Page 1

CMYK

Salariilesecretarilor\icontabililordin\coli, demascatedeprimarulC[t[linFlutur EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.44(1826)•Vineri,4martie2011•8pagini

Pagina 5

Liberla angaj[ri]n prim[rii

Pag. 2

Ploaie de ilegalit[`i la Casa de Pensii CasaJude`ean[dePensii Boto\aniaparededou[ori]n raportulpe2009alCur`iide Conturi,cupl[`inelegale f[cuteunorpensionaride invaliditatesaucelorcareprimescpensiideurma\. Pagina 3

Plafoanelela medicamente compensate, contestatede medici Pagina 4


2

4martie2011

TOPNEWS

Garceavreamistriasemnelectoral.ActorulMugurMih[escucunoscutsubnumeledescen[„Garcea”dincomediaVacan`a Mare,\i-aprezentatpriorit[`ilecapre\edinteexecutivalPartiduluiVerde.Mih[escuardoris[aib[omistriesemnelectoral,]ntrucâtsimbolizeaz[ounealt[pentruconstruit,iar]nopiniasaRomâniaartrebuireconstruit[. „Garcea”i-acomparatpepoliticienii românidinultimii20deanicupersonajeledin„Vacan`aMare”,]ntrucâtsuntni\tecomedian`icareaufurattotdinRomânia\iau dus-o]ncolapseconomic.„Eua\vreas[amcasemnelectoralmistria,careeounealt[pentruconstruit.~araastatrebuiereconstruit[\iredat[românilor.Nuvoicandidalapre\edin`iaRomâniei\inicilaprim[riaCapitalei,c[nuamintrat]npolitic[s[candidezlaceva.Amintrat]npolitic[]ntrucâtvreaus[facceva\iamv[zutc[singur]mieimposibil”,aspusMih[escu.

Liber la angaj[ri ]n prim[rii Teatrul «Vasilache» cheam[ copiii s[-\i exprime gândurile pentru mame

Prim[riilecareseconfrunt[cudeficitde personalpotfaceangaj[ripeposturileunice. Celpu`inastaseprecizeaz[]ntr-oOrdonan`[ deUrgen`[aprobat[ miercuri,]ncadrul\edin`eideGuvern,act normativcarepermite autorit[`ilorlocalecareaupu`iniangaja`i s[poat[faceangaj[ri peposturileunice. Ordonan`avineastfel]nsprijinul prim[riilor care nu ]\i pot desf[\ura activitatea ]n condi`ii normaletocmaidinlips[depersonal.Totodat[,sevamen`ineo alt[ prevedere legislativ[, prin care se poate angaja o persoan[ ]ncondi`iile]ncare\aptepersoanepleac[dinsistem. „Post unic ]nseamn[, pe de o parte,acelpostalec[ruiatribu`ii, prin con`inutul \i natura lor, nu potfipreluatedealtangajatsau, pe de alt[ parte, dac[ avem un compartiment care are numai posturi vacante, un post va fi consideratunic\ivaputeafiocupat”,adeclaratIoanaMuntean, purt[torul de cuvânt al Guvernului. ]ncazulautorit[`ilorlocalecare seconfrunt[cudeficitdepersonal,primariipotsolicitaocuparea unorposturi,]ns[cuavizulGuvernului,prinMemorandumini`iatdeMAI,procedurilefiindini`iatelapropunereaprefec`ilor.

Ulterior primirii avizelor, respectivaprim[rievaputeaorganiza concurs. Conform informa`iilorfurnizatedeBirouldePres[ al Guvernului, actul normativ proasp[tadoptatvamen`ineobliga`iadeaocupalanivelna`ional doar15lasut[dinposturilevacante pentru a se respecta ]ncadrarea]ncheltuielidepersonalde 7,5lasut[dinPIB. La nivelul jude`ului Boto\ani, exist[prim[riicareseconfrunt[ cusitua`ia]ncareauvacantepos-

turiunice\icarenuputeaupân[ acums[lescoat[laconcurs.O dat[cuacestactnormativ,serezolv[oseriedeprobleme]ntâmpinate pân[ acum de autorit[`ile locale,dinlips[despeciali\ti. „Nis-acomunicatc[posturile unicesuntdeblocate.Suntmulte prim[riicare,fa`[deorganigram[,aubugetatemaipu`ineposturi,]ns[nunereferimlaorice feldepost,cilaposturileunice. |ieusunt]ntr-oastfeldesitua`ie, nuambibliotecar.Alteprim[rii

nuauingineri,inspectori,\oferi, fochi\ti,posturiunicecarenupot fi ocupate decât de persoane cu experien`[]ndomeniu.Ebinec[ a ap[rut acest act normativ”, a declaratVasileCapot[,primarul comunei Mitoc \i pre\edintele Asocia`ieiComunelordinjude`ul Boto\ani.Prevederileordonan`ei deurgen`[urmeaz[aficomunicatetuturorprimarilordinjude`, ]n cadrul urm[toarei reuniuni a Asocia`iei Comunelor. (Monica Aionesei)

MobilizarepentrubaniiS[n[t[`ii

CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate]nc[nu a primit niciun r[spuns la demersurile f[cute la nivelcentralpentruaducerea]njude`afondurilor suplimentarepentrusistemulsanitar.Cucele60de procentedincesecolecteaz[]njude`nusepoate

acoperi nici 40 la sut[ din necesarul de fonduri pentrufunc`ionareasistemuluisanitar. Rodica Hu`uleac, pre\edinta institu`iei jude`ene deasigur[rides[n[tate,spunec[aceast[ini`iativ[ deaaduce\ialtefonduripentrusistemulsanitar

boto\[nean decât cele existente ]n prezent au sus`inerea Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate.Reprezentan`iiCJASauanalizatposibilitateadeam[rinum[ruldecontribuabilipeplan local. „Sunt marii contribuabili care sunt ]nregistra`i direct la ANAF Bucure\ti \i care ]\i vars[ toate fondurile acolo, la Bucure\ti. Corect este ca ce pl[tesceiacolos[vin[laCJASBoto\ani,nus[ mearg[ la CAS Bucure\ti. Apoi mai sunt firme na`ionalecareaupunctedelucru]njude`\icareau sediul]nBucure\ti\iacolovireaz[to`ibanii,iar angaja`ilor de aici tot noi le asigur[m serviciile medicale.Corectestecaacelecontribu`iis[ajung[ la noi. |i sunt vreo 4.000 de angaja`i ]n aceast[ situa`ie, plus salaria`ii marilor contribuabili”, a declaratpre\edintaCJASBoto\ani. De\icolect[rilelas[n[tateaufostmaibune]n ultimeleluni,nulipsescmariidatornici,cusume ce ajung \i la aproape 1,6 milioane de lei. SC MoldopanSAeste]ntopuldatornicilor,societatea având de achitat la Fisc, pentru fondul na`ional unicdes[n[tate,1.593.319lei.Urmeaz[apoiSC SocarPetroleumSA,cu138.211lei,SCCOOP MobimetSRL,cu92.303lei,\iSCAsconSA,cu 90.398lei.To`isunt]nexecutaresilit[.(Aurora Dimitriu)

„8Martie-Gânduripentrumama”esteconcursullansatdecopii pentru mame. Concursul, organizatdeTeatrulpentrucopii\itineret„Vasilache”,const[]nrealizareaunuidesensauopictur[original[carearetema:„Celemaisincere \i curate gânduri pentru cea maiiubit[fiin`[-mama”.Esteorganizatpetreicategoriidevârst[: 3-6 ani, 6-10 ani, 10-12 ani. Lucrareavafiexecutat[peocoal[ obi\nuit[dehârtie,]ndoit[lamijloc.Peofa`[serealizeaz[desenul, iarpeinteriorsescrietextuladresatmamei.Unde\tiin`anupermite,textulpoatefiscriscuajutorul sau de c[tre t[tic. Lucrarea va fi introdus[]ntr-unplic,cunumele, prenumele,vârstacopilului\iunitatea \colar[ din care face parte. Pliculvafipredatlabiroulmarketing,]naintedeintrarea]nsalade spectacole,]nzilelededuminic[,6 martie, \i duminic[, 13 martie, orele11.00\i12.30.Desemnarea câ\tig[torilorvafiefectuat[deun juriudesemnatdeparteneriiorganizatorului.Premiereavaavealoc duminic[,20martie,laspectacolul „Motanul}nc[l`at”.Premiileconstau]ninvita`iilaspectacoleleteatrului,invita`iilaterenuriledejoac[aleBazeiSportive\iZoneide Agrement Boto\ani, adrese de men`ionarec[treunit[`ilede]nv[`[mânt din care fac parte câ\tig[torii.(PetronelaRotariu)

Investi`ii guvernamentale ]n jude` Proiectedeinvesti`iipedrumurilejude`enedinjude`ulBoto\ani,inclusepelistadeobiectivealeProgramului guvernamental de modernizare a 10.000 kilometri de drumuri. Acesta este finan`at din fondurile Ministerului Dezvolt[rii Regionale\iTurismului.Dup[ce delanivellocalafosttransmis[o list[cupriorit[`ilejude`uluipentru drumurile jude`ene, la mijlocul acestei s[pt[mâni, toate cele zece proiecteboto\[neneauprimitaprobarea ]n Comisia Tehnico-Economic[aministerului.}nacestecondi`ii,s-af[cut]nc[unpaspentruca investi`iiles[seconcretizeze.Cele zecedrumurijude`enecareauprimit aviz favorabil sunt: Boto\aniCurte\ti-Criste\ti,limit[jude`Ia\iPr[jeni-Câmpeni-Fl[mânzi, Ib[ne\ti-Dumbr[vi`a, Cop[l[uCerbu-Drac\ani,DJ294C-S[rata Basarab, Vii\oara-Cuza Vod[, St[uceni-Tocileni, Br[e\ti-Popeni, |tef[ne\ti-Murgu`a- Dobârceni \i Ib[ne\ti-Cristine\ti-Baranca-Fundu Her`ii-Racov[`.(M.Aionesei)


3

4martie2011 7.000deangaja`iaiMinisteruluideInternevorficoncedia`i.Ve\ti nepl[cutepentruangaja`iiMinisteruluideInterne.Dela1aprilievorficoncedia`iaproximativ7.000depoli`i\ti,jandarmi\ipompieri. Listelecupersoanelecarevorr[mânef[r[locdemunc[seafl[deja]naten`iamai-marilor dela„Interne”.ConformAntena3,informa`iaestevehiculat[delideriide sindicatcaresus`inc[disponibiliz[rilevorfif[cute]nfunc`iedecriteriilede performan`[alecelorviza`i.

ESEN~IAL

Ploaie de ilegalit[`i la Casa de Pensii Societate de transport rutier din Dorohoi, ]n faliment

CasaJude`ean[de Pensii(CJP)Boto\ani aparededou[ori]n raportulpe2009alCur`iideConturi,cupl[`i nelegalef[cuteunor pensionarideinvaliditatesaucelorcareprimescpensiideurma\. UnauditefectuatdeCurteade Conturiasupraexecu`ieibugetului asigur[rilor sociale de stat (BASS)ascoslaiveal[ilegalit[`i dintrecelemaigrave:delapl[`i ilegaledepensii,ajutoaresociale, sporuri\iprimeacordate\efilor \ijuri\tilorproprii,pân[laachitarea utilit[`ilor aferente unor spa`ii date ]n folosin`[ gratuit[ unorsociet[`icomerciale.Prejudiciileseridic[lacâtevamilioanedeeuro.}nplus,aceea\imisiuneainspectorilorCur`iiadepistatnereguli\ilanivelulraport[rilorMinisteruluideFinan`e.

Pensiiincompatibile Potrivit documentului, au fost acordatepresta`iideasigur[risociale incompatibile (pensii incompatibile)pentrupersoanecare au realizat venituri de natur[ salarial[ \i, ]n acela\i timp, au beneficiatfiededrepturidepensieanticipat[,fiedepensiedeinvaliditategradulIsaugradulII, ]nsum[total[de5.829miilei.

Identificareas-af[cutprincompararea bazelor de date ale CNPAScubazelededatefurnizate de ANAF, respectiv de direc`iile generale ale finan`elor publiceteritoriale,privindcontribuabiliicerealizeaz[venituridin activit[`i independente (CNPAS \i CJP: Arad, Bra\ov, Br[ila, Boto\ani,Buz[u,Ialomi`a,S[laj, SatuMare,Suceava,Teleorman, Tulcea,Vrancea,Bistri`a-N[s[ud \iCPMBucure\ti).

CJPdat[]njudecat[ depropriijuri\ti CJPBoto\aniafostdat[]njudecat[ de cei care, ]n mod nor-

mal,oap[r[]nprocese,respectiv deconsilieriijuridiciaiinstitu`iei. Ace\tia au contestat reducerea sporului de calculator. ]n urma decizieidereducereacheltuielilor bugetareluat[deGuvern,sporul decalculatorafostdiminuatdela 10lasut[la1lasut[.

Salariim[rite]n instan`[cu50% „Au fost acordate sporuri de mobilitate \i de confiden`ialitate pentru consilierii juridici, prin extinderea prevederilor hot[rârilorjudec[tore\ti\ipentruperioada ulterioar[ termenului stabilit deacestea,la17casejude`enede

pensii,]nsumatotal[de391mii lei (CNPAS \i CJP Boto\ani)”, noteaz[ inspectorii Cur`ii de Conturi. Nemul`umi`i de decizia Cur`ii deConturi,juri\tiiCJPaumers dinnou]ninstan`[.Ceadinurm[ le-a dat câ\tig de cauz[, iar ]n aceast[situa`ieace\tiaaucâ\tigat ]n instan`[ sporul de confiden`ialitate\iceldemobilitate,sporuricare]mpreun[reprezint[50 lasut[dinsalariu.LanivelulCJP Boto\ani,conformsingureilistea veniturilor publicate pe site-ul institu`iei, pe luna aprilie 2010, salariul consilierilor juridici este cuprins]ntre1.025lei\i2.032de lei.(PetronelaRotariu)

PatrondinVranceatrimis]n]nchisoare pentruc[atraficatfetedinjude`

So`iiMocanu,MarinaMirabela,de26deani\i Stelian,de28deani,dincomunaReghin,Vrancea,aufostcondamna`i,fiindg[si`ivinova`idetraficdepersoane\itraficdeminori.B[rbatulv[executacincianidedeten`ie,iarconsoartaaprimito

sanc`iune de trei ani, cu suspendarea execut[rii, subsupraveghere.Prinsentin`adindatade2martie2011,judec[toriidelaTribunalulNeam`aumai dispusconfiscareadelaceidoiasumeide77.100 deeurocafiindbaniob`inu`idininfrac`iune,iar

unadinvictimevaprimidaunemoralede5.000de lei noi. Cei doi aveau ]n Foc\ani clubul „Aristocrat”,cuprogramdestriptease.Pentruaracola dansatoares-audatanun`uridemicapublicitate]n Suceava,Boto\ani\iNeam`.LaFoc\anifeteleau fost]ntâmpinatedeb[rbatcarele-aspusini`ialc[ audoarprogramdedans,pentrucarelunarvorfi retribuitecu500-600delei\i20lasut[dincontravaloareaconsuma`ieipecareclien`iiocomand[ labar.Apoivictimeleauaflatc[]nafar[dedans trebuiau s[ ]ntre`in[ \i rela`ii sexuale cu clien`ii. Celecarenuaufostdeacordcucondi`iileaufost agresatedeMocanu,b[tutecubâtadebaseball,iar unaafost]mpu\cat[cubiledecauciuc. Celepatrutinerecareaufostg[sitedeanchetatori,treiminore\iomajor[,ausus`inutc[aufost `inute]ntr-unimobildinFoc\aniundeeraup[zite de so`ii Mocanu sau de bodyguarzi. Ace\tia le re`ineau fetelor \i actele de identitate. Victimele trebuiau s[ ]ntre`in[ rela`ii sexuale cu cei care doreau chiar ]n incinta clubului, la hoteluri din zon[sau,dac[eracazul,ladomiciliulclientului. Tariful era fixat la 100 de euro pe or[, iar ce dep[\ea acest interval trebuia pl[tit suplimentar. Pentru c[ to`i banii câ\tiga`i de „dansatoare” au intrat]nbuzunareletrafican`ilor,celepatrufeteau fost p[r`i civile 85.000 lei \i tot atâ`ia ]n euro. StelianMocanuestearestatdepe19martieanul trecut.(D[nu`Rotariu)

Osocietatecuprofildeactivitatetransport rutier de m[rfuri, cu sediul ]n Dorohoi se afl[ ]n insolven`[ la Tribunalul Boto\anidup[ceaacumulatdatoriicare ]nsumeaz[ aproape trei miliarde de lei. }ns[potrivitultimuluibilan`contabildepusdereprezentan`iifirmei]n2009datoriileauajunss[sufoceactivitateade\i,tot potrivitacelora\ibilan`uri]n2005societateaaavutocifr[deafaceride220.000 lei.Potrivittabeluluicreditorilorsociet[`ii AlpinInterna`ionalSRL,grosuldatoriilor sunt c[tre bugetul de stat. Astfel fa`[ de Direc`ia de finan`e Boto\ani este ]nregistrat[odatorie185.583lei,Prim[riamunicipiuluiDorohoi97.662leisaufa`[deITM Boto\ani de 3.780 lei. Pe lâng[ institu`ii AlpinInterna`ionalSRLmaiareodatorie \i fa`[ de Apa Grup SRL ]n valoare de 1.437lei,valoareatuturordatoriilorridicându-sela289.747lei.(D[nu`Rotariu)

R[nit[ ]n centrul municipiului Suceava Otân[r[]nvârst[de21deanidinBoto\aniafostr[nit[mar`isear[]ntr-unaccidentrutierpetrecut]ncentrulmunicipiului Suceava.CornelUrsache]nvârst[de26 deani,\oferulunuiLogantaxi,aprovocataccidentpestradaUniversit[`iidinSuceavadup[ceaintrat]ndep[\ireama\inii dinfa`asaf[r[aseasigura.Taxiulvenea dinsprebulevardulGeorgeEnescu,iar]n zonahoteluluiClasicaintrat]ndep[\irea ma\iniidinfa`[.Nuav[zutlatimpc[din sensopusveneaunautoturismFiat,condusregulamentardeunitalianPierangelo Ulio,]nvârst[de50deani.Chiardac[ cele dou[ ma\ini nu aveau vitez[, patru persoaneaufostr[nite]nurmaimpactului.Otân[r[de22deani\iofeti`[de\ase ani,pasagere]ntaxi,\iitalianulde50de ani\ideotân[r[de21deani,dinBoto\ani,care]l]nso`eapeacesta.Toatecele patru victime au ajuns la spital, medicii diagnosticându-leculeziuniu\oare,care necesit[]ntrecinci\izecezilede]ngrijiri medicale.Niciunuldintreceidoi\oferi nuseaflausubinfluen`ab[uturiloralcoolice.(D[nu`Rotariu)

Inspector fiscal condamnat pentru trafic de influen`[ Maricel P[limaru, ]n vârst[ de 57 de ani,angajatalAdministra`ieiFiscaleDorohoiafostcondamnatlaunande]nchisoarecususpendaredemagistra`iiTribunaluluiBoto\anipentrutraficdeinfluen`[. Beneficiind de modific[rile codului de procedur[penal[dorohoianuls-adeclarat vinovatlaprima]nf[`i\are]nfa`ajudec[torului,astfelc[abeneficiatdeclemen`[, primindopedeaps[cususpendare.Procuroriiaustabilitc[P[limaru]nanul2009a primit2.000deleidelaopersoan[pentrua-ifacilitafiuluiacestuiaangajarealao firm[.Pentruc[fiuls[unuamaifostangajat,omulaaduscazul]naten`iaprocurorilor.Luatla]ntreb[riMaricelP[limaru \i-a recunoscut fapta \i a returnat banii omuluip[c[lit.}ns[acestlucrunul-asc[patderigorilelegii.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

4martie2011

TOPNEWS «M[r`i\orullaromâni» Elevii \i cadrele didactice ale Liceului de Art[ „\tefan Luchian” au organizat\i]nacestanonou[edi`ie a Concursului Interjude`ean „M[r`i\orullaromâni”.Organizat]ncolaborarecuInspectoratul|colarJude`ean Boto\ani, cu Muzeul Jude`ean Boto\ani \i Casa Corpului Didactic Boto\ani,anulacestaaavutloccea de-aIV-aedi`ieaconcursuluidepictur[,art[decorativ[\idesign. „}n toate cele patru edi`ii ne-am propus prin intermediul concursului s[ facem cât mai cunoscut[ aceast[ frumoas[ tradi`ie româneasc[ \i s[ trezim]nsufletelecopiilorbucuriade acrea\iad[ruim[r`i\oare,deaprimi\iapurtafrumosulobiectdecorativ, simbol al prim[verii la români. Am urm[rit de asemenea cunoa\tereasemnifica`iei,asimboluluim[r`i\oruluitradi`ional,românesc\icreareadem[r`i\oarespecificromâne\ti, câtmaifrumoase,maioriginale.Am avut]nvederedezvoltarea\ivalorificareapoten`ialuluiartisticalelevilor prinintermediulactivit[`ilortransdisciplinare \i extracurriculare, formarea de abilit[`i practice, dezvoltarea imagina`iei,acreativit[`ii,dezvoltarea gustului estetic, a sensibilit[`ii artistice,darmaialesp[strarea\itransmitereafrumoaselortradi`iiromâne\ti”, sus`inorganizatoriimanifest[rii. Concursul inclus ]n Calendarul Activit[`ilor Educative Na`ionale se afl[]nplin[desf[\urare\ireune\te\i ]nacestanunnum[rimpresionantde

lucr[ri - m[r`i\oare, picturi, felicit[ri,alteobiectedecorative,conform tematicii,(cusauf[r[mesaje)-peste 600.Evaluarealucr[rilorafostrealizat[,pecincicategoriidevârst[,de c[tre profesorii de specialitate Genoveva Gorda\ \i Adina Cirimpei ]mpreun[cucoordonatoriiproiectului:prof.]nvprimarDorinaBuzdugan, inst. Mariana Condurache, prof.]nvprimarMonicaBuz[\icolegidinechipadeproiect.prof.]nv. primarAniWeiss,prof.]nv.primar Simona|uhan,inst.CristinaChelariu,inst.ElenaMustea`[,prof.]nv. primarMihaelaP]nzariu. }nexpozi`iadelaMuzeulJude`ean sau la Liceul de Art[ „|tefan Luchian”\ilaInspectoratul|colarJude`eanseafl[expuselucr[riapar`inând unorcopiicuvârstecuprinse]ntre6 \i 10 ani de la diferite gr[dini`e \i \coli din municipiul \i jude`ul Boto\anisaudindiferitejude`edin`ar[: Ia\i, Bac[u, Bra\ov, Constan`a, Neam`,Mure\,Bistri`a,Cluj,Sibiu, Vâlcea,Vaslui,municipiulBucure\ti. Deasemeneaausosit\icâtevalucr[ridelaOpri\eni-Ucraina.M[r`i\oareleexpuse]\ivor]ndeplinimenirealor,aceeadeafid[ruitelaGr[dini`a Girotondo sau la |coala special[Boto\ani.Micileobiectedecorativevorfi]nso`itedepachetepentruceideacolocaastfels[aduc[o raz[delumin[\ic[ldur[]nsufletele lor, acum la ]nceput de prim[var[. (PetronelaRotariu)

Con`ac repar[ drumurile din Suceava

Firma boto\[nean[ Transporturi Autoacâ\tigatmodernizareaa14artererutieredinmunicipiulSuceava, ]n asociere cu SUCT Suceava. Lucr[rile nu pot fi demarate ]ns[ din cauz[ c[ rezultatul licita`iei a fost contestatdeunaltconsor`iudefirme care au depus ofert[ de pre` pentru lucr[rile respective. Astfel, potrivit presei sucevene, asocierea de firme TransporturiAutoBoto\ani-Bitunova România, Delta ACM 93 \i SUCT Suceavaaprezentatoofert[de46,4 milioanedeleipentrumodernizarea 13 kilometri de drum. }n aceste condi`iiafostdeclarat[câ\tig[toare, având ]n vedere c[ alt[ asociere de firme care s-a prezentat la licita`ie, SC CL Grup Colas Ia\i - Calcarul SRL,adepusoofert[denumai32,7 milioane de lei, fiind descalificat[ tocmaidincauzapre`uluifoartemic,

dedoar60lasut[dinvaloareaestimat[alucr[rilor. Primarul municipiului Suceava a precizat c[ deocamdat[ nu poate fi ]ncheiat contractul cu Transporturi Autopân[nusesolu`ioneaz[contesta`ia depus[ de concuren`[. Rezultatul contesta`iei ar trebui s[ ajung[ pân[pe12martie.Potrivitprevederilor legale, pentru a putea fi eligibil[,oofert[nupoatefimaimic[de 85lasut[dinvaloareaestimat[prin proiect,\iastapentruaputeafievitatesitua`iiledesubevaluareinten`ionat[ pentru ca ulterior s[ se cear[ cre\terea valorii contractului. Asocierea de firme câ\tig[toare a mai avutconcuren`[,]nsensulc[firmele Conbucovina Suceava-Florconstruct SRL-ComincoSA-SymmetricaSRL audepusoofert[de48,9milioanede lei.(MonicaAionesei)

IoanNiculaevaaveaavionullui.IoanNiculae,patronulechipeidefotbal AstraPloie\ti,af[cutactelenecesareachizi`ion[riiunuiavioncuzece locuri.Niculaedevineastfel,primulpatrondefotbaldinRomâniacareva aveaunavionpersonal. Boss-ulprahovenilorinten`ioneaz[chiars[construiasc[opist[deaterizare]napropiereapropriet[`ilorsaledinGiurgiu,pentru anusemaideplasalaBucure\tiatuncicândvatrebuis[foloseasc[modernulaparat.

Plafoanele la medicamente compensate, contestate de medici Institu`iadeasigur[rides[n[tatenu facepasul]napoi]n privin`aplafoanelor pecarevreas[le stabileasc[lafondurilealocatefiec[rui medicdefamilie pentruprescrierea medicamentelorpe re`etecompensate. }n aceast[ s[pt[mân[, reprezentan`ii Casei Na`ionale de Asigur[rideS[n[tateauanun`at c[ aceste plafoane se vor men`inelafarmacii,darvorfi introduse\ilacabinetelemedicilordefamilie,subdenumirea mascat[de„bugetorientativ”. „Nicinuvreaus[m[gândesc cum o s[-i explic unui bolnav carevinelacabinetpelamijloculluniis[-idautratamentpentruc[atuncis-a]mboln[vit,c[ nuamcums[-idaure`et[compensat[,de\iacestapl[te\tebani la s[n[tate, iar altor pacien`i, ]naintea lui, le-am dat re`et[. Noi\timcâtestedenepl[cuts[ fii pus ]ntr-o astfel de situa`ie, pentru c[ a fost o perioad[ cu astfeldeplafoane.Amsc[patde ele, acum iar ni le impun iar[\i”,adeclaratunmedicdefamiliedinjude`. }nplus,mediciidefamiliese a\teapt[caintroducereaacestor plafoanelasumelepentrure`etelecompensate\igratuites[le

aduc[lacabinetealtecontroale. De altfel, cu doar dou[ zile ]n urm[, directorul executiv al CaseiNa`ionaledeAsigur[ride S[n[tate afirma c[ atunci când unmedicdefamiliesauofarmacie vor consuma prea mult din banii pentru medicamente compensate, celor care trebuie

s[ verifice legalitatea cheltuirii fondurilor li se vor „aprinde becule`elegalbene”. Medicii de familie spun ]ns[ c[ nu vor semna contractul cadru]nformaactual[,iarunul dintre motive este \i acest „buget orientativ” care le este impus.(AuroraDimitriu)

GabrielOpri\anu:«Aducem bolnaviipsihicidelaVârfu Câmpului]nParculTineretului» Bolnaviicuafec`iunipsihicedela VârfuCâmpuluinuvormaifimuta`i]ncl[direa]ncareafunc`ionat Sec`iadeCopiiDistrofici,cl[dire situat[]nZonaindustrial[. ConducereaSpitaluluidePsihiatrieadecisca]naceast[ cl[dires[mutecopiiidelaSec`iadeNeuropsihiatrieinfantil[,carefunc`ioneaz[]nprezent]ntr-unspa`iudinParcul Tineretului. „Aducem bolnavii psihici de la Vârfu Câmpului]nParculTineretului.Ne-amgânditc[cl[direa din zona industrial[ este mai potrivit[ pentru copii, \i atunci facem aceast[ schimbare, ducem Sec`ia de Neuropsihiatrie infantil[ ]n zona industrial[. Am solicitat

Direc`ieideS[n[tatePublic[Boto\anis[nedeaautoriza`ia defunc`ionare\iCaseideAsigur[rideS[n[tates[fac[ evaluarea noului spa`iu, iar bolnavii vor fi muta`i peste câtevazile”,adeclaratmanagerulGabrielOpri\anu. Mutareacopiilor]nsediuldinzonaindustrial[\iaducerea]nParculTineretuluiabolnavilorpsihicicronicide laVârfuCâmpuluisevarealiza]ncursuls[pt[mâniiviitoare, dup[ cum sper[ \efii Spitalului de Psihiatrie. Aceast[ ac`iune depinde de cât de repede se vor primi r[spunsurilelademersurilef[cutelaDSP\iCJAS. }nprivin`apersonaluluicarearurmas[lucreze]nsec`ia dinParulTineretului,directorulOpri\anuspunec[nuvor fimarischimb[rifa`[decelcareafostangajatlaVârfu Câmpului.Doarcâ`ivalocalnicinus-audeciss[fac[navetadelaVârfuCâmpuluilaBoto\ani.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

4martie2011 |aptenoispitalevorficonstruite]n`ar[.|aptenoispitaleregionaledeurgen`[vorficonstruite]nregimdeparteneriatpublic-privat]nCluj,Craiova,Ia\i,TârguMure\,Timi\oara\i Bucure\ti. Potrivitministruluis[n[t[`ii,AttileCseke,valoareainvesti`ieisevaridicalaaproximativ1,5miliardedeeuro.Elamaispusc[noilespitaleregionaledeurgen`[vorfigânditeca centreuniversitarecares[asigurecondi`iideasisten`[medical[deurgen`[unitar[,]nspecial pentrucazurilecarenecesit[oabordaremultidisciplinar[.Potrivitagen`ieiMediafax,Cseke Attilaestimeaz[c[]n14-16luniarputea]ncepeconstruc`iaunit[`ilorspitalice\ti.

TOPNEWS

Salariile secretarilor \i contabililor din \coli, demascate de primarul C[t[lin Flutur unic[asalariz[rii,s[fieoierarhie foarteclar[”,amen`ionatprimarulmunicipiului. Probleme sunt semnalate din unit[`ile\colaredinceledou[municipii,Boto\ani\iDorohoi.Pentruplatasalariilor,luând]ncalcul, hot[rârilejudec[tore\tidem[rire asalariilorcu33 lasut[,armaifi necesarunmiliondeleilanivelul jude`ului.

Nivelulsalariilorunor angaja`idinsistemul educa`ionalboto\[nean,motivdenemul`umirepentru edilulmunicipiului. Discu`iilecuprivire lainsuficien`afondurilorpentruplatasalariilorl-audeterminatpeprimarulC[t[linFluturs[aratec[ suntangaja`i]nEduca`iecareausalarii maimaricael. PrimarulmunicipiuluiBoto\ani adeclaratieric[esteposibilca]n \colis[nuseprimeasc[salariile ]ntregi. „Eu nu pot s[ comentez decizia unei instan`e, nici m[car nu-mipermit,dardac[numai]n jude`ul Boto\ani s-a ]ntâmplat lucrulacesta,]nseamn[c[celelalte instan`e din `ar[ au ni\te probleme,sauinvers.Eposibils[nu\i ia salariile ]ntregi, dac[ nu se aprob[transferuldinaltetrimestre”,adeclaratC[t[linFlutur. Edilul municipiului Boto\ani a dat exemple de salarii ]n ]nv[`[mânt ce dep[\esc 5.000 de lei. Listaprezentat[deacestacuprindesalariulunuicontabilcustudii medii de  \coal[, 5.737 lei, cu 1.700deleimaimaredecâtsala-

«Nuamprimit niciunr[spuns]nc[»

riulprimarului,contabilGr[dini`a 18-5.386lei,Gr[dini`a19-contabil-5.046lei,secretarcustudii medii-4.963lei. „Nuvreaus[intru]nconflictcu ei, dar un secretar de \coal[ are

salariul cât patru consilieri de la Prim[ria Boto\ani. }ntotdeauna folosescdebutan`ii,atuncicândse vorbe\tedesalarii,darregulaeste ca]noricedomeniu,debutan`iis[ aib[salariimici.Eucândamfost

inginer stagiar, aveam salariul maimicdecâtmuncitoruldeacolo. Nu trebuie s[ le plângem de mil[,eundreptcâ\tigat,astae. Sunt146careausalariimaimari ca mine. De asta trebuia o lege

Reprezentan`ii Direc`iei de Finan`eaumen`ionatc[autrimiscerereapentruaceast[sum[MinisteruluideFinan`e,depe25februarie. Pân[ ieri nu ajunsese nici un r[spunsdinparteaMinisterului.Dac[ acest transfer nu va fi aprobat, atunci cadrele didactice nu ]\i vor primisalariilem[ritecu30 lasut[, conform hot[rârilor judec[tore\ti. MinisteruldeFinan`earecomandat Trezorerieis[]ncerces[identifice la nivel local surse din care s-ar puteaachitasalariiledasc[lilor. „Noi am propus s[ se ia de la aceea\isurs[,dela]nv[`[mânt,\i s[seaduc[sumedintrimestrulII]n trimestrul I. Nu am primit niciun r[spunspân[acum.Nis-atransmis c[ se analizeaz[”, a spus Mihai Alexa, trezorier \ef. Acesta a men`ionatc[]ncazul]ncarenuse vorprimibani,\colilevortrebuie s[se]ncadreze]nbugetulalocattrimestruluiI.(PetronelaRotariu)

GabrielOpri\anu:«Angaja`iisuntnemul`umi`i, Consilierii locali discut[ noul dareunufacdecâts[respectlegea» regulament de ridicare a ma\inilor Noulregulamentdefunc`ionarea societ[`iicareseocup[deblocarea\i ridicarea ma\inilor parcate ilegal intr[]ndezbatereaconsilierilorlocali ]n\edin`adeConsiliuLocaldelafi- nelelunii.|iastadeoarecenouaform[adocumentuluiafost]ntocmit[, iar printre modific[rile ap[rute sunt celecareprev[dtarifemaimiciperceputepentruactivitateaderidicare, transport \i depozitare a ma\inilor parcateilegal. Astfel, potrivit municipalit[`ii, aceast[tax[arputeasc[deadela300 deleila200delei,]nschimb,cre\te cuantumullacapitolulblocare-deblocarero`i.Estevorbadeomajorare dela60leila75lei.Primarulmunicipiului C[t[lin Flutur se declar[ mul`umitdemodul]ncareafost]ntocmitnoulregulament,multmaiflexibil,atâtpentrusocietateaHySpeed Recovery,cât\ipentruconduc[torii auto prin\i pe picior gre\it. O alt[ prevedereserefer[lafaptulangaja`ii HSRtrebuies[a\tepteexpirareatermenuluide24deoredeladatabloc[riiro`iiunuiautoturismparcatne-

regulamentar,iar]nsitua`ia]ncare]n acest interval proprietarul nu achit[ contravaloarea debloc[rii, atunci se procedeaz[laridicareama\inii. „Urmeaz[s[public[mnoulregulament\isper[ms[]lintroducem]n \edin`adeConsiliuLocaldelasfâr\itul lunii. Este un regulament mai flexibil,plecânddelaridicareama\inilor\ipân[lapl[`ilecaresevorface pentrurecuperareama\iniisaupentrudepozitare,uneletarifeausc[zut cupân[la30lasut[.}nschimb,]n noul regulament am introdus firmei obliga`iadeasalubriza\idesz[pezi parc[rile, obliga`ie care pân[ acum nuaexistat”,adeclaratprimarulC[t[linFlutur. Aceast[ultim[prevedereafostinclus[]nregulamentcaurmareanumeroaselorsolicit[ridinparteacet[`enilorcareaveauconcesionatunloc de parcare ]n municipiu, ]ns[ din cauzaz[pezii,acestlucrunueravizibil,iaral`iconduc[toriautoocupau respectivelelocurideparcare. (MonicaAionesei)

Reluareaacord[riitichetelorde mas[ la Spitalul de Psihiatrie se va realiza abia dup[ ce unitatea medical[ va sc[pa de datorii \i numai dac[ cheltuielile salariale sevor]ncadrasubplafonulde70 lasut[dinbugetulspitalului. GabrielOpri\anu,managerulSpitalului de Psihiatrie, afirm[ c[ deocamdat[ unitatea mai are de achitat circa10miliardedeleivechi,datorii ladiver\ifurnizori. „Nu putem vorbi deocamdat[ de acordareatichetelordemas[.Poatec[ laalteunit[`isedautichete,darlanoi suntdatoriimaricaretrebuieachitate, vreo10miliardedeleivechi.Angaja`iisuntnemul`umi`idinacestmotiv, dareunufacdecâts[respectlegea”, adeclaratGabrielOpri\anu,managerulSpitaluluidePsihiatrie. }nceprive\techeltuielilesalariale, pondereaacestora]ncadrulbugetului spitaluluiasc[zutcudou[procente, dela68lasut[]nianuarie,la66la sut[ ]nfebruarie,dup[ceaumaiie\it la pensie câ`iva angaja`i ai unit[`ii. Salaria`iisunt]ns[\iaicinemul`umi`i

demodul]ncarelis-acalculatmajorarea salarial[ de care au beneficiat de la ]nceputul acestui an. Nici ]n aceast[unitatemedical[angaja`iinu auv[zutocre\terede15lasut[la leafapentrulunaianuarie,fa`[decea dinoctombrie2010. „Probabil vor contesta \i angaja`ii delanoimoduldecalculalsalariilor, pentruc[dac[s-au]nceputpeliniede Sanitasacestedemersuri,aino\trinu vorr[mâne]nurm[.Darnuamnimic ]mpotriv[,s[conteste,]nfond\ieu ]midoresccaangaja`iis[fiemul`umi`i desalarii,s[secâ\tigecâtmaibine]n spital,darastas[sefac[]ncadrullegilor]nvigoare”,amaimen`ionatdirectorulSpitaluluidePsihiatrie.

«Nemoderniz[m unitatea» Potrivit directorului Opri\anu, ]n unitateapecareoconduceserefac]n aceste zile fi\ele de atribu`ii pentru fiecare post, astfel ]ncât asisten`ilor cu studii superioare s[ li se stabi-

leasc[ pe sec`ii responsabilit[`i pe m[surastudiilor\iasalariilor. „Serefacefi\apostuluipentrufiecare angajat. Este \i aceast[ ac`iune o parteareorganiz[riimuncii.Nemoderniz[munitatea,nepreg[timdeacreditare”,adeclaratmanagerulSpitaluluidePsihiatrie.(AuroraDimitriu)


6

4martie2011

TOPNEWS

LucianMândru`[ar[masf[r[contuldeFacebook.PrezentatorulTvar[masf[r[contul deFacebookdup[cecineval-araportatcafiindfals.LucianMândru`[ascris\ipeblogulpersonaldespreaceast[problem[,darnu\tiecinei-arfipututfaceacestlucru.„Ast[zi(joi,n.r.) unbinevoitormi-ablocataccesullaFacebook,reclamândprofilulmeucafiindfake.Ces[zic, s[fium[gulitc[aminamici?Saus[m[]ntristezdetic[lo\ialumii?}nc[num-amdecis”,a scrisMândru`[peblog.Maimult,vedetatvaafirmatpentruReporterVirtualc[le-atrimis celordelaFacebookbuletinulscanat\inum[ruldetelefon,dar]nc[nuaprimitunr[spuns.

Aderarea la un fond de pensii cu 10 ani mai târziu reduce cu pân[ la 50% veniturile la pensionare Aderarealaunfondde pensiifacultativear trebuis[aib[loccât maidevreme,]ntârziereacuzeceaniadeciziei,la35deani,]nloc de25deani,diminuândcupân[la50la sut[cuantumulviitoareipensii,potrivitpre\edinteluiConsiliului deAdministra`ieal INGPensii,Cornelia Coman. „Calculele arat[ c[ o persoan[ carevaaderalaunfonddepensii facultativela35deani,]nlocde25 deani,vabeneficiadeopensiecu pân[la50lasut[maimic[.Dac[ vasemnacontractuldeaderarela 45deani,]nlocde25deani,salariatulvabeneficiadeopensiecu pân[la73lasut[maimic[lafinele perioadei active”, a spus Coman,laaIV-aedi`ieaMediafax TalksaboutPrivatePensions. Ea a ad[ugat c[ salaria`ii care ]nceps[contribuielaunfondde pensiila55deani,]nlocde25de ani,voraveaopensiecupân[la 80lasut[mairedus[. ING Pensii este cel mai mare juc[torpesegmentulfondurilorde pensii private obligatorii (Pilonul II),cuocot[depia`[de39,2la

sut[\iactivede1,69miliardelei, ]n cre\tere cu 81 la sut[ fa`[ de decembrie2009. Prin ING Asigur[ri de Via`[, grupul olandez ING este prezent \ipesegmentulpensiilorfacultative (Pilonul III), cu dou[ fonduri deprofil,alec[roractiveaucrescut cu 70 la sut[ ]n 2010, la 148,07milioanedelei. Coman a amintit c[ potrivit estim[rilor ]n România rata de dependen`[dinsistemulpublicde pensii (raportul salaria`i-pensionari) se va tripla pân[ ]n 2050, unui angajat urmând s[ ]i cores-

Femeile vor pl[ti asigur[ri auto mai scumpe decât pân[ acum }nprezent,asigurarea autoturismelorestecalculat[]nfunc`iedesexul \oferului\i]ntrucâtse consider[c[femeileconducmaiprudent,elepl[tescmaipu`in.Cum aceast[legisla`ieafost denun`at[]ns[cafiind discriminatorie,Curtea European[deJusti`iea tran\atc[atâtb[rba`ii, cât\ifemeiletrebuies[ pl[teasc[tarifeegale. Femeilearputeapl[tiasigur[riauto mai scumpe ]n UE, ]n urma unei deciziiaCur`iiEuropenedeJusti`ie, care consider[ c[ actuala legisla`ie estediscriminatorie,informeaz[RFI. Vesteaesteproast[atâtpentrufemei, cât\ipentrucompaniiledeasigur[ri. }nprezent,asigurareaautoturismelorestecalculat[]nfunc`iedesexul \oferului \i ]ntrucât se consider[ c[ femeileconducmaiprudent,elepl[tescmaipu`in.O\oferi`[]ncep[toare esteconsiderat[acummaipu`inperi-

pund[patrupensionari.„Speran`a mediedevia`[cre\te\iastaesteo vestebun[.Vestea\imaibun[ar fi dac[, dup[ pensionare, vom avea\ivenituridecente,\tiindu-se c[persoanelecuv^rste]ntre6070 ani au o gam[ complex[ de nevoi comparativ cu anii anteriori”,aspusComan. Potrivitunuistudiudemografic, realizat ]n 2007, speran`a medie devia`[]nRomâniaerade68,5 deanipentrub[rba`i\i75deani pentru femei la nivelul anului 2005.Peste20deani,acestindicatorvacre\tela73deanipentru

Aproape jum[tate dintre participan`ii la pensiile private obligatorii au ]n cont doar 200 de lei Aproapejum[tatedintreparticipan`iilafonduriledepensiiprivateobligatorii(PilonulII)auacu-

Mediciiaustrieci:TeoTrandafirse afl[subanesteziegeneral[ TeoTrandafirselupt[cu opancreatit[sever[necrozat[,care,de\inureprezint[oamenin`areimediat[pentruvia`aei,este omaladiecarepoatefi mortal[\icareareoevolu`ieimprevizibil[,potrivit unuicomunicatemisde ClinicaAKHdinViena.

culoas[decâtun\ofer]ncep[tor,care pl[te\te cu pân[ la 30 la sut[ mai multfacturaasigur[rilor. Cum aceast[ legisla`ie a fost denun`at[]ns[cafiinddiscriminatorie, CurteaEuropean[deJusti`ieatran\atc[atâtb[rba`ii,cât\ifemeiletrebuies[pl[teasc[tarifeegale.}npractic[,asta]nseamn[c[femeilorleva reveniprobabilopoli`[deasigurare maiscump[decât]nprezent\iasta ]ncepândcusfâr\itulanului2012. Pentru companiile de asigur[ri, aceastanuesteneap[ratovestebun[, ]ntrucâttrebuieefectuaterecalcul[ri\i reindex[rialepoli`elordeasigurare.

b[rba`i\i79deanipentrufemei. }n 2050, potrivit studiului, b[rba`iivortr[i,]nmedie,76deani, iarfemeile82deani.

mulat]ncontmaipu`inde200de leifiecare,dup[33delunidela startulsistemului,]nmai2008,iar mediasesitueaz[la835delei,a declarat pre\edintele CSSPP, MirceaOancea. „}nacestecondi`ii,PilonulIInu vaputear[spundecerin`elorpentrucareafostcreat,respectivasigurarea fo\tilor salaria`i a unui venit decent dup[ ]ncheierea perioadei active”, a spus Oancea, prezentlaaIV-aedi`ieaMediafaxTalksaboutPrivatePensions. Primelecontribu`iilaPilonulII aufostvirate]nconturilepersonalealesalaria`ilor]nmai2008. Lafineleluniiianuarie,fonduriledepePilonulIIde`ineauactive netede4,5miliardedelei,]nurcarecu3,9lasut[fa`[dedecembrie2010. Num[rul contributorilor pe PilonulIIacrescutcu0,4lasut[ ]nianuarie,la5,21milioane. Pesegmentulpensiilorfacultative (Pilonul III), activele nete ale celor 13 fonduri de profil totalizeaz[339,6milioanedelei,avansulfa`[dedecembriefiindde3,5 lasut[,]ntimpcenum[rulparticipan`iloracrescutcu1,2lasut[, la224.191persoane. Primelecontribu`iilaPilonulIII aufostvirate]nmai2007. Sumamedieacumulat[peacest segment al pensiilor private se ridicala1.515lei,potrivitdatelor delafineleluniiianuarie.

„(Teo Trandafir, n.r.) se afl[ sub tratamentintensiv\iarenevoiedeo ]ngrijire interdisciplinar[ optim[. Se afl[subanesteziegeneral[\inupoate comunica.Var[mâneastfel]nviitorul apropiat.Pentrua-iprotejavia`aprivat[,s-adeciscadinacestmoments[ se publice s[pt[mânal un singur comunicatdesprestareaeides[n[tate”. TeoTrandafirafostsupus[,pe24 februarie,uneiinterven`iichirurgicale majore,]nurmacomplica`iilorprovocate de pancreatit[ \i a unei infec`ii abdominale, anun`a atunci Clinica AKHdinViena,]ntr-uncomunicatde pres[.P[r`ilenecrozatealepancreasuluiaufost]nl[turate\is-aefectuatdre-

najextensiv\ilavajalcavit[`iiabdominale,precizaumediciidelaClinica AKH. Medicii care au operat-o pe TeoTrandafirmaispuneauc[interven`iaafostun„succes”\iad[ugau c[aceastavar[mânesubobserva`ie]n zileleurm[toare,laTerapieIntensiv[. Interven`iachirurgical[afostefectuat[dup[cemediciiaustriecianun`au, la ]nceputul lunii februarie, c[ TeoTrandafirafostsupus[uneiproceduri endoscopice, se recupereaz[ bine \i ar putea reveni ]n `ar[ „curând”.Ulterior,]ns[,externareaeia fostamânat[,dincauzauneicomplica`iiseptice. Luni, reprezentan`ii Clinicii AKH dinVienaauanun`atc[TeoTrandafir se recupereaz[ dup[ interven`ia chi-

rurgical[lacareafostsupus[,func`iilevitaleeraustabile,iarstareaeise ]mbun[t[`ea constant. Ei se declarau optimi\ti \i spuneau c[ sper[ ca ]n aproximativ o s[pt[mân[ aceasta va respira f[r[ ajutorul aparatelor. Totodat[,\efulechipeimedicaleinterdisciplinare care se ocup[ de cazul lui Teo Trandafir, profesorul Michael Gnant,afirma]ncomunicatc[sefac „progresezilnice”. La rândul s[u, profesorul Spiss, specialistanestezist,afirmac[urm[torulpas]ncazulluiTeoTrandafirva firestabilireafunc`ieirespiratoriiproprii\i,implicit,deconectareaeidela aparatelecuajutorulc[rora]nprezent TeoTrandafirrespir[.Potrivitspecialistuluianestezist,]naceast[faz[seva ajunge„]nurm[toareas[pt[mân[”. TeoTrandafirafosttransportat[,]n 11 ianuarie, cu un avion privat, la Clinica AKH din Viena, dup[ \ase ziledeinternarelaSpitalulElias,cu diagnosticul de pancreatit[ acut[ de severitatemedie. Eaafostinternat[laTerapieIntensiv[]nclinicadinViena,iarechipamedical[aoptatini`ialpentrutratament,\i nupentruinterven`iechirurgical[.


7

4martie2011 Problemelamatematic[ Buli\or,cumafostexamenullamatematic[.Câte problemeaiavutderezolvat? -Cinci. -Le-airezolvatpetoate? -Da,]nafar[deprimeledou[\ideultimeletrei.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4 camere,str.Calea

Na`ional[nr.65,vizavidestadion,ultra modern,completmo-

AGENDA PREST|RI SERVICII

bilat,cugaraj.Rela`ii latelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament2 camere,et.2]n Prim[verii-Cap[t1, intabulat,izolat exterior,fa`alasoare, P+F+G,locuibil.Telefon:0753.855.454. (G-2) v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100

mp,deschiderelaBTSV47m,\i7.200mp deschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzona Hudum,0746.261.466. (1495-p) angaj[ri *Caut5colaboratori pentrupublicitate. Telefon:0740.579.148; 0741.386.102.(G-4)

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928; 585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ON MoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982; 511704 Protec`iaconsumatorilor: 512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

*Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

4martie2011

MONDEN

AnaMariaGheorghe,snopit[]nb[taiepestrad[.Ana-MariaGheorghe,tân[rasuperb[ careprezint[«Vremea»laAcas[Tv,atrecutprintr-oexperien`[terifiant[.Eaafostatacat[ ]nplin[strad[,b[tut[\itârât[prinnoroiladoarcâ`ivapa\ideunechipajdepoli`ie. Culmea ec[nimeninuaintervenit,\i,evident,nimeninui-as[rit]najutor.Scena,parc[desprins[ dinfilmeledegroaz[,aavutloclaintersec`iaLizeanu,laora17.30,cândafar[eralumin[ \ipestrad[erauomul`imedeoameni,careauasistatlaincidentcalaspectacol.}nlocs[ intervin[,uniidintreeiauscostelefonulmobil\iau]nceputs[filmezeincidentul.

Smiley\i-acâ\tigatprimiibani Pentru a o re`ine vânzândpepeni]npia`[ lâng[ el pe Bianca

Smileyadeclaratlaemisiunea «Alarma»delaProFM,c[acâ\tigat primiibanivânzândpepeni]npia`[.

Implicat]ncampania„~ar[,`ar[d[mparai”,Smileysatrezitdediminea`[\iavenit]nstudioulProFM,al[turi deSara\iNicolai,pentruadabaniunuiascult[tor.}ns[, dac[ românii au talent nu ]nseamn[ neap[rat c[ au \i noroc.Ascult[torulcarearfipututprimi200dedolarinu a\tiutr[spunsulla]ntrebarea„cined[bani]naceast[or[ laAlarma”\inicinul-arecunoscutpeSmiley,care]ipusese]ntrebarea. Prezentatorulemisiunii„Româniiautalent”delaPro TVastatdevorb[cumatinaliiSara\iNicolai\i,]ntrebatdeace\tiacumacâ\tigatelprimasut[de„parai”, Smiley a povestit la ProFM: „Chiar suma asta nu am câ\tigat-odela]nceput,]ns[primiibanii-amavutf[când curat]ncas[\iaimei]mimaid[deaucâteceva.}ns[bani cuadev[ratamob`inutvânzândpepeni]npia`[,cuunv[r de-almamei,\i,dup[cumspunechiarel,acestaafost\i primulcontactcupublicul,pentruc[seurcapegr[mada depepeni\istriga«Hailapepeni,neamule»”. Artistulapovestitla„Alarma”laProFM\idespreexperien`aluideprezentatorla„Româniiautalent”dela ProTV\idesprefaptulc[,\ipentruei,apari`iileoamenilordepescen[suntosurpriz[lafeldemareca\ipentrutelespectatori.„Noinu\timceaparepescen[dinainte,neuit[mlafeldesurprin\ica\iceidinfa`amicilor ecrane”,aspusSmiley,ad[ugândc[\iel]mpreun[cu Pavelseamuz[sausebucur[lafeldemultdetalentele oamenilor.„Dar,cusiguran`[,dinceamv[zut,v[pot spunec[fiecareedi`iecarevaurmavafi\imaitare”,a maispuscânt[re`ul.

«Ammâncatb[taiecucureaua cânderammic» TiberiuMaria,cunoscutpubliculuidreptSmiley,spune c[nuafostuncopilmenajatdec[trep[rin`i.Dimpotriv[,

Andreea B[nic[: «Fiica mea va primi o educa`ie bun[ \i va ]nvârti b[ie`ii pe degete» Cânt[rea`aAndreeaB[nic[ estemândr[defiicasa, Sofia,carelaaproape2ani m[nânc[\isespal[singur[ pedin`i.Artistam[rturise\tec[vreas[-iofereoeduca`iealeas[micu`ei\isper[ caaceast[s[ajung[s[ frâng[inimilemultorreprezentan`iaisexuluitare. „Sofiaesteextraordinar[La1an\i9 luni merge la gr[dini`[, spune «Melc melccodobelc»-totcântecelul,m[nânc[ \isespal[singur[pedin`i.Maiavemde lucratlacapitolul«pampers».Esteistea`[ \im[punetottimpuls[-icânt}nrest, dans[mmereu,nejuc[m\ineiubim}n ceeaceprive\teb[ie`iicredc[vatrebui s[vorbeasc[cuLucian,pentruc[ela cunoscutmultmaimultefemeidecâtam cunoscuteub[rba`i(adic[doarpeel)\i \tiecumgândescb[rba`iiCusiguran`[ vaprimioeduca`iebun[,iareuvoivorbi cueadeschisdespreorice,oricândvafi nevoie, a\a c[ o s[ ajung[ s[ ]nvârt[ b[ie`ii pe degete”, a declarat Andreea B[nic[pentrurevistaProTVMagazin.

Dr[gu\anu, Adrian Cristea a recurs la metode disperate Aflat[]mpreun[cu echipadela«Unshow p[c[tos»laClujpentruaprezentaun spectacoldeM[r`i\or, BiancaDr[gu\anus-a ]ntâlnitcuAdrian Cristea,carea]ncercats[ore`in[lâng[ el,luându-ibuletinul.

afost„corectat”cuajutorulcureleidefiecaredat[când f[ceacâteon[zbâtie,anun`[stl.ro. „Ammâncatb[taiecucureauacânderammic.Eram un copil foarte neastâmp[rat \i f[ceam o gr[mad[ de n[zbâtii.Evidentc[trebuias[fiucorectat]nvreunfel. Nu\tiudac[esteceamaibun[metod[,darlamineadat rezultate”,m[rturise\teSmiley.

Dup[ceaa\teptat-olaaeroportcuunbuchetdeflori\ia „r[pit-o”practicdup[spectacol,AdrianCristeanuvoias[ omailases[plecepeceade careeste]ndr[gostit\is-agânditc[dac[]iiacarteadeidentitate,aceastanuvamaiputea s[plecelaBucure\ti. Speran`eleis-aun[ruitrepede,pentruc[dup[interven`ia

lui Dan Capatos \i a echipei lui,BiancaDr[gu\anuareu\it s[treac[decheck-in,ar[tând permisuldeconducere. Separec[acestegesturinu aureu\its[oimpresionezepe frumoasa ro\cat[, care a declarat]nemisiunea]ncareeste asistent[: „Nu sunt cu el (Adrian Cristea, n.r.). Sunt singur[”.

Evenimente de Botosani nr.1826  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1826  

Ziarul orasului tau!

Advertisement