Page 1

CMYK

Disponibiliza`iidelaApa Grupaur[mas«]naer»

Pagina 4

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Profesorii cer ajutorul judec[torilor Pag. 2

AnulVII•nr.68(1850)•Joi,7aprilie2011•8pagini

Omorâ`i de pneumonii

Dup[ce,]nurm[cudou[s[pt[mâni,Direc`iadeS[n[tatePublic[ (DSP)raportalaMinisterulS[n[t[`ii moarteaa]nc[unuiboto\[neandin cauzacomplica`iilordatedevirozele respiratorii,]nultimas[pt[mân[,pe listadeceselorcuaceast[cauz[s-au maiad[ugatdou[nume. Pagina 3

Ovidiu Mimor:«Am ]ncredere]n ministrul S[n[t[`ii» Pagina 5


2

7aprilie2011

TOPNEWS

Zilelec[lduroasevoralternacucelefriguroase.Joise]nc[lze\te.Maximele,dela13-14grade]ndepresiuni\i]nnordulMoldoveipân[la22 degrade]nsud-vestul`[riidep[\escmediilemultianuale.Maiplou[slab\iizolat]nregiunilenordice.Vântulsufl[slab\imoderat,cuintensific[rilamunte.Vineriseschimb[vremeadinnou.Dealtfel]nc[dincursulnop`iidejoisprevineriplou[peariiextinse]nnordul,centrul\iestul `[rii,undevorfi\icantit[`ideap[mai]nsemnate\ivântulestemaiintens.}ntimpulzileiploilesemair[resc,dartotmaiplou[local]nnordul, centrul\iestul`[rii.}nzonamontan[]nalt[precipita`iilevorfi\isubform[delapovi`[\ininsoare.Vântulvaprezentaintensific[ri]ntoatezonele,iarlamuntevasuflatare.Temperaturilemaximescadpestetot]n`ar[,dar]nspecial]nregiunilenordice.Numaitrecde15grade]nMaramure\,Transilvania\ijum[tateadenordaMoldovei,]ntimpce]nOltenia\ivestulMunteniei]nc[semaiadun[20degradepân[laamiaz[.

Profesorii cer ajutorul judec[torilor Hidrobiciclete noi \i mai mari

Sprijincerutreprezentan`ilorTribunaluluiBoto\anipentru emiterea]nregimde urgen`[ahot[rârilor judec[tore\tiacadrelordidacticecareau ob`inutm[rireasalarial[de33lasut[. Certificatele constatatoare ar urma astfel s[ fie ]nlocuite de hot[râri\iastfelcadreledidactices[beneficieze\i]naceast[ lun[ de cre\terea salariilor. Aceasta este solu`ia g[sit[ de conducereaSindicatului}nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), pentruca\iceicucertificates[ aib[salariim[rite. „Procesele sunt finalizate din decembrie-ianuarie-februarie darnuaufost]nc[eliberatehot[rârilejudec[tore\ti,fiindeliberate certificatele constatatoare. Amscoscertificatelecânds-au finalizat ac`iunile ]n instan`[ \i careaufostvalidatedeI|Jcând s-auverificatstateledepersonal. Acumcuaceast[r[zmeri`[,s-au dat indica`ii pre`ioase de la Minister ca I|J Boto\ani s[ nu maivizezestateledepersonalcu certificatele”, a declarat Maria ~iprigan,liderulSIP. Nedumerireaestecuatâtmai marecucât]nlunilepreceden-

te aceste certificate au fost luate ]n calcul fiind achitate salariilem[rite.Dinpunctulde vedere al liderului sindical aceast[ m[sur[ a fost luat[ pentruasemaieconomisibani labuget.Toteconomiisevor face\idepeurmacelor12zile deprotest,fiindt[iatelasalarizare, iar finalitatea va fi apari`ialegii]nurmaasum[rii r[spunderii Guvernului, care vaducelanerespectareaLegii 330\irevenirealavecheasalarizare. Din cele declarate de

liderul SIP au fost glasuri ale cadrelor didactice dispuse s[ mearg[ la Tribunal pentru a protesta c[ nu s-au acordat aceste hot[râri. La nivelul jude`ului sunt zece unit[`i \colarecarelaaceast[dat[au certificateconstatatoare.Acesteasunt|coala6dinBoto\ani, |coala „Leon D[n[il[” Darabani,|coalaLozna,Leorda, Vii\oara, Dumbr[vi`a - Ib[ne\ti, Avr[meni, Cânde\ti, Mih[l[\eni \i Vf. Câmpului. „Este o nedrepate curat[ \i o

]n`elegere tacit[ dintre I|J \i MinisterulEduca`iei.Inspectoratulexecut[ordineclarecare seprimescdelaFuneriu,pentrualungiboalapân[secoace poama,s[nu-\iprimeasc[oamenii drepturile, s[ se fac[ economii la buget, s[ ne mai aranjeze un pic c[ am f[cut protest\ilaMinister\ilaPrefectur[.Arepârghiadeag[si mijloace care nu sunt ]n concordan`[curespectarealegii”, a men`ionat Maria ~iprigan. (PetronelaRotariu)

Comercializareaetnobotanicelor comb[tut[decomisiimixte

Autorit[`ileaumailuat]nc[om[sur[pentru a combate dezvoltarea comer`ului cu etnobotanice.}nvedereareduceriioferteide noisubstan`ecupoten`ialpsihoactiv („etno-

botanice”),]nlunafebruarie2011,s-asemnat ordinul comun pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competentelor legale, ]n locurile ]n

careseproduc,secomercializeaz[,seutilizeaz[sauseconsum[substan`ecuefectepsihoactive, d[un[toare s[n[t[`ii, de c[tre ministruls[n[t[`ii,ministruladministra`iei\i internelor, ministrul finan`elor publice, ministrul agriculturii \i dezvolt[rii rurale, pre\edintele Autorit[`ii Na`ionale Sanitare Veterinare\ipentruSiguran`aAlimentelor\i pre\edintele Autorit[`ii Na`ionale pentru Protec`iaConsumatorilor. „}n prezent, se apreciaz[ c[ speran`a de via`[auneipersoanecareconsum[zilnicnoi substan`e cu poten`ial psihoactiv este ]ntre \ase luni \i un an, iar primele semne fizice ale consumului ap[rând ]nc[ din primele zile. }n categoria acestor substan`e sunt inclusetoateproduselecareseg[sescsause g[seau la vânzare prin intermediul re`elelor on-line\istradaledemagazinedetipweed shopsausmartshop.Substan`elereg[site]n aceste produse apar`in mai multor clase: canabinoizisintetici,mefedron[,MDPV”,a declarat Vlad Axinciuc, coordonatorul Centrului de Prevenire Evaluare Consiliere AntidrogBoto\ani. Potrivitreprezentan`iloraceleia\iinstitu`iila Boto\aniaufost]nregistrateunnum[rde40de cazuri de persoane consumatoare de noi substan`ecupoten`ialpsihoactiv.(D[nu`Rotariu)

Hidrobicicletede2.300deeuro pentru lacul din Parcul Mihai Eminescu din municipiu. Eugen ~urcanu,\efulServiciuluiAdministrareBazeSportive,adeclarat c[pân[lafinalulluniiaprilievor ajungelaBoto\anipatrunoihidrobiciclete, investi`ia fiind necesar[ având]nvederec[celecump[rate acum trei ani s-au deteriorate. „Am semnat deja contractul cu firma.Investim]nacestehidrobicicletepentruc[locuitoriiora\ului au reu\it s[ le distrug[ pe cele cump[rate acum trei ani. }ncerc[ms[lu[mcevamaifrumos, cucâtetrei,patrulocuri,lapre`ul de2.300eurobucata,]ncareintr[ \i transportul pân[ la Bucure\ti. Eu zic c[ e o alternativ[ la timp liber pentru copii, care au gustat s[ se dea hidrobicicletele \i b[rcile.Deastaam\if[cutoinvesti`iedecalitate”,adeclaratEugern ~urcanu. Noile ambarca`iuni cu pedale, care vor avea trei, patru locuri,vorficump[ratedinItalia, lapre`ulde2.300europerbucat[. }ncas[rile de anul trecut pentru serviciile din zona de agrement dinParcauajunsla160.000lei. (PetronelaRotariu)

Cabinete medicale ]nchise pentru o zi Bolnaviicareaunevoiedeconsulta`ii ]n ambulatoriile spitalelor vortrebuies[]\iamânepemâine vizitalacabinete.Ast[ziu\ilecabinetelorlesunt]nchise.DeZiua Mondial[aS[n[t[`ii,sutedecadremedicaledinjude`auliber.}n spitaleselucreaz[mâinecupersonalredus,ca]nzileles[rb[torilor legale. De asemenea, cabinetele medicilor speciali\ti din policlinici,ca\ilaboratoareledeanalize medicalealespitalelor,sunt]nchise.„}nfiecarean,deZiuaMondial[aS[n[t[`ii,cadrelemedicale auziliber[.Esteprev[zut[]ncontractul colectiv de munc[ aceast[ ziliber[.Lanoi,pesec`iiselucreaz[ca]ntr-ozideduminic[,cu g[rziasigurate.}nambulatoriu\i lalaboratornuselucreaz[”,adeclarat Mihaela Miler, directorul medical al Spitalului Jude`ean „Mavromati”.}nschimb,angaja`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP),care]nal`ianiaveauliber de Ziua S[n[t[`ii, ast[zi vor fi la datorie.„Nuamprimitnimicdela nivelcentralprincares[neanun`e c[ am avea zi liber[. Se lucreaz[ dup[programnormal.}nspitaleau prev[zut[ziualiber[]ncontractul colectivdemunc[,]ns[lanoinu este a\a ceva”, a precizat Lidia Onofrei,purt[tordecuvântalDSP Boto\ani. Dac[ ]n ambulatoriile spitalelor sunt ]nchise cabinetele, medicii de familie vor avea ]n schimb zi normal[ de lucru. Ace\tiapot]ns[s[leacordeziliber[ asisten`ilor medicali angaja`i la cabinetelelor.(AuroraDimitriu)


3

7aprilie2011 Româniiaurestan`edublelacredite,]n2011.Restan`eleromânilorlacredites-audublat]nultimulan.Dincauza\omajuluisaudin cauzacolapsuluianumitorcompanii,totmaimultepersoanecareau]mprumutatbanidelabanc[nuaumaipututfacefa`[ratelor\iau r[mas]nurm[cuplata,conformB[nciiNa`ionaleaRomâniei. Valoarearestan`elors-adublatdinfebruarie2010pân[]nfebruarie 2011,potrivitBNR.Astfelratelerestantelacreditelecontractatedepopula`ie\icompaniiauurcat,]ndecursdeunan,dela9,4miliardepân[la16,2miliardelei.Restan`elesunt]ncre\tere\ifa`[deprimalun[aacestuian,cuaproximativ4lasut[.Dincauzaproblemelorfinanciare,româniinusemai]nghesuienicilacredite.Bancheriiauverificat]nianuarienumai92.000declien`ipoten`iali]n bazadedateaCentraleiRiscurilorBancare.]nvremece,]naceea\iperioad[aanuluitrecuts-auf[cutpeste125.000deinterog[ri.

ESEN~IAL

Omorâ`i de pneumonii Dup[ce,]nurm[ cudou[s[pt[mâni, Direc`iadeS[n[tate Public[(DSP)raportalaMinisterul S[n[t[`iimoarteaa ]nc[unuiboto\[neandincauza complica`iilordate devirozelerespiratorii,]nultimas[pt[mân[,pelistadeceselorcuaceast[ cauz[s-aumaiad[ugatdou[nume. Dela]nceputulsezonuluirece,cincipersoanedinjude`au fostr[pusedeafec`iunilerespiratorii. „Mediciine-auraportatc[]n ultimas[pt[mân[dou[persoane,uncopil\iunvârstnic,nu aumaipututfisalva`idup[ce au f[cut complica`ii generate de afec`iunile respiratorii. Un deces a fost raportat la grupa devârst[5-14ani,iarcel[lalt s-a]nregistratlaopersoan[cu vârstapeste65deani”,adeclarat Lidia Onofrei, purt[tor decuvântalDSPBoto\ani. Potrivitreprezentan`ilorServiciuluiEpidemiologicdincadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani, ]n ultima s[pt[mân[ afec`iunile respiratorii

au]nceputs[bat[]nretragere. Estepentruprimadat[]nultimele \ase s[pt[mâni când num[rulvirozelorrespiratorii]nregistrate ]n jude` scade sub 2.000.Raport[rileepidemiologilor boto\[neni arat[ c[ num[rulinfec`iiloracutealec[ilorrespiratoriisuperioareaajuns ]n ultima s[pt[mân[ la 1.649, fiind internate doar 63 depersoane. |ilapneumonii,]ndoartrei s[pt[mâni, s-a ]njum[t[`it nu-

m[rul bolnavilor. Pentru s[pt[mânatrecut[s-auraportatla epidemiologie doar 486 de cazuri, 86 din acestea având nevoiedesupravegheremedical[]nspital. |i num[rul cazurilor de grip[ nu mai este cel cu care ne-auobi\nuits[pt[mâniletrecute.}nc[lzireavremiiaf[cut ca doar \ase persoane s[ mai ajung[ cu grip[ ]n cabinetele medicale.Deinternareauavut nevoiedoardou[persoanedin

cele\ase.Cutoatec[num[rul ]mboln[virilor de grip[ este nesemnificativ,sunt]nc[boto\[neni care se vaccineaz[ ]mpotrivavirusuluigripal. Mediciilacareaumair[mas doze de vaccin antigripal au maireu\its[scapedepatrudin acestea,administrându-leunor pacien`icareaualess[seimunizeze]nciudafaptuluic[este mijloculprim[verii\irisculde ]mboln[vireestefoartesc[zut. (AuroraDimitriu)

B[trândinTru\e\tipr[datdedoiie\eni

Doiie\eniaufostre`inu`idepoli`i\tidup[ ce au furat o sum[ mare de bani din casa unui b[trân din satul Buh[ceni, comuna Tru\e\ti.Mar`i,poli`i\tiiaufostsesiza`ic[o persoan[ necunoscut[ a sustras o sum[ de

pe Boris M. de 22 de ani ani din comuna Mo`ca,jude`ulIa\i.Astfel,oameniilegiiau stabilitc[]nziuarespectiv[,subpretextulc[ dore\tes[cumperebiletedec[l[torie,Mihai N. s-a deplasat la locuin`a p[gubitului. B[trânul i-a vândut dou[ bilete de c[l[torie pentru care a primit suma de 100 lei. Profitând de neaten`ia acestuia, Mihai N. a intrat ]n cas[ \i dintr-un portofel a sustras sumade6.418lei.Dup[ceauluatbaniicei doiaufugitcuunautoturism,BorisM.priminddelacompliceles[usumade2.600de lei.Pentruc[ceidoiaufostprin\i]nscurt timpprejudiciulafostrecuperat]ntotalitate. „Fa`[deN.Mihai\iM.Boriss-adispus m[sura procesual[ a re`inerii pentru o perioad[de24deore,]ncepândcudatade 05.04.2011,urmândcaace\tias[fieprezenta`i Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\anicupropuneredepunere]nmi\care a ac`iunii penale \i sesizarea instan`ei de banidelalocuin`aluiIlieG.]nvârst[de87 judecat[ ]n vederea lu[rii fa`[ de ace\tia a deani. m[surii procesuale a arest[rii preventive Echipa operativ[ deplasat[ la fa`a locului pentruoperioad[de29dezile”,adeclarat i-auidentificatpeMihaiN.]nvârst[de36 comisarul\efGabrielMiron,ofi`er]ncadrul anidincomunaMiroslove\ti,jude`ulIa\i\i IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Adolescent intoxicat cu fum ]ntr-un incendiu Un adolescent ]n vârst[ de 17 ani a fost intoxicat cu fum miercuri diminea`[,dup[ceauitatooal[cu mâncarepeunre\ou.Evenimentulaavutloc]nmunicipiul Boto\ani ]ntr-o garsonier[ dintr-un bloc situatpeAleeaParcului.}n jurul orei 10.00, locatarii dinscararespectiv[ausunat dispera`i la 112, dup[ cecasasc[riis-aumplutde fum.UnechipajalISUdeplasatlafa`aloculuiaug[sitsursafumului,obuc[t[rie dintr-o garsonier[, cuprins[defl[c[ri.Fiulproprietarului,]nvârst[de17 ani,auitatooal[cumâncare pe foc, fl[c[rile r[spândindu-se imediat la tavanuldinplasticdinbuc[t[rie.Pompieriiauevacuat patruadul`i\ipatrucopii. Adolescentulde17aniera intoxicatu\orcufum,f[r[ a necesita transportul s[u laspital.Foculafoststins ]ncâtevaminute,pagubele ridicându-se la 1.000 lei. (D[nu`Rotariu)

~ig[ri ascunse ]n saci cu f[in[ Poli`i\tii de frontier[ \i lucr[toriivamalidinPunctuldeTrecereaFrontierei Siretaure`inut,]nvederea confisc[rii,400pachetede `ig[rideprovenien`[ucrainean[careerauascunse]n sacicuf[in[.Mar`i,Alexandru G., ]n vârst[ de 58 deani,avruts[intre]n`ar[conducândunautocarce apar`inea unei firme de transport din Boto\ani. Dup[ controlul documentelordec[l[torie,poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali au trecut la verificarea am[nun`it[ a mijlocului de transport, ocazie cucareaufostdescoperite, ]n opt saci cu fain[, 400 pachetede`ig[ridediferite m[rci, de provenien`[ ucrainean[. ~ig[rile ]n valoare de 1.644 lei, au fost re`inute ]n vederea confisc[rii de c[tre organele vamale, iar boto\[neanul a fost sanc`ionat contraven`ional cu amend[ ]n valoare de 5.000 lei. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

7aprilie2011

TOPNEWS

Deputat,luatcusalvareadelaParlament.ErdeiIstvan,deputatUDMRafost transportatdeunechipajSMURD\iduslaSpitalulUniversitar. DeputatulUDMR ErdeiIstvanafosttransportatdeunechipajSMURD\iduslaSpitalulUniversitar, dup[ceis-af[cutr[ulaPalatulParlamentului,informeaz[Agerpres.Managerul SpitaluluiUniversitar,conf.dr.C[t[linCârstoiu,adeclaratc[politicianuleste]n afaraoric[ruipericol,elsuferindunpuseudetensiune,darvamair[mânesubaten`ia cadrelormedicale.ErdeiestemembrualComisieideBugetalCamereiDeputa`ilor.

Disponibiliza`ii de la Apa Grup au r[mas «]n aer» Maimul`iangaja`i aisociet[`iiApa Grupcareaufost disponibiliza`iau cerutmiercuridiminea`[conducerii NovaApaservrezolvareasitua`ieilor, ]ntrucâtoamenii s-autrezit\if[r[ \omaj,\if[r[salariilecompensatorii. Oamenii au dorit rezolvarea situa`ieipentruc[,sus`inei,nu \i-au primit salariile pe luna martie,]ns[nicinupotbeneficiade\omaj,pentruc[unitateanuapl[titcontribu`iileaferentelastat. Fo\tii angaja`i ai Apa Grup sus`in c[ potrivit contractului colectivdemunc[,arfitrebuit s[primeasc[\asesalariicompensatorii,]ns[acestlucrunu s-a]ntâmplatpentruc[lichidatorul judiciar al societ[`ii le-a

spus ca nu sunt bani ]n acest scop. Alt[nemul`umireaoamenilor prezentat[ miercuri a fost obligareasemn[rii]nurm[cu jum[tate de an a unui act adi`ional la contractul de munc[,princaresalariilele-au fost reduse ]n ultimele cinci luni, ]n perioada noiembrie 2010-martie 2011, cu aproxi-

mativ 70 la sut[.  Pe de alt[ partedirectorulsociet[`iiNova Apaserv,MarcelGeorgescu,a declaratc[nug[se\teorezolvareimediat[asitua`iei]ncare suntoameniirespectivi. „Nu \tiu ce a\ putea face imediat. A\tept[m s[ ne mai a\ez[m\inoiunpic.Aufost ]n total 80 de disponibiliza`i, acummaiavem500deanga-

ja`i. O parte din ei ]i vom angaja, mai ales c[ am mai preluat16comune.|ieiau2025 de ani de experien`[ \i ]i putemfolosi.Restulpoatevom maiaveanevoielacontractare saucitireadecontoare,]ns[nu \tiuexactcâ`ivomputeaangaja”, a declarat Georgescu. (D[nu`Rotariu)

Cabinetemedicaleverificate lacondi`iiledefunc`ionare 12 cabinetele care s-au ales cu avertismente]nurmacontroalelor, pân[ la finalul ac`iunii num[rul avertismentelors-adublat.}nparteaadouaaac`iuniidecontrolnu aumaifost]ns[aplicateamenzi. }nfinal,din112cabinete,doar nou[ s-au ales cu amenzi contraven`ionale,]nvaloarede9300lei, trasându-se\itermenederemedierepân[laoac`iuneurm[toarede control.

Controalelacabinetele medicilordefamilie,la cabineteleambulatoriului despecialitatealSpitaluluiJude`ean\ilamagazineledeprodusecosmetice.Astaauf[cut]nultimalun[echipeleServiciuluideControl]nS[n[tatePublic[,dincadrul Direc`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani. }n cadrul ac`iunii care a vizat cabinetele medicilor de familie, verific[rile au fost extinse la un num[r mare de dispensare. La finalul controalelor, inspectorii sanitariauconsemnatc[autrecut prin112cabinetedemedicin[de familie.„S-auf[cutverific[ri\ila trei cabinete de specialitate, precum \i ]n ambulatoriul Spitalului Jude`ean „Mavromati”, a men`ionatmediculStelaCre`u,directoruladjunctalDSPBoto\ani. }n privin`a condi`iilor de func`ionareacabinetelorverificatede

|ampoanelepentru copii,lacontrol inspectori, ]n raportul de control s-auconsemnatmaimulteneconformit[`i. Neasigurarea suprafe`elor lavabile \i rezistente la dezinfectante(pavimente\imobilier), neasigurarea apei calde curente,instala`iideap[rececurent[ defecte\igrupurisanitareamenajate\idotatenecorespunz[tor,lipsa spa`iilor necesare depozit[rii de\eurilor cu poten`ial contami-

nant,rezultatedinactivitateamedical[,suntdoarcâtevadintreproblemelesemnalatelacabinetelepe undeautrecutechipeledelaDSP. }nrapoarteledecontrols-amai men`ionat c[ la unele cabinete erau cantit[`i insuficiente de substan`edezinfectante\ic[uniiangaja`i nu ]\i realizaser[ controlul medicalperiodic.Dac[]nurm[cu aproapedou[s[pt[mânieraudoar

Tot]ncursulluniitrecute,reprezentan`ii DSP au c[lcat \i pragul magazinelorcuprodusecosmetice. }ncadrulac`iuniitematicedecontrol a produselor cosmetice s-au efectuat14controalelaunit[`ide desfacere, ]n cadrul c[rora  s-au verificat\ampoanepentrucopii. Sau prelevat dou[ probe  pentru analiza microbiologic[, rezultatele de laborator fiind corespunz[toare”, a mai declarat directorul adjunctalDSP.(AuroraDimitriu)

Certificate de trezorerie ]n loc de bani Certificate de trezorerie ]n locul banilorcâ\tiga`i]ninstan`[decadreledidactice.Aceastaesteopinialui Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelordin}nv[`[mânt.Dinpunctuls[u devedereproblemadiferen`elorsalariale pentru perioada octombrie 2008-31decembrie2009arputeafi rezolvat[prinacordareaunorcertificatedetrezoreriecuoanumit[valoarenominal[cares[poat[fitransformate ]n bani pe parcursul anilor 2012,2013\i2014. Noualegeasalariz[riifixeaz[salariile pentru fiecare categorie de personal,didactic\ididacticauxiliar,laun nivelfoartesc[zut.Acestaestesimilar anului2007]nceputulanului2008. „Euv[dcaosolu`ieacordareade c[trestat,celorcareaudeprimitdin parteastatuluisumedebani,aunor certificatedetrezoreriedeoanumit[ valoare nominal[ care s[ poat[ fi transformate]nbanipeparcursulanilor 2012, 2013 \i 2014, la anumite datestabilitedeolege.Practic,arfi posibil[\ioasemeneasolu`ie.Arputeafiluat[deGuvern\isolu`iaprivind platadiferen`elorlaangajator,a\acum afost\ipân[acum.Esteoproblem[ carepenoinecamdep[\e\tedeacum \ivomvedeacumvafipus[]naplicare”,adeclaratLiviuAxinte. Timpdeani,dac[nus-arfiac`ionat ]n instan`[, sus`ine liderul LSI, cadreledidacticenuarfiavutparte deniciunleu,cre\terisalarialesau index[ri.(PetronelaRotariu)

Profesori cu vechime afecta`i de restrângerile de activitate Restrângerile de activitate din acestan\colarafecteaz[cadredidacticecu30deanivechime,]npragde pensii. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) sus`inec[acestesitua`iivorfifoarte greu de rezolvat de Inspectoratul |colarJude`ean. „Sunt afecta`i cei cu vechime \i careauavut\ifunc`ii]n]nv[`[mântul boto\[nean,iaracum,cândmaiare patru sau cinci ani pân[ la pensie, intr[]nrestrângeredeactivitate.Singurasolu`iederezolvareesteunpost lao\coal[depemalulPrutului”,a spusLiviuAxinte.Acestasus`inec[ directoriide\coliartrebuis[anun`e \ioreler[zle`e,nudoarcatedrelevacante.}nacestmods-armairezolva situa`ii ale profesorilor afecta`i de restrângeriledeactivitate.„A\acum evolueaz[ lucrurile acum sunt convinsc[maisuntunit[`i\colarecare nu au comunicat toate orele libere. Numiseparenormalcapeunulcu vechimes[]ltrimitemnu\tiuunde\i s[ `inem orele pentru altcineva cu prioritate”,amen`ionatliderulLSI. Directorii sunt obliga`i s[ anun`e toate orele la Inspectoratul |colar Jude`ean,schemade]ncadrare,dac[ suntsaunuoredisponibile.(PetronelaRotariu)


CMYK

5

7aprilie2011 NatiMeir,eliberatcondi`ionat.TribunalulGala`iaadmiscerereadeeliberarecondi`ionat[afostului deputatNatiMeir,condamnatla7anide]nchisoarepentru]n\el[ciune. PotrivitMediafax,decizia instan`einuestedefinitiv[\ipoatefiatacat[curecurs,carevafijudecatlaCurteadeApelGala`i. „}nlocuie\tem[suraarest[riipreventivefa`[deinculpa`iiNatiMeir\iOrMeircum[suraoblig[riide anup[r[simunicipiulBucure\ti”,searat[]ndeciziainstan`ei.}nacestdosar,aflatperolul TribunaluluiGala`i,NatiMeiresteacuzatal[turidefiullui,OrMeir,detraficdeinfluen`[\i,respectiv,complicitatelaaceast[infrac`iune,ceidoifiindtrimi\i]njudecat[la]nceputulluniiiunie2010.

Drumuridinjude` trecute]nadministrarea MinisteruluiDezvolt[rii Regionale\iTurismului

}nurmaunei\edin`eextraordinare desf[\urat[ joi la Consiliul Jude`ean Boto\ani \ase drumuri jude`ene\itreidrumuricomunalevortrecedinsubordineaautorit[`ilorlocale]nceaaMinisterului Dezvolt[rii Regionale \i Turismului. Mutarea a fost f[cut[ pentru a mijloci finan`area moderniz[rii acestora, prin intermediul Programului Na`ional de Dezvoltare a Infrastructurii. Maiexactestevorbadespremodernizareaa13kmdinDJ207N (Boto\ani-Curte\ti-Criste\ti), 17 km din DJ 208H (DN 28B-Cop[l[u-Cerbu-Drac\ani), 16 km din DJ 282 B (limita jude` Ia\iPr[jeni-Câmpeni-Fl[mânzi), 5 kmdintraseuregionalDorohoiRacov[` (tronsonul Ib[ne\tiCristine\ti), 4 km din DJ 293A

(Vii\oara-Cuza Vod[) \i 11 km din DJ 294B (\tef[ne\ti-Murgu`a-Dobârceni). „Seaprob[trecereaa\asesectoare de drumuri jude`ene ce apar`in domeniului public al jude`ului Boto\ani din administrarea Direc`iei Jude`ene de Drumuri\iPoduriBoto\ani]nadministrarea Ministerului Dezvolt[rii Regionale \i Turismului pe perioada realiz[rii proiectelor prioritare din cadrul programuluiNa`ionaldeDezvoltareaInfrastructurii”, se arat[ ]n hot[rârea Consiliului. Urm[toarea etap[ pentru legiferarea transferuluiconst[]naprobareaacestuiadec[treconsiliilelocaledepe razacomunelorundevorfireabilitate drumurile comunale. (D.R.)

TOPNEWS Ovidiu Mimor: «Am ]ncredere ]n ministrul S[n[t[`ii» Pentruuniidintrefo\tiiangaja`iaispitalelordesfiin`atedela1 aprilie,continu[goanadup[locuride munc[]nsistem. Adresatrimis[de MinisterulS[n[t[`ii]n jude`,princarelise promitesuplimentarea bugetelorspitalelor careangajeaz[salaria`idinunit[`iledesfiin`ate,ag[sitecou doarlaopartedin conducerilespitalelor. La Spitalul Jude`ean au fost angaja`i11dintresalaria`iispitalelor pe ale c[ror por`i s-au puslac[tele,s[pt[mânatrecut[. „I-amangajatpeceicaresauprezentatlanoicureparti`ii delaDSP.Amf[cutangaj[ri peposturilecareaufostpublicate ca fiind vacante, ]n baza asigur[rilor date de ministrul S[n[t[`ii, Cseke Attila, c[ nu vom avea probleme cu legea privindplafonareacheltuielilor salariale. Am ]ncredere ]n ministrulS[n[t[`ii”,adeclarat OvidiuMinor,directorulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. La Direc`ia de S[n[tate Public[s-au]ntors]ns[maimulte persoanec[rora,]ncontinuare le sunt refuzate reparti`iile pe posturilepublicatevacante. „LaMaternitate\tiuc[s-au refuzat angaj[ri, la Spitalul dinDorohoi,\imaia\tept[m ]nc[ s[ vedem cine mai vine cunega`ii,delacespitale.De

la spitalul de Copii nu ne-au venit\inu\tim]nc[dac[s-au acceptatreparti`iile”,declara, ieridup[-amiaz[,LidiaOnofrei, purt[tor de cuvânt al DSPBoto\ani. Ieri dup[-amiaz[, DSP nu aveafinalizat[]nc[situa`iacu num[rul posturilor ocupate dup[ prima etap[ a redistribuirii personalului unit[`ilor desfiin`ate. „Pân[ mâine diminea`[(ast[zi,n.r.),trebuie s[ finaliz[m situa`ia \i s[ o transmitem la Ministerul S[n[t[`ii. Atunci vom \ti dac[ suntpersoaner[masef[r[posturicareopteaz[pentruredistribuirea]naltejude`e”,declarapurt[toruldecuvântalDSP.

Pelâng[fo\tii salaria`i,\ibolnavii suntpedrumuri Desfiin`area unor unit[`i medicale din jude` i-a f[cut

pebolnavis[sedeplasezela spitalele din Boto\ani \i Dorohoi pentru internare. Cele dou[ unit[`i medicale ausim`itdinplin]nultimele zile povara l[sat[ de ]nchiderea spitalelor de la Darabani\iTru\e\ti. „Vinlanois[seinterneze pentru c[ nu mai au spital aproape de cas[. Unii sunt cuafec`iunicronice,bolnavi care st[teau interna`i la Darabani sau la Tru\e\ti, darlanoitriereapacien`ilor se face dup[ criterii bine stabilite.Urgen`ele,cazurile grave au prioritate, pentru c[sec`iilesunt]nmareparte ocupate pân[ la capacitatea maxim[”, a declarat unul dintre medicii celei mai mari unit[`i medicale cu paturi din jude`. (Aurora Dimitriu)

Bolnaviidecancer,l[sa`if[r[tratamenteinjectabile Bolnaviidecancer spunc[accesulla tratamenteleoncologiceinjectabileafost blocat]nfarmaciile cucircuitdeschis, ceeacepune]npericolvia`aa98.000de pacien`i,motivpentrucarecerCNAS\i MSdeblocarea situa`iei. Federa`iaAsocia`iilorBolnavilordeCancerdinRomâniasolicit[autorit[`ilor,]ntr-oscrisoare deschis[,men`inereaaccesuluila tratamentele oncologice injecta-

bile]nfarmaciilecucircuitdeschis pân[ la momentul ]n care toate spitalele vor achizi`iona toatemedicamentelenecesare. Federa`iacereamânareatermenuluide1aprilie,cânds-ablocat accesul la tratamentele oncologiceinjectabile]nfarmaciilecucircuit deschis, se arat[ ]ntr-un comunicattransmisdeFABCR. Organiza`ia mai cere informareapublic[apacien`ilorprivind bugetelerepartizatepentruoncologie, disponibilitatea tuturor medicamentelor incluse ]n Programul Na`ional de Oncologie, ]nainte de adoptarea unei alte m[surideinterzicereaeliber[rii acestora ]n farmaciile cu circuit deschis \i respectarea dreptului constitu`ional de acces la tratamente, implicit dreptul la via`[, aprecizatsursacitat[.

„Suntem ]ntr-un moment critic.Farmaciilenumaielibereaz[ medicamentele vitale pacien`ilor cu cancer. Spitalele din `ar[ nu auachizi`ionat]nc[astfeldetratamente,prinurmareneafl[m]n situa`ia]ncarenuseg[sescnici ]n farmacii, nici ]n spitale. Ne afl[m ]ntr-un mare impas, din care nu vedem ie\ire decât prin abrogarea acestei m[suri. Poate c[autorit[`ilenu]n`eleg]ns[c[ ]n fiecare moment, din lips[ de tratament, pacien`ii pot muri unulcâteunul.Esteoironiec[]n timpce]nlumea]ntreag[ses[rb[tore\te Ziua Mondial[ a S[n[t[`ii \isedezbatm[suriprincarevia`a \i siguran`a pacien`ilor s[ fie ]mbun[t[`ite,]nRomâniaoamenii suntl[sa`is[moar[cusângerece de c[tre factorii de decizie”, afirm[ Cezar Irimia, pre\edintele

Federa`iei Asocia`iilor Bolnavilor deCancerdinRomânia. Aceast[m[sur[afostadoptat[ pe 28 decembrie 2010 prin Hot[râre de Guvern, f[r[ a fi dezb[tut[ ]n prealabil cu reprezentan`i ai pacien`ilor, iar de atuncinuafostf[cut[nicioalt[ comunicarecup[r`ileimplicate: pacien`i, farmacii sau spitale. Maimult,autorit[`ileauignorat constant alertele transmise de c[tremediciioncologi\idec[tre pacien`i\iauimpusaceast[hot[râre care a blocat accesul la medicamente]nfarmacii,]nainte deaseasigurac[acesteasuntdisponibile]ncele90despitaledin România,maisus`inefedera`ia. Potrivit FABCR, ]n acest moment, spitalele se afl[ ]n imposibilitatea achizi`ion[rii de tratamente din pricina aloc[rii

insuficiente de fonduri destinate acestora,iarproceduralegalade achizi`ie pe care fiecare spital trebuies[ourmezepresupuneo perioad[ lung[ de timp ]n care tratamentelerespectiver[mân]n continuare indisponibile pacien`ilor,]ntimpceboalaevolueaz[. Pe de alt[ parte, farmaciile sunt amenin`ate cu suspendarea contractului\icunerambursarea sumelor]ncazul]ncaremaielibereaz[astfeldetratamente,iar CNAS ignor[ recomand[rile ComisieideOncologie\irefuz[ dialogul cu medicii \i pacien`ii, ]n demersurile lor de a solicita prelungirea termenului pentru aplicareaacesteiHot[rârideGuvern, conchide pre\edintele federa`iei,citat]ncomunicat.


6

7aprilie2011

TOPNEWS

Beneficiipentruromâniicarevorcump[rama\inielectrice.Românicarevoroptapentruachizi`ionareauneima\inielectricearputeabeneficiade6vouchereprinprogramul«Rabla»,adeclarat,miercuri,LaszloBorbely,ministrulMediului\i P[durilor.PotrivitministruluiMediuluiLaszloBorbely,ceicarevoroptapentruma\inielectricevoraveaanumiteprivilegii. „AvemoOrdonan`[deUrgen`[careacord[facilit[`iceluicarevaaveaposibilitateas[cumpereoma\in[electric[.}nacest sens,amf[cutopropuneredetranspunereaDirectiveiEuropene.Astfel,]nprogramulRablanoipropunems[introducemo facilitate,adic[]ncazul]ncarecinevasauoinstitu`iepublic[s[primeasc[unnum[rde\asetichetevaloricepentrufiecare autoturismvechidatsprecasare.Condi`iaestes[cumpereoma\in[electric[”,aafirmatBorbely,citatdeAgerpres.

AntonieSolomon: Românii au cump[rat anul LaRevolu`iem-am trecut mai pu`ine b[uturi pitulatsubpat alcoolice, snacks-uri \i sucuri Bugetullunaralocat deromânipentrualimente\iprodusede ]ngrijirealocuin`eia r[masaproximativla fel]n2010,comparativ cu2009,darvolumula sc[zut,iarcheltuielile cuuneleproduse,precumalcoolul,snacksurile\ib[uturilecarbonatate,aufostredusesauchiareliminate. Astfel,bugetuldecheltuielis-a ridicat anul trecut la 710 lei pe lun[,fa`[de719lei]n2009.Cu toate acestea, ]n Bucure\ti a fost resim`it[osc[derecuaproximativ 5lasut[abugetuluimediulunar de cheltuieli alocat alimentelor \i produselorpentrulocuin`[,potrivit studiului ShopperTrends, realizat decompaniadecompaniadecercetareNielsen. Potrivitstudiului,patrudincinci persoane au recunoscut c[ au remarcatanultrecutcre\teridepre`uri,iarm[suraluat[deace\tiaa fostreducereacheltuielilorpeanumitecategoriideproduse. „Celmaidesmen`ionatcafiind afectatdereducereacheltuielilora fostsegmentuldeb[uturi,precum vin,spirtoase\ibere,acesteafiind primele produse eliminate din co\uriledeb[uturi]n2010.Altecate-

FostulprimaralCraiovei, AntonieSolomon,avorbit, ]ntr-uninterviuacordat kamikazeonline.ro, despre cumaf[cutprimiibani, carecep`ionerlaundepozitdelemne,\im[rturise\tec[,]n1989,cândavenit revolu`ia,afost«mort»de fric[.Astatascunssub pat«ozisaudou[».

goriicump[ratemaipu`indincauza infla`iei alimentare au fost snacksuriles[rate,r[coritoarelecarbonatate, ciocolata, alimentele organice, biscui`ii\icafeaua”,adeclarat,]ntroconferin`[depres[,BogdanaBaltasiu,ClientServiceManagerCustomerResearch]ncadrulNielsen. Totodat[,româniiaumait[iat, printre altele, din cheltuielile alocate alimentelor pentru bebelu\i, juice-urilor, cerealelor pentru miculdejun,]nghe`atei\iceaiurilor. Alimentele proaspete, respectiv legume,fructe,carne,pe\te\ilactate,carereprezint[63lasut[dinbugetulalocatcump[r[turilor,aufost achizi`ionatefie]ncantitatemaimic[,fiecump[r[toriiaum[ritfrecven`a de achizi`ie pentru a reduce cantitateadeprodusearuncate. Potrivit datelor Nielsen, \i ]n 2010româniiaupreferats[cumpere produsele alimentare \i de ]ngrijirealocuin`ei]nprincipaldin

re`eleledecomer`modern,respectivhipermarketuri,supermarketuri \idiscounteri,acesteunit[`iacoperind48lasut[dinpia`[. „Românii aleg magazinele din comer`ulmodern]nfunc`iedeu\urin`a de a ajunge la unitate, de ofertavariat[amagazinului,pentrufaptulc[alimentelesuntproaspete\ipentruraportulbuncalitate/pre`”,semaiarat[]nraport. Baltasiuaad[ugatc[odiferen`[ observat[anultrecut]ncomportamentul consumatorilor a fost sc[derea importan`ei promo`iilor, ]n contextul ]n care majoritatea unit[`ilor din comer`ul modern ofer[astfeldeavantaje. Studiul ShopperTrends a fost realizat ]n perioada octombrienoiembrie2010\iaufostluate]n calculr[spunsurilea1.200depersoane, principalii cump[r[tori de produsealimentare\ide]ngrijirea locuin`eidingospod[rii.

ScriitorulNicolaeBrebana colaboratcuSecuritatea ConsiliulNa`ionalpentruStudiereaArhivelor Securit[`ii(CNSAS)acerutCur`iideApel Bucure\tis[constatecalitateadecolaboratoral fosteiSecurit[`iascriitoruluiNicolaeBreban. Direc`ia de investiga`ie a constatat c[ Nicolae Alexandru BrebanafostcolaboratoralfosteiSecurit[`i,audeclarat,miercuri,sursedinCNSAS,informeaz[Mediafax. Deciziadecolaborare]ncazulNicolaeBrebanafostdat[]n martie,iardosarul]ncareCNSAScereconstatareacalit[`iide colaborator al Securit[`ii a scriitorului a fost ]nregistrat la CurteadeApelBucure\ti-Sec`iadecontenciosadministrativ \ifiscal]n4aprilie.Primultermen]nprocesuldintreCNSAS \iNicolaeAlexandruBrebanafoststabilitdeinstan`[pentru 12septembrie.

ScriitorulCristianTeodorescu:Sespunea c[aveapa\aportdelageneralulPle\i`[ Scriitorul Cristian Teodorescu spune c[ este surprins de vesteacolabor[riiluiBrebancuSecuritatea.Cevasuspectar fifost]ns[.„Nusevehiculanimicpeaceast[tem[]nmediul scriitoricesc.}ncazulluiBrebanse\tiac[arfifostdizident cuvoiedelaputere,nuc[arfifostturn[tor.Singurareferin`[pecareopo`ivedeadespreelec[]lvorbeadebinepe generalul Ple\i`[ (Nicolae Ple\i`[, fost \ef al Direc`iei de Informa`iiExterne,n.red.)\iastapentruc[acestai-arfidat pa\aportul”,adeclaratTeodorescu.

MembrualAcademieiRomâne NicolaeBreban,n[scut]n1934,laBaiaMare,esteromancier\i eseist,precum\idirectorulrevisteiContemporanul,editat[deFunda`iaCultural[IdeeaEuropean[.Elesteunuldintreceimaiimportan`i\iprolificiprozatoriromânicontemporani.Adebutatliterar]n revistaVia`astuden`easc[,]n1957.Optanimaitârziu,Brebanapublicatprimuls[uroman,„Francisca”(tradus]nlimbilebulgar[\i rus[),distinscupremiul„IonCreang[”alAcademieiRomâne.}n 1966, ]i urmeaz[ romanul „}n absen`a st[p ânilor”, iar ]n 1968, „Animalebolnave”,premiatdeUniuneaScriitorilor.Brebanafost redactor-\efalrevisteiRomânialiterar[.Brebanasemnatscenariul filmului„R[ut[ciosuladolescent”,precum\iscenariul\iregiafilmului„Printrecolineleverzi”,oecranizarearomanului„Animale bolnave”,inclus]nselec`iaoficial[aFestivaluluiInterna`ionaldela Cannes.}n1973,apareromanul„}ngeruldegips”,iar]n1975,versiunea]nlimbasuedez[aromanului„}nabsen`ast[pânilor”.NicolaeBrebanamaipublicatvolumele„Bunavestire”(1977),„Don Juan”(1981),pieseledeteatru„Culoarulcu\oareci”\i„B[trâna doamn[\ifluturele”(1981-1982,Paris),edi`iafrancez[aromanului„}nabsen`ast[pânilor”(1983,Flammarion,Paris),„Drumulla zid”(1984),versiuneafrancez[aromanului„Bunavestire”(1985, Flammarion,Paris),„Pând[\iseduc`ie”(1991),volumuldeversuri „Elegiiparisiene”(1992),trilogia„Amfitrion”(1994)-„Demonii m[run`i”,„Procuratorii”,„Alberta”,„Riscul]ncultur[”(1997), „Ziua\inoaptea”(1998),„Stricteamintiriliterare”(2001),„Voin`a deputere”(2001),„Sensulvie`ii.MemoriiI”(2003),„Sensulvie`ii. MemoriiII”(2004)\i„Sensulvie`ii.MemoriiIII”(2006).

FostulprimaralCraiovei,Antonie Solomon (foto), poveste\te despreprimulluilocdemunc[,la Rovinari,caeconomist,undeastat doar trei luni. Apoi s-a dus la Craiova, ca primitor de marf[ la depozituldelemne\ic[rbuni,apoi s-af[cutrecep`ioner. Fostul edil craiovean poveste\te c[nuoduceadelocr[upevremea comunismului.„Sef[ceau\mecherii,da’n-aveaicefacecubanii.Nu aveam unde s[-i ascund. N-aveai voies[aicase,teb[gau]npu\c[rie dac[ aveai valut[. To`i negustorii câ\tigau super. Luai un frigider, ziceaic[]lprobeziacas[.Aiurea. Aveai câte 500 de lei la asta. Se adunaudou[-treipes[pt[mân[.Nu duceamlips[denimic.}laveampe fratele lu’ maic[-mea, na\ul meu, director la ICS Alimentar. Nu st[teamlacozi.Aveamce-mi doream: delawhiskyla170delei,pân[la salamdeSibiu.}iajutam\ipeal`ii cucopiimaimari.Almeuacrescut la C]rna, la `ar[. F[r[ g[ini stresate”, poveste\te Antonie Solomonpentrukamikazeonline.ro.

Venirea Revolu`iei nu l-a prins la fel de st[pân pe el, dimpotriv[ „Doareuaveamstresulcare`i-l d[deavia`adezicuzi.S[nuvorbim de Ceau\escu, tr[d[tori peste tot...Chiardac[m[veziacumcu guramare,atuncinuaveamcuraj s[zicnimic.Doarbancurila\pri`. P[i,laRevolu`ie,m-ampitulat,am statsubpat.Pecuvânt.To`i,c[... dom’le, certificate. B[, n-auzii c[ amstatsubpat?Ozisaudou[nammi\cat.|ieram\ieu\efdeserviciu. Numi doream Revolu`ia. Doar c[ prea ne sp[lau creierul. Dou[oredeprogramlatelevizor. Dac[ d[dea Ceau\escu drumul la grani`[s[muncimafar[,nusemai ]ntâmplanimic.Laminteanoastr[ ascu`it[ de la foame, aduceam o gr[mad[debani]n`ar[”,m[rturise\teAntonieSolomon. Publicitate


7aprilie2011 Dialogeminescian Mihai Eminescu ]i scrie o poezieluiTituMaiorescu: „Capul t[u, sub clar de lun[, Seam[n[cu-ncapde...”.

7 Dup[os[pt[mân[prime\te Mihai Eminescu r[spuns de laTituMaiorescu: „Frumoas[ poezie, dar ultimul cuvânt de ce mi l-ai mâncat?”.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p)

v^nz[ricase/teren *VândterenDoroboi,suprafa`a825mp,str. GeorgeEnescu,pre`15 Euro/mp\i1.500mp,str. SpiruHaretvizavide C[prioara,pre`21

Euro/mp.Telefoncontact 0726.344.483.(2105-6)

anun`urimediu *S.C.TIPCONSRL Boto\anisolicit[autoriza`ie demediupentruobiectivul „Sp[l[torieauto\i]ntre`inereautovulcanizare” situat]nBoto\ani,str.Dobo\arinr.82.Eventualele contesta`iipotfidepusela Agen`iapentruProtec`ia MediuluiBoto\ani,dinbdulMihaiEminescunr.44. (2108-1)

licita`ii *Prim[riaDr[gu\eni,jud. Boto\anianun`[licita`ie public[pentruconcesionareterenagricol]nziuade 28.04.2011,ora10.00. Rela`iitelefon: 0231/549406.(2109-1)

angaj[ri *Angajezcoafez[cu experien`[,salarizare atractiv[.Rela`iila telefon:0730.222.055.

*FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbii italienelaunnivelconversa`ional,pentruunproiect delucruladomiciliulangajatului.Programflexibil: FullTimesauPartTime. Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[. Posibilitateaunorcâ\tiguri substan`iale.Pute`iaplica la:recrutare@xlworld.eu Informatiilatelefon: 0749.062.000sau www.xlworld.eu.(2103-23)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

7aprilie2011

MONDEN

Silicoanele]idaub[taiedecapSimoneiSensual.Decând\i-am[ritbustul,Simona Sensualarenumaiprobleme.Dup[ceaspusc[implanturilede450mlau«obligat-o» s[urcelavolande\inuaveapermis,blondaseplângec[estenevoit[s[-\ischimbe toat[lenjerieintim[. „Num[mai]ncapsutienelevechi,]miexplodeaz[pesâni,se rup.Ammaimultesutiene\ichilo`idecâthaine,daracumtrebuiedate,aruncate,pentruc[num[mai]ncap.Pân[acumampurtatcorsetulobligatoriu,]ns[de-acum]ncolo trebuies[-micump[raltesutiene”,adeclaratSimonaSensualpentrushowbiz.ro.

OanaZ[voranucere Livia T[v[luc: daunede2,5milioanede «Care e problema eurodelaProTV\iPepe dac[ suntem femei din plastic?»

ScandaluldintreOana \iPepeaajuns\ila procurori.Potrivit procurorilor,pentru «violareasecretului coresponden`ei,\antaj \iamenin`are»,Oana ]icereso`uluiei,Pepe,dar\iemisiunii «HappyHour»(PRO TV),daunede10milioanedelei,scrielibertatea.ro. AvocataMaraCom[niciadepus,]nnumeleOaneiZ[voranu, o plângere penal[ la Parchetul sectorului6,Bucure\ti,]mpotrivaluiIonu`Pascu,aliasPepe,\i adou[firmecareproducemisiunea „Happy Hour”, de la PRO TV. Oana le cere daune de 10 milioane de lei, adic[ aproape 2,5 milioane de euro, conform procurorului Andrei Nicolae Solomon, purt[tor de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Judec[toriasectorului6,Bucure\ti.

Actorul Ion Besoiu a colaborat cu Securitatea ActorulIonBesoiuacolaboratcuSecuritatea,sus`ineConsiliuluiNa`ionalpentruStudiereaArhivelorSecurit[`ii,careacerutCur`ii deApelBucure\tis[constatecalitateaacestuiade colaborator,]nconformitatecuprocedurilelegale. Ion Besoiu a purtat numele conspirativ Bogdan \i, ]n calitate de directoralTeatruluiBulandra,arfi datmaimultenoteinformativedesprecolegiis[i.Actorulneag[acuza`iile\iadeclaratpentruTVR1c[ totulsebazeaz[pespuseleunuiofi`er.„Nureiesedenic[ieric[euam semnatunangajament.Enumaiun ofi`ercare,atuncicânderameudirectorlaTeatrulBulandra,r[spundeadeAmerica\ivenea\i]mipunea ]ntreb[ri, când m[ duceam la ambasad[saularecep`ii,saulacocktailuri. Despre asta era vorba, ]n general”,aspusIonBesoiu.

LiviaT[v[lucleadmir[petinerelecare suntcapabiles[reu\easc[totce\i-aupropus\inuedeacord cuaceiacarelecritic[.

Plângereapenal[,carearepatrupagini,vizeaz[comitereainfrac`iunilor de „violare a secretului coresponden`ei, \antaj \i amenin`are”. „Dosarul a fost ]nregistrat ]n urmaplângeriipenaledepusede Oana Z[voranu ]mpotriva lui

Ionu`Pascu(Pepe)\iafirmelor SCPROTVSA\iSCMediaVisionSRL.Oanaseplângec[]ncepândcu3martiepân[]nprezent, ]n cadrul unor emisiuni «Happy Hour», Pepe i-a violat coresponden`a, a \antajat-o \i a amenin`at-o”.

Spreexemplu,Liviaspune c[ doar cei invidio\i au s[rit repede ]mpotriva Danielei Crudu \i au criticat-o pentru trecutulei.„Miepersonal]mi placedeDanielaCrudu,chiar dac[ s-au auzit tot felul de lucruri despre ea. Sunt ]ns[ convins[c[toateaufostdoar r[ut[`i. Eu nu judec pe nimeni,daroridecâteoricitesc a\acevam[]ntreboaredece ]if**egrijadesprecefaceea. Toat[ lumea judec[ femeile frumoasecarereu\esc]nvia`[ \ilev[ddreptfemeiu\oare. Eu cred c[ prezentul e mai important decât trecutul. De fapt,etotceconteaz[”,adeclaratLiviapentruZeustv.

„Lumea zice c[ noi, cele careavemsiliconsuntemfemeidinplastic.|icare-iproblema? Pentru asta s-au inventat...s[ar[t[mmaibine, s[neaduc[]mplinireadesine din punct de vedere fizic. Credc[toatefemeilearapela lachirurgiaplastic[,dac[\iar permite s[ o fac[, ]ns[ multoraleemaiu\ors[critice”,aconchisfotomodelul.

Evenimente de Botosani nr.1850  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1850  

Ziarul orasului tau!

Advertisement