Page 1

CMYK

Nemul`umiricuzecilelapunctajele pentrugrada`iiledemerit EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.95(1877)•Miercuri,18mai2011•8pagini

Pag. 5

Ultima titularizare]n sistem centralizat,cu pu`ineposturi

Pag. 5

Comasarea spitalelor, «for`at[» de salarii «Când]\ivorvedeasalariile,vorceresinguricomasarea.Ovorceresindicatele»,este ceeaceadeclaratRodicaHu`uleac,pre\edintaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tateBoto\ani,dup[ceav[zutproiectulOrdinuluipublicatdeMinisterulS[n[t[`iiprivindsumelepecarelevorcontractacasele deasigur[rides[n[tatecuspitalele.«Vorfi obliga`imanageriis[lasedincondi`ii,din orgolii»,aten`ioneaz[\isindicali\tii. Pagina 3

Olimpic interna`ional lainformatic[ delaColegiul «Mihai Eminescu» Pagina 4


2

18mai2011

TOPNEWS

Cartierl[satf[r[ap[jum[tatedezi.MaimulteblocuridinmunicipiulBoto\aniaufostl[satemar`i f[r[ap[potabil[dup[ceangaja`iiNovaApaservauintervenitpentruschimbareauneiconducte.Potrivit informa`iilorfurnizatedec[trereprezentan`iisociet[`iidefurnizareaapeilucrareaafostprogramat[pentru]nlocuireauneiconductefoartevechicares-aspart,]nzonaGr[dini`eiNum[rul22.}ns[ceadusla nemul`umirealocatarilorafecta`idelucrareafostc[angaja`iiNovaApaservnuauanun`atdintimpastfel ]ncâtoameniis[-\ifac[rezerve.Aufostafectateblocuriledepestr[zile\tefanLuchian,OctavOnicescu\i OctavB[ncil[,furnizareaapeifiindprogramat[s[revin[lanormal]njurulorelor16.00.(D.R.)

}nscrierea pe listele farmaciilor de familie, clarificat[ ]n scurt timp }ncelmultdou[ luni,boto\[nenii afla`i]neviden`ele sistemuluisanitar cudiversebolicronicevor\ticarele vafirela`iacufarmaciiledefamilie. Contractulcadru prevede]nfiin`area farmaciilordefamilie,darnormele metodologiceclarific[]ndetaliuceva trebuis[fac[clientulasiguratde s[n[tate\icarevor fiobliga`iilefarmaciilordefamilie.

Boto\[neniivoraflapân[la sfâr\itul lunii acesteia dac[ vorfiobliga`is[se]nscriepe listele unei farmacii, mai exactdac[vorfipu\i]nsitua-

`ia s[ ]\i aleag[ farmacia de familie,a\acum\i-auales\i mediculdefamilie. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigu-

160delocurila\colilemilitare Inspectoratulpentru Situa`iideUrgen`[ „NicolaeIorga”recruteaz[candida`i pentruconcursurilede admitereorganizate, ]nacestan,deinstitu`iilede]nv[`[mânt aleMinisteruluiAdministra`iei\iInternelor \ialeMinisterului Ap[r[riiNa`ionale. LaFacultateadePompieridin cadrul Academiei de Poli`ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure\tiaufostscoaselaconcurs40 de locuri, iar la |coala de Subofi`eri de Pompieri \i Protec`ie Civil[ „Pavel Z[g[nescu” Bolde\tisuntdisponibile104delocuripentrusubofi`eri\i16locuri pentru mai\tri militari auto b[rba`i(7locuripentruInspectoratul General pentru Situa`ii de Urgen`[,4locuripentruInspectoratulGeneralalPoli`ieiRomâne\i5locuripentruInspectoratul General al Jandarmeriei Române). Academia For`elor Terestre „Nicolae B[lcescu” Sibiu \i Academia Tehnic[ Militar[ Bucure\tiauaprobat7locuride ofi`eri, la specializ[rile „finan`e

- contabilitate”, „intenden`[”, „blindate,automobile\itractoare” \i „calculatoare \i sisteme informatice pentru ap[rare \i securitatena`ional[”. Pentrulocuriledininstitu`iilede ]nv[`[mânt ale Ministerului Ap[r[rii Na`ionale pot candida, atât b[rba`i,cât\ifemei,indiferentde specialitate.Ultimazide]nscriere la institu`iile de ]nv[`[mânt superioreste3iunie,iarpentru\coala

desubofi`eri,1iulie. }nscrierile se fac la sediul InspectoratuluipentruSitua`iide Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani, strada Uzinei, nr.3.Informa`iisuplimentarese pot ob`ine la Biroul Resurse Umane din cadrul ISU, telefon la 0231/508.128 sau e-mail: relatii_publice@isubotosani.ro. (D[nu`Rotariu)

r[ri de S[n[tate Boto\ani, precizeaz[c[acestaspectva trebuiclarificat]nscurttimp, odat[cupublicareanormelor metodologicepentruContrac-

tul cadru privind furnizarea de servicii medicale ]n sistemul asigur[rilor sociale de s[n[tate. „Pân[ la apari`ia normelor metodologice nu \tim nimic despre cum se va proceda. Contractul cadru prevede ]nfiin`areafarmaciilordefamilie, dar normele metodologicevorstabiliexactceva]nsemna acest lucru”, a declaratmediculRodicaHu`uleac. }n contractul cadru pentru perioada2011-2012seprevede ]nfiin`area farmaciilor de familie,deundeasigura`iide s[n[tate cu boli cronice vor putea s[ ]\i ridice medica`ia. Reprezentanta institu`iei boto\[nenedeasigur[rides[n[tate spune c[ normele metodologice vor ap[rea probabil pân[ la data de 1 iunie, iar apoi vor fi puse ]n aplicare, cel mai târziu la data de 30 iunie.(AuroraDimitriu)

Cercetat pentru ]n\el[ciune cu bancnote false Untân[r]nvârst[de 22deanidinBoto\ani estecercetatdepoli`i\tiisucevenipentru infrac`iuneade]n\el[ciunedup[cea]ncercats[-\ip[c[leasc[ colegiidecamer[cu maimultebancnote false. Totul a ie\it la iveal[ dup[ ce p[gubitul\i-adatseamac[fusese]n\elat.ConstantinB.,de 21 ani,dinRoman,locuie\te]nchirie ]n municipiul Suceava ]mpreun[ cu prietena sa \i un alt cuplu. Luni sear[, s-a dus la Poli`iedup[ce\i-adatseamac[ afost]n\elatdecoleguldeapartament care i-a ]nlocuit bancnoteledeeurocuspecimenefalse. AlinB.,de22deani,dinmunicipiul Boto\ani i-a dat bani acestuia pentru chirie, respectiv 50eurofal\i\idou[bancnotede 20eurovalabile. P[gubitulnua

realizatc[estevorbadeobancnot[fals[decâtadouazi,când \i-averificat\ibaniicare]imai avea ]n cas[. Atunci s-a dus la Poli`ie.Astfel,poli`i\tiiaucerut sprijinul agen`ilor Biroului de Combatere a Crimei Organizate care au constatat c[ nu e vorba deoinfrac`iuneprivindfalsulde monedesaualtevalori,deoarece bancnotele erau specimene f[r[ valoare. Cu toate acestea, poli`i\tiii-au]ntocmitdosarpenallui AlinB.pentruc[\i-a]n\elatcolegii.(D[nu`Rotariu)


3

18mai2011 Tân[r[dinDarabaniprins[lafurat]ntr-unhypermarket.Otân[r[dinlocalitateaDarabani]n vârst[de19anis-aalescudosarpenalpentrufurtdup[ceafostprins[sustr[gândmaimulte bunuri]ntr-unhypermarketdinmunicipiulSuceava.Potrivitpoli`i\tilordinjude`ulvecinElenaF.de 19anialuatohain[iar]ndrumsprecabinadeprob[aluat\icâtevaprodusecosmetice.}ncabina deprob[tân[raadezlipitetichetele\iaruptsistemuldesecuritateaproduselor\iaascunsbunurile sustrase]npo\et[.Laie\ireafostprins[deagen`iidepaz[almagazinului,careauanun`atpoli`i\tii. Produselesustrase,]nvaloarede500delei,aufostrestituiteangaja`ilormagazinului.(D.R.)

ESEN~IAL

Comasarea spitalelor, «for`at[» de salarii «Când]\ivorvedea salariile,vorcere singuricomasarea. Ovorceresindicatele»,esteceeacea declaratRodicaHu`uleac,pre\edinta CaseiJude`enede Asigur[rideS[n[tateBoto\ani,dup[ ceav[zutproiectul Ordinuluipublicat deMinisterulS[n[t[`iiprivindsumele pecarelevorcontractacaseledeasigur[rides[n[tate cuspitalele.«Vorfi obliga`imanagerii s[lasedincondi`ii, dinorgolii»,aten`ioneaz[\isindicali\tii. Discu`iile contradictorii pe seamafinan`[riispitalelorboto\[nenesuntdepartedease stinge,dup[ceaufost]ncinse de proiectul Ordinului publicat cu câteva zile ]n urm[ pe site-ulMinisteruluiS[n[t[`ii. Dac[ liderii de sindicat \i manageriispitaleloraupuncte devederetotaldiferite]nprivin`a a ce urmeaz[ s[ se ]ntâmplecusalariileangaja`ilor dinspitalelejude`uluidup[ce se va finaliza clasificarea pe criterii de competen`[, \efa Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate este convins[ c[ angaja`ii spitalelor care vor intra la categoria a V-a vor avea motive s[ regrete faptul c[unit[`ile]ncarelucreaz[nu

«Vor fi obliga`i managerii s[ lase din condi`ii, din orgolii»

au trecut ca sec`ii ale SpitaluluiJude`ean. „DelacategoriaaIII-a,pe care ar fi putut s[ o ob`in[ Spitalul Jude`ean cu toate sec`iilesale,lacategoriaaVa este o diferen`[ de 18 procente la suma ce va fi contractat[.Iarcespununiimanageri, c[ vor g[si solu`ii ca oameniis[nufienemul`umi`i lasalariisuntvorbegoale.S[ nuuit[mc[exist[oplafonare a cheltuielilor salariale la 70 la sut[ din bugetul spitalului, \iastavar[mânevalabil.Interesul managerilor este s[-\i `in[posturile,pecândnoitrebuies[vedem\iinteresullocuitorilor jude`ului. Interesul nostru,cajude`,esteacelade aaveaasigurat[asisten`[medical[decalitate\iastanuse poate realiza decât printr-o

bun[finan`are.Interesulnostruestedeaaveaunspitaljude`eanbinefinan`at”,adeclarat Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tateBoto\ani.

Spitalul Jude`ean, penalizat la finan`are pentru clasificarea provizorie Cel mai probabil, MinisterulS[n[t[`iivaaprobaclasificarea provizorie a Spitalului Jude`ean ]n categoria a III-a, cu planul de conformate prezentat de conducerea unit[`ii medicale,a\acumadatund[ verdecomisiaDirec`ieideS[n[tate Public[ Boto\ani. Pre\edinta institu`iei boto\[nene de asigur[ri de s[n[tate sus-

`ine ]ns[ c[ trebuie a\teptat[ deciziaMinisteruluiS[n[t[`ii, deoarecenuarfiexcluss[nu seaprobeplanuldeconformare pentru ]ncadrarea la categoriaatreia. Deja finan`area celei mai mari unit[`i medicale a jude`uluivaaveadesuferitpân[la sfâr\itulanului.Spitalul,dac[ se va clasifica provizoriu la categoriaaIII-a,aceastafiind la momentul de fa`[ cea mai fericit[situa`ie,vafipenalizat cu2lasut[lasumapecareo vaprimipecontractuldefurniz[riserviciimedicale.}nloc deodiminuarecu5lasut[a finan`[rii fa`[ de un spital de categoria I, va primi cu 7 la sut[maipu`inibanidecâtspitalul cu cea mai bun[ clasificare.

Pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate este convins[ c[ angaja`ii spitalelorvorficeicarevorcerecomasarea unit[`ilor lor cu SpitalulJude`ean. „Vor cere singuri comasarea. O vor cere sindicatele”, spune \efa CJAS. De altfel, \efii sindicali\tilor ]\i preg[tesc„armele”. „Vom ]ncerca s[ facem o oarecarepresiune.Os[cerem \ilaConsiliulJude`ean\ipartidelor care ]\i au reprezentan`ii ]n CJ s[ reevalueze situa`ia,s[gândeasc[]ninteresul pacien`ilor, al locuitorilor jude`ului ]n primul rând. De s[pt[mânaastachiar,vomreluadelacap[tdiscu`iile,pentru c[ timpul este limitat. Avem acum un nou document, acest proiect de Ordin carenearat[clarc[oriatragembanimaimul`ipentrusistemul sanitar boto\[nean, ori r[mânem cu spitale prost finan`ate\iatuncisevareflecta acest lucru ]n asisten`a medical[decarevoraveapartelocuitorii jude`ului”, a declarat OctavianDumitru,lideruljude`eanalSanitas. Discu`iilevorfipurtate\icu fiecare comitet director din spitalele care ar trebui s[ se comasezecuceamaimareunitatemedical[ajude`ului.„Vor fiobliga`imanageriis[lasedin condi`ii,dinorgolii,pentruc[ alt[calenuexist[”,aconchis liderul Sanitas. Acesta sus`ine c[]nspitale]ngrijorareaa]nceputs[]\ifac[locprintreangaja`i,dup[apari`iaproiectuluideOrdincarefacediferen`a ]ntre finan`area spitalelor. (AuroraDimitriu)

Ho`iicareauspartvilafotbali\tilorre`inu`idepoli`i\ti Treitineri,ho`i]nserie,aufost re`inu`i de poli`i\ti, dup[ ce ]n timpuluneispargeriaufostprin\i ]n flagrant, ulterior stabilindu-se c[suntautoriialtorfapteasem[n[toare. Printre spargerile ale c[rorautorisuntpoli`i\tiiaustabilitc[ceitreiauspart\ivilafotbali\tilor. Luni o patrul[ din cadrul Poli`iei Municipiului Boto\ani i-a surprins ]n flagrant pe

Firmilian Florin C. de 17 ani, IoanI.de18ani\iCiprianIulian C.de15ani,to`itreidinmunicipiul Boto\ani, ]n timp ce au p[truns prin efrac`ie ]ntr-un magazin apar`inând unei societ[`i comercialedinmunicipiu,deundeausustrasprodusealimentare ]nvaloarede2.000lei. }n urma extinderii cercet[rilor s-a stabilit c[ cei trei tineri sunt

suspec`i de s[vâr\irea \i a altor trei infrac`iuni de furt, s[vâr\ite ]nmunicipiulBoto\ani,reclamate ]nperioada2-10mai.Fapteleau fost comise pe timp de noapte, creându-seunprejudiciutotalde peste 16.000 lei. Fa`[ de FirmilianFlorinC.\iIoanI.poli`i\tii efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniidefurtcalificat, iar pu\tiul de 15 ani este

cercetat pentru complicitate la furtcalificat.Tot]nurmacercet[rilorpoli`i\tiiaustabilitc[tineriide17\i18anisuntautoriifurtului\idinincintaClubuluiSportiv Boto\ani, de unde au sustras echipamentesportive. „Fa`[ de ]nvinui`ii Firmilian Florin C. \i Ioan Cristian I. s-a dispus m[sura procesual[ a re`ineriipentruoperioad[de24de

ore ]n arestul IPJ Boto\ani, urmândcaace\tias[fieprezenta`i Parchetuluidepelâng[Judec[toria Boto\ani cu propunere de punere]nmi\careaac`iuniipenale \i sesizarea instan`ei de judecat[]nvederealu[riim[suriiprocesualeaarest[riipreventive”,a men`ionatinspectorprincipalDanielaDarea,purt[toruldecuvânt alIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

18mai2011

TOPNEWS

Celmaitân[r\oferprinsbeatlavolanaredoar9ani.Performan`[ greudeegalatpentruenglezidup[ceuncopil]nvârst[dedoarnou[ aniafostprinsdepoli`i\ti]nstaredeebrietate,conducândoma\in[. Potrivitsite-uluistirileprotv.ro,copilulafosteliberatdup[ceafost duslasec`ie\iidentificat,pentruc[laaceast[vârst[nupoate r[spundepenalpentrufaptelesale.

Olimpic interna`ional la informatic[ de la Colegiul «Mihai Eminescu»

Un elev boto\[nean a fost selectat la lotul na`ional de informatic[ ce va participa la Olimpiada Interna`ional[ de Informatic[.BogdanCiobanu, elev]nclasaaXI-alaColegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, aparticipatlaconcursulna`ionalAcadnet,al[turideal`itrei colegi. }n urma premiului III ob`inut la sec`iunea de re`ele calculatoare, a fost selectat pentruaparticipalaetapainterna`ional[.Dinceledeclaratedeinspectorul\colarDaniel

Buc[taru, purt[tor de cuvânt alInspectoratului|colarJude`ean (I|J), ]n perioada 12-15 maiauavutlocdou[concursuri na`ionale pe profil informatic.Unprimconcursdeinformatic[aplicat[aavutlocla Tg. Jiu. Aici, elevii boto\[neniauob`inutunpremiuII\i o men`iune. La concursul Acadnet, pe lâng[ Bogdan Ciobanu, ceilal`i elevi boto\[neniparticipan`iaumaiob`inut unpremiultrei\itreimen`iuni. (PetronelaRotariu)

A demarat licita`ia pentru repararea tomografului de la Spitalul Jude`ean

Conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” le promite boto\[nenilorc[vorputeas[]\i efectueze investiga`iile la computerul tomograf nu peste mult timp. S-a ]nceput procedura de derularealicita`ieipentrualegerea firmei care va repara tomografulspitalului. „Noi am lansat licita`ia pe SEAP\iurmeaz[s[select[mfirmacarevavenicuofertaceamai avantajoas[pentrunoi]nprivin`a repar[riicomputeruluitomograf. Trebuies[l[s[ms[sescurg[termenul legal pentru p[strarea anun`uluipeSEAP,\iapoivom facealegereafirmei.\ipentrunoi este o urgen`[ s[ vedem reparat tomograful”, a declarat Ovidiu Mimor, directorul Spitalului „Mavromati”Boto\ani. Computerultomografalspitalului este ie\it din perioada de garan`ie \i s-a defectat ]n urm[ cu aproape dou[ s[pt[mâni. De atunci,boto\[neniicareaunevo-

ie de investiga`ii la tomograf se deplaseaz[ la spitalele din jude`ele ]nvecinate, iar al`ii ]\i amân[investiga`iile,fiindtrecu`i pe liste de a\teptare. Repara`ia aparatului va pune ]ns[ unitatea medical[ la mari cheltuieli, de ordinulmiilordeeuro.(Aurora Dimitriu)

Angajatoriverifica`ila locuriledemunc[vacante Agen`ii economici boto\[neni vor fi verifica`i de angaja`ii Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). }n perioada urm[toare, controalelevoraveacascopidentificareacazurilor]ncareagen`iieconomici nu raporteaz[ Agen`iei locuriledemunc[vacantepecareleau. Potrivit prevederilor legale, angajatorii au obliga`ia de a comunicaAJOFMtoatelocurile demunc[vacante,]ntermende cincizilelucr[toaredelavacantare. }n categoria locurilor de munc[ vacante ]ntr[ posturile devenitedisponibilecaurmarea ]ncet[rii raporturilor de munc[ saudeserviciu,precum\ilocuriledemunc[noucreate. „Potrivit prevederilor legale, necomunicarea locurilor de munc[ vacante se sanc`ioneaz[ cu amend[ de la 3.000 lei la 5.000lei.}nperioadaurm[toare se vor face verific[ri cu privire larespectareaprevederilorlega-

le ]n vigoare”, a declarat Sorin |ologon,directorulAJOFM. Comunicarea de c[tre angajatorialocurilordemunc[poatefi f[cut[ prin fax la nr.0231.536.793 e-mail:

bt_lmv@ajofm.anofm.ro, la sediulAgen`ieidinmunicipiu,la sediul Agen`iei Locale din Dorohoi,saulasediulpunctului de lucru din S[veni. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

18mai2011 Ministeruldeexterne]nchideambasadadelaTripoli.Româniaadecis suspendareaactivit[`iiAmbasadeidelaTripoli]ncepândcudatade14mai 2011\irepatrierea]ntreguluipersonalromân,caurmareadeterior[riiconstatateasitua`ieidesecuritatedinLibia. Cet[`eniiromânicaresemaiafl[pe teritoriullibiansuntsf[tui`is[p[r[seasc[ne]ntârziataceast[`ar[,iar]ncaz denecesitatepotsolicitasprijinlareprezentan`elediplomatice\iconsulareale statelormembre.

TOPNEWS

Salariile Ultima titularizare ]n sistem boto\[nenilor]n centralizat, cu pu`ine posturi rapoartelestatistice Salariileangaja`ilor dinjude`pars[mai câ\tigepu`indinterenulpierdut]nanul trecut\ichiarcomparativcuprimeledou[ lunialeanului]n curs.Cutoateacestea,semen`insub nivelulsalariilordin multealtejude`eale `[rii. Esteceeacedemonstreaz[statisticienii boto\[neni. }n ultimul raportlunaralDirec`ieiJude`ene deStatistic[Boto\ani,searat[c[ salariulmediubrutcalculatpentru luna martie 2011 a fost de 1.655lei/salariat,]ncre\terecu 294leifa`[defebruarie2011\i ]ncre\terecu24leicomparativ culunamartieaanuluitrecut.}n consecin`[,\ibaniipecarei-au luat]nmân[salaria`iilasfâr\itul lunii martie au fost ceva mai mul`ifa`[defebruarie\ifa`[de luna corespunz[toare a anului trecut. „Câ\tigulsalarialmediunet]n martie 2011 a fost de 1.210 lei/salariat,]ncre\terecu213lei fa`[ de februarie 2011 \i ]n cre\terecu16leifa`[demartie 2010. }n schimb, diferen`a la salariieste]ncontinuarevizibil[ cândsefacecompara`i]ntrecât

Posturimaipu`ine ]nsistemuleduca`ionalboto\[nean pentruanul\colar 2011-2012.Dac[ pentruanul\colar ]ncursnum[rulde posturititularizabileaajunslaaproape300,pentru anul\colarviitor nuvorfinici200. câ\tig[ un boto\[nean \i cât câ\tig[unangajatdinaltjude`al `[rii. Câ\tigul salarial mediu brut realizat ]n martie 2011 la nivelul jude`ului Boto\ani este mai mic cu 401 lei/salariat fa`[ de media pe `ar[, iar câ\tigul salarial mediu net, mai mic cu 283 lei/salariat”, precizeaz[ EcaterinaNicul[e\,directorexecutiv al Direc`iei Jude`ene de Statistic[Boto\ani. Pe de alt[ parte, statisticienii aucalculat\icre\tereapre`urilor de consum ]n Boto\ani. Astfel, raportul arat[ c[ aceste pre`uri aucrescut,]nmedie,cu0,60la sut[]nlunamartie2011fa`[de lunafebruarie2011,cu2,16sut[ fa`[ de decembrie 2010 \i cu 8,01 sut[ fa`[ de martie 2010. Pre`urile care au ]nregistrat cea mai mare cre\tere au fost cele ale m[rfurilor alimentare. (AuroraDimitriu)

Conform datelor prezentate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt alInspectoratului|colarJude`ean (I|J), pentru anul \colar viitor sunt vacante 409 posturi.Dintreacestea,titularizabile,cuoviabilitatemaimare de patru ani, sunt ceva mai multede150.„}nurmarezolv[riirestrângerilordeactivitate\iacererilorderestrângere, num[rul posturilor vacante pentru anul \colar viitor a ajuns la 409, din care peste 150sunttitularizabile.Cifrele sunt aproximative, pentru c[ acum exist[ o etap[ de reactualizareabazeidedate\i,pe 30 mai, vor fi afi\ate toate aceste posturi disponibile”, a declaratDanielBuc[taru.

Titularizareacadrelordidactice]n]nv[`[mântsevaface, \i ]n anul \colar 2011-2012, tot]nsistemcentralizat,chiar dac[ Legea Educa`iei a fost adoptat[\i,potrivitprevederiloracesteia,stabilireapepost a profesorului ar fi trebuit s[ sefac[]nstrânsacordcuautorit[`ile locale \i directorul unit[`iide]nv[`[mântrespective.Nouamodalitatedeavansarelacatedr[,princoncursla nivelul unit[`ii de ]nv[`[mânt pentrucareprofesoriiopteaz[, se va realiza dup[ noua legisla`ie abia ]ncepând cu anul \colar 2012-2013. Concursul pentru ocuparea posturilor liberetitularizabilevaavealoc ]ndatade11iulie.

}nregistrarea cererilor de ]nscriere ]n concurs, inclusiv pentru absolven`ii promo`iei 2011, se va face ]n perioada 14-24iunie.}nacela\iinterval vorfi]nregistrate\icererile]n vederea deta\[rii \i ob`inerii continuit[`iipentrupostulocupat.Rezultatelefinalealeconcursului de titularizare vor fi f[cute publice pe 18 iulie. Pentruaocupaunpostcatitular, candidatul trebuie s[ ob`in[ la examen minimum nota7. De asemenea, posturile scoase la concurs ]n vederea ocup[riilorprinsuplinirepot firepartizatecandida`ilorcare promoveaz[cuminimumnota 5.(PetronelaRotaru)

Nemul`umiricuzecilelapunctajele pentrugrada`iiledemerit Afi\areapunctajelorob`inute]nurmaevalu[riigrada`iilordemeritastârnit\i nemul`umiri]nrândulangaja`ilordinsistemuleduca`ionalboto\[nean.Conform datelorcentralizatelanivelulInspectoratului|colar Jude`ean(I|J)pân[ieridiminea`[aufost]nregistrate 31decontesta`ii. Contesta`iile pot fi depuse pân[ pe 18 mai, urmând ca rezolvarea acestora s[ aib[locpe19mai.Pre\edintelecomisiei de contesta`ii este Daniel Botezatu, inspector\colargeneraladjunctalI|J. „Dup[ ce se rezolv[ contesta`iile, urmeaz[unnouConsiliudeAdministra`ie, cevalideaz[listacevafi]naintat[MinisteruluiEduca`ieipe30mai.Listeleapro-

batedeMinister,prinordindeministru, vor fi publicate pe 29 iulie. Din aceast[ dat[ se va \ti cine a ob`inut grada`ia de merit”, a declarat inspectorul \colar DanielBuc[taru,purt[tordecuvântalI|J. }nacela\itimp,inspectorul\colarareamintit c[ este posibil ca Ministerul Educa`iei s[ mai scad[ num[rul total de grada`ii\iatuncitrebuiereevaluatedosarele pe discipline. Din acest motiv, la aceast[ dat[ nu se poate vorbi de num[r degrada`iidemerit,cidepunctaje. Grada`iilesevoracordadela1septembrie,peoperioad[decinciani,\ireprezint[25lasut[dinsalariu.„Nu\timcâte grada`ii vor fi sigur. De la Ministerul Educa`ieinusepoatespunedac[s[lu[m ]n calcul \i grada`iile celor care de la 1 septembrie ies la pensie, s[ le redistribuim. Ceea ce pot s[ spun acum este c[ num[ruldegrada`iiestecuprins]ntre177 \i233”,declar,lafinaluls[pt[mâniitrecute, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct al I|J. (Petronela Rotariu)


6

18mai2011

TOPNEWS

Danemarcavreas[revendicePolulNord.Danemarcainten`ioneaz[s[revendicePolulNord\izoneaflate]n apropiereaGroenlandei\iainsulelorFeroe,aanun`atsite-ulcotidianuluidanezInformation. „~araareinten`ias[ revendiceplatoulcontinental]ncincizonedinjurulinsulelorFeroe\iGroenlandei,inclusivPolulNord”,sespecific[]ntr-undocumentdiplomaticcareurmeaz[s[fiepublicatdec[treMinisteruldeExterne.Danemarcanueste singura`ar[interesat[dePolulNord,pentruzonarespectiv[manifestându-\iinteresul\iRusia,StateleUnite, CanadasauNorvegia.PolulNordesteoresurs[important[pentrupetrol\igazenaturale,maialesdup[topirea banchizelor\iadoptareanoilortehnologiicarepermitextrac`iaresurselornaturaledesubblocurileimensedeghea`[.

Noi probe care ]l incrimineaz[ pe Dominique Strauss-Kahn Anchetatoriiamericaniau g[sitnoidovezicarear puteasus`ineacuza`iade agresiunesexual[formulat[]mpotrivadirectoruluiFMIDominique Strauss-Kahn,audeclarat sursedincadrulpoli`iei, citatedeFoxNews. Potrivit unor surse din cadrul poli`iei, pecear\afuriledincamera]ncareastat Dominique Strauss-Kahn vineri au fost g[site urme de sânge, care ar putea sus`ineacuza`iadeagresiunesexual[asupracameristeihotelului.Totodat[,anchetatorii au g[sit probe suplimentare \i ]n camer[,acesteaurmândafisupuseunor analizemedico-legale. Potrivit surselor citate, la scurt timp dup[ ora 12.00, un b[rbat din cadrul „room service” care tocmai p[r[sise camera lui Strauss-Kahn i-a spus cameristeic[aceastaestegoal[.Dup[cetrece termenuldeeliberareacamerei,laprânz, personalul din cadrul „room service” m[tur[,ridic[t[vile,mâncareal[sat[de clien`i \i condimentele \i apoi anun`[ camerista dac[ respectiva camer[ este goal[sauocupat[. Unangajatdincadrul„roomservice” i-aspuscameristeic[nuestenimeni]n imensul apartament ]n care se afla Strauss-Kahn. Surselecitatesus`inc[aceastaab[tutla u\[detreiori,conformprotocolului,strigând de fiecare dat[ „Housekeeping”, dince]ncemaitare,dup[careasunatla sonerie. Nu era niciun semn cu „Nu deranja`i”pemânerulu\ii.Defaptnuera niciunsemnpemâner.

Potrivitdeclara`iilorcameristei,relatate deosurs[dincadrulpoli`iei,atuncicând aceastaadeschisu\al-av[zutpeStraussKahngol.Elas[ritlaea,aprins-ode sâni, a aruncat-o ]n pat \i a agresat-o sexual.Aceea\isurs[sus`inec[femeiaa ripostat\ia]ncercats[fug[spreu\[.Dar a alunecat pe marmur[ \i a c[zut ]n genunchi, provocându-\i o contuzie. }n acelmoment,potrivitcameristei,StraussKahn ar fi prins-o \i ar fi ]ncercat s[ o for`ezes[fac[sexoral.Eal-arespinsdin nou,dardedataaceastacusucces,potrivitsurselorcitate. Dup[ ce a reu\it s[ ias[ din camer[, cameristas-agr[bitspreparter,undelea spus angaja`ilor hotelului despre atac. Cândace\tiaauurcat]ncamer[pentrual g[si pe agresor, acesta se afla deja la parter,undepl[teacamera,potrivitsurselorcitate. }ntimpceacestaseafla]nma\inacare ]l transporta la aeroport, camerista era reticent[ ]n a vorbi cu poli`ia. Când au ajunsdetectivii,eaafostdus[laspital, undeafostsupus[unuiexamenpentrua se stabili dac[ a fost violat[ \i ]n urma c[ruiaaufostg[siteprobedeADN.

Financial Times: Presiuni pentru demisie DirectorulgeneralalFMI,Dominique Strauss-Kahn,estesupusunorpresiuni]n cre\tere pentru a-\i prezenta demisia, dup[ceuntribunaldinManhattanarespinscerereasadeeliberarepecau`iune, iaruniimini\trideFinan`eeuropenis-au distan`at de acesta, relateaz[ Financial Times. MinistruldeFinan`edinAustria,Maria Fekter,asugeratcaStrauss-Kahns[ia]n considerare demisia, pentru a evita s[ aduc[prejudiciiFMI. „Având]nvederesitua`ia,faptulc[a fostrespins[eliberareapecau`iune,trebuies[gândeasc[c[facer[uinstitu`iei”, aafirmatFekterlasosirealaoreuniunea mini\trilordeFinan`elaBruxelles. Reprezentanta finan`elor din Spania, ElenaSalgado,s-adistan`at\ieade\eful FMI,afirmândc[directorulgeneraltrebuies[sehot[rasc[dac[vreas[demisioneze,având]nvedere„naturaextrem degrav[”aacuza`iilorcareiseaduc. „Dac[trebuies[]miexprimsolidaritatea\isprijinulpentrucineva,estepentru

femeiacareafostagresat[,dac[]ntr-adev[rs-a]ntâmplata\a”,aspusSalgado. La reuniunea mini\trilor europeni de Finan`e, pe coridoare circulau zvonuri intenselegatede]nlocuitorulluiStraussKahn, discu`iile dintre diploma`i \i oficialiavândlocca\icum\efulFondului \i-arfi]naintatdejademisia. JohnLipsky,adjunctulluiStrauss-Kahn, a fost desemnat s[ asigure interimatul la \efiainstitu`iei,darnuaf[cutnicioreferire laacestcaz,cuexcep`iafaptuluic[boardul„vacontinuas[monitorizezeevolu`iile”. „Esteo]ntrebareprematur[,dardac[ \iatuncicândvatrebuis[lu[moastfel dedecizieceamaiimportant[sarcin[va fi s[ identific[m cea mai potrivit[ persoan[ pentru aceast[ func`ie. Nu este o surpriz[c[prefer[mcauneuropeans[ conduc[ FMI”, a declarat Jan Kees de Jager,ministrulolandezdeFinan`e. F[r[ s[ comenteze cazul lui StraussKahn,unoficialbrazilianderang]nalta declarat pentru Reuters c[ un reprezentantdinIndiasauBraziliaarfioop`iune bun[pentruviitorul\efalFondului. „Credem]ns[c[Europavainsistas[ ob`in[func`ia\ideocamdat[nuinten`ion[ms[pres[mfoartemult]naceast[problem[”,aspusoficialul. Oexcep`ienotabil[,fa`[dediscu`iilede ]nlocuirealuiStrauss-Kahn,afost\eful Eurogroup,Jean-ClaudeJuncker,carea declarat c[ \eful FMI ]i este un prieten apropiat,fiind„indecent”pentruguverneleeuropenes[discutedespre]nlocuireaacestuia. „Nuademisionat\inu\tiudac[este vinovat,a\a]ncâtdecetrebuiecaguverneleeuropenes[se]ntrebecine]lva]nlocui”,aspusJuncker]naceast[diminea`[. Strauss-Kahnestede`inut]n]nchisoarea RikersIslanddinstatulNewYork.Else confrunt[cu\apteacuza`ii,inclusivtentativ[deviol\iagresiunesexual[.

Vânz[rileilegaledeb[uturispirtoaseacoper[60% dinpia`[ Vânz[rileilegaledeb[uturi spirtoaseautotalizatanul trecut700-750milioaneeuro,cuoponderedecirca60 lasut[]ntotalulpie`ei,iar nivelulevaziuniisevamen`inecelpu`inlaacela\inivel ]n2011dac[autorit[`ilenu vorluam[suripentrucombatereaacesteia,potrivit patronatuluiGarant. „Asist[m la fenomene de evaziune mult maiperfec`ionatedecât]ntrecut.Procentul evaziuniifiscaleacrescut]nultimiiani,unul dintre motive fiind recesiunea din care nu amie\it]nc[.Auap[rut«b[ie`ide\tep`i»\i ]nindustrianoastr[”,adeclarat,]ntr-oconferin`[ de pres[, Romulus Dasc[lu, pre\edinteleGarant,Organiza`iaPatronal[a IndustrieiAlcoolului\iB[uturilorAlcoolice. El a ar[tat c[ vânz[rile legale de b[uturi spirtoase au totalizat aproximativ 500 milioaneeuroanultrecut.

Num[rul de banderole fiscale pentru ]mbutelierea sticlelor a sc[zut de la 151,5 milioane]n2009la136milioane.}nprimeledou[lunidin2011,num[rulbanderolelor s-aredusla9milioane,dela17milioane]n perioada ianuarie-februarie 2010, potrivit surseicitate. Totodat[,vânz[rileausc[zutanultrecut]n volumdela227.000hectolitridealcoolpur, ]n2009,la204.000hectolitri]n2010. Pefondulcrizei,consumuldeb[uturispirtoaseaajunsdelaomediede8,5litripecap delocuitorpean]n2008la6litri]n2009\i laaproximativ5litrianultrecut. Dasc[lu estimeaz[ c[ ]n intervalul 20032010pierderilelabugetulstatuluidinaccize laalcool\ib[uturialcoolices-auridicatla 3,3miliardeeuro,iarceledinTVA\ialte taxeautotalizat1,2miliardeeuro,rezultând opierderetotal[de4,5miliardeeuro. „Credc[pierdereaestedefaptmaimare. A\tept s[ fiu contrazis de institu`iile statului”,aspusreprezentantulGarant. Elaspusc[autorit[`ilestatului,c[roraleaufosttrimisenumeroasesesiz[ri,nu-\ifac datoria,\ib[nuie\teexisten`aunorcomplicit[`i]ntrefunc`ionari,instan`edejudecat[\i

companiipentruacoperireafraudelorrezultatedinevaziune. „Totul este cu obl[duirea unor oameni puternicidinspate”,aspusel. Printre metodele de evaziune se num[r[ ne]nregistrarea produc`iei integrale, utilizarea de banderole false, exporturile fictive sauvânzareadeprodusepebaz[dealcool ]nregistrate ca alte categorii de produse neaccizabile. Totodat[,oalt[variant[lacareapeleaz[ firmele evazioniste este solicitarea insolven`eipentrusustragereadelaplataaccizei \iaaltortaxe,\efulGarantoferind\iexempleconcretedesociet[`icareapeleaz[laasemeneastrategii. Astfel,mecanismulutilizatdenoii„b[ie`i de\tep`i”dinindustriaalcooluluipresupune, prin altele, acumularea de datorii la plata accizelor \i autoprovocarea insolven`ei, lichidareastocurilorprinvânzareasubpre`ul decost\ichiarsubcelalaccizei,ob`inerea ulterioar[ a autoriza`iei de antrepozit fiscal autorizatpealt[firm[,repetarea]ntregului proces prin noua societate \i ob`inerea de banderole fiscale f[r[ a garanta cu scrisori de garan`ie bancar[, cu complicitatea unor

angaja`idinadministra`iilefiscale. }nacestecondi`ii,patronatulaavansatmai multepropuneripentrucombatereaevaziunii,princaresenum[r[cre\tereaeficien`ei controalelor]nverificareacomer`uluiilegal, respectareaproceduriideacordareabanderolelor fiscale \i m[suri legislative foarte dureprivindvânzareaproduselorsubcosturi \i f[r[ colectarea accizelor sau a celorlalte taxe,inclusivpentrudistribuitori\ipunctele dedesfacere. }n plus, Garant solicit[ modificarea \i ]mbun[t[`irealegisla`ieiprivindinsolven`a\i eviden`iereadec[treANAFaaccizelorpe categoriideproduse. Dasc[lu a spus c[ ]n eventualitatea major[riiaccizeidela750euro/hectolitru de alcool pur, nivel stabilit ]nc[ din 2006, vânz[rileilegalevorajungela90lasut[din totalulpie`ei. Num[rul membrilor patronatului, care genereaz[99lasut[dinvânz[rilelegale,saredusdela150,]nperioada2002-2003,la 23. Totodat[, ]n aceast[ perioad[ num[rul fabricilordespirtoaseasc[zutdela140la 7,potrivitGarant.


7

18mai2011 Disp[ru`if[r[urm[ -Dumneatae\titipulcareadisp[rutacumo lun[dezilecublondaaceeasuperb[\inimeni nuv-ag[sitpân[acum? -Nusunteuacela,darnicinu\ti`icâtregret.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate Telefon:0752.462.120. angajatului.Program *SCangajeaz[ v^nz[ricase/teren barman.Rela`iila (G-10) flexibil:FullTimesau *Vândlocdecas[ telefon0741.613.142. PartTime. 1200mp,str. angaj[ri Beneficiigarantate:boanun`urimediu Busuioculuinr.2, *FirmaXLWSTAR nusurilunare,bonuri Boto\ani.Telefon: *SCAEROTECSRL angajeaz[Operatori demas[. 0740.148.125.(G-9) solicit[autoriza`iede CallCenter,cunosc[*Cas[devânzare toriailimbiiitalienela Posibilitateaunorcâ\ti- mediupentruobiectivul „Ateliermonumente pentrudou[familii, unnivelconversa`ional, gurisubstan`iale.Pute`i funeraresituat]nloc. aplicala: teren2.500culivad[, pentruunproiectde Curte\ti,com.Curte\ti. recrutare@xlworld.eu vie,la1kmdeora\. lucruladomiciliul Contesta`iisepotdepuInformatiilatelefon: nelasediulAPMBoto0749.062.000sau \anidinb-dulMihai www.xlworld.eu. Eminescunr.44. AGENDA PREST|RI SERVICII (2128-2) (2103-4)

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Telefoane utile Salvare:112

Agen`iaCFR:517521

Pompieri:112

Gar[:511806

Poli`ie:112

Autogar[:511129

Poli`iadefrontier[:959

ACR:512345

DistrigazNord:928;585886

Tribunal:511739

ApaGrup:584145

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:536441

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Protec`iacivil[:982;511704

Termica:535340;517953

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

18mai2011

MONDEN LauraChiriac,dela RealitateaTV,sedus[de \efulFMI,Strauss-Kahn JurnalistaLauraChiriac,dela RealitateaTV,adezv[luitc[ \efulFMI,DominiqueStraussKahn,arestatpentruagresiune sexual[]nSUA,\i-afolosit armeledeseduc`ie\iasupraei. Potrivit declara`iile f[cute de Laura Chiriac (foto), pentru site-ul adevarul.ro, Strauss-Kahn a fostcurtenitor\ifoarteinteresatdeea\iainvitatolaundineu. „Lucram pe atunci la RFI \i am participat la o conferin`[laBucure\tiundeerainvitat\idomnul Strauss-Kahn. (...) Este un fapt cunoscut printre jurnali\ti c[ domnul Strauss-Kahn nu face economie de seduc`ie. Se \tie c[ ]ncearc[ mereu s[ fie amabil. Atitudinea e mai degrab[ una agreabil[. Nuapusniciodat[presiunepecelec[roraseadreseaz[(...).Dup[conferin`[,Strauss-Kahnainsistat s[ ne vedem la dineul care avea loc ]n acea sear[laAmbasad[,evenimentlacareoricumm-a\ fidus.Laaceldineuamvorbitmult,iarconversa`ia a fost una interesant[ \i agreabil[ iar \eful FMIafostfoartepoliticos\iamabil.Cândamvrut s[plecainsistatdemaimulteoris[mair[mân. Oricum,secunoa\tefaptulc[mereuafostmaiinteresat s[ se adreseze jurnalistelor decât jurnali\tilor”, a povestit Laura Chiriac, pentru Adevarul.ro. Jurnalistacredechiarc[luiStrauss-Kahni-afost ]nscenat tot acest scandal ]n urma c[ruia a fost

Dup[ cum dezv[luie pentru gândul.info, Dumitru Prunariu a dus ]n Cosmos,]nprimuls[uzboroleg[tur[ deceap[\iosticl[deconiacromânesc. Leg[turadeceap[verdeeratrimis[de Nina Kovalionok pentru so`ul s[u, Vladimir,careseafladejapesta`iaorbital[,iarb[uturaalcoolic[erapentrua respectatradi`iacareimpuneacinstirea echipajuluista`ieiorbitale.Coniaculromânescs-abucuratdemareapreciere]n baza spa`ial[, cu atât mai mult cu cât b[uturaeracompletinterzis[]nmisiuni. Dup[unprogramextremdedurde preg[tire,]ntinspemaimul`iani,Prunariuafostselectatpepostdepartener alluiLeonidPopov,iar]nsearazileide 14mai1981afostlansat[rachetapurt[toarecunavacosmic[Soiuz40,depe cosmodromulBaikonur,iar]ndatade 22mai,dup[cea]ndeplinitmisiuneade cercetare,DumitruPrunariuaaterizat]n stepaKazahstanului,devenindastfelcel de-al103-leacosmonautallumii.

Irinel Columbeanu: «Monica mi-a zis c[ sunt un pitic gras, dar c[ m[ iube\te mai mult ca niciodat[» OmuldeafaceriIrinelColumbeanua povestitc[Monica, ]nc[so`iasa,i-a spusduminic[sear[ c[]liube\te,]ncontinuare,foartemult, ]nciudauria\ului scandalmediatic]n careceidoisuntimplica`i.Modelulnu s-apututab`ine]ns[ s[nu-l\ijigneasc[ peIrinel.

re`inut.„Credc[esteo]nscenarebazat[pefaptul c[atitudinealuifa`[defemeierapunctuls[usensibil pe care toat[ lumea ]l cuno\tea”, a ad[ugat LauraChiriac.

La primul zbor, Dumitru Prunariu a adus ceap[ verde \i coniac românesc ]n Cosmos Toat[lumeacunoa\tefaptulc[DumitruPrunariu estesingurulromâncare aajuns]nCosmos,dar pu`inisuntceicare\tiuce aascunscona`ionalulnostru]ncostumpentrua ducepesta`iaorbital[.

Andra\iC[t[linM[ru`[aualesloca`iabotezului.Proaspe`iip[rin`iAndra\iC[t[lin M[ru`[sepreg[tescdebotezulprimuluilorcopil,David,careavenitpelumepe16martie. Evenimentulos[aib[loclasfâr\itulluniiiunie,iardetoatedetaliilecare`indeacesta seocup[chiareidoi,]nciudafaptuluic[auunprogramfoarte]nc[rcat.Dac[nuntaau f[cut-olaTg-Jiupentrualefacepeplacp[rin`ilor,dedataaceasta,potrivitAgen`ieide Pres[Monden[,os[r[mân[laBucure\ti,undeaualesdejaunrestaurantpentrupetrecereadedup[botez.Na\iicopiluluivorfiArpadPaszkany\iiubitalui,AnamariaFeher.

„Monicam-asunatduminic[sear[\imi-azisc[mai amunpic\ifac59deani, c[ mi s-au l[sat f[lcile, c[ sunt pitic, gras \i dup[ aceea m-a ]ntrebat dac[ o maiiubesc.I-amzisc[nu, iar ea mi-a r[spuns c[ m[

iube\te mai mult ca niciodat[. Am discutat cam o or[, iar ea la sfâr\it a tras concluziac[]nc[omaiiubesc\ia]nchistelefonul”,a povestitIrinel,]nemisiunea CancanTV,laB1TV.

Evenimente de Botosani nr.1877  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1877  

Ziarul orasului tau!

Advertisement