Page 1

CMYK

AdaMacovei: «Candidezpentruc[ amni\terezultate]npartidulacesta» EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.72(1854)•Miercuri,13aprilie2011•8pagini

Pagina 5

Concentra`iile ioduluiradioactiv ]napadeploaie, f[r[pericol pentrupopula`ie Pag. 2

Trafican`i de minore s[lta`i de «masca`i» Racolautinere,uneleminore,\ile obligaus[seprostitueze.Peunelele puneaus[seprostitueze]n`ar[,cu alteleaprovizionaupia`asexuluidin Italia\iPortugalia.Membriire`elei detrafican`idetinereeraufila`i]nc[ din2008depoli`i\ti. Pagina 3

«Bombe epidemiologice» consemnatela domiciliu pentruc[nu maiauspital Pagina 4


2

13aprilie2011

TOPNEWS

MinisterulMunciireducenum[ruldeajutoaresociale.MinisterulMunciivreas[modificelegeaajutoarelor sociale,regrupând]nnou[cele54depresta`iipl[tite. Astfel,venitulminimdeinser`ieva]nlocuitreitipuridepresta`ii:venitulminimgarantat,ajutoarelede]nc[lzire\ialoca`iadesus`inereafamiliei.PotrivitRealitatea.net,oficialii delaMunc[sus`inc[estevorbadeoregândireasistemuluideasisten`[social[carearedreptscoplimitareaaccesuluilaajutoare.Laoraactual[,peste13milioanedepersoanesuntajutatesubdiverseformedestat\iprimescanual, ]ntotal,8-9miliardedelei.MinisterulMunciivrea\is[externalizezeserviciiledeasisten`[social[.Aceast[m[sur[ vaconducelarestructurareaunordirec`ii,dar\ilacreareadelocuridemunc[,sus`inreprezentan`iiinstitu`iei.

Concentra`iile iodului radioactiv ]n apa de ploaie, f[r[ pericol pentru popula`ie Direc`ia de S[n[tate Public[ ]i informeaz[ pe boto\[nenic[nuexist[niciunrisc pentru s[n[tatea popula`iei din cauza expunerii la Iod 131. Asigurarea vine printrun comunicat de la MinisterulS[n[t[`ii. Dup[ interpretarea datelor transmise de c[tre Agen`ia pentru Protec`ia Mediului \i cercet[toriidelaInstitutulde Fizic[ \i Inginerie Nuclear[ „HoriaHulubei”,princarea fost semnalat[ prezen`a de iodradioactiv]napadeploaie \i ]n laptele de oaie, speciali\tii ]n s[n[tatea public[ auajunslaconcluziac[valoriledescoperitesuntmultsub nivelulceloradmise.

„Valorile descoperite, de 5,2 Bq/l, sunt cu mult mai micifa`[devalorileadmise. Pentru Iod 131, concentra`iilemaximadmise]nlaptele de consum pentru popula`ie,suntde300Bq/lpentru adul`i\i100Bq/lpentrucopii \i sugari. }n al doilea rând, re`eaua de Laboratoare de Igien[ a Radia`iilor Ionizante,careapar`inededirec`iile de s[n[tate public[ jude`ene, \i care monitorizeaz[ radioactivitatea apei potabile \i a alimentului,nuasesizat,pân[ ]n prezent, dep[\iri ale concentra`iilormaximadmise deI131”,searat[]ncomunicatul transmis de Ministerul S[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

agresiune

prii ]ns[ nu au putut face fa`[. Foculadistrusaproximativ25la sut[dinma\in[,celmaiprobabil cauza incendiului fiind un scurtcircuit. Proprietarulapovestitc[ma\ina fusese v[zut[ cu o zi ]nainte deunmecanic. „Ieri am scos-o din service, aveam probleme cu ambreiajul. Amvenitdelaserviciu,amparcato\im[cheam[cinevac[arde”a declaratproprietarulma\inii. Alexandru Silion nu avea asigurare tip CASCO astfel c[ va trebui s[ suporte din buzunar valoarea repara`iilor ma\inii. (D[nu`Rotariu)

Un b[rbat din localitatea Draxini \i-a g[sit sfâr\itul ]ntr-unmodtragic,murind defrig]nurm[cudou[zile. Potrivit poli`i\tilor, SidorA.,]nvârst[de66de ani \i-a petrecut o noapte sub cerul liber. Duminic[, afostg[sitdeunvecin,careasunatla112,oambulan`[ transportându-l pe b[rbatlaspital.}ns[temperatura corpului b[rbatului de66deanierafoartemic[ când a ajuns la spital, ]n ciuda eforturilor medicilor nemaiputând fi salvat. }n urma anchetei poli`i\tii au afirmat c[ nu sunt suspiciunidecomitereavreunei fapte penale, fiind cerut[ totu\iefectuareanecropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului. (D[nu`Rotariu)

}n\el[torii ]n numele E.ON

Consilierlocal Ma\in[ ars[ imediat dup[ ce a dinManoleasa ie\it din service acuzatde

Un boto\[nean s-a ales cu o pagub[ considerabil[ mar`i, dup[ceautoturismuls[u,proasp[t scos din service, a fost cuprins defl[c[ri. Autoturismul cu pricina, un OpelAstra,eraparcat]nspatele uneisucursaleauneib[ncidepe BulevardulGeorgeEnescu.Proprietarul Alexandru Silion tocmaiplecases[iaprânzulcânda fost chemat c[ ]i arde ma\ina. Fl[c[rileaufostobservatedeun vecincareasunatla112,lafa`a loculuiintervenindunechipajal pompierilor. Ini`ial,maimul`i\oferiauvrut s[intervin[custing[toarelepro-

B[rbat ucis de frig la Draxini

Unconsilierlocaldincomuna Manoleasa este acuzat de c[tre unlocalnicc[l-ab[tutdup[cela prins p[\unând animale pe un terendisputatdeamândoi. Potrivit reclamantului, Paul Musta`[,]nvârst[de74deani, afostagresatlunisear[dec[tre AlexandruBoroleanudup[cel-a prins p[\unând animalele pe un terendisputatdeamândoi.Boroleanul-arfilovitcupumnii\icu picioarele, ulterior agresându-l \i pe nepotul acestuia, ]n vârst[ de 25 de ani, pulverizând \i un spraylacrimogenasupralor. Mar`i diminea`[, ambii au dat declara`iilapostuldepoli`iedin localitate. Curiosestec[reclamantul,Paul Musta`[ nu a depus plângere penal[ ]mpotriva consilierului local,scriindnumaioreclama`ie ]ncarespunec[afostb[tut,f[r[ s[vreatragerealar[spundereaagresorului, fiind nemul`umit numai de faptul c[ Boroleanu a intratcufor`apeterenulrespectiv.

}n schimb, Alexandru Boroleanuarespinstoateacuza`iilespunândc[nuaagresatpenimeni. „Nu este adev[rat. Nu m-am atins de nimeni. Terenul din preajma casei mele l-am luat ]n arend[ din anul 2005 pân[ ]n anul 2020. Paul Musta`[ are un feldecontract]ns[nuesemnat de proprietarul terenului. Acel domn este pus de primar s[ m[ provoace poate, poate ]i fac eu ceva. Sunt numai minciuni”, a declarat consilierul local din Manoleasa. Poli`i\tiiauadmisc[suntefectuate cercet[ri, ]ns[ litigiul dintre cei doi nu poate fi rezolvat decât]ninstan`[. „Se efectueaz[ cercet[ri ]n vederea solu`ion[rii reclama`iei iarceidoiaufost]ndruma`is[]\i rezolve conflictul pe calea justi`iei, pentru c[ aceast[ cauz[ excede competen`ei noastre”, a declarat inspector principal DanielaDarea,purt[toruldecuvânt alIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Societatea E.ON MoldovaDistribu`ieatrageaten`ia boto\[nenilors[seprotejeze de fal\i angaja`i E.ON, caresubpretextulverific[rii contoarelor de energie electric[, au p[truns ]n locuin`ele unor consumatori \i au sustras bunuri sau bani. Pentru evitarea unor asemenea situa`ii, E.ON Moldovafaceprecizareac[ angaja`ii societ[`ii pot fi identifica`iprinechipamentul inscrip`ionat E.ON \i prinlegitima`iadeserviciu. Personalul prestatorilor de servicii]ncontulE.ONpot fiidentifica`iprinlegitima`ia de serviciu \i prin ]mputernicireadinparteacompaniei pentruaefectuaopera`iunile de]nlocuiresaucitireacontoarelordeenergie. „Consumatorii sunt ruga`is[permit[accesulpersonalului specializat s[ efectueze aceste opera`iuni doar]nbazalegitima`ieide serviciu \i a ]mputernicirii din partea E.ON Moldova Distribu`ie,]ncazulprestatorilor de servicii, respectiv a legitima`iei de serviciu, ]n cazul angaja`ilor E.ON Moldova Distribu`ie”,adeclaratSorinMunteanu,purt[toruldecuvânt al E.ON Moldova Distribu`ie. De asemenea, reprezentan`ii E.ON Moldova Distribu`ie atrag aten`ia c[ prestatoriideserviciimandata`idecompanienu]ncaseaz[ bani la domiciliul clien`ilor.(D[nu`R.)


3

13aprilie2011 Vremeasemen`inerece\iploioas[]nurm[toarelezile.Vremeasemen`ine ]ngeneralrece]nurm[toareledou[zile,cândmeteorologiispunc[trebuies[ vomaveapartedeprecipita`iisubform[deploaie. Demâine,vremeaser[ce\te ]naproapetoat[`ara.Vomaveamaxime]ntre4\i14gradeCelsius,iar]ncele maimultezonevaploua.}nsud-estul`[riieposibils[cad[grindin[.Vremea nusevaschimbapreamultnicijoi,cândploilenuvorlipsidinnicioregiunea `[rii,iarvântulvabatemaialesamunte\i]nsud-vestulRomâniei.

ESEN~IAL

Trafican`i de minore s[lta`i de «masca`i» Racolautinere,uneleminore,\ileobligaus[seprostitueze.Peunelelepuneaus[seprostitueze]n`ar[,cualtele aprovizionaupia`a sexuluidinItalia\i Portugalia.Membrii re`eleidetrafican`i detinereeraufila`i ]nc[din2008depoli`i\ti. Procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Biroul TeritorialBoto\ani,ajuta`ide colegidinSuceavaaudestr[matogruparedetrafican`ide persoane, printre victimele grup[riifiindchiar\iminore. Descinderile au avut loc ]n mai multe loca`ii din jude`ele Boto\ani \i Suceava, printre cei ridica`i fiind \i persoane din Dorohoi \i Brosc[u`i. Mar`i, la primele ore ale dimine`ii, poli`i\ti din cadrul Brig[zii de Combatere a Criminalit[`ii Organizate Suceava, cu sprijinul lucr[torilor din cadrul Inspectoratului de Poli`iealJude`uluiBoto\ani-

ServiciuldeInterven`ieRapid[\iInspectoratuluiJude`ean deJandarmiBoto\aniauefectuat patru perchezi`ii domiciliare, fiind puse ]n executare 12mandatedeaducere. }n baza mandatelor de aducere, patru suspec`i au fost condu\i pentru audieri la sediulDIICOTBoto\ani.

Peste20defete exploatatesexualde grupareatrafican`ilor decarnevie Potrivit anchetatorilor, grupareaerafilat[]nc[dinanul2008 dec[trepoli`i\tidincadrulBCCO Suceava - Serviciul de CombatereaTraficuluidePersoane\i

Serviciul de Combatere a Criminalit[`ii Organizate Boto\ani, nucleul grup[rii fiind la Dorohoi. Anchetatorii au adunat dovezi c[ cei patru adu\i mar`i la audieri,PetruH.,de32deani, DanP.,de26deani,IlieC.,de 33deani\iViorelB.,de22de ani,ajuta`idealtepersoane,prin violen`[\iamenin`[ri,aurecru-

tat\iexploatatpeste20detinere deperazajude`uluiBoto\ani.}n Româ nia, tinerele racolate erau obligatelapracticareaprostitu`iei pe raza jude`elor Boto\ani, Suceava\i]nmunicipiulBucure\ti, ]nfavoareaunorclien`ig[si`ide c[tremembriigrup[riiinfrac`ionale,careulterior]\i]nsu\eausumeledebani(cuprinse]ntre100 \i 150 de lei), ob`inute ]n urma ]ntre`ineriiraporturilorsexuale. Totodat[, unele tinere au fost racolate,cazate\itransportate]n Italia\iPortugalia,undeaufost exploatate sexual prin obligarea lapracticareaprostitu`iei. „S-a dispus ]nceperea urm[ririipenalefa`[dezecesuspec`i, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de constituire, sprijinire oriaderarelaungrupinfrac`ionalorganizat,traficdepersoane, traficdeminori\iproxenetism”, au declarat surse din cadrul anchetatorilor. Cercet[rileaufostefectuatecu suportultehnicalDGIPI\iSRIDirec`ia Jude`ean[ Boto\ani \i suntcontinuatedec[trepoli`i\tii Brig[ziideCombatereaCriminalit[`ii Organizate Suceava, ]n vederea stabilirii ]ntregii activit[`iinfrac`ionale,ac`iuneafiind coordonat[ de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Boto\ani. }ncursulzileidemiercuricei patrudorohoieniurmeaz[s[afle dac[vorfiaresta`ipreventivsau nu.(D[nu`Rotariu)

Accidenteprovocatedeneaten`ia\oferilorpeDE58 Ploaiale-adatdefurc[\oferilor neaten`i.Fiepentruc[nuau redusviteza,fiepentruc[nu aurespectatdistan`aregulamentar[fa`[deautoturismele dinfa`alor,maimul`i\oferis-au v[zutprotagoni\tiiunoraccidentedecircula`iepeDE58. Ieri, mai multe evenimente rutiere au avutlocpeDE58,pedistan`adintrelocalit[`ileBaisa\iVl[deni,toateavândaceea\i cauz[…neaten`ia\oferilor.Primulaccident aavutloc]nlocalitateaBaisa.PaulO.,]n vârst[de32deani,dinIa\i,lavolanulunei autoutilitare marca Renault, pe fondul neadapt[riivitezeilacondi`iileunuicarosabil acoperit cu ap[, a pierdut controlul volanului ]ntr-o curb[, izbindu-se lateral ]ntr-oDaciepapuccondus[dePetruM.,]n vârst[de39deani,dinlocalitateaVl[deni. }nurmaaccidentului,ambeleautoturismeaufostavariate,ocupan`iiDaciei,\oferul\iunpasager,D[nu`C.,]nvârst[de 47deani,ajungândlaspital.Aurefuzat ]ns[internarea. „Dinprimelecercet[ris-astabilitc[vinovatdeproducereaaccidentuluieste\oferulautoutilitarei,carenuaadaptatvite-

zalacondi`iilededrum”,adeclaratinspectorprincipalDanielaDarea,purt[torul decuvântalIPJBoto\ani. Oor[maitârziu,perazalocalit[`iiVl[deni s-a petrecut alt accident rutier. GheorgheM.,]nvârst[de37ani,dinBoto\ani,aflatlavolanulunuiOpelVectra\i circulânddinspreBoto\anic[treSuceava, nuap[stratodistan`[corespunz[toare]n mers fa`[ de autoturismul marca MercedescondusregulamentardeGabrielaT.,

de31deani,dinora\ulSalcea,jud.Suceava,carerula]naceea\idirec`ie.Când suceveancaaredusvitezapentruavirala stângapeDC58,celedou[autovehicule auintrat]ncoliziune.|oferi`aafostr[nit[ u\or, fiind transportat[ la Spitalul Jude`eandeUrgen`e. }nurmacercet[rilor,poli`i\tiiaustabilitc[ \oferulOpel-uluiaprovocataccidentulpentruc[nuap[stratodistan`[corespunz[toare fa`[deautoturismulcerula]nfa`asa.

Altaccidentprovocatdegraba\oferilor pefondulunuicarosabilumeds-apetrecut dup[ amiaz[, ]n afara localit[`ii Vl[deni.}ntr-oautoutilitar[]nmatriculat[ ]nBulgariaseaflautreitineri,doib[ie`i \iofat[.|oferul,dinmunicipiulSuceava, a pierdut controlul autoutilitarei izbinduse cu partea din spate ]ntr-un copac. }n urmaimpactului,tân[raafostr[nit[u\or la nivelul fe`ei, nefiind nevoie de transportuls[ulaspital.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

13aprilie2011

TOPNEWS

ConsilieriidinCodlea]\idoneaz[indemniza`iile.ConsilieriilocalidinCodlea,jude`ulBra\ovaudeciss[-\idonezeindemniza`iilede\edin`[pentruaputeafunc`ionaocamer[degard[laspitaluldinmicu`alocalitatecareafost]nchisdinordinul Guvernuluiladatade1aprilie. Cuajutorulindemniza`iilorde\edin`[donatedeconsilieriilocalivafunc`ionaocamer[degard[ laSpitaluldinCodlea,careafost]nchisdeExecutivdela1aprilie.Lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute,DN1afostblocat]nmunicipiulCodleadecet[`eniiora\ului,nemul`umi`idefaptulc[spitaluldinlocalitateafost]nchis.MinisterulS[n[t[`iialuatdeciziaca dela1aprilie,aproximativ70despitaledin`ar[s[fie]nchise,argumentulautorit[`ilorfiindacelac[acesteunit[`imedicaleconsum[preamul`ibanidelabuget,finan`ecarearputeafifolositepentrueficientizareaactivit[`ii]nmarilespitaledinora\ele`[rii.

«Bombe epidemiologice» consemnate la domiciliu pentru c[ nu mai au spital Bolnaviideveni`i adev[ratefocarede infec`iecubacilul Kochrezistentla antibioticesunt]n continuareconsemna`iladomiciliu. Ace\tipacien`iie\i`i decurânddinSanatoriulGuranda nupotfiinterna`i ]nSpitaluldePneumoftiziologiedin Boto\ani,deoarece arputeacompromitetratamentele acordatecelorlal`i pacien`i,\inicide altespitaledin`ar[ nusuntaccepta`i. Din datele de`inute la nivelul Direc`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani,suntoptbolnavicutuberculoz[rezistent[latratamente. „Am ]ncercat la Bisericani, darne-auspusc[nuaulocuri, nu-ipotprimi.Nicialteunit[`i medicaledin`ar[nu]iaccept[, tot pentru c[ nu au locuri”, a

declaratmediculDumitri`aMihailovici, directorul Direc`iei deS[n[tatePublic[Boto\ani. Dealtfel,conducereaacestei institu`iinu\tiedeocamdat[cât se va mai prelungi aceast[ situa`ie, cât vor mai fi consemna`i \i urm[ri`i la domiciliu ace\tibolnaviaic[rorbaciliau c[p[tatrezisten`[latratamente \inumaipotfidistru\icuantibioticelecunoscute.

Reprezentan`ii Spitalului de Pneumoftiziologie spun c[ nu potriscas[]iprimeasc[]nspital, pân[ nu amenajeaz[ un compartiment complet izolat de restul unit[`ii, cu circuite separate,pentruanuriscas[le transmit[microbiirezisten`i\i celorlal`ibolnaviafla`i]ntratament]nunitateamedical[. „Cazurile izolate la domiciliusunturm[riteprindispensa-

rulTBC.Nu\timcâtvadura pân[sevarealizacompartimentul cu circuite separate pentru ace\ti bolnavi. Depinde \i de fonduriledelaConsiliullocal”, amaispusdirectorulDSP. Pentruamenajareaunuispa`iu]nspitalundes[fieizola`i bolnavii cu multidrog rezisten`[,separec[vatrebuipus[ lacheltuial[administra`ialocal[,decareapar`ineacumspitalul, chiar dac[ decizia de desfiin`are a Spitalului de la GurandaavenitdelaMinisterulS[n[t[`ii. Medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Boto\ani atr[geau aten`ia asupra urm[rilor pecarelevaaveadesfiin`area unit[`ii de la Guranda, faptul c[ adev[rate „bombe epidemiologice”vorfiaduse]nmijlocul municipiului, f[r[ ca ]n prealabil s[ se fi preg[tit un compartiment unde s[ fie primi`ipacien`iicuTBCrezistent latratamente. Cadrele medicale precizau c[ ace\ti bolnavi \i-au ]nt[rit rezisten`amicrobilorprinfaptul c[ au renun`at la medicamentedefiecaredat[cândlisa ]nceput o nou[ schem[ de tratament,majoritateafiinddin rândul alcoolicilor. (Aurora Dimitriu)

ViceprimarulGhiorghi`[:«Suntpl[ti`is[ vin[laserviciuap`i,nutehuidecap» Evaluareaanual[aactivit[`ilordesf[\uratede angaja`iiprim[rii]n anultrecutducelasc[dereasalariilorpentru aproximativ15% dintre ace\tia.Maimul`iangaja`inuauob`inutpunctajulmaxim,respectiv 30depuncte,pentru activitateadeanultrecut\ivorfisanc`iona`i. Din cele declarate de viceprimarul Florin Ghiorghi`[, s-a ajuns la aceast[ situa`ie din cauzane]ndepliniriisarcinilorde serviciu.Comparativcuaniitrecu`i,nuexist[situa`ia]ncareto`i salaria`ii s[ primeasc[ punctajul maxim. „Einu\i-au]ndeplinitsarciniledeserviciua\acumarfitrebuit\isuntcarevorfipenaliza`i. }n func`ie de punctaje, lor li se

stabile\te\isalariul,probabilc[ unii vor fi afecta`i, nu cu sume foartemari.Dup[aia,doianide zilenumaiauvoiedepromoveze, de pe grade, func`ii... asta e”, a declarat viceprimarul municipiului. Pân[laaceast[dat[,opersoan[afostdeta\at[laServiciulde Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement, din motive disciplinare. Acesteia ]ns[ i se mai adaug[ al`i salaria`i ce au fostdeta\a`ilaPoli`iaLocal[. „Posibil s[ mai facem anumite schimb[ri, nu se \tie. Problema estec[elips[depersonal,avem foartemulteposturidescoperite\i dac[ mai deta\[m persoane ]nseamn[ c[ nu mai avem cu cine lucra. }n schimb \i ei trebuie s[ ]n`eleag[ c[ sunt pl[ti`i, a\a cum estefiecare,\iartrebuies[-\ifac[treabapentrucaresuntpl[ti`i\i chiars[vin[laserviciuap`i,combatan`i \i ]n nici un caz tehui de cap”,aad[ugatviceprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

Legea salariilor ]ntre`ine nemul`umirea ]n spitale Cadrele medicale nu s-au ]mp[cat pân[acumcuideeac[majorareasalarial[dinacestanafostdefaptmultmai mic[decâtceautrâmbi`atguvernan`ii. Oamenii]nhalatealbe]ncepluptacu ministerelepentruarecuperaprocentelecucareaufost]n\ela`ilaleaf[.Li s-apromisocre\teresalarial[cu15la sut[,dars-aualescumajorarededoar 8-9 procente. Este cazul angaja`ilor SpitaluluiJude`ean,undesindicatulSanitas]ncearc[s[dreag[situa`ia]ninstan`[.„Nuamajunspân[acumlaintroducereaac`iunii]ninstan`[pentruc[ am respectat procedura, primul pas fiind trimiterea unor adrese c[tre ministereleimplicate.EstevorbadeMinisterulS[n[t[`ii,MinisterulMuncii\i MinisterulFinan`elor.Amprimitr[spunsdoardelaMinisterulMuncii.Dac[celelaltedou[ministerenuner[spundlaadrese]ntermenulprev[zutde lege,putemtrecelapasulurm[tor,ac`iunea]ninstan`[”,adeclaratLiaTemciuc,liderulsindicali\tilorSanitasdela Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Cadrelemedicalevors[contesteformula de calcul pentru majorarea salarial[, carele-at[iatdefaptdincele15procentepecaretrebuiaus[leprimeasc[ ]nplusanulacestalaleaf[.De\inurenun`[laaceast[caledeatacalegiicare lestabile\te]nacestansalariile,chiar\i \efiisindicatuluinuarat[preamultoptimismcândestevorbade\anseledereu\it[]nacestdemers.(AuroraDimitriu)

Premierul Boc, Elena Udrea \i al`i mini\tri pedeli\ti vin vineri la Boto\ani Alegerileprogramatepentrusâmb[t[ la nivelul organiza`iei jude`ene a PDL aduc la Boto\ani un num[r ]nsemnat de persoane din conducerea central[apartidului.Dinceledeclarate de Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului,auconfirmatprezen`ala Boto\anipre\edintelePDLEmilBoc, ministruldezvolt[riiElenaUdrea,ministrultelecomunica`iilorValerianVreme,dar\iAdrianVideanu.De\iini`ial confirmase prezen`a \i Vasile Blaga, acestaarevenit\iaanun`atc[nuvamai ajunge la Boto\ani ]n acest week-end. „Cusiguran`[vomaduce]nBoto\ani \ivorveni]nBoto\aniaproapeotreime din membrii Guvernului, \i mai ales aceioamenicares[nepoat[ajutape viitor,s[nesus`in[]nproiectelepecare le avem”, a declarat viceprimarul municipiului. }n acela\i timp, acesta sus`ine c[ dac[ cei de la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ reu\esc s[ evaluezepân[vineriproiectul\idateledin documentultrimis,urmeaz[s[fiesemnatlaBoto\ani\icontractuldefinan`are pentru zona de agrement Corni\a. Acestalucruarfiposibil,având]nvedereprezen`a]njude`aEleneiUdrea. „Delega`ia va ajunge la Boto\ani de vineri\iarecaobiectivmaimultevizite,discu`ii.Sâmb[t[os[steacamdou[ ore, dou[ ore \i jum[tate la \edin`a noastr[,dup[carevorplecadinmunicipiu”, a ad[ugat Florin Ghiorghi`[. (PetronelaRotariu)


CMYK

5

13aprilie2011 SindicalistulMariusPetcur[mâne]narest.Judec[toriiCur`iideApelBucure\tiaurespinscererea avoca`ilorluiMariusPetcudeeliberaresubcontroljudiciar.Deciziapoateficontestat[la}naltaCurtede Casa`ie\iJusti`e. Procurorulprezentlaprocesul]ncareMariusPetcuacerutie\ireadinarestulpreventiva ar[tatc[eliberareasindicalistuluinuarfioportun[,pemotivc[sindicalistularinfluen`apersoanelecare suntimplicate]nanchet[.LideruldesindicatMariusPetcuafostarestatpreventivpentru29dezile,dup[ cepedatade24martie2011afostprinsluândmit[40.000deeuro,opartedinbaniiceru`iomuluideafaceriPetreScrieciupentrucafirmaacestuias[executelucr[rilelauncentrupentrusindicatedinSnagov.

TOPNEWS

Cadre medicale purtate cu vorba de ministrul S[n[t[`ii Lideriidesindicat aicadrelormedicale boto\[nene]ivor prezentaministrului S[n[t[`ii,Cseke Attila,situa`ia]n careseafl[zecide asisten`imedicali\i infirmieredup[]nchidereacelortrei spitale,delaGuranda,Tru\e\ti\i Darabani. Joi va avea loc Conferin`a Na`ional[aSanitas,ocaziecu care liderii de sindicat din jude`]ivorinformapereprezentan`iiMinisteruluiS[n[t[`ii ]n leg[tur[ cu situa`ia creat[ dup[]nchidereaunit[`ilorspitalice\tidinceletreilocalit[`i. „Am fost informa`i c[ va veni\iministrulCsekeAttila \ic[vreas[cunoasc[situa`ia dinfiecarejude`.Lanoi,]nchidereaspitaleloral[satf[r[ locuri de munc[ zeci de persoane,de\ised[deauasigur[ri c[ niciun cadru medical nu va r[mâne f[r[ post. Suntemal[turidecolegiino\tri,]n`elegemc[trecprintr-o situa`iedramatic[\ivomprezentasitua`ialorministrului, cusperan`ac[sevorg[siso-

lu`ii pentru angajarea lor, \i nu ]n afara jude`ului, ci ]n unit[`imaiapropiatedecasele lor”,adeclaratLiaTemciuc, liderul de sindicat al asisten`ilor medicali de la Spitalul Jude`ean„Mavromati”. Laaceast[unitatemedical[ s-areu\itangajareaa14dintrefo\tiisalaria`iaiSpitalului delaTru\e\ti.Lideriidesindicatauavut]ntâlniricuconducereaDirec`ieideS[n[tate Public[Boto\ani\icupre\edintele Consiliului Jude`ean, pentru a se g[si calea de a-i convinge pe directorii spitalelordinjude`s[acceptes[-i primeasc[peceir[ma\if[r[

posturipelocuriledemunc[ publicate vacante pe lista MinisteruluiS[n[t[`ii.

Ministrulpromite onou[etap[de redistribuirepe planlocal Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani nu aveaieriositua`iecucadrele medicaledinjude`careaudepus cereri de repartizare pe posturivacantedinaltejude`e. „Nu este obligatoriu s[ ne informeze pe noi dac[ merg

laetapaadouaderedistribuire.Dar,dinceledeclaratede ministrul S[n[t[`ii ]n cadrul ultimei videoconferin`e, se parec[vamaiexistaoetap[ deredistribuire]njude`,dup[ aceast[adouaetap[cândse depuncererilepentruspitaleledinjude`elevecine.Ministrulaspusc[]netapasuplimentar[seva]ncercadinnou redistribuirea la spitalele din jude`elecelorr[ma\if[r[locuridemunc[.}ncerc[mpân[ atunci s[-i convingem pe directori s[ mai angajeze oamenidinrândulpersonaluluifostelorspitale”,adeclaratmediculDumitri`aMihailovici,directorulDirec`ieide S[n[tatePublic[Boto\ani. Dac[ ieri nu se \tia nimic despre cadrele medicale \i personalul auxiliar din cele treispitaleboto\[nenedesfiin`ate,dac[audepussaunucereride]ncadrare]naltejude`e, ]nschimblaDSPBoto\anis-a primitoprim[cereredinparteaunuicadrumedicaldinalt jude`, r[mas f[r[ post dup[ primaetap[aredistribuirii. „Am primit o cerere din partea unui medic de la Tg. Frumos, pentru un post ]n Maternitate.Nu\tiuce\anse are,pentruc[Maternitateaa refuzat s[ angajeze ]n prima etap[”,amaiprecizatdirectorulDSPBoto\ani.(Aurora Dimitriu)

AdaMacovei:«Candidezpentruc[am ni\terezultate]npartidulacesta» AdaMacovei,\efaeduca`ieiboto\[nene,candideaz[pentruofunc`ie deconducereaorganiza`ieijude`eneaPDL. }nfunc`iedenum[ruldevoturi pe care le va ob`ine, aceasta va opta pentru func`ia de vicepre\edint[ sau secretar executiv. Pentrufiecaredintreacestedou[ posturisuntzecelocuri. „}nfunc`iedevoturilepecare le voi ob`ine, cu siguran`[ voi reu\i s[ acced la una din cele dou[func`ii.Candidezpentruc[ am ni\te rezultate ]n partidul acesta\icaorecunoa\tereaceea ceamf[cut,\i,probabil,\ipoten`ialpentruviitor.M[potimplica ]n ac`iunile electorale a\a

cumam\if[cut-opân[acum\i credc[estenevoie\ideoameni din asemenea structuri, de deconcentrate, nu numai de persoane care deja au fost alese ca primarisauviceprimari]norganiza`ii.Sunt\iconsilierjude`ean \icredc[acestaesteunatu”,a declaratAdaMacovei. Pe lâng[ func`ia de inspector \colar general al I|J, Ada Macovei ocup[ \i func`ia de consilier jude`ean \i pe cea de vicepre\edint[ a organiza`iei jude`enedefemeiaPDL. La o func`ie de conducere a PDLvacandida\iviceprimarul FlorinGhiorghi`[,dardeciziao vaanun`aazi.Candidaturilepentrufunc`ii]nPDLpotfidepuse pân[ miercuri la ora 23.00. (PetronelaRotariu)

Conducerea Inspectoratului garanteaz[ pentru corectitudinea evalu[rii la grada`iile de merit Peste300decadredidacticedoresc s[primeasc[grada`iidemerit]nacest an\colar.ConformdatelorcentralizatelanivelulInspectoratului|colar Jude`ean (I|J), pentru cele 177 de grada`ii din acest an \colar \i-au depus dosarele 328 de salaria`i din educa`ie. Num[rul grada`iilor din acestanestemaimiccaanultrecut, cândaufostacordate197.Dincele declaratedeAdaMacovei,inspector \colargeneralalI|J,celemaimulte dosaredepusesuntla]nv[`[tori,educatori, profesori de limba român[, matematic[,limbimoderne\idiscipline tehnice. „Urmeaz[ o perioad[ deevaluareadosarelor.Nebaz[mpe corectitudineacolegilorno\tri,a\aca ]ntotdeauna. Pre\edintele comisiei esteinspectorulgeneraladjunctHoria Negrescu,astfel]ncât,cusiguran`[, nuvorfisemnalatediferen`edepunctaj,având]nvedere\ifaptulc[sunt \iobservatoriisindicali,ca\i]nanii trecu`i, prezen`i la toate etapele de evaluare. Ne dorim corectitudine, pentruc[asc[zutnum[ruldeposturi cuaproape700fa`[deposturiledin urm[cudoiani\idinaceast[cauz[ \i num[rul grada`iilor de merit este maimic”,adeclaratAdaMacovei. Aceastaaprecizatc[nuexist[vreo disciplin[cares[nuaib[grada`iede merit.Grada`iademeritesteacordat[ pe o perioad[ de cinci ani, se prime\te lunar \i reprezint[ 25 la sut[ dinsalariuldebaz[.(PetronelaRotariu)

Toyota Avensis, ma\ina cu care va circula primarul Flutur Toyota Avensis este noua ma\in[ pe care Prim[ria Boto\ani o va achizi`iona prin Programul Rabla pentru edilul municipiului, C[t[lin Flutur.DinceledeclaratedeviceprimarulFlorinGhiorghi`[,afostsemnat[laBucure\titoat[documenta`ia, s-a dat OK-ul pentru furnizor, fiind ]ndeplinit[proceduraextremdecomplicat[,cufoartemulteacte.„Domnul primar trebuie s[ se duc[ s[ aleag[ modelul \i s[ dea comand[. Estevorba,celmaiprobabil,despre ToyotaAvensis.Deocamdat[noinu ampredat-onicipeaceastapecareo avem.Trebuiepredat[,s[lu[mvoucherul.Nuesteoma\in[scump[,a fostaleas[oma\in[câtmaifiabil[, cuunconsumcâtmaimic,nune-am aruncatlajepp-uri,lamercedes-uri, saulaaltele.S-adoritoma\in[care s[-`iconferecâtdecâtsiguran`[,confort,cucaresevorfacezecidemii dekilometri]nfiecarean\itrebuies[ aiunconsummic”,adeclaratFlorin Ghiorghi`[.Sumaalocat[debugetul localpentruachizi`iama\iniiestede 1,2miliardedeleivechi.(Petronela Rotariu)


6

13aprilie2011

TOPNEWS

3.000deangaja`iCFRMarf[vorfidisponibiliza`i.CFRMarfaanotificatsindicatele\iInspec`iaMunciiprivinddisponibilizarea,dela1iunie,a3.000desalaria`i. Ini`ial,num[ruldedisponibiliz[rivehiculatafostde2.400depersoane.}ns[,dela 1iunie,3.000desalaria`iCFRMarf[vorr[mânef[r[serviciu.Celcareaanun`atvesteaceatrist[afostpre\edinteleFedera`ieiMecanicilordeLocomotiv[,IulianMantescu,careadeclaratpentruMediafax,c[CFRMarf[a]nceput]n8aprilienotificarea organiza`iilorsindicale\iaInspec`ieiMunciiprivinddisponibiliz[rile.

Pestejum[tatedintreromânise 300 euro/zi de deten`ie a\teapt[caactualacriz[ desp[gubire pentru economic[s[continue]nc[2-5ani condamna`ii regimului comunist \i descenden`i

Pestejum[tatedintreromânisea\teapt[caactuala criz[economic[s[continue]nc[2-5ani\i92lasut[dinpopula`ieanticipeaz[ cre\teridepre`uri]nacest an,potrivitunuistudiu realizatdefirmadecercetareapie`eiISRACenter.

„}ncrederea românilor din mediulurban]nredresareaeconomic[ estedestuldesc[zut[.Mareamajoritate se a\teapt[ la cre\teri ale pre`urilor ]n 2011 (92 la sut[). }n acela\itimpmaimultdejum[tate dintre ei (56 la sut[) estimeaz[ o durat[ a crizei economice de ]nc[ 2-5ani.Exist[\iocategoriea«pesimi\tilorextremi»,careconsider[ c[duratacrizeivafimaimarede5 ani (10 la sut[ din locuitorii ora\elorpeste50.000delocuitori).}n schimb, doar 5 la sut[ sunt optimi\ti, spunând c[ v[d ie\irea Românieidincrizaeconomic[]nmai pu`inde1an”,searat[]nstudiu. Publicitate

LocuitoriidinMunteniasuntcei mai pesimi\ti, atât ]n ceea ce prive\te durata crizei economice, cât \i a\tept[rile legate de cre\terea pre`urilor.Lapolulopussesitueaz[ persoanele din Moldova, mai ]ncrez[toare]nsitua`iaeconomic[. „Interesantestec[nuseobserv[ diferen`e]nceeaceprive\te]ncrederea]nviitor]nfunc`iedevenitul participan`ilorlastudiu.Atâtceicu venituri mai reduse, cât \i cei cu venituri mai mari sunt aproape la fel de pu`in ]ncrez[tori ]n ceea ce prive\tesitua`iaeconomic[a`[rii”, precizeaz[ISRACenter.Dintrecei careauparticipatlastudiu92lasut[

consider[c[]nacestanvoravealoc major[ridepre`uri. Studiul mai relev[ c[ majoritatea responden`ilorsea\teapt[laamplificarea ac`iunilor de marketing, cum arfiunnum[rmaimaredereclame, de promo`ii sau oferte speciale, la lansareadeambalajemaimicipentruproduseledelargconsum,darnu \ilacre\tereadiversit[`iiproduselor pepia`aromâneasc[. FirmaISRACenterafost]nfii-n`at[]nanul2001,cucapitalisraelian. Anul trecut firma a devenit reprezentant exclusiv ]n România al re`eleiinterna`ionaledecompaniiindependentedecercetaredepia`[IriS.

Comisiajuridic[a Senatuluiadatcu majoritatedevoturi raportfavorabilunei propunerilegislativea PNLprincarestatul romândesp[gube\te condamna`iiregimului comunistcu300 euro/zidedeten`ie. Ini`iativaformulat[deungrup de deputa`i PNL stabile\te c[ orice persoan[ care a suferit condamn[ricucaracterpoltic]n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie1989saucareaf[cut obiectul unor m[suri administrative cu caracter politic este

]ndrept[`it[ la compensa`ii b[ne\tidinparteastatuluiromân. Statul este obligat s[ acorde persoanelor condamnate politic ]n regimul comunist sau, dup[ caz, mo\tenitorilor (so`i sau descenden`i pân[ la gradul al doilea inclusiv) compensa`ii b[ne\ti pentru prejudiciile morale, constând ]ntr-o sum[ egal[ cu echivalentul a 300 de euro pentru fiecare zi de condamnare,respectivechivalentul a 200 euro pentru fiecare zi de m[sur[administrativ[. Proiectul PNL stabile\te un plafon maxim al acestor compensa`ii, care nu pot dep[\i 400.000euro. Legea urmeaz[ s[ fie dezb[tut[ \i votat[ de plenul Senatului,careesteprimaCamer[ sesizat[. Publicitate


7

13aprilie2011 Celmaighinionistom LaRadioErevan,unascult[tor]ntreab[: -Careafostcelmainefericit\ighinionistomdepeGlob? RadioErevanr[spunde: - Iuri Gagarin, pentru ca dup[ ce a ]nconjurat globul p[mântescde\apteoritot]nURSSac[zut.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament4 camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavi destadion,ultramodern,completmobilat, cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272. (p)

*VândterenDoroboi, suprafa`a825mp,str. GeorgeEnescu,pre`15 Euro/mp\i1.500mp, str.SpiruHaretvizavide C[prioara,pre`21 Euro/mp.Telefon contact0726.344.483. (2105-2)

AGENDA PREST|RI SERVICII

angaj[ri *Angajezcoafez[ cuexperien`[,salarizareatractiv[. Rela`iilatelefon: 0730.222.055. *FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCall Center,cunosc[toriai limbiiitalienelaunnivel conversa`ional,pentruun proiectdelucrula domiciliulangajatului.

Programflexibil:Full TimesauPartTime. Beneficiigarantate: bonusurilunare,bonuri demas[. Posibilitateaunor câ\tigurisubstan`iale. Pute`iaplicala: recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu. (2103-19)

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

13aprilie2011

MONDEN

AnaMariaProdan,]njurat[]nGiule\tidincauzaOaneiZ[voranu.AnaMariaProdannuaavutpartedeo sear[pl[cut[,luni,]ntribunelestadionuluiGiule\ti,lameciulRapid-UniversitateaCraiova,scor0-0.So`ia antrenoruluiechipeioaspete,Lauren`iuReghecampf,afost]njurat[demaimul`isuporteri,dincauzaimplic[rii sale]nscandalulPepe-OanaZ[voranu. „OpartedincauzaOaneiZ[voranu,opartepentruc[acâ\tigatCraiova unpunct.Doarfrustra`i,tr[im]ntr-o`ar[demisogini,deoamenif[r[minte,nuauniciotreab[curealitatea.Ei nuvins[seuitelafotbalsaus[-\i]ncurajezeechipa.Rapideechipamea\ioiubesctaremult,chiarmaimult decâtDinamopentruc[arejuc[torifoartemi\to”,adeclaratAnaMariaProdan,conformsite-uluiMediafax.

Irinual[sat-opeMoni Teo Trandafir se s[intre]nre\edin`ade ]ntoarce ]n `ar[ ]n dou[ s[pt[mâni laIzvorani MonicaColumbeanuamai b[tutmar`i,]nc[odat[, degeabalapoartaluiIrinel.Modelulavenit]nso`it deavoca`i,cas[-\iiacopilul,dardelavorbelafapte,maieunpaslegal.Pentruc[seafl[]ntermenul legalde30dezile,depunere]nexecutareadeciziei tribunaluluideaodape micu`aIrina]n]ngrijirea mamei,IrinelColumbeanu arefuzats-olasepeso`ia sas[-\ivad[copilul,dar[mites[oialaeaacas[. Monica Columbeanu a venit la re\edin`adelaIzvoranihot[rât[s[ o ia pe Irina cu ea. |i de aceast[ dat[Monicas-alovitderefuzulfirmeidepaz[deadeschidepor`ile. „Vreaus[ov[dpefeti`ameac[ suntfoarte]ngrijorat[.CineedomnulIrinelColumbeanu.Emaipresus de lege?”, le-a spus Monica paznicilorcare]ns[nus-aul[sat]ndupleca`i. Monica Columbeanu \i-a sunat so`ul, de fa`[ cu ziari\tii, din fa`a

Mediciidelaspitalul AKHdinVienaau anun`atmar`idiminea`[c[TeoTrandafirs-arputea]ntoarce ]nRomânia]ndou[ s[pt[mâni.Maimult, vedetaafosttransferat[laterapieintensiv[\idejasepoate deplasasingur[.

re\edin`eidelaIzvorani]nsperan`a c[acestaoval[sas[intre. „Sunt]nfatapor`ii,terogs[le spui s[-mi deschid[. Vreau s[ o v[dpeIrinasunt,pebune,foarte ]ngrijorat[\inuecorectcefaci”,a spusMonica. Irinel i-a spus so`iei sale c[ nu esteacas[\ic[avenitlalocuin`[ cuo]ntreag[`ig[niereferindu-sela jurnali\ti. „E`ig[nietotcefacitu\iterog num[maisunadesubochiipre-

sei”,aspusIrinelColumbeanu. „Eu te-am sunat f[r[ pres[ mereu. Dup[ cum \tii eu nu dau niciodeclara`ienim[nui,dup[cum \tiitue\ticelcare]ntre`inerela`ia cupresasauce]`iplace`ie.Vreau s[v[dpeIrinapentruc[sunt]ngrijorat[,pentruc[Irinaefoartebolnav[”,adeclaratMonica. Avoca`ii Monic[i au declarat c[ probabilvorrecurgelaunexecutor judec[toresc.

ValentinaPelinel:«Posteriorulecea maisexyparteacorpuluimeu» ValentinaPelinel,so`ia politicianuluiCristian Boureanu,estemândr[ deposteriorulei.Cu toateacestea,de\ieste con\tient[c[arat[bine,frumoasablond[ sus`inec[nuaraccepta vreodat[s[fieprotagonistaunuipictorialnud. „Cred c[ posteriorul e cea mai sexyparteacorpuluimeu.}nBraziliaamdefilatlacâtevas[pt[mâni ale modei ]n costume de baie \i presa m[ descria ca fiind brazilianc[,datorit[conforma`ieimele. Goal[ nu am pozat niciodat[ \i nicinucredc[ovoifaceP[r`ile intime sunt pentru so`ul meu, nu pentru toat[ lumea Am pozat sexy \i e normal, ]n costume de baiesaulenjeriepebanimul`i]n America. }n România am pozat sexy doar de dou[ ori, când am demonstratc[po`is[fiisexyf[r[ s[ fii vulgar[, atât prin atitudine, cât\iprinceeacepor`ipetine”,a declarat Velentina Pelinel pentru showbiz.ro.

Stareades[n[tatealuiTeo Trandafir s-a ]mbun[t[`it ]n ultimele zile \i deja merge singur[.}\ivacontinuatratamentulderecuperare]nc[1014zile\i,dac[vafibine,va putea fi externat[. „Suntem foarte mul`umi`i de evolu`ia din ultimele zile. Aparent putemspuneacumc[situa`ia decriz[care]iamenin`avia`a a fost rezolvat[ cu succes, ceea ce a presupus un efort extraordinardinparteaechipeiinterdisciplinare”,aumai spusmediciiluiTeo.

Vedeta a fost internat[ la ]nceputulanului]nspitalulvienez AKH cu diagnosticul de pancreatit[acut[deseveritate medie.Eaafostoperat[pe24 februarie,iardup[oevolu`ie bun[stareaeis-a]nr[ut[`itdin nou \i a trecut printr-o nou[ interven`ie chirurgical[ la sfâr\itulluniitrecute.

Evenimente de Botosani nr.1854  
Evenimente de Botosani nr.1854  

Ziarul orasului tau!

Advertisement