Page 1

CMYK

Controalelaetnobotanice EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 5

Audatcu sareprin ora\pân[ ne-aualbit

Pag. 2

AnulVII•nr.31(1813)•Mar`i,15februarie2011•8pagini

Bomba salariilor din \coli, dezamorsat[ la Prefectur[

Cadreledidacticevorprimi salariilem[riteconform hot[rârilorjudec[tore\ti\iprevederilorlegale.Odelega`ieaambelorsindicatedineduca`ie,dincare auf[cutparte\ilideriijude`eni,a convinsautorit[`ilelocalec[salariiletrebuiem[ritecu33lasut[. Pagina 3

Discriminarea bolnavilor,la unpasde legalizare Pagina 4


2

15februarie2011

TOPNEWS

TotalGroupInsolvedSRL,]nfalimentdeunmiliard\ijum[tate.OsocietatedinCornicudomeniulde activitatesilvicultur[\iactivit[`iforestiereseafl[]ninsolven`[laTribunalulBoto\ani,datoriileacumulate dep[\ind150.000lei.PotrivitANAF,societateaafost]nfiin`at[]n2007,]ns[ultimulbilan`contabilafost depus]nanul2009.Ulterior,societateaaacumulatdatoriiimportante,creditoriicerândinsolven`a.Bancpost arederecuperatdelaaceast[societate80.445lei,Direc`iadeFinan`eBoto\aniavânddeasemeneaderecuperatosum[important[,79.216lei.Astfel,]ntotalsuntderecuperatdelaaceast[societate159.687lei,]n condi`iile]ncare]nperioadadevârfaavutocifr[deafacericaredep[\ea500.000lei.(D.R.)

Au dat cu sare prin ora\ pân[ ne-au albit Excesdezeldinpartea angaja`ilorsociet[`ii UrbanServcareau vruts[seasigurec[ boto\[neniinuvor aveadesuferitdepe urmaviscolului\ia z[peziic[zute]n weekend.Astfelc[, dup[ninsoareadin weekend,ace\tiaau intervenitprompt, ]mpr[\tiindsareatât pestr[zi,cât\ipetrotuarepentruaevita formareapoleiului. Numai c[ interven`ia salaria`ilor Urban Serv f[r[ nisip, ci doarcusare\i]nexcesaf[cutca trotuarele \i str[zile s[ se albeasc[\ichiaraceastas[r[mân[ pecarosabildup[topireaz[pezii. Reprezentan`ii municipalit[`ii recunosc c[ s-a exagerat, ]ns[ pun totul pe seama prognozei meteo,careanun`atcodgalben. Ace\tia dau ]ns[ asigur[ri c[ asfaltulnuvaaveadesuferitdin cauzaexcesuluidesare. „}ntr-adev[r au dat cu sare pur[,f[r[nisip.Eiauv[zutc[a nins, cei de la Urban Servc se a\teptaulaoprognoz[deviscol, eracodgalben\iauv[zutc[]n

doarcâtevaminutes-adepusun strat important de z[pad[, drept care au intervenit prompt. Din p[cate, au dat cam prea mult[ sare\i]ncondi`iile]ncarenus-a utilizat\inisip,sareanus-amai murd[rit \i de aceea au r[mas str[zile\itrotuarelealbe”,adeclaratviceprimarulFlorinGhiorghi`[.

|i reprezentan`ii Urban Serv sus`inc[asfaltulnuvafiafectat, de\is-a]mpr[\tiatdoarsare,nu \i nisip. }n total s-au ]mpr[\tiat 44 de tone de sare, ceea ce ]nseamn[ocantitatemaimic[decâtutilizaudeobiceireprezentan`iisociet[`iidedesz[pezire,\iasta deoarece a c[zut o cantitate maimic[dez[pad[.

Municipalitatea a decontat societ[`iiUrbanServ]nacestsezon recefacturi]nvaloaredepesteun milion de lei, din care circa 700.000lei]nlunadecembrie\i peste 300.000 lei ]n luna ianuarie.}nacestesumesuntincluse, pelâng[desz[pezire\iactivit[`ile decur[`ire\im[turareastr[zilor dinmunicipiu.(M.Aionesei)

Conducerea PNL nu merge la discu`ii cu PSD, f[r[ consultarea PC PenitenciaruluiBoto\ani, ]ncontinuare]ninterimat

Afirma`ia a fost f[cut[ de c[tre PaulOni\a,pre\edinteleinterimaral organiza`ieijude`enePC,]ncontextulcre[riialian`eicuPNL(Alian`ade CentruDreapta-ACD),alian`[care, ulterior,a]ncheiatunprotocoldecolaborarecuPSD.}nacestecondi`ii, excludereaPCdelaluareaunordecizii]ncadrulprotocoluluieste]nafara ]n`elegerii. „|inoiavemungrupdelucruconstituit.CeidelaPNLnupotmerge ladiscu`iicuPSDdecâtdac[]nprealabilaudiscutatcunoi\iamajunsla o concluzie final[ vizavi de luarea unor decizii ]n cadrul protocolului semnat.Conformprotocolului,PNL poate merge la discu`ii cu hot[râri luate]nainte]mpreun[cuPC”,adeclaratPaulOni\a. Acesta sus`ine ]ns[ c[ va face demersurilamembriicelorlaltedou[ forma`iuni politice, PNL, respectiv PSD,pentruca\iPCs[poatefire-

prezentatladiscu`iilecevoravealoc laniveljude`ean. „Voimilitapentrucaefectivs[fim prezen`iladiscu`iilecuPSD,]na\a fel ]ncât eforturile conjugate s[ se concretizeze]natingereaobiectivelor.USLaap[rutcaonecesitate]n planulpoliticpentruc[noiform[m practicpolulopozi`iei”,aspusliderullocalalPC. Primelediscu`iidincadrulUSL]n vederea semn[rii protocolului \i la niveljude`eanarurmas[aib[loc]n aceast[ s[pt[mân[, conform declara`iilorf[cutedelideriiPSD\iPNL. Unuldinpuncteledepeordineadezi a ]ntâlnirii vizeaz[ tocmai schimbarea majorit[`ii ]n Consiliului Jude`ean, ]n sensul renun`[rii din partea PNLlaalian`acuPD-L,\iinclusiv schimbarea vicepre\edintelui democrat-liberalCristianAchi`ei.(MonicaAionesei)

Conducerea Penitenciarului Boto\aniesteasigurat[dejum[tatedean ]ninterimat,iarsitua`iapareaseperpetua\i]nurm[toareleluni.}nprezent,institu`iaestecondus[decomisarul \ef Viorel Paraschiv, dup[ ce fostuldirectorMariusHlibanafost revocatdinfunc`ie]nurmadescopeririiunornereguli]nprivin`agestion[riiunorfonduripentrumodernizareaunit[`ii.De\iini`ials-acrezutc[ este o m[sur[ temporar[, cât timp suntf[cutecercet[ri,lasfâr\itulanului trecut a venit din partea Administra`ieiNa`ionaleaPenitenciarelor o decizie oficial[ de revocare din func`iealuiHliban.}ns[deatuncinu s-amaischimbatnimic,conducerea fiind asigurat[ interimar. Aceast[ situa`iepares[maidurezeoperioad[,pentruc[reprezentan`iiinstitu`iei audeclaratc[]nviitorulapropiatnu

esteprogramatexamenulpentruocupareafunc`ieidedirector. „Peadresainstitu`ieiavenitdeciziaderevocaredinfunc`ieadirectorului, motivul fiind o serie de deficien`ereferitorlagestionareafondurilor]nprivin`ainvesti`ieimoderniz[rii punctului de la poart[. Deocamdat[conducereaeste]nc[interimar[, \inu\timcândvafiorganizatconcursul pentru ocuparea func`iei de director.]naceast[perioad[poatefi numitinterimatoricinedininstitu`ie saudin`ar[”,adeclaratIulianD[r]ng[, purt[torul de cuvânt al PenitenciaruluiBoto\ani. MariusHlibannuapututficontactatpentruaprecizadac[inten`ioneaz[s[maiparticipesaunulauneventualconcurspentruocupareafunc`iei de director al Penitenciarului Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Comisie de evaluare a pagubelor la Spitalul Jude`ean ConducereaSpitaluluiJude`eans-a apucat ieri de inventariat pagubele produse de furtuna de sâmb[ta trecut[.Directorulunit[`iisus`inec[nu s-aajuns]nc[laosum[careartrebui pus[ la b[taie pentru repararea acoperi\ului aruncat de vânt de pe Policlinicaunit[`ii\ipentru]nlocuireageamurilorsparte,\ic[sevafaceoapreciereasupracheltuielilorpe carelearedesuportatspitalulabia dup[ceocomisiemixt[vaanaliza situa`ia.„Sevaalc[tuioechip[format[ din reprezentan`ii Consiliului Jude`ean,aiInspec`iei]nConstruc`ii \iaispitalului.Cl[direaesteaConsiliuluiJude`ean,spitaluleste]nadministrareaCJ\iestefiresccalaacest nivels[seanalizezesitua`ia.Nu\tim dac[vomprimibanipentrurepara`ii delaCJ,nu\timdeocamdat[nimic despre cum va fi rezolvat[ aceast[ problem[”, a declarat Ovidiu Mimor. Vineri la amiaz[, furtuna a smuls acoperi\ul Policlinicii aruncându-lpepavilionuladministratival spitalului.Astfelaufostprovocate\i altepagube,fiindspartegeamuriatât labirouricât\ilacasasc[rii.Pentru c[spitalulnudispunedefonduripentruasuportaacesterepara`ii,singura speran`[se]ndreapt[spreConsiliul Jude`ean,c[ruiaconducereaspitaluluii-acerutajutorul.(A.Dimitriu)

Ma\ini noi pentru Prim[ria Boto\ani Chiar\i]nvremuridecriz[,municipalitateaestedispus[s[alocesume importante pentru achizi`ionarea unorautoturisme.Acesteapar]ns[a fiimperativnecesare,datfiindfaptul c[ unele din ma\inile ce apar`in ExecutivuluiPrim[rieisuntdestulde vechi,iaralteleaflate]nparculauto al unor unit[`i subordonate sunt dep[\ite\ifizic\imoral.Astfel,una din achizi`iile importante pe care vrea s[ le fac[ municipalitatea se refer[launautoturismpentrucaresaalocatosum[de130.000lei,adic[ peste30.000deeuro. Autoturismevorfiachizi`ionate\i deServiciulPublicdeAdministrare BazeSportive\iAgrement,]nnum[r dedou[.Estevorbadespreoautoutilitar[pentrucares-aprins]nbuget o sum[ de 58.000 lei \i o cistern[ pentrucares-aualocat67.000lei. „Vrem s[ facem aceste achizi`ii pentruc[avemoautoutilitar[veche de37deani\iocistern[,lafelde veche”, a declarat Eugen ~urcanu, directorul Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Agrement. Tot acest serviciu din cadrul Prim[riei Boto\ani inten`ioneaz[s[cumperecincihidrobiciclete,pentrucares-aualocat64.000lei. }nfine,al`i50.000leisuntdestina`i Poli`iei Locale pentru achizi`ionareaunuisistemdesupraveghere video\ialarmareincendiu.(Monica Aionesei)


3

15februarie2011 ExcavatorincendiatdeunnecunoscutlaCucor[ni.Opersoan[necunoscut[aincendiatlunidiminea`[unexcavatoraflatperazalocalit[`ii Cucor[ni,interven`iaprompt[apompierilorboto\[nenilimitândpagubelelacâtevasutedelei.Fl[c[rileaucuprinscabinautilajului,angaja`ii InspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga”Boto\anifiindsesiza`idespreproducereaevenimentuluicupu`in]naintedeora 07.00.Lafa`aloculuis-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani,cuoautospecial[cuap[\ispum[.Lasosirea pompierilorlaloculcupricina,foculcuprinseseinteriorulcabinei.Pentrustingereafl[c[rilorauac`ionat\asepompieri,pre`de20deminute. Auarstapi`eria\iscaunuldincabin[,pagubelefiindestimatelaaproximativ400lei.}nurmacercet[rilorefectuatelafa`aloculuis-astabilitc[ incendiulafostprovocat,celmaiprobabil,deopersoan[necunoscut[.Cazulafostpreluatdepoli`i\tiidincomunaMihaiEminescu.(D.R.)

ESEN~IAL

Bomba salariilor din \coli, dezamorsat[ la Prefectur[ f[ga\ul normal de azi. De altfel aufostdusestatelavizatdeunele \colichiardeazi.Nuamsemnaledac[autrecut,darspercalucrurile s[ intre ]n normal”, a men`ionatliderulLSI.

Cadreledidactice vorprimisalariile m[riteconformhot[rârilorjudec[tore\ti\iprevederilor legale.Odelega`iea ambelorsindicate dineduca`ie,din careauf[cutparte \ilideriijude`eni,a convinsautorit[`ile localec[salariile trebuiem[ritecu 33lasut[. Dup[ e\ecul discu`iilor de vineri cu Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), ieri diminea`[, discu`iileaufostpurtatecuprefectul Cristian Roman, apoi cu Radu~urcanu,directorulDirec`ieiGeneraledeFinan`ePublice, \i Mihai Alexa, directorul Trezoreriei. „Amvorbitcudomnulprefect, careaavutamabilitateas[neasculte\is[neajute,\inune-atratata\acumauf[cut-oceidela MinisterulEduca`iei\ial`ii.Am vorbitlucruriserioase:s[reglement[mactualasitua`iedin]nv[`[mânt, care este una ie\it[ din comun. Legea educa`iei trebuie aplicat[,darnuoricum,cuosalarizare corespunz[toare”, a declarat,dup[discu`iacuprefectul jude`ului,Maria~iprigan,liderul Sindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar.

Sindicateleau trimis]n\coliun comunicatcomun

«Legeatrebuie respectat[» Cristian Roman sus`ine c[ situa`ia ]nregistrat[ la nivelul \colilordinBoto\ani\iSuceavaa fost discutat[ \i cu inspectorul \colardinjude`ulvecin\ipunctul devedereesteunulcomun. „Afostodiscu`ieamiabil[,]n urma c[reia se desprind dou[ concluzii. }n primul rând legea trebuie respectat[, indiferent de ceicareseafl[]nsistem,\i]lal doilearândcheltuielilecupersonalul nu pot s[ dep[\easc[ cele alocate prin ordin comun al MinisteruluideFinan`e\icelal Administra`iei \i Internelor. }n rest,cudialog,]n`elegere\ipace, credc[vomrezolvatoateproblemele. Mai este un lucru pozitiv caretrebuieremarcatpentruprimadat[,celedou[sindicatedin ]nv[`[mântsunt]mpreun[\ieste

„Am vorbit lucruri serioase: s[ reglement[m actuala situa`ie din ]nv[`[mânt, care este una ie\it[ din comun. Legea educa`iei trebuie aplicat[, dar nuoricum,cuosalarizarecorespunz[toare“, Maria ~iprigan, lider Sindicatul }nv[`[mântuluiPreuniversitar „Mai este un lucru pozitiv care trebuie remarcat pentru prima dat[, cele dou[ sindicate din ]nv[`[mânt sunt ]mpreun[ \iesteunlucrupozitivpentruc[ambele reprezint[pelucr[toriidin]nv[`[mânt“, CristianRoman,prefectjude`ulBoto\ani „S-ac[zutdeacordcuceidoi\iasuprafaptuluic[nupotfidiferen`e]ntre statuldefunc`ii\i]ntrestatuldeplat[ al salariilor“, Liviu Axinte, lider LigaSindicatelordin}nv[`[m^nt

unlucrupozitivpentruc[ambelereprezint[pelucr[toriidin]nv[`[mânt”, a declarat Cristian Roman. Dup[discu`iadelaPrefectur[, ceipatrusindicali\tiaupurtatun dialogcureprezentan`iidelaFinan`e \i de la Trezorerie. „La Direc`ia de Finan`e, ]n prezen`a d-luidirector~urcanu\iadomnului director Alexa, trezorierul \ef al jude`ului, am c[zut de acordc[trebuierespectat[norma juridic[, \i anume hot[rârea de Guverncarespunec[unit[`ilede ]nv[`[mânttrebuies[seprezinte laTrezoreriecustateledepersonal vizate \i nu este nevoie de vizepestatuldeplat[alsalariului.S-ac[zutdeacordcuceidoi \iasuprafaptuluic[nupotfidiferen`e ]ntre statul de func`ii \i ]ntrestatuldeplat[alsalariilor”, adeclaratLiviuAxinte,dup[]ntâlnireadelaFinan`e. Acestaamen`ionatc[statulde plat[alsalariilornupoatefidiferitdestatuldefunc`ii.„Ceidoi s-au ar[tat surprin\i c[ au fost adusespreavizarestatedeplat[ cu valori diferite fa`[ de cel de func`ii. Ei nici nu au sesizat ]n prim[faz[acestlucru,gravitatea situa`iei fiind v[zut[ mai târziu. Nou[nis-apromisc[seintr[pe

Cele dou[ sindicate au trimis uncomunicatcomun]n\coli,]n careafostspecificatc[salariile, acoloundesunthot[rârijudec[tore\ti\icertificateconstatatoare, trebuie s[ fie achitate cu 33 la sut[m[rite. }nacela\itimps-ar[spunsunei adrese pe care I|J a trimis-o ]n \coli,princaredirectoriisunt]ndrepta`i]mpotrivasalaria`ilor. „Conducerea Inspectoratului a solicitatprintr-oadres[trimis[]n \coli ca directorii s[ depun[ ]n mod obligatoriu, ca sarcin[ de serviciu,cererideamânareajudec[rii proceselor ce se afl[ pe rol, pân[ se va pronun`a }nalta CurtedeCasa`ie\iJusti`ieperecursul ]n interesul legii declarat de procurorul general al României\idesuspendareaexecut[rii pl[`ii pân[ ]n 2012, lucru ce ar ]nsemnaodaun[]ninteresulpersoanei\iunabuzpecarel-ars[vâr\i directorii”, a spus Liviu Axinte. Conducerea I|J a fost somat[ printr-oadres[comun[aLSI\i SIPs[sistezeaplicareavizelorpe stateledeplat[,cafiindodep[\ireaatribu`iilorcelerevin.„}n aceast[ soma`ie, de asemenea, ammen`ionatc[dac[ac`iuneava continua vom depune plângere penal[ ]mpotriva inspectorului \colargeneral\i\efuluiserviciului personal salarizare. Cred c[ nu vom ajunge ]n aceast[ faz[ dac[ lucrurile se rezolv[”, a ad[ugat liderul LSI. (Petronela Rotariu)

Scandal\ilaDorohoi }ntimpcelanivelulmunicipiuluiBoto\anidelega`iilecelor dou[sindicatediscutaucuautorit[`ilelocale,aproximativ50de cadre didactice protestau la sediul Trezoreriei Dorohoi. Revoltatedefaptulc[nuprimescsalariilem[rite,oparteacadrelordelaColegiulNa`ional„GrigoreGhica”aprotestat]nfa`a institu`iei.Profesoriinuauplecatpân[nuauob`inutpromisiuneac[mar`ivorprimisalariilem[ritedup[cumadecisjusti`ia. CelordelaColegiulGhicalis-aual[turat\ialtecadredidacticedinmajoritatealiceelor\i\colilordinDorohoi.

}mpu\c[turi ]ntrafic Unboto\[neanestecercetatdepoli`i\tiidinlocalitateasucevean[Dumbr[venidup[ceafolositun pistolcubiledecauciuc, ]mpu\cândopersoan[cu careaavutunconflict. CorneliuNechita]nvârst[de42deanidinSiret areclamatc[boto\[neanulMihaiJit[reanude23 deani,careaveaodatoriefa`[deel,l-a]mpu\catcugloan`edecauciuc. Vineri,]njurulorei17.00,agen`ii Postului de Poli`ie Dumbr[veni au fostsesiza`idec[treCorneliuNechita despreoalterca`iepecareaavut-o]n traficcuMihaiJit[reanu.Dup[producerea alterca`iei \i apelarea serviciului unic de urgen`a 112, Mihai Jit[reanuap[r[sitloculfapteideplasându-secuautoturismulspremunicipiulBoto\ani.Acestaafostdat]nconsemnlaPoli`iamunicipiuluiBoto\ani, fiind identificat \i oprit ]n trafic ]n localitateaHudum,deundeafostpreluat de agen`ii Postului de Poli`ie Dumbr[veni\iconduslasediulpostului]nvedereaefectu[riicercet[rilor. Din primele verific[ri efectuate de poli`i\ti a rezultat faptul ca Mihai Jit[reanusedeplasacuautoturismulpe razacomuneiDumbr[veni,iar]njurul orei16.55,afostdep[\it\iopritfor`at ]n trafic de c[tre Corneliu Nechita, carei-ablocatfa`a\iafrânatbrusc. CorneliuNechitaaintrodustreapta devitezapentrumersul]napoi,\i]n acestfelalovitcucârliguldetractare, masca autoturismului pe care a avariat-ou\or.Dindeclara`iilecelor doiareie\itca\oferulCorneliuNechita,i-avândutanteriorluiMihaiJit[reanuautoturismulpecareacesta]l conducea,pentrucare]imair[m[sesedatorcuosumadebani,faptpentrucarel-aoprit]ntrafic,ceidoicoborânddinautoturisme\iavândunelediscu`iicontradictorii. }n acel moment Mihai Jit[reanu sim`indu-seamenin`atascosunpistolcugloan`edecauciuc,pecare]l de`inelegal\iatrasunfoc]naer,iar celde-aldoilea]ndirec`ialuiCorneliuNechita,r[nindu-lu\or]npartea superioara a bra`ului stâng, victima fiindcondusaimediatlaSpitalulcomunal Dumbr[veni, unde i-au fost acordate]ngrijirimedicale,f[r[afi necesara spitalizarea acestuia. Cei doiconduc[toriautoaufosttesta`icu aparatuletilotestpentruaseverifica dacaauconsumatb[uturialcoolice, rezultatulfiindnegativ. AtâtMihaiJit[reanu,cât\iCorn eliuNechitaaudeclaratcanudoresc sa formuleze plângeri penale unul ]mpotriva celuilalt. Cu ocazia cercet[rilorefectuatedepoli`i\tis-aprocedatlaridicareapebazadedovada delaMihaiJit[reanuapistolului\i muni`ieiaferente,10cartu\ecalibru 10,cuglon`decauciuc,]nvederea expertiz[rii ]n condi`ii de laborator. ]n cauza s-a ]ntocmit dosarul penal fa`adeMihaiJit[reanusubaspectul s[vâr\iriiinfrac`iuniideuznelegalde armeneletale.(D.R.)


CMYK

4

15februarie2011

TOPNEWS

Agen`iieconomiciboto\[neninufolosescminori. Acestlucrureiesedinactivit[`iledecontrolaleinspectorilorboto\[nenidincadrulInspectoratuluiTeritorialdeMunc[(ITM)anultrecut.DinceledeclaratedeRoxanaGavril,responsabilrela`iimass-mediadincadrulITM,campaniaprivind prevenirea\icombatereaexploat[riicopiilorprinmunc[aavutloc]nfiecarelun[aanuluitrecut,aten`iainspectorilorfiind]ndreptat[spreidentificareacazurilordenerespectareaprevederilorlegisla`iei]ndomeniu.„Astfel,]nperioadamen`ionat[nuaufost]ntâlnitecazurideprimirelalucrua minorilorf[r[aavea]ncheiatecontracteleindividualedemunc[.}nperioadaurm[toareseinten`ioneaz[intensificareaac`iunilordeidentificare\i combatereaexploat[riimunciicopilului,bazându-necuprec[derepeinforma`iileprimitedelaDirec`iaJude`ean[pentruProtec`iaDrepturilorCopiluluiprecum\iocolaboraremaistrâns[cucelelalteinstitu`iisemnatarealeconven`iei]ncheiate]nacestsens”,adeclaratRoxanaGavril.(P.R.)

Discriminarea bolnavilor, la un pas de legalizare Vafiunadev[ratghinionpentruunbolnav s[nusenumereprintreprimii20depacien`idintr-oziai mediculuidefamilie. Astadeoarecenoile normeprivindacordareadeserviciimedicale]idauvoiemedicului defamilies[elibereze re`etesautrimiterila analizeoriinvestiga`ii medicalenumaipentru 20depacien`ipezi. Dac[lau\amediculuia\teapt[ maimul`ibolnavi,dup[al20-lea pacientcaretrecepragulcabinetului,ceilal`ivorprimideladoctorolist[cumedicamentepentru tratareaafec`iunilor,darpecare vortrebuis[leachite]ntotalitate dinbuzunareleproprii. „Este o m[sur[ discriminatorie. Suntem, practic, obliga`i s[ nediscrimin[mpacien`ii,\iasta esteimposibildeacceptat.Cum s[-i spun eu la al 21-lea bolnav care-miintr[]ncabinetc[nupot s[-i dau re`et[ compensat[ a\a cumle-amdatcelorlal`i20dinaintealui?Nuestecorects[se]ntâmple asta, pentru c[ sunt zile dinlun[,\inupu`ine,cândlau\a cabinetuluiesteaglomera`ie,sunt peste20debolnavicarea\teapt[ pentru re`ete sau trimiteri la investiga`ii”, a declarat medicul DoruCuliceanu. Mediciidefamiliespunc[revine plafonul la medicamente compensate\igratuite,prinalocareaunui„bugetorientativ”fiec[ruimedic,]nlimitac[ruiadoc-

torulvatrebuis[prescriemedicamentele.Acestbugetorientativ vaadunaiarbolnaviilau\acabinetelor]nprimapartealunii,de teamadeanuajungepreatârziu la cabinet, atunci când nu mai suntfonduripentrumedicamente compensate. Mediciidefamilieausemnalat aceast[ nemul`umire atât MinisteruluiS[n[t[`ii,cât\iCaseiNa`ionaledeAsigur[rideS[n[tate. „Aceste noi norme ne afecteaz[ atât pe noi, medicii, cât \i pe

pacien`iino\tri.|inusuntmodific[ripentruolun[saudou[,ci pentruoperioad[]ndelungat[de timp.Prinprotestulnostruvrem s[leatragematen`iadeciden`ilor dinsistemc[lovescatât]nbolnavi,cât\i]nmedici.Vompurta discu`ii\icupacien`ii]ncabinete, pentrualear[tacareestesitua`ia, deceestenecesars[neopunem acestormodific[riluatef[r[ase `ine cont \i de p[rerile noastre. Dindiscu`iilepurtatepân[acum am constatat c[ pacien`ii sunt

al[turidenoi”,amaispusmediculDoruCuliceanu. Oalt[nemul`umireamedicilor de familie se refer[ la faptul c[ sunt obliga`i s[ introduc[ datele fiec[ruipacientpecardulcareva fi lansat ]n sistem de la mijlocul acestuian.Esteomunc[cele-ar lua medicilor mult timp din cel afectat consulta`iilor, iar ace\tia spunc[le-artrebuis[maiangajezecâteunompentruaceast[activitate,]ns[nulepermitebugetul cabinetului.(AuroraDimitriu)

Spitalplindecopiicuafec`iunirespiratorii Sec`ia ORL a Spitalului de Copii esteplin[decopiicuafec`iunirespiratorii.}nultimas[pt[mân[medicii s-au confruntat cu o adev[rat[ avalan\[de]mboln[viri.Cadrelemedicale sus`in c[ ]n toate zilele s[pt[mâniitrecuteauavutintern[ripeste mediazilnic[obi\nuit[. „Aminternatfoartemul`icopiicu st[rifebrile,atâtdevârst[pre\colar[,cât\idevârst[\colar[.Sec`iaeste foarteaglomerat[”,adeclaratmedicul ORL-ist Iuliana Kadar, purt[tor decuvântalSpitaluluideCopii. Num[rul mare de copiii cu afec`iunirespiratoriicareajung]nspital ]nacestezileestepusdemedicipe

seama varia`iilor de temperatur[, a treceriidestuldebru\tedelatemperaturiridicatepentruaceast[perioad[ a anului la temperaturi sensibil mai sc[zute. Cadrelemedicalemaisus`inc[]n destuldemultecazuriceimicisunt trata`iini`ialnecorespunz[tor,p[rin`iiadministrându-leantibioticepentru afec`iunicarenuarnecesitaastfelde medica`ie,uneorichiarf[r[s[treac[ pelamediculdefamilie. Tratat[necorespunz[tor,boalarespiratorie evolueaz[ spre forme mai grave,]ncareinternareaesteabsolut necesar[.(AuroraDimitriu)

Dosar penal pentru 48 de pachete de `ig[ri Poli`i\tiidefrontier[boto\[neniau ]ntocmitpenumeleunuib[rbatdosar penalpentrucontraband[,fiinddescoperitierilaR[d[u`iPrutcudoar 48pachetede`ig[ri.Tân[rulafost surprins pentru a doua oar[ ]ncercânds[introduc[]n`ar[`ig[riprin sustrageredelacontrolulvamal,iar potrivit prevederilor legale aceast[ fapt[constituieinfrac`iuneadecontraband[.}ndatade13.02.2011,]n jurul orelor 18.00, la Punctul de TrecereaFrontiereiR[d[u`iPrutsaprezentatpentruaintra]n`ar[cet[`eanulromânValentinD.,de23de ani,lavolanulunuiautoturismmarcaOpel]nmatriculat]nRomânia. Lacontrolulefectuatdec[treechipamixt[decontrolformat[dinpoli`i\tidefrontier[\ilucr[torivamali aufostdescoperiteascunse]nschimb[toruldevitez[alautoturismului\i ]n roata dreapta spate 48 pachete `ig[rimarcaMonteCarlo,cutimbru R.Moldova,]nvaloarede413lei. B[rbatul a declarat c[ `ig[rile urmauaficomercializate]nlocalitateaDorohoi.Pentruc[ValentinD.a fost descoperit ieri, pentru a doua oar[, cu produse din tutun pe care urmas[leintroduc[]nRomâniaprin sustragere de la controlul vamal, acestuiai-afost]ntocmitdosarpenal pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de „contraband[”\i„evaziunefiscal[” constând]nascundereabunuluioria surseiimpozabilesautaxabile.Dosarulurmeaz[afi]naintatParchetului de pe lâng[ Judec[toria Darabani. (D[nu`Rotariu)

Job-uri ]n Germania pentru studen`i Agen`ia Na`ional[ pentru OcupareaFor`eideMunc[anun`[prelungireaperioadeideselec`iepentru studen`iicaredorescs[desf[\oareo activitatelucrativ[peteritoriulGermaniei,peperioadavacan`eidevar[.Laselec`iepotparticipastuden`ii \imasteranzii,careurmeaz[cursuri lazi,laoricefacultateacreditat[conformlegii,inclusivceidinultimulan destudii. „Men`ion[mc[prelungireaperioadeidedepunereadosarelorsedatoreaz[discu`iilorpurtate]nvederea flexibiliz[riicondi`iilordeparticipare\iocup[riiacâtmaimulteposturi. Laselec`ievorputeaparticipastuden`ii\imasteranziicareurmeaz[cursuri lazi,laoricefacultateacreditataconformlegii,inclusivceidinultimulan de studii”, se arat[ ]n comunicatul remis de Agen`ia Jude`ean[ pentru OcupareaFor`eideMunc[. Depunereadosarelor\isus`inerea testuluidelimbagerman[areloc]n perioada7-25februarie,]ntreorele 09.00-15.00,lasediulAgen`ieiNa`ionale pentru Ocuparea For`ei de Munc[, str. Avalan\ei nr. 20-24, parter,]ncadrulDirec`ieiRela`iiInterna`ionale EURES \i Mediere. (PetronelaRotariu)


CMYK

5

15februarie2011 Aujefuitunmagazin]n50desecunde.Patrub[rba`idinBucure\tiaureu\its[fure produsedintr-unmagazin,]nnumai50desecunde,rapiditatecarei-auimitpepoli`i\ti. Ho`ii,masca`icucagulepefa`[\im[nu\ipemâini,auintrat]ntr-unmagazindinsectorul6,deundeaufuratmaimultepachetede`ig[ri,sticlecualcool\ialteprodusede consum,dup[careauplecatlafelderepedecumauvenit.Autorit[`ileauintervenit imediat\iaureu\its[]iprind[peceipatruho`i,ajuta`ifiind\ideimaginilesurprinse decamereledesupravegheatdinmagazin.

Controalela etnobotanice

ConsiliulLocalaadoptat ]nlunaianuariehot[râreaprincareseinterzice comercializareaplantelor etnobotanice,iar]nacestezile,documentula\i primitvizadelegalitate dinparteaInstitu`iei Prefectului. }n aceste condi`ii, Executivul Prim[riei, prin reprezentan`ii s[i, pot demara verific[ri la magazinele de vise,dar\i]nlocurileundeexist[suspiciuni c[ plante etnobotanice s-ar comercializa. Sunt viza`i de efectele legii atât comercian`ii, cât \i consumatorii de plante etnobotanice. Cei caresevorocupaderealizareacontroalelorsuntagen`iidincadrulPoli`ieiLocale,unitate]nsubordineaPrim[riei Boto\ani. „V[ asigur c[ nu vorfif[cutecontroalenumailaweedshop-uri,pentruc[probabiltoatesunt ]nchise,]nschimbs-auformatacele re`ele de distribu`ie la domiciliu sau cuma\inilelaloculundesuntconsu-

matorii.Vorfiorganizateflagrante\i vorfipedepsi`i\iceiconsumatorii\i ceicarevând,pentruc[proiectulde hot[rârespuneclarc[sepedepse\te de`inerea,utilizarea\ivânzareaplantelor etnobotanice”, a declarat viceprimarulFlorinGhiorghi`[. Astfelc[ceicarevorfiprin\iconsumând plante etnobotanice vor fi amenda`i, iar pentru cei care le comercializeaz[,vorfi]ntocmitedocumente\ivorfipreda`iorganelorde poli`ie. Conform hot[rârii de ConsiliuLocalintraterecent]nvigoare, amenzilepentruceicarecomercializeaz[ plante etnobotanice sunt cuprinse]ntre2.000delei\i2.500 delei.}ncazul]ncareseconstat[c[ sunt]ntruniteelementeleconstitutive aleuneiinfrac`iuni,vorfisesizate\i organeledecercetarepenal[. De asemenea, cei care constat[ abatereadelalegepotdispuneconfiscarea \i ridicarea produselor care fac obiectul contraven`iei, ]n scopul distrugeriilor,precum\iconfiscarea veniturilorrealizatedincomercializarea ilegal[ a acestora. (Monica Aionesei)

TOPNEWS Cadre medicale dezam[gite de salarii ]nainte de a le ]ncasa Salariile cadrelor medicale dinspitalenusuntchiarcelela cares-aua\teptatatuncicândli s-apromisomajorarede15la sut[.LaSpitalulJude`ean,de\i nuafostzidesalariu,iericadrele medicale au aflat c[ de faptmajorareareal[estecumai pu`inde10lasut[fa`[desalariile pe luna octombrie 2010. „Noi am auzit, neoficial, c[ salariileaucrescutcuvreo8la sut[, nicidecum cu 15 la sut[ fa`[ de octombrie anul trecut. A\tept[ms[vedemflutura\ii]n mân[\ipebazalorvomdeclara care este situa`ia real[. Dar informa`iilepecareleavemau creatdezam[gire]nrândulnostru. |i a\a majorarea de 15 la sut[seaplicalaunsalariudeja t[iat cu 25 la sut[”, a declarat un angajat al celei mai mari unit[`imedicaledinjude`. Astaatensionata\teptareazileidesalar]nrândulcelorcelucreaz[]nspitale.Baniiurmeaz[ s[ajung[pecardurileangaja`ilor]ncursulzileideast[zisau cel târziu mâine, când va fi „momentuladev[rului”.DirectorulSpitaluluiJude`ean,medicul Ovidiu Mimor, spune c[

salariile s-au calculat pe baza formulei stabilit[ prin normele deaplicarealegiidesalarizare pentruacestan\iestepu`inprobabils[sefistrecuraterori,calculul f[cându-se printr-un programinformaticspecial. „Poatec[nusuntsalariilepe care le a\teapt[ unii angaja`i, darace\tianuauluat]ncalcul c[]nacealun[dereferin`[s-a

maidatunrestdinal13-leasalariu,ni\tesporurirestantecare aufostscoasedinlege,\itoate asteanuaufostincluse]ncalcul.Noiammerslaacestcalcul pe un program informatic specialpentrua\aceva.S-arespectat legea, s-a aplicat o cre\tere de15lasut[lasalarii”,adeclarat directorul Spitalului Jude`ean.(AuroraDimitriu)

Pre\edinteleTraianB[sescui-apropuslui MugurIs[rescus[preia\efiaGuvernului Pre\edinteleTraianB[sescui-a propusluiMugurIs[rescus[ preia\efiaGuvernului,noteaz[ ziarulGândul,men`ionândc[ \efulstatuluiavenitcusolu`ia premieruluiindependentdup[ce aconstatat,ladiscu`iaculiderii deorganiza`iiPDL,c[EmilBoc numaiaresus`inereanecesar[. „B[sescus-adusspeciallaBNRpentrudiscu`ia cu guvernatorul. Pre\edintele a venit cu solu`iapremieruluiindependentdup[ceaconstatatladiscu`iaculideriideorganiza`iiPDLc[ Boc nu mai are sus`inerea necesar[ pentru a r[mâne\ilapartid,\ilaGuvern.TraianB[sescusegr[be\tes[impun[unnoupremierpentru c[Alian`aPSD-PNLnus-a]nregistrat]nc[la Tribunal\i,formal,nuvaputeaspunelaconsult[rileviitoaredelaCotrocenic[aregrupul parlamentarcelmainumeros”,noteaz[Gândul. Publica`ia men`ioneaz[ c[ au avut loc dou[ ]ntâlniri-duminic[sear[\ilunidup[amiaz[ale pre\edintelui Traian B[sescu cu \efii de

filialeaiPDL,„]mpreun[cucarea]ntorspe toatefe`elesitua`iadinpartid,]nainteaalegerilorpentruconducereacentral[”. „}ntrevederea de duminic[ sear[ a fost mai degrab[informal[\is-a]ntinspân[la4diminea`a.Conformunorsurseparticipanteladiscu`iilededuminic[\iluni,B[sescuavruts[ aflecumv[dlideriidefilialesitua`iadinpartid \i, mai ales, evolu`ia PDL. Pre\edintele ar fi

spusc[elnuareniciopreferin`[pentruvreun candidatla\efiapartidului,darc[arvreas[]i vad[]nconducerepe«reformi\tii»SeverVoinescu,MonicaMacovei,CristianPreda,Traian Radu Ungureanu \i Teodor Baconschi”, scrieGândul. „Pre\edinteleavruts[aflecevrem\ine-a expustoatevariantele.Ne-a]ntrebatdac[]lmai vrempeEmilBoclapartid\ilaguvern,dac[

maisus`inemactualulguvern,dac[maivrem s[fimlaguvernare\idac[amfideacordcu variantaBoclapartid\ipremierindependent”, arelatatunuldintrelideriidefilial[prezen`ila discu`ii,citatdeGândul. LideriaiPDLaudeclarat,luni,pentruMediafax, c[ ]ncepând de duminic[ au avut loc maimulte]ntâlniri]ntre\efulstatului\ireprezentan`i ai forma`iunii \i c[ din discu`iile cu TraianB[sescuarrezultac[„secaut[unpremierindependent]nloculluiEmilBoc”. SursedinPDLauprecizat,pentruMediafax, c[auavutlocmaimulterundede]ntâlniri]ntre Traian B[sescu \i unii lideri ai organiza`iilor locale,lacares-arfidiscutatstrategiapentru alegeriledinpartid. Potrivitsurselorcitate,B[sescuaavut,duminic[,oprim[]ntâlnireculideriaiPDLlaVila Lac1,undearfidiscutatpeaceast[tem[.Discu`iileaucontinuatlunidup[-amiaz[,iar]ncursulseriiarputeaavealoconou[]ntâlnire. Surselemen`ionateauar[tatc[participan`iiau primitinterdic`iedeadezv[luisubiectelediscutate. „Secaut[unpremier.Independent”,aspus unliderPDL.


6

15februarie2011 Cartecugre\eliledinLegeaEduca`iei.Profesoriidinsindicatulpreuniversitaraljude`uluiHunedoaraaualc[tuitocartecugre\eliledinLegeaEduca`ieiNa`ionale. Vasile F[ga\,liderulsindicatuluiSpiruHaretdinPetro\ani,declar[c[aproapefiecarearticol alLegiiaregre\eli\ic[multedintreacestearticolesecontrazic]ntreele.„Juri\tii no\triauluatarticolcuarticol\iauconstatatc[aproapetoatesuntgre\ite.Au]ntocmit ocartecutoateacestegre\eli\ilevorducelaministers[opredeaministruluisub formauneilec`ii.Suntarticoledinlegecarelecontrazicpeceleanterioaresauinvers”.

TOPNEWS

Elevi de liceu: Alcoolul este demodat, etnobotanicele te ajut[ s[ devii «popular» Adolescen`iidinCapital[consider[c[etnobotanicelenu creeaz[dependen`[\inicinu provoac[efecteadversecares[ lepun[]npericolvia`a,arat[ unfocusgrupini`iatdeOrganiza`iaSalva`iCopiiiRomânia ]nmaimulte\coli\ilicee. Eleviiauaccesliberlaetnobotanice,atât pestrad[,cât\i]nmediulonline,\ispun despreacestesubstan`ec[suntaccesibileca pre` \i procedur[ de cump[rare, relev[ aceea\icercetare. Organiza`iaSalva`iCopiiiRomâniasolicit[ public Autorit[`ii Na`ionale pentru Reglementare]nComunica`ii(ANCOM)s[ blocheze accesul la site-urile care promoveaz[ \i comercializeaz[ plante/substan`e cucon`inuthalucinogen,dar\is[fiecreat uncadrulegislativcoerent\icoercitiv,prin care punerea ]n vânzarea a acestor substan`e, generic denumite etnobotanice, s[ fieeradicat[.

Etnobotaniceleaudevenit ocartedevizit[pentru popularitateapecareo cape`i]ntr-ungrup Consumul de etnobotanice a devenit o practic[ uzual[ a liceenilor, un obicei al fiec[reipetrecerilacaremergadolescen`ii. Acestesubstan`esuntu\ordeprocurat,sunt accesibile]napropierea\colilor,]nbarurile unde merg adolescen`ii \i chiar pe Facebook,arelevatacela\ifocusgrup.„Elevii

ne-aupovestitcumetnobotaniceleaudevenitocartedevizit[pentrupopularitateape careocap[t[]ngrupurilelor”,spunecoordonatorul Centrului de Voluntari Salva`i CopiiiRomânia,InaLolescu. Consumul de etnobotanice este frecvent \itolerat]nspecial]ncadrulliceelordecartier,iarconsumatoriisunt]ngeneralelevi cu posibilit[`i materiale mai reduse. Una dintreconcluziilefocusgroup-ului,lacare au participat elevi \i cadre didactice, este aceeac[eleviidinliceelecentraleprefer[ consumuldemarijuana.Alcoolulesteperceputdeelevicafiinddemodat,]nvremece un consumator de droguri devine „popular”:„Dup[prima`igar[amfostmaivesel \itoat[lumeavorbeacumine.Mi-amf[cut

mai mul`i prieteni, mergem la acelea\i petreceri \i ne sim`im bine. Toat[ lumea consum[\inimenidintreceipecare]i\tiu eunuap[`itnimic.Dincontra,nesim`im bine\inecump[r[m]mpreun[etnobotanice”,poveste\teM.S.,elev]nclasaaX-a ]ntr-unliceudinCapital[.

Facebook-ulpromoveaz[ consumuldeetnobotanice, iarsubstan`elesuntlivrate ladomiciliu Unnum[rfoartemarede„magazinede vise”func`ioneaz[chiar]napropierea\colilor,]nincintasc[rilordeblocsauamaga-

zinelor cu haine (exemple dat de adolescen`i:Pia`aProgresului\istadionulOlimpia).Foartemul`iconsumatorisunt]ngeneralminoricaredevindependen`i]nmaipu`indeolun[\icare,pentrua-\iputeaprocura]ncontinuaresubstan`ele,devinei]n\i\i comercian`i. }n c[minele studen`e\ti suntdeschisespice-shopuri(exempludatde copii:Regie),iar]nanumitebaruriconsumulestetolerat,iarsubstan`elesuntu\orde procurat.Exist[paginicreatepeFacebook carepromoveaz[consumuldeetnobotanice,precum\isite-uriculivr[riladomiciliu asubstan`elordorite. Salva`i Copiii România, al[turi de cei peste1.750devoluntarilanivelna`ional,a demarat o campanie de informare \i con\tientizare ]n \colile \i liceele din `ar[, ]n carevorfiderulateatâtsesiunidelucrucu elevii, cât \i ]ntâlniri cu profesorii \i p[rin`ii.}nparalel,vafidemarat[ocampanie depresiuneasuprafactorilordedecizie,astfel]ncâtcomer`ulcuetnobotanices[numai fieposibil. UnraportalCentruluiInterna`ionalAntidrog \i pentru Drepturile Omului atrage aten`iaasupraamploriipecarealuat-oconsumuldeetnobotanice]nrânduladolescen`ilordinRomânia-`ar[ajuns[peloculpatrudinUniuneaEuropean[]ntopulconsumului. Documentul aminte\te c[ bugetul alocat pentru programele de prevenire a consumului de droguri, 4,5 milioane de euro,estecelmaimicdinEuropa. }n ianuarie 2010, Guvernul a interzis, printr-oordonan`[deurgen`[,36deplante \isubstan`eetnobotanice,comercian`iibeneficiinddeoperioad[detranzitdelaintrarea]nvigoareaactuluinormativ,pentrua distrugestocurile.

De`inu`ii,maiavantajo\idecât Un poli`ist a \omerii,pentrupatroni accidentat un copil pe trecerea de pietoni Unpoli`istaaccidentat uncopilde11ani.Potrivitmartorilor,accidentul aavutlocchiarpetrecereadepietoni,]ns[oameniilegiispunc[minorul atraversat]nfug[,printr-unlocnepermis. „Copilulavruts[treac[strada\i atunciavenitma\inacareadatpeste el \i l-a aruncat ]ntr-o groap[. Copilulerapetrecereadepietoni”,a spusunmartorlaaccidentceaavut loclaOravi`a,citatdeRealitate.net. Potrivit poli`i\tilor, totul s-ar fi ]ntâmplat la aproximativ zece metri deotreceredepietoni. „}ntimpces-aangajat]ntraversa-

reprintr-unlocnepermis,]nfug[,un minorafostacro\atdeunautoturism condus de un agent de poli`ie din cadrul Poli`iei Ora\ului Oravi`a”, a precizat subcomisarul Gra`ian Simion,delaPoli`iaRutier[Oravi`a. Copilulafostdusdeurgen`[laspital, unde i s-a pus diagnosticul de traumatism cranian, abdominal ]nchis. „B[iatul o fost dus de aici, din localitate,cusalvarealajude`\i]nc[ nu\tiuces-a]ntâmplat.Copiluleste bolnav,facedializ[pentruc[necesit[untransplantderinichi”,adeclarattat[lcopilului. Poli`istulaflat]ntimpulserviciului, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatulfiindnegativ.}nacestcaz s-adeschisundosarpentruv[t[mare corporal[dinculp[.

Patroniicarevors[angajezede`inu`i,aumaimulte avantajedecâtdac[daude lucru\omerilor.Tarifele suntnegociabile,patronii suntscuti`ideplataobliga`iilorfa`[destat,se]ncheie unsingurcontract,]ntresocietate\ipenitenciar,paza\i hranamuncitoriloresteasigurat[dec[trepenitenciar \iunuimuncitor-de`inut]i esteaproapeimposibils[ sustrag[materialelefolosite.

Pu`ini patroni apeleaz[ la aceast[ form[deangajare.Pede-opartedin cauza prejudec[`ilor, iar pe de alt[ parte, pentru c[ nu au ]ncredere c[ „meseria\ii dunga`i” nu sunt periculo\i,potrivitziare.com. „De`inu`ii sunt ]nso`i`i \i supraveghea`ideagen`ine]narma`i.}ngeneral,

avem un agent la 10-12 de`inu`i-angaja`i.Eipleac[diminea`a,cuma\ina beneficiarului,care]iridic[delapoartapenitenciarului\ise]ntorcseara,la terminarea programului. Au la ei un telefonmobil\icâ`ivaleidecheltuial[, dac[ au nevoie de ceva”, a explicat subcomisarul Cristian Micu, purt[tor decuvântalPenitenciaruluiJilava. Selec`ia „meseria\ilor dunga`i” este foarteriguroas[\imaidrastic[pentru ceitrimi\ilalucru]nafara]nc hisorii.

„}ncadrulpenitenciaruluiexist[ocomisiedeselectarelamunc[(psiholog, educator,medic,\efulserviciului,\eful punctuluidelucrupediversemeserii). Urmeaz[operioad[deprob[,`inândusecontdedomiciliulde`inutului,depedeaps[, de fapta s[vâr\it[. Evit[m s[ trimitem un de`inut s[ munceasc[ ]n acela\iora\]ncareacomisfaptapentrucareafostcondamnatsau]nacela\i ora\]ncare]\iaredomiciliulfamilia sa”,amaispusCristianMicu.


7

15februarie2011 }nlocaluri Consuma`icu]ncrederesupadepas[revegetarian[. Servimcufri\c[clientelabineb[tut[. Avemfri\c[b[tut[toat[ziua. Nuservimminorisub18ani. Nuservim]nstaredeebrietate.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4 camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavidestadion,ultra modern,completmobilat,cugaraj.Rela`ii latelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament3 camere,b-dul~u`ora nr.2,lâng[sensulgiratoriudinPodulRo\, et.¾,completmobilat

\iutilat.Pre`60.000 Euronegociabilsau schimbcuapartament ]nBoto\ani.Rela`iila tel.0745.150.765.(p) Vând apartament 2 camere]ncap[t1,et.2, intabulat, pe mijloc cu fa`a la soare, izolat exterior, P+F+G, foartec[lduros\icurat. Rog seriozitate. Telefon: 0743.770.991. (G-9)

v^nz[ricase/teren

prest[riservicii

*V^ndteren14.100 mp,deschiderelaBTSV47m,\i7.200mp deschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzona Hudum,0746.261.466. (1495-p)

*Executlucr[ri

*Vând1,30hateren ]ncomunaR[chi`i. Rela`iisuplimentarela telefon:0231/544.032, dup[ora17.00.(G-9)

Rezolvurgen`e\i

instala`iitermice+ centrale,sanitare,ap[, individualsaucu contractdemunc[. avarii.Rela`iila telefon:0743.949.315. (G-9)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

15februarie2011

MONDEN

Areorgasmdefiecaredat[cândm[nânc[.Otân[r[de25deanisufer[deunsindromrar ]ntâlnit,careodetermin[s[ajung[laorgasmatuncicândconsum[alimentelepecareleador[. GabiJones,dinColorado,SUA,\i-adescoperitboala]nurm[cu\aseani,cândaobservatc[ dup[cem[nânc[]nghe`at[,pr[jiturisaupizzaare,defiecaredat[,orgasm.Gabis-adeciss[fac[ banidepeurmaafec`iuniisale\iacumleofer[peinternet,contracost,orgasmeprovocatede mâncarecelorcaredorescs[ovad[.Eaadeclaratc[s-a]ngr[\at95dekilograme]nultimii5ani, cânt[rindacum223dekilograme,darc[acestlucrunuoderanjeaz[atâttimpcâtsesimtebine.

AndreeaAntonescu, Pamela Anderson ]ns[rcinat[]n\aseluni \i-a dat ]n judecat[ un fost iubit

AndreeaAntonescu\iiubituleiTraianSpakvor devenip[rin`i]ncurând. Cânt[rea`acareadevenit cunoscut[datorit[trupei Andre,este]ns[rcinat[]n \aseluni. }ns[rcinat[]n\aseluni,cânt[rea`a adezv[luitpentrurevistaStoryceea cepân[acumeradoarunzvon.Nu esteafectat[defaptulc[rela`iaeicu Traian Spak nu este oficializat[ \i nicidecomentariilepreseilegatede acestaspect.Nuavruts[confirme sarcina\inuointereseaz[niciunfel depublicitatepeaceast[tem[. „Via`ameaafost]ntotdeaunapeprimapagin[aziarelor\iastanutocmai cu voia mea. }mi doresc s[ p[strez anumitelucruripentrumine\ifamilie, a\ac[ampreferats[amânmomentul anun`uluicâtdemult.}ngeneral,nu suntadeptacircului\inuamvruts[ transformunevenimentatâtdeimportantpentrumine]ntr-unspectacolmedia.Esteunevenimentpurpersonal\i ]midorescs[r[mân[a\a”,adeclarat vedetapentrurevistaStory,pecoperta c[reiaapozatcuburticalavedere. „Deocamdat[, avem programul ]nc[rcat cu alte preg[tiri legate de copil\inunumai,maialesc[eunu mi-am neglijat nici cariera artistic[. Am avut destul de mult[ treab[ ]n sensul[sta]nultimavreme”,amai spusaceasta.

Silvio Berlusconi: «Femeile sunt mai de\tepte decât b[rba`ii» SilvioBerlusconiafost huiduitduminic[desute defemeideranjatedefelul]ncaresepoart[acesta,considerândc[premierulitaliannurespect[ sexulfrumosdincauza scandalurilorsexuale]n careeimplicat. Astfel, dac[ italiencele cred c[ Berlusconi trateaz[ femeile ca pe ni\te buc[`i de carne, premierul a f[cut o declara`ie care schimb[ situa`ia. Potrivit Sify News, el a declaratc[femeilesuntmaide\tepte decâtb[rba`ii\imerit[maimultrespectdecâtace\tia. „Femeile \tiu cât de mult le respect.}ntotdeaunale-amtratatcurespect \i cu aten`ie atât din punct de vedereprofesional,personalcât\i]n guvern”,adeclaratSilvioBerlucosni (74deani).

PamelaAnderson \i-adat]njudecat[ unfostiubit\i]iceredaunede1milion dedolari,actri`adeclarândc[acestaa ]nc[lcattermenii unuicontractde promovare]ncheiat cuea.

Cânt[rea`aaaflatdejac[vaaduce pelumeofeti`[,]ns[m[rturise\tec[ nu \tie exact ce nume va purta micu`a:„}nc[maistudiemvariantele denume,nune-amhot[rât,probabil

]lvomstabili]nultimulmoment.Dar c[ut[munnumecares[]nceap[cu litera«S»,pentruc[sun[bineal[turi de viitorul ei nume de familie, Spak”,acompletatAndreea.

Pe7februarie,PamelaAnderson(foto)i-aintentatprocesfostuluieiiubit,antreprenorulimobiliarLaurenceHallier,cucareaavutorela`ie ]n 2006, informeaz[ contactmusic.com, citat de Mediafax. Actri`a spune c[ a ]ncheiat cuacestauncontractdepromovareaproiectuluis[uimobiliar Las Vegas Panorama Towers. }n schimbul promov[rii, Anderson urma s[ primeasc[unapartamentpecare Hallier trebuia s[-l construiasc[]nLasVegaspentruea.

Fostul iepura\ Playboy spune c[ acesta a fost de acords[-ipl[teasc[1milion dedolaridesp[gubiridac[nu va construi apartamentul la timp.

Evenimente de Botosani nr.1813  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you