Page 1

CMYK

Chefcuvinla13ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pagina 5

Tax[ contestat[de medici,dar sus`inut[de CJAS Pag. 2

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.80(1862)•Miercuri,27aprilie2011•8pagini

Emo`ii pentru profesorii afecta`i de restrângeri de activitate

Aziarelocevaluareadosarelorcadrelordidacticeafectatedepretransfer\irestrângerideactivitatedec[tre reprezentan`iiInspectoratului |colarJude`ean,]nprezen`a observatorilorsindicali. Pagina 3

Miliardedelei vechipl[tite deangajatori pentrumunca lanegru Pagina 4


2

27aprilie2011 Leulacrescutfa`[deeuro\idolar.Monedana`ional[s-aapreciat]nprima parteazileidemar`i,atingândastfelunnoumaximalultimelor13luni. BancaNa`ional[Român[apublicatmar`iuncursdereferin`[alleului,de 4,0735lei/euro,cu0,8banimairedusdecâtminimul]nregistrat]nlunamartieaanuluitrecut.Leulacrescut\ifa`[demonedaamerican[,careaajuns lacursulde2,7862lei/dolar,ceamairedus[cota`iedinultimiitreiani.

TOPNEWS

Tax[ contestat[ de medici, dar sus`inut[ de CJAS Mediciidefamiliese plângdegeabade taxapecaretrebuie s[opl[teasc[pentruevaluareacabinetelor.Astaconsider[conducereaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate. Rodica Hu`uleac (foto), pre\edintainstitu`ieijude`ene deasigur[rides[n[tate,este de p[rere c[ la cei peste 10.000 de lei, cât ]ncaseaz[ deregul[delacas[uncabinet de medicin[ de familie, câteva sute de lei pe care le achit[launansaudoimedicii este o nimica toat[. Reprezentan`ii medicilor de familie din Boto\ani se ar[tau revolta`ideaceast[nou[tax[ pecareoaudeachitatinstitu`ieideasigur[rides[n[tate la evaluarea cabinetelor. Ei declarauc[de\iliseimpune aceast[tax[,CasadeAsigur[rideS[n[tatenuaducenimicnou]nevaluareafurnizorilordeserviciimedicale. „D[m zece milioane de lei vechi pentru c[ se cite\te un dosar cu ni\te acte. Documentele acestea au mai fost

verificate de vreo dou[-trei ori, inclusiv la ob`inerea autoriza`ieisanitaredefunc`ionare s-au prezentat. Asta nu este evaluare, când se iau la verificatatreiaoar[ni\tedocumente”, declara, nu cu multtimp]nurm[,Paul|erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani. De partea cealalt[, conducereaCASBoto\aniconsider[c[degeaba]ncearc[medicii de familie s[ scape de aceast[tax[,introdus[dinul-

tima parte a anului trecut, pentru c[ legea este cât se poate de clar[. „Este lege \i mai mult de atât nu cred c[ mai trebuie spus ceva. |i apoi,pl[tesc1.000deleidoar cabinetele din mediul urban, celedinruralachit[doar250 de lei. Ce ]nseamn[ 250 de leilaunansauladoianipentruuncabinetdemedicin[de familie? Nu se verific[ doar documente.Eutrebuies[verific o mul`ime de lucruri la furnizorul care vrea s[ intre ]ncontractcucasa,deexem-

pludac[furnizorularecabinetul.}nafar[deastasemai verific[ \i dac[ are personal cum spune legea, dac[ are condi`ii,etc.”,spuneRodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. }n aceast[ perioad[ sunt multe cabinete de medicin[ defamiliec[rorale-aexpirat perioada pentru care a fost f[cut[ evaluarea \i trebuie evaluate din nou. Zilnic, echipealeCJASsunt]nteren pentruaverificadac[sunt]ndeplinitelacabinetecondi`iile de intrare ]n rela`ii contractuale cu institu`ia de asigur[rides[n[tate. RodicaHu`uleacsus`inec[ au fost g[site \i surprize ]n vizitele acestea ale echipelor pentruevaluareacabinetelor. „Am avut \i surprize la evaluare.Lis-audattermene de conformare pentru a se punelapunctcuorganizarea, cu condi`iile, termene s[ ]\i rezolve problemele pentru a se]ncadra]nlimitelelegalit[`ii”, mai spune pre\edinta CJAS. Nemul`umi`i c[ sunt obliga`i s[ pl[teasc[ aceast[ tax[,reprezentan`iimedicilor de familie au contestat-o ]n instan`[.(AuroraDimitriu)

Donatorideorganedoarpe bazadeclara`ieinotariale Pân[lasfâr\itulanuluivorprimi carduri na`ionale de s[n[tate cam jum[tate dintre asigura`i. Potrivit reprezentan`ilor Casei deAsigur[rideS[n[tate,s-afinalizatperioadadeprob[acardurilor na`ionale iar din aceast[ s[pt[mân[ vor fi realizate sute demiidecarduri,pasulurm[tor fiindpersonalizareaacestora. MinisterulS[n[t[`iianun`arecent c[ vor fi realizate cam dou[-treimilioanedecarduripelun[,dar]nacela\iintervalvorfi personalizate cam un milion de carduri. „Cardulvafitrimisprinpo\t[ persoanelorasigurate\ivacosta aproximativdoieuro,valabilitatea acestuia fiind de cinci ani”, spunreprezentan`iiCAS. Ministerul S[n[t[`ii a anun`at recentc[persoanelecarevors[

devin[ donatoare de organe trebuies[fac[odeclara`ienotarial[ ]n acest sens. Doar pe baza declara`iei notariale, pe cardul na`ionaldes[n[tatevafi]nscris[ men`iunea„donatordeorgane”. Datele de identitate ale asiguratului vor fi trecute pe acest card,dar\itoatedatelemedicale ale persoanei respective, inclusiv,acoloundeestecazul,acceptul asiguratului ca, dup[ moarte,s[iseprelevezeorgane pentrutransplanturi.Doaratunci cândvoraveanevoiedeservicii deurgen`[,asigura`ilordes[n[tate nu li se vor cere cardurile na`ionaledes[n[tate. }n rest, pentru orice serviciu medical,asigura`iivortrebuis[se prezinte cu cardul la cabinetele medicale,laspitale,lalaboratoareledeanalize.(AuroraDimitriu)

Orele de mar`i, recuperate «din mers» De ast[zi, elevii revin la ore. Vacan`adePa\tedinacestanafostprelungit[cuoziprinordinulministrului Educa`iei, Daniel Funeriu, cursurile fiindreluateazi\inumar`i.Ordinulde ministruafostsemnatdup[consultarea organiza`iilorsindicaledin]nv[`[mântul preuniversitar. Recuperarea materiei aferente zilei de 26 aprilie se va realiza]nmodintensiv,]ncepândcu27 aprilie\ipân[lafinalulsemestrului. „Cusiguran`[,eleviisevorbucura de o zi ]n plus de vacan`[. Orele de mar`i,26aprilie,vorfirecuperatepân[ lafinalulacestuisemestru”,adeclarat HoriaNegrescu,inspector\colargeneral adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean.Directoriide\colivorasigurarecuperareaintegral[amateriei,mai spun reprezentan`ii ministerului. Elementelecareauconduslaprelungirea vacan`eisuntlegate,spunreprezentan`ii ministerului, de „concomiten`a S[rb[torilorPascale]nlumeacre\tin[ \idefaptulc[,]ns[pt[mânadevacan`[ careapremersSfintelorPa\ti,unnum[rmaredeeleviafostangrenat]n olimpiadele\colarepediscipline”.(PetronelaRotariu)

Proiecte ]n aten`ia consilierilor jude`eni Joi, ]ncepând cu orele 10.00, este programat[o\edin`aordinar[aConsiliuluiJude`eanBoto\ani,peordineade zi fiind nu mai pu`in de 16 puncte. Printrecelemaiimportantepunctecare vor fi supuse votului consilierilor se afl[\iproiectuldehot[rârepentrusuplimentareasumeiglobaleprivinddeclan\areaprocedurilordeexproprierea imobilelor proprietate privat[, situate pe amplasamentul lucr[rii de utilitate public[deinteresjude`ean„Modernizare drum de acces c[tre Lacul cu Nuferi-Ipote\ti,]nvedereaincluderii ]n circuitul turistic”, ajungându-se la 23.734lei. Totpeordineadeziseafl[\iproiectuldehot[râreprivindtrecereadin domeniulpublicalJude`uluiBoto\ani ]ndomeniulprivatalacestuia,]nvederea valorific[rii unor bunuri aflate ]n administrareaSanatoriuluidePneumoftiziologieGuranda,respectivaSpitaluluidePsihiatrieBoto\ani.Vamaifi discutat\iproiectuldehot[râreprivind aprobareacontuluideexecu`iealbugetului propriu jude`ean, pentru trimestrulI2011,dar\iproiectuldehot[râre privind rectificarea bugetului propriu jude`ean,cusumade754.000lei,atât laparteadevenituri,cât\ilaparteade cheltuieli,peanul2011,\iaprobarea finan`[riicusumade10.000leiaConcursului Interjude`ean de Matematic[ „DimitriePompeiu”.Pelâng[puncteleprezentatemaisus,consilieriijude`enivordiscuta\i]nprivin`amaimultorproiectedeextindere\imodernizareasistemelordealimentarecuap[\i canalizare-epurare,\iastudiilordefezabilitate,luându-se]nconsiderareluareamaimultorterenurideperazalocalit[`ilorBucecea,C[t[m[r[\tiDealsau |tef[ne\ti,necesareconstruiriiinvesti`ilor.(D[nu`Rotariu)


3

27aprilie2011 Arealizatfilmepornocufiiceleluide6\i9ani.Unb[rbatdinOradeaafostarestat\itrimis]njudecat[pentruc[arealizatmaimulte]nregistr[rivideopornograficecufetelelui]nvârst[de6ani\i9ani. AndrasiZsolt de35deaniestecercetatdeoameniilegiidinRoâniapentruc[af[cutmaimulte]nregistr[ri,]n`aranoastr[,cu unadinfeteleluide6ani.Românulnuestelaprimaabatere-procuroriiDIICOTspunc[b[rbatulacopiat\ia de`inut]ncursulanuluitrecutpeste75de]nregistr[rivideocureprezent[ripornograficecuminori,stocatepe dou[DVD-uri,pecareinten`ionas[lepostezepeinternet.Dealtfel,elamaiprimitocondamnarelatreianide ]nchisoare\i]nBelgia,pentruc[le-afilmatpeceledou[fiicealesale,de9\irespectiv6ani,]nsceneporno.

ESEN~IAL

Emo`ii pentru profesorii afecta`i de restrângeri de activitate Aziarelocevaluarea dosarelorcadrelor didacticeafectatede pretransfer\irestrângerideactivitate dec[trereprezentan`iiInspectoratului |colarJude`ean,]n prezen`aobservatorilorsindicali. Ace\tia vor verifica modul de ]ntocmire a dosarelor celorpeste400decadredidacticecarevorparticipalaetapaderezolvareapretransferurilor \i a restrângerilor de activitate. Din cele declarate de Daniel Cojocaru, inspector\colardepersonal,aufost depuse350dedosarepentru etapa de pretransfer, ]n timp cederestrângerisuntafectate 67 de persoane. Conform calendarului mi\c[rii personalului didactic, tot azi va fi afi\at punctajul ob`inut ]n urmaevalu[riidosarelor. „Din aceste 67 de restrân-

Adolescent ajuns la spital din cauza unei albine Unpu\tide15aniaajunsmar`i dup[amiaz[laspitaldup[ceafost ]n`epat de o albin[. Din fericire, b[iatulnuaintrat]n\ocanafilactic, astfelc[via`anui-afostpus[]npericol.Incidentulaavutloc]napropieredesta`iuneaPop[u`i,adolescentul fiind ]mpreun[ cu membrii familiei.Dup[ceafost]n`epatde oalbin[,tân[rulaintrat]npanic[ pentruc[acuzadurerimari]nzona ]n`ep[turii.Ceidinpreajm[ausunatla112.Lafa`aloculuiamers un echipaj al SMURD care l-a transportat pe copil la Spitalul de Pediatrie din Boto\ani. De altfel, membrii echipajului SMURD au spusc[adolescentuleramaimult speriatdecât]npericol,]n`ep[tura nefiindfoartegrav[,\ineavândloc o reac`ie alergic[, cum s-a crezut ini`ial.Totu\ipentruafisiguric[ nu apar reac`ii adverse, cadrele medicale au decis ca adolescentul s[fie`inutsubsupravegheremedical[.(D.R.)

geri de activitate, ele ca num[rdeposturivorfiocupate cuprioritate]n\edin`apublic[ din mai, ]naintea pretransferului.Canum[rdeposturi exist[ acoperire pentru toate acestecadredidactice,\idup[ evaluare, ]n func`ie de

punctaj, ]n \edin`a public[, cadrele didactice vor ocupa posturilecarevorveni.Cele mai mari probleme sunt la mai\tri, care sunt primii viza`ilarestrângeriledeactivitate. Metodologia mi\c[rii personalului didactic ne per-

mite ca ace\tia s[ r[mân[ ]n sistem.}nrest,posturilesunt asigurate”, a declarat Daniel Cojocariu. |edin`a public[ de repartizarepeposturivaavealoc]n intervalului 6-10 mai. (PetronelaRotariu)

Bebelu\mort]n primazidePa\te OfamiliedinBoto\ani treceprintr-odram[ cumplit[,dup[ce\i-a pierdutb[ie`elulde numaipatruluni]n primazidePa\te.Copilulafostg[sitde p[rin`imort]np[tu`. Sepresupunec[a muritsufocatdepropriilesecre`ii. Poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru stabilirea circumstan`elor mor`ii micu`ului, nefiind suspiciuni de comiterea vreunei infrac`iuni. }n data de 25 aprilie, poli`i\tii au fost sesiza`i de cadrele medicale ale Spitalului de copii c[ ]n data de 24 aprilie a fostaduslaspitalunminordecedat,S.I.]nvârst[depatruluni. Cazulafostpreluatdecriminali\ticareaustabilit]nurmaveri-

fic[rilorc[]nnoapteade23spre 24 aprilie, ]n jurul orei 03.30, mama copilului i-a dat s[ m[nânce,ulterior,pestecâtevaore, fiindg[sitdecedat.Celmaiprobabil,b[ie`elulamurit]nsomn, sufocatdepropriilesecre`ii.„La examinarea extern[ sumar[ a cadavruluinuaufostpuse]nevi-

den`[ semne de violen`[ neexistând suspiciuni cu privire la comiterea vreunei fapte penale. S-a dispus efectuarea necropsiei cadavrului pentru stabilirea cu exactitateacauzeidecesului”,a men`ionat inspector principal DanielaDarea,purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D.R.)

A r[mas f[r[ frâne la biciclet[ Luni la amiaz[, ]n jurul orei14.20,poli`i\tiidorohoieni au fost sesiza`i c[ pe stradaSpiruHaretdinmunicipius-aprodusunaccident rutiersoldatcuvictime. Din primele cercet[ri efectuate la fa`a locului, s-a stabilit c[ P. Marcel de 43 de ani, din municipiul Dorohoi,]ntimpcesedeplasa cu bicicleta pe strada Spiru Haret din municipiu, pe direc`ia Horl[ceni - Dorohoi, ajungând pe o por`iune de drum ]n pant[, pe fondul unor defec`iuni la sistemul defrânarealbicicletei,pierdecontrolulasupradirec`iei de mers \i cade pe carosabil,accidentându-se. Fiind transportat pentru ]ngrijirimedicalelaSpitalul municipalDorohoi,b[rbatul a fost ulterior transferat pentru investiga`ii am[nun`itelaSpitalulJude`eanBoto\ani. Conduc[torulbicicleteinu purta elemente de protec`ie ]n momentul producerii accidentului.

Amenda`i de Pa\te pentru tulburarea lini\tii publice Boto\[nenii \i-au dat ]n petecanulacesta,dePa\te, valoarea amenzilor aplicate depoli`i\ti\ijandarmipentrutulburarealini\tiipublice ]n zilele de s[rb[toare fiind considerabil mai mare fa`[ deceilal`iani.Astfel,potrivit datelor furnizate de reprezentan`ii Inspectoratului deJandarmiJude`ean,]ntotal ]n cele trei zile au fost aplicate 28 de sanc`iuni la Legea 61/1991, ]n valoare total[ de aproximativ 6.000 lei. Sanc`iunile au fost date atât de patrule formate de jandarmi,cât\idejandarmi ]npatrul[mixt[cupoli`i\ti. Pedealt[parte,valoareatotal[ a amenzilor aplicate de poli`i\ti pentru aceea\i abatere, tulburarea lini\tii publice dep[\e\te 10.000 lei. Potrivit conducerii InspectoratuluidePoli`ieJude`ean Boto\aniaufostaplicate56 de sanc`iuni ]n municipiile Dorohoi\iBoto\ani,dec[tre patrule, atât pentru tulburarealini\tii\iordiniipublice, cât \i pentru s[vâr\irea ]n public de fapte, acte saugesturi,obscene,proferareadeinjurii,expresiijignitoaresauvulgareoriconsumul de b[uturi alcoolice ]nlocuripublice.(D.R.)


CMYK

4

27aprilie2011

TOPNEWS Prevenirea abandonului\colar cubanieuropeni

Cinci clase speciale pentru 150 de elevi boto\[neni beneficiari de burse.Acestaestescopulproiectului Salva`i Copiii de Abandon \i Neintegrare-SCAN,finan`atdin fonduri europene. Demarat ]n august 2010 de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia\i, acestaarecaobiectivprevenirea\i diminuareaabandonului\colar. Activit[`ile din proiect se vor derulapeoperioad[detreiani\i vor avea ca finalitate con\tientizareacomunit[`ii]nvedereaprevenirii,reducerii\icorect[riifenomenuluideabandon\colar,cercetareacauzelorabandonului\colar, anevoilor\iposibilit[`ilordereintegraredar\icombatereaabandonului\colar. DinceledeclaratedeHoriaNegrescu, inspector general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J),]nperioada2-3maivaavea locselec`iabeneficiarilorproiectului,]nurmauneievalu[ripebaz[ detestedecuno\tin`e\idepersonalitate\i]nurmainterviev[riielevilordec[treexper`iiproiectului. }n acest sens, ]n cele dou[ zile vor fi prezente la Boto\ani trei

echipe de exper`i ai Universit[`ii din Ia\i, ]nso`ite de un expert al I|J. „Selec`iavaavealoc]ntreicentrepentruc[arfigreucanumai]n dou[ zile s[ se mearg[ ]n 70 de localit[`i.Laniveluljude`uluivor func`iona cinci clase iar elevii selecta`i vor primi burse sociale cares[leacoperecheltuielilenecesare,lunare.Lafinalullunii,vafi cunoscut[listacunumeleelevilor selecta`i.Proiectulesteunulbenefic pentru copii, gândindu-ne c[ 150decopiinuarmaifiavutposibilitateas[continuestudiile\iarfi abandonat\coala.}nacestmodvor ajunge s[ aib[ o carier[”, a declaratHoriaNegrescu. CelepatruclaseaIX-avorfunc`iona la Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Grupul |colar Gheorghe Asachi, Seminarul Dorohoi \i Grupul|colardeIndustrieU\oar[. LaIndustrieU\oar[vafunc`iona, ]n cadrul proiectului, \i o clas[ a XI-a.Valoareatotal[aproiectului seridic[latreimilioanedeeuro, fondurile fiind gestionate de universitatea ie\ean[. (Petronela Rotariu)

Leulacrescutfa`[deeuro\idolar.Monedana`ional[s-aapreciat]nprima parteazileidemar`i,atingândastfelunnoumaximalultimelor13luni. BancaNa`ional[Român[apublicatmar`iuncursdereferin`[alleului,de 4,0735lei/euro,cu0,8banimairedusdecâtminimul]nregistrat]nlunamartieaanuluitrecut.Leulacrescut\ifa`[demonedaamerican[,careaajuns lacursulde2,7862lei/dolar,ceamairedus[cota`iedinultimiitreiani.

Miliarde de lei vechi pl[tite de angajatori pentru munca la negru Amenzidepeste 240.000delei, aplicatedeinspectoriiboto\[nenide munc[]nprimul trimestrualanului,doarpentru muncalanegru. Centralizate la nivelul InspectoratuluiTeritorialde Munc[,searat[c[peste80 de persoane au fost g[site f[r[aavea]ntocmiteforme legale pentru desf[\urarea activit[`ii. DinceleprezentatedeRoxanaGavril,responsabilrela`ii mass-media din cadrul ITM, din totalul de 353 agen`i economici controla`i, cu6247salaria`i,aufostdepistate 81 persoane lucrând f[r[ forme legale la un num[r de 65 angajatori. Amenzile aplicate au fost de 243.000lei.Celor65angajatorilacares-aconstatat]n aceast[perioad[primireala lucruf[r[formelegalea81 persoane,]nafarasanc`iunii contraven`ionale aplicate, le-aufostdispusem[suriobligatoriide]ncheiereacon-

tractelor individuale de munc[ pentru persoanele respective \i s[ achite contribu`iile aferente, astfel ]ncâtperioadelelucratedec[tre ace\tia s[ constituie vechime]nmunc[. „Ac`iunile desf[\urate au un impact deosebit ]n crearea unei atitudini corespunz[toare societ[`ii civile fa`[ de munca ilegal[, determinândomaibun[cunoa\tere

aactelornormativecereglementeaz[rela`iiledemunc[. }ntoatecontroaleleefectuates-apusunaccentdeosebit peinformareaatâtaangajatorilor,cât\iaangaja`ilor,a prevederilorlegale]nmateriedelegisla`iamunciicâta riscurilor pe care le presupunepracticareamunciif[r[ forme legale”, a declarat Roxana Gavril. (Petronela Rotariu)

Cauciucurilede Autorit[`i a\teptate s[ creasc[ veniturile medicilor iarn[,obligatorii Cu toate c[ autorit[`ile locale \i Consiliul Jude`ean nu au fost de acord s[ intre ]n parteneriat cuMinisterulS[n[t[`iilaunproiect de stimulare financiar[ a medicilor,delanivelcentral]nc[sea\teapt[oschimbaredeatitudinepeplanlocal. Ministerul S[n[t[`ii a anun`at c[ prelunge\te termenul ]n care administra`iilelocale\ijude`ene potanun`ac[seimplic[]nacordareaunorstimulentefinanciare pentru medicii aprecia`i de comunitate. }n perioada dezbaterii publice a proiectului care ar urma s[ le aduc[ bani mai mul`i cadrelor medicale, sunt a\teptate \i alte autorit[`i locale s[ anun`e c[ accept[ s[ acorde stimulente financiare personalului medical,

pe lâng[ cele care au anun`at dejaministerul. Deocamdat[, primul interval de timp anun`at de minister s-a finalizat\idoarpatrujude`edin `ar[ au acceptat s[-\i stimuleze medicii, contribuind cu câte o sum[]npluslasalariileacestora. Bani mai mul`i cu implicarea autorit[`ilorlocalevorprimimedicii din Bihor, Br[ile, Hunedoara\iSatuMare. „Ministerul S[n[t[`ii lanseaz[ ]naceast[var[unProgrampilot de stimulare financiar[ a personalului din unit[`ile sanitare publice aflate ]n re`eaua autorit[`ilor administra`iei publice locale”,adeclaratLidiaOnofrei (foto),purt[tordecuvântalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Senatulaadoptat,mar`i, Ordonan`adeUrgen`[ princareseimpuneobligativitateaechip[riiautoturismelorcuanvelopede iarn[]nsezonulrece,sub pedeapsare`ineriitalonuluiauto\iauneiamenzi depân[la4.000lei. Ordonan`aadoptat[deSenatprevede obligativitatea echip[rii autovehiculelorcuanvelopedeiarn[, ]ncepândcu1noiembriealfiec[rui an,pân[ladatade1martie. PotrivitMediafax,textuldelege afostadoptatcu63devoturi„pentru”, 16 „]mpotriv[” \i cinci ab`ineri, \i stabile\te c[ neechiparea cuanvelopedeiarn[,precum\icu

lan`uri ]n cazul vehiculelor de transportmarf[depeste3,5tone\i a celor de transport persoane cu peste9locuri,atragere`inereatalonului auto \i a unei amenzi ]ntre 2.500\i4.000lei. Proiectul de lege pentru adoptarea OUG 5/2011 urmeaz[ s[ fie dezb[tut\ideCameraDeputa`ilor.


CMYK

5

27aprilie2011 Celmaiputerniclaserdinlume,laM[gurele.ComisiaEuropeanaaaprobatplanuriledeconstruc`ieaunuitriodelasereuria\e,]nRomânia,Cehia\iUngaria. Astfel,unlaserdezeceorimaiputernicdecâtexist[]nprezent\icarearputeatratacancerularurmas[fieconstruitlaInstitutulNa`ionaldeFizic[\iInginerie Nuclear[(INFIN)dinM[gurele,delâng[Bucure\ti. Celetreinoilaserevorfiterminatepân[]n2015,informeaz[publica`iaNewScientist.Proiectul,numit ExtremeLightInfrastructure(n.r.ELI-Infrastructur[deLumin[Extrem[),vapunebazeleconstruiriiunuilasercuajutorulc[ruias-arputea]ncercaextragereaparticulelor„virtuale”dinvidulspa`iu-timp.Fiecarelaservacostaaproximativ400milioanededolari\ifiecarevaficonstruitdiferit,]na\afel]ncâts[efectuezeexperimentediferite]ndomeniulfizicii,precumaccelerareaparticulelorfolosindpulsuriledelumin[,studiereanucleuluiatomilor\igenerareadepulsuripentrustudierea dinamiciievolu`iilorextremderapidedinatomi.Celelaltedou[laserevorfiplasatelaPraga(n.r.Cehia)\iSzeged(n.r.Ungaria).

TOPNEWS

Chef cu vin la 13 ani «Nuducelips[de bani,arelibertate,]i lipse\te]ns[autoritatea\i]ndrumareap[rin`ilor».Unastfelde portret]ifaccadrele medicale,celmaiadesea,pacientuluiajuns ]nstareavansat[de be`ie,chiar]ncom[ alcoolic[,laSpitalul deCopii. Nici]nacestanPastelenua trecut pentru medicii pediatri f[r[pacien`idoborâ`idealcool. Dac[anultrecutfeteleauajuns ]nspitalpentru]ngrijirimedicaledup[be`ii,]nzileledePa\ti din2011aucerutajutorulmedicilordoib[ie`i,ambiide13ani, din municipiul Boto\ani, care aus[rb[toritcuprietenii,]nfa`a paharelorcuvin. „}nprimazidePa\tiamavut aceste cazuri, ]ns[ nu au pus problemedeosebite.Nuerau]n com[alcoolic[,daraveaupro-

bleme de echilibru \i legau cu greu dou[ cuvinte. Pentru noi nuafostnimicdeosebitpentru c[ astfel de situa`ii au devenit obi\nuitelamariles[rb[toridin an,\inunumai”,adeclaratmediculpediatruIulianaKadar. Copiiiauprimit]ngrijirimedicale ]n spital \i a doua zi de Pa\teauplecatacas[.Ceidoiau declarat c[ au b[ut mai multe paharecuvinlaopetrecerecu prietenii, iar unul a recunoscut c[nuestelaprimulchefdeacestfel.

«Anturajul este de vin[ ]n mai toate cazurile» Dela]nceputulanului,mediciiaumaiavutdetratatcâteva cazuri de copii ]n com[ sau ]n stare avansat[ de be`ie. Unii dintrecopiiiinterna`i]nspital]n com[ alcoolic[ sunt la prima experien`[ de aceste fel, ]ns[ al`iisuntlaadouasauchiara treia internare ]n spital cu un astfeldediagnostic,spuncadrelemedicale.

Nu doar b[ie`ii de vârst[ \colar[chefuiescpân[ajung]n spital.Mediciis-auconfruntat\i cusitua`ii]ncareauavutnevoiede]ngrijirimedicale\ieleve diagnosticate cu etilism acut, astfeldecazurifiind]nregistratederegul[]nperioadamarilor s[rb[toridinan. „Anturajulestedevin[]nmai

S[rb[torifinalizate pepatuldespital Spitalele\i-auprimit,]nc[deluni,pacien`iiobi\nui`i.Abuzuriledealimentedetotfelul,consumul dealcooldecalitatefoarteproast[,scandalurilesoldatecuvictimenuaulipsitdelaUrgen`e. Primelevictimealeabuzuluidealimente\ialcool dinzileledePa\tiautrecut]nc[deduminic[pragul Unit[`iidePrimireaUrgen`elor,dincadrulSpitaluluiJude`eandeUrgen`[„Mavromati”. Bolnavicuafec`iunicardiace,hepaticesaualepancreasului,carenuaurezistattenta`ieideaservimânc[ruri grase, maioneze, preparatele condimentate saup[h[relecualcool,aucerut]nultimelezileajutorulcadrelormedicale.Datele]nregistratelaUPU ]nprimeledou[ziledePa\tiar[tauc[aproximativ 25depersoanes-auprezentatcuindigestiialimentare sau cu complica`ii ap[rute pe fondul existen`ei unorbolicronice. „S-auprezentatcudureriabdominale,cugre`uri\i v[rs[turi.}nspecialceicuafec`iunipreexistenteau ajuns la spital cu astfel de probleme. S-au agravat pancreatite,auvenitbolnavic[roralis-audeclan\at crizedatedelitiazabiliar[.Dac[lapersoaneles[n[toaseabuzuldealimentesaualcoolpoategeneracoliciabdominalecarecudiversemedicamentecedeaz[]ncâtevaore,laceicuafec`iunicronicesitua`iase schimb[,potap[reacomplica`iidetemut.Oricum, nici]nacestanuniilocuitoriaijude`uluinus-audezmin`it,manifestându-\ientuziasmuls[rb[torilor]ntrunstilnutocmais[n[tos.Nuaufostmaimultecazurica]naniipreceden`i,s-amen`inutaceea\imedie pecareo\timdeanidezile,dar,]nciudasfaturilor pecarelerepet[m]nfiecarean,situa`ianuseschimb[]nbine”,adeclaratuncadrumedicaldelaUPU.

Ceimaimul`ipacien`icares-auadresatmedicilor delaurgen`[cuproblemegeneratedeabuzuldealimente\ialcoolauplecatdincabinetedoarcure`ete pentru a drege din efectele abuzurilor culinare din ultimelezile,]ns[uniiaufostnevoi`is[schimbepetrecereades[rb[toripepatuldespital. Dac[]naintedes[rb[torilepascaleaproapejum[tate din num[rul paturilor sec`iei medical[ I a Spitalului„Mavromati”aufostgoale,]ncepânddeluni, saloaneleau]nceputs[]\iprimeasc[pacien`iicusuferin`ecauzatedenecump[tarea]nfa`abucatelorde s[rb[tori.(AuroraDimitriu)

toate cazurile, dar \i faptul c[ provin din familii dezorganizate. Mul`i copii declar[ c[ au b[utpân[nuaumai\tiutceeste cu ei, ]ndemna`i de vecini sau cuno\tin`e din rândul adul`ilor. Amavut\isitua`ii]ncarecopiii aveauunulsauchiarambiip[rin`ipleca`ilamunc[]nstr[in[- tate.Nuduceaulips[debani,a-

veaulibertate,lelipsea]ns[autoritatea \i ]ndrumarea p[rin`ilor”, afirm[ un cadru medical dinSpitaluldePediatrie. Dup[ ce primesc ]ngrijirile medicale\isetrezescdinbe`ie, copiii sunt consilia`i de psihologi,maialesdac[estevorbade cazuri de recidiv[. (Aurora Dimitriu)

Sfida`i de demnitarii care se trateaz[ ]n str[in[tate Demnitarii,]nlocs[rezolveproblemeledinsistemul des[n[tateprefer[s[se trateze]nalte`[ri.Acuza`iaavenitdinparteapre\edinteluiColegiuluiMedicilordinRomânia,]ns[]n parlaments-apropuso modificarealegiicares[-i obligepe]nal`iidemnitari s[-\itratezebolileal[turi de«pacien`iiderând». Potrivituneiini`iativeparlamentare,Legea95/2006arputeas[se ]mbog[`easc[ cu un nou articol care ]i vizeaz[ pe demnitarii cu ]nalte func`ii ]n stat. Ace\tia ar putea fi obliga`i s[ se trateze ]n `ar[pentrua-imotivas[contribuieladezvoltareasistemuluisanitar românesc. Mini\trii \i parlamentarii sunt viza`i de aceast[ ini`iativ[ parlamentar[ care ar putea s[ le lege s[n[tateadespitaleledin`ar[. „Singurulcaz]ncarepersoanele carede`infunc`iipublicedeautoritates-arputeatratalaspitaledin str[in[tatearfica]nRomânias[ nu existe specialit[`ile de care au nevoie”, se arat[ ]n proiectul depus la Parlament de deputatul TudorCiuhodaru.

Ini`iatorul acestei propuneri de modificarealegiicarereglementeaz[ acordarea serviciilor medicale ]n sistemul sanitar românesc vrea \i sanc`ionarea demnitarilor carenuarrespectaacestnouarticoldelege.Astfel,demnitariicare araleges[setrateze]nstr[in[tate ]n situa`ia ]n care ]n `ar[ exist[ posibilitateaefectu[riiinterven`iei sauatratamentelorrespective,ar urmas[]\ipiard[func`iile. Ini`iatorulacesteipropunericonsider[ c[ este o sfidare la adresa popula`iei cu venituri modeste ca cei care ar putea s[ ajute la dezvoltareaspitalelordin`ar[s[plece latratamente]nstr[in[tate,l[sându-ipeceimul`is[simt[lipsurile dinspitaleleromâne\ti. „Demnitarii, ]n loc s[ rezolve problemele din sistemul de s[n[tate prefer[ s[ se trateze ]n alt[ parte.Aceast[atitudineesteosfidarefa`[derestulpopula`iei,c[reiaisespunes[aib[r[bdare.Se spunec[to`isuntegali,darconstat[mc[uniisuntmaiegalicaal`ii”,declara,cucâtevaluni]nurm[,pre\edinteleColegiuluiMedicilor din România, prof. dr. VasileAst[r[stoaie. Cum]ns[delaini`iativ[pân[la articol de lege, drumul trebuie parcurs cu votul parlamentarilor, esteu\ordeintuitcarevafifinalitateaacesteiini`iative.


6

27aprilie2011

TOPNEWS PastoralaPatriarhului Danielcare]mparte cet[`enii]nbuni\ir[i, dup[credin`[,criticat[ deASUR Asocia`iaSecular-Umanist[dinRomâniaatrage aten`iaasupramesajului pecarePatriarhulDaniel ]ltransmiteprinPastoraladeSfintelePa\ti.Reprezentan`iiasocia`iei sus`inc[bisericafaceo clasificareacet[`enilor `[rii]n«buni»\i«r[i»,]n func`iedecredin`[. Asocia`ia Secular-Umanist[ din R  omânia ]\i manifest[ surprinderea \i ]ngrijorarea fa`[ de recentele afirma`ii ale conduc[torului BOR, Patriarhul Daniel (foto). }n „Pastorala de Sfintele Pa\ti - 2011”, publicat[ vineri 22.04 a.c., acesta atac[ dou[ dintre fundamentele Constitu`iei României-egalitatea]ntrecet[`eni(art.4)\idreptullaidentitate(art.6),prinpromovareaunui concept de cet[`enie pe baze confesionale:(...)p[rin`ii\ina\ii care boteaz[ copiii, dar nu-i crescsaunu-ieduc[]ncredin`[, nu-iiubesccuadev[rat,deoarecenumaicopiiiboteza`i\icrescu`i ]n credin`[ \i vie`uire cre\tin[ pot deveni buni cet[`eni ai Patriei p[mânte\ti (...). Aceast[ atitudineestecuatâtmainociv[ cucâtmesajulpatriarhuluiafost citit]nbisericiledin`ar[,]ncadrul slujbei de }nviere, se arat[ ]ntr-uncomunicatalASUR. „Semnalul pe care-l transmite BOR prin vocea conduc[torului s[u este c[ milioane de români sunt considera`i cet[`eni de rangul doi. Conform sondajelor, 8 milioane de români nu cred ]n via`a de apoi - element funda-

România,`aracucelemaimultecomisioanebancare.Maimulteb[ncidinRomânia,unelefoartemari, perceptaxeinterzise]nalte`[ridinUE. ComisiaEuropean[ainterzistaxele\icomisioanelepentruplatacu numerar,indiferentdenatura]ncasatorului:comerciant,banc[sauinstitu`iedestat.Chiar\ia\a,obanc[ dinRomâniapercepecomisionpentruplatacumonede,oaltacereosum[substan`ial[pentru]nchiderea contuluideeconomii,obun[parteab[ncilorcercomisioanepentruintr[riledinconturileclien`ilor,]ntimp ceconstituireaunuidepozitlauneleb[nciaducemaidegrab[pierderi.Ordonan`a50limiteaz[num[rul comisioanelorla4\iexcludecomisioaneleprocentualepentrucredite,]ns[uneleb[nci]nc[lepractic[.

Emil Boc r[mâne interimar la Munc[ pân[ la Congresul PDL PremierulEmilBoc arputeaamânanominalizareanouluiministrualMunciipân[ dup[alegerileinterne dinPDLprogramate pentru14-15mai.Boc vreas[elimineorice riscdeapierdevoturileorganiza`iilornemul`umitedeoeventual[numire.

mental]ncre\tinism,6,5milioanederomânimergextremderar sau nu se duc niciodat[ la biseric[,1,3milioanederomânideclar[pefa`[c[nucred]ntr-odivinitate.Pestenoapte,to`iace\tiadescoper[c[nusuntconsidera`ibunicet[`eni”,sus`inreprezentan`iiASUR. Declara`ia pune ]ntr-o lumin[ interesant[recentulproiectallegii„parteneriatului”Stat-Biseric[]ndomeniulasisten`eisociale. Se pune din nou ]n eviden`[ inadecvareaBisericiicafurnizor echidistant de servicii sociale. Cum am putea s[ ne ]nchipuim c[aceastai-artratalafelpeto`i cei]nnevoieatâtavremecâtcel mai ]nalt reprezentant al BOR ]mparte cet[`enii României ]n „buni” sau „r[i” ]n func`ie de credin`a acestora?, se mai arat[ ]ncomunicat. ASUR face apel la PF Daniel s[ revin[ asupra afirma`iilor ]n spiritul ecumenismului demn de obiseric[asecoluluiXXI.

Numirea unui nou titular laMinisterulMunciiestet[r[g[nat[ din cauza luptei interne din PDL. Ca s[ nu laselocdeinterpret[ri\ide discu`ii]ntrelideriipartidului, Emil Boc ar prefera s[ r[mân[interimarpân[dup[ Conven`ia din mai, au declarat pentru Realitatea.net, sursedelavârfulPDL.De altfel,Constitu`ia]ipermite s[p[streze\iacestportofoliutimpde45deziledela demisialuiIoanBoti\. Potrivit surselor citate, primului-ministru]iestedificils[fac[acumoalegere care s[ mul`umeasc[ toate taberele din partid. Spre exemplu, deputatul Claudia Boghicevici, aflat[ pe lista favori`ilorpentruMinisterul Muncii,provinedinorganiza`ia Arad controlat[ de Gheorghe Falc[, la fel ca \eful Internelor, Traian

Iga\.Instalareaei]nfotoliul deministruarstârninemul`umiri ]n rândul altor organiza`iinereprezentate]nGuvern, dar cu rezultate electoralebune. Dac[ Raluca Turcan ar fi cea nominalizat[, tab[ra Blaga din PDL ar avea un pretextnumaibuns[-latace peEmilBoc]ncampaniaintern[. Asta pe de-o parte pentruc[aceast[arip[atrecutcugreupestemomentul fuziuniiPDcuPLD,iarpe dealt[parte,lipsaexperien`ei ]n domeniu a Raluc[i Turcani-arservideminune lui Vasile Blaga ]n turneul electoral. Dac[]nschimb,EmilBoc ar merge pe mâna unui apropiat al grup[rii Blaga, precum Gheorghe Barbu, invocând expertiza acestuia

laMinisterulMuncii,obun[ parte dintre filialele care-l sus`in acum pe premier ar putea ]ntoarce armele la Congres. De altfel, se pare c[viceleCamereiDeputa`ilor,IoanOlteans-arfisup[rat deja c[ omul s[u, Ioan Boti\ a fost ]nl[turat de la PalatulVictoria\iarfitentats[votezepentruadversarul lui Boc, sus`in sursele citate. Ini`ial,premierulanun`ase c[numeleviitoruluiministru vafistabilit]nprima\edin`[ a conducerii PDL de dup[ Pa\ti. Ieri, ]ns[, subiectul nici nu s-a aflat pe ordinea dezi.DeputatulSulfinaBarbu a invocat absen`a mai multorcolegi\ial[sats[se ]n`eleag[ c[ o decizie va fi luat[ la viitoarea \edin`[ a BirouluiPermanent.

De1Mai,PSDs[rb[tore\te«eco» Lideriisocial-democra`ivorparticipade1Mai,]ncolegiilelorelectorale,laac`iunidetip«verde», anulacestanefiindunulprielnic pentru«petrecere\iveselie».Nici m[carpre\edintelePSDBucure\ti,MarianVanghelie,numai organizeaz[tradi`ionalulgr[tar cumicidinParculIzvor. Pre\edintelePSDVictorPontaadeclaratc[ de1Maivorfiorganizateac`iunidetip„verde”,ecologice,iarel,]mpreun[cuceilal`ilideri dinBPN,vorparticipa]ncolegiilelorlaaceste momente,carevorfi]nso`ite\ideac`iunipolitice,]mpotriva„de\eurilorportocalii”. „De1Mai\ieupersonal]ncolegiulmeu \ito`icolegiidinconducereacentral[,]npropriullorcolegiu,vorparticipalaac`iunide1 Maiverde,demunc[verdedac[vre`i.(...)

Voi face \i eu acest lucru ]n colegiul meu. Credc[estesuficientcaac`iunede1Mai. Ca\ianultrecut,darmaialesanulacesta, cândpractictoat[popula`iaRomânieiseconfrunt[cuocriz[economic[\isocial[,nue momentdepetrecere\iveselie.Vrems[p[str[munmoddemarcareaacesteizile]nconcordan`[curealitatea”,aspusPonta. Elamen`ionatc[prinastfeldeac`iuniPSD ]\i propune s[ dezvolte componenta ecologist[,necesar[]ntr-oRomânie„]ncarep[durilesedefri\eaz[,pre\edinteleTraianB[sescuavorbit]ncampaniaelectoral[deexploatareaminereurilorcucianuri,iarpartidulde guvern[mânt ]\i face un titlu de glorie din omorâtulanimalelor”. }n1Mai2010,PSDaorganizat]nBucure\tiunmar\deprotestfa`[dem[surileguvernamentale,]ncheiatcuunmiting.Aflat]n plinprocesderebranduire,pre\edintelePSD Bucure\ti, Marian Vanghelie (foto) renun`[

\iellaobi\nuitamanifestaredinParculIzvor,undesedistribuiaumici\ibere. „Mici,bere?Mici,bere-\iaicieochestie ]nmomentulcândlucrurilemergbine.Când numergbine`i-e\iru\ines[invi`ipentruc[ nu trebuie s[ denatur[m c[ omul venea s[ m[nâncedoimicisaus[beaobere.Erapur \isimpluopl[cerearomânilor.S[stea\iei un pic lini\ti`i, se mai vedeau cu prietenii, erau \i colegii de partid, pur \i simplu se ]ntâmpla. Eu cred c[ acum, inclusiv acei colegiaimei,nunumaiei,\iceidinsindicate, angaja`ii din societ[`ile astea care mai exist[]nBucure\tivoraltceva.Mici\ibere pot s[-\i ia \i ei. Trebuie s[ vedem, ]n discu`iilepecarelevomavea\iculideriidin sindicat, factorii de decizie, colegii de la USLcareesolu`iaceamaibun[camesajs[ d[mosperan`[românilor.Speran`anueste ]ntr-unmic”,declaraVanghelie]ntr-uninterviupentruMediafax.


7

27aprilie2011 Omul`imedebani -Nevast[-mea]micere]nfiecares[pt[mân[ ogr[mad[debani,azi400euroacumdou[ zile700euro,s[pt[mânatrecut[900euro. -P[i\icefaceeacuatâ`iabani? -Ah,p[ihabarn-am,nui-amdatniciodat[.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren *VândterenDoroboi,suprafa`a825mp,str.George Enescu,pre`15Euro/mp\i 1.500mp,str.SpiruHaret vizavideC[prioara,pre`21 Euro/mp.Telefoncontact 0726.344.483.(2105-1)

]nchirieri *Primesc]ngazd[unafamiliesaudou[fetesalariate.Asigurunacamer[+buc[t[riecuintrareseparat[,

lacas[.Telefon: 0752.771.226.(2114-1)

cump[r[ri *Cump[rdosareANRPcu evaluareaf[cut[,ac`iuni FondulProprietatea\ilitigii laLegea10saulegile fonduluifunciar,dosare Legea290,138,9.Tel.: 0740.799.812;0756.767.699; 0755.936.041.(1)

angaj[ri *FirmaXLWSTARan-

AGENDA PREST|RI SERVICII

gajeaz[OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbiiitalienelaunnivelconversa`ional,pentruunproiectde lucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:Full TimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tiguri substan`iale.Pute`iaplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-15) *SCangajeaz[barman.Rela`iilatelefon0741.613.142.

licita`ii *LichidatorulSCElsSRL scoatelalicita`iespa`iu produc`ie290mp]nCalea Na`ional[nr.100,Boto\ani. Pre`uldepornirelalicita`ie estede39.203lei.Licita`ia vaavealoclasediul lichidatoruluidinincintaSC JatexSABoto\ani,str. CaleaNa`ional[nr.32,etaj III]ndatade26.04.2011, ora12.00\isevarepeta]n fiecares[pt[mân[]nziuade lunilaaceea\ior[.Telefon 0231/538.015.(2117-1)

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Telefoane utile Salvare:112

Agen`iaCFR:517521

Pompieri:112

Gar[:511806

Poli`ie:112

Autogar[:511129

Poli`iadefrontier[:959

ACR:512345

DistrigazNord:928;585886

Tribunal:511739

ApaGrup:584145

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:536441

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Protec`iacivil[:982;511704

Termica:535340;517953

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

27aprilie2011

MONDEN

AnnaLesko:«}ncopil[rieeramcaomic[ghei\[».AnnaLeskoafostartist[de mic[.Cânt[rea`am[rturise\tec[]ipl[ceas[fie]ncentrulaten`iei]nc[decânderadoar ocopil[\i,pentrua-isurprindepeceiapropia`i,realizafrecventmicispectacole. „}mi placeas[joc,s[pun]nscen[piesedeteatru,pove\tidinfolclorulrusesc...Dac[stau\i m[gândescreprezenta`iilemeleerauadev[rateritualuri.Gâscad[deasemnalul\ilumea seadunas[m[vad[recitând,cântând,dansând,dup[care]iserveamcur[coritoare,cu mâncare...eramcaomic[ghei\[”,adeclaratAnnaLeskopentrurevistaVIP.

MihaiG[inu\[: Mircea Badea \i «Dintoamn[,|erbanar Carmen Brum[, ]n putearevenilaCronica Turcia de Pa\te Cârcota\ilor» Ceidoiprezentatorideteleviziune,Mircea Badea\iCarmenBrum[,au aless[-\ipetreac[s[rb[torilede Pa\tedepartede `ar[,potrivit barfazilei.ro.

Emisiunea«CronicaCârcota\ilor«,delaKissFM\i PrimaTV,arputeareveni dintoamn[]nformulaconsacrat[,cu|erbanHuidula pupitru,adezv[luitMihai G[inu\[,pentruB1TV, anun`[ziarulring.ro.

Monica Bârl[deanu: «Nuamniciun meritc[-s frumoas[» MonicaBârl[deanunu vreas[se]ntoarc[s[lucreze]nteleviziune.Frumoasaromânc[s-a]ndr[gostitdeactorie\i m[rturise\tec[vreas[se dedice]ntotalitatecinematografiei. „Momentan r[mân ]n zona cinema-ului,nupots[m[gândesc launproiectdeteleviziune.Nu]n pozi`iadeprezentator,oricum”,a spus Monica Bârl[deanu pentru ProTvMagazin. }ntrebat[ cum reu\e\te s[ se men`in[tân[r[\ifrumoas[,aceastaaspus:„Nuexist[niciunsecret \inicim[carn-amvreunmerit]n ceea ce prive\te frumuse`ea mea. EADN-ulp[rin`ilor,noroc\iun pic de grij[ fa`[ de felul ]n care ar[t. Am[nuntul pe care insist foartemultcu]ngrijireaepielea. O femeie nu poate fi frumoas[ dac[nuareopielebine]ngrijit[”.

Surprins]nfa`abisericii,]nainte de botezul fiului s[u, cârcota\ul Mihai G[inu\[ a declarat: „|erbanebine\iserecupereaz[ ]ncet-]ncet.Probabildintoamn[ vomprezentadinnou]nformula consacrat[”. Mi\u \i-a botezat fiul, pe Andrei Mihai, nume alese de

fiica sa, Eva. El recunoa\te c[ este un t[tic ]mplinit \i privilegiat:„Num[trezescnoapteas[ schimb scutece \i pentru asta ]i mul`umesc so`iei mele. }n schimb,m[trezescla5.45cas[ m[duclaradio,deci]ntr-unfel compensez”,am[rturisitcârcota\ul.

Cuplularenun`atlatradi`ionalele s[rb[tori de Pa\te petrecute al[turi de familiepentruamergepe ]nsoritele maluri ale Bosforului, tocmai ]n Istanbul. Se pare ]ns[ c[, de aceast[dat[,vremeanua fost foarte prietenoas[ cu MirceaBadea\icuiubita lui, Carmen Brum[, motiv pentru care au avut maimulttimppentruviziteculturale.

Evenimente de Botosani nr.1862  
Evenimente de Botosani nr.1862  

Ziarul orasului tau!