Page 1

CMYK

Lideruljude`eanSanitas]iacuz[pe manageric[«ascundgunoiulsubpre\» EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.85(1867)•Miercuri,4mai2011•8pagini

Pagina 5

Asocia`iile bolnavilorde cancervor dastatul]n judecat[

Pag. 2

Consilierii jude`eni ai USL i-au l[sat pe boto\[neni f[r[ spital jude`ean

Politiculadecis]nfa`aintereselorpopula`ieijude`ului.Consilieriijude`eniaurespinscomasareaspitalelor.Alipireamai multorspitaledinjude`deSpitalulJude`eandeUrgen`[«Mavromati»]nvederea ob`ineriiunei]ncadr[rimaibunepentru ceamaimareunitatemedical[ajude`ului afostrespins[ieri]n\edin`adeCJ. Pagina 5

HSRr[mâne ]nBoto\ani doarcuo autospecial[ Pagina 4


2

4mai2011

TOPNEWS

Copiiicaredormmaimultcrescmai]nal`i.Cercet[toriidelaUniversitateaEmorydinAtlantaaudemonstratc[zicala«somnulteajut[s[ cre\ti»estecâtsepoatedereal[dup[ceauefectuatunstudiucares-a]ntinspeodurat[de15ani,informeaz[gandul.info. Studiulafostefectuatpe23defamiliicareaufostmonitorizatetimpde15ani,delavârstalacaremicu`iiaveauunan.„Conformrezultatelorcercet[rii,copiii careaudormitmaimulteraumai]nal`ilavârstaadolescen`ei,spredeosebiredeceicarenuaveauunprogrambinestabilitdeodihn[”,a declaratdr.MichelleLampl,coordonatorulstudiului.Cercet[toriiauafirmatc[somnulesteextremdeimportantmaiales]nprimiitreianide via`[aicopiilor,atuncicândorganismuleste]ntr-ocontinu[dezvoltare.Astfel,lavârstade12luniserecomand[aproape14oredesomn,la 18lunisuntindicate13ore\ijum[tatedesomn,lavârstadedoianiuncopiltrebuies[doarm[13ore,iarlatreianiaproximativ12ore.

Asocia`iile bolnavilor de cancer vor da statul ]n judecat[ M[suraprincares-atrecutladistribuireatratamentuluiinjectabilpentru bolnaviidecancernumai prinfarmaciilecucircuit ]nchisestecontestat[de asocia`iilebolnavilorde cancer.}nplus,ceicele reprezint[intereseleacestorbolnavispunc[vor dastatul]njudecat[\i pentrulisteledea\teptare pentruchimioterapice. Asocia`iile bolnavilor de cancer au deciss[deastatul]njudecat[pentruc[ ceipecare]ireprezint[numaipots[]\i procuretratamenteleinjectabiledecâtdin farmaciile spitalelor prin care se deruleaz[programulna`ionalpentruoncologie,unde,demulteori,aprovizionarea sefacecusincope. La Boto\ani, \efii sistemului sanitar sus`inc[nuauavutproblemecudistribuireatratamentelorinjectabileprinfarmaciaSpitaluluiJude`ean,dela1aprilie, decânds-aluatm[suracaacestetratamentes[numaifieeliberateprinfarmaciile cu circuit deschis. „Este mult mai binec[seelibereaz[injectabilelelaspi-

Când este nevoie de terapii inovatoare, mul`i bolnavi sunt trecu`i pe «lista mor`ii»

tal.C[bolnavulmaiscap[deni\tedrumuri.Eltotvinelaspitals[]\ifac[tratamentul,eralogics[iseeliberezedela farmaciadinspitalmedicamentulinjectabil\is[numaiumblepelafarmaciile dinora\.Lanoinuauexistatsincope]n aprovizionare.Dinmarties-adiscutatcu spitalul, s-a aprovizionat, s-au f[cut achizi`iile”, spune medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tate(CJAS)Boto\ani. Nici de liste de a\teptare pentru chimioterapicenuaucuno\tin`[,cidoarde solicit[rirespinsepentruopartedincei c[rora medicii le recomand[ astfel de tratamente.

„Nuexist[listedea\teptarepentrutratamente.Astaspununii\ial`ii.Medicii speciali\tirecomand[ni\temedicamente caresedaucuaprobareafieaComisiei na`ionale, fie a Comisiei jude`ene. Chimioterapicele sunt foarte scumpe \i sedaucuaprobareacomisieidelaCasa Na`ional[deAsigur[rideS[n[tate.Noi nule`inemaicipelistedea\teptare,ci toatedosarelecarenevinletrimitemla Comisiana`ional[.Unelesuntaprobate, altelesuntrespinse.Comisiadelanivel na`ionalestealc[tuit[dinprofesoriuniversitari din toat[ `ara”, mai adaug[ pre\edintaCJASBoto\ani.

Francez[denota10laColegiul Na`ional«MihaiEminescu» Dou[dintreelevele Colegiuluiauparticipatlaetapana`ional[ aolimpiadeidelimb[ francez[,deunde s-au]ntorscupremii. Adelina Bolboros, din clasa a XII-a,aluatPremiulI\iDianaTatianaPle\ca,dinclasaaXI-a, aluatloculIII.Eleveleauparticipat ]nc[ din clasa a IX-a la Olimpiadana`ional[\idefiecare dat[s-au]ntorscurezultatefrumoase. „Anulacestale-aadusr[splata meritat[ \i ]ndelung a\teptat[. PremiulIob`inutdeelevaAdelina Bolboros de la profilul bilingv, aduce mândrie nu numai liceului, ci \i ora\ului DianaTatiana Ple\ca, cealalt[ «fran`uzoaic[», este la fel de ambi`ioas[. Cred c[ nota 10 este o not[ binemeritat[ pentru aceste fete ambi`ioase, serioase \i perseverente Bravo”, a spus Nicoleta Chiponca, profesoar[ de francez[laColegiulEminescu. Anul acesta franceza i-a adus Adelinei Bolboros mai multe rezultate.PremiulIlaconcursul „Student pentru o zi”, care a

Dac[ din punctul de vedere al \efei CJASBoto\aninusuntproblemecutratamentele injectabile pentru bolnavii de cancer, nu de aceea\i p[rere sunt \i pacien`ii ale c[ror dosare sunt respinse cândsolicit[chimioterapicedincelepe caremediciileconsider[maieficiente. |efaCJASBoto\anisus`inec[aprobareasolicit[rilordechimioterapiceseface pe baza unor criterii medicale, ]ns[ cei delaCNASrecunoscc[aprobarea`ine cont\idenivelulbugetului. „Pacien`iicarenumair[spundterapiilorconven`ionale\iliserecomand[terapiiinovatoare,suntpu\idec[treCNAS peolist[amor`ii,numit[deaceastalista dea\teptare”,autrassemnaluldealarm[ reprezentan`ii asocia`iilor bolnavilor de cancer.Ace\tiaauanun`atchiarc[vor cere premierului Emil Boc s[ ]i demit[ pe ministrul S[n[t[`ii \i pe pre\edintele Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate. Potrivit lui Cezar Irimia, pre\edintele Federa`iei Asocia`iilor Bolnavilor de Cancer, ]n anul ]n curs bugetul pentru tratamentele bolnavilor de cancer este chiarmaimicdecâtceldinanultrecut, cu aproximativ 400 de milioane de lei. (AuroraDimitriu)

Burse pentru prevenirea abandonului \colar

100deeleviboto\[nenipredispu\ilaabandon\colaraufost selecta`ipentruproiectul«Salva`iCopiii deAbandon\iNeintegrare»(SCAN). Ace\tiavorfisprijini`ifinanciar,dinfondurieuropene,pentru a-\ifinalizastudiile.

avutloclaUniversitatea„|tefan cel Mare” din Suceava ]n luna martie\ir[spunsurilefavorabile la]nscrierilelaUniversitateadin Lille,UniversitateadinLyon\i la Facultatea de Litere de la Universitatea Paris IV Sorbona, acolo unde urmeaz[ s[ studieze limbarus[,oalt[pasiuneaAde-

linei. Diana-Tatiana Ple\ca, din clasaaXI-a,aob`inutloculIIla etapana`ional[,anultrecut,când a fost ]n clasa a X-a, a ob`inut men`iune.Anulacesta,]nclasaa XI-a,edinnou]ntopulpremian`ilor na`ionali. La etapa jude`ean[aluatnota10.(Petronela Rotariu)

}n cursul zilei de luni, cinci comisii formate din exper`i ai Universit[`ii „Al. I. Cuza” din Ia\i \i ai Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au testat elevii selecta`i pentru a participa la acest proiect. Paralel, au avut loc test[rile \i pentru cei 55 de elevi selecta`i ]n proiectul „Cerin`e Educa`ionale Speciale PentruTo`i”(CESPT).Bursalunar[ pentru elevii selecta`i ]n proiectulSCANvaacopericheltuielilelunare\ivafideaproximativ400deleilunar.

„Urmeaz[s[mairealiz[m]nc[ oselec`ie,probabils[pt[mânaviitoare,depinde\idedisponibilitateaechipelordespeciali\ti,vizând copiiiselecta`i]netapeleanterioarecarenus-aupututprezentaieri (n.r.,luni)dinmotiveobiective\i copiiicarearurmas[se]nscrie]n clasa a XI-a. Pentru ace\tia din urm[, este o oportunitate foarte bun[, pentru c[ proiectul ]i va sus`inepân[laterminarealiceelor \icu\ansefrumoasedea-\icontinua studiile ]n ]nv[`[mântul superior.}nc[odat[amintescdeoportunitateexcep`ional[pecareo aucopiiiace\tiadea-\iputeaface ocarier[]nvia`a,chiardac[acas[ condi`iilenule-arpermite”,adeclarat Horia Negrescu, inspector \colargeneraladjunctalI|J. Dac[ ]n proiectul SCAN elevii vor ]nv[`a ]n clase noi, ]nfiin`ate ]ncadrulunit[`ilorliceale,ceidin CESPT vor fi sprijini`i dar vor continua procesul instructiv educativ]nclaseleundesunt\iacum. Celedou[proiectelesevorderulapeoperioad[dedoiani\colari, existândposibilitateadeaseprelungi.(PetronelaRotariu)


3

4mai2011 Unb[rbatde53deaniviolatdedoiindivizi.Unb[rbatdinBac[uatrecutprincelemaigrelemomentedinvia`alui,când afostatacatpestrad[dedoiindivizicarel-aubatjocorit,b[tut\iviolat.}ntimpcese]ndreptasprecas[,dup[cesecinstise launbardincomunaColone\ti,jude`ulBac[u,Vasilic[Munteanuafostatacatdemaimultepersoanenecunoscute.Dup[ce \i-aub[tutjocdeel]nfel\ichip,doidintreatacatoril-auviolat.Dincauzaloviturilorprimite]ncap,b[rbatulale\inat]n timpceatacatorii]lbatjocoreau.Cânds-atrezit,Vasilic[erapejum[tatedezbr[cat\iaveadurericumplite.Cuultimele puteris-atârâtc[trelocuin`auneirude\ii-acerutajutor.B[rbatulafostduslaspital\ile-apovestitmedicilortraumatr[it[. Poli`i\tiiaure`inutdejauntân[rde25deanidincomuna]ncares-a]ntâmplatnenorocirea,]ns[]icaut[\ipeceilal`if[pta\i.

ESEN~IAL

Consilierii jude`eni ai USL i-au l[sat pe boto\[neni f[r[ spital jude`ean Politiculadecis]n fa`aintereselorpopula`ieijude`ului. Consilieriijude`eni aurespinscomasareaspitalelor.Alipireamaimultorspitaledinjude`de SpitalulJude`ean deUrgen`[«Mavromati»]nvederea ob`ineriiunei]ncadr[rimaibunepentruceamaimare unitatemedical[a jude`uluiafostrespins[ieri]n\edin`a deCJ. |edin`a extraordinar[ nu a fost una monoton[, ba dimpotriv[, au avut loc schimburiduredereplicipeaceast[ tem[, atât ]ntre consilierii jude`enicât\i]ntremanagerii spitalelor din jude`, ce au participatla\edin`[. Propunerea ca Spitalul Jude`eans[]nglobezemaimulte unit[`i pentru a respecta criteriile impuse de Ministerul S[n[t[`ii ]n vederea ob`ineriiunuigraddecompeten`[ mairidicatafostrespins[de consilieriijude`enimembriai USL,consilieriiPDLvotând pentrucomasare. }ns[ disputele pe marginea acestei teme au pornit de la faptulc[manageriispitalelor nudorescs[treac[la„Jude`ean”,]nreplic[,OvidiuMimor\iconducereaAutorit[`ii de S[n[tate Public[ spunând s[ jude`ul va r[mâne f[r[ o unitatemedical[important[. „Trebuie s[ lupt[m s[ avemspitaljude`ean.Toatejude`eleauspitaljude`ean.Vizavideplimbareapacien`ilor este ceva eronat. Urgen`ele se rezolv[ prin 112 \i toate

cazurile sunt trimise la sec`iile abilitate s[ rezolve urgen`ele”,adeclaratDumitri`a Mihailovici, directorul ASPBoto\ani. R[spunsul a venit prompt dinparteadirectoruluiSpitaluluideObstetric[\iGinecologie.MediculMariaOlarua atacat,spunândc[laSpitalul Jude`ean gândacii intr[ ]n urechile pacien`ilor. „Veni`i s[vede`icumarat[Maternitatea\imerge`is[vede`icum arat[ sec`ia de contagioase a SpitaluluiJude`ean.Nuvreau s[ajung[Maternitateasec`ie aJude`eanului.Vre`is[face`i un colos cu picioare de lut. Am mai tr[it asta ]n timpul comuni\tilor, când pentru câ`iva ani am fost sec`ie a Jude`eanului \i a fost dezastru”,adeclaratMariaOlaru.

v[problemedelainfarctpân[laaccidentedetoatefelurile. Spitalul Jude`ean are responsabilitate de a asigura asisten`[ medical[ pe ]ntreg teritoriuljude`ului.To`isuntem oameni. S-ar putea s[ ajunge`ilapor`ileunuispital care]\ivadeschideu\ilesau carev[vatrimite]naltjude`. Dac[ dumneavoastr[  considera`ic[jude`ulnuarenevoiedeunspitaldeurgen`[v[ rogs[v[da`ivotul”,amen`ionatMimor. }ns[rug[min`ilesalenuau fostauzite,singuraunitatece a trecut ]n subordinea Spitalului Jude`ean fiind spitalul de la S[veni, primarul Relu Târziorufiind]ndezacordcu partiduldincarefaceparte.

60% din bolnavii jude`ului Boto\ani sunt trata`i la Spitalul Jude`ean

«Prin ce s-a ]ntâmplat ast[zi ]n Consiliul Jude`ean demonstr[m c[ ne merit[m soarta»

Ovidiu Mimor a ]ncercat s[-i conving[ pe consilierii jude`enideimportan`acomas[rii spitalelor. „60 la sut[ din bolnavii jude`ului Boto\anisunttrata`ilaSpitalulJude`eandeUrgen`[.Serezol-

Temporar, Spitalul de copii, de Obstetric[ \i Ginecologie \i Psihiatria nu vor trece]nsubordineaSpitalului Jude`ean. „Prefer s[ spun adev[rul boto\[nenilor.Acestaesteni-

velulpecarespitaleledinBoto\ani]lau.Decâts[lespun c[acestspitalalnostruse]ncadreaz[ ]n categoria a treia \idefapts[nusereg[seasc[ ]naceast[categorie,prefers[ spun c[ ast[zi suntem aici \i poate peste o lun[-dou[-trei, cu management eficient, cu investi`ii \i cu asigurarea tuturor resurselor acest spital, a\acumprevedelegea,s[-\i poat[ schimba clasificarea”, a precizat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ, motivându-\ivotul. }n schimb, pre\edintele CJ Mihai~âbuleacaspusc[este omareeroare.„Credc[prin ce s-a ]ntâmplat ast[zi ]n Consiliul J ude`ean demonstr[mc[nemerit[msoarta,c[ exist[ o mare leg[tur[ ]ntre minteanoastr[\inivelulnostrudetrai”,adeclaratMihai ~âbuleac. Ovidiu Mimor a refuzat s[ comenteze decizia consilierilorjude`eni.Spitaleletrebuie s[trimit[laministerfi\elede autoevaluare pân[ ]n data de 4mai.Dac[SpitalulJude`ean nu reu\e\te s[ aib[ sec`ii de pediatrie, ginecologie, pneumoftiziologie, risc[ s[ r[mân[f[r[finan`are]nmaipu`in deolun[.(D[nu`Rotariu)

Re`inutdup[cealovitofemeie Unboto\[neans-aalescudosarpenaldup[ ce\i-alovitfostaprieten[.Agresiuneaaavut loc]nplin[strad[,victimafiindscoas[din mânab[t[u\uluideopatrul[dejandarmi. Mar`i ]n jurul orei 09.00, o persoan[ a sunatla112dup[ceav[zutc[otân[r[este bruscat[\ilovit[deunb[rbat,]napropierea unei gr[dini`e, de pe strada Mihail Kog[lniceanu din municipiu. Imediat la fa`a

locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi carel-aidentificatpeagresorAlinD.de23 ani, din Boto\ani victima fiind o tân[r[ de 22ani. Fata prezenta leziuni la nivelul fe`ei \i a povestitjandarmilorc[afostlovit[cupumnii \i picioarele de c[tre Alin D., motivul fiindfaptulc[apuscap[tuneirela`iicuel. „Cei doi au fost condu\i la sediul Jan-

darmeriei iar ]n urma cercet[rilor efectuate jandarmiii-au]ntocmitluiD.Alin,dosarcu actepremerg[toarepentrus[vâr\ireainfrac`iuniideloviresaualteviolen`e.Dosarulcu actepremerg[toareafost]naintatspresolu`ionare Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani”,amen`ionatmaiorCristianNi`uleac, ofi`er rela`ii publice al IJJ Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Boto\[nean cercetat pentru tâlh[rie de poli`i\tii ie\eni Untân[rdinBoto\anice atâlh[ritofemeiedinmunicipiul Ia\i a fost re`inut de poli`i\tii ie\eni. Luni sear[,AndreiN.,]nvârst[ de19ani,dinBoto\anise afla ]n Ia\i ]mpreun[ cu RomeoB.,]nvârst[de32 de ani, din Timi\oara, cândauatacatotân[r[\iiau furat po\eta. Prin\i ]n apropierea g[rii din Ia\i, cei doi au fost condu\i la sediul poli`iei unde \i-au recunoscut fapta. O parte dinbunurilefurateaufost predate victimei, iar cercet[rile sunt continuate de poli`i\tii din cadrul Biroului Investiga`ii Criminale Ia\i. Pentru fapta sa boto\[neanul risc[ s[ stea ]n spatelegratiilorpân[la20 deani.(D.R.)

Elevi ai \colii Militare de Subofi`eri ]n practic[ la Boto\ani ZeceelevideanulII(an terminal),dela|coalaMilitar[ de Subofi`eri JandarmiF[lticenivorexecutastagiuldepractic[]nperioada2-27mailaInspectoratul de Jandarmi Jude`eanBoto\ani.Eleviimilitaripe]ntreagaperioad[a stagiului de practic[ vor executa misiuni de ordine public[ la subunit[`ile de jandarmi aflate ]n municipiile Boto\ani, Dorohoi \i ora\ul S[veni. „Viitorii subofi`eri de jandarmi vor fi ]n aceast[ perioad[ de timpsubtutelaunorcadre cu experien`[, care ]i vor sprijini ]n ]ndeplinirea \i executarea misiunilor \i a altor activit[`i specifice jandarmilor”, a men`ionat maior Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al IJJ Boto\ani.(D.R.)


CMYK

4

4mai2011 IoanMirceaPascu:«}nRomânianuauexistat]nchisoriCIA».FostulministrualAp[r[rii,Ioan MirceaPascu,adeclaratlaRFIc[Românianuag[zduitcentresecretededeten`iealeCIA.Reac`ia savinedup[cepresaamerican[asus`inutc[de`inu`iicareaudatinforma`iiesen`ialedespreOsama benLadenarfifostinteroga`i]nbazeclandestinedinRomânia\iPolonia. Pascu,]nprezentvicepre\edintealComisieipentruAfaceriExterneaParlamentuluiEuropean,afirm[,citatdeHotnews, c[informa`iileprezentatedepresaamerican[sunt„specula`ii”.„Certestec[]nPolonia,dincâte \tiu,aexistatoasemeneabaz[,]ntimpce]nRomânian-aexistat”,aafirmatfostulministru.

TOPNEWS

HSR r[mâne ]n Boto\ani doar cu o autospecial[ |oferiiboto\[neni potr[suflau\ura`i pentruc[activitatea firmeiHidSpeed Recoverys-amutat ]nora\eleCâmpulungMoldovenesc\i TârguSecuiesc.Dejaautospecialelesociet[`iiboto\[nene \i-auf[cutsim`it[ prezen`a]nora\ul sucevean. Luni,unuldintre\oferiiceau parcat neregulamentar ]n CâmpulungMoldovenescar[masf[r[ma\in[,fiindnevoits[achite societ[`ii HSR 350 de lei. Hi SpeedRecoveryarenun`atdeja laobucat[deteren]nchiriat[]n centrulora\ului,iarlabazadin zona industrial[ nu mai este nimic de g[sit. }n curtea unde erau depozitate ma\inile ridicate,nicim[carunpaznicnu maiexist[\inicilac[tpepoart[. „LaBoto\animaiavemdoar o singur[ ma\in[. Restul au

ajuns la Câmpulung Moldovenesc \i la Târgu Secuiesc. Acolo mai avem de rezolvat doar partea de afi\aj stradal \i ]ncepem efectiv munca”, a declaratIulianJunc[naru,administratorulHSR. Societatea boto\[nean[ a câ\tigatlicita`iadinora\ulsuce-

veannumaipeparteadeblocarero`i. }nTârguSecuiesc,HSRseva ocupadeblocare,ridicareautoturisme\iadministrareparc[ri. Presasucevean[critic[]ns[dur modul]ncaresocietateaboto\[nean[ se ocup[ de ridicarea ma\inilor.

„Prima opera`iune de acest gendinmunicipiuafostdeparte de o executare impecabil[. Circula`iaafostblocat[minute ]n \ir chiar ]n centrul municipiuluiiarridicareaunuiautoturisms-af[cut]ntr-uncordeclaxoanealeparticipan`ilorlatrafic\ideprotestealetrec[torilor,

care au strigat la operatori c[ distrug ma\ina prin manevre stângace. Inten`ia de blocare a ro`ilor \i chiar ridicare a ma\inilor l[sate ]n loc nepermis,reglementat[]nc[dinmartie anul trecut prin hot[râre a Consiliului Local, a fost adus[ lacuno\tin`apublicului]nc[de acum trei s[pt[mâni”, sus`ine presa din Câmpulung Moldovenesc. Ridicareaunuiautovehiculnu sepoatefacedecât]nprezen`a poli`i\tilorcares[constateabatereaiarprocedura]nseamn[inclusivfotografiereama\inii]naintederidicare,pentruaseeviden`iaeventualeleavariiproduse]ntimpulprocedurii. Ridicarea se face inclusiv sâmb[ta\iduminica,darnumai pe timpul zilei. Proprietarii le potridicadac[achit[taxelestabilitedeConsiliulLocal,adic[ 350leipentruridicare\itransport,pluscâte60deleipentru fiecarezidedepozitareama\inii.Potsc[pamaiieftinceicare se aleg doar cu ro`ile blocate, dac[achit[250leipeloc,]naintecama\inas[fieridicat[.(PetronelaRotariu)

Concuren`[marepentrulocuriledingr[dini`e Aceea\i situa`ie a locurilor insuficiente se ]nregistreat[ \i ]n unit[`ile pre\colare dorohoiene. Aici, pentru cei 350 de copiii sunt 230delocuri.„Solu`ialacareseapeleaz[]n fiecarean\icarenuesteceamaipotrivit[, darestesinguraposibil[,estem[rireanum[rului de copii ]n grup[.  Acest lucru poate avealoc]ncondi`iile]ncarenuesteafectat[ activitatea”,amen`ionatpurt[toruldecuvânt alI|J.

Cereri au fost depuse ]nc[ din toamna trecut[

Delunis-adatstartul]ngoanapentruunloclagr[dini`[. P[rin`iicopiilorboto\[neniau posibilitateas[depun[dosarulpân[pezeceiunie. Ca ]n fiecare an, luna mai este o lun[ de slalom al p[rin`ilor de la o gr[dini`[ la alta pentru a ]nscrie copilul pentru anul \colar viitor.Oficial,celmaiimportantcriteriuprivind]nscriereapre\colarilorlagr[dini`[este ca p[rin`ii s[ locuiasc[ ]n circumscrip`ia de cartierundeestearondat[gr[dini`a.

Conform celor prezentate de inspectorul \colarDanielBuc[taru,purt[tordecuvântal Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), num[rul locurilor din gr[dini`ele municipiului Boto\aniacoper[pestejum[tatedincereri. „LanivelulmunicipiuluiBoto\anisunt700 de locuri ]n gr[dini`e, iar din eviden`a Direc`ieideStatistic[sunt1.230decopiide trei ani. Acest lucru ]nseamn[ c[ locurile suntinsuficiente\ipentruacestan.Dosarele se depun la unit[`ile pre\colare pân[ la 10 iunie,urmândcapân[pe17iuniep[rin`iis[ primeasc[ un r[spuns din partea gr[dini`ei dac[copiiiaufostaccepta`isaunu”,adeclaratDanielB[cataru.

Uniidirectorii,delagr[dini`eleconsiderate de elit[, au fost asalta`i cu cereri de ]nscriere ]nc[ din toamna anului trecut. }n locs[procesezecererile]nmodegal,func`ie decriteriilelegale,celmaifrecvent,directoriileaprob[]nordineadepuneriilor.Separe c[regula„primulvenit,primulservit”este singura dup[ care s-au ghidat directorii de gr[dini`e la ]ntocmirea listelor. Sunt ]ns[ unit[`i ]n municipiu unde num[rul cererilor depusedep[\e\tecumultnum[rullocurilor, printreacesteasenum[r[gr[dini`ele19,23 saugr[dini`acefunc`ioneaz[]ncadrulSeminaruluiTeologicSf.Gheorghe. }nmodnormal,prioritateaucopiiicareau domiciliul aproape de unitatea unde se ]nscriu,ceicareaufra`isausurori]naceea\i unitatesaucopiiiaic[rorp[rin`iauserviciul aproapedegr[dini`[.Gr[dini`eleboto\[nene func`ioneaz[lacapacitatemaxim[\isunt\i a\asuprasaturate. Conducereaoric[reigr[dini`epoatesolicita]nfiin`areadegrupesuplimentare,dac[la niveldejude`exist[cadresuficiente\ifonduri suficiente pentru ]nfiin`area acestora. (PetronelaRotariu)

Autorul unui furt \i a unei incendieri pus ]n libertate Untân[rcercetatdepoli`i\tipentrufurt\idistrugereprinincendiere afostpus]nlibertatemar`idemagistra`iiTribunaluluiBoto\anidup[ ce au anulat mandatul de arestare preventiv[emisdeJudec[toriaDorohoi.DumitruB.]nvârst[de24de anidinIb[ne\tifusesere`inutpentru 29dezile]nurmadecizieiunuimagistratdinDorohoi,lacerereaprocurorilor.Tân[rulestecercetatpentrufurtcalificat\idistrugeredup[ce adatfocuneicasedup[ceafurat mai multe bunuri din imobil, punândfocul]nsperan`adea-\iacoperiurmele.}ns[magistra`iiTribunaluluiauconsideratc[cerereade arestare preventiv[ formulat[ de procuroritrebuieretrimis[instan`ei dorohoienepentrurejudecare]ntrucâtnus-arespectatocondi`ieesen`ial[.Maiexactjudec[toruldinDorohoinuaf[cutomotivareladecizia arest[rii preventive. Cel mai probabildup[rejudecare\imotivareanecesar[tân[rulvafiarestatdin nou.Poli`i\tiiaustabilitc[]nnoapteade21spre22aprilieDumitruB. ]mpreun[cuminorulP.D.,]nvârst[ de15ani,profitândc[unimobilnu eralocuit,aup[truns]ninteriorde unde au sustras mai multe bunuri. Pentru a ascunde urmele infrac`iunii,ceidoiauincendiatlocuin`arespectiv[, aceasta fiind distrus[ ]n totalitate,valoareaprejudiciuluicauzatfiinddeaproximativ250.000lei. (D[nu`Rotariu)


CMYK

5

4mai2011 Lipsaasigur[riiobligatoriiacaseinueamendat[pân[]niulie.Româniisuntobliga`is[]ncheieasigurareapentrulocuin`alaunandela]ncepereaemiteriipoli`elor,respectiv15iulie2010,potrivitMinisterului Administra`iei\iInternelor(MAI). Ini`ial,datalimit[pentru]ncheiereapoli`eiafost15ianuarie2011,]ns[ ulteriorlucruriles-auschimbat,iarmultepersoanenumai\tiucareestevarianta„real[”,astfel]ncâts[fie]n legalitate.Potrivituneipreciz[riaMAI,„]nconformitatecuprevederilearticolului35dinLegea260/2008, obligativitatea]ncheieriiasigur[rilordelocuin`edecurgedelaunandela]ncepereaemiteriipoli`elor”. A\adar,doar]ncazul]ncarepoli`anue]ncheiat[pân[ladatade15iulie2011,prim[riilepotaplicaamenzi.

Lideruljude`ean Sanitas]iacuz[pe manageric[«ascund gunoiulsubpre\»

Sindicali\tiidins[n[tatecredc[managerii spitalelors-austr[duit dinr[sputeri]nultimelezile«s[ascund[ gunoiulsubpre\».De\itoat[lumea\tiec[ nusuntpu`ineunit[`ilemedicalecupaturi caresufer[dincauza subfinan`[rii,manageriis-aul[udatc[au banisuficien`i. Liderii de sindicat ai asisten`ilormedicaliaufostuimi`icând au aflat de la managerii spitalelor c[ unit[`ile medicale ]n care lucreaz[nuduclips[debani.Cu ozi]naintede\edin`adeConsiliu Jude`ean ]n care s-a respins comasareamaimultorspitalecu cea mai mare unitate medical[ din jude`, managerii \i-au pre-

zentat ]n comisia de specialitate aCJspitalelepecareleconduc. „Numi-avenits[-micredurechilor când am auzit c[ niciun spitalnuducelips[debani.To`i directoriiauspusc[aubani.Din câte\tiueu,doarSpitaluldePediatrie se poate l[uda c[ nu are niciun fel de probleme cu drepturile salariale ale angaja`ilor. La toate celelalte spitale, fie nu sedauticheteledemas[,fies-au t[iatdinunelesporuri. La toate unit[`ile sunt procese pe rolul instan`elortocmaipentruc[s-au t[iat din drepturile salariale. |i noi afl[m acum de la manageri c[nuauniciunfeldeprobleme cu banii”, a declarat liderul jude`ean al Sindicatului Sanitas, OctavianDumitru. Acestaconsider[c[managerii spitalelor au f[cut o prezentare câtmairozaunit[`ilorpecarele conduc, ]n ]ncercarea de a-\i pune ]n eviden`[ realiz[ri, de care ]ns[ angaja`ii nu au habar. (AuroraDimitriu)

TOPNEWS

Informa`ii confiden`iale pentru Recens[mântul Popula`iei \i al Locuin`elor Statisticieniipreg[tescrecens[mântul dinacestan,care vaavealoc]nperioada22-31octombrie.}n]ntâmpinareaacesteiac`iuni vaavealoc\iunrecens[mântdeprob[,]naceast[lun[. Reu\itaac`iuniiva depinde]ns[defelul]ncarevorr[spundelachestionar cet[`enii. Recens[mântulPopula`iei\i alLocuin`elorsedesf[\oar[ subsloganul„Pentruc[fiecareconteaz[”,acestareliefând ideea c[ fiecare persoan[ ]nregistrat[\ifiecareinforma`ie ob`inut[ conteaz[ ]n fundamentareaprogramelor\iproiectelor de dezvoltare atât la nivelulUniuniiEuropene,cât \i]nplanna`ional\ilocal. „Toate informa`iile ce vor fioferitedeceicarevorr[spunde la chestionare beneficiaz[deprotec`iaconfiden`ialit[`ii,garantat[prinlege,c[ elenuvorputeafifolosite]n niciunaltscopdecâtcelstatistic”,asigur[statisticienii. }n timp ce primirea recenzorului \i dialogul cu acesta este o obliga`ie, ]n egal[ m[sur[ legal[ \i civic[, pen-

trutoatepersoaneleaflatepe teritoriulRomâniei]nperioada desf[\ur[rii recens[mântului, r[spunsurile `in exclusivdeliberadeclara`iearespondentului, nefiind cerut[ prezentarea nici unui document justificativ, cu excep`ia actului de identitate necesar ]nscrierii corecte a codului numericpersonal. Deprecizatestec[to`irecenzoriivoravea\ilarecens[mântuldeprob[,ca\ilacel propriu-zis, documente de identificare, pe care le vor prezenta ]n momentul sosirii la domiciliile intervieva`ilor. Pân[ la recens[mântul propriu-zis, peste câteva zile va

demara un recens[mânt de prob[,]ntre7\i16mai. „}n vederea asigur[rii unui graddeparticipareapopula`iei larecens[mântuldeprob[,f[r[ acreaconfuziicares[afecteze buna desf[\urare a recens[mântuluipropriu-zis,popularizareaac`iuniidin7-16maia.c. se face exclusiv ]n localit[`ile cuprinse ]n e\antionul pilot, prinafi\eexpuselaprim[riile locale, flutura\i distribui`i la domiciliile persoanelor ce vor fiintervievate\ivizitepreliminare ale recenzorilor”, precizeaz[ Ecaterina Nicul[e\, directorulexecutivalDirec`iei Jude`enedeStatistic[Boto\ani. (AuroraDimitriu)

Seapropieconcursulpentru\efiaAmbulan`ei ConcursulpentruconducereaServiciuluiJude`eande Ambulan`[sevaorganiza ]naceast[lun[.Ministrul S[n[t[`iiaanun`atc[]ntr-o s[pt[mân[va]ncepeprocesuldeselec`ieprinconcurs adirectorilorserviciilor jude`enedeambulan`[. Ministerul a anun`at, de asemenea, c[ acest concurs se va sus`ine la nivel na`ional\ic[vafiunulfoartedur,`inând contc[ultimelecontroaledesf[\uratede echipeledinMinisterulS[n[t[`iiauar[tat c[nusuntpu`inedeficien`elecare`inde

managementul serviciilor jude`ene de ambulan`[. La Boto\ani nu au ajuns ]n ultimele luni controalele din minister, ]ns[ministrulaavertizatc[vorcontinua verific[rile, echipele urmând s[ poposeasc[\iacolounde]nc[nus-aajuns. }n ultimele zile, Direc`ia de S[n[tate Public[ a fost anun`at[ \i c[ finan`area Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ se va facedup[regulinoi.„Conformunuiproiect de act normativ, ]ncepând din luna iuniea.c.,fondurilealocateserviciilorde ambulan`[ vor fi calculate ]n func`ie de num[rul de locuitori din fiecare jude` \i nu ]n baza bugetului istoric sau a unor criteriisubiective,cums-aprocedatpân[ ]n prezent, deoarece acestea nu reflect[ necesitateareal[defonduri.}nacestfel, sevaasiguradistribuireacorect[\iechilibrat[ a fondurilor bugetare la nivelul

]ntregii `[ri”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tordecuvântalDirec`ieideS[n[tate Public[Boto\ani. MinisterulS[n[t[`iiaanun`atc[m[sura de modificare a modului de finan`are a serviciilordeambulan`[afostluat[dup[ ce Comisia de Medicin[ de Urgen`[ \i DezastredinMSaefectuatoampl[analiz[cuprivirelavalorile contractatede caseledeasigur[rides[n[tatecu serviciile publice de ambulan`[, ]n urma c[reias-auconstatatdiferen`esemnificative,nejustificate,privindmodul]ncareau fost repartizate fondurile bugetare pe jude`e,]nfunc`iedenum[ruldelocuitori. }ncepând cu anul 2011, vor fi stabilite plafoane maxime \i minime de 37 lei \i 23,5leipercapdelocuitor,]nfunc`iede num[rul de locuitori din fiecare jude`. (AuroraDimitriu)


6

4mai2011

TOPNEWS

Al-Qaidacaut[teamleader.}nacestevremuri,]ncarecugreumaig[se\ti unlocdemunc[,româniinu\i-aupierdutsim`ulumorului.Pesite-ulbestjobsaap[rutunlocdemunc[]ncareal-Qaidacaut[teamleder,]nlocul r[posatuluiOsamabinLaden. Iat[cumsun[anun`ul:Descriereapostului-Se caut[lideranti-carismatic,netolerant,cucalit[`iantreprenoriale\ioperative, dornics[r[mân[]nistorie.Cerin`e:rezisten`[lamunc[]nspa`iiizolate, ]nchise,cuno\tiin`eaeronautice\ibalistice,gândireanalitic[,proactiv.

Octavian Dumitru: «Ne vom trimite bolnavii ]n alte jude`e» Pentruc[]njude`ul Boto\aniconsilierii jude`eninuaureu\it s[treac[pesteintereseledepartid,ceamai mareunitatemedical[ aboto\[nenilorva primimaipu`inibani capân[acumpentrua func`iona,sauchiarva r[mânef[r[finan`are, iarbolnaviivorfidirija`isprespitaleledin jude`ele]nvecinate. Acestaestesemnalul dealarm[trasdelideruljude`eanalsindicatuluiSanitas. Liderul de sindicat al asisten`ilor medicali din jude`, Octavian Dumitru, nu \i-a ascunsieri]ngrijorareafa`[dece va urma ]n sistemul sanitar

boto\[nean. Acesta consider[ c[ cei ce au votat ]mpotriva comas[riiauf[cut-of[r[s[se gândeasc[labolnavi. „S-a votat politic, f[r[ s[ se `in[seamadeinteresullocuitorilorjude`ului.Amfipututavea

\i noi o unitate cu un grad de competen`[mairidicat,cares[ atrag[]njude`ofinan`aremai bun[,darcredc[amratatocazia.Mair[u,s-arputeas[r[mân[spitalef[r[finan`arepentruc[nusevor]ncadra]nnici

o categorie. |i asta din cauza unororgolii\iaunorconsilieri care nu au putut s[ vad[ problemadecâtprinprismapoliticului”, a declarat liderul jude`eanalSanitas. Acestaafirm[c[nuestenici pe departe un sus`in[tor al actualei reforme care presupune]njude`comasareamaimultor spitale, dar ]n condi`iile ]n careexist[legecareprevedeo nou[ organizare, jude`ul Boto\ani ar fi trebuit s[ ]\i urm[reasc[ interesul, s[ atrag[ o finan`aremaibun[. „Ministerulnusemair[zgânde\te,astaesteclar.Noia\tept[ms[vedemceurmeaz[peste câtevazile,cumvorficlasificate spitalele. Abia dup[ aceea vom anun`a ce atitudine lu[m, pentruc[penoineintereseaz[ s[nuseaduc[atingeredrepturilor salariale. |i dac[ finan`area vafimaimic[,vorfiafectate\i acestedrepturi”,amaispusliderulSanitas.(AuroraDimitriu)

Târgul Liceelor]i a\teapt[pe eleviide clasaa VIII-a EleviideclasaaVIII-asunta\tepta`ilafinalulacesteis[pt[mâni la o nou[ edi`iei a Târgului Liceelor.OrganizatdeInspectoratul |colar Jude`ean (I|J), Târgul are loc la Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[”\ivaoferiposibilitateaelevilor de final de gimnaziu s[ cunoasc[ oferta educa`ional[ a liceelor. „}n zilele de vineri \i sâmb[t[, respectiv6-7mai,sevaorganiza la Sala Polivalent[ din municipiu Târgul Liceelor, edi`ia a VIII-a. Aici,]ntr-unprogramcare]ncepe la ora 10.00 \i se termin[ la ora 17.00,toateliceeledinmunicipiul Boto\ani ]\i vor prezenta oferta educa`ional[. A\tept[m ]n aceste ziles[vizitezeacestTârgeleviide clasaaVIII-a\ip[rin`iielevilor”, a declarat inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt alI|J.(PetronelaRotariu) Publicitate

SediulPDL Clujafostjefuit deho`i SediulPDLCluja fostpr[datdeho`i mar`idup[-amiaz[. Sp[rg[toriiaup[truns]nbirourile PDLdepeBulevardul Eroilor]njurulorei 18.00\iaufurato plasm[\ialtebunuri. }n biroul central al PDL Cluj se afl[ ]n momentul furtului numai femeia de serviciu, care

le-a spus anchetatorilor ca nu a v[zutnimicsuspect,potrivitstiridecluj.ro. Ho`iiauie\itcuaparatelefuratesubbra`\iseb[nuie\tecaau urcat lucrurile ]ntr-o ma\in[ cu careauplecat.


7

4mai2011 Ho`iilabiseric[ Unenoria\]itransmiteprecipitatpreotului: -}ntimpulslujbeideazimi-aufuratceasul \iportofelul -Aleluia}nsfâr\it]iatragem\ipep[c[to\i

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *Vândap.2camere,Prim[verii,cap[t1,et.2,47mp,izolattermic,G+F+P,pemijloc lasoare,f.c[lduros,intabulat, f[r[intermediari.Telefon: 0753.855.454.(G-5) *Vândapartament4camere,2 b[i,et.2,CT,termopan,c[r[mid[,80mp,str.b-dulG.Enescu. Telefon:0745.405.877.(1841-3)

]nchirieri *Primesc]ngazd[unafamilie saudou[fetesalariate.Asigur unacamer[+buc[t[riecuintrareseparat[,lacas[.Telefon: 0752.771.226.(2114-1)

v^nz[ridiverse *Vândc[r[mid[deDorohoi nou[,pre`avantajosdecriz[. Telefon:0740.329.241.(G-2)

angaj[ri *FirmaXLWSTARangajeaz[ OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbiiitalienelaunnivel conversa`ional,pentruunproiectdelucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:Full TimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tigurisubstan`iale.Pute`iaplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon:

0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-13) *SCangajeaz[barman.Rela`ii latelefon0741.613.142. *Salonmasajangajeaz[fete, câ\tigurimari.Clubangajeaz[ osp[tare,animatoare.Rela`iila telefon:0742.907.766.(2119-5)

pierderi *Pierdutcertificatconstatator nr.25363/28.11.2007alSC D.A.L.B.IMPORT-EXPORT SRLBoto\ani.}ldeclarnul.(1)

anun`public *SCBISCOPSRLDorohoi, anun`[publiculinteresatasupra

parcurgeriietapeide]ncadrare \iaDecizieideNotificare,f[r[ acorddemediu, aproiectuluide investi`ie:„SPA~IUALIMENTA~IEPUBLIC{,CLUB,SAL{FESTIVIT{~I”,amplasat ]nlocalitatea|endriceni,com. |endriceni,jud.Boto\ani. Informa`iileprivindpoten`ialul impactasupramediuluial proiectuluipropuspotfi consultatelasediulAPM Boto\ani,b-dulMihaiEminescu nr.44,mun.Boto\ani,]nzilele deluni-vineri,]ntreorele9.0013.00.Observa`iilepubliculuise primesczilniclasediulAPM Boto\ani,]ntermende10zile lucr[toaredelapublicare. (1842-1)

deceseColegiisuntal[turi deAilinc[iAlina\i ]mp[rt[\escimensa durerepricinuit[de decesulnea\teptat altat[luid-ul BAS|TEFAN. Dumnezeus[-lierte \is[-lodihneasc[ ]npace

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

4mai2011

MONDEN Monicanuamaidat peacas[detreizile }nultimeleactedela judec[torie-noua hot[râredecustodie, Monicaapares[aib[ re\edin`alasediul avoca`ilorei.Cum niciea\iniciIrinanu aumaifostv[zute]n bloc,Irinelaanun`at Direc`iapentruProtec`iaCopilului. „Am venit la adresa indicat[ de hot[rârea judec[toreasc[ din aprilie, la sediul de avocatur[. Eu am ajuns aici \i am b[tut la u\[.Odoamn[mai]nvârst[miaspusc[av[zut-opeMonicala etajulaltreileasaualpatrulea”, apovestitIrinelColumbeanu. Maimult,afaceristuladeclarat c[ este ]ngrijorat c[ nu a mai reu\its[deadefeti`asadevineri dup[-amiaz[: „Vânz[torii din fa`a blocului (din zona 13 Septembrie, n.r.) Monic[i mi-au spusc[devineridup[amiaz[nu au mai v[zut-o deloc pe Irina. Sunt ]ngrijorat, am alertat Direc`ia Protec`ia Copilului de la Sectorul5”. Colegii de gr[dini`[ ai Irinei spunc[aplecat]nAmerica.

Andi Moisescu consider[ c[ Narcis Ian[u este cel mai talentat român AndiMoisescuaafirmatc[ ]lconsider[peNarcisIan[ucelmaitalentatdincadrulcompeti`iei«Românii auTalent»,]ns[nuafostel celcareadesemnatcâ\tig[torul,cipubliculsensibilizatdepovesteadramatic[ aluiAdrian~u`u. „Dedataastaamfostfoartesensibili.Noinuvot[mdoaratuncicând primimoperechedeteni\i\i-unkilogramdezah[r.Vot[m\icândvibr[m]nfa`asuferin`ei.Maialesdac[ parec[o]mp[r`im]ntr-unfel.Cel maitalentatmis-ap[rutNarcis.Am \i spus c[ e un fenomen care pare venitdenic[ieri,darcarepoateajunge oriunde”, a declarat Andi Moisescu, potrivit catavencu.ro. Mai mult,prezentatorulemisiuniiApropoTvadeclaratc[aproapeto`isemifinali\tiivorajungeundeva,chiar dac[nuaufostceicareaucâ\tigat premiulcelmare.

„Dac[ Irina e mutat[ de la o gr[dini`[ la alta, eu ar trebui s[ fiu primul care afl[ acest lucru, nu s[ fiu l[sat s[ fierb. La gr[dini`[mi-auspuss[nuoiaupe Irinadelagr[dini`[c[acestaeste

singurullocundemaiarepartede lini\te. Chiar mi-au zis unii p[rin`ic[ceimicidiscut[]ntreei \ispunc[Irinaarfi]nAmerica”, amaidezv[luitIrinelColumbeanupentruAccesDirect.

CarlaBrunie]ns[rcinat[cugemeni?So`iapre\edinteluiNicolasSarkozyspore\temisterul legatdesarcinasa,]ns[ziari\tiistr[ininucontenesc]naface«s[p[turi»peaceast[tem[.Iar ultimelezvonurisuntsenza`ionale:separec[fostulmodele]ns[rcinat[cugemeni. Prima doamn[aFran`eiamân[momentulanun`[riioficialeasarcinii.Bamaimultdecâtatât, aceastaadeclaratc[are„guracusut[”peaceast[tem[.Jurnali\tiidelarevistaglossyVoici sus`inc[ausursecarele-audeclaratc[frumoasaCarlaBruni]ivaprovocaobucuriedubl[ pre\edinteluiSarkozy:primadoamn[aFran`eiara\teptanuunul,cidoibebelu\i.

Adrian ~u`u: «Nu aveam bani nici de pâine» Câ\tig[torulemisiunii «RomâniiauTalent», Adrian~u`u,le-atransmisfanilors[ic[vrea s[semute]nBucure\ti, c[nuareprieten[\ic[ ]iparer[uc[s-aapucat defumat. }n timpul unui videochat careaavutlocpePROTV, ~u`uavorbitcufaniis[i\ileaspuscâtevacevadespreel, a\acumestedincolodescen[. „}nceeaceprive\tefetele, cel mai mult eu respect omul cu personalitate. La fete respect acela\i lucru. Felulcumgânde\teeimportant, dar \i aspectul conteaz[. Deocamdat[ nu am prieten[”,aspuscânt[re`ul, careestetotal]ndr[gostitde muzic[\inuarrenun`alaea pentruniciofemeie. Adrian~u`urecunoa\tecu modestiec[atrecutprinperioadefoartegrelede-alungul vie`ii\iafostuncopils[rac. „Aufostperioadecândnaveambaninicidepâine,iar cine a fost al[turi de mine atunci]mivar[mânemereu lasuflet(...)Nuamvenitla «Românii au talent» ca s[

]miplângdemil[.Dac[nu ]mispuneampovestea]ns[, nuascultanimenimesajulpe carevroiams[-ltransmit”,a maizisAdrian. Cânt[re`ul inten`ioneaz[ s[semute]nBucure\ti,s[\itermine\coala. „Trebuie s[ m[ apuc de \coal[ neap[rat, momentan ecelmaiimportantlucrupe care trebuie s[-l fac. Voi ]ncepe\coaladinseptembrie ]n Bucure\ti”, a ad[ugat Adriancarespunec[regret[ faptul c[ s-a apucat de fumat,darnuestedeacord cub[utura\idrogurile.

Evenimente de Botosani nr.1867  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1867  

Ziarul orasului tau!

Advertisement