Page 1

CMYK

MinistrulCsekesetemedefraud[ ]nspitale\icabinetemedicale EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 5

Treipersoane r[nite]ntr-un accidentla Cucuteni Pag. 3

AnulVII•nr.86(1868)•Joi,5mai2011•8pagini

Salariile profesorilor, t[iate din nou Cadreledidacticeboto\[nenevorprimi salariidiminuatecu33lasut[.Magistra`iaiCur`iiConstitu`ionaleaurespins, ]nunanimitatedevoturi,obiec`iile Opozi`ieidepuseatâtpeLegeaCodului deDialogSocial,cât\ipelegeacareplafoneaz[salariiledasc[lilor]n2011. Pagina 5

Speran`a Spitalului Jude`eanst[ ]ntr-unplan deconformare Pagina 4


2

5mai2011 Unromânamurit]ntr-unaccident,]nItalia.Uncet[`eanromân,]nvârst[de41de ani,\i-apierdutvia`a]ntr-unaccidentrutierceaavutlocmar`inoapteapeoautostrad[ dinItalia.Ma\ina]ncareseaflaromânulafostlovit[deuncamioncetransportacombustibil.Accidentulaavutlocpeautostrad[]ndreptullocalit[`iiAttigliano.B[rbatulde na`ionalitateromân[apierdutcontrolulvolanului\iaintratpecontrasens\i,astfel,s-a izbitdecamion.Coliziuneaafostunaputernic[,românulpierzându-\ivia`apeloc. Autorit[`ileitalieneaudeschisoanchet[pentruastabiliexactcauzaaccidentului.

TOPNEWS

Ambulan`a va fi finan`at[ mai bine ]n Boto\ani ServiciulJude`ean deAmbulan`[va câ\tigabani]nplus ]nurmaschimb[rii criteriilordefinan`are.Celpu`inasta sus`inemediculRodicaHu`uleac,\efa CaseiJude`enede Asigur[rideS[n[tate(CJAS). „Nu va fi un plus substan`ial,darvafifinan`at[unpic maibineca]nprezent”,spune Rodica Hu`uleac referitor la felul cum va fi pl[tit ServiciulJude`eandeAmbulan`[ Boto\ani pentru serviciile prestate,dup[semnareacontractuluidiniunie. |efaCaseiJude`enedeAsigur[ri de S[n[tate sus`ine c[ ]nprezentSJAestefinan`at[ pe solicit[ri \i pe transport,

`inându-se cont \i de starea drumurilor pe care le are de parcurs pân[ la domiciliul solicitantului.Diniunieplata

F[r[ ap[ dou[ zile Vineri \i sâmb[t[ vor fi zile de calvar pentru cei din localit[`ile Boto\ani, Dorohoi, Bucecea, Fl[mânzi \i localit[`ile limitrofe pentru c[ apa de la robinete va fi ]ntrerupt[,oameniifiindsf[tui`i s[-\i fac[ provizii. Reprezentan`ii societ[`ii Nova ApaservSAauanun`atc[SC PASSAVANT ROEDIGER, contractorul care execut[ ]n cadrul programului ISPA reabilitarea sta`iilor de tratareBucecea\iC[t[m[r[\ti,a solicitat oprirea general[ a sistemului de alimentare cu ap[ Bucecea - Dorohoi Boto\ani]nperioada6-7mai 2011.Oprireavafif[cut[]n vederea efectu[rii unor lucr[ri ]n cadrul celor dou[ sta`ii, astfel de vineri ora 08.00 pân[ sâmb[t[ ora 12.00 se va sista furnizarea apei ]n localit[`ile Boto\ani, Dorohoi, Bucecea, \i Fl[mânzi. Totodat[ reprezentan`ii societ[`ii au `inut s[ precizezec[datorit[configu-

ra`iei terenului ]n zonele de distribu`ie atât ]ncetarea furniz[riicât\ireluareaacesteia va fi resim`it[ diferen`iat de consumatori, astfel consumatorii din zonele joase ale ora\ului situa`i la nivelele inferioare ale blocurilor vor sim`i lipsa presiunii vineri dup[ ora 08.00 iar consumatoriisitua`i]nzonele]nalteale ora\ului\ilaetajelesuperioarevorsim`ilipsapresiunii\i sâmb[t[dup[ora12.00. „Men`ion[m de asemenea c[, din cauza ]ntreruperii func`ion[riisistemuluidealimentare,precum\ivechimii conductelordeaduc`iune/distribu`ie, este posibil ca temporar, turbiditatea apei s[ ]nregistrezevaloripestelimitele normale, situa`ie pentru care ne cerem scuze \i solicit[m ]n`elegere din partea beneficiarilor serviciilor noastre”,amen`ionatC[t[lina |alg[u, \ef Birou Comunicare al Nova Apaserv SA. (D[nu`Rotariu)

acestuiserviciuvasuferimodific[ri,treptat,plataurmând s[ se fac[ ]n func`ie de num[rul locuitorilor fiec[rui

jude`. „Acum sunt pl[ti`i la nivel mediu, comparativ cu celelaltejude`eale`[rii.Vor câ\tigaceva]nplus\iastaar trebui s[ mul`umeasc[. Dar se \tie cum e, cum s-ar face tot nu s-ar mul`umi pe toat[ lumea. ]ntotdeauna apar \i nemul`umiri. Eu zic c[ va fi un sistem echitabil de distribuireafondurilorpentruserviciile de ambulan`[”, a declarat \efa institu`iei boto\[nene de asigur[ri de s[n[tate. Dinacestanvorfistabilite plafoane maxime \i minime de 37 lei \i 23,5 lei per cap delocuitor,]nfunc`iedenum[ruldelocuitoridinfiecare jude`.Potrivitcelordeclarate de pre\edinta Hu`uleac, Boto\aniul se va num[ra printrecele20dejude`ecare voraveabugetulsuplimentat cu ]ntre 5 la sut[ \i  39 la sut[. Corec`iile se vor realiza,e\alonat, peodurat[de 3ani.(AuroraDimitriu)

Onou[ premier[ laTeatrul Vasilache, duminic[ Cei mici, al[turi de p[rin`i,suntinvita`ilapiesa „La circ”. Regia spectacoluluiestesemnat[deactorii actorii Florin Iftode \i Claudiu G[l[`ean. Ace\tia sus`in c[ ideea pentru pies[ afosturmareadezam[girii dup[vizionareaunuispectacol de circ la Boto\ani. Spectacolul va fi de la ora 11.00 \i 12.30 \i se adreseaz[ copiilor cu vârste cuprinse ]ntre patru \i opt ani.„Ideeami-avenitdela acel circ care a poposit la Boto\ani nu demult \i care nu mi-a pl[cut absolut deloc. Practic, e o alternativ[laceeaceamv[zut”,a declarat Florin Iftode. Bugetulalocatpentruregie, scenariu, scenografie \i muzic[seridic[la7.000de lei,]ns[actorulaapreciatc[ suma va fi recuperat[ din vânzarea biletelor. Pre`ul unui bilet este de 10 lei. (P.R.)

Zecideblocuri r[masef[r[ap[de lucr[rilelamall Miercuriobun[partedinmunicipiul Boto\ani a r[mas f[r[ ap[ dup[ ce ]n timpul lucr[rilor din zona mall-ului a fost avariat[ o magistral[ ce alimenta mai multe cartiere. Reprezentan`ii societ[`ii Nova Apaserv SA au precizat c[ apaafost]ntrerupt[dup[ce]ntimpullucr[rilordeconstruc`iiexecutate ]n zona Complexului Mall BancPostafostgravavariat[magistraladetransport\idistribu`iea ora\ului. }n consecin`[ a fost necesar[ oprireadeurgen`[aapei,fiindafecta`iboto\[neniidinblocurilesituate pestr[zileIndependen`ei\iS[venilor \i locuin`ele din zona str[zilor Tudor Vladimirescu, Popa |apc[, Ion Pillat, Dobrogeanu Gherea, I.C.Br[tianu,IuliuManiu,Victoriei, A.S. Pu\kin, Petru Rare\ \i IonCreang[. De asemenea, din cauza opririi aliment[riicuap[azoneirespec-

tives-a]nregistrat\iosc[dereaa presiunii apei la robinete ]n toat[ zona de joas[ presiune, respectiv Calea Na`ional[, Grivi`a \i }mp[ratTraian.Dincauzagravit[`ii avariei lucr[rile de interven`ie au

durat aproximativ opt ore, reprezentan`ii SC Nova Apasev SA declarând c[ ]n jurul orei 18.00 alimentareacuap[azonelorafectate]ncepuses[revin[lanormal. (D[nu`Rotariu)


3

5mai2011 48devame\i\ipoli`i\tidefrontier[pu\i]nlibertate.Judec[toriidela}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ieau decisieri,calotulde48devame\i\ipoli`i\tidefrontier[delaVamaSiret,]ntrecare\i\efulAurelAnea, acuza`idecorup`ie,s[fiejudeca`i]nstaredelibertate. Oameniilegiinuvorsc[pa]ns[deobliga`ii.Magistra`iileauimpusinterdic`iadeap[r[si`ara,dar\iobliga`iadeaseprezentalafiecaretermendejudecat[.}nacestdosar aufosttrimi\i]njudecat[pentruluare\idaredemit[]nform[continuat[,precum\ipentruconstituire\iaderare laungrupinfrac`ionalorganizat,66devame\i\ipoli`i\tidefrontier[,dintrecare48]nstaredearestpreventiv. }naceea\icauz[,aumaifosttrimi\i]nfa`ajudec[torilor\i17agen`idepoli`iedefrontier[,]nstaredelibertate.

ESEN~IAL

Salariile profesorilor, t[iate din nou demarate.Adoptarealegiineva]ntoarce ]ntimp\ivomajungelanivelulanului 2007-2008”,aspusliderulSIP.

Cadreledidacticeboto\[nenevorprimisalariidiminuatecu33lasut[.Magistra`iaiCur`iiConstitu`ionaleaurespins,]nunanimitatedevoturi,obiec`iile Opozi`ieidepuseatâtpe LegeaCoduluideDialog Social,cât\ipelegeacare plafoneaz[salariiledasc[lilor]n2011. Reprezentan`ii CCR au declarat cele dou[ legi constitu`ionale. Astfel, cele dou[ acte normative vor merge la promulgare,lapre\edinteleTraianB[sescu. Magistra`ii Cur`ii Constitu`ionale au dezb[tut, miercuri, sesiz[rile Opozi`iei cu privire la legea Codului de Dialog Social\iLegeasalariz[riiprofesorilor]n 2011,asuprac[roraGuvernul\i-aangajatr[spunderea.

Salariile din mai t[iate dup[ trei zile de la publicarea Legii ]n M.O. ParlamentariiPSD\iceidelaPNLau contestat atât procedura de adoptare a celordou[actenormative,cât\iaspecte defond.„A\tept[mcuinteresdeciziape care Curtea Constitu`ional[ o va lua ]n leg[tur[culegeasalariz[rii.Sper[m]ntroamânareaintr[rii]nvigoare,pentrua

Procese pentru salariile pl[tite cu ]ntârziere

mai putea beneficia de major[rile salariale.Amrevenilaunsalariudin2007, ]n condi`iile ]n care s-a t[iat al 13-lea salariu,ajutorulpentruc[r`i,salariulde merit,dar\ialtesporuri.Problemeledin ]nv[`[mântpesalarizares-arrezolvaprin regândirea grilei de salarizare \i o lege unic[desalarizarecares[nuduc[ladiscrepan`emari”,adeclaratLiviuAxinte, liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt (LSI). Având ]n vedere c[ reprezentan`ii Cur`iiConstitu`ionale\i-auspusp[rerea asupralegalit[`iiacesteilegiasumatede Guvern, actul normativ nu se aplic[. Func`iededatalacarevaintra]nvigoarelegea,dac[vatrecedetoateetapele, ]nmodnormalvaintra]nvigoarelatrei

zile de la data public[rii ]n Monitorul Oficial.

«Adoptarea legii ne va ]ntoarce ]n timp» Deciziadeieriluat[deCurteaConstitu`ional[eraanticipat[deMaria~iprigan, liderul Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar(SIP).Aceastasus`inec[ olegeasalariz[riicorectepentrucadrele didactice ar trebui s[ cuprind[ toate drepturile câ\tigate ]n urma proceselor demarate]ninstan`[. „|timdeja,ne-amobi\nuitdejac[cei dinGuvernce]\ipropuns[realizezepun pân[laurm[]npractic[,ceidinopozi`ie nereu\ind s[ se impun[ prin ac`iunile

Treipersoaner[nite]ntr-un accidentlaCucuteni Miercuri diminea`[, trei b[rba`iauajunslaspitaldup[ce ma\ina ]n care se aflau a fost implicat[ ]ntr-un accident rutier pe DN 29D pe raza localit[`ii Cucuteni, comuna Durne\ti. Evenimentulaavut]njurulorei 08.00,PetruC.,]nvârst[de56 de ani din localitatea N[vodari, jude`ulConstan`aseaflalavolanul unui Opel Vectra, cu el ]n ma\ina mai aflându-se Marcel P., ]n vârst[ de 56 de ani din localitateaCucuteni\iMihaiT., de51deanidinDurne\ti. Pe fondul vitezei \oferul ma\inii pierde controlul ma\inii ]ntr-o curb[ periculoas[, ajungând cu ma\ina ]ntr-un pom de pemargineadrumului.Impactul a fost atât de puternic ]ncât Marcel P. a r[mas ]ncarcerat. Imediat la fa`a locului au mers atât pompierii, cât \i poli`i\tii dinlocalitate\imaimulteambulan`e. Pân[ au ajuns pompierii persoana ]ncarcerat[ a fost scoas[ din ma\in[ de poli`i\ti \i \oferii ce treceau prin zon[. To`i trei

b[rba`iaufostprelua`ideambulan`e\idu\ilaSpitalulJude`ean deUrgen`[„Mavromati”. Pentrucunuapututfitestat\oferuluiis-auprelevatprobebio-

logicedesângelaspital.Poli`i\tii continu[ cercet[rile ]n acest caz pentru stabilirea tuturor circumstan`elor ]n care s-a petrecut accidentul.(D[nu`Rotariu)

Pentru c[ au primit salariile cu ]ntârziere,sindicateledineduca`ieaudeschis un proces ]mpotriva ordonatorilor de creditecareau]ntârziatcutreis[pt[mâni plata salariilor aferente lunii februarie. Profesoriicerdesp[gubirimaterialecare voracopericele12ziledeprotestcare nu vor fi pl[tite. „Salariile pentru luna februarietrebuiauachitatepe8martie, ori profesorii le-au ]ncasat abia pe 25 martie. Pentru aceast[ perioad[ trebuie pl[tite penalit[`i la zi. Am chemat ]n judecat[ordonatoriidecreditecarevor trebuis[r[spund[pentru]ntârziere”,a spusMaria~iprigan,liderulSIP. }n instan`[, cele dou[ sindicate din educa`ia boto\[nean[ au solicitat daune morale]nvaloaredeunsalariu.„Procesele pe care le avem pentru ]ntârzierea pl[`iisalariilorpentrulunafebruarie,vor ajunge]nfa`acompletuluidejudecat[]n luna iunie. Atunci vom vedea dac[ neamsus`inutbinecauzasaunu,nevom prezenta argumentele care s[ ne dea câ\tigdecauz[.Practic,refuzulcolegilorno\trideaintralaoreafostdatorat nerespect[riitermenuluideplat[asalariilor”,adeclaratLiviuAxinte. Procesele au fost deschise pentru cadrele didactice din unit[`ile din municipiuBoto\ani.(PetronelaRotariu)

}mb[trânire artificial[ pentru g[sirea unei persoane disp[rute Caz]npremier[pentrupoli`i\tii boto\[neni, pentru g[sirea unei persoane date disp[rute dup[ mai bine de un deceniu, folosindu-se unprogramspecialde]mb[trânire artificial[,]nvedereaob`ineriiunei imaginicâtmaiapropiatedefizionomiaactual[apersoanei. }n prezent, b[rbatul are 27 de ani,]ns[adisp[rutdeladomiciliu ]n urm[ cu mai bine de 13 ani. DorinNichitadomiciliat]nora\ul S[veni, ]n ziua de 18.02.1998, a plecatdela\coalageneral[dinlocalitate,undeeraelev,\inuamai revenit acas[ pân[ ]n prezent. }n datade14.12.2010lucr[toriiPoli`ieiora\uluiS[veni,aufostsesiza`i de c[tre mama celui disp[rut Nichita|tefania,]nleg[tur[cudispari`ia.Pentrua-iajuta]nacestcaz poli`i\tiidelaS[veniaucerutajutorulcolegilordelaBoto\ani. „}ntrucât familia a reclamat dispari`iaabia]nlunadecembrie2010, speciali\tiicriminali\ti,prinprocedeul]mb[trâniriifacialedigitale,au realizatofotografiecusemnalmenteleprobabileactualealeb[rbatului disp[rutfolosindu-sedeofotografie real[ a b[rbatului, la vârsta de 14 ani”,adeclaratinspectorprincipal

DanielaDarea,purt[toruldecuvânt alIPJBoto\ani. SemnalmenteleluiDorinNichita la data dispari`iei erau ]n[l`ime 1.40-1,50m, aproxiamtiv 45 kg, p[r blod, tuns scurt, ochi c[prui, fa`a rotund[ (cu pistrui), ten deschislaculoare.Semneparticulare, ocicatricedecircadoicentimetri deasupra arcadei ochiului stâng. Oricinepoatefurnizarela`iicuprivire la acest tân[r este rugat s[ anun`eceamaiapropiat[unitatede poli`iesaus[apelezenum[rulgratuit112.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

5mai2011

TOPNEWS

Peste200depersoanefigureaz[laoadres[dinSlobozia.Maimulteimobile\ilocuitoriiacestora, peste200depersoane,figureaz[laaceea\iadres[dinSlobozia,potrivitRealitatea.net. StradaGeneral Magheru,nr.77,dincartierulBoraestelocul]ncarestaufo\tiiangaja`iaiIAS-uluice\i-auau cump[ratlocuin`eledeserviciu.Laaceast[adres[afost,pân[]n1989,fostulIASlocal,iarceicare \i-auachizi`ionatlocuin`eledeserviciu,nuaubeneficiat\ideschimbareaadresei,maialesc[autorit[`iledinSloboziaauaflatdespreaceast[problem[abiaanultrecut.Cudificult[`is-auconfruntat,de-a lungulanilor,\iserviciuldeambulan`[,Poli`iasaupo\ta\ii,carenu\tiaulacelocatartrebuies[ajung[.

Speran`a Spitalului Jude`ean st[ ]ntr-un plan de conformare }ncepecursaspitalelorpentru]ncadrarea ]ncategoriilestabilite deMinisterulS[n[t[`ii.|efaCaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tateconsider[c[ nuartrebuiabandonat[luptapentru SpitalulJude`ean,c[ ]nc[semaipoate facecevapentrusalvareaacesteiunit[`i. }ncepânddeast[zi,pân[pe9 mai, Direc`ia de S[n[tate Public[vaanalizasolicit[rilespitalelorjude`uluipentru]ncadrarea]nunadincelecincicategoriistabilitedeMinisterulS[n[- t[`ii.Ieri,urmas[sefinalizeze depunerea dosarelor de c[tre spitalelejude`ului.|ireprezentan`ii Spitalului Jude`ean au depus documenta`ia cu fi\a de autoevaluare, de\i unitatea nu ]ndepline\te]nmomentuldefa`[condi`iilede]ncadrare]nnici unadincelecincicategorii. „Dosarelevorfianalizatede ocomisiedincadrulDSP,vom trimiterezultatelelaMinisterul S[n[t[`ii\iapoivoma\teptas[ vedem ce se hot[r[\te la acel

nivel”, a declarat Lidia Onofrei,purt[tordecuvântalDSP Boto\ani.

«Nu s-au gândit la pacien`i» }nceprive\te\anselecaSpitalulJude`eans[fiefinan`at]n continuare de institu`ia de asigur[rides[n[tate\is[ob`in[o ]ncadrare]nunadincategoriile stabilitedeminister,pre\edinta

CaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tate spune c[ s-ar putea ]ntocmiunplandeconformare pentru unitatea medical[, dar carepân[laurm[ajungetotla votulconsilierilorjude`eni. „Ministerulaprecizatc[acoloundenusunt]ndepliniteunelecriteriide]ncadraresepoate ]ntocmiunplandeconformare, cu termene \i responsabilit[`i precise, dar asta ar ]nsemna pân[ la urm[ tot angajamentul

vot[rii ]n Consiliul Jude`ean a comas[rii spitalelor. A\a cum este acum, soarta Spitalului Jude`eanestechiarsumbr[.Ise va aloca probabil o finan`are foarte mic[, sub nivelul unui spitaldecategoriaaV-a,\iasta ]nseamn[c[nuvasupravie`ui. Nu\tiuces[spun,darastase ]ntâmpl[cândsevoteaz[numai cu gândul la interese proprii. Nu s-au gândit la pacien`i. La Vaslui, de exemplu, pre\edintele Consiliului Jude`ean este PSD-ist,majoritateaestesocial democrat[,dars-avotatcomasareapentrucajude`uls[aib[ spitaljude`ean”,aspusRodica Hu`uleac, pre\edinta CAS Boto\ani. MinisterulS[n[t[`iipermiteo clasificare provizorie, pân[ pe 31 decembrie 2011, pentru aceleunit[`icare,de\inu]ndeplinesc]nacestmomenttotalitateacriteriilorminimedeclasificare, se pot angaja ]ntr-un procesdeconformarelaaceste cerin`e. Pre\edintaCASBoto\anispunec[acumnuner[mânedecât s[ a\tept[m normele metodologicedeaplicareaactuluinormativ\iprobabilc[pân[laurm[ consilierii jude`eni vor solicita singuris[serevin[asupravotuluiprivindcomasarea,dac[ministerullevamaipermiteacest lucru.(AuroraDimitriu)

Goana dup[ posturi a profesorilor afecta`i de restrângeri de activitate }nceputuls[pt[mâniiviitoareva aduce primele \edin`e de ocupare de posturi ]n sistemul educa`ional boto\[nean,pentruanul\colarviitor.Pe9\i10maisuntprogramate\edin`elepentrucei417detitulariaisistemuluiceaufostafecta`i depretransfer\irestrângerideactivitate. „Am cerut Inspectoratului |colarca]nprimazis[intre]n\edin`[profesorii.Pentruc[oparte dintre]nv[`[tori\ieducatorivors[ treac[ profesori. }ns[, 2011 este primulan]ncareprofesoriivors[ devin[]nv[`[tori.Pân[acums-au b[tuts[fieprofesori,iaracums-au r[zgândit”,adeclaratLiviuAxinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt Boto\ani. Cele mai multeproblemesunt]nregistratela ceideladisciplineletehnice,respectivmai\tri.Liderulsindicalnu exclude varianta \omajului pentru unii afecta`i de aceste restrângeri deactivitate.„Exist[\iposibilitatea \omajului la aceste categorii. Dac[nusepoaterezolvarestrângereadeactivitateanulacesta,persoana respectiv[ r[mâne titular al sistemului un an de zile. }n acest timp i se va da posibilitatea de deta\are pe un post de necalificat \i,eventual,laanul,prinapari`ia unuipost,vaaveaprioritates[]l ocupe”,amen`ionatLiviuAxinte. Posturilecevorr[mâneliberedup[ aceste \edin`e se vor reg[si ]n etapeleviitoare.(P.Rotariu)

Proiect european pentru copii cu dizabilit[`i

Donatoriidesângeprimesc]n continuarebonurivalorice CentruldeTransfuzie Sanguin[Boto\aniare nevoiededonatoricu sângeRhnegativ.}n speciallagrupelede sângeBIII\iABIV centruleste]ncriz[. „Cererea este mare ]n special pentru sânge cu Rh negativ, unde g[simmaigreudonatori.S-aajuns laomediede20dedonatoripezi, ceea ce ]nseamn[ ceva mai bine fa`[deanultrecut,darcerereaspitalelor este mai mare fa`[ de cât recolt[m”, a declarat Parascheva Temneanu,directorulCentruluide Transfuzie Sanguin[. Aceasta mai men`ioneaz[c[de\ip[reas[se]nregistrezeocriz[abonurilorvaloricecucaresuntrecompensa`idonatorii,acestebonuris-audatf[r[

]ntrerupere\isevoracorda]ncontinuare. „Chiar dac[ mai ]nregistr[mdatoriilaachizi`ionareaacestorbonurivalorice,donatoriinuau avut\inuvoraveadesuferit”,a mai precizat \efa Centrului de TransfuzieSanguin[Boto\ani. Potrivit acesteia, donatorii nu saumai]ngr[m[ditlacentru]nainte \idup[Pa\ti,a\acumf[ceau]nal`i ani. Ba chiar s-a ]nregistrat o sc[dere inexplicabil[, ]n aceast[ perioad[, la num[rul de donatori. Bonurile valorice sunt practic singurarecompens[pecareoprime\teundonatordesânge,pentruc[ de ziua liber[ la care au dreptul suntpu`inicarebeneficiaz[. }nspecialceidinsectorulbugetar ]\iiauliber]nziua]ncaredoneaz[ sânge, ]n sectorul privat patronii fiind mai greu de convins s[ le acordeliberangaja`ilordup[donare.(AuroraDimitriu)

Asocia`ia„Ideipentruviitor”din Bucure\ti ]n colaborare cu Consiliul Jude`ean Boto\ani au lansat miercuriProiectul„Educa`iainclusiv[-prioritateregional[”,ceeste finan`at prin Fondul Social European,ProgramulOpera`ionalSectorial pentru Dezvoltarea ResurselorUmane.Proiectulvafiderulatpeoperioad[dedoianidezile ]noptjude`eprintreBoto\ani,Suceava, Prahova, Bac[u, Neam`, Ia\i,Vaslui\iVrancea.Beneficiarii acestui proiect sunt copii cu dizabilit[`i, urm[rindu-se ca cei care]iau]n]ngrijires[aib[parte deopreg[tire]nvedereaintegr[rii socialepetermenlunglaprogramul\colaracopiilor,prinutilizareaunorsolu`iieduca`ionalealternative.„Timpulacestorcopiieste ocupat foarte mult de terapii de jocuriprecise\idemulteoriuit[s[ sejoace.Noi]ncerc[ms[form[m oamenicares[aib[grij[deeitocmaidinacestpunctdevedere.S[ participelaexcursii,s[picteze,pur \isimplus[sejoace”,aprecizat Constantin Cernea, managerul proiectului.Valoareatotal[aproiectului dep[\e\te 15 milioane de lei.(D.R.)


CMYK

5

5mai2011 Fo\tiide`inu`ipoliticivorprimidaunepentrufiecareandedeten`ie.PlenulSenatuluia adoptatunproiectdelegealmaimultordeputa`iPNLprincarefo\tiide`inu`ipoliticivor primidesp[gubiri]nvaloarede24.000deeuropentrufiecareandecondamnareefectuat. Acestecompensa`iib[ne\tiurmeaz[s[fieacordateoric[reipersoanecareasuferitcondamn[ricucaracterpolitic]nperioada6martie1945-22decembrie1989saucareau f[cutobiectulunorm[suriadministrativecucaracterpolitic,precum\idup[decesulacesteipersoanemo\tenitorilorsauso`ului,printr-osolicitarec[treinstan`acompetent[.

TOPNEWS

Ministrul Cseke se teme de fraud[ ]n spitale \i cabinete medicale Toatespitalelejude`uluivorfiverificatedinnoudereprezentan`iiCaseiJude`enedeAsigur[ri deS[n[tate,laraport[riledeservicii. Astadup[ceministrulS[n[t[`iis-a ar[tatsuspicios]n privin`acorectitudiniiraport[riiserviciilorefectuate. Aceea\isuspiciune se]ndreapt[\ispre cabinetelemedicilor defamilie. Conducerea Ministerului S[n[t[`ii are b[nuieli c[ spitalele ar raporta servicii neefectuate \i care sunt pl[tite de Casa de Asigur[ri de S[n[tate. De aceea s-a dispus unamplucontrollafurnizorii deservicii,atâtspitale,cât\i cabinete medicale, ale c[rui rezultatevorficomunicatela nivelcentralpân[pe20mai. „}n ultima perioad[, exist[ mai multe suspiciuni privind decontarea unor servicii medicale de c[tre unele spitale sau cabinete medicale, f[r[ caacesteas[fieefectuate,iar Casa Na`ional[ de Asigur[ri deS[n[tateesteinstitu`iaca-

re are obliga`ia de a urm[ri colectarea \i folosirea eficient[ a Fondului Na`ional Unic de Asigur[ri de S[n[tate”,searat[]ncomunicatul MinisteruluiS[n[t[`ii. RodicaHu`uleac,pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tate,sus`inec[]n jude`s-auf[cut\ipân[acum astfel de controale, ]n urma c[roras-au\ig[sitsitua`iide carevorbescceidinminister. „Noiamg[sitpacien`icare figuraucainterna`i\icarede

faptseplimbaupenu\tiuunde.EstecazuldelaGuranda, darammaig[sit\ilaunalt spital un caz de acest fel, pacient care figura internat, dar nu era ]n spital. |i controalesefac]ncontinuare”,a declarat pre\edinta CJAS Boto\ani. Situa`ii]ncareaufostraportate servicii pe care unit[`ile medicalenule-auefectuatau fost ]nregistrate atât ]n anul curent,  cât \i ]n anii trecu`i. MinistrulCsekeAttilaaaten-

`ionatcainstitu`iadeasigur[ri de s[n[tate s[ sesizeze institu`iileabilitate]ncazul]ncare vor descoperi nereguli de la prevederilelegalesaufraud[ri alesistemuluisanitar. „Noiastaamf[cutdefiecaredat[cândamconstatatabateridelalegisla`ie.S-auf[cut sesiz[ri penale, am informat \iConsiliulJude`eansauconsiliile locale ]n administrarea c[rora se afl[ spitalele”, a mai precizat \efa CAS Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Proiecteduca`ional-«Evia`amea,EUdecid» }n cadrul Grupului |colar „DemosteneBotez”Tru\e\tisedesf[\oar[proiectulantidrog-„Evia`a mea, Eu decid”, ]nscris la Concursul Na`ional de proiecte antidrog-}mpreun[,proiectcareademaratpe30martie\isevafinaliza pe15mai2011.Elafostconceput depatruelevidinclasaaIX-a,respectivaX-a:Ancu`aAilenei,Prisacariu Alina, Melinte Andreea, TudosaVladsub]ndrumareaprofesorului psiholog Fecioru CantemirDaniela.Activit[`iledincadrul acestuiproiectaulabaz[educa`ia nonformal[\ipromovareavoluntariatului ]n rândul tinerilor. Câteva activit[`idesf[\uratesau]ncursde desf[\urare sunt: „Cafeneaua public[” (dezbatere ]ntre profesori, elevi, p[rin`i \i autorit[`i locale), „Biblioteca Vie” (cu participarea unui reprezentant CPECA Boto\ani),„Suntvoluntar,m[implic”, FLASHMOB, „Fii con\tient, nu

dependent” (concurs pe clase) \i PhotoVoice. Activitatea de un mareimpactafostTrainingulantidrog - Sunt voluntar m[ implic, desf[\uratde9voluntaricuparticipareaa45deelevidintotGrupul |colar, cu structurile sale. Ei eu fost]mp[r`i`i]ntreiatelieredelucru.Voluntariiaudesf[\urattraining-ul, informându-i pe participan`i despre consecin`ele negative aleconsumuluidetutun,alcool\i etnobotanice, implicându-i ]n dezbateri, studii de caz, vizion[ri de filmule`e, lucrul pe grupe, toate pres[ratecuexerci`iideenergizare careauavutmenireadeadinamiza activit[`ilepropuse.Ocontribu`ie major[larealizareaactivit[`ilorau avut-o implicarea activ[ a d-nului director,prof.IonelDoncil[,adnei consilier educativ, prof. C[t[- linaAdochi`i\iaprofesorilordirigin`i din toate \colile Grupului |colar.(P.R.)

Speria`i de «focuri de arm[» Panic[]nrândulboto\[nenilor,speria`iieride„focurile de arm[” ce se puteau auzi]nzonaParculuiMihai Eminescu \i zona Stadion. Alarma`i,cet[`eniiauapelat serviciul112pentruaanun`a situa`ia din ora\. Reprezentan`iimunicipalit[`iisus`in c[ nu este vorba despre niciunatac,zgomotulfiind produs de dou[ dispozitive pentru alungarea ciorilor. Costul celor dou[ dispozitiveafostde5.200delei. „Zgomotul a fost unul puternic. La Stadion acesta seauzeapân[]nzonaIRE. Nu trage nimeni focuri de arm[.Aufostapelurila112 c[setragecuarma.Nueste nimicdeacestgen.Aufost achizi`ionate dou[ aparate careproduczgomotelaanumitintervaledetimpcares[ alunge ciorile din municipiu”,adeclaratEugen~urcanu, directorul Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement.Prinrota`ie,cele dou[aparatevorfimontate ]n diferite zone din ora\. (PetronelaRotariu)

7 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea cl[dirii DSP Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani au cerut Ministerului S[n[t[`iifonduripentrureabilitarea sediului ]n care func`ioneaz[ Inspec`ia sanitar[ \i laboratorul DSP. }n jur de 7 miliarde de lei de leivechis-ausolicitatdela bugetul ministrului pentru reabilitareacl[dirii,]nvederea acredit[rii pe care ]ncearc[ s[ o ob`in[ tot ]n acest an. Directorul economicalDSP,TeodorFeraru, a declarat c[ pe lâng[ lucr[rile de reabilitare de la sediul situat pe strada Colonel Tomoroveanu, ]n aceast[ perioad[ s-a achizi`ionat \i urmeaz[ s[ se mai achizi`ionezeaparatur[pentru laborator. „Este vorba de aparatur[ pentru diverse determin[ri care se fac ]n cadrul laboratorului, fondurile fiind alocate separat de celesolicitatepentrureabilitare.}ncerc[m]nacestans[ facem investi`ii importante tocmai pentru c[ ne preg[timdeacreditare.Pentrulaboratorul de microbiologie avem ob`inut[ acreditarea RENAR”, a declarat Teodor Feraru. (Aurora Dimitriu)


6

5mai2011

TOPNEWS Elve`iaprelunge\te restric`iilepepia`a munciipentru români\ibulgari Accesulpepia`amunciidinElve`iavar[mânerestric`ionatcel pu`inpân[lasfâr\itul luimai2014pentru bulgari\iromâni,dup[ceConsiliulfederal (Guvernulelve`ian)a confirmatprelungirea perioadeitranzitorii pentrucet[`eniiacestorstate. Lucr[torii liber-profesioni\ti români \i bulgari vor beneficia completdeliberacircula`ie]ncepândcu1iunie2014.Problema „fal\ilor liber-profesioni\ti” afecteaz[]ns[lumeapolitic[elve`ian[ de ceva vreme, relateaz[ LeMatin,]nedi`iaonline. Acordul privind libera circu-

la`ie a persoanelor, ]ncheiat ]n 1999, prevede posibilitatea de men`inerecutitlutemporararestric`iilorna`ionalepepia`amuncii pentru maxim \apte ani. Prima prelungire, la care a recursElve`ia,nutrebuiemotivat[. }ncazulunorperturb[rigrave sau al unor amenin`[ri cu perturb[ri grave pe pia`a muncii, Elve`iaarputeaprelungiperioada tranzitorie cu ]nc[ doi ani, pân[]nmai2016. Cerereadefor`[demunc[bulgar[ \i român[ se manifest[ ]n principal ]n sectorul serviciilor (76 la sut[ din autoriza`ii) \i ]n agricultur[(17lasut[). La sfâr\itul lui decembrie, 8.690 de cet[`eni bulgari \i români locuiau ]n Elve`ia, ei reprezentând 0,8 la sut[ dintre cet[`eniieuropeni.Spredeosebiredesfâr\itullui2009,num[rul loracrescutcu17,5lasut[,respectiv1.292depersoane.

Fran`a, sub presiunea mafiei române\ti Unstudiualagen`ieieuropenedepoli`ieEuropol,datpublicit[`iiconfirm[cre\tereamafiei]n Europa,]nspecialdeorigineromân[,albanez[, lituanian[saunigerian[, iarFran`anuasc[patde aceast[influen`[. „Criminalitateaorganizat[este]n schimbare”, spune directorul Europol, Rob Wainwright, care deplânge influen`a crescând[ a grupurilor„dince]ncemaistructurate”,potrivitcotidianuluiLeFigaro. Cei din fosta URSS ]ncep s[-\i extind[ influen`a ]n Vest, zon[ cunoscut[pentruviolen`e,jafuri\i proxenetism. Dar imaginea unui „gangster rustic”nuartrebuis[umbreasc[ cre\tereauneidelicven`emaiintelectuale \i cosmopolit[, care exploateaz[mizeriauman[\i]nalteletehnologii,noteaz[LeFigaro. Impactul lor asupra societ[`ii a crescut]nultimiidoiani,potrivit estim[rilor \efului Europol, care stabile\teoleg[tur[direct[cucrizacareafecteaz[economiileeuropene]ncepânddin2009. „Estepentruprimaoar[cândo autoritate de un asemenea nivel declar[c[actualacriz[ac`ioneaz[

]n sensul cre\terii criminalit[`ii”, afirm[criminologulfrancezAlain Bauer. O alt[ tendin`[ ]ngrijor[toare, potrivitagen`iloreuropeni,estec[ organiza`iilemafiote\i-au„intensificatpracticatrocului]ntreele”, pentruaevitas[fieurm[riteprin intermediulconturilorbancare. Europolvorbe\te\idespre„livr[ri dedroguri\iprecursori]nschimbul unorbunurifuratesauarme”,precum\idespre„ma\inifurate”,orice combina`iefiindpermis[. Criza a facilitat \i coruperea func`ionarilor\iadirectorilordornici s[-\i suplimenteze veniturile, „]n special ]n sectoarele care pot oferiasisten`[privindfrauda\ifalsificarea de moned[”, noteaz[ exper`iiEuropol,]nraportulagen`iei.

Bordeldedicatexclusivfemeilor.Patronulunuilan`debordelurialc[rorclien`isunt, bine]n`eles,b[rba`i,vreas[deschid[oastfeldeloca`ieapl[cerilorcarnale\ipentru femei.Potrivitpublica`ieiAustrianTimes,AlexanderGerhardingeraredegânds[ pun[bazeleunuibordeldedicat]nexclusivitatefemeilor]ntr-ocl[diresituat[chiar]n centrulVienei.B[rbatularedegânds[leoferereprezentantelorsexuluifrumosaceste serviciipeoperioad[limitat[detimp,urmândcaulterior,dac[bordeulvaaveasucces s[]ldeschid[permanent\ichiars[]nfiin`ezemaimulte,]ndiversezonealeAustriei.

Cel mai mare ajutor de \omaj din România: 5.700 de lei Cu5.792deleipe lun[,adic[peste 1.400deeuro,un fostmanagerdin Capital[esteromânulcareprime\tecelmaimare ajutorde\omaj]n 2011,potrivitdatelorfurnizatede Agen`iaNa`ional[ pentruOcuparea For`eideMunc[ (ANOFM). Conform datelor ANOFM, un fost administrator din jude`ulOltprime\teoindemniza`iede5.277delei,aproape 1.300deeuro,\iocup[locul doiprintre\omeriicucelmai mare ajutor de \omaj de pe pia`alocal[. Unfostinginer]nconstruc`iicivile,industriale\iagricole]nregistratlaAgen`iaMunicipal[pentruOcupareaFor`ei deMunc[Bucure\tiprime\te un ajutor de \omaj de 4.929 lei,peste1.200deeuro. Printre persoanele cu cel mai mare ajutor de \omaj ]n 2011senum[r[\iunfostdirectordevânz[ridinBra\ov, cuoindemniza`iede4.580de

lei(1120deeuro),unfost\ef serviciu marketing \i un directorgeneralaluneisociet[`i comercialedinCapital[,ace\tiaprimescajutoarede\omaj de4.548(1.110euro)\irespectiv4.057(992euro). Ajutoarede\omajdepeste 3.700 de lei (905 euro) primesc\idoifo\tioperatoriradiotelecomunica`ii aeronautice din Arad. Tot la Arad un fost lucr[tor comercial are o indemniza`iede\omajdepeste3.500delei(peste850de euro). PotrivitLilianeiBogdan,\ef

serviciu ]n cadrul ANOFM, peste3.200deleiprime\te\i un\omerdinSatuMare,]naintedear[mânef[r[slujb[acestaade`inutunpostdedirectoreconomic. Din2011pelâng[indemniza`iade\omaj,egal[cu75la sut[dinvaloareaindicatorului social de referin`[ stabilit[ la 500delei,pentruanul]ncurs, fo\tiiangaja`imaiprimescun procentaj din media veniturilordinultimulanlucrat, cuprins]ntre3lasut[\i10la sut[,]nfunc`iedevechime.

GheorgheFluturvacandidala func`iadeprim-vicepre\edinteaPDL Pre\edintelePDLSuceava,GheorgheFlutur,a anun`atc[\i-a]nscris candidaturalaConven`iaNa`ional[aPDL pentrufunc`iadeprimvicepre\edintealpartidului]nechipaluiEmil Boc,ar[tândc[militeaz[pentruunitate,pragmatism\ipoliticiadev[ratededreapta. Fluturadeclaratcorespondentului Mediafax c[ \i-a ]nscris candidatura pentru func`ia de

prim-vicepre\edinte PDL ]n echipaluiEmilBoc\ic[dore\te s[ pun[ la dispozi`ia partidului experien`a sa parlamentar[, guvernamental[ \i din administra`iajude`ean[,dar\iexperien`adeomdepartidcareacondus la victorie mai multe campanii electorale din care, ultimele dou[,preziden`iale. „Sunt un om de echip[. Pot lucracuoricinedinPDL\imilitezpentruunitateaechipei,pentrupragmatism\ipentrupolitici adev[ratededreaptacuefecte]n modernizarea `[rii”, a spus pre\edintelePDLSuceava. El \i-a exprimat speran`a c[ mo`iunea lui Emil Boc va fi

mo`iunea câ\tig[toare la Conven`iaNa`ional[. „Voimilitapentruag[sisolu`iipentruto`iprotagoni\tiiacestei campaniiinterne”,aspusFlutur. El a subliniat c[ la Suceava ColegiulDirectoralorganiza`iei jude`ene PDL a votat pentru ca toateceletreimo`iuni]nscrises[ fieprezentate]ncadrulConven`ieiNa`ionale. LaConven`iaNa`ional[aPDL care se va desf[\ura ]n 14 mai vor candida pentru func`ia de pre\edinte al partidului actualul pre\edinte,premierulEmilBoc, secretarul general al partidului, Vasile Blaga \i deputatul TheodorPaleologu.


7

5mai2011 BinLaden]nRai BinLadenajungelaPoartaRaiului.SfântuPetrudeschidevizetapor`ii,]lvede\iexclam[,terifiat: -Tu,tuvreis[intriaici? LacareBinLaden,sec: -Amziseuc[vreaus[intru?Ave`itreiminutes[ie\i`icuto`ii

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândap.2camere, Prim[verii,cap[t1,et.2, 47mp,izolattermic, G+F+P,pemijlocla soare,f.c[lduros, intabulat,f[r[intermediari. Telefon:0753.855.454. (G-4) *Vândapartament4 camere,2b[i,et.2,CT, termopan,c[r[mid[,80 mp,str.b-dulG.Enescu. Telefon:0745.405.877. (1841-2)

v^nz[ridiverse *Vândc[r[mid[deDorohoinou[,pre`avantajos decriz[.Telefon: 0740.329.241.(G-1)

angaj[ri *FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbii italienelaunnivelconversa`ional,pentruunproiect delucruladomiciliulangajatului.Programflexibil: FullTimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonu-

surilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tiguri substan`iale.Pute`iaplica la: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(210312)

toare.Rela`iilatelefon: 0742.907.766.(2119-4)

*SCangajeaz[barman. Rela`iilatelefon 0741.613.142.

*Declarpierdutepoli`ele MCS0223703-0223705 (3buc.)\iMCS02237260223750(25buc.) apar`inândBCRAsigur[ri. Ledeclarnule.(2122-1)

*Salonmasajangajeaz[ fete,câ\tigurimari.Club angajeaz[osp[tare,anima-

pierderi *Declarpierdutevignete RCA-seria-dela 004034481-00403449010buc.apar`inândBCR Asigur[ri.Ledeclarnule. (2121-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

5mai2011

MONDEN

CorinaChiriacprotesteaz[fa`[dedifuzareafilmului«CorpusChristi». CorinaChiriacatradus\iadistribuit,prinintermediulinternetului,unprotestlaadresadocumentarului«CorpusChristi»,careurmeaz[s[aib[premieralunaviitoare,deocamdat[doar]ncinematografeledinStateleUnite. Filmulprezint[ovariant[inedit[aNouluiTestament,]ncareIisusHristos\i apostoliis[isunthomosexuali.„Esteorevolt[toarebatjocur[laadresa Domnuluinostru”,sescrie]nprotestulcarecircul[]nacestezilepeinternet.

IlieN[stase,numit Pepe \i Oana, «m[gar»deuntân[r, ferici`i la dup[ces-au\icanat ]ntâlnirea cu ]ntrafic notarul

BrigitteSf[tapovestit]ncadrulemisiuniiUn ShowP[c[tosc[ea\iIlieN[staseauavut probleme]ntrafic,cuuntân[rcare]ipoza ]ntimpcesedeplasacuovitez[foartemare.

Andreea Marin: «Nu sunt un model pentru fetele de ast[zi» Chiardac[numaieste]n luminareflectoarelor,AndreeaMarinesteoprezen`[constant[]npeisajulshowbiz-uluiautohton. }n ciuda faptului c[ fiecare apari`ieaeiestemarcant[,vedetaspune,]ntr-unrecentinterviu, c[ nu exagereaz[ ]n ceea ce prive\te urm[rirea tendin`elor \i nu se consider[ un model din acest punct de vedere. „Nu sunt exagerat[]nceeaceprive\temodasaunoiletendin`e.Poatenue bine Nu sunt un model pentru feteledeast[zicarevors[fieextremdeatentelafiecaredetaliu, ]ns[ ]n ceea ce m[ prive\te cred c[estefoarteimportants[ajung repede,s[fiueficient[]nceeace fac\is[facotreab[bun[.Pentru minenuvorbeschainele,cifaptele”, a declarat Andreea Marin pentruPerfecte.ro.

Brigitte\iIlieN[stase,contacta`i telefonic, au povestit c[ tân[rulcaremergeacuovitez[de aproximativ160dekilometripe or[, se tot lua dup[ ei sau intra peband[chiar]nfa`alor.Dup[ ce au mers câteva minute bune a\a,IlieN[staseaopritlaobenzin[rie unde, culmea, era \i tân[ruloprit.Acolo,ceitreis-au luat la ceart[ \i au aruncat cu cuvinte grele, printre care Ilie N[staseafostnumit„m[gar”de tân[r.Brigitteadezv[luitc[s-a enervat atât de tare din cauza tân[ruluinep[s[tor]ntrafic,mai alesc[]npebanchetadinspate seaflauceitreicopiiaiei.Mai mult, tenismenul a povestit c[ dac[persoanacucares-acertat ar fi fost mai ]n vârst[ l-ar fi b[tut,dar„elnulove\tecopii”.

OanaZ[voranu\i Pepeaumerslanotarpentruadepune cerereadedivor`, deoarecenumaiau r[bdares[a\tepte pân[]ntoamn[când erastabilittermenul pentruproces.Ambiiaup[rutfoarte ferici`ic[totulseva terminarepede. Pepeavorbitlami\tomai tot timpul, afi\ând o stare de spirit debordant[. „Miam f[cut manichiura ca s[ potsemnamaibine”,adeclarat artistul. Oana Z[voranuavenit]nso`it[demamaei\ideAnaMariaPro-

dan.„Acestdivor`esteunul dintre cele mai frumoase cadouri de ziua mea. Eu suntofemeieliber[decând m-am n[scut. Rela`ia asta era terminat[ de mult”, a spus Oana. Cu toate acestea,ceidoiauladispozi`ie 30deziles[ser[zgândeasc[\is[r[mân[so`\iso`ie.

Evenimente de Botosani nr.1868  

Ziarul orasului tau!

Advertisement