Page 1

CMYK

AdaMacoveinuvreas[cheme sâmb[talaore EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulVII•nr.63(1845)•Joi,31martie2011•8pagini

Pagina 4

RodicaHu`uleac: «Lanoiau existatbune inten`ii\idin parteamedicilor, \iaCasei»Pag. 5

Nebunie \i stres ]n spitale

Tensiunemaxim[]nrândul angaja`ilordinmaimulte spitalealejude`ului.Selucreaz[]ntr-unstres\i]ntr-o staredeincertitudinegreu deimaginat,spunreprezentan`iicadrelormedicale.|i bolnaviiarputeafiplimba`i,pestecâtevazile,dela unspitallaaltul. Pagina 3

R[zvan Rotarul, pre\edinte organiza`ia de tineret a Partidului Social Democrat Boto\ani:

«Amfost amenin`atde FlorinGhiorghi`[ c[]midesfiin`eaz[ familia» Pagina 6


2

31martie2011 Vremease]nc[lze\te.}ncepânddejoi,soarele]\ivafaceapari`ia]n aproapetoateregiunile`[rii,cuexcep`iaDobrogei.Temperaturile maximevorfide9-10gradepelitoral\i17-18]nCâmpiadeVest. Vinerisoarelesearat[desubnori]ntoateregiunile`[rii\iabiaspre sear[arputeas[deacâteoploaieprinnord.Maximeletermicesevor situa]ntre18-19grade.

TOPNEWS

Au protestat doar dou[ minute Protest de dou[ minute cu treicadredidacticeierilaora 12.00]nPia`aRevolu`iei.Cele treieducatoaredelagr[dini`a arondat[\colii16dinmunicipiu,careeraunemul`umitec[ nuauprimit]nc[salariile. Dup[ nici cinci minute \i o discu`iecuMaria~iprigan,liderul Sindicatului }nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP),cele trei au plecat spre unitatea \colar[. „Amtransmisunit[`ilor\colareoadres[princareamsolicitat]ntocmirea]nregimdeurgen`[ a statelor de plat[ sub forma unui avans de 100 la sut[,urmândcaviramenteles[ fie efectuate la ]nceputul lunii aprilie.Dejaau]nceputs[primeasc[ace\tibani,joiaparpe cardurile colegilor no\tri. Majoritatea colegilor au ]nceput procesul educativ, \i-au reluatactivitatea.Aumaifost doitreicolegiaici]nPia`[nemul`umi`ic[nuauprimitbanii dar ]ntre timp au aflat c[ au venit \i banii \i au plecat. Eu amvenitaici]nPia`[\iv[dc[ acumnumaiesteniciunul”,a spusliderulSIP. LiderulLigiiSindicatelordin }nv[`[mânt, Liviu Axinte, a declaratc[ceicareaurefuzat s[intrelaoresus`inc[doresc

B[trân[ lovit[ pe trecerea de pietoni de un \ofer gr[bit

s[ primeasc[ banii pe card dup[carevorreluaactivitatea. „Le-amexplicatc[,având]n vederecircuitulbancar,]nnici uncazmiercurinuputeauavea baniipecard.Celmaiprobabil banii vor ajunge pe card joi. Problemaestedefaptlipsade ]ncredere care este una general[,]ns[noitrebuies[plec[m delapremisauneicircumstan`e de ]ncredere a autorit[`ilor localecarene-aupromisaceast[ rezolvare a problemei. S-a ajuns la un punct ]n care nimeni nu mai are ]ncredere ]n nimic”,aspusLiviuAxinte.

}nopinialideruluiLSInuse poatecalafiecare]ntâlnirela caresearecuautorit[`iles[se mearg[curefuzultotallaorice propunere. „Esteunangajamentdeplat[ \i chiar sincer v[ spun c[ nu v[ddececolegiimeidinunele \coli nu au acceptat acest lucru.}ncursulzileipoatesevor r[zgândi. Din punctul nostru devedere]n`elegemc[mairepededemar`inuputeafiluat[ aceast[ decizie mai repede de prim[ria Boto\ani pentru c[ atuncile-aufostvira`ibanii”,a men`ionatliderulLSI.

Simulare de cutremur la Modern Calor Desf[\urareimpresionant[defor`emiercurilasediulModernCalorBoto\ani,unde aufostaduseechipedeinterven`ieatâtdela pompieri, ambulan`[, poli`i\ti, jandarmi, Gardademediu,CruceaRo\ie,cât\iprotec`iecivil[.Dinfericire,totulafostnumai unexerci`iuorganizatdeInspectoratulpentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`uluiBoto\ani. Ac`iunea s-a ]nscris ]n programul anual depreg[tire\isevadesf[\urasubcoordonarea pre\edintelui Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, prefectul Cristian Constantin Roman. Au fost simulate interven`ii]ncazulproduceriiunorsitua`ii deurgen`[(incendiu,avariialeinstala`iilor, explozie,emana`iidegaz]natmosfer[)ca urmareamanifest[riiunuicutremurdep[mânt,cumagnitudineade6,2gradepescara Richter având epicentrul ]n zona Vrancea. Scenariul a fost structurat astfel ]ncât s[fie]npericolatâtpersonaluldepelocul de munc[, cât \i siguran`a ]n exploatare a instala`iilor. Scopulaplica`ieiafoststabilireanivelului eficien`ei gestion[rii situa`iei de urgen`[ a membrilor Comitetului Jude`ean pentru Situa`iideUrgen`[,decoordonareoperativ[a for`elordeinterven`ie,precum\ideantrenare]ndesf[\urareaac`iunilordesalvare.

„Petimpuldesf[\ur[riiexerci`iuluiseva urm[ri modul de punerea ]n aplicare a Planului ro\u de interven`ie a Jude`ului Boto\ani,verificareastadiuluidepreg[tire aserviciilorprofesioniste\ivoluntareprecum\icooperareacustructurileMAI,institu`iile,operatoriieconomici\iorganiza`iile nonguvernamentale abilitate ]n gestionarea situa`iilordeurgen`[”,adeclaratplutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISUBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Problemaaufostbaniiiar]n momentul]ncareaufostbanii nuamaiexistatnicioopozi`ie din partea prim[riei sus`ine LiviuAxinte. „Problema nu este rezolvat[ ]ntotalitate,pentrutotanul,dar demersurile pe linie administrativ[\ipolitic[potduceca]n adouajum[tateaanuluis[fie posibil[ o rectificare pozitiv[. M[]ndoiescc[vommaiajungeca]nsitua`iadeacum,dar nupotexclude\iacestfapt”,a spus liderul sindical. (PetronelaRotariu)

Directorul sucursaleiBCR Dorohoiagresat deunclient nemul`umit Mar`i dup[ amiaz[ directorul sucursalei BCR Dorohoiafostagresatdeuntân[rdinCorni,agresorulfiindnemul`umitdeserviciiledecareabeneficiat de la un ghi\eu. Mai exact, clientul b[ncii eranervosc[dou[chitan`epecarele-aprimitnu erau de aceea\i dimensiune. Dumitru Olariu a merslabancarespectiv[pentruafacedou[depuneri,una]nlei\icealalt[]nvalut[.Nemul`umitc[ unadintrechitan`eeramaimic[cacealalt[af[cut scandallaghi\eu,dup[careamersladirectorul sucursalei. Aici clientul nemul`umit a continuat scandalul,bachiaraspartungeamtermopan\ila lovit pe directorul unit[`ii. Angaja`ii b[ncii au sunatla112,lafa`aloculuiajungândunechipajde poli`ie. Scandalagiul a fost dus la sediul Poli`iei Dorohoi, unde a fost sanc`ionat cu o amend[ de 600 de lei pentru tulburarea lini\tii publice. Cât prive\te faptul c[ l-a lovit pe directorul unit[`ii, acestanuavruts[depun[plângereagresorului. „Tân[rulestecercetatsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidedistrugere,alegându-secudosarpenal”,adeclaratcomisarul\efMarcelPrichici,\efulPoli`ieiDorohoi.(D[nu`Rotariu)

Unb[rbats-aalescudosarpenaldup[cealovito femeie pe trecerea de pietoni, angajat[ ]n traversarea str[zii regulamentar. Accidentulaavutlocmiercuri diminea`[, ]n jurul orei09.25,pestradaOctav Onicescu.Lauren`iuA.,]n vârst[de39deaniseafla la volanul unui autoturism marca Hyundai, mergând dinspreBulevardc[treCaleaNa`ional[\inuaacordatprioritateMarieiI.,]n vârst[de73deanidinlocalitateaCorni,angajat[]n traversarea str[zii pe marcajul pietonal, regulamentar. }n urma accidentului femeia a fost dus[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”.|oferuleste cercetatdepoli`i\tisubaspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ dinculp[.(D.R.)

Medicul de familie din Gorb[ne\ti trimis la Bucure\ti cu elicopterul Ofemeie]nvârst[de34 de ani din Boto\ani a fost transferat[miercuripecalea aerului la Spitalul Clinic de Urgen`[ Floreasca din Bucure\ti dup[ ce a fost diagnosticat[ cu pancreatit[ acut[. Starea Elenei Constantinic[, medic de familie ]n localitatea Gorb[ne\ti,erafoartegrav[, medicii Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”considerândc[]n Capital[ va beneficia de tratamentul medical necesar ]n astfel de situa`ii. Astfel a fost solicitat elicopterul de la Unitatea Special[deAvia`iedinIa\i pentru transportul pacientei,fiindpreluat[miercuri dup[-amiaz[depepoligonulACR.Undrumpecale terestr[ pân[ la Bucure\ti poatedura\ioptore,]ns[ cu elicopterul pacienta a ajuns]nCapital[]naproximativ o or[. (D[nu` Rotariu)


3

31martie2011 25% dintretinerii\oferiromâniaucondusb[u`i.Alcoolullavolanesteunadintreproblemelecu careseconfrunt[atâtautorit[`iledinRomânia,cât\iceledinalte`[rieuropene.Unstudiuascosla iveal[faptulc[unsfertdintre\oferiitineridinRomânias-auurcatlavolande\iconsumaser[b[uturi alcoolice]nainte.ConformstudiilorefectuatedeUrsusBreweries\icitatedeautomarket.ro,30lasut[ din\oferiromânidesexmasculincuvârsta]ntre18\i30deaniauafirmatc[auconduscelpu`ino dat[subinfluen`ab[uturiloralcoolice.Majoritateadintreresponden`iauspusc[auconsumatalcool maialesnoaptea,cândtraficulestemairedusiarprobabilitateas[fieprin\ideautorit[`iestemaimic[.

ESEN~IAL

Nebunie \i stres ]n spitale Tensiunemaxim[]n rândulangaja`ilor dinmaimultespitalealejude`ului.Se lucreaz[]ntr-un stres\i]ntr-ostare deincertitudine greudeimaginat, spunreprezentan`ii cadrelormedicale. |ibolnaviiarputea fiplimba`i,peste câtevazile,delaun spitallaaltul. Cadrelemedicalenu\tiu]nc[ dac[ ]\i vor schimba locul de munc[saunu.DeciziileMinisteruluiS[n[t[`ii,caresebatcap ]n cap cu cele ale autorit[`ilor locale\ijude`ene,aubulversat sute de angaja`i din spitalele despreac[rorsoart[nuse\tie ]nc[nimicclar,dac[vorfidesfiin`ate\itransformate]nc[mi- nedeb[trâni,saudac[vorfi]n continuareunit[`imedicale. „To`i salaria`ii din spitalele ap[rutepelistaMinisteruluiS[n[t[`ii sunt ]ntr-o tensiune extrem[.Eitr[iescdecâtevaluni cu acest stres, dar ]n ultimele zile s-a ajuns la apogeu. Este vorbadelocurilelordemunc[, \ichiardac[lesuntoferitealte posibilit[`i de angajare, la redistribuire, se pune problema navetei,pecarenu\i-opermit uniidintreei”,adeclaratOctavian Dumitru, liderul jude`ean alSanitas. Ieriafostultimazi]ncaredirectorii de spitale trebuiau s[ depun[ la Direc`ia de S[n[tate Public[ listele cu angaja`ii care solicit[ redistribuirea pe alte posturilevacante.Directoriiunit[`ilorpropusepentrureprofilareauavuttermenpân[ieri\is[ ]ntocmeasc[ punctajele pentru fiecareangajat]nparte,punctaje care conteaz[ ]n situa`ia ]n careacela\ipostestesolicitatde mai mul`i salaria`i. La redistribuirevorparticipaatâtmedici\i asisten`i, cât \i infirmiere, personalde]ngrijire,\oferi. „Auvenitplicuriledelacele treispitale.Mâinevorfianalizatesolicit[rilef[cutedeangaja`i pentru posturile vacante. Estetimppentruc[abiape4\i pe5aprilievaavealocredistribuireapersonalului.Noiamtrimisadresedirectorilordespitales[preiadelaangaja`iop`iunile pentru redistribuirea pe posturi.Pentrucadremedicale, personalede]ngrijire,infirmieresuntposturisuficiente.Sute deposturiaufostidentificate]n

jude`, din care pot alege”, declara, ieri dup[ amiaz[, Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSPBoto\ani.

«Este o adev[rat[ nebunie ]n sistemul sanitar ]n aceste zile» Informa`iilelasindicatulasisten`ilormedicalierau]ns[altele. Aceast[ prim[ etap[, de depunereaop`iunilorladirectoriispitalelor trecute de Ministerul S[n[t[`iipelistatransform[rii]n c[mine, a fost modificat[, spunealideruldesindicatalSanitas. „Oamenii au fost sf[tui`i s[ depun[ cererile direct la DSP. }nc[ se sper[ c[ pentru unele din unit[`ile propuse pentru desfiin`are, demersurile autorit[`ilorlocalevorg[siecoula Ministerul S[n[t[`ii. Este o adev[rat[ nebunie ]n sistemul sanitar ]n aceste zile. Este o contradic`ie]ntrecespuneMinisterulS[n[t[`ii\icevorautorit[`ilelocale,iaroameniinuau nicio informa`ie sigur[, doar zvonuri”,amaimen`ionatOctavianDumitru. Nicireprezentan`iiPrefecturii nu\tiumaimulte.Dup[videoconferin`a de mar`i cu reprezentan`ii Ministerului S[n[t[`ii \iaiMinisteruluiMuncii,\efii jude`ului nu pot spune c[ au clarificat situa`ia. „A\a este peste tot ]n `ar[, nu numai la noi ]n jude`. Este un proces foarte complex, nu este deloc

u\or când se decid astfel de transform[ri. Vom avea date maiconcretemâine(n.r.,joi), când va fi o nou[ videoconferin`[ cu cele dou[ ministere. Poate pân[ atunci avem informa`ii despre r[spunsul la demersurile f[cute de autorit[`ile locale \i jude`ene, pe care, sigur, \i noi le sprijinim. Dar Prefectura nu decide ]n niciun fel]nacestproces”,aspussubprefectulSilvanaTudorache.

Spitale somate s[ stopeze intern[rile }ncadrulvideoconferin`eide mar`i,reprezentan`iiMinisteruluiS[n[t[`iiauadus]ndiscu`ie \iplanuldemutareabolnavilor dinunit[`ilesanitarecaresereprofileaz[ ]n celelalte spitale dinjude`. |efii din Ministerul S[n[t[`ii audatde]n`elesc[unit[`ilespitalice\ti care au fost propuse pentrutransformarea]nc[mine de b[trâni \i pentru care autorit[`ilelocalenu]\idauacordul pentru aceast[ transformare, risc[s[numaiprimeasc[bani delafondulasigur[rilordes[n[tate.„CsekeAttila,ministrul S[n[t[`ii, a transmis un mesaj autorit[`ilor locale s[ stopeze intern[rile]ncele67deunit[`i propuse pentru accesarea programuluidedezvoltareare`elei depersoanevârstnice,deoarece dela1aprilie2011acesteunit[`i nu vor mai putea beneficia de contractecucaseledeasigur[ri

des[n[tate\inuvoraveafondurile necesare pentru asigurarea unui act medical de calitate”, se arat[ ]n comunicatul transmisdeMinisterulS[n[t[`ii. Printre cele 67 de spitale se afl[\itreidinjude`ulBoto\ani: Spitalul Darabani, Sanatoriul Guranda \i Spitalul Tru\e\ti. Pentru primele dou[, autorit[`ilelocale\ijude`eneauf[cut demersuri pentru a fi p[strate caspitale.Doar]nprivin`aSpitaluluidinTru\e\tilucrurilepar s[sefil[murit,acestaurmând s[devin[c[mindeb[trâni.

«I-am jigni pe oamenii ]n vârst[ dac[ i-am duce la Guranda» }nschimb,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai~âbuleac adeclaratc[nuexist[niciunact normativ care s[ „taie” de la finan`arespitalelerespective. „Cu privire la Spitalul de la Darabani,cunoscfaptulc[prin intermediulConsiliuluiLocalsadeciss[secomasezecuSpitalul or[\enesc Dorohoi \i s[ devin[sec`ieexterioar[aacestuispital.LaTru\e\ti,prinHot[râredeConsiliuLocals-adecis s[ se acceseze acest program special gestionat de Ministerul Muncii cu privire la c[mineledeb[trâni.}nceeace ne prive\te, am informat atât Ministerul S[n[t[`ii, cât \i Ministerul Muncii, c[ a fost o eroare faptul c[ au introdus ]n

list[\iSanatoriuldelaGuranda. I-am jigni pe oamenii ]n vârst[dac[amavansaoasemeneapropunere,dac[i-amduce s[stea]nc[minlaGuranda,]ntr-unspa`iuundeaufostinterna`ibolnavicronicicuTBC”,a precizatMihai~âbuleac. }n urm[ cu câteva zile, \i medicii pneumoftiziologi boto\[nenideclarauc[arfiomare eroare s[ aduci oameni s[n[to\i,darcuosensibilitatedatorat[vârstei,]ntr-ocl[dire]ncare, de ani de zile se cuib[resc bacili de tuberculoz[ rezisten`i latratamente.

«Cineva \i-a propus o norm[ ]n ce prive\te t[ierea de spitale ]n România» Mai mult, pre\edintele CJ Boto\aniaspusc[zvonurilepe aceast[tem[nupotducelanimicbun.„Suntdoarni\tezvonurilansate,eadev[ratdelanivelulcelmai]nalt,pentruc[se vedetreabac[cineva\i-apropusonorm[]nceprive\tet[iereadespitale]nRomânia.Ce spun unii ]n video-conferin`[, cespunal`ii]ndeclara`ii,exist[ cert o contradic`ie flagrant[ ]ntre textul de act normativ \i aceste spuse, reprezint[ presiuni care nu fac altceva decât s[maiadaugemotivedestres”, a mai declarat  ~âbuleac. (AuroraDimitriu,D[nu`Rotariu)


CMYK

4

31martie2011 Copilr[pitdinfa`agr[dini`eipentrurecompens[.Uncopilafostluatcufor`adinfa`agr[dini`ei]ncare ]nv[`adec[treunb[rbatcarel-aurcat]ntr-unautoturismdelux,cunum[rdeItalia.R[pireca]nfilme]n Bac[u.Martoriicareauv[zuttoat[]ntâmplareaausunatimediatlaserviciul112.Potrivitautorit[`ilor,dup[ dou[ore,r[pitoriiaucontactatfamiliab[iatului\iaucerut,pentrua-lelibera,s[lisetransmit[deurgen`[ sumade50.000delei,informeaz[Agerpres.}nurmanegocierilor,minorulafostrecuperat\ipredatfamiliei]ncursulserii.Totodat[activit[`iledesf[\uratedec[trepoli`i\tiib[c[uaniauconduslaidentificarea\i depistareaapatrususpec`ider[pirecareaufostcondu\ilasediulIPJBac[upentrucercet[ri.

TOPNEWS Ada Macovei nu vrea s[ cheme sâmb[ta la ore OficialiiInspectoratului|colarJude`ean (I|J)respingrecuperareaorelorpierdute peperioadaprotestelor]nzileledesâmb[t[.Maimultdeatât, AdaMacovei,inspector\colargeneralal I|J,sus`inec[dasc[liiceauf[cutore]n aceast[perioad[vor fisalariza`i,carenu, nicinusepuneproblemasalariz[rii. „Timpulliberaleleviloreste timpliber\inuorederecuperarepentrucadreledidacticece auprotestat\inuauintratlaore nemul`umitec[nuauprimitsalariilepelunafebruarie.Inspectoratul|colar]nc[deanultrecut, din 29 aprilie, a luat ]n Consiliului de Administra`ie hot[râreadeanusemairecuperamateriadintimpulzilelor degrev[dintimpulliberalelevilor.Acestaafostosolicitarea a elevilor dar \i a p[rin`ilor acestora,caredorescs[-\ipetreac[ la sfâr`itul s[pt[mânii pu`inultimpliberpecare]lau ]mpreun[ cu copiii lor”, a declaratAdaMacovei. }nacela\itimpaceastasus`ine c[]naceast[perioad[,acelor

12ziledeprotest,aufostelevi careaumersla\coal[zidezi, \i au f[cut una sau dou[ ore. „Materia trebuie recuperat[, este obliga`ia de serviciu, nu este o rug[minte sau solicitare expres[ a conducerii Inspectoratului|colar.Esteoobliga`ie capân[lasfâr\itulsemestrului, respectivpân[lafinalulanului \colar,camaterias[fierecuperat[peparcurs.Sepotcomprima orele de evaluare care se realizeaz[ la sfâr\itul fiec[rui an \colar, se pot ]nmul`i orele de predare efectiv[ \i cu sigu-

ran`[ se vor putea g[si solu`ii pentrucaeleviis[nuopiard[ ]n programa \colar[”, a spus \efaeduca`ieiboto\[nene. Lafinalulmitinguluidemar`i, dinPia`aRevolu`iei,liderulSIP Maria ~iprigan a men`ionat c[ sindicatelevorsolicitao]ntâlnirelacares[fieabordat[tema recuper[rii orelor \i salariz[rii peperioadaprotestului. „Ceicarenuauefectuatorele nupotfipl[ti`i”,afostdeclara`iainspectorului\colargeneralalI|J. LiderulLigiiSindicatelordin

}nv[`[mânt,LiviuAxinte,sus`ine c[ modul de recuperare a materieivafidiscutat]nfiecare unitate \colar[, situa`ia fiind diferit[ de la o \coal[ la alta. „Probabilc[vorr[mânecapitole de sfâr\it de an nef[cute. Eucredc[fiecare\coal[]\istabile\te propriul mod de lucru. Pentruc[unele\coli]nperioadaasta,celpu`inclaseleaXIIa,auavutactivit[`i\iacolos-a f[cut mai mult decât trebuia f[cut,alteleauf[cutaltfel.Nu este aceea\i situa`ie ]n toate \colile,sevor]n`elegeprofesoriicuconducerilede\coli,sunt consilii de administra`ie, de aceeavorbimdedescentralizare ]n \coli, acum au ocazia s[ o aplice”,aspusLiviuAxinte. Câtprive\teplatapentruzilele deprotest,aceastanuexcludeca cei care au protestat s[ nu primeasc[bani.Maimultdeatât, acest lucru era cunoscut din momentul]ncarefiecareadecis s[protesteze\is[nuintrelaore. „Acumcas[fimdrep`i.Noi ne-amasumatunrisccarepresupuneaneplatapentruactivitatea pe care am f[cut-o, o s[ vedemdac[vorfig[sitealtesolu`ii,deacumestealt[treab[”, amen`ionatliderulLSI. Ceimaiafecta`ilasalariivor ficeidelacolegiileEminescu, Laurian \i Economic care au protestat12ziledin23dezile lucr[toare]nmartie.(Petronela Rotariu)

Institu`iicarer[mânf[r[banidesalarii Dup[profesoriiboto\[neni,care autrecutprinemo`ii\istresprelungitpentrubaniicarelisecuveneaucalefuri,\ial`iangaja`idin sistemulbugetarrisc[s[ajung[, câtdecurând,]nsitua`iadeanu-\i primisalariile,pentruc[baniile maiajungdoarpentrutreiluni. Din nou, pre\edintele Asocia`iei Comunelor din Boto\ani, Vasile Capot[, a adus ]n aten`ia prefectului Cristian Roman \i a \efului Trezorerieisitua`ia,delocroz,afondurilordesalarii pentruprim[riiledinjude`.Semnalultrasafost acelac[,lamajoritateaprim[riilor,maisuntbani desalariidoarpân[]nlunaiunie.PentrutrimestreleIII\iIV,zecideprim[riidinjude`suntdescoperitelafonduldesalarii.Anun`ulafostf[cut ]n ultimul Colegiu Prefectural, când \eful Trezorerieiafost]ntrebatcedemersuris-au]ntreprinspentruca]nmultecomunedinjude`s[nu izbucneasc[ peste câteva luni conflicte ca cel declan\atdeprofesori]nmunicipiulBoto\ani. Practic,laniveldejude`armaifinevoiede

120 de miliarde de lei, ]n condi`iile ]n care MinisteruldeFinan`eaaprobatosuplimentare dedoar20demiliardedelei. „Launelejude`es-audatbaniinecesari,nou[ nu.Ne-audatcevamaimultde20demiliarde, total insuficient. A\tept[m un r[spuns ]n acest sens de la Ministerul Finan`elor”, a declarat MihaiAxinte,\efulTrezorerieiBoto\ani. Potrivit primarului comunei Mitoc, Vasile Capot[,\i]naceast[unitateadministrativteritorial[vorfiproblemecusalariileangaja`ilordin prim[rii, ale asisten`ilor persoanelor cu handicap\ialecadrelordidactice. „Lamine]ncomun[fonduldesalariiajunge pân[]niunie.Suntdestuldemultealtecomune ]naceea\isitua`ie”,amaispusprimarulCapot[. LaultimaAdunareGeneral[aAsocia`ieiComunelor, li s-a transmis primarilor care nu au asigurat plafonul maxim de salarizare s[ fac[ adres[ c[tre Ministerul de Finan`e, Ministerul Administra`iei \i Internelor \i Trezorerie \i s[ a\tepter[spunsdelaacesteinstitu`ii. Deocamdat[, angaja`ii amenin`a`i s[ nu ]\i poat[luasalariile]nvar[nupotdecâts[spere c[demersurilef[cutelanivelcentralvoravea efectelea\teptate.(AuroraDimitriu)

Directorul Florin Aioni`oaie: «Plecarea doamnei Mihaela nu mi-a f[cut pl[cere» Aziesteultimazideserviciu pentru Mihaela Nistoric[laTeatruldeP[pu\i \iTineretVasilache.Pe31 martie, acesteia ]i expir[ perioadadepreaviz.„Mâine (31 martie, n.r.) este ultimazidelucru]ninstitu`ia noastr[ a Mihaelei Nistoric[. Perioada de preaviz se ]ncheie pe data de31martie,lapersoanele de conducere sunt maxim 30dezile.Eanuaavut30 dezile,civreo26.Eadev[rat c[ plecarea doamnei Mihaela nu mi-a f[cut pl[cere, dar este decizia dumneaei.Oricândvadori s[colaboreze,u\ateatrului ]iestedeschis[.Dardistribuirile\ipropunerilelefac regizorii. Când un regizor ]mivaspunec[arenevoie dedoamnaMihaela,niciun feldeproblem[”,aafirmat Florin Aioni`oaie, director Teatrul de P[pu\i Vasilache.(PetronelaRotariu)

Jandarmii \i-au f[cut revist[ de ziua lor Manifest[riledesf[\urate cu ocazia zilei armei au ]nceputdemiercuripentru jandarmii boto\[neni care aulansataldoileanum[ral revistei „Jandarmul Boto\[nean”, publica`ie edit[ de un colectiv de cadre al Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean. Revista a fosteditat[cuprilejulanivers[rii Zilei Jandarmeriei Românela3aprilie2011. Tot miercuri, ]n poligonul Inspectoratului de Jandarmi  fost organizat[ \i „Cupa Presei la Tir“, la concurs participând jurnali\tidinmass-medialocal[. Manifest[rile organizate dejandarmicuocazias[rb[toririi „Zilei JandarmerieiRomâne”vorcontinua peparcursul]ntregiis[pt[mâni cu adunarea festiv[ dinziuadevineri1aprilie, iar duminic[, 3 aprilie la orele 09.00, va avea loc ceade-aIVedi`iea„CrosuluiJandarmeriei”.„Crosul va avea loc la ie\irea din municipiu (dealul Sucevei)fiindinvita`is[participeto`iiubitoriidemi\care,indiferentdevârst[”, a declarat maior Cristian Ni`uleac, purt[torul de cuvânt al IJJ Boto\ani. (D[nu`Rotariu)


CMYK

5

31martie2011 Facturalaenergiecre\tecu4,5% dela1aprilie.Facturalunar[laenergieelectric[pl[tit[depopula`ievacre\tecu4,5lasut[]ncepânddevineri,1aprilie,caurmareaintroduceriiuneicontribu`ii pentrusprijinireaproduc[torilordeenergiecarepolueaz[maipu`in.„Consumatoriicasnicivorpl[ti lunarcu1,8leipe100kWhmaimult,pentrusprijinireaproduc`ieideenergie]nunit[`idecogenerare de]nalt[eficien`[.Nuestevorbadecre\tereapre`uluienergiei,cideuncostsuplimentar”,audeclarat pentruMediafaxsursedinMinisterulEconomiei.Tarifulpentru100kWh,consumulmediulunarpe gospod[rie]nRomânia,este]nprezentde40lei,astfelc[valoareafacturiivacre\tecu4,5lasut[.

TOPNEWS

Rodica Hu`uleac: «La noi au existat bune inten`ii \i din partea medicilor, \i a Casei» Acuza`iilecarese aducsistemului informaticalCasei deAsigur[rideS[n[tate,carearmai aveaerori]ndatele ]nregistrate,sunt desfiin`atedepre\edintainstitu`iei boto\[nenedeasigur[rides[n[tate. }n timp ce unii medici de familie afirm[ c[ sunt suficiente erori ]n sistemul mult l[udat de \efii CAS, Rodica Hu`uleac, pre\edinta institu`ieiboto\[nenedeasigur[ri de s[n[tate, spune c[ este vorbadeoexagerare,c[acele câteva CNP-uri eronate sau date ale decesului unor asigura`i ]nregistrate gre\it „sunt nimic” ]ntr-un sistem atâtdemare. „Nu\tiuceeroriaufost]n altejude`e,darlanoinuputemvorbidecâtdecazuricu totul izolate, care nici nu conteaz[]ntr-unsisteminformaticatâtdemare,cuzecide milioanedeoameni.Pestetot exist[\ierori,]ntoatesistemele,depindededatelecare

seintroduc.Aufost\ilanoi erori ]n sistemul informatic, dar la cât de mare este, ]nseamn[nimic.CâteunCNP incorect introdus ]n baza de datesaucâteodat[adecesului care nu corespundea cu realitatea,dars-acorectat”,a declaratpre\edintaCAS. Medicul Rodica Hu`uleac spune c[ aceste erori, care mai apar din când ]n când,

suntpentruc[suntangrenate mai multe institu`ii ]n raportareaunordate.Deexemplu, datele  gre\ite ale deceselor unorasigura`iarfi]nregistrate \i din cauza unor func`ionarideprim[rii,undeseelibereaz[certificatelededeces \iseraporteaz[apoieronatla Eviden`a popula`iei, de unde ajunglaCAS. „Nou[ ne-au sesizat medi-

cii ori de câte ori au ap[rut situa`iidinastea.Suntangrena`ifoartemul`ioameni\ide asta se mai \i gre\e\te. Dar trebuies[existebuneinten`ii \i de o parte \i de alta, atât dinparteamedicilordefamilie,cât\iaCasei.Iarlanoi, euzicc[aexistat”,aconchis \efaCASBoto\ani.(Aurora Dimitriu)

Locuin`eANL,date]nfolosin`[]nlunamai Ast[zi va fi aprobat[ lista beneficiarilor locuin`elorANL]n\edin`adeConsiliulLo-

cal. Reprezentan`ii municipalit[`ii au ]ntocmit lista celor 92 de poten`iali beneficiari a

apartamentelorANLCi\mea.Dup[aprobarea listei ]n \edin`a de azi, timp de 7 zile urmeaz[ o perioad[ ]n care solicitan`ii pot depune contesta`ii privind locul ocupat sau punctajul ob`inut. Locuin`ele ANL Ci\mea urmeaz[afirepartizate]nlunamai.Pentru actualizareadatelor,ceidepelistaaprobat[ vorficontacta`iavând]nvederec[esteposibilcauniidintreeis[sefimutatsaus[-\ifi cump[rat deja apartamente. Astfel c[ nici aceast[ ierarhizare nu este definitiv[. Lista actualizat[ va fi aprobat[ ]n \edin`a de CL din aprilie. Tot ]n aceast[ perioad[, se preg[tesc licita`iile pentru partea de utilit[`i ]ncartierulCi\mea,carevorcuprinseinclusivloturiledecasedatetinerilor.Locuin`ele sunt]nmarepartefinalizate\idup[reparti`ii oamenii vor trebui s[ ]ncheie contracte cu furnizoriideutilit[`i.Solicitan`iicareaudepus dosare dup[ 31 decembrie 2010 nu au fost inclu\i ]n list[ conform Hot[rârii de Guvern962/2001,carestabile\teanalizarea cererilor\istabilireapriorit[`ilor]nsolu`ionareaacestorasefacanual,luându-se]nconsiderarecereriledepusepân[lasfâr\itulanuluiprecedent.(PetronelaRotariu)

Sinistra`ii din Dorohoi r[mân ]n apartamentele sociale }ncadrul\edin`eidemiercuridelaConsiliulJude`ean a fost aprobat prelungirea termenuluidefolosin`[pentrucele10apartamentecare apar`in Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani c[tre 16 familii de sinistra`ii din Dorohoi.Ini`ial,eraprogramat ca apartamentele s[ fie redate DGASPC ]n data de 31martie]ns[acestlucrunu a fost posibil dup[ ce constructorii nu au reu\it s[ finalizeze construc`ia caselor sinistra`ilor, care au r[mas f[r[ un acoperi\ deasupra capului ]n vara anului 2010. Pe lâng[ prelungirea termenului o parte dintreconsilieriijude`eniau fost de p[rere c[ ar trebui f[cute controale lunar pentruaseverificastareaapartamentelor. Urm[torul termen stabilit de consilierii jude`eni pân[ la care sinistra`iipotr[mâne]nimobileleDGASPCeste30septembrie2011.(D[nu`Rotariu) Punctul vamal din R[d[u`i Prut a intrat ]n patrimoniulCJ Consilierii jude`eni au aprobat ]n \edin`a de miercuri ]nscrierea ]n domeniul public \i administrarea Consiliului Jude`ean al punctului vamal provizoriu dinvamaR[d[u`iPrut. Potrivit proiectului de hot[râre valoarea investi`iei ]naceleconstruc`iiprovizoriis-aridicatla585.000de lei,fiindf[cutecubanidin fondul de rezerv[ al Guvernului României. Aceast[situa`ieestepefondulfaptuluic[de\iatrecut unandeziledelainaugurarea punctului vamal autorit[`ileboto\[nenenuauprimitniciunbanpentruamenajarea unei v[mi conform normelor UE. Cu toate acestea au fost luate solu`ii provizorii, fiind montate bariere, a fost realizat[ alimentarea la utilit[`i dar \i construireadegrupurisanitare. „Am trecut in domeniulpublicaljude`uluiacele investi`ii cu caracter provizoriupecarele-amefectuat, pe seama unei finan`[ri pe careamprimit-oanultrecut delaGuvern.Terenulafost \ieste]ndomeniulpublical Consiliului Local, noi l-am preluat doar cu caracter de administrare \i temporar, pân[ când se va reu\i construirea la R[d[u`i Prut a uneiv[mi]nadev[ratulsens al cuvântului”, a declarat


6

31martie2011 „IarCimitirulPaceas-aextinspreamult\iarat[penibil,maialescândintri]n ora\\iveziacelemormintecumseduc]nvale...Arfipututs[pun[acoloni\te cop[cei.Darcelmaibineeradac[seg[seaunteren\isef[ceaunnoucimitir. A\a,estefoarteurât.Intri]nora\\ivezini\temorminte.Fereasc[Dumnezeuca acolos[fieoalunecaredeterenvreodat[,fiindc[acoloeozon[predispus[alunec[rilordeteren.Os[netrezimcumor`ii]ncurteaDedeman“,R[zvanRotarul, pre\edinteorganiza`iadetineretaPartiduluiSocialDemocratBoto\ani

R[zvan Rotarul, pre\edinte organiza`ia de tineret a Partidului Social Democrat Boto\ani:

«Amfostamenin`atdeFlorin Ghiorghi`[c[]midesfiin`eaz[familia» destuldemare,dup[cumchiareldeclara. |i, ]n plus, nu m[ va da ]n judecat[ fiindc[\tiec[euamdreptate.Chiar\icu terenuldelaCurte\ti,delâng[Dedeman, amavutdreptate.}nperioadacânderam director la Garda de Mediu, m-am autosesizatfiindc[peacelterenseadunagunoi\inuera]nregul[.Atuncil-am]ntrebatalcuiesteterenul,iarelmi-ar[spuns c[ este al tat[lui s[u. Fiindc[ trebuia amendat,darapoiamplecatdinfunc`ie\i nus-amai]ntâmplatnimic.Maimultde atât,acelterenl-aachizi`ionat]ndecembrie 2008, iar ]n declara`ia de avere din 2009 nu apare nimic. Abia la sfâr\itul anului2010treceterenul]ndeclara`iade averedup[ceav[zutc[eutotinsistasupraacestuisubiect.Iarterenull-aachizi`ionatmaipenimic.Adat38.000delei noipe8.800mpdeteren,astamisepare absurd.

}nc[din2008,liderultineretuluisocial-democrat,R[zvanRotaru,aintrat]nconflictdeschiscuviceprimarul FlorinGhiorghi`[.Deatunci, ceidoiseatac[reciproc,]n condi`iile]ncaresepreg[tescpentrualegerilelocale cevoravealoc]n2012. Cândaiintrat]npolitic[\icareafost conjunctura? }n politic[ am intrat prin februarie 2005, imediat dup[ ce Adrian N[stase a pierdutalegerilelaPre\edin`iaRomâniei. |iamalesPartidulSocialDemocratfiindc[ a fost singurul care m-a atras de pe scenapolitic[româneasc[.Maimult,sunt \icâtevapersoanedinpartidcarepentru minereprezint[modele,cumarfiAdrian N[stase,desprecarepots[spun\iacum c[ a fost unul dintre cei mai buni primmini\tri,IonIliescu,care,]nciudafaptuluic[sespunedespreelc[esteuncomunistconvins,darcredc[afostunpre\edintebun,corect\icarenuafostimplicat]ntotfelulde„combina`iiurâte”. Darpeplanlocalcaresuntpersoanelecarereprezint[pentrutineunmodel? Chiardac[aufosttotfeluldecomentarii r[ut[cioase la adresa lui Costic[ Macale`i, dar eu ]l apreciez ]n primul rândpentrufaptulc[adatvoietinerilor s[selanseze]npolitic[.Eleste\icelcare m-aini`iat]npolitic[.Atuncicândacandidatlafunc`iadeprimaralmunicipiului Boto\ani,\iapoicândaparticipatlaalegerile parlamentare din anul 2008, am fostzi\inoapteal[turidedumnealui.Am muncit necondi`ionat, f[r[ s[ cer vreo func`iepublic[.\iacumeu]lconsiderun prieten.|iprinmodulcumsecomport[, elreu\e\tes[atrag[tineriidepartealui. Sevorbe\teprintârgc[,defapt,aifi „marionetagreilordinPSDBoto\ani”. A\acumsespunedespreVictorPonta c[esteomulluiAdrianN[stase.Pecine ai„]nspate”? Eunuampenimeni„]nspate”,cares[mispun[ces[fac.Toateac`iuniletinerilorsocialdemocra`iaufostf[cutedoarla ini`iativa mea. \tiu c[ se vorbe\te prin ora\c[sunt]mpinsdinspatedetotfelul depersoane,c[suntomulluiMacale`i.}`i spunclar:nusuntomulluiMacale`i.Atât doar c[ domnul Macale`i ]\i dore\te s[ promovezetinerii,]iplactineriicuini`iativ[\imuncitori.Ceicarenuseimplic[ ]nactivitateapartiduluinuvorfipromova`iniciodat[.Iaracesteideisunt]mbr[`i\ate \i de domnul Gheorghe Marcu. |i dumnealuiseghideaz[peacelea\iprincipii:munc[,implicare\irezultate. De când a ]nceput acest „r[zboi” cu PartidulDemocratLiberaldinBoto\ani? Euamacest„r[zboi”cuPDL]nc[din anul2008,atuncicând]ncepusecampania electoral[pentrualegerilelocale.Aveam tineri care munceau al[turi de mine la campania pentru candidatul PSD la Pri-

m[ria Boto\ani. Ace\tia erau amenin`a`i, b[tu`i,fug[ri`i. Dar,larândulvostru,era`iacuza`ide actedevandalism... |tiu c[ au fost acuza`ii la adresa noastr[.Dareu,câtamcoordonataceast[activitate,nuampusniciuntân[rs[dezlipeasc[ vreun afi\ de la PDL. Cele mai multeconflicteaufost,defapt,]ntrePNL \iPDL.}nplus,]naceacampanieamfost amenin`at, jignit, f[cut ]n toate felurile, ]njurat. Dezgust[tor total. Apoi, a venit campania electoral[ pentru alegerea pre\edinteluiRomâniei.Atunciamfostamenin`at de Florin Ghiorghi`[ c[ m[ mut[ dinBoto\ani,c[]midesfiin`eaz[familia, c[voiajungelaIa\isaulaSuceava,multe altele. |ideceacesteamenin`[rialeluiFlorinGhiorghi`[laadresata?Delacea pornitscandalulcuactualulviceprimar? Totulapornitdinmomentul]ncarecei delaPDLaupusacelemesh-uripecl[diricu„Geoan[c[treboto\[neni:Nemerniciidracului”.Atuncinoiampusunalt mesh: „Ru\ine campaniei murdare a PDL”.Dinacelmoment,ceidelaPDL s-auduslaproprietariideapartamente,cu caref[cusemcontractde]nchirierepentru fa`ada blocului de care apar`inea, \i i-au

amenin`atc[dac[nuvordajosmesh-ul vor fi amenda`i de c[tre prim[rie. Mai mult, viceprimarul Ghiorghi`[ a amenin`atchiar\iangaja`iifirmeicareaurealizatacelemesh-uripentrunoi.Iarpepatroni i-a amenin`at c[ le va trimite controale.Erautotfeluldeamenin`[riatâtla adresalor,cât\ilaadresamea.}nplus, mis-ap[rutdestuldedubioscaunviceprimars[-\ipermit[bacas[]nzonaANL Ci\mea,baBMWX5,baspa`iuldelâng[ sediulPDL,undeacumseafl[oflor[rie, care,dintr-unsimplugaraj,af[cutoditamaicas[.Deundetoateacestea? Poate are afaceri so`ia lui, poate p[rin`iil-auajutat... So`ia, de unde? Fiindc[ ea a lucrat la banc[,laBancaTransilvania.Iarp[rin`ii nu aveau de unde. E adev[rat c[ toate aceste afaceri, bunuri pe care el le folose\tesunttrecutetoatepenumelecumnateilui.Deexemplu,BMWX5estetrecut peofirm[,\iatuncicândafost]ntrebat, elar[spunsc[ma\inanuestealui\ic[ pl[te\teochiriepentruaofolosi. Dup[ cum declari, el te poate da ]n judecat[fiindc[elnude`inenimicdin ceeacetu]lacuzi,iartotulestelegal. Da, este legal. }n schimb, el folose\te aceste bunuri, pe unele pl[te\te chirie

Am]n`elesc[e\tidinceipatrumembriPSDcarevorparticipalaunsondaj pentru a candida la func`ia de primar dinparteapartidului\i,dac[e\tibine cotat, chiar din partea Uniunii Social Liberale.Care-imotivul? P[i, m[ uit ]n ora\ \i m[ ]ntreb ce a f[cutdomnulFlutur]nceledou[mandate? Nu a f[cut nimic. Bulevardul distrus dintr-uncap[tlaaltul,CaleaNa`ional[e distrus[,s-auschimbatborduridup[borduri.Deexemplu,]nzonaSucevei,unde stau\ieu,s-auschimbatbordurilededou[ori]ntr-unan.Amf[cut\iunfilmule` cumaufost]ngropateacesteborduri,care eraubune\iputeaufifolosite]naltzone dinora\.Darceeuamajunss[fiusingurulnebundinora\ul[sta?Dareunuv[d nimicbunf[cut]nora\ul[sta.ZonaCorni\a,suntemlaaldoileamandat\inus-a f[cutnimic.IarCimitirulPaceas-aextins prea mult \i arat[ penibil, mai ales când intri]nora\\iveziacelemormintecumse duc ]n vale... Ar fi putut s[ pun[ acolo ni\tecop[cei.Darcelmaibineeradac[ seg[seaunteren\isef[ceaunnoucimitir. A\a, este foarte urât. Intri ]n ora\ \i vezini\temorminte.Fereasc[Dumnezeu caacolos[fieoalunecaredeterenvreodat[, fiindc[ acolo e o zon[ predispus[ alunec[rilor de teren. O s[ ne trezim cu mor`ii ]n curtea Dedeman. Unde poate ie\iofamiliedeboto\[nenis[sedistreze vara? De exemplu, ]n Parcul „Mihai Eminescu”,cub[rci,locuridejoac[pentru cei mici, teras[... Am cuno\tin`e din Suceava care au venit aici cu copiii fiindc[, au zis ei, nu au un astfel de parc]nmunicipiullor... Da, Parcul „Mihai Eminescu”, \i atât. Darputearezolva\iproblemacu\trandurile. Eu, când eram mic, tot timpul veneamaicila\trand.Da,armaifiintr[rile ]n ora\. Care a\a, ]n mare, arat[ foarte frumos.Af[cutiluminatul.Ebun.Af[cuttrotuare.Efoartebine.Darasfaltula fostturnat]nb[taiedejoc.Eplindedenivel[ri.Umblumultprin`ar[,darparc[nu ammaiv[zutnic[ieris[fielucrat]nb[taiedejoc,a\acums-af[cut]nBoto\ani. (InterviurealizatdeAdrianDimitriu)


7

31martie2011 Facebook\i spovedania Otân[r[laspovedanie: -P[rinte,eu...[[[... -|tiu,fiicameace-aif[cut,c[

suntemprietenipefacebook,am v[zutpoze,amcititceaiscrispe perete...mi-afost]ndeajuns. -|icetrebuies[faccas[fiu iertat[,p[rinte? -S[dailikela10m[n[stiri...

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[ nr.65,vizavidestadion, ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3cameredecomandat,parter, Bucovina15,]mbun[t[`it,

bunpentrusediufirm[, posibilitateextindere.Pre` 53.000Euro.Tel.: 0745.388.300.(1) *Vândurgentgarsonier[, eliberareimediat,curat[, intabulat[,37.500lei.Telefon:0746.270.665.(G-1)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,

AGENDA PREST|RI SERVICII

deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

cump[r[ri *Cump[rcas[nou[,veche saulocdecas[]nlocalitatea Roma.Telefon: 0742.649.778.(2095-1)

Telefon:0728.032.612; 0231.582.024.(G-1)

angaj[ri *Angajezcoafez[ cuexperien`[,salarizareatractiv[. Rela`iilatelefon: 0730.222.055.

v^nz[ri *Vând\ifoniernuc,recamier,mas[perotile-150 lei/bucat[;fotoliupielenou -550lei;oglind[cuvitrin[ -60lei;mas[sticl[-20lei.

*Cautlocdemunc[pentru ]ngrijireb[trânisau persoan[cuhandicap.Rog \ioferseriozitate.Telefon: 0767.234.005.(2102-3)

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

31martie2011

MONDEN

MonicaStan:«Lerecomandfemeilors[al[pteze,pentruaavea sânimari\ifrumo\i».VedetadeteleviziuneMonicaStanadevenit decurândm[mic[\iacestlucrui-aschimbatradicalvia`a. Prezentatoareaemisiunii„Lavieenrose”estefoarte]ncântat[derolul dem[mic[\ilerecomand[tuturorfemeiloraceast[experien`[unic[.

NidiaMoculescu: Miss România, «Copil[riameaafost pe coperta nenorocit[deopersoan[ Playboy America instabil[psihic» Nidia,fiicamaestruluiHoriaMoculescu,sus`inec[aavutocopil[rie «mizerabil[»,dincauzaproblemelor careauexistat]ntrep[rin`iiei. La21deani,Nidia(foto)]\iaminte\tecutriste`e momenteleurâtepecarele-atr[itcânderacopil\i]i repro\eaz[mameisale,MarianaMoculescu,c[afost imatur[. „Maic[-mii nu am ce s[-i repro\ez decât lipsa maturit[`iidinperioadacre\teriimeleToat[lumea \tiec[mi-af[cutocopil[riemizerabil[.Importante c[ eu ]mi cl[desc viitorul pe prezent”, a declarat Nidia Moculescu pentru showbiz.ro, precizând c[ ]ncearc[s[uiter[ulpecareil-af[cutceacarei-adat via`[. „Nuampetrecutmulttimpnicicumama,nicicu tatadincauz[c[amândoiaveautreab[.Bine,defacturidiferiteEuamfostcrescut[demultadoratamea bunic[Copil[riameaafostnenorocit[deopersoan[ instabil[emo`ional\imaialespsihic.Eoperioad[pe care ]ncerc s-o uit Zic doar, c[ mama n-a fost preg[tit[s[-mifiesaus[fiemam[”,aad[ugatNidia. }ntrebat[dac[aracceptas[renun`elahainepentru a realiza un pictorial incendiar, cânt[rea`a a spus: „Mis-apropuss[pozezgoal[.NuvreauNua\poza goal[ nici pentru toate dulciurile din lume. Sunt o maremânc[cioas[dedulciuri”.

Tora Vasilescu, sabotat[ de fostul so` MirceaDaneliucarefuzats[ofereimaginipentruemisiunea«Confesiuni»aIulianeiMarciuc delaTVR2,dinfilmele regizatedeel,]ncarea jucatactri`a\itotodat[ fostasaso`ie. ToraVasilescuafostsabotat[de fostuleiso`,MirceaDaneliuc.Cunoscutulregizorarefuzats[ofere imaginipentruemisiunea„Confesiuni” a Iulianei Marciuc de la TVR2,dinfilmeleregizatedeel, ]n care a jucat actri`a \i totodat[ fostasaso`ie,ToraVasilescu. Echipaemisiunii„Confesiuni”de laTVR2ar[mas]nm[rmurit[de gestul regizorului, iar prezentatoareaemisiunii,IulianaMarciucnusaab`inuts[-ifac[\ieaoconfesiune invitateisale,ToraVasilescu. Iulianai-aspusacesteiac[fostul eiso`nuadorits[ledeaimaginiledinfilmelesalepentrualedifuzapepost\ia]ntrebat-opeinvitata sa, ce p[rere are despre acest lucru.ToraVasilescuarefuzats[ comenteze.

LauraStoicava trebuis[sevopseasc[blond[ pentruapoza pentruamericani.

Zilele trecute, Miss România, Laura Stoica (foto), a fost revela`ia show-ului fashion Playboy, organizat de Adrian Pescariu la un club din Constan`a. Al[turi de Lauraaumaiimpresionat prin feminitate \i `inute extrem de sexi \i manechinele Alexandra Avram, Ramona L[zuran, Cecilia Enache \i alte vedete ale revistei pentru b[rba`i. SurprizaavenitdinparteaLaurei,carespredeosebiredecolegelesale,\ia f[cut apari`ia foarte sumar]mbr[cat[.Cuaceast[ocazie,s-aanun`atoficialc[eavafipecoperta

revisteiPlayboyAmerica Darcuocondi`ie. Lauravatrebuisevopseasc[,pentruc[]npublica`iarespectiv[apardoar fetele cu p[rul blond. }n acestweek-end,vormerge ]n acela\i club, tot cu AdrianPescariu,Ramona Gabor,LauraStoica,CeciliaEnache\iAlexandra En[chescu.

Evenimente de Botosani nr.1845  
Evenimente de Botosani nr.1845  

Ziarul orasului tau!

Advertisement