Page 1

CMYK

Secircul[]ncondi`iideiarn[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 2

Biletede tratament ]nfunc`ie depunctaj Pag. 4

AnulVII•nr.36(1818)•Mar`i,22februarie2011•8pagini

Acuza`ii de h[r`uire la Maternitate

Mocne\tescandalullaMaternitatea Boto\ani.Celpu`inastareiesedinstareadescris[demaimul`imembriai SindicatuluiSanitasdinunitate,careo acuz[pedirectoareaMariaOlaruc[iarh[r`uipsihicdecândi-av[zutpe listacelorcareaudatunitatea]njudecat[pentrudiminuareaunorsporuri. Departeacealalt[,mediculMariaOlaru respingeacesteacuza`ii,declarândc[de laovremenulemaipoatefaceobserva`iicelorcarenu-\ifaccumtrebuie munca,ace\tiadinurm[declarându-se victimealeh[r`uiriipsihicevenite dinspreconducereaunit[`ii. Pagina 3

Vicepre\edintele CJCristian Achi`ei,propus dinnoupentru schimbare Pagina 4


2

22februarie2011

TOPNEWS

Treipu\ti,judeca`ipentrufurturi]nserie.TreitineridinBoto\ani,dintrecareunulminor,aufosttrimi\i ]njudecat[deprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentrus[vâr\ireainfrac`iuniidefurt calificatdup[ceaus[vâr\itmaimultefurturi]mpreun[.Potrivitrechizitoriului]ntocmitdeprocurorIonu` Alexandrescude23deani,IoanStrungarude22deani\iEmanuelM.,de17ani,to`idinBoto\aniau comisnumaipu`indezecefurturipeparcursulanilor2009\i2010,dinmaimulteloca`iidinmunicipiul Boto\ani,pagubeleprovocateridicându-selacâtevazecidemiidelei.Pentrufaptelelorceidoitinerimajori risc[s[stea]nspatelegratiilor]ntretrei\i15ani,minorulbeneficiindde]njum[t[`ireapedepsei.(D.R.)

Se circul[ ]n condi`ii de iarn[ 8 ani de ]nchisoare pentru traficarea propriei fiice

Aceastaestepozi`ia unanim[adrumarilor \iaautorit[`ilorjude`ului.Devineri,de cânda]nceputs[cad[ cantit[`iimportantede z[pad[,drumariiau ac`ionatatâtpedrumurilejude`ene,na`ionale, cât\i]nmunicipiupentruaredauncarosabil câtdecatpracticabil, ]ns[nuaufostocoli`i denemul`umirileconduc[torilorauto. Atât pe tronsonul Boto\ani-ie\ire spre jude`ul Ia\i, cât \i ]n municipiu, reclama`iile au curs dinparteaparticipan`ilorlatrafic, ]nciudadeclara`iilordrumarilor, caresus`inc[s-aintervenitastfel ]ncât carosabilul s[ ajung[ la negru.Celpu`inieridup[amiaz[, temperaturile au urcat u\or, ceeaceapermiscaz[padas[se topeasc[.„Chiarieri(duminic[, n.r.)amfostpedrumulna`ional Boto\ani-Fl[mânzi-Frumu\ica \i chiarcarosabiluleralanegru.Nu neg c[ circula`ia se desf[\oar[ maigreu,]ns[\idincauzadegrad[riicarosabilului”,aspusVasile Gherase, directorul Sec`iei DrumuriNa`ionaleBoto\ani. Peste600tonedematerialantiderapant s-au ]mpr[\tiat pe drumurile na`ionale. Tot de vineri, decânda]nceputdinnouninsoarea,\i]nmunicipius-acirculat]n condi`ii de iarn[, fiind ]mpr[\tiatecirca200detonedematerial antiderapant,alte150maisuntpe stoc,iaralte200aufostcomandatepentruafiaproviziona`ipâ-

O femeie ]n vârst[ de 37 de ani din Boto\aniafostcondamnat[laopedeaps[ de8anide]nchisoarecuexecutaredec[tremagistra`iiTribunaluluiBoto\anidup[ ce\i-atraficatpropriafiic[.CazulCleopatreiStelaIacobeste\ocant,femeiapunându-\ipropriafiic[,denumai16anis[ se prostitueze. Cazul de proxenetism a ajunslaurechileautorit[`ilor]nlunanoiembrieaanului2010,atuncifiindre`inut[ femeia care \i-a traficat fiica institu`ionalizat[]ntr-uncentrualDGASPC, undeteoreticarfitrebuits[fielaad[post deastfeldeabuzuri.Procuroriiaustabilit ca Stelu`a Cleopatra Iacob ]n perioada ianuarie-noiembrie2010apus-opefiica sa]nvârst[de16anis[seprostitueze,]n toat[ aceast[ perioad[ adolescenta fiind internat[lacentruldeprimirealminorilorPrietenia.Maimult,fiicaproxenetei \i-aconvinsoprietenadinacela\icentru, ]nvârst[denumai13ani,s[seprostitueze\iea.Faptelefemeiiaufostaflatede anchetatori,careaureu\its[aduneprobe ]mpotriva sa, re`inând-o. Astfel pentru faptasafemeiaaprimitocondamnarede 8 ani, pedeaps[ care poate fi atacat[ la CurteadeApelSuceava.(D.R.)

La volan b[ut \i cu permisul anulat n[lafinalulsezonuluirece. „La ora actual[ (ieri dup[-amiaz[, n.r.) starea carosabilului este foarte bun[. S-a topit pu`in z[padadincauz[c[suntcam-2 grade\iam]mpr[\tiat\isare.}n acesteoreamintervenitpentrua ]ndep[rta mocirla de pe strad[, pentruc[,dac[pentrulanoapte s-auanun`at-9grade,s[nurisc[ms[]nghe`e\is[seformeze

polei de carosabil”, a declarat Gheorghe Pricopie, directorul UrbanServ. Circula`iebun[,dar]ncondi`ii deiarn[\ipedrumurilejude`ene din Boto\ani. De\i ]n week-end au]ntâmpinatdificult[`ipeunele tronsoanededrumprecumBoto\ani-Vorona \i Baranca-Cristine\ti, ieri dup[-amiaz[, traficul era fluidizat. „Se circul[ peste

tot,nuavemblocaje”,aspusRomeo Caciuc, directorul executiv alDirec`ieiJude`enedeDrumuri \iPoduriBoto\ani. 1.000detonedematerialantiderapants-auconsumatdevineri sear[\ipân[]nprezentpere`eauadedrumurijude`ene.Prognozameteoindic[c[deridez[pad[ \i ]n zilele urm[toare. (Monica Aionesei)

PremierulEmilBocnuvreaetnobotanice }ncadruluneivideoconferin`edesf[\urateduminic[ cuto`iprefec`iidin`ar[, primulministrule-asolicitatacestoras[constituie echipemixtedecontrol, alc[tuitedinspeciali\ti]n domeniuls[n[t[`ii,administra`iei\iinternelor,finan`elor,agriculturii,sanitar-veterinare\iprotec`iei consumatorilor.Unraport alacestorechipevatrebui prezentatlunarconducerii MinisteruluideInterne. „Dincele\asemagazinedinjude`ulBoto\ani,]nmomentulacestadou[func`ioneaz[,unul]nBoto\ani\i unul ]n Dorohoi. Cu magazinele o rezolv[mmairapid,singuraproblem[pecareov[d\iundeamcerut aten`iesporit[esteaceeaavânz[to-

rilorambulan`i.Concentrareamaxim[nuvafipepunctelededesfacere, cipecomercializareavolant[”,adeclaratprefectulCristianRoman. }ncursulzileideluniafostemisun ordinalprefectuluiprivindatribu`iunileinstitu`iilor\inominalizareapersoanelor care vor face verific[rile conformHot[râriideGuvern. }nplusfa`[deceeaceprevedeordinul,s-asolicitat\isprijinulInspectoratuluiJude`ean|colar,carevanominalizauninspectorgeneraladjunct care s[ monitorizeze activitatea ]n \coli.ConsiliulLocalBoto\aniadat deja o hot[râre de interzicere a comercializ[rii plantelor etnobotanice, urmând s[ fac[ acela\i lucru \i ConsiliulLocalDorohoi. PremierulEmilBocamaiprecizat c[lanivelguvernamentalselucreaz[ launproiectlegislativpemodelullegisla`ieipolonezedindomeniu,pentruaseinterziceplanteleetnobotanice.(MonicaAionesei)

Unboto\[neans-aalescudosarpenal pentrus[vâr\ireaadou[infrac`iunidup[ ceafostprinsdeopatrul[depoli`ieconducând o ma\in[, de\i era beat \i avea permisulanulatdeundeceniu.Duminic[, ]njurulorei15.40,afostdepistat]ntraficpeCaleaNa`ional[IulianH.,]nvârst[de33deanilavolanulunuiautoturism marca Dacia. B[rbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentra`iede0,61mg/lalcoolpur]n aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Jude`ean Boto\ani, unde i s-au recoltatprobebiologicedesânge]nvederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, cu prilejul verific[rii documentelor prezentatedeIulianH.,poli`i\tiiauconstatat cu stupoare c[ acesta avea permisul de conducereanulatdinanul2001.„}ncauz[s-au]ntocmitactepremerg[toarefa`[ deIulianH.subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunilordeconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[avândpermisuldeconducereanulat\i conducerea pe drumurile publice a unui autovehiculdec[treopersoan[avândoalcoolemiepestelimitalegal[”,amen`ionat inspectorprincipalDanielaDarea,purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D.R.)

Incendiu la un l[ca\ de cult din Darabani Bisericaadventist[dinora\ulDarabani a fost la un pas de a se transforma ]n scrum,vinerisear[,dup[cesuportulacoperi\uluis-aaprinsdelaunco\defum neprotejattermic.Incendiulafostobservat pu`in]naintedeora20.00.Auintervenit pentru stingerea focului membrii serviciuluivoluntarpentrusitua`iideurgen`[ Darabanidar\idou[echipajedincadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi. Fl[c[rileaudistruscirca20metrip[tra`i dinsuportulacoperi\ului,valoareapagubelorfiindestimat[la3.000lei.(D.R.)


3

22februarie2011 SCMorileLuiv,]nfaliment.OsocietatedinsatulC[t[m[r[\tiDeal,comunaMihai Eminescu]nfiin`at[]n1993,careaacumulatdatoriidepeste70.000deleiseafl[]n insolven`[laTribunalulBoto\ani.De\icreditoriisociet[`iiMorileLuiv,cudomeniude activitatebaruri,suntnumaidoi,datoriaacumulat[este]nsemnat[.Dealtfel,grosulei esteformatdindatoriic[trebugetuldestat.PotrivittabeluluicreditorilordelaTribunal, SCMorileLuivSRLareodatoriec[treDirec`iadeFinan`eBoto\ani]nvaloarede 59.930lei,iarfa`[deBancaTransilvania]nvaloarede11.488lei.(D.R.)

ESEN~IAL

Acuza`ii de h[r`uire la Maternitate departeasa.Astanu]nseamn[c[ numaipotfaceobserva`iiunuisalariat care nu-\i face treaba cum trebuie.Ammutatoasistent[de la Primire la etajul 3 pentru c[ acoloaveamnevoiedeoameni\i m-adat]njudecat[pentruschimbareaabuziv[aloculuidemunc[. Le-amdatfi\edeautoevaluareangaja`ilor,]ncares[scrieexactce fac]noreledeserviciu,daraceste fi\e s-au dat la toate spitalele. Acumoameniitrebuies[interpretezec[estevorbadeh[r`uirepsihic[? Eu vreau ca angaja`ii s[-\i fac[ treaba fiecare pentru ca pacien`iis[fiemul`umi`i,s[numai d[mloclareclama`ii,c[\ia\asistemulsanitaresteprivitcumeste privit la aceast[ or[”, a declarat MariaOlaru. Directorulspitaluluicredec[recentareclama`ielaadresasuroriilideruluidesindicatareoleg[tur[cu acuza`iileaduseconduceriiunit[`ii. „Poate c[ doamna Pancu este sup[rat[dincauzaancheteiadministrativepornite]mpotrivasurorii sale. Tat[l unei paciente a reclamat c[ fiicei sale i-a vorbit urât moa\a la sala de na\teri. Ce s[ fac,s[oprescancheta?Omula\teapt[ un r[spuns. Nu eu fac aceast[ anchet[”, a mai precizat directorulunit[`ii.

Mocne\tescandalulla MaternitateaBoto\ani.Celpu`inasta reiesedinstareadescris[demaimul`i membriaiSindicatuluiSanitasdinunitate,careoacuz[pe directoareaMaria Olaruc[i-arh[r`ui psihicdecândi-av[zutpelistacelorcare audatunitatea]njudecat[pentrudiminuareaunorsporuri. Departeacealalt[, mediculMariaOlaru respingeacesteacuza`ii,declarândc[dela ovremenulemai poatefaceobserva`ii celorcarenu-\ifac cumtrebuiemunca, ace\tiadinurm[declarându-sevictime aleh[r`uiriipsihice venitedinspreconducereaunit[`ii. Liderul de sindicat Sanitas din cadrulMaternit[`iiBoto\anisus`ine c[ s-a deschis cutia Pandorei odat[ cu introducerea ac`iunii ]n instan`[,]nlunadecembrieaanuluitrecut. Peste100deangaja`iaiunit[`ii au f[cut acest pas pentru c[ ]n unelesec`iiveniturilesalarialeale angaja`iloraufostdiminuatenucu 25lasut[,ciuniiangaja`iauavut depierdutpân[la45lasut[din leaf[.Astas-a]ntâmplatlasec`iile cusporurispecifice,]nsectoarele

speciale,maiexactlaReanimare, saladeopera`ii,laborator. „Nu am ajuns din prima ]n instan`[.Auduratlunipân[când amluataceast[decizie.Darcând amv[zutc[altfelnuputem,am f[cut acest pas. }n prima etap[, cânds-aauzitdeproces,afosto reac`ie foarte dur[ din partea doamneimanager,dincarem-am alescupatruretrageridinproces. «M[temfoartetare»,]mispuneau oamenii.«M[dauafar[»,spunea

„M[ sun[ plângând \i spun c[ suntamenin`a`i,intimida`icupierderealoculuidemunc[dac[nuse retrag din aceast[ ac`iune”, Lenu`aPancu,liderSindicatulSanitasdelaSpitaluldeObstetric[\iGinecologieBoto\ani „Euacumsunt]ngrijorat[c[sunt foartepu`inena\teri\inuos[am deundes[scotbaniipentrusalarii, pentru c[ noi trebuie s[ realiz[m indicatorii din contractul cu CasadeAsigur[rideS[n[tate.Uniisegândesc lasporuri,eum[gândescs[lefacoamenilor salariilepentruc[avemlegeacareplafoneaz[ la70lasut[dinbugetcheltuielilecusalariile angaja`ilor”, Maria Olaru, director Spitalul deObstetric[\iGinecologieBoto\ani

câteuncolegcareseretr[geade pe list[. Atunci nu s-a ]ntâmplat nimic,]ns[acumoameniispunc[ aurevenitamenin`[rile.M[sun[ plângând\ispunc[suntamenin`a`i,intimida`icupierderealocului de munc[ dac[ nu se retrag din aceast[ac`iune”,adeclaratliderul desindicatLenu`aPancu. Potrivitlideruluidesindicat,din 103 persoane care au ac`iune ]n instan`[,vreo10s-auretrasdeja. Al`iispunc[segândescserioss[ bat[ \i ei ]n retragere. „Eu am peste30deanideactivitate\iv[ spun serios c[ am intrat chiar ]n panic[. Nu mai spun de colegii maitineri,carechiarsetem.Dar noiamdeschisaceast[ac`iune]n instan`[ pentru c[ ni s-a redus foarte mult salariul, \i asta s-a f[cut discriminatoriu. De la sectoarele speciale s-a t[iat la oameni,dinsalarii,nu25lasut[,cât spunelegea,ci45lasut[.Nueste corect.Eusuntunadintrepersoanele c[reia doamna director i-a spuslamodulcelmaidurc[dac[ vrem salarii mai mari s-ar putea s[nepierdemlocuriledemunc[, s[numaivedemnicibaniipecare ]ilu[macum.Aspusasta]nsec`ie,cândavenitcuproblememedicale”, afirm[ o alt[ asistent[ medical[dincadrulSpitaluluide Obstetric[\iGinecologie. LiderulsindicatuluiSanitasdin unitaterecunoa\tec[asuprasanu s-af[cutvreopresiunedinpartea conduceriiunit[`iidarunincident

recentarputeas[aib[leg[tur[cu ]ntreagapoveste. „Sorameaestemoa\[\is-atrezitcuoreclama`iecelpu`inciudat[.Laos[pt[mân[dup[ceotân[r[an[scut,tat[lacesteiaadepus reclama`ie c[ i-ar fi vorbit urâtlasaladena\tere.Femeiaputeas[fac[reclama`ieimediat,nu s[vin[tat[leis[reclamelaos[pt[mân[c[is-avorbiturâtfetei]n saladena\tere”,amaispusLenu`aPancu.

Anchetat[ disciplinar[pentruc[ i-arfivorbiturâtunei tinere]ns[rcinate Directorulunit[`ii,mediculMariaOlaru,areocutotulalt[versiune asupra acestui conflict. Aceasta sus`ine c[ dimpotriv[, mul`imembridinsindicatulcondusdeLenu`aPancuseretragdin aceast[ac`iunepornit[]ninstan`[ pentruc[ini`iallis-aspusc[dau ]njudecat[Guvernulpentrurepara`iisalariale,nuconducereaunit[`ii.}nplus,laurechiledirectorului ar fi ajuns \i faptul c[ mul`i dintre salaria`i nu-\i recunosc semn[turile de pe listele pentru ac`iunea]ninstan`[. „Cumpots[amenin`euoameniicudatulafar[,cândlegeanici nu-mipermitea\aceva.Unangajatdatafar[f[r[motivarelegea

«S-at[iatdeacolo undesporurileerau extraordinarde nesim`ite» Câtprive\tediscriminarea]ntre angaja`iisec`iilordinspitallat[ierea sporurilor, directorul Maternit[`iispunec[deciziaafostluat[ ]n Comitetul director al unit[`ii. „S-aut[iatdeacoloundesporurileeraununesim`ite,ciextraordinardenesim`ite.Amvenitsâmb[t[ ]n Reanimare \i era gol. Nu eraupaciente,darerau3asistente.Cums[daisporde50lasut[ când nu se fac indicatorii? Sunt perioade când ]ntr-adev[r este mult[treab[pesec`ii,darsuntperioadecândsec`iilesuntgoale.Eu acumsunt]ngrijorat[c[suntfoartepu`inena\teri\inuos[amde unde s[ scot banii pentru salarii, pentruc[noitrebuies[realiz[m indicatoriidincontractulcuCasa deAsigur[rideS[n[tate.Uniise gândesclasporuri,eum[gândesc s[lefacoamenilorsalariilepentru c[avemlegeacareplafoneaz[la 70lasut[dinbugetcheltuielilecu salariile angaja`ilor”, mai spune directoareaMaternit[`ii. Potrivit acesteia, conflictul nu arenicipedeparteamploareadescris[deliderulSanitasdinunitate, chiardac[sup[rareamultorangaja`i pentru t[ierea salariilor este real[,\ide]n`eles.„Fiecaresesup[r[când]iscadeleafa”,aconchis MariaOlaru.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

22februarie2011

TOPNEWS

«Legeavr[jitoriei»aprimitaviznegativ.LegeadeputatuluiPDLAlinPopoviciuprin caredore\tecavr[jitoareles[intre]nlegalitatei-asperiatpecolegiis[idinComisiade Industrii\iServicii,careaudatvotnegativacesteipropuneri.„Nucredemc[ebines[ legaliz[mvr[jitoria,fieeaalb[sauneagr[.Dealtfel,noisus`inemGuvernulcarenue nicieldeacordcuaceast[lege”,adeclaratunuldintredeputa`i.Legeaafostrecent aprobat[tacitdesenatori,deputa`iifiind]ns[ceicarevordecidedac[legalizeaz[saunu vr[jitoria,]ntr-o\edin`[deplen.

Vicepre\edintele CJ Cristian Achi`ei, propus din nou pentru schimbare 15consilierijude`eni PSD\iPNLaufost semnatariiunuidocumentdeini`iereaproiectuluidehot[râreprivind]nlocuireadin func`iealuiAchi`ei. Proiectuldehot[râreva intrapeordineadezia \edin`eideCJdepe datade28februarie. „Afostini`iatdeunnum[rde15 consilierijude`enidinparteacelor dou[partidePNL\iPSD.Seva ]ntocmiraportdespecialitate\iva fipromovatproiectuldehot[râre peordineadezia\edin`eideluna aceasta”,adeclaratStelic[Bejenariu,secretaruljude`ului. Prinini`iereaacestuiproiectsapusbazeleprimeideciziicomuneluate]ncadrulUniuniiSocial Liberale (USL) format[ din PNL,PSD\iPC,urmândastfel s[seschimbe\imajoritateadin ConsiliulJude`ean.Pentruaputeafiini`iat,eranevoiedecelpu`in11semn[turiiarpentruaputeafiadoptat,17consilierijude`enitrebuies[]\ideavotul.Ini`ierea proiectului de hot[râre a fostf[cut[deto`icei10consilieri jude`eniPSD\idoarcinciPNL, motivatdefaptulc[expiraperioada ]n care mai putea fi depus

un astfel de document pentru a puteaintrapeordineadezi. „Noi trebuie s[ ne supunem acestuiprotocol,nuputemafecta implementarea unui protocol de colaborarelanivelna`ionalprintr-oalt[pozi`ielaniveluljude`uluiBoto\ani.Ceicarenuaureu\its[semnezenuaufostdeg[sit, pentru c[ acest proiect de hot[- râreafostini`iatcaurmarea]ntâlnirii grupurilor de lucru de vineri\iacestesemn[turiaufost

strânse]nweek-end”,adeclarat vicepre\edinteleCJ,liberalaC[t[linaLupa\cu,unadinsemnatareleproiectului. Vicepre\edintele vizat a fi schimbataprecizatc[sea\tepta launasemeneademers,maiales ca urmare a consfin`irii uniunii dintrePNL-PC\iPSD. „M[mirc[proiectulestesemnatdoarde15consilierijude`eni. M[a\teptams[fiesemnatdeto`i cei20deconsilieriPSD\iPNL

Atâttimpcâtlegeaestea\acum este, nu mi se pare nimic anormalc[seschimb[vicepre\edin`ii a\au\or.Os[vedemcâtos[`in[ aceast[ alian`[”, a spus democrat-liberalulCristianAchi`ei. Cel care a depus proiectul la secretariatulConsiliuluiJude`ean estechiarsocial-democratulMihaiAro\oaie,celpropuspentrua preluafotoliuldevicepre\edinte. (MonicaAionesei)

Bilete de tratament Boto\[nenicu\ansemari ]n func`ie de punctaj deamunci]nDanemarca Repartizareabiletelordetratamentpuseladispozi`iapensionarilordeCasaJude`ean[dePensii(CJP)nusemaiface]nordineadepuneriicererilor,ci]nbazaunuipunctajstabilitdup[categoriadepensieabeneficiarului,cuantumulpensiei,dac[solicitantulabeneficiat]nultimiidoianidebiletdetratamentdesezon sau]nextrasezon.Cereriletrebuiedepusecuminimum40de zile]naintededatade]nceputasejurului. DinceledeC[t[linDupir,purt[tordecuvântalCJP,durata unuibiletestede18zile.„Pentruprimadecad[,ceacarea]nceputdepe14februarieamprimit66debiletepentrusta`iunile Nicolina,Covasna,Ol[ne\ti,LacuS[rat\iAmara.Solicitantul acoper[50lasut[dinpre`ulbiletuluideodihn[,]nsitua`ia]n carecâ\tigulsalarialbrutalasiguratuluiestemaimicsauegalcu câ\tigulsalarialmediubrututilizatlafundamentareabugetului asigur[rilorsocialedestatsaupre`ulintegral,]ncazul]ncare câ\tigulsalarialbrutalasiguratuluiestemaimaredecâtcâ\tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur[rilorsocialedestat”,aspusC[t[linDupir. Num[rul biletele de tratament balnear ce se acord[ gratuit categoriilordepersoanebeneficiaredeprevederileunorlegispecialecucaracterreparatoriu,precum\ipersoanelorbeneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munc[ \i boli profesionaleestedemaxim15lasut[dintotalulnum[ruluide bilete.Valoareabiletelordeodihn[estede10lasut[dinsuma total[ alocat[ prin Legea bugetului asigur[rilor sociale de stat pentruanul2011,iarduratasejuruluiunuibiletdeodihn[este de6zile.(PetronelaRotariu)

Jum[tatedintreboto\[nenii cares-au]nscrispentruBursa locurilordeMuncapentru locuriledemunc[din Danemarcaaufostadmise]n urmapreselec`ieipecriterii delimbaenglez[.Dincele110 persoane]nscrisepân[acum 52aufostselectate.

Angajatori \i consilieri EURES danezi vorveni]nRomâniapentruaintervievacandida`iilaBursacevaavealocpe10martie. „Toatecele52persoaneadmise]\ivorcrea onlineCV-ul]nlimbaenglez[,pesite-uloficial danez, www.seasonalwork.dk. Completarea aplica`iei (CV-ului) nu ]nseamn[ ob`inerea automat[ a unui loc de munc[, estedoarocondi`ieobligatoriepentruaputeafiadmislainterviu”,adeclaratGabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al Agen`iei Jude`enepentruOcupareaFor`eideMunc[ (AJOFM). Suntoferitecirca200delocuridemunc[ pentrulucr[tori]nagricultur[,larecoltarea c[p\unilor,maz[rei,zmeurii,cepei,dovlecilor,aaltorfructe\ilegume.Acestoralise

adaug[ \i alte 10 posturi pentru \oferi de tractor/camion/autobuzcare,pelâng[culesul propriu-zis al legumelor/fructelor, s[ poat[muncica\oferilafermelerespective. Oferta de locuri de munc[ ]ncepe din aprilie\idureaz[pân[]nnoiembrie.Persoaneleinteresatesevorprezentacucartea deidentitate,original\iocopie,laconsilierul EURES din cadrul Agen`iei Jude`ene pentruOcupareaFor`eideMunc[,dinjude`uldedomiciliualcandidatului,pentrua participalaopreselec`iereferitoarelacuno\tin`eledelimbaenglez[de`inute.Data ultimei aplica`ii pe site este 28 februarie. Persoanelerespinse]nurmapreselec`ieipe criteriidelimbaenglez[nusevor]nregistra pe site-ul oficial danez pentru munc[ sezonier[. „}n\tiin`areapersoanelorselectatedec[tre angajatorii danezi care vor participa la interviusevafacedec[treconsilierulEURES din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru OcupareaFor`eideMunc[,dinjude`uldedomiciliu al candidatului. }n ]n\tiin`are, consilieriiEURESvorprecizadetaliilereferitoarelaloca`ia\iprogramulbursei,precum\i laactelecetrebuieadusedecandidat]nziua interviului”,amen`ionatpurt[tordecuvânt alAJOFM.(PetronelaRotariu)

Bani de la CJ pentru acoperi\ul Policlinicii SpitalulJude`ean„Mavromati”vaprimispijindinparteaConsiliuluiJude`ean pentrurefacereaacoperi\uluiPoliclinicii distrus]nurm[cumaibinedeos[pt[mân[defurtun[. Dup[ces[pt[mânatrecut[,ocomisieaconstatatpagubele\ia evaluat costul refacerii acoperi\ului cl[dirii, ]n cursul zilei de ieri, conducerea Spitalului Jude`ean s-a deplasat la ConsiliulJude`eanpentruaceresprijinfinanciar.Astadeoarece,bugetulunit[`iispitalice\tipoatesuportadoar20% dincosturiletotalealelucr[rii.„Afostocomisie care a constatat toate avariile aduse de furtun[,acumsetrecelaf[cutplanul,la ob`inereaautoriza`iei,laprocedurilelegalecetrebuief[cute]nacestsens.Oparte dinbani]iavem,cam20%.ConsiliulJude`eantrebuies[neajute\iavempromisiunic[da,\ivomcere\idelaGuvern”, adeclaratmediculOvidiuMimor,managerulSpitaluluiJude`ean.Acestaspunec[ deocamdat[ninsoriledinultimelezilenu auafectat]nc[cl[direa,luându-sem[suri preventivepân[lademarareapropriuzis[ alucr[rilor.Pedealt[parte]ns[,unitatea spitaliceasc[arputeas[setrezeasc[cu controaledinparteaInspectoratuluiJude`ean]nConstruc`ii,pentruaverificadac[ s-aurespectatnormativeleimpusedelege,dereparare\i]ntre`inereanual[acorpurilordecl[dire.„Trebuies[severifice dac[\i-auf[cutlucr[rilede]ntre`inere\i repara`iiconformnormativelor]nvigoare,\idac[nu,s-arputeas[fie\iamenda`iceidelaSpitalulJude`ean.]nmod normal]nfiecareantrebuies[facirevizies[vezidac[totule]nregul[.Dac[ei nuaumaiurcatacolo]npodde100de ani,decele-aluatvântultocmailoracoperi\ul \i nu peste tot ]n Boto\ani?”, a spusvicepre\edinteleCJCristianAchi`ei. (MonicaAionesei)

Patronii nu vor s[ pl[teasc[ comisionul Agen`iieconomiciomit[s[depun[declara`iilefiscale\icomisionuldatoratInspectoratuluiTeritorialdeMunc[(ITM). Aceastaesteconcluziainspectorilorboto\[neni]nurmaac`iunilor]ntreprinseanul trecutceauavutcascopverificareamodului]ncareangajatoriirespect[prevederilelegaleprivinddepunereadeclara`iilor fiscale\icomisionuldatorat.DinceledeclaratedeRoxanaGavril,responsabilrela`iimass-mediadincadrulITM,]nac`iuniledecontrolefectuateanultrecut,odat[ cu identificarea cazurilor de munc[ f[r[ forme legale s-a urm[rit ]n tematica de control\ievaluareamodului]ncareagen`ii economici respect[ dispozi`iile legale privindcalcululcomisionuluidatorat,depunereadeclara`iilorfiscaleaferenterespectivachitareasumelorreprezentândcomision pentru p[strarea \i completarea carnetelor de munc[. „Asftel, ]n cursul anului2010,]ncadrulac`iunilordecontrolaufostverificate]nacestsensunnum[rde992societ[`icomerciale,asocia`ii familiale,persoanefiziceautorizate\i]ntreprinderi individuale. Au fost aplicate 282sanc`iunicontraven`ionaledincare11 amenzi]nvaloarede33.000lei.Aufost dispuse1.069m[suri”,adeclaratRoxana Gavril.}ncursulanului2011aufost]nregistratelaITM16.298contractedemunc[.Deasemenea,aufost]nregistrate513 sesiz[ricareaufostsolu`ionate.(P.R.)


CMYK

5

22februarie2011 |colile\igr[dini`elearputeafip[zitedefirmespecializate.|asedeputa`i PDL\iunreprezentantalPartiduluiNa`ionalLiberalaudepuslaSenato ini`iativ[legislativ[careprevedecapaza\colilor\iagr[dini`elors[fieasigurat[defirmespecializate,cevorfipl[titedinbugetuldestat. Parlamentariispunc[for`eledeordinedinsubordineaMinisteruluideInterne \iaprim[riilornusuntsuficientepentruaacoperitoateunit[`ilede ]nv[`[mânt.

Navetaprofesorilor pl[tit[condi`ionat

TOPNEWS Proteste cu Impact MembriiSindicatului ImpactBoto\anisunt dispu\is[ias[din nou]nstrad[,]ncazul]ncareguvernan`iidecidm[suricare s[leafecteze]nmod directdreptullamunc[\ilasalarizare.

Cadreledidacticenavetistecarenuaulocuin`[]n localitateaundepredau\i c[roraautorit[`ilelocale nulepotasiguraocas[ corespunz[toarebeneficiaz[dedecontareanavetei]ntrelocalitateade domiciliu\iceaundelucreaz[.Acesteasuntprevederiledininstruc`iunile privindaplicareaLegii Educa`iei. Dac[ ]ntre cele dou[ localit[`i nu exist[ mijloace de transport ]n comun,sedeconteaz[contravaloarea a7,5litridebenzin[Premiumlafiecare100kilometriparcur\i.}ncazul ]ncaremaimul`iprofesoricircul[cu osingur[ma\in[,decontareaseface numai proprietarului autoturismului folositlanavet[.Dac[]ntrelocalitateadedomiciliu\iceaundelucreaz[ cadruldidacticexist[mijlocdetransport]ncomun,sedeconteaz[valoarea abonamentului, indiferent dac[ profesorulmergecurespectivulmijlocdetransportsaucuma\ina.Pentru a primi decont[rile, cadrele di-

dacticetrebuies[ob`in[,delaunitatea de ]nv[`[mânt unde lucreaz[, documentejustificativec[auefectuat transportulcumijloaceproprii\ic[ aufostefectivprezen`i]n\coal[,pe bazapontajuluizilnic. Laoraactual[,foartemultecadre didactice din jude`ul Boto\ani care predau]naltelocalit[`idecâtcelede domiciliutrebuies[-\ipl[teasc[cheltuieliledenavet[dinsalariu,]ntrucât prim[riile nu le asigur[ transportul gratuit\inicinuledeconteaz[banii petransportulpân[la\coal[.Ultimeledecont[ridenavet[aufost]nluna decembriecândaumaifostlocalit[`i care au achitat \i din restan`ele pe care le aveau cadrelor didactice. Printreacesteas-anum[ratSt[uceni, cuomarepartearestan`elor,dar\i Fl[mânzi,cuopartemultmaimic[. Maimultdecâtatâtprindecontarea naveteiautorit[`ilelocaledinzonele mai]ndep[rtatedemunicipiuputeau atrage cadrele didactice calificate ]n unit[`ile\colare. „Probabil]nsitua`iaaceasta]nperioadaurm[toarevaexistaoreticen`[ acadrelordeamerge]nlocalit[`ile unde sunt nevoite s[ fac[ naveta”, este opinia lui Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt. (PetronelaRotariu)

Pe lâng[ declara`iile pe care premierulEmilBocle-af[cut]n cadruluneivideo-conferin`ecu prefec`ii, ]n sensul „combaterii diversiunilordinpres[\is[spun[oamenilor„cumstaulucrurile”, sindicali\tii s-au ar[tat nemul`umi`i de modul ]n care se dore\te modificarea Codului Muncii.„Ast[zi(luni,n.r.)este la Bucure\ti o ]ntâlnire a celor cinci confedera`ii sindicale \i a\tept[m un plan de ac`iune, SindicatulImpacturmânds[se al[tureacestuiplan\ivomparticipa]mpreun[larealizareatuturorformelordeprotest-mar\, miting,ac`iunilaBucure\tietc. De asemenea, dezavu[m atitudinea premierului Boc care ]nva`[prefec`iicumtr[im.Oamenii]\idaufoartebineseama cum tr[iesc dup[ flutura\ii de salarii,dup[condi`iiledince]n cemaigrele”,adeclaratNicolae Macovei (foto), liderul SindicatuluiImpact. }nceeaceprive\tenoulCod alMuncii,sindicali\tiisetemc[ modific[rile ]i vor aduce ]n situa`ia]ncaresalariilenunumai c[levorsc[dea,]ns[vaexista posibilitatea de a fi da`i mult

Rodica Zelinc[: «Avem peste 1.000 de controale, deci nu s-a stat la birou» Jude`ulBoto\anise]nscrie]ne\alonulfrunta\,lanivel de`ar[,]nprivin`acontroalelordesf[\urate]nultimulan decomisariidemediu. „Suntemalcincileajude`din`ar[lanum[rulac`iunilor decontrol.Asta]nseamn[c[avempeste1000decontroale,decinus-astatlabirou]n2010”,adeclaratcomisarul\efalG[rziideMediu,RodicaZelinc[. Situa`iacontroalelordesf[\uratedecomisariidemediu din]ntreaga`ar[afostprezentat[lasfâr\ituls[pt[mânii trecute,]ncadrulunei]ntâlniricucomisarii\efidin]ntreaga`ar[,\edin`[delucruceaavutlaSibiu.Analizaasituat jude`ulBoto\anipeunlocfrunta\,de\inum[rulcomisarilordemediuboto\[neniestedestuldemic.Aufost\ase comisaridemediuactivi. „La cei \ase comisari de mediu, un num[r de peste 1000decontroale]nseamn[ofrecven`[foartemare\io monitorizare]nterena]ntregiiactivit[`iajude`ului”,a declaratRodicaZelinc[,\efaG[rziideMediuBoto\ani. Dindiscu`iilepurtatelanivelcentral,]n2011nuvor ap[reamodific[ri]nstructuracomisariatelorjude`ene.Ba maimult,]nBoto\anivoraveadreptdecontrolmaimul`i comisari. „Pelâng[cei\asecomisari,]n2011le-amaivenitlegitima`iespecial[decontrolla]nc[doicomisari,carepân[

acumeraupegraduldedebutant,daranulacestaaudrept decontrol.Vomfacecontroalecuoptcomisari”,amai men`ionat \efa G[rzii de Mediu Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

mai u\or afar[ de la locul de munc[. „Noulcodalmunciiesteun cod al sclaviei care ]n spatele acesteiflexibilit[`iamuncii,ascundeposibilitateadeadafoarteu\oroameniafar[\ideasus`ine ]n continuare aceste contracte pe perioad[ determinat[, ]n sensul c[ salaria`ii nu vor avea nicio stabilitate \i vor fi

mereulamânaangajatorului”,a maispusMacovei. Data\iformaprotestelorvor fi stabilite cel mai probabil ]n acestezile.DincadrulSindicatului Impact fac parte salaria`ii Direc`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[\iProtec`iaCopilului\i asisten`ii personali angaja`i ]n prim[rii.(MonicaAionesei)

Startamenzilorla prim[rii,dincauza gunoaielor Comisariidemediuau]nceputs[ ]mpart[ amenzi prim[riilor care nu au]ncheiatecontractedesalubrizare pentru ridicarea de\eurilor \i transportulacestora]ndepoziteautorizate. Controaleleau]nceputdes[pt[mâna trecut[,iardinpatruunit[`iadministrativ-teritoriale verificate, una s-a ales cu amend[ de 3.000 de lei. Verific[rile au fost demarate de comisariidemediupentruc[multor prim[riile-auexpiratcontractelecu operatoriidesalubrizareautoriza`i\i nuaufost]ncheiatealtelenoi. „A fost aplicat[ o sanc`iune de 3.000leipentrulipsacontractuluide prest[ri servicii de transport a de\eurilor la depozitele autorizate. Uneleadministra`iipublicelocaleau ]ncheiatecontractepeperioadedeter-

minate,deunul,doiani\iuit[uneori s[-\i mai prelungeasc[ aceste contracte. Operatorii autoriza`i nu mai vins[preiade\eurile.Astas-a]ntâmplat \i la prim[ria sanc`ionat[, neavândcontract,nuaupututdemonstra c[ transport[ de\eurile la depozite autorizate”,adeclaratcomisarul\ef RodicaZelinc[. Sanc`iuneaaplicat[arputeafidoar ]nceputul. Dac[ acum câteva zile comisarii de mediu au dat minimul amenziiprev[zutdelege,s-arputea ajunge\ilaoamend[de15.000de lei, dac[ prim[ria ]n cauz[ nu va ]ncheia]n30dezilecontractulcuun operatorautorizatpeliniedesalubrizare, pentru transportul de\eurilor. (AuroraDimitriu)


6

22februarie2011

TOPNEWS

Num[rulromânilordin]nchisorilebritaniceacrescutalarmant.Num[rulromânilorcareajungdup[gratii]nMareaBritanieacrescutdramatic]nutlimiiani,scrie TheSun. Potrivitunuibilan`recent,num[rulsud-europenilorcaresunt]ncarcera`i]n Angliaacrescutalarmant.Num[rultotaldestr[inicareauajunsdup[gratii]n perioada2004-2009acrescutdela8.355la12.408,ocre\terede48,5lasut[,iar 10lasut[dinstr[ini]ncarcera`i]nfiecareansuntpolonezi.Totodat[,num[rulromânilor]nchi\i]nMareaBritanieacrescutdela180]n2004la880]n2009.

Performan`ele Google, Facebook \i Adobe Dacia]nEuropa fac angaj[ri ]n România salveaz[Renault Tineriifoartebine preg[ti`idindomeniulinformaticii sunt«vâna`i»de marilecompanii Google,Facebook\i Adobe,careauvenit ]nRomâniapentrua recrutatalente.

Vânz[rileDaciadinEuropasalveaz[rezultatele grupuluiRenault,iarperforman`ele«obraznice»ale m[rciiromâne\tisedatoreaz[succesuluimodelelor Sandero\iDuster,comenteaz[LaTribune. „Rezultatele Dacia le salveaz[ pe celealeRenault,ceeaceeste]ngrijor[tor.Marcaromâneasc[adep[\it lunatrecut[20.000de]nmatricul[ri deautomobilenoi(]nEuropa-n.r.). Cota de pia`[ s-a apropiat de 2 la sut[.DacianuestedepartedeSeat,\i nici chiar de Hyundai. Fran`a a absorbit38lasut[din]nmatricul[rile europenealem[rcii.Nuester[upen-

truoma\in[care,ini`ial,nueradestinat[ comercializ[rii ]n Europa de Vest”, titreaz[ La Tribune ]ntr-un articolintitulat„Obrazniculsuccesal Dacia]nEuropa”. Publica`iasubliniaz[c[]ntârzierile ]nlivrareaDuster-uluisunt]ncontinuare ridicate, iar cererea pentru acestmodelesteputernic[. }nmatricul[rileDaciaaucrescutcu 18,7lasut[]nEuropa,potrivitdatelor Asocia`iei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), una dintrecelemai„frumoase”dinamici depepia`[,noteaz[LaTribune. }n schimb, ]nscrierile ]n circula`ie alem[rciiRenaultaucoborâtcu8,9 la sut[. Sc[derea poate fi atribuit[ performan`elor slabe ale pie`ei spaniole, pe care grupurile franceze ocup[ocot[important[.

Googleavenit]nRomâniapentru a angaja programatori care vor lucra ]n sucursalele din Europa. „C[ut[m programatori foartebuni,oamenipasiona`ide calculatoare, care ar putea lucra ]n birourile noastre din Europa. Ceimaibunivorfiangaja`i”,a spus Gabriela Dan, responsabil[ cug[sireanoilorangaja`iGoogle. Ceicarevors[-\idepun[CVurilesuntavertiza`ic[procesulde recrutareestelung,iaruncandidatvatreceprinmaimulteinterviuri,informeaz[\tirileProTV. }n schimb, o dat[ angajat la Google, ve`i beneficia de un pachet de relocare, cheltuielile fiind suportate de companie. Acolounangajatvaaveaparte \ideunmediupl[cutdelucru, potrivitreprezentan`ilorcompaniei.Deasemenea,pachetulsalarialvaficumultpestemedia din România, unde un programatorcâ\tig[]ntre1.000-1.500 deeuro. De asemenea, tinerii absolven`idefacult[`isuntc[uta`i\i de cei de la Facebook, pentru preg[tirea lor excep`ional[. }n prezent, 12 români sunt colegi

IRES: B[n[`enii \i transilv[nenii mai optimi\ti decât moldovenii Peste39% dintreromânisedeclar[optimi\ti,doar16% sedeclar[ pesimi\ti,iar42% suntrezerva`i, potrivitunuistudiurealizatde InstitutulRomânpentruEvaluare \iStrategie(IRES). Transilv[nenii\ib[n[`eniipotficataloga`idreptceimai optimi\ti locuitori ai României. }n schimb, moldovenii suntceimaipesimi\ti.Peste41% dintretransilv[nenisau descris drept optimi\ti \i doar 15% au spus c[ sunt pesimi\ti. }n schimb, peste 23% dintre locuitorii din Moldovanusuntdelocoptimi\ti. StudiulIRESarat[c[exist[diferen`e]ntrelocuitoriidiferitelorregiunialeRomâniei]nprivin`amodului]ncare v[dvia`a,dar\i]nprivin`apercep`ieiasupraviitorului. Or[\eniipars[fiemaioptimi\tidecâtceidelasat.Iar zicala„ferici`iceis[racicuduhul”nuseverific[,potrivit

acestuistudiu.Astfel,optimismulcre\tedirectpropor`ionalcuniveluleduca`iei.38% dintreromâniicueduca`ie primar[,45% dintreceicueduca`iemedie\i51% dintre ceicustudiisuperioaresedeclar[optimi\ti.

cu tân[rul miliardar Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook,darcumre`eauadesocializareseextinde,araveanevoie urgent[de]nc[12. Recent \i Adobe, una dintre celemaimaricompaniidedezvoltareasofturilor,aanun`atc[

faceangaj[ri.Pentruateangaja la compania Adobe trebuie s[ demonstreziremarcabileaptitudini,nudoars[aiundosargros destudii.Spredeosebiredecelelaltecompanii,ceicarevorfi angaja`ilaaceasta,vorlucradin `ar[.

Copiiromâni,vându`i cu25.000deeuro Traficuldeovule\icopii este]nfloritor]nGrecia, undefemeideorigine român[\ibulgar[sunt dusecas[nasc[\iapoi micu`iisuntvându`icu pân[la30.000deeuro. }n Grecia, o `ar[ ]n care legile adop`iilornusuntpuselapunct,comer`ulcucopiiesteoafacereprofitabil[. micu`ii n[scu`i de mame românce sau bulg[roaice sunt vându`i cu sume cuprinse ]ntre 25.000 \i 30.000deeuro,]ns[femeileprimesc doar3.000deeuro\isuntamenin`ate c[vorfib[tutedac[refuz[s[-\imai dea copilul, scrie Antena 3, citând presagerman[. Trafican`ii nu se ocup[ doar cu vânzarea copiilor, ci \i cu comer`ul

deovule.FemeidinRomânia\iBulgaria sunt supuse mai multor tratamentecuhormonipentruaproduce ovule, apoi acestea sunt vândute pe pia`aneagr[.


7

22februarie2011 Amabilitatemoldoveneasc[ UnromânlaChi\in[useapropiedeunlocalnic: -Nuv[sup[ra`i,cautmagazinul„Lumeacopiilor”. Moldoveanul: -Num[sup[r,c[uta`i-l |i]\ivedemaidepartededrum.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[ nr.65,vizavidestadion, ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3camere,b-dul~u`oranr.2,lâng[ sensulgiratoriudinPodul Ro\,et.¾,completmobilat \iutilat.Pre`60.000Euro negociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iilatel.0745.150.765.(p) *Vândapartament2came-

re]ncap[t1,et.2,intabulat, pemijloccufa`alasoare, izolatexterior,P+F+G, foartec[lduros\icurat.Rog seriozitate.Telefon: 0743.770.991.(G-5)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vând1,30hateren]n comunaR[chi`i.Rela`ii suplimentarelatelefon:

0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-5) *Vândcas[]nBoto\ani, stradaWalterM[r[cineanu 18:2camere,buc[t[rie, izolat[,par`ialtermopan, curte,gr[din[,garaj(750 mp).Pre`negociabil,rela`ii lanumereledetelefon: 0754.670.437; 0742.676.522.Exclus agen`ii.(2069-3)

prest[riservicii *Executlucr[riinstala`ii termice+centrale, sanitare,ap[,individualsau

cucontractdemunc[. Rezolvurgen`e\iavarii. Rela`iilatel.0743.949.315. (G-5)

angaj[ri *S.C.TEHNOACTIV SRLangajeaz[mecanic servicescule\iechipamente,motoare,absolventliceu tehnicmecanic[electronic[, permiscat.B,bunutilizator computer,foartebune aptitudiniderela`ionarecu clien`ii.CV-urilesetrimitla e-mail: office@tehnoactiv.rosau fax:0330.401.082.(2068-3)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

22februarie2011

MONDEN

LadyGaGa]\imen`inesiluetacumultwhisky.LadyGaGaapovestitc[beafoartemultwhisky, maialescândlucreaz[.|ipentruc[vedetaarerepeti`ii]nfiecarezi...numaiaresenss[spunemc[o sticl[det[rienu]iajungemult[vreme. VedetaaoferitrecentuninterviupentrucotidianulNewYork DailyNews,]ncareavorbitdespre...dietaei.}ntrebat[cumsemen`ineatâtdesupl[,GaGaaspus c[nu`inevreunregimspecial\inicinufacemultsport.}nschimb...beamultwhisky.„Cândam repeti`iibeau]ncontinuu.|ilucrezaproape]nfiecarezi.Uneorise]ntâmpl[cadup[oziplin[,s[fiu mahmur[,darnuconteaz[,pentruc[]micontinuuactivitatea\ibeaumaideparte”,aspussolista.

MinoraluiBerlusconi, Daniela Györfi nu cople\it[cucadouridelux poate al[pta din «MinoraluiBerlusconi», cumadevenitcunoscut[ prostituataRubyRubacuori(foto),e]ncontinuareaudiat[deprocurori]nscandalulsexual carearputeadistruge carierapolitic[apremieruluiitalian.Aceasta adezv[luitanc hetatorilorlistadecadouripe carele-arfiprimitdela «IlCavaliere».

Plângând - conform presei italiene-,Rubyascrisodeclara`ie]ncare apovestitdespresumelepecarele-a primit de la Silvio Berlusconi ]n urma serviciilor sexuale, \i a ]ntocmitolist[acadourilordeluxcucare ar[sf[`at-opoliticianul.Printreacestea,uncolierRecarlode15.000de euro,ceasuriDolce&Gabbana,inele Bvlgari,rochiicucristaleSvarowski ce ajungeau \i la 20.000 de euro bucata,precum\ihainedepielesau deblan[dinanimalerare. Rubyamaim[rturisitc[urmas[ primeasc[delab[trânulcuceritor\i un Audi R8. Totodat[, la audieri, Rubyarecunoscutc[l-aavutdrept client \i pe celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo, pe care l-a ]ndr[gitfoartemult.

Silvia Dumitrescu: «Medicilor din România le e fric[ s[ m[ opereze, o s[ merg la Viena» Afec`iunileglandeitiroide ]idau]ncontinuareb[t[i decapSilvieiDumitrescu. De\ia]ncercatnenum[ratetratamente,artistanu simtenicioameliorare. Dinacestmotiv,cânt[rea`aadeciss[mearg[la Vienapentrua-\ifaceun setdeanalizeam[nun`ite. Dup[ ce s-a ]ngr[\at peste 20 de kilograme din cauza afec`iunilor glandei tiroide, Silvia Dumitrescu a decis s[ recurg[ la opera`ie, ]ns[ medicii din România au refuzat s[ efectueze interven`ia chirurgical[. „Amprobleme]ncontinuarecuglanda tiroid[. }n var[ o s[ merg la Viena. Medicilor din România le e fric[s[m[opereze,d-aiaos[merg la Viena s[ v[d ce zic medicii de acolo”,adeclaratSilviaDumitrescu pentruziarulNa`ional.

cauza silicoanelor

DanielaGyorfi(41 deani)\i-adus acas[feti`a,Maria,careavenitpe lumemiercurea trecut[. Vestea proast[ pentru Danielaec[nu-\ipoatehr[nifeti`adincauzaimplanturilorcu silicon.Interpretaspunec[acestlucruecauzatdemodul

]n care implanturile au fost introduseprinareol[,iarasta a dus la blocarea func`iilor glandeimamare.A\aseface c[Danielaafostsf[tuit[s[-\i hr[neasc[micu`acuunlapte praf,carearecaracteristicile lapteluimatern.Györfiehot[rât[s[revin[destulderepede\ipescen[,]ns[pentru astatrebuies[-\irecapetesiluetapecareoavea]naintede ar[mâne]ns[rcinat[.

Evenimente de Botosani  
Evenimente de Botosani  

Ziarul orasului tau!

Advertisement