Page 1

CMYK

Revoltamedicilordefamilie EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.106(1888)•Joi,2iunie2011•8pagini

Pag. 5

Preg[tiri pentru evaluarea elevilorde clasaaVIII-a Pag. 2

Proprietarii centralelor de apartament nu scap[ de plata la sistemul centralizat AutoritateadeReglementarepentru ServiciileComunitaredeUtilit[`iPubliceastabilitrepartizareaconsumu- rilordeenergietermic[exclusiv]nfavoareaabona`ilorlasistemulcentralizat.}n]ncercareadeal[muripopula`iaboto\[nean[,DanielAlexandru,directoruladjunctalANRSC,informeaz[despreobliga`iafiec[ruiproprietar deapartamentlaparteacomun[de c[ldur[]nsistemcentralizat,chiar dac[de`inecentral[termic[pegaz. Pagina 3

Uniformele \colarear puteas[ devin[dinnou obligatorii Pagina 4


2

2iunie2011

TOPNEWS

BNRa]nceputs[cumpereeuro.RezervelevalutarealeRomânieiaflate]nadministrareaBNRauajunsla 31maila32.707milioaneeuro,fa`[de32.073milioaneeurola30aprilie2011.LunamaiaadusastfelBNR unsurplusde634milioanedeeuro. }ncursulluniiauintrat1.868milioaneeuro,reprezentândmodificarea rezervelorminime]nvalut[constituitedeinstitu`iiledecredit,alimentareacontuluiComisieiEuropene(ultima tran\[de]mprumutde150milioaneeuro),alimentareaconturilorMinisteruluiFinan`elorPublice,venituridin administrarearezervelorinterna`ionale,precum\iapreciereadolaruluiamerican\ilireisterlinefa`[deeuro, cuimpactasupracre\teriivaloriceap[r`iidinrezervainterna`ional[denominat[]nacestedou[valute.

Preg[tiri pentru evaluarea elevilor de clasa a VIII-a Potrivit datelor prezentate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), ]n acest an vor sus`ine evaluarea 6.147 de elevideclasaaVIII-a.Lanivelul jude`ului sunt 105 centre de examen, 19 centre de comunicare \i 4 centre de evaluare. „Pe20iunieeleviivorsus`ine proba la limba român[ iarpe22iunieprobalamatematic[. Elevii vor sus`ine cele dou[ probe ]n \coala ]n care ]nva`[. Media de admitere se va calcula abia dup[ afi\area rezultatelor finale la testelena`ionale”,aspusDanielBuc[taru. Lucr[rilevorficorectatela |coala 7, 12, 14 \i 17. Subiectelepentruevaluarea na`ional[ se elaboreaz[ ]n cadrul Centrului Na`ional pentruCurriculum\iEvaluare]n }nv[`[mântul Preuniversitar, `inând seama mai multe cerin`e. Acestea trebuie s[ fie dup[ modelul evalu[rilor interna`ionale,s[fieformulate clar, precis \i ]n strict[ concordan`[ cu programele pentru evaluarea na`ional[. Fie-

Programulexamenelor care prob[ scris[ ]ncepe la ora9.00,moment]ncarevor fi deschise plicurile sigilate ce con`in subiectele de examen.(PetronelaRotariu)

20iunie-Limba\iliteraturaromân[,prob[scris[; 22iunie-Matematic[,prob[scris[; 24iunie-afi\arearezultatelor(pân[laora14.00); 24iunie-depunereacontesta`iilor(]ntreorele14.00\i18.00); 25-26iunie-rezolvareacontesta`iilor; 27iunie-afi\arearezultatelorfinaledup[contesta`ii.

}mbia`icuacteadi`ionale«capcan[» |i ]n aceast[ lun[ furnizorii de servicii medicale vor semna acte adi`ionale la contractul cu Casa pe anul trecut, medicii de familiefiind\ieiinvita`ilasemnareaacestor acte,pecare,]ns[,leconsider[„capcane”. Eispunc[acesteacteadi`ionalearfidiferitefa`[decelesemnate]nluniletrecute. „Pentru noi sunt ni\te capcane. Se semneaz[ acte adi`ionale la contractul din 2010 darpebazanormelormetodologicedeaplicare a contractului pentru 2011, norme metodologicecucarenoinusuntemdeacord”,a precizatmediculdefamilieDoruCuliceanu. |efiiCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tatesunt]ns[dep[rerec[mediciidefamilie vor veni la semnarea actelor adi`ionale, cel pu`inopartedintreei,deoareceuniinicinu au trecut la formele de protest \i nu au de gânds[piard[banipezilele]ncarenusunt ]n rela`ie contractual[ cu Casa. Din aceast[ lun[sevatrece]ns[lasemnareacontractelorpe2011,daracestecontractevorfivalabile]ncepândcu1iulie. Contractelenoi,pe2011,arfitrebuits[se ]ncheie ]nc[ din luna martie, ]ns[ au fost amânate contract[rile din diverse motive. Ultimaamânareafostpus[peseamanecesit[`iideasefinalizaclasificareaspitalelor, astfel]ncâtdiniunieacesteas[fiefinan`ate dup[noireguli.(AuroraDimitriu)

Evazionist condamnat la 3 ani de ]nchisoare Vasile Pavel, administratorul a3societ[`icomercialedinBoto\anijudecatpentruprejudiciereabugetuluidestatcu3,4milioanedeleiafostcondamnatde magistra`iiJudec[torieiBoto\ani la 3 ani de ]nchisoare. Vasile Pavelafosttrimis]njudecat[de procuroridup[ce,ajutatdemai mul`i complici, a efectuat mai multetranzac`iiaducândunprejudiciu uria\ bugetului statului. Singurulcareafosttrimis]njudecat[afostVasilePavel,care aprimitmaimultecondamn[ri ]ns[ovaprimipeceamaigrea, respectiv3ani.Complementar, instan`a i-a interzis acestuia ca pre`depatruanis[aib[dreptul deaadministrasociet[`icomerciale.}nplus,instan`aamaidispuscasociet[`ileTaliaSRLBoto\ani\iAvicomSRLBoto\ani nupotr[spundecivil,fiinddesfiin`ate. „Oblig[ inculpatul s[ pl[teasc[ p[r`ii civile ANAF Bucure\tisumade3.127.647,52 lei,daunemateriale.Oblig[inculpatul, ]n solidar cu partea responsabil[ civilmente SC ComcarnSRLBoto\ani,s[pl[teasc[p[r`iicivileANAFBucure\ti suma de 284.448,03 lei, daune materiale. Oblig[ inculpatuls[pl[teasc[statuluisuma de 14.000 lei, cheltuieli judiciare”,semaiarat[]nhot[râreainstan`ei.Sentin`anuestedefinitiv[\i poate fi atacat[ ]n recurs la TribunalulBoto\ani.(D.Rotariu)

Serbare la Agafton pentru copii institu`ionaliza`i Deziualor,peste120decopii din centrele de plasament ale Direc`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC)Boto\aniauparticipatlaoserbarecâmpeneasc[organizat[latab[radinAgafton. Potrivit conducerii institu`iei, serbareaafostgândit[pentruca micu`ii s[ uite de situa`ia lor pentruozi\is[sesimt[]ncentrul aten`iei, fiind numeroase concursuri \i ]ntreceri cu premii. La serbarea câmpeneasc[ auparticipat\iceidoivicepre\edin`i ai Consiliului Jude`ean, Corneliu Aro\oaie \i C[t[lina Lupa\cudar\isubprefectulSilvanaTudorache.„Auparticipat laserbare]njurde120decopii, delatoatecentrelenoastre.Am organizat concursuri, tombole, cupremiipentruto`icopii.Fiind vorbadeoserbarecâmpeneasc[ am asigurat pentru copii, cârn[ciori,pr[jituri,amf[cuttotul cas[fieozifrumoas[pentruei. Copiii au fost ]nso`i`i de angaja`iicentrelorceaudorits[vin[”,adeclaratLiviuR[d[\anu, directorulDGASPC.(D.R.)


3

2iunie2011 O\oferi`[afostprins[circulândcu211kilometripeor[peDN2. O\oferi`[lavolanulunuiBentleyafostprins[depoli`i\tiidelarutier[ gonindpeE85,]njude`ulBuz[u,laie\ireadinlocalitateaPo\taCâln[u. Autoturismuldeluxafostopritlascurttimpdeunaltechipaj.Lavolana fostidentificat[ofemeie]nvârst[de42deani,dinBac[u.|oferi`avitezoman[ar[mas3lunif[r[permis\iafostsanc`ionat[cuamend[\i punctedepenalizare.

ESEN~IAL

Proprietarii centralelor de apartament nu scap[ de plata la sistemul centralizat AutoritateadeReglementarepentru ServiciileComunitaredeUtilit[`iPubliceastabilitrepartizareaconsumurilordeenergietermic[exclusiv]n favoareaabona`ilor lasistemulcentralizat.}n]ncercarea deal[muripopula`iaboto\[nean[, DanielAlexandru, directoruladjunctal ANRSC,informeaz[ despreobliga`ia fiec[ruiproprietar deapartamentla parteacomun[de c[ldur[]nsistem centralizat,chiar dac[de`inecentral[ termic[pegaz. „Fiecare proprietar de apartament are obliga`ia de a contribui la plata cheltuielilor comune,chiardac[estedeconectat de la sistemul centrali-

zat. Acest lucru este stabilit clar ]n legea nr.230/2007 privind]nfiin`area,organizarea\i func`ionarea asocia`iilor de proprietari dar \i ]n HG 1588/2007 de aprobare a normelor metodologice. Plata coteip[r`idincheltuielilecomune condominiului reprezint[ obliga`iafiec[ruiproprietarfa`[de asocia`ie\inufa`[deunfurnizoruldeenergietermic[”,precizeaz[DanielAlexandru. Directorului adjunct al ANRSC l[mure\te, ]ntr-un comunicat,\ic[,]nceprive\te consumul comun, acesta „reprezint[ c[ldura cedat[ ]n spa`iile comune ale condominiului,iarcasasc[riireprezint[ un spa`iu comun cu care se ]nvecineaz[toateapartamente-

le,indiferentdac[acesteasunt racordatesaunusuntracordate lasistemulcentralizatde]nc[lzire”.}nacela\icomunicateste specificat c[ ]ntre asocia`ie \i proprietariidincondominiunu se ]ncheie contracte. Regulile derepartizare\ideparticipare lacheltuielilecomunesuntstabilite]nstatutulasocia`iei,conform legisla`iei specifice din domeniulorganiz[rii\ifunc`ion[riiasocia`iilordeproprietari. „}n cazul emiterii facturii la niveldeasocia`ie,]nbazacontractului de furnizare ]ncheiat ]ntreasocia`ie\ifurnizor,plata cotei p[r`i din contravaloarea consumului comun ce revine proprietarilorcucentraledeapartamentsefacec[treasocia`ie \i nu c[tre furnizor, iar ]n

cazul factur[rii individuale la niveldeapartament,facturase emite ]n baza conven`iilor de facturare individuale ]ncheiate cu fiecare proprietar din condominiu,anexelacontractulde furnizare]ncheiatcuasocia`ia. Legea serviciului public de alimentare cu energie termic[ nr. 325/2006 prevede clar ca proprietarii apartamentelor individualecaresuntdeconectatedela re`eauadealimentarecuenergie termic[pl[tescocot[-partedin cheltuielile cu energia termic[ consumat[pentru]nc[lzireaspa`iiloraflate]nproprietatecomunaindiviz[,propor`ional[cucotaindiviz[”,searat[]ncomunicatulsemnatdeDanielAlexandru.(PetronelaRotariu)

|ofercondamnatpentrur[nirea unuipieton]nsta`iadetramvai Untân[rdinIa\iceaprovocat un grav accident de circula`ie ]n lunamaiaanului2009]nmunicipiulBoto\aniafostcondamnatla unande]nchisoarecususpendare de magistra`ii Judec[toriei Boto\ani. Viorel Gabriel Lungu, ]n vârst[de21deani,dinlocalitatea Hârl[u, se afla la volanul unui autoturismAudiQ7,\i]nsta`iade tramvai din zona g[rii, circulând spre Dorohoi, a vrut s[ intre pe linia de tramvai pentru a nu mai a\tepta la semafor. Proasta decizieaduslaaccidentareagrav[a luiVasileMerticariu,]nvârst[de

61 de ani din Dorohoi, care a\tepta pe un refugiu din sta`ia de tramvai.Ie\eanulnuafostatent\i l-alovitpeb[trâncuoglindaretrovizoaredinparteadreapt[,impactulfiindfoarteputernic.B[trânul a fost aruncat ]n aer câ`iva metri,dup[careac[zutlap[mânt cubra`uldreptrupt.Instan`adup[ doianideprocesel-acondamnat peie\eanlaunande]nchisoare\i laplataunordaunemoralefa`[de victim[ ]n sum[ de 8.000 de lei plus 1.600 de lei reprezentând cheltuieliledespitalizare.(D[nu` Rotariu)

Incendiu provocat de un minor Un copil de 7 ani, din satul Rediu, comuna R[d[u`iPrut,aincendiatun depozit de lemne de foc dingospod[riap[rin`ilor, dup[ ce fiind nesupravegheat,s-ajucatcufocul. Mai mult fl[c[rile s-au extins\ilaoanex[aflat[ ]n imediata apropiere a focarului incendiului. Speria`i c[ \i-ar putea pierde ]ntreaga agoniseal[,p[rin`iiausolicitat sprijinul pompierilor. Apelul la 112 a fost ]nregistrat mar`i, pu`in dup[ ora13.00.Lafa`alocului s-a deplasat un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi,cuoautospecial[cu ap[\ispum[.Pentrustingerea incendiului au intervenit \ase pompieri, timpdeaproapejum[tate de or[. Au ars circa 1,5 tone lemne foc \i 15 mp dinanexadelemn,pagubele fiind estimate la 1.500lei.(D.R.)

Buc[t[rie de var[ ars[ de un jar c[zut din sob[ O familie din comuna boto\[nean[ Conce\ti a r[mas f[r[ buc[t[ria de var[ dup[ ce aceasta a fost distrus[ ]ntr-un incendiu generat de un jar c[zut din sob[. Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani a fostsesizatdespreproducerea evenimentului mar`i,31mai,pu`in]nainte de ora 17.00. Incendiulafoststins]nmai pu`in de jum[tate de or[ deunechipajdepompieri din cadrul Deta\amentului Dorohoi. Fl[c[rile au distrus mai multe bunuridinbuc[t[rie\icirca 12 mp din acoperi\, valoarea pagubelor fiind estimate la circa 2.000 lei. Pompierii au salvat bunurimateriale]nvaloarede35.000lei.


CMYK

4

2iunie2011

TOPNEWS

|i-af[cutparfumdinpropriaurin[.CherryTree,oartist[din SUA,alansatdecurândunparfumcarearelabaz[propriaei urin[.Eaastudiatcincianicombina`iidevanilie,trandafiri\i mosccuurinaei.Americancafolose\teparfumulcumirosdepipi ]nfiecarezi\ialegearomele]nfunc`iedestareasadespirit.

Uniformele\colare Intrarea cu cartele electronice arputeas[devin[ ]i a\teapt[ \i pe angaja`ii dinnouobligatorii Spitalului de Psihiatrie

Hulite timp de ani ]ntregi de c[tretineri,dardorite,cuooarecarenostalgie,demul`idintre p[rin`i \i profesori, uniformele \colare ar putea deveni `inuta „standard” a elevilor. Din cele declarate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),laniveluljude`ului, acolo unde sunt uniforme, acestea sunt pe clase. „Singura unitate\colar[undeto`ieleviiau uniform[ este Grupul \colar «Regina Maria» din Dorohoi. Mai sunt câteva clase de la Liceul «Nicolae Iorga» unde sunt uniforme, iar celelalte unit[`i \colare acolo unde sunt au fost acceptate doar la clasele primare.}naceast[ultim[situa`iesunt la nivel de clas[ uniforma nefiindaceea\ilanivelde\coal[”,a spus Daniel Buc[taru. Acesta a men`ionat c[ la nivelul ]nv[`[mântuluiboto\[neannusepoate vorbi despre unit[`i \colare cu tradi`ie ]n ceea ce prive\te uniforma\colar[. Ini`iativaa]mp[r`itdejaprofesorii \i p[rin`ii ]n dou[ tabere. Cei mai mul`i cred c[ p[strarea

«Esteuncriteriudeacreditareaspitalelor\itoateunit[`ilemedicalecarevors[maifunc`ionezepestecinci anivortrebuis[investeasc[pân[ atunci]ntr-unsistemdeintrarepe baz[decarteleelectronice»,spune managerulGabrielOpri\anu.

uniformelor\colarereprezint[o economielabugetulfamiliei. }n plus, o `inut[ obligatorie unic[]ifaceegalipecopiiicare provindinclasesocialediferite. }ntab[raadvers[,p[rin`iiconsider[`inutade\coal[obligatorie olimitarealibert[`iideexpresie a copilului. Reintroducerea uniformelor\colarearputeaintra]n vigoare cu ]nceputul anului \colar 2011-2012. (Petronela Rotariu)

FostuldirectoralDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani,GabrielOpri\anu,segânde\te serioss[realizezelaspitalulpecare]lconduceacumintr[ri]nsec`iipebazasistemuluicu carteleelectronice. „Toatespitaleleboto\[nenevortrebuis[-\i fac[intr[ricucartele,a\acumaavutSpitalul Jude`ean, dac[ vor s[ fie acreditate”, spune GabrielOpri\anu. DirectorulSpitaluluidePsihiatrieBoto\ani sus`inec[]ntremiiledecriteriipecaretrebuies[le]ndeplineasc[spitalelepentruafiacreditatesenum[r[\iaceeacaintrarea]naceste unit[`imedicales[sefac[pebaz[decartele electronice. Pentru a ]ndeplinirea criteriilor deacreditare,spitalelorlis-adatunr[gazde cinci ani, timp ]n care conducerile unit[`ilor trebuies[sepreocupes[ob`in[acreditarea. „A\ vrea s[ aud acum ce explica`ii au cei careaudesfiin`atsistemulintr[rilorcucarte-

Cadouri pentru cei mici Plimbarecutramvaiul,accesul gratuit ]n spa`iul de joac[ din Parcul Mihai Eminescu, spectacol de p[pu\i ]n aer liber, sunt doar câteva dintre manifest[rile careauavutlocieri. Dela10.00la17.00copiiiau avutaccesulgratuit]nspa`iulde joac[ din Parcul Mihai Eminescu.Fiecaregrup[decopiisabucuratdejoculcopil[rieigratuit câte jum[tate de or[. Pre\colariidelaGr[dini`aNr.20sauplimbatieridiminea`[cudou[ tramvaie prin ora\. }n tramvai,ceimiciaufost]ntâmpina`i de un clovn care le-a f[cut \i

d[ruit figurine din baloane, dar \ibomboane.Al[turidecopiiia fost\iC[t[linAlexa,viceprimarul municipiului Boto\ani. „Plimbarea cu tramvaiul de azi esteundarf[cutcopiilordeziua lor.  Este o zi special[ pentru ei”,aspusC[t[linAlexa. Al[turi de copiii au fost \i actorii Teatrului pentru Copii \i Tineret„Vasilache”.Ace\tia,]n colaborare cu Asocia`ia „Pentru Boto\ani”, au prezentat spectacolul„Pungu`acudoibani”,dup[IonCreang[.Spectacoluldestinatcopiilor\itinerilorcuvârsta]ntre4\i18ani,afostpre-

zentat ]n aer liber  ]n Parcul „MihaiEminescu”. Al[turi de copii, de aceast[ dat[dinceidinmediulrural,au fost \i femeile conservatoare. ConformcelordeclaratedeAnca Lupa\cu, pre\edinta organiza`iei de femei a Partidului Conservator,treiechipeaufost]n\colile din Nic\eni, Vf. Câmpului \i Un`eni.„Amvruts[aducemun zâmbet\ipentrucopiiidin\colile din rural. Fiecare dintre cei vizita`iauprimitc[r`idepove\ti, dulciuri,unsetcutricou\ipantaloni \i o minge”, a spus Anca Lupa\cu.(PetronelaRotariu)

le]nSpitalulJude`ean.Unspitala\atrebuie s[arate,cuintr[ricucarteleelectronice,a\a este]ntoat[lumeacivilizat[.|ifaptulc[este acum un criteriu de acreditare a spitalelor, demonstreaz[c[a\atrebuies[fie.Poatec[ acest sistem nu convine multora, c[ nu mai pots[plecedinspitalcândvor.Deastaafost dezafectat[ func`ionalitatea acelor cartele la Spitalul Jude`ean dup[ plecarea directorului Muntianu”, a mai spus directorul Spitalului dePsihiatrie.(AuroraDimitriu)

CopiiidinH[ne\ti s[rb[tori`idefemeile social-democrate

Având ca reper unul din cele zece principii ale Declara`iei Drepturilor Copilului, adoptat[ deAdunareaGeneral[aONU]n anul1959,„Copiisuntcon\tiin`a omenirii \i ea are obliga`ia s[ asigurecopilulcutotcearemai bun”, femeile social-democrate au fost al[turi de copii de ziua lor. Astfel, Organiza`ia Femeilor Social Democrate (OFSD) din jude`ul Boto\ani, ]mpreun[ cu Doina Dre`canu \i Ovidiu Portariuc vicepre\edin`i ai PSD Boto\ani, au venit la copiii din comuna H[ne\ti, pentru a-i s[rb[tori dar \i pentru a le oferi dulciuri, fructe, juc[rii \i rechizite\colare.

„Copiiinu trebuies[fieneglija`inicicând,c[cieisuntceicare nefacdemulteoriziuamaibun[ \i pentru care ajungem la un momentdats[tr[im.Ast[zitrebuies[neconcentr[mtoat[energia\iaten`iaasupracelorcarene poart[spreviitor,ast[zideziua lorace\tiamerit[oaten`iedeosebit[ pentru a \ti c[ au anumite drepturi\ic[suntimportan`i.Leamoferimacestorcopiiobucurie in plus fa`[ de celelalte zile ale anului, le-am provocat \i mai multezâmbetedecatneofer[ei, cuspontaneitatealorinegalabil[, in fiecare zi”, a declarat Doina Federovici, pre\edintele OFSD. (AdrianDimitriu)


CMYK

5

2iunie2011 RomânulfelicitatdeObamas-a]ntorss[lucreze]n`ar[.Cândtinerii no\tripleac[s[]\ivalorificecuno\tin`ele\iabilit[`ilepestehotare,Ionu` Cristea,singurulromâncareaabsolvitAcademiaG[rziideCoast[din StateleUnite,arevenit]n`ar[pentrualucra.De\ipre\edinteleSUAi-a ar[tatrespectul\irecuno\tin`a,românuls-a]ntorss[-\iserveasc[`ara. Nebunie,arspuneunii.„Os[r[mân]nRomânia.Os[lucrez]ndomeniulpoli`ieidefrontier[”,aspusIonu`,citatdeRealitateaTV.

TOPNEWS

Revolta medicilor de familie Numaielibereaz[ re`etecompensate\i gratuite\inicitrimiterilainvestiga`ii gratuiteorilacabineteledinambulator,iardepe5iunie pacien`iivorpl[ti oriceconsulta`iela cabinet,deoarece mediciidefamilie vorlucraca\icolegiilordinsistemul privat.Pacien`iicare trecpragulcabinetelormedicalede familie]nacestezile sunt]ntâmpina`ide afi\eprincaresunt anun`a`ideaceste m[suri,anun`ul fiindcompletatde scuzelemedicului fa`[dedisconfortul creatpacien`ilors[i. Mediciidefamilienumaielibereaz[ re`ete compensate \i nicitrimiterilaambulatoriisau investiga`ii, chiar dac[, deo-

camdat[consulta`iilepecarele dau nu sunt contra-cost. Peste câtevazile]ns[,chiar\iconsulta`iilevorficuplat[,dac[factoriidedeciziedinsistemulsanitarnuvorreveniasupranormelor contractului pe care ar trebuis[]lsemneze]naceast[ lun[.Maiexact,depe5iunie, mediciidefamilievor]ncepes[ lucrezeca\ipriva`i,dac[vorfi ignora`ideautorit[`i.Eicer]n principal modificarea modului

Roberta Anastase: «O cruce care m[ va marca pe mine ca om politic» Pre\edinteleCamerei Deputa`ilor,Roberta Anastase,adatexplica`iicuprivirelaacuza`iiledefraud[dela votulpeLegeaPensiilor din15octombrie2010 laemisiunea«Sinteza zilei»delaAntena3. Roberta Anastase a explicat ]n emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena3c[,]nurmasemnal[riide c[trepres[auneipresupusefraude cuprivirelanum[rulparlamentarilor prezen`i ]n sal[, a solicitat renum[rareavoturilor. „Pots[-micerscuze\iovoiface oricândca\efainstitu`iei.}nceeace prive\te responsabilitatea mea direct[legat[deacestlucruam\tiut s[gestionezpascupas.}nmomentul]ncarepresaasesizatc[arputea s[fieoneregul[acolo,m-amdus eu,nualtcineva,]nfa`aParlamen-

tului,\iamsolicitatreluareavotului.Amsupuslavotcuto`iparlamentarii prezen`i. Parlamentarii prezen`i]nsal[,dar\iceicareau lipsit,]nmomentul]ncareaufost prezen`i]nsal[\iauvotatdac[s[ sereiasaunuvotul,auspus:«Nu. Votulacelaafostcorect.|iaiciau votat\iparlamentariiPSD,\iparlamentarii PNL»”, a declarat prim vicepre\edintelePDL. „Foartemulttimpdeacum]nainte,cusiguran`[,acestlucrum[va marcapeminecaompolitic.Asta eocrucepecareamacceptats[o duc”,amaispusAnastase.

deplat[propusdeCNAS,mai exactmodificarearaportuluila platapercapita/perserviciu. Cu pixul \i hârtia ]n mân[, mediciidefamilieprezen`iieri la]ntâlnireapecareauavut-ola sediulColegiuluiMedicilor,au calculat c[ ]n condi`iile noilor normedeaplicareacontractuluicadru,fiecarecabinetpierde ]njurde20-25lasut[dinvenituri.

«Decât s[ d[m faliment, mai bine o decizie tran\ant[ acum» „Au fost 120 de colegi la aceast[ ]ntâlnire, iar dintre cei carenuaupututveni,pentruc[ suntladistan`emari,ne-ausunat \iauconfirmatc[suntal[turide noi]ndeciziadeanusemnacontractul cu normele propuse de cas[pân[acum.Colegiiauanali-

zatpunctcupunctnormelemetodologice\iaudecisca,decâts[ dea faliment peste câteva luni, mai bine s[ ia acum o decizie tran\ant[,chiardac[nuestedeloc agreat[ de noi. Ne cerem scuze delapacien`iino\tri,darnuavem deales.Vrems[]mpiedic[mdistrugerea medicinii de familie. Dac[ de la Ministerul S[n[t[`ii avemsemnalc[normelemetodologice se vor modifica, noi de ast[zirelu[meliberareare`etelor compensate\igratuite,atrimiterilordeoricefel”,adeclaratmediculDoruCuliceanu,vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de FamiliedinBoto\ani. Medicii boto\[neni au primit semnale de la colegii din `ar[, careauavut\iei]ntâlnirideacest fel,luândaceea\idecizie,deanu mai elibera re`ete compensate \i trimiterilainvestiga`iigratuite. }nunelejude`e,mediciidefamilie au manifestat chiar ]n fa`a caselor de asigur[ri de s[n[tate. „Dedataaceastavafiomanifestaredeamploaredac[vomfiignora`i”,aconchisreprezentantul medicilordefamilieboto\[neni. ConducereaAsocia`ieiMedicilordeFamiliesus`inec[fa`[de aniianteriori,cândnemul`umirile eraumaipu`inevidente,deoarece protestul era ]mbr[`i\at de mai pu`ini medici, acum aproape ]ntreaga medicin[ de familie s-a mobilizat.(AuroraDimitriu)

UnnousuccesalTeatrului «MihaiEminescu» Prezent,spresfâr\itulluniitrecute,laadouaedi`ieaFestivalul interna`ional de dramaturgie româneasc[ „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chi\in[u, teatrul boto\[neanaob`inutmarelepremiu. „Teatrulafostprezent]nfestival cu «Ultimul Sutto», ]n regia lui Alexandru Vasilache, autor altextuluifiindDumitruCrudu. Bucuriaceamareestec[autorul acestui text a luat premiul cel mare\i,implicit,TeatrulMihai Eminescu din Boto\ani. Pre\edintele juriului, Mircea M. Ionescu,directorulTeatruluidin Giurgiu, a exclamat la final c[ defaptav[zutunuldincelemai bune spectacole din ultima vreme.Chiar\iselectareateatrului, defaptatextuluicucarene-am prezentat a fost o performan`[ pentru noi”, a declarat Traian Apetrei, directorul Teatrului „MihaiEminescu”. Reprezenta`ia trupei boto\[neneafostr[spl[tit[cuaplauze

]ndelungi din partea publicului. Organizatorii au invitat teatrul boto\[nean \i la edi`ia urm[toare.AumaiparticipatlaFestival trupedinBucure\ti,Ia\i,Cluj\i patrudinChi\in[u. Evenimentulculturalaavutloc

]ntre25\i31mai.PotrivitdirectoruluiTraianApetrei,dinjuriu auf[cutpartedoiromâni\itrei basarabeni,festivalulfiindorganizat f[r[ cusur, chiar dac[ a avutloc]nvremurideausteritate.(AuroraDimitriu)


6

2iunie2011

TOPNEWS

Totmaimulteb[ncistr[inevors[plecedinRomânia.Volksbank,RBS,ATEBank\iMKB Romexterracaut[cump[r[toripentruactivede7miliardeeuro. Patrub[ncilocale,dintrecareuna carede`inepeste5lasut[dinpia`[,iarrestuldedimensiunireduse,caut[investitoricares[lecumperepân[celtârziu]n2012-2013,potrivitZiarulFinanciar.EstevorbadespreVolksbank,RBS, ATEBank\iMKBRomexterra-toatemembrealeunorgrupuriinterna`ionalecareauvenit]nRomânia\iaumizatpecre\tereaeconomic[puternic[delajum[tateadeceniuluitrecut.Activelecelor patrub[ncicumulaucirca8,5lasut[dinpia`[lasfâr\itullui2010fa`[depeste10lasut[]n2008.

|oric, fostul \ef al IPJ Neam`, are o avere mai mare decât veniturile InspectoriiANIcer confiscareauneisume depeste360.000delei pecarecomisarul Aurelian|oricnule poatejustifica,suma reprezentânddiferen`adintreaverea dobândit[\iveniturile realizate]nperioada 1996-2010,câtaocupatfunc`iade\efla IPJNeam`. Agen`ia Na`ional[ de Integritate s-a sesizat din oficiu, ]n 18 noiembrie 2010, cu privire la faptul c[ Aurelian Vasea |oric arfiacumulat,]nperioadaexercit[rii func`iei publice de ofi`er de poli`ie (1996-2010), ]mpreun[cufamilia,oaverecaredep[\e\te veniturile realizate, informeaz[ANI,]ntr-uncomunicat. Acesta a fost promovat ]n 26 iunie 2006 ]n func`ia de \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean[ Neam`, calitate pe care a de`inut-o pân[ la 23 noiembrie 2010. |oric a fost informat ]n 6 decembrie 2010 cu privire la declan\areaactivit[`iideevaluare, precum\icuprivireladrepturile sale de a fi asistat sau reprezentatdeunavocat\ideaprezentadatesauinforma`iipecare le consider[ necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANI a extins evaluarea \i asupra averii so`iei luiAurelian|oric,Cristina. Aurelian|orics-aprezentatla sediul ANI ]n 8 februarie, 28 martie\i30maicândafostinformatcuprivirelafaptulc[au fostidentificatediferen`esemnificative]ntreavereadobândit[\i veniturile realizate, a prezentat unpunctdevedere]nacestsens \i a luat cuno\tin`[ de informa`iile \i datele cuprinse ]n dosaruldeevaluare. Inspectorii de integritate au constatat c[ so`ii |oric au de`inut,]nperioada1996-2010,trei terenuri situate ]n municipiul PiatraNeam`,cuosuprafa`[total[ de 830 mp, achizi`ionate ]n perioada 2007-2009 cu suma total[de150.021lei,dou[terenurisituate]nmunicipiulIa\i,cu osuprafa`[total[de982,80mp, achizi`ionate ]n perioada 20042005 cu suma total[ de 22.145 euro, un teren situat ]n municipiul Ia\i, cu o suprafa`[ de 505,90 mp, ]nstr[inat ]n anul 2008 cu suma de 50.000 euro. Ceidoiaumaide`inutunimobil de locuit, compus din S+P+E, \iocl[diredebirouri,compus[ din P+M, situate ]n municipiul

PiatraNeam`,cuovaloarefinal[ total[ a construc`iei de 805.305,21lei,treiapartamente situate ]n municipiul Ia\i, achizi`ionate ]n perioada 2002-2003 cusumatotal[de104.758,2lei, ]nstr[inate ]n perioada 20032007 contra sumelor de 30.000 lei, 81.400 euro \i, respectiv, 22.000 euro, dou[ autoturisme marca Rover, respectiv BMW, achizi`ionate ]n perioada 20072010cusumelede10.150euro, respectiv,51.000lei,dou[autoturismemarcaRenault,respectiv Kia Sportage, achizi`ionate ]n perioada 2004-2008 cu suma total[de46.219lei\i]nstr[inate ]nperioada2006-2010contrasumeitotalede61.000lei. InspectoriiANIaumaiconstatat c[ Aurelian \i Cristina \oric aumaide`inutdou[autoturisme marcaSaab,respectivVolkswagen Passat, achizi`ionate ]n perioada 2001-2006 cu suma de 20.798 euro, ]nstr[inate ]n perioada 2003-2007 contra sumei 81.000lei\icinciconturibancareladiferiteb[ncicomerciale. Astfel, inspectorul de integritateaconsideratc[suntelemente ]n sensul ]nc[lc[rii legisla`iei ]nvigoare,constând]nexisten`a unei diferen`e semnificative ]n cuantum de 365.865 lei, ]ntre averea dobândit[ \i veniturile realizate ]n perioada exercit[rii ]nfunc`ieipublice(1996-2010). }nperioada1996-2010,veniturile salariale realizate de so`ii \oricaufost]ncuantumtotalde 1.017.669,17 lei, iar veniturile totale ob`inute din alte surse au fostde1.239.260,15lei. ANI a dispus sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor de pe lâng[ Curtea de Apel Bac[u pentru ini`ierea procedurilor de confiscareasumelordebanicu caracter nejustificat, dobândite ]n perioada exercit[rii func`iei publice de ofi`er de poli`ie (1996-2010) de c[tre Aurelian |oric\iconstatareast[riidein-

compatibilitate.Persoanaac[rei declara`iedeavereafostsupus[ evalu[rii, fiind identificate diferen`e semnificative, este considerat[incompatibil[. Comisarul Aurelian |oric a fost judecat de Consiliul Superior de Disciplin[, la solicitarea ministrului Internelor, pentru afirma`iile \i comportamentul avute ]n urma asasin[rii lui Gheorghi`[ Mararu, ]n 14 noiembrie2010,\ipentrumodul]n careacondusIPJNeam`. De asemenea, atât comisarul |oric, cât \i adjunc`ii s[i \i al`i ofi`ericufunc`iideconducerede la IPJ Neam` au fost cerceta`i disciplinar pentru neregulile g[site]nurmaverific[rilorCorpuluideControl,printrecareinteresul sc[zut pentru anchetarea

celor trei grup[ri infrac`ionale dinjude`. |eful Poli`iei Române a anun`at c[, ]n urma concluziilor anchetei f[cute de Consiliul Superior de Disciplin[, fostul \ef al IPJNeam`Aurelian|oricafost destituit din Poli`ie. El anun`a ulteriorc[vacontestadeciziade destituiredinpoli`ie. Potrivit rezultatelor anchetei Corpului de Control la Neam`, Aurelian |oric a acreditat, prin afirma`iile f[cute, ideea c[ Poli`ia agreeaz[ c[m[t[ria, subminând ]ncrederea popula`iei ]n serviciulpoli`ienesc\ia]ncercat s[ diminueze autoritatea conducerii MAI prin incitarea \efilor depostdinjude`ulNeam`. ScandaluldelaNeam`aizbucnit dup[ ce, ]n 14 noiembrie,

Gheorghi`[ Mararu, lider al lumii interlope nem`ene, a fost asasinat]ntr-ocafeneadinPiatra Neam` de Cristian Chilat. Imediatdup[incident,presaarelevatleg[turadintrevictim[,familia acesteia \i \eful IPJ Neam`, AurelianVasea|oric. AsasinarealuiGheorghi`[Mararu a generat ample dezv[luiri care au provocat cel mai mare scandal din Ministerul de Interne,soldatcudestituirea\efuluiPoli`ieiRomâne,PetreTob[, a secretarului de stat Dan F[tuloiu,\icudepunereademisieide c[tre \eful IPJ Neam` Aurelian |oric. }n 23 noiembrie 2010, Ministrul de Interne, Traian Iga\, anun`adestituirealuiPetreTob[ \ialuiDanF[tuloiu,precum\i c[Aurelian|oric\i-adepusdemisia de la conducerea IPJ Neam`. Totodat[, Traian Iga\ spunea atuncic[a\teapt[caacei\efide post care afirmau c[-\i dau demisiiledac[Aurelian|oricvafi demis din func`ia de \ef al IPJ Neam`„s[se`in[decuvânt”\i s[demisioneze. Zecide\efidepostdepoli`ie dinjude`ulNeam`anun`au,]n16 noiembrie2010,c[]\idaudemisiile din func`iile de conducere dac[Aurelian|oricvafidemis de la conducerea IPJ Neam`. Unii dintre ace\tia au protestat atunci]nfa`aIPJNeam`fa`[de propunerea de demitere din func`ie a lui |oric, pe care o considerau „abuziv[” \i prin care onoarea IPJ Neam` „a fost puternicafectat[”. Publicitate


2iunie2011 R[spunderecet[`eneasc[ Unpoli`istsesuie]nautobuz\i taxeaz[ un bilet, dup[ care mai taxeaz[unul.Uncet[`ean]lvede \i-l]ntreab[: -Decea`itaxat2bilete?

7 Poli`istulr[spunde: -P[idac[pierdunul,]lampe aldoilea - |i dac[ le pierzi pe amândou[? -Amabonament

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândlocdecas[1200mp, str.Busuioculuinr.2,Boto\ani.Telefon:0740.148.125. (G-2) *Cas[devânzarepentrudou[familii,teren2.500cu livad[,vie,la1kmdeora\. Tel.0752.462.120.(G-3) *Vândcas[,str.I.C. Br[tianunr.32.Pre`

negociabillafa`alocului. Telefon:0755.954.430. *Vândteren1.280mpla Rediulâng[ing.Podaru, terencultivatfloareasoarelui, accesla\osea.Telefon: 0755.778.159.(2132-2)

v^nz[riapartamente *Vând/schimburgent apartament3camere,et.3, 63mp,S[venilorcu

AGENDA PREST|RI SERVICII

garsonier[.Telefon: 0231.534.519; 0746.277.689.(2131-6)

angaj[ri *SCangajeaz[barman. Rela`iilatelefon 0741.613.142.

v^nz[ridiverse *Vând1cuierholcu oglind[,1u\[sculptat[lemn tei.Telefon:0231.584.729. (G-11) *Vândboilerelectric „Tesy”,capacitatea80litri, lapre`ulde300Ron. Telefon:0743.071.035.

auto *VândATVnoumarca BASHAN200cmc,km parcur\i200,]nmatriculat, necesit[permisdeconducere categoriaB.Telefon: 0743.219.843.(2130-2)

anun`urimediu *IIFantuCorneliusolicit[ autoriza`iedemediupentru obiectivul„Punctcolectare de\euri”situat]nBoto\ani str.}mp[ratTraiannr.81. Contesta`iisepotdepunela sediulAPMBoto\anidinbdulMihaiEminescunr.44. (2133-1)

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

2iunie2011

MONDEN

LadyGaga,]npragulfalimentului.Excentricitateaacostat-oscumppe LadyGaga.Pasiuneapentru`inuteciudate\iaccesoriiscumpeas[r[cit-o peaceasta. Cânt[rea`aamerican[arecunoscutc[aajunsaproape]npragulfalimentului,dup[ceacheltuitmilioanededolaripe`inuteleextravagantedescen[dincadrulturneuluiMonster’sBall,ceadurat18luni. Artistaar[mascudatorii]nvaloarede3.000.000dedolari,dup[cele 200deshow-uri.

«Profesoarapsihopat[», Dan Bittman: ]ndr[gostit[deMirceaBadea «Liliana nu vrea s[ Prezentatorulemisiunii«}ngurapresei»,MirceaBadea,numaiscap[de «profesoarapsihopat[».Dup[ce,]n noapteadelunispremar`i,femeiaa ]ncercats[intre]nlocuin`avedetei Antenei3,aceastaarecidivatasear[: l-aa\teptatpeMirceaBadea]nfa`a blocului\ii-adeclaratiubirea. „Da,sigurc[m[a\tepta,la12.30noaptea,]nfa`a blocului.Ziceac[m[iube\te\ic[avenitpentruc[ am chemat-o. Cum am chemat-o? Prin intermediul televizorului.C[factotfeluldealuziilapersoanaei ]nemisiune,pecareeala]n`elege\i,caurmare,vine. S[-ispunclarc[n-oiubesc\ican-ovreau.I-amspus. N-afost]ndeajuns.C[num[crededup[«totceafost ]ntrenoi».AaaaaaaI-amzisc[degeaba]mi`inecalea s[nuintru]nblocpentruc[suntmaiputernic\ivoi reusi.Se]ndoiadeasta]ntrucâtcredea]nfor`aiubirii. Amfentat-oclasiccalarugby,s-adusdup[fenta]n stânga,amsprintatprindreapta.Dartrebuias[deschidu\adelabloccucheia.M-aprins.Lapropriu, dehainadeploaie,tr[gându-m[cugreutateaei]njos. Am]ntrebat-o:«Crezitotu\ic[aivreo\ans[]nlupta asta?».Moment]ncarearenun`at\imi-aspusdemn[: «Num[maichema».Amintrat]nbloc\iam]nchis u\a.Sperc[aplecat”,scrieMirceaBadeapeblogul s[u,precizândc[nu\tiecums[rezolvesitua`ia. „Lanaiba,amoproblem[.Unamare.Nu\tiucese ]ntâmpladac[nueramsingur.Nu\tiucevaface]n continuare.N-amniciceamaivag[ideecums[procedez ]ntr-o astfel de situa`ie. ]n mod evident are nevoie de ajutor specializat \i de tratament medicamentos. }ncerc s[ m[ culc. Poate c[ dezam[girea a fostpreamare\inu-mivamairupeu\acupicioarele canoapteatrecut[”,adaug[acesta.

Romic[ ~ociu \i Cornel Palade: «M[d[lina Manole f[cea urât la ciclu!» ActoriiRomic[~ociu\iCornelPaladeaudep[natamintiri,mar`isear[,]nemisiunea «UnShowP[c[tos».Ceidoi auvorbitdesprevremurile]n caref[ceauturneena`ionale ]mpreun[curegreta`iiarti\ti: M[d[linaManole,DemR[dulescu,TomaCaragiu\i JeanConstantin. Despre „Fata cu p[rul de foc”, ~ociu\iPaladeauspusc[eraofemeievesel[,cuopoft[devia`[ie\it[dincomun.„Numailaciclunu puteai s[ stai ]n preajma ei, f[cea foarteurât,eraplin[denervi,nu puteais[treciprinfa`aei.Noi]ns[ insistams[oenerv[m\imaimult, nepuneamtrandafiriro\ii]npiept \io]ntrebamdac[auculoareapotrivit[. M[d[lina este na\a fiului meu\ine-alegatoprietenielacataram[.Mâncam]mpreun[salam, conserve...Nuamideecumapututs[fac[gestul[lapecarel-af[cut. Chiar nu ]mi pot explica ce s-a]ntâmplatcuM[d[linaManole, ]mi este imposibil s[ ]n`eleg”, a spusRomic[~ociu]nplatoulemisiunii„Unshowp[c[tos”.

se m[rite cu mine» SolistultrupeiHolografeste]mpreun[ de20deanicumamacopiilors[i,]ns[ nuareu\its[o conving[nicipân[ acums[-liadeso`. Motivul? Probabil numeroaseleescapadealeacestuiasau,pur\isimplu,Liliananucredec[oficializarea rela`ieivaschimbacuceva lucrurile]ntreei. „Lilianasemen`ineferm[ pe pozi`ie, nu va fi nunt[, dar la ce mai e nevoie de nunt[ dup[ 20 de ani ]mpreun[,]mplini`ianulacesta?”, a declarat Dan Bittmanpentrushowbiz.ro. }ntrebatcums-aschimbat via`a lui de când a devenit tat[latreib[ie`i,dar\idac[ vrea s[ le ofere acestora o surioar[, artistul a spus: „Deocamdat[ ne-am oprit aici, a\ vrea totu\i s[ nu omorâm mama copiilor, nu? Via`a mi s-a schimbat

cu 180 de grade. Toata aten`ia este acum concentrat[pecopii\icelmaibun lucru este acela c[ am renun`atlapropriulegoism \i mi-am putut d[rui toata dragostea lor. Sincer, nu preamaivors[-\ivad[tat[l ]n concerte, unii au deja propriile«concerte»cumar fiAlex,fiulmeucelmare, care zilele trecute a avut primasaapari`ie]ntr-opies[deteatrulaella\coal[. Cum ziceam se schimb[ priorit[`ile”.

Evenimente de Botosani nr.18888  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you