Page 1

CMYK

AndreiParamanov:«Impozitareavaluti\tilor, preo`ilor\imaneli\tilorarsalvasalariilebugetarilor» EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 5

Proxenet anchetatde DIICOTdup[ce plasafetedin Boto\ani]n Suceava

Pag. 6

AnulVII•nr.92(1874)•Vineri,13mai2011•8pagini

Anchete dup[ masacrul din padoc Eutanasiereacâinilordinpadocul municipiuluiBoto\aniaintrat]n aten`iainstitu`iilorna`ionale,dar\i apreseiinterna`ionale.Ieri,lapadoculdelamargineamunicipiuluiau ajunsreprezentan`iiPoli`iei Animalelor,care,]nprealabil,au trecutpelaParchetuldepelâng[ Judec[toriaBoto\ani. Pagina 3

Posturi de\efi amenin`ate de restructurare Pagina 4


2

13mai2011

TOPNEWS

Motocicli\tiidinRomâniasuntsubpatronajulCaseiRegale.RegeleMihai,unpasionatalmotocicletelor, aconferit]naltuls[upatronajAsocia`ieiMotocicli\tilordinRomânia. Cuaceast[ocazie,maimul`imotocicli\ti s-au]ntâlnitlaPalatulElisabeta,pentruase]ntâlnicuRegeleMihai\icuPrincipesaMargareta.„Nuneadres[mMajest[`iiSalef[r[caels[nefiadresatcuvântul.}ir[spundemscurt,laobiect.Nu]i]ntindemnoimâna,numaidac[ne-o]ntindeel.}nclin[mu\orcapul.Doarcapul,nu\icoloana.Nust[mcumâinile]nbuzunare,nust[mcumâinilelaspate.Asteasuntreguliledeprotocolvalabile]ntoateCaseleRegaledinEuropa. Apropo,]nchide`itelefoanele”,lefaceDanPopescuinstructajulmotocicli\tilor,potrivitverticalnews.ro.

Medicii de familie, ne]ncrez[tori ]n sprijinul de la prim[rii Mediciidefamilieau ob`inutdelaMinisterul S[n[t[`iiobliga`iipentruautorit[`ilelocale]n ceprive\teimplicarea acestoradinurm[]n ]nfiin`area\ifunc`ionareacentrelordepermanen`[medical[,darse temc[acesteobliga`ii vorr[mânedoarni\te articoledelege]n\iruite pehârtie. Demaimult[vreme,medicii defamilieaucerutcaMinisterul S[n[t[`ii s[ nu le traseze doarlorobliga`iicândvinevorbadeorganizareaunoractivit[`i medicalecarecer\iimplicarea comunit[`iilocale,\is[maistabileasc[ sarcini \i pentru autorit[`ilelocale. Angajarea unui medic de familie]nMinisterulS[n[t[`ii,ca \iconsilieralministruluiCseke Attila,le-aadussepareoprim[ victoriereprezentan`ilormedici-

nii primare, prin proiectul de actnormativcarevizeaz[obliga`iile tuturor factorilor implica`i ]n punerea pe picioare a centrelordepermanen`[. Conform proiectului de act normativ,autorit[`ilelocalevor fi obligate s[ se implice ]n finan`area centrelor de permanen`[. Astfel, prim[riile vor aveaobliga`ias[asigurepersonalulauxiliar,respectiv:]ngrijitoare,paznic,registratormedical,dup[caz,dac[punladis-

pozi`ie spa`iul, \i paza pentru cabinetele care particip[ la un centru de permanen`[, indiferent de forma de organizare a centruluidepermanen`[. De asemenea, prim[riilor le mairevine\iobliga`ias[asigure dotarea minimal[ necesar[ func`ion[riicentrelordepermanen`[, dac[ pun la dispozi`ie spa`iulpentrucentruldepermanen`[,\is[asigureutilit[`ilenecesare func`ion[rii centrelor de permanen`[ \i plata acestora,

dac[ pun la dispozi`ie spa`iul pentrucentru.

Salariile noilor angaja`i, o piedic[ ]n ]nfiin`area centrelor de permanen`[ „Noisuntemfoartemul`umi`i c[]nsfâr\its-austabilitobliga`ii \i pentru autorit[`ile locale, nu doar pentru medici, dar acum r[mâne de v[zut dac[ acestea

vorfi\irespectate.Aiciestemareaproblem[,lapunerea]npractic[aprevederilorlegale”,adeclarat medicul Doru Culiceanu, vicepre\edinteleAsocia`ieiMedicilordeFamilieBoto\ani. Cumprintreobliga`iilestabilitedeministerpentruprim[riise vaafla\iceadeaseangajapaznici\ipersoanecares[asigure cur[`enia la centrul de permanen`[,alec[rorsalariis[fieasigurate de prim[rii, este posibil caadministra`iilorlocales[nule maisurâd[delocideeadeaavea permanen`[medical[]nzon[. De altfel, chiar \i ]nainte ca MinisterulS[n[t[`iis[fistabilit obliga`iipentruautorit[`ilelocale ]n ce prive\te ]nfiin`area \i func`ionarea centrelor de permanen`[, unii primari nu au ar[tat o prea mare mobilizare pentru a-i ajuta pe medicii de familie]norganizareacentrelor care ar fi asigurat locuitorilor comunelor\iora\elorsituatela distan`e mai mari de Boto\ani asisten`[ medical[ pe timp de noaptesaupeperioadas[rb[torilorlegale.(AuroraDimitriu)

16anide]nchisoare pentruuciderea]n b[taieaunuiom Doi b[rba`i din Vorniceni vor sta ]n spatele gratiilor un deceniu \i jum[tate dup[ceauucis]nb[taieuncons[tean, ]nvaraanuluitrecut.Altreileaautoral faptei s-a sinucis imediat dup[ moartea victimei,astfelc[asc[patdepedeapsa lumeasc[. }n luna septembrie a anului trecutMariusHrinc[,]nvârst[de31de aniafostg[sitdecedatpemargineadrumului,]nlocalitateaVorniceni. Peparcursulcercet[rilors-astabilitc[ persoanadecedat[aavutunconflict,]n fa`a unui bar din localitate, pe fondul consumuluidealcool,cutreipersoane. Ulterior, doi dintre f[pta\i au fost re`inu`i, Anghel Ionda, ]n vârst[ de 28 de ani\iAdrianCernat,]nvârst[de22de ani, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii deomor. A treia persoan[ care l-a agresat pe Marius Hrinc[, Cosmin Daniliuc, ]n vârst[ de 30 de ani, a fugit de acas[, ascunzându-se de anchetatori. A doua zi,]njurulorei19.00,afostg[sitspânzuratdecreangaunuicopac,]ntr-ogr[din[delamarginealocalit[`ii.Pentruc[ sinucidereaavenitpefondulomorului, procuroriiauluat]nconsiderareipoteza uneir[zbun[riafamilieiprimeivictime. }ns[,ulterior,s-astabilitc[afostosinucidere,cauzat[probabilderemu\c[ri. Anghel \i Cernat au primit fiecare o pedeaps[decâte16anidedeten`ie.Pe

lâng[condamn[rilela]nchisoareinstan`ai-amaiobligatpeceidois[pl[teasc[ cheltuielile de ]nmormântare care s-au ridicatla6.500delei\idauneconcubineivictimeide10.000lei,\i]nsolidaro pensie de 170 de lei lunar fiului victimei, de trei ani, pân[ la majorat. (D[nu`Rotariu)


3

13mai2011 Mitingdesolidaritatepentruc[`eiiuci\i.„Trezi`i-v[”\i„Azicâinii,mâineb[trânii”,afostmesajul transmisjoisearadeaproximativ50deboto\[neniceauvenits[deplâng[modul]ncare230decâiniau muritlapadoculmunicipiului.Ac`iuneaafostorganizat[deAsocia`iaAdor\iaadunatiubitoriidecâini ]nfa`aMonumentuluidela1907dinParculMihaiEminescu.}nsemndeprotestace\tiaaumers]ntr-un mar\alt[ceriipePietonalulUniriipân[]nfa`aPrim[riei,culumân[riaprinse]nmân[\iimaginiale c[`eilordelapadoc.Pentrua-\imanifestanemul`umireafa`[deevenimenteledelapadocdinnoapteade mar`ispremiercuri,vinerivaavealocoac`iunedeprotest]nfa`aPrim[rieidela15.00la18.00.(P.R.)

ESEN~IAL

Anchete dup[ masacrul din padoc

Eutanasiereacâinilor dinpadoculmunicipiuluiBoto\aniaintrat]n aten`iainstitu`iilorna`ionale,dar\iapresei interna`ionale.Ieri,la padoculdelamarginea municipiuluiauajuns reprezentan`iiPoli`iei Animalelor,care,]n prealabil,autrecutpe laParchetuldepelâng[ Judec[toriaBoto\ani.

MasacruldelapadoculdinBoto\aniaajuns\i]npresainterna`ional[. Ieri, postul de \tiri CNN a relatat desprecazulmaidaneziloromorâ`ila Boto\ani pe http://ireport.cnn.com. „220decâiniaufostmasacra`iazinoapte ]n Boto\ani (România), la ordinulprimarului”estetitlularticolului ]n care se arat[ c[ autorit[`ile române ]ncalc[ legea din nou,f[r[afipedepsite.

Plângere pe numele medicului veterinar Cristian Petru Pancu \i suspendarea dreptului de liber[ practic[ Dinprimeleideipecare\ile-au f[cut,reprezentan`iiPoli`ieiAnima-

lelor sus`in c[ cel ]n m[sur[ s[ ia decizia eutanasierii, medicul Cristian Pancu, nu a f[cut acest lucru conform legii, având ]n vedere c[ acei câini nu sufereau de o boal[ incurabil[,cidejigodie,careesteo boal[ perfect tratabil[. Mai mult decâtatât,dininforma`iilede`inute deceidelaPoli`iaAnimalelor,de aceast[boal[sufer[câiniidepân[la un an, iar ]n padocul boto\[nean eraunumaicâinimaturi. „Colegiimeiauajunsaicipentru prima dat[ la ad[post \i ai intrat ]mpreun[ cu un reprezentant al DSVSA Boto\ani, cu care avem protocoldecolaborare,pentruaputea ancheta \i investiga exact condi`iile]ncares-aefectuateutanasierea \i bazele legale ale acestei ac`iuni. Tocmai am venit de la Parchetul de la lâng[ Judec[toria Boto\ani,undeamdepusplângerepe

Viceprimarulpretindec[este asaltatcumesajedefelicitare Mass-mediapoart[vinapentruamploareaevenimentuluiceaavut loc la padocul municipiului Boto\ani. Asta sus`ine viceprimarul municipiuluiBoto\ani,FlorinGhiorghi`[. „Noinune-amcomportatabsolutdelocviolent,aufostrespectate ]ntotalitatem[suriledeeutanasierelegal[acâinilor,caresefacef[r[ tratamentagresiv.Dinp[cate,multeteleviziuni\idinmediaauspus c[aufostomorâ`icubâtele,custricnin[,darnus-a]ntâmplatdeloc a\a.AnchetaPoli`ievadovedilucrulacesta.Aufosteutanasiatistrict legal,f[r[aleprovocaniciodurere”,adeclaratviceprimarulFlorin Ghiorghi`[.Acestasus`inec[verific[rile\icontroalelecarenormal trebuief[cute,vordemonstrac[totulafostlegal.„Cusiguran`[noi nuavemceascunde\inuamascunsniciodat[absolutnimic.Noi spunemc[absoluttotceamf[cutaf[cutlegal\iorganeledeanchet[ vorvedeaces-a]ntâmplat”,aspusFlorinGhiorghi`[. Dac[vormaifinecesare\ialteopera`iunideacestgen,viceprimarulmunicipiuluisus`inec[vachemajurnali\tiis[seconving[de rapiditatea doctorului care lucreaz[ la cabinetul so`ului directoarei Direc`ieiSanitarVeterinare\ipentruSiguran`aAlimentelor.

«99% dintre mesaje au fost de apreciere» Peti`iileelectronicelaambasade,pre\edin`ie,ministere\ialteinstitu`iinuauajuns\ilaviceprimarulGhiorghi`[,acestasus`inândc[, dimpotriv[, a fost felicitat pentru ceea ce a f[cut. „Eu am primit mesajefoartemultepetelefonulmobil.Bine]n`eles,\i]ncarem[ f[ceaucriminal,dar99lasut[dintremesajeaufostdeaprecierela ceeaces-af[cutpentruc[,pân[laurm[,]ncondi`iile]ncareesteo epidemiedejigodie,erasinguram[sur[careputeafiluat[”,amai afirmatFlorinGhiorghi`[. „Doar câteva pa`achine \i câteva televiziuni, ]n goana pentru rating,subpretextulc[lepas[deanimale,decâini.S[fimreali\ti, câ`imaidaneziaufostadopta`idepretin\imilo\i?Euam\asecâini, dincaredoimaidanezi,\icuabsoluttoatepersoanelecareamvorbit sunt de acord cu ac`iunea dumneavoastr[”, se arat[ ]ntr-un mesaj telefoniccititierideviceprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

numelemediculuiveterinarCristian PetruPancu,singurul]nm[sur[s[ iadeciziadeeutanasiere,]ns[acesta nuaf[cut-oconformlegii.Faptasa se]ncadreaz[lainfrac`iune,laomorârecuinten`ie\isesanc`ioneaz[cu ]nchisoare”, a declarat Alexanda Floare\,inspectoralpoli`ieianimalelor.Aceastaamen`ionatc[mediculveterinarnuasolicitattesteavizatelaDSVsaulaboratoarespecializate pentru a depista exact de ce boal[ sufer[ c[`eii. „Vom cere, pe lâng[aceast[plângeredelaParchet, \i Colegiului Medicilor Veterinari Boto\ani suspendarea dreptului de liber[practic[aacestuimedicveterinar”,aad[ugatAlexandraFloare\.

«Nu este posibil ca o persoan[ s[ eutanasieze 230 de câini ]ntr-un timp atât de scurt» Pân[laamiaz[,reprezentan`iiPoli`iei Animalelor nu discutaser[ cu mediculveterinar,singurelediscu`ii ace\tiapurtându-lecureprezentan`ii Direc`iei Sanitar Veterinar[. De la Serviciul Public de Administrare BazeSportive\iZonedeAgrement, celor din Capital[ li s-a ar[tat un procesverbalprecumc[s-aprocurataceasubstan`[careafostfolosit[ pentrueutanasiere.Prinlege,exist[ obligativitateacaeutanasiereas[fie f[cut[doardemediculveterinar. „Nuesteposibilcaopersoan[s[ eutanasieze 230 de câini ]ntr-un timpatâtdescurt.Ideeaestec[]n momentul de fa`[ se investigheaz[ delapoli`ietotpersonalulcareafost aici ]n momentul eutanasierii. Am ]n`elesc[aufost15persoane.Suntem]ncursdedesf[\urareaanchetei”, a men`ionat, de asemenea, Alexandra Floare\. Cât prive\te existen`a unor astfel de cazuri la nivelna`ional,separec[Boto\aniul afurnizatotrist[premier[.

Viceprimarul Ghiorghi`[, ]n vizorul Poli`iei Animalelor Lamomentulactual,Poli`iaAnimalelorstudiaz[toatedocumentele careexist[,pecareCristianPancu ar trebui s[ le aib[. Cât prive\te implicarea viceprimarului Florin Ghiorghi`[]nfapteledelapadoc,nu este exclus[ anchetarea sa. „Domnulviceprimareste,deasemenea,]n

vizorulnostrupentruafianchetat. Acestaafost]ntr-adev[rsesizatcu privirelaceeacese]ntâmpl[aici, ]ns[, momentan, persoana avizat[ pentru luarea acestei decizii este mediculveterinaralacestuiad[post. }ns[nuexcludemposibilitateadea fiincluse\ialtepersoane,iaracestea dac[ vom considera c[ se fac vinovate ]ntr-o oarecare m[sur[, vomac`ionaaceea\iplângerepenal[ \ipentruace\tia”,aspusinspectorul poli`ieianimalelor. FlorinGhiorghi`[asus`inutc[ieri diminea`[ a vorbit cu cei de la Poli`ia Animalelor \i c[, ]n acela\i timp,seare]nvedere\isanc`ionarea angaja`ilor de la padoc ce au aruncatcupietre\iap[]njurnali\tii prezen`i miercuri la padoc. „Am avutodiscu`iecuPoli`iaAnimalelor.Ieri(miercuri,n.r.),ne-am]ntâlnit\icuceidelaPoli`iaBoto\ani. S-a ]nceput ancheta administrativ[, cei doi angaja`i de la padoc risc[ desfacereacontractuluidemunc[”, aad[ugatFlorinGhiorghi`[.

Medicul Pancu, ap[rat de consilierul local Butnariuc }ntimpul]ncareceidelaPoli`ia Animalelorerau]npadoc,laintrarea la groapa de gunoi, consilierul localPDLLucelButnariuc,angajat alSCUrbanServ,]lap[radejur-

nali\tipemediculveterinarCristian Pancu. Acesta a blocat accesul reprezentan`ilor din mass-media ]n biroul]ncareseascundeamedicul veterinar,ca]ntr-unfinal,s[-lajute peacestas[fug[,printr-oalt[ie\ire. Butnariuc le-a cerut jurnali\tilor s[ soliciteacceptuldirectoruluiUrban Servs[intre]nbiroulundeseafla medicul veterinar. Acceptul fiind ob`inut telefonic, Cristian Pancu a considerat c[ singura explica`ie pe careopoatedaestefugapeu\adin spate,c[trema\inapecareoavea parcat[. „Am spus ce aveam de spus ieri (11 aprilie, n.r.), câinii eraubolnavi,amac`ionatcorect”,a fostr[spunsulsmulsdelamedicul veterinar]ntimpcetrânteaportiera ma\inii. Gheorghe Pricopi, directorul SC Urban Serv, sus`ine c[ angajatul Lucel Butnariuc a ac`ionat legal. „Eul-amtrimisacolos[fieadjunct de\efdeforma`ie\is[administreze depozitul de de\euri. Misiunea lui estes[opreasc[\ima\ini,intr[]n atribu`iile lui s[ restric`ioneze ma\ini.Elnuagre\it,poateamgre\it euc[nuv-amdataprobare,darnici nu mi-a`i cerut”, a afirmat GheorghePricopi.

Procurorii s-au autosesizat Procurorii din cadrul Parchetului depelâng[TribunalulBoto\anis-au autosesizat asupra evenimentelor careauavutloclapadoculdinmunicipiu.„}nleg[tur[cuevenimentelepetrecute]nnoapteade10spre11 mailapadoculPrim[rieiBoto\ani, ]n data de 12 mai Parchetul de pe lâng[TribunalulBoto\anis-aautosesizat,cauzafiindpreluat[deParchetuldepelâng[Judec[toriaBoto\ani,urmândafiefectuatecercet[ri pentruafistabilitevinov[`ia,eventual,apersoanelorimplicate]nacest eveniment, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de rele tratamente aplicateanimalelor”,adeclaratAurel Simion,purt[toruldecuvântalParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani.(PetronelaRotariu)

Poli`iaAnimalelorceredemisia luiEugen~urcanu CeidelaPoli`iaAnimalelori-ausolicitatprimaruluimunicipiului Boto\anidemitereadinfunc`iealuiEugen~urcanudinfunc`iade directoraServiciuluiPublicdeAdministrareBazeSportive\iZone deAgrement. }nurmaanchetei,ceidinCapital[austabilitc[Florin~urcanuare omareimplicare]nceeaces-a]ntâmplatlapadoculdelamarginea municipiului.Maimultdeatât,acestaafostrecalcitrantinacolaboracuinspectoriidelaPoli`iaAnimalelor. „Cândammersast[ziladumnealui]nmisiunedecercetare,domnul~urcanuaavutoatitudineofensiv[fa`[denoi.Amtransmisun faxPrim[rieiprincareamsolicitatdemitereasadinfunc`ie.A\tept[macumunr[spunsdelaPrim[rievizavidesolicitareanoastr[”,a declaratAlexandraFloare\,inspector]ncadrulPoli`ieiAnimalelor. }nap[rareasa,directorulSPABSZAsus`inec[ceidelaPoli`ia Animaleloraudatbuzna]nbirouls[u\inicinucunosclegisla`ia. „Poli`iaAnimaleloresteunONG\inuoinstitu`ieastatului.Cât decooperanttrebuias[fiu?S[m[facpre\]nfa`alor?Audatsolu`ii evazive, nimic concret, sunt pe lâng[ subiect”, a declarat Eugen ~urcanu.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

13mai2011 }nc[90derromi,repatria`idinFran`a.Unaltgrupderromi,formatdin aproximativ90depersoane,vafireadus]n`ar[dinLyon,Fran`a,aanun`at OficiulFrancezdeImigra`ie. Cas[-iconving[s[p[r[seasc[`ara,autorit[`ileleauoferitrromilorcâte300deeuroadul`ilor\icâte150deeuropentrucopii. Totu\i,sepoatecarromiis[se]ntoarc[]nFran`a,deoarececâ\tig[maimul`i banidincer\etoriepelun[:câte2.000deeuro.Lunatrecut[,unaltgrupde160 derromiaufostrepatria`idinFran`a,dup[ceaufostprin\ilacer\it.

TOPNEWS

Femeie Posturi de \efi amenin`ate g[sit[ de restructurare moart[]n cas[ Ceimaimul`iangaja`idin Finan`enuaumotives[se team[dereorganizareacare vafidemarat[]nsistem,cel maiprobabil,dinlunaiulie. «Reorganizareavizeaz[]n specialreducereanum[rului deposturipentru\efi», spunlideriidesindicat.

Descoperiremacabr[f[cut[joi]ntr-unapartament din municipiul Boto\ani, trupul unei femei, aflat ]n stare avansat[ de putrefac`ie, fiind g[sit de pompieri. Ace\tia au intrat pe geam,alerta`ideveciniicarenumaisuportau mirosuldepecasasc[rii. MinaH.,]nvârst[de61deani,locuiasingur[]ntr-unapartamentdepeAleeaAzurului. Eanuamaifostv[zut[]nvia`[]nc[dedinainteaPa\telui.Delaovreme,veciniiau]nceput s[simt[unmirosgreu,darnu\i-audatseama cearputeafi.Pentruc[situa`iase]nr[ut[`ea s-augânditc[s-arputeas[vin[delaapartamentulsituatlaetajuldoialblocului.Atunci s-auhot[râts[chemepompierii. Ajun\ilafa`alocului,angaja`iiISUauintrat pegeam.Eiaug[sitfemeie]nbuc[t[riaapartamentului. De\i trupul era ]n stare avansat[ de putrefac`ie, acesta nu prezenta semne de agresiune.Cutoateacesteapoli`i\tiiaucerut necropsiacadavruluipentrustabilireacuexactitateacauzeidecesului.(D[nu`Rotariu)

Sindicateleausolicitatlaministerca ]n cazul ]n care se vor face restructur[ri,reorganiz[ri\i]nfinaldisponibiliz[ris[se`in[contdefaptulc[]n ultimiitreianidezileauplecatoameni prin sistem prin pension[ri, transfer sauaudecedat\inuaufostangajate altepersoane]nloc.S-aajuns]nsitua`ia, spun \efii sindicali\tilor, ca dou[ persoanes[lucrezepentruatreia.|i]n `ar[situa`iaestemaidezastruoas[decâtlaBoto\ani,spunlideriidesindicat. Au plecat oamenii din sistem ]n altep[r`i\inus-aumaireangajat,posturileneocupatefiindblocate. Andrei Paramanov, liderul sindicali\tilordinDirec`iaGeneral[aFinan`elor Publice Boto\ani, sus`ine c[ ]n acestfelaufostblocatecamotreime dintre posturi. „La reorganizare am ceruts[se`in[contdeacesteposturi blocate\i,dac[]nfinal,lareorganizare, va fi nevoie s[ se disponibilizeze ]nc[personal,]nacestcazprobabilse vorconsulta\isindicatelepentrupersoanelecarevorfidisponibilizate,dup[anumitecriterii.Deocamdat[,prin reorganizare se urm[re\te reducerea num[rului\efilor,cre\tereaserviciilor totprinreducereanum[rului\efilor\i, dac[prinacestereorganiz[rifondulde salariinusediminueaz[cucelpu`in25

la sut[, cum urm[re\te Guvernul, atuncisevorfacedisponibiliz[ri.Este deundes[setaie,pentruc[]nurm[ cumaimul`ianieraun\efla25de oameni,iarcumesteun\efla7oameni”,adeclaratAndreiParamanov. Guvernan`iisper[c[prinreducerea num[ruluide\efidininstitu`iilefinanciare se va face o economie important[.Sindicateleaudiscutatcureprezentan`iiMinisteruluiFinan`elor,dela care au primit asigur[ri c[ se urm[re\tediminuareafonduluidesalarii \i,dinacestmotiv,]ntr-oprim[faz[, ceimaimul`idintreoameniicarelucreaz[]nsistemnusesimtamenin`a`i, speran`afiindu-le]nposturilevacante \i ]n t[ierea multor indemniza`iilor unoractuali\efi.

Mai mul`i angaja`i la control \i execut[ri silite AndreiParamanovamaiprecizatc[ li s-a adus la cuno\tin`[ conducerilor desindicatec[prinaceast[organizare semaiurm[re\te\isporireapersonaluluidincorpuldecontrol\i,totodat[, m[rireanum[ruluicelorcarelucreaz[

laexecutaresilit[,]ncondi`iile]ncare foartemultesociet[`ise]nchidsausunt ]nchise, din varii motive. „Se ]nchid din ini`iativa lor sau le ]nchidem noi pentruc[audatoriilabugetulstatului \ilecereminsolven`a.Lemai]nchid parteneriilorsaub[ncile\iatuncinoi avemnevoiedeoamenicares[participe la acest serviciu de insolven`[. Activitateaacrescutfoartemultpeaceast[linie”,amaimen`ionatliderul desindicatalfinan`i\tilorboto\[neni. Acestaaprecizatc[]ntr-oprim[faz[,cânds-au]nceputdiscu`iileprivind restructurareadinsistem,s-apornitcu ideeadedisponibilizareaunuianumit num[rdeangaja`i.Cânds-atrecutla analiza]nfapt,lucruriles-auschimbat. „Dac[semergeapeideeas[setaie\i peurm[s[senumere,cumsefacede regul[lanoi,laromâni,arfifostgrav afectat[activitateadindomeniulfiscal”, esteopinialideruluidesindicat. De\is-auprimitasigur[ric[reorganizarea institu`iilor fiscale nu le va aduce mari probleme celor mai mul`i dintreangaja`iisistemului,realitateava ficunoscut[abiapesteolun[saucelmult dou[,cândva]ncepeac`iuneaanun`at[de guvernan`i.(AuroraDimitriu)

Campaniededebarasarede Concurs pentru aparatur[electric[\ielectronic[ elevi organizat de

Cei care doresc s[ se debaraseze de aparatura electric[\ielectronic[vecheopotfacesâmb[t[de la ora 9.00 la 17.00. Reprezentan`ii Asocia`iei RoRec,]nparteneriatcuPrim[riaBoto\ani,ajung ]n municipiu cu campania „Locul de\eurilor nu este]ncas[.Trimite-lelaplimbare”. Astfel,ceiinteresa`ipotaduceaparaturavechela cele trei puncte de colectare, respectiv parcarea Magazinului,laColegiulNa`ionalA.T.Laurian\i laColegiulNa`ionalMihaiEminescu. La sfâr\itul zilei, ]n jurul orei 19.00, Asocia`ia vaorganiza,]nparcareaBelv,otombol[.Ceicare sevordebarasadecelpu`inunaparatvechisaupe carenu-lmaifolosesc,potcâ\tiga,printragerela sor`i, frigidere, cuptoare cu microunde \i microsistemeaudio. „DeschidereaPrim[rieilapropunereanoastr[ne bucur[ foarte mult. Rolul nostru este acela de a oferisprijinconcretautorit[`ilorlocale,dat[fiind experien`aRoRec]nmateriedecolectare\ilivrare

pompieri

sprereciclareade\eurilorelectrice\ielectronice”, a declarat Andreea Idriceanu (foto), manager comunicareRoRec.(PetronelaRotariu)

InspectoratulpentruSitua`iide Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`uluiBoto\ani]nparteneriatcu Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani \i Direc`ia Jude`ean[ pentruTineret\iSportBoto\ani organizeaz[ sâmb[t[, 14 mai 2011, etapa jude`ean[ a concursuluideprotec`iecivil[„Cuvia`a mea ap[r via`a”. Ac`iunea se va desf[\ura la Liceul cu ProgramSportivBoto\ani,cu]nceperedelaora10.00.Concursul de protec`iei civil[ „Cu via`a meaap[rvia`a”estedeschispar-

ticip[rii tuturor elevilor din ]nv[`[mântulgimnazial\iliceal, cu excep`ia elevilor din clasa a XII-a, având ca obiect ]n`elegerearolului,locului\iatribu`iilor protec`iei civile ]n România. Competi`iaaredou[probe,teoretic[\ipractic[.Prezen`ilaac`iune, reprezentan`ii DJTS vor prezenta ]n premier[ Proiectul „Tinerii voluntari ]n domeniul situa`iilordeurgen`[”,derulat]n parteneriatcuISUBoto\ani,sub egida„2011-Anuleuropeanal voluntariatului”.(D[nu`R.)


CMYK

5

13mai2011 Româniaaie\itdincrizafinanciar[.Româniaaie\itdinrecesiune,iarlasfâr\itulacesteis[pt[mâni, InstitutulNa`ionaldeStatistic[vaanun`aie\ireatehnic[dincriz[,dup[cePIB-ulaavutocre\terede aproximativ0,5lasut[]nprimultrimestru,fa`[deultimeletreilunialeanuluitrecut. INSvaprezenta ast[zidateleestimateprivindevolu`iaProdusluiInternBrutdinprimultrimestrualacestuian,anun`[ Mediafax.Pentruaie\itehnicdinrecesiune,economiaunei`[ritrebuies[]nregistrezedou[cre\tericonsecutive,]ntrimestreconsecutive.PIB-ulromânescaurcat]nprimultrimestrualanuluicuaproximativ 0,5lasut[fa`[deultimeletreilunidin2010\icu0,2lasut[fa`[deperioadasimilar[deanultrecut.

TOPNEWS

Demersurila Andrei Paramanov: «Impozitarea Ministerul valuti\tilor, preo`ilor \i maneli\tilor Finan`elor ar salva salariile bugetarilor» pentru reorganizare aFiscului boto\[nean «Activitatea ]n cadrul Conducerea Direc`iei Generale a Finan`elor Publice (DGFP) Boto\ani a propus MinisteruluiFinan`eloronou[configura`iea administra`ieifiscalelaniveldejude`.Dup[ ce de la nivel central s-a anun`at c[ se dore\te o reducere cu 30 la sut[ a num[rului administra`iilorfinanciare,directorulDGFP Boto\ani, Radu ~urcanu, a f[cut demersuri la nivel central solicitând men`inerea unora dintreadministra`iiledinjude`. „Noi avem ]n teritoriu patru administra`ii comunale \i dou[ or[\ene\ti. Desfiin`area unora dintre acestea ne-ar afecta oarecum activitatea. La unele avem \i sedii proprii. Amgânditonou[configura`ie\iamtrimis propunerealaminister,darr[mânedev[zut dac[ va fi acceptat[. Acum a\tept[m r[spuns”,adeclaratdirectorulgeneralexecutivRadu~urcanu. Dac[ liderul de sindicat al angaja`ilor din Direc`iadeFinan`esus`inec[aresemnalec[ nu vor fi operate disponibiliz[ri ]n prim[ faz[]nrândulfinan`i\tilorboto\[neni,existândposibilitateareduceriifonduluidesalarii cu cel pu`in 25 la sut[ prin alte m[suri, directorul~urcanuestecevamaiprecaut]n declara`ii. „Deocamdat[nu\timnimicdedisponibiliz[ri”,adeclarat\efulFisculuiboto\[nean. (AuroraDimitriu)

Bugetariiarfisc[patde diminuareasalariilordac[ guvernan`iiarfiimpozitato mul`imedeactivit[`icare,]n prezent,sunttrecutecu vedereadelegisla`ie.Aceste activit[`i,scoaselalumina fiscalit[`ii,arfiadusla bugetulstatuluichiarmai mul`ibanidecâtauoprit guvernan`iidinlefurileangaja`ilorsistemuluibugetar.

Opinia aceasta a fost exprimat[ de lideruldesindicatalangaja`ilorDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPubliceBoto\ani,AndreiParamanov.Acestasus`inec[sindicatulavenitcupropuneri de impozitare a anumitor activit[`i, carepân[laoraactual[aufostsc[pate, „voit sau f[r[ voie”, de impunerile legii,cadeexempluactivit[`iledinpie`eleagroalimentare\idintalciocuri. „Noi\timfoartebinecumfunc`ioneaz[\icinefunc`ioneaz[acolo.Sigur c[ nu este u\or, dar dac[ toate institu`iilestatului\i-ardamâna,arrezolvaaceast[problem[.Eu\tiuc[ace\ti valuti\ti din pia`[ func`ioneaz[ de la Revolu`ie]ncoace.|inimeninuimpoziteaz[aceast[activitate.\iesteoproblem[ a ]ntregii `[ri. Sunt lega`i to`i ]ntre ei, sunt mân[ ]n mân[, ]\i dau telefoane \i lucreaz[ mai bine decât brokeriilaobanc[sau]ntr-unsistem

organizat. Sunt priva`i simpli dar lucreaz[maibinedecâtoricealtsistem. |inunumainoiampropusimpozitarea acestei activit[`i”, a declarat AndreiParamanov,lideruldesindicatal angaja`ilorDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPubliceBoto\ani.

bisericilor nu este impozitat[ \i nu consider c[ este normal»

Reprezentantulsindicatuluifinan`i\tilor boto\[neni sus`ine ]ns[ c[ lista propunerilor care privesc activit[`ile ceartrebuiimpozitateestedestulde lung[.Peaceast[list[aufosttrecute\i activit[`ipecaremul`iletreccuvederea, considerând firesc ca nimeni s[ nuseating[deveniturileob`inutedin acestea.Exempluldat]nacestsensde lideruldesindicatestecelalBisericii. „Eu sunt cre\tin ortodox \i credincios,daractivitatea]ncadrulbisericilornuesteimpozitat[\inuconsiderc[ este normal. Este subven`ionat[ de c[trestat,preo`iisuntpl[ti`icusalarii de la bugetul statului, dar ei au activit[`iconexe\ivenituridelapersoane ter`efizice,carenusuntimpozitate,\i carenusuntneglijabile”,amaimen`ionatliderulsindicatuluifinan`i\tilor. Pe lista propunerilor de impozitare seafl[\icânt[re`ii,maneli\tiideexemplu,care\i-aucl[ditaverile,dup[cum

spune Paramanov, pe activit[`i neimpozitate,lucrucare]nstr[in[tatenuse ]ntâmpl[, chiar dac[ bugetul statului estemultmaibogatdecâtalnostru. „Sunt doi, trei autoriza`i. Eu, dac[ a\ fi \eful Fiscului, a\ pune câte un finan`ist s[ stea ]n spatele câte unui manelistdin[stacaGu`[,24din24de ore.|i-armeritaleafadincearaduce deacolo”,consider[Paramanov. Propunerilesindicatului,ca\ialealtorsindicate,aufosttransmisecuceva timp]nurm[guvernan`ilor,]ns[pân[ acumnuauavutniciunecoulanivelul deciden`ilor.(AuroraDimitriu)

Gr[dini`[ DirectorulOpri\anu«aluat pulsul»angaja`ilorprivind spart[ de ho`i comasareacu«Jude`eanul» ManagerulSpitaluluidePsihiatrie\i-aconvocatmedicii dinunitateapecareoconduce\iasisten`ii\efipentru alecerep[rerealegatde posibilacomasareaspitaluluicuceamaimareunitate medical[ajude`ului. Gabriel Opri\anu sus`ine c[ a avut aceast[]ntâlnirecureprezentan`iiangaja`ilor din unitate pentru a afla dac[ ace\tiaconsider[oportun[alipireaspitalului]ncaresunt]ngriji`ibolnaviicu afec`iunicronicedeSpitalulJude`ean. „P[rerea exprimat[ de to`i a fost aceea c[ ar fi o prostie s[ se fac[ aceast[ comasare. Chiar medicul

NicolaeVlad,careestedoctor]n\tiin`e medicale ]n domeniul psihiatric, a sus`inut c[ s-ar face o mare gre\eal[ dac[s-artrecelacomasareaspitalului nostru cu Jude`eanul, deoarece este o mare diferen`[ ]ntre ce presupune ]ngrijireabolnavuluicuafec`iunipsihice \i a bolnavilor cu boli comune”, a declarat directorul Gabriel Opri\anu. Acestasus`inec[aconvocatreprezentan`ii angaja`ilor la aceast[ ]ntâlnire dup[celideradesindicatasemnatc[ cei pe care ]i reprezint[ doresc s[ se realizeze comasarea spitalului ]n care lucreaz[cuceamaimareunitatemedical[ajude`ului. Potrivit managerului Spitalului de Psihiatrie, discu`ia cu reprezentan`ii angaja`iloraar[tatc[lideradesindicat a semnat ]n numele lor f[r[ a avea acceptulacestora.(AuroraDimitriu)

O unitate de ]nv[`[mânt primar din municipiul Boto\aniafostspart[]nnoapteademiercurispre joi,ho`iireu\inds[fureosum[debani\iaparatur[electronic[.Furtulafostdescoperitjoidiminea`[ de angaja`ii Gr[dini`ei nr. 21 de pe strada OctavOnicescu.Prinfor`areauneiu\i,ho`iiauintrat]ndou[camere,reu\inds[sustrag[600delei, ocamer[video\iunaparatdefotografiat.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[pentruastabiliautoriifurtului\irecuperareaprejudiciului.(D[nu`Rotariu)


6

13mai2011

TOPNEWS

Româniaaie\itdincrizafinanciar[.Româniaaie\itdinrecesiune,iarlasfâr\itulacesteis[pt[mâni, InstitutulNa`ionaldeStatistic[vaanun`aie\ireatehnic[dincriz[,dup[cePIB-ulaavutocre\terede aproximativ0,5lasut[]nprimultrimestru,fa`[deultimeletreilunialeanuluitrecut.INSvaprezenta ast[zidateleestimateprivindevolu`iaProdusluiInternBrutdinprimultrimestrualacestuian,anun`[ Mediafax.Pentruaie\itehnicdinrecesiune,economiaunei`[ritrebuies[]nregistrezedou[cre\tericonsecutive,]ntrimestreconsecutive.PIB-ulromânescaurcat]nprimultrimestrualanuluicuaproximativ 0,5lasut[fa`[deultimeletreilunidin2010\icu0,2lasut[fa`[deperioadasimilar[deanultrecut.

Proxenet anchetat de DIICOT dup[ ce plasa fete din Boto\ani ]n Suceava Un sucevean ]n vârst[ de 42 de ani, a fost re`inut de procurori dup[ ce ]n ultimii 3-4ani,afostproxenetulmai multortinere,printrecare\i minore, care ]\i ofereau serviciilesexuale]nhotelurile\i moteluriledeperazamunicipiuluiSuceava. Doru Silviu B]rg[uan este acuzat, de asemenea, \i c[ a vândutotân[r[unuiproxenet italian, individ care inten`ionas[oduc[pefat[]nItalia \is[opun[seprostitueze. Potrivit ofi`erilor Brig[zii deCombatereaCriminalit[`ii Organizate(BCCO)Suceava, B]rg[uaneramonitorizat]nc[ dinlunaiulieaanuluitrecut. }n perioada 2008-2011, suspectul,sus`inanchetatorii, aracolatmaimultetinerede pe raza jude`ului Suceava \i Boto\ani,pecarele-aobligat s[seprostitueze,majoritatea sumelor de bani intrând ]n buzunarelesale. Ofi`erii BCCO, sub coordonarea unui procuror din cadrulDirec`ieideInvestigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Suceava, au audiatmaimultevictime,iar dou[ dintre acestea sunt minore. Fetele au povestit c[ proxenetul le oferea \i cazare, iar partidele de sex erau

intermediate de c[tre acesta, pre`ul pentru o or[ de amor fiind]ntre100\i200delei, partideledesexavândloc]n unit[`i de cazare de pe raza municipiului Suceava sau a unorlocalit[`ilorlimitrofe. Ofi`erii BCCO Suceava sus`in, de asemenea, c[ ]n cursulluniiseptembrieaanu-

lui trecut, Doru Silviu B]rg[uanafostcooptatdec[tre un cet[`ean italian, Donato P.,carei-acerutsuceveanuluis[racolezetinerepentrua fiduse]nItalia\ifolositela prostitu`ie.B]rg[uan,searat[ ]n comunicatul anchetatorilor, a g[sit o tân[r[, ]ns[ aceasta \i-a dat seama de

inten`iile celor doi proxene`i \iarefuzats[plece]nItalia. Suspectul nu a renun`at la ideea de a racola prostituate pentru Italia \i, la ]nceputul luniioctombrie2010,ag[sit o alt[ fat[, pe care a transportat-ocuuntaxi]nlocalitatea Turnu-Severin, jude`ul Mehedin`i, unde s-a ]ntâlnit cu proxenetul italian. B]rg[uanaprimit2500deeuro delaDonatoP.,careulterior i-a spus victimei pentru ce aredegânds[oduc[]nPeninsul[,fatarefuzânds[mai mearg[ ]n Italia \i amenin`ându-l pe italian c[ dac[ nuolas[s[plece]lvadenun`a la poli`ie. De asemenea a fost f[cut[ o perchezi`ie domiciliar[ la locuin`a lui B]rg[uan. „Aufostidentificate\iridicate ]n vederea cercet[rilor dou[ telefoane mobile, dou[ carteleSIM,sumelede1.250 deeuro\i800delei,precum \imaimulte]nscrisuricuvaloare probatorie. Cercet[rile suntcontinuatepentrustabilirea ]ntregii activit[`ii infrac`ionale,identificarea\itragerea la r[spundere a tuturor participan`ilor”, precizeaz[ ]ntr-un comunicat de pres[ anchetatorii.(D.R.)

Adolescent[ lovit[deo ma\in[]n fa`a Spitalului Jude`ean O adolescent[ internat[ ]ntr-osec`iedespecialitate a Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” a fost r[nit[ u\or, joi sear[, dup[ ce a fost lovit[ de o ma\in[ ]n fa`a unit[`ii spitalice\ti. Raluca M., ]n vârst[ de 13 ani, din Dersca, a declaratpoli`i\tilorc[aie\it pe poarta spitalului s[-\i cumperecevadelamagazinuldevizavi,traversând strada pe marcajul pietonal,]ns[f[r[s[seasigure. Atunci a fost lovit[ de un autoturism taxi, marca Logan,condusdeDumitru MariusB.,]nvârst[de27 de ani din R[chi`i. Impactul nu a fost puternic, feti`asuferindleziuniu\oare.Cutoateacesteaafost dus[ la Spitalul de pediatrie pentru a fi supus[ la investiga`iiam[nun`ite.La etilotest, \oferul avea valoareazero.Cutoateacestea, taximetristul este cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iuniidev[t[marecorporal[ din culp[. (D[nu` Rotariu)

Publicitate

Publicitate

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.05.2011 - organizeaz[ licita`ie public[  PENTRU REZERVAREA LOCURILOR DISPONIBILE LA MESELEDINPIA~ACENTRAL{,astfel:

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.05.2011,ora0900-organizeaz[licita`iepublic[pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[:

-laora9.00 -pentrurezervarealocurilor disponibile la mesele destinate comercializ[riilegumelor\ifructelor dec[treagen`iieconomici;

- ]nchiriere spatii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade23.05.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i si consultarea documenta`iei se face la sediul Administra`iei Pie`ei Centralepân[ladatade25.05.2011,ora14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade26.05.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i,consultareadocumenta`iei\iachitareataxeideparticiparesefacelasediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 30.05.2011,ora14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.


7

13mai2011 Fetelelafacultate Sef[ceaca,]n2005,Vasilese]ntoarcedinAmerica]nsatuls[ucu10.000deeuro\i]mpartefiec[rui s[teancâte100deeuro.}n2007faceacela\ilucru. Dar]n2010se]ntoarcecu5.000deeuro\id[fiec[ruis[teancâte50deeuro.Ion\iGheorgheseduc

laVasile\i]l]ntreab[deceauprimitmaipu`inibani. Acestalespune: -Numaipots[v[daucâtv-amdatpân[acum pentruc[fetelemele,Andreea\iRoxisuntacumla facultate\itrebuies[leasigurcheltuielile. Dup[ceauprimitr[spunsul,Ionc[treGheorghe: -{sta]\i`inefetelelastudiipebaniino\tri.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

angaj[ri

*Vândap.2camere, Prim[verii,cap[t1,et.2, 47mp,izolattermic, G+F+P,pemijlocla soare,f.c[lduros, intabulat,f[r[ intermediari.Telefon: 0753.855.454.(G-1)

*FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCall Center,cunosc[toriai limbiiitalienelaunnivel conversa`ional,pentruun proiectdelucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:FullTime sauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuride mas[. Posibilitateaunorcâ\tigurisubstan`iale.Pute`i

v^nz[ricase/teren *Vândlocdecas[1200 mp,str.Busuiocului nr.2,Boto\ani.Telefon: 0740.148.125.(G-10)

aplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-7) *SCangajeaz[barman. Rela`iilatelefon 0741.613.142.

anun`urimediu *SCAEROTECSRL solicit[autoriza`iede mediupentruobiectivul „Ateliermonumente funeraresituat]nloc. Curte\ti,com.Curte\ti.

Contesta`iisepotdepune lasediulAPMBoto\ani dinb-dulMihaiEminescu nr.44.(2128-5)

licita`ii *SCdeConsum Tru\e\tiscoatelalicita`ie pentruvânzarebirouri (par`ial)Tru\e\ti. Licita`iavaavealocla sediulsociet[`ii]ncepând cudatadejoi 26.05.2011,apoi]n fiecarejoipân[la adjudecare.(2127-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

13mai2011

MONDEN IrinelColumbeanua fostagresatdeMonica

Teo Trandafir: «Maia m[ ajut[ s[ m[ recuperez» Revenit[]nurm[cu3 s[pt[mâni]n`ar[,dup[ maibinedetreiluni petrecutelaClinicaAKH dinViena,TeoTrandafir serecupereaz[zilniccu ajutorulfiiceisaleMaia. „Desp[r`ireadeMaiaafostcumplit[. Aveamsenza`iac[nuams[omaiv[d \im[]ntrebamdecenise]ntâmpl[nou[ acest lucru. De fiecare dat[ când o sunamm[sus`inea\i]mispuneac[totul ebine,iarabiaacumamaflatc[dup[ce terminamconversa`iase]ntrista.M-am gândit ]n acele momente c[ pentru ea trebuies[-mirevin”,aspusTeopentru emisiunea „Acces direct”. }ntrebat[ cum se simte dup[ opera`iile suferite pentruinfec`iapancreatic[\iceaabdominal[, Teo a spus: „M[ recuperez ]ncetul cu ]ncetul. La mi\c[ri m[ mai deranjeaz[peici,pecolo,daratâtatimp câtm[]ngrijescsuntbine.Nuamvoie s[iesdincas[,iarMaia,fiicamea,care este un spirit superior, m[ ajut[ s[-mi iaupastilelelatimp,s[num[ridicdin pat,]miatrageaten`ias[merg]ncet...”.

Cristi Borcea a crescut-o pe iubita lui, Alina Ac`ionarulechipeiDinamo,CristiBorcea,afost cuceritdesinceritatea\ipuritatea iubiteisale,Alina Vidican,tân[ra pentrucare\i-a p[r[sitso`iadup[ 22deanidec[snicie.

ScadaluldintreMonica\iIrinel Columbeanucontinu[.Dup[ce fosta«ScorpiedelaIzvorani»a vorbitpentruprimadat[dela divor`,printr-oscrisoaretrimis[ presei,]ncarespuneac[setemec[ via`asaeste]npericol,dincauza so`uluiei,IrinelColumbeanur[spundeacuza`iiloradusedeaceasta. Prezent]nemisiunea„Accesdirect”,milionarul de la Izvorani a spus c[ nu ar fi capabil s[ o r[neasc[peceacarei-afostso`iecinciani. „Monicaester[nit[deinterven`iilecolaboratorilor ei care o pun s[ fac[ numai prostii. Oricum, ]nclins[credc[aceaepistol[nuestescris[deea. Dece?Nupotspunec[nuestecapabil[s[scrie a\a,c[ar]nsemnas[ojignescpemamafeti`eimele,darnuapututs[scrieacelelucruripentruc[ nusuntadev[rate”,aspusIrinella„Accesdirect”. }ntrebatdac[afostunb[rbatviolentpeparcursul c[snicieicuMonicasaudac[aamenin`at-odup[ce aceastaaintentatac`iuneadedivor`,Columbeanua spus:„Nuamamenin`at-ocunimic,dari-amf[cut ni\terecomand[ri.Eajoac[dup[unscenariuprost scris,bachiarhilar.(...)}ntr-adev[raufostactede violen`[ ]n c[snicia noastr[, iar eu, Irinel Columbeanu,amfostvictima.Seputeauvedeaurmele\i adouazi,darnuamspusnimic,ofemeiemaizgâriesaulove\te]nanumitemomente”. Milionarularecunoscutc[aextrasbanidinconturileviitoareifosteso`ii,pentrua-idepunepeun cardalfiiceisale,Irina. „Nu-imaiplânge`idemil[Monic[iEofemeie

MirceaBadea:«Vreauvacan`[Numaipotcunerviicapului». Prezentatorulemisiunii«}ngurapresei»treceprintr-operioad[stresant[. MirceaBadeam[rturise\tec[esteextremdenervos\iarenevoiedecâteva zileliberepentruaserelaxa. „Vreauvacan`[[[[[Vreaus[plec.Unweekend,os[pt[mân[,olun[,]ntr-unora\s[vizitez,pemun`is[mi\un,prin peisajsaupeoplaj[s[zac.Num-amhot[rât,darnicinuconteaz[.Numai potcunerviicapului”scrieBadeapebloguls[u.

tân[r[,frumoas[,de\teapt[\ipoates[munceasc[. Euos[oajutpeIrina\ideaceeam-amapropiat deea.AmretrasbanidincontulMonic[i,echivalentula20.000lei,banipecarei-ampuspecardul Irinei,pentruaaveacuces[-\icumperepastile,ca s[-\ivindecer[nilepecareile-aprovocatmama”, aad[ugatColumbeanu.

„Practic,euamcrescutopeAlina.Sinceritatea\i puritatea ei m-au atras. Nu m-am schimbat ]ns[ deloc, deoarece nu sunt ]ndr[gostit de o zi, dou[, ci de 8 ani. Planuri de nunt[ nu ne facem. Momentan, a\tept s[ se pronun`e divor`ul, iar nunta, dac[vafiuna,vaavealoc aici, ]n România”, a declarat Cristi Borcea ]n emisiunea„AgentulVIP”. }ntrebat cum au reac`ionat cei trei copii ai s[i când au aflat c[ nu mai formeaz[ un cuplu cu mamalor,Borceaaspus:

„Afostunmomentgreu. Am vorbit mai ]ntâi cu fiul cel mare, care a ]n`eles, apoi  le-am spus gemenilor.Micu`ii]n`eleg maigreu\ideaceeavoifi mai mult al[turi de ei. O s[-i iubesc \i o s[-i ajut toat[via`a”.

Evenimente de Botosani nr.1874  
Evenimente de Botosani nr.1874  

Ziarul orasului tau!

Advertisement