Page 1

CMYK

Motive«palide»descumpireafructelorautohtone EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.100(1882)•Miercuri,25mai2011•8pagini

Pag. 5

Comisie trimis[de prefectul Roman]n jude` Pag. 2

S-a ]njunghiat ]n inim[ dup[ ce \i-a atacat m[tu\a

Untân[rcutulbur[ripsihiceafost transferat]nstaregrav[laIa\i,ieri, dup[ce\i-ab[gatlamacu`itului]n piept.Tentativadesuicidavenitdup[ oceart[]ntreb[rbat\im[tu\asa, finalizat[cu]njunghiereafemeii. Pagina 3

Examenul deBacdin acestanvine cumulte modific[ri Pagina 4


2

25mai2011 Româniidinsudfumeaz[maimult.Unstudiurecentf[cutdecompaniade sondareIRESarat[c[ceimai]nr[i`ifum[torisuntoltenii. Peste20lasut[ dinpopula`iaRomânieisedeclar[fum[tori.Ceicarefumeaz[zilnic\ifrecventpeparcursuluneizilesuntoltenii,iarmoldoveniisuntceimai„antifumat”.Maimult,treisferturidintrefum[toriaudeclaratc[au]nceputs[ fumeze]njurulvârsteide25deani.

TOPNEWS

Comisie trimis[ de prefectul Roman ]n jude` Unnoucontrola fostdemaratdin ordinulprefectului CristianRoman,]n urmasemnalelorajunsepecaleapeti`iilorlaPrefectur[. Ieri,delaprimeleorealedimine`ii, au plecat ]n jude` membrii comisiei constituite din Ordin al prefectului Cristian Roman, pentru evaluarea ]nterenastadiuluirealiz[riilocuin`elor construite pentru sinistra`i.Dincomisiefacparte: Mihai Grigorescu, din cadrul Institu`iei Prefectului, Radu Vornicu,delaInspectoratulJude`ean ]n Construc`ii, George Nicolau, de la Consiliul Jude`ean Boto\ani, Sorin L[z[rescu, din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[, \i MariaButu,delaDirec`iaGeneral[aFinan`elorPubliceBoto\ani. Pe data de 6 iunie, comisia decontrolartrebuis[]\ifinalizezetreaba]nteren,iarpe7 iunieraportulcuceleconstatates[ajung[pebiroulprefectuluiCristianRoman. Radu Dorule`, consilierul

prefectului, precizeaz[ ]ns[ c[ primul reprezentant al guvernului ]n teritoriu a anun`at c[ perioada verific[rilor ]n teren arputeafiprelungit[. „Termenul nu este b[tut ]n cuie.Prefectuli-ainformatpe to`idincomisiec[vreauncontrol foarte riguros, chiar dac[ vafinevoits[prelungeasc[termenulprev[zut]nordin.Imediatces-aanun`atcontrolulau ap[rut\inoisemnalec[lucrurile chiar nu sunt ]n regul[.

Semnalelevenitedelacet[`eni, prinpeti`ii,]nceps[seconfirme”,adeclaratRaduDorule`. Potrivit Ordinului, membrii comisiei au de urm[rit stadiul realiz[rii locuin`elor nou construitecaurmareainunda`iilor din vara anului 2010, realizarea utilit[`ilor, dar \i verificareastadiuluilucr[rilordeinterven`ielainfrastructuradedrumuri \i poduri derulate prin CompaniaNa`ional[deInvesti`ii\iacauzelorcareaugene-

rat]ntârziereafinaliz[riilucr[rilor. „Comisia va verifica \i eviden`aprelu[riideladepozite\i apred[riic[treunit[`ileadministrativ-teritoriale afectate a cantit[`ilordematerialerepartizate. }n plus, se urm[re\te identificareanecesaruluideactivit[`i,ac`iuni\iresursepentru finalizarea locuin`elor sinistra`ilor”,amaimen`ionatconsilierul prefectului. (Aurora Dimitriu)

Absen`elenemotivatei-aul[sat f[r[«Banideliceu» Absen`elenemotivatedela]nceputulacestuian\colarpân[]nprezent este motivul pentru care 467 deeleviboto\[neniaupierdutsprijinul financiar „Bani de liceu”. Ministerul Educa`iei nu pl[te\te bursalunar[eleviicareaumaimult de20deabsen`e. „La ora actual[ sunt ]n plat[ 4.866 de drepturi la «Bani de liceu».Motivulpentrucareeleviiau pierdutacestdreptaufostabsen`ele nemotivate”,adeclaratinspectorul \colarDanielBuc[taru,purt[torde cuvânt al Inspectoratului \colar Jude`ean. }ntotal,]nacestan\colar,5.333 deadolescen`iaureu\its[se]ncadreze\is[beneficiezedeaceibani. Pentruc[audep[\it20deabsen`e cumulate,cei467deelevinumai primescacestsprijin. Pentru a beneficia de acest program de protec`ie social[, tinerii trebuiaus[]ndeplineasc[maimulte

condi`ii. }n primul rând, adolescen`iisuntobliga`is[urmezecursuriledezialeunit[`ii\colare.Un alt criteriu foarte important este acelacavenitulmediupemembru de familie trebuie s[ fie de maximum150delei,socotitpentruultimeletreiluni,lamomentul]nscrierii.Totu\i,pelâng[veniturilemici alefamiliei,s-amailuat]nconsiderare\idac[eleviibeneficiaz[de vreo m[sur[ de protec`ie social[ sauseafl[subtutel[.Ca\i]nanii anteriori, majoritatea adolescen`ilor c[rora le-a fost retras[ bursa provin din mediul urban \i ]nva`[ atâtlalicee,cât\ila\colideart[\i meserii. Pentruc[mareaparteaelevilor caresuntdela`ar[sunts[raci\ise bazeaz[pe„Baniideliceu”,au]ncercatpecâtposibilc[acumuleze câtmaipu`ineabsen`etocmaipentru a nu pierde banii. (Petronela Rotariu)

Licita`ie pentru drumul de centur[ Optsociet[`is-auar[tatinteresatedefinalizareatrosonului de centur[ abandonat de ALDPIa\i]nmunicipiu.Pentru reabilitarea por`iunii cuprins[ ]ntre str[zile Petru Rare\-TudorVladimirescu-}mp[ratTraian-Uzineis-aar[tat interesat[ \i o societate din Spania. Din cele declarate de viceprimarul C[t[lin Alexa, deschiderea ofertelor are loc azi la ora 11.00. Investi`ia se ridic[la9.500.000delei,pân[ ]nprezentstadiullucr[rilefiind undevala13lasut[. „Suntopt firmecareauvenit\is-auinteresat la Prim[rie. La licita`ie sunt \i spanioli care s-au ]nscris. Vom vedea mâine câ`i depunoferta”,adeclaratC[t[linAlexa.Termenulini`ialde finalizare a investi`iei era la sfâr\itul lunii august, dar cel maiprobabilautorit[`ilelocale vor o prelungire la Ministerul Dezvolt[riiRegionale\iTurismului.Evaluareaestef[cut[la pre`urileprev[zute]nproiectul tehnic,dinpre`ulini`ialdelicita`ie fiind sc[zute cantit[`ile efectiv realizate. Lucr[rile pe celelaltedou[tronsoane,executatedefirmeleboto\[neneConrec \i Transporturi Auto, sunt ]ngrafic.(PetronelaRotariu)

Restric`ii pentru camioane la Corni }ncepând de luni, Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri(DJDP)Boto\ani,ainstituitrestric`iidecircula`iepeDJ 208,]nlocalitateaCornipentru a proteja locuitorii de praf \i zgomot. Romeo Caciuc, directorul DJDP a declarat c[ m[sura a fostluat[]nurmanumeroaselor sesiz[ri venite din partea locuitorilor din Corni. Drept urmarepeDJ208Lnuseva mai putea circula cu o vitez[ maimarede30km/or[,iarpe drumulcarefaceleg[tura]ntre Corni\ibalastiereledepeSiret nu va mai fi permis accesul vehiculelormaimaride7tone, petimpdenoapte,]ntreorele 22.00\i06.00.„M[suraafost luat[dup[discu`iicuInstitu`ia prefectului, Poli`ia Rutier[ \i Prim[ria din Corni, dup[ ce locuitoriidinzon[ausesizatun nivelridicatalzgomotului\ial prafuluipedrumulrespectiv”, adeclaratRomeoCaciuc. O situa`ie asem[n[toare s-a ]nregistrat\iperazalocalit[`ii Vorona,]nurm[cucâ`ivaani undelocalniciidindisperarede cauz[auajunschiars[\iblochezedrumuldincauzacamioanelorceaudistruscasele\i drumul ce str[bate localitatea. (D.R.)


3

25mai2011 Urm[ritinterna`ionalprinslaSuhar[u.Luni,]nurmaactivit[`ilorspecifice desf[\uratedepoli`i\ti,afostidentificatperazalocalit[`iiOroftiana,comuna Suhar[u,ConstantinBurduja]nvârst[de51ani,dinmunicipiulDorohoi. Acestaeraurm[ritinterna`ional]nbazamandatuluideexecutareemisla 20.11.2007deJudec[toriaDorohoi,princareafostcondamnatla3,6ani]nchisoarepentrus[vâr\ireamaimultorinfrac`iunidefurt.ConstantinBurdujaafost dus\i]ncarcerat]nPenitenciarulBoto\ani,unde]\ivaisp[\ipedeapsa.(D.R.)

ESEN~IAL

S-a ]njunghiat ]n inim[ dup[ ce \i-a atacat m[tu\a Untân[rcutulbur[ripsihiceafost transferat]nstare grav[laIa\i,ieri, dup[ce\i-ab[gat lamacu`itului]n piept.Tentativade suicidavenitdup[ oceart[]ntreb[rbat\im[tu\asa, finalizat[cu]njunghiereafemeii. Potrivitpoli`i\tilor,SergiuP., ]n vârst[ de 27 de ani, luat ]n grij[]nurm[cucevaanidela o unitate medical[, s-a luat la ceart[cum[tu\asa,MariaM., ]nvârst[de62deani,dincauza uneidisputeprivindunpartaj. B[rbatul dorea o dependin`[ dingospod[rie.Enervat]nurmadiscu`iilorcurudasa,tân[rulaamenin`atmembriifamilieicuuncu`itdebuc[t[rie\i, ]ntr-unaccesdefurie,alovit-o pem[tu\asaculamacu`itului ]nspate.Apoinuamaistatpe gânduri \i \i-a ]nfipt cu`itul ]n

piept.Membriifamilieiaus[rit \il-audezarmat,]ns[dejaapucases[-\i]nfig[cu`itul]ncorp. Ace\tiaausunatla112\iambii r[ni`i au fost transporta`i la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”.

Femeia a sc[pat cu o ran[ mai u\oar[ Laspital,tân[rulafostdiag-

nosticat cu plag[ ]njunghiat[ regiuneaprecordial[stâng[\i hidropneumotorax stâng. M[tu\a sa a fost mai norocoas[, având o ran[ mai u\oar[, o plag[ ]njunghiat[ hemitorace drept superior care nu-i pune via`a]npericol.Femeiaar[masinternat[laChirurgie,]n schimbSergiuP.afosttransferat la Clinica de chirurgie toracic[Ia\i.Poli`i\tiiauf[cut cercet[ri ]n leg[tur[ cu acest

eveniment.„Conflictulaavut loc]nurmane]n`elegerilorprivindunpartaj.Agresiuneas-a petrecutdup[cetân[rulaluat un cu`it \i \i-a ]njunghiat m[tu\a, dup[ care s-a ]njunghiat singur ]n piept. Sunt efectuate cercet[ri, dup[ care va fi dispus[ solu`ie procedural[”, a declarat inspector principal Daniela Darea, purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D[nu`R.)

Deliba\:«Deocamdat[nuputem vorbidesecet[laniveluljude`ului»

Fermieriijude`uluinu\i-auascuns ]ngrijorarea,s[pt[mânatrecut[,fa`[ desoartamultorculturiagricole,amenin`atedesecet[.}nbisericis-au f[cutchiar\islujbepentruaaduce

ploilepemeleagurilenoastre,dup[ce agricultoriiausemnalatc[p[mântul a]nceputs[crapedincauzaumidit[`iisubnivelulcarearfitrebuits[ fie]nsollaacestmomentalanului.

}ns[, precipita`iile din ultimele trei zile, de\i nu suficiente, au sc[pat, pe moment, culturileagricoledeafectare.Speciali\tiidin agricultur[spun]ns[c[,de\ilaaceast[dat[ nusemaipoatevorbidesecet[,pericolular putea s[ reapar[ ]n s[pt[mânile urm[toare, deoarecerezervadeap[dinsolestedestulde mic[. „Nuputemvorbideunfenomendesecet[ instalat la nivelul jude`ului Boto\ani. S-au ]nregistrat averse, nu suficient, dar au acoperitopartedinarealuljude`ului.S-au]nregistrat precipita`ii de 10 pân[ la 15 litri pe metrup[trat.Pentrumomentsepoatespune c[ a fost mul`umitor. A plouat \i ]n sudul jude`ului \i ]n nordul jude`ului. }n cazul ]n carenuvamaiploua]nperioadaurm[toare o s[ putem vorbi de o secet[ instalat[ ]n jude`.Dardeocamdat[nusuntculturiafectate”,adeclaratCristianDeliba\,directorul executiv al Direc`iei pentru Agricultur[ \i DezvoltareRural[(DADR)Boto\ani. Potrivit conducerii DADR, dac[ nu ar fi fostploiledelasfâr\ituls[pt[mâniitrecute, arfiavutdesuferit\iculturiledetoamn[\i celedeprim[var[,ultimelemaimultpentru c[erau]nfazader[s[rire\iarfifostafectatembrionulplantelor.(AuroraDimitriu)

La nervi, a distrus u\a apartamentului Un boto\[nean s-a ales cu dosarpenaldup[ceadistrus u\aapartamentuluiso`ieisale, cu care se afl[ ]n divor`. Mar`i ]n jurul orei 11.00, Maria I. de 32 ani, din Boto\aniacerutajutoruljandarmilor dup[ ce so`ul cu care se afl[ ]n proces de divor` lovea cu pumnii \i picioarele ]n u\[. La adresa men`ionat[s-adeplasat]ncel maiscurttimpunechipajde jandarmi ce au constatat c[ ]ntr-adev[ru\adelaintrare]n apartamentfusesedistrus[]n urmaunorlovituri.Femeiaa declarat jandarmilor c[ a refuzat s[-i permit[ accesul so`uluicucareeste]nproces dedivor`]napartament,pentru c[ ea are decizie judec[toreasc[princareinstan`ade judecat[ahot[râtc[pân[la solu`ionarea divor`ului so`ul s[u, Florin I. de 36 ani, nu areacces]napartament.Pentruc[nuis-apermisaccesul ]n cas[ acesta a ]nceput s[ loveasc[ u\a cu pumnii \i picioarele provocând distrugereaei. „So`ulnervosafostcondus dejandarmilasediulinspectoratului, unde ace\tia dup[ efectuarea cercet[rilor ]n cauz[ i-au ]ntocmit dosar cu acte premerg[toare pentru s[vâr\ireainfrac`iuniidedistrugere.Dosarulcuactepremerg[toare a fost ]naintat spre solu`ionare Parchetului depelâng[Judec[toriaBoto\ani”,adeclaratmaiorCristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Boschetar din Boto\ani, cercetat pentru furt la Suceava Unb[rbatcehoin[re\tepe str[ziledinmunicipiulSuceava, originar din jude`ul Boto\aniestecercetatdepoli`i\ti pentru furt calificat dup[ ce pr[dat o femeie. Poli`i\tii suceveni au fost sesiza`i luni sear[deElenaS.,de60ani, dincomunaMitocuDragomirnei,persoan[cunoscut[f[r[ ad[post, despre faptul c[ ]n timp ce se afla pe str. Ion Vod[ Viteazul din localitate, o persoan[ necunoscut[ i-a sustras din buzunar suma de 30lei.Cuocaziacercet[rilor afostidentificatVasileN.,de 33ani,dincomunaR[d[u`iPrut,persoan[cunoscut[f[r[ad[post,careestecercetat ]n stare de libertate sub aspectul comiterii infrac`iunii defurtcalificat.(D.R.)


CMYK

4

25mai2011

TOPNEWS

Lafiecare\aseoreunbebelu\esteabandonat]nspital]nRomânia.Decelemaimulteori mameledeclar[senine]nfa`aasistentelorc[nuaubanis[-\icreasc[copilul. Altelepur\isimplu fugdinmaternitate.Paradoxal,`aranoastr[s-aangajat.}nfa`aUniuniiEuropenes[]nchid[orfelinatele\is[promovezeplasareacopiilor]nseamaasisten`ilormaternali,adic[acelorcarefugpe capetedup[ceacela\iguvernle-at[iatindemniza`iile.Româniaeste]nprezent`araeuropean[cu ceimaimul`icopiiabandona`i.Pefondulcrizei,]nunelespitalenum[rulbebelu\ilorl[sa`i]nvoia sor`iiacrescut.Cifrelearat[c[ast[zi]nRomâniasunt]ntotalpeste40.000decopiiabandona`i.

Prim[ria Boto\ani ofer[ tot mai multe scutiri la plata taxelor

Miideboto\[neniaubeneficiat anultrecutdescutirisaureduceri ale pl[ti`ilor \i taxelor locale. Conform datelor centralizate la nivelul Prim[riei Boto\ani, anul trecut,num[rulcelorcareaubeneficiatdeacestefacilit[`iacrescutfa`[deacumdoianicu124de persoane. Astfel ]n 2010 s-au acordatfacilit[`ifiscale,prinefectullegiisauprinhot[rârialeConsiliuluiLocal,la2.257depersoane.Valoareatotal[ascutirilor\i reducerilordelaplataimpozitelor \itaxelorlocaleafostde258.748 lei.Comparativcuanul2009valoareascutirilorlaplat[acrescut cu47.544delei. „Dinpunctuldevederealsursei devenit,dincei2.257debeneficiaridefacilit[`ifiscale,2.212persoaneaubeneficiatdescutirela plata impozitului pe cl[diri. Ponderea scutirilor la impozitul pe cl[dirireprezint[78,14lasut[din

valoareatotal[ascutiriloracordate”,searat[]nraportulcontuluide execu`ieabugetuluilocalpe2010. Printre beneficiari se reg[sesc ]ns[\i38derevolu`ionari,50de persecuta`ipolitic\iaproape250 de persecuta`i etnic. Mai mult, 115 dintre boto\[nenii care au intrat]nprogramuldeacordarea facilit[`ilor sunt acei a\a numi`i voluntaripentrusitua`iideurgen`[, ]n rândul c[rora, se reg[sesc \efi ai institu`iilor decocentrate. Ceamaimarecre\tereanum[rului de beneficiari de scuturi la plataimpozitelor\itaxelorlocale se ]nregistreaz[ la persoanele cu handicapsauinvalide,cu113persoane.Dincele1.345persoanecu handicapsauinvalide.careaubeneficiat de scuturi ]n anul 2010, 1326suntpersoaneceauavutscuturi\i]n2009,iaralte133depersoaneaudepuscererinoidescutire]n2010.(PetronelaRotariu)

ExamenuldeBacdinacestanvinecumultemodific[ri Peste3.000deabsolven`ideclasa aXII-avorparticipalaexamenul deBacalaureatdinaceast[sesiune.Deluni,a]nceput]nscrierea, iarlaniveluljude`uluiBoto\ani sunt3.677deabsolven`i. Dinceledeclaratedeinspectorul\colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), pentruceidinaniianteriori]nscrierileau locpân[pe27mai. Pentru ca examenul de maturitate s[ decurg[]ncondi`iitehnicenormale,luni \i mar`i, a avut loc o simulare tehnic[ a acestuia,amoduluidetransferasubiectelor de la server ]n \coli. „}n acest an suntcuaproximativ300decandida`imai mul`i fa`[ de anul trecut. Examenul va ]ncepecuprobeledecompeten`ecesedau ]ncepând cu 6 iunie”, a declarat Daniel Buc[taru.EleviideclasaaXII-avorterminacursurilepe27mai.

Un nou Bac ]n acest an \colar Examenuldematuritatedeanulacesta, pentrucare]nscrierileau]nceputdeluni, aduce unele modific[ri fa`[ de anii trecu`i. Principalele schimb[ri aduse de Ministerul Educa`iei este ]n modul de desf[\urare a testelor pentru finalizarea ciclurilorde]nv[`[mânt.Dac[anultrecut competen`ele la informatic[, limba român[\ilimbastr[in[auavutloc]ntimpul anului, acum elevii le vor sus`ine la ]ncheiereacursurilordeclasaaXII-a. }nscrierealaBacseface]ntre23\i27 mai, iar probele de competen`e se dau ]ncepând cu 6 iunie. Schimbarea perioadei de sus`inere a examenelor orale a venit dup[ ce mul`i dintre profesori s-au plâns c[ probele sus`inute anul trecut ]n timpul celui de-al doilea semestru le-au perturbatorele.}nplus,anulacestaelevii care vor fi prin\i la copiat nu vor mai putea da Bacalaureatul ]n urm[toarele dou[sesiuni.

Candida`ii care nu i-au de prima dat[ examenul vor putea s[-l mai sus`in[ numai o singur[ dat[ f[r[ plat[. Anul acesta,sevaschimba\isupraveghereade laBac. Ministerul Educa`iei i-a invitat pe p[rin`iielevilor\ipereprezentan`iiorga-

niza`iilor neguvernamentale s[ monitorizeze organizarea \i desf[\urarea examenuluidebacalaureat.ArgumentuloficialilordelaEduca`ieiafostca]nacestmod „se va asigura o desf[\urare corect[ \i echitabil[aexamenuluina`ionaldebacalaureat”.(PetronelaRotariu)


CMYK

5

25mai2011 Italieniicultiv[orez]nLuncaDun[rii.Unadintrecelemaicunoscutecompaniideorezdinlumeapreluat 50.000dehectaredeteren]nLuncaDun[riipecarecultiv[aceast[plant[. Liderulinterna`ionaldepia`[]n produc`iaacesteiplante,RisoScotti,cre\teorez]nRomâniadin2005\iainvestitlanoi40demilioanede europân[acum.Concluziaitalienilor]ntreprinz[tori:„Româniifugdeagricultur[deparc[arficevar[us[ fiifermier”,spuneMarzioAndreaOlgiati,CEOalRisoScottiDanubio.Acestade`ineterencâtvezicu ochii]njude`eleIalomi`a,Olt,Dolj\iBr[ila\ispunec[`aranoastr[poates[ajung[unuldintreceimaimari produc[torideprofildinEuropapentruc[aretoatecondi`iile:terenplat,ap[dinbel\ug\ioclim[bun[.

Angaja`iiSpitaluluide Pediatrievorcomasarea cuSpitalulJude`ean Angaja`ii Spitalului de Pediatrie]nceps[]\ifac[grijipentru salariile lor, pentru locurile de munc[.Dac[la]nceputuldiscu`iilor privind oportunitatea comas[riispitaluluilorcuceamai mare unitate medical[ a jude`ului,sindicali\tiieraufermconvin\ic[ceamaibun[solu`ieeste ca unitatea s[ ]\i p[streze independen`a, acum conducerea sindicatului este de p[rere c[ ar fi ]ninteresulpersonaluluimedical \i al popula`iei jude`ului s[ se realizezecomasarea. „Finan`areaunuispitaldecategoriaaV-avaficu18procentemaimic[decâtaunuispitalde categoria a III-a \i cum exist[ aceaplafonareacheltuielilorsalariale, este sigur c[ veniturile angaja`ilor vor fi diminuate. }n plus, fiind spital de categoria a V-a,unitateavaaveacompeten`e limitate\ivorfitrimi\ipacien`i ]naltejude`e.Nuvafibinepentrusalaria`i,nuvafibinepentru spital \i nici pentru locuitorii jude`ului”,adeclaratMarcelSimion,lideruldesindicatalasisten`ilor medicali din cadrul SpitaluluidePediatrie. }nopiniaconduceriisindicatului,transformareaunit[`iimedicale]ncare]\idesf[\oar[activitatea ]n spital cu competen`e limitate va duce \i la pierderea unorlocuridemunc[.Directorul unit[`ii medicale a evitat s[ ]\i spun[p[rereadespredorin`asindicali\tilor,caunitateas[devin[ sec`ieaSpitaluluiJude`ean.

„Dac[astavor\iastacredc[ estemaibinepentruei\ispital, ]i prive\te. Este opinia lor”, a declaratLiviaMihalache,directorul Spitalului de Pediatrie Boto\ani.

«S[ nu ne facem iluzii c[ vom avea 20 la sut[ pacien`i din alte jude`e» Liderul de sindicat din unitate esteconvinsc[\anselecaMinisterulS[n[t[`iis[ia]ncalculplanul de conformare pentru ]ncadrarea]ncategoriaIIMsuntca \i inexistente. Nu putem s[ ne facem iluzii c[ vom avea 20 la sut[ din pacien`i atra\i din alte jude`e.|imaieste\icriteriulcu ]nv[`[mântul\icercetarea\tiin`ific[...”,amaimen`ionatliderul desindicatMarcelSimion. Ast[zi ar urma ca Ministerul S[n[t[`ii s[ anun`e ce a decis ]n privin`a clasific[rii tuturor spitalelor din jude`. Surse neoficiale audeclaratc[laniveldeminister ar fi r[mas nemodificate propunerile de clasificare f[cute de comisia Direc`iei de S[n[tate Public[Boto\ani.Maiexact,Spitalul Jude`ean va fi unitatea care se va bucura de cea mai bun[ finan`are pân[ la sfâr\itul anului ]ncurs,pentruclasificareaprovizorie]ncategoriaaIII-a,]ntimp ce celelalte unit[`i medicale cu paturisuntca\i]ncadrate]ncategoriaaV-a.(AuroraDimitriu)

TOPNEWS

Motive «palide» de scumpire a fructelor autohtone Pentruc[produc`iadefructe]njude` seanun`[afinormal[,nusejustific[ niciinten`iade«explozie»apre`urilor acestora.Cum]ns[pre`ullafructele dinimportaurcatvertiginos]nlunile trecute,niciproduc[toriiautohtoninu audegânds[urmezeoalt[linie.Consumatoriisper[]ns[capia`abogat[s[ reglezepre`uriledup[buzunarelelor. Speciali\tiidinagriculturajude`ului]iasigur[pe boto\[nenic[pân[]nprezentnuaumotives[fie ]ngrijora`ic[nuvorg[sipepia`[fructeautohtone ]naceast[var[.Cutoatec[varia`iiledetemperatur[ din prim[var[ au determinat o perioad[ de stagnare ]n livezi, rodul pomilor fructiferi fiind ]ntârziatcucâtevas[pt[mâni,directorulexecutiv alDirec`ieipentruAgricultur[\iDezvoltareRural[(DADR)Boto\anisus`inec[„nuvomfinevoi`is[mânc[mdoarfructedinimport”. Temereapopula`ieic[rodulpomilorfructiferi dinjude`arfifostafectatdevaria`iiledetemperatur[iarastavaaduceoproduc`ieslab[\i,]nconsecin`[,\ipre`urimairidicate]npie`e,estene]ntemeiat[, potrivit directorului DADR. „Vor fi fructe autohtone. }n livezi se vede c[ pomii au rod. Promit produc`ii nu extraordinare, dar ca ]ntr-unannormal”,precizeaz[CristianDeliba\, directorulexecutivalDADR. Mul`i boto\[neni a\teapt[ perioada apari`iei pe pia`[afructelorautohtone,maipu`inchimizatedecât celedinimport,pentruc[mediciilerecomand[s[ ]\ifac[]nfiecarevar[„plinul”devitaminecuceea cenefurnizeaz[livezilenoastre.}nacela\itimp]ns[, pre`urilefructeloraucrescutdestuldemultfa`[de anultrecut.Zvonurilec[vafiunancuproduc`ie sc[zut[defructe]njude`aalimentatdejaspecula`ii desprecre\tereapre`urilor]nacestsector.

„Deja pre`urile la legume \i fructe sunt prea maripentruposibilit[`ilemultoradintrenoi.Dac[ pia`a va fi bine aprovizionat[, poate c[ ]n plin sezon al fructelor române\ti va regla ]n a\a fel pre`urile]ncâts[putem\inoi,ceicuveniturimai mici, s[ profit[m de sezonul fructelor”, este p[rereaMaricic[iZaharescu,pensionar[. Potrivitdatelorfurnizatedestatisticieni,pelâng[ cartofi,conservedelegume,ulei,f[in[\im[lai, fructele\ilegumeledeimportau]nregistrat]nluniletrecutecelemaimariscumpirifa`[deanultrecut.Acestaarfisingurulargumentalproduc[torilor autohtoni de a ridica cu procente deloc neglijabile pre`urile la fructele din produc`ia acestei veri,comparativcuanultrecut.(AuroraDimitriu)

Mediciicucompeten`e Mihai ~âbuleac nu limitatenusunta\tepta`icu vrea comasarea cu bra`eledeschise]nspitale jude`ul Suceava Conducerilorspitalelorlis-adatdeieriliber laangajareamedicilorcucompeten`elimitate.Absolven`iifacult[`ilordemedicin[,]ncepândcupromo`ia2005,carenuaupromovatconcursuldereziden`iatsevorputeaangaja]nunit[`isanitarepublicesauprivate, precum\ilacabinetelemedicilordefamilie. Angajareamedicilorcucompeten`elimitatenueste ]ns[ primit[ cu entuziasm de directorii de spitale, ]n condi`iile ]n care lefurile noilor salaria`i vor trebui suportatedinbugetulspitalului. „Noiavemnevoiedemedicispeciali\ti,nudeceicu competen`e limitate. Iar `inând cont c[ trebuie s[ ne ]ncadr[mcucheltuielilesalariale]nplafonulde70la sut[ din buget, nu este nimeni dispus s[ mai fac[ angaj[ri care nu ]i sunt absolut necesare”, a declarat medicul Livia Mihalache, managerul Spitalului de PediatrieBoto\ani. Medicii cu competen`e limitate vor trebui s[ ]\i desf[\oare activitatea sub supravegherea unor medici speciali\tisauprimarinominaliza`idemanageriispitalelorsaudetitulariicabinetelorindividualedemedicin[

defamilie.Acestoralisevorputeadadoaranumitesarcini]nacordareaasisten`eimedicale. „Posturiledestinatemedicilorcucompeten`elimitate vor fi prev[zute separat ]n statul de func`ii al unit[`ii sanitare.Ocupareaacestorasevafaceprinconcurs,cu respectareadispozi`iilorlegale]nvigoareprivind]ncadrareamedicilor”,adeclaratLidiaOnofrei,purt[torde cuvântalDSPBoto\ani. Potrivitactuluinormativpublicatdeja]nMonitorul Oficial,salarizareamedicilorcucompeten`elimitatese vafacelanivelulfunc`ieidemedicstagiar,iarfondurilenecesare]nacestsenssevorasiguradec[treunitateasanitar[.(AuroraDimitriu)

Posibilul plan de reorganizare administrativ-teritorial[ a României, ]n urma c[ruia jude`ele Boto\ani\iSuceava,s-arlipi,cucentrulderegiune]nSuceava,nueste v[zut[cuochibunideMihai~âbuleac (foto), pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Acesta este de p[rere c[ asocierea ar fi una de r[u augur pentru jude`ul Boto\ani,`inândcont\ideprecedentul istoric. Pre\edintele CJ a subliniat c[ sunt deja mai multe regiunipentruatragereadefonduri europene care au dat dovad[ c[ suntunsucces,iaroreorganizare administrativ[,cuschimbareaConstitu`iei nu ar fi un lucru chiar pe placulUE.„Dac[neaducemaminte ]n trecut am mai fost lipi`i de Suceava\inuadatrezultate.Am intrat s[raci ]n aceast[ asociere \i am ie\it \i mai s[raci. Cred c[ ]n perioadaactual[suntalteprobleme

care trebuie rezolvate. Descentralizareanuartrebuis[fienumaio tem[decampanie,dac[s-arrealiza atuncifiecarejude`arputeas[fie pus]nvaloaremaibine”,adeclarat Mihai~âbuleac. (D[nu`R.)


6

25mai2011

TOPNEWS Funeriu:Numi-am echivalatstudiile MinistrulEduca`iei, DanielFuneriu,aspusc[ nu\i-aechivalatstudiile pentruc[func`iapecareo ocup[\iactivit[`ilepecare ledesf[\oar[nunecesit[ acestlucru,apreciindca nefirescfaptulca,din func`iapecareoocup[s[ cear[subordona`ilors[-i echivalezestudiile. „Nu mi-am echivalat studiile. Exist[\iunmotiv.Amplecatdin `ar[lafinalulclaseiaXI-a.Mi-am terminat bacalaureatul la Strasbourg,]nFran`a,masterullaouniversitate din Fran`a, «Louis Pasteur», \i doctoratul tot ]n Fran`a. Dac[ a\ dori un post ]n sistemul universitar,]ncaresecereechivalareastudiilor,s[zicemdeprofesor universitar, atunci ]n mod evident artrebuis[amechivalateoseriede acte\iatunciintr[mpeoalt[procedur[”,acontinuatFuneriu. Elaspusc[pentrufunc`iapecareoocup[\iraportatlaactivit[`ile pe care le desf[\oar[, legea nu impune necesar[ echivalarea studiilor. „}nfunc`iapecareoocup\iactivit[`ilepecareledesf[\ornueste necesar[,conformlegii,echivalarea actelor de studii. Situa`ia este pedeoparteperfectlegal[.Pede alt[ parte, tr[im ]ntr-o societate plin[desuspiciuni,uneoripebun[ dreptate, \i ar fi nefiresc ca din func`iadeministrus[cersubordona`ilormeis[-miechivalezestudiile.Dar,v[rogs[crede`ic[nuam nici cea mai mic[ emo`ie c[ un doctorat luat ]ntr-un laborator al unuilaureatalpremiuluiNobelar ridica vreo problem[ cu acest fel destudii”,amaispusFuneriu. Elaprecizatc[vapune]nfunc`iune,pân[la]nceputulanuluiuniversitar, procedura recunoa\terii automateastudiilor,dac[diploma a fost emis[ de o universitate de prestigiudinlume. „Poatec[pân[lasfâr\itulanului universitar vom pune ]n practic[ procedurarecunoa\teriiautomatea diplomelor,pentruanumai]nc[rca inutil pe cet[`enii români care au studiat ]n str[in[tate la universit[`i foartebunes[vin[s[cear[oechivalarecareafost]ntotdeaunareglementat[. Responsabilitatea recunoa\terii unei diplome apar`ine angajatorului.Credc[unabsolvent al unei universit[`i de prestigiu poates[ocupeoastfeldefunc`ie”, aad[ugatministrulFuneriu. Ministrul Daniel Funeriu ]\i va echivala diplomele ob`inute ]n str[in[tate atunci când va deveni func`ional[platformaonlinederecunoa\tere\iechivalareastudiilor, pe care a solicitat-o direc`iei responsabile din institu`ie, preciza Ministerul Educa`iei, ]ntr-un comunicatremis]noctombrie2010. Ministerul ar[ta c[ Daniel Funeriu \i-a exprimat op`iunea de a nu ocupa niciun post din ]nv[`[mântulsuperiordinRomânia(pen-

trucareechivalareastudiilorarfi fostnecesar[)peperioadade`inerii mandatului de ministru, „tocmai pentruaoferigaran`iadeechidistan`[aac`iuniiministerialefa`[de institu`iile de ]nv[`[mânt superior dinRomânia\ia-\irespectaangajamentul de depolitizare a ]nv[`[mântului”. Daniel Funeriu a ob`inut bacalaureatul ]n anul 1989, la Lycée International des Pontonniers, din Strasbourg, Fran`a, dup[ parcurgerea a 11 clase la Liceul de Filologie-Istorie din Timi\oara, sec`iadechimie-biologie,\iaclasei a XII-a la Lycée International des Pontonniers, preciza MinisterulEduca`iei. Peperioadaliceului,DanielFuneriu a ob`inut mai multe premii na`ionale\iinterna`ionalelaolimpiadeledechimie,precum\ipremiulIIlaolimpiadadechimiedin Fran`a,]nanul1989.]nanul1995, aob`inut,ca\efdepromo`ie,masterul ]n chimie organic[ \i supramolecular[laUniversitatea„Louis Pasteur” din Strasbourg, iar ]n 1999adevenitdoctor]nchimieal aceleia\i universit[`i, cu distinc`ia MagnacumLaude.Conduc[torul s[u de doctorat a fost profesorul Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie, se maiar[ta]ncomunicatulMinisteruluiEduca`iei. Potrivit sursei citate, studiile ministruluiEduca`ieiaufostrecunoscuteprinproceduriautomatede recunoa\tere, ]n SUA, Japonia \i Germania, unde acesta a ocupat succesivposturi]ninstitute\iuniversit[`i. Lanumireasa]nfunc`iadeministrualEduca`iei,DanielFuneriu ocupafunc`iadelideralgrupului de cercetare de excelen`[ „Marie Curie” la Universitatea Tehnic[ dinMünchen,fiind\iinvestigator principal ]n cadrul International Graduate School of Science and Engineering. Preciz[rileaufostf[cutedup[ce ]npres[auap[rutrelat[riconform c[rora Daniel Funeriu are doar unsprezece clase, conform legii ]nv[`[mântului din România, ]n condi`iile]ncarenu\i-aechivalat diplomele pe care le-a ob`inut ]n str[in[tate, nici dup[ ce a preluat portofoliulEduca`iei.

Banimaipu`ini,trimi\i]n`ar[,]n2010,deromâniidinstr[in[tate.Româniicaremuncesc]nstr[in[tateautrimis4,4miliardededolari]n`ar[,]n2010,cujum[tatedemiliardde dolarimaipu`indecât]n2009,a\acumarat[dateleB[nciiMondiale. Româniaacoborât astfelpân[pelocul24(n.r.dinpeste160destateanalizate)]nclasamentulbeneficiarilorde remiterilanivelmondial,informeaz[money.ro.}ncompara`iecuniveluldinainteacrizei, remiterilec[treRomâniasuntacumlajum[tate.ConformdatelorB[nciiMondiale,2,8milioanederomâniseafl[]nprezent]nstr[in[tate,ceeace]nseamn[13,1lasut[dinpopula`ie.

Patriarhul Daniel: Omul a pierdut familiaritatea cu Dumnezeu Familiadeast[zi este]ncriz[pentru c[omulmoderna pierdutfamiliaritateacuDumnezeu, careesteIubire,a afirmatpatriarhul BisericiiOrtodoxe Române(BOR), Daniel,lafinalul uneiconferin`e desf[\urate]nAula MagnaTeoctistPatriarhulaPalatului Patriarhiei. }ntâist[t[torul Bisericii OrtodoxeRomâneasubliniatc[ „ruperea leg[turii omului cu Dumnezeuproduceomul`ime derupturilanivelulexisten`ei umane, ruptur[ ]n familie, ruptur[ ]n comunitate sau ]n societate \i ruptur[ ]ntre popoare,pentruc[]nsu\ip[catul este ruptur[ a rela`iei omului cu Dumnezeu”, informeaz[ Agerpres. „Biserica este familia lui Dumnezeu]nlume.Eaamin-

te\tec[to`ioameniiaunevoie deafiiubi`i\iasculta`icând seafl[]ndificultate.Biserica trebuies[fielocde]ntrajutorare reciproc[ pentru ca popoareles[devin[ofamilie]ntreag[.Familiadeast[zieste ]n criz[ pentru c[ omul modern a pierdut familiaritatea cuDumnezeu,careesteIubire.Revela`iabiblic[estebaza pentru redresarea familiei. Omul este fiin`[ complementar[,b[rbat\ifemeie.Familia este o coexisten`[ nu o existen`[ paralel[. Nu este format[dinmonadeparalele,ci este vorba de o coexisten`[ pentruc[omulestepersoan[

nuindivid,areunnume\iun chip,\ipersoanaserealizeaz[ ca persoan[ numai când iese ]n ]ntâmpinarea celuilalt. }n Sfânta Treime aceasta rela`ie se nume\te perihorez[, adic[ fiecare Persoan[ are centrul vie`iisaleoalt[Persoan[,nu pe sine ]nsu\i. Deci, nu este egocentric[,cialterocentric[, cel[laltestecentrulaten`iei\i iubirii persoanei. Egoismul este dep[\it de iubire, de autod[ruire\ichiardesacrificiu.Deaceeaestefoartegreu de]n`elesast[ziexpresiaiubire jertfelnic[ sau iubirea ca d[ruire de sine”, a precizat patriarhul.

Jafarmat]nBucure\ti Mar`isear[,unjafarmataavutloc ]nsectorul4dinCapital[,undeo ma\in[afostblocat[]ntraficdemai mul`ib[rba`imasca`icareauamenin`atcuoarm[dou[persoane\iau furatoborset[cu200.000delei. Purt[torul de cuvânt al Poli`iei Capitalei, Diana Sarca,adeclarat,pentruMediafax,c[faptaaavutloc peostrad[adiacent[\oseleiGiurgiuluidinBucure\ti. Unautoturismdeteren]ncareseaflaudoib[rba`ia fostblocatdedou[ma\iniDaciaLogandincareau coborâtmaimul`ib[rba`i]mbr[ca`i]nhainenegre,cu fe`eleacoperitedecagule. Agresoriii-auamenin`atpeceidoiocupan`iaiautoturismuluiblocatcuoarm[desprecarenus-astabilit dac[erareal[sauartizanal[\iaufuratoborset[]n care se aflau 200.000 de lei. Banii tocmai fuseser[ sco\idelaosucursal[bancar[dinsectorul4dec[tre celedou[victime,aspusSarca. Lafa`aloculuis-audeplasatofi`eridinconducerea Poli`iei Capitalei, ofi`eri de investiga`ii criminale ai Poli`ieisectorului4\idelaSec`ia16.Ace\tiafacverific[riprivindincidentul. DianaSarcaamen`ionatc[,dinprimeleinforma`ii, separec[celedou[victimecomercializaufiervechi.


7

25mai2011 Comunicareregional[intern[

PUBLICITATE

Unbordellamoldoveni,patronulc[treangajat[: -Mari\ico,opre\tiifapl[\erilic[suta-ifals[ -Târziu\efu,domnultocmaiajubilat...

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate decese

v^nz[ricase/teren *Vândlocdecas[1200mp, str.Busuioculuinr.2,Boto\ani. Telefon:0740.148.125.(G-7) *Cas[devânzarepentrudou[ familii,teren2.500culivad[, vie,la1kmdeora\.Telefon: 0752.462.120.(G-8) *Vândcas[,str.I.C.Br[tianu nr.32.Pre`negociabillafa`a locului.Telefon:0755.954.430.

angaj[ri *FirmaXLWSTARangajeaz[ OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbiiitalienelaunnivel conversa`ional,pentruunproiectdelucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:Full TimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tigurisubstan`iale.Pute`iaplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-2) *SCangajeaz[barman.Rela`ii latelefon0741.613.142. *SCGecorSRLangajeaz[lucr[toricomerciali\ioperatorcalculator.CV-ulsedepunelaSuper MarketVictoriadinPrim[verii. Rela`iilatel.:0755.425.605.(2)Familiaanun`[trecerea]nnefiin`[a celeicarefostmam[ \ibunic[ IRINAVIERIU. Trupulne]nsufle`it estedepuslaBiserica Roseti.Dumnezeus-o odihneasc[-npace\i s[-ifie`[r^nau\oar[ Adrian\iAurora Dimitriusuntal[turi deMihaiVieriula moarteamameisale, IRINAVIERIU. Dumnezeus-oodihneasc[-npace

 Lauren`iuAdomnic[i esteal[turideMihai Vieriulamoarteamamei sale.Dumnezeus-oierte

 FamiliaRusuGeorgetaOana\i Bogdansuntal[turi defamiliaPoho`u Nu`iu\iPohon`u Romic[lagreaua pierdereacelui careafostfiu\i, respectiv,frate POHON~U CEZAR. Dumnezeus[-l odihneasc[-npace

Cornel|tefantransmite sincerecondolean`elui MihaiVieriula moarteamameisale IRINAVIERIU. S[-ifie`[r^nau\oar[

 FamiliaParaschiv Cristianesteal[turide MihaiVieriula moarteamameisale IRINAVIERIU. S[-ifie`[r^nau\oar[

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

25mai2011

MONDEN IrinelColumbeanu: «Nuamgre\itc[ m-amc[s[toritcu Monica» OmuldeafaceriIrinel Columbeanunuregret[niciacum,dup[ divor`ulcontroversat, faptulc[s-ac[s[torit cuMonica.Ceregret[ ]ns[miliardaruleste acceptareauneiexpunerimediaticepeste limit[ac[snicieilor. „Nuamgre\itc[m-amc[s[torit cu Monica. Am gre\it ]n schimb când,peparcurs,amacceptatexpunerea mediatic[ a rela`iei noastre,dindragostepentruea;pentru Monica, nu pentru expunere. Comentariile presei, de altfel un rezultatnormal\iprevizibilalunei asemenea expuneri, pe care, din p[cate,\i]nciudasfaturilormele, a]nceputs[leciteasc[,bachiar, treptat-treptat, s[ le \i consume, amestecatecuaccesulprearapid\i facil la bani, putere \i faim[, au

Andreea Antonescu a n[scut o feti`[ Cânt[rea`aAndreea Antonescu(28deani) adevenitm[mic[]n mar`idiminea`[,lao clinic[privat[. Andreea Antonescu (foto), care estelogodit[cuTraianSpak,an[scut prin cezarian[ o feti`[ cu o greutate de 2,6 kilograme, care a primitnota10dinparteamedicilor. Fericitulevenimentaavutlocla câteva s[pt[mâni dup[ ce familia cânt[re`ei a fost lovit[ de o mare tragedie:sinuciderealuiConstantin Spak,careurmas[-idevin[socru.

rezultat ]ntr-un cocktail din care, cândsorbiprearepede\icunesa`, te-mbe`i.Pefondullipseiuneimai mari fermit[`i din partea mea, ]n caredealtfelnuamcrezutniciodat[c[arfinimerit[saunecesar[ ]ntr-orela`iepetermenlung,toate celedemaisusauajunss[oconduc[laconcluziac[nunoine-am c[s[torit,cic[eas-ac[s[toritcu mine”,adeclaratIrinelColumbea-

nu,]ntr-uninterviuacordatpublica`ieiKamikaze. De\i pare s[ treac[ printr-o perioad[ dificil[, Columbeanu spune, ]n acela\i interviu, c[ este fericit. „Da, sunt fericit. Fericirea ]nseamn[ pentru mine dragostea pentruto`isemeniimei,prieteni\i du\mani deopotriv[”, a declarat omuldeafaceri.

Arnold,turnatchiardenevast[.Scandalul]ncarefostulguvernator ArnoldSchwarzeneggereimplicatiaamploare\inoidetaliipicante ieslaiveal[. TabloidulTMZ.comarunc[onou[bomb[-Arnoldarfi fostpârâtpreseichiardeoameniapropia`iso`ieilui,MariaShiver. Maimult,separec[ea]ns[\ile-acerutamicilors[fac[dezv[luiri preseipentruaaveaunpretextdedivor`.

Bulg[roaica lui Costi Ioni`[ vorbe\te perfect limba englez[

AndrevaTeodora, ceamaifrumoas[ artist[dinBalcani, cunoscut[pentru colaborareacuCosti Ioni`[,aurmat lec`iiintensivede limbaenglez[,pentruaputeafacefa`[ cubrioprovoc[rii deVJalUTops. Astfel,detreioripes[pt[mân[,timpdedou[luni, Andrea a studiat gramatica \imorfologialimbiiengleze

cuunprofesorspecializat]n limbilestr[ine. S[pt[mâna aceasta U Topsajungelaceade-aopta edi`ie cu Andrea (Sahara) pe post de Vj. Blonda lui Costiaridicataudien`elela celmai]naltnivel,primind titulaturade„Thebestenergizerofthetheweekend”. Sâmb[t[ de la ora 11 \i duminica, ]n reluare, de la ora14,Andreaprezint[20 de piese alese pe sprâncean[,plustreihit-urino.1 dinLondra,LosAngeles\i New York, ]n cadrul emisiuniiUTopsdelaUTV.

Evenimente de Botosani nr.1882  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1882  

Ziarul orasului tau!

Advertisement