Page 1

CMYK

|coliboto\[nene\idorohoiene undesuntbanidesalarii EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pagina 2

Poli`ia Local[ criticat[de VasileChiru

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 2

AnulVII•nr.54(1836)•Vineri,18martie2011•8pagini

Profesorii, chema`i la miting Protestelespontanealecadrelor didacticeboto\[neneaureu\its[-i ]nduplecepelideriisindicalijude`eni s[organizezeoac`iunedeprotest, dup[patruzile]ncareprofesoriiau m[r\[luitprinPia`aRevolu`iei.Dup[ «mar\ult[cerii»,cum]lcatalogaunul dinceiprezen`ilaac`iuniledinultimelezile,azi,timpdedou[ore,va avealocunmitingdeprotest. Pagina 3

}nc[unspital sc[patde transformare a]nc[minde b[trâni Pagina 4


2

18martie2011 Pre`ulbiletelordetrenarputeacre\tecu10%.CFRC[l[toriarputeamajorapre`ulbiletelor cu10lasut[]naceast[prim[var[,dincauzamajor[riimotorinei,aanun`atdirectorulgeneralal companiei. Dup[cepre`ulcombustibiluluiacrescutdemaimulteori]nultimaperioad[,companiaCFRaanun`atc[pre`ulbieletelordetrenarputeafimajoratcu10lasut[.„Noisperamca pân[]nvar[s[rezolv[m.S[]ncerc[ms[facemomajoraredetarife8-10lasut[depinde.Etimpurius[spunemexact.Avemni\tedezechilibre,numailamotorin[.Cheltuielileaucrescutcu20 lasut[”,adeclaratLiviuPesc[ru\u,directorulCFRC[l[tori,citatdeRealitatea.net.

TOPNEWS

Poli`ia Local[ a fost criticat[ de Vasile Chiru Activitateaangaja`ilordelaPoli`ia Local[afostdiscutat[]ncadrul\edin`eiATOPcea avutlocieri.Dup[ prezentareaunui raportdeactivitate ainstitu`ieidec[tre IoanOnu`u,\eful institu`iei,acestaa solicitat\isprijin dinparteaautorit[`ilorlocalepentrucre\tereaoperativit[`iiangaja`ilor. Toate cele prezentate de Ioan Onu`u au fost ]ns[ stopate de reac`iacritic[aluiVasileChiru, liderulBloculuiNa`ionalSindical (BNS),membrualATOP. „Ne dorim ca poli`i\tii din cadrulinstitu`ieinoastres[fie\i v[zu`i\ioperativi.Eusper,pentruc[suntfoartepu`inecadrede

conducere care s[ contribuie la bunadesf[\urareaactivit[`ii,dar v[asigurc[a\acumsuntemvom desf[\uraactivit[`ipentruunora\ sigur,pentruosiguran`[acet[`eanului”,adeclaratIoanOnu`u. }nschimbVasileChirua`inut s[ precizeze c[ tot mai multe zonedinora\suntdevastatef[r[ ca cineva s[ ia m[suri, iar poli`i\tii locali nu sunt v[zu`i

decât]nzoneleundenoapteaeste lumin[. „Foarte fain citit raportul dv. Dar m[ uit ]n Parcul Mihai Eminescu, sunt atâtea co\uri de gunoi devastate, ca niciodat[, sunt mai multe co\uri de gunoi decât b[nci. Nu sunt ]n postura deasfaturi,darangaja`iinu\tiu s[vorbeasc[.}iaud«b[i,iavino ]ncoace,iad[buletinul,f[r[s[se

Medicii de familie «pun `ara la cale»

Mediciidefamilieboto\[neni]\ivortrimite reprezentan`ii la Conferin`a Na`ional[ de Medicin[ de Familie, care va avea loc ]n perioada23-26martie]nBucure\ti.Cuaceast[ ocazie, asocia`iile jude`ene ale medicilor de familievorprezenta\ideciziileluate]nteritoriuprivindsemnareasau,maibinespus,refuzul de semnare a contractului cadru pe urm[toriidoiani,]nforma]ncareacestaafost propus de casa na`ional[ de asigur[ri de S[n[tate. Jude`ul Boto\ani se num[r[ printre jude`ele]ncaremediciidefamilieausemnat]n

num[r mare ]mpotriva contractului cadru. Boto\aniulesteprintrejude`eleundemaibine de90lasut[dintremediciidinre`eauamedical[ primar[ sunt deci\i s[ refuze a-\i pune semn[tura pe contractul cadru, ]n forma ]n carele-afostpropus.}nfiin`areacentrelorde permanen`[,obliga`iilemedicilorlegateinformatizareasistemului,pebaniilor,editareacardului de s[n[tate sunt câteva din problemele carevorfiabordatecuocazia]ntâlniriireprezentan`ilor medicilor de familie din ]ntreaga `ar[.(AuroraDimitriu)

uite la vârst[», este ceea ce am auziteulaei.Undeartrebuis[ fienusunt,suntdoaracolounde elumin[”,aspusVasileChiru. }n]ncercareadealuaap[rerea celordelapoli`ialocal[,Dumitru Codreanu a cerut o perioad[ de r[gaz.„S[avempu`in[r[bdare, sunt la ]nceput ]n aceast[ formul[”,aspusCodreanu.(PetronelaRotariu)

Doianide ]nchisoaredup[ ceavruts[ violezeominor[ PetruChiperi]nvârst[de28deani,dinVorona,afost condamnatdemagistra`iiTribunaluluiBoto\aniladoiani de]nchisoare,dup[ce]nsearadeReveliona]ncercats[ violezeofeti`[de11ani.De\i\i-arecunoscutfapta]n fa`ajudec[toruluiPetruChiperinuasc[patu\or,instan`a apreciindc[faptasaesteatâtdegrav[]ncâtmerit[s[fac[ ]nchisoare. Totodat[, instan`a l-a mai obligat pe inculpat s[ pl[teasc[daunefamilievictimei]nvaloarede10.000lei. }nultimaziaanuluitrecut,dup[ceaconsumatalcoolla festivalul de datini \i obiceiuri de iarn[ din localitate, mergândsprecas[]njurulorei21.30,aacostatofeti`[ aflat[las[niu\cumaimul`icopii.H.R.I.,]nvârst[de 11aniafostluat[deagresorcutotcusanie\idus[lao gr[din[dinapropiere.Chiperiadezbr[cat-o\ia]ncercat s[ovioleze,strig[telefeti`eialertându-ipeceilal`icopii afla`ilas[niu\,cares-audusdup[p[rin`iifetei.Agresorulnuareu\its[]\iduc[planullabunsfâr\itfugind]naintes[obatjocoreasc[pefeti`[. }nurmaexamin[riifeteidec[treunmedics-astabilit c[este]nc[virgin[,]ns[traumelepsihicer[mânând,]ntâmplareamarcând-oputernic.Sentin`apoates[fieatacat[laCurteadeApelSuceava.(D[nu`Rotariu)

Copii bloca`i ]n apartament Doifra`i,]nvârst[deunan \i doi ani, au fost salva`i de pompieri dup[ ce au r[mas captivi ]n apartamentul p[rin`ilor. Evenimentul s-a petrecut joi, ]ntr-un bloc din cartierul Parcul Tineretului. }njurulprânzului,mamamicu`iloraie\itdincas[pentru câtevamomente,iar]nurma eiu\ametalic[delaintraresablocat.}ngrijorat[c[lis-ar putea ]ntâmpla ceva r[u copiilor,femeiaasolicitatsprijinulpompierilor.Lafa`aloculuis-audeplasatdou[echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cuoautospecialadeinterven`ie\isalvaredela]n[l`ime\i una de descarcerare. „Unul dintre pompieri a urcat cu ajutorul autosc[rii pân[ la niveluletajuluiIII\iaintrat ]napartamentpeungeamcareeradeschis.Ajuns]ninterior,acestaadeschisu\ade acces]nlocuin`[.Dinfericire,ceidoifra`ierauteferi”,a declaratplutoniermajorDorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. (D.R.)

Firm[ cu un singur angajat cu datorii de 2,7 milioane lei OsocietatedinBoto\ani]nfiin`at[ ]n anul 2000, cu un singurangajat,seafl[]ninsolven`[ la Tribunalul Boto\ani, dup[ ce a acumulat o datoriecolosal[,cedep[\e\te 2,7 milioane lei. Societatea CobProdSRLaavutcadomeniu de activitate activit[`i detelecomunica`iiprinre`ele f[r[ cablu (exclusiv prin satelit),laultimulbilan`contabil depus ]n anul 2009 raportând ni\te cifre contrastante.De\iaveaunsingurangajat societatea avea o cifr[ deafaceride91.456lei,cuo datorie de 1,6 milioane lei, având active imobilizate de aproximativunmiliondelei. }ns[ datoriile galopante i-au determinat pe creditori s[ cear[ insolven`a societ[`ii, cea mai mare datorie fiind fa`[ de Banca Transilvania, de1,2milioanelei.Alt[datorie de aproximativ aceea\i valoare are de recuperat \i SC Numerang SRL din R[d[u`i,jude`ulSuceava.Societateaaacumulatdatorii\ifa`[ deDirec`iadeFinan`eBoto\ani,]nvaloarede54.000lei sauPrim[riaBoto\ani,2.400 de lei. }n total datoriile se ridic[ la 2.743.425 lei. (D.R.)


3

18martie2011 Ofemeieamuritdincauzamalariei.Ofemeie,]nvârst[de65deani,dinTimi\oara amurit]nurmamalarieipecareacontractat-o]nGhana,acoloundeamers]nvizit[la ni\teprieteni.Femeiaajunseselaspitalcufebr[,tulbur[ricardiace\ianemie. Potrivit RealitateaTV,pentruc[malariaesteoboal[rar[]nRomânia,s-aug[sittabletepentru tratamentulpemaxim2zile\iurmaus[fieprimitenoidozedinGermania,]ns[organismulfemeiinuamairezistat.Mediciispunc[]nmodnormalceicarec[l[toresc]n `[rilecumalarietrebuies[urmezeuntratamentprofilactic]naintedeamergeacolo.

ESEN~IAL

Profesorii, chema`i la miting Protestelespontane alecadrelordidactice boto\[neneaureu\it s[-i]nduplecepelideriisindicalijude`eni s[organizezeoac`iunedeprotest,dup[ patruzile]ncareprofesoriiaum[r\[luit prinPia`aRevolu`iei. Dup[«mar\ult[cerii»,cum]lcataloga unuldinceiprezen`i laac`iuniledinultimelezile,azi,timpde dou[ore,vaavealoc unmitingdeprotest. Mitingul organizat de Sindicatul }nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP) \iLigaSindicatelordin}nv[`[mânt (LSI) va ]ncepe la ora 12.00. Aceea\iac`iunedeprotestvaavea

loc \i luni, dac[ nici pân[ atunci dasc[liinuvorprimiintegralsalariilepelunafebruarie.

Liviu Axinte a depus documenta`ia pentru mitingul de azi \i luni Dup[ prezentarea protocolului cucareauvenitautorit[`ilelocale \i refuzul celor din \coli de a-l accepta,ieri,lideriidesindicatjude`eniaureac`ionat\i,pentruprimadat[dela]nceputulac`iunilor spontanealeoamenilordelacatedr[, organizeaz[ ac`iune de protest. Ace\tia au depus ieri documenta`ianecesar[pentruorganizareaunuimitingdeprotest]nPia`a Revolu`iei.Lideriisindicalisea\teapt[laoprezen`[de400-500de cadre didactice la mitingul ce va avealocdelaora12.00la14.00. „Am depus la Prim[rie \i la Prefectur[ cereri pentru autorizareaunuimitingpentrudatade18

martie, mâine, cu ]ncepere de la ora12:00,pentruaproximativdou[ ore. A\tept[m s[ vedem dac[ ne va fi autorizat mitingul, dac[ nu,os[primimautoriza`iapentru mâine,celpu`inlunis[fimautoriza`i”,adeclaratLiviuAxinte,pre\edinteleLSI.

Cadreledidactice,dezam[gitede lideriijude`enidesindicat melecelorpecareaudatorias[]ireprezinte. „|efulnostrudesindicat\i-aasumatacumaceea\i pozi`ieca\ianoastr[,pentruc[pân[acump[reac[ este]mpotrivanoastr[.Cei500deleiseam[n[cucei 100deleipecareni-id[deaCeau\escu]n1989.Acam trecuttimpulacela”,aspusprofesorulAdrianBo`anu, delaColegiulLaurian.

«Problemavinedinni\te birouridefunc`ionaripublici carenu]\ifacdatoria»

Opiniilemultorcadredidacticecareauie\it]nultimelezile]nstrad[pentrudrepturilesalarialedescriunu doarindignareafa`[deindiferen`aautorit[`ilorcaretrebuies[leasigurelefurile\inuofac,dar\idezam[gireafa`[decumaureac`ionat]naceast[situa`ielideriijude`enidesindicat. „}ncerc[m s[ protest[m a\a cum se poate pentru drepturilenoaste.Preamultamfostumili`i\ic[lca`i]n picioare,detoat[lumea.Vomparticipalamitingulde vineri.}nschimb,nunemaisim`imreprezenta`ide lideriisindicalijude`eni,pentruc[einudorescs[ne apere.Eiauspusc[ceeacefacemesteilegal\inu exist[deocamdat[nicioform[legal[.Suntemnemul`umi`i,esteunprotestspontan\inumaimergemlaserviciupân[nunesuntrezolvatetoatedolean`ele.Nu \timdac[lideriiauaflatdetoatedolean`elenoastre,eu amv[zutc[eisebazeaz[doarpesalarii,darnoiavem \ialtedolean`e.Avemgrijazileidemâine,deatâ`iaani amfostc[lca`i]npicioare”,aspusLauren`iuMacovei (foto),profesorlaLiceulPedagogic. Uniidintredasc[licompar[acordareacelor500de leicugestulf[cutdeNicolaeCeau\escu,]n1989\ipar nedumeri`ic[lideriijude`enidesindicats-auar[tat]n primeleziledestulderezerva`i\ideta\a`ideproble-

Unii liderii sindicali din unit[`ile \colare nu \i-au ascunsscepticismulcuprivirelafinalitateaac`iuniiprogramatepentruazi.AlinaVoineaAxinte,liderulSIP delaColegiulLaurian,esteunuldintreace\tilideri, carea\ifostsolicitat[s[fac[partedinechipadeorganizatoriaimitingului. „Am refuzat aceast[ onoare, nu ]mi asum r[spunderea pentru faptele \i eventualii instigatori la revolt[carevorfi.Dincâtes-aobservat,aceast[form[ deprotest,]ncepânddeluni]ncoace,nuaderanjatpe nimeninici]nsenspropriu,nicilasensulfigurativ,deci nuv[ddeceunmiting]ncares[strig[m«JosB[sescu»,«JosGuvernul»varezolvaproblema.Problema vinedinni\tebirouridefunc`ionaripublicicarenu]\i facdatoria”,adeclaratAlinaVoinea-Axinte. Aceastaamen`ionatc[segânde\teseriosdac[s[se al[turemitinguluiorganizatdesindicate,dup[oconsultareprealabil[cucolegiidela„MihaiEminescu”.

«Noinunedorimniciunmiting» CorneliuRusuApopei,liderSIPlaColegiulNa`ional„A.T.Laurian”,adeclaratc[profesoriinusesimt reprezenta`idelideriijude`eniaisindicatelor.„Noinu nedorimniciunmiting,noineplimb[m\iar[t[mc[ exist[m.Nudorims[strig[m,ceremdoardreptulnostru. Ne chinuim s[ tr[im, ne str[duim s[ supravie`uim”,adeclaratCorneliuRusuApopei.(P.Rotariu)

Cu ]ntârziere, liderii sindicali se gândesc \i la demersuri pentru grev[ general[ }ntâlnireademiercuridelaPrefectur[\iprotocolulpropusliderilor sindicaliauadusultimelediscu`iiale liderilorjude`enicuautorit[`ile. LiviuAxintesus`inec[noi]ntâlnirinu]\iaurostul,având]nvedre c[ nu s-a mai schimbat nimic. „Analiz[mtoateaspectelesitua`iei create\ios[decidema\acumeste corect]nceeaceprive\tedeclan\areauneigrevegenerale]nsistemul educa`ional”,aspusliderulLSI. Deciziafinal[vafiluat[celtârziu ]n cursul zilei de azi. Protocoluldemiercuriar[masnefinalizat, dasc[lii nefiind de acord cu primireaunuiavansde500delei. „Dince\tiu,arfiast[zio]ntâlnire]ntreministru\iorganiza`iile sindicale,lacerereaacestora,dar nu am garan`ia c[ se vor primi baniipentruc[,dinces-aar[tat]n ultimaperioad[,ministrulEduca`ieifugede]ntâlnirilecusindicatele.Chiardac[aceste]ntâlnirisunt solicitateoficial,elenuauloc”,a ad[ugatLiviuAxinte.

Peste 600 de cadre didactice nu au intrat ieri la ore Conform datelor preliminare centralizatelanivelulInspectoratului|colarJude`ean(I|J),ieripân[ laora11.00,]n16unit[`icupersonalitate juridic[, respectiv 18 unit[`i\colare,nusef[ceauore. Din  cele declarate de Daniel Botezatu,dateledelaniveluljude`uluivorfitransmise\ilaMinisterul Educa`iei. }n total, conform datelorpar`iale,646deangaja`iai sistemului educa`ional boto\[nean aurefuzats[intrelaore.C[\i-au numit ac`iunea protest spontan, protestcu]ncetareaactivit[`i,conflictdeinterese,protestcususpendareacursurilor,grev[,protestcu neparticiparea la ore, cadrele au refuzats[maiintrelaore.Acolo

unde sunt \i cadre didactice care nuparticip[laprotesteafostf[cut unorarspecial. Ac`iunideprotestaufostla|colile5,6,7,8,11,4,16,3,gr[dini`ele1\i18,Liceulde|tiin`ealeNaturii„GrigoreAntipa”,celcuProgram Sportiv, Pedagogic, SeminarulTeologic,Grupul|colar„Dimitrie Negreanu” \i „Elie Radu” dar\ilacolegiile„A.T.Laurian”, „Mihai Eminescu”, „Octav Onicescu”,„GrigoreGhica”Dorohoi. „Directoriicarenuautransmis pân[laora10,00situa`iacuceea cese]ntâmpl[]nunit[`ile\colare, a\acumle-afostsolicitat,vortrebuis[deanot[explicativ[.Le-am spus \i de ieri, le-am transmis adrese]n\coli.Eunuamceface cusitua`iapecareeiotransmitla nu \tiu cât timp dup[ ora precizat[”,aspusDanielBotezatu.

|eful IJJ a solicitat legalitatea protestelor Liderilorjude`eniaisindicatelor din ]nv[`[mânt li s-a recomandat s[ intre ]n legalitate cu ineditul protestalcadrelordidactice,care depatruzileconsecutivaualess[ seplimbe]nfa`aPalatuluiAdministrativ.Recomandareaafostf[cut[deConstantinMoro\anu,\eful Inspectoratului Jude`ean de Jandarmi. „Amdiscutatculideriidesindicats[]ncerceovariant[s[intre]n legalitate cu aceste manifest[ri, spontane zic dumnealor, ei \i-au ]nsu\it aceast[ propunere \i, din datelepecareleam,am]n`elesc[ au]ntocmitanumitedocumente\i demersuripentruafiaprobatepentru mâine \i pentru luni miting, mar\,ce]\idorescdumnealor.Ei cunosclegea,]naceast[postur[nu avemcalelegal[s[]isanc`ion[m\i nici nu o s[ o facem, doar i-am avertizat.Dumnealorseplimb[,au g[sitoformul[inedit[deprotest, darastanurezolv[problemalor. Credemnoi,ceamaibun[metod[ este de a lupta sindical, conform legilor ]n vigoare”, a afirmat lt. col. Constantin Moro\anu, \eful IJJBoto\ani.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

18martie2011

TOPNEWS }nc[unspitalsc[pat detransformarea]n c[mindeb[trâni

Listaunit[`ilormedicale propusedeMinisterulS[n[t[`iipentrureprofilarea peactivitatedecazare\i ]ngrijireab[trânilormai sufer[otransformare. Conducerea Consiliului Jude`ean consider[ total nepotrivit s[ cazeze b[trânii ]ntr-o cl[dire ]n care a func`ionat o sec`ie pentru bolnavii cronicideTBC. „Nu putem emite o hot[râre de Consiliu Jude`ean ]n acest sens. Pe lâng[c[spa`iulafostretrocedat,este totalnepotrivits[crezic[]ntr-unloc undeexist[unregimspecialprivind actul medical po`i caza b[trâni”, a declarat pre\edintele Consiliului Jude`ean,Mihai~âbuleac.Acestaa mai men`ionat c[, pe de alt[ parte, nicinusegânde\tec[jude`ularputea renun`a la aceast[ unitate, ]n condi`iile]ncaresuntbolnavicareau neap[rat[ nevoie de spitalizare ]ntrunsanatoriudeacestfel.

„Ce s[ facem dup[ desfiin`area Sanatoriului? S[ ne rug[m la alte jude`es[neprimeasc[bolnavii?”,a maispuspre\edinteleCJ. ConducereaCJia]nconsiderarefie g[sirea unei alte cl[diri pentru func`ionareaSanatoriului]ncepândcu anul2013,cândexpir[contractulde ]nchiriere,fieprelungireaacestuicontract,prin]n`elegerecuproprietarul. }nacestfel,separec[singuraunitatemedical[ajude`uluicarearputea intra]nprogramuldereprofilare,de transformare ]n c[min de b[trâni, r[mâneceadinTru\e\ti. LapublicareaultimeilisteaMinisteruluiS[n[t[`iicuspitalelepropuse pentru reprofilare, jude`ul Boto\ani era reprezentat de trei unit[`i: SpitaluldinDarabani,SpitaluldinTru\e\ti\iSanatoriulGuranda. }nprivin`aspitaluluidinDarabani, autorit[`ile locale au \i ]nceput demersurile pentru ca unitatea s[ se transforme]nsec`ieexterioar[aSpitaluluiMunicipalDorohoi.(Aurora Dimitriu)

SenatorulCristian~opescupropunecaale\iis[depun[jur[mântul\ipeDEX.SenatorulPNL, Cristian~opescu,acriticatgre\elilegramaticalealeunormini\trilacitireamo`iuniidecenzur[pe CodulMuncii\iavenitcupropunereacapeviitor,ace\tias[numaidepun[jur[mântdoarpeBiblie \iConstitu`ieci\ipeDic`ionarulExplicativalLimbiiRomâne(DEX).~opescuaf[cutaceast[propunere]nplen,ladezbatereamo`iuniidecenzur[,iargre\elilesurprinsedec[treacestaaufostfolosireadec[treni\tepersoaneimportantedinGuvern,ac[rornumenuavruts[ledivulge,atermenilor „coerentizare”\i„ra`ionalitate”,de\iniciunuldintreacestecuvintenuexist[]nlimbaromân[.

Bani ceru`i de la Ministerul S[n[t[`ii pentru Spitalul Jude`ean Cl[direadinstrada Pu\kin]ncarefunc`ioneaz[biblioteca\i arhivaSpitaluluiJude`ean,arputeas[ devin[sec`ieaunit[`iimedicale.Oastfel dedestina`iei-arfi maipotrivit[decât ceapecareoare]n prezent,suntdep[rere\efiijude`ului. Dealtfel,managerulunit[`ii, medicul Ovidiu Mimor, a primit sarcin[ de la conducerea jude`ului s[ aduc[ bani de la MinisterulS[n[t[`iipentrureabilitareaacesteicl[diri.LaConsiliulJude`eans-aincluspelista investi`iilor \i realizarea unei expertize]nbazac[reiaarurma s[seefectuezereabilitareaacestei cl[diri, care este \i monumentistoric. Ministerul S[n[t[`ii urmeaz[ s[comunicedac[vasus`inecu fonduri aceast[ reabilitare. De altfel,delaacestnivels-auprimitrecentfonduripentrureabilitarea sec`iei de oncologie din cadrulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”.Estevorbadeaproape7miliardedeleivechi.

Demersuri s-au f[cut la MinisterulS[n[t[`ii\ipentrusus`inerea financiar[ a reabilit[rii Sec`iei de contagioase, pentru careConsiliulJude`eanainclus cofinan`areaprev[zut[deactualalegisla`ie.

377.000delei solicita`iGuvernului pentruacoperi\ul Ambulatoriului Au cam bâlbâit-o cei de la SpitalulJude`eanvizavideacest acoperi\, spune pre\edintele Consiliului Jude`ean. Au fost avansatemaimultevariantede c[tre conducerea spitalului, de

lavariantapuneriilalocaacoperi\uluia\acumafost,pân[la mansardare pân[ a câ\tiga spa`iulsuplimentar. Elanul le-a fost t[iat de conducerea CJ, care le-a cerut s[ execute doar repara`ii curente constând]npunerealapuncta hidroizola`iei, ]n condi`iile ]n careacumpepia`[exist[materiale mult mai bune decât cele pecarele-aufolositini`ial. }nacela\itimpafosttransmis c[treGuvernunproiectdehot[rârepentruaaducebaniinecesaripentrurealizarea\arpantei, dinfonduldeinterven`iealGuvernului. Au fost solicita`i 377.000 de lei. (Aurora Dimitriu)

Mihai ~âbuleac: «Facem o mare gre\eal[, Suceveniiselupt[]ninstan`a punem persoana ]naintea programelor» dinDorohoipentrup[mântul Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\aninuestedecisdeparteacui sevasitua]ncursapentru\efiaPDL. Cel pu`in asta a declarat ]n ultima conferin`[depres[,cândamen`ionat c[nuareflectatlaaceast[chestiune \ic[maiaretimps[sedecid[,mai alesc[pân[pe14aprilie,cândeste termenullimit[dedepunereamo`iunilor,nuexcludeposibilitateas[apar[\ialtemo`iuni. „Noi facem o mare gre\eal[ de cammult[vreme,aceeac[preapunempersoana]nainteaprogramelor, aobiectivelor.Oameniiaunevoiede reprezentan`i care s[ fie capabili s[ sus`in[ programe bune \i s[ le \i ]nf[ptuiasc[. Sigur c[ dup[ ce voi vedea toate mo`iunile ]mi voi putea face o imagine. Pe baza a ceea ce scrieacolo,]nmo`iune,estenormal s[-\iformuleziop`iuneadevot.Nu neap[ratpebazaunuiseparatismraportatlapersoan[”,adeclaratMihai ~âbuleac(foto).

dinVârfuCâmpului

Câtdespreoposibil[candidatur[a sa la vreo func`ie ]n cadrul organiza`ieiPDLBoto\ani,pre\edinteleCJ sus`ine]ncontinuarec[esteindecis. „Nuamluatodecizieprivindoeventual[candidatur[.Singuradeciziepe careamluat-oesteaceeac[vreaus[

fiucâtmaiancoratpezonadeadministra`ie,acoloundes-audepusproiecte de 300 de milioane de euro. Acesteasuntpriorit[`ilemele,f[r[a excludeimplicareapecaretrebuies[ oamcamembruPDL”,amaispus \efulCJ.(AuroraDimitriu)

Magistra`ii de la Judec[toria Dorohoivortrebuis[deaunverdict]n cazullitigiuluidintrelocalniciicomunei sucevene Hân`e\ti care râvnesc peste150dehectaredincomunaVârfu Câmpului, \i o societate agricol[ dinR[d[u`i,carelede`ine]nprezent. 180desuceveniaudeschisunproces civil la Judec[toria Dorohoi dorinds[ob`in[]ninstan`[p[mântul care,consider[ei,lisecuvine. Conflictula]nceput]nlunanoiembrieaanuluitrecut,cânddedou[ori s[tenii din localitatea sucevean[ \i agen`iidepaz[angaja`idesocietatea agricol[ s-au ]nc[ierat, 11 persoane ajungândlaspital.LocalniciidincomunaHân`e\tiau`inutterenurilerespectivedeanidezilefiindmo\tenite dintat[]nfiu,perazacomuneiboto\[neneVârfuCâmpului. Pe acela\i teren ]ns[ au titluri de proprietate,emisemultmairecent,\i oameni din Vârfu Câmpului, care

]ntretimp\i-auvândutterenurile.Au ap[rutal`iproprietari,carelarândul lorauvândutterenurile,astfelc[158 hectare de teren agricol au ajuns ]n proprietatea SC Agraria Nord SRL R[d[u`i,societatecarearfimandatat[s[fac[tranzac`iicuterenuride omul de afaceri austriac Gerald Schweighofer, prin societatea Holzindustries. Combina`ia de s[tenii ]ndârji`i cu agen`idepaz[,pu\is[p[zeasc[utilajeleagricole,s-adoveditanufiuna de bun augur, ]n urma conflictului fiindr[ni`ideambeletabere.Dealtfelsitua`iadefaptaduslaefectuarea uneianchetecomuneaprefecturilor celordou[jude`e.Pân[cândinstan`a va da un verdict, autorit[`ile se a\teapt[dinnoulamomentetensionate ]ntre cele dou[ tabere, când vor ]ncepe ]ns[mân`[rile de prim[var[, peste câteva s[pt[mâni. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

18martie2011 Euroaatinsunnouminimalultimelornou[luni\ijum[tate.Cota`iilemonedeina`ionales-aumen`inut u\orsub4,18lei/euro]nprimaparteasesiuniiinterbancaredejoi,astfelc[BancaNa`ional[aRomâniei (BNR)aanun`atuncursdereferin`[de4,1788lei/euro,celmaisc[zutniveldelasfâr\itulluniimai2010. Comparativcuniveluldemiercuri,de4,1816lei/euro,referin`adejoiestecu0,28banimairedus[.Uncurs inferior,de4,1623lei/euro,afostpublicat[deBNRla28mai2010.Leulacontinuats[seaprecieze\ifa`[de dolarulamerican,iarcursulBNRaatinsminimulultimelor12luni,de2,9807lei/dolar,cu2,12banimaijos fa`[demiercuri.Oparitatemairedus[afostafi\at[debancacentral[la17martie2010,de2,9597lei/dolar.

TOPNEWS

|coli boto\[nene \i dorohoiene unde sunt bani de salarii Auprimitasigur[ri c[nuvoraveaproblemecusalariile]n acestan.Cadrelor didacticedelacâteva unit[`i\colarelis-a transmis]ns[c[diferen`elesalarialepentruperioadeleanterioarelevorfipl[titee\alonat. Unele cadre didactice nu mai trebuies[duc[grijasalariilorpân[lasfâr\itulanului.|iastapentruc[auprimitasigur[ric[lefurilelevorfiachitate]n]ntregime ]n fiecare lun[, la ziua stabilit[ pentru plat[, iar diferen`ele salarialecâ\tigate]ninstan`[vorfi\i elepl[tite,a\acumprevedelegea. Cadrele didactice care ]\i desf[\oar[ activitatea ]n unit[`ile de]nv[`[mântsubordonateConsiliuluiJude`ean,maiexact]ncele dou[\colispeciale\iCentrulJude`ean de Resurse \i Asisten`[

Educa`ional[Boto\ani,ausalariileasigurate. Referindu-selasitua`iaexistent[ acum]nsistemuleduca`ionalboto\[nean,pre\edinteleConsiliului Jude`ean,Mihai~âbuleac,spune c[]nunit[`ilesubordonateCJ,cunoscându-sedela]nceputulanului c[urmeaz[s[sedeahot[rârijudec[tore\ti care vizau acordarea unordiferen`esalariale,s-aluat]n considerareacestlucru,ca\imajorareade15lasut[,laconfigurareabugetului. Totalulcheltuielilorsalarialepe 2011pentrucadreledidacticecare ]\i desf[\oar[ activitatea ]n sistemul de care r[spunde CJ se cifreaz[la7.592.000delei. „Sigur, diferen`ele salariale pentru perioadele anterioare, potrivit legii, urmeaz[ s[ se achite e\alonat,]ncepândcuanul2012. Dar, acele diferen`e determinate dere]ncadrareapeseamasporurilorde33lasut[\irespectiv15la sut[suntpl[titelazi\iausurs[de finan`arepân[lasfâr\itulanului”, aprecizatpre\edinteleCJ.(AuroraDimitriu)

Dosarpersonalpentrufiecareangajat Angajatoriivorfiobliga`is[fac[dosarepentrufiecareangajat]n parte\is[elibereze copiialedocumentelor ]n15ziledelasolicitareaangajatului,potrivit proiectuluideHot[râre privind]ntocmirea\i completarearegistrului generaldeeviden`[a salaria`ilor. Proiectul de act normativ, supus dezbateriipublicepesite-ulMinisterului Muncii, Familiei \i Protec`iei Sociale, prevede c[ angajatorul are obliga`iadea]ntocmiundosarpersonal pentru fiecare salariat, de a-l p[stra]nbunecondi`iilasediu,precum \i de a-l prezenta inspectorilor demunc[,lasolicitareaacestora. Dosarulpersonalalsalariatuluitrebuie s[ cuprind[ cel pu`in urm[toarele documente: actele necesare angaj[rii, contractul individual de munc[, actele adi`ionale \i celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea\i]ncetareacontractelorindividuale de munc[, acte de studii, certificate de calificare, precum \i orice alte documente care certific[

legalitatea \i corectitudinea complet[rii]nregistru. „Lasolicitareascris[asalariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat s[ ]i elibereze acestuia copii ale documentelor existente ]n dosarul personal, ale paginilor din registrul electronic care cuprind ]nscrierilereferitoarelapersoanasa \i/sau un document care s[ ateste activitatea desf[\urat[ de acesta,

durata activit[`ii, salariul, vechimea ]nmunc[,]nmeserie\i]nspecialitate, astfel cum rezult[ din registrul general de eviden`[ \i din dosarul personal,]ntermende15ziledela datasolicit[rii.Documentelesunteliberate ]n copie certificat[ de reprezentantullegalalacestuiasaudepersoana]mputernicit[deangajatorpentruconformitatecuoriginalul”,mai prevedeproiectuldehot[râre.

Registrulelectronic\idosarelepersonalealefiec[ruisalariatvorfip[strate]ncondi`iicares[asiguresecuritatea datelor, precum \i p[strarea lor]ndelungat[\icorespunz[toare. „Angajatorul\iprestatorulr[spund solidarpentruasigurareaacestorcondi`ii,precum\ipentruoriceprejudiciu produs salariatului, sau oric[rei altepersoanefizicesaujuridice,prin ]nc[lcareaacestorobliga`ii”,searat[

]ndocument. Proiectul de hot[râre instituie \i obliga`iapentrumisiunilediplomaticedinRomânia,respectivambasade, reprezentan`e, consulate generale \i consulate oficiale, de a ]nfiin`a \i transmite registrul la Inspectoratul TeritorialdeMunc[. Inspec`ia Muncii asigur[ accesul autorit[`ilor\iinstitu`iilorpublicela dateledinregistru,pebazaunoraplica`iideinterogarespecifice,cuasiguraream[surilordeprotec`ieadatelor cu caracter personal. Condi`iile, proceduradelucru\ilimiteleaccesului la informa`ii sunt stabilite de Inspec`iaMuncii,prinprotocoalede colaborare]ncheiatecuautorit[`ile\i institu`iilepublicesolicitante. Pentrucombatereamunciinedeclarate, materializat[ prin ne]nregistrarea contractelor individuale de munc[]nregistru,Inspec`iaMuncii beneficiaz[ de accesul la bazele de datede`inutedeautorit[`i\iinstitu`ii publice,privindeviden`apopula`iei, declara`ii \i ]nregistr[ri fiscale sau vamale,asigur[ri\ipresta`iisociale, precum \i orice date \i informa`ii utileactivit[`iidecontrol. Proiectul de Hot[râre privind ]ntocmirea \i completarea registrului general de eviden`[ a salaria`ilor este]ndezbaterepublic[pân[]n25 martie.


6

18martie2011

TOPNEWS Frunda:Eposibilca]n viitorulapropiats[fie schimbatpremierul SenatorulUDMRGyorgy FrundaadeclaratlaRFI, c[esteposibilca«s[pt[mânaviitoaresau]nviitorulapropiat»s[fieschimbatpremierul,elapreciindtotodat[c[activitatea guvernamental[vafiinfluen`at[decompeti`ia intern[dinPDL. „Lupta din cadrul Partidului DemocratLiberalpentru\efiaacestei forma`iunipoliticevainfluen`aactivitatea guvernamental[ ]n viitorul apropiat, cel pu`in pân[ la mijlocul lui mai. Cred c[ vom asista la schimb[ri. Dac[ Partidul Democrat Liberal ]\i men`ine acea prevedere statutar[potrivitc[reialiderulpartiduluinupoates[fieprim-ministru, atuncieposibilcas[pt[mânaviitoare sau ]n viitorul apropiat s[ asist[m chiar la schimbarea premierului”, a spussenatorulUDMRlaRFI. El apreciaz[ ]ns[ activitatea politic[ a lui Emil Boc, chiar dac[ are s[-irepro\ezeanumitelipsuri]nplan economic.Guvernulnuaf[cut„nici minimul a\teptat de popula`ie”, ]nplaneconomic,sus`ineparlamentarul. „Caforma`iunepolitic[,eucredc[ activitateadomnuluiEmilBocafost bun[, colaborarea cu dânsul este

bun[.Repro\urilepecareeupersonallefacsunt]ndomeniuleconomicfinanciar. Acolo cred c[ Guvernul, ]nprimulrândmini\triideresort,dar \ipremierul]nfunc`ieauoresponsabilitatemare\icredc[acolonus-a f[cutniciminimula\teptatdepopula`iaacestei`[ri.Dar]nceeaceprive\te colaborarea ]ntre forma`iunile careformeaz[coali`ia,premierul\ia f[cut treaba \i ]\i face treaba”, a sus`inutGyorgyFrunda. }ntrebat dac[ Emil Boc ar trebui ]nlocuit din fruntea Executivului, GyorgyFrundaar[spuns:„Ammai spus-o, eu cred c[ un maur trebuie s[-\ifac[treabapân[lasfâr\it\ipe urm[ s[ plece. Mai sunt lucruri pe carepremierulBoctrebuies[lefac[. Eventual,vafischimbatpolitic,pentruaputeas[seocupedecâ\tigarea func`ieidepre\edinte]nPDL”. SenatorulUDMRcredec[Românianuvaie\idincriz[anulacesta. „Eunucredc[Româniaaie\itdin criz[,nucredc[]ncâtevalunisau chiar anul [sta vom avea rezultate palpabile\ic[cet[`eanulacestei`[ri va avea mai mul`i bani ]n buzunar sauc[sevasim`i]nmaimaresiguran`[economic[decât]n2010.Dimpotriv[,credc[efectelesevorface ]nc[ sim`ite cel pu`in pân[ la jum[tatea anului, a doua parte a anului. Deci,nuie\imdincriz[”,conchide GyorgyFrunda.

MAI vrea s[ interzic[ vânzarea etnobotanicelor pe internet MinistrulAdministra`iei \iInternelor,Traian Iga\,afirm[c[ministerul lucreaz[launconcept princaresevaputea combatevânzareadeproduseetnobotanice\ipe internet,concomitentcu ac`iuniledeeliminarea magazinelorspecifice. TraianIga\adeclarat]ntr-oconferin`[depres[laArad,c[urm[toarea etap[ de lupt[ ]mpotriva produselor etnobotanicevizeaz[comer`ulonline. „}mpreun[ cu Ministerul S[n[t[`ii \ialAgriculturiiamsemnatunordin comunprincareac`ion[m]nvederea elimin[riidepepia`[aacestormagazinecarevândproduseetnobotanice. Esteob[t[liedur[cutotce]nseamn[ distribu`ia acestor produse \i avem ac`iunis[pt[mânale]naceast[direc`ie.}ncontinuare,lucr[m\ilacapitolulprivindvânzareaprininternet”,a spusministrul,carenuaoferitinforma`iisuplimentareprivindposibilit[`iledecombatereacomer`uluionline deproduseetnobotanice. Iga\amaispusc[]njude`ulArad au fost ]nchise patru magazine care comercializauproduseetnobotanice.

Guvernulurmeaz[s[iaodecizie]n privin`a produselor etnobotanice, ]n acestsensfiindelaboratunproiectde ordonan`[deurgen`[. Agen`iaMediafaxanun`a,la]nceputul lunii martie, c[ Guvernul va interzicevânzarea\ide`inereasubstan`eloretnobotanice,vaconfiscamarfa pentruunintervaldepân[la18lunicu suspendarea activit[`ii comerciantului pân[laanalizadelaborator\ivadecideamenziceajungla100.000lei\i ]nchisoarede2-8anipentruvânzarea acestorproduse,m[surilefiindincluse ]n proiectul de ordonan`[ de urgen`[ privindcombatereaetnobotanicelor. }n 10 februarie 2010, Guvernul a emisoOrdonan`[deurgen`[princare a fost interzis[ comercializarea unui num[r de 36 de substan`e \i planteetnobotanice,careaufostasimilate drogurilor. |i dup[ apari`ia acesteiordonan`e,]ns[,sutedetineri aucontinuats[ajung[laspital]nstare grav[, ]n urma consumului de planteetnobotaniceprocuratefiedela magazine specializate, fie achizi`ionatedepeinternet.Totodat[,s-a]nregistratosc[dereavârsteiconsumatorilordeastfeldesubstan`e. }nacestecondi`ii,medicii\iinspectoratele\colareausolicitat]nchiderea magazinelorcarecomercializeaz[astfeldeproduse.

Vrancea,«zguduit[»deunmiccutremur.Uncutremurcumagnitudineade3,1s-aprodus]njoidiminea`[]nVrancea, lacâtevaziledup[ceseismologiiru\iavertizaser[c[setemdeundezastruvenitdinaceast[zon[aEuropei. Dup[câteva ziledepauz[,activitateaseismic[dinVranceas-areluat.}naceast[diminea`[,uncutremurcumagnitudineade3,1afost ]nregistrat]nVrancea,potrivitInstitutuluiNa`ionaldeFizic[aP[mântului.Esteprimulseismdinaceast[zon[dup[ devastatorulcutremurdinJaponia.PotrivitInstitutuluiNa`ionaldeFizicaP[mântului,cutremurulprodus]naceast[diminea`[,laoadâncimede127km,nus-aresim`it]nniciozon[a`[rii,fiinduncutremurmic.Oamenide\tiin`[ru\iprev[d uncutremurcumagnitudineade5gradepescaraRichterlaMoscova,carevavenidinVrancea(România).

A crescut oferta locuin`elor de ]nchiriat Nivelulchiriilora sc[zutcupân[la12 lasut[fa`[de]nceputultoamneitrecute,]n condi`iile]ncare,pe fondulprelungiriicrizeiimobiliare,totmai mul`iproprietaride apartamenteaupreferats[le]nchirieze, generândocre\terea ofertelordinpia`[. „Pe fondul prelungirii crizei imobiliare,totmaimul`iproprietari au preferat s[ ]\i ]nchirieze apartamenteleceeaceadeterminatocre\tereanum[ruluideoferte\iimplicitsc[dereapre`urilor.Nicivolumulcereriinuexceleaz[]naceast[perioad[.}ncompara`iecu]nceputultoamneitrecute,chiriilesuntcupân[la12la sut[maimici.Celemaimaridiferen`e exist[ la garsonierele din Constan`a(-11,9lasut[)\iTimi\oara(-8,9lasut[),dar\ilaapartamentelecudou[(-7,2lasut[)\i treicamere(-8,3lasut[)dinClujNapoca”, a declarat ]ntr-un comunicatAdrianErimescu,directorgeneralalwww.imobiliare.ro. Potrivitdatelorportaluluiimobiliar,chiriilepentrugarsoniereledincartierelebucure\tenepornescdela150deeuro/lun[,]n timpce]nCluj-Napoca\iTimi\oara, cu aceea\i sum[ pot fi ]nchiriate garsoniere chiar \i ]n zone semi-centrale. }n Bra\ov, pre`urile practicate sunt mai mici, chiriile pentru garsoniere porninddela120deeuro/lun[. }nConstan`a\iIa\i,chiriilepracticate la garsoniere ]ncep de la 140deeuro/lun[. }nBucure\ti,chiriauneigarsoniere ]n zone precum Rahova, MilitarisauBerceniporne\tede la150deeuro/lun[.Pedealt[ parte, pot fi g[site apartamente cudou[camerelapre`uri]nce-

pânddela200-220deeuro/lun[ ]nzoneprecum13Septembrie, |tefan cel Mare, Mihai Bravu, Crânga\i sau Drumul Taberei. Chiriile ]n cazul apartamentelor cutreicamerepleac[dela250 deeuro/lun[]nBerceni,ColentinasauCamilRessu. }n Bra\ov, cu 120 euro/lun[ potfi]nchiriategarsonieremobilate\iutilate]ncartiereleTractorul sau Bartolomeu. Pre`urile apartamentelor cu dou[ camere ]ncepdela150deeuro/lun[]n zoneleFlorilor,R[c[d[u,Grivi`ei sau ]n apropierea Spitalului Jude`ean,iarcelealeapartamentelorcutreicameredela200de euro/lun[ ]n 13 Decembrie sau Tractorul. }nCluj-Napocapotfi]nchiriategarsonierecu150deeuro/lun[]nFlore\tisauHorea,pre`urileapartamentelorcudou[camerepornescdela170deeuro/lun[ ]n Andrei Mure\anu sau Flore\ti,iarcelealeapartamentelor cutreicameredela270deeuro/lun[]nzoneleBun[Ziua,ZorilorsauM[n[\tur. LaConstan`a,]nzoneleCET sauEnergia,pre`ulcerutpentru ]nchiriereauneigarsonieremobilate,]nstarebun[porne\tedela 140 de euro/lun[. Pentru un apartamentcudou[camere,pre-

`ulchirieiporne\tedela170-180 de euro/lun[, ]n zone precum Boema,TomisNordsauT[b[c[rie, iar apartamentele cu trei camerepotfi]nchiriatecu250de euro/lun[, zonele cu cele mai multe oferte pe pia`[ fiind Far, TomisII,TomisNordsauDacia. Chiriilepentrugarsonierepornesc]nIa\idela140euro/lun[, ]nT[t[ra\isauPoduRo\.}nT[t[ra\i, pre`ul de ]nchiriere al apartamentelor noi cu dou[ camereporne\tedela230deeuro/lun[.Totodat[,]ncazulapartamentelorcutreicamere,pre`ul solicitatdeproprietarisesitueaz[ ]njurulsumeide280-300deeuro/lun[. Ogarsonier[mobilat[,]nstare bun[,poatefi]nchiriat[]nzona Matei Basarb sau B[lcescu din Timi\oaracupre`uripornindde la 140 euro/ lun[. Pentru un apartamentcudou[camere,pre`ulchirieiporne\tedela170-180 deeuro/lun[,astfeldepropriet[`i pot fi g[site ]n Take Ionescu, AraduluisaulaCentrulBancar. Pentru un apartament cu trei camere, chiria porne\te de la 220-250 de euro/lun[ ]n Dacia sauBucovina.Chiriiconvenabilepotfig[site\i]nCircumvala`iunii, Girocului, Lipovei sau |agului.

}PSPimenArhiepiscopulSucevei acolaboratcuSecuritatea Judec[toriiCur`iideApelBucure\tiau stabilitc[}naltPreasfin`itulPimen,72 deani,ArhiepiscopulSucevei\iR[d[u`ilor,acolaboratcuSecuritatea,fiind racolat]nanul1975\ipân[]n1988,el dândnoteinformativecupseudonimele «Sidorovic»sau«Petru». }naltulierarh,careera]naceaperioad[stare`laM[n[stireaPutna,nuasemnat]ns[unangajamentcuSecuri-

tateacomunist[,ciarfifurnizatinforma`iidesprestr[inii carevizitausausecazaulal[ca\uldecult.Acelea\isurse sus`inc[ArhiepiscopulSucevei\iR[d[u`ilorarfiprimit 200dedolaripentru„serviciile”adusefosteiSecurit[`i. Maimult,]n1979,Pimenarfifostinclus]ntr-odelega`ie aPatriarhieiRomânecares-adeplasat]n„Galaxia”nume conspirativpentruAmericaundeaavutmisiuneas[-iconving[pereprezentan`iiArhiepiscopieiMisionareRomâne dinAmericas[-iprelungeasc[vizita\is[-iinviteoficial ]nserviciuleparhiei,pentruaputeafurnizainforma`ii]n România.


18martie2011 Gigilapescuit Gigi merge la pescuit. Coboar[ din Maybach. Scoate mulineta de aurcufirdem[tase\iacdediamant \i d[ la pe\te. Când, ia s[ vezi minun[`ie:prindepe\ti\oruldeaur.

7 - Ptiuuu se mir[ Gigi, la care pe\ti\orul]ncepes[]\ispun[replica. - |tii... eu sunt pe\ti\orul [la de aurcualeatreidorin`e... -Hmm...binem[,haispunece vrei...

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4 camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavi destadion,ultramodern,completmobilat, cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament2

camere,et.2,cap[t1, izolattermic,intabulat, P+G+F.Telefon: 0753.855.454.(G-6) *Vândapartament3 cameredecomandat, parter,Bucovina15, ]mbun[t[`it,bunpentru sediufirm[,posibilitate extindere.Pre`53.000

AGENDA PREST|RI SERVICII

Euro.Telefon: 0745.388.300.(10)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47 m,\i7.200mpdeschiderelaBT-SV180m, ambele]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vând1,30hateren]n comunaR[chi`i.Rela`ii suplimenta relatelefon: 0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-1)

*Cas[devânzare,zon[ turistic[,1kmdeora\, 2.500teren.Rela`iilatelefon:0755.890.139. (G-3)

auto *VândFIATPANDA stareexcep`ional[,23.000 km.Telefon: 0231.511.927; 0723.703.941.Pre` negociabillafa`alocului. (2088-6)

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

18martie2011

MONDEN

Caseteledinziuamor`iiluiMichael,\terse.}nregistr[riledepecamereledesupraveghere dincasaluiMichaelJackson,dinziua]ncareacestaamurit,aufost\terse,pentruc[poli`ia dinLosAngeles,SUA,nus-agânditc[decesulacestuiaarfipututs[setransforme]ntr-un cazdecrim[. DoctorulConradMurray,acuzatdeucidereamegastarului,s-aprezentatlatribunalpentruonou[audiere,iaravoca`iiluiauvruts[foloseasc[imaginiledepecamerelede supraveghere]nap[rarealui,]ns[separec[acesteanumaiexist[.Potrivitsite-uluiTMZ, casetelenuaufostcopiatedepoli`i\ti,cile-au\ters,]nregistrândpeelenoiimagini.

PaulaChiril[:«Afost Românca Loredana unmomentdecump[n[ Salan`[ a atuncicândfeti`a câ\tigat concursul «Top Model of the meas-a]mboln[vit» PaulaChiril[,frumoasaactri`[ dinemisiunea«LandofJokes», esteofemeiecereu\e\tecubrio s[fac[fa`[atâtrolurilordepe platouriledefilmarecât\ia celordemam[\iso`ie. Omam[exemplar[,PaulaChril[adeclaratc[pentru ea\iso`ulei,Marius,micu`aCarlareprezint[ceamai mare bucurie. Cei doi au reu\it s[ fac[ fa`[ celor mai grelemomente,acelea]ncarefeti`alorafostbolnav[,\i au]nv[`at]ncet-]ncets[fieni\tep[rin`imodel. „A fost un moment de cump[n[ pentru mine atunci cândCarlaaveaolun[\is-a]mboln[vit,af[cutoenterocolit[\iamstatos[pt[mân[cuealaspital.Aldoileaa fostosperietur[maimultpentruMarius:Carlas-a]necat cuobuc[`ic[denectarin[\iso`ulmeus-asperiatfoarte tare.Eumi-amp[stratcalmul\iamreu\its[ofacs[dea afar[dinguri`[fructul,\tiamni\temanevrecaresefac]n astfeldecazuri”,apovestitPaulaChiril[pentrusfatulparintilor.ro. Cutoateacestea,micu`aCarlaamaicrescut\iacum esteuncopilplindevia`[care,a\acume\inormal,face numain[zbâtii. „Tottimpulfacecâteceva.Ziuaeun\irden[zbâtii. Decelemaimulteorimut[lucrurileprincas[,a\ac[mi s-a]ntâmplats[m[trezesccupantofii]nfarfurie”,amai povestitamuzat[vedeta.

M[d[lin Ionescu \i Cristina |i\canu s-au cerut reciproc ]n c[s[torie M[d[linIonescu\iCristina|i\canusuntprotagoni\tiiuneisuperberela`iideiubire,iaranul acestaceidoi]\ipropun s[sec[s[toreasc[.Prezentatorulemisiunii «Dreptla~int[»dela KanalD\iiubitasas-au cerutdejademaimulte ori]nc[s[torie,unulpe cel[lalt,\ide-abiaa\teapt[acums[-\i]mplineasc[ acestvis. „Au fost mai multe cereri de c[s[torie. Ne-am cerut reciproc de câtevaori.Primacerere]nc[s[torie afostlamine]napartament,pebalcon.Era]nperioada]ncareeram]n «carantina»impus[defo\tiimei\efi. Ne]ntâlneam]nfiecarezi”,apovestit M[d[lin Ionescu, pentru ziarul Na`ional.

World 2011»

Oromânc[din Bistri`aacâ\tigatconcursul «TopModelof theWorld2011», cares-adesf[\urat]nUsedom, Germania. LoredanaSalan`[(foto)are 18ani,estefost[MissWorld România 2009 \i a reu\it s[ ]nving[ 43 de frumuse`i din alte`[ri.TitluldeTopModel of the World 2011 i-a adus frumoaseiromânceuncecde 10.000 de dolari, dar \i un contractpeunancuoagen`ie demodeling.

Evenimente de Botosani nr.1836  

Ziarul orasului tau!