Page 1

CMYK

Stimulente]ntre200\i700deleipentru angaja`iiCaseideAsigur[rideS[n[tate EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 4

Pedepsecu suspendare pentruun accidentmortal demunc[

Pag. 2

AnulVII•nr.52(1834)•Miercuri,16martie2011•8pagini

Profesorii refuz[ «firimiturile», elevii ]\i continu[ «vacan`a»

Onou[zideprotestacadrelordidacticeboto\[nene.|i ieriopartedincadreledidacticedinmunicipiuBoto\ani\i Dorohoiaurefuzats[intrela orepentruc[nuauprimit salariilepelunafebruarie.}n timpceprofesoriisus`inc[cei dinconducerea\colilorau f[cutpresiuniasupralorpentruarenun`alaprotest,directoriiafirm[c[fiecareeste libers[protesteze. Pagina 3

Salarii]n pericol\ila Protec`ia Copilului Pagina 4


2

16martie2011

TOPNEWS

Otân[r[de175dekilogramean[scutunb[ie`elde3kilograme.Otân[r[de24deani,carecânt[re\te175dekilograme,an[scutprincezarian[,laSpitaluldeObstetric[\iGinecologiedinTimi\oara,unb[ie`eldetreikilograme. Unuldintremediciicareaurealizatinterven`iadela SpitaluldeObstetric[\iGinecologiedinTimi\oara,dr.DorinGrigora\,adeclaratcorespondentuluiMediafax,c[opera`iadecezarian[adurat maipu`indeoor[\iadecursbine.„Esteprimulcazpecare]lrezolv[mlaaceast[greutate.Doamnaan[scutprincezarian[,interven`iaadurat cam50deminute\iadecursbine.Sigurc[obezitateaapusproblemedeacces]ncavitateaabdominal[.Post-operatorpots[apar[complica`ii infec`ioasesauembolice\i,dincauzacelor175dekilogramepecareleareacum,pacientaestemaigreudemobilizatdup[interven`ie”,aafirmat Grigora\.Elaprecizatc[tân[ra,careestedinjude`ulHunedoara,\ib[ie`elulei,careacânt[rit3kilogramelana\tere,sesimtbinedup[opera`ie.

Pedepse cu suspendare pentru un accident mortal de munc[ Angaja`iiatreisociet[`iaufostcondamna`i la]nchisoarecususpendaredec[tremagistra`iiJudec[toriei Boto\ani,instan`aconsiderândc[ace\tia suntvinova`ifiindc[ nuauluattoatem[surilepentruapreveni acestevenimenttragic. Accidentuldemunc[aavutloc ]nlunaianuarie2007peun\antier situat pe bulevardul Mihai Eminescu. Atunci, un b[rbat ]n vârst[de48deani,DumitruPaveliuc, angajat al firmei HITAG, a fost strivit de o grind[ metalic[cecânt[reapesteoton[. Laaceadat[,perespectivul\antier lucrau muncitori de la dou[ firme,HIT-AG\iElco.Ace\tia a\ezaumaimultegrinzidemetal pentrurealizareastructuriiderezisten`[auneicl[diri.Launmomentdat,dincauzac[ogrind[ ag[`at[ pe bra`ul macaralei s-a atinsdeunpilon,s-aprovocatun balans.Grindaac[zutlap[mânt, prinzându-lpeDumitruPaveliuc, care nu a mai apucat s[ se fereasc[. }n urma anchetei procurorilor aufostg[si`ivinova`itreib[rba`i, angaja`i la trei societ[`i diferite. Dup[ mai mul`i ani de procese, Marcel Hum[, inginer la HITAG,afostcondamnatlaunan\i

opt luni de ]nchisoare pentru neluarea din culp[ a m[surilor legale de securitate ]n munc[, Alexandru Rotariu, angajat la Elco SRL, la un an ]nchisoare pentruucideredinculp[\idou[ luni]nchisoarepentrunerespectareadinculp[aobliga`iilor\im[surilorstabilitecuprivirelasecuritatea ]n munc[, iar Constantin Ro\u,angajatlaGrobeSRLBo-

to\ani,afostcondamnatlaunan ]nchisoare pentru ucidere din culp[\idou[luni]nchisoarepentrunerespectareadinculp[aobliga`iilor \i m[surilor stabilite cu privirelasecuritatea]nmunc[. Dat fiind natura cazului, instan`aadeciscapedepseles[fie cususpendare.]nplus,judec[torulaadmisac`iuneacivil[al[turat[procesuluipenaldec[treso-

`iaceluidecedatTatianaPaviliuc obligându-i ]n solidar pe inculpa`ii Hum[ Marcel, Rotariu Alexandru \i Ro\u Constantin, to`i]nsolidarcupartearesponsabil[civilmenteSCHIT-AGSRL Boto\ani, la plata  sumei de 1.600leicutitludedaunemateriale\iasumeide50.000leicu titlu de daune morale. (D[nu` Rotariu)

B[rbatsalvat]nultimaclip[depompieri Unb[rbatdinmunicipiulBoto\aniafostsalvat ]nultimaclip[depompieridintr-unapartament cuprinsdefl[c[ri.MarcelI.,de50deani,afost g[sit de salvatori ]ntr-o ]nc[pere al[turat[ celei cuprinsedefl[c[ri,lâng[pat.Pentruc[asuferit ou\oar[intoxica`iecumonoxiddecarbon,afost transportat la spital pentru ]ngrijiri medicale de specialitate. Pompierii au fost sesiza`i despre producerea evenimentului mar`i diminea`[, ]n jurul orei 05.30.Lafa`aloculuis-audeplasattreiechipaje dincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani, cutreiautospecialecuap[\ispum[. La sosirea pompierilor la fa`a locului ardeau bunuriledintr-o]nc[pereaapartamentului,aflat la parterul unui bloc de pe strada col. Tomoroveanu,existândpericolulcafl[c[riles[ seextind[\ilacelelaltecamere.Concomitentcu salvarea proprietarului, pompierii au ac`ionat pentrustingereaincendiului. „Fl[c[rile au distrus bunurile dintr-o singur[ ]nc[pereaapartamentului,pagubelefiindestimatelacirca2.000lei.Incendiulaizbucnitcelmai probabildincauzaunei`ig[riaprinsearuncatela ]ntâmplarepematerialecombustibile”,adeclarat plutoniermajorDorinaLupu,subofi`errela`iipublicealISUBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Accident mortal provocat de un boto\[nean ]n jude`ul Ia\i Unb[rbat]nvârst[de42deani din Boto\ani este cercetat de poli`i\ti ie\eni pentru s[vâr\irea infrac`iunilordeucideredinculp[ \i v[t[mare corporal[ grav[ din culp[,dup[ceaprovocatunaccident rutier luni, ]n localitatea B[l`a`i.}nurmaaccidentuluiofemeieamuritiaraltedouapersoane aufostgravr[nite.GabrielB.,]n vârst[de42deani,dinBoto\ani, conducea un autoturism marca Opel dinspre Boto\ani spre Ia\i. }ntr-o curb[ la stânga, a pierdut controluldincauzavitezei,aintrat pe sensul opus de mers \i s-a r[sturnat. }n ma\in[ se mai aflau treipasageri,printrecare\iElena G.,de52deani,dinIa\i,luat[la ocazie,careadecedatpeloc. „}ntimpceconduceaautoturismulpeDrumulEuropean583,]n afaralocalit[`iiB[l`a`i,]ntr-ocurb[ a pierdut controlul direc`iei a p[trunspecontrasens\is-ar[sturnat.]nurmaaccidentuluiarezultat decesul unei pasagere \i r[nirea u\oar[ a conduc[torului auto \i a altordou[persoaneaflate]nautoturism”, a spus Virginia Pralea, purt[tordecuvântalIPJIa\i. Restulr[ni`iloraufostprelua`ide ambulan`e,unpasagercuuntraumatismcranio-cerebralfiindtransportatlaSpitaluldeNeurochirurgie altpasagerfiindduslaSpitaluldin TârguFrumos.Poli`i\tiiaustabilit c[boto\[neanulaveaoconcentra`ie de 0,22 miligrame pe litru alcool pur ]n aerul expirat ]n momentul produceriiaccidentului.(D.R.)

B[trân[ g[sit[ decedat[ pe câmp Mar`i,trupuluneifemei]nvârst[ de 75 de ani din Brosc[u`i a fost g[sit pe un câmp din apropierea localit[`ii, cadavrul fiind par`ial mâncatdeanimale.Potrivitpoli`i\tilorAnaL.obi\nuias[consume alcool, plecând de acas[ ]nc[ de sâmb[t[. De altfel, de atunci de cândveciniii-aureclamatdispari`ia afostc[utat[.Mar`itrupulfemeiia fostg[sitpeuncâmp,mânastâng[ fiind devorat[ de animalele s[lbatice.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[ ]nacestcaz,de\idinprimelecercet[rinupareafivorbadeoinfrac`iune, trupul femeii neprezentând leziunicares[arateoagresiune. „Nusuntsuspiciunidecomitere avreuneifaptepenale.Urmeaz[s[ fieefectuat[necropsiapentruase stabilicuexactitatecauzeledecesului”, a declarat comisar Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani.(D.R.)


3

16martie2011 PrimaruldinPiatraNeam`,Gheorghe\tefan«Pinalti»,audiatlaDNA.PrimarulmunicipiuluiPiatraNeam`, Gheorghe|tefan,cunoscutdreptPinalti,s-aprezentatmar`ilasediulDNApentruadaexplica`iiprocurorilor ]ntr-undosar,audeclaratpentruNewsInsursejudiciare.PotrivitRealitateaTV,procuroriianticorup`iei-auluatlui Pinaltideclara`ii]ntr-undosar]ncarefiicasaesteacuzat[c[adatuntunimobiliar. Gheorghe|tefan,primaruldin PiatraNeam`afostaudiattimpdeoor[laDNA.Procuroriianticorup`iei-auluatluiPinaltideclara`ii]ntr-undosar ]ncarefiicasaesteacuzat[c[adatuntunimobiliar.Estevorbadeunterencareaapar`inutprim[rieidinPiatra Neam`.}nacestcaz,DNABac[uadat,acumdoiani,solu`iadene]ncepereaurm[ririipenale.

ESEN~IAL

Profesorii refuz[ «firimiturile», elevii ]\i continu[ «vacan`a» sunt victime nevinovate Aceasta le-aexplicatc[aufostf[cutetoate demersurile pân[ la Ministerul Educa`iei\ic[inclusivb[iatuls[u esteelev\iesteafectatdeproteste. „Noisuntemdeparteacadrelor didactice,]ntotdeaunaamspusc[ ]\imerit[salariile,darfacem]nc[ odat[apella]n`elegere.Ca]ntotdeauna,copiiisuntceicarepierd celmaimult,eisuntceimaiexpu\i”,aspusAdaMacovei.

Onou[zideprotesta cadrelordidacticeboto\[nene.|iieriopartedincadreledidactice dinmunicipiuBoto\ani\iDorohoiaurefuzats[intrelaore pentruc[nuauprimit salariilepelunafebruarie.}ntimpceprofesoriisus`inc[ceidin conducerea\colilorau f[cutpresiuniasupra lorpentruarenun`ala protest,directoriiafirm[c[fiecareesteliber s[protesteze. Laamiaz[,]njurde150dedasc[liaumar\at]nfa`aPrefecturii\i au a\teptat rezultatul discu`iilor purtate ]ntre liderii sindicali jude`eniaiEduca`iei,prefectulCristian Roman, Ada Macovei, \efa Inspectoratului|colarJude`ean\i Radu~urcanu,\efuldelaFinan`e.Propunerea\efilorf[cut[profesorilor,deaacceptamaxim500 deleidinsalariupelunafebruarie \idiferen`a]nmartie,nuafostacceptat[deprotestatari.

Clase f[r[ elevi ]n colegii Elevii din mai multe unit[`i \colare boto\[nene au avut parte \iierideonou[ziliber[.Cadrele didactice de la Colegiile „Mihai Eminescu”, „A.T. Laurian”, „OctavOnicescu”,dar\ioparte acelordelaLiceuldeArt[,Pedagogic, Grupul |colar „Elie Radu”\iacelordinDorohoi,de la Colegiul „Grigore Ghica” \i Grupul|colar„ReginaMaria”au refuzats[intrelaore. Ieri dup[ amiaz[, de la ora 13.00,auintrat]nprotestspontan \i13cadredela|coalaNr.5din Dorohoi. „Protestul ]nceput ieri de cadrele didactice continu[ \i ast[zi, doar 7 dintre ace\tia intrândlaore.Exist[unorarspecial pentruceicarefacore.}nfiecare diminea`[,laora8.00,avemconsult[ri cu cei din sindicat s[ vedemcareesteevolu`iasitua`ieidin punctullordevedere”,adeclarat IoanOnofrei,directorulColegiului Laurian. Acesta a mai men`ionatc[]nmomentul]ncarecadrelevorrenun`alaprotest,elevii vor fi anun`a`i de dirigin`i s[ revin[laore.Pentruperioada]ncaredasc[liinuvorintralaore,nu vorprimisalarii.

Primarul Flutur a avut o tentativ[ e\uat[ de a calma spiritele

«Ne pare r[u pentru elevi, nu sunt bani pentru educa`ia copiilor» Liderii sindicali sus`in c[ protestul va continua pân[ primesc salariile. „Noi am muncit, nu vom intra la cursuri pân[ nu se pl[tesc aceste drepturi salariale. Devremeceamprestatactivitatea, a\tept[m s[ pl[ti`i pentru aceasta.Esteolips[deorganizare undeva \i salariile nu apar pe carduri.Neparer[upentruelevi, avem olimpiade, dar pe noi cine ne]n`elege,cinesepune]nlocul nostru?”,aspusLuciaCiubotaru, liderulLSIdelaLaurian. Având]nvederesumelealocate deGuvernlunipentrualtedomenii,lideriisindicalise]ntreab[dac[educa`ieesteoprioritate. „Nuaubanipentrueduca`iacopiilor no\tri, pentru care, noi cu to`ii,ca\ipl[titoridetaxe\iimpozite,contribuim.Defaptartrebui s[ se spun[ «dragi copii nu sunt bani pentru educa`ia voastr[»,nuc[nusuntbanipentrusalarii”, a declarat Corneliu Rusu Apopei, lider SIP la Colegiul „A.T.Laurian”.

Profesorii s-au plimbat pentru a nu fi amenda`i Laamiaz[,aproximativ150de cadre didactice au ajuns ]n Pia`a

Revolu`ieipentruatragedinnou semnaluldealarm[c[suntnemul`umi`ic[nuauprimitsalariile. Pentruanufiacuza`ic[protesteaz[ ilegal \i s[ fie amenda`i, ace\tias-au]nvârtit]ncerc]njurul spa`iuluiverdedinzonazero.Au venit la ac`iune profesorii de la Colegiile „Mihai Eminescu”, „A.T.Laurian”,Economic,dela LiceulPedagogic,deArt[,dela LiceulcuProgramSportiv. Dac[luninuaureu\its[intrela primarulC[t[linFlutur,ieriau]ncercats[ob`in[pentrumiercurio ]ntrevederecuviceprimarulC[t[lin Alexa. „Domnul de la registratur[ (Iulian Ciubotaru, n.r.) a refuzat s[ ne ]nscrie ]n audien`[, considerândc[esteosfidaredin parteanoastr[ceeace]isolicit[m. Astfel, un func`ionar pl[tit din baniino\tri]\ibatejocdenoi”,a spusAlinaVoineaAxinte,liderul SIPdelaColegiulLaurian. }n timpul plimb[rii prin fa`a Prefecturii \i a Consiliului Jude`ean,cadreledidacticeauadmirat \iautoturismul\efeiI|J.

500 de lei li s-a oferit profesorilor }ntimpcecadreledidacticerevoltateseaflau]nfa`aPrefecturii, liderii celor dou[ sindicate din educa`ie,CristianRoman,prefectul jude`ului, Ada Macovei, \efa I|J,\iRadu~urcanu,\efuldela Fisc,aupurtatdiscu`iidou[ore]n

]ncercareadeag[siosolu`ie. „Nu prea sunt bani \i asta o \tiam. Dac[ Guvernul nu d[ niciunsemnpentrunoi,propunereaInstitu`ieiPrefectuluiafosts[ sedeaunavansdepân[la500de lei\irestulbanilor-adic[diferen`apefebruarie-urmânds[sedea pe 1-2 aprilie, plus salariul integralpemartie.Aceastaafostsolu`ia, pentru c[ atâ`ia bani sunt acum ]n Trezorerie. S-a propus pân[ la 500 de lei”, a declarat Maria~iprigan,liderulSIP. Autorit[`ile sus`in c[ exist[ un disponibildeunmiliondeleipentrusalariilecadrelordidactice,iar aceast[sum[arajungedoarpentru500leipefiecaredasc[l.Cadreledidacticeaurespinsaceast[ propunere.„Cu500leis[tr[iasc[ primarul \i prefectul”, „Este sfidare”, „Este o b[taie de joc”, „Cumadic[nusuntbani,ce]nseamn[expresiaasta?”,s-auauzit reac`iilecadrelordidactice.

Ada Macovei: Elevii sunt afecta`i de protest Dasc[lii i-au solicitat o explica`ie\iAdeiMacovei,]ntimpce aceastase]ndreptaspreparcarea unde]\iaveama\ina.„D-nainspector, dar nu sta`i de vorb[ cu noi?”,auabordat-odasc[lii.|efa educa`iei boto\[nene s-a oprit ]n mijloculprofesorilor,sus`inândc[ singuriicaresufer[suntelevii\i

Discu`iadelaPrefectur[afost urmat[ de un dialog al celor cei doilideridesindicatdineduca`ie cuprimarulC[t[linFlutur. „L-am rugat s[ transmit[ primuluiministrus[urgentezetransferulsumelorc[treFinan`elePubliceBoto\ani,pentrusalariisut[ lasut[,nuf[râmituri,nuprocente,pentruc[numaiputemacceptas[muncimdegeaba”,aprecizat Maria~iprigan.

De la Ministerul Educa`iei nici un r[spuns Situa`iadelaBoto\aniestecunoscut[ la nivelul Ministerului Educa`iei,darnupoatefifurnizat niciunr[spunsoficial.„LaCabinetulMinistruluiestecomunicat[ situa`ia de la Boto\ani, dar pân[ acum nu avem nici un punct de vedere oficial”, a fost r[spunsul primit de la consilierul Daniel Tomoni.

La Eminescu \i Laurian protestul continu[ Dup[ ce au primit oferta cu maxim500delei,cadreledidactices-au]ntâlnit]nAulaColegiului Na`ionalculideriisindicali.Dup[ discu`iile purtate, acestea sunt decises[continueprotestul,pân[ vorprimisalariileintegral. „Nusuntemdeacordcucei500 delei.Miseparemultpreapu`in, ca\icumcinevaararuncaunos launcâinemaidanez.Dac[vom decides[intr[mlaoreovomface c[vrem,nuc[cinevane-aaruncatunos.Domnulministrunuare timpdeceidelaBoto\ani,probabilesteplecat]nJaponialavreo specializare”, a spus Alina Voinea.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

16martie2011

TOPNEWS

Facebookarepeste3milioanedeutilizatoriromâni.Re`eauadesocializareFacebookarepeste3milioanedeutilizatoriromâni,dintrecarecirca 26,78lasut[locuiesc]nBucure\ti,potrivitunuiraportpublicatdeFacebrands.ro,unserviciudemonitorizareapaginilordeFacebookdinRomânia administratdeStandout\iByteFlux. PotrivitraportuluipublicatdeFacebrands.ro,peste14lasut[dinpopula`iaRomânieifolose\te]nacestmomentcea maimarere`eadesocializaredinlume,iarFacebrands.roofer[informa`iidesprecirca12.727depaginiromâne\tideFacebook.Dincei3.018.500de utilizatoriromânideFacebook,1.531.560(50,74lasut[)\i-aucompletatora\ul]nprofilulcreatpeaceast[re`ea.Astfel,]nacestmoment,26,78lasut[ dintreace\tiasuntdinBucure\ti(403.600deutilizatori),urm[toareleora\e]nordineanum[ruluideutilizatoriFacebookfiindCluj-Napoca(113.960de utilizatori,7,44lasut[dintotal),Timi\oara(98.960deutilizatori,6,46lasut[dintotal)\iIa\i(93.700deutilizatori,6,12lasut[dintotal).

Salarii ]n pericol \i la Protec`ia Copilului „Vomajunge]nsitua`iacelordin]nv[`[mânt”,spuneNicolaeMacovei,liderul sindicatuluiImpact, alangaja`ilorDirec`ieiGeneraledeAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului (DGASPC).Acesta nuexcludeca]ntr-un viitorapropiat]nsistemuldeasisten`[social[s[seproduc[ evenimenteasem[n[toarecelorcareau loc]nacestezile]n \colilemunicipiilor Boto\ani\iDorohoi. Dup[ ce conducerea unit[`ii a avertizat c[ mai multe hot[râri judec[tore\ti ]n favoarea angaja`ilor,derecuperareacelor25de procente pierdute la leaf[, vor puneinstitu`ia]ntr-ositua`iefinanciar[delicat[,NicolaeMacoveia declarat c[ ar trebui c[utate din timpsolu`iipentruanuseajunge

lablocajecaceledin]nv[`[mânt. }n scurt timp urmeaz[ s[ fie emise hot[râri judec[tore\ti de punere ]n plat[ a diferen`elor salarialecuvenitepe\aselunidin 2010 pentru aproape 800 de angaja`iaiDGASPC.„Nuevina salariatului dac[ nu sunt bani \i nici nu-i imputabil acest lucru sindicatului. Noi cerem ]n instan`[toatedrepturilecareconsider[m c[ sunt legale pentru membrii no\tri. }nc[ nu avem comunicate hot[rârile judec[to-

re\ti.|timc[aucâ\tigataproape 800deangaja`i,dartoatetermenelecurgdelaprimireaacestor hot[râri”,adeclaratNicolaeMacovei,liderulsindicatuluiImpact.

«Sindicatul nu poate garanta c[ nu vor fi mi\c[ri spontane \i la noi» PotrivitlideruluiImpact,ac`iunile judec[tore\ti au fost ini`iate

pe centre. „S-a introdus ac`iune ]ninstan`[pecontractual\iprocespefunc`ionaripublici.Celpe contractulafostpecentre\iam avutcâ\tigdecauz[,celpefunc`ionaripublicieste]nc[]ndesf[\urare. Dac[ nu sunt bani vom ajunge]nsitua`iacelordela]nv[`[mânt. Ne a\tept[m la mi\c[ri spontane.Sindicatulnumaipoate s[garantezec[nuvorfimi\c[ri spontane,dac[sevaajunges[nu fiebanidesalarii,pentruc[oameniiaurate,aufeldefeldedatorii,aucopiidetrimisla\coal[”,amaispusliderulsindicatuluiImpact. Conducerea DGASPC declara recentc[]nmomentul]ncarevor ]ncepes[soseasc[sutedehot[rârijudec[tore\ti]nfavoareaangaja`ilor, asigurarea salariilor ]n ]ntregimevadevenioproblem[. Deocamdat[reprezentan`iisindicatului nu \tiu când ar putea ]ncepeproblemeledeacestgen, ]ns[esteocertitudinec[acestea vor r[bufni la un moment dat, dac[nuseg[sescdintimpsolu`ii,bugetulDirec`ieinefiindconstruitpentruasuporta\idrepturilecâ\tigate]ninstan`[.(Aurora Dimitriu)

Stimulente]ntre200\i700deleipentru angaja`iiCaseideAsigur[rideS[n[tate

Noileregulideacordareastimulentelorfinanciarepentru angaja`iiCaseideAsigur[ri

deS[n[tatenule-auadus acestorabanimaipu`inica anultrecut.

Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tateBoto\ani,afirm[c[angaja`ii institu`ieipecareoconduceauprimitstimulente cuprinse]ntre200\i700delei. „Noi colect[m fonduri la persoanele fizice. }n urmaexecut[rilorsiliteseaducbanilaasigur[rile des[n[tate\idepeurmaacestorexecut[riseprimesc\istimulentele.Deanulacestas-auschimbat regulile.Conformlegii,acumacestestimulentese dauprinordinalpre\edinteluiCNAS,]ncarese stabile\teomediecomun[pe`ar[,pefunc`ii.}ntre 200\icevapeste700deleiaufoststimulentelepe carele-auprimitpeultimalun[angaja`ii.Camatât erau\ianultrecutstimulentele,nus-apierdut,nu s-acâ\tigatdup[aplicareanoiilegisla`ii”,adeclaratRodicaHu`uleac,pre\edintaCJASBoto\ani. Circa100.000deleiaureu\its[aduc[lafondul asigur[rilor de s[n[tate angaja`ii CAS, ]n urma execut[rilorsilitepuse]npractic[]nultimalun[. Conducerea institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tatesus`inec[]nsitua`ia]ncarecolect[rilela fonduls[n[t[`iiarfimaimicidecâtmediape`ar[, acest lucru s-ar sim`i ]n valoarea stimulentelor ajunse]nbuzunarelecelor60deangaja`iaiCJAS. Deocamdat[]ns[,salaria`iiacesteiinstitu`iinuau motivs[seplâng[,valoarea]ncas[rilorprinexecut[ri silite fiind peste media na`ional[.(Aurora Dimitriu)

S-a stabilit num[rul de grada`ii din acest an \colar Pân[laaceast[dat[]ns[nuestecunoscutnum[rulgrada`iilorpefiecaredisciplin[.Grada`iademeritseacord[peoperioad[efectiv[decinciani,f[r[afiluate]n calculperioadeledesuspendareacontractuluiindividualdemunc[dinmotiveneimputabile angajatului sau de exercitare a uneifunc`ii.„}ntotal,sunt177degrada`ii de merit, pe toate disciplinele, r[mâne acumdev[zutlacaresuntcuplus,lacare suntcuminus.Regulaesteca16lasut[din num[ruldecadredidacticedinanul\colar respectivs[beneficiezedegrada`ii.Se]ntâmpl[calauneledisciplines[fiemai multe grada`ii decât acest procent, iar la unelemaipu`ine.Trebuiesad[mgrada`iiledemerit]na\afel]ncâts[lereechilibr[m\is[facemreglajulcelor177degrada`ii,cas[neapropiemdeprocentulde16 lasut[”,adeclaratHoriaNegrescu,inspector\colargeneraladjunctalI|J.Grada`iiledemeritreprezint[25lasut[dinvaloarea salariului de baza a unui dasc[l. Poate solicita primirea unei grada`ii de meritinclusivpersoanacareamaibeneficiatdeaceststimulent.Cumulareagrada`ieicusalariuldemeriteste,]ns[,interzis[. Potob`inegrada`iidemeritcadreledidactice/didacticeauxiliarecareauovechime deminimtreiani]n]nv[`[mântulpreuniversitar \i care au ob`inut calificativul „foartebine”]nultimii4ani.(P.Rotariu)

Au plecat ]n Capital[ s[ sanc`ioneze noul Cod al Muncii Direc`iaGeneral[deAsisten`[Social[\i Protec`ia Copilului Boto\ani ]\i va avea ast[zi reprezentan`i la amplul miting de protest, organizat ]n Capital[, ]n Pia`a Constitu`iei,cândsevoteaz[]nParlament mo`iunea de cenzur[ pe Codul Muncii. „10persoanedelaSindicatulImpactvor participa mâine la mitingul organizat ]n Pia`a Constitu`iei ]n semn de protest cu ocaziadezbaterii\ivot[riimo`iuniidecenzur[]nParlamentulRomânieicuprivirela Codul Muncii. Vom pleca cu dou[ ma\ini”,declara,ieri,NicolaeMacovei,liderul sindicatului Impact al angaja`ilor DGASPC.}nsitua`ia]ncaremo`iuneade cenzur[ va pica, confedera`iile sindicale vordepuneundocumentlaCurteaConstitu`ional[princarevordemonstrapearticole neconstitu`ionalitatea noului Cod al Muncii.Lideriisindicalispunc[toate]ncerc[rilef[cutecuorganiza`iilepatronale pentruaaduceargumentereale]nfavoarea modific[rii Codului Muncii s-au ]ncheiat cu asumarea r[spunderii de c[tre primul ministru]nformadorit[deExecutiv.Organiza`iile sindicale spun c[ ]n forma agreat[deExecutivdisparcontractelepe perioad[nedeterminat[,salariatulpoatefi concediatoricând,normademunc[este impus[deangajator,programuldemunc[ estestabilitunilateraldepatron,contractele colectivedemunc[depinddebun[voin`a angajatorului,perioadadeprob[cre\te\i numaiesteconsiderat[vechime]nmunc[. „Salaria`iinutrebuies[cad[]ncapcana ]ntins[deactualiiguvernan`icaredorescs[ nediscreditezecami\caresindical[\ieste camultima\ans[deademonstrac[]nsemn[mceva]naceast[`ar[”,aconchisliderulsindicatuluiImpact.(A.Dimitriu)


CMYK

5

16martie2011 Leuls-adepreciatu\or.Monedana`ional[s-adepreciatu\or]nprimaparteasesiuniiinterbancaredemar`i,dara]nregistrato sc[deremodest[]nraportcueurofa`[decorec`iileconsemnatdevaluteledinregiune,iarbancacentral[apublicatuncursde referin`[cu0,22banimaimare,de4,1865lei/euro. }nsesiuneadeluni,BancaNa`ional[aRomâniei(BNR)aanun`atuncursde 4,1843lei/euro,reprezentândcelmairedusniveldiniunie2010.Leuls-adepreciat\ifa`[dedolarulamerican,iarBNRa anun`atoparitatede3,0183lei/euro,cu2,36banimaimare,dup[ce]n\edin`aprecedent[cursulafostde2,9947lei/dolar, minimulultimeloraproape12luni.Lajum[tatea\edin`eischimburileseperfectaula4,1855-4,1870lei/euro,maisusfa`[de niveluldela]nchidereadeluni,de4,1845-4,1850lei/euro.Ceamai]nalt[cota`iedinprimaparteazileiafostde4,1880lei/euro.

TOPNEWS

Manageri de spital convoca`i la Consiliul Jude`ean Reorganizareaspitalelorboto\[nenei-a adunatierilaConsiliulJude`eanpemanageriiunit[`ilormedicalecupaturidin municipiupentruo nou[rund[dediscu`iipemargineaa ceeaceseva]ntâmpla]nsistemulsanitar]nscurttimp. Discu`iile s-au ]nvârtit ]n jurul propunerilorpentrug[sireadesolu`iila]ncadrareaSpitaluluiJude`ean]nunitatespitaliceasc[decategoria a III-a. Dac[ unii manageri au considerat discu`iile constructive,al`iiaur[maslap[rerea c[]nc[nuesteclarcumvatrebui s[ se procedeze pentru ca Boto\aniis[aib[unspitaldecategoria atreia,celmai]naltrangdeunitatemedical[lacarepoatespera jude`ul. „Pân[nusepublic[actulnormativ, nu \tim nimic. Proiectul poatesuferimodific[ri,aufostf[cutechiarpropuneri]nacestsens. Pân[nu\timformafinal[aactului normativ, discut[m f[r[ o

baz[.Dac[actulnormativr[mâne a\a cum este proiectul, atunci avemnevoiedeni\tesec`ii]nplus

ca s[ ne ]ncadr[m la categoria a treia.Aicinuamclarificatlucrurile”,spuneOvidiuMimor,direc-

torulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”.Ceamaimareunitatemedical[ajude`uluiarmaiaveane-

CezarPreda:Eun-amcâ\tigat Prim[riaBuz[ua\acumB[sescunua câ\tigatpre\edin`ia]njude`ulBuz[u Vicepre\edintelePDL CezarPreda,lideral organiza`ieijude`ene Buz[uapartidului,a declaratpentruMediafax,c[elnuacâ\tigatPrim[riaBuz[u a\acumpre\edintele TraianB[sescunua câ\tigatpre\edin`ia]n jude`ulBuz[u. „Eu n-am câ\tigat Prim[ria Buz[u, cum n-a câ\tigat dânsul (TraianB[sescu,n.r.)pre\edin`ia ]n jude`ul Buz[u. Sunt oameni carevorpecineva\ioamenicare nuvorpealtcineva.Nueuncriteriudemocraticdeastabiliunde \i când ai voie s[ candidezi”, a

spus Cezar Preda (foto). El a ar[tatc[aspusc[esteojignirela adresa inteligen`ei române\ti un premiertehnocrat\iaapreciatc[ acestlucrul-asup[ratpe\efulstatului,TraianB[sescu. „Sup[rarea pre\edintelui cred c[vinedelaceamspusc[premierultehnocratesteojignirela adresa inteligen`ei române\ti. Nu po`is[spuic[recridibilizeziPDL prin premier tehnocrat”, a ad[ugatCezarPreda. Pre\edintele Traian B[sescu a declarat la TVR, c[ pe Cezar Predanu]lrecomand[nimicpentru a candida pentru o func`ie ]n PDL,men`ionândc[acestanua câ\tigatnicim[caralegerilelocale,iaracum]\id[cup[rereadespredesemnareadec[tre\efulstatuluiapremierului.

voiedesec`iedeginecologie,de sec`iedepediatrie,pneumoftiziologie\iunadepsihiatrie.Reprezentan`ii spitalelor propuse s[ devin[ sec`ii ale „Jude`eanului” militeaz[]ns[cufermitatepentru anutrece]nsubordineaSpitalului „Mavromati”,având\isus`inerea \efuluiConsiliuluiJude`ean. }nceprive\tesec`iadepsihiatrie care]ilipse\teSpitaluluiJude`ean, directorulGabrielOpri\anuspune c[problemaarfica\irezolvat[. „Noi am \i f[cut propunerea ca sec`ia pentru acu`i toxico-dependen`e s[ treac[ la Spitalul Jude`ean,pentruc[oricumfunc`ionareaacesteisec`iipresupuneca]n preajm[s[fie\iosec`iedeterapieintensiv[,unadecardiologie. Sec`iaare10paturi,mair[mâne caceidelaJude`eans[completezerestulde15paturi”,adeclarat GabrielOpri\anu,managerulSpitalului de Psihiatrie. C[ boto\[neniitrebuies[aib[unspitalde categoriaatreia,suntdeacordto`i \efiisistemuluisanitarjude`ean. „Men`inceeaceamspus]nmai multerânduri,c[boto\[neniimerit[unspitaldecategoriaatreia. Estetotceputemob`inemaimult acum.Darcumsevarealizaasta, estealt[discu`ie”,adeclaratRodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`enedeAsigur[rideS[n[tate Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Vânzarea fermelor mici pe buc[`i ar putea fi interzis[ Fermelemiciarputeafivândute doar]ntregi,\inupebuc[`i,dac[MinisterulAgriculturiivareu\is[modificelegisla`iaprivind pia`afunciar[,a\acum\i-apropuspentruurm[toareaperioad[. „Cred c[ se impune o completare a Legii pie`eifunciare,astfel]ncâts[nusemaipoat[ vindefermelemicidecât]ntregi,tocmaipentru anumai]mp[r`isuprafe`ele”,adeclarat]ntr-o conferin`[ de pres[, ministrul Agriculturii ValeriuTab[r[. Elvreaca]nviitorarenda\iis[aib[dreptde preemp`iunelavânzareaterenurilorpecarele exploateaz[.Ministrulavorbit\idesprepenalizareaproprietarilorcarenu]\i]ngrijescterenurileagricole. „Eunuexcludfaptulcalaevaluareasuprafe`elorne]ngrijites[g[simfoartemulteterenuri f[r[st[pân”,amaispusministrul.


6

16martie2011

TOPNEWS

USGSrevizuie\tela9magnitudineacutremuruluidinJaponia.Exper`iidincadrulinstitutuluiamericandegeofizic[USGSaureevaluatdela8,9la9magnitudineademomentacutremuruluicareaavutlocvineri]nJaponia,acesta devenindastfelcelde-alpatruleacelmaiputernicdinlume,din1900\ipân[]nprezent. USGSaanun`atc[\iseismologiijaponeziaureevaluatputereacutremurului,careaprovocatuntsunamiuria\.„USGSreevalueaz[adeseamagnitudineaunuicutremur,cuajutoruldatelor\ianalizelordisponibile]ntimp”,adeclaratinstitutulamerican,]ntr-un comunicat.Institutulaprecizatc[acestadevine,astfel,celmaiputerniccutremur]nregistrat]nJaponiadecândsunt ]nregistratedate\i,totodat[,celde-alpatruleacelmaiputernic]nregistrat]nlumedin1900\ipân[]nprezent.

Un laureat Nobel pentru Economie: Reforma`i pia`a muncii dac[ nu vre`i s[ ajunge`i ca ]n Spania ProfesorulenglezChristopherPissarides,laureatNobel]n2010,spunec[dac[Românianu vreas[ajung[]nsitua`iaSpaniei,unde\omajullatineriestede43la sut[,trebuies[flexibilizezepia`amunciiprin folosireacontractelor temporaredemunc[. Christopher Pissarides, profesorulenglezcareaprimitanultrecut PremiulNobelpentruEconomie,a spuslaBruxellesc[solu`iapentru creareadenoilocuridemunc[dup[revenireadincriz[oreprezint[ flexibilizarea pie`ei muncii prin folosireacontractelortemporarede munc[,aceastafiindsinguramodalitateprincaretineriivoraveaacces lapia`amuncii. }nSpania,underata\omajului]n rândultineriloraajunslamaxime istorice,de43lasut[,aproapec[ nus-aufolositdeloccontractetemporaredemunc[,pecând]nGermania,undeexist[]nprezentdeficit de for`[ de munc[ \i cel mai sc[zut nivel al ratei \omajului din ultimii18ani,aavutceamairapid[ revenirepentruc[apermisflexibilizareapie`eimunciiprincontracte temporare\iprinreducereasalariilor\iatimpuluidelucru.}nRomânia,aproapeunudincinci\omeri ]nregistra`i]ntoamnaanuluitrecut aveausub29deani,când160.000 tinerinureu\eaus[-\ig[seasc[un locdemunc[. „Vechile joburi au o protec`ie prea mare, pe când noile joburi suntpreapu`insecurizate.Unadintrepoliticilecarearputeas[conduc[laoflexibilizareapie`eimuncii este folosirea contractelor temporaredemunc[cuodurat[de34 ani pentru tinerii care nu au ]n prezentacceslapia`amuncii\icare s[beneficieze,treptat,deavantajele pe care le au angaja`ii permanen`i”, a spus profesorul Pissarides,carepred[laLondonSchool ofEconomics. „}n prezent, rata \omajului ]n Europaaajunsla9,5lasut[,aferent[unuinum[rde23demilioane de\omeri,cu7milioanemaimul`i

decât ]n 2007. Dintre ace\tia, 1,3 milioanede\omerisunttinericare nuauavutniciodat[\ansas[acumuleze experien`[ de munc[”, a spusLászlóAndor,comisaruleuropean pentru Ocupare, Afaceri Sociale\iIncluziunesocial[. Prelungireaperioadeipentrucare potfi]ncheiatecontracteletemporaredemunc[]nRomânia(deladoi latreiani)afostunadintrecelemai contestate m[suri introduse ]n actualul Cod al muncii (pe care Executivul\i-aasumatr[spunderea ]n fa`a Parlamentului), menit tocmais[flexibilizezepia`amuncii. Principala provocare a statelor membre ]n Uniunea European[, careau]nprezentpeste4milioane delocuridemunc[vacante,vafi g[sireaunorsolu`iipentrucombaterealipseideabilit[`ipotrivitepentrujoburileexistentepepia`[,folosindprincipiileflexisecurit[`ii. „Pân[]n2020,num[ruldejoburi pentru muncitorii califica`i vor cre\tecuotreime,pecândnum[rul dejoburidisponibilepentruceinecalifica`ivorsc[deacu15lasut[”, amaispusAndor. }nRomânianuexist[]nc[oinstitu`ie care s[ centralizeze num[rul deangaja`itemporari,]ns[firmele care „]nchiriaz[” for`[ de munc[ estimeaz[c[50.000deromâniar aveacontractetemporaredemunc[.Ratade1,1lasut[deangaja`i temporaridintr-untotalde4,5milioanedesalaria`iromâniestefoar-

temic[,având]nvederec[]nstate precumGermania,MareaBritanie sau Danemarca aproape unu din trei angaja`i este temporar sau lucreaz[cunorm[par`ial[delucru.

Olanda, 50% din contracte ]n part-time Ceamaimarepondere-aproape de50lasut[-aangaja`ilorcucontractedemunc[part-timeeste]ns[ ]n Olanda, potrivit statisticilor publicatedeEurostat. }nopiniaprofesoruluiPissarides, de\iartrebuis[existeoflexibilizarepepia`amuncii,nuestecorects[ seiabeneficiileprimitedeangaja`ii

permanen`ipân[]nprezent,]ns[nu este corect nici dac[ exist[ dou[ clasedemuncitoripepia`amuncii: unii prea securiza`i \i al`ii deloc securiza`i. „}nscurttimp,\isalariileartrebuis[fieflexibile]nmateriedealocare,ceeace]nseamn[c[salariile debaz[nuvormaifirezultatulnegocierilor cu sindicatele”, a mai spusPissarides. Germania a \tiut foarte bine s[ gestioneze perioada de criz[ din punctuldevederealgestion[riifenomenelor de pe pia`a muncii: a t[iat salarii, a redus timpul de lucru,apermiss[sefac[concedieri maiu\or,dara\ifacilitatproceseledeangajare. }nDanemarca,undes-aufolosit de asemenea contracte temporare demunc[,oameniiaufostconcedia`imaiu\or,darse\iputeaureangajamaiu\or.De\ioficialiieuropenispunc[nuacestaestemodelul ideal pentru flexibilizarea pie`ei muncii, dar a fost foarte folositor pentrusc[derearatei\omajului. }nSpania,careare]nc[orat[a \omajuluide20lasut[,aproapec[ nu s-au folosit niciodat[ contracte temporaredemunc[.„}nSpanianu sepoatevorbideflexisecuritate,ci desecuritate”,spuneunoficialde laBruxelles.Dealtfel,]nlunaianuarie,aproape367.000de\omeri din Spania nu au avut un loc de munc[anterior,]ntrucâtpia`amunciinupermite]ncontinuareaccesul tinerilorlalocuridemunc[.}npre-

zent,rata\omajului]nrândultinerilor din Spania a ajuns la 43 la sut[,dublufa`[deacumtreiani. Guvernul olandez, care de asemeneaaimplementatoflexibilizare a pie`ei muncii prin introducerea contractelor temporare, a oferit \i subven`ii pentru trainingul angaja`ilortemporari.

Statele europene urmeaz[ modelul pie`ei americane ]n materie de evolu`ie a pie`ei muncii „Sevorcreanoilocuridemunc[ ]n sectorul serviciilor: ]n s[n[tate (sectorcarevafiunmareangajator,pentruc[vorcre\testandardeledetrai,dar\ipreocup[rilepentru ]mb[trânireapopula`iei),]neduca`ie(oameniivorfidince]ncemai califica`i, iar \colile au nevoie de profesori)\i]ndomeniulserviciilor comunitare(]ntotdeaunavaexistao nevoiedegr[dinarisaudepersonal pentru cur[`enie)”, a mai spus Pissarides. }nurm[cu30deani,principalul angajator era statul, acesta era \i loculidealdemunc[pentruc[ofereastabilitate,]ns[dup[cemarile companiidestataufostpreluatede c[tre str[ini, brusc, securitatea joburilorlastatadisp[rut.Ulterior,a venitsectorulbancar,unde\isalariileaufostmaimari,darcares-a doveditanuficelmaisigursector ]ncares[lucrezi.(zf.ro)

Cumaevoluatpia`amuncii]nmarile economiieuropene]n2anidecriz[ Germania: areceamaimic[rat[a\omajuluidin ultimii18deani;arepeste800.000deangaja`itemporari,dintrecareomarepartelucreaz[]nsectorul public;pentruaflexibilizapia`amuncii,aredustimpuldelucru\iat[iatsalariile,daracumaredeficit defor`[demunc[. Spania: are cea mai mare rat[ a \omajului din Europa,depeste20lasut[;rata\omajului]nrândultinerilorestedepeste43lasut[,majoritateadintre ace\tia nereu\ind s[ lucreze niciodat[ pân[ ]n prezent;areunadintrecelemairigidelegisla`ii]n domeniul muncii, dar \i o politic[ de securitate a

angaja`ilorfoartemare;num[rredusdecontracte temporare. Danemarca: pia`[flexibil[pentrutineri,sefac concedieri u\or, dar se fac \i angaj[ri u\or \i de aceearata\omajuluiasc[zut. Olanda: `aracuceimaimul`iangaja`i]nregim part-time(aproape50lasut[);aoferitangajatorilor \isubven`iipentrutrainingulangaja`ilortemporari. Polonia: 200.000 de angaja`i lucreaz[ ]n regim temporar,fiindceamaidezvoltat[pia`[defor`[de munc[temporar[dinEuropadeEst.

CentraladelaCernavod[rezist[lacutremurelecaresepotproduce]nRomânia Centralanuclear[delaCernavod[afostproiectat[s[reziste lacutremurecumagnitudinea deoptgradepescaraRichter, iarseismelecaresepotproduce ]nRomâniapotaveaointensitatemaxim[]nintervalulde7-7,5 grade,searat[]ntr-uncomunicattransmisdeNuclearelectrica.

„}ncazulunuicutremur,centralaseopre\te]n condi`iidesecuritatenuclear[,adic[seasigur[ urm[toarelefunc`ii:oprireareactorului,r[cirea zoneiactive\imonitorizareaparametrilordesecuritatenuclear[”,sespune]ncomunicat. Companiadestatnoteaz[c[]nRomânianu exist[risculproduceriiunuicutremurcuomagnitudineatâtdemarecaaceluicareaavutloc vineri]nJaponia,de9grade. Tehnologiadesecuritatenuclear[CANDU6, utilizat[decentraladelaCernavod[,prevededo-

u[grupedesistemespecialecaresuntproiectatepe principiideac`ionarediferite,amplasate]nloca`ii distincte\icusursedeac`ionareindependente. „Acestecaracteristicidesecuritateconfer[suficienteargumentepentrucontinuareaproiectuluiUnit[`ilor3\i4”,searat[]ncomunicat. Construc`iareactoarelornucleare3\i4lacentraladelaCernavod[,alec[reicosturisuntevaluatela4miliardedeeuro,estederulat[deconsor`iulEnergoNuclear,]ncarestatulde`ineparticipa`iamajoritar[,prinNuclearelectrica.


16martie2011 Blonda\itoaleta O blonda intr[ ]ntr-un local,mergerepedelabarman \i-i \u\ote\te, timid, ]n ureche: -Undeave`itoaletele?

7 Barmanul]ir[spunde: -Peparteacealalt[,v[rog Blondasedeplaseaz[pu`in \i-i \u\ote\te ]n cealalt[ ureche: -Undeave`itoaletele?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr. 65,vizavidestadion,ultra modern,completmobilat,cu garaj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament2camere, et.2,cap[t1,izolattermic, intabulat,P+G+F.Telefon: 0753.855.454.(G-8)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzonaHudum,0746.261.466.(1495-p)

*Vând1,30hateren]ncomunaR[chi`i.Rela`iisuplimenta relatelefon:0231/544.032, dup[ora17.00.(G-3) *Vândcas[3camerecuanex[,laasfalt,3.600mpteren, lumin[,ap[]ncurte,central, satBobule\ti,com.|tef[ne\ti, jud.Boto\ani.Telefon: 0744.928.318.Pre`negociabil. (2080-1) *Cas[devânzare,zon[ turistic[,1kmdeora\,2.500 teren.Rela`iilatelefon: 0755.890.139.(G-5)

licita`ii *LiceulTeoretic„Anastasie

Ba\ot[”,cusediul]ncomuna Pomârla,jude`ulBoto\ani, tel/fax0231.622.817,organizeaz[licita`iedevânzare mas[lemnoas[fasonat[,speciagorun,]ncantitatede 560mc,ladata28.03.2011, orele10.00. Licita`iavafiorganizat[cu ofert[]nplic]nchis,pre`ulde pornirefiindde380lei/mc. Preselec`iavaavealoclasediul liceuluidinlocalitate,ladata de23.03.2011,orele12.00. Caietuldesarcinisepoate ridicadelasecretariatul Liceului„AnastasieBa\ot[” Pom]rla,jude`ulBoto\ani. (2079-1)

*Prim[riaBlânde\ti, organizeaz[]ndatade6aprilie 2011,licita`iapentru concesionareaunuiterende 583hap[\une,documenta`ia deatribuireseob`inelasediul Prim[rieiBlânde\ti,jud. Boto\ani,telefon: 0231.573.355.(2086-1) *Prim[riaB[lu\eni organizeaz[licita`iepublic[ pentruconcesionareap[\unii comunale]ndatade7aprilie 2011,ora10.00-sediul prim[riei.Datalimit[ ]nscriere:04.04.2011. Informa`iisuplimentare: 0231/515.849.(2087-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

16martie2011

MONDEN Monisl[bit[\icu psihicullap[mânt Pentru]ndr[znealadea divor`adeIrinel,pre`ul pl[titdeMoni]ncepes[ fiefoartescump.Instan`a i-adatfeti`aluiIrinel, iaracestafacetotcepoates[n-olases-ovad[.A retras-o\idelagr[dini`[,singurulloc]ncare Monioputeavedea,min`ind-opefeti`[c[e]nvacan`[\iod[afar[cugorilelecând]ncearc[s[ vin[laIzvoranis-ovad[. Moniasl[bit,s-aumplut debube,p[rul]icade masiv\i,spunapropia`ii, atrecutpecalmante. Monirefuz[s[vorbeasc[cupresa, scrie liberatea.ro, pentru c[ nu-\i poatecontrolaemo`iile.Maimult,ea asl[bitaproximativ\asekilograme, pentruc[dela]nceperear[zboiului cu Irinel nu mai are nici poft[ de mâncare\inicinumaipoatedormi. Moniafostp[r[sit[deto`iapropia`ii, cares-audep[rtatdeea]nacestscandal,estedisperat[\icapabil[degesturinebune\ti. Despre felul ]n care arat[ ]n ultimeledou[s[pt[mâniMoni,dr.MirelaMiertoiudelaClinicaDr.MEsteticspune:„Delastres,fa`aeieinvadat[debubi`e.Eclarc[sunturmeleuneiacneenetratatecorespunz[tor\icaresereactiveaz[acum.Se vede pe chipul ei c[ nu m[nânc[ bine.Estr[vezielafa`[,asl[bitenorm,a\ac[poateare\iodemineralizare.Dincâteobserv,stresuli-a cauzat\ioc[deremasiv[dep[r\i exist[risculs[]\ipiard[mareparte dinel”. Mai mult, se pare c[ problemele capilarei-arfipututficauzate\ide Roaccutane, medicamentul pe care, dup[ spusele mamei sale, Moni l-a luatmult[vreme.Acestaesteunputernictratamentantiacneic,carepoatecauzadepresie\i,]nanumitesitua`ii,„sub`iereapersistent[afirelorde p[r\ialopecie(chelire-n.r.)reversibil[”, potrivit prospectului acestui medicament. IrinelColumbeanus-aprezentatla Poli`iaIlfov,undeaufostaudia`i\i ceidoiangaja`iais[icarearfiagresat-opeMonica.Separec[afaceristula]nceputdemersurile,scrieliberatea.ro,pentrua-irevocaso`ieisale dreptul de domiciliu ]n vila de la Izvorani. Astfel, sper[ el, Moni nu vamaiaveadeces[]ncerces[intre ]ncas[,scrielibertatea.ro. }ntotacesttimp,Irinast[numaicu tat[l s[u. De o s[pt[mân[ nu mai mergenicilagr[dini`[.Irinelarecunoscut c[ a p[c[lit-o pe Irina c[ se afl[]nvacan`[,tocmaicas[nu-idea nicio\ans[Monic[is[-\ivad[fiica. R[zbunareaomuluideafaceri,]ns[,nuarelimite,scrieclick.ro.Când miliardarul s-a prezentat la Biroul

Lavinia:«Zicuesteunromantic».Cânt[rea`aLaviniaavorbit,]nemisiunea «AgentulVIP»delaAntena2desprerela`iasacufotbalistulIanisZicu, juc[torulPolitehniciiTimi\oara,m[rturisindc[acestaesteuntipromantic. „Nutrebuies[ascul`imereucespunelumeadesprefotbali\ti.Rela`ianoastr[ decurgefiresc,chiardac[nevedemdestulderar,fiindamândoiocupa`i. Ianisesteromantic,primescflori,cadouri,amprimit\ide1martie,\ide8 martie,\inicinuegelos”,adezv[luitLavinia.

Nicoleta Luciu, ]n\elat[ de o `iganc[ ghicitoare Actri`aNicoletaLuciuac[zut]ncapcanaunei`ig[ncicare ghicea]npalm[.VedetaAcas[Tva m[rturisit,]nemisiunea«Pove\tiride noapte»,c[ar[mas cuportofelulgol pentruc[aavutcuriozitateas[asculte prezicerileuneighicitoare.

Eviden`aPopula`ieialjude`uluiIlfov a spus la intrarea ]n cl[dire: „Nu vreaus[omaiprimescniciodat[la Izvorani”. Secretos,omuldeafaceriaie\itpe u\adindos,dup[aproape40deminute,\i,f[r[s[maispun[ceva,s-a urcat]nma\in[\iaplecat.Sursedin cadrul Biroului Eviden`a Popula`iei audeclaratpentruclick.roc[Irinela ]ncercats[]iiaMonic[idomiciliulde laIzvorani.

„Domiciliuluneipersoanepoatefi schimbat doar la cererea persoanei respective. }n momentul ]n care aceasta a primit un domiciliu, acest lucruafostf[cutcuacordulproprietaruluilocuin`ei.Acestanumaieste valabil decât atunci când actul de identitate expir[”, spune comisarul\efGabrielaPerde,purt[toruldecuvântalInspectoratuluiNa`ionalpentruEviden`aPersoanelor.

„Când m-am dus la cump[r[turi,laObor,s-a`inuto `iganc[dup[mines[-mighiceasc[]npalm[.Mi-aziss[ punobancnot[mare]npalmele ei, mi-a b[gat banii ]n fust[,apoimi-aspusverzi\i uscate, lucruri care mai târzius-au]mplinitsaunu,iar la final mai ia banii ]napoi dac[aicum.A\aamr[mas f[r[baniiob`inu`ilaunjob”, aspusNicoletaLuciu(foto).

Evenimente de Botosani nr.1834  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1834  

Ziarul orasului tau!