestui accident, ]ns[ astaseparec[nu]ivafidemare folos, `inând cont de infrac`iunile de care se face vinovat, potrivit cercet[rilor poli`i\tilor. Astfel, acesta a condus pe drumurile publice un autovehicul de\i avea ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[, a p[r[sit loculaccidentuluif[r[s[anun`e organeledepoli`ie\iaconduspe drumurilepubliceunautovehicul cu numere de ]nmatriculare false.(AuroraDimitriu)

}nc[ un incendiu la fabrica de mobil[ de la Roma Dup[ces[pt[mânatrecut[fabricademobil[dinlocalitateaRoma a fost cuprins[ de fl[c[ri, arzând o cantitate uria\[ de cherestea, mar`i ]n aceea\i fabric[, alt incendiu a izbucnit tot din cauza unui scurtcircuitelectric. Dedataaceastanuamaiarsunusc[torciundepozitderumegu\. Pompieriiaufostsolicita`i]njurulorelor14.00ac`ionândpân[laora 15.40 cu \ase echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, inclusiv scara mecanic[. |i de aceast[ dat[ pompierii au avutosarcin[dificil[,datfiindfaptulc[materialulcombustibilera foartemult,câtevatonederumegu\,iarinterven`ias-adesf[\urat\i dela]n[l`ime. Pagubele de mar`i nu sunt mari, de 5.000 lei, s[pt[mâna trecut[ arzândbunuridepeste200.000lei.|ideaceast[dat[]nurmacercet[rilorpompieriiaustabilitc[foculapornitdelaoscânteiemecanic[provocat[deunscurtcircuitelectric.(D[nu`Rotariu)

Chiardac[seplâng c[levineextremde greus[strâng[bani pentruacump[rao singur[dat[latrei lunitratamentul, \efiis[n[t[`iisunt deci\is[ler[reasc[ vizitelelamedici. Pentrutratamentul petreiluni,unii bolnavicronicivor trebuis[scoat[din buzunare\ipeste 500deleiodat[.

Bolnaviicronicivortrebuis[ g[seasc[ solu`ii pentru a-\i cump[ra tratamentele pe trei luni.Prevedereadeacordarea medicamentelor pentru tratamentelebolilorcroniceodat[ la trei luni era \i pân[ acum, ]ns[ medicii se l[sau ]ndupleca`i de rug[min`ile bolnavilor dealeprescriemedicamentele pe perioade mai scurte, de regul[peolun[. Cum ]ns[ nu le mai sunt pl[titeconsulta`iilepentrubolnaviicronicidecâtunalatrei lunipentrufiecarepacientdin

aceast[ categorie, medicii de familie vor da re`ete cum le dicteaz[MinisterulS[n[t[`ii\i institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. „Noi am propus la Ministerul S[n[t[`ii \i Casa Na`ional[deAsigur[rideS[n[tate s[ ia ]n considerare faptul c[ bolnavii nu au bani s[ pl[teasc[ re`etele pe mai multe luni \i c[ ace\tia vor s[ li se deaposibilitateadea-\iridica medicamentele]nfiecarelun[. S-apromisc[sevafaceomodificare ]n acest sens, dar nu amprimitnimicpân[acum”,

a declarat medicul de familie DoruCuliceanu. Medicii au cerut s[ le fie recunoscut[consulta`iapentru bolnaviicroniciodat[pelun[ \i s[ le fie \i pl[tit[ de c[tre CasadeAsigur[rideS[n[tate, saum[carodat[ladou[luni. „Dac[nusefacemodificarea cerut[ de noi, practic nu avemcums[]nregistr[mconsulta`ia.Nutelas[programul s[introduci]ncalculatorre`eta o dat[ pe lun[, ]`i respinge consulta`iarespectiv[”,amai declarat medicul de familie. (AuroraDimitriu)

Spectacoldeelegan`[\i talentprezentatdecopii Cumuzic[,dans\ielegan`[au marcat membrii Grupului „Unik Dance” finalul anului \colar. Pentruapunctaa\acumsecuvine un an plin de realiz[ri, mar`i sear[, micii arti\ti au prezentat

spectacolul „O istorie secret[ a dansului”. Acesta a avut loc la Teatrul „Mihai Eminescu” din municipiu \i a adunat ]n sal[ p[rin`ii \i bunicii celor  ce au cucerit publicul \i juriul din zeci

defestivaluri.„Esteunspectacol de sfâr\it de an \colar ]n care copila\iiprezint[50demomente, un spectacol maraton. E prima dat[cândavemacestspectacolde finaldean\colarpeodurat[atât demare.Suntcopiidelatreila16 ani,sunt]njurde90decopila\i\i aveminvita`i\icopiidelaprofesorul de canto Paul Ciprian Mihai,dinDorohoi.Esteunspectacol deosebit fa`[ de anii preceden`i.Amvruts[facemaltfel.La fiecarestildedansspunemlucruri dinistoriadansului.Esteoedi`ie special[ ]n care \i p[rin`ii vor ]nv[`acâtecevadesprefiecarestil de dans”, a declarat Andreea Trufa\u, instructor coordonator UnikDance. Finalul de an \colar reprezint[ pentru componen`ii Grupului Unik Dance o nou[ etap[ a activit[`ii lor, un nou ]nceput de preg[tire pentru concursurile \i festivalurile la care vor participa ]nviitor.(PetronelaRotariu)


6

15iunie2011

TOPNEWS

EtnobotaniceleaufostinterzisedeSenat.Senatulaadoptatlegeaprivindinterzicereaproduseloretnobotanice,ini`iatdeGuvern. Aceast[legeinstituiecondi`iidurepentruautorizareamagazinelor\ipermiteautorit[`ilors[confi\temarfa\is[suspendeprovizoriuactivitateaneautorizat[aunorcomercian`i.PotrivitproiectuluiGuvernului,comercializareaf[r[autoriza`ievafisanc`ionat[cu ]nchisoaredeladoilaoptani\iinterzicereaunordrepturi.Duratapedepseicu]nchisoareavafi]ns[]ntre10\i20anidac[]nurma consumuluideetnobotanicesunt]nregistratedecese.Conformini`iativeiguvernamentale,pân[laob`inereauneinoiautoriza`iide c[trecomercian`iideproduseetnobotanice,activitateacelorc[rorale-aexpiratautoriza`iavafiinterzis[.Autoriza`ianuvafieliberat[decâtdac[,]nurmaanalizeidelaborator,seconstat[c[produselecomercializatenufacpartedincategoriaetnobotanicelor.

Gelurile antiinflamatoare cu ketoprofen, eliberate numai pe baz[ de re`et[

Zecemedicamentesubform[de unguentcarecon`inketoprofen vorfieliberatedinaugustnumai pebaz[dere`et[,dup[ceautoritateaeuropean[amedicamentuluiaimpusrestric`ii]nutilizareaunorantiinflamatoaresub form[degelfolosite]ntratarea durerilor,informeaz[ANM.

Aceast[ substan`[ aplicat[ pe piele sensibilizeaz[`esutulcutanat,iaroexpunerelasoaredup[utilizareageluluiarputeaprovocaarsuri.De aceeaesteindicatcaacesteantiinflamatoares[fie folositecuprecau`ie\icuaten`ionareac[odat[ zonatratataesteinterzis[expunerealasoare,a spusAncaCrupariu,purt[tordecuvântalAgen`ieiNa`ionaleaMedicamentului(ANM). Laniveleuropeanaufostsemnalatealergiigravecutanate,careauimpusspitalizareabolnavilor. }nRomâniaafost]nregistratunsingurcaz,o arsur[depieledup[folosireaunuigelcuketoprofen,sus`inreprezentan`iiANM. Aceste antiinflamatoare se folosesc la nivel Publicitate

na`ional]nafec`iunireumatice,]ntinderimuscularesaudureri.Elesevândlaliber,f[r[prescrip`iemedical[,pân[]naugust,dat[delacare vor fi eliberate numai pe baz[ de re`et[, a mai spusCrupariu. Comitetulpentruprodusemedicaledeuzuman (CHMP)alAgen`ieiEuropeneaMedicamentului aconcluzionat,]nraportulprivindacesteproduse,c[]nciudafaptuluic[reac`iiledefotosensibilitatedeterminatedemedicamenteledeuztopic carecon`inketoprofensuntimportante,raportul beneficiu/risc al acestor medicamente r[mâne favorabil. Astfel,pentrumedicamenteledeuztopiccare con`inketoprofentrebuieimplementateoseriede m[suri care s[ asigure utilizarea acestora ]n condi`iidesiguran`[.}nplus,acestemedicamentenutrebuies[fiedisponibiledecâtpebaz[de prescrip`iemedical[. Totodat[, au fost f[cute recomand[ri pentru profesioni\tii din domeniul s[n[t[`ii. Astfel, la prescriereamedicamentelordeuztopiccarecon`in ketoprofen, medicii trebuie s[ respecte cu stricte`econtraindica`iile.Deasemenea,medicii prescriptori\ifarmaci\tiitrebuies[reaminteasc[ pacien`ilor care utilizeaz[ medicamente de uz

topiccarecon`inketoprofenimportan`am[surilor preventive ]mpotriva fotosensibiliz[rii, precum: sp[lareariguroas[amâinilordup[fiecareaplicare de gel; evitarea expunerii zonelor tratate la soare(chiarsoarecunori)peparcursultratamentului\itimpdedou[s[pt[mânidup[]ncheierea acestuia; protejarea de soare a zonelor tratate, prin ]mbr[c[minte; evitarea utiliz[rii ketoprofenuluideuztopicsubpansamenteleocluzive;]ntreruperea imediat[ a tratamentului ]n situa`ia apari`ieioric[rorreac`iicutanatedup[aplicarea medicamentului. Recomand[rileCHMPreprezint[oconsecin`[ aevalu[rii\tiin`ificearapoartelordereac`iiadversecutanate,printrecare\ireac`iifotoalergice laketoprofenuldeuztopic.Acesteaincludreac`ii adverse grave care au necesitat spitalizare. Pe bazainforma`iiloravuteladispozi`ie,Comitetula concluzionatc[beneficiilemedicamentelordeuz topiccarecon`inketoprofendep[\escriscurile. }nc[delalansareamedicamentelordeuztopic carecon`inketoprofensecunoa\tec[acesteapot declan\areac`iialergicedecontact,printrecare\i fotoalergii. }n multe state membre UE aceste fapte au dus la punerea ]n practic[ a diferite m[surideasigurareautiliz[riiketoprofenuluide

uztopic]ncondi`iidesiguran`[,precumactualizarea informa`iilor despre medicament (Rezumatul Caracteristicilor Produsului/Prospectul cu informa`ii pentru pacient), comunicarea direct[c[treprofesioni\tiidindomeniuls[n[t[`ii \iad[ugareauneipictogramepeambalajulsecundar. Acelea\im[surisevorimplementaarmonizat acum ]n toate statele membre ale Uniunii Europene,]mpreun[cuocampanierepetat[de informarereferitoarelautilizareacorect[aketoprofenuluideuztopic.CHMPvaevaluaimpactulacestorm[suridup[operioad[detreianide laimplementare. }nurmaceleimairecenteevalu[ri,CHMPa recomandat ca toate medicamentele de uz topic carecon`inketoprofens[fieeliberatepebaz[de prescrip`iemedical[.}nplus,recomand[riletrebuierespectatepentrutoatemedicamenteledeuz topiccarecon`inketoprofen,autorizatelanivelul UE,arat[uncomunicatalAgen`ieiEuropenea Medicamentului. }n România, potrivit Agen`iei Na`ionale a Medicamentului, exist[ pe pia`[ zece produse care con`in aceast[ substan`[, printre care \i Ketoprofen. Publicitate


7

15iunie2011 Compunere Compunere despre ]nv[`[toarea mea. }nv[`[toarea mea are un cap, trunchi,dou[mâini\idou[picioare foartefrumoase.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Pre` negociabillafa`alocului. Telefon:0755.954.430.

v^nz[riapartamente *Vând/schimburgent apartament3camere,et.3, 63mp,S[venilorcugarsonier[.Tel.0231.534.519; 0746.277.689.(2131-1) *Vândapartament2camere,51mp,et.4,zona Prim[veriicu\arpant[\i ]mbun[t[`iri,pre`30.000 Euro,telefon: 0742.806.153.(2137-3)

]nchirieri *Primesc]ngazd[,la cas[,3salaria`i.}nchiriez spa`iudemisol,45mp. Telefon:0231.515.045; 0762.680.835.(2139-1) *}nchiriezapartament3 camere,utilat,mobilat, central[,renovat,270 Euro/lun[,avans10luni, 0740.229.125.(2140-1) *}nchiriezapartament3 camere,ultramodern, inclusivaercondi`ionat.Tel. 0752.555.801.(2141-2)

angaj[ri *SCangajeaz[barman. Rela`iilatel.0741.613.142. *SCGECORSRLangajeaz[gestionar[.Rela`iila telefon:0231.511.112pân[ laora16.00.(1)

v^nz[ridiverse *Vând1cuierholcuoglind[,1u\[sculptat[lemntei. Tel.0231.584.729.(G-4) *Vândboilerelectric „Tesy”,capacitatea80 litri,lapre`ulde300Ron. Telefon:0743.071.035.

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

15iunie2011

MONDEN

CosminaP[s[rinnuvreas[sebronzezepelitoralulromânesc.Vedeta,prezentatoareaemisiunilor «Face2face»\i«Oops»,delaAntena2,nu\i-af[cutplanuridevacan`[. Frumoasabrunet[vamuncila foccontinuupeparcursulverii\ispunec[,dac[vaaveacâtevazilelibere,nulevapetrecepelitoralul românesc.„EmisiuniledelaAntena2`inpân[lasfâr\itulluniiiulie.}nurm[toareperioad[spers[fiusolicitat[pentrudiverseevenimente.Chiarvinereaaceastaams[mergpelitoralpentruoprezentaredemod[ ]nClubulBellagio.Ams[-miiauvacan`[doardac[numaiamnimicdef[cut.Num[tenteaz[s[m[relaxezlamare,totulestescump,serviciilesuntproaste,a\ac[maibinemuncesc”,aspusvedetapentruEVZ.

MonicaColumbeanu:Donezbanii peBentley,]mivreaudoarcopilul MonicaColumbeanu atransmis,prinintermediulavocatuluis[u, oscrisoarepresei]n care]\iexprim[pozi`iafa`[desitua`ia]n cares-aajuns]ndivor`uleideIrinelColumbeanu. „Eu,MonicaGabor,m-amc[s[torit cu Irinel Columbeanu ]n 2006 la vârsta de doar 18 ani pentru simplul motiv c[ eram o tân[r[]ndr[gostit[.Amdeciss[ avemuncopildeoareceamvrut s[ ]ncunun[m dragostea ce ne-o purtam, ]mi doream s[ fiu o mam[minunat[\is[amofamiliefericit[pentrutotdeauna.Din p[cate, din cauza unor circumstan`edincolodecontrolulmeu, aceste lucruri nu mai sunt posibile. Acum, dup[ cum toat[ lumea\tie,c[sniciamease]ncheiedinp[catecuundivor`.Mi-a fost foarte greu s[ iau aceast[ hot[râre,darnuamavutdeales. Numaivreaus[]imaipermits[ m[r[neasc[”,spuneMonica. Monica Columbeanu mai sus`inec[]nacestmomentsingurul lucrupecare]lvreadinc[snicia sacuIrinelestefiicaei:„Totce vreau acum din ceea ce reprezint[ c[snicia noastr[ este copilul meu drag pe care ]l iubesc maimultdecâtpropriameavia`[ \i dincolo de orice altceva ]n aceast[lume.Nu]mipas[denimic altceva. Sunt con\tient[ c[ motivul pentru care Irinel Columbeanunudore\tecafeti`as[ ]mifie]ncredin`at[sprecre\tere \i educare este teama lui maladiv[deanesus`inefinanciar\i totodat[dea-mifiatribuiteni\te drepturimaimariavând]nvedere c[ singurul copil s-ar afla ]n ]ngrijireamea.Feti`anoastr[va ]mplini ]n curând cinci ani, dar pân[ ]nainte s[ afle de inten`ia meadeadivor`a,IrinelColumbeanuexistadoar]nactecaparte dinvia`aei.Niciodat[nui-ap[satdeea,niciodat[nuavruts[ ]i ofere nimic, nici m[car pu`in din timpul lui pre`ios. Atât de pre`ios]ncâttimpdecâtevaluni larândnicim[carnuveneas[o viziteze”. Eamaisus`inec[vadonaorice bunpecare]lvaob`inedup[partaj:„Caatare,oricebunpecare legisla`ia României mi-l va atribuidup[finalizareaprocesuluide partajinten`ionezs[]ldonezorganiza`iilorcaritabiledestat:orfelinatelor,spitalelor\icelorcare sprijin[oameniistr[zii,dar\is[ ]mi pl[tesc datoriile fa`[ de avoca`iimei.}nmodspecial,doresc s[donezbaniicereprezint[contravaloareaBentley-ului meudar \ibaniipentrucareammuncit\i pecareIrinelColumbeanumiialuat.Nuvreaus[p[streznimic pentrumine,nicim[carunleu”.

Oana Z[voranu: «Plec ]n vacan`[ ]n Statele Unite» Dup[lunide scandal\iundivor`stresant, OanaZ[voranu abiaa\teapt[s[ plece]nvacan`[. Brunetavaavea pe16iunieultima]nf[`i\are]n divor`uldePepe, iardup[aceeava merge]nSUA.

„Lafinal,vreaus[mul`umesc tuturorcelorcarem[sus`in,atât jurnali\tilorcât\icelorlaltepersoanecare]misuntal[turi,celor care]\ifacgrijipentrumine.V[ doresc tuturor, indiferent cine sunte`i, s[ ave`i familii fericite,

s[ fi`i ferici`i ]n fiecare zi \i s[ ave`i o via`[ minunat[. Toate acesteur[rivilespundininim[, vi le doresc din tot sufletul. Acesteasuntdorin`elemelepentrumine,`aramea\ipentruviitor”,maiscrieMonica.

Singuraproblem[aOaneiestefricadeavion,pe caresper[s[odep[\easc[ ]ns[. „Plec ]n concediu \i mi-a\ dori s[-l petrec ]n Statele Unite. Singura mea problem[ e c[ mi-e foarte fric[ de zborul cu avionul. Nu-mi place s[ nu simt p[mântul sub picioare.Amvorbitcume-

diciipentrudiverseremedii, dar pân[ acum n-a func`ionatnimic. Am multe proiecte ]n plan,darcarevizeaz[grila de toamn[. Printre acesteaeste\iotelenovel[. Voi lua o decizie abia ]n august,dup[cevoiciti\i scriptul”, a spus Oana pentruEVZ.

Evenimente de Botosani nr.1896  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1896  

Ziarul orasului tau!