Page 1

CMYK

Lajudecat[pentrubaniide navet[aiprofesorilor EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.41(1823)•Mar`i,1martie2011•8pagini

Pagina 5

13directoride \coliau renun`atla func`iiledin partide

Pag. 6

Sute de boto\[neni au ]ntors spatele Guvernului

Sutedeboto\[neniaufostprezen`i ierilaac`iuneadeprotestorganizat[deconfedera`iilesindicale jude`ene.ActualulCodalMuncii propus\iasumatdeGuvernascos ]nstrad[circa500deoameni. Pagina 3

ContractulcuSanomedpelaboratorul «Jude`eanului»,suspendat]ninstan`[

Pagina 5


2

1martie2011

TOPNEWS

Oalt[schimbare]ncomponen`aConsiliuluiJude`ean. Estevorbadeapari`iaunuinou consilierjude`ean,profesorulIoanStrujan,carei-aluatloculRodic[iHu`uleac.Democratliberala\i-adepusdemisiadinfunc`iadeconsilierjude`eanla]nceputuls[pt[mâniitrecute, invocândmotivepersonal.Ieri,consilieriijude`eniauluatactdedemisiaacesteia,postul r[mânândvacant.Urmareaacestuifapt,partiduldincareHu`uleacfaceparteaf[cutoalt[ propunere,]npersoanaluiIoanStrujan.ValidatfiinddeplenulConsiliuluiJude`ean,acesta adepusjur[mântuldecredin`[,astfeldevenindconsilierjude`eancuacte]nregul[.(M.A.)

Circ ]n Consiliul Jude`ean Protagoni\tiiaufosttotconsilieriijude`eni,c[rora«le-aintrat]nmân[»s[schimbevicepre\edin`iladistan`[decâteva \edin`e. De\i]nlocuireaunuiadintrevicepre\edin`ii ConsiliuluiJude`eanreprezint[unlucrucâtse poatedeserios,având]nvederecomplexitatea func`iei, membrii acestui organism au g[sitdecuviin`[\i]n\edin`aordinar[deieri s[duc[toat[situa`ia]nderizoriu.Nouamajoritatecreat[,PNL-PSD,caredecâtevas[pt[mâniseafl[]mpreun[]nUniuneaSocialLiberal[,areu\itintroducereapeordineadezi aunuiproiectdehot[râre]nvedereaschimb[riivicepre\edinteluidemocrat-liberalCristianAchi`ei. De\i,]ndebutul\edin`ei,consilieruljude`eanPRM,acerutscoatereadepeordineade ziaacestuiproiect,majoritateaafunc`ionat din plin, astfel c[ s-a mers mai departe cu demersul. „Au fost schimba`i atâ`ia vicepre\edin`i, domnul pre\edinte, ]ncât a`i ajuns s[ lucra`i singurlaconducere.Artrebuiadu\iceidela CarteaRecordurilors[]nregistrezeceeacese ]ntâmpl[aici”,aspusCodreanu. Consilieriijude`eniauprocedat]ns[lavot secret, reu\ind s[-l ]nl[ture pe Cristian Achi`ei,dup[numaidou[lunidemandat,cu 18voturipentrueliberareadinfunc`ie\i13 ]mpotriv[,dou[voturifiindanulate.

MihaiAro\oaiel-ab[tutla voturipeCristianAchi`ei Chiardac[auap[rut\icaneprintreconsilierii jude`eni de culoare politic[ diferit[, ]n final s-a recunoscut c[ schimbarea se face politic,\inupecriteriiprofesionale.

„Eochestiepolitic[”,arecunoscutsocialdemocratulMihaiDarie,completatfiind,pe untonironic,dec[tredemocrat-liberalulIon Diaconu:„]icomp[timescpeceidelaPNL, a\arepedeschimb[alian`e]nCJ,c[nucred c[mai\tiucucinesunt”. Replicapre\edinteluiCJ,Mihai~âbuleac,a oprit, cel pu`in pentru moment, disputele: „Eranevoie]ntr-adev[rdeooarecarestabilitate,dareclarc[vorbimdeocaren`[legislativ[,carepermiteschimbareaatâtdeu\or aunuivicepre\edinte”. Propunereapentrupostulr[masliberafost

social-democratulMihaiAro\oaie,intrat]nCJ decâtevaluni.Democrat-liberaliiaucontracarat,propunându-ldinnoupeCristianAchi`ei, ceeaceaduslaonou[rund[devotsecret. }nfinal,Aro\oaieaie\it]nving[torcu20de voturipentru,11]mpotriv[\idou[ab`ineri. „Nupreaenimicdespusacum.S[vedem ceatribu`iunivoiprimi\ineapuc[mdetreab[”,aspusnoulvicepre\edinte. Astfel,ConsiliulJude`eanareu\its[intre]n istorie,]nsensulc[estelegislatura]ncares-au perindat cei mai mul`i consilieri jude`eni ]n circadoiani\ijum[tate.(MonicaAionesei)

S-audemaratprocedurilede achizi`iea«Laculuicunuferi» Prin votul consilierilor jude`eni, s-a constituit o comisie care s[ se ocupe de aceste demersuri. Obiectivulapar`inelaoraactual[uneipersoanefizice,]ns[sedore\teaducerea lui ]n domeniul public al jude`ului pentruaputeafiintrodus]ntr-uncircuitturistic.„Laculcunuferi”areo suprafa`[de31.245metrip[tra`i. „Este vorba despre un demers al nostrudeareaduce]ndomeniulpublicsuprafa`adeterenundeesteamplasat «Lacul cu nuferi». }nseamn[ un pas ]n vederea efectu[rii acestei proceduri,pentruanedaposibilitateas[facemunstudiudeevaluarea\i s[mandat[,ocomisiecares[]ncheie tranzac`ia cu proprietarul obiectivului”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edinteleConsiliuluiJude`ean. }n vederea efectu[rii acestor demersuri, a fost constituit[ o comisie format[dinconsilierijude`enicares[ seocupederealizareaunuistudiude

evaluarea a obiectivului ]n vederea stabilirii unui pre` de pornire pentru achizi`ionarealui.Dinaceast[comisie aurefuzats[fac[parte\iconsilierii jude`eni democrat-liberali. „Cei din cadrulUSL(UniuniiSocialLiberale) suntspeciali\ti]ncomisii,s[mearg[ tot ]n \i ]n aceast[ comisie”, a spus ironicpedelistulCristianAchi`ei. Ceicarefacpartedinorganismul denegocieresuntliberaliiGheorghe Epura\, Petru Nichita \i Mihai Axinte,social-democra`iiNarcis|tefan,MirceaHoleiciuc\iMihaiJit[ra\u,\iperemi\tiiDumitruCodreanu \iEugenNi`ur[. „Laculcunuferi”seafl[laoraactual[]nproprietateamediculuiDorin Vasiliu.Acestuiais-apropusvânzarea c[tre Consiliului Jude`ean a obiectivului respectiv sau schimbul deteren]ncomunaMihaiEminescu, ]ns[proprietarulaoptatpentruprima variant[.(MonicaAionesei)

Medici epidemiologi forma`i printr-un curs de \ase luni Mediciidinspitalelecarevorr[mâne f[r[contractecuinstitu`iadeasigur[ride s[n[tate\inuvorfisus`inutefinanciarde autorit[`ilelocalevoraveaposibilitateas[ se „reprofileze”. Mai exact, Ministerul S[n[t[`ii le permite s[ devin[ nu doar medici de familie, dar \i medici epidemiologisaudeigien[,orispeciali\ti]ns[n[tatepublic[\imanagement.Reconversiaprofesional[sevaface]ns[princursuridedoar\aseluni.}nurm[cucâteva s[pt[mâni, reprezentan`ii medicilor de familie]\iar[taunemul`umireac[nuse respect[ stagiile specifice de formare a speciali\tilor ]n medicina primar[, reziden`iatul]naceast[ramur[medical[fiind detreiani.MinisterulS[n[t[`iiaanun`at c[]mpreun[cuColegiulMediciloranalizeaz[]ncem[sur[„formareademedic specialist,precum\iexperien`aprofesional[ ]nsu\it[ pot ]nlocui formarea prin reziden`iat ]n specialit[`ile medicin[ de familie,s[n[tatepublic[\imanagement, epidemiologiesauigien[”.Ordinulprin careMinisterulS[n[t[`iiastabilitdurata unui curs pentru medicii speciali\ti din spitalelecevorfidesfiin`ateafostcatalogatdemediciidefamiliedreptunactnormativpelâng[lege.Dac[]nmedicinade familienupreamaisuntlocurinicipentrutineriicaretrecprintr-unreziden`iatde treiani,]nschimbdeepidemiologisistemulsanitarcamducelips[.Atâtspitalele, cât\idirec`iiledes[n[tatepublic[aunevoiedeastfeldespeciali\ti,]ns[\i]naceast[specializarereziden`iatul]nseamn[ câ`ivaanidepreg[tire]ncentreuniversitare,nudoaruncursde\aseluni.(AuroraDimitriu)

Operatorul de ap[ schimb[ modalitatea de facturare c[tre beneficiari Printr-uncomunicatdepres[remisde SC Nova Apaserv, se pune ]n vederea abona`ilorc[]ncepândculunamartietrebuie implementat[ „Metodologia pentru defalcarea\ifacturareacantit[`ilordeap[ potabil[]ncondominii”aprobat[prindecizia nr.1 din 2 februarie 2011 de c[tre Consiliul de Administra`ie al societ[`ii. Maiconcret,prinnoilecerin`e,cantitatea deap[facturat[fiec[ruiproprietar-chiria\ este sum[ ]ntre cota parte din consumul comun\icelindividualdeap[,cotaparte fiinddeterminat[]nfunc`iedenum[rulde persoanecarelocuiescsau]\idesf[\oar[ activitatea]ntronsonul-scararacordat[la contoruldebran\ament.Acestlucrueste specificat]n„RegulamentulConsolidatal serviciilordealimentarecuap[\idecanalizare”avizatdeConsiliulJude`ean\iaprobat de c[tre Asocia`ia de Dezvoltare Intercomunitar[„Aqua”Boto\ani.„Modificareanum[ruluidepersoane]nbazade data se va efectua numai pe baza unui documentdeconfirmareemisdeasocia`ia deproprietari,sautabelnominalsemnatde 3-4vecinideapartament,acoloundenu exist[ asocia`ie”, se arat[ ]n comunicat. Ceiinteresa`idetoateprevederile,metodologia poate fi vizualizat[ pe www.evbt.ro.(M.A.)


3

1martie2011 Chio\cs[tesccudatoriide1,2milioanelei.OsocietatedinRipiceniseafl[]nfalimentlaTribunalulBoto\ani,dup[ceaadunat datoriiuria\elaparteneriideafaceri\iinstitu`iibancare.SocietateaBoroleanuSRLaredomeniuldeactivitatecomer`cuam[nuntul ]nmagazinenespecializate,cuvânzarepredominant[deprodusealimentare,b[uturi\itutun,iar,potrivitultimuluibilan`contabil, depus]nanul2009,societateaaavutocifr[deafaceride1,4milioanedelei\i16angaja`i.}ns[lucrurileaumers]nmair[u,iar acumsocietateaeste]ninsolven`[,ceamaimaredatoriefiindfa`[deBCR,]nvaloarede589.000lei.|ifa`[deTbiLeasingsocietateaareodatoriede120.000lei.|ilabugetuldestatsocietateaarededat393.000lei,reprezentândtaxe\iimpozitebugetespeciale.Fa`[dealtesociet[`i,datoriilesuntdeordinulmiilordelei,]ntotalvaloareacrean`elordep[\ind1,228milioanelei.(D.R.)

ESEN~IAL

Sute de boto\[neni au ]ntors spatele Guvernului Sutedeboto\[neniau fostprezen`iierilaac`iuneadeprotestorganizat[deconfedera`iile sindicalejude`ene.ActualulCodalMuncii propus\iasumatde Guvernascos]nstrad[ circa500deoameni. Nemul`umi`ideprevederiacestuinoucod,pestr[ziledinmunicipiu, cei veni`i la protest au scandat „Jos Guvernul Boc”, „Noiv-amvotat,voine-a`itr[dat”.Petottraseulmar\ului,lideriisindicaliau]ndemnatlaunitate ]n rândul boto\[nenilor, c[rorale-auceruts[liseal[ture]n demersullordeieri,dar\i]ncel cevaavealocpe7martie. „Muri`idefoame,ie\i`i]nstrad[Prinpasivitatedistruge`iviitorul copiilor dumneavoastr[. Protest[mfa`[demodificareaCodului Muncii.Nusta`ipasiviNusta`ila balcoane c[ ve`i muri de foame Veni`ial[turidenoiPentruviitorulcopiilorvo\trioface`i”,afost mesajul pe care Vasile Chiru , liderul BNS, \i Marius Oro\anu le-au transmis boto\[nenilor ]n timpul mar\ului de ieri, de pe str[zile municipiului. Protestatarii auplecatlaora14.00depeesplanada din fa`a Casei de Cultur[ a Sindicatelor, ]n fruntea lor aflându-selideriiuniunilorjude`enesindicale.Ninsoarea\ifrigulnui-au ]mpiedicat ca, timp de o or[, s[ prezinte nemul`umirile legate de formaCoduluiMuncii,petraseul stabilitdelideriisindicali.

«Lanoioamenii suntcomozi» „Deja, din punctul nostru de vedere, Guvernul Boc este un Guvern\antajabildec[trefinan`atorii str[ini, de c[tre structuri carenusuntnicim[cardetippatronal, care reprezint[ interesele investitorilor str[ini. De aceea ac`iunilenoastrevizeaz[sensibilizarealucr[torilor\iacet[`enilor din România”, a spus Marius Oro\anu,liderulCartelAlfa. Despredezinteresulcelorcare nuauie\itlaprotestoexplica`ie a avut |tefan ~arc[, liderul CNSLRFr[`ia.„Lanoioamenii suntcomozi,a\teapt[s[lerezolveal`iiproblemele,pecâtposibil

s[leduc[acas[”.Nivelulsalariilor\imuncadepus[deangaja`ia fost o alt[ nemul`umire a celor prezen`ilaprotest. „Pentrumuncanoastr[vrems[ fimbinepl[ti`iiarmuncanoastr[ s[ fie respectat[. A\tept[m pe toat[lumeas[protestezepentru c[toat[lumevafiafectat[.Nimeni nu va fi l[sat neatins”, a spus Octavian Dumitru, liderul Sanitas. Ajun\i]nfa`aPalatuluiAdministrativ, protestatarii au g[sit o form[inedit[dealear[tareprezentan`ilor Guvernului ]n teritoriunemul`umirealor.Pentruprimadat[decândarelocoastfel deac`iunesindical[,ceidinPia`[ austatcuspatelelaInstitu`iaPrefectului\iConsiliulJude`ean.

„AcestGuvernne-a]ntorsspatele\icaatareazi\iprotestatarii i-au ]ntors spatele. Acesta a fost mesajulboto\[nenilor”,\i-auexplicatgestulceidinstrad[.Odelega`ie a protestatarilor, din care au f[cut parte liderii confedera`iilorsindicale,a]nmânatprotestul subprefectuluiSilvanaTudorache. Dac[laac`iuniledeprotestanterioaredelega`iast[tealadiscu`ii cu reprezentan`ii Prefecturii, de aceast[dat[vizitaacestoranua dep[\itdou[-treiminute. „A\acumGuvernulRomâniei a ]ntors spatele lucr[torilor prin promovarea Codului Muncii \i a\acumGuvernulRomânieirefuz[dialogulcuconfedera`iilesindicale\ipatronaledinRomânia, manifestan`iiau]ntors]nsemnde protestspateleactualuluiGuvern. V[ ]nmân[m acest protest cu rug[mintea de a-l transmite mai departelaGuvern,cumesajulc[, ast[zi, la Boto\ani, locuitorii au ]ntors spatele Guvernului. Este singurulmesajpecare]ltransmitemast[zic[tredumneavoastr[”, aspusMariusOro\anu. Silvana Tudorache a dat asigur[ric[mesajuldelaBoto\ani vaajungelaMinisteruldeInterne \i Ministerul Muncii. „Vom transmitenotadumneavoastr[de protest\idumnealorvoranaliza situa`ia\ivorluadeciziilecarese impun”, a spus subprefectul jude`uluiBoto\ani. Urm[toarea ac`iune de protest a sindicatelor va avea loc pe 7 martie,cândac`iuneavaavealoc ]n fa`a Prefecturii \i Consiliului Jude`ean.(PetronelaRotariu)

Tân[r[fugit[de acas[,c[utat[cu Poli`ia Otân[r[]nvârst[de19aniafost dat[ disp[rut[ de familie dup[ ce a fugit de la gazda unde locuia. AndreeaGiredariu,dinsatul|upitca, comunaCo\ula,afostdat[disp[rut[ dup[ ce, ]n seara de 25 februarie 2011,]njurulorei18.30,aplecatde la gazd[ afirmând c[ merge la o coleg[, ]ns[ pân[ ]n prezent nu s-a re]ntors. Tân[ra a mai plecat de la domiciliu,f[r[s[-\ianun`e]nprealabil p[rin`ii (la sfâr\itul lunii decembrie2010,cânds-adeplasat]nmunicipiul Bucure\ti). Semnalmentele: ]n[l`ime1.75m,aproximativ58kg,

p[r \aten, vopsit negru, drept, lung pân[lanivelulumerilor,ochic[prui. Semneparticulare,areocicatricecu diametrul de circa cinci centimetri, pe mâna dreapt[, ca urmare a unei arsuri. }mbr[c[minte la data dispari`iei: hain[ din stof[, de culoare neagr[, pantaloni tip colant, de culoare neagr[, ]nc[l`at[ cu pantofi tip adidas, culoare neagr[. Oricine poate furniza rela`ii cu privire la aceast[tân[r[esterugats[anun`e cea mai apropiat[ unitate de poli`ie saus[apelezenum[rulgratuit112. (D[nu`Rotariu)

Nou termen ]n dosarul uciga\ului cu HIV Urm[torul termen ]n dosarul de laJudec[toriaBoto\ani,]ncareValentin Hu`anu este judecat pentru uciderea so`iei sale prin infectarea cu bun[ \tiin`[ cu virusul HIV, a foststabilitdeinstan`[pentrudata de 1 aprilie 2011. La ultimul termen,instan`ai-aascultatpep[rin`ii femeiiucise,constitui`ipartecivil[ ]ndosar,carelupt[pentrucustodia nepo`elei lor. Dup[ audierea p[r`ilor, judec[torul a stabilit un nou termen, ]n acest timp fiind studiat dosarul. Procurorii au stabilit c[ ValentinHu`anusefacevinovatde maimulteinfrac`iuni,contaminarea voit[ a unei persoane cu virusul HIV,falssub]nscrisurisubsemn[tur[privat[,dou[infrac`iunideviolarededomiciliu\idou[infrac`iuni deamenin`are.]nperioadamai-august2009,ValentinHu`anuainfectat-o cu virusul HIV, prin ]ntre`inerederela`iisexuale,peIrinaHu`anu,femeiamurind]nlunaseptembrieaanului2010.Situa`iaaajuns laurechileautorit[`ilordup[moarteafemeii,cazulfiindprezentatde c[trep[rin`iiacesteia,lacarear[masfiicaIrineiHu`anu.Astas-a]ntâmplat dup[ ce p[rin`ii femeii au fost amenin`a`i de c[tre Valentin Hu`anu,care]\ivoiacopilul]napoi. Pân[cândinstan`avadaunverdict, ValentinHu`anuvar[mâne]narest preventiv.(D[nu`Rotariu)

Judecat pentru un grav accident rutier Unb[rbatdinCornivafijudecat demagistra`iiie\enidup[ceaprovocatungravaccidentdecircula`ie ]nanul2008.ProcuroriiParchetului depelâng[TribunalulIa\iaudecis ieritrimiterea]njudecat[aluiConstantin Marian, de 71 ani, pentru comitereamaimultorinfrac`iunide v[t[mare corporal[ din culp[. }n datade26noiembrie2008alovit unmicrobuzplincupasageri]nlocalitatea Le`cani. }n prim[ faz[, procurorii l-au cercetat \i pe Ioan Corofe`,\oferulmicrobuzuluimarcaMercedesSprinter,deasemenea implicat ]n accident. Microbuzul efectuacurseperutaIa\i-Hârl[u. Anchetatorii re`in c[ b[trânul aflat la volanul autoturismului marca Volkwagen Tiguan a p[truns pe contrasens\iaintratdirect]nmicrobuz.Nuafostg[sit[oexplica`ie pentru aceasta manevr[, ]n urma impactului, microbuzul r[sturnându-se.To`ipasageriiaufostr[ni`i, iar\oferulmicrobuzuluiaavutnevoiede50-55zilede]ngrijirimedicale.Exper`iiaustabilitc[autoturismulVolkswagenTiguancircula ovitez[ de92,8km/h,iarmicrobuzulcu63km/h.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

1martie2011

TOPNEWS

Amenzidejum[tatedemiliarddeleivechi]mp[r`itedeGardadeMediu.S-au]nmul`itamenzilepentrunerespectarealegisla`ieidemediu.}ntimpce]nprimeledou[lunialeanuluitrecutaufostsanc`ionatedoartreisociet[`ipentrunerespectarealegisla`ieidemediu,dela]nceputulanului]ncurss-aualescuamenzicinciagen`ieconomici.Peste200decontroaleauefectuat comisariidemediu]nintervalulscursdela]nceputulanului.„Sanc`iunileaplicatecelorcincisociet[`iau]nsumatpeste51.000 delei.Amenzileaufostaplicatepentrulipsaautoriza`ieidemediu,pentrune]ncheiereacontractelordeprest[riserviciicuoperatoriilicen`ia`i]nsalubrizare,etc”,adeclaratRodicaZelinc[,comisarul\efalG[rziideMediuBoto\ani.Ceamaimaresanc`iune stabilit[]nacestandecomisariidemediuafost]nvaloarede30.000delei,amendafiindaplicat[uneisociet[`iagricole.(A.D.)

Stela Cre`u: «Sunt spitale ]n jude` cu deficien`e importante» Inspectoriisanitariaproapec[au finalizatcontroalelelaspitaleledin jude`. „Mai avem ]n desf[\urare controlul la un singur spital din jude`,dup[carevomfacecentralizareaconstat[rilor\iunraportvom trimite autorit[`ilor locale, dar \i Ministerului S[n[t[`ii”, declar[ mediculStelaCre`u(foto),directoruladjunctalDirec`ieideS[n[tate Public[Boto\ani.EchipeledecontrolaleDSPauverificatpân[acum 11dincele12spitalealejude`ului, aceast[ac`iunedecontrolfiindne-

cesar[ ]n primul rând ]n vederea evalu[riifiec[ruispital]nparte. „Deocamdat[ nu pot s[ spun decât c[ sunt spitale ]n jude` cu deficien`e importante. La Spitalul S[veni, de exemplu, s-au g[sit problemecucircuitelefunc`ionale, problemeprivindde\eurilepericuloase rezultate din activitatea medical[. Dar mai multe vor fi comunicate la finalizarea raportului ]ntregii ac`iuni de control. Acoloundes-auidentificatproblemes-austabilittermenedereme-

Boto\[neantratatla Ia\ipentruoboal[ extremderar[

Cazuimitorpentrumediciiie\eni, care au de tratat un boto\[nean ]n vârst[de54ani,pentrucaresimplul fapt de a lua masa poate ]nsemna condamnarealamoarte.Constantina fostdiagnosticatcuangioedemereditar, boal[ care se manifest[ prin umflareafe`ei,agâtului\iapieptului dup[ ce consum[ anumite produse. Dac[,ini`ial,b[rbatulprezentaacestesemnedoardup[cemancaportocale,]ntimpafec`iuneas-aagravat, iaracum]iestefric[s[mai]nghit[ ceva.Co\marulb[rbatuluia]nceput ]nurm[cu25ani. „Eram la serviciu, ]n pauza de mas[. Am mâncat câteva felii de salam\i,launmomentdat,mis-au umflatfa`a\igâtul.Amf[cutimediat analize \i au ie\it bune. Nu am dat importan`[, mai ales c[ mi-au disp[rutacelesemne.Câ`ivaaninu ammaiavutprobleme,dar]nurm[ cu \apte ani m-am umflat din nou, dup[ceammâncatvarz[.Deatunci tr[iesc un adev[rat co\mar. Sunt alergiclatotmaimulteproduse\ialimente \i am devenit dependent de Claritine.Staucupastilele]nbuzunar \ileiauimediatdup[cem[umflu.

}mitreceimediat.Dac[nuleiau,e ]ngrozitor,riscs[m[sufoc.Dup[ce miseumfl[gâtul,ammariprobleme respiratorii”, a povestit Constantin reporterilorie\eni. Boto\[neanulseafl[subtratament laClinicadeAlergologiedincadrul SpitaluluiSf.SpiridonIa\i\ia\teapt[ rezultatele analizelor trimise la Bucure\ti pentru a \ti exact de ce boal[sufer[.Pân[atunci,omuleste obligats[consumenumaibiscui`i\i mere, de frica unui nou atac. „Angioedemul ereditar este o boala condi`ionat[ genetic. Clinic, afec`iunea este caracterizat[ prin edem subcutanatepisodiclocalizat,edemul mucoaseic[ilorrespiratoriisuperioare\iedemultubuluigastrointestinal. Boalaesterar[,prevalen`aboliifiind estimat[]ntre1/10.000\i1/50.000. }n lipsa tratamentului, mortalitatea estede20-30lasut[.Pacientulinternatlanoibeneficiaz[detratament\i sper[m ]ntr-o evolu`ie favorabil[ a st[riiluides[n[tate”,adeclaratdr. Liliana Vere\, \efa Clinicii de AlergologiedincadrulSpitaluluiSf. SpiridonIa\i.(D.R.)

diere, la sfâr\itul c[rora se va verificadinnou”,amaimen`ionat directoruladjunctalDSP. Potrivit medicului Stela Cre`u, s-a controlat tot, de la cum se efectueaz[ consulta`iile, condi`iile igienicosanitare,cumserespect[ circuitele func`ionale la nivelul fiec[rui spital, pân[ la modul de efectuare a steriliz[rii instrumentarului medical \i existen`a analizelorlazi]ncarneteledes[n[tate alepersonaluluimedical.(Aurora Dimitriu)


CMYK

5

1martie2011 Pedepsepentruceicareatac[doctorii.DeputatulPCTudorCiuhodarua depusoini`iativ[legislativ[careprevedepedepsireapenal[apersoanelor careagreseaz[personalulmedical. Deputatulvreas[descurajezeagresiunile pacien`ilor]mpotrivamedicilor\is[pedepseasc[acestefapteconform Coduluipenal.„Suntdestuldedesecazuriledeagresiuneasuprapersonalului medicalaflat]ntimpulserviciului,agresiunicarenusuntpedepsite,deaceea credc[artrebuis[existeominim[protec`ie”,aspusCiuhodaru.

TOPNEWS

ContractulcuSanomedpe La judecat[ pentru laboratorul«Jude`eanului», banii de navet[ ai suspendat]ninstan`[ profesorilor

SpitalulJude`ean\i-arec[p[tatlaboratorulde analizemedicale.Magistra`iiaudecissuspendareacontractuluideasocia`iune]ncheiatdefirma SanomedcuSpitalul Jude`ean.

Decizia ]n ac`iunea intentat[ de Spitalul Jude`ean firmei Sanomed a fostdat[spresfâr\ituls[pt[mâniitrecute.Acumexist[posibilitateacontest[rii acestei hot[râri a magistra-

`ilor. „Au posibilitatea s[ conteste, dar eu cred c[ hot[rârea se va men`ine.Nusepoatealtfel,pentruc[ suntpreamariproblemele]naceast[ asocia`iune.Euamspusastademai multe ori, iar acum, iat[, \i magistra`iimi-audatdreptate”,adeclarat Ovidiu Mimor, directorul Spitalului Jude`ean„Mavromati”. Spitalul Jude`ean a ]nceput proceduradesuspendareunilateral[acontractuluideasocia`iunecucâtevaluni ]n urm[, dup[ o serie de ]ncerc[ri e\uatedeasea\ezalamasatratativelorcureprezentan`iiacesteifirme.

„Nuamluatleg[turacuceidela Sanomed pentru c[ nu colaboreaz[. Am f[cut toate demersurile, toate ]ncerc[rile de a ne a\eza la masa discu`iilor, dar nu am primit niciun r[spuns”, declara directorul Ovidiu Mimorcucâtevaluni]nurm[.Apoi, ]ntâlnirea dintre conducerea unit[`ii medicale \i reprezentantul firmei a avutloc\ip[reas[sefirezolvato partedinprobleme. DirectorulMimoranun`a]ns[c[se merge]naintecuprocesul.Unadintre problemele ridicate de conducereaspitaluluieramajorareanejustificat[atarifelorlaanalize,faptulc[nu se l[murise situa`ia personalului medical al laboratorului \i c[ nu se efectuapermanen`[lalaborator. Firma Sanomed tocmai ob`inuse acreditarea RENAR pentru ca din aprilies[poat[]ncheiacontractulcu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate\iastfellaboratoruls[poat[ efectua analize medicale gratuite nu doar pentru bolnavii interna`i, ci \i pentruasigura`iides[n[tatecarese adreseaz[]nambulator. „Am demarat \i noi procedura pentruob`inereaacesteiacredit[ri\i, probabil,pân[la]ncheiereacontractuluicuCASvomreu\is[ob`inem acreditarea”, mai spune managerul celei mai mari unit[`i medicale din jude`.(AuroraDimitriu)

Nedecontareanaveteicadrelordidactice,motivde procesdinparteasindicatelordinEduca`ie.Pentruc[esteoproblem[ carepersist[demaimulteluni,lideriisindicali suntdeci\is[apelezela instan`[,ace\tiaconsiderândc[hot[rârilejudec[tore\tireprezint[ultimasolu`iepentrucaprim[riiles[achitesumele datoratenaveti\tilordin ]nv[`[mânt.

LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI)sus`inec[ lipsafondurilorreprezint[principalul motiv pentru care prim[riile nu deconteaz[naveta. „De exemplu, la |coala S[veni, amdiscutatculiderulsindicaldeacolo\inus-adecontatnavetadinluna mai 2009. |i la Fl[mânzi sunt restan`e mari la decontarea navetei, chiar dac[ au mai fost f[cute unele pl[`i]nlunadecembrie.Singurasolu`ieesteinstan`a,pentruc[dinsalariu,uncadrudidacticmair[mâne cujum[tatedup[ce]\ipl[te\tenaveta.Vomda]njudecat[prim[ria,ca creditor, \i \coala, ca angajator”, a declaratLiviuAxinte.Acestasus`ine c[problemesunt\idintoamn[pân[ acum,darsunt\irestan`epeperioademaimari,deunan,dedoiani]n urm[. „Probabilc[]nperioadaurm[toare vorfimaimultecomunecuastfelde necazuri,motivulprincipalfiindlipsa banilor”,amaispuslideruldesindicat. Prin aplicarea Legii Educa`iei, cadreledidacticenavetistecarenuau locuin`a]nlocalitateaundepredau\i c[roraautorit[`ilelocalenulepotasiguraocas[corespunz[toare,beneficiaz[ de decontarea navetei ]ntre localitatea de domiciliu \i cea unde lucreaz[.Dac[]ntreceledou[localit[`inuexist[mijloacedetransport ]ncomun,sedeconteaz[contravaloareaa7,5litridebenzin[Premiumla fiecare100kilometriparcur\i. }ncazul]ncaremaimul`iprofesori circul[cuosingur[ma\in[,decontareasefacenumaiproprietaruluiautoturismului folosit la navet[. Dac[ ]ntre localitatea de domiciliu \i cea unde lucreaz[ cadrul didactic exist[ mijloc de transport ]n comun, se deconteaz[ valoarea abonamentului, indiferentdac[profesorulmergecu respectivulmijlocdetransportsaucu ma\ina.Pentruaprimibanii,cadrele didacticetrebuies[ob`in[,delaunitatea de ]nv[`[mânt unde lucreaz[, documentejustificativec[auefectuat transportulcumijloaceproprii\ic[ aufostefectivprezen`i]n\coal[,pe baza pontajului zilnic. (Petronela Rotariu)


6

1martie2011

TOPNEWS

Vadimvreas[-idealuiB[seoperechedec[tu\e,dreptm[r`i\or.Pre\edintelePartiduluiRomâniaMare(PRM), CorneliuVadimTudor,s-aprezentatlaParchetulGeneral,undearfitrebuits[deadeclara`ii]ndosarul]ncareeste acuzatdeultraj\inerespectareauneihot[rârijudec[tore\ti.Vadimnuaintrat]ns[,ciaf[cutcâtevadeclara`iidoar]n fa`apresei.Europarlamentarull-aacuzatpeprocurorulcare]lancheteaz[]ncazulevacu[riisediuluipartidului,din4 ianuarie,decercetareabuziv[,spunândc[DanielaAntonarfif[cutafirma`iipolitice\ijignitoarelaadresasa]ntimpulaudierilor.Maimult,liderulPRMaaduscuelm[r`i\orulpecaresus`inec[inten`ioneaz[s[]ltrimit[\efuluistatului,TraianB[sescu:operechedec[tu\e,legat[cufiralb-ro\u,avândinscrip`ionat[„M[r`i\orpentruB[sescu”.

Dou[construc`ii 13 directori de \coli au ilegaleridicate]n vecin[tateav[miide renun`at la func`iile din partide laR[d[u`iPrut

}n urma controlului dispus de pre\edintele Consiliului Jude`ean ]n zon[,caurmareasesiz[rilorf[cute ]nmass-mediacuprivirelaexisten`a uneicl[diriridicatef[r[autoriza`ie, arhitectul-\ef al jude`ului a adus \i primeleconcluzii:]npunctuldetrecerealfrontiereiR[d[u`iPrutaufost construite dou[ cl[diri f[r[ autoriza`ie,iarm[suracareseimpuneeste aceeaademol[riilor. Principalul vinovat de acest lucru pareafifostul\efdevam[,Ovidiu Pa\al[u,]ns[autorit[`ilejude`enese afl[]nc[]nfazadeevaluareadocumentelor\isitua`ieiexistente. La finele s[pt[mânii trecute, din ordinul pre\edintelui Consiliului Jude`ean,arhitectul\efaljude`uluisa deplasat la fa`a locului, deoarece exista suspiciunea c[ ]n zon[ a fost ridicat[osingur[cl[diref[r[autoriza`ie\i,maimult,nuexist[niciunfel de act justificat de provenien`[ a sumelorcheltuitesauafirmelorcare s-aocupatdeconstruc`ia]ncauz[. }nurmaraportuluiarhitectului\ef

s-aconstatatc[defapt,dou[cl[diri seafl[]naceast[situa`ie. „Arhitectul-\ef a depus un proces verbaldeconstataredincarerezult[ c[]nVamaR[d[u`iPrutexist[nu, unimobil,cidou[,carenuaravea autoriza`ielegal[,motivpentrucare ceidinPrim[riaR[d[u`iPrut,eminen`ii autoriza`iilor de construc`ie, trebuies[aplicesanc`iunileprev[zutedelege,iaradministratorulPunctuluidetrecereafrontiereis[dispun[ ]ndep[rtareaconstruc`iilor”,adeclarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Terenulpecaresuntamplasaterespectiveleimobileseafl[]npatrimoniul Prim[riei R[d[u`i Prut, ]ns[ este dat spre administrare Consiliului Jude`ean.}nacestecondi`ii,pentruaseputearealizaeventualeconstruc`ii]nzon[,eranevoiedesolicitareaunuiaviz delaConsiliulJude`ean,ceeacenusa]ntâmplat.Pelâng[CJ,aumaifost sesizateinstitu`iiprecumInspectoratul de Stat ]n Construc`ii \i Autoritatea Na`ional[aV[milor.(M.Aionesei)

13 directori \i directori adjunc`iaurenun`atlafunc`iilede conducerealepartidelorpolitice ]nfavoareacelordeconducere aleunit[`ilor\colare. Lista final[ a fost trimis[ de Inspectoratul |colar Jude`ean, ieri, la Ministerul Educa`iei. Reamintimc[,dinceledeclaratedeDanielBotezatu,inspector \colar general adjunct al I|J,

directorii \i directorii adjunc`i carenuauoptatpân[latermenullimit[launadinceledoua func`ii,vorfidemi\idincelede la \coli. Acest lucru se va ]ntâmpla indiferent din forma`iunea politic[ din care fac parte saudac[suntcuconcurssaucu delega`ie la conducerea unit[`ilor\colare. „Conformprevederilorlegale

aleLegiieduca`ieidirectorul\i directorul adjunct din unit[`ile de]nv[`[mântpreuniversitarnu potavea,peperioadaexercit[rii mandatului,func`iadepre\edinte sau vicepre\edinte ]n cadrul unui partid politic, la nivel local,jude`eansauna`ional.Ieri, aceast[ list[ a fost trimis[ Ministerului”, a declarat Daniel Botezatu.(PetronelaRotariu)

CodulMuncii:}nchisoare1-2anipentrumuncalanegru Guvernuladeciscaangajatoriicarefolosescmaimultde5persoane f[r[contractdemunc[s[fiepedepsi`icu1-2ani]nchisoaresau amend[penal[,sistareaajutoarelor\ifondurilorUE\iinterzicerea particip[riilaachizi`iipublice,dar areduscuantumulamenziiprev[zute]nproiectulini`ial. Prevederileaufostintroduse]nproiectulde modificareaCoduluiMunciiaprobat,luni,de Guvern]nvedereaangaj[riir[spunderii. Prinacestdocument,Guvernulastabilitca angajatoriicareprimesclamunc[pân[lacinci persoane f[r[ ]ncheierea unui contract individual de munc[ s[ fie amenda`i cu 10.00020.000deleipentrufiecarepersoan[identificat[.Sanc`iuneaestemaimic[decâtceaprev[zut[ ]n forma ini`ial[ a proiectului, transmis[ sindicatelor la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ]n careamendaerade30.000-40.000deleipentrufiecarepersoan[identificat[,f[r[adep[\i valoarea cumulat[ de 100.000 de lei pentru

angajatoriicareprimeaulamunc[f[r[contract pân[latreipersoane(fa`[depân[lacincipersoane]nformaadoptat[deGuvern). }nformaactual[,CodulMunciiprevedec[pentruprimirealamunc[apersoanelorf[r[]ncheiereaunuicontractindividualdemunc[angajatorului]ivafiaplicat[oamend[cuprins[]ntre3.000 lei\i4.000leipentrufiecarepersoan[identificat[, f[r[adep[\ivaloareacumulat[de100.000delei. Conformproiectuluiaprobat,luni,deGuvern,]n cazulangajatorilorcareprimesclamunc[maimult decincipersoane,indiferentdecet[`eniaacestora, f[r[]ncheiereaunuicontractindividualdemunc[ sevaconsiderac[ace\tiacomitoinfrac`iune\ivor fisanc`iona`icu]nchisoaredelaunuladoianisau cuamend[penal[.Aceea\ipedeaps[vafiaplicat[ \ipentruprimirealamunc[auneipersoaneaflate ]nsitua`iede\edereilegal[]nRomânia,cunoscând c[aceastaestevictim[atraficuluidepersoane. Dac[muncaestedenatur[s[]ipun[]npericolpersoaneirespectivevia`a,integritateasau s[n[tatea,pedeapsaeste]nchisoareadela\ase lunilatreiani. Persoana care lucreaz[ f[r[ ]ncheierea unui contractindividualdemunc[vafiladeasemeneaamendat[,cusume]ntre500\i1.000delei.

}ncazulangajatorilorcarefolosescmuncala negru, instan`a de judecat[ poate dispune \i pierderea total[ sau par`ial[ a dreptului de a beneficia de presta`ii, ajutoare sau subven`ii publice,inclusivfondurialeUniuniiEuropene gestionate de autorit[`ile române, pentru o perioad[depân[lacinciani,interzicereadreptuluideaparticipalaatribuireaunuicontractde achizi`ii publice pentru o perioad[ de pân[ la cinci ani, recuperarea integral[ sau par`ial[ a presta`iilor, ajutoarelor sau subven`iilor publice,inclusivfondurialeUniuniiEuropene,atri-

buitepeoperioad[depân[la12luni]naintede comiterea infrac`iunii, precum \i ]nchiderea temporar[saudefinitiv[apunctuluioripunctelordelucru]ncares-acomisinfrac`iuneasau retragerea temporar[ ori definitiv[ a unei licen`ededesf[\urareaactivit[`iiprofesionale ]ncauz[,dac[acestlucruestejustificatdegravitatea]nc[lc[rii. }n acela\i timp, angajatorul va fi obligat s[ pl[teasc[sumereprezentândcuantumultuturor impozitelor,taxelor\icontribu`iilordeasigur[ri socialepecarele-arfipl[titdac[persoanaarfi fostangajat[legal,inclusivpenalit[`ilede]ntârziere\iamenzileadministrativecorespunz[toare,cheltuieliledeterminatedetransferulpl[`ilor restante]n`ara]ncarepersoanaangajat[ilegalsa]ntorsdebun[voiesauafostreturnat[,precum \ioriceremunera`ierestant[datorat[persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunera`iei se presupuneafiegalcusalariulmediubrutpeeconomie,cuexcep`iacazului]ncarefieangajatorul,fieangajatulpoatedovedicontrariul. Dac[ infrac`iunea este comis[ de c[tre un subcontractant,atâtcontractantulprincipal,cât \ioricesubcontractantintermediarpotfiobliga`idec[treinstan`[laplatasumelordebani.


7

1martie2011 Mesajedeiubire Otip[roas[dedragoste,compunenoapteaunSMSiubitului: -Iubitule...dac[dormitrimite-mivisuriletale,dac[râzitrimite-mizâmbetult[u,dac[plângi,trimite-milacrimiletale R[spunsulavenitimediat: -Iubitamea.Suntpebud[.Ces[-`itrimit?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament4camere, str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon:742.123.272.(p)

*V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

*Vândapartament3camere, b-dul~u`oranr.2,lâng[sensul giratoriudinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iilatel. 0745.150.765.(p)

cump[r[ri

*Vândapartament2camere, et.2]nPrim[verii-Cap[t1, intabulat,izolatexterior,fa`ala soare,P+F+G,locuibil. Telefon:0753.855.454.(G-4)

*Cump[roi\icârlanipentru sacrificare.Rogseriozitate maxim[.Telefon: 0755.955.594.(G-1)

anun`uri *S.C.„NORDIKAMOB S.R.L.anun`[prin]ncheierea 22/01.02.2011aTribunalului Boto\ani,s-adispusdeschiderea proceduriiinsolven`ei,fiind stabilitetermenepentru:

-depunerecrean`e17.03.2011; -afi\aretabelpreliminar 06.04.2011; -solu`ionarecontesta`ii 21.04.2011; -afi\aretabeldefinitiv 05.05.2011. Fixeaz[data\edin`eiadun[riicreditorilorla11.04.2011,lasediul pecareadministratoruljudiciar]l vacomunica\iconvoac[creditoriidebitoarei.(2076-1)

licita`ii *LiceulTeoretic„Anastasie Ba\ot[”,cusediul]ncomuna Pomârla,jude`ulBoto\ani, tel./fax0231.622.817, organizeaz[licita`iedevânzare mas[lemnoas[fasonat[,specia gorun,]ncantitatede560mc,la

data28.03.2011,orele10.00. Licita`iavafiorganizat[cu ofert[]nplic]nchis,pre`ulde pornirefiindde380lei/mc. Preselec`iavaavealoclasediul liceuluidinlocalitate,ladatade 23.03.2011,orele12.00. CaietuldesarcinisepoateridicadelasecretariatulLiceului AnastasieBa\ot[Pom]rla, jude`ulBoto\ani.(2077-5)

anun`urimediu *NENI|C{IONELsolicit[ autoriza`iedemediupentru obiectivul„CASAANDREI”, situat]nDarabani,str.1 Decembrienr.184. Contesta`iisepotdepunela sediulAPMBoto\anidinb-dul M.Eminescunr.44.(2078-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

1martie2011

MONDEN Simona-Sensual \i-apussilicoane CelebraSimonaSensualaintrat]n randul«tunatelor». Apetisantablond[ arecurslaserviciileunuicunoscut medicestetician pentruimplanturi mamarecusilicon. Impresionat[ de succesul pe carel-a avut sora ei mai mare cu pictorialulpecarel-af[cut\ipu`in geloas[peprizaacesteialapublic, SimonaSensualatrecutpestefrica debisturiu\is-adeciss[setuneze. Mai mult, se pare c[ fiind nemul`umit[ de bustul pe care ]l avea, considerându-l prea mic, Simona-Sensualadecisc[estetimpul s[ apeleze la un medic estetician\is[-\ipun[implanturicusilicon. Astfel,vedetaasuportatointerven`iechirurgical[dem[rireabustului, surse din apropierea ei dezv[luind,pentrulibertatea.ro,c[ implanturile cu silicon ale blondei sunt de 350 de mililitri. Ceea ce ]nseamn[unsingurlucru:SimonaSensual are acum un bust de-a dreptulimpresionant,putândlini\-

Teo Trandafir, sf[tuit[ s[ se pensioneze TeoTrandafirafostoperat[zileletrecutelaclinicaAKHdinViena,Austria,darrealizatoareatv vatrebuis[urmeze]ntreagavia`[tratament\i, potrivitunuimedicprietende-alei,vedetaarputeas[fieoperat[dinnou. „Opor`iunedinpancreascarepare s[n[toas[ se poate necroza peste câtevazile,pentruc[nuseinfecteaz[ toate ]n acela\i timp. Teo va mai aveanevoiedealteopera`ii,darsper c[vafibine\iseva]ntoarcecurând acas[ la feti`a ei. Va tr[i cu pastile pentrudiabet\ienzimepancreatice. Euosf[tuiescpeTeos[sepensioneze”,adeclaratdoctorulpentruZiarul Ring. Medicii din Viena sunt mul`umi`i de rezultatul interven`iei chirurgicale,darTeoTrandafirseafl[]ncontinuarelaTerapieIntensiv[,pentrua seevitaoricecomplica`ie.

MugurMih[escu,alespre\edinteexecutivalPartiduluiVerde. PartidulVerdeaanun`atalegerealuiMugurMih[escu,membrufondator algrupuluidecomedie«Vacan`aMare»,]nfunc`iadepre\edinteexecutiv. Mih[escuafostalescuunanimitatedevoturi,]ncadrulConsiliului Na`ionaldesf[\uratpe27februarie.Actoruls-aal[turatacesteiforma`iuni politice,convinsfiindc[„alternativaverde”estesingurasolu`iepentru ]mbun[t[`ireavie`iiromânilor.

Andreea Tonciu: «Sunt satisfacut[ sexual, nu am de ce s[ m[ plâng» AndreeaTonciuadeclaratpentruBucatarescu.rocaestemul`umit[devia`aintim[ al[turideMitea,infirmândzvonulconformc[ruias-arfi plânsunorprietene depresta`iasexual[a fotbalistului.Bruneta anegatastfeldeclara`i«NickyMiteanu poatedecât4numere, iareunum[satur doarcuatat»,ap[rut[recent]npres[.

tit[ s[ concureze la titlul de „ReginaSânilor”.Maimult,separec[ Simona-Sensualabiaa\teapt[s[se

estompezeurmeleopera`ieisuferite pentruaputeaap[rea]ntr-unpictorialincendiar.

„Suntsatisf[cut[,nuamde ces[m[plâng.Dealtfel,de la pictorial fug s[ m[ ]ntâlnesccuiubitulmeu,carem[ scoate]nora\,pentruosear[ romantic[”, a precizat Andreea.Totodat[,Tonciurevi-

necuunnoupictorial]nipostazeextremdeprovocatoare, dup[succesulavutcuprimul: „Mi-apl[cutmultprimulpictorialf[cutpentruBuc[t[rescu\imi-amdoritimediat]nc[ unsetdepoze...darnucred c[m[voiopriaici”,amai spus Tonciu, care  promite, ]ncurând,omaresurpriz[]n acestdomeniu:fotografiinud ]mpreun[cuoalt[vedet[feminin[foartecunoscut[.

Evenimente de Botosani nr.1823  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you