Page 1

CMYK

Maibolnavidelaunanlaaltul EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 4

Manageri verifica`ila declara`iile dinfi\elede autoevaluare

Pag. 5

AnulVII•nr.93(1875)•Luni,16mai2011•8pagini

Cinci persoane r[nite ]n accidente rutiere

Cincipersoaneaufostr[nite]n evenimenterutiere,celmaigrav fiindprovocatdeunadolescentce aveapermisuldeconducere ob`inutdescurt[vreme. Pagina 3

Andrei Paramanov: «Decâts[m[ ]ntâlnesccu parlamentarii, maibinemergla un\pri`» Pagina 5


2

16mai2011

TOPNEWS

Licita`ie]ntr-unnouproiect.Vineriaavutlocdeschidereaofertelordepusedefirmelecares-au]nscris lalicita`iaorganizat[]ncadrulproiectului„Reutilizarecl[dire]nscopultransform[rii]ncentrusocial”. Cincifirmeaudepusofertelepentrupreluarealucr[rii.ConformcelordeclaratedeC[t[linAlexa,viceprimarulmunicipiului,estevorbadetreifirmeboto\[nene,respectivElsaco,Condacia\iCibocaz,dar \iPeterGroupSuceava\iCasidoBr[ila.„Valoareaestimat[alucr[rilorestede2,4milioanelei.Durata deexecu`iealucr[rilorestede15luni.Câ\tig[torulvafianun`at]n20dezile.Acestproiectesteparte integrant[aPlanuluiIntegratdeDezvoltareUrban[”,adeclaratC[t[linAlexa.(P.R.)

Prim[ria trebuie s[ aloce bani pentru dezinfec`ia padocurilor Azi vor fi gata buletinele de analiz[acelortreicadavreale câinilorcareaumuritmiercuri ]n padocul de la marginea municipiuluiBoto\ani.Probele aufosttrimisespreanaliz[\ila InstitutuldeDiagnostic\iS[n[tateAnimal[delaBucure\ti. „Ini`ial,dindiscu`iilecucolegiimeidepelaborator,amcrezutc[pân[vinerilaprânzvor figataanalizele.Colegiimeiau statnoapte\izi\istudiaz[acele probe.Nuputemdapestecap. Unrezultatfinalvomavealuni. Avem rezultatul anatomopatologic dar nu este concludent. Acest rezultat anatomopatologicnupoateficoncludent]ntro boal[ viral[. }n acela\i timp dup[cevomemitebuletinulde analiz[ la nivelul DSV Boto\ani,vomtrimiteprobepentru

]nc[unexamendeconfirmarea acestei boli la IDSA, pentru a nuexistasuspiciuni”,adeclarat Minodora Vasiliu, directorul Direc`iei Sanitar-Veterinare \i pentruSiguran`aAlimentelor.

}n opinia directorului DSV, sevaputeavorbidespreoepidemie de jigodie la nivelul padocului dac[ analizele vor dovedic[aceicâinidelapadocuriauavutjigodie.

„Epidemie de jigodie putem confirmanumai]ncazul]ncare avemunbuletindeanaliz[.Nu ne putem pronun`a acum. Fenomenele sunt caracteristice bolii, dar, pentru a nu exista suspiciuni,netrebuie\iunbuletindeanaliz[”,sus`ineMinodoraVasiliu. Aceasta a `inut s[ precizeze c[ la ad[postul de câini nu se vor mai putea duce al`i câini atâtatimpcâtnuvaavealoco dezinfec`ieapadocurilor.Pentru ca aceast[ dezinfec`ie s[ aib[ loc trebuie urmate procedurile legale, un prim pas ]n acestsensfiindf[cutdemedicul veterinar Cristian Pancu, careadepuslaprim[rieocererepentrualocareabanilorpentrudezinfec`ie.(PetronelaRotariu)

GheorgheSorescu\i-alansat proiectulpentruPrim[riaBoto\ani Sâmb[t[,liberaliidinorganiza`ia municipal[ s-au reunit la Teatrul MihaiEminescu]ncadrulAdun[riiGenerale.Cuaceast[ocazie,a fostlansat\iproiectul„Boto\aniul liberal-Boto\aniulpentruboto\[neni”, cu care Gheorghe Sorescu vacandidalaPrim[riaBoto\ani.

Pelâng[conducereaorganiza`iei jude`ene \i a câtorva primari, au fost prezen`i \i liderii PNL de la Suceava, ]n frunte cu Alexandru B[i\anu. Gheorghe Iavorenciuc, pre\edintele Organiza`iei Municipale a PNL,aprezentatunraportalacti-

vit[`ii ]n ultima perioad[ \i le-a transmisliberalilors[fieuni`i\is[ ]ncerce aducerea ]n partid a unui num[rmaredeboto\[nenicarenu auf[cutpolitic[pân[acum. „Scopul nostru este s[ facem echip[. Ce ]nseamn[ deschiderea partidului? }nseamn[ a aduce ]n

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

partid cât mai mu`i oameni”, a spusGheorgheIavorenciuc. PrezentlaAdunareaGeneral[a Organiza`iei Municipale a PNL, deputatulFlorin~urcanule-aspus membrilordepartids[nu`in[cont de declara`iile unor lideri din UniuneaSocialLiberal[(USL)\i s[ a\tepte rezultatele sondajelor carevorfiefectuate]nvaraacestui an.Totelesteconvinsc[USLva rezistapân[]n2020. „Aceast[UniuneSocialLiberal[ a fost f[cut[ pentru români, nu a fostf[cut[pentruXsauY\inua fostf[cut[s[mul`umeasc[oparte saus[nemul`umeasc[oalt[parte. Aceast[UniuneSocialLiberal[nu las[ loc de discu`ii”, a ad[ugat deputatul~urcanu. Liderul liberalilor din jude` a `inut s[ sublinieze c[, ]n primul rând,oamenitrebuies[ias[lavot \i,]naldoilearând,s[g[seasc[un mesaj corect prin care s[ ]i conving[pecet[`eniidinBoto\ani. „S[]ncerc[ms[aducemcâtmai mul`isimpatizan`iliberali.Oameni carenuauavuttreab[cupolitica\i oamenicarenuauie\itlavot.\tim foarte bine, ]n municipiul Boto\ani,prezen`aafostundevala39 lasut[.Putemlua]ncalculunprocentfoartemaredeneprezentarela vot.Noitrebuis[g[simsolu`iile\i mesajul s[ aducem oamenii la vot”,a]ncheiatFlorin~urcanu. Lafinal,aufostacordatediplomemembrilorvechiaipartidului, dar \i celor mai implica`i liberali dinmunicipiu.(AdrianDimitriu)

Spitalul Jude`ean \i Sanomed nu au terminat b[t[liile ]n instan`[ Spre sfâr\itul acestei luni, SpitalulJude`ean]\ivatrimite]ninstan`[juri\tiipentruoconfruntare cureprezentan`iifirmeiSanomed. De\i ]ntre spital \i firm[ nu mai exist[ niciun contract, unitatea medical[achematlabar[societateacareoperioad[aadministrat laboratorul de analize medicale, pentru a-\i recupera banii pl[ti`i pentrusalariileangaja`ilorlaboratorului, obliga`ie care a revenit firmeiSanomedpentrulunilecâta fost]ncheiatcontractulcuunitatea medical[.„Untermenestestabilit luna aceasta, dar \i firma Sanomedachematspitalul]ninstan`[ pentru c[ are de primit bani pe analizele efectuate pacien`ilor. Suntdatoriicaresepotcompensa \iprobabilc[astavadecideinstan`a”,adeclaratVictorNi`u,juristulceleimaimariunit[`imedicaleajude`ului.Spitaluldatoreaz[ firmeipestedou[milioanedelei, camtotatâtavânddeachitat\ifirmapesalariileangaja`ilorlaboratorului.}ntrefirm[\ispitalsitua`ia este ]n continuare tensionat[, ceeacea]mpiedicato]n`elegere ]ntrep[r`i.(AuroraDimitriu)

Conservatorii \i-au numit candida`ii BiroulPoliticalFilialeiJude`eneaPartiduluiConservatoraf[cutnominaliz[rilepentruPrim[ria municipiuluiBoto\ani\iConsiliul Jude`ean.Astfel,conservatoril-au numitPaulOni\apentruprim[rie iarpeIonelTacupentruConsiliul Jude`ean.Conservatoriiauhot[rât s[ nominalizeze personalele pentruacestecandidaturi\inus[organizezesondaje.Listaf[cut[de Partidul Conservator Boto\ani a fost trimis[ la Boto\ani, urmând s[fieanalizate\is[seiadecizia final[. „}n cursul s[pt[mânii viitoare,probabilvomprimiunr[spuns.Noinuammaif[cutsondajeciampreferats[lu[mdecizia ]nceeaceprive\tecandidaturile]n BiroulPolitic”,aspusPaulOni\a, pre\edintele organiza`iei jude`ene aPartiduluiConservatorBoto\ani. }n perioada urm[toare, se va organizaunsondajatâtlanivelul municipiului, cât \i la nivelul ConsiliuluiJude`eanpentrustabilireacandida`ilordinparteaUniuniiSocialLiberale.PentruPrim[ria municipiului Boto\ani vor fi trei candida`i: Gabriel Opri\anu (PSD),GheorgheSorescu(PNL) \iPaulOni\a(PC).PentruConsiliul Jude`ean au fost ]nscri\i: Gheorghe Marcu (PSD), Florin ~urcanu (PNL) \i Ionel Tacu (PC).Celmaibineclasat]nsondaje, atât la prim[rie, cât \i la ConsiliulJude`ean,vacandidala alegerile locale din partea USL. (AdrianDimitriu)


3

16mai2011 Pagubeprovocatedeunscurtcircuit.OfamiliedinVorniceniar[masf[r[unad[postde animale\iocantitatemaredefurajedup[cesâmb[t[sear[unscurtcircuitaduslaincendiereadependin`ei.Apelulla112afostf[cut]njurulorei22.40,lafa`aloculuideplasându-se unechipajdincadrulISUBoto\ani.Cândauajunslafa`alcouluipompieriiaug[sit ad[postuldeanimalecuprinscompletdefl[c[ri,incendiulfiindstinsdup[aproximativoor[. }nurmacercet[rilors-astabilitc[foculapornitdelaunscurtcircuitprovocatdeuncablu electricneizolatcorespunz[tor.Pagubeleseridic[laaproximativ1.000lei.(D[nu`R.)

ESEN~IAL

Cinci persoane r[nite ]n accidente rutiere Cincipersoaneau fostr[nite]nevenimenterutiere, celmaigravfiind provocatdeun adolescentceavea permisuldeconducereob`inutde scurt[vreme. Accidentele au avut loc ]n week-edultrecut.Sâmb[t[sear[,]njurulorei21.15,Petru|. de18ani,dinmunicipiulBoto\ani, ]n timp ce conducea un autoturism marca Suzuki pe DE58,pefondulvitezeiexcesiveapierdutcontrolulautoturismului,]mprejurare]ncarea p[r[sitdrumul,intrând]ncoliziune cu un gard din beton. Ma\inas-ar[sturnat]n\an`.}n urma accidentului a fost r[nit atât\oferulma\inii,cât\ipasagerii,CosminP.de19ani,O. A.de15ani,aflat[peloculdin dreaptaspate,\iB.A.,de16 ani,pasager[peloculdinstânga spate. Victimele accidentuluiaufosttransportatelaSpita-

Accident provocat de o \oferi`[ din cauza telefonului mobil

lulJude`eanundeauprimit]ngrijirimedicale. „}n urma accidentului a rezultat v[t[marea corporal[ a conduc[toruluiauto,precum\i a pasagerilor din autoturism. Conduc[torulautoafosttestat

cu aparatul etilotest, rezultatul fiindnegativ,recoltându-i-se\i probebiologicedesânge]nvederea stabilirii alcoolemiei”, a declarat inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvântalIPJBoto\ani.

Cel[lalt eveniment rutier, maipu`ingrav,s-apetrecutdin cauza neaten`iei unei \oferi`e. Acesta a avut loc vineri dup[ amiaz[ ]n localitatea Ion[\eni, comuna V]rfu C]mpului. FeliceaN.,de57deani,conducea unautoturismDaewooTicope DN29C\i,pefondulneaten`iei,aplecându-sepentruaridica telefonul mobil c[zut pe podul pedalier, a pierdut controlulasupradirec`ieidemers. A intrat astfel ]ntr-un cap de pod,dinbeton. }nurmaimpactuluiarezultat r[nirea u\oar[ a Mariei ~. de 84 ani, din localitatea V]rfu Câmpului, ce a fost transportat[ la Spitalul Municipal Dorohoi,undeaprimit]ngrijiri medicale, r[mânând internat[. Conduc[toareaautoafosttestat[ cu etilotestul rezultatul fiind negativ, recoltându-i-se probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. (D.R.)

GuvernulBoc,«mu\truluit»de femeilesocial-democrate Femeile social-democrate s-au ]ntâlnit, la sfâr\ituls[pt[mâniitrecute,laSatuMare,pentruaanalizasitua`iareal[afamiliei]nsocietatea româneasc[]ncadrulSimpozionului„Legisla`ie \ipoliticiguvernamentaleprivindcondi`iafamilieidinRomânia”. Lalucr[riauparticipatreprezentantealeOrganiza`ieifemeilorsocial-democratedin15jude`e, din Transilvania \i Moldova, reprezentante din conducerea na`ional[, ONG-uri, reprezenta nte ale administra`iei locale (primari, consilieri jude`enei,consilierilocali),speciali\tidindomeniul social, medical \i al educa`iei din cele 15 jude`e.Invitat[deonoareasimpozionuluiafost Sonija Lokar, vicepre\edinte a Organiza`iei de femeiaPartiduluiSociali\tilorEuropeni,Coordonatoralprogramelorsociale,]ncadrulWPES. Dezbaterileauavutcascopoanaliz[realist[ acondi`iei familiei]nRomâniadeast[zi\iau reliefatgraveleproblemecucareseconfrunt[, ]nspecialfamiliiles[race,carereprezint[46la sut[dinpopula`ie,conformEurostat. Pelâng[aceast[tem[,s-aumaiabordatprobleme\is-auidentificatsolu`iiprivind:stareademografic[]ndeclin,sistemuleduca`ionaldeficitar,situa`iaprecar[asistemuluides[n[tate,ab-

sen`astrategiilor\iapoliticilorsocialeaguvern[riiactuale.„Toateacesteteme\idezbateriau pus]neviden`[lipsadepreocupare\iinteresfa`[ defamilie,copii,tineri\ib[trânialeguvernului, care,prinm[surileluate]nultimiiani,audusla s[r[cireapopula`iei,peumeriic[reiaafostpus greulcrizeieconomice”,aad[ugatDoinaFederovici(foto),pre\edinteleOrganiza`iaFemeilor SocialDemocratedinjude`ulBoto\ani. Aceast[dezbatereafostorganizat[\icuocazia ZileiInterna`ionaleaFamiliei.Cuacestprileja fostdezb[tut\iproiectulLegiiAsisten`eiSociale pecareguvernulBoc]\ipropunes[-ladopte. Prin aceste ac`iuni, femeile social-democrate protesteaz[fa`[deinten`iaguvernuluiBocdea anula 15 acte normative care reglementeaz[ asisten`asocial[dinRomânia. „Guvernul vrea s[ fac[ reduceri din bugetul statuluipeseamacelormaidefavorizatecategorii ale societ[`ii, men`inând aceea\i politic[ de t[iereacheltuielilorsocialef[r[avenicualternative.Constatândc[actualulGuvernalRomâniei,prinadoptareaacesteilegi,vapune]npericolpopula`iaRomâniei\i]ns[\iviitorulnostru, alcopiilor\ialtinerilor,]isolicit[mdemisia”,a ]ncheiatDoinaFederovici.(AdrianDimitriu)

G[sit spânzurat ]n casa p[rin`ilor Unb[rbat]nvârst[de38deanidinsatul TudorVladimirescu,comunaAlbe\tiapreferats[-\i]ncheiesingursocotelilecuvia`aspânzurându-se]ncasap[rin`ilor.Tragediaaavut locvineridup[amiaz[.VasileI.afostg[sit atârnând]n\treang]ntr-unadincamerecasei chiardep[rin`iis[i.De\ilafa`aloculuiafost chemat[\ioambulan`[delaTru\e\ti,cadrele medicalenuaupututdecâts[constatedecesul. Cercet[rilafa`aloculuiaufostefectuate\ide oechip[decriminali\tidincadrulInspectoratuluidePoli`ieJude`eanBoto\aniceaustabilit c[afostvorbadeosinucidere,nefiindvorba deofapt[penal[,cadavrulneprezentândsemne externedeviolen`[.„Persoananual[satniciun biletprincares[-\imotivezegestul.}ncauz[a fostdispus[efectuareanecrospsieipentrustabilireacuexactitateacauzeidecesului”,amen`ionatinspectorprincipalDanielaDarea,purt[torul decuvântalIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Contrabandi\ti aresta`i pentru trafic cu `ig[ri Treib[rba`idincomunaSantaMareaufost aresta`ipreventivpentru29deziledup[ceau fostprin\i]nnoapteadevinerispresâmb[t[ aducândpesterâulPrut20.000depachetede `ig[ridecontraband[.~ig[rile,]nvaloarede aproximativ 170.000 lei, au fost re`inute ]n vedereaconfisc[rii,iarceitreisuntcerceta`isub aspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilordecontraband[ \i evaziune fiscal[. }n baza unor informa`ii de`inutedeangaja`iiSectoruluiP.F.Române\ti cuprivireactivit[`idecontraband[,poli`i\tiide frontier[auluatm[surispecificepentruintensificareasupravegheriifrontiereidestat.Astfel, vineri sear[ ]n jurul orelor 21.30, pe timpul execut[riiuneimisiunidepatrulare,poli`i\tiide frontier[auobservat,cuajutorulaparaturiide termoviziune, ]n apropierea grani`ei cu Moldova,peteritoriulRomâniei,treipersoane caretransportaucudou[faetoanemaimulte coletevoluminoase.S-atrecutlainterceptarea celor dou[ atelaje, iar dup[ efectuarea soma`iilorlegaleprinvoce,s-areu\itre`inerea a dou[ persoane, cea de-a treia persoan[ reu\inds[seascund[]nculturilederapi`[din zon[. La scurt timp, ]n urma supravegherii zonei,poli`i\tiidefrontier[aure`inut\iceadeatreiapersoan[.Laverificareaatelajelor\ia bunurilortransportatedeceitreis-aconstatatc[ ]nceledou[atelajeerau16saciambala`iin polietilena de culoare neagr[ ce con`ineau pachetecu`ig[ri.}nurmacercet[rilors-aconstatatc[ceitrei,DorinM.,]nvârst[de40de ani,IoanS.,]nvârst[de31deani\iViorelC., ]nvârst[de35deani,to`idincomunaSanta Mare,autrecutcuajutoruluneib[rcipneumatice,pesterâulPrut,cei16sacicu`ig[ri]ndata de13mai2011,dup[carei-au]nc[rcat]ncele dou[atelaje,mergândspreIli\eni,undeaufost interceptate de c[tre echipajele Poli`iei de Frontier[. Cei 16 saci con`ineau aproximativ 20.000pachete`ig[ri,marca„Doina”,cutimbru R.Moldova, ]n valoare de aproximativ 170.000lei.„Poli`i\tiidefrontier[au]ntocmit persoanelor ]n cauz[ acte premerg[toare sub aspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilordecontraband[ \i evaziune fiscal[”, a men`ionat inspector MinodoraR[cnea,purt[toruldecuvântalIJPF Boto\ani.Ieri,ceitreiaufostprezenta`i]nfa`a unuimagistratalJudec[torieiBoto\ani,instan`a hot[rândcaIoanS.,DorinM.\iViorelC.s[ petreac[urm[toarele29dezile]nspatelegratiilor,]narestpreventiv.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

16mai2011

TOPNEWS

PlafonuldelacareplataTVAdevineobligatorievacre\te.Cre\tereadela35.000 deeurola50.000deeuroaplafonuluiprivindcifradeafaceridelacarefirmelesunt obligates[pl[teasc[TVA,ini`ialprogramat[pentruprimaparteaanului,afostamânat[]ndiscu`iilecuFMI,noultermenfiind31decembrie2011,potrivitscrisoriide inten`iecuFMI.Ini`ial,plafonultrebuias[urcela50.000deeuropân[lasfâr\itul luniiiunie.Odat[cuaceast[modificare,MinisterulFinan`elorvaintroduce\iunsistemsimplificatdetaxarepentrufirmelecuafacerisubplafonulde50.000deeuro.

Mai bolnavi de la un an la altul Zecidemiidelocuitoriaijude`ului suntlua`i]neviden`elemedicilorcu bolicronice,dela diabet,hepatite\i bolipulmonarepân[labolihipertensive\icardiopatie ischemic[.Iarnum[rulcelorcare apar]nastfeldeeviden`eestedince]n cemaimare,dela anlaan.Medicii spunc[regimulde via`[,delaalimenta`iepân[lastresul cotidian,]\ipune puternicamprenta pestareades[n[tatepopula`iei. De departe, hipertensiunea este cel mai mare inamic al s[n[t[`ii boto\[nenilor. Peste 41.000 de locuitori ai jude`ului figureaz[ ]n eviden`ele medicilorcuhipertensiunearterial[, statisticile ajunse la Direc`ia de S[n[tate Public[ Boto\aniar[tândc[]nultimii cincianicazuriles-au]nmul`it ]ngrijor[tor.Mediciidefamilie\icardiologiiatragaten`ia c[regimuldevia`[allocuitorilor din zona noastr[ las[ mult de dorit. „Se bea mult, se m[nânc[ multe gr[simi, pr[jeli,sefumeaz[,seduceo via`[ dezordonat[. }n ciuda sfaturilor pe care le primesc cândtrecpelacabinetpacien`ii, mul`i nu `in cont de ele. Abia când ajung la internare ]ncep s[ ]\i fac[ griji, dar chiar\iatuncitotnuiaum[surile care trebuie”, declara, recent, medicul de familie CristianIzb[\escu,dincomunaSuhar[u. Numai ]n primele trei luni ale anului \i-au pierdut via`a din cauza hipertensiunii arteriale211persoane,dup[cum arat[ datele comunicate de la cabinetele medicilor de familie Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. „Eu cred c[ din 100 de persoane care ajung]ncabinetlaconsulta`ii, 80 sunt hipertensivi”, mai spunemediculdefamilie.Tot ]n eviden`ele cabinetelor medicale se afl[ \i peste 19.300 de bolnavi cu cardiopatie ischemic[.

B[uturile alcoolice \i medicamentele le-au distrus ficatul \i rinichii multor boto\[neni Ciroza \i hepatitele cronice afecteaz[, de asemenea, un num[r mare de persoane din jude`. Peste 8.300 de boto\[nenisuntdiagnostica`i]nacest moment cu aceste afec`iuni, aproape200fiindlua`i]neviden`[ cu aceste afec`iuni ]n primul trimestru al anului ]n curs.Tot]naceast[perioad[, 59 de persoane din jude` au decedatdincauzaacestorboli. Pelâng[consumulexagerat deb[uturialcoolice,maieste incriminat,ca\icauz[pentru instalareaacestorboli,consumul necontrolat de medicamente. Cu afec`iuni renale sunt diagnostica`i aproape 2.000 de boto\[neni, iar cu boal[ulceroas[aproape6.300 depersoanedinjude`.

«Via`a modern[» a generat o explozie a cazurilor de diabet zaharat }nstatisticileDSPmaifigureaz[\iaproape8.100depersoane cu diabet zaharat, 240 dintreacesteafiinddiagnosticate ]n primele trei luni ale anului]ncurs.Cadrelemedicalesus`inc[cifrelesuntde-a dreptul]ngrijor[toare.Astacu atât mai mult cu cât, printre pacien`ii cu aceast[ afec`iune

seafl[\izecidecopii. }negal[m[sur[suntafectatedeaceast[boal[persoanele din mediul rural \i cele care tr[iesclaora\.Numai]nprimele dou[ luni ale anului ]n curs au fost diagnosticate aproape200decazurinoide diabet.„Complica`iilepetermenlungaleacesteibolisunt de temut”, avertizeaz[ mediciispeciali\ti. „Dinp[cate,esteunadintre bolile cronice grave care au cunoscutoexplozie]ncontextul «vie`ii moderne». Stresul, consumul exagerat de zah[r facpartedinvia`amultorpersoane \i asta provoac[ diabetul zaharat”, explic[ medicul Corneliu Saradan, din carul DSPBoto\ani.Aproapejum[tate dintre bolnavii de diabet sunt ]n categoria insulino-dependen`ilor. }n timp ce peste 2.000 de bolnavi de diabet zaharat au vârstapeste64deani,lapolul opus,aproape40dediabetici suntcopiicuvârsta0-14ani.

Tumorile maligne omoar[ persoane care ar putea fi salvate dac[ s-ar prezenta din timp la medic Primultrimestrualanului]n cursamaim[rit\ilistabolnavilordecancer.Peste340de persoaneaufostdiagnosticate cudiverseformedecancer]n primeletreilunialeanului]n curs. Statistica bolnavilor cu

tumori maligne arat[ c[ s-a ajunslamaimultde6600de persoane afectate de aceast[ boal[.}nprimeletreiluni,aproape 250 de boto\[neni au trecut ]n nefiin`[ din cauza acestei boli necru`[toare. Printre formele cele mai r[spânditesuntcancerelepulmonare \i digestive la b[rba`i \i canceruldesân\iceluterinla femei.Mediciioncologispun c[ statistica ar putea fi dep[\it[desitua`iareal[,`inând cont c[ mul`i boto\[neni se adreseaz[directcentreloruniversitare, unde sunt lua`i ]n eviden`[ \i trata`i f[r[ a mai ajunge]neviden`acabinetelor boto\[nene. Cadrele medicale sus`in ]n continuarec[insuccesultrat[riiunorformedecancereste urmareafaptuluic[mul`ipacien`iajung]ncabinetelemedicilorpentrudiagnosticare]n ultimele faze ale bolii, când practic nu se mai poate face nimicpentrualesalvavia`a. Dintrecazuriledecancerdescoperite adeseori ]n faz[ tardiv[,\icarearputeafitratate cu succes ]n faze incipiente, celdecoluterineste]nprimelerânduri. „Lanoivinmedicidinalte `[ri ale Europei pentru a vedea\iastudiacancere]nstadiile III \i IV, deoarece ]n `[rile lor aceast[ boal[ este depistat[ \i tratat[ ]n stadii incipiente, femeile fiind vindecate ]nainte de a ajunge ]n aceste stadii evoluate ale bolii”,adeclaratmediculMirelaMovanu,cuocaziaZileiin-

terna`ionale de lupt[ ]mpotrivacancerului. Mediculspecialistafirm[c[ s-au ]nregistrat ]n ultima vreme destul de multe cazuri de ]mboln[vire de cancer de col uterin \i la vârste tinere, de 20-30 de ani. Despre cauzele cre\terii morbidit[`ii prin boli oncologice,mediciisus`inc[ sunt]nc[preapu`incunoscute \ideodiversitatefoartemare, ]nfunc`iedetipuldecancer. „Pentrucaoform[decancers[apar[,trebuies[existe ceva care a afectat nucleul uneicelule.Unelepersoanese nasccuopredispozi`iepentru cancer.Celulelelorpotfimai vulnerabile la orice afec`iune care duce la cancer. Pentru al`ii,afec`iuneaintervinedup[ ce ani ]ntregi au fost expu\i unor substan`e care cauzeaz[ cancer. Anumite substan`e chimice, expunerea neprotejat[ la soare \i radia`iile pot ducelaafec`iunidinsferaoncologic[”, sus`ine medicul CorneliuSaradan.

Mii de anemici Lidia Onofrei purt[tor de cuvânt al DSP Boto\ani, afirm[ c[ ]n baza de date a institu`ieipecareoreprezint[ suntluate]neviden`[\ifoarte multe cazuri de persoane cu anemii, mai exact peste 3300 decazuri,]nmajoritatecopii. Numai]nprimultrimestru,pe listele persoanelor diagnosticate de medici cu anemii au mai ap[rut 129 de cazuri. (AuroraDimitriu)


CMYK

5

16mai2011 FCBoto\aniaf[cutunpunctlaBuz[u.Echipalocal[FCBoto\aniacâ\tigatdoarunsingurpunctacas[laGloriaBuz[u,scor1-1.Golurileaufostmarcatedejuc[toriiechipeidinBoto\ani.PrimulafostmarcatdePatache]nminutul7,dup[careDanielDavidamarcat]npropriapoart[]nminutul25.Dup[ golulprimit,GloriaBuz[uareplicatimediatprindou[\uturiexpediatedeProdan\iHorovei,fostjuc[torlaFCBoto\anidarscorular[mas0-1.}nminutul 25,Horoveiaexecutatolovitur[liber[dela25demetri,lateralstângaiarfunda\ulboto\[neanDanielDavid\i-adatautogol.}nadouarepriz[,boto\[nenii au]nceput]nfor`[,darHomneacnuareu\its[readuc[avantajulpentruro\-alb-alba\tri.|iechipagazd[aavutoac`iunepericuloas[]nminutul50cândOtvo\a\utatputernicdarPrisac[are`inutmingea.}nminutul70,gazdelesuntaproapedeaintra]navantajdarmingea\utat[din12metrideUngureanua]ntâlnittransversala.Finalulpartideiafostagazdelorcare,]nminutele78\i80,prinProdan,aufostlaunpasdeapunctapetabelademarcaj.(A.Dimitriu)

TOPNEWS

Andrei Paramanov: «Decât s[ m[ ]ntâlnesc cu parlamentarii, mai bine merg la un \pri`»

Parlamentariiboto\[nenidegeabase ]ntâlnescculideriidesindicat\ile ascult[propunerile,pentruc[nule \iaduc]ndiscu`ie]nParlament,nu ini`iaz[propunerilegislativepebaza sugestiilorvenitedelasindicali\ti. Celpu`inaceastaesteopinialideruluidesindicatalfinan`i\tilor boto\[neni,AndreiParamanov.

„Eudecâts[m[]ntâlnesccuparlamentariiboto\[neni maibinemerglaunspri`”,spuneAndreiParamanov (foto),dezam[gitc[niciunadintrediscu`iilepurtatecu ace\tianus-afinalizatcuvreoini`iativ[legislativ[alor. }nopinialideruluidesindicatdinDirec`iaGeneral[ a Finan`elor Publice Boto\ani, parlamentarii boto\[nenisuntoamenicaremaibifeaz[câteoactivitate,o ]ntâlnirecusindicatele,motivpentrucareAndreiParamanovarenun`ats[semaiprezintela\edin`elede dialogsocial. „Amvenitanilarândla\edin`elededialogsocial\i acelea\i probleme le-am repetat \i nu s-a rezolvat nimic.Le-aunotatdarnuaurezolvatnimic.|ichiar m-amsup[rat\inum[maiducladialogsocial.Eunu m[maiducpentruc[m-ams[turatdeace\tioameni carenoteaz[cusârguin`[,]`idaudreptate,daruit[ce auvorbitcutinedecumiesdinsal[.Maidegrab[m[ apuceu,cândm[apropiideoanumit[vârst[,candidezeu\im[ducs[lesprijinintereseleoamenilorpe carei-amreprezentat\ipân[acum.Dac[au]ncrede-

re]nminecolegii,caliderdesindicat,probabilc[vor avea]ncredere]nmine\icaparlamentar”,amaispus \efulsindicali\tilordelaFisc. Acestasus`inec[,nuosingur[dat[,a]ncercats[le explice parlamentarilor boto\[neni cum vede el ca liderdesindicat\icaomdespecialitatecuoexperien`[de40deani]nspatecumartrebuirezolvate problemele economiei române\ti la ora actual[. Discu`iilele-apurtatatâtcuparlamentariaiputerii,cât \iaiopozi`iei.|ispunec[to`ii-audatdreptate. „Ultimadiscu`ieamavut-ocuunparlamentaralPDL, \inuunminutsaudou[,cijum[tatedeor[.Nusepoate s[rezolvicevat[inddinsalarii,dinveniturileindividuluicaretrebuies[aib[lini\tesufleteasc[,s[nuvin[la serviciucunelini\teac[nu]\ipoatepl[tidatoriile,c[nu arecums[sedescurcecusalariul.Esteunstrescarese reflect[]nactivitateazilnic[.Omulnumaiaretragerea deinim[s[munceasc[”,aconchislideruldesindicat dincadrulDGFP.(AuroraDimitriu)

Bro\uripentruelevii declasaaVIII-a De luna viitoare, viitorii absolven`i de clasa a VIII-a, al[turidep[rin`i,vorintra]n febra ]nscrierii la liceu. Absolven`iidegimnaziuaumai pu`in de o lun[ pân[ la examenulpropriu-zis.Lanivelul jude`ului Boto\ani 6.148 de elevi de clasa a VIII-a vor participa la admitere. Pentru aveni]nsprijinulelevilorInspectoratul |colar Jude`ean (I|J)atip[rit\i]nacestanbro\uracutoateinforma`iilenecesarepentrutineriiabsolven`i. Din cele declarate de Ada Macovei,inspector\colargeneralalI|J,]nacestansunt distribuite gratuit ]n \coli 6.500 de exemplare. „Conform calendarului admiterii pentru 2011, au fost tip[rite bro\urile cuprinzând toate informa`iile necesare absolven`ilorclaseiaVIII-a,ap[rin`ilor\idirigin`ilor.Aceste bro\uri ajung la fiecare elev ]npartepentruaficonsultate \isuntuninstrumentdelucru pentru orientarea lor profesional[”,adeclaratAdaMacovei. Conformplanuluide\colarizare aprobat pentru anul \colar 2011-2012 sunt 5.610 locuri ]n liceele boto\[nene, locuriceparticip[laadmiterea computerizat[. Acestora liseadaug[alte390delocuri ]n liceele voca`ionale \i alte 90delocuri]ncadrulproiec-

tului„Salva`iCopiideAbandon\iNeintegrare”. Pe10iunievaavealoc]ncheierea cursurilor pentru clasaaVIII-a,]ntre13-15iunie este programat[ ]nscrierea la Evaluarea Na`ional[, pe 20 iunie - proba scris[ la Limba \i literatura român[, 21 iunie - proba scris[ la Limbamatern[,iarpe22iunie-laMatematic[. Pe 24 iunie vor fi afi\ate rezultatele par`iale pân[ la ora14.00,urmate,]naceea\i zi,dedepunereacontesta`iilor ]ntre orele 14.00-18.00. Contesta`iile vor fi rezolvate pe 25 \i 26 iunie, iar pe 27 iunie se vor afi\a rezultatele finale.Mediadeadmiterese va calcula astfel: 50 la sut[ va fi media general[ de la Evaluarea Na`ional[, 50 la sut[ va fi media general[ de absolvire. Pentru promo`iile anterioaresevalua]ncalcul media general[ de la Capacitate, Testare Na`ional[ sau Teze cu Subiect Unic, ]n func`iedeanulabsolviriiclaseiaVIII-a.Probeledeaptitudini sunt programate ]n perioada1-3iunie.Lasfâr\itul lunii iunie, se vor afi\a toatemediilecandida`ilordin ora\,jude`,municipiu.Pe12 iulie se va face repartizarea computerizat[,iarafi\areava avealocpe13iulie.(PetronelaRotariu)

Publicitate

Manageri verifica`i la declara`iile din fi\ele de autoevaluare MinistrulS[n[t[`iivrea s[fiesigurc[managerii au]nscrisdatecorecte, conformcurealitatea,]n fi\eledeautoevaluarepe bazac[rorasefacestabilireacategorieifiec[rui spital]nparte. Ministerul S[n[t[`ii va transmite ]n aceast[ lun[ aprobarea sau, dup[ caz, respingerea ]ncadr[rii spitalelor ]ntr-o categorie din cele cinci stabilite pe nivele de competen`[, ]ns[ mai ]ntâi a\teapt[ ca Direc`ia de S[n[tatePublic[s[verificedac[ managerii au completat corect fi\ele de autoevaluare pe baza c[rorasefaceclasificarea. „MinistrulCsekeAttilaacerut reprezentan`ilor direc`iilor de s[n[tatepublic[s[verificelafa-

`a locului dac[ exist[ neconcordan`e]ntrefi\eledeautoevaluare transmisedeunit[`ilesanitare\i realitatea din teren. Asta pentru c[directoriiau]ntocmitofi\[de autoevaluaredeac[reicorectitudine r[spund”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP. Pebazacelordeclaratedemanagerii spitalelor, o comisie din cadrul DSP a verificat ]ncadrarea ]n criteriile stabilite de Ministerul S[n[t[`ii pentru cele cinci categorii. Pân[ la sfâr\itul acesteiluni,MinisterulS[n[t[`ii trebuie s[ transmit[ decizia final[de]ncadrare]nunadincele cincicategoriipentrufiecaredin spitalele care au solicitat acest lucrupentrucaunit[`ilemediale cu paturi s[ poat[ intra ]n contractcuinstitu`iadeasigur[ride s[n[tate.(AuroraDimitriu)


6

16mai2011

TOPNEWS

Bocarputeafischimbatdinfunc`iadepremier.Potrivitsurselordinpartid,careaudeclarat sâmb[t[sear[pentruMediafax,uniidintresus`in[toriiluiEmilBoc]ncursapentru\efiaPDL consider[c[arfibinepentrupartidcaBocs[r[mân[pre\edinte,f[r[afi\ipremier.Al`iiconsider[c[exist[risculcaunnouGuverns[nutreac[devotulParlamentului,dac[EmilBocar renun`alafunc`iadepremier.Surselecitateauar[tatc[\efulstatuluiardori,]ns[,unaltGuvern \ideaceeanuarenun`atlaideeaschimb[riiluiEmilBoc.}ntrebatdac[]\ivadademisiadin func`iadepremier,EmilBocnuar[spunsziari\tilor,dup[]ncheiereaConven`ieiNa`ionale.

|efulSRI:Nuexist[ Guvernul elimin[ subven`iile ]nacestmomento la ]nc[lzire ]n aceast[ var[ amenin`areterorist[ Guvernuls-aangajat]nnegocierile explicit[laadresa cuFondulMonetar teritoriuluiRomâniei Interna`ional (FMI)c[vaeliminasubven`iilela energiatermic[cel târziupân[lasfâr\itulluniiaugust, aloca`iilepentru ]nc[lzireurmând s[fieorientateexclusivc[trepersoaneledefavorizate, relev[scrisoarea deinten`ieconvenit[cuFMI.

DirectorulSRI,GeorgeMaior,adeclarat, ]nemisiunea«Dup[20 deani»difuzat[duminic[deProTV,c[ Serviciulestimeaz[,pe termenmediu\ilung, ocre\teregradual[a pericoluluiterorist,el subliniind]ns[româniinuaudeces[se team[]nacestmomentdeoamenin`are explicit[]ndomeniu. R[spunzând unei ]ntreb[ri, Maior (foto) a afirmat c[ dezvolt[rile strategice, ]ncepând cu intrarea României ]n NATO, amplasarea scutului antirachet[, prezen`a unor facilit[`i militare americane pe teritoriul României, participarea cu militari ]n Afganistan, prezint[ \i riscuri, pe care Serviciul le analizeaz[ permanent. „}nmodclar\ievidentprezint[,dincolodeaspecteledesecuritatepecarelefurnizeaz[acesteevolu`ii,\ianumiteriscuri,pe care Serviciul le are ]n vedere, riscuri pe care le analiz[m permanent, cotidian, a\ spune, informa`ii pe care le culegem \i, din perspectiva duratei pe termen mediu \i lung, estim[m o intensificare,ocre\teregradual[ apericoluluiterorist”,aspusel laemisiunea„Dup[20deani”. Directorul SRI a subliniat c[ este vorba de o perspectiv[ pe termenmediu\ilung\ic[românii nu au de ce s[ se team[ ]n acest moment de o amenin`are explicit[]nacestdomeniu. }ntrebat dac[ au fost dejucate atentateteroristepeteritoriulRomâniei,Maioramen`ionatc[au fost demantelate celule care aveau un poten`ial opera`ional important chiar \i pe teritoriul `[rii.„|i,dinacestpunctdevedere, a\ vrea s[ men`ionez c[, chiardac[nuexist[oamenin`are explicit[ \i direct[, ]n acest moment,terorist[,laadresateritoriului României, asemenea ac`iuni - unele cu caracter preventiv \i sper c[ cele mai multe cucaracterpreventiv\ipeviitor -auroluldeaasigurasecuritatea cet[`enilorRomâniei\iaalia`ilor no\tri europeni \i euro-atlantici peacestpalier”,acontinuatel. Chestionat dac[ au fost dintre acestea \i celule al-Qaida care

aveauactivitatepeteritoriulRomâniei, directorul SRI a r[spuns: „Cu ramifica`ii \i spre aceast[ organiza`ie”. El a subliniat cooperarea permanent[ extern[aSRIcualteserviciideinforma`ii. „Informa`ii provenind delaServiciulRomândeInforma`ii au condus \i la asemenea demantel[ri de celule sau chiar prevenirideac`iunimaiostilepe teritoriul altor state”, a ad[ugat Maior. Directorul SRI a mai spus c[ anul trecut au fost expulzate cincipersoaneproveninddinAfganistancareinten`ionaus[desf[\oareactivit[`iteroriste]ntr-un stateuropean.„Aufostexpulzate din România pe baza contribu`iei Serviciului, ]n cooperare cu un alt serviciu european important”,aprecizatel. Deasemenea,GeorgeMaiora fost]ntrebatdac[aschimbatcevaeliminarealuiOsamabinLaden]nrangulamenin`[rilorprezente pe teritoriul României, eventual cu expunere c[tre alte state. „F[r[ ]ndoial[, din punct de vedere al impactului interna`ional,acestevenimentagenerat o anumit[ schimbare ]n ceea ce prive\te structurarea principalei organiza`ii teroriste cu care ne confrunt[m ]n plan global, alQaida.Acestviddeputerel[sat debinLadenvomvedeacumva fistructurat]nierarhiaorganiza`iei\icepoten`ialvaaveaorganiza`iadinpunctdevedereoperativ.Exist[oaten`iesporit[din parteamultorstate(...)Exist[o alert[maisporit[\i]ncooperarea]ntreservicii\i]naten`iape careoacord[mfenomenuluidup[acesteveniment”,aspusel.

„Pân[lasfâr\itulluniiaugust, vom ]mbun[t[`i legisla`iaastfel]ncâtaloca`iilede ]nc[lzires[fieorientatec[tre persoanele vulnerabile alesociet[`ii,generândeconomii semnificative la buget”,searat[]ndocumentul ob`inutdeMediafax. Agen`iaMediafaxaanun`at c[ Guvernul s-a angajat ]n ultimele discu`ii cu FondulMonetarInterna`ionals[ eliminesubven`ialaenergia termic[]nperioadaimediat[ astfel c[ factura popula`iei pentru]nc[lzire\iap[cald[ arputeacre\tecupân[la60 lasut[pân[lafineleanului,

]nfunc`iedecapacitateaprimarilor de a acoperi diferen`adinsurseproprii. Subven`iapentruproducerea energiei termice este acordat[]nprezentatâtdela bugetul de stat, cât \i de la bugetelelocale. |efulmisiuniiFMI]nRomânia,JeffreyFranks,adeclaratatunciagen`ieiMediafax c[ Guvernul va elimina subven`ia acordat[ de la nivel central pân[ la finele anului,darvamen`inelaacela\i nivel sau chiar va cre\te ajutoarele pentru ]nc[lzireacordatepersoanelor defavorizate. Purt[torul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean,aprecizatc[problema subven`iei la ]nc[lzire a fost

discutat[]n\edin`aGuvernului, stabilindu-se ca ministerele Finan`elor, Administra`iei \i Muncii s[ prezinte, ]n urm[toarele s[pt[mâni, variantedelucruprivindsubven`iile la energia termic[, având]nvederec[principiul subven`ion[rii nu va mai fi aplicat tuturor persoanelor indiferentdevenituri. }nprezent,delanivelcentral,Guvernulacoper[pân[ la45lasut[dincheltuielile cu combustibilul ale produc[torilor de energie termic[,iarpre`uldefacturare lapopula`iedifer[multdela olocalitatelaalta,]nfunc`ie depre`uldereferin`[stabilit de c[tre consiliul local \i subven`iaacordat[defiecareprim[rie.

HotelFM:Amevoluatbine\ichiar nune-ama\teptatlaacestrezultat

MembriitrupeiHotelFM,reprezentan`iiRomânieilaEurovision 2011,cares-auclasatpeloculal 17-lea]nfinalaconcursuluidela DüsseldorfArena,Germania,au declaratpentruMediafaxc[au crezut]npiesalor,auevoluatbine,aufostpreg[ti`i\ichiarnuse a\teptaulaacestrezultat.

„Nu ne a\teptam câtu\i de pu`in. Am crezut ]n piesa noastr[, am evoluat bine, am fost preg[ti`i, chiarnune-ama\teptatlaacestrezultat”,audeclaratb[ie`iidelaHotelFM. Ei spun c[ finala, care s-a desf[\urat sâmb[t[ sear[, la Düsseldorf Arena, Germania, a fost un spectacolgrandios.„Finalaafosta\acumav[zut toat[lumea-unspectacolgrandioslacarenoiam participatf[r[s[nisepoat[repro\aceva”,auafirmatmembriitrupeiHotelFM. }n ceea ce prive\te câ\tig[torii competi`iei - reprezentan`iiAzerbaidjanului,Ell&Nikki-,b[ie`ii de la Hotel FM spun c[ „au avut o pies[ bun[ («RunningScared»,n.r.)\iceidoiaucântatbine”. Totodat[,membriitrupeiHotelFMauspusc[se bucur[ pentru rezultatul ob`inut de trupa Zdob \i Zdub (reprezentan`ii Republicii Moldova), care a participat]nfinalaEurovisiondeanulacestacumelodia„SoLucky”,clasându-sepeloculal12-lea. „Noi ne-am ]ntâlnit cu ei \i la Chi\in[u, la selec`ialorna`ional[,\ilaBucure\ti,laspectacolul nostrudesus`inere-ne-am]mprietenit,ne-amsus`inut\inebucur[mpentruei”,aumaispusb[ie`ii delaHotelFM.


7

16mai2011 Cevanou -Cemaiestenou,Gigi? - Sunt sup[rat, Ioane. Am aflatc[nevast[-meam[]n\al[. -Bine,dareute-am]ntrebat cemaienou...

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren

angaj[ri

*Vândlocdecas[1200 mp,str.Busuiocului nr.2,Boto\ani.Telefon: 0740.148.125.(G-9)

*FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCall Center,cunosc[toriai limbiiitalienelaunnivel

AGENDA PREST|RI SERVICII

conversa`ional,pentruun proiectdelucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:FullTime sauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuride mas[. Posibilitateaunorcâ\tigurisubstan`iale.Pute`i aplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-6)

*SCangajeaz[barman. Rela`iilatelefon 0741.613.142.

anun`urimediu *SCAEROTECSRL solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul „Ateliermonumente funeraresituat]nloc. Curte\ti,com.Curte\ti. Contesta`iisepotdepune lasediulAPMBoto\ani dinb-dulMihaiEminescu nr.44.(2128-4)

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[.

Telefoane utile

*Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Salvare:112

Agen`iaCFR:517521

Pompieri:112

Gar[:511806

Poli`ie:112

Autogar[:511129

Poli`iadefrontier[:959

ACR:512345

DistrigazNord:928;585886

Tribunal:511739

ApaGrup:584145

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:536441

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Protec`iacivil[:982;511704

Termica:535340;517953

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

16mai2011

MONDEN

AmaliaN[stase:«Suntsup[r[cioas[\ir[zbun[toare».Fostaso`ieatenismenuluiIlieN[staseesteopersoan[ranchiunoas[. AmaliaN[stasea dezv[luitpentruemisiunea„D-Paparazzi”,laKanalD,c[atuncicândopersoan[osup[r[nu-imaiintr[u\or]nvoie.„Obi\nuiescs[m[sup[r\is[`in ranchiuna.Uneorirecurg\ilamicir[zbun[ri,]ns[niciodat[lacevafoarte grav”,aspusAmaliaN[stase,conformadpm.ro.

OanaTurcu\iCristi Dan Capatos a Brancuaucump[rat r[mas f[r[ mobil[dinAmerica permisul de conducere

OanaTurcu\iCristiBrancu]\i doresctotceestemaibunpentru viitorullorcopil.Prinurmare,de treiluni,au]nceputc[ut[rilepentrucameramicu`ului.

Auascultatp[rerilecolegilordeteleviziunesaua mamelor celebre \i, dup[ dezbateri serioase, au g[sit o solu`ie ideal[. Cei mai mul`i spuneau c[ mobila cea mai bun[ se realizeaz[ ]n America. Mergând pe fir au descoperit c[ America se afl[ chiar lâng[... Bucure\ti Prietena lor, Romina, produce mobil[ din lemn masiv, ecologic, pentru America \i este cea care a realizat camera lui Dylan, fiul Nadiei Com[neci, dar \i pentru Irina Columbeanu. Oanas-adeplasatlafabricaRominei\iaaleso mobil[carearetoatecalit[`ilepentrua]nso`iviitorulcopilalcupluluiBrancu-Turcupân[laadolescen`[.Eomobil[carecre\teodat[cucopilul lor.P[tu`ulesteextensibil\ipoatefifolositpân[ cândcopilulvafimare,ceeacesugereaz[c[Oana \iCristisuntcam...zgârci`i Dup[ câteva s[pt[mâni, mai exact sâmb[ta trecut[,separec[mobilaRomineiaajuns]nlocuin`a lordinMogo\oaia,dup[cumaudescoperit\ifotoreporteriiziaruluiLibertatea.Curând,cameravafi gata, ]ntrucât s[pt[mânile pân[ la na\tere sunt num[rate.CeidoiaupovestitcelordelaLibertatea

Lady Gaga \i Madonna sunt veri\oare Cânt[re`eleLadyGaga\i Madonnasuntveri\oarede gradulalnou[lea.Descoperireaafostf[cut[deChris Child,unexpert]ngenealogiavedetelordelaHollywood,care,dup[cercet[ri am[nun`ite,aprezentat preseiamericaneoseriede dovezi]nsprijinulafirma`iilorsale. Separec[LadyGaga,]nvârst[ de25deani,\iMadonna,]nvârst[ de 52 de ani, ar avea ca str[mo\ comun o familie de fermieri care aup[r[sitFran`a\is-austabilit]n provincia Quebec din Canada ]n anii1600.„Cândamv[zutc[LadyGagaarestr[mo\icanadienide origine francez[, m-am gândit c[ ar putea fi ceva interesant acolo. Sunt veri\oare de gradul al nou[lea”,adeclaratChrisChild.

Realizatorul show-ului«p[c[tos» delaAntena1, DanCapatos,ar[masf[r[permisul deconducerepentruoperioad[de 30dezile,dup[ce afostprinsdep[\indunautoturism peliniecontinu[]n apropiereasta`iuniiAzuga,dinjude`ulPrahova.

dejacâtevaam[nunte:cameraesteabsolutadorabil[,]nnuan`edemaro\ibej\iestedejaplin[de juc[rii, pe care Oana \i Cristi le-au adunat cu mult[dragoste.

Aflat la volanul autoturismuluis[udeteren,Capatosafosttraspedreapta de poli`i\tii prahoveni

dup[ces-ab[gat]ndep[\ire pe linie continu[. Pentrufaptacomis[,„p[c[tosul”vafipieton]nurm[toarealun[\ivatrebui s[scoat[dinbuzunar402 lei, echivalentul celor 6 puncteamend[pecareleaprimit.

Evenimente de Botosani nr.1875  

Ziarul orasului tau!