Page 1

CMYK

Muncalanegrulove\te]npatroni cuamenzim[rite\i]nchisoare EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.69(1851)•Vineri,8aprilie2011•8pagini

Pagina 4

DeZilele Ora\ului, \antier]n locde manifest[ri Pag. 2

Focuri de arm[ la grani`a cu Ucraina Poli`i\tiidefrontier[aufost nevoi`is[foloseasc[armamentul dindotare]nnoapteademiercurisprejoi,lagrani`acu Ucraina,pentruprindereaadoi contrabandi\ti,careinten`ionau s[introduc[ilegal]nRomânia 2.000depachetede`ig[ri. Pagina 3

}nlupt[ cu «patronii despitale» Pagina 5


2

8aprilie2011 Unb[rbatamurit]nfa`aunuispitalrecentdesfiin`at.Sistemulmedicalbolnavdin Româniaamaif[cutovictim[.Unb[rbatamurit,joi,]nfa`aSpitaluluiB[lce\ti, recentdesfiin`at,]ntimpcea\teptaambulan`a. PotrivitRealitateaTV,b[rbatulavea 41deani\ia]ncetatdinvia`[,deoarecesinguraambulan`[disponibil[eraplecat[la alt[solicitare.Unitateaspitaliceasc[dinB[lce\tiafostdesfiin`at[la1aprilie\ivafi transformat[]nazilpentrub[trâni.De\iConsiliulLocaladatohot[rârepentru men`inereaSpitaluluiB[lce\ti,ministerulnua`inutcontdedeciziaConsiliuluiLocal.

TOPNEWS

Centrul «Prietenia» reabilitat cu 2,9 milioane lei Centrul de plasament „Prietenia” va fi reabilitat complet printr-un proiect cu finan`areeuropean[]nvaloaredepeste2,9milioanelei. Proiectulvafidesf[\uratde c[tre Direc`ia General[ de Asisten`[Social[\iProtec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani care va asigura \i cofinan`area ]n valoare de 102.000 lei. Proiectul care are ca obiectiv reabilitarea sediului centrului de plasament va duce la ]mbun[t[`irea condi`iilor ]n care sunt `inu`icopii. De altfel Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC, a spus c[ace\ticopiivorfimuta`ipe timpul derul[rii lucr[rilor de modernizare. „Ast[zi pe SEAPs-atransmisdocumenta`ia pentru licita`ie, sper[m caimediatdup[Pa\tis[`inem licita`iapentrulucr[ri\idac[ nu vor fi contesta`ii ]ntr-o lun[deziles[]ncepemefectiv lucr[rile la acest proiect. }nmaxim10lunis[readucem copiii ]n centru. }n ceea ce prive\temutarea,fies[g[sim solu`iecuInspectoratul|colar s[-i mut[m ]n grup ]ntr-un internat al unui liceu, fie ]n dou[ internate dac[ nu se poate ]ntr-unul singur, iar ]n

situa`ia ]n care nu se poate astfels[-imut[m]nactualele centre din municipiu”, a declaratdirectorulDGASPC. Lucr[rile cele mai importante care sunt cuprinse ]n

Sânge pe datorie CentruldeTransfuziiSanguinear puteas[r[mân[datorladonatorii care]ivortrecepragulpestecâteva zile.Astadeoareceseprefigureaz[ ocriz[debonurivaloricecucare suntrecompensa`iceicaredoneaz[ sânge. Medicul Parascheva Temneanu,\efacentrului,sus`inec[s-a ajunslafundulsacului,bugetulalocatunit[`iipecareoconducefiind diminuatcuaproapeunsfertfa`[de cel de anul trecut, ]n condi`iile ]n care num[rul de donatori a r[mas constant. Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine mai men`ioneaz[ c[ ]n situa`ia ]n care peste câteva zile nu vor mai fi bonuri pentrudonatori,ace\tialevorputea ridicaatuncicândsevorsuplimenta fondurile, promisiuni ]n acest sens fiind pentru partea a doua a lunii.„}nultimiidoianinuammai avut probleme cu bugetul pentru bonurile donatorilor. Eu sper \i

acums[serezolverepedesitua`ia, s[ primim o suplimentare de buget”,adeclaratmediculParascheva Temneanu. Bonurile valorice sunt practicsingurarecompens[pecare o prime\te un donator de sânge, pentruc[deziualiber[lacareau dreptulsuntpu`inicarebeneficiaz[. }n special cei din sectorul bugetar ]\iiauliber]nziua]ncaredoneaz[ sânge, ]n sectorul privat patronii fiind mai greu de convins s[ le acorde liber angaja`ilor dup[ donare.(AuroraDimitriu)

proiect constau ]n reabilitarea termic[ \i izolarea cl[dirii]nacestsens,]nlocuirea tâmpl[riei exterioare, ]nlocuireare`eleidedistribu`iea energiei electrice, reabilita-

rea complet[ a grupurilor sanitare, dotarea blocului alimentarcuaparatur[deultim[ genera`ie \i compartimentarea interioar[ cu rigips.(D[nu`Rotariu)

Stopcorup`iei dinspitale La ultima ]ntâlnire organizat[ la Prefectur[ pe tema corup`iei, reprezentantul„CentruluiNa`ionalpentruIntegritate”aprezentatpropunerileculesedin]ntreaga`ar[pentruprevenirea\icombaterea corup`iei ]n sistemul sanitar. Sistemul sanitar a fost nominalizat printre cele cinci sectoare vulnerabile din punctul de vedere al integrit[`ii, al[turi desectoruldesiguran`[\iordine public[, sectorul administra`ie public[, educa`ie \i sectorul financiarfiscal. Pe lâng[ cre\terea salariilor personalului sanitar, propor`ionalcuroluls[u]nsocietate,astfel ]ncât s[ nu mai fie tentat s[ primeasc[ aten`ii de la pacien`i, propunerile pentru prevenirea

corup`iei]nsistemaumaivizat\i reglementareapl[`iiinformale. „Introducerea obligativit[`ii personaluluisanitardeadeclara veniturile ob`inute prin dona`ie sau prin alte modalit[`i legale” este una dintre propuneri, cu completarea c[ „aceste pl[`i informale trebuie ]ncasate numai ca o form[ a recuno\tin`ei din partea pacientului c[tre medicul curant, nu ca o modalitate de condi`ionareaactuluimedical”. Interzicerea medicului de a practica ]n sistemul privat ]n paralelcuactivitateasa]nspitaleledestatafostoalt[propunere prin care reprezentan`ii autorit[`ilor sper[ s[ previn[ corup`ia ]n sistemul sanitar. (Aurora Dimitriu)

De Zilele Ora\ului, \antier ]n loc de manifest[ri Locuitorii municipiului Boto\aninuvoraveaparte demanifest[rideosebite]n acest an de Zilele Ora\ului. Demararea lucr[rilor de reabilitare a zonei centrale,respectivPia`aRevolu`iei,StradaCuzaVod[\i Pietonalul Unirii, duc la imposibilitatea organiz[rii ac`iunilor cultural artistice de Sf. Gheorghe. „Este o solicitare de a termina cât mai repede lucr[rile, dar nu se poate pân[ pe 23 aprilie, de Zilele Ora\ului. Am spus c[ ne dorim ca atuncicândnevinmusafiriis[]iprimim]ntr-unmediu cât mai frumos, cât mai curat, s[ nu avem foarte mult \antier, dar astanu]nseamn[c[lucr[- rile vor putea fi finalizate \i, tehnic vorbind, nu vor puteafifinalizatesubnicio form[ pân[ la Zilele Ora\ului.Nicim[carPia`aRevolu`iei”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Termenul de finalizare a lucr[rilor este de doi ani. Pietonalul Unirii, Strada Cuza Vod[ \i Pia`a Revolu`iei vor fi finalizate, din punctul de vedere al viceprimaruluimunicipiului,la sfâr\itul lunii august. (PetronelaRotariu)

Paratr[snetul Bibliotecii Jude`ene, pericol pentru trec[tori Joi diminea`[, pompierii boto\[neniaufostchema`i s[intervin[pentruancorarea paratr[snetului Bibliotecii Jude`ene din municipiulBoto\ani,careprezenta un pericol pentru trec[tori.Pompieriiauintervenitcuoautospecial[dotat[ cuoscar[pentruinterven`ii la ]n[l`ime. Paratr[snetul imobilului s-a desprins decl[diredincauzavântului,iartijademetalputea s[ cad[ oricând pe trec[tori,putândprovocavictime. Dup[ aproximativ 20 de minute de interven`ie pompierii au reu\it s[ ancoreze]napoiparatr[snetul cl[dirii, evitându-se astfel pericolul unui accident. (D[nu`R.)


3

8aprilie2011 Tinere`inute]nsclaviesexual[.Porninddelani\teinforma`iiob`inutedinlumeainterlop[,poli`i\tiidelaCrim[ Organizat[-Pite\tiauprinsdoiproxene`icaresechestrautinere\ileobligaus[seprostitueze.}nmaipu`indedou[ luni,feteleau«produs»pentru«pe\tii»lor10.000delei.Unuldintreindiviziaredoar15ani.Câtevaapartamentedin Câmpulung,Arge\,aufosttransformate]nbordeluriilegale]ncare,subcontrolultotalalcelordoiindivizi-unul]n vârst[de43deani,\iunuldedoar15ani-prestaumaimultefeteracolatedinora\.Printretinerelecareaulucrat]n bordelurileilegalealecelordoiproxene`iafost\iopu\toaic[denumai15ani.„Pe\tele”celmare,]nvârst[de43 deaniafostarestatpentru29dezile,iarmaitân[ruls[u„locotenent”eliber,darnuarevoies[ias[din`ar[.

ESEN~IAL

Focuri de arm[ la grani`a cu Ucraina Poli`i\tiidefrontier[aufostnevoi`is[ foloseasc[armamentuldindotare ]nnoapteademiercurisprejoi,la grani`acuUcraina, pentruprindereaa doicontrabandi\ti, careinten`ionaus[ introduc[ilegal]n România2.000de pachetede`ig[ri. }nbazaunorinforma`iide`inute de angaja`ii Sectorului Poli`iei de Frontier[ Darabani]nprivin`acontrabandei, poli`i\tii de frontier[ au luat m[suri pentru intensificarea supravegherii frontierei de stat. Astfel, ]n jurul orei 01.30, pe timpul execut[rii unei misiuni, poli`i\tii de frontier[auobservat,cuajutorul aparaturii de termoviziune,]napropiereagrani`ei, pe teritoriul României, dou[ persoanecaretransportaumai multecoletevoluminoase.

Au ignorat soma`iile poli`i\tilor, ]ncercând s[ scape ]n ]ntuneric Persoanele]ncauz[aufost somateverbaldepoli`i\tiide

frontier[, ]ns[ acestea au ignorat avertismentul \i au ]ncercat s[ fug[, profitând de ]ntuneric \i terenul ]mp[durit. Poli`i\tii de frontier[ au fost nevoi`i s[ foloseasc[ armamentul din dotare, fiind trase dou[ focuri de arm[ ]n planvertical,reu\indu-seastfel re`inerea celor doi cet[`eniromâni.Ulterior,ceidoi aufostidentifica`i,fiindConstantinH,]nvârst[de41ani, dinBoto\ani\iRomic[T.,]n

vârst[de50ani,dinlocalitateaDarabani.Cuocaziacercet[rilor la fa`a locului, ]n zonarespectiv[s-audescoperit patru colete ce con`ineau 2.000pachetede`ig[rimarca Monte Carlo, cu timbru de Ucraina, ]n valoare de 18.000 lei, care au fost re`inute ]n vederea confisc[rii, precum \i o barc[ pneumatic[,folosit[latransportul`ig[rilor peste râul Prut. „Poli`i\tii de frontier[ au

]ntocmitpersoanelor]ncauz[ acte premerg[toare sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de trecere ilegal[ a frontierei de stat, contraband[ \i evaziune fiscal[, acte ce urmeaz[s[fie]naintateParchetului”, a men`ionat inspector Minodora R[cnea, purt[tor decuvânt]ncadrulInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieide Frontier[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

B[rbatr[nit Trimis ]n judecat[ ]ntr-unaccidentde pentru tentativ[ de munc[laSuli`a omor calificat Untân[rdincomuna|tiubieni afosttrimis]njudecat[deprocurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat. Anchetatorii austabilitc[MariusC[t[linChiritel,l-a]njunghiatcuuncu`itpe ElvisG[itan,]nvârst[de20ani, din satul Chi\c[reni, comuna |tiubieni. „}n data de 1 februarie 2011, laora19.30,ceidoiseaflau]n

incinta unei sta`ii de microbuz, ]nstaredeebrietate.Chiriteli-a aplicatolovitur[decu`it]nzona abdomenului lui G[itan, lezându-iorganeleinterne\ipunându-i ]n primejdie via`a”, a declarat procurorulAurelSimion,purt[toruldecuvântalParchetuluide pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Chiritelvafijudecat]nstarede libertate, riscând s[ stea ]n spatele gratiilor pân[ la 15 ani. (D.R.)

Un b[rbat ]n vârst[ de 43 de ani din Boto\ani a fost victima unuiaccidentdemunc[petrecut miercuri, pe raza localit[`ii Drac\ani, comuna Suli`a. Neculai C., ]n vârst[ de 43 de ani angajat cu carte de munc[ la o societatedinBoto\aniexecutao lucraredereparareaacoperi\ului la cl[direa unei societ[`i din localitatea Drac\ani. }n timp ce lucra la repararea acoperi\ului cl[diriiNeculaiC.aalunecatde peacoperi\\iac[zut,fracturându-\ibra`uldreptlaimpactulcu solul, ulterior fiind transportat

cu ambulan`a la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Accidentul de munc[ a fost anun`at \i la Inspectoratul Teritorial de Munc[, reprezentan`ii acestuiasus`inândc[angajatorul va verifica modul ]n care s-a produsincidentul. „Accidentuldemunc[nuafost unulgrav\i]naceast[situa`iacercetareamodului]ncares-a produs accidentulvafif[cut[deunitatea unde b[rbatul era salariat”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrulITM.(D[nu`Rotariu)

Tentativ[ de suicid la 74 de ani O femeie din Br[ie\ti a ajunsjoilaspitaldup[cea ]ncercat s[ se sinucid[, t[indu-\i venele. R.A. ]n vârst[ de 74 de ani locuia de mai mul`i ani singur[, fiica sa fiind mutat[ ]n alt jude`. Pe acest fond b[trânaaintrat]ntr-odepresieprofund[,fiindsup[r at[c[demaimul`ianifiica sanuamaidatvreunsemn devia`[.Joi,femeiaavrut s[-\i curme zilele, provocându-\isingur[maimulte pl[gi t[iate la nivelul bra`elor.Ovecin[ag[sit-o]n stare de \oc, dup[ ce a pierdut foarte mult sânge. Oambulan`[atransportat-o laSpitalulJude`eandeUrgen`[ „Mavromati”. R.A. a fost internat[ ]n cadrul sec`iei de chirurgie, urmând s[ fie `inut[ sub supraveghere medical[. Cel mai sigur, dup[ ce va fi tratat[, va fi transferat[ la SpitaluldePsihiatrie]nvederea consilierii. (D[nu` Rotariu)

A fost lovit cu o halb[ ]n cap Unb[rbat]nvârst[de51 de ani a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie Ia\idup[ceaprimitdela unprietendepaharohalb[ ]n cap. Totul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool, atât victima, cât \i agresorulfiind]navansat[ stare de ebrietate. Constantin D. a b[ut ]n fa`a unui bar din localitate ]mpreun[ cu Viorel C. la un moment dat, pe fondul unuiconflict,celde-aldoilea]llove\tepeprimulcu o halb[ de bere ]n cap. Martoriiagresiuniiauchemat o ambulan`[, care l-a transportat ini`ial pe Constantin D. la Spitalul din Dorohoi, de unde a fost transferat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Aici medicii l-au diagnosticat pe Constantin D. cu fractur[ de craniu, fiindtransferatlaIa\i.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[ ]nacestcaz. „Agresorul a fost sanc`ionat la Legea 91/1991, pentrutulburareaordinii\i lini\tii publice, urmând ca ]nfunc`iedepozi`iaprocesual[ a victimei s[ lu[m m[surilecareseimpun”,a declaratcomisarul\efGabriel Miron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

8aprilie2011

TOPNEWS

Guvernulscoatedinbuzunar1,3milioanedeleipentruarecuperabijuteriiledacicefurate.Bijuteriiledacicedin aur\idinargintcareauluat,ilegal,drumulGermanieiaufostreperate\ivorfiaduse]n`ar[.Costurileaprobatede executivseridic[,conformMediafax,laaproximativ300.000deeuro,adic[aproape1,3milioanedelei,banicevorfi suporta`idinbugetuldestat.Estevorbadeobr[`ar[plurispiralic[dinaur,dedou[scuturidinfier\ide229demonede dinaur\iargintidentificate\irecuperatedeautorit[`ilegermane.Potrivitraportuluideexpertiz[alMinisterului Culturii,br[`aradinaurcompleteaz[lotulcelor12br[`[ridacicefurate,traficate\irecuperateulterior.Costulbr[`[rii seridic[laaproximativ62.000deeuro,sum[lacareseadaug[al`i4.000deeuro-onorariileavoca`ilor\inotarilor.

Munca la negru love\te ]n patroni cu amenzi m[rite \i ]nchisoare Finalulluniiaprilie aduceamenzimai maripentrumunca lanegru.Motivul esteintrarea]nvigoare,]ncepândcu 30aprilie,amodific[riloradusede Legea40/2011la CodulMuncii. Conform acestor modific[ri,primirealamunc[apân[ la cinci persoane f[r[ ]ncheiereaunuicontractindividualdemunc[sesanc`ioneaz[ cu amenzi cuprinse ]ntre 10.000 \i 20.000 lei pentru fiecare persoan[ identificat[, fa`[desanc`iunileanterioare, careeraucuprinse]ntre3.000 \i4.000leidepersoan[. „Constituie contraven`ie \i sesanc`ioneaz[cu]nchisoare dela1la2anisaucuamend[ penal[, primirea la munc[ a mai mult de cinci persoane, indiferentdecet[`eniaacestora, f[r[ ]ncheierea unui contractindividualdemunc[.De asemenea, cu caracter de noutate, prestarea muncii de c[treopersoan[f[r[]ncheierea unui contract individual demunc[,estesanc`ionat[cu amend[ de la 500 la 1.000 lei”,adeclaratRoxanaGavril,

responsabilrela`iimass-media dincadrulInspecto-ratuluiTeritorialdeMunc[(ITM). Pentruaveni]nsprijinulagen`ilor economici, din cursulanului2011afostdeclan\at[ocampaniedecon\tientizareprivindmuncanedeclarat[\iefectelenegativealeacesteia.}ntrucâtmuncanedeclarat[ implic[ un loc de munc[nesigur,cuperspectivepetermenscurt,f[r[posi-

bilitatearealiz[riiprofesionale, efectele negative pentru cei care presteaz[ activitate nedeclarat[ se reflect[ \i ]n condi`ia  economico-social[ precar[ ]n compara`ie cu salaria`ii angaja`i cu forme legale.Principalacauz[aperpetu[rii acestui fenomen ]l constituie avantajul financiar imediat,ob`inutatâtdeangajator,cât\idesalariat,generatdesustragereadelaplata

impozitelor\iacontribu`iilor sociale. Muncanedeclarat[sepoate manifestadoarcuimplicarea celor dou[ p[r`i, respectiv angajatorii \i salaria`ii lor, avândlabaz[practicineloiale care diminueaz[ sim`ul responsabilit[`ii, necesar ]ntr-o societate ]n care o parte important[ a resurselor este destinat[ protec`iei sociale. (PetronelaRotariu)

Prim[riaBoto\ani Grab[ la plata faceeconomielaflori taxelor \i impozitelor locale Boto\[nenii au vrut s[ fac[ economii la bugetul personal ]n acestan\iprinachitareapân[la finalul lunii martie a taxelor \i impozitelor locale. Acest lucru reiese din datele prezentate de Dumitru Neam`u, directorul adjunct al Direc`iei de Impozite \iTaxeLocale.Persoanelefizice care au achitat integral pân[ la 31 martie 2011 sumele datorate fa`[ de buget pe ]ntreg anul, au beneficiat din oficiu de bonifica`iade10lasut[,stabilit[prin hot[râreaconsiliuluilocal. „LafinalultrimestruluiI,gradul ]ncas[rilor la bugetul local din taxe \i impozite a crescut, comparativcuaceea\iperioad[a anului trecut, cu 19,3 la sut[.

Prinacestepl[`i,boto\[neniiau profitatdeoreducerelaimpozite care totalizeaz[ 375.400 de lei”, a declarat Dumitru Neam`u. Lafinalulluniimartieaacestui an, aveau achitat impozitul pe cl[diri 18.800 de boto\[neni, anul trecut num[rul acestora fiind de 17.900. O u\oar[ cre\tereapl[`ilorafost]nregistrat[ \i la plata impozitului la ma\ini, 7.900 de persoane ]n acestan,fa`[de7.400anultrecut.Aceea\icre\tereafost]nregistrat[ \i ]n cazul persoanelor ceauachitatimpozitulpeteren, 3.100]nacestan,fa`[de3.000 ]n2010.(PetronelaRotariu)

50.000defiredeflorivor fiplantate]nmunicipiul Boto\ani]nacestan,reprezentândotreimedinces-a plantatcuunan]nurm[.

Pe 18 aprilie este programat[ licita`iapentruatribuirealucr[rilor de ]nfrumuse`are a ora\ului, urmând ca dup[ desemnarea firmei câ\tig[toares[se]nceap[plantarea florilor.}nacela\itimp,vordemara \i lucr[rile de reamenajare a spa`iilorverzi\itrasareamarcajelor rutiere. Capitolul de ]nfrumuse`areaora\uluiprevedeactivit[`i de cosit, ]ntre`inere, s[pat, sem[natgazon,plantat\iudatflori, peoperi-oad[deunandezile. „Valoarea total[ a acestor lucr[riseridic[la450.000delei,cu 100.000deleimaipu`incomparativcuanultrecut.Anulacesta,]n locde19obiective,sunt32,aici

fiindincluse\iANL-urile,strada Dobo\ari,fiindfoartemultezone preluatedelaceidelaServiciulde Interven`ii Edilitare. Anul acesta vorfiplantate]nmunicipiulBoto\ani50.000defiredeflori,fa`[de 150.000, anul trecut”, a declarat Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiuluiBoto\ani. Lucr[rile de ]nfrumuse`are a municipiuluivordemarade]ndat[ ce vremea o va permite. (PetronelaRotariu)

5,5 milioane lei pentru reabilitarea drumurilor jude`ene Pentru anul 2011 Consiliul Jude`ean Boto\ani a avizat cheltuirea a 5,5 milioane lei prin Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri pentru ]ntre`inerea \i repararea drumurilor jude`ene. „Am avizat lucr[rilederepara`ii\i]ntre`inere pentru 2011 efectuate de DJDP. Vor fi efectuate plomb[ri]nvaloarede3,3milioane lei, covoare asfaltice de 1,5 milioane lei \i marcaje rutiere ]n valoare de 600.000 lei”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.Acestaamaiprecizat c[ vor fi realizate doar dou[ covoare asfaltice, unul ]n Loturi Enescu, zona Dorohoi, \i cel[lalt la Gulioaia, unde drumularat[cadup[r[zboi.Lucr[riledeplomb[rivorfiefectuatepetronsoaneleDJ208H Baisa - M[n[stirea Maici, DJ 208 I - Jolde\ti - Tudora, DJ 291 - Leorda - Bucecea- Hu`ani,DJ296-Boto\ani-RomaPodeni,DJ282-S[veni-R[d[u`i Prut - Buh[ceni – Tru\e\ti - R[useni, - DJ 297 Blânde\ti - Suli`a - Todireni, DJ291B-Dorohoi-|endriceni-LoznaDJ293-Dorohoi -Havârna-Mileanca\iDJ298 A-CruceaMilencii-Darabani. (D[nu`Rotariu)

~âbuleac nu dore\te o func`ie ]n PDL Mihai `âbuleac, pre\edinteleCJBoto\aniadeclaratc[ nu dore\te s[ candideze pentru nici o func`ie la ur-m[toarele alegeri din cadrul PDL. Acesta \i-a motivat gestulprinfaptulc[dejade`ine o func`ie ]n cadrul BirouluiPermanentJude`eanal PDL\ic[nuconsider[c[ar ficorectcaels[de`in[dou[ func`ii politice \i al`i colegi nici una. „Nu voi candida pentru o func`ie ]n PDL”, a declarat Mihai ~âbuleac. Pe lâng[ aceast[ decizie pre\edintele CJ a mai afirmat c[ estesigurc[vade`ineaceast[ func`ie \i dup[ urm[toarele alegeri, bazându-se pe sprijinul PDL pentru viitoarea sa candidatur[lapre\edin`iaCJ. „Suntconvinsc[voide`ine func`ia de pre\edinte al Consiliului Jude`ean ]n viitorii patru ani. Tr[iesc cu convingerea c[ voi beneficia de sprijinul PDL pentru a candida la pre\edin`ia CJ chiardac[voifisimplumembru”, amaispuspre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

5

8aprilie2011 Juc[riiconfiscate]nvaloarede100.000deeuro.Dou[containereticsitecujuc[riicontraf[cuteaufostdescoperitede vame\i]nPortulConstan`aSud.Marfa,carevenisedinChinacuunvapor,urmas[ajung[]ndepoziteleadou[firme dinCapital[\i,maiapoi,pepia`aneagr[.}nurmacontroluluif[cut]nbazaunorinforma`ii,vame\iiaudescoperitzeci demiidejuc[rii,mingi,c[r`idecolorat\iab`ibilduriinscrip`ionatecunumeleunorm[rcicelebref[r[caproprietarii m[rfiis[poat[prezentaactecares[lepermit[s[foloseasc[]nsemnele\inumelerespectivelorfirme.}naceast[situa`ie, juc[riile,ac[rorvaloareafostestimat[laaproximativ100.000deeuro,aufostconfiscate.Controlulvacontinua\ila celedou[societ[`idinBucure\tipentruasestabilidac[proprietariiaumaifostimplica`i]nastfeldetransporturi.

TOPNEWS

}n lupt[ cu «patronii de spitale» Esteoadev[rat[«bulib[\eal[»]nsistemulsanitar ]nacestezile,dup[p[rerealiderilordesindicatai cadrelormedicale.Deopotriv[,audepierdutatât bolnavii,cât\imedicii, asisten`iisauinfirmierele. Nicipân[ierilaamiaz[,Direc`iade S[n[tate Public[ Boto\ani nu avea o situa`ie cu num[rul exact de fo\ti angaja`i ai spitalelor desfiin`ate, care nuaufostprimi`ilalocuriledemunc[ pentrucareauprimitreparti`ie.„}nc[ vincunega`iidelaspitalelelacareau fost redistribui`i. Abia mâine (ast[zi, n.r.) vom trimite la Ministerul S[n[t[`ii situa`ia cu personalul care a fostangajat\icucelcareafostrespins laspitalelelacarei-amtrimis”,declara, ieri, Lidia Onofrei, purt[tor de cuvântalDirec`ieideS[n[tatePublic[ Boto\ani. }n ciuda faptului c[ ministrul S[n[t[`ii a promis c[ spitalele care angajeaz[personallaredistribuirevor beneficia de contracte mai mari cu casa,astfel]ncâts[poat[acoperisalariile tuturor angaja`ilor, unii directori de spitale nu ]i primesc pe asisten`ii sau infirmierii veni`i de la spitalele desfiin`ate.Sindicali\tiideclar[]ns[c[ sevorr[zboicuceicaresecomport[ ca„patronidespitale. „Nu vor s[ primeasc[ pentru c[ acumsecomport[capatronidespitale. Dar ne vom adresa pre\edintelui Consiliului Jude`ean \i prefectului jude`ului. Dac[ nu vor dori s[ ne primeasc[ vom sta pe la u\ile lor pân[ vomajungelaei.Nusepoatecaatâ`ia oamenis[fiepurta`ipedrumuri,l[sa`i f[r[niciosurs[devenit.Directorii\tiu binec[voraveadeundes[pl[teasc[ salariileacestoroameni,darprefer[s[ r[mân[cuposturilevacante.Laspitalelecareangajeaz[sevordamaimulte serviciimedicalepecontractulcucasa. |tim foarte bine c[ se pot face mai multe servicii medicale, mai multe intern[ri.Acum,pentruase]ncadra]n num[rul de servicii contractate cu institu`iadeasigur[rides[n[tate,spre sfâr\itul lunii fiecare spital mai sto-

peaz[intern[rile”,adeclaratOctavian Dumitru, pre\edintele filialei jude`ene aSindicatuluiSanitas.

«Situa`iapacien`ilornuo \tie]nc[nimeni,darm[ temc[vomauzi\ide victime» „Reforma]ns[n[tateseface]naceste zile cu sacrificii din partea celor mul`i”,maispuneOctavianDumitru. De altfel, reprezentan`ii sindicali ai cadrelor medicale sunt convin\i c[ asist[m la una dintre cele mai mari gre\eli privind organizarea sistemului sanitar\ic[,maidevremesaumaitârziu, se va reveni asupra deciziei de desfiin`are a spitalelor, deoarece au r[mas zone din jude` unde, practic, localnicilor li se reduce substan`ial accesullaserviciimedicale.

„Situa`ia pacien`ilor nu o \tie ]nc[ nimeni,darm[temc[vomauzi\ide victime.Ambulan`elesigurnufacfa`[ s[ajung[]ntimputilladistan`eatâtde mari.Auzimc[bolnaviidincomunele ]ndep[rtatefaccozilaintern[rilaspitalele care au r[mas. Dar sunt mul`i carenuaubanidedrum.Stauacas[\i ]ntr-ozi,dou[,boalalisepoateagrava,faccomplica`iicarelepunvia`a]n pericol.Pân[laurm[statulvacheltui mai mult cu cazurile astea sau vom auzi de victime ale reformei”, mai spunelideruljude`eanalSanitas.

«Mediciireziden`ipepost trebuiauobliga`is[r[mân[ ]nspitalelejude`ului» Pentrufaptulc[spitaleledesfiin`ate de Ministerul S[n[t[`ii nu aveau medicisuficien`ipentrua-\idesf[\ura

activitatea la standardele impuse acum,motivinvocat]nsprijinulacesteim[suridereorganizare,\efiisindicatelordins[n[tateconsider[c[principalul vinovat este Ministerul S[n[t[`ii,carenui-aobligatpemedicii care au sus`inut reziden`iatul pe post s[ r[mân[ la locurile de munc[ pentru care statul le-a pl[tit anii de preg[tire. }nopinialor,MinisterulS[n[t[`ii,\i nu primarii, au avut pârghiile prin carearfiputut]mpiedicagolireaspitalelor de medici. Vinova`ii pentru desfiin`area celor trei spitale sunt c[uta`i \i la autorit[`ile jude`ene. Octavian Dumitru consider[ c[ de la autorit[`ile jude-`ene \i locale ar fi pututs[plecespreministerargumente maisolidepentrup[strareaspitalelor, deoarecelanivelcentrals-aluatdeciziaf[r[cunoa\tereasitua`ieirealedin teritoriu.(AuroraDimitriu)

Banipentruc[minuldeb[trânidelaTru\e\ti Guvernan`ii au aprobat ca fostul spital delaTru\e\tis[primeasc[finan`arechiar dinaceast[lun[pentruadevenic[minde b[trâni. „Unit[`ilesanitarereprofilatecaresolicit[ transformarea ]n c[mine pentru persoane vârstnice vor avea asigurat[ finan`areadeladata]ncheieriicontractului”, se arat[ ]ntr-un comunicat al MinisteruluiS[n[t[`ii.Prinaceast[modificare, se sprijin[ continuitatea activit[`ii

unit[`ilor care particip[ la Programul de interes na`ional „Dezvoltarea re`elei de c[mine pentru persoanele vârstnice”, dup[datade31martie2011,prinasigurarea finan`[rilor necesare func`ion[rii acestora. Pân[ la aceast[ prevedere, legisla`ia prevedea ca pentru autorit[`ile administra`iei publice locale care depun solicitarea de finan`are dup[ data de 31 martie 2011,finan`areas[serealizeze]ncepând

cudatade]ntâialuniiurm[toaredateide ]ncheiereacontractului. }nacestecondi`ii,puteauap[reasitua`ii ]ncareunit[`ilecareintr[]nprograms[ r[mân[ f[r[ finan`are pentru o perioad[ deolun[,cumera\icazulfostuluispital de la Tru\e\ti. Conform noii prevederi, unit[`ile sanitare reprofilate care solicit[ transformarea]nc[minepentrupersoane vârstnicevorbeneficiadefinan`aredela datade1aprilie.

Consiliul Local de la Tru\e\ti a depus cereredeaccesareaProgramuluideinteresna`ional„Dezvoltareare`eleina`ionale de c[mine pentru persoane vârstnice”, dup[datade1aprilie,searat[]ncomunicatul Ministerului S[n[t[`ii. }n aceste condi`ii, angaja`ii fostului spital, care r[mân]ncontinuares[lucrezelac[minul delaTru\e\tivoraveasalariileasigurate \ipelunaaprilie.(AuroraDimitriu)


6

8aprilie2011

TOPNEWS Contractulcolectivde munc[dispareiar lideriisindicalina`ionali pierdobiectulmuncii Contractulcolectivde munc[lanivelna`ional ]\i]nceteaz[existen`a prinCodulSocial,iar salariimaimaridecât salariulminimgarantat ]nplat[aprobatdeGuvernvorputeafinegociatelaniveldeunitate, lideriisindicalina`ionalipierzândastfel«obiectulmuncii»,aafirmatministrulMuncii. „Contractul colectiv de munc[ lanivelna`ional]\i]nceteaz[existen`a(...)Vafiunsalariuminim brut, prin hot[râre de guvern, \i pesteacestsalariusevanegociala niveldeunitatesalariicarepotfi cu mult sau cu pu`in mai mari decât salariul minim garantat ]n plat[. Va fi un avantaj imediat, care se va vedea ]n urm[toarele luni, faptul c[ unele sectoare ]\i vorpermitesalariimaiconsistente, mai mari. }n aceste condi`ii, cred c[ este un principiu corect acela pe care l-am promovat, ca ]nviitors[avemcontractecolective de munc[ semnate la nivel sectorial”,aspusministrulMuncii, Ioan Boti\, ]ntr-o conferin`[ depres[sus`inut[laGuvern. El a ar[tat totodat[ c[ astfel vorfisl[bitepozi`iileliderilorde rangna`ional,carepierd„obiec-

tul muncii” legat de semnarea contractuluicolectivlanivelna`ional,darlideriisectoriali,„de liniaadoua\iatreia”voravea decâ\tigat\i]\ivor]nt[rifoarte mult pozi`iile, fiind mai apropia`idemembriidesindicat. „Unlucrupecarea\vreas[-l precizeze,pentruc[afostvehiculat foarte mult de liderii de sindicat]nceeaceprive\teaplicareaprincipiului«ergaomnes»extindereaunornegociericolectivelanivelna`ionaltuturorsalaria`ilor. Economia României, la felcaoricarealt[economie,are nevoie s[ respire pe tonalit[`i diferite,esteoalt[for`[]nzona industriei textile fa`[ de ceea ce ]nseamn[industriaIT.Dinacest motiv, am considerat c[ este oportun s[ l[s[m negocierile la niveldesector,astfel]ncâtsindicate puternice s[ negocieze cu patronate puternice la nivel de sector \i s[ conving[ partenerii care este for`a lor de dezvoltare”,aad[ugatministrul. Codul de Dialog Social mai prevedec[GuvernulsevaretragedinConsiliulEconomic\iSocial,organismdincarevorface ]ns[parte\iorganiza`iiledepensionari. NecesitateaCoduluideDialog Socialafostmen`ionat[,]nconferin`adepres[,\idepremierul Emil Boc, care a ar[tat c[ este nevoie \i de o lege a dialogului social„dedreapta”,dup[modificareaCoduluiMuncii. Publicitate

}nchisoarepentruc[apreparatopr[jitur[nazist[.Ideeaunorcofetariaustriecideapreparaopr[jitur[ decorat[cuelementenazisteastârnitunadev[ratscandal]nlocalitateaMariaEnzersdorf,lâng[Viena. Decora`iunilepr[jituriisuntsimbolurinaziste,printrecare\iomân[careexecut[salutulluiHitler.Dup[ce fotografiilecuneobi\nuitapr[jitur[aufostf[cutepublices-aiscatunadev[ratscandal,maimulteorganiza`ii cerândvehement]nchidereacofet[riei\ipedepsireacelorvinova`i.Proprietarulmagazinuluiarefuzats[ comentezesitua`ia,spunândc[aprimitocererepecareaonorat-o.Autorit[`ileaupornitoanchet[]nacest caz,maiale]ncondi`iile]ncarelegiledinAustriainterzicmanifest[rilesauexpunereadesimbolurinaziste.

Toader Paleologu vrea s[ candideze la \efia PDL FostulministrualCulturii,ToaderPaleologu, inten`ioneaz[s[candidezela\efiaPDLla Conven`iacarevaavealoc]nlunamai. Elaconfirmat,pentruMediafax,inten`iadeaprezentadelega`ilorcarevorparticipalaConven`ieomo`iune cucares[candidezela\efiapartidului. EmilBoc\iVasileBlagaaudeciss[]\ianun`ecandidaturilela\efiaPDL]naceea\izi. Vicepre\edintelePDLValeriuStoicaadeclarat,miercuri,pentruMediafax,c[mo`iuneacucarepremierulEmil Bocsevaprezenta]ncursapentru\efiaPDLafostdefinitivat[, se intituleaz[ „România dreapt[, România puternic[”\ivafidepus[luni,11aprilielasediulpartidului. Mo`iunealuiVasileBlagapentrupre\edin`iaPDLse

vanumi„ORomâniedreapt[,oRomânieeuropean[”\i vafilansat[,luni,lasediulpartiduluidinAleeaModrogan,adeclarat,joi,pentruMediafax,vicepre\edintele PDLCristianBoureanu. Paleologusenum[r[printredemocrat-liberaliicares-au ab`inut,]n5martie,lavotulCNCalPDLlegatdemodific[rilelaStatutulforma`iuniipropusedeColegiulDirector. Prim-vicepre\edintelePDLTheodorStolojanadeclarat,sâmb[t[,lareuniuneaCNCalPDL,c[forma`iunea estecaopisic[recunoscut[pentrufaptulc[erafoarte agil[\iavea\aptevie`i,darcareacums-am[rit\itrebuies[luptecas[-\irecapetecalit[`ile. Paleologudeclara,]nreplic[,laeveniment,c[vapropuneomo`iunepentrucapisicapecarePDLoreprezint[, \idesprecareTheodorStolojanaspusc[s-am[rit\i\iapierdutdinagilitate,s[nufierupt[,cipus[lasl[bit. Publicitate


7

8aprilie2011 Ion\iMariala maternitate Ion\iMarialamaternitate: -NoMarie,ceavem?

-B[iat - No \i cu cine seam[n[? - D’ap[i? degeaba-`i spunm[Ioane,c[nu-l cuno\ti.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

anun`urimediu

*Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p)

*TALPALARIU ANDREI-FLORINanun`[ publiculinteresatasupra depuneriisolicit[riide emitereaacorduluide mediupentruproiectul: „}nfiin`areserviceauto\i vulcanizare”propusafi amplasat]nsatFrumu\ica, com.Frumu\ica. Informa`iileprivind proiectulpropuspotfi consultatelasediulAPM Boto\ani,dinmun. Boto\ani,b-dulMihai Eminescunr.44,jud.

v^nz[ricase/teren *VândterenDoroboi,suprafa`a825mp,str.George Enescu,pre`15Euro/mp\i 1.500mp,str.SpiruHaret vizavideC[prioara,pre`21 Euro/mp.Telefoncontact 0726.344.483.(2105-5)

Boto\ani\ilasediul titularuluidinsatStore\ti, com.Frumu\ica,]nzilele deluni-vineri,]ntreorele 9.00-13.00.Observa`iile publiculuiseprimesczilnic lasediulAPMBoto\ani. (2107-1)

angaj[ri *Angajezcoafez[cu experien`[,salarizare atractiv[.Rela`iila telefon:0730.222.055.

*FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbii italienelaunnivelconversa`ional,pentruunproiect delucruladomiciliulangajatului.Programflexibil: FullTimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tiguri substan`iale.Pute`iaplica la:recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-22)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

8aprilie2011

MONDEN MichaelJackson s-asinucisdin cauzadatoriilor Unavocatalmedicului ConradMurray,ultimuldoctoralcânt[re`uluiMichaelJackson, acuzatdeomorprin impruden`[,sus`inec[ «regelemuziciipop»sarfisinucisdincauza problemelorfinanciare pecareleavea. „Argumentul ap[r[rii va fi acela c[ Michael Jackson a fost victima unui act de disperare \i c[aluatoseriedem[suridisperate care i-au cauzat moartea”, afirm[avocatulEdChernoff]ntr-un document depus la Curtea Superioar[ din Los Angeles. Avocatulsolicit[accesulladosarele financiare ale „regelui muziciipop”,carearfiavutdatorii de 500 de milioane de dolari ]n momentulmor`iisale. Michael Jackson a decedat pe 25iunie2009lavârstade50de ani,]ntr-ore\edin`[]nchiriat[]n Los Angeles, din cauza unei supradozedepropofol,unanestezic puternic pe care artistul ]l foloseacapeunsomnifer,potrivitmediafax.ro. Ap[rarea lui Conrad Murray, pe care parchetul californian ]l acuz[]nspecialdefaptulc[l-a l[satpecânt[re`nesupravegheat dup[cei-aadministratpropofol, aevocatdejaipotezasinuciderii starului]ntimpulaudierilorpreliminare,]ns[f[r[aprecizamotiveledinspateleacesteiipoteze. „Consider[m c[ ]n momentul mor`iisale,MichaelJacksonera un om disperat din cauza situa`iei sale financiare”, a spus Ed Chernoff,ad[ugândc[starul\iarfiadministratel]nsu\iodoz[ mortal[ de propofol pentru a-\i punecap[tzilelor. Judec[torul cazului, care ]n aceste zile este ocupat cu selec`ionarea membrilor juriului ]nainte de a ]nceperea procesului, fixat[ pentru data de 9 mai, ar putealualasfâr\itulluniiaprilie decizia de a accepta accesul avoca`ilor medicului la dosarele financiarealemegastarului. }n opinia procurorului David Walgren, aceast[ cerere nu este altcevadecâtunartificiualap[r[rii mediculuiConradMurray,inventat pentru a deturna aten`ia de la fondul dezbaterii - neglijen`a de careadatdovad[mediculMurray, cei-afostfatal[luiJackson. „E doar o gesticula`ie a avoca`ilor,f[r[nicioleg[tur[cusubiectul,alc[reiunicscopestede

adeturnaaten`iajuriului”,adeclaratprocurorulDavidWalgren pentruLosAngelesTimes. Potrivit acuz[rii, Conrad Murray \i-a abandonat pacientul dup[ ce i-a administrat doza de propofol, iar ]ngrijirile medicale pecarele-aacordatstaruluiamerican au fost „foarte departe de standardeleadmise”. Martoriichema`ilabar[]ntimpul audierilor preliminare au alc[tuitunportretdelocm[gulitor laadresamedicului,f[cându-ls[ par[ neglijent, incompetent \i expert]nartadisimul[rii.

ConradMurrayarecunoscutc[ i-a administrat propofol cânt[re`uluiMichaelJackson]nziua ]ncareacestaamurit,]ns[af[cut acest lucru la cererea expres[ a starului. MediculConradMurrayapledatnevinovat.Elrisc[,dac[vafi condamnat,opedeaps[depân[la patruanide]nchisoare. Judec[torul Michael Pastor de laCurteaSuperioar[dinLosAngelesaautorizatprezen`acamerelor de filmat ]n sala de judecat[, cucondi`iacaacesteas[nuderanjezedesf[\urareaprocesului.

IrinelColumbeanu,mustratdemagistra`i.Dup[ceMonicaColumbeanuaprimitcustodiatemporar[aIrinei,instan`aaexplicatdeciziapecarealuat-o. Potrivit instan`ei,atitudineapublic[pecareIrinelColumbeanuaavut-ofa`[deso`iasaa determinatlaluareaacesteidecizii.Magistra`iil-aumustratpeomuldeafaceri pentrudeclara`iiledef[im[toare\ipentrujignirilepecareile-aadresatso`ieisale. Cutoateacestea,IrinelColumbeanurefuz[]ncontinuares[o]ncredin`ezepe micu`aIrinamameisale,maialesacumcândIrinas-a]mboln[vitderubeol[.

Oana Z[voranu a fost o pacient[ dificil[ OanaZ[voranunu afostopacient[ exemplar[câttimp afostinternat[la spitalulCF2.PotrivitziaruluiClick, cadrelemedicale careauintrat]n contactcuQuerida audeclaratc[ aceastaasolicitat s[-ifiesp[lat[podeauasalonuluide celpu`inzeceori\i nus-asfiits[`ipela asistentelemedicale. Oanei Z[voranu (foto) nui-aupl[cutnicia\ternuturile de pe patul aflat ]n rezerv[\idup[cei-afost schimbat de câteva ori, a solicitat unul de acas[. Mai mult decât atât, asistentele Spitalului CF 2 spun c[ ]n cele dou[ zile

de internare au avut de-a face cu o pacient[ „preten`ioas[, un pacient care le-adatb[t[idecap”. Oasistent[careaintrat ]ncontactcuartistaadeclarat despre aceasta c[ „nu ]i convenea nimic, strigalanoi,nueradeloc politicoas[”. Oana Z[voranu a fost externat[,mar`iseara.

Evenimente de Botosani nr.1851  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1851  

Ziarul orasului tau!

Advertisement