Page 1

CMYK

}mpu\c[turi]ncentrulora\ului EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.47(1829)•Miercuri,9martie2011•8pagini

Pagina 5

Boto\[neniivor caautorit[`ile s[stimuleze financiar mediciideelit[

Pag. 5

|coli date ]n judecat[

Societ[`iledeconstruc`iinumaiau ]ncredere]npromisiunilef[cutedeoficialiiInspectoratului|colarJude`ean prinintermediul\colilor.Numaicred nici]npromisiunileMinisterului Educa`ieic[]\ivorprimibaniipentru lucr[rileefectuate]n\coli.Treisociet[`i audat]njudecat[unit[`ile\colarede undeaude]ncasatsumedebani]n urmalucr[rilorrealizate\inepl[tite. Pagina 3

Construc`ia delavama R[d[u`iPrut esteilegal[ Pagina 4


2

9martie2011

TOPNEWS

FuneriuinterpelatdeDolineaschi.DeputatulPSDAndreiDolineaschiaadresato]ntrebareMinistruluiEduca`iei cuprivirelalistaunit[`ilor\colaredinjude`ulBoto\ani.Maiconcret,listaunit[`ilorde]nv[`[mântcevorfidesfiin`ate]njude`ulBoto\anicaurmareaprocesuluidecomasarecedecurgedinnouaLegeaEduca`ieiintrat[]nvigoare la]nceputulacestuian.Demersulvinecaurmareacalendaruluidemi\careapersonaluluididacticdinperioadamartie-mai,]nbazac[ruiaexist[posibilitateacaanumitecadredidactices[fierepartizatepeposturicearurmas[fie desfiin`ate.Acestasus`inec[a]ntreprinsdemersulc[treMinistrulEduca`ieicaurmareaprimiriiuneiscrisoridin parteaSindicatuluiLiberdin}nv[`[mânt(SLI)Dorohoi.R[spunsularurmas[ajung[]ntermeniilegali.(M.A.)

«Jude`eanul», spital de gradul III Vor s[ fie titulari la \colile unde predau

Jude`ulBoto\ani poateaveaunspital degradulIII,conformnoilorcriterii declasificareaunit[`ilorspitalice\ti, ]ns[cucondi`iaca oseriedeactuale spitales[treac[ca \isec`iialeSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Este vorba despre Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie \i Spitalul de Pneumoftiziologie.„Exist[posibilitateacajude`ulnostrus[beneficieze de un spital de gradul III, dar trebuie f[cute neap[rat ni\te demersuri. Gradul III este un spital cu o complexitate mai mare,unindicemaibundeplat[ \isper[mpân[laurm[\ilasalariimaibunepentrucadrelemedicale.}nniciuncaz,aceast[reorganizarenusevasoldacudisponibiliz[rilapersonalulmedicale. Asta ]nseamn[ c[ trebuie f[cute ni\tedemersuri,inclusivcaunele spitales[selipeasc[deSpitalul Jude`ean”, a declarat prefectul CristianRoman. Astfel acesta sus`ine ideea comas[riiunorspitale,transformareaunoradintreele]nsec`iiale SpitaluluiJude`eansaureprofilarealor,ceeacearconducec[tre unmanagements[n[tos\iunsis-

tem medical mult mai calitativ. Autorit[`ilejude`uluirecunoscc[ laoraactual[pu`ineunit[`ispitalice\ti]ndeplinesccondi`iilepentruaintra]ncontractcuCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate (CJAS), ]ncepând cu 1 aprilie. EstevorbadespreSpitalulMunicipalDorohoi,SpitaluldeRecuperare „Sfântul Gheorghe” \i cele cu mono-specialitate, res-

pectivSpitaluldePsihiatrie,Sanatoriilor Guranda \i Podriga, spitalecare]ndeplinesccondi`iile pentru a intra ]n contract cu CJAS. „M[ pronun` pentru o medicin[adev[rat[.I-amspus\iprimaruluidinDarabanic[]nspitaluldeacolonupo`itrataunbolnavcuparacetamolsauaspirin[. Vafioproblem[important[pen-

truc[estenevoiedemult[]n`elegere.}ntotdeaunasistemulsanitarafostreticentlanou\iorice schimbares-adoritaseproduce nuafostposibil[decâtcuacceptul mai marilor sistemului”, a maispusprefectul.AtâtMinisterul S[n[t[`ii, cât \i autorit[`ile jude`uluiaupropuneridiferitecu privirelareorganizareaunit[`ilor spitalice\ti.(MonicaAionesei)

Explozieacazurilordediabet Diabetulzaharatr[mâne oboal[care]\ipuneamprentapevia`aunuinum[rfoartemaredeboto\[neni.Laaceast[dat[, ]nevidentamedicilorsunt aproximativ11.000de persoanedinjude`care sufer[deaceast[afec`iune.Cadrelemedicalesus`inc[cifrelesuntde-a dreptul]ngrijor[toare. Astacuatâtmaimultcucât,printre pacien`ii cu aceast[ afec`iune se afl[\izecidecopii.]negal[m[sur[ suntafectatedeaceast[boal[persoanele din mediul rural \i cele care tr[iesc la ora\. Numai ]n primele dou[ luni ale anului ]n curs au fost diagnosticateaproape200decazuri noidediabet.„Complica`iilepetermen lung ale acestei boli sunt de temut”, avertizeaz[ medicii spe-

ciali\ti.„Dinp[cate,esteunadintre bolilecronicegravecareaucunoscut oexplozie]ncontextul«vie`iimoderne». Stresul, consumul exagerat de zaharfacpartedinviatamultorpersoane\iastaprovoac[diabetulzaharat”, explic[ medicul Corneliu Saradan.Aproapejum[tatedintrebolnaviidediabetsunt]ncategoriainsulino-dependen`ilor. }n timp ce peste 2.000debolnavidediabetzaharatau vârstapeste64deani,lapolulopus, aproape40dediabeticisuntcopiicu vârsta 0-14 ani. Institu`ia jude`ean[ deasigur[rides[n[tateaalocatanul trecutpeste3,7milioanedeleipentrutratamentelebolnavilordediabet zaharat.}neviden`elemedicilorintr[ ]ns[, lun[ de lun[, alte persoane diagnosticate cu aceast[ boal[ cronic[grav[.Celemaimultecazuriau fostluate]neviden`[decabinetelede specialitate]nurm[cudoiani,când boto\[neniiaufostchema`ila„marea evaluare” a st[rii de s[n[tate. (AuroraDimitriu)

67desuplinitoricalifica`iausolicitats[fietitulariaiunit[`ilor\colare ]ncarepredau.Conformprevederilornoiilegiaeduca`iei,suplinitorii pot deveni titulari ai \colii ]n care predau. Ace\tia trebuie s[ ]ndeplineasc[treicondi`ii.}nultimiitreiani trebuies[fiob`inutnotepeste7la concursuldetitularizare,nulacele de suplinire din toamn[. }n acela\i timptrebuies[filuatpostdesuplinire]n\edin`[public[\is[aib[acordul consiliului de administra`ie al unit[`ii\colare.Dinceledeclaratede inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tordecuvântalInspectoratului |colarJude`ean(I|J),afost]ncheiat[ etapa]ncareaupututfidepuseacestedosare,urmândoultim[verificareaacestora.„Eivordevenititulari ai\coliinutitulariaisistemuluina`ional.Aufostdepuseunnum[rde 67dedosare.Aufostf[cuteprimele verific[ri, lista cu persoanele care solicit[acestlucruafostaprobat[]n consiliul de administra`ie. Mai urmeaz[oetap[deverificaredup[caresevor]ntocmideciziilede]ncadrare.Suntfoartemultelucr[ricare severific[,inclusivviabilitateapostului. De\i este r[spunderea unit[`ii \colare, totu\i dorim s[ verific[m aceast[viabilitate.Toateacesteverific[ri mai dureaz[ cel mult o s[pt[mân[”,adeclaratDanielBuc[taru. (PetronelaRotariu)

Medicii care nu au luat reziden`iatul ]\i a\teapt[ competen`ele limitate MinisterulS[n[t[`iinuadefinitivat ]nc[listacucompeten`elecevorfi date medicilor cu drept de practic[ limitat,pecareoa\teapt[conducerilespitalelor.Nucumulttimp]nurma, \efii din S[n[tate au venit cu propunereacamediciitineri,carenu au promovat examenul de reziden`iat, s[ poat[ fi angaja`i ]n unit[`ile spitalice\ti,lacamereledeprimirea urgen`elor,undes[lucrezesubsupravegherea unui medic specialist. Atuncis-astabilitcaabsolven`ilorde medicin[ care nu au luat examenul dereziden`iats[lisestabileasc[oseriedecompeten`ereduse\is[nuaib[dreptdeparaf[.Conducerilespitalelora\teapt[caministeruls[definitivezelistacompeten`elordepractic[limitat[pentrua-iputeaangaja petineriimediciinteresa`is[profeseze]nacestecondi`ii]nspitale,pân[ vor promova examenul de reziden`iat. „|tiu c[ se lucreaz[ la MinisterulS[n[t[`iipentrustabilireaactivit[`ilor medicului cu competen`e limitate,\iastaseface]ncolaborare cuColegiulMedicilordinRomânia. Urmeaz[s[seaprobeprinordinal ministrului s[n[t[`ii. Noi a\tept[m aprobareaordinuluipentruc[ne-ar ajuta mult ace\ti medici tineri”, spunedirectorulSpitaluluiJude`ean, medicul Ovidiu Mimor. (Aurora Dimitriu)


3

9martie2011 Falimentdedou[miliardealDiagAuto.OsocietatedinBoto\anicuprofiluldefabricaredeprodusechimice,]nfiin`at[ ]nanul2006aintrat]ninsolven`[,dup[ceaacumulatdatoriideaproapedou[miliardedelei.Potrivittabeluluicreditorilorsociet[`iiDiagAutoSRLBoto\ani,ceamaimaredatorie]nregistrat[estefa`[deSCSuportColetSRLBucure\ti,]n valoarede132.272lei,urmat[dedatoriafa`[deDirec`iadefinan`eBoto\ani,]nvaloarede50.537lei.Alt[datorie,ce-i dreptmaimic[,maiestefa`[deCentrulNa`ionalpentru]nceperea\iexpertizareaproduselorLAREXRomânia,]nvaloarede1.725lei.A\adar,datoriatotal[seridic[la184.535lei.Potrivitultimuluibilan`contabildepuse]nanul2009de c[trereprezentan`iisociet[`ii,cifradeafaceriseridicala795.079lei,cuactiveimobilizatede125.585lei.(D.R.)

ESEN~IAL

|coli date ]n judecat[ Societ[`iledeconstruc`iinumaiau ]ncredere]npromisiunilef[cutedeoficialiiInspectoratului |colarJude`eanprin intermediul\colilor. Numaicrednici]n promisiunileMinisteruluiEduca`ieic[]\i vorprimibaniipentrulucr[rileefectuate]n\coli.Treisociet[`iaudat]njudecat[unit[`ile\colare deundeaude]ncasatsumedebani]n urmalucr[rilorrealizate\inepl[tite. Datoriile acumulate de ace\tia sunt din perioada 2008-2010. „Totaluldatoriilor]nregistratede \coli este de aproximativ 11 miliardedeleivechi.Eleaufost mai mari, de 17 miliarde de lei vechi,daraumaifostf[cutepl[`i \i]ntrimestrulpatrualanuluitrecut.Avemasigur[ric[sevamai pl[tiopartedinacestedatorii]n cursul acestui an, dar nu avem termeneclare,exacte.Laaceast[ dat[ sunt trei societ[`i de construc`ii care au dat ]n judecat[ \colile pentru recuperarea banilor”, a spus inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvântalI|J. Adeschisproces]ninstan`[SC Simcospentruinvesti`iirealizate la Doroban`i \i la Cord[reni. Suma total[ este de 330.000 de lei.Unaltprocesafostdeschis deSCNordInstalDorohoi,fiind vorbadeoinvesti`iede100.000 delei.Oatreiaac`iune]ninstan`[ a fost introdus[ de SC Con-

daciapentrulucr[rileefectuate\i neachitate de la Liceul Nicolae Iorga \i de la Liceul „|tefan ce Mare \i Sfânt” de la Vorona. Toateacesteprocesesunt]ncurs, investi`iile fiind derulate ]n perioada2008-2010.

«S-audeschislucr[ri ]nne\tire,f[r[nicio acoperirefinanciar[» Problema restan`elor pe care unit[`ile\colareleauc[treconstructori a mai fost adus[ ]n aten`ie \i de Ada Macovei, \efa I|J.Dup[preluareamandatului, aceasta a men`ionat c[ num[rul \antierelor deschise la nivelul jude`uluiestemultpreamare. „S-audeschislucr[ri]nne\tire, f[r[nicioacoperire,nicifinanciar[, sub nici un criteriu. Au fostdeschise\antiere]n\coliundeavemsub20decopii,inves-

ti`iicareajungundeva]njurde 12-14milioanedeleivechi,pentru14,16saupentru24deelevi. Fiecare copil are cu siguran`[ dreptullaeduca`ie,lacondi`iibune de ]nv[`are, dar priorit[`ile trebuiaustabilitepeni\tecriterii foarteclare. Trebuiau]ncepute50de\antiere,]nchiseacele50peparcursul unuiansaudoiani\colari,dup[ care ]ncepeam altele \i tot a\a maideparte.Leaduceamlastadiuldeavizaresanitar[,condi`ii \ideigien[\ide]nv[`arenormale, dup[ care ]ncepeam ]n alt[ parte”, sus`inea Ada Macovei. Aceasta a spus de la ]nceput c[ suntdepl[titconstructoricusumefoartemari,lucr[riexecutate, facturate,pentrucareconstructorii au achitat la stat TVA, au f[cuttoatepl[`ilelatimp,iarstatulleestedator. „Suntem]nsitua`ia]ncareconsiliile locale sau \colile care au

semnat contractele \i au deschis \antierelepotfiac`ionate]norice clip[]ninstan`[deconstructorul careafinalizatlucrarea,afacturat,afostsemnatprocesulverbal de recep`ie”, a men`ionat Ada Macovei. La Boto\ani, num[rul mare de \antieredeschiseesteargumentatde num[rulmaredeunit[`ide]nv[`[mântcareaunevoiedereabilit[ri, deutilit[`i,deavizdefunc`ionare. „Facem eforturi disperate s[ reu\ims[]nchidemrândperând \antiere,s[achit[mdatoriile\is[ aducem m[car lucr[rile realizate ]npropor`iedepeste80lasut[la finalizare,s[leputem]nchide\i elevii s[ poat[ intra ]n \coli, \i aceste\colis[aib[avize”,aspus inspectorul\colargeneral.Acesta nus-aferits[afirmec[toat[vina pentrusitua`iacreat[opoart[fostulinspector\colargeneral,care erareprezentantulMinisterului]n teritoriu.(PetronelaRotariu)

Masca`iiauoferitflori]nvamadelaStânca Mar`idiminea`[,doamnele\idomni\oareleaflate]npunctuldetrecere afrontiereidelaStâncaauavutparte deosurpriz[pl[cut[,dup[ceechipa deinterven`ieaInspectoratuluiJude`eanalPoli`ieideFrontier[adescins ]nzon[,darnupentruoanchet[,ci pentru a oferi flori. De\i la ]nceput p[reaoac`iune]nfor`[,]nrealitate membriiechipeideinterven`iele-au oferit câte o floare colegelor dar \i doamnelor \i domni\oarelor care tranzitauvama. „Planul a fost conceput ca o surpriz[pentrufemeiledinvam[.Probabils-ausperiatla]nceput,darcolegiimeinuauvrutaltcevadecâts[le ofere o floare, s[ fac[ un gest frumos”, a declarat Minodora R[cnea,

purt[toruldecuvântalIPJFBoto\ani. |i\oferi`eledinora\auavutparte mar`ideemo`ii,fiindtrasepedreapta. }ns[ nu au fost supuse controlului regulamentar,]nschimbauprimitcâte ofloare\iunm[r`i\ordelamaimulte patrule de poli`ie rutier[. }n total, ]n acestscopaufost]ntraficpatrupatrule, care au fost desf[\urate ]n patru loca`ii,peCaleaNa`ional[,Bulevard \istr[zileSucevei\iPrim[verii. „Amoferit]ntotal200defloridar \im[r`i\oare,]ncolaborarecuounitate bancar[. Am vrut s[ le ar[t[m astfel doamnelor \i domni\oarelor din trafic aprecierea noastr[”, a declaratIonu`Apostol,purt[torulde cuvânt al Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Dosare penale dup[ ce au furat curent electric Trei boto\[neni s-au ales cu dosare penale pentru furt dup[ ceaufostprin\iracorda`iilegal lare`eauadecurentelectric.La ]nceputul acestei s[pt[mâni poli`i\tiiboto\[nenis-ausesizat dinoficiucuprivirelafaptulc[ ]ntr-unimobil(blocdelocuin`e) situatpestradaParculTineretului din municipiul Boto\ani exist[improvizatebran\amente launtablouelectricdepepalieruletajuluiI.Latreiapartamentedinimobilaufostidentifica`i Lauren`aA.,ViorelF.\iIoan D.careaveautrasecabluridela tabloulelectricprincipal,depe palier, pân[ la apartamentele lor.Lafa`aloculuiaufostsolicita`ilucr[toriiE.ONMoldova, care au luat m[sura anul[rii bran\amentelor ilegale. „Fa`[ de Lauren`a A., Viorel F. \i IoanD.s-au]ntocmitacteprocedurale, procedura flagrant[, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniidefurt”,adeclaratinspectorul principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani.(D.R.)

Nou termen ]n cazul incendierii Bisericii Izvorul T[m[duirii Magistra`iiJudec[torieiBoto\ani au dat un nou termen ]n dosaruldedistrugere]ncare Valentin Hu`anu este judecat pentruincendiereaBisericii„IzvorulT[m[duirii”]nlunaaprilie a anului 2009. Pentru a se administra probele depuse la dosarmagistra`iiaufixatunnou termen]nlunaaprilie.}nparalel, procesul ]n care Valentin Hu`anu este judecat pentru infectareaso`ieicubun[\tiin`[ cu virusul HIV, se desf[\oar[ totlaJudec[toriaBoto\ani,nici aicijudec[torulnedând]nc[nici unverdict.}nlunaaprilieaanului 2009 Valentin Hu`anu, a spartl[ca\uldecult,deundea furat mai multe obiecte biserice\ti\icâtevasticlecuvin.Pentrua-\iacoperiurmeleadatfoc bisericii. Autorul a fost prins chiar]naceanoapteavândasupraluibunurilefuratedinbiseric[, fiind astfel identificat. }n noapteade8spre9iunie2010 aceea\ibiseric[,reconstruit[,a fost incendiat[ din nou, de aceastadat[arzândnumaiacoperi\ul.Dealtfel,preotulparoh Ionu`Alupoaieadeclaratc[Valentin Hu`anu l-a amenin`at de multeoric[vadafocdinnou. ]ns[]nurmaancheteis-astabilit c[incendiuldeanultrecutafost provocat de un scurt circuit. (D[nu`Rotariu)


CMYK

4

9martie2011

TOPNEWS

PersonalulnemedicalalSpitaluluiJude`ean,]nlupt[cudou[ministere.Sindicali\tiiTESAdelaSpitalulJude`eanoiaudela cap[tcuprocesul]mpotrivaMinisteruluiFinan`elor\iaMinisteruluiS[n[t[`ii.Suntnevoi`is[fac[unnoudemers]njusti`iepentru c[nuse]mpac[deloccugânduldeasel[sapierdu`idecele25deprocentedinleaf[carelis-aut[iatanultrecut.Ini`ialjusti`iale-a datdreptate,darnus-aubucuratdecâtolun[deziledeceeaceaucâ\tigat]ns[liledejudecat[.„Vomaveaonou[ac`iune]n instan`[,tot]mpotrivacelordou[ministere,alFinan`elor\ialS[n[t[`ii.Dinianuaries-aintratpeonou[legeasalariz[rii,darasta nu]nseamn[c[t[iereacelor25deprocentedinsalariitrebuietrecut[cuvederea\iacceptat[ca\icumarfifostlegal[”,adeclarat VictorNi`u,liderulSindicatuluiSperan`a,dincarefacparteangaja`iiTESA\ipersonalulnemedicalalSpitaluluiJude`ean.(A.D.)

Construc`ia de la vama R[d[u`i Prut este ilegal[ AutoritateaNa`ional[aV[milor(ANV) \iInspectoratulJude`eanalPoli`ieide Frontier[austabilit c[imobilulridicat ]nvamaR[d[u`i Prutnu]ndepline\te niciocondi`ielegal[ pentruaexista acolo. }n urma solicit[rilor trimise de c[tre Institu`ia Prefectului Boto\anic[treceledou[autorit[`iprivind clarificarea legalit[`ii existen`eicl[diriirespective]nvecin[tateaPunctuluideTrecereaFrontierei,s-aconcluzionatc[aceasta afostridicat[f[r[afif[cutvreun demers legal. Raportul transmis deIJPFBoto\aniindic[faptulc[ doiangaja`iaiPoli`ieideFrontier[suntcerceta`idisciplinar. „}nurmauneivizitepecaream f[cut-o]nVamaR[d[u`iPrutam constatatexisten`auneiconstruc`ii desprecaresep[reac[nuareformelegale\ichiar]ninteriorulv[miiamconstatattotodat[existen`a unor containere unde se efectua comer`,careiar[\inuaveauniciun feldeautorizare.Astfelc[eusolicitasems[sespun[dac[lucr[rile au fost aprobate de ANV, care estesursadefinan`are\idestina`ia imobilului. }n cazul constat[rii unornereguli,amsolicitatdemarareauneiancheteadministrative. Ideeaestec[ces-af[cutacolos-a f[cutcu]nc[lcarealegii”,adeclaratprefectulCristianRoman. La niciuna din aceste ]ntreb[ri ANV nu a putut da un r[spuns cares[clarificesitua`ia,]nsensul c[ANVnuaf[cutniciundemers pentru ridicarea construc`iei respectiv,cuatâtmaimultcucâtacel

Fotografie din perioada c@nd se lucra la cl[direa care nu are nicio autoriza`ie de construc`ie tereneste]nadministrareaConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Deasemenea,cuprivirelaactivitatea de comer` din vam[, se precizeaz[ c[ Direc`ia de Supraveghere Accize \i Opera`iuni Vamalenuaprimitvreosolicitaredeaprobare. „Cei care au f[cut din acea vam[omo\ieproprievortrebui s[ dea socoteal[ ]n fa`a legii“, a maiprecizatprefectul. Interesanteste]ns[raportulfurnizatdec[treIJPF,document]n care sunt enumerate cronologic ]ntâmpl[rile de acolo, din momentulprimeis[p[turipentruridicareaimobilului\ipân[]nprezent.Astfelc[imobilularfifost ridicatf[r[ade`ineautoriza`iede construc`ie „]n perioada maiaugust 2010, prin dispozi`ia lui

OvidiuAdrianPa\al[u,fostul\ef al Biroului Vamal R[d[u`i Prut, pentruafidestinat[comisionarului vamal, f[r[ ob`inerea autoriza`ieideconstruc`ie,contrarprevederilor legii 50/1991, republicat[.}nceeaceprive\tesursade finan`are,estecertc[nuauexistatsumedebanicuaceast[destina`iepuseladispozi`iedeANV, obiectivele de investi`ii nefiind prinse]nlistadeinvesti`iiaferent[ anului2010”,searat[]nraport. Mai departe, se specific[ c[ „din nota raportului \efului PTF R[d[u`i Prut, subinspectorul de Poli`ieButnariuLauren`iu,rezult[ c[lamomentulcândaufostdemaratelucr[riledeconstruc`ies-a luatleg[turacu\efulBirouluiVamal, acesta precizând c[ de`ine toateaprob[rilenecesare]nvede-

Floridelapo\ta\i Femeile care au ajuns ieri la OficiulJude`eandePo\t[auprimit dinparteaconduceriicâteofloare \iofelicitare.Mihai|tefan,directorulunit[`ii,afostcelcareaoferit doamnelor \i domni\oarelor o mic[aten`iede8martie. „Ne-am gândit s[ le facem o mic[ bucurie celor ce vin azi la Oficiu. S[ le aducem un zâmbet celor care ne fac via`a mai fru-

moas[]nfiecarezi”,aspusMihai |tefan.Gestulf[cutdeconducerea Oficiului a fost apreciat de doamne.„Nimeninumi-adatvreofloare azi. Este o zi special[ \i mul`umim”,aspusunadincelece a primit floarea \i felicitarea conducerii. Nici angajatele institu`iei nu au fostuitate]naceast[zi.Pelâng[o floare \i o felicitate, salariatele au

primitomic[aten`iefinanciar[\io zi liber[. „Doamnele angajate la noiauaziliber.Chiardac[auvenit laservici,opartedinele,]nurm[toareaperioad[,voraveaoziliber[.Toatetrebuies[-\iialiberprin rota`ie, inclusiv po\t[ri`ele. La niveluljude`uluiBoto\anisunt]njur de300defemeiangajate”,amen`ionatdirectorulOficiuluiJude`ean dePo\t[.(PetronelaRotariu)

rearidic[riiconstruc`ieidestinat[ comisionarilor vamali. Referitor lasursadefinan`are,domnulPa\al[uamen`ionatc[de`ineinclusivaprobareaDirec`ieiRegionale deAccize\iOpera`iuniVamale\i ANV...lasolicitarea\efuluiPTF R[d[u`i Prut, adresat[ domnului Pa\al[u Ovidiu de a-i prezenta aprob[rilelegalepentruridicarea construc`iei,acestal-aavertizatcu repercursiuniasupracariereisale profesionale,inclusivcuschimbareadinfunc`ie”. }nfine,semaiprecizeaz[faptul c[aufosttransmise\isoma`iide ]ncetarealucr[rilor,care]ns[nu aufostluate]nconsiderare.Imobilularfifostridicatde}ntreprindereaIndividual[Aiftinc[iCorneliu,cusediul]nlocalitateaP[ltini\, jude`ulBoto\ani,pentrucares-afi

f[cutoplat[,prinviramentbancar de3.500lei,iarceicareaulucrat laridicarealuierauzilieripl[ti`ila finalulfiec[reiziledemunc[. }n ambele cazuri nu se \tie de undeprovinbaniirespectivi.Deocamdat[ dou[ persoane, angajate ]ncadrulIJPFBoto\anisuntcercetatedisciplinar.Estevorbadespre \eful Sectorului Poli`iei de Frontier[R[d[u`iPrut,subcomisarul Marius Gavrilescu \i \eful PunctuluideTrecereaFrontierei R[d[u`iPrut,subinspectorulLauren`iuButnariu,ace\tiafiindcerceta`i pentru neglijen`[ manifestat[]n]ndeplinirea]ndatoririlorde serviciu \i a dispozi`iilor primite dela\efiiierarhici. OvidiuPa\al[unumaieste\eful PTFR[d[u`iPrutdelafineleanuluitrecut.(MonicaAionesei)


CMYK

5

9martie2011 Prefectular[masf[r[director.PrefectulCristianRomanr[mânef[r[directorde Cancelarie]ncepândcudatade15martie.|iastadeoarece,]nurmapromov[riiconcursuluipentrufunc`iadedirectorexecutivalDirec`ieiJude`enedeStatistic[,Ecaterina Nicul[e\aprimitordinuldenumirepeacestpost.}ncepereamandatuluis[u]nfruntea acesteiinstitu`iisevafacedelamijloculluniimartie,dup[cumseprecizeaz[]nordinul primitdelaautoritateacentral[.}nacestorganism,prefectulmaiareangaja`idoiconsilieri,printrecare\ifostuljurnalist,RaduDorule`.(M.A.)

TOPNEWS

Boto\[nenii vor ca autorit[`ile s[ stimuleze financiar medicii de elit[ Autorit[`ilelocale\i jude`enemaiaucâteva zilepentruasedecide\i acomunicaMinisterului S[n[t[`iidac[vors[se implice]nplatasuplimentar[amedicilorcu performan`eprofesionaledinspitalelepecarele au]nadministrare. Pân[pedatade15martiedecizialortrebuie s[ ajung[ la Ministerul S[n[t[`ii. }n urm[ cu aproximativ o s[pt[mân[, reprezentan`iiministeruluiamintitauanun`atc[ au ]n plan un program pilot prin care s[ creeze cadrul legal pentru ca medicii s[ poat[ fi pl[ti`i suplimentar din bugetele localedac[auperforman`eprofesionale\i sebucur[deapreciereapacien`ilor. Boto\[nenii consider[ c[ o astfel de solu`ie pentru a le suplimenta medicilor veniturilearfibinevenit[.„|ia\amedicii au ]nceput s[ plece prin alte `[ri, unde sunt mai bine pl[ti`i. Dac[ autorit[`ile locale nu fac ceva s[-i determine s[ r[mân[,nuv[d]nrozviitorulsistemului sanitarboto\[nean.|iarmaitrebuisprijini`i \i medicii tineri, care abia intr[ ]n sistem,pentruc[cei]nvârst[ieslapensiedar]nlocullornuseprea]nghesuies[ vin[ tinerii”, este opinia lui Radu Or[\anu,pensionar.

«Listamedicilordeelit[ s[sefac[peseama propunerilordela pacien`i,nudelapartide» Oalt[persoan[estedep[rerec[artrebui caautorit[`ilelocales[cear[p[rereapopula`ieiatuncicândvorstabilicaresuntmedicii carearmeritas[liseacordestimulentefinanciare.Asta]nsitua`ia]ncareautorit[`iles-ar ]ncumetas[accepteprovocareaministerului. „A\a cum a f[cut Inspectoratul |colar o list[cucadreledidacticedeelit[,a\aartrebui\iDirec`iadeS[n[tatePublic[s[]ntoc-

measc[olist[cumediciideelit[aijude`ului, carearmeritas[fier[spl[ti`ipentruperforman`aprofesional[.Doarc[listaartrebuis[ sefac[peseamapropunerilorvenitedela pacien`i,nudelapartidelepolitice”,consider[ Marius Todoru`, angajat ]n sistemul bugetarboto\[nean. |i medicii sunt de p[rere c[ autorit[`ile localecareaupreluatspitalelearputeaface un efort pentru a le aduce veniturile mai aproapedenormalitate. „}nalte`[ri,comunitatealocal[seimplic[ \i]nprivin`astimul[riifinanciareamedicilor caresebucur[deapreciereapacien`ilor.La noi nu cred c[ se va face acest pas prea curând.|icaoricenou[propunerevenit[de

la minister, cei din s[n[tate o privesc cu re`inere,poatechiarcuooarecaresuspiciune.Te]ntrebicesemaiascunde]nspatele unei astfel de ini`iative. Poate c[ statul ar vreas[scape]ntr-unviitornuprea]ndep[rtat depovarasalariilor«atâtdemari»alemedicilor\is[treac[cutotulaceast[sarcin[]n bra`ele autorit[`ii locale”, spune unul din mediciiSpitaluluiJude`ean. }n situa`ia ]n care autorit[`ile locale vor comunicaMinisteruluiS[n[t[`iic[vors[se implice]nacestprogrampilot,oficialiisistemuluisanitarvorini`ia,dinmai,unproiect deactnormativpentrucreareacadruluilegislativ necesar punerii ]n practic[ a acestei ini`iative.(AuroraDimitriu)

}mpu\c[turi]ncentrulora\ului Pentruodatoriedenumai 130delei,untân[rdinBoto\anis-aalescuunglon` decauciuc]nmân[.Cel careatrascuarmaeste patronulunuibardincentrulora\ului,situatlâng[ supermarketVictoria. Potrivit martorilor, ]n jurul orei 19.00,Romic[Aiacoboaiei,]nvârst[ de35deani,patronulbarului,atras maimultefocuridearm[,dup[carea ]mpu\cat ]n mân[ un client de etnie rom[,]nvârst[de21deani.Acesta dinurm[,StangherGorgan,separe c[arfiavutodatorielapatron.Nemul`umitc[nu]\iprime\tebanii,Aiacoboaiei a tras mai multe focuri de arm[,r[nindu-llamân[peGorgan. Unuldintreclien`iidinbarapovestit]ntâmplarea.„Amv[zutces-a]ntâmplat.Erammaimul`ilamas[\ia venitpatronulcareerabeat,\iatras cu pistolul. ~iganul, am ]n`eles c[

aveaodatorielael.Patronuli-acerut baniiiar[stanu]iavealael.I-aspus c[aretreitelefoanepemas[,s[leia. Patronulnuavrut,atunciascospistolul\iatrastreifocuridearm[.A scosun]nc[rc[tor,\icândl-ab[gat ]npistolnoiamfugitafar[.I-atras unglon`]nmân[]ns[nul-ar[nit.Au venitimediatdou[dubedemasca`i\i i-au luat pe amândoi”, a povestit martorulincidentului. De\ilafa`aloculuiafostchemat[ \ioambulan`[,cândauajunscadrelemedicale]nfa`abaruluiatâtagresorul,cât\ivictimafuseser[lua`ide poli`i\ti. Barmani`aadeclarat,larândulei, c[\efuleinuaf[cutuzdearm[degeaba.„Eunuamv[zutnimic.Eram plecat[ dup[ `ig[ri. }ns[ ei (romii, n.r.)tottimpulvinaici\inefacprobleme.M[nânc[semin`e\ipopcorn \inuconsum[nimic,staulâng[aparatele de joc. Am ]n`eles c[ avea o datorielael\iatrascupistolul.Eu ]ns[nu]n`elegunlucru,cums[fii

]mpu\catdac[nicinuaveaogaur[]n mânec[.Eu\tiuc[patronularepermisdeportarm[.Auvenitceidela Poli`ie \i i-au luat pe amândoi”, a declaratbarmani`a. Poli`i\tiiaudeschisoanchet[pentruasestabilicuexactitatecondi`iile ]ncares-af[cutuzdearmadefoc. Atâtvictimacât\ipatronulbaruluiau fost du\i la sediul IPJ pentru a se efectua cercet[ri, iar pistolul a fost ridicat.Maimultseparec[Romic[ Aiacoboaiei prezenta 0,93 mg/l alcoolpur]naerulexpirat. „Sunt efectuate cercet[ri pentru a sestabilidac[s-af[cutuzdearm[,]n ce condi`ii, dac[ acel pistol este de`inutcuactelegale\idac[leziunile prezentatedetân[rulde21deaniar fipututfipl[giprin]mpu\care.Acest lucru va fi stabilit de c[tre medicii legi\ti. Cercet[rile sunt continuate pentru stabilirea tuturor aspectelor”, a men`ionat inspectorul principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt alIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


6

9martie2011 Unjandarmestepop[]ntimpulliber.UnangajatalInspectoratuluiJude`eande JandarmiHunedoaraaredou[calific[ri:unademilitar\icealalt[depreot.Mihai Mari`a(31deani)afost„uns”preotzileletrecute. Dup[ceInspectoratulde Jandarmerieaanun`atdecurândc[va]nfiin`aunparacliser,subofi`erulMihaiMari`a (31deani)s-agânditc[poate„]mpu\ca”f[r[problemealdoilealocdemunc[,]n condi`iile]ncareaabsolvitTeologia.Zileletrecute,afosthirotonisit]ntreaptadepreot dec[trePreasfin`itulP[rinteGurie,EpiscopulDevei\iHunedoarei.

TOPNEWS

Benzina a ajuns la aproape 6 lei pe litru OMVPetrom(SNP)a majoratmar`ipre`ul benzinei\ialmotorinei cunou[banipelitru, celmaiscumpsortiment ajungândla5,96delei pelitru,potrivitdatelor companieipetroliere. Cele patru sortimente de benzin[ comercializate de OMV Petromaupre`uricuprinse]ntre 5,16lei\i5,96deleipelitru. Motorineleprodusedecompaniapetrolier[potfiachizi`ionate lapre`uricarevariaz[]ntre5,15 lei\i5,63deleipelitru. OMVPetromaar[tat,]ntr-un comunicat, c[ majorarea pre`urilor carburan`ilor este determinat[ de evolu`ia cota`iilor interna`ionalealeproduselorpetroliere\ic[Petrom]ncearc[s[men`in[pre`urilelauneledintrecele maireduseniveluridinUniunea European[.

„Majorarea pre`urilor carburan`iloroperat[]n8martiesedatoreaz[ evolu`iei cota`iilor inter-

Boc:«Cre\tereapre`uluila carburan`i,unefectprostalced[rii rezervelordepetrolale`[rii» Cre\tereapre`uluilacarburan`ireprezint[unefect prostalfaptuluic[rezerveledepetrolale`[riiaufost cedateanteriorprintr-uncontractdefavorabil,singurul lucru aflat acum la ]ndemâna Guvernului fiind doars[continuecontrolulprinANAF\iConsiliul Concuren`ei,sus`inepremierulEmilBoc(foto). }ntrebatdejurnali\ticumcomenteaz[faptulc[Petromamajoratpre`urilelacarburan`i,\efulGuvernuluiar[spuns:„Prost”. „Cums[comentez?Prost,pentruc[asta]nseamn[s[nuaisubcontrolrezervelepetroliereale`[rii\is[]ncheicontractcuPetroma\acum a]ncheiataltcineva]n2004,nuvreauacumas[facatacuripolitice.Asta ]nseamn[s[cedezirezervelepetroliereale`[rii,asta]nseamn[s[stabile\tiprintr-uncontractpân[]n2014c[nupo`is[interviiperedeven`e, asta]nseamn[s[facicontracte]ndefavoareastatului,caacum,s[utilizezi doar mijloace colaterale de control prin ANAF sau Consiliul Concuren`eipentruaverificadac[acestelucruriauosus`inerereal[sau nu.Evidentc[voicontinuaanalizele]mpreun[cuConsiliulConcuren`ei \iANAF”,aspusBoc. }n2004,]nmandatulGuvernuluiPSDcondusdeAdrianN[stase,grupulaustriacOMVapreluatoparticipa`iede51,01lasut[dincapitalul Petrom, ]n urma unei tranzac`ii de 1,5 miliarde de euro. OMV a cump[ratdelastat33,34lasut[dinac`iunipentru669milioaneeuro\i amajoratcapitalulsocialcu830,6milioaneeuropentruaajungelaparticipa`iade51lasut[.Princontractuldeprivatizare,companiabeneficiaz[deplataunorredeven`ereduselabugetuldestat. DirectorulgeneralalPetrom,MarianaGheorghe,declara]nurm[cu unanc[OMVPetromvanegociacuGuvernul,]nperspectiv[,valoarea redeven`elorpecarecompanialevapl[ti,dup[2014,pentruactivit[`ile deexploatareapetrolului\igazelornaturale,actualulnivelalacestora fiindstabilitpentru10ani,delamomentulprivatiz[rii.

na`ionalealeproduselorpetroliere (benzin[ \i motorin[). Pre`urile Petrom au o evolu`ie dinamic[ bazat[ pe cota`iile interna`ionale la produse petroliere, competi`iadepepia`[\ipolitica fiscal[. Politica de pre`uri a Petrom este una moderat[, care reflect[ trendul cota`iilor interna`ionale\inuvârfurile”,potrivitcompaniei. Companiile petroliere din Româniaexplic[decelemaimulte ori cre\terile pre`urilor carburan`ilor prin evolu`ia cota`iilor interna`ionale ale petrolului \i a competi`iei de pe pia`a intern[. Pe de alt[ parte, toate celelalte companii care distribuie carburan`i ]\i orienteaz[ cota`iile la

pomp[ dup[ cele ale OMV Petrom. „}ncontextuleconomiccurent, dificilatâtpentrucompaniicât\i pentru consumatori, facem toate eforturile pentru a men`ine pre`urilenoastreprintrecelemai micidinEuropa\iRomânia.Cu toateacestea,Româniaesteparte integrant[ din pia`a european[ a carburan`ilor, iar aceasta este afectat[ de evolu`iile politice interna`ionale”, se mai arat[ ]n comunicatulOMVPetrom. }n 2010 compania a majorat pre`ulmotorinei]nmediecu24 lasut[,iarpecelalbenzineicu 20lasut[. PotrivitInstitutuluiNa`ionalde Statistic[(INS),combustibiliis-au

scumpitanultrecutcupeste15la sut[,dup[ce]n2009pre`urileau fostmajoratecu13lasut[. Principalelecompaniicaredistribuie carburan`i sunt OMV Petrom, Rompetrol (din grupul kazah KazMunaiGaz), Lukoil România (subsidiar[ a grupului rusLukoil)\iMOL(Ungaria). Carburan`ii comercializa`i de Lukoil au pre`uri cuprinse ]ntre 5,22delei\i5,70deleipelitru, ]n timp ce Rompetrol practic[ pre`uridela5,21deleipân[la 5,88deleipelitru. Dela]nceputulanuluicompaniilepetroliereauscumpitcarburan`iide\aseori,iarpre`urileau urcat]nmediecu3,5lasut[. OMV Petrom este controlat[ de grupul austriac de petrol \i gazeOMV. Pia`a distribu`iei de carburan`i dinRomâniaesteanalizat[deConsiliul Concuren`ei ]nc[ din 2005, dar deocamdat[ autoritatea nu a prezentatconcluziileanchetei. La 23 februarie, Guvernul a primitoinformareaConsiliului Concuren`eiprivindcre\terilede pre`lacarburan`i,dardocumentul a fost considerat drept unul prea general de premierul Emil Boc,careacerutrefacereamaterialului. }n luna ianuarie, Agen`ia Na`ional[deAdministrareFiscal[a ]ntocmit un raport privind produc[torii \i distribuitorii de carburan`i,prezentat]npremier[de Mediafax, ]n care se spune c[ pre`ul la pomp[ a fost majorat nejustificat pe parcursul anului 2010.

Pre`ulpetroluluiscade,dup[ceOPECa anun`atc[arputeacre\teproduc`ia Sc[dereapre`uluipetroluluiBrents-aaccentuat mar`i,cota`iareducându-secu2dolari,lapu`insub 113 de dolari pe baril, dup[ ce un oficial din Kuweitaanun`atc[membriiOPECdiscut[despre majorareaproduc`ieide`i`eipentruprimadat[]n ultimiidoiani. „Discut[m despre o eventual[ cre\tere a produc`ieide`i`ei”,adeclaratAhmadal-AbdullahalSabah, ministrul Petrolului din Kuweit. El a men`ionatc[membriiOPECnuauluat]nc[nicio decizie. Cota`iapetroluluiBrent,dereferin`[pentrubursa londonez[,asc[zutcu2,05dolari,la112,99de

dolaripebaril,pân[laora7:58GMT,dup[cepe 24februarieaatinscelmairidicatniveldedup[ septembrie2008,de119,79dedolaripebaril,pe fondultemerilorc[tensiunilesocialedinAfricade Nord \i Orientul Mijlociu vor afecta livr[rile de `i`ei. Pre`ulpetroluluidestinatpie`eidinSUAs-aredus cu1,92dolari,la103,52dedolaripebaril. Omajorareoficial[aproduc`ieiOPECarreprezenta un semn al determin[rii organiza`iei de a limitacre\tereapre`urilorpetroluluipentruprotejareareveniriieconomieiglobale,noteaz[Reuters.

DeputatulAlinPopoviciuvreas[-icastrezechimicpepedofili Nenum[ratelecazurideabuzuri sexualeasupraminorilor,cunoscute subtermenuldepedofilie,i-aupus pegânduripepoliticieniiromâni, carevors[]n[spreasc[pedepsele pentruceicareabuzeaz[decopii.

DeputatulPDLAlinPopoviciuaanun`atc[ vadepunelaParlamentunproiectdelegecare prevedecastrareachimic[,cuajutorulmedicamentelor,apedofililor. „Este inadmisibil ca indivizii care violeaz[ copiis[scapedoarcucâ`ivaanide]nchisoare. Mai r[u, dup[ ce sunt elibera`i, mul`i dintre

ace\ti mon\tri recidiveaz[, distrugând via`a altorsufletenevinovate.Asemeneaoameniau, ]n general, probleme psihice \i trebuie opri`i cumva s[ mai comit[ astfel de fapte. M-am inspirat din legisla`ia Poloniei, care prevede castrareachimic[acelorcareabuzeaz[decopii sub15ani,precum\iacelorcarecomitactede

incest”,adeclaratdeputatuldemocrat-liberal. }nPolonialegeaafostpus[]naplicare]nurm[ cudoiani.Aceastaprevedec[„opersoan[care violeaz[unminorsub15anisauunmembrual familiei,poatefisupus[decizieiunuitribunalde aurmatratamentfarmaceuticsaupsihiatric,pentrudiminuareapulsiunilorsexuale”.


7

9martie2011 Moarteadictatorului

PUBLICITATE

-CumamuritCeau\escu? -}ntr-unaccident.Adatcu capuldeunglon`.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament2 camere,et.2,lacap[t1, izolatexterior,intabulat, P+G+F.Telefon: 0753.855.454.(G-3)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,

deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vând1,30hateren]n comunaR[chi`i.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-8) *Vândcas[3camerecu anex[,laasfalt,3.600mp teren,lumin[,ap[]ncurte, central,satBobule\ti,com. |tef[ne\ti,jud.Boto\ani. Telefon:0744.928.318. Pre`negociabil.(2080-6)

angaj[ri *Caut5colaboratori pentrupublicitate.Telefon: 0740.579.148; 0741.386.102.(G-1)

licita`ii *LiceulTeoretic „AnastasieBa\ot[”,cu sediul]ncomunaPomârla, jude`ulBoto\ani,tel/fax 0231.622.817,organizeaz[ licita`iedevânzaremas[ lemnoas[fasonat[,specia gorun,]ncantitatede560

mc,ladata28.03.2011, orele10.00. Licita`iavafiorganizat[ cuofert[]nplic]nchis, pre`uldepornirefiindde 380lei/mc. Preselec`iavaavealocla sediulliceuluidinlocalitate,ladatade23.03.2011, orele12.00. Caietuldesarcinisepoate ridicadelasecretariatul Liceului„Anastasie Ba\ot[”Pom]rla,jude`ul Boto\ani.(2079-6)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

9martie2011

MONDEN

BiografialuiC[t[linBotezatuafostceamaifurat[carte]n2010.CartealuiC[t[linBotezatu, «Treivie`i,pedeapsa»,afostceamaifurat[cartedinre`eauaDiverta,cu78deexemplarelips[la inventaruldepeanul2010. PotrivitMediafax,peloculaldoilea]ntopulcelormaifuratec[r`idin re`eauaDivertas-aaflatvolumul„Secretul”,deRhondaByrne(73deexemplare),urmatde „Walkiriile”,dePauloCoelho(56deexemplare).„Treivie`i–Pedeapsa”prezint[experien`a crunt[a]nchisorii,perioadaceamaineagr[dinvia`aluiC[t[linBotezatu,\iprezint[olumedur[ ]ncareunuib[rbatrafinat,caretr[ise]nlux,i-afostaproapeimposibils[seadapteze.

TeoTrandafirecon\tient[\i Pepe se desparte poates[comunicecufamilia de Oana Z[voranu

Stareades[n[tatealui TeoTrandafir,diagnosticat[cupancreatit[sever[,se]mbun[t[`e\tetreptat,pacientafiindcon\tient[\iputânds[comunicecufamilia,potrivitunuicomunicatemis deClinicaAKHdinViena,undeesteinternat[.

„}nultimelezile,echipainterdisciplinar[demediciareu\its[]mbun[t[`easc[ func`iile organelor sale”, se arat[]nacela\icomunicat. „Cel mai important lucru este c[ pacientaarputeafiscoas[depeventilareartificial[\ipoaterespirasingur[”, aindicatprofesorulChristianSpiss. „}ns[trebuies[fimfoarteprecau`i, separec[amreu\its[stabiliz[mprocesul inflamator care a afectat pancreasul, dar pot ap[rea numeroase complica`ii pe parcurs”, a ad[ugat profesorulMichaelGnant. „Pacienta este ]ntr-o stare stabil[ acceptabil[,]nsec`iadeterapieintensiv[,estecon\tient[\ipoates[comunicecumembriifamilieisale”,potrivitaceluia\icomunicat. TeoTrandafirafostsupus[,pe24 februarie,uneiinterven`iichirurgicale majore,]nurmacomplica`iilorprovocate de pancreatit[ \i a unei infec`ii abdominale, anun`a atunci Clinica AKHdinViena,]ntr-uncomunicatde pres[.P[r`ilenecrozatealepancreasuluiaufost]nl[turate\is-aefectuatdrenajextensiv\ilavajalcavit[`iiabdominale,precizaumediciidelaClinica AKH. Medicii care au operat-o pe TeoTrandafirmaispuneauc[interven`iaafostun„succes”\iad[ugau c[aceastavar[mânesubobserva`ie]n zileleurm[toare,laTerapieIntensiv[. Interven`iachirurgical[afostefectuat[dup[cemediciiaustriecianun`au, la ]nceputul lunii februarie, c[ TeoTrandafirafostsupus[uneiproceduri endoscopice, se recupereaz[ bine \i ar putea reveni ]n `ar[ „curând”.Ulterior,]ns[,externareaeia fostamânat[,dincauzauneicomplica`iiseptice. Pe28februarie,reprezentan`iiClinicii AKH din Viena au anun`at c[ TeoTrandafirserecupereaz[dup[interven`ia chirurgical[ la care a fost supus[,func`iilevitaleeraustabile,iar stareaeise]mbun[t[`eaconstant.Ei se declarau optimi\ti \i spuneau c[ sper[c[]naproximativos[pt[mân[ aceastavarespiraf[r[ajutorulaparatelor.Totodat[,\efulechipeimedicale interdisciplinare care se ocup[ de cazul lui Teo Trandafir, profesorul MichaelGnant,afirma]ncomunicat c[sefac„progresezilnice”. La rândul s[u, profesorul Spiss, specialistanestezist,afirmac[urm[torulpas]ncazulluiTeoTrandafirva firestabilireafunc`ieirespiratoriiproprii\i,implicit,deconectareaeidela aparatelecuajutorulc[rora]nprezent TeoTrandafirrespir[.Potrivitspecialistuluianestezist,]naceast[faz[seva ajunge„]nurm[toareas[pt[mân[”. }ns[ pe 3 martie, medicii austrieci anun`auc[TeoTrandafirselupt[cu

Cânt[re`uls-a mutatcuchirie. Separec[scandaluldintrecei doiapornitdela geloziaartistului, c[ruianu-iconveneac[Oanaera c[utat[latelefon deunprieten.

o pancreatit[ sever[ necrozat[, care, de\inureprezint[oamenin`areimediat[ pentru via`a ei, este o maladie carepoatefimortal[\icareareoevolu`ie imprevizibil[. „(Teo Trandafir, n.r.)seafl[subtratamentintensiv\i are nevoie de o ]ngrijire interdisciplinar[optim[.Seafl[subanestezie general[ \i nu poate comunica. Va r[mâne astfel ]n viitorul apropiat. Pentru a-i proteja via`a privat[, s-a deciscadinacestmoments[sepublice s[pt[mânal un singur comunicat

desprestareaeides[n[tate”,seanun`a]ncomunicatuldin3martie. TeoTrandafirafosttransportat[,]n 11ianuarie,cuunavionprivat,laClinicaAKHdinViena,dup[\asezile deinternarelaSpitalulElias,cudiagnosticuldepancreatit[acut[deseveritatemedie. Eaafostinternat[laTerapieIn-tensiv[ ]n clinica din Viena, iar echipa medical[ a optat ini`ial pentru tratament,\inupentruinterven`iechirurgical[.

„Gata, divor`[m. Dar, aten`ie Nu eu divor`ez de Oana,cinoidoidivor`[m”,a recunoscut ]n Pepe, pentru Libertatea.Interpretulap[rut extrem de hot[rât s[ fac[ acest pas, ]ns[ nu a dorit s[ mai comenteze pe marginea subiectului. „Personal, nu \tiam de divor`. Dac[ el ]\i dore\te asta, nu m[ pun ]n calea fericirii lui, ]i acord divor`ul\imâine.Ama\teptats[vorbeasc[]ntâiel,este primaoar[cândeufacodeclara`iepeacestsubiect.Sunt tân[r[, frumoas[, celebr[, bogat[\ide\teapt[,nu`inpe nimenicufor`alâng[mine”, adeclarat,larândulei,Oana.

Evenimente de Botosani nr.1829  

Ziarul orasului tau!