Page 1

CMYK

Proprietariamenda`ipentru locuin`eleneasigurate

Pagina 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.50(1832)•Luni,14martie2011•8pagini

Accident rutier provocatde unjandarm

Pag. 3

Inspectoratul |colar acuzat c[ intimideaz[ profesorii Oficialdeazi,cadreledidacticedinmai multeunit[`i\colareboto\[nenesunt]n grev[general[.Neacordareasalariilor aferenteluniifebruarieestemotivul pentrucaredasc[liirefuz[deazis[ maiintrelaore.}ntr-oscrisoaresemnat[deMaria~ipriganadresat[ Comisieide}nv[`[mântdincadrul CamereiDeputa`ilorsemen`ioneaz[c[ Inspectoratul\colarfolose\teorice metod[pentruaopriacesteproteste. Pagina 3

MediculDoru Culiceanu: «Mergem ]naintecu protestul» Pagina 4


2

14martie2011 Militarii]nrezerv[vorprotestalaPalatulParlamentului.Peste1.000de militari]nrezerv[vorfiprezen`iluni\imar`i,]nfa`aPalatului Parlamentului,pentruaprotestafa`[derecalcularea\irevizuireapensiilor. Pensionariiarmateiseplângc[]nurmam[surilorluatedeGuvernulBoc, pensiilele-aufostmic\oratedrastic,informeaz[Antena3.Ace\tiaaumai anun`atc[miercurisevoral[turasindicatelor,]nziuadezbateriimo`iuniide cenzur[depus[deUSL]mpotrivaactualuluiGuvern.

TOPNEWS

Proprietari amenda`i pentru locuin`ele neasigurate Proprietariisuntobliga`is[]\iasigurelocuin`ele]mpotrivacalamit[`ilornaturalepân[ pe15iulie2011,iar abiadup[aceast[dat[ potfiamenda`ipentru nerespectarealegii. }ntretimp,maimulteinforma`ii anun`[c[proprietariicarenu\iauasiguratlocuin`elepân[ladata de15ianuarie2011potfiamenda`i. Având ]n vedere faptul c[ poli`eledeasigurarealocuin`elor au ]nceput s[ fie emise de c[tre Pool-ul de Asigurare ]mpotriva Dezastrelor (PAID) ]n 15 iulie 2010,termenul-limit[de]ncheiereaacestoraeste15iulie2011. Numaidup[aceast[dat[,primarii vor putea aplica amenzi proprietarilordeimobilecarenuau ]ncheiatpoli`adeasigurarealocuin`elor.

Proprietariidelocuin`ecarenu au]ncheiat]nc[oasigurareobligatoriesaufacultativ[potfiamenda`ideautorit[`ilelocale,cusume cuprinse]ntre100\i500delei. Viceprimarul municipiului C[- t[linAlexa,sus`inec[celmaisigur,firmeledeasigur[rivorintroduce]ntr-obaz[electronic[comun[ num[rul contractelor de asigurare]ncheiatecuproprietarii delocuin`edinBoto\ani.Aceste

datevorficomparatecubazade date de`inut[ de municipalitate prin Serviciul Public Local de Taxe\iImpozite,ceeace]nseamn[c[verific[rilevorfif[cute]n sistemelectronic. „|tiuc[pân[]niuniecet[`enii trebuie s[ aib[ aceast[ asigurare obligatorie.Afostcreatunregistru unic, iar asiguratorul trebuie s[ ]nscrie toate aceste contracte. Dup[ finalizarea termenului dat,

vom compara cu eviden`a noastr[,urmândaficontrola`iceicare nu \i-au f[cut”, a declarat viceprimarulC[t[linAlexa. Conform legii, cei care nu ]\i asigur[ locuin`ele nu beneficiaz[ dedesp[gubiridelabugetuldestat saulocal]ncazulproduceriiunui cutremur,aunoralunec[rideterensauinunda`ii.Pentrupoli`ade asigurare obligatorie, exist[ dou[ tipurideasigur[ri,de20deeuro pentrulocuin`edetipAsaude10 euro,pentrulocuin`edetipB. Locuin`eledetipA,pentrucare sumaasigurat[estede20.000de Euro,suntcelerealizatedinbeton armat,metal,lemn,cupere`iexterioridinpiatr[,c[r[mid[ars[sau orice materiale rezultate ]n urma unuitratamenttermicsauchimic. Locuin`eledetipB,pentrucare sumaasigurataestede10.000de Euro,suntcelelacareconstruc`ia are pere`ii exteriori din c[r[mid[ nears[saudinoricematerialenetratatetermic.(PetronelaRotariu)

Maipu`ine\colif[r[autoriza`iesanitar[ |colilef[r[autoriza`ie sanitar[defunc`ionarevor fioraritatedinanul\colar viitor.Celpu`inastacred reprezentan`iiDirec`ieide S[n[tatePublic[Boto\ani.

Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[sus`inec[]nmomentuldefa`[ cele mai multe unit[`i de ]nv[`[mânt dincelecarenusuntautorizateautermenedeconformarepentruremediereadeficien`elorsauausurs[definan`arecarelepermiteremediereanecon-

formit[`ilor.„}nceprive\teaprovizionareacuap[afostoproblem[pentru uneleunit[`ide]nv[`[mântdinmediul rural,daracumsunt\colicareau]n derulareunprogramprincarevorasigura aprovizionarea cu ap[ potabil[. Dac[ s-a creat aceast[ posibilitate fi-

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

nanciar[ pentru asigurarea condi`iilor corespunz[toare]n\coli,numaisuntempu\i]nsitua`iadealuam[suripe linie de inspec`ie ]mpotriva unit[`ilor respective”, a declarat medicul Stela Cre`u,directoruladjunctalDirec`ieide S[n[tatePublic[Boto\ani. }ntraseelepecareechipeleDirec`iei deS[n[tatePublic[leparcurg]njude` suntincluse\icontroalela\coli.Inspectoriiauf[cutverific[riacolounde termeneledeconformarepentruremediereadeficien`elorauexpirat. „Noinedorims[facemmaimulte controale]n\coli,darsuntempu`ini.|i timpulestelimitat.Uncontrolcas[fie decalitate\is[severificeabsolut]n totalitate un obiectiv ar trebui s[ i se alocecelpu`indou[ore.Daracum]n mediulrurals-amaischimbatsitua`ia. Fiecarecontrolpecare]lfacemare\i un caracter profilactic. Sunt \coli la `ar[ foarte bine organizate, respect[ legisla`ia,aucircuitecorespunz[toare, respect[ condi`iile igienico sanitare, maibineuneoridecâtunele\colidin ora\e”,amaimen`ionatdirectoruladjunctalDSP. Inspectoriisanitarisus`inc[]ntoamn[vorfidinnoudeclan\ateac`iunide control masive ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt. La ]nceputul anului \colar ]n curs,reprezentan`ii]nv[`[mântuluiboto\[neanar[tauc[peste10lasut[dintreeleviijude`uluiintrau]n\colif[r[ autoriza`iesanitar[.Lipsaapeipotabile,inadaptareatoaletelorlagrupelede gr[dini`[\iexisten`atoaletelor]nexteriorulcl[dirilorau]mpiedicat,]ncele maimultecazuri,ob`inereaautoriza`iilordefunc`ionare.(AuroraDimitriu)

Desp[gubiri pentru angaja`ii Penitenciarului Ofi`erii\iagen`iidepenitenciare r[ni`i]ntimpulserviciuluivorbeneficia de desp[gubiri de pân[ ]n 10.000deeuro,iar]ncazuldecesului, familiile acestora vor primi 20.000deeuro,baniiurmânds[fie acorda`idinbugetulAdministra`iei Penitenciarelor, potrivit unui proiectalMinisterulJusti`iei(MJ). Prevederile sunt cuprinse ]n proiectuldeHot[râreprivindcondi`iile de acordare a desp[gubirilor de via`[, s[n[tate \i bunuri pentrufunc`ionariipublicicustatut special din sistemul administra`ieipenitenciare,supusdezbateriipublicedec[treMJ. Potrivit proiectului de act normativ, Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor \i unit[`ile subordonateacesteiaacord[desp[gubiri func`ionarilor publici cu statut special sau membrilor de familie ai acestora, ]n caz de v[t[mare, invaliditatedegradeleI-III,deces sauprejudiciiadusebunurilorlor. Dac[ofi`erii\iagen`iidepenitenciaresuntr[ni`i]ntimpulserviciului,audreptulladesp[gubiri]ntre 1.000deeuro\i10.000deeuro, echivalentul ]n lei la data pl[`ii. Valoareadesp[gubiriisestabile\te ]nfunc`iedegravitateafapteis[vâr\ite ]mpotriva func`ionarului publiccustatutspecial,denum[ruldezilede]ngrijirimedicalenecesarepentruvindecare,deurm[rilefizice\ipsihologicealefaptei \ide]mprejur[rileconcrete]ncareaceastas-aprodus. De asemenea, ace\tia vor primi desp[gubiri pentru serviciile medicale,medicamentele,materialesanitare\iprotezelepecareafostnevoit s[lepl[teasc[]nurmav[t[m[rilor suferite]ntimpulserviciului.Reprezentan`iiPenitenciaruluiBoto\aniau afirmatc[\ipân[]nprezent]nastfel de cazuri erau pl[tite desp[gubiri, proiectul de lege aducând ca noutatevaloareasumelor. „Eu nu ]mi aduc aminte s[ fi fost vreun astfel de caz la Boto\ani.Oricum\ipân[laacestproiect de lege to`i func`ionarii publici,nunumaiceidinstructurile deordine\isiguran`[public[erau desp[gubi`idac[eraur[ni`ilaserviciu.Noutateoreprezint[probabil stipularea exact[ de c[tre legiuitorasumeipecareovaprimi drept desp[gubire cine a avut de suferit”, a spus Iulian D[râng[, purt[toruldecuvântalPenitenciaruluiBoto\ani. }ncazul]ncare]nurmafaptelor petrecute]ntimpulserviciuluiofi`erii\iagen`iidepenitenciarer[mâncuoinvaliditate,ace\tiapot beneficia de desp[gubiri ]ntre 7.000 \i 12.000 de euro. Astfel, pentruinvaliditatedegradulIdesp[gubirea va fi de 12.000 euro (echivalent ]n lei la data pl[`ii), pentruinvaliditatedegradulalIIlea - 10.000 de euro, iar pentru invaliditate de gradul al III-lea 7.000deeuro.(D[nu`R.)


3

14martie2011 Ma\in[ars[laS[veni.Unautoturismaars]npropor`iede50lasut[]nnoapteadesâmb[t[spre duminic[]nlocalitateaS[veni,pompieriistabilindc[foculapornitdelaunscurtcircuit.Pompieriiau fostalerta`iprin112]njurulorei23.55,fiindanun`a`ic[autoturismulluiVictorT.,unRenault Nevadaardepeostrad[dinlocalitate.Lafa`aloculuiaumerspompieriiDeta\amentuluidinS[veni, stingândfoculdup[aproximativ20deminute.Fl[c[rileaudistrusparteadinfa`[aautoturismului, fiindavariat]npropor`iede50lasut[,pagubelefiindestimatela1.500lei.}nurmaverific[rilorpompieriiaustabilitc[incendiulapornitdelaunscurtcircuitlainstala`iaelectric[aautoturismului.(D.R.)

ESEN~IAL

Inspectoratul |colar acuzat c[ intimideaz[ profesorii Oficialdeazi,cadrele didacticedinmaimulte unit[`i\colareboto\[nenesunt]ngrev[general[.Neacordarea salariiloraferentelunii februarieestemotivul pentrucaredasc[lii refuz[deazis[mai intrelaore.}ntr-oscrisoaresemnat[deMaria~ipriganadresat[ Comisieide}nv[`[mânt dincadrulCamereiDeputa`ilorsemen`ioneaz[c[Inspectoratul\colarfolose\teoricemetod[pentruaopriaceste proteste.

fostanun`atedelideriisindicalide protestulceva]ncepeazi. Astfel, la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, din cele declaratedeAlinaVoineaAxinte, liderulSIPdin\coal[,toatecadrele didactice au semnat pentru greva general[ de luni. „Am ]n\tiin`atconducerea\coliidespre inten`ianoastr[pentruluni.Vom venila\coal[darnuvomintrala ore,dac[nuvorintrasalariilepe card”,aspusAlinaVoinea. |i la Colegiul Na`ional A.T. Laurian, conform celor spus de Corneliu Popescu, liderul SIP al unit[`ii, cea mai mare partea a

Primiicareauintrat]ngrev[general[]nc[des[pt[mânatrecut[, respectiv de joi, au fost cadrele didactice ale Colegiului Na`ional „GrigoreGhica”dinDorohoi. Deazinuesteexclusca\icelelaltecadredorohoienes[intre]n grev[general[. „Luni ne a\tept[m la proteste spontane ]n marea majoritate a \colilor. Colegii din \coli sunt nemul`umi`i, discut[ ce s[ fac[, nuaubani.Suntdeci\is[]nchid[ \coala”, a declarat Liviu Romanescu,liderulSindicatelorLibere din}nv[`[mânt. La nivelul municipiului Boto\ani, au anun`at c[ de luni vor intra]ngrev[general[\icadrele didactice de la colegiile Mihai Eminescu \i Laurian. Conform celordeclaratedelideriisindicali a celor dou[ Colegii majoritatea membrilor sindicali au semnat pentru grev[ general[ de luni. Conducerile unit[`ilor \colare au

cadrelor didactice au ales pentru lunivariantagrevei. „Dincei48demembripecare ]i avem ]n \coal[ 42 au semnat pentrugrev[.Doidinceicenuau semnatsuntinspectori\colari,doi aufoartepu`ineorelanoi]nunitate\inuaupututficontacta`i,]n timpceunaltulnuavruts[semneze.Dinparteaceluilaltsindicat 58ausemnatpentrugrev[\izece sau11nu.Vomvenilunila\coal[ darnuvomintralaore.Domnul primarne-aspusclarc[nusunt bani”, a spus liderul SIP de la Colegiul Laurian. (Petronela Rotariu)

Se]ncearc[]n[bu\ireaacestorproteste }ntr-o scrisoare redactat[ de Maria ~iprigan,lideraSindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitarBoto\ani(SIP),semen`ioneaz[starea tensionat[ din \coli pe motiv c[ nu se pl[tescsalariile. „Sunt \coli care pot acorda doar un procent:20-50lasut[dinsalariipentrulunafebruarie 2011, alte unit[`i de ]nv[`[mânt nu maiauniciunleu]nbuget”,semen`ioneaz[ ]nscrisoare. Sindicatulamaiprecizatc[aavuto]ntâlnirecuconducereaDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPubliceBoto\ani,]nurmac[reias-a hot[rât transferul sumelor necesare din trimestrulIV]ntrimestrulIdec[treMinisterul Finan`elorPublice.DaracesttransfersepoatefacedoarcuacordulMinisterulEduca`iei, Cercet[rii,Tineretului\iSportului,r[spuns carenuavenitnici]nziuadeast[zi. „A\a stând lucrurile, salaria`ii unit[`ilor \colare au refuzat procentele oferite drept salarii\iauprotestat]mpotrivaacestuiabuz, considerândc[trebuies[-\iprimeasc[drepturilesalarialepentrumuncadepus[]npropor`iedesut[lasut[,nicidecumprocentual (explica`iaI|JBoto\ani-«Nusuntbani»)”, searat[]nscrisoare.

Ho`idefibr[optic[ aresta`ipreventiv Doitineriprin\ideunechipajdepoli`iedup[ ceaufuratpesteosut[demetridecablufibr[ optic[delaore`eatelefonic[aufostaresta`i preventivpentru29dezile,fiindcerceta`ipentrufurtcalificat.}nnoapteade11spre12martie2011,]njurulorelor01.45poli`i\tiiauoprit ]n trafic ]n localitatea St]nca un autoturism marcaVolswagencondusdeAndreiDanielC., ]n vârst[ de 20 ani  ]n care se mai aflau SebastianC.de17ani\iAurelianMih[i`[S. ]n vârst[ de 20 ani, to`i din localitatea Bobule\ti.Cuocaziacontroluluiautoturismului ]ninteriorpoli`i\tiiaug[sit137metridecablu fibr[optic[delaore`eatelefonic[,uncle\tetip

gur[delup\itreiperechidem[nu\i.Lua`ila ]ntreb[ri tinerii au recunoscut c[ au sustras cablulrespectivdelaore`eatelefonic[depe razacomuneiManoleasa,satulZahoreni.„}n data de 12.03.2011 inculpa`ii |. AurelianMih[i`[\iC.AndreiDanielaufostprezenta`i Judec[torieiS[veni,cupropunereadearestare preventiv[, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de furt calificat. }n urma propunerii, Instan`a de Judecat[adispusarestareapreventiv[acelor doiinculpa`ipentruoperioad[de29zile”,a declarat comisar Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrulIPJBoto\ani. (D.R.)

}nacestecondi`ii,protesteles-auamplificat \ivorluaamploare]ncepânddin14martie 2011, când salaria`ii Colegiului Na`ional „M.Eminescu”Boto\ani,ceiaiColegiului Na`ional„A.T.Laurian”Boto\ani,aiColegiului Economic „O. Onicescu” Boto\ani, ceiaiColegiuluiNa`ional„GrigoreGhica” Dorohoi,salaria`iiGr[dini`eidecopiinr.10 Dorohoi,etc.,refuz[s[lucreze.Maimult, conducerile tuturor acestor institu`ii de ]nv[`[mântaufost]n\tiin`ate]nmodoficial dinpartealiderilordesindicatSIP\iFSLIde organizareaacestorproteste. Lideriidesindicatimplica`i]nacesteprotestesuntdejatracasa`icutotfeluldecereri dinparteadirectorilorde\coli,carecerdiversedocumentecumarficopiidepeprocesele-verbale din cadrul \edin`elor de sindicat, careaudesemnatlideriideorganiza`ii.Astfel, SIPsedeclar[revoltatdeacestecereri,mai alesc[adreseleoficialeaufostexpediatela momentul de dup[ alegerile din 2008, prin careinstitu`iile\colareauluatlacuno\tin`[,la momentulcuvenitcineestelideruldesindicat nou-ales, cât \i calitatea acestuia ]n cadrul ConsiliilordeAdministra`ie. „}nopinianoastr[,acestesolicit[riimplic[

angajatorul]nproblemesindicale\isecaut[ intimidarea oamenilor care au curajul s[-\i cear[drepturiledecareaufostfrustra`i.Mai consider[m c[ nu tr[im ]ntr-o societate democratic[ \i ]ntr-un stat de drept, din momentceseprocedeaz[laintimidarea\i]n[bu\ireast[rilordemanifestaredecise]nunanimitate,launmomentcrucialdinvia`afiec[ruiom,pus]nsitua`iaextrem[deaac`iona la disperare. V[ rug[m s[ aten`iona`i MECTS \i pe domnul ministru, c[ruia I|J Boto\ani i-a raportat aceste revolte \i care, probabil, a dat indica`ii «pre`ioase» ]n a se procedadup[cumv-amexplicat.Condamn[matitudineaindiferent[aMECTS,modul de a-\i trata salaria`ii, ]n spe`[ pe colegii no\triafla`i]naceast[situa`ienedorit[,considerândc[,prinindiferen`[,sedore\teperturbarea procesului de educa`ie \i sfidarea dasc[lilor.Dac[MECTSinfirm[acesteacuza`ii,]id[m\ansas[rezolveimediatproblemaivit[,cas[nuseajung[lami\c[riradicaledeprotest,adic[lagrev[general[”,se ]ncheie scrisoarea semnat[ de Maria ~iprigan.(A.D.)

Accident rutier provocat de un jandarm Un subofi`er din cadrul Inspectoratului Jude`eandeJandarmiBoto\aniestecercetatde poli`i\tidup[ceaprovocatunaccidentrutier]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. Potrivit poli`i\tilor jandarmul se afla sub influen`a b[uturiloralcoolice,urmânds[sestabileasc[]n timpulancheteivaloareaexact[aalcoolemiei. Accidentulaavutloc]njurulorelor03.00,pe Bulevardul Mihai Eminescu, ]n zona Casei Tineretului.TiberiuR.conduceaunFord\ipe fondulvitezeiapierdutcontrolulvolanului\isaizbitcuma\ina]ntr-uncopac.Poli`i\tiicare auajunslafa`alocului\i-audatseamac[\oferul consumase alcool. „Pentru c[ \oferul emanahalen[alcoolic[afostconduslaspital\i is-auluatprobebiologicedesânge]nvederea

stabilirii alcoolemiei”, a men`ionat comisarul GabrielMiron,ofi`er]ncadrulInspectoratului Jude`eandePoli`ieBoto\ani. }nurmaaccidentuluijandarmulasuferitleziunilaunpicior,fiindinternatlaSpitalulJude`eandeUrgen`[„Mavromati”.Pentrufapta sajandarmulrisc[pelâng[dosarulpenal\is[ fiesanc`ionatdec[treinstitu`iaundeesteangajat.„Subofi`erulera]ntimpuls[uliber.Nune putempronun`apentruc[anchetasedesf[\oar[ ]nc[laPoli`ie,\ipân[nuprimimnimicoficial ]nacestsensnuputemfacenimic.}nfunc`iede faptelesalevaap[rea]nfa`acomisieidejudecat[ care va stabili ce pedeasp[ va primi”, a declarat maiorul Cristian Ni`uleac, purt[torul decuvântalIJJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

14martie2011

TOPNEWS

Re`ete\itrimiterimedicalepeformularenoi,cucoddebar[.Formularelepentrure`ete\ibiletedetrimiterevorfi schimbate.Auanun`atacestlucrureprezentan`iiinstitu`ieideasigur[rides[n[tate,]nacestsensfiinddejapublicatunordin alCNAS.Pentrunoileformularesevaintroduceobligativitateacoduluidebare.Potrivitordinului,toateunit[`ilesanitare vortrebuis[]\ischimbeformularele.Mediciidefamilietrebuies[scoat[banidinbuzunarelepropriipentruachizi`ionarea deformulare,biletedetrimiterepentruanalizesauspital,\ipentrucoduriledebare,pentruoperioad[decelmulttreiluni. Coduldebarevafiobligatoriupentrucapulformularuluidere`et[\iop`ionalpentrunum[ruldecontrol,pentrucodulde paraf[.Acesteformularevorfivalabilepân[laintroducereare`etelorelectronice,programat[pentruanulviitor.(A.D.)

Medicul Doru Culiceanu: «Mergem ]nainte cu protestul» ciipân[cesevorg[sisolu`iipentrudezamorsareaconflictului. Ministerulatransmisc[pentru 2011 nu exist[ probleme de finan`arepentrumedicinaprimar[. „Avem finan`are pentru medicii de familie, nu este o problem[ bugetar[definan`are,doarc[dorimcamediciidefamilies[efectueze mai multe servicii \i consulta`ii”,transmiteacucâtevazile]nurm[ministrulS[n[t[`ii.

Mediciidefamilienu renun`[laprotest.Ei sus`inc[nuaude gânds[semnezenoul contractcuinstitu`ia deasigur[rides[n[tate,maialesc[ceice `infrâielesistemului sanitarauar[tatc[nu audegânds[modifice prevederiledinactele normativecarei-au revoltatpemedici. „S-apublicatproiectuldeordin privindnormelemetodologicela contractul cadru \i acestea nu suntdelocmul`umitoare.Practic nunis-auluatdeloc]nconsiderarenemul`umirile.}acestecondi`ii, nu avem de ales. Mergem ]naintecuprotestul.To`icolegii ausemnatc[suntnemul`umi`i\i nuaudegânds[acceptecontractulnou]nacestecondi`ii”,adeclarat medicul Doru Culiceanu, vicepre\edinteleAsocia`ieiMedicilordeFamiliedinBoto\ani. Protestul medicilor de familie eraprogramats[]nceap[dela1 aprilie, atunci când expir[ actul adi`ional la contractul cadru pe anul trecut. Ace\tia ar putea fi ]ns[chema`is[semnezeunnou act adi`ional pentru func`ionarea cabinetelor ]n aprilie, deoarece institu`iadeasigur[rides[n[tate adeciss[amânecuolun[semnarea contractelor pe urm[torii doiani.

«Pacientullace s[-mivin[la cabinetdac[nuam voies[-idaure`et[ compensat[?»

«Dorimcamediciide families[efectueze maimulteservicii\i consulta`ii» }ntimpcereprezentan`iimedicilor de familie sus`in c[ nu au

fost chema`i de autorit[`i la discu`ii serioase pe marginea nemul`umirilor pe care le au cu privire la contractul cadru nou, ministrulCsekeAttilaatransmis recent c[ i-a cerut pre\edintelui CaseiNa`ionaledeAsigur[ride S[n[tates[aib[]ntâlniricumedi-

De partea cealalt[, medicii de familiesearat[nedumeri`i.Lise cermaimulteconsulta`ii,dar]n acela\itimpliseplafoneaz[la20 num[rulpacien`ilorc[roralepot elibera,zilnic,re`etecompensate \igratuitesautrimiterilainvestiga`ii\ianalizedelaborator. „Eupots[dau\imaimultde 20deconsulta`iipezi,chiardac[ ce consult ]n plus nu-mi deconteaz[casa,darpacientullaces[mi vin[ la cabinet dac[ nu am voie s[-i dau re`et[ compensat[ sautrimiterelainvestiga`iiatunci când dep[\esc pragul de 20 de consulta`ii?Estedeneacceptato astfelde]ngr[dire”,amaideclarat vicepre\edintele AMF Boto\ani.(AuroraDimitriu)

StelaCre`u:«SuntcopiideI-IV suprasolicita`i,obosi`ipestem[sur[» CopiiideclaseleI-IVpu\i]nsitua`iadeasedeplasalaunit[`ilede ]nv[`[mântdinaltelocalit[`ipentruc[]nsateleloraufostdesfiin`ate\colilesuntsuprasolicita`iiar oboseala]\ipuneamprenta,]n timp,pestarealordes[n[tate. Esteceeacespunmedicii,care consider[c[desfiin`area\colilor mici,chiardac[trimitelevii]n unit[`iunde]nv[`[mântulestela unnivelcalitativsuperior,nuface decâts[-isupun[peelevilaun efortextenuant. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ recunosc c[ \colile s[te\ti, cu efective mici de elevi,led[deaucelemaimariproblemedinpunct de vedere al respect[rii normelor sanitare de

func`ionare,dar,pedealt[parte,desfiin`areaacestoraacreatoalt[problem[des[n[tateaelevilor. DirectorulDSPspunec[dinpunctuldevedereal inspectorilorsanitari,poate]nmultecazurim[sura comas[rii\colilorafostbun[,pentruc[ceimiciau fostadu\is[]nve`e]ncondi`iisanitaremaibune. „Dinpunctuldevederealcopiilor,caretrebuie s[parcurg[distan`eenorme,este]ns[ooboseal[ foartemare.Celpu`inpentrucopiiimici,carese obosescastfel\iapoitrebuies[r[mân[\ilacursuri\is[seconcentreze,s[fieaten`i,s[dearandament,esteunefortfoartemare.S[dearandament este aproape imposibil. Chiar medicul de familienucredc[este]ncântatdeaceast[m[sur[ acomas[rii,pentruc[dinpunctdevederealstresului,aloboseliifizice\ipsihicepecareosuport[ uncopil,nucredc[esteatâtdebinevenit[desfiin`areaunor\coli.Sereflect[]nsitua`ia\colar[a copilului, ]n imunitatea copilului, ]n starea sa de s[n[tate”, este de p[rere Stela Cre`u, directorul adjunctalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani. Mediciiconsider[c[eleviiclaselorI-IVdeveni`i

naveti\tinuaucums[dearezultatedincelemai bune,chiardac[suntdu\is[]nve`e]n\coliunde preg[tirea personalului este mai bun[, ]nv[`[mântulfiindlaunnivelcalitativsuperior.Efortul celormicinueste]ns[unfactordeneglijat. „Consider c[ recuperarea unui copil se face printr-o odihn[ corespunz[toare \i un program corespunz[tor.Copilului]itrebuiedup[oretimp de odihn[. Da, calitatea ]nv[`[mântului ]ntr-o \coal[maimareestecategoricmaibun[,darnavetalaaceast[vârst[fraged[sereflect[asuprast[rii des[n[tate,maialescândestepeoperioad[deani dezile.Estenormals[fiea\a.Estealtcevas[te scolilaora7.00s[ajungilaora8.00la\coal[,\i altcevas[tescolila6.00sauchiar6.30s[ajungi la\coal[la8.00\idup[amiazas[reviiacas[lanu \tiuceor[.Dinpunctulmeudevedere,almedicului, via`a acestor copii este foarte grea. Sunt copiideI-Vsuprasolicita`i,obosi`ipestem[sur[. Eu privesc din punct de vedere medical problema”, mai spune directorul adjunct al DSP. (AuroraDimitriu)

Preg[tiri pentru Bursa locurilor de munc[ Ceif[r[locdemunc[sunta\tepta`ila Bursa General[ a locurilor de munc[, organizat[deAgen`iaJude`ean[pentru OcupareaFor`eideMunc[(AJOFM). Bursalocurilordemunc[esteunadintrem[surileactiveimportante,careare ca scop corelarea cererii cu oferta de for`[demunc[. }ndatade15aprilie2011,AJOFM. Boto\aniorganizeaz[BursaGeneral[a Locurilor de Munc[. Conducerea AJOFM a men`ionat c[ loca`iile de desf[\urarealeBurseivorficomunicate]ncelmaiscurttimpposibil. }nacela\itimpagen`iieconomicisunt ruga`is[depun[oferteleculocurilede muncavacante,]nvedereaparticip[riila bursalocurilordemunc[,lapunctelede lucru ale Agen`iei din jude`, respectiv dinDorohoi\iS[veni. Oferteleculocuriledemunc[sepot transmite la telefon 0231-536.793, 0231-616.399 sau e-mail la adresa botosani@ajofm.anofm.ro. „Vomdepuneeforturisus`inutepentruaidentificacâtmaimultelocuride munc[vacantedinparteaangajatorilor cevorfipuseladispozi`iapersoanelor aflate]nc[utareaunuilocdemunc[iar angajatoriivoraveaposibilitateas[vin[ ]n contact direct cu oferta de for`[ de munc[”,adeclaratSorin|ologon,directorulexecutivalAJOFM. LaBursadeanultrecutaufostprezen`i 36 de agen`i economici, care au avut454delocuridemunc[.Aufost selectate ]n vederea angaj[rii 203 persoane,]ntimpce78depersoaneaufost angajatepeloc.(PetronelaRotariu)

Protest organizat de confedera`iile sindicale Ac`iuneavaavealocast[zi,delaora 10.00,]nPia`aRevolu`iei.Dincomunicatulpres[semnatdelideriicelorpatru confedera`iijude`enesearat[c[motivul acestei adun[ri publice este urmare a faptuluic[opartedinmembriidesindicat\i-auexprimatinten`iadeasedeplasalaBucure\ti,]nziuavot[riimo`iunii ace\tiaauhot[râts[asigurecadrullegal pentruaceast[ac`iune.Noutateaestec[ de aceast[ dat[ la ac`iunea de protest sunta\tepta`is[participe\ipersoanele, membridesindicatsausimplicet[`eni, caresus`inmodificareaCoduluimuncii, care ]l sus`in pe Traian B[sescu, pe Emil Boc, care simpatizeaz[ actualul Guvern\iPDL-ul.„Avemfermaconvingerec[laadunareapublicadesus`inere vor participa toate persoanele cu func`ii de conducere numi`i pe criterii politice, care vor mobiliza un num[r mare de salaria`i din subordinea lor, «convin\i» de binefacerile actualei guvern[ri.Maimult,avemconvingereac[ nuvorlipsimilitan`iidepartid,care]i voraveaal[turipeto`ipensionariimul`umi`i de politica Guvernului, pe persoanelef[r[locdemunca]ncântatede faptulc[modificareaCoduluimunciiva ducelaocre\tereexponen`ial[alocurilordemunc[noucreate,pebugetarii care\i-aurecuperatcâtevaprocentedin cei25lasut[lua`iabuziv]n2010”,se arat[]ncomunicatulcomunalcelorpatrusindicateboto\[nene.(P.Rotariu)


CMYK

5

14martie2011 Militarii]nrezerv[vorprotestalaPalatulParlamentului.Peste1.000de militari]nrezerv[vorfiprezen`iluni\imar`i,]nfa`aPalatului Parlamentului,pentruaprotestafa`[derecalcularea\irevizuireapensiilor. Pensionariiarmateiseplângc[]nurmam[surilorluatedeGuvernulBoc, pensiilele-aufostmic\oratedrastic,informeaz[Antena3.Ace\tiaaumai anun`atc[miercurisevoral[turasindicatelor,]nziuadezbateriimo`iuniide cenzur[depus[deUSL]mpotrivaactualuluiGuvern.

TOPNEWS

Aranjamentele «clasei politice tic[lo\ite» dezv[luite de «Lumea lu’ Rotundu» Vinerilaamiaz[,]n saladelectur[a BiblioteciiJude`ene Boto\ani,aavutloc lansareac[r`ii «Lumealu’Rotundu» semnat[deIoan Rotundu-Dângeanu. La eveniment au venit directori de institu`ii, profesori, oameni de afaceri locali, primari din jude` pentruafial[turideautor,apreciat pentrustiluls[udirect\if[r[menajamente folosit ]n articolele \i reportajelecuprinse]nacestvolum. Lalansareac[r`iiauluatcuvântulprofesorulGheorgheMedian, TraianApetrei,directorulTeatrului „Mihai Eminescu” Boto\ani, istoricul Ionel Bejenaru, Ioan Istrati directorul Editurii Agata, IoanRotundu,autorulvolumului, iarfinalulafostasiguratdeprimarulcomuneiVârfuCâmpului,Aurel Ungureanu, care a citit dou[ catrenescrisespecialpentruacest eveniment. „«Lumea lu’ Rotundu» reflect[ viziuneameaasupravie`iisociale, culturale, economice \i politice

post-decembriste, cu preponderen`[boto\[nene.Lumeameanu estetocmaimoral[,motivpentru care am ]ncercat s-o mai dreg, completând-ocuoseriedereportaje din `ar[, despre frumuse`ile naturale, nealterate de imoralitatea clasei noastre politice”, scrie ]nprefa`ac[r`iiIoanRotundu. Dup[oscurt[prezentareac[r`iirealizat[deGheorgheMedian, aluatcuvântulistoriculIonelBe-

jenaru,]nstilulluicaracteristicde afacehazdenecaz,\icarel-a]ncheiatcuomic[epigram[:„Reportajulbatevia`a/ConformLumii lu’Rotundu,/Lup`iovia`[s[-ivezifa`a/Ea,latimp,`i-arat[fundu”. Mai acid a fost Traian Apetrei careacriticatziari\tiiactualifiindc[ numaibatdrumurile,asfaltatesau neasfaltate,pentrudocumentare. „V[ felicit pe dumneavoastr[ care a`i avut curajul s[ veni`i la

lansareaacesteic[r`i]ncareapare pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani,socotitafidemolatorul culturii boto\[nene. Probabil c[ dac[ a`i fi citit reportajul ]nainte nu a`i fi venit, având ]n vedere func`iilepecareleocup[uniidintre dumneavoastr[. Revenind la eveniment, este adev[rat c[ nimeninumaiscrieast[zi]nmaniera domnului Rotundu. Pu`ini din ziari\tii de azi, ca s[ nu spun

niciunul, nu mai bat drumurile asfaltate\ineasfaltatealejude`ului pentru a se documenta. Mai are un merit domnul Rotundu. Reu\e\tes[g[seasc[unechilibru]ntre eveniment\icomentariu”,aad[ugatTraianApetrei. VolumulscrisdeIoanRotundu se]ncheiecuoseriedereportaje din jude` \i `ar[, prezentând Româniacapeoadev[rat[„Gr[din[ dinCarpa`i”. „Neducem]nBulgaria,Grecia, Austriaetc.pentruaneimpresiona prietenii, colegii de munc[, dar toate acestea nu sunt decât ni\te am[râte dovezi de snobism. Locurilenoastreauo]nc[rc[tur[spiritual[covâr\itoare,care]mpreun[ cufrumuse`ilenaturiidauaceanot[ unic[depersonalitate,deunicitate peisajelordinRomânia”,aprecizat autorul]nnotade]nceputac[r`ii. }nconcluzie,lecturareavolumului ]`id[posibilitateas[-`ifacioimagine clar[ despre lumea ]n care tr[ie\ti,chiar\ia\acumaconcretizato ]ntr-un scurt catren primarul comuneiVârfuCâmpului,AurelUngureanu: „}n aceast[ vreme grea/ Mi-ar[mas]npan[gându’/Totu\io s[ spun ceva/ Mare-i Lumea lu’ Rotundu”.(AdrianDimitriu)

Scumpireacarburan`ilorvafalimentao partedinfirmeledetransport Transportatoriirutierise a\teapt[ca]nacestan profituriles[scad[din cauzacre\teriipre`uluila carburan`i,iaroparte dinfirmevorintra]nfaliment,dup[ce\ianul trecutcâ\tigurileaufost afectatedemajorarea TVA\ideprecierealeului. „Ocre\terede10lasut[lapre`ul carburantului atrage dup[ sine o cre\teremedieacosturilorunuitransportatorde4lasut[.Esteclarc[profitulvasc[deapentruc[pia`anupoate r[spundepozitivpentruaacopericosturile.Clien`iino\trinu]\ipermits[ creasc[ pre`ul produselor la raft \i atuncisc[demnoimarjele.]naceste condi`ii,\iavând]nvederec[\ia\a ultimiitreianinuaufostanibunipentrutransportatori,mul`inuvorrezista pepia`[”,adeclaratpentruMediafax LuciaApostol,directoruldetransport alcompanieiDumagas. Apostolaamintitc[\ianultrecut transportatorii au fost afecta`i de scumpireacarburan`ilor,decre\terea TVA \i deprecierea leului ]n raport

cueuro,dar\idemajorareavalorii taxeidedrumcareesteraportat[la monedaeuropean[. Eaaspusc[dintotalulcosturilor ]n cadrul companiei carburan`ii reprezint[aproapejum[tate. „Noisuntemceimaiafecta`i\i]n acela\itimpnoisuntemmotorulprincipalaleconomieiunei`[rii.Omedie de 45 la sut[ din costurile totale o reprezint[ costul combustibililor. Dac[acestprocentajurc[\imaimult cred c[ multe firme vor ajunge pe listacufalimente”,aafirmatreprezentantulDumagas. Deaceea\ip[rereeste\idirectorul executiv al companiei Dunca Expedi`ii, Constantin Daminescu, care spunec[marjadeprofitacompaniei estede1-5lasut[,astfelc[scumpirea carburan`ilor afecteaz[ direct compania. „Cuantumulcarburan`ilor]ncostul totalestedeaproximativ50lasut[, iarmarjaestede1-5lasut[,cutoate c[exist[\icursepecarele]nchizipe pierdere.Pia`anupoateabsorbiatât derapidaceast[cre\tere,astfelc[]n curând cred c[ vor sc[dea num[rul camioanelor care opereaz[ ]n România”,adeclaratDaminescu. Elaexplicatc[majorareapre`ului

la carburan`i nu poate fi transferat[ clien`ilordincauzacontractelordeja ]ncheiate \i este suportat[ de transportator. „Nu putem s[ transfer[m aceste cre\terialecostuluilaclien`i.Einu araccepta,a\ac[totnoitransportatoriipierdem.Avemcontracte]ncheiatecuuniiclien`icarestipuleaz[clar c[nuputemscumpipre`urilepân[nu seatingepraguldemajorareacosturilorde10lasut[.Pân[atingemacest prag, suport[m noi”, a afirmat directorulDuncaExpedi`ii. Companiainten`ioneaz[s[]\iconcentrezeactivitateaperuteleexterne, respectiv intracomunitare, pentru a se proteja de condi`iile economice dinRomânia. „Noi ne-am concentrat activitatea decânda]nceputcrizaperuteleintracomunitare.Laacelmoment10la sut[ din capacitate era folosit[ ]n acestscop,iar]nprezentprocentajul aajunsla60-70lasut[\inegândim s[continu[m]ndirec`iaaceasta”,a spusDaminescu. De asemenea, transportatorul InternationalLazarCompanyspunec[ toatecompaniileseaflaudeja]ndificultate, iar scumpirea carburan`ilor vaducelasc[dereaprofitului.

„Ne afecteaz[ foarte tare ]ntrucât numaiputems[r[mânem]ncosturi. Amputeas[ceremclien`ilors[ajustezepre`uldup[pre`ulmotorinei,dar scumpirilenusemaiopresc.Nuputemmerges[pt[mânals[renegociem contractele,a\ac[pierdembani,dar ]nc[nuamf[cutoevaluarecomplet[”, a declarat Daniela Midvidichi, directror comercial al International LazarCompany. ReferitorlacalitateacombustibiluluidinRomâniaceitreisedeclar[]n generalmul`umi`i,daradmitc[nuau maioperatdecurândtestedeanaliz[. „Nuammaiduslaanaliz[combustibilul.|oferiicarefaccurse\iafar[ ]mi mai spun c[ parc[ e mai bun[

motorinadinstr[in[tate,darnuputem s[spunemc[avemproblemedecalitate pentru c[ lucr[m cu un retailer mare.}naintedeacestaaveamuneori probleme,pentruc[aveamsta`ieproprie\ilucr[mcufirmemici”,aafirmatreprezentantulDuncaExpedi`ii. Dela]nceputulanului,companiile petroliere au scumpit carburan`ii de \aseori,iarpre`urileauurcatcu3-4 lasut[.Carburan`iis-auscumpitanul trecutcupeste15lasut[,dup[ce]n 2009pre`ulaavansatcu13lasut[. CompaniilepetrolieredinRomânia explic[decelemaimulteoricre\terilepre`urilorcarburan`ilorprinevolu`ia cota`iilor interna`ionale ale petrolului.(LidiaNeagu)


6

14martie2011 S-aterminatcernealadelasta`iileseismicedinVrancea,dincauzacutremurelordin Japonia.Dot[rilemodernealesta`iilorseismicedinzonaVrâncioaiaaupermis]nregistrareacutremuruluidinJaponiainclusivaundelorde\occareaustr[b[tuttotglobul.CutremuruldinJaponiaafost]nregistrat\idesta`iileseismicedinVrancea.Maimult,din cauzaintensit[`ii\iaduratei]ndelungateaacestuia,capsuladecerneal[delaObservatoruluiSeismicdelaVrâncioaias-aterminat.Asta]ncondi`iile]ncareuntubdecerneal[ marcant[necesar[la]nregistrareaintensit[`iiseismicesetermin[]naproximativolun[.

TOPNEWS Economia Japoniei afectat[ «considerabil» de cutremur

SeismuldinJaponia areunimpact«considerabil»asupraeconomiei,adeclaratun purt[tordecuvântal guvernuluinipon.

„Cutremurulareunimpactconsiderabilasupraactivit[`ilorunuimare num[r de sectoare economice”, a afirmatreprezentantulguvernului. Un cutremur cu magnitudinea de 8,9\ivaluritsunamiaudevastatregiunidinnord-estulJaponieicareau ocontribu`iede8lasut[laProdusul InternBrut(PIB). BancaJaponieiav[rsat55demiliarde de yeni (480 de milioane de euro) mai multor institu`ii de credit din zonele afectate pentru a sprijini economialocal[. Regiunea Kanto, care cuprinde \i capitala Tokyo, a fost de asemenea afectat[. Aici, o rafin[rie a companieiCosmoOilafostdistrus[par`ial deunincendiu.Regiuneaasigur[40 lasut[dinPIB.Cutoateacestea,cea mai mare parte a infrastructurii \i locuin`elor din aceast[ zon[ urban[ strategic[arezistat. Sectorulnuclearnipon,]nschimb, seconfrunt[cuceamaigrav[criz[ dinistoriedup[oexplozielaunuldin reactoarele centralei din prefectura Fukushima.Oexplozieamenin`[,de asemenea,unaltreactoralfacilit[`ii nucleare, a men`ionat purt[torul de cuvântalexecutivului. }ntotal,11din50dereactoareau fost oprite din cauza cutremurului, iar autorit[`ile au cerut companiilor s[ diminueze consumul de energie electric[.Livr[riledeenergievorfi ]ntrerupte prin rota`ie, iar ]n aceste condi`ii multe companii ]\i vor suspendaactivitatea.

Principalii constructori auto niponi,Toyota,Nissan,Honda,MitsubishiMotors\iSuzuki,auanun`atc[ lunivorsuspendaproduc`ia,]nmai multeregiuni,nudoar]nceleafectatedeseism.

Ceamaigrav[criz[ dup[alII-leaR[zboi Mondial Premierulniponaatrasaten`iac[ Japonias-arputeaconfruntacu]ntreruperimasivealealiment[riicuenergieelectric[.Kanaprecizatc[peste 12.000 de persoane au fost salvate dinzonelesinistratesituatepecoasta OceanuluiPacific. „Situa`ialacentralanuclear[dela Fukushimacontinu[s[fiegrav[”,a declarat premierul. O prim[ consecin`[aproblemelorlacentralelenucleare ar putea fi perturb[ri la alimentarea cu electricitate. „Re`elele companiilor de electricitate Tokyo Electric Power \i Tohoku Electric Power se afl[ ]n situa`ii extrem de dificiledinpunctuldevederealapro-

49 de `[ri, inclusiv România, vor s[ ofere asisten`[ Japoniei Celpu`in49de`[ri,inclusivRomânia,auf[cutpropuneripentru oferirea de asisten`[ Japoniei dup[ puternicul cutremur de vineri, urmatdeuntsunamidevastator,informeaz[CNN. }n afar[ de asisten`a oferit[ de comunitatea interna`ional[, Statele Uniteautrimiscâtevanave]nlargulJaponiei,echipedec[utare\isalvare,precum\iexper`i]ndecontaminare. }n cursul zilei de duminic[, portavionul american USS Ronald Reaganasosit]nlargulcoastelorniponepentruaoferiajutorechipelordeinterven`iejaponeze.}nc[zecenavemilitareamericane\inumeroaseelicoptereurmeaz[s[soseasc[]nJaponia. Totduminic[,Guvernulchinezatrimisoechip[de15exper`ipentruaofericonsultan`[lacoordonareaopera`iunilordec[utareavictimelor.Deasemenea,Beijingulatrimispatrutonedeechipamente\i materiale]nzoneleafectatedecutremur\itsunami. MareaBritanieaanun`attrimitereauneiechipede59despeciali\ti ]n c[utarea victimelor dezastrelor, doi câini de c[utare \i o echip[ medical[. |iCoreeadeSudatrimisoechip[specializat[]nc[utareavictimelor.

vizion[rii,existândrisculunor]ntreruperi masive ale electricit[`ii”, a spuspremierul. Guvernulniponvaautorizaplanificarea]ntreruperiiprinrota`ieaelectricit[`ii, pentru a evita avariile imprevizibile. „Consider c[ situa`ia actual[ - cu seismul, tsunamiul \i problemele la centralelenucleare-esteceamaigrav[dinultimii65deani,dup[alIIleaR[zboiMondial”,aprecizatKan. Guvernuljaponezconsider[c[este posibilcaladou[dintrereactoarele centraleinucleareFukushima1s[fi fost declan\ate procese de fuziune,

dup[oseriedeavariiprovocatede cutremurulviolentdevineri. „Credemc[estefoarteprobabils[ sefideclan\atofuziune”,adeclarat duminic[purt[toruldecuvântalGuvernului,YukioEdano.„Nuputem verifica ce se ]ntâmpl[ ]n miezul reactorului,darlu[mm[suriplecând delaaceast[ipotez[”,aad[ugatel, referindu-selareactoarele1\i3dela centrala nuclear[, unde presiunea a crescut semnificativ din cauza unor disfunc`iialesistemelorder[cire. CentralaFukushima1estesituat[ la250dekilometrinorddeTokyo. Reactorul 1 al centralei a ]nregistrat]nc[desâmb[t[ocre\tereatemperaturii,ceeaceadeterminatautorit[`ile s[ deschid[ vanele pentru a evacuaexcesuldevapori.Oexplozie produs[]nincintacentraleiadusla pr[bu\irea cl[dirii care ad[postea reactorul, ]ns[ Guvernul japonez a datasigur[ric[]nveli\ulacestuianu afostafectat. Agen`iajaponez[pentrusecuritate nuclear[ \i industrial[ a anun`at c[ accidentulesteevaluatlanivelul4pe scara cu 7 grada`ii INES, care m[soar[evenimentelenucleare\iradiologice. Nivelul 4 desemneaz[ accidentele care nu implic[ riscuri importante]nafaracentralei. Operatorul centralei, compania TEPCO, a anun`at c[ \i reactorul 3 ]nregistreaz[problemesimilare.„La

ora5.30(sâmb[t[,22.30,oraRomâniei),alimentareacuap[afost]ntrerupt[,iarpresiuneadininteriora]nceputs[creasc[”,aafirmatunpurt[tordecuvântalTEPCO,ad[ugândc[ „toatesistemeledemen`inereaniveluluilichiduluider[cires-aublocat”. Ulterior,nivelullichiduluider[cireafostrestabilit,aprecizatel. Compania a afirmat c[, ]n urma avariilorprovocatedecutremurulde vineri,]nzonacentraleiafostdep[\it[limitamaxim[legal[aradioactivit[`ii,]ns[Guvernuljaponezaprecizat c[ situa`ia poate fi controlat[. „Dac[reducem(presiunea)aerului\i inject[map[(pentrur[cireasistemului),putemcontrolasitua`ia”,aspus Edano. „Vomurm[ri]ncontinuarenivelul radioactivit[`ii (...) Substan`ele radioactiveeliberatepân[acumnupot afecta ]n nici un caz starea de s[n[tateapopula`iei\ivremcaoameniis[sesimt[]nsiguran`[”,aad[ugatel. Autorit[`ileniponeauluatdejam[suriexcep`ionalepentrualimitaconsecin`ele emana`iilor radioactive, evacuând popula`ia dintr-o zon[ cu razade20dekilometri]njurulcentralelor. Pe www.evbt.ro pute`i urm[ri un filmule` cu valurile seismice, careaulovitvinericoastelenordesticeale`[rii. Publicitate

PUBLICA~IEDEVÂNZARE CasadeInsolven`[MoldovaIPURL,Iasi,str.AnastasiePanunr.13,bloc „Ghica Voda” nr. 3A, mezanin, tel.0232/430.020, 0743.438.364, e-mail cimsprl@yahoo.com, lichidator judiciar al SC DACCIMEX-COM SRL, sediul:loc.Iezer,comunaHili\euHoria,jude`ulBotosani,J7/740/2005,CUI 18197615, desemnat prin Sentinta nr.451/24.06.2010 a Tribunalului Boto\ani]ndosar1310/40/2009,anun`[,conformLegiinr.85/2006\iRegulamentuluidevânzareaprobatdeAdunareaCreditorilordin16.12.2010,scoaterealavânzare prinlicitatiepublic[,deschis[custrigare,la11.04.2011, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar, a activelor falitei S.C. DACCIMEX-COMS.R.L,astfel:1)Imobilterencuconstruc`ii,situat]nextravilan sat Iezer, comuna Hili\eu-Horia, jud.Boto\ani, ]nscris ]n CF nr. 50076,avândnr.cadastral345/1alc[tuitdin:teren]nsuprafa`[de4.100 mp,construc`iiC1\iC2cusuprafa`[total[de1875,57mp-pre`depornire16.713,75 Euro.2)Teren-2.800mp,destinatief^ne`e,situat]nextravilan sat Iezer, comuna Hiliseu-Horia, jud. Botosani, ]nscris ]n CF nr. 50075,nr.Cadastral526-pre`depornire1.050,00Euro.3)Teren2.700 mp,categoriearabil,situat]nextravilansatIezer,comunaHiliseu-Horia, jud.Boto\ani,]nscris]nCFnr.50073,nr.cadastral525-pre`depornire 1.725,00 Euro. Pre`urile nu con`in TVA. Licitatiile se vor relua la 18.04.2011\ila25.04.2011,]ncazdeneadjudecarelaprimalicita`ie.To`i cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri vor anun`a lichidatorul judiciarp^n[la10.04.2011,ora12.(1)


7

14martie2011 Culmeacutremurului S[chemiliftul\is[vin[etajul. S[urciculiftul\is[coboricu apartamentul. S[ r[mân[ trenul \i s[ plece gara.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament2 camere,et.2,lacap[t1, izolatexterior,intabulat, P+G+F.Telefon: 0753.855.454.(G-1)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,

deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vând1,30hateren]n comunaR[chi`i.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-5) *Vândcas[3camerecu anex[,laasfalt,3.600mp teren,lumin[,ap[]ncurte, central,satBobule\ti,com. |tef[ne\ti,jud.Boto\ani. Telefon:0744.928.318.

Pre`negociabil.(2080-3)

angaj[ri *Caut5colaboratori pentrupublicitate.Telefon: 0740.579.148; 0741.386.102.(G-1)

licita`ii *LiceulTeoretic „AnastasieBa\ot[”,cu sediul]ncomunaPomârla, jude`ulBoto\ani,tel/fax 0231.622.817,organizeaz[ licita`iedevânzaremas[ lemnoas[fasonat[,specia gorun,]ncantitatede560

mc,ladata28.03.2011, orele10.00. Licita`iavafiorganizat[ cuofert[]nplic]nchis, pre`uldepornirefiindde 380lei/mc. Preselec`iavaavealocla sediulliceuluidinlocalitate,ladatade23.03.2011, orele12.00. Caietuldesarcinisepoate ridicadelasecretariatul Liceului„Anastasie Ba\ot[”Pom]rla,jude`ul Boto\ani.(2079-3)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu2camere,Prieteniei, 46mp,parter,lapre`ulde29.000euro, intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT, termopan,renovatrecent.Pretabilcabinete medicale,sediidefirme. *Vândapartamentcu3camere,S[venilor, 70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT, termopan,u\[metalic[. *Vândapartamentcu4camere,Calea Na`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,la pre`ulde40.000euro,blocculift,CT. Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuo rat[de390eurolunar.Seaccept[credit PrimaCas[. *Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit, cuavansde20%.Seaccept[creditPrima Cas[.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilitatipre`35.000 euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramoderna,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren 4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\, utilit[`ipre`85.000euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere, |tefanLuchian,renovatrecent,CT, nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[, T+G+F,pre`250euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[, pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro. *Vândspa`iucomercial,Prim[verii,60mp, vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000 euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

14martie2011

MONDEN

}navionulspreNorvegia,C[t[linM[ru`[\idoamnaBamboi\i-aupus]ncapto`ipasagerii.C[t[linM[ru`[aajuns]nNorvegia|inusingur, ci]nso`itdesimpaticadoamn[Bamboi,nouasaasistent[.|inuoriunde,cichiarlacopiiidoamnei,stabili`idecevavreme]n`arafiordurilor. „DoamnaBamboiafostfilmat[continuu,pestetot,pascupas.Inclusiv]naeroportamfilmat-o,chiar\icândofi`eriisecurit[`iidefrontier[]iconfiscauciocanulde\ni`ele,c[nuaveavoiecuel]ncabinadepasageri-arfitrebuits[-lbage]nbagajulcaresepredalacal[.(...)Unlucruesigur, nimenin-apututs[doarm[]navionul[la.DoamnaBamboi\i-amanifestatdorin`as[ascultemuzicalaiPod\i,fiindc[aveaurechileacoperitede c[\ti,aveatendin`as[vorbeasc[foartetare.Bine]n`eles,astaatr[geaaten`ia\ipasageriiromâniaurecunoscut-oimediat,ov[zuser[deatâteaorila «HappyHour».Chiaravenitcineva\ii-acerutunautograf,\iuitea\aaacordatMariaBamboiprimulautografdinvia`aei”,poveste\teM[ru`[.

IrinelColumbeanu:«M-a\fi Roxana Vancea, a\teptats[fivenits[-\ivad[ noua asistent[ de la copilul,nus[furema\inafirmei»

«Neatza cu R[zvan \i Dani», \i-a schimbat look-ul

IrinelColumbeanur[spunde acuza`iilorMonic[i.Miliardarul delaIzvoranisedeclar[dezgustat decomportamentulviitoareifoste so`ii\isus`inec[aceastanuvrea decâts[sevictimizeze. „Monica a p[truns ilegal pe proprietate mea. A stat circaoor[]nma\in[,apoia]ncercats[intre\i]ncas[. Noroc c[ nu eram acas[ nici eu, nici copilul pentru a vedeaacestelucruri.M-a\fia\teptats[fivenits[-\ivad[ copilul,nus[furema\inafirmei,darlucrulacestaseva rezolvadePoli`ie.Acestlucruarat[faptulc[]ncearc[s[ provoaceunscandaldejoas[spe`[.Ea]ncearc[s[sevictimizeze, pretinde c[ a fost agresat[ pe teritoriul case

Rodica Popescu Bit[nescu: «Dac[ a\ putea s[ dau timpul ]napoi, nu a\ mai vrea s[ fiu actri`[» Celebraactri`[RodicaPopescuBit[nescuregret[c[ nuaoptatpentruoalt[ profesie.Dup[ovia`[dedicat[actoriei,aceastam[rturise\tec[dac[aravea\ansa s[deatimpul]napoinu\i-ar maidoris[fieactri`[. „Dac[arfis[dautimpul]napoi, nu a\ mai vrea s[ fiu actri`[. E o meseriefoartegreacaretem[nânc[. Depinzideunregizorcaretecatalogheaz[.Ammuncitanideziles[nu cread[to`ic[suntocomic[”,aspus RodicaPopescuBit[nescu]nemisiunea„Ministeruldesecrete”,difuzat[ laAntena2. }ncadrulemisiuniiaceastaavorbit \i despre motivele care au ]mpiedicat-os[devin[mam[.„Iubescfoartemultcopiii,]ns[amoexperien`[]n spatecarem-af[cuts[nu]midoresc s[amcopii”,aspusactri`a.

mele.Num-armiracaeas[sefiautomutilat,pentrua acuzani\tepersoanecarenuauf[cutnimic”,aspusIrinel ColumbeanulaRealitateaTV. IrinelColumbeanum[rturise\tec[sea\teptacadivor`ul s[nufieunulpa\nic\isus`inec[nu-lmaisurprindenimic dinceeacefaceMoni. „Viitoareafost[doamn[Columbeanuvreas[realizezeo telenovel[,credc[vreas[-\ireiarealityshow-ul.I-aterorizat\ipeceidelagr[dini`[,m[]njur[p[rin`iicelorlal`i copii.Dup[ceIrinami-afost]ncredin`at[periodics-adus s[or[peasc[delagr[dini`[,dar]nfa`aatitudiniimicu`eia renun`at. E p[cat c[ se ajunge la astfel de procedee”, a ad[ugatafaceristul,precizândc[micu`aIrina]ncearc[s[ uitetraumelelacareafostsupus[depropriamam[. „M[descurcfoartebinecuIrina\i]ncercs[oprotejezde toateacestelucruri.Mi-egreus[-mi]nchipui]ns[cumvom rela`iona,maialesdefa`[cucopilul”,aad[ugatIrinel.

Nouavecin[amatinalilordela«Neatza» s-apreg[tittotweekendulpentruapari`ia pesticl[.Chiardac[ areunlookimpecabil,olteancaamai ]mbun[t[`itcâteceva cuajutorulstili\tilor. Roxana Vancea (foto) a fost desemnat[ câ\tig[toare chiar de Ziua Femeii, dup[ maibinedeolun[dec[ut[ri. Frumoasa tân[r[ este student[laFacultateadeEduca`ieFizic[\iSport,impresionând]nc[delacastingcuformele sale generoase. Pasionat[ de sport, Roxana are o ]nf[`i\areimpecabil[,]ns[]n acestezileaapelatlaajutorul stili\tilor pentru a ar[ta cât maibinepesticl[.

Pentru mult râvnitul post din echipa „Neatza cu R[zvan \i Dani” s-au ]nscris 1.315fetedintrecare100au fostchematelacasting.Dintre acestea au fost alese 4 pentru marea final[, iar Roxana a fost aleas[ pentru postuldevecin[aluiR[zvan \iDani.

Evennimente de Botosani nr.1832  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you