Page 1

CMYK

Atac[legeacarele-amajorat salariile]nacestan EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pagina 8

Ve\tiproaste pentru chiria\iiANL boto\[neni

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 2

AnulVII•nr.79(1861)•Vineri,22aprilie2011•8pagini

Mobilizare pentru ]nmormântarea copiilor mor`i ]n incendiul de la Corni

Ceidoib[ie`eidinCorni,mor`i ]nincendiulcarele-acuprins casa]nurm[cucâtevazile,vor fidu\iast[zipeultimuldrum. Slujbareligioas[vaavealocla l[ca\uldecultdinlocalitate, ]ncepândcuorele10.00. Pagina 3

Spitaleleau ar[tatc[-\i ]ngrijesc«cala carte»bolnavii imobiliza`ilapat Pagina 5


2

22aprilie2011 ProgramulcasieriilorNovaApaservdePa\ti.Reprezentan`iisociet[`iiNova ApaservSAauanun`atc[celetreicasieriialesociet[`ii,situatepeBulevardulMihai Eminescunr.34,pestradaPrim[verii\iceadinDorohoi,situat[pestradaPo\teinr. 5,vorfi]nchise]nprima\iadouazidePa\ti.Astfel,sâmb[t[23aprilie2011casieriilevorfideschise]nintervalulorar7.30-13.00,duminic[24aprilie\iluni25aprilie vorfi]nchiseiarmar`i26aprilie2011vorfideschise]ntreorele7.30-13.00.Demiercurisevarevenilaprogramulnormal.(D.R.)

TOPNEWS

Ve\ti proaste pentru chiria\ii ANL boto\[neni Reprezentan`iiSociet[`iiLocativaiau]n calculmajorareachiriei pentrulocatariiANL. Oastfeldepropunerea existat]nc[dintoamna anuluitrecutdarnua fostpus[]npractic[, având]nvederediminu[rilesalariilor. Criza financiar[, sus`ine Florinel Gornea, directorul Locativa,afostmotivulpentru carechiriaANLnuacrescut. Acum ]ns[ Locativa nu mai facefa`[cheltuielilorpecarele are,raportatcuchiriapecareo achit[chiria\iiANL.Maimult de atât, sunt familii care \i la chiriile actuale au ]nregistrate datorii,]naceast[situa`iefiind 60lasut[dintreceicestau]n locuin`eleANL.

„Peminem[deranjeaz[cei cu sume mari, fiindc[ nici m[carnuaubunulsim`s[vin[ s[fac[oe\alonareadatoriilor pecareleau.Suntcareauma\ini.Foartebine.Toat[lumea s[aib[ma\ini,dars[se]ntind[

cât le este plapuma. Avem \i noi de achitat d[ri la stat”, a declaratFlorinelGornea. Pentru o garsonier[, chiria lunar[ este de 50 de lei iar a unuiapartamentcudou[camere 80 de lei lunar. Chiriile

ANL nu au mai fost majorate depatruani. „Avemdreptuls[promov[m o hot[râre. Noi am amânat pu`in aceast[ majorare pentru c[vorbimdeformejuridice.|i ]nc[unitateaapututs[suporte... \i s-ar putea s[ nu mai poat[,iarrezultatelefinanciare ale unit[`ii ar putea s[ se restrâng[.|ia\a,suntemlalimit[ \itrebuies[\tietoat[lumeac[ chiriile nu se duc numai pe salarii.Pentruc[a\aconsider[ unii. Nimeni nu \tie c[ noi avem de pl[tit impozite pe cl[diri, impozite pe terenuri, d[ri la stat. Sunt foarte multe cheltuielilaniveldeLocativa”, a men`ionat directorul Locativa. La ora actual[, ]n locuin`ele ANLlocuiesc587dechiria\i. (PetronelaRotariu)

Oultim[]ncercareangajareacadrelor medicaledinspitaleledesfiin`ate Deieria]nceputatreiaetap[ de redistribuire a personalului r[masf[r[locuridemunc[dup[

reprofilarea spitalelor. S-au publicat posturile vacante din care pot alege cadrele medicale

carenuaureu\itpân[acums[se re]ncadreze. Cea de-a treia etap[ de redis-

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

tribuireeste\iultima. }n aceast[ faz[, personalul poate depune cerere pentru cele posturiler[masevacantelanivel na`ional, dintre care 4.827 posturi de medici \i 11.372 posturi pentru asisten`i medicali. Dup[ primele dou[ etape de redistribuire,]nBoto\aniaur[masf[r[ locuri de munc[ dup[ desfiin`area celor trei spitale, de la Guranda, Tru\e\ti \i Darabani, peste 20 de asisten`i medicali \i infirmiere. Cea de a treia etap[ de redistribuire se va realiza de c[tre direc`iile de s[n[tate public[ ]n zilelede28\i29aprilie2011. }n aceast[ ultim[ etap[, particip[ cei care au optat direct (]n principal medicii reziden`i care auposibilitateas[g[seasc[posturimaiaproapedecas[)saucei carenuaupututfiredistribui`i]n primeleetape,dindiversemotive. De\i reprezentan`ii DSP Boto\ani sperau c[ va mai fi o etap[ suplimentar[, de redistribuire]njude`acadrelormedicale,separec[ministrulS[n[t[`ii nu a agreat aceast[ propunere. (AuroraDimitriu)

Datorie recordla ap[ Reprezentan`iiNova ApaservSAauanun`atc[dejase]nregistreaz[datornici cusumemarideplat[restante,de\isocietatea\i-a]nceput activitateacujum[tatedean]nurm[. Pentruc[debran\areala ap[,dinmotivetehnice,nu putea fi efectuat[ pân[ acum,furnizoruldeap[nu aveaalt[solu`iedecâtexecutarea silit[ pentru recuperareadatoriilor. Cutoatec[atrecutfoartepu`intimpdecândnoua societate \i-a ]nceput activitatea, de\i este greu de crezut, unii boto\[neni au dejamilioanebunedeplat[. De\i au un consum uria\,nuaupl[titnicim[carofactur[. }ncondi`iile]ncarepentruunapartamentofactur[ medieestede20-30delei, unii abona`i consum[ ap[ lunarde100delei. „Pân[ acum, cel mai multaacumulatunconsumator care are 700 de lei restan`e,]n\aseluni.Probabil este un consumator de la o cas[”, a declarat AlbertT[nase,juristulNova Apaserv, ad[ugând c[ acestcazesteunulextrem. Câtprive\tesistemuldublu de contorizare la blocuri, cu apometru atât la intrarea ]n bloc cât \i cu apometre]nfiecareapartament, reprezentan`ii unit[`iiaudeclaratc[]nmajoritatea blocurilor consumul bate cu cel raportat de clien`i. }n schimb, \i aici sunt cazuri extreme, cum ar fi unblocdinParculTineretului, unde diferen`a de ap[prinpierderi,carepân[ acum nu era pl[tit[, ajungechiar\ila6.000de lei. Dac[ ]n urm[toarele dou[ luni locatarii nu-\i vor repara instala`ia de aprovizionare, aceste costuri vor trebuie acoperite dinbuzunarelelor.(D.R.)


3

22aprilie2011 Auarsmaimultdecât\i-aupl[nuit.Dou[focuriaprinsepentruadistrugeresturilevegetaleadunatedindou[gospod[rii,unaapar`inândSaveteiA.dinsatulDoroban`i,comunaNic\eni,cealalt[ proprietatealuiIlieP.dinsatulCasara,comunaCorl[teni,s-autransformat]nincendiicareaudistrus5tonedefuraje\iobuc[t[riedevar[.Evenimenteles-auprodusmiercuri,20aprilie2011. Pentrustingereacelordou[incendiiauac`ionat16pompieridincadrulInspectoratuluipentru Situa`iideUrgen`[„NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\ani,maibinededou[ore.S-ausalvat\iprotejatbunurimateriale]nvaloaredepeste50.000delei.Pagubeleseridicala1.000lei.

ESEN~IAL

Mobilizare pentru ]nmormântarea copiilor mor`i ]n incendiul de la Corni Ceidoib[ie`eidin Corni,mor`i]n incendiulcarele-a cuprinscasa]n urm[cucâtevazile, vorfidu\iast[zipe ultimuldrum. Slujbareligioas[va avealoclal[ca\ul decultdinlocalitate,]ncepândcu orele10.00. De la bun ]nceput trebuie precizat c[ ]ntreaga comunitate s-a implicat ]n ajutarea familieigreu]ncercate,chiar prin autorit[`ile locale, care au ajutat atât material la organizarea ]nmormânt[rii, cât \i logistic, pentru aducereatrupurilormicu`ilordela Boto\ani \i Bucure\ti ]napoi acas[. „B[ie`eii vor fi ]nmormânta`i vineri. I-am ajutat \i am f[cut tot posibilul pentru a-i aduce de la spital acas[. |i tat[l lor a mers la Bucure\ti pentrua-laduceacas[pecel careamuritacolo.I-amajutat cu ce am putut. La Bucure\ti, pentru c[ cei de acolo de la spital au spus c[ trebuieun]nso`itor,vamerge mama feti`ei”, a declarat Dorel Dorneanu, primarul comuneiCorni.

Pelâng[durereapricinuit[ demoarteacelordoib[ie`ei, familia mai are totu\i \i o raz[ de speran`[ ]n urma ve\tilorbunelegatedestarea feti`eidepatruani,r[nit[de asemenea]nincendiu. „Estestabil[,afostmutat[ de la reanimare pe sec`ie. Urmeaz[ s[ fie supus[ unei interven`ii chirurgicale pentru cur[`area pl[gilor ]n vedereagrefelor”,aspusRaluca Alexandru, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucure\ti.

Autorit[`ile propun dec[derea mamei din drepturile p[rinte\ti Câtoprive\tepemamacopiilor,AncaMotoc,separec[nu vamaiaveadreptulasuprafeti`ei r[mase ]n via`[. Potrivit autorit[`ilorcompetente,celmaiprobabil mama copiilor va fi dec[zut[ din drepturile p[rinte\ti. „Analiz[mposibilitateadeaprelua ]n plasament ]n regim de urgen`[feti`acareseafl[]nspital laBucure\ti.Laoprim[evaluares-aconstatatc[esteneglijen`[

din partea mamei, care seara a l[sat copiii ]n cas[ nesupraveghea`i”,adeclaratFeliciaMihai, directorul Complexului de ServiciiComunitare.Lasfâr\itul s[pt[mâniitrecute,ceidoib[ie`ei aumurit]nurmaarsurilor]ntr-un incendiu izbucnit ]n locuin`a lor dup[ceaufostl[sa`inesupraveghea`idemam[.Unulaveaunan \ijum[tateiarcelde-aldoileadoi ani\ijum[tate.Feti`adepatruani are \anse de supravie`uire, ]ns[ var[mânemarcat[toat[via`ade nenorocire, suferind arsuri pe fa`[\ijum[tateasuperioar[acorpului.(D.R.)

Suceveantrimis]njudecat[dup[ce avruts[violezeoboto\[neanc[ Tân[rulacuzatc[a ]ncercats[violezeo boto\[neanc[,defa`[ cufiulacesteia,]n vârst[decinciani,a fosttrimis]njudecat[ deprocuroriiParchetuluidepelâng[Judec[toriaSuceava. Ilie Poenaru are 18 ani \i este din satul Ro\cani, ora\ul Liteni.

Din arestul poli`iei, tân[rul va ajunge]nfa`ajudec[torilor\iva r[spundepentruacuza`iiledetentativ[deviol,corup`iesexual[\i loviresaualteviolen`e.Tentativa de viol care l-a adus ]n spatele gratiilor s-a petrecut ]n noaptea de28/29martie2011. Victima este originar[ din jude`ulBoto\ani,dars-amutatla Ro\cani ]n urm[ cu câteva luni, ]mpreun[cub[ie`elulei,dup[ce atrecutprintr-oalt[dram[.So`ul ei,tat[lcopilului,s-aspânzurat]n luna octombrie a anului trecut.

Tân[raarerudelaRo\cani\i\i-a g[sit acolo o slujb[ de menajer[ \iocas[]ncares[steacuchirie. ]n noaptea cu pricina, ]n jurul orei 00:30, a auzit c[ cineva for`eaz[ u\a de la intrare \i, ]ngrozit[,asunatla112,spunând ]n \oapt[ ce se ]ntâmpl[. Nu a apucats[spun[tot,pentruc[]n locuin`[an[v[litunindividnecunoscut, care a ]mbrâncit-o \i i-a cerut s[ se dezbrace. Pentru c[ b[ie`elul victimei a ]ncercat s[ ias[dincas[,la]ndemnulmamei sale, pentru a nu asista la agre-

siunea sexual[, agresorul l-a prins\il-aaruncatpepat,minorullovindu-secucapuldeperete. Dinfericire,pân[s[seconsumeactualsexual,]nfa`acasei]n care tân[ra locuie\te cu chirie a ap[rutoma\in[aPoli`ieiLiteni, care a r[spuns apelului la 112. Observândgirofarulpornit,agresorul a fugit din cas[, ]ncercând s[sefac[nev[zut]nnoapte.Nu aapucats[fug[decâtaproximativ 100 de metri, fiind ajuns din urm[ \i imobilizat de poli`i\ti. (D.R.)

Elevii se mai bucur[ de vacan`a de Pa\te ]nc[ o zi Vacan`a de Pa\te a elevilor seprelunge\tecuozi,potrivit unuiordinsemnatdeministrul Educa`iei,DanielPetruFuneriu.DinceledeclaratedeAda Macovei,inspector\colargeneralalInspectoratului|colar Jude`ean (I|J), elevii vor revenila\coal[miercuri,pe27 aprilie. „Prin ordinul MinistruluiEduca`iei,Tineretului\i Sportului, vacan`a elevilor se prelunge\tecu]nc[ozi.Astfel, elevii vor ]ncepe \coala miercuripe27aprilie”,adeclarat Ada Macovei. }n ordinulsemnatdeDanielFuneriu precizeaz[ c[ mar`i, 26 aprilie,nuvorfi`inutecursuri]n ]nv[`[mântul preuniversitar. „Elementelecareaucondusla fundamentareadecizieiini`iate deSecretariatuldestatpentru ]nv[`[mântpreuniversitarsunt legatedeconcomiten`aS[rb[torilorPascale]nlumeacre\tin[ \i de faptul c[, ]n s[pt[mânadevacan`[careapremers Sfintelor Pa\te, un num[r mare de elevi a fost angrenat ]n olimpiadele \colare pe discipline. S-a considerat c[,]nacestecircumstan`e,ozi suplimentar[ de odihn[ este binevenit[”,searat[MECTS. (PetronelaRotariu)

B[ie`el ]necat la Poiana O familie din localitatea Poiana, ora\ul Fl[mânzi, va aveapartedes[rb[tori]ndoliate. O cumplit[ nenorocire i-a lovitpep[rin`iiunuib[ie`elde un an \i zece luni, care s-a ]necatjoidup[amiaz[]ntr-un iaz. Gabriel C., ]mpreun[ cu sorasadenou[ani,seafla]n grijabunicilor,p[rin`iifiindla serviciu.Copiiseaflaulajoac[\i,]ntr-unmoment]ncare aur[masnesupraveghea`i,b[ie`elul s-a dus ]n apropierea iazului\iac[zut]nap[.Când bunicii \i-au dat seama c[ acestalipse\te,au]nceputs[-l caute. Dup[ c[ut[ri, ]n cele din urm[ bunicul copilului, Petru C., ]n vârst[ de 76 de ani,l-az[rit]nap[.As[rit\i l-a scos ]ns[ era prea târziu pentrumicu`.Ceidinpreajm[ ausunatla112,lafa`alocului deplasându-se atât pompierii, ini`ialcopilulfiindneg[sit,dar \i o ambulan`[. De\i s-au ]ncercatmanevrederesuscitare acopilului,dinp[catenus-a maipututfacenimicpentruel. Lafa`aloculuiaumers\ipoli`i\tii din localitate care au deschisoanchet[]nacestcaz. A fost dispus[ efectuarea necropsieicadavruluipentrustabilireacuexactitateacauzelor decesului.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

22aprilie2011


CMYK

5

22aprilie2011 Ladatorie]nperioadaS[rb[torilordePa\te.Peste100dejandarmidincadrulInspectoratuluide JandarmiJude`eanBoto\anivorfiangrena`izilnic,]nperioada(22-26.04.2011),]nmisiunideasigurare\imen`inereaordiniipublice.Vineri,22.04.2011,patrulemixte(poli`ist-jandarm)vorvegheala bunadesf[\urareaslujbelorreligioase\ilap[strareaunuiclimatdeordine\isiguran`[public[,la bisericiledinmunicipiileBoto\ani,Dorohoi\iora\ulS[veni.Sâmb[t[,]nNoapteade]nviere,75de jandarmi,]mpreun[cupoli`i\tidinIPJBoto\ani,constitui`i]npatrulemixtedeordinepublic[vor executamisiunideordinepublic[,]nzonal[ca\urilordecultdinBoto\ani,Dorohoi\iS[veni.

TOPNEWS

Spitalele au ar[tat c[-\i ]ngrijesc «ca la carte» bolnavii imobiliza`i la pat

Controluldeclan\at]nspitale]nurm[cuos[pt[mân[, dinordinulministruluiS[n[t[`iiCsekeAttila,afost finalizatcuconcluziac[]n unit[`ilemedicaleboto\[nenebolnaviiimobiliza`ilapat aupartedeo]ngrijirecorect[dinparteapersonalului.

Pe15aprilieaufostdeclan\ateverific[rile ]nspitaleleboto\[nene,cadealtfel\i]nrestul`[rii,]nurmacazuluipacienteidintr-un spital const[n`ean care prezenta pe corp escaredup[cez[cuse\aseluni]nunitatea medical[respectiv[.Cazulafostprezentat atuncideministrulS[n[t[`iicaexempluprivindmodulde]ngrijireabolnavilor]nunele dinunit[`ilemedicaledesfiin`ate. Dup[ceaf[cutpublicacestcaz,ministrul

adispusverific[ri]ntoatespitalele.Direc`ia deS[n[tatePublic[(DSP)\i-atrimisechipele]ntoateunit[`ilemedicaledinjude`. „S-au verificat ]n primul rând sec`iile \i compartimenteleundesuntbolnaviimobiliza`ilapat.Nus-aug[sitcazuricares[arate c[pacien`iiafla`i]naceast[situa`ienusunt ]ngriji`i corespunz[tor”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tatePublic[Boto\ani. Controaleleauvizat\itotalitateaserviciilor medicale oferite de fiecare unitate sanitar[, modulefectu[riiacestora\icalitatealor.

«Când se \tie c[ vine controlul se ascunde sub pre\ gunoiul» }ntimpcecadrelemedicalesus`inc[eforturilelorpentruafacefa`[multitudiniisarcinilordeserviciiestedeosebit,]ncondi`iile disponibiliz[rilor\iplec[rilorasisten`ilor\i infirmierilor la munc[ ]n str[in[tate, unii dintre pacien`i sau rudele acestora spun c[

]ngrijirea bolnavilor imobiliza`i la pat din spitalelas[adeseoridedorit. „Personalulesteinsuficient,selucreaz[cu minimumdeinfirmiere\i]nacestecondi`ii nu po`i cere s[ se  fac[ fa`[ «ca la carte» cerin`elordelaserviciu.|ipleac[]ncontinuare angaja`i din spitale c[tre str[in[tate, pentruc[acolomuncaestepl[tit[”,aar[tat MarioaraIspad,asistent[medical[. Uniiboto\[nenicredc[dac[s-arfif[cut controlulf[r[caministruls[anun`ecuozi ]nainteaceast[ac`iune,s-arfig[sit\icazuri asem[n[toareceluidinspitalulconst[n`ean. „O ac`iune de acest gen, pentru a fi eficient[,nuartrebuitrâmbi`at[.Cândse\tie c[vinecontrolulseschimb[lenjeria,sespal[bolnavii,sepunelapuncttotul\iseascundesubpre\gunoiul”,esteopiniaunuia dintrepacien`iiSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Rezultatelecontroluluiaufostcomunicate dec[treDSPMinisteruluiS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)


6

22aprilie2011

TOPNEWS PrimeledePa\ti, oamintire pentrubugetari

Al[turidefamiliilenevoia\e,]nS[pt[mânaPatimilor.FemeiledinPartidulConservator(PC)auadusunzâmbet câtorvazecidefamiliinevoia\eboto\[nene.Petoat[perioadaacesteis[pt[mâni,zilnic,câte15persoaneaubeneficiatdeomas[cald[\ideunmicpachetpentrumasadePa\te.DinceledeclaratedeAncaLupa\cu,pre\edinta femeilorPC,]nrealizareaacesteiac`iunis-abucuratdesprijinultuturormembrelordepartid.„Veniturilemici\i insuficientefaccadepemasadePa\teamultorboto\[nenis[lipseasc[celenecesare.Persoanelecareauprimit câteomas[cald[dar\ipacheteaufostselectateavând]nvederesitua`iafinanciar[pecareoau,persoanecucopii ]n]ntre`ineresaucubolnavi]n]ntre`inere.Am]ncercats[ajut[mcâtdepu`in”,adeclaratAncaLupa\cu.(P.R.)

}n spitale vor fi angaja`i medici competen`e limitate Mediciicucompeten`elimitatenu voraveadreptlaparaf[cucod,]ns[ vorputealucra]nspitale\ilacabinetelemedicilordefamilie,având]ns[ activitatealimitat[ladoaroparte dintreserviciilemedicalepecarele ofer[unmediccudreptdeparaf[.

PrimeledePa\tepentru angaja`iidinsistemul bugetaraudevenitun vis.Func`ionariipublici boto\[nenivorfinevoi`i s[-\itriezecuaten`ieproduselepecarelevor cump[rapentruS[rb[torilePascale,pentruc[ statulnulevamaida obi\nuitaprim[dePa\ti. Modificarea legii privind contractele de munc[ ale func`ionarilorpubliciaduslapierderea drepturilor de a primi cadouri sau prime ]nainte de s[rb[tori. Cei mai noroco\i sunt salaria`ii delaSCEltrans\iUrbanServ, care vor primi câte 100 de lei, respectiv50delei. Cei peste 130 de angaja`i ai societ[`iiEltransprimesccâteun premiu de 100 de lei cu ocazia S[rb[torilor Pascale. Din cele declarate de Victor Iv[nescu, directorul SC Eltrans suma este acordat[ sub forma unor tichete cadou. „Pentru o jum[tate de mielsaupentrucompletareaco\uluidePa\teestetotu\iosum[.

Conformcontractuluidemunc[, aceast[sum[debaniafostacordat[subformatichetelorcadou”, adeclaratVictorIv[nescu. |ilaUrbanServsalaria`iivor primicâte50delei.Al`iangaja`i lastatsunt]ns[maighinioni\ti. Dac[ pân[ anul trecut ace\tia primeaumiciaten`iilaS[rb[tori, ]nacestancadourilesauprimele suntdedomeniultrecutului. „Dinp[catenuprimescnimic. |i spun din p[cate pentru c[ salariile angaja`ilor sunt foarte mici, iar cheltuielile ]nainte de S[rb[torile Pascale sunt destul demari.Aceastaestelegeasalariz[rii ]n România \i la ora actual[ func`ionarii publici din cadrul prim[riei nu pot primi nici un fel de prim[ sau stimulente”,aspusFlorinGhiorghi`[, viceprimarulmunicipiului. Tot din acela\i motiv r[mân f[r[ prime de s[rb[tori \i angaja`iiDirec`ieiGeneraleaFinan`elor Publice, ai Casei Jude`ene de Pensii, ai AJOFM, ai Agen`iei de Presta`ii Sociale, ai Direc`ieiAgricole\iaicelorlalte institu`iideconcentratealestatului. (PetronelaRotariu)

}ncadrareamedicilorcucompeten`elimitate]n spitalevafiposibil[]nscurttimp.Ieri,Ministerul S[n[t[`iiapublicatlistacompeten`elorpecarele voraveaace\timedici,carenuaupromovatconcursuldeReziden`iat.ProiectuldeOrdinpentru aprobarea Normelor metodologice privind ]ncadrarea \i activitatea medicului cu competen`e limitateafostpusdeieri]ndezbaterepublic[. „Conformproiectuluideactnormativ,absolven`ii facult[`ilor de medicin[, ]ncepând cu promo`ia2005,vorprimicompeten`edepractic[ limitatechiardac[nuaupromovatconcursulde Reziden`iat.}nprezent,mediculcarefinalizeaz[ cursurileuniversitarenupoatefiangajat]nsistemulsanitar,decâtcelmultdec[treunadintrefirmelecareactiveaz[]nindustrie,]nvedereapromov[riiproduselormedicale.Ministerulpropune camediciicucompeten`elimitates[poat[fi]ncadra`i]nunit[`isanitarepublice\iprivate,precum \i]ncabinetelemedicilordefamilie,cucontract individual de munc[ pe o perioad[ determinat[ sau nedeterminat[, dup[ caz”, a declarat Lidia Onofrei,purt[tordecuvântalDSPBoto\ani. Mediciicucompeten`elimitate]\ivor desf[\ura activitateasubsupraveghereaunuimedicspecialistsauprimar,conformfi\eipostului,nominalizat de managerul unit[`ii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicin[ de familie.Ace\tiavorputea]ndeplinianumitesarcini ]n acordarea asisten`ei medicale \i continuarea dezvolt[rii abilit[`ilor profesionale \i cuno\tin`elordobânditepeparcursulfacult[`ii.

Ce vor avea voie s[ fac[ medicii cu competen`e limitate Medicul cu competen`e limitate va putea s[ realizeze:examinarea\itriajulpacien`ilor(]nre-

gistrarea datelor personale \i de contact ale pacientului,]nregistrareamotivuluiprezent[rii, ]nregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate \i sisteme); ]ntocmirea\icompletareafi\eideobserva`iela internare; informarea pacientului cu privire la particularit[`ilebolii\iterapiarecomandat[,respectând indica`iile medicului supraveghetor; ]nso`ireapacientuluilainvestiga`iileprescrise\i informareaacestuiaasupraprocedurilorrespective\inecesitateaefectu[riiacestora;urm[rirea evolu`ieipacien`ilorafla`ilatratament;aducerea la cuno\tin`a medicului supraveghetor a evolu`ieicurenteapacien`ilorafla`ilatratament.

Angaja`i prin concurs \i pl[ti`i de unitatea medical[ |anseledeocupareaposturilordemedicicu competen`elimitate]nspitalesuntdinstartfoarte mici, ]n condi`iile ]n care salarizarea se va facedec[treunitateamedical[.Dincauzalegii careplafoneaz[cheltuielilesalarialealeunuispitalla70lasut[dinbugetulunit[`ii,managerii nuvorfiu\ordeconvinss[scoat[laconcurs posturile pentru aceast[ nou[ categorie de medici.Astade\isalariileacestormedicivorfi foartemici,lanivelulceluipecare]lprime\te unmedicstagiar.(AuroraDimitriu)

Hainecontraf[cutedescoperitede poli`i\tiidefrontier[laS[veni Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniaudescoperit miercuri, ]ntr-un magazin din S[veni,maimulteprodusetextile,cepurtau]nsemneleunorm[rcicunoscute,susceptibileaficontraf[cute. Unechipajformatdinpoli`i\tidefrontier[delaIJPFBoto\ani,]ncooperarecu Poli`ia S[veni a organizat ieri o ac`iune peliniadreptuluipropriet[`iiintelectuale,

launmagazindinS[veni.}nmagazinau fostdescoperiteexpusesprevânzaremai multeprodusetextilecarepurtau]nsemnele unor m[rci cunoscute. Poli`i\tii de frontier[,avândsuspiciuniasupramodului de de`inere a produselor, au solicitat certificatele de autenticitate \i documentele de provenien`[ specifice m[rcii depistate.

Administratoriimagazinuluiaudeclarat c[ produsele au fost achizi`ionate din Ia\i,]ns[nuaupututprezentadocumentedeprovenien`[saucertificatedeautenticitate. „Poli`i\tii de frontier[ continu[ cercet[rile ]n vederea stabilirii autenticit[`ii produselor men`ionate, la finalizarea cazuluiurmândafiluatem[surilelegale

ceseimpun.Bunurileaufostre`inute]n vederea expertiz[rii, iar administratorul societ[`iivaficercetatpentrupunerea]n circula`ie f[r[ drept a unor produse purtând o marc[ identic[ sau similar[ cu o marc[ ]nregistrat[”, a precizat inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt ]n cadrulInspectoratuluiJude`eanalPoli`iei deFrontier[Boto\ani.(D[nu`R.)


7

22aprilie2011 Efectulconiacului Dac[ v[ este fric[ s[ nu v[ ]ngr[\a`i,]ncerca`is[be`i]nainte defiecaremas[100gdeconiac. Coniacul, precum se \tie din b[trâni,atenueaz[teama.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/teren

cump[r[ri

*VândterenDoroboi,suprafa`a825mp,str.George Enescu,pre`15Euro/mp\i 1.500mp,str.SpiruHaret vizavideC[prioara,pre`21 Euro/mp.Telefoncontact 0726.344.483.(2105-1)

*Cump[rdosareANRPcu evaluareaf[cut[,ac`iuni FondulProprietatea\ilitigiila Legea10saulegilefondului funciar,dosareLegea290, 138,9.Tel.:0740.799.812; 0756.767.699;0755.936.041. (1)

]nchirieri *Primesc]ngazd[unafamilie saudou[fetesalariate.Asigur unacamer[+buc[t[riecuintrareseparat[,lacas[.Telefon: 0752.771.226.(2114-1)

angaj[ri *FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCallCenter, cunosc[toriailimbiiitalienela unnivelconversa`ional,pentru

AGENDA PREST|RI SERVICII

unproiectdelucruladomiciliulangajatului.Programflexibil:FullTimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusuri lunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tiguri substan`iale.Pute`iaplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-15) *SCangajeaz[barman.Rela`iilatelefon0741.613.142. *Prim[riacomuneiMihai Eminescu,organizeaz[]nziua de16.05.2011,ora10,00probascris[\i]ndatade 18.05.2011,ora10,00interviul,concurspentru

ocupareafunc`ieivacantede asistentmedicalcomunitar,din cadrulCompartimentului asistentasocialasiasistenta comunitara-Prim[riacomunei MihaiEminescu,jud. Boto\ani. Condi`iiledeparticiparela concurs\ibibliografiase afi\eaz[lasediulPrim[ria comuneiMihaiEminescu. Concursulvaavealocla sediulPrim[rieiComunei MihaiEminescu. Rela`iisuplimentaresepot ob`inelasediulPrim[riei ComuneiMihaiEminesculoc.Ipote\ti,jud.Boto\anisaulatelefon0231/512183.

*Vândapartamentcu2camere,OctavB[ncil[, 40mputili,et.3,SD,termopan,u\[metalic[, pre`25.000euronegociabil. *Vândapartamentcu2camere,zona Prim[verii,40mputili,parter,lapre`ulde 26000euronegociabil,intrareseparat[, posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovat recent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,AleeaPinului, 50mputili,etaj1,CT,termopan,lapre`ulde 31.000euro,negociabil. *Vândapartamentcu3camere,OctavB[ncil[, 50mputili,etaj4,cu\arpant[,lapre`ulde 33.000euronegociabil. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ul de40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatede preluarecreditipotecarcuorat[de390euro lunar.Seaccept[creditPrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp,parter, lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,

Telefoane utile Salvare:112

Agen`iaCFR:517521

Pompieri:112

Gar[:511806

Poli`ie:112

Autogar[:511129

Poli`iadefrontier[:959

ACR:512345

DistrigazNord:928;585886

Tribunal:511739

ApaGrup:584145

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:536441

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Protec`iacivil[:982;511704

Termica:535340;517953

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat. Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCas[. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500 mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre` 85.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat, pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,33mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`400euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,zona CaleaNa`ional[,Bazar,120mp,zon[comercial[ cuvad,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[, pre`1.000euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vad comercial,vitrinatermopan,pre`46.000euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

22aprilie2011

ULTIMAORĂ

Prinsb[utlavolan.}ndatade21.04.2011,]njurulorelor03:29poli`i\tiil-audepistatpe CaleaNa`ional[pe~.AndreiAlexandrude24ani,dincomunaMileanca,careconduceaun autoturismMitsubishi,aflându-sesubinfluen`ab[uturiloralcoolice.Fiindtestatcuaparatul etilotest,arezultatoconcentra`iealcoolic[de0,50mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Fa`[de ~.AndreiAlexandrus-au]ntocmitacteproceduralesubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniide ”conducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[careareo]mbiba`ie alcoolic[depeste0,80g/lalcoolpur]nsânge”,urmândasepropunesolu`ieprocedural[.

Profesorila Atac[ legea perfec`ionarepebani care le-a europeni

majorat salariile ]n acest an

Cadrelemedicaledela SpitalulJude`eanvorintroducedup[Pa\tiac`iunea]ninstan`[pentrua contestamoduldecalcul almajor[riisalariilordin acestan.Acesteanus-au ]mp[catpân[acumcu ideeac[majorareasalarial[afostdela]nceputullui2011maimic[decâtceapecaresus`inc[ auacordat-oguvernan`ii. Dup[ Pa\ti, oamenii ]n halate albe de la Spitalul Jude`ean ]ncep luptacuministerelepentruarecupera procentele cu care au fost ]n\ela`ilaleaf[,atuncicândlis-a promisocre\teresalarial[cu15la sut[,dars-aualescumajorarede doar 8-9 procente. Reprezentan`ii Sindicatului Sanitas de la Spitalul Jude`eansus`inc[nuauajuns]nc[ ]n instan`[ pentru c[ trebuiau respecta`i anumi`i pa\i, procedura legal[impunândcamai]ntâis[trimit[adreselaministereleimplicate \i s[ a\tepte r[spunsul din partea acestora,timpde30dezile. Maiexact,aufostsesizateasupra faptuluic[majorareareal[asalariilorestededoar9procente,MinisterulMuncii,MinisterulFinan`elo r\iMinisterulS[n[t[`ii.Sanitas primise r[spuns doar din partea MinisteruluiMuncii,\ia\teptar[s-

puns\idelacelelaltedou[ministere. „Dac[ nu primim ]n termenul legalr[spunsulputemtrecelapasul urm[tor, ac`iunea ]n instan`[. Nu avemdegânds[renun`[mlaacest demerspentruc[nuestecorects[ sespun[c[avempartedeomajoraresalarial[de15lasut[,cândde fapt este sub 10 la sut[”, declara LiaTemciuc,liderulsindicali\tilor Sanitas de la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Cadrelemedicalevors[conteste formuladecalculpentrumajorarea salarial[,carele-at[iatdefaptdin cele15procentepecaretrebuiaus[ leprimeasc[]nplusanulacestala leaf[.(AuroraDimitriu)

Perfec`ionarepentru]nv[`[tori \iprofesoridelimbaromân[,cu bani europeni. ]n cadrul unui proiect comun, 5.000 de profesori de limba român[ \i ]nv[`[tori din 12 jude`e vor urma un cursdeperfec`ionarefinan`atcu bani europeni. }n perioada octombrie 2010-octombrie 2013 , Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani,]mpreun[cupartenerii s[i, Casa Corpului Didactic Cluj, TEHNE \i SIVECO România SA, implementeaz[ proiectulcufinan`areeuropean[, „Formareacontinu[aprofesorilordeLimbaRomân[]nsocietatea cunoa\terii”, ID -63576, beneficiar Inspectoratul |colar Jude`eanBoto\ani. Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a anun`at ]nceperea selec`iei a 5.000 de cursan`i la nivel multiregional, respectiv2.500cursan`idin\ase jude`e din Regiunea Nord-Est, respectiv Boto\ani, Bac[u, Ia\i, Neam`, Suceava \i Vaslui \i 2.500 cursan`i din \ase jude`e din Regiunea Nord-Vest, \i anume Bihor, Bistri`a-N[s[ud, Cluj, Maramure\, Satu-Mare \i S[laj pentru a urma un curs de perfec`ionare, respectiv profesori de limba \i literatura român[ \i ]nv[`[tori. Fiecare din cele dou[ module, respectiv de „Abilitare pe curriculum” \i „Dezvoltare profesional[ continu[ pe componenta instruirii diferen`iate a elevilor” are câte 25credite. Criteriile de selec`ie au fost publicate pe site-ul I|J. Astfel, ceiinteresa`itrebuies[fieprofesori de limba \i literatura român[(primasauadouaspecializare,chiardac[nupredaulimba \i literatura român[ ]n prezent) sau]nv[`[tori(institutori,profesori ]nv[`[mânt primar). Experien`a profesional[ ]n ]nv[`[mânt, aptitudinile \i competen-

`elepersonalesuntcriteriicetrebuie]ndeplinitedeceiinteresa`i. Dosarelecelorcevordoris[se ]nscrie la proiect vor trebui s[ con`in[ocereretip,unCurriculumVitaeEuropass. Dosarele se primesc la sediul Inspectoratuluipân[pe15iunie. Selec`iadosarelorvafirealizat[ ]n termen de 15 de zile de la expirarea termenului limit[, de

c[tre echipa de management \i deimplementarealeproiectului. Dup[ selec`ie se avizeaz[ lista cursan`ilor de c[tre managerul de proiect. Dup[ avizare se afi\eaz[ tabelul pe site-ul I|J \i la avizier. Echipa \tiin`ific[ este format[ din profesoarele  Iulia |lincu, Elena Abrahamfi \i Rodica Mighiu. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.1861  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you