Page 1

CMYK

Toatespitalelelacontrol,din ordinulministruluiCsekeAttila EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.74(1856)•Vineri,15aprilie2011•8pagini

Pagina 5

Boto\[nenii, chema`is[-i sus`in[pe|tefan \iCosmin]nfinala «Româniiau talent» Pag. 3

Consilii locale cur[`ate de «conflicte de interese» Scandaluliscatpeseamap[\unilorconcesionatedeuneleprim[riipelâng[legeculmineaz[ cudemisii.}nplus,esteblocat[ ]ncontinuareacordareasubven`iilorprinAPIA]nuneleunit[`iadministrativteritoriale.Mai sunt15consilierilocali]nconflict deinterese,]ntimpce9audemisionat,for`a`idecontroluldispus deprefectulCristianRomanla legalitateaconcesion[rii p[\unilordec[treprim[rii. Pagina 3

|efaEduca`iei sper[labanii pentru distinc`ia «Gheorghe Laz[r» Pagina 4


2

15aprilie2011

TOPNEWS

So`ia\i-adonatrinichiulso`ului.„Vorbimdespreuncazspectaculos\ifoarteinteresant.}ntreceidoiparteneride via`[exist[aceacompatibilitatecareapermisoastfeldeinterven`iechirurgical[”,ne-aspusprofesorulIonelSinescu, directorulclinicii.Donatorulafostso`ia,]nvârst[de35deani,iarcelcareaprimitrinichiuls[n[tosafostso`ulde31 deani.Ceidoisuntc[s[tori`ide\apteani,iarafec`iuneab[rbatuluiadebutat]nurm[cutreiani.Dinianuarieboalas-a agravat\iaimpustransplantul.}n21februarie,oechip[medical[delaCentruldeChirurgieUrologic[,Dializ[\i TransplantRenal„Fundeni”arealizat,]npremier[]nRomânia,primultransplantderinichi]ntregemeni,ace\tia având42deani.Opera`iadetransplantderinichiafostrealizat[deechipacondus[deprofesorulIonelSinescu.

Lucr[ri de reabilitare \i la Casa de Cultur[ a Sindicatelor }nceputderenovare asediuluiCaseide Cultur[aSindicatelordinmunicipiul Boto\ani.Dup[25 deanidela]nfiin`areainstitu`ieide cultur[,]naceste zilegeamuriledela partersuntschimbate. Directorul Casei, Valentin R[u,sus`inec[nusepotpreciza deocamdat[ costurile finale ale lucr[rii. „Aceast[ schimbare era programat[ cu maimulttimp]nurm[.Acum a venit rândul s[ schimb[m geamuriledejos,dup[ceam primit aprobarea de la Asocia`ia Na`ional[ s[ facem acest lucru, dup[ doi ani de când noi ne-am pus ]n gând aceast[ schimbare. Nu \tim costurile deocamdat[. Construc`iaestef[cut[]n1986,pe oanumit[structur[.Lafinalo s[tragemlinie\ios[\tim”,a

declaratValentinR[u. Anul acesta, conducerea Casei ]\i permite numai schimbarea geamurilor la parter, având ]n vedere c[ institu`ia se autofinan`eaz[. }n acela\i timp, sunt programate schimb[ri ]n ceea ce prive\te\iiluminareascenei. „Avem un proiect, s[ vedemcâtneajungcosturile,\i

vom schimba sistemul de lumini.Spers[fiereglatea\a cumtrebuie,s[nufienumai pe un anumit sector al scenei”,aspusValetinR[u.Acestarecunoa\tec[suntunele deficien`e \i din modul ]n careafostaplicatsistemulde lumini, la vremea când s-a f[cutCasadeCultur[. „Luminileseamplaseaz[]n

func`iedecumsolicit[Filarmonica.Nunoihot[râm,numaic[Filarmonicanufaceo corela`ie ]ntre solist \i orchestr[,\iluminileseregleaz[numaidup[orchestr[.Noi nu putem s[ punem lumina decât exact cum spun ei”, a men`ionat directorul Casei. (PetronelaRotariu)

Prinscupermisde Pre\colarii de la Gr[dini`a 11 au câ\tigat conducerefals concursul «Micul pieton»

Joi, ]ncepând cu ora 10.00, a avutlocfazafinal[aconcursului Micul pieton destinat copiilor de gr[dini`[.Scopulconcursuluieste formarea unui comportament corectalmicu`ilor]nceeaceprive\te circula`iapedrumurilepublice.La concurss-auprezentat16echipaje, concursul fiind structurat pe trei probe: verificare a cuno\tin`elorteoretice,probapractic[(desen cu tematic[ rutier[) \i proba teoretic[(omic[scenet[cutema-

tica rutier[). Echipajele au fost formatedincatetreicopii,veni`i delagr[dini`edin]ntr egjude`ul. Locul ]ntâi a fost ocupat de gr[dini`a num[rul 11 din Boto\ani. „Concursulseorganizeaz[anual, lanivelul]ntregii`[ri,avândrolul de a preveni accidentele rutiere comise din vina micilor participan`ilatrafic”,amen`ionatIonu` Apostol, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

}n urma unei ac`iuni desf[\uratedepoli`i\tiidefrontier[din cadrul Inspectoratului Jude`ean alPoli`ieideFrontier[Boto\ani, un boto\[nean s-a ales cu dosar penal pentru fals, uz de fals \i conduceref[r[permisdup[cea ]ncercat s[ ias[ din România la volanulunuiautoturismfolosind un permis de conducere fals. Miercuri, ]n jurul orelor 10.30, ]nPunctuldeTrecereaFrontiereiStâncas-aprezentatpentrua ie\i din `ar[ Ionu` B., de 31 de ani, la volanul unui autoturism marca Audi. La controlul de frontier[, cet[`eanul român a prezentatunpermisdeconducereemis]nItalia]niunie2010. Poli`i\tiidefrontier[auverificatdocumentul\iauconstatatc[ permisul de conducere nu prezenta elementele de form[ \i fond ale unui permis de conducere autentic eliberat de autorit[`ileitaliene. „}nurmaverific[rilor,motivat defaptulc[documentulnufigureaz[ ]n eviden`ele autorit[`ilor italiene, cet[`eanului i-a fost ]n-

tocmitdosarpenalpentrus[vâr\irea infrac`iunii de fals, uz de fals \i conducere pe drumurile publiceaunuiautovehiculf[r[a posedapermisdeconduceredocumentele urmând a fi ]naintate Parchetului de pe lâng[ Judec[toriaS[veni”,aprecizatinspectorMinodoraR[cnea,purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani.(D[nu`R.)

Exerci`iu de revolt[ la Penitenciarul Boto\ani Angaja`ii Penitenciarului Boto\ani audesf[\uratmiercuriunexerci`iude alarmare la care au participat peste 150func`ionaripublicicustatutspecial din cadrul unit[`ii. Exerci`iul a fost declan\at de c[tre Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor \i a fost desf[\urat simultan ]n toate unit[`ile penitenciaredin`ar[Cuocaziaacestei ac`iuni,aufostefectuateexerci`iiprivind dou[ situa`ii tactice \i anume revolta]ntreguluiefectivdepersoane privatedelibertatecazatepeosec`ie dede`inere\ibaricadarea]ncamera dede`inereaunuinum[rdecincipersoaneprivatedeliberate.Deasemenea,aufostrealizateperchezi`iigenerale asupra persoanelor private de libertate, a camerelor de de`inere, a sec`iilor\iaaltorlocuriundeacestea auacces.„}nurmaperchezi`iilorefectuateaufostdescoperite\aptedearme albe(cu`iteimprovizate)\i\asefierb[toare\ialtedispozitiveelectriceac[rorde`inereesteinterzis[”,amen`ionatIulianD[râng[,purt[toruldecuvântalPenitenciaruluiBoto\ani.Mai mult,reprezentan`iiPenitenciaruluiau declaratc[astfeldeac`iunivorcontinuapentrucapersonaluls[aib[capacitateadeinterven`ierapid[pentrusolu`ionareaeficient[aincidentelor,dar \imen`inereaunuigradridicatdesiguran`[alocurilordede`inere.(D.R.)

Concursul «Micii Pompieri» \i-a desemnat câ\tig[torii Miercuri,]ncepândcuora09.00,la Gr[dini`anr.19dinmunicipiulBoto\anis-adesf[\uratetapajude`ean[a concursului pentru pre\colari “Micii Pompieri”,organizatdeInspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga”]nparteneriatcuInspectoratul |colarJude`eanBoto\ani.Lastartsaualiniat23echipajeapar`inândGr[dini`elornr.4,15,18,19,21,22\i 25Boto\ani,nr.6,7\i9dinDorohoi, nr.1\i2S[veni,nr.2\i6Darabani, Cord[reni, Vl[deni Deal - comuna Frumu\ica, Frumu\ica, V[cule\ti, Avr[meni, nr. 3 Fl[mânzi, P[ltini\, Vl[deni \i Conce\ti. „Pe parcursul desf[\ur[riiprobeiteoretice,copiiiau demonstratc[st[pânescno`iunileelementare din domeniul situa`iilor de urgen`[,rezolvând]ntr-untimpscurt unchestionartipgril[cu10]ntreb[ri despreprevenireaincendiilor.Laprobapractic[,concuren`iiaurealizatun desen/pictur[cutematic[privindprevenirea incendiilor \i au prezentat lucr[rile ]n fa`a juriului”, a precizat plutoniermajorDorinaLupu,subofi`errela`iipublicealISUBoto\ani.Primullocafostocupatdeechipajelede laGr[dini`elenr.6,7\i9Dorohoi\i echipajuldelaGr[dini`anr.4Boto\ani.PeloculIIs-auclasatpre\colarii Gr[dini`elor nr. 19, 21 \i 22 din Boto\ani\idelaGr[dini`aCord[reni, iar premiul III a revenit echipajelor apar`inândGr[dini`elornr.18\i25 din Boto\ani \i Gr[dini`ei nr. 2 S[veni.(D[nu`Rotariu)


3

15aprilie2011 Fost[poli`ist[,prins[lafurat.Ofemeiedeorigineromân[afostarestat[]nVene`ia,Italia dup[ceafostprins[furândhaine\icosmetice.Maitârzius-aaflatc[hoa`aafostpoli`ist[]n România. Româncaavea]ngeant[ofoliemetalic[cep[c[leaaparateleantifurt,acoloplasând toateproduselepecarelefura.}ntimpulperchezi`iei,femeiale-aspuscarabinierilors-olase]n pacepentruc[\ieaestepoli`ist[.}nplus,femeianuerasingur[lafurat,ci„lucra”al[turide unb[rbat,totromân,careera]narmatcuuncu`it,transmiteRealitatea.Ceidoiinfractoriau fostaresta`ipentrufurtcalificat,portnejustificatdearm[alb[\ide`inerededocumentefalse.

ESEN~IAL

Consilii locale cur[`ate de «conflicte de interese» Scandaluliscatpeseamap[\unilorconcesionatedeuneleprim[rii pelâng[legeculmineaz[cudemisii.}nplus, esteblocat[]ncontinuareacordareasubven`iilorprinAPIA]nuneleunit[`iadministrativ teritoriale.Maisunt15 consilierilocali]nconflictdeinterese,]ntimp ce9audemis ionat,for`a`idecontroluldispus deprefectulCristian Romanlalegalitatea concesion[riip[\unilor dec[treprim[rii. Controluldispusdeprefectla modulderespectarealegalit[`ii la concesionarea p[\unilor de c[treprimariiselas[cudemisii, dup[ ce consilieri locali, viceprimari\ichiarprimariaufost surprin\i]nconflictdeinterese. Adresele trimise de Institu`ia Prefectuluilamaimulteprim[riidinjude`,pentruintrarea]n legalitate, \i-au ar[tat efectele. Sunt]ns[\icomunedeundenu s-a primit niciun r[spuns, cum estecazulcomuneiB[lu\eni. „Din discu`iile purtate cu domni\oarasecretaracomunei B[lu\eniarezultatc[dumneaei nicinuaprimitoastfeldeadres[,aceastafiindre`inut[,proba-

„S-a trimis comunicare scris[ fiec[rui consilier local care a concesionat p[\une comunal[cuprivirelanecesitatea intr[rii ]n legalitate. S-a pus ]n vedere consilierilor ]n cauz[s[renun`elacontractul de concesiune”, a comunicat Prefecturii, secretarul comuneiMitoc.

bil, de c[tre domnul primar. Urmeaz[casecretarulcomunei s[ se prezinte personal la Institu`ia Prefectului pentru a i se ]nmânaadresaprincareisesolicit[s[iam[suripentruie\irea dinstareadeconflictdeinterese ]ncareseafl[DorofteiGheorghe Claudiu, consilier local ]n Consiliul local B[lu\eni \i DorofteiAlexandra,so`iaacestuia. Reamintim c[, prin Adresa cu nr.3425din23.03.2010s-asolicitat domnului primar al comuneiB[lu\enis[procedezela reziliereacontractuluiceconcesiunepentrup[\uneacomunal[, ]ns[,pân[]nprezent,nus-aprimit nici un r[spuns”, se arat[ ]ntr-unraportalInstitu`ieiPrefectului.

Unii au decis la ce renun`[, al`ii se mai gândesc }n comunele Curte\ti, Dobârceni \i Hlipiceni \i-au dat

demisiadinfunc`iiledeconsilieri locali Mihai Tudose, Mircea Vechiu \i respectiv ToaderTucaliuc. }n alte localit[`i, consilierii locali,viceprimariisauprimariig[si`i]nsitua`iedeconflict de interese au optat s[ demisionezedinasocia`iilecucare prim[riile]ncheiaser[contractedeconcesionareap[\unilor. Situa`ii de acest gen au fost comunicate de secretarii prim[riilor Cânde\ti, Cord[reni, Dângeni, Manoleasa, Românesti,R[useni,Un`eni. LaDurne\ti\iTru\e\ticontractele de concesionare a p[\unilor care s-au f[cut cu crearea unor st[ri de conflict deintereseaufostreziliate.La Mitoc, consilierilor locali afla`i]nsitua`iideconflictde intereselis-adattermens[se decid[lacerenun`[,respectiv lafunc`iadelaprim[riesaula cea din asocia`iile care au ]ncheiatcontractedeconcesionareap[\unilorcuprim[riile.

Au fost verificate 35 de unit[`i administrativ teritoriale Corpuldecontrolalprefectului a finalizat spre sfâr\itul lunii trecute verific[rile la prim[riile unde exista suspiciunea c[ ar fi fost ]ntocmite ilegalit[`i]nprivin`aconcesionarii p[\unilor pentru care se acord[ subven`ii europene prin APIA. Potrivit prefectului, au fost verificate 35 de unit[`i administrativ teritoriale,indiferentdeculoareapolitic[. „Am g[sit mai multe conflicte de interese, situa`ii ]n careconsilieriilocaliauvotat ohot[rârecaremaiapoiurma s[ le fie favorabil[. Verific[rile au ar[tat c[ 24 de consilieri locali sunt ]n conflict de interese\i,ceeacemisepare maigrav,sunt\iprimari\iviceprimari implica`i ]n asocia`iile respective”, men`iona atunci prefectul Cristian Roman.(AuroraDimitriu)

Boto\[nenii,chema`is[-isus`in[pe|tefan \iCosmin]nfinala«Româniiautalent» Tineriicareaudovedit`[riic[«boto\[neniiautalent»,i-au oferitodemonstra`ie \iprefectuluiCristian Roman,]nbirouls[u. |tefan Florescu \i Cosmin Agachi, ajun\i ]n finala concursului „Românii au talent”, l-au impresionatpeprefectprinceea ce\tius[fac[\iprinceeaceleaatrasadmira`iamultorcompatrio`i. Ast[zi au fost invita`i de prefect]nbirouls[u,undereprezentantulGuvernului]nteritoriu a`inuts[leurezesucces]ngrea-

uacompeti`ie]ncaresealiniaz[ la ultimul start pentru marele premiu. „Ne-a`idoveditc[jude`uleste unizvornesecatdetalente”,lisa adresat prefectul celor doi, c[rora le-a ]nmânat \i câte un pliccubanidecheltuial[pentru perioadacâtvorfi]nCapital[\i se vor preg[ti pentru marea final[ ]n care miza este premiul de120.000deeuro. CristianRomanle-apromisc[ le va da votul s[u \i a spus c[ este convins de faptul c[ \i ceilal`i boto\[neni vor face acela\i lucru, c[ le vor fi al[turi ]n aceast[curs[dificil[spredeplina]ncununareatalentului.(AuroraDimitriu)

Transferat la Ia\i dup[ o b[taie crunt[ Unboto\[nean]nvârst[de39 deaniafosttransferatjoilaIa\i, la Clinica de chirurgie bucomaxilo-facial[,dup[ceasuferit grave leziuni la nivelul fe`ei ]n urma unei agresiuni. Pentru c[ stareaboto\[neanuluierafoarte grav[auintratpefir\ipoli`i\tii care urmeaz[ s[ stabileasc[ ]n urma anchetei cine l-a b[tut pe Dorin P. Acesta s-a prezentat singurlaUnitateadePrimirea Urgen`elordincadrulSpitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”laprimeleorealedimine`ii,]njurulorelor05.00.Acesta prezenta numeroase leziuni la nivelul fe`ei, fiind diagnosticat cutraumatismcranio-facialacut deschis \i fractur[ de mandibul[. B[rbatul le-ar fi declarat cadrelormedicalec[afostb[tut dedou[persoane]napropierea bloculuiundelocuie\te.Poli`i\tii din primele cercet[ri au stabilit c[ Dorin P., care locuie\te cu fratele \i mama, ar fi avut un conflict familial ]n noaptea de miercurisprejoi.Diminea`[s-a dus la spital iar ulterior a fost transferatlaIa\i,astfelc[nua pututfiaudiat.Poli`i\tiiurmeaz[ s[vad[dac[celespusedeDoronP.suntadev[rate\idac[nu cumvaafostagresatdemembrii familiei.Dup[cevaficonsultat la clinica de chirurgie bucomaxilo-facial[ boto\[neanul va aveanevoie\ideunconsultdin parteamedicilorneurologi.(D[nu`Rotariu)

Sucevean tâlh[rit de doi boto\[neni Un b[rbat de 32 de ani din localitatea Siret a fost tâlh[rit mar`isear[dec[tredoiboto\[neni.Victimaapovestitpoli`i\tilordinlocalitatec[aie\itmar`i seara,]njurulorei20:00,pân[ launbancomatsituat]napropierea locuin`ei, de unde a extras sumade1.270delei,deplasându-seapoic[treunlocaldinora\ pentruavizionaunmecidefotbal.Lafinalulmeciului,dup[ce acheltuitaproape30deleidin sumaavut[asuprasa,b[rbatula plecatspredomiciliu.Ulterior,a fost acostat de doi b[rba`i care dup[ ce l-au trântit la p[mânt, i-auluat1.200delei\iaudisp[rut. Omul a sunat la poli`ie, autorii tâlh[riei fiind re`inu`i ]n scurttimp.N.N.,de35deani, \i P.D., de 17 ani, ambii sunt din comuna Mih[ileni, asupra lorfiindg[sit[sumade955de lei\imaimultebunuripecare ace\tiale-auachizi`ionatdelaun chio\cdinSiret.Autoriitâlh[riei aufostre`inu`ipentru24deore, urmânds[fieprezenta`iParchetuluidepelâng[Judec[toriaR[d[u`icupropunereadearestare preventiv[. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

15aprilie2011

TOPNEWS

Restric`iipentrumuncitoriiromâni]nOlanda.Dela1iulie,autorit[`ileolandezepl[nuiescs[acordepermisedemunc[cet[`enilor români\ibulgaridoar«]ncazuriexcep`ionale». Româniicareinten`ioneaz[s[-\ig[seasc[unlocdemunc[]nOlandatrebuies[se gr[beasc[.Dela1iulie,guvernan`iibatavivorlimitadrasticnum[rullucr[torilordin`aranoastr[\idinBulgaria,dindorin`adea-\iprotejacet[`enii.„Pesteunmiliondeolandezicuvârstasub65deanisunt\omeri\itr[iescdinasisten`asocial[.}naintedetoatetrebuies[le acord[m\ansaunuijobpropriilorno\tricet[`eni\iabiaapois[apel[mlamuncitoriidinaltestatealeUniuniiEuropenesaudinafara acesteia”,\i-ajustificatproiectulHenkKamp,ministrulolandezalmuncii.Peviitor,firmeleolandezevorputearecurgelaserviciile muncitorilordinRomânia\idinBulgariadoardac[vordovedic[nuaug[situnangajatolandezcares[corespund[cerin`elorpostului.

|efa Educa`iei sper[ la banii pentru distinc`ia «Gheorghe Laz[r» Speran`epentruacordareabanilor pentrudistinc`ia „GheorgheLaz[r”. AdaMacovei,inspectorgeneralalInspectoratului|colar Jude`ean(I|J)sus`inec[nuaprimit nicioadres[dela nivelulMinisterului Educa`ieiprincare s[fieanun`at[suspendareapl[`iiacesteidistinc`ii. „Finan`area la distinc`iile GheorgheLaz[ratrecutdela consiliile locale la Ministerul Educa`iei.Numaic[]nultimii doi ani, ]n primul an dintr-o eroareafostuluiministrucare a l[sat ordinul nesemnat, iar anul trecut din cauza crizei financiare, aceast[ form[ de premiereacadrelordidacticea fost suspendat[. Sper[m s[ se reia din acest an \i s[ poat[ beneficiaacelecadredidactice

caresuntcuadev[ratmerituoase \i care au demonstrat ]n mul`ianidecarier[performan`e deosebite”, a declarat Ada Macovei. Anultrecutaufost]nregistrate opt dosare pentru distinc`ia Gheorghe Laz[r \i un singur dosar pentru Diploma de Excelen`[. }nacestansuntdepusecinci dosare la limba român[, dou[ lamatematic[\iunullaprepri-

mar.Dinurm[cudoianisunt 113dedosarepentrucarenusaudatpremiile]nbani.Metodologia prevede c[ se acord[ acestedistinc`ii]nlimitaa6la sut[dinnum[rultotaldecadre didacticecugradulIdinfiecarejude`.Premiile]nbanicare sunt aferente distinc`iilor „Gheorghe Laz[r” reprezint[, ]n cazul clasei I-a, 20 la sut[ din suma salariilor ]ncasate ]n ultimele12luni,15lasut[din

aceea\isum[pentruclasaaIIa\i10lasut[dinacela\itotal pentru clasa a III-a. Pentru clasaI,vechimeaminim[]n]nv[`[mânt este de peste 20 de ani,pentruclasaaII-a15ani, iar pentru clasa a III-a vechimeaminim[estede10ani. }ncazuldiplomelordeexcelen`[, premiile b[ne\ti reprezint[20lasut[dintotalulsalariilorprimite]ncursulultimelor 12luni.(PetronelaRotariu)

Spectacolpreg[titpentru ambasadorulSUAlaBucure\ti Preg[tirispeciale pentruvizitalaBoto\aniaambasadoruluiStatelorUnitela Bucure\ti.]nonoarea luiMarkGitenstein, ambasadorulSUAla Bucure\ti,sepreg[te\teunspectacolla CasadeCultur[a Sindicatelordinmunicipiu.

Spectacolul este organizat de AnsamblulRapsoziiBoto\anilor \iAnsamblulM[rgineanca\iva avea loc pe 28 februarie, ]ncepândcuora18.30. „Ambasadorulfaceovizit[]n Boto\ani \i, cu aceast[ ocazie, CasaSindicatelor,]ncolaborare cuAmbasadaSUA,realiz[mun spectacol.Pelâng[RapsoziiBoto\anilor \i M[rgineanca, la spectacolvorparticipa\icâteun solistdinFran`a\iStateleUnite, carevorinterpretamuzic[ebraic[ veche”, a declarat Valetin R[u,directorulCaseideCultur[ aSindicatelor. Vizita la Boto\ani a lui Mark

Gitenstein se datoreaz[ unei ac`iuniaOrganiza`ieiCorpulP[cii,cesevadesf[\ura]nmunicipiu pe data de 28 aprilie. Cu aceea\i ocazie, reprezentan`ii municipalit[`ii inten`ioneaz[ s[ vopseasc[ Peluza Sud a StadionuluiMunicipal]ndesenetematicepringraffiti. „Toat[ Peluza Sud spre bulevard,acelparapetpecares-auapucat \i l-au mâzg[lit tinerii no\tri, am cur[`at-o zilele acestea\iovomvopsicuunfundal mov. Tot tinerii c[rora le place s[fac[graffiti]lvordesena,dar deaceast[dat[cutematicaCorpului P[cii, Prim[ria Boto\ani,

unmesajpentruprotec`iamediului.Vafiochestiefoarteinteresant[ \i va schimba \i zona de acolo. Asta a fost propunerea CorpuluiP[cii,prindomni\oara Deborah, care activeaz[ la Boto\ani,iarceidelaambasad[ au trimis c[ este obligatoriu acest proiect \i va veni domnul ambasador acolo”, a declarat Eugen ~urcanu, directorul Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement. 2.000deleiestesumadebani necesar[ pentru achizi`ionarea de spray-uri speciale pentru graffiti.(PetronelaRotariu)

127 de milioane de euro pentru modernizarea re`elei de ap[ din jude` Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani a anun`at joi implementarea unei investi`ii uria\e cu fonduri europene,pentrumodernizareasistemuldealimentarecuap[\ire`eauadecanalizaredinjude`.]nvaloare de 127 milioane de euro. Pre\edintele CJ a men`ionat c[ autoritatea de management a acestuiprogram\i-adattoateavizele \i c[ autorit[`ile locale vor aprobaindicatoriitehnico-economiciaiproiectului,]n\edin`ade Consiliu Jude`ean \i ]n \edin`ele deconsiliilocaledincomunele\i localit[`ile ]n care va fi implementatproiectul.„Odat[adoptate aceste hot[râri de CJ \i consilii localeprivindaprobareaindicatorilortehnico-economici\iaco-finan`[rii aferente, dosarul se va transmiteoficiallaComisiaEuropean[,iarunaltpasnumaiexist[ decât semnarea contractului de finan`are”, a declarat `âbuleac. Potrivit conducerii CJ cele 127 milioaneeurovorficheltuitepentrurezolvareaproblemelorlegate dealimentareadinzonaDorohoi, Vorona, Fl[mânzi \i Boto\ani, totodat[fiindadus[apadinPrutla S[veni, prin |tef[ne\ti. Consiliul Jude`eanvaasiguraoco-finan`are laproiectde2lasut[.(D.R.)

Pre\edintele CJ `ine audien`ele ]n jude` Pentruaveni]nsprijinulboto\[nenilor, pre\edintele Consiliului Jude`eanMihai~âbuleac,adeclaratc[ va organiza periodic audien`e ]n comune\iora\eledinjude`.Acesta a precizat c[ inten`ioneaz[ s[ ajung[]nfiecarecentrudecomun[ cel pu`in o dat[ pe an pentru a vorbi cu oamenii \i a le afla dolean`ele.Dindiscu`iiledepân[ acum~âbuleacadeclaratc[majoritateaproblemelorsesizate`inde Agen`ia de Presta`ii Sociale, Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ sau Oficiul pentru Cadastru \i Publicitate Imobiliar[. Peti`iile care `in de competen`a CJ sunt rezolvare de compartimentuljuridic,iarcelelaltesunt]naintateautorit[`ilorcompetente. „Nu a\tept[m s[ vin[ cet[`enii aici, ]n Palatul Administrativ,s[nebat[lau\[.S[pt[mânal,]nmediedou[localit[`ile rezolv[m mergând ]n teren. Am plecat de la premiza c[ cel mai binecuno\tiproblemelecucarese confrunt[ cet[`enii atunci când te duci]ntreei\istaidevorb[cuei. Vreauca]nfelulacesta,careprezentantalcet[`enilor,s[determin institu`iile statului, chiar dac[ nu suntsubordonate,s[percutezemai bine\is[rezolveoseriedechestiunipunctualesaudeordingeneral”, a spus pre\edintele CJ Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

5

15aprilie2011 Ma\inileelectricevorputeaficump[rateprinprogramul«Rabla».De s[pt[mânaviitoare,]mp[timi`iicurentuluiecologist]\ipotachizi`ionate\i prinprogramulguvernamentalRabla. Ace\tiaprimescpentruoma\in[casat[ \asevouchere,]nvaloaretotal[de5.000delei.}nplus,ministrulmediului, LaszloBorbely,aspusc[vreas[-isprijine,astfel,peceicarevors[-\iia astfeldeautoturisme,prinacordareauneifacilit[`idepân[la25lasut[din pre`ulma\inii,chiardac[nuauma\in[vechedecasat.

TOPNEWS

Toate spitalele la control, din ordinul ministrului Cseke Attila Severific[]nprimul rândsec`iile\icompartimenteleunde suntbolnaviimobiliza`ilapat.Controlulafostdispus dup[ceauajunsla MinisterulS[n[t[`ii informa`ii\iimagini privindstareaunor pacien`icareaufost «]ngriji`i»]nunele spitaledesfiin`atede curând. Ieri, echipe ale Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani au pornit un control la spitalele dinjude`,dinordinulministruluiS[n[t[`ii,CsekeAttila. „Controalelevizeaz[totalitateaserviciilormedicaleoferite de unitatea sanitar[, modul efectu[rii acestora \i calitatea lor. Se vor controla ]n mod deosebit sec`iile \i compartimentele ]n cadrul c[rora pacien`ii sunt imobiliza`i la pat timp]ndelungat,cudurat[mediedespitalizareridicat[”,preciza ieri, dup[ ]nceperea verific[rilor]nspitale,LidiaOnofrei, purt[tor de cuvânt al Di-

«Sunt ]nc[ angaja`i ai spitalelor care nu ]\i fac treaba»

rec`iei de S[n[tate Public[ (DSP)Boto\ani. Un comunicat al ministrului Cseke Attila, postat pe site-ul MinisteruluiS[n[t[`ii,adatde ]n`eles c[ ]n centrele de s[n[tatesau]nspitalelecareaufost desfiin`ate]nurm[cuaproape dou[s[pt[mâni,bolnaviinuar fiavutparte]ntotdeaunadecea mai bun[ ]ngrijire, c[ unii, imobiliza`i la pat, ar fi fost chiar „uita`i” de personalul unit[`ilorrespective.

Dovada adus[ ]n sprijinul acestei acuza`ii o reprezint[ imaginilecuobolnav[alc[rei corpajunseses[fieplindeescaredup[cez[cusepepatulde spital timp de \ase luni, f[r[ ]ngrijiremedical[. „Amvruts[v[ar[t\is[v[ demonstrezcumerautrata`ipacien`iidincentreledes[n[tate sau unit[`ile sanitare pe care noile-ampropuspentrureprofilare”, arat[ ]n comunicatul s[u,ministruluiCsekeAttila.

Controlul demarat ieri se desf[\oar[]ntoateunit[`ilesanitare din jude`, chiar dac[ acesteasuntsubordonateautorit[`ilor locale sau jude`ene. Pân[ pe 20 aprilie, rezultatul verific[rilor trebuie comunicateMinisteruluiS[n[t[`ii. „Dac[ s-ar efectua ]n am[nun`imeacestcontrol,\icorect, eu cred c[ s-ar mai ajunge la ]nchiderea unor spitale. Dac[ nu au rude care s[ vin[ \i s[ stea ]n spital s[-\i ]ngrijeasc[ bolnaviiimobiliza`ilapat,soartaacestoranuestedelocu\oar[. Nu generalizez, dar sunt ]nc[ angaja`iaispitalelorcarenu]\i factreaba\ideastaseajungeca un bolnav imobilizat la pat s[ aib[corpulplindeescaredup[ maimultes[pt[mânidespitalizare”, este p[rerea Lilianei Dorneanu,pacient[internat[]n acestezile]nunadintreunit[`ile medicale din municipiul Boto\ani. Cum controlul a fost anun`at public chiar de ministrulS[n[t[`ii,cuozi]naintede declan\are, este pu`in probabil ca angaja`ii unit[`ilor vizate s[ fie prin\i „pe picior gre\it”. (AuroraDimitriu)

CentrulVechivafi«]nhain[nou[»]niulie Lucr[riledereabilitareaCentruluiVechialmunicipiului Boto\anisuntefectuate]npropor`iedeaproximativ80la sut[.C[t[linAlexa,viceprimarulmunicipiului,sus`inec[pân[lafinalulluniiiunie,atunci cândestetermenullimit[al lucr[rilor,CentrulVechivafi reabilitat]ntotalitate. Conform analizei f[cute pe 31 martie, stadiulfizicallucr[rilor]nCentruVechiestela 78lasut[.„Celemaiavansatelucr[risuntcele depeS[venilor\ialeparc[rilor,acesteafiind finalizate ]n propor`ie de 99 la sut[, iar Pietonalul]npropor`iede65lasut[.Ceamai ]nurm[lucrareestecamla28-30lasut[,fiind vorba despre cl[dirile de pe Strada 1 DecembrieNr.28-30,undesolu`iadeconsolidare a venit cel mai târziu. }n rest, stadiul lucr[rilorlacl[diriesteundeva]njurula6080lasut[”,adeclaratC[t[linAlexa. Lucr[rile la re`elele de ap[-canalizare sunt

finalizate 92 la sut[ \i la gaz, 85 la sut[. |i decont[rilec[treconstructorsunttot]npropor`iede78lasut[,lucr[rilefiindachitate]n momentul ]n care sunt finalizate. }n cadrul proiectuluidereabilitareaCentruluiVechisau descoperit câteva cuptoare ce dateaz[ din anii1400,autorit[`ilelocalemergândpeideea amenaj[riiunuimuzeusubteranacoperitcuo cupol[desticl[. „Nu a fost luat[ nici o decizie ]n ceea ce prive\tecuptoareledinCentru,acesteatrecând cubine\i]nceade-adouaiarn[.Eusus`in]n continuarea acoperirea lor cu sticl[”, a spus viceprimarulmunicipiului.Proiectul,]nvaloarede7,6milioanedeeurof[r[TVA,presupune,pelâng[reabilitareacelor18cl[diri,\i executareadelucr[ridereabilitareare`eleide utilit[`i (ap[-canal, gaz, energie electric[), refacerea\iamenajareaatreiparc[ri,dotare cu mobilier urban sau ]mbun[t[`irea zonelor deacces\ideleg[tur[cualtezoneimportantealeora\ului.Proiectulintitulat„Reabilitarea CentruluiIstoric\iazoneipietonaleamunicipiuluiBoto\ani”,finan`at\irealizatprinprogramul PHARE CES 2006 de c[tre Uniunea European[ \i Bugetul Na`ional, are ca scop reabilitareaa18cl[diricuvaloaredepatrimoniu\iazoneipietonaledinCentrulIstorical municipiuluiBoto\ani.

Lucr[rileaufost]ncepute]naugust2008\i trebuiau finalizate ]n decembrie 2009, dup[ cares-acerutoextensieaprogramuluipân[la sfâr\itulluiiulie2010.(PetronelaRotariu)

Biserica «Sf. Gheorghe», ]n reabilitare }ncep lucr[rile de reabilitare a BisericiiSf.GheorghedinmunicipiulBoto\ani.L[ca\uldeculta fostinclus]nPlanulNa`ionalde Restaurare,finan`atdec[treMinisterulCulturii.Dinceledeclarate de D[nu` Hu`u, directorul Direc`iei pentru Cultur[, demersurile pentru reabilitare sunt f[cutedinaniitrecu`i.„Sprijinula venit]ns[dinparteasecretarului de stat Vasile Timi\, prezent pe 15ianuarielaBoto\ani.Certeste c[ dup[ lungi a\tept[ri, aceast[ Biseric[ va fi restaurat[, de\i valoarea lucr[rilor va fi foarte mare.De\iperioadaderestaurarevafiunalung[,importanteste c[ a fost f[cut primul pas prin includereaBisericiiSf.Gheorghe ]n Planul Na`ional de Restaurare”,adeclaratD[nu`Hu`u.}n acestanvafif[cutunnouproiect \iseva]ncepeculucr[rilelareabilitarea acoperi\ului. Prin intermediul acestui Plan, la nivelul jude`ului au mai fost reabilitate M[n[stireaPop[u`i\iBisericaSf. NicolaeDomnesc,]ntimpce]n curs de reabilitare se afl[ Casa Sofian.(PetronelaRotariu)

Bugetari invita`i la voluntariat pentru plantarea arborilor |efii, dar \i ceilal`i angaja`i ai institu`iilor deconcentrate sunt invita`is[fac[voluntariatlaplantarea de arbori ]n cadrul Lunii cur[`eniei. Institu`ia Prefectului le-aadusaminteiericonducerilor institu`iilor deconcentrate c[ au ocazias[]\imanifestesim`ulcivicchiar]nacestsfâr\itdes[pt[mân[. Pe 16 aprilie, Prim[ria municipiului Dorohoi, ]mpreun[ cu RNP Romsilva \i Realitatea TVdesf[\oar[oac`iunedeplantare de arbori. „V[ solicit[m s[ participa`i, ]mpreun[ cu colegii dininstitu`iapecareoconduce`i, laoac`iunedevoluntariat]nacest sens.Dealtfel,oastfeldeparticipare ar deveni deja o bun[ tradi`ie,]nceput[cusuccesanultrecut.Activitateaurmeaz[aseva desf[\ura]ntreorele8.30-14.00, pe o suprafa`[ de 5 ha de teren situat[ ]n vecin[tatea DN 29B, (lâng[planta`iadepinidelaintrarea ]n Dorohoi dinspre Boto\ani)”,searat[]ntr-oadres[primit[ de c[tre directorii tuturor institu`iilor deconcentrate, de la Institu`iaPrefectului.|efiiacestor institu`ii urmau s[ ]\i caute prin unit[`ilepecareleconducvoluntarii care ]i vor ]nso`i la aceast[ ac`iune din cadrul Lunii cur[`eniei.Reamintimc[prinordinal Prefectului, luna aprilie este cea ]n care autorit[`ile locale trebuie s[seimplicemaimult]nac`iuni decur[`enie,printrecare\iceade plantareaarborilor,arbu\tilorornamentali,agardurilorvii.(AuroraDimitriu)


6

15aprilie2011

TOPNEWS

Doarjum[tatedintreromânisespal[pedin`iperiodic.Primacondi`iepentruodantur[s[n[toas[esteigienaoral[zilnic[,care neajut[laprevenireaapari`ieicariilor,dar\ila]nl[turarearespira`ieiurâtmirositoare.Unstudiudespecialitatearat[c[dinlips[de timp,dincomoditatesaudincauzaabsen`eiuneieduca`iiaigieneioralezilnice,foartemul`iromâninupractic[unritualdeigien[ oral[adecvat.Conformdatelorstudiuluirealizat]nfebruarie2011,peune\antionreprezentativpentrumediulurban,majoritatea locuitorilordinora\elemarisespal[pedin`icelpu`inodat[pezi,maialesdiminea`a.Doarjum[tatedintreace\tia(51lasut[)]\i periaz[din`iidemaimulteori]ncursulaceleia\izile,a\acumesterecomandatdec[tremediciistomatologi.Altfel,28lasut[dintre ceiparticipan`ilastudiufolosesczilnicapadegur[,iar12lasut[folosesczilnica`adentar[pentruocur[`aremaibun[adin`ilor.

«Litoralulpentruto`i»]ncepe Melania Vergu, ]ntre3mai\i14iunie acuzat[ de deturnare de fonduri europene

ANIcereDirec`ieiNa`ionale Anticorup`ies[fac[cercet[ri ]ncazulfostuluiconsilieralministruluiEduca`ieiMelania Vergu,dup[ceaconstatatc[ arfischimbatdestina`iafonduriloreuropeneprimitepentru proiectuls[u\icontinu[verific[rileprivindavereadobândit[]mpreun[cufamiliasa.

Agen`iaNa`ional[deIntegritate(ANI)arat[,]ntr-uncomunicatdepres[,c[]nurmaverific[rilorf[cute]ncazulMelanieiVergu,fost consilier personal ]n Cabinetul Ministrului Educa`iei,aufostconstatate„indiciitemeiniceprivinds[vâr\ireauneiinfrac`iuniicontra intereselorfinanciarealeComunit[`ilorEuropene”,precum\i„indiciitemeiniceprivind s[vâr\ireainfrac`iuniideconflictdeinterese”. ANI s-a sesizat din oficiu ]n 11 ianuarie 2011cuprivirelaposibila]nc[lcaredec[tre MelaniaVerguadispozi`iilorlegaleprivind regimuljuridicalconflictelordeinterese]n perioada]ncareafostconsilierpersonal]n Cabinetul Ministrului Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului\iSportului,respectiv24decembrie2009-3iunie2010. MelaniaVerguafostinformat[cuprivire ladeclan\areacercet[rilorANI]ncazuls[u]n data de 7 februarie 2011, prin intermediul uneiscrisorirecomandatepentrucareafost confirmat[primirea]n9februarie2011. }nurmaverific[rilor,inspectoriideintegritate auconstatatc[MelaniaVerguade`inut,]nperioada11septembrie1997-3iulie2001,func`iadeadministratoralSCRatinexSRL,iardin 18octombrie2006esteasociat\iadministrator alSCEduTimConsultan`[European[SRL. }n18noiembrie2009,MinisterulMuncii, Familiei\iProtec`ieiSociale-Direc`iaGeneral[AutoritateadeManagementpentruProgramul Opera`ional Sectorial „Dezvoltarea ResurselorUmane”(AMPOSDRU)aaprobatCerereadeFinan`arecutitlul„Practic[s[ ]nve`i,]nva`[s[practici”,depus[deSCEdu TimConsultan`[European[SRL.Beneficiarulcereriidefinan`areesteSCEduTimConsultan`[European[SRL,reprezentat[legal, ]ncalitatededirector,dec[trefiulMelaniei Vergu,IoanTeodorVergu,aprecizatANI. Contractuldefinan`areafostsemnatpentru beneficiar de c[tre administratorul societ[`ii, MelaniaVergu.Princerereadefinan`are,SC EduTimConsultan`[European[SRLseobliga „s[ pun[ la dispozi`ia proiectului sediul societ[`iicomercialedinBucure\ti...”,aflatla aceadat[peBulevardulAviatorilor,]nSectorul 1alCapitalei.Pân[ladatade14martie2011, ]ncadrulproiectuluiSCEduTimConsultan`[ European[SRLs-auf[cutdou[pl[`i,]ncuantumde1.448.599,39lei,ladatade4martie 2010, urmare a cererii de prefinan`are din 5 februarie2010,\i,respectiv,3.186.799,91lei, ladatade19octombrie2010,urmareacererii deprefinan`aredin21septembrie2010. Dup[ exprimarea punctului de vedere de c[treMelaniaVergu,inspectoruldeintegritate a considerat c[ „sunt elemente ]n sensul ]nc[lc[riilegisla`iei]nvigoare”. Astfel,s-aconstatatc[exist[„indiciitemeiniceprivinds[vâr\ireadec[tredoamnaMelaniaVerguainfrac`iuniicontraintereselorfinanciarealeComunit[`ilorEuropene”,caurmarea„schimb[rii,f[r[respectareaprevederilor legale, a destina`iei fondurilor ob`inute dinbugetulgeneralalComunit[`ilorEuropenesaudinbugeteleadministratedeacestea”.

ANInoteaz[,]nacestsens,c[]n22februarie2010,dup[semnareacontractuluidefinan`are,ladatade18noiembrie2009,Melania Vergu,managerdeproiect\iadministratoral SCEduTimConsultan`[European[SRL,a schimbatsediulsocialalfirmei,dinBulevardul Aviatorilor,]nbazaunuicontractdecomodat. Activit[`ile manageriale \i administrative ale proiectuluiaufostefectuatelaunimobildin stradaIonCâmpineanu,proprietateaMelaniei Vergu,]ncareaceasta]\iare\idomiciliul. Totodat[,ANIarat[c[,]ncadrulproiectului aufostraportate\idecontate„cheltuielimajore efectuatecuschimbareadestina`ieifondurilor ob`inutedinbugetulgeneralalComunit[`ilor Europene”,reprezentândpl[`i]nvaloaretotal[ de486.872delei,dincare102.000deleipentru„amenajareasediului”,6.722deleipentru „proiectare-montarecentral[termic[”,75.630 deleipentru„achizi`iemobilier”\i294.117de lei pentru „achizi`ie echipamente de calcul, aparatur[video\ifoto”. Inspectoruldeintegritateamaiconstatatc[ exist[indiciitemeiniceprivinds[vâr\ireade c[treMelaniaVerguainfrac`iuniideconflict deinterese,„constând]n]ndeplinireaunuiact oriparticiparealaluareauneideciziiprincare s-arealizat,directsauindirect,unfolosmaterialpentrusine,so`uls[u,orud[oriunafin pân[lagradulIIinclusiv,saupentruoalt[ persoan[cucares-aaflat]nraporturicomercialeoridemunc[]nultimii5ani,saudin parteac[reiaabeneficiatoribeneficiaz[de serviciisaufoloasedeoricenatur[”. }nacestsens,ANInoteaz[c[,]n24decembrie 2009, Melania Vergu a fost numit[ ]n func`ia de consilier personal ]n Cabinetul MinistruluiEduca`iei,iarladatade18noiembrie2009AMPOSDRUaaprobatcerereade finan`are„Practic[s[]nve`i,]nva`[s[practici”,pentruofinan`arenerambursabil[]nvaloarede14.678.765,45lei.Contractuldefinan`arepentruacestproiectafost]ncheiat]n 27ianuarie2010,]nperioada]ncareMelania Vergu era consilier personal ]n Cabinetul MinistruluiEduca`iei. „Activit[`ileprev[zute]nproiect,conform cereriidefinan`are,eraustabiliteasederula ]nunit[`ilede]nv[`[mântdinmediulrural\i urbandinRomânia,aspectcarerelev[conflictuldeinterese]nceeaceprive\tebeneficiul patrimonialintervenitladatalacaredoamna Melania Vergu a fost numit[ ]n func`ia de ConsilierPersonal]ncadrulCabinetuluiMinistrului Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului, dat[ la care aceasta de`inea ]n cadrulProiectuluiatâtcalitateademanagerde proiect,cât\ipeceadeadministratoralSC EduTimConsultan`[European[SRL”,precizeaz[ANI]ncomunicatulcitat. }nurmaacestorconstat[ri,ANIadispussesizareaDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ie,]nvedereaefectu[riidecercet[ricuprivirelas[vâr\irea de c[tre Melania Vergu a infrac`iunii contra intereselorfinanciarealeComunit[`iiEuropene \iainfrac`iuniideconflictdeinterese. Deasemenea,ANIadeciscontinuareaprocedurilordeevaluareaaveriidobânditedeMelaniaVergu]mpreun[cufamilia,respectiva modific[rilorpatrimonialeintervenite]nperioadaexercit[riidec[treaceastaafunc`ieipublice. MinistrulEduca`iei,DanielFuneriu,adecis,]niunie2010,eliberareadinfunc`iade consilierpersonalaMelanieiVergu,dup[ce presaarelatatc[firmaacesteiaaob`inutfinan`arepentruunproiect]ndomeniulresurselor umane de formare profesional[ \i c[ aceastaarfi]nincompatibilitate.

Asocia`iaLitoral-Delta Dun[riilanseaz[\i]n aceast[prim[var[programulsocial«Minipre`uridevacan`[-Litoralul pentruto`i»,tarifelepentru\asenop`idecazare urmânds[porneasc[de la179deleidepersoan[.

Potrivit unui comunicat al Asocia`ieiLitoral-DeltaDun[rii,edi`ia deprim[var[aprogramuluiseva desf[\ura ]ntre 3 mai \i 14 iunie, iaroferteledecazarevorcuprinde toat[ gama de hoteluri. Pre`urile pentru \ase nop`i de cazare vor fi cuprinse ]ntre 179 de lei de persoan[launhoteldeostea,\i549 deleidepersoan[,cumicdejuninclus,launhoteldecincistele. Pân[ ]n prezent sunt disponibile peste1.200delocuri,la28deuni-

t[`idecazaredinConstan`a,Mamaia,EforieNord\iEforieSud,Neptun,Olimp,Jupiter\iMangalia,cele maimultefiinddedou[\itreistele. „A\acumaufostobi\nui`ideja, turi\tii care cump[r[ acest pachet beneficiaz[deunvoucherdeatrac`ii, care include intrare gratuit[ la unuldinobiectiveledeinteresturisticdinzonaDobrogea:Complexul

Muzealde|tiin`ealeNaturii,MuzeuldeIstorie\iArheologie,MuzeulAdamclisioriCetateaHistria. Accesullaacesteobiectiveturistice vafif[cutpebazavoucher-uluiprimitlaachizi`ionareapachetuluituristic, de la orice agentie ANAT din `ar[”, a precizat pre\edintele Asocia`ia Litoral-Delta Dun[rii, CorinaMartin. Publicitate


7

15aprilie2011 }nprimulrând Unb[iat\iofat[lacinema.B[iatul]ncepes[os[rute,s[omângâie: -}nprimulrândsuntvirgin[... - Bine, atunci hai ]n ultimul rând

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

]nchirieri

*Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p)

*VândterenDoroboi,suprafa`a825mp,str.GeorgeEnescu,pre`15Euro/mp\i1.500mp,str. SpiruHaretvizavideC[prioara,pre`21Euro/mp. Telefoncontact 0726.344.483.(2105-1)

*Primesc]ngazd[unafamiliesaudou[fetesalariate.Asigurunacamer[+buc[t[riecuintrareseparat[, lacas[.Telefon: 0752.771.226.(2114-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

angaj[ri *Angajezcoafez[ cuexperien`[,salarizare atractiv[.Rela`iila telefon:0730.222.055.

*FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCall

Center,cunosc[toriailimbiiitalienelaunnivelconversa`ional,pentruunproiectdelucruladomiciliul angajatului.Program flexibil:FullTimesauPart Time. Beneficiigarantate: bonusurilunare,bonuride mas[. Posibilitateaunorcâ\tigurisubstan`iale.Pute`i aplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-18)

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

Telefoane utile Salvare:112

Agen`iaCFR:517521

Pompieri:112

Gar[:511806

Poli`ie:112

Autogar[:511129

Poli`iadefrontier[:959

ACR:512345

DistrigazNord:928;585886

Tribunal:511739

ApaGrup:584145

Jandarmerie:956

Indexcontorap[:536441

Ad.pie`elor:512392

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Protec`iacivil[:982;511704

Termica:535340;517953

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

15aprilie2011

MONDEN GabrielaCristea,sup[rat[ dup[ceafostnevoit[s[ renun`ela«Nor[pentrumama»

GabrielaCristeaauimitprindecizia sadearenun`alaemisiunea«Nor[ pentrumama».Vedetaavorbitpentruprimadat[despremotivulcarea determinat-os[iaaceast[hot[râre. GabrielaCristeasus`inec[motivulpentrucarenu maiprezint[emisiunea„Nor[pentrumama”]lreprezint[faptulc[i-afostimpusuncontractpedoianide c[trecasadeproduc`ieac[reiangajat[era.Vedeta nuapututacceptadeoarece]\idore\tefoartemultun copil\iarenevoiedemaimulttimpliber.

„Eositua`iefoartegrea,foarteingrat[pentrumine. Spercatelespectatoriis[m[]n`eleag[.Euamanun`at ]nrepetaterânduric[]midorescs[facuncopil,s[am grij[defamiliamea\ideminepersonal.}midoresc foartemultofeti`[.Vineovreme]nvia`afiec[ruia dintrenoi]ncaretrebuies[alegem.Casadeproduc`ie ac[reiangajat[erammi-aceruts[semnezuncontract pe doi ani. Nu avem decât o singur[ zi liber[ pe s[pt[mân[.A\fivruts[duclabunsfâr\itacestproiect. }mi pare c[ am dezam[git telespectatorii, dar dac[mâinecasadeproduc`iemi-arspunes[vins[ terminsezonul5,m-a\]ntoarce,a\da\iopetrecere”, adeclaratGabrielaCristea,la„Dreptla`int[”. Vedetaadeclaratc[i-afostfoartegreus[numai prezinteemisiuneaal[turidecareacrescut,a\acum azischiarea. „Zileleacesteami-afostfoartegreu.Vorbeamsingur[princas[.Amstricatunlaptopdesup[rare.Lamluat\ii-amdatdrumulpepodea.Efoartegreu, «Nor[ pentru mama», era pentru mine ca un copil. Nuammaif[cutpatul,nuammaif[cutnimic,nuam maiie\itdincas[.Auap[rutzvonuricumc[suntbolnav[,c[m-ab[tutso`ul.Nu,nimicdintoateastea”, amaiad[ugatGabrielaCristea. Vedetaadezv[luitc[,decurând,afostprotagonista unuiaccidentdestuldesever,lasaladeantrenamente. „Da,eramlasal[\iamc[zut]ncap,lapropriu. Erambuimac[,nuammaiv[zutnimic]nfa`aochilor.M-am]nvine`it,darfeteledelamachiajauaranjattotul”,apovestitGabrielaCristea. Vedetaadeclaratc[nuvarenun`a]nniciuncazla televiziune,cidimpotriv[,vaaveaonou[emisiune lapostulac[reiimagineeste. „KanalDmi-aoferitunaltproiect,onou[emisiune,care]mivapuneladispozi`iemaimulttimpliber”,amaiad[ugatvedeta.

Laurette:«Monicas-aprostituatcânda acceptats[fiecuIrinelColumbeanu» «Modeluldeciocolat[» Lauretteocomp[time\tepe MonicaColumbeanu. Aceastaspunec[,]nopinia ei,fostadiv[delaIzvorani s-aprostituat]nmomentul ]ncareaacceptats[devin[ doamnaColumbeanu\i credec[nuafostnicio clip[fericit[al[turideafaceristulIrinelColumbeanu. „Eunum-a\prostituaniciodat[,pentruc[banii]ntr-adev[r]ntre`inorela`ie, dar nu aduc fericirea. Cel mai concret exemplupecarepots[]ldauesteMonicaColumbeanu,careaavuttotce\i-a dorit, dar nu a \tiut s[ pre`uiasc[ ce a avut.Undeaajunsacum?Auitatdeundeaplecat,pentruc[,pân[laurm[,\i ]mp[ra`iipic[launmomentdat.Eaarfi trebuits[fieunpicmaide\teapt[\is[]\i fac[ viata altfel. Dac[ tot \i-a petrecut cincianial[turideIrinelColumbeanu\i asuferitatât,pentruc[,hais[fimserio\i,niciofat[careesteluat[dela17ani cas[aib[orela`iecuunb[rbatdecincizeci,nuefericit[.M[cardac[s-asacrificatatât,trebuias[ofif[cutpân[lafinal”,adeclaratLaurettepentruZeusTv, precizândc[eanus-arcuplaniciodat[ cuunb[rbatb[trân\ibogat.

SânzianaBuruian[:«~inpost,darnudelasex».SânzianaBuruian[nusepoateab`ine delasex,chiardac[`inepostalimentar.Blondam[rturise\tec[vapetrecePa\teledoarcu iubitulei,c[ruia]ivapreg[tiomas[bogat[.„~inpost,darnudesexDecândstaucu iubitulmeuam]nv[`ats[g[tesc.Acas[laminenusp[lamniciofarfurie,daracums-au schimbatlucrurile.PentruPa\teos[vopsescou[pentruiubitulmeu”,adeclaratSânziana Buruian[pentrushowbiz.ro,precizândc[nu-\ifacegrij[c[seva]ngr[\adePa\te.„Am 50dekilograme\i1,70m]n[l`ime.M[simtbine]npieleamea”,aspusaceasta.

Monica Tatoiu a f[cut sex ]nainte de Bac Vedetaaf[cutnoi dezv[luiridespre via`asasexual[]n timpulemisiunii «Dreptla`int[». MonicaTatoiu(foto)s-a dest[inuit fiind ]ntrebat[ când \i-a ]nceput via`a sexualar[spunzând:„Am devenit femeie ]nainte de Bacalaureat. Aveam nevoiedeaceast[transformare,m-aajutatenorm]n lupta cu emo`iile de atunci. Recomand tuturor fetelor s[ fac[ acest pas, s[ ]\i rezolve problemele cu hormonii ]nainte de exameneleimportante”. Vedeta a sf[tuit \i doamnele trecute de prima tinere`e precizând c[ frumuse`ea feminin[ vine din interior: „O femeie poatedominaunb[rbat\i psihic,nudoarfizic”.

Evenimente de Botosani nr.1856  
Evenimente de Botosani nr.1856  

Ziarul orasului tau!