Page 1

CMYK

PaulOni\a,pre\edinte

Pagina 4

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Maria ~iprigan]\i acuz[unii colegide sindicatdefurt

Pag. 3

AnulVII•nr.40(1822)•Luni,28februarie2011•8pagini

Sindicatele scot oamenii ]n strad[

Azi,]ncepândcuora14.00, boto\[neniisunta\tepta`ilamitingulorganizatdecelepatruconfedera`iijude`enesindicale. Pagina 3

Spitaletaxate pentru«fuga» pacien`ilorla tratament]n altejude`e Pagina 5


2

28februarie2011

TOPNEWS

Ziuapor`ilordeschiselaISU.Luni,pentruceicaredorescs[afleopartedintainelemeserieidespecialist]ndomeniulsitua`iilordeurgen`[se vaorganiza„ZiuaPor`ilorDeschise”,latoatesubunit[`ileInspectoratuluipentruSitua`ideUrgen`[.Manifest[rilevoravealoccuocazia]mplinirii a78deanidela]nfiin`area„Protec`ieiCiviledinRomânia”.Manifest[rilededicate„ZileiProtec`ieiCivile”audebutat]nurm[cuos[pt[mân[, cândInspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\aniaorganizatmaimulteactivit[`ideinformarepreventiv[la |coaladeArte\iMeseriiRoma,Grupul|colardinFl[mânzi,Grupul|colarVorona,|coalaGeneral[Suli`a\iGrupul|colarBucecea.Totluni, laora10.00,lasediulInstitu`ieiPrefectuluiJude`uluiBoto\ani,vaavealocvernisajulexpozi`ieidefotografiirealizatepetimpulac`iunilordeinterven`iealepersonaluluiISUBoto\anipentrusalvareapersoanelor,animalelor\ibunurilormaterialepetimpulsitua`iilordeurgen`[.(D.R.)

Farmaciiledefamilie sevorbate]npre`uri

Schimb[ri la Consiliul Jude`ean StructuraConsiliuluiJude`eanar puteasuferidin noumodific[ri, dac[ast[zi,consilieriijude`eni vordecide]nlocuireaunuiadintre vicepre\edin`i, precum\ivalidareaproiectului princaredemocrat-liberalaRodicaHu`uleacdemisioneaz[din func`iadeconsilierjude`ean.

}nfiin`areafarmaciilorde familievadevenicertitudine]nacestan,spun reprezentan`iiinstitu`iei deasigur[rides[n[tate. Potrivit Contractului cadru pentru anii2011-2012,„afostintrodusconceptuldefarmaciedefamilie,carese refer[laposibilitateaasigura`ilordea optapentruofarmacie]nvedereaeliber[riidemedicamente-pentruasigura`ii inclu\i ]n unele programe na`ionaledes[n[tatecuscopcurativ, precum \i asigura`ii cu afec`iunile croniceac[rorlist[esteprev[zut[]n norme”. Potrivitcontractuluicadru,bolnaviicronicivortrebuis[se]nscriepe listauneifarmaciipentruaaveaprio-

ritate la medicamente, a\a cum se ]nscriupelisteleunuimedicdefamilie, ]i apar`ine Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate. Astfel, pacien`iicudiverseafec`iunicronice vorputeas[se]nscriepelistaunei farmacii din apropierea casei \i vor puteaaveacertitudineac[vorprimi la timp medicamentele de care au nevoie. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[rides[n[tatesus`inc[ideeafarmaciilordefamilieeste]navantajul bolnavilor,carevorputeas[aleag[ farmaciacareleaducemedicamentelelatimp\ilacelmaimicpre`. „Euvorbescdinpunctuldevedere al pacientului. Acele farmacii care suntbineaprovizionate\iaupre`uri maimicilamedicamentevorfipreferate ca farmacii de familie.

Un post nou la Prim[ria Boto\ani

Estevorbadesprefunc`ia demanagerpublic,care, dealtfel,exist[]nstructuraaparatuluipropriual primaruluimunicipiului dedoianidezile,]ns[ pân[]nprezentnuafost ocupat.

|i asta deoarece persoana care ar urmas[ocupepostuldemanagerpublictrebuienominalizat[deAgen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici, iarunuldintrecriteriiledeangajare estecelalstudiilorefectuate]nstr[in[tate. „Prin Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilorPublicivafirepartizat

untân[rabsolventdestudiisuperioare\iformat]ntr-unprogrampentru administra`ia public[ desf[\urat ]n str[in[tate\ifacepartedintr-unproiect mai amplu al Unit[`ii Centrale pentru Reforma Administra`iei Publiceprivindmodernizareaadministra`iei.Sedore\teafiuntân[r\colit ]n str[in[tate, cu spirit inovator \i modernizator al administra`iei”, a declaratIoanApostu,secretarulmunicipiuluiBoto\ani. Postulafost]nfiin`atprintr-oHot[râredeGuvern\iestevacantdedoi anilanivelulmunicipalit[`ii.Dintre func`iiledeconducere,]ncadrulPrim[rieiexist[primarul,ceidoiviceprimari, secretarul municipiului \i citymanagerul.(MonicaAionesei)

Celelaltevorpierdeclien`i”,adeclarat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJASBoto\ani. Farmaci\tii,larândullor,voravea posibilitatea ca, lun[ de lun[, s[ prognozeze ce medicamente trebuie s[ aduc[ din depozite \i ]n ce cantit[`i.Pacientul]\ivaputeaschimba farmaciadefamiliedup[\aselunide la ]nscriere. Periodic, farmaciile ar trebui s[ trimit[ o notificare c[tre CNAS,]ncares[informezedespre num[rulpersoanelor]nscrisepeliste. (AuroraDimitriu)

Astfel,primulproiectafost ini`iatla]nceputuls[pt[mânii trecute de c[tre majoritatea consilierilor jude`eni PNL \i PSD, ca urmare a paraf[rii protocolului Uniunii Social Liberale la nivel jude`ean. Este vorba de strângerea de semn[turi pentru ]nlocuirea dinfunc`iadevicepre\edinte alConsiliuluiJude`eanademocrat-liberalului Cristian Achi`ei cu social-democratul Mihai Aro\oaie. Dac[ acest lucruse]ntâmpl[,arfipentru

adouaoar[cândAchi`ei]\i pierdefunc`iadincadrulExecutivului Consiliului Jude`ean,caurmareaschimb[rii majorit[`iipolitice. Acest al doilea mandat a fostdedoartreilunidezile, cândafostnumitAchi`ei]nlocuind tot un social-democrat,ConstantinManolache. Cea de-a doua modificare ]nstructuraConsiliuluiJude`eanestelaunnivelmaijos. Astfel, consilierul jude`ean democrat-liberal Rodica Hu`uleac \i-a ]naintat demisia dinfunc`ie,invocândmotive personale. Locul ei ar urma s[fieluatdeurm[torulpelista democrat-liberal[, Ioan Strujan. „Aap[rutca\inoutateproiectul de hot[râre propus de maimultdeotreimedinconsilieriijude`eni,\iastfellegea m[oblig[s[]lincludpeordineadezipentruafidezb[tut ]n\edin`[.Caoconsecin`[a acestor transform[ri, \i aici m[referlatentativade]nlocuire a vicepre\edintelui, a trebuits[preg[tesc\iunproiectdehot[rârepentrumodific[ri]ncomponen`acomisiilordespecialitate”,adeclarat Mihai~âbuleac,pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. |edin`a ordinar[ are loc la ora10.00.(MonicaAionesei)

Publicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE


3

28februarie2011 21deinterven`ii]n48deore.Angaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga”alJude`ului Boto\aniaufostsolicita`i]nzilelede25\i26februarie2011s[intervin[]n21desitua`iideurgen`[.Pompieriiau avut7interven`iipentru]ndep[rtarea`ur`urilordeghea`[,3incendii,odeblocaredeu\[\izeceinterven`iiSMURD pentrutransportulunorpersoanebolnavelaspital.Vineri,25februarie2011,\isâmb[t[,26februarie2011,mai mul`ilocalnicidinS[veni\iDorohoiaucerutajutorulpompierilorpentru]ndep[rtarea`ur`urilordeghea`[forma`i pemargineaacoperi\urilora24deblocuri.Totvineri\isâmb[t[pompieriiaufostsolicita`is[intervin[pentrustingereaa3incendiiizbucnitelalocuin`eleunorcet[`enidinmunicipiuluiBoto\ani\icomunaOr[\eniDeal.(D.R.)

ESEN~IAL

Sindicatele scot oamenii ]n strad[ B[rbat din Bucecea ]njunghiat ]n fa`a unui bar

Azi,]ncepândcu ora14.00,boto\[neniisunta\tepta`i lamitingulorganizatdecelepatru confedera`iijude`enesindicale. Proiectul pentru noul Cod al MunciipecareGuvernulvreas[\i asume r[spunderea stârne\te reac`iidure]nrândulmembrilor sindicali. La ac`iunea de ast[zi sunta\teptate500-600depersoane.Ceinemul`umi`isevoraduna pe esplanada din fa`a Casei de Cultur[aSindicatelor.Deaicise vaprotestapeuntraseustabilit: Str.Marchian-BulevardulMihai Eminescu-Liceulde|tiinteale Naturii - Str. Octav Onicescu CaleaNa`ional[-Str.CuzaVod[ -Pia`aRevolu`iei\isevafinaliza pe esplanada din fa`a Palatului Administrativ. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântul Preuniversitar Boto\ani, a f[cut un apel vinerilacadreledidactices[fie prezentelaac`iuneadeazi.„Nu nel[sa`isinguri,c[dup[aceeao s[v[spunemc[v[merita`isoarta.Esteoproblem[poatedebun sim` \i colegialitate”, le-a transmis Maria ~iprigan liderilor de sindicatjude`eni. Ac`iunea de la Boto\ani, face partedintr-unamplucalendaral ac`iunilordeprotestorganizatla nivel na`ional. De aceast[ dat[ ]ns[,protestelenuvoravealoc]n aceea\izi]ntoatejude`ele,cipe datediferite.

„Unnum[rdejude`evaavea proteste pe 28 februarie, un alt num[r de jude`e pe 1 martie \i vor continua. Noi facem parte dinprimaserie\ivomrepetaac`iunea,suboalt[form[\ipedata de 7 martie”, a declarat Liviu Axinte,vicepre\edinteleCSDR. De\i timpul de organizare a fostunulrelativscurt,lideriisindicalisus`inc[ac`iuneavaavea loc ]n cele mai bune condi`ii. „Suntem]nprimaserieajude`elor ce vor deschide ac`iunea de protest\iavemunmicdezavantajalorganiz[rii,darne-am]ntâl-

nit,amstabilitdetaliile\isper[m catotulvafibine”,amen`ionat |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia. Liderii sindicali sper[ ca boto\[neniis[ias[]nstrad[\is[fie al[turi ]n protestul organizat de sindicate. „Actualul Guvern ]\i batejocdeo`ar[]ntreag[,iarto`i staunep[s[toricaopar[m[l[ia`[”,afostmesajulliderulBlocului Na`ionalSindicalVasileChiru. De\iunmitingdeprotestafost organizat\ilanivelulmunicipiuluiDorohoipentruast[zi,acesta afostamânatpentru14martie.

„Lacererealiderilordesindicat din Dorohoi, precum \i ca urmareasolicit[rilorprimitedin parteaunorcet[`enidinDorohoi, s-adecisca]nloculac`iuniidin datade28februaries[seorganizeze,]ndatade14martie2011, unmiting\iunmar\deprotest]n municipiulDorohoi,cuparticipareaprincipalilorlideriaiuniunilorjude`ene\iaisindicatelorreprezentative din jude`ul Boto\ani”, a declarat Marius Oro\anu,liderulCartelAlfa.(PetronelaRotariu)

Maria~iprigan]\i acuz[uniicolegide sindicatdefurt Acuzegravelaadresa unorlideriaiSindicatului }nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP)dinpartea Mariei~iprigan,pre\edintaorganiza`ieijude`ene aSIP.Aceastale-aspus liderilorprezen`ila]ntâlnireacareaavutloc vineri,c[uniidintrelideriaub[gat]nbuzunarullorbaniioferi`ideSIP pentrucadouldeCr[ciun sauajutoaresociale. Vizibil deranjat[ de gestul colegilorei,liderulMaria~iprigan,s-aab`inutcugreus[nudeanumelecelor

]nvinui`i. Nu a f[cut acest lucru având]nvederec[opartedinceiviza`inuauvenitla\edin`[.Pentrua aflatoatecazuriledeacestgen,liderulSIPamen`ionatc[]ncadrulvizitelorpecarelevaface]n\colivada chestionaremembrilordesindicatde lacarevaaflarealitatea. „Vomdachestionare\ivom]ntreba:«Câ`ibania`iprimitlaCr[ciun? Câteajutoaresociale?»,pentruc[]mi pare foarte r[u s[ v[ spun... \i m[ oprescaici.S[v[fereasc[Sfântulde acellidercare]\ibatejocdeoameni. V[jureuc[v[bag]npenal,cât]mi sunte`i de dragi. Am r[mas cu un gustamarto`idinbirou,uniidinei lipsescazi.}nconcluzie,eregretabil, trist \i adev[rat. O mare ru\ine \i dezam[gire”,aspusMaria~iprigan. (PetronelaRotariu)

Untân[rdinBucecea]nvârst[de26de aniafostlaunpass[-\ipiard[via`adup[ ceafost]njunghiat]nburt[]nurmaunei alterca`ii ]n fa`a unui bar. Agresiunea a avutloc]nnoapteadevinerispresâmb[t[, ]njurulorei01.30,]nfa`aunuibar. Potrivitoamenilorlegii,totulapornit delao]nc[ierare]ntredou[grupuri.Pe fondul consumului de alcool mai mul`i b[rba`is-auluatlab[taie.Dup[ceapele s-au lini\tit, Dumitru Cristian Munteanu ]nvârst[de31deaniaplecatacas[\is-a ]ntorscuuncu`it.A]nceputs[adreseze dinnouinjuriicelordinbar,astfelc[s-au luatdinnoula]nc[ierat.Numaic[dedata aceastaMunteanui-a]nfiptcu`itul]nburt[ luiReluGhiorghiu,]nvârst[de26deani. Practic,victimaafostevuscerat[.Ceide fa`[cândauf[cutapelulla112auspus ini`ialc[persoanadecedase.Cândmedicii auajunslafa`aloculuil-aug[sitpetân[r ]ntr-obalt[desânge,]ns[]nvia`[.„Am preluatunpacient]nvârst[de26deanicu untraumatismpenetrantprin]njunghiere, cuarm[alb[]netajsuperiorabdominalcu sindrom de hemoragie intern[. Instabil hemo-dinamic,afostduslaSpitalulJude`ean”,adeclaratCristiSimionescu,medic ]ncadrulServiciuluiJude`eandeAmbulan`[Boto\ani.Laspital,ReluGhiorghiu a fost supus unei interven`ii chirurgicale deurgen`[,via`afiindu-isalvat[.Ulterior, afostinternat]ncadrulsec`ieideAnes- tezieTerapieIntensiv[pentruafi`inutsub supraveghere medical[ constant[. Cât ]l prive\tepeagresor,de\i\ielesteinternat ]nspital]nurmaloviturilorprimite,este cercetatpentrufaptasadec[treprocurori. „MunteanuCristianDumitruestecercetat subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidetentativ[deomorcalificat”,adeclaratprocurorulAurelSimion,purt[toruldecuvânt alParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

S-a aruncat de la etajul patru O femeie ]n vârst[ de 63 de ani din Dorohoi \i-a pus cap[t zilelor sâmb[t[, aruncându-sepefereastraunuiapartament situatlaetajulpatru.Tragediaaavutloc pe strada Dimitrie Pompieiu, ]n jurul prânzului.VioricaP.nulocuia]napartamentuldincares-aaruncat,fiindproprietateafiiceisale,careeraplecat[lamunc[ ]nIrlanda.Femeiaamers]njurulorelor 12.30]napartamentulrespectiv,s-a]ncuiat]n[untru\is-aaruncatdelafereastr[. }nurmaimpactuluicusolulfemeiaamurit instantaneu.Veciniiausunatla112,poli`i\tii ajun\i la fa`a locului demarând o anchet[.Dealtfel,ace\tiaaureu\its[intre ]napartamentpentruafacecercet[ricu ajutorulpompierilor.}nurmaaudieriiso`uluifemeiisinuciga\e,poli`i\tiiaustabilit c[aceastaeracunoscut[cuafec`iunipsihice,fiindinternat[demaimulteoricu st[ridepresive.Dealtfelaceasta]ispuseseso`uluic[amaivrutodat[s[seomoare.„Cuozi]nainteadeclaratso`uluic[a vruts[sesinucid[,]ns[s-ar[zgândit.}n cauz[ s-a dispus efectuarea necropsiei pentruasestabilicauzadecesului”,adeclaratinspectorprincipalDanielaDarea, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. (D[nu`R.)


CMYK

4

28februarie2011

TOPNEWS

StradaProfesorPanainteFor`u.Numeleuneistr[zidinmunicipiuBoto\anivapurta numeleprofesoruluidefizic[PanainteFor`u.Aceastaestepropunereapecareconsilieriilocaliovorsupunevotului,caunomagiuaduscadruluididactic. DanielBotezatu, inspector\colargeneraladjunctalInspectoratului|colarJude`ean(I|J),amen`ionatc[ apurtatunelediscu`iicuuniiconsilierilocalicareaudeclaratc[vorsus`ine]nConsiliul Localohot[râredeconsiliu,princarevecheaStrad[Maramure\s[capetenumele StradaProfesorPanainteFor`u.(P.R.)

Medicii de familie, victorio\i ]n instan`[

Mediciidefamilieboto\[neniaumotives[selaudecuvictorii]ninstan`[ carele-auadusmaimulte modific[rialeultimului Contractcadrusemnat cuinstitu`iadeasigur[ri des[n[tate.

„Pentruc[deciden`iinuaufostde acordcumodificareacontractuluicadru,amac`ionat]ninstan`[Hot[rârea de Guvern care aproba contractul cadru,]ncontenciosadministrativ,la Curtea de Apel Bucure\ti, cerând anularea Hot[rârii de Guvern ]n tot \i,]nparte,anulareaunorarticolecarenelezeaz[drepturileprofesionale. Amavutcâ\tigdecauz[,instan`aacceptânds[anulezetoatecele\asearticolepecarele-amatacatnoi,articole carevizeaz[atâtparteageneral[,valabilepentrutoatecategoriiledefur-

nizori,cât\icelecaresuntspecifice doar medicinii primare”, a declarat Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei MedicilordeFamiliedinBoto\ani. Unul dintre articolele atacate este cel care le d[dea dreptul caselor de asigur[rides[n[tates[reziliezecontractelecufurnizorii,dac[unuldintre angaja`ii acestora s[vâr\ea anumite abateri, reintrarea ]n contract fiind posibil[doardup[unandezile. Potrivit reprezentan`ilor Asocia`iei MedicilordeFamilie,aceast[prevederereprezentaoimixtiuneauneiinstitu`iidestat]nactivitateauneiunit[`i privatecareareautonomiarezolv[rii cazurilordeabatere,conformCodului Muncii,\i]nniciuncazprinrezilierea contractului cu un furnizor. Magistra`iiauconsideratc[medicidefamilie au ac`ionat pe bun[ dreptate ]mpotrivaacestuiarticoldeactnormativ. Oalt[abera`iecontractual[estecea careserefer[lasuspendareacontractuluipân[seachit[datoriilec[treca-

Oni\a,pre\edinte PaulOni\aestepre\edintecuacte]nregul[al organiza`ieijude`enePC Boto\ani.Acestaafost alesdeunnum[rde446 dedelega`iprezen`ilalucr[rileconferin`eijude`enedealegeri. }n total au fost exprimate 452 de voturi, ]ns[ patru  buletine au fost anulate,iardou[voturiaufost]mpotriv[. Oni\a a fost singur ]n competi`iapentrufunc`iapecaredecâtevaluniode`ineainterimar,dealtfel \i pentru celelalte func`ii din cadrul BirouluiPoliticJude`ean.Estevorba despre prim-vicepre\edintele Dan Ro\u,careafostalescu447devoturi,vicepre\edin`iiAdrianL[c[tu\, GabrielCondrea,FlorinVi\an,GabrielPopovici\iIonelTacu\isecretarulexecutivGheorgheFedor. Alegerile propriu-zise s-au desf[\uratcuu\ile]nchise,reprezentan`ii mass-mediafiindinvita`is[p[r[seas- c[ sala la scurt timp dup[ debutul evenimentului. „Suntem preg[ti`i s[ ne stabilim strategiilepolitice\isuntabsolutconvins c[ ]n noua formul[, cu noua echip[,cuoameniicarevinal[turide noi avem garan`ia c[ putem aborda alegeriledin2012depepozi`ieconsolidat[\inepermites[credemc[vom fi\i]nving[tori”,adeclaratPaulOni\a,noulpre\edintealPCBoto\ani. De\i,ini`ial,]\ianun`aseprezen`a\i pre\edintele na`ional al PC, Daniel Constantin,acestanuamaipututparticipalalucr[rileconferin`ei.}nacestecondi`ii,nuamaiavutloclaBoto\aninici\edin`aBirouluiPoliticCentral, la care ar fi trebuit s[ participe majoritatealiderilordefilial[PCdin `ar[.}nschimb,auprezidatlucr[rile conferin`ei vicepre\edin`ii na`ionali MariaGrapini\iConstantinAvram. „M-abucurat\iprezen`a\idezbaterile din cadrul conferin`ei. Este o echip[foartemotivat[\iasta]nseamn[c[rezultatelevorfibune]nviitor

laBoto\ani.Amconstatatc[acrescutnum[rulfilialelordinunit[`ileadministrative.Mesajulmeu\ialpre\edinteluina`ionalesteacelac[plec cu]ncrederec[echipadelaBoto\ani vadarezultatelepecarenoilea\tept[m]ncadrulUniuniiSocialLiberale \iputemprezentaoechip[profesionist[ \i motivat[ la alegerile din 2012”,adeclaratMariaGrapini. Ceeace]\ipropunconservatoriila alegerile locale din 2012 este s[ mearg[ cu candida`i comuni atât la pre\edin`ia Consiliului Jude`ean \i Prim[riamunicipiuluiBoto\ani,precum\ipelistelepentruConsiliulJude`ean,respectivConsiliulLocal.}n rest, pentru alegerile locale din comune,ora\e\icel[laltmunicipiudin jude`ul Boto\ani, conservatorii vor aveapropriicandida`i. Mandatulproasp[tuluiBiroulPoliticJude`eanalesestepepatruanide zile.}ndebutulconferin`eidealegeri aufostprezen`i\ireprezentan`iicelor dou[forma`iunipoliticecucarePC se afl[ ]n alian`[ ]n cadrul Uniunii Social Liberale. Este vorba despre senatorul Gheorghe Marcu, pre\edintele organiza`iei jude`ene PSD \i vicepre\edintelePNLGheorgheSorescu,caredealtfelauluat,perând, cuvântul.(MonicaAionesei)

sadeasigur[rides[n[tatesaurezolvarealitigiilordintrefurnizor\icas[. Astaauconsideratatâtmediciidefamilie,cât\imagistra`ii.

Mediciiauob`inuts[-\i stabileasc[programulla cabinetedup[altereguli Mediciidefamilieauconsiderat,de asemenea,c[lis-a]ngr[ditdreptulla munc[\ilarealizareadecâ\tiguriprin limitareanumailaunsingurcontract cu casa. |i aceast[ prevedere contractual[ a fost atacat[ ]n justi`ie iar hot[rârea instan`ei a fost de partea oamenilor ]n halate albe. Impunerea durateiprogramuluideactivitateafost \iaceastamotivdelupt[]ninstan`[. Medicii au argumentat c[ profesiile liberale desf[\oar[ o activitate independent[, nenormat[, iar programul deactivitatetrebuiestabilit]nfunc`ie de solicit[ri. „Dac[ nu am pacien`i

programa`i ]ntr-o zi, cum sunt de exempluperioadeledevar[,deconcedii,cândmul`isuntpleca`idinlocalitatesau]nzoneleruraleseocup[de muncilecâmpului,suntobligats[stau lacabinet,pentruc[scrie]nprogram, iardac[plecs[rezolvalteprobleme \i sunt controlat, sunt sanc`ionat cu 10-20-30lasut[sauchiarcurezilierea contractuluipentruc[nusuntlacabinet. Este ceva anormal”, mai spune

pre\edintele Asocia`iei Medicilor de FamiliedinBoto\ani. Dup[câ\tigareaproceselorpemargineaunorprevederialeContractului cadrupe2010,acummediciidefamiliesepreg[tescdealtelupte]ninstan`[. Reprezentan`ii lor au declarat c[ toateactelenormativ-legislative,contrarelor,vorfiatacate]ninstan`elede ContenciosadministrativsaulaCurtea Constitu`ional[.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

28februarie2011 EcaterinaNicul[e\,nouldirectoralDirec`ieiJude`enedeStatistic[.}ncepânddeast[zi,Direc`ia Jude`ean[deStatistic[aredirectornou.Dup[operioad[deinterimat,]ncareinstitu`iaafostcondus[de OvidiuMihalache,\ielfostdirectoralDJS,concursulorganizat]nceade-adouajum[tateas[pt[mâniitrecuteadesemnat]nving[torul,peEcaterinaNicul[e\,alc[reiultimpostafostceldeconducereaCancelariei Prefectului.Auintrat]nconcurstreicandida`i,]ns[laprobascris[s-aucernutconcuren`ii,doidintreace\tia nereu\inds[ob`in[punctajulcarele-arfipermiss[seprezinte\ilaprobaadou[,ceaainterviului.Astfel, DanBacinschi\iCorneliu|tefanMunteanunuaumaiavutposibilitateas[sus`in[interviul.(A.D.)

TOPNEWS

Spitale taxate pentru «fuga» pacien`ilor la tratament ]n alte jude`e Spitaleleboto\[nenevor pierdepunctedac[pacien`iisevorexterna\ivor plecasprealtespitaledin `ar[pentrua-\itrataafec`iunile. Spitalelecare]\ivoratragepacien`i dinaltejude`evoraveapuncte]nplus carearputeas[leasigureoclasare maibun[pebazacriteriilordecompeten`[.Atragereabolnavilordinalte jude`ear]nsemnac[aceaunitatespitaliceasc[ asigur[ servicii medicale decalitate.Deexemplu,unuldintre

criteriile pentru ca un spital s[ se ]ncadreze]nprimacategoriedecompeten`[ este acela ca din num[rul totaldepacien`i,30lasut[s[fiedin alte jude`e. Niciunul dintre spitalele boto\[nene nu se poate l[uda cu o astfeldeadresabilitatedepacien`idin afara jude`ului, ]ns[ directorii unor unit[`i medicale spun c[ ar putea ajungelaunprocentajde5-8lasut[ depacien`idinaltejude`e. Unaltcriteriupebazac[ruiavafi stabilitgraduldecompeten`[alunui spitalesteacelaalrespitaliz[riibolnavilor, ]n 48 de ore de la prima internarecuacela\idiagnostic.

Regulamentnou pentruridicatul ma\inilor Consilieriimunicipaliauladispozi`ie10 zilepentruastudianouaform[aregulamentuluiprivindfunc`ionareafirmeicare seocup[deblocarea\iridicarea ma\inilorparcate]nlocurinepermise.

}ncadrul\edin`eideConsiliuLocaldelafineles[pt[mânii trecute,ace\tiaauprimit]nmap[\idocumentulcarecuprindemodific[rifa`[defostulregulamentdefunc`ionare,iar cinevadori,poateintervenicunoischimb[rifa`[decele cuprinse. Ulterior,regulamentulurmeaz[s[fiepublicat\idatspre \tiin`[opinieipublice,urmândca]n\edin`adeConsiliuLocal viitoares[fiesupusdezbaterii\ivotuluiconsilierilorlocali. „Citi`i-lcuaten`ie\iceicareauobserva`iis[lefac[]nurm[toarele zece zile”, s-a adresat consilierul local PSD GheorgheVâzdoag[colegilors[i,având]nvederec[afost pre\edintede\edin`[. Din cauza numeroaselor nemul`umiri ale boto\[nenilor, municipalitatea s-a pus de acord cu Hy Speed Recovery, firmacareseocup[deblocarea\iridicareama\inilor,s[stopeze,]ncepândcu20decembrie2010activitateaderidicare a autoturismelor, lucru care s-a \i ]ntâmplat. La ]nceputul luniifebruarie,angaja`iisociet[`iiaureluataceast[activitate, cucon-di`iadeafiridicatedoarlasolicitareacet[`enilorsau apoli`iei.(MonicaAionesei)

„Sunt situa`ii ]n care pacientul se interneaz[]ntr-unspitalboto\[nean\i apoiesteexternat,iardup[ozisau

dou[seduce]ntr-oclinic[universitar[\iesteinternatacolocuacela\i diagnostic. Uneori se externeaz[ la

cerere pentru c[ are impresia c[ la Ia\i, Cluj sau Bucure\ti va fi tratat maibine.Deacum,situa`iiledeacest genvorfiinterpretate]ndetrimentul unit[`iimedicaleundeafostinternat mai ]ntâi bolnavul. |i atunci când esteexternat\irevinedup[ozisau celmultdou[]nacela\ispital,totcu aceea\iboal[,situa`iaaceastavaaduceotaxareaspitalului”,adeclaratun cadrumedical.Dintreunit[`ilemedicaleboto\[nene,SpitalulJude`eanare posibilitateadeaseclasa]nunadintrecategoriilemaibine,maiexactla un nivel de competen`[ II sau III. (AuroraDimitriu)


6

28februarie2011

TOPNEWS BerceaMondialare permisdeconducere, de\iesteanalfabet AnghelSandu,cunsocut dreptBerceaMondial, arepermisdeconducere. Nimicneobi\nuitpân[ aici,dac[nuam`ine contdefaptulc[interlopulesteanalfabet\i,potrivitlegisla`ieidinRomânia,nuaredreptuls[ conduc[unautovehicul. Faptulc[BerceaMondial(foto)nu \ties[citeasc[afostdescoperitzilele acestea,cândatrebuits[deadeclara`ii laParchet\i]nfa`ainstan`eidejudecat[. Cu toate acestea, interlopul a sus`inut]nfa`aprocurorilorc[esteun ominteligentdinmomentceareu\it s[fac[atâteamilioanedeeu-ro. Potrivit \efului Poli`iei Rutiere, LucianDini`[,adeclaratc[luiBerceaMondialnu-ipoatefianulatpermisul decât dac[ se va dovedi c[ a fost ob`inut fraudulos . „Eu nu pot s[-ianulezpermisuldecâtdac[instan`aconstat[c[afostob`inutfraudulos(...) Pân[ acum nu s-a cerut anulareapermisului,daranchetanu s-a terminat”, a declarat comisarul\efLucianDini`[,\efulPoli`ieiRutiere,pentruGândul.

La]nceputulanului2008,ladoar câtevalunidup[ceaadus-opelume pe micu`a Violeta, Andreea Marin (foto) a fost protagonista primului pictorial ]mpreun[ cu feti`a ei. Se spunec[revistacareapublicatfotografiilearfiob`inutexclusivitatea]n schimbul sumei de 6.000 de euro, scrie libertatea.ro. Pân[ la apari`ia acestorimagini,feti`aso`ilorB[nic[ afostp[zit[custr[\nicie,inclusivla

Vacan`ele ]n Europa, mai scumpe ]n 2011 Pre`urilepachetelor turisticedinEuropa aucrescut]nacestan cupân[la15lasut[, ]ntopaflându-seTurcia,Anglia,Fran`a\i Spania,iarturoperatoriiexplic[major[rileprinie\ireaacestor `[ridincriz[\iprintr-ocereremaimare, pefondulrenun`[rii turi\tilorlavacan`ele ]nEgipt\iTunisia.

Sandu Anghel a fost prins pe 19 februarie, ]n cartierul Ferentari din Bucure\ti.Elfusesedat]nconsemn la frontier[, dup[ ce, joi seara, 17 februarie,\i-a]njunghiatunnepot]n timpul unui scandal petrecut ]n Dr[g[ne\ti-Olt. Ulterior, magistra`ii TribunaluluiOltauemisunmandat dearestarepentru29dezilepenumeles[u,pentruinfrac`iuneadetentativ[deomor.

Vedetele autohtone ]\i «vând» copiii pe bani grei Vedetelescotbanigrei asociindu-\iimagineacu unprodussaucuocompanie.Lafeldeimportantesunt]ns[câ\tigurile pecareleob`inpentru primelepozecucopiii lor.Exactcastarurileinterna`ionale,carefac]n`elegeriexclusivecurevistecutirajemari,câ\tigândoavere]nschimbul primelorfotografiicubebelu\iilor,\ivedetele noastreau]nceputs[ profite,decâ`ivaani,de peurmacopiilor.

Rata\omajului]nsc[dere.Ceicarenuauacumunlocdemunc[voravea\ansemaimaris[-\ig[seasc[unul.Celpu`ina\asus`in reprezentan`iiAgen`ieiNa`ionalepentruOcupareaFor`eideMunc[(ANOFM). |efulANOFM,SilviuBian,spunec[\omajular urmas[scad[anulacestalacincilasut[.„Spunastapentruc[amni\teindicatoricucarem[sor.M[uitlalocuriledemunc[pe carele-amanun`atacum,]niarn[.}nperioadamartie-aprilie]ncepactivit[`ilecucaractersezonier,]ncep]nconstruc`ie,pestetot,\i atuncivorabsorbiopartedinfor`ademunc[disponibilizat[]nperioadaiernii\i\omajulvamergeu\or]njos.Avem\iprognoza pozitiv[decre\tereeconomic[.Cre\tereaeconomic[]nseamn[absorb`iedin\omaj\icreareadelocuridemunc[”,adeclarat pre\edinteleANOFM,]ncadruluneiconferin`edepres[.Acestaaad[ugatc[]nprezent,\omajul]n`aranoastr[ede\aselasut[.

„Aproape toat[ Europa s-a scumpit.Europaiesedincriz[\i nu mai vede sensul pre`urilor sc[zute.Audataproapedoiani pre`urile]njos,daracumtinds[ revin[ la nivelurile din 20072008“,adeclaratagen`ieiMediafax Alin Burcea, proprietarul agen`ieideturismParalela45. El a ad[ugat c[, ]n schimb, niciodestina`ieeuropean[nus-a ieftinit]nacestan. PotrivitluiBurcea,peprimul loc]ntopulscumpirilordinacest ansesitueaz[Turcia,cupân[la 15lasut[,pefondulcererilortot maimaridelaanlaan. OperatoriideturismdinMarea Britanie \i Fran`a au urcat pre`urilecu5-10lasut[,]ntimp ce pachetele din Spania s-au scumpitcu2-5lasut[.Deasemenea,hotelieriibulgariaucrescuttarifelecupân[la5lasut[. „Turciiaucelemaimariscumpiri pentru c[ la ei e cerere uria\[.Maialesdup[evenimenteledinEgipt,exist[omarepresiunepeTurcia\iesteposibilca

pentruRomânias[numaifiedisponibilelafeldemultelocurica anultrecut”,aafirmatBurcea. Elaad[ugatc[uncazaparte ]lconstituieDubaiul,c[trecare s-auorientatoparteimportant[ dintre turi\tii str[ini care mergeau]nEgipt.Dinacestmotiv, pachetele turistice din Dubai sauscumpit]nultimeles[pt[mâni cu50-60lasut[. „Destina`iile externe au ]nceput s[ se scumpeasc[ dar, mai ales,s[seumple,dincauzareorient[riituri\tilorcareaurenun`atlavacan`eledinEgipt\iTunisia. Multe hoteluri din multe destina`iis-auumplutdejapentru toat[ vara. Erau unit[`i ]n Turcia,Grecia,CiprusauSpaniapecarelevindeamanultrecut, toat[ vara, cu dou[ s[pt[mâni ]nainte de plecare \i cu reducere.Acelea\ihotelurisunt rezervate acum pentru toat[ vara”,aspusMirceaVladu,directorul general al agen`iei de turismPrestigeTours. Elaad[ugatc[nuexist[des-

tina`iieuropenecares[seieftineasc[]nacestan,iarpeprimul loclascumpiriesteTurcia. „}nprimeledou[lunialeacestuianavemcu5lasut[maimultecereridecât]nperioadasimilar[aanuluitrecut.2010afost cel mai prost an din turismul românesc”,aafirmatVladu. AdrianaGoicea,directorulgeneral al agen`iei Cocktail Holidays,spunec[]nacestandestina`iileexternenusevorscumpi doardincauzacre\teriipre`urilorpachetelorlasol,câtmaiales dincauzatransportului. „Opartedinpre`urivorcre\te \ipefondulscumpiriitransporturilor. Companiile aeriene au ]nceputdejas[majorezepre`urile”,aad[ugatGoicea. Eaafirm[c[oalt[problem[ vafigenerat[]nacestandefaptul c[ marii turoperatori \i-au reorientat turi\tii din Egipt \i Tunisia c[tre alte `[ri, precum Dubia,TurciasauSpania,care s-au„semisufocat”deja.

ElenaUdreavreas[lucrezelaRealitateaTV

ie\ireadinmaternitate,când|tefan, so`ul Andreei, a angajat o firm[ de securitate pentru ca presa s[ nu o poat[fotografiapemicu`[. PrimelefotografiicuAdriana,fata ceamarealuiAdrianMutu,aufost realizate,cupatruani]nurm[,deun fotograf independent din Floren`a. Imaginileaufostsurprinsepestrad[, ]ns[gurilerelesus`inc[atacantulromânarfiprimit]njurde10.000de europentruele.Cump[r[torulafost o agen`ie foto local[, arata libertatea.ro,careulterioravândutimaginileatât]nRomânia,cât\i]nItalia sau]nAnglia.

MinistrulDezvolt[riiRegionale\iTurismuluiscrie,]ntr-opostarepeblogul personal,c[estelacurentcufaptulc[ apare]nfiecareweekendlapostulRealitateaTV\iapreciaz[c[,dac[totse ]ntâmpl[acestlucru,nuarstricas[ primeasc[\ibani. „Audc[RealitateaTVapornitdejacampaniadeweekend]mpotrivamea.Dela]nceputulluifebruarie,lafiecaresfâr\itdes[pt[mân[,«toac[»oricesubiect,atâttimp câtfacereferirelamine.Acumtreis[pt[mâniafosttelegondoladelaVulcan.Acumdou[s[pt[mâniaufoststenogrameleluiP[sat.S[pt[mânatrecut[afostprimaruldin M[gurele.IaracumbloculANLdelaB[ileHerculane”, scrieElenaUdrea,deranjat[parc[,peblogulpersonal. Finalul textului demonstreaz[ faptul c[ ministrul Turismuluinuareoproblem[cuapari`iilelaRealitatea TV.Badincontr[„Arfioidees[m[pl[teasc[V]ntu pentru c[ ]i asigur audien`a. |i vreau \i spor de weekend”,adaug[ElenaUdrea(foto).


7

28februarie2011 Alimenta`iecrud[ - So`ia mea afirm[ c[ estefoartes[n[toss[consumalimentecrude. -Da,nicinevesteimele nu-iplaces[g[teasc[.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere, str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3camere,bdul~u`oranr.2,lâng[sensulgiratoriudinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]nBoto\ani. Rela`iilatel.0745.150.765.(p) *Vândapartament2camere]n cap[t1,et.2,intabulat,pemijloc cufa`alasoare,izolatexterior, P+F+G,foartec[lduros\i curat.Rogseriozitate.Telefon: 0743.770.991.(G-1)

*Vândapartament2camere, et.2]nPrim[verii-Cap[t1, intabulat,izolatexterior,fa`ala soare,P+F+G,locuibil. Telefon:0753.855.454.(G-5)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i7.200 mpdeschiderelaBT-SV180m, ambele]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vând1,30hateren]ncomuna R[chi`i.Rela`iisuplimentarela telefon:0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-1) *Vândcas[]nBoto\ani,strada WalterM[r[cineanu18:2 camere,buc[t[rie,izolat[, par`ialtermopan,curte,gr[din[,

garaj(750mp).Pre`negociabil, rela`iilanumereledetelefon 0754.670.437;0742.676.522. Exclusagen`ii.(2069-1)

]nchirieri *Primesc]ngazd[unafamilie sau2fetesalariatelacas[. Asigurcamer[+buc[t[riecu intrareseparat[.Telefon: 0754.628.059.(2072-1) *Primesc]ngazd[elevi-zona Prim[verii.Telefon:0752.352.949; 0231.524.166.(G-1)

cump[r[ri *Cump[roi\icârlanipentru sacrificare.Rogseriozitate maxim[.Telefon:0755.955.594. (G-2)

prest[riservicii *Executlucr[riinstala`iitermice+centrale,sanitare,ap[, individualsaucucontractde munc[.Rezolvurgen`e\i avarii.Rela`iilatel. 0743.949.315.(G-1)

angaj[ri *S.C.TEHNOACTIVSRL angajeaz[mecanicservicescule \iechipamente,motoare, absolventliceutehnicmecanic[ electronic[,permiscat.B,bun utilizatorcomputer,foartebune aptitudiniderela`ionarecu clien`ii.CV-urilesetrimitlaemail:office@tehnoactiv.rosau fax:0330.401.082.(2068-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

28februarie2011

MONDEN

LadyGaga«setransform[»]ntr-unmonstru.A\acumne-a obi\nuit,LadyGagaseafl[]ntr-oschimbarecontinu[,darniciodat[ nu\timlaces[nea\tept[m.Deaceast[dat[,excentricaartist[\i-a vopsitbretonul]nnegru\iapostatpeTwitteropoz[f[cut[cutelefonul,lacareascris:„Mi-amf[cutbretonulnegru.Estenoulmeulook demonstru.S[]nceap[schimbareaviitorului”.

Angaja`iidelaIzvorani: Tat[l lui Teo «Columbeancanetrata Trandafir c[tre capeni\tesclavi» fiica sa: «Sunt lâng[ tine, nicio fric[!»

Exist[oamenidinapropierealui IrinelColumbeanucaresebucur[ c[milionaruldivor`eaz[deso`ia lui,Monica.Nu,nuevorbadesprefemei,blondesaubrunete, care-\ifreac[mâinilec[Iriedin nouliber,cidepersonalulangajat laviladinIzvorani.

Separec[Monic[iColumbeanunuiseziceadegeaba „scorpia de la Izvorani”. So`ia milionarului Irinel Columbeanuaproapec[-iterorizapeangaja`iipl[ti`ide afacerist.„Nicinuvre`is[\ti`iceatmosfer[proast[exista]njuruleiatuncicânderaaici.Niciunuldintrenoinu opreaavealasuflet,pentruc[sepurtafoarteurâtcunoi, parc[eramni\tesclavi.}iplaces[comande\is[-iumileasc[peceicarenuauavutnoroculs[aib[acela\istatutcaea”,poveste\teunangajatdelaIzvorani,subprotec`iaanonimatului,pentrulibertatea.ro. „}iporunceafeteidincas[s-o]mbrace\is-odezbracepe Irina.Eanicinuseatingeademicu`[,doarnespunealace or[s[fiegata,]naintedeplecare.Odat[i-aspusluiMarian(unfeldeadministratoralvileidinIzvorani,n.red.)s[ ung[toateu\iledincas[,pentruc[isep[reac[scâr`âie ceadeladormitorulei.Amuncits[raculomozi]ntreag[, pentruc[suntvreo30deu\i]ntoat[casa.Alt[dat[i-a f[cutoadev[rat[criz[denerviGinei(menajera,n.red.)c[ aluatopern[delaetaj,cândasp[latlenjeria,\inuamai adus-o]napoilatimp”,maipoveste\tesursanoastr[. Culmeae,spunoameniidelaIzvorani,c[nicim[car dup[ceaplecat]nAmericaMonicanus-apututopridin

Iulia Albu: «M[nânc ca s[ tr[iesc \i beau trei litri de ap[ pe zi» So`iacreatoruluide pantofiMihaiAlbu faceeforturimari pentrusiluetasa.IuliaAlbum[rturise\te c[m[nânc[foartepu`in,facesport\ibea treilitrideap[pezi. „M[nânc ca s[ tr[iesc, nu tr[iesc cas[m[nânc.M[nâncs[n[tos,beau treilitrideap[pezi\ialerg]nfiecare zi. Atunci când duci o via`[ s[n[toas[,nupierzinop`ile\inufaci excese,nuainevoiededietedrastice”, a declarat Iulia pentru ziarul Na`ional.

DeputataTeoTrandafir,careafostsupus[joiuneiinterven`iichirurgicale majorelaViena, prime\tesprijin moraldinpartea familiei.

datordine.„Ne-atransmiss[tundemiarba\is[ud[m florile,pentruc[vreas[aratebinecurteacândse]ntoarce.CuIrinelnuamavutniciodat[probleme.Sepoart[cu noicaundomn\ichiardac[nusuntempl[ti`ifoartebine, suntemmul`umi`i”,ne-amaispusangajatul. }nprezent,impun[toareavil[dinIzvoranialuiIrinel Columbeanuestemaimult]ngrijaangaja`ilor.Separec[ decândar[massingur,luiIrinelnuprea]imaiplaces[ locuiasc[aici.Dincând]ncând,elvinedoars[doarm[, mareamajoritateatimpuluipetrecând-o]napartamentul dinPia`aVictoriei.

De\i a fost departe de vedet[]ntimpulopera`iei,tat[l s[u,IonU`[(foto),i-atransmis ]ncuraj[rile sale din România.„Teo,vezic[sunt lâng[tine,niciofric[.Aicie tat[l t[u. Nu prea pot s[-i spun tot ce vreau, c[ mi-e greu”,adeclaratIonU`[,citatdeRealitatea.net. „Totul a mers bine (...),

\tiindu-sec[esteoafec`iune extraordinar de sever[, iar opera`iaesteunadintreinterven`iilecugradfoarte]naltde risc”,aad[ugattat[lluiTeo Trandafir.

Evenimente de Botosani nr.1822  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you