Page 1

CMYK

Medicinadefamilie,]npragdecriz[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.103(1885)•Luni,30mai2011•8pagini

Pag. 5

Agen`ii economici,zori`i s[-\iprocure semn[tura electronic[pentru Declara`ia112

Pag. 4

Anna Maria N[stac: «}mi gestionez afacerea cum doresc»

MediculstomatologAnna MariaN[stacavruts[ fac[maimultepreciz[ri vizavidescandalul]n careafostimplicat[]n ultimelezile,sus`inândc[ modul]ncare]\iaduce clien`iilacabinet`inede odeciziedemarketing. Pagina 3

Bacalaureat f[r[camere video]n acestan \colar Pagina 4


2

30mai2011

TOPNEWS

PianistulromânBogdanO`a,loculIIla«Norvegieniiautalent».Româniidepeste hoatreuimesctotmaidescutalentullor.PianistulBogdanO`aaocupatloculaldoilea]n cadrulconcursului«Norvegieniiautalent»\iafostnumitdec[trejuriu«ungeniual muzicii».Unpianistromânacuceritaudien`a]ncadrulconcursului„Norvegieniiau talent”.Acestaacâ\tigatloculdoi,fiind]nvins]nfinal[dec[treDanielElmrhari,cel carel-aimitatpeMichaelJackson.„E\tigenial.CumdeRomânianute-av[zut?”,afost ]ntrebareajuriuluilacareBogdanar[spunsc[lanoi]n`ar[talentulluinuafostapreciat.

B[ie`el de 5,5 kg n[scut la Maternitatea Boto\ani }nurm[cupatru zile,laMaternitatea Boto\aniavenitpe lume]nc[uncopila\cugreutatede peste5.000degrame.B[ie`elulcânt[realana\tere5,5 kilograme,fiind unuldintreceimai maricopiicareau v[zutluminazile]n spitalulboto\[nean, dela]nceputul acestuian.Cu aceea\igreutatea fost]nregistrat[\io fetit[,n[scut[cu aproapedou[luni ]nurm[]nacela\i spital. La39deani,mamasaeste laazeceasarcin[.Dincauza

m[rimiisale,copila\ulafost n[scut prin cezarian[. Familia b[ie`elului „gigant” este din localitatea B[iceni, comunaCurte\ti.Cadrelemedicale spun c[ nou-n[scutului nu i s-a identificat vreo pro-

blem[des[n[tate.„}ngeneralcopiiicugreutatemarela na\terepotaveaproblemede s[n[tate,deaceeasuntmonitoriza`i cu o aten`ie deosebit[.}ncazulmamelorcudiabet ne a\tept[m la na\teri ]n

carecopilularegreutatemai mare\i,larândullor,\icopila\ii ace\tia pot prezenta o predispozi`iesprediabet.Un copilcugreutatemarelana\terepoatefaceinfec`iicumai mare u\urin`[ decât un copil venit pe lume cu greutate normal[”, declar[ un cadru medicaldinMaternitateaboto\[nean[.Ultimulcopiladus pelumecugreutatedepeste 5 kilograme, ]n Spitalul de Obstetric[\iGinecologieBoto\ani,afost]nregistrat]nurm[cuaproximativdou[luni, cadrelemedicalesus`inândc[ na\terile de „gigan`i cu picioaredelut”,cummaisunt numi`i nou-n[scu`ii cu greutatedepeste5kilograme,nu mai sunt o raritate ]n jude`. A\a cum, nu sunt o raritate nici copiii adu\i pe lume cu greutate mai mic[ decât cea normal[.Nucumulttimp]n urm[,]nMaternitateaboto\[nean[s-an[scut\iuncopila\ cu mai pu`in de 700 de grame,care]ns[nuasupravie`uit.(AuroraDimitriu)

P[rin`iobservatorilaBAC Pentru prima dat[ la aceast[ sesiune a examenului de bac se

pot]nscriereprezentan`iaipartenerilor educa`ionali. Pentru a

participa ca observatori la examenuldebacalaureat,asocia`iile

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

de p[rin`i \i organiza`ii nonguvernamentale vor adresa Comisieijude`enedeBacosolicitare scris[, oficial[ pân[ pe 1 iunie. Scrisoarea va avea \i o anex[ cu numele persoanelor propuse ]n calitate de observator, seria \i num[rul actului de identitatecucaresevorlegitima la]ntrarea]ncentreledebac.}n urma centraliz[rii cererilor membrii Comisie vor stabili numele persoanelor ce vor avea calitateadeobservatordup[care va urma instruirea acestora. Pân[pe5iunieobservatoriivor primi adeverin`e nominale din partea Comisiei jude`ene, ]n bazaacesteiaurmândaavealoc accesul ]n centrele de examen. Pentru a nu perturba examenul de bacalaureat vor fi accepta`i celmultdoiobservatoripecentrudebacpeprob[. }n activitatea de monitorizare, observatoriivorfi]nso`i`i]npermanen`[deunmembrualcomisiei. Observatorii nu au voie s[ ia contact direct cu subiectele, ]nainte de afi\area acestora, s[ citeasc[ lucr[rile candida`ilor saus[discutecuace\tia]ntimpul probelor, s[ discute cu profesoriiasisten`i]ntimpulprobelor.(PetronelaRotariu)

Consilierii locali, neinteresa`i s[ completeze declara`iile de avere Potrivitprevederilorlegale ale\ii locali au termen pân[ pe 1 iunie s[ completeze obliga`iile de avere \i cele de interese. }n \edin`a de Consiliul Local de s[pt[mâna trecut[ le-a fost reamintit consilierilorlocalidefaptulc[,potrivitLegii215, trebuies[-\ideclareveniturile.„Pân[ladatade1 iunie sunte`i nevoi`i s[ completa`iformularelecu obliga`iiledeavere\icele deinteresepentruaputea fif[cutepublice”,aspus Savel Gontineag, consilieruljuridicalprim[riei. Legea nu prevede sanc`iunipentruale\iicare]ntârzie s[ prezinte electoratuluideclara`iadeavere \iastfelpemul`inu-iintereseaz[ asemenea lucruri. (Petronela Rotariu)

Semafoare mai «de\tepte» Primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur, aanun`atc[problemasemafoarelorafost,]nmare parte, rezolvat[. }ncepânddejoi,s-auintrodus unnousoftcarevaduce laomaibun[func`ionare a acestora. Astfel, dac[ secircul[cu50dekm/h \oferiinuvormaia\tepta lafiecaresemafor. „Am introdus un soft nou pentru semafoarele din municipiul Boto\ani. L-am verificat \i dac[ se merge constant cu o vitez[de50dekm/hcâte permis ]n ora\ ]ncepând de la Rompetrol \i pân[ la Casa C[r`ii am creat und[ verde pentru semafoareledinora\”,aprecizat C[t[lin Flutur. (AdrianDimiriu)


3

30mai2011 O\oferi`[aintratcuma\ina]ndou[mamecare]\iplimbaubebelu\ii.Dou[mame\ibebelu\iiloraufostlovitedeoma\in[,duminic[,]ntr-olocalitatedinjude`ulNeam`. Gravulaccident decircula`ies-apetrecut]ncomunaGhigoie\tidinjude`ulNeam`.Celedou[mame,ambele avândvârstedepân[]n30deani,]\iplimbaubebelu\ii]ndou[c[rucioare,pedrumuljude`ean, cândo\oferi`[aintrat]nplin]nele.Ma\inaap[r[sitcarosabilul\is-ar[sturnat,femeiadela volanfiind]nstarede\oc.Celedou[mame\ibebelu\iiaufosttransporta`ilaspital.Potrivitprimelorinforma`ii,relatatedeAnten[3,unuldintrecopii,]nvârst[deunan,adecedat.

ESEN~IAL

Anna Maria N[stac: «}mi gestionez afacerea cum doresc» Mediculstomatolog AnnaMariaN[stac avruts[fac[mai multepreciz[rivizavidescandalul]n careafostimplicat[]nultimelezile, sus`inândc[modul ]ncare]\iaduce clien`iilacabinet `inedeodeciziede marketing. Faptul c[ asistentele sale abordeaz[pacien`iicareintr[ ]nPoliclinic[pentrua-iaducelacabinetuls[unuestev[zutdemediccaunlucrur[u. Ba mai mult, N[stac sus`ine c[ intrarea separat[ ]n Policlinic[ a fost reabilitat[ pe banii s[i, astfel c[ are tot dreptuls[-\ifac[reclam[. „Atâtatimpcâtpl[tescchirie,peundes[intr[m?|i-au pus gard aici. Nici nu sunt proprietari ]n primul rând. Proprietarisuntcândtermin[ ratele pe 20 de ani. Ma\ina pe care o am ]n fa`[, când terminleasing-uleamea.Au ]n contract ]mp[r`it pe cote, 1/4,1/8,suntproprietarpeste tot. Fiecare, dac[ vrea, s[-\i pun[ asisten`i. Ei \i-au pus paznic.Dac[aupusgard,de cel-aumaiangajat?S-audelimitat. Pân[ aici e al lor. St[mundevrem.Cumpots[

racoleze aceste asistente ale mele pacien`i decât cei care se ]ndreapt[... Cei care vin se adreseaz[ stomatologiei. Nu ]i iau de pe strad[, oamenicaretrecsprepia`[”,a declaratAnnaMariaN[stac. Cât prive\te faptul c[ la cealalt[ intrare ]n Policlinic[ este pus[ o pancart[ cu „urgen`estomatologice”medicul a`inuts[precizezec[aretot dreptul s[ fac[ acest lucru. „Ne-auseparat.Suntemdeja corpB.Nusea\teptaus[punem o reclam[... Trebuie s[

B[rbat spânzurat de un copac la intrarea ]n localitatea Ipote\ti Gest inexplicabil pentru un b[rbat ]n vârst[ de aproximativ 45-50deani,ceafostg[sitspânzurat ]ntr-un copac, sâmb[t[ sear[, la intrarea ]n localitatea Ipote\ti,comunaMihaiEminescu. Macabra imagine a fost observat[deoamenicetreceauprin zon[]njurulorei17.45,ceau\i sunat la 112. La fa`a locului au ajunsatâtunechipajdepoli`iecât \iunechipajdepompieri,trupul celuispânzuratdeuncablufiind ]ntr-unsalcâm,laodistan`[deaproximativtreimetridesol.Dup[cepompieriiaucoborâttrupul persoanei din copac cercet[rile f[cute de poli`i\ti nu au dus la

clarificarea situa`iei, pentru c[ sinuciga\ulnuaveaasuprasanici un act de identitate sau vreun bilet de adio. De\i cadavrul nu prezenta semne de violen`[ poli`i\tiiaucerutefectuareanecropsiei.„Amfostsesiza`ic[laintrarea]nlocalitateaIpote\tis-aobservat trupul unei persoane de sex masculin, spânzurat ]ntr-un copac. Asupra persoanei nu s-a g[sitniciunactdeidentitateastfelc[nuafost]nc[identificat[. A fost dispus[ necropsia cadavrului pentru stabilirea exact[ a cauzelor decesului”, a spus comisar\efGabrielMiron,ofi`er]n cadrulIPJBoto\ani.(D[nu`R.)

func`ion[m printr-o scorbur[ \i eventual s[ intra`i ]n ]ntuneric... Dac[ ne-am separat \idac[omulnu\tiec[\iaici e intrare, nu trebuie s[ cer voie nim[nui. Omul care vine ]ncoace nu am voie s[ ]l ]ntreb? De ce? C[ nu vrea Hu`anu,]ncealalt[parte?Nu trebuies[]mifac\ieureclam[ c[ sunt aici? O via`[ s-a intratpeacolo.}nmomentul ]n care ne-am f[cut aici, aveamnevoiedereclam[.Eu, ca mic[ afacere, ]mi fac reclam[\iogestionezcumdo-

resc. Pot s[ stau ]n cap, ]n mâini.Pl[tescchirie,pl[tesc impozit, tot ce am f[cut am f[cut pe banii mei. Colegii, un milion nu au vrut s[ pun[”,aad[ugatN[stac. Drepturmare,cusiguran`[ medicul Anna Maria N[stac va r[mâne ]n continuare un cadru medical contestat, ale c[ruipracticisuntcriticatede colegii de breasl[ \i al c[rui statutr[mâneincertpân[lao concluzie oficial[ a ColegiuluiMedicilorDenti\tidinRomânia.(D[nu`Rotariu)

B[trân[de85deani violat[deuncons[tean Ob[trân[de85deaniac[zut victim[unuib[rbatceputeas[-i fie nepot, b[trâna fiind batjocorit[ \i tâlh[rit[ chiar ]n propria cas[. Oribila fapt[ a avut loc s[pt[mânatrecut[,]nnoapteade joisprevineri.Poli`i\tiidincomuna George Enescu au fost sesiza`ideVirginiaC.de85ani din localitatea Arborea, c[ ]n noapteade26spre27mai2011 afostvictimaunuiviol\iaunei tâlh[rii comise de Cristian DanielP.,]nvârst[de32deani, dinaceia\ilocalitatecuvictima. }nurmaverific[rilorefectuatede poli`i\tis-astabilitc[]nnoaptea respectiv[, ]n jurul orei 01.00, tân[rul de 32 ani a intrat prin efrac`ie ]n locuin`a b[trânei \i prin folosirea for`ei a ]ntre`inut cuaceastarela`iisexualenormale, ulterior luându-i tot cu for`a

suma de 315 lei. }n scurt timp autorul faptelor a fost prins de poli`i\ti,]nprezentaflându-se]n arestpreventiv.„Fa`[deautorsadispusm[surare`ineriipreventivepentruoperioad[de24ore, ]nsarcinaacestuiafiindre`inute comitereainfrac`iunilordeviolarededomiciliu,tâlh[rie\iviol. AcestaafostprezentatParchetului de pe lâng[ Judec[toria Dorohoi cu propunere de arestare preventiv[. Judec[toria Dorohoi \i-a]nsu\itpropunereaformulat[ dec[treParchet\iaemispenumele inculpatului mandat de arestarepreventiv[pentruoperioad[de29zile”,amen`ionatcomisar \ef Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. Pentru faptasaCristianDanielP.risc[ s[stea]nspatelegratiilorpân[la 20deani.(D[nu`Rotariu)

Femeie ]necat[ ]ntr-o fântân[ la Suhar[u O femeie ]n vârst[ de aproximativ50deani\iag[sitsfâr\itulduminic[, ]necându-se]ntr-ofântân[ de pe raza localit[`ii Suhar[u. Pentru scoaterea femeii din fântân[ a fost nevoie de interven`ia pompierilor. Dup[ aproximativ 20 de minute pompierii au scos trupul femeii,anchetafiindpreluat[ de poli`i\ti. Ace\tia austabilitc[poatefivorba de un suicid, trupul femeii,deetnierom[,neprezentândurmedeagresiune. De asemenea ]n cursul serii de duminic[ poli`i\tii urmau s[ stabileasc[ \i identitatea celei decedate. Pentru stabilireacauzeiexacteadecesului poli`i\tii au cerut efectuarea necropsiei, ce va avea loc cel mai probabilpeparcursulzileide luni.(D.R.)

Cas[ mistuit[ de fl[c[ri la Draxini Doib[trânidinlocalitatea Draxini, comuna B[lu\eni,aur[masf[r[cas[ sâmb[t[ dup[ amiaz[ dup[celocuin`ale-afost cuprins[ de fl[c[ri. Tragediaseparec[apornit delaunscurtcircuitdela uncabluelectricneizolat cumtrebuie.Ceicareau sunatla112aufostvecinii proprietarului casei arsePetruA.,lafa`alocului deplasându-se doua autospeciale cu ap[ \i spum[aleInspectoratului pentruSitua`iideUrgenta Boto\ani. Interven`ia pompieriloradurat40de minute, ]ns[ casa a fost mistuit[defl[c[riaproape ]n totalitate. De altfel lafa`aloculuiafostchemat[\iunechipajalAmbulan`ei,celordoib[trâni f[cându-li-ser[ucândau v[zut c[ au r[mas f[r[ cas[. Potrivit pompierilor, valoarea pagubelor se ridic[ la 10.000 lei, fiind distrus[ o cas[ cu dou[ camere \i bunurile aflate]ninterior.(D[nu` Rotariu)


CMYK

4

30mai2011

TOPNEWS

TribunalulClujs-apronun`at]nfavoareaRo\iaMontan[.TribunalulClujarespinssâmb[t[cererea]naintat[deCentrulIndependentpentruDezvoltareaResurselordeMediu\iAsocia`iaAlburnusMaiorprivindsuspendareahot[râriicuprivirelaplanuldeurbanismgeneral (PUG)alcomunei\iplanuldeurbanismzonal(PUZ)pentruZonadedezvoltareindustrial[Ro\iaMontan[. RMGC\iConsiliulLocalRo\ia Montan[auatacatcurecurssentin`adin24mai2011aTribunaluluiAlbadeanulareaHCL1/2009privindPUG\iPUZ.Conformlegii,de ladatadeclar[riirecursuluipân[lasolu`ionareadefinitiv[\irevocabil[aacestuia,sentin`aTribunaluluiAlbaestesuspendat[.Proiectulminier delaRo\iaMontan[aducepeste4miliardededolari]neconomiaRomâniei,ceeacevaducelaocontribu`iepoten`ial[laPIBde19miliarde dedolari,incluzândefecteledemultiplicare,conformestim[rilordin2010alespeciali\tilorbritanicidelaOxfordPolicyManagement.

Agen`ii economici, zori`i s[-\i procure semn[tura electronic[ pentru Declara`ia 112 Doaraproximativ20 lasut[dintrecontribuabiliidinjude`au posibilitatealaaceast[dat[s[depun[]nsistemelectronicDeclara`ia112. Cuolun[]naintededatadela care aceast[ declara`ie nu va putea fi depus[ decât on-line, sunt ]nregistrate doar 767 de cereri pentru utilizarea unor certificate digitale calificate. Certificatuldigitalcalificatpentrusemn[turaelectronic[seob`inedelaunuldinfurnizoriide serviciidecertificareacredita`i ]n condi`iile legii privind semn[tura electronic[. Lista furnizorilorestepublicat[pesite-ul Ministerului Comunica`iilor \i Societ[`iiInforma`ionale. „Noilereamintimangajatorilor\ientit[`ilorasimilateacestora c[, ]ncepând cu 1 iulie 2011,Declara`ia112sevadepune numai on-line. }n acest context, recomand[m contri-

buabililorcare]nc[nuauob`inut certificatul digital calificat pentrusemn[turaelectronic[s[ urgenteze ob`inerea acestuia \i s[ procedeze la depunerea online a declara`iilor fiscale”, a declarat Marta Scutaru, purt[-

toruldecuvântalDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPubliceBoto\ani. Cuunsingurcertificatsepot semna declara`iile fiscale pentru mai mul`i contribuabili. }n cazul ]n care sunt mai mul`i

angaja`idesemnatipentrusemnareaelectronic[adeclara`iilor fiscale, pentru fiecare angajat seob`ineuncertificatdigitalpe oadres[propriedee-mail. Pentru siguran`a transmiterii datelor,certificatuldigitalcali-

ficatob`inuttrebuies[fieconfirmat de firma care l-a eliberat. }n acest scop, se desc[rc[ ]n calculatorul utilizat pentru transmitereadeclara`iilordocumentul de confirmare de pe websiteulANAF-www.anaf.ro, categoria Asisten`[ Contribuabili,modululToateformularele cu explica`ii, la adresa http://static.anaf.ro/static/10/A naf/formulare/confirmare.pdf. Secompleteaz[documentulde confirmare\iseaplic[semn[- tura digital[ ]n c[su`[ Semn[turautilizator. Aplica`iapreluat[delafurnizoruldecertificatedigitalecalificate trebuie s[ fie salvat[ pe disculcalculatoruluidepecare urmeaz[ a fi transmise declara`iile fiscale. Aplica`ia preluat[delafurnizoruldecertificatedigitalecalificatetrebuies[ fie salvat[ pe discul calculatorului de pe care urmeaz[ a fi transmise declara`iile fiscale. Ultima declara`ie care se mai poatedepunelaghi\euestecea aferent[luniimai,cutermende depunere pana la data de 25 iunie2011.(AuroraDimitriu)

Sanc`iona`i pentru Bacalaureatf[r[camere concedii medicale video]nacestan\colar Eliberareaconcediilor medicalecontinu[s[ lefac[probleme medicilordefamilie. Chiardac[nueste vorbadeamenzide zecidemiidelei vechi,cumliseaplicauanultrecutpentru abateridelalegisla`ia privindeliberareacertificatelordeconcedii medicale,sanc`iunile nuaulipsitnici]n ultimalun[. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, sus`ine c[ abaterile de la legisla`ia privind acordarea concediilor medicale sunt mult maipu`ine,]ns[nuaufosteliminate]ntotalitate. }nultimalun[treimediciprescriptoris-aualescuavertismente din cauza lipsei unor docu-

menteprev[zutedeaceast[legisla`ie. „Acum ar trebui s[ \tie to`imediciidecedocumenteau nevoie, ce trebuie s[ cear[ pacientului,angajatorului,pentrua acorda concediile medicale ]n condi`iile legii. Dar tot mai lipse\te declara`ia pacientului, alteori adeverin`a cu num[rul zilelor de concediu din ultimul an,pecaretrebuies[oelibereze ]ntreprinderea. Nu se poate spunec[mediciinu\tiu,dartrec preau\orpesteacestecerin`e\i asta ]i poate costa, pentru c[ dac[ la prima abatere scap[ cu avertisment,laurm[toarelesunt amenziustur[toare”,spunepre\edintaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate. Fa`[deaceea\iperioad[aanului trecut, num[rul concediilor medicaleeliberatedemediciiboto\[neni a sc[zut considerabil. Cu toate acestea, potrivit reprezentan`ilorinstitu`ieijude`enede asigur[rides[n[tate,nuaufost ]nregistratereclama`iireferitoare la refuzuri nejustificate de a acordareaconcediilormedicale. (AuroraDimitriu)

De\iministrulEduca`ieiDanielFuneriudore\teca exameneles[fiemonitorizatecucamerevideo,acest lucrunupoatefipus]npractic[cuatâtau\urin`[,a\a cumvrea\efuleduca`ieina`ionale. Potrivit reprezentan`ilor Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), timpul este mult prea scurt pân[ la demarareaexamenului\inusepotorganizalicita`ii]n acestsens. HoriaNegrescu,inspector\colargeneraladjunctal I|J este de p[rere c[ singura modalitate ca aceast[ sesiunedebacs[fiesupravegheat[videoestecafiecareunitate\colar[s[ob`in[resursefinanciare\is[\i monteze camerele. „Cam greu pentru licita`ie, având]nvederec[sunttermenelelegale.Pot\colile ]nm[sura]ncareob`infonduris[]\iachizi`ioneze, având]nvederec[acolonuarfivorbadesumemari cares[cear[licita`ie.Dac[noiartrebuis[facemo licita`ieorganizat[,s-ardep[\iperioadeleprev[zute delege”,adeclaratHoriaNegrescu. }nopiniaacestuiainstalareacamerelorvideoarfi utile]n]ncercareadeademonstrafrauda,]ncazul]n carearexistatsuspiciunisaureclama`ii]nacestsens. „Eudeanidezilemi-a\fidorits[existecamere]n toates[liledeclas[]ncaresedesf[\oar[bacalaureatul. }n cazul ]n care se semnaleaz[ o tentativ[ de fraud[,eapoatefi]nregistrat[,pentruc[]nregistrarea exist[ \i nu mai pot spune c[ nu este adev[rat, pentru c[ ]ntotdeauna este foarte greu s[ demonstrezi”,amen`ionatinspectorul\colargeneraladjunct I|J,pre\edintelecomisieijude`enedebacalaureatdin aceast[sesiune.

La nivelul educa`iei boto\[nene nu este pentru prima dat[ când se vorbe\te despre instalarea unor camerevideolaexamenuldebacalaureat.Dup[preluarea mandatului la \efia I|J, Ada Macovei, ]n primasesiunedebac\i-aexprimatdorin`adeainstala acest sistem de supraveghere ]n \coli. Ideea s-a izbitderezisten`adirectorilorunit[`ilor,maimultde atâtdirectoruldelaColegiulNa`ional„Gr.Ghica” din Dorohoi dând-o ]n judecat[ pe \efa educa`iei boto\[nene.Laaceadat[,directorulDanielaAzoic[i sus`ineac[deciziainstal[riicamerelorvideo]ns[li esteunabuz]nserviciuaAdeiMacovei.Instan`ai-a datcâ\tigdecauz[inspectorului\colargeneralprin ne]ncepereaurm[riipenale.(PetronelaRotariu)


CMYK

5

30mai2011 Niciuncâ\tig[torlaLoto6/49.Premiuldepeste3,6milioanede lei,delaLoto6/49,nuafostcâ\tigatlaextragereadeduminic[ sear[. Numerelelatragerea6/49deduminic[aufost13,34,2,6, 11\i49.Num[rul„noroc”afost2330450.Niciunjuc[tornu aghicittoatecele\asenumere.Sumavafireportat[,astfel,pentru urm[toareaextragere,searat[pesite-ulLoterieiRomâne.

TOPNEWS

Medicina de familie, ]n prag de criz[ Mediciidefamiliedin jude`sevor]ntâlnimiercuripentruadecidedac[ semneaz[saunucontractulnoucaCasaJude`ean[ deAsigur[rideS[n[tate. Noilecondi`iidincontract ]iaduc]ns[peceicumai pu`inde1.500de]nscri\i peliste]npragulfalimentului,dup[cumafirm[ reprezentan`iiAsocia`iei MedicilordeFamiliedin Boto\ani. Modific[rilelacontractulcadrupentru anul ]n curs nu le aduc medicilor de familie prea multe motive de a-\i schimbahot[rârea]nceprive\teintrarea]nrela`iecontractual[cuinstitu`ia deasigur[rides[n[tate. Dac[ pân[ la anun`area acestor modific[ri,maibinedejum[tatedintre medicii de familie din jude` inten`ionau s[ nu semneze contractul cu casa, se pare c[ situa`ia nu se va schimba prea mult nici ]n noile condi`ii.„}nprimulrânds-adiminuat foarte mult valoarea punctului per capita,cu40lasut[.Noinu]n`elegem dece,dac[totsevorbe\tedeoredresareeconomic[.Anultrecuterainvocat[ situa`ia economic[ de criz[, ]ns[ acumartrebuis[vedemc[pentrunoi se]ndreapt[lucrurilespremaibine.O mare parte dintre medici, atât din mediulrural,cât\idinurban,careau

sub 1.500 de pacien`i pe liste, dac[ semneaz[ noul contract ]\i semneaz[ falimentul. Noi ne ]ntâlnim miercuri cu colegii din jude` \i atunci vom vedea exact ce inten`ioneaz[ fiecare. Dar]ncondi`iileactuale,eunucredc[ vorfimul`ipentrusemnareacontractului cu casa”, a declarat medicul Doru Culiceanu, vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani. Acesta mai sus`ine c[ noul

contractvaduce\iladiminuarealistelor de pacien`i, ]n special ]n mediul rural,acoloundenum[rulasigura`ilor estemultmaimiccalaora\. Vorfiscoasedepelistepersoanele neasigurate,pentrucaremediciidefamilienuvormaiprimiplat[percapita. }n ce prive\te modific[rile aduse sanc`iunilorpentrumediciidefamilie, reprezentan`ii lor spun c[ era normal s[serevin[asupraacestorprevederi.

„De regul[, prima sanc`iune este peste tot avertismentul, deci nu era normalca]ncazulmedicilordefamilies[setreac[directlapenalizarede 10lasut[,cumeraprev[zutini`ial.}n marea majoritate a cazurilor abaterea nuestecuinten`ie\iestefirescs[se apliceavertismentul”,amaimen`ionat vicepre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

}npreg[tire,primarimaiinfluen`i Economii din vacan`ele elevilor M[rireavacan`eideiarn[cuo s[pt[mân[ reprezint[ pentru bugetullocaloeconomisireconsistent[pentruc[nusemaidau banipec[ldur[\ialteutilit[`i. PrimarulC[t[linFluturasalutatdeciziaMinisteruluiEduca`iei de a modifica perioada vacan`elordevar[\iiarn[pentruc[este benefic, ]n primul rând, pentru bugetullocal. „Eu ca primar, salut decizia MinisteruluiEduca`ieideadiminuavacan`adevar[\idealungi vacan`adeiarn[.Dac[facemun calculaceeace]nseamn[cheltuieli la nivel de \coli cu tot ce ]nseamn[ utilit[`ile pe perioada deiarn[,constat[mc[suntfoartemul`ibani.Astavaaduceni\te economiilabuget.Dinpunctde vedere economic este o decizie bun[”,aspusprimarulFlutur. Vacan`adeiarn[vafimaimare cu o s[pt[mân[ decât pân[ a-

ModificareaLegii 215,legeaadministra`ieipublicelocale,a deschisunnousubiect dediscu`iicontradictorii]ntrepartidulde guvern[mânt\iOpozi`ie.

cum.Totodat[,]naintedevacan`a de prim[var[ s-a introdus o s[pt[mân[, numit[ „|coala Altfel”,]ncareeleviivorparticipala activit[`i educative extracurriculare \i extra\colare \i ]n cadrul c[reia vor avea loc \i fazele na`ionalealeolimpiadelor\colare pediscipline.(AdrianDimitriu)

}n legea administra`iei publice s-auf[cutcâtevamodific[ricare duc la cre\terea atribu`iilor primarilor. Mai importante sunt cele prin care edilul comunit[`ii ar urma s[ conduc[ \edin`a de consiliulocal\is[ob`in[dreptul devot]ncadrul\edin`ei. Pe aceast[ tem[, s[pt[mâna trecut[aavutloclaBac[uo]ntâlnire a departamentului administra`iei publice locale din cadrul Partidului Social Democrat (PSD). La \edin`a condus[ de \eful acestui departament, Mircea Du\a, au participat primarii PSDdinzonaMoldovei,careau semnalat câteva puncte din mo-

dific[rilelaLegea215,legeaadministra`iei publice locale. Prezent la ]ntâlnire, deputatul Costic[Macale`icontest[caprimarul s[ primeasc[ atribu`ia de a conduce \edin`ele de consiliu local\i,]nplus,s[aib[\idrept devot. „Din punctul meu de vedere este neconstitu`ional, pentru c[ executivulnupoates[`in[\edin`ele unui corp deliberativ, ca \i cumEmilBocar`ine\e-din`ele de la Camera Deputa`ilor, de parc[ doamna Roberta Alma Anastasenune-arfideajuns”,a maispusMacale`i. DeputatulPSDamaisemnalat \i alegerea viceprimarilor, tot uninominal, \i scoaterea lor din rândul consilierilor locali. „Mi separeoabera`iecaviceprimarul s[ fie ales uninominal. Pentru c[, la un moment dat, viceprimarul poate s[ ob`in[ mai multe voturi decât primarul \i atunci ]i submineaz[ autoritatea prinnum[rulvoturilor.Iar,dac[ viceprimarul va fi scos din rân-

dul consilierilor locali, atunci acesta s[ poat[ fi schimbat din func`ienucujum[tateplusunu, ci cu dou[ treimi din num[rul consilierilor.Pentruc[,dac[nu mai este consilier local \i mai este \i schimbat din func`ie, el poate r[mâne f[r[ serviciu”, a ]ncheiatMacale`i. Din cealalt[ parte a baricadei politice,primarulC[t[linFlutur asalutatacestemodific[ri\icredec[primarultrebuies[-\ivoteze proiectele de hot[râri. Totodat[,elmaisus`inec[\edin`ele de consiliu local trebuie s[ fie conduse de c[tre primar, nu ca pân[acum,deconsilieriilocali. „|edin`eledeconsiliulocalvor fi conduse de primari, \i nu de consilierilocali,prinrota`ie.Eu spunc[esteunlucrubun,pentru c[ cele mai multe hot[râri de consiliulocalsuntpromovatede primari.Deasemenea,primarul vaaveadreptdevot]nconsiliul local”,aprecizatC[t[linFlutur. (AdrianDimitriu)


6

30mai2011

TOPNEWS

Româniiaupeste24demilioanedetelefoanemobile.Num[ruldeutilizatoriactiviaiserviciilordetelefoniemobil[acrescutcu1lasut[lasfâr\itulanuluitrecutfa`[dejum[tateaaceluia\ian,ajungândla24,6milioane,searat[]nraportulsemestrialprivindpia`adecomunica`ii electronicedinRomâniapublicatdeAutoritateaNa`ional[pentruAdministraresiReglementare ]nComunica`ii(ANCOM). Num[ruldeutilizatoriprinintermediulcartelelorprepl[tite\i num[rulabonamentelorpersoanelorjuridiceau]nregistratcre\tericu2lasut[,respectiv0,1la sut[,]ntimpcenum[rulabonamentelor]ncheiatedepersoanefiziceasc[zutcu0,6lasut[.

Guvernul României obligat[ s[ modifice taxa auto \i s[ restituie banii Româniarisc[sanc`iunifinanciaredin parteaUniuniiEuropene,]nurmadeclan\[riiuneiposibileproceduride infringement,\inumeroasealteprocese cuproprietariide ma\ini,inclusivcu ceicareaupierdut ini`ial]ninstan`[, dac[numodific[ urgenttaxaauto\i nurestituiedin sumelepl[tite. Avertismentul a fost transmisExecutivuluidec[treexper`ii juridici din Ministerul Justi`iei,careauanalizatproblemataxeiautolasolicitarea premierului Emil Boc, relev[ undocumentinternalGuvernuluiob`inutdeMediafax. Juri\tiiexplic[faptulc[litigiileprivindconcordan`adintre OU 50/2008 privind taxa auto \i dreptul comunitar au survenitpefonduluneiaccentuate instabilit[`i legislative, ]n condi`iile ]n care aceast[ ordonan`[ a fost modificat[ succesiv de \apte ori ]n doar doiani,\ic[judec[toriiCur`ii de Justi`ie a Comunit[`ilor Europene(CJUE)aucalificat taxaauto,]nversiuneasaini`ial[,careprezentândodiscriminare indirect[ ]ntre vehiculeledeocazieimportate\icele deja ]nmatriculate ]n `ar[ ]nainte de intrarea ]n vigoare a taxei,respectivla1iulie2008. }n acela\i timp ]ns[, juri\tii arat[ c[ discriminarea a fost men`inut[ \i ]n variantele ulterioarealeOU50/2008,astfelc[ declararea\iaacestoractenormative drept neconforme este doar„ochestiunedetimp”. „Dac[ aplicând taxa asupra unui autoturism similar celui dincauzaseconstat[,dincalcule, c[ se men`ine un nivel detaxareridicatpentruastfel de autovehicule de import ]n timp ce autovehicule similare depepia`aautohton[nusunt taxate sau sunt taxate mai redus, apreciem c[ efectul discriminatoriu a fost conservat \i perpetuat ]n cadrul variantelor ulterioare ale OU 50/2008, iar constatarea neconformit[`ii\iaacestoraeste doarochestiunedetimp.De altfel,perolulCJUEseafl[o

alt[ cerere de pronun`are a unei hot[râri preliminare introdus[ de Tribunalul Gorj cauza Nisipeanu, prin care instan`a solicit[ Cur`ii s[ se pronun`ecuprivirelacompatibilitatea OU 50/2008, a\a cumafostmodificat[prinalte ordonan`e”,searat[]ndocument. Sursa citat[ relev[ totodat[ c[ Ministerul Justi`iei a aten`ionat Guvernul ]nc[ din februarie 2009 c[ ar trebui avut[]nvedererestituireadiferen`ei dintre taxa achitat[ conformOU208/2008(prima modificare a ordonan`ei 50n.r.)\itaxacalculat[potrivit proiectuluideactnormativde laacelmoment. Juri\tii avertizeaz[ astfel Guvernul c[ o eventual[ op`iunedeanuadoptaniciom[sur[ legislativ[ ]n cazul taxei autopresupunec[statulvafi obligat de instan`ele de judecat[,]ntoatelitigiile,s[restituietaxacudobânzi\icheltuieli de judecat[ aferente, iar Comisia European[ ar putea ini`iaac`iunidesanc`ionarea statuluiromân. „Oricedeciziedemen`inere a OU 50/2008 ]n varianta actual[,]ncondi`iile]ncarea fost declarat[ neconform[ cu dreptul UE, presupune asumarearisculuidedeclan\area ac`iunii]nconstatareane]ndeplinirii obliga`iilor. Aplicarea unor sanc`iuni pecuniare statului român (sub forma unei sume forfetare \i/sau al unor

penalit[`i) poate interveni ]n condi`iile]ncareacestanuva respecta hot[rârea pronun`at[ deCJUE]ncadruluneieventuale proceduri de infringement”,searat[]ndocument. Sanc`ionarea pecuniar[ a unuistatmembrupoateinterveni ]n cadrul unei a doua proceduri declan\ate de c[tre Comisie,dac[statul]ncauz[ nuarespectatprimahot[râre aCJUE. }n acela\i timp, exper`ii juridici recomand[ Guvernului s[ emit[ o ordonan`[ de urgen`[ pentru returnarea taxei auto,avertizândc[oricedeciziedeanureturnataxapresupuneasumareadobânzilor\ia cheltuielilordejudecat[. „Neconformitatea OU 50/2008 ]n varianta ini`ial[ presupunec[percepereataxei este incompatibil[ cu dreptul UE, consecin`a fiind restituireataxei,Guvernulavândposibilitatea s[ demareze o reform[legislativ[]ndomeniu, valorificândsugestiilediscrete ale CJUE. Conform unei jurispruden`e stabile a Cur`ii, contribuabilii au dreptul la rambursarea impozitelor \i taxelor prelevate de un stat membrucu]nc[lcareadreptuluieuropean.Ra`iuneaacestui drept este c[ un stat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere,caurmareaaplic[rii unei dispozi`ii fiscale na`ionale incompatibile cu dreptul european”,arat[juri\tii.

Potrivit acestora \i conform jurispruden`ei instan`ei de la Luxemburg,pentruexercitarea dreptului de rambursare „sunt considerate rezonabile perioadecuprinse]ntretrei\icinci ani”deladatapronun`[riihot[râriiCur`iiprincares-aconstatatc[taxaesteincompatibil[ cudreptuleuropean. }nceeaceprive\teimpactul previzibil asupra activit[`ii instan`elor,juri\tiiaten`ioneaz[c[exist[posibilitateaca,]n urma populariz[rii hot[rârii CJUE prin mass-media, instan`eleromâne\tis[fiesesizate cu un num[r mare de noi ac`iuniformulatedec[trepersoane care au pl[tit taxa pe poluare]nversiuneasaini`ial[,inclusivdec[treceiac[ror ac`iune ]n instan`[ a fost respins[ini`ial. „Neadoptarea unor m[suri de restituire a taxei presupune aglomerarearoluluiinstan`elor cu litigii privind restituirea taxeicudobânzi\icheltuielide judecat[. Litigiile vor putea fi declan\ate chiar dac[ ac`iunea afostrespins[ini`ial(prinrevizuire)”,avertizeaz[juri\tii. Pentruafievitat[„aglomerarea instan`elor cu aceast[ problem[”, exper`ii au transmis Guvernului c[ este necesar[ instituirea procedurii de restituire administrativ[ a taxei]ncasatef[r[temeilegalpe baz[ de ordonan`e de urgen`[ neconformecudreptulUE. Sistemulactualaltaxeiauto vafimodificatdup[ceCurtea

de Justi`ie a Comunit[`ilor Europene (CJUE) a ar[tat, ]ntr-unpunctdevedereexprimat la cererea unei instan`e române\ti, c[ taxa de prim[ ]nmatriculare ]ncalc[ legisla`iaUniuniiEuropene]ntrucât produce un dezavantaj la vânzarea ma\inilor secondhanddinaltestatepeteritoriul României. Punctul de vedere a fost transmis pentru un proces ]n careunromâncare\i-acump[rat,]niulie2008,oma\in[ second-hand din Germania \i apl[tittaxadepoluarepentru ]nmatricularea ]n România a reclamat faptul c[ taxa este aplicat[ numai vehiculelor second-hand importate din altestate,nu\icelorlaltema\inisecond-handdeja]nregistrate]n`ar[\irevândute. Undocumentguvernamental prezentat,s[pt[mânatrecut[de Mediafax, relev[ c[ Guvernul discut[impunereataxeiautola prima vânzare a ma\inilor intrate]n`ar[]naintedeintroducerea taxei, cu un cuantum redus cu 30%, \i restituirea unei diferen`e din banii deja da`ideproprietari,dare\alonat pemaimul`iani,pentruaevita returnareauneisumetotalede 750milioaneeuro. Oalt[variant[luat[]ncalcul estetransformareataxeidepoluare]ntr-otax[pl[tibil[anual \iimpus[tuturorproprietarilor de autovehicule, separat de impozitulpeproprietate. }n \edin`a de miercuri, Guvernul a amânat o decizie ]n privin`a taxei auto, surse oficialedeclarândagen`ieiMediafaxc[deciziavafiluat[dup[o analiz[ de impact \i pe baza unor discu`ii care urmeaz[ s[ aib[loc]ncadrulcoali`iei. Lafinalul\edin`eideguvern, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat c[ „ordonan`asaulegea”demodificare a taxei auto va fi adoptat[ de Executivs[pt[mânaviitoare\i c[propunereasaesteaplicarea uneitaxeautocares[fieperceput[laprimavânzareama\inilorintrate]n`ar[]naintede 1ianuarie2007,datadeintroducereataxeide]nmatriculare auto, cu o reducere a cuantumului taxei cuprins[ ]ntre 2030lasut[. Reducereataxeivafiaplicat[pentrutoatema\inile,astfel ]ncâts[fieevitat[onou[discriminare,aar[tatministrul. }nprezent,perolulinstan`elor dejudecat[seafl[peste40.000 dosareprivindtaxaauto.


7

30mai2011 Salvatadelaviol

PUBLICITATE

-Ierisearaamsalvatofemeiedelaviol. -O,bravoCum? -Amconvins-o.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate teren2.500culivad[, oglind[,1u\[sculptat[ v^nz[ricase/teren angaj[ri vie,la1kmdeora\. lemntei.Telefon: *SCangajeaz[ *Vândlocdecas[ Telefon:0752.462.120. 0231.584.729.(G-13) barman.Rela ` iila 1200mp,str. (G-5) anun`uri telefon0741.613.142. Busuioculuinr.2, *Vândcas[,str.I.C. Boto\ani.Telefon: *SCGecorSRLanga- *Societate]nfaliment Br[tianunr.32.Pre` 0740.148.125.(G-4) externalizeaz[serviciu jeaz[lucr[toricomernegociabillafa`alocujuridic]nvederea ciali\ioperatorcalcu*Cas[devânzare lui.Telefon: recuper[riicrean`elorde lator.CV-ulsedepune pentrudou[familii, 0755.954.430. lacirca30.000de laSuperMarketVictoriadinPrim[verii.Tel.: debitori.Doritoriipot depuneofertede 0755.425.605.(1) AGENDA PREST|RI SERVICII colaborarelanum[rul v^nz[ridiverse defax:0231.531.373. *Vând1cuierholcu (2129-1)

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

30mai2011

MONDEN LiviuVârciu: «M[voiaxastrict pemuzic[» LiviuVârciuaregândurimari]n ceeaceprive\terelansareacariereisale.Elinten`ioneaz[s[renun`elaalteproiectepentruase bucuradinnoudesuccesulavut pevremeacândcântacuL.A. R[mas f[r[ job, dup[ ce a terminat film[rile la „Mo\tenirea”, Liviu Vârciu s-a ]ntors la prima sa dragoste, muzica. El petrece ore multe ]n studiou, inten`ionândca]naceast[var[s[-\ilansezeprimul s[ualbumsolo,dup[cetentativasadeareunitrupa L.A. a e\uat, dat fiind faptul c[ fo\tii s[i colegi, Adrian,careareafacerilaLondra,\iAche,carese ocup[deofirm[determopane,audeclinatoferta. „Am ]nregistrat deja patru piese. Mai am ]nc[ patru de terminat, apoi lansez albumul. O s[ fie o surpriz[pentrutoat[lumea”,adeclaratVârciupentruLibertatea. Maimult,Liviuinten`ioneaz[s[renun`elajobul deMC(maestrudeceremonii)dup[cesevarelansa]nmuzic[. „Dup[celansezalbumul,m[voiaxastrictpecântat”, a ad[ugat acesta. Altfel, de\i se declar[ ]ndr[gostit de noua sa iubit[, Andreea Bododel, Liviunusevamutapreacurând]mpreun[cuaceasta,]ncapital[.„Ealocuie\te]nConstan`a,iareucam toat[ vara o s[ stau pe litoral. Ce rost are s[ ne mut[m]mpreun[,]nBucure\ti?”,aexplicatacesta.

Andreea Mantea vrea s[ devin[ mam[ Fostuliepura\Playboy,AndreeaMantea,]\idore\tes[ devin[mam[pân[lavârsta de27deani.Bruneta,]n vârst[de25deani,spune c[vreas[fiem[mic[ tân[r[\iestehot[rât[s[aduc[pelumeuncopil,chiar ]naintedeasec[s[tori. „La27deani,celtârziu,vreau s[amuncopil,chiar\if[r[untat[ lâng[ el... Pentru c[ ]mi doresc maimultuncopildecât]midoresc s[m[m[rit.Dac[facunb[ie`el? O s[ merg cu el prin cluburi, iar dac[os[amofeti`[,poateos[m[ duccuealaag[`atAbiaa\tept”, adeclaratfrumoasabrunet[pentru revistaProTVMagazin. }ntrebat[ care e cea mai mare gre\eal[pecareaf[cut-odindragoste, Andreea a spus: „Am fost ]n\elat[ \i l-am iertat... |i foarte r[u am f[cut Dar m-am ]nv[`at minteDarcred]njum[tateamea. Fiecare om are o jum[tate, dar a mea s-a pierdut pe drum... O s[ apar[ea”.

CarmenBrum[:«}miplaces[portp[rulcre`,pentruc[nunecesit[coafare».„Folosescproduseprofesionalepentrup[rcre`,uleidep[r\iodat[pe s[pt[mân[omasc[dinuleidenuc[,argan\im[sline”,adeclaratCarmen Brum[pentruperfecte.ro,precizândc[nufolose\tedesplaca,feonulsaualte aparatedecoafat.„}miestemultmaicomods[portp[rulcre`,pentruc[nu necesit[niciunfeldecoafare.}lsp[l\iplec,iarelseusuc[perfectf[r[feon, difuzor\ialteaparate”,adaug[aceasta.

Simona Gherghe: «Nu toate subiectele de la Acces direct sunt pe gustul meu» La7lunideladebutullacârmaemisiunii«Accesdirect», prezentatoarea SimonaGherghe m[rturise\tec[s-a acomodatcusubiectelemondenepecare trebuies[ledezbat[ al[turideinvita`i. Vedeta Antenei 1 recunoa\te ]ns[ c[ nu toate subiectele tratate ]n emisiune suntpegustulei. „M-am acomodat. Eu spundespreemisiaastac[e o Românie la scar[ foarte mic[,cubune\icurele,la fel ca \i ]n via`[. Nu toate subiectele sunt pe placul meu,dar[stanueunmotiv pentru care s[ nu le abord[m.Oricum,b[t[liapesubiecteedince]ncemaimare.Vede`i\ivoi...Numai suntemdoarnoi,realizatorii

deemisiunitabloide,]nluptaasta.Delunibune,televiziunile de \tiri dezbat um[r la um[r mondenit[`ile. M[ amuz[chestiaasta,pentruc[ mul`istrâmbaudinnascând era vorba de scandaluri, divor`uri. Iat[ c[ \i ei fac asta”,aspusSimonaGherghepentrurevistaFelicia.

Evenimente de Botosani nr.1885  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you