Page 1

CMYK

PDLacâ\tigatPrim[riaCorni EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 5

Medicii defamilie pornesc protestul

Pag. 6

AnulVII•nr.30(1812)•Luni,14februarie2011•8pagini

Furtun[ ]n jude` Opersoan[\i-apierdutvia`a,altaafost gravr[nit[,zecidelocalit[`il[satef[r[ energieelectric[\ipagubedezecidemii deleiestebilan`ultragicaluneifurtuni cares-aab[tutsâmb[t[asupra jude`uluiBoto\ani.CelmaigravevenimentaavutloclaDorohoi,undeun b[rbatamuritdup[ceorafal[devânt l-aaruncatdepeunbloc.Unalt b[rbat,totdinDorohoi,aintratcu ma\ina]ntr-uncopacdincauzaunui stâlpc[zutpecarosabil. Pagina 3

Salariile profesorilor `innervii ]ncorda`i]n \coli Pagina 4


2

14februarie2011

TOPNEWS

Unpoli`ists-aspânzuratchiar]nsediulpoli`iei. Unpoli`istafostg[sitspânzurat,duminic[diminea`[,]nsediulPoli`ieidinAiud.Ceicareaug[sitcadavrulaufostchiarcolegiisinuciga\ului. Purt[toruldecuvântalIPJAlba,Lumini`aProdan,adeclarat,laRealitateaTV,c[b[rbatulavea 46deani\ifamilie\ic[al[satunbiletdeadio]ncareprecizac[nuarenimicderepro\atnim[nui \i]ncarele-amul`umitcolegilorpentruclipelepetrecuteal[turideei.ReprezentantulPoli`ieiAlba nuapututprecizadac[anumiteproblemedelaserviciul-arfipututdeterminapeb[rbats[-\ipun[ cap[tzilelor,darasubliniatc[acestanus-asinucis]ntimpulorelordeprogram.

Femeile conservatoare \i-au ales \efa Sâmb[t[diminea`[a fostdesemnat[conducereafilialeijude`ene defemeiaPartidului Conservator. }nurmavotuluiexprimatafost desemnat[ pre\edinta a organiza`iei jude`ene Anca Lupa\cu ]n timpcelaorganiza`iamunicipal[ afostaleas[RamonaAcujboaiei. }nmaipu`indeolun[,organiza`ia de femei num[r[ peste 300 de membre de partid la nivel jude`ean,iarlaniveldemunicipiupeste100. „Sper[m s[ putem schimba ceva ]n Boto\ani, ]mpreun[ cu doamnele\idomni\oarelecenisau al[turat nou[, sper[m s[ mai aducem]nc[detreiorimaimult, s[schimb[mtotcenus-aschimbatpân[acum.A\tept[mde20de anis[seschimbeceva”,adeclaratRamonaAcujboaiei.

Pre\edintafilialeijude`ene,de\i are26deani,credec[nuesteun dezavantaj, ci dimpotriv[. „Num[rulmembriloros[creasc[,]n fiecares[pt[mân[aducemundeva ]njurde20-30deadeziuni.Lumeaseimplic[,vedecumeste,la rândullordoamnelecaresunt]n partidaducaltedoamne\iatunci sper[m s[ facem ceva. Nu am

venit aici numai de ochii lumii, am venit ca s[ demonstr[m c[ putem\iastaos[sevad[]ntimp. }ntr-o lun[ am ]nv[`at destul de mult\inoichiarcredem\i]ncerc[ms[fimuncolectiv,s[facem diferiteac`iuni\i]ntâlniriprincare demonstr[m c[ suntem serioase. Nuvrems[ne]nscriemdoar]ntrunpartid,amadusadeziuni\icu

astatermin[m.Vrems[lucr[m”, aspusAncaLupa\cu. La alegerile de sâmb[t[ a fost prezent \i pre\edintele PC Boto\aniPaulOni\a.Acestaa`inuts[ fieal[turidecelecarevorcoordonafemeilecedorescs[seal[ture conservatorilor. „Nu facem decâts[continu[m]nchidereatuturorstructurilorpolitice]ncadrul Partidului Conservator, structuri cu arm[turi puternice, s[ reziste tuturor b[t[liilor politice ce vor urma.Avem\ipentruprimadat[ laBoto\aniostructur[viabil[de femeilaniveluljude`ului\imunicipiului.Ne-asurprinsrapiditatea cucareaureu\its[seconstituie, ceeace]nseamn[c[amnimerit\i femeiputernice\isuntemconvin\i c[ ]n spatele b[rba`ilor puternici dinfilialajude`ean[vorsta]ntotdeauna\ifemeiputernice”,adeclaratPaulOni\a.(PetronelaRotariu)

«Avemunbuget dezechilibrat,careva creaproblemedince ]ncemaimari» Vicepre\edintelePNLGheorghe Sorescu sus`ine c[ la dispozi`ia municipalit[`ii mai exist[ o linie de credit neutilizat[ ]n totalitate pân[ acum \i care va deservi Prim[ria ]n acest an. Astfel c[, potrivit prognozelor date de libePublicitate

STIMA~ICET{~ENI, Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomici,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[ s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean. V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icuceilal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexista echitateîntrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calitateaserviciului\ipre`ulpl[tit. Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hârtie\ibiodegradabile,conform directiveloreuropene. Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-le Pentrucea`if[cutpân[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor, „URBANSERV”V{MUL~UME|TE

ral, ]n 2011 automat dobânzile \i ratelecarevorfipl[titedinbugetullocalvorfimultmaimari.}n aceste condi`ii, sus`ine Sorescu, marepartedin]ncas[riledintaxele \i impozitele pl[tite de contribuabili, ]n spe`[ circa 30 la sut[, se va duce c[tre achitarea ratelor \i dobânzilor la creditele contractatedemunicipalitate. „Bugetulpeanulacestaestemai micdecâtceldeanultrecutcu20 milioanedelei\ipu`inpeste20la sut[ se duce pe investi`ii. Gradul de ]ndatorare va cre\te ]n continuare pentru c[ municipalitatea maimareliniedecreditdeschis[, pecarenuafolosit-o]ntotalitate, asta ]nsemnând c[ anul acesta \i anul viitor dobânzile vor fi mai mari,lafel\iratele.}ncontinuare separec[avemunbugetdezechilibrat, care va crea probleme din ce]ncemaimari.Nuafostogândire \i un management foarte corect]nachibzuifondurilemunicipalit[`ii,]nalua]mprumuturi\i ]narezolva\irealizani\telucr[ri deinvesti`ii”,adeclaratGheorghe Sorescu. Conformbugetuluilocalpeanul 2011, ce a fost aprobat pe 10 februarie, Prim[ria municipiului Boto\ani trebuie s[ pl[teasc[ ]n acest an dobânzi \i comisioane bancare de circa trei milioane de lei, iar alte \apte milioane de lei ]nseamn[ ratele la ]mprumuturile contractate.(MonicaAionesei)

Comisarii G[rzii de Mediu, preg[ti`i de noi sanc`iuni Pentru c[ apropierea prim[verii le deschidefrontdelucrusociet[`ilorde construc`ii,comisariiG[rziideMediu nu exclud s[ ]nceap[ iar ploaia de amenzipentruceicareseapuc[deconstruitsaudemolat\iabandoneaz[de\eurilerezultatedinacesteactivit[`ipe undeapuc[.„Experien`aanilortrecu`i nearat[c[astfeldesitua`iise]ntâmpl[ \inusuntrare.Sper[mca]nacestan s[numaivedemmormanedematerialedeconstruc`iisaualtede\eurirezultatedinactivit[`idedemolaresauconstruc`ii,decur[`enie,aruncatepespa`ii verzisau]nlocurineamenajatespecial. Noi]iaten`ion[mc[depozitareade\eurilor]nacestmodsesanc`ioneaz[”,declar[ Rodica Zelnc[, comisar \ef al G[rziideMediuBoto\ani.|efaacestei institu`iispunec[,deregul[,de\eurile aruncate astfel de persoanele juridice suntdepistatedecomisari]nac`iunile depatrulare.}ncursulanuluitrecutsauaplicatlaunelesociet[`iamenzide 200demilioanedeleivechidinacest motiv.Sesiz[riaufostmaipu`inecu privire la astfel de depozit[ri. Pentru persoanejuridiceamendaestepân[la 20.000delei,iarpentrupersoanelefizice de pân[ la 2.000 de lei. Aten`ia comisarilordemediuvafi]ndreptat[]n specialsprezoneleunde]ncursulanuluitrecuts-aug[sitcelemaimultede\euri aruncate. „S-au g[sit de\euri abandonate]nspecialpeversantulSuceveisau]nzonaHudum”,maisus`ine \efaG[rziideMediu.(A.Dimitriu)

Prim[ria va realiza un film de promovare a municipiului Boto\ani Baniprin\i]nbugetulmunicipalit[`ii pentru sus`inerea unor evenimente devenitetradi`ielaniveldeBoto\ani, dar\ipentrusus`inereaactivit[`ilorculturale, muzicale, sportive sau de ]nv[`[mânt. Conformbugetuluipe2011aprobat pe 10 februarie, pentru organizarea ZilelorOra\ului,Prim[riaBoto\ania prinsosum[de80.000lei,ac`iunece va avea loc pe 22 \i 23 aprilie. Totodat[,al`i200.000leiaufostprin\i ]nbugetpentrupreg[tirea\iorganizarea s[rb[torilor de iarn[. }n afara ac`iunilor de acest tip, la dispozi`ia municipalit[`iisemaiafl[sumedebani destinateachizi`ieidec[r`i,albume\i CD-uri lansate de autori boto\[neni, dar \i pentru realizarea unui film de prezentare\ipromovareamunicipiului Boto\ani,]ncuantumde118.000lei. Nuvorfiuita`inicieleviiolimpicisau sportivii,precum\iceicarevorconcura ]n cadrul concursului interjude`ean de matematic[ „Dumitru Pompeiu”, pentru care este alocat[ o sum[ de 38.000lei. De asemenea, municipalitatea p[streaz[tradi`ia\i]nacestan\ivafelicita cuplurile care aniverseaz[ ]n 2011 jum[tate de secol de la c[s[torie. }n acest scop, a fost prins[ o sum[ de 35.000lei.(M.Aionesei)


3

14februarie2011 Anchetatpentru«`epe»cufilecec.Unb[rbatesteanchetatdeprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentru „`epe”cufilecec]njude`eleBoto\ani\iSuceava.MirceaTeofilGhiorghic[esteacuzatc[s-afolositdefirmaElanOLSRL Boto\ani]nperioada2009-2010\iaemismaimultefilececf[r[acoperirec[tremaimultesociet[`icomercialedinjude`ele Boto\ani\iSuceava.Astfelaprodusunprejudiciudeaproximativ30.000lei.}nplus,firmaluiGhiorghic[esteverificat[\ide Direc`iaGeneral[aFinan`elorPubliceBoto\anipentruneplataunorimpozite]nvaloaredecâtevazecidemiidelei.Poli`i\tiil-au re`inutpentru24deorepeGhiorghinc[\il-auprezentatprocurorilorcupropunereadesesizareainstan`ei]nvedereaarest[riipreventivepentru29dezile.Procuroriiaudecisc[nuseimpunearestul\ii-auinterzisluiGhiorghinc[s[p[r[seasc[`ara.(D.R.)

ESEN~IAL

Furtun[ ]n jude`

Opersoan[\i-apierdutvia`a,altaafost gravr[nit[,zecide localit[`il[satef[r[ energieelectric[\i pagubedezecidemii deleiestebilan`ul tragicaluneifurtuni cares-aab[tutsâmb[t[asuprajude`ului Boto\ani.Celmai gravevenimenta avutloclaDorohoi, undeunb[rbatamuritdup[ceorafal[ devântl-aaruncatde peunbloc.Unalt b[rbat,totdinDorohoi,aintratcuma\ina]ntr-uncopacdin cauzaunuistâlpc[zutpecarosabil.

Petotparcursulzileidesâmb[t[ jude`ulBoto\aniafostsubinciden`a unei avertiz[ri „Cod Galben” emis[ de Administra`ia Na`ional[ de Meteorologie, rafalele de vânt dep[\ind ]n unele locuri 60-80 km/h.}nunelezonedinjude`,vântulaatins\ivitezade120km/h. Prinurmare,echipeledeinterven`ieauavutdefurc[]ntoatezonele jude`ului.}ncelenou[ore]ncare Boto\aniul a fost sub inciden`a

„Codului Galben”, dispeceratul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al jude`uluiBoto\ania]nregistratpeste60 deapeluridinparteacet[`enilorcaresesizauc[aur[masf[r[curent electric ori p[r`i din acoperi\urile unor cl[diri au fost luate de vânt saucopacii\istâlpiidetensiuneau fostdoborâ`ilap[mânt. Pentru]nl[turareaefectelorprodusedevântaufostangrenate,pe lâng[ for`ele Inspectoratului pentruSitua`iideUrgen`[(ISU)„NicolaeIorga”aljude`uluiBoto\ani \iefectivealeE.ONElectrica,ale Sec`ieideDrumuriNa`ionale,dar \i membrii serviciilor voluntare pentrusitua`iideurgen`[dinlocalit[`ileafectate.

Urm[rit general, g[sit ]n autobuz Unsuceveandat]nurm[riregeneral[,dup[cepe numeles[uJudec[toria Boto\aniaemismandat dearestarepreventiv[]n lips[,afostprins]nurm[ cudou[zile]ntr-unautobuz,pe„CaleaUnirii” dinmunicipiulSuceava. Potrivit poli`i\tilor suceveni, AdrianAursulesei]nvârst[de31de anieradat]nurm[riredin26ianuarie a.c., ]ntrucât ]mpotriva sa Judec[toriaBoto\aniaemis,]nlips[,pentru30dezile,mandatuldearestare preventiv[ din 24 ianuarie 2011, fiind cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunilorde]n\el[ciune\ifals]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[. Adrian Aursulesei este acuzat c[, ]mpreun[cuunaltindivid,a]nchi-

riatdelaosocietatecomercial[din Boto\ani, sus`inând ]n fals c[ sunt reprezentan`ii unei firme, 400 de metrip[tra`icadredeschelemetalice \i200debuc[`ipopimetalicipentru construc`ii,bunuripecareulteriorleauvândut.Arestatini`ialpe23iulie 2010, Aursulesei a fost eliberat condi`ionat, instan`a ]nlocuindu-i m[suraarest[riipreventivecuceaa oblig[riideanup[r[silocalitateade domiciliu, respectiv municipiul Suceava, f[r[ ]ncuviin`area instan`ei de judecat[, printre obliga`ii fiind aceeadeaseprezentalaprocesulpe care ]l avea pe rolul Judec[toriei Boto\ani.Inculpatul,]ns[,alipsitla dou[ termene de judecat[, din 15.10.2010\i6.12.2010,iarlatermenul din 24.01.2011, instan`a a revenit \i a decis din nou m[sura arest[rii preventive a suceveanului. (D[nu`Rotariu)

Angaja`iiISUauintervenit]n13 situa`iideurgen`[generatedevântulputernic.}nlocalit[`ileHudum, S[veni\iDorohois-aac`ionatpentru]ndep[rtareaunorcopacic[zu`i pecarosabilsau]npericoldease pr[bu\ipestelocuin`e. }n municipiul Boto\ani, pompieriiaulucratore]n\irpentrua ]nl[turapericolulprezentatdebuc[`ile desprinse din acoperi\urile unorblocuridepestr[zileOctav Onicescu, Grivi`a, Marchian, AleeaNucului\idec[r[mizileornamentaledepefa`adaunuibloc depestradaMarchian. PestradaOctavOnicescucâteva pl[cideazbocimentauc[zutpeste unautoturism,avariindu-lu\or. Angaja`iiISUBoto\aniauac`io-

nat\i]ncurteaSpitaluluiJude`ean „Mavromati”undeacoperi\ulpolicliniciiac[zutpestecl[direaadministrativ[. }nmunicipiulDorohois-aintervenit \i pentru ]ndep[rtarea unor buc[`idinacoperi\ulunuiblocde pestradaDuzilor,careputeaus[ cad[ ]n orice moment \i s[ r[neasc[trec[torii,dar\ipentrufixareauneiantenepeunblocdepe strada Petru Rare\, care era pe punctuldeasedesprindedincauzavântuluiputernic. Din nefericire, un dorohoian a muritdup[ceafostaruncatdeo pal[ de vânt de pe un bloc. Ciprian-GabrielV.,]nvârst[de31 ani,administratoraluneisociet[`i comercialedeconstruc`iidinDo-

rohoi,afostsolicitatdec[treun locatar al unui bloc de pe strada SpiruHarets[repareacoperi\ul blocului.Fiind]nso`itdeunangajat al societ[`ii, Ciprian-Gabriel V.s-adeplasatlabloculdelocuin`e\is-aurcatpeacoperi\,]mprejurare]ncare,datorit[vântului puternics-adezechilibrat\iac[zut]ngoldelao]n[l`imedeaproximativ 17 m. B[rbatul a fost transportat la Spitalul Jude`ean Boto\ani dar, sâmb[t[, ]n jurul orei 19.50, acesta a decedat din cauzaleziunilorgravesuferite. Cel[laltevenimentgravs-apetrecutperazalocalit[`iiUngureni. }njurulorei12.50,C[t[linMugurel~.de24ani,dinora\ulS[veni ]ntimpceconduceaautoturismul marcaSkodapeDN29,peraza comunei Ungureni, a efectuat bruscunvirajsprestângapentrua evitaimpactulcuunstâlpdesus`inereare`eleideteleviziuneprin cablu,stâlpcares-arupt\iac[zut pecarosabilcaurmareavântului puternic.|oferulapierdutcontrolulvolanului\iaintratfrontal]ntrunpomdepeparteastâng[adrumului.}nurmaaccidentului,conduc[torul auto s-a r[nit, fiind transportat la Spitalul Jude`ean Boto\ani. Victima a r[mas internat[]ncadrulsec`ieideortopedie. Potrivitreprezentan`ilorISU]n cursul zilei de duminic[ nu erau alimentatecuenergieelectric[19 delocalit[`idinjude`,iar21localit[`i erau alimentate par`ial. (D.R.)

Ambulan`[lovit[deo ma\in[lâng[Mall Oambulan`[afostimplicat[sâmb[t[ diminea`[]ntr-unaccidentrutierpe stradaGrivi`a,dinfericireevenimentul soldându-senumaicuavarii. UnechipajdincadrulServiciuluiJude`eandeAmbulan`[Boto\ani,avândunpacientpecare]ltransportala SpitalulJude`ean,laintersec`iastr[ziiGrivi`acustradaIndependen`ei,afostlovit]nlateraldeunautoturismmarca HyundaicarecirculadinspreParculTineretului.}nurma impactului ambele autovehicule au fost serios avariate, ]ns[nimeninuafostr[nit. |oferulautoturismului]nvârst[de23deaniadeclarat c[ ambulan`a nu i-a acordat prioritate. „Eu mergeam ]nainte,iarambulan`aaintrat]nintersec`ie.Numi-aacordatprioritate”,adeclarat\oferulautoturismuluiHyundai. |oferul ambulan`ei a recunoscut c[ nu avea pornite semnaleleacustice\ivizuale.„}naintes[intru]nintersec`ieamap[satpebuton,]ns[nu\tiuces-a]ntâmplat,nua cuplat.Atunciamfostlovit]nlateral”,adeclaratacesta. Oalt[cauz[aaccidentuluiafostfaptulc[petrotuarera parcat[oautoutilitar[carei-aobturatvizibilitatea\oferuluiambulan`ei.

Potrivitpoli`i\tilorcareauf[cutcercet[rilafa`alocului \oferul ambulan`ei se face vinovat de producerea accidentuluipentruc[nuaveapornitesemnaleleacustice,astfelc[celalalt\ofernuapututevitaimpactul.(D.R.)


CMYK

4

14februarie2011

TOPNEWS

25% dinsuprafa`aRomânieielipsit[deinternet.ValerianVreme,ministrulComunica`iilor\i Societ[`iiInforma`ionale,aanun`atc[vafolosi84demilioanedeeuropentruacoperireazonelorde internetdinRomânia. Potrivitministrului,exist[maimultestudiiprivindsuprafa`adinRomâniacare estelipsit[deinternet.Astfel,maimultestatisticiarat[c[20-25lasut[dinaria`[riieneacoperit[,]n timpcepoliticaUniuniiEuropenespunec[„fiecarecet[`eanaredreptuls[aib[acceslainternet”.Din acela\itipdefinan`arevor\iinformatizate\ispitalele,pentrucaresevoraloca15milioanedeeuro. Sumaartrebuis[ajung[la40despitale,fiecareunitateputândprimimaximum400.000deeuro.

Salariile profesorilor `in nervii ]ncorda`i ]n \coli toratul|colar,doamnaMacoveia afirmat c[ ]n Legea 69 din 2010 scriec[nuseadmitrectific[ride buget.}nlege,laart.15scrieclar c[sepoatefaceacestlucru.Este\i logicfaptulc[totul`inedeoestimareaeventualelorsumecarese strânglabugetuldestatdintaxe\i impozite. Nimeni nu poate \ti exact,]nlunadecembrie,câ`ibani sevor]ncasa]nanulurm[tor,ci poatedoarestimaaceastasum[”, sus`ineAlinaVoineaAxinte,liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar(SIP)delaColegiul Eminescu.

Scandalulsalariilorcadrelordidacticeestedepartedefinalizare. Acestaaizbucnitde maibinedeos[pt[mân[,cândsindicali\tiiau constatatc[delaBucure\ti,delaMinisterul Educa`iei\icelalFinan`elor,aufosttrimisecirculareprincare salariiledasc[lilorurmaus[fieacordatef[r[asemai`inecontde hot[rârilejudec[tore\ti definitive\iirevocabile. Apogeulprotestuluiafostatins vineri,cândpentruprimadat[revoltacadrelordidacticeaexplodat lau\aInspectoratului|colarJude`ean (I|J). Salariile pentru luna ianuarienucon`in\isumelecuvenite pe baza Legii 285/2010 privind re]ncadrarea, calculate pe bazahot[rârilorjudec[tore\tidefinitive\iirevocabilepecareleau cadreledidactice.

}ncercaree\uat[a lideruluisindicaldea discutacuprefectul }n urma asaltului ce a avut loc vinerilasediulI|J\i]nurmadiscu`iilor purtate cu Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, dasc[liiboto\[neni\i-auexprimat nemul`umirea\isuntdeci\is[nu intrelaorepân[laprimireasalariilor conform hot[rârilor judec[tore\ti.

Art.15dinLegea69/2010 (1)Oricerectificareabugetuluidestat,bugetuluiasigur[rilorsocialede stat\iabugetelorfondurilorspeciale,precum\iutilizareasumelorre`inute ]nconformitatecuprevederileart.21alin.(4)dinLegeanr.500/2002,cu modific[rile\icomplet[rileulterioare,trebuies[aib[]nvedereconcluziile raportuluisemestrialprivindsitua`iaeconomic[\ibugetar[publicat,precum\iopiniaConsiliuluifiscalcuprivirelaacesta. (2)]ntr-unanbugetarnupotfiaprobatemaimultdedou[rectific[ribugetare\iacesteanupotfipromovate]nprimele6lunialeanului.

„F[r[s[neconsult[mcucolegii nuputems[lu[mniciodecizie.}n principiu,dac[arfis[hot[r[sceu pentrumine,euhot[r[scs[numai lucrez f[r[ bani, f[r[ salariu. E foarteambiguuceeacenis-aspus ]nleg[tur[cuacestsalariunormal. S-afolositcuvântulnormal,nulegal”,adeclaratunuldintreprofesorii de la Colegiul Na`ional „A.T.Laurian”dinmunicipiu. „Vom decide luni ce se va ]ntâmpla.Colegiino\trivorluadecizia]nfunc`ieder[spunsulprimit vinerilaInspectoratdelad-naGeneral.Nuavemcums[fimmul`umi`i de r[spunsul primit, nu am fostl[muri`i]nniciunfel,nune-a fost prezentat nici un articol de

lege]nbazac[ruiaI|J-ularecompeten`adeasemnastateledeplat[”,afost\ireac`iaunuicadrudidacticdelaColegiulNa`ionalMihaiEminescu.

AlinaVoinea: «D-nageneralminte cadreledidactice» }nurmadiscu`iilordevineri,cadreledidacticeaufostinformatec[ nupotavealocacestecre\terisalarialepentruc[bugetulnupermite acest lucru, iar eventuale rectific[ri bugetare nu se mai admit. „Doamna general minte cadrele didactice.Ladiscu`iadelaInspec-

}ncursulzileidesâmb[t[,liderulsindicalAlinaVoineaAxintea ]ncercat s[ stabileasc[ o ]ntâlnire cu prefectul jude`ului, Cristian Roman.„Am]ncercatsâmb[t[s[ stabilesco]ntâlnirepentrulunicu domnul prefect, dar când a auzit cine]lcaut[,i-acomunicatdomnuluisecretarc[vorbe\telatelefon,apoic[aplecat.Spercaluni s[aib[amabilitateadeaneprimi, altfel vom a\tepta ca \i ]n cazul I|J-ului,pân[nevaprimi”,aspus AlinaVoineaAxinte. Lideruldesindicatamen`ionat c[va]ncercas[ialeg[turacuprefectul \i luni diminea`[, pentru a stabili o ]ntâlnire cu acesta. (PetronelaRotariu)

Cabinetulmedical]nchisdeinspectorii sanitarinu\i-amaireluatactivitatea Puncteledelucrudeschisede mediciidefamilie]nsatemai ]ndep[rtatedecentruldecomun[vorfiverificatedeinspectorii sanitari\i]ndeplas[rileurm[toarecaresefacdec[treechipeleDirec`ieideS[n[tatePublic[. De\i verificarea acestora nu face parte din vreuncontroltematic]ndesf[\uraresaucarear urmas[sedesf[\oare]nscurttimp,inspectorii sanitariiau]ncalculc[laacestepunctearputea s[fieexisteuneleproblemeprivindrespectarea normelor. „Noinuavemcontrolaxatpeacestecabinete, daracum,cândechipelesedeplaseaz[]nteren, peanumitezone,secontroleaz[camtot,dela unit[`idealimenta`iepublic[,\coli,pân[lacabinete. Facem ]n acest fel economie de combustibil,planificândac`iunilepentruanumaifi nevoiepreacurând\idealtedeplas[ri]nzona respectiv[.Deregul[mergemlasesiz[risaupe controale tematice. Pe punctele de lucru ale mediciniidefamilieamavut]nultimelelunio suspendare de activitate”, a declarat medicul StelaCre`u,directoruladjunctalDSPBoto\ani.

Reprezentantainstitu`ieiamintitemaisus`ine c[mediculalc[ruicabinetafost]nchispentru condi`iinecorespunz[toarenuamaisolicitatla DSP redeschiderea punctului de lucru, ]ns[ asigura`iidepelistasaseprezint[laconsulta`ii lacabinetuldelacentruldecomun[. „}ngeneral,cabinetelemedicilordefamilie suntacumfoartebinepuselapunct,vorbescde celedinora\e\idelacentreledecomun[,unde exist[ap[cald[\iap[rece,circuitelefunc`ionalesuntasigurate,spa`iulcorespundenormelor,exist[contractepentrupreluareade\eurilor periculoase.Dac[maiexist[probleme,acestea arputeas[fielapuncteledelucru,a\acuma fost cel pe care l-am ]nchis cu câteva luni ]n urm[”,amaimen`ionatStelaCre`u. Chiardac[vorbimdepunctedelucru,acestea trebuie s[ fie aprovizionate cu substan`e dezinfectante ]ntr-o anumit[ cantitate, s[ aib[ sal[dea\teptare,cabinetdeconsulta`ii\isal[ detratamentecuoanumit[suprafa`[,prev[zut[ ]nnorme,s[aib[utilit[`ileasigurate,etc.Inspectoriisanitarisper[s[nusemai]ntâlneasc[ cusitua`ii]ncares[decid[suspend[rideactivitate.ConducereaDSPrecunoa\tec[]nultima vremenus-aumaif[cutcontroalelacabinetele stomatologice, ]ns[ \i pe aceast[ linie se vor verific[ri]nacestan.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

14februarie2011 Olegemaiaspr[contradrogurilor.Autorit[`ileiau]ncalcul]n[sprirealegiiprivindregimulsubstan`elorhalucinogene. Anun`ulafostf[cutdup[o]ntâlnirelacareauparticipatoficialidinMinisteruldeInterne,TraianIga\,celalS[n[t[`ii,Cseke Attila,dar\ipremierulEmilBoc. Deasemenea,la]ntâlnireaparticipat\iministrulAgriculturii,ValeriuTab[r[,având]n vederec[opartedinproduseleetnobotanicecomercializateerausubform[de]ngr[\[mânt.}ncadruldiscu`iilors-avorbit despreoposibil[modificarealegisla`ieiastfel]ncâtmagazineledevises[fie]nchise.}nprezentexist[olegecareinterzice comercializareaacestorprodusehalucinogene,daraceastaserefer[lanumai43desubstan`e.}ntretimp,auap[rutnoisubstan`ecarevorfisupusetestelor.Dac[sevaconsiderac[acesteasuntd[un[toare,vorfiintrodusepelistacelorpericuloase.

TOPNEWS

PDL a câ\tigat Prim[ria Corni CandidatulPDLareu\its[conving[electoratuldincomunaCorni s[-ideavotulpentrua accedepefunc`iade primar.Aceastaar[masliber[dup[cefostulprimar,Dumitru Mi`osu,adecedat]n noiembrie2010. Patrucandida`is-auaflat]ncursa electoral[, lupta dându-se ]ntre candidatul PDL, Dorel Dorneanu \icelalPSD,actualulviceprimar IlieOniciuc.}nurmanum[r[torii voturilordintoatecele\asesec`ii devotare,rezultatulesteunulsingur:DorelDorneanuacâ\tigatdin primultur,ob`inândunprocentde 54,27% (1.646devoturi)dintotalulcet[`enilorcudreptdevotcare s-auprezentatlaurne\isurclasându-lpecandidatulPSD,IlieOniciuc care a convins doar 31,20% (947devoturi)dinaleg[tori.Ceilal`i doi contracandida`i, respectiv liberalul Constantin Dumbrav[ a ob`inut10,68% (324devoturi),iar peremistul Constantin Fandache doar3,86% (117devoturi). }n aceste condi`ii, din consilier local,DorelDorneanudevineprimar al comunei Corni, mandatul urmânda\i-lexercitapân[laalegerilelocaledin2012,cândseorganizeaz[ alegeri de drept. Dorneanuurmeaz[s[lucreze]ncadrul Executivului Prim[riei chiar cu principalul s[u contracandidat din cursa electoral[ tocmai ]ncheiat[, adic[ cu Ilie Oniciuc, candidatul,

PSD \i viceprimar al comunei Cornilaoraactual[. LideriiPSD]\iasum[e\ecul,pus ]ns[peseamamiteielectorale\inu auneiluptecinstite.„Noiamduso campanie anti-mit[ electoral[, dar oameniisunt]ncontinuarecump[ra`i cu bani \i alimente. Oamenii sunts[raci\iselas[cump[ra`i.Sau poate,f[r[s[fiuironic,separec[ ]n România ]nc[ se tr[ie\te bine, ]nc[semaipott[iasalarii\ipensii, dac[reprezentantulputeriireu\e\te s[ias[]nving[tordinprimultur”,a declarat senatorul Gheorghe Mar-

Modern Calor va atrage din ce ]n ce mai mul`i abona`i Celpu`inaceastaestep[rereaprimarului C[t[lin Flutur, care precizeaz[c[investi`iilecesefac]nagentulfurnizordetermieduclareorientarea boto\[nenilor c[tre sistemul centralizatde]nc[lzirealocuin`elor. Dejadela]nceputulanului\ipân[ ]n prezent mai mul`i agen`i economici (Raspodia Conf, Serconf, Elsaco)aupurtatdiscu`iicumanagerul ModernCalor]nvederearebran\[rii lasistemulcentralizatde]nc[lzire. Deasemeneamaimulteunit[`ide ]nv[`[mântvortrece]nacestanprin acela\i proces. |i consumatorii casnici vor s[ renun`e la centralele de apartament]nfavoareaagentuluitermic furnizat de Modern Calor, ]n acest sens la sediul unit[`ii existând depusecâtevazecidecereri. PrimarulC[t[linFlutursus`inec[ acestprocesvacontinua,deoarecepe lâng[ costurile mult mai mici, va exista\iunplusdesiguran`[fa`[ de folosirea unei centrale de aparta-

ment. „Absolut tot ceea ce se ]ntâmpl[laModernCalorafostf[cut cuprofesionalism\icuresponsabilitate,dar\icuoanumit[]nc[p[`ânare dinparteanoastr[,\iastavaconduce ]n timp la o diminuare a pre`ului gigacaloriei.}ncâtevazilevorsemna \i contractul pentru reabilitarea ]n totalitateacentralei\iare`elelordin municipiu\icredemc[serviciuloferitdeModernCalorvafilaaceia\i parametri sau chiar poate mai sus fa`[ de serviciile pe care le ofer[ o central[proprie”,amaiprecizatprimarulFlutur. }nceprive\terebran\areaunit[`ilor de ]nv[`[mânt la Modern Calor, acestlucruestev[zutcuochibunide conducereaPrim[riei,având]nvederec[pentru]ntre`inereauneicentrale]ntr-o\coal[estenevoiedepersonalspecializat,iaratuncicândoastfeldecentral[sufer[stric[ciuni,costurile de reparare sunt foarte mari. (MonicaAionesei)

cu,pre\edinteleorganiza`ieijude`enePSDBoto\ani. |ireprezentan`iiPNLs-audeclarat mira`idefaptulc[fotoliuldeprimara fostcâ\tigatdinprimultur,de\i]nc[ dela]nceputulcurseielectorale,nuau dat\ansepreamaripropriuluicandidat.„Nunea\teptams[câ\tigecandidatulPDLdinprimultur,nucredeamc[sevacheltuia\ademultca s[ias[dinprimultur.DomnulDumbrav[\i-a]ndeplinitmisiunea,esteo cre\terepentruPNLfa`[dealegerile din 2008”, a spus deputatul Florin ~urcanu,pre\edintelePNLBoto\ani.

Locuitorii din Corni au fost con\tiincio\i,exercitându-\iduminic[, dreptul constitu`ional, prezentându-selaurne]nprocentde 60,22%.Ceamaibun[prezen`[a fost]nregistrat[]nsatulBaltaArs[, ]ntimpceceamaisc[zut[afost]n satulCorni.

Incidente]nziua scrutinuluielectoral Primul incident care a fost \i semnalat Biroului Electoral de Circumscrip`ie din comuna Corni

s-apetrecut]njurulamiezii,când s-aconstatat]nsec`ia1devotarec[ cauciucul ata\at unei \tampile de votlipsea.„Separec[uncauciuc s-adezlipitde\tampil[\icelmai probabilar[mas]nurn[]nbuletinuldevot.Amluatdeclara`ii\iam ]ncheiat]nacestsens\iunproces verbal”,adeclaratjudec[torulM[rioaraIlie,pre\edinteBECCorni. Tot ]n jurul amiezii, alegerea noului primar a stârnit ]n mas[ interesul cet[`enilor cu drept de vot,cares-au]nghesuits[voteze. Acest lucru reiese din statisticile privind prezen`a la vot. Astfel c[ dac[pân[laorele10.00,s-a]nregistratoprezen`[dedoar6,36%, laora14.00,statisticileindicauo prezen`[de35,9%.Nicilasec`ia de votare nr. 4 din satul Sarafine\ti,lucrurilenuaufosttocmai]n regul[. Astfel c[ un cet[`ean a reclamatfaptulc[buletinuls[ude voteradeja\tampilat]nmomentul ]ncarel-aprimit.Conducereasec`ieidevotareadeclaratnuldocumentul, ]nmânându-i un altul aleg[torului. Pe parcursul ]ntregii zile de duminic[, lideri ai forma`iunilor politicecareauavut]nscriscandidat]ncursaelectoral[,s-auaflat]n comuna Corni, pentru a supraveghea ca procesul de votare s[ se desf[\oare]ncondi`iilelegii.Asta cu atât mai mult cu cât ]nc[ de sâmb[t[, reprezentan`ii PSD au anun`atc[seva]ncercafraudarea alegerilor,]nacestsens]n\tiin`ând BiroulElectoraldeCircumscrip`ie. (MonicaAionesei)

Spitalele,laverificat Toatespitaleledinjude`vorfiverificatedeinspectoriisanitari.Ace\tiaau]nceputuncontroltematicdispusdeMinisterulS[n[t[`ii\iurmeaz[s[verifice totce`inedeactivitateadinfiecareunitatespitaliceasc[.}ncelmultolun[, controlultrebuiefinalizat. }nc[des[pt[mânatrecut[,inspectoriisanitariau]nceputpreg[tirilepentruverific[rilecareurmeaz[.„S-a]nceputcontrolul,deocamdat[suntemlafazadeinstruire, laodiscu`iepemarginealegisla`ieipentrucatotpersoalul,to`iinspectoriiimplica`i,dincadrulserviciuluidecontrol,s[controlezestrictpeacelea\icriterii,sanc`iuniles[ fiecorespunz[toareabaterilor”,adeclaratmediculStela Cre`u,directoruladjunctalDirec`ieideS[n[tatePublic[. Conducerea institu`iei amintite sus`ine c[ verific[rile, de\ifacpartedintr-uncontroltematiccaresederuleaz[]n fiecarean,acumsuntdictate\idefaptulc[aavutlocdescentralizareaspitalelor\itrebuieacordat[oaten`iedeosebit[]nvedereaevalu[riicaresevafaceulterior,pentru unit[`ilecarevordevenisec`iialeSpitaluluiJude`ean. „Se controleaz[ tot, de la cum se efectueaz[ consulta`iile, condi`iile igienico-sanitare, cum se respect[ circuitelefunc`ionalelanivelulfiec[ruispital,sec`ii,pân[la

moduldeefectuareasteriliz[riiinstrumentarului\idac[ personalularecarneteledes[n[tatecutoateanalizelela zi.Secontroleaz[\icentreledetransfuzii.Verific[mtot ceea ce `ine de activitatea unui spital pentru a asigura condi`iiigienico-sanitarecorespunz[toare\iaevitaeventualeinfec`iinosocomialeceardecurgedinnerespectarea legisla`iei”,explic[directoruladjunctalDSP. PotrivitconduceriiDSP,sanc`iunilevorputeamergede laavertismentescrisesauverbalepân[laamenzi,carese aplic[atâtspitalului,cât\imanageruluisauuneialtepersonacaresefacevinovat[devreoabatere.

«Popula`iavafiinformat[cas[\tie careestesitua`ia]nfiecarespital» DirectorulStelaCre`umaisus`inec[]ncazuldepist[rii unorabaterisevoracordatermene,perioadepentruremediereadeficien`elor,dup[carevorurmanoiverific[rica s[seconstatatedac[s-auremediatdeficien`ele.Controlul sevafinaliza]ntr-olun[.Rezultatelevorficomunicate\i autorit[`ilorlocale,noiiproprietariaiunit[`ilorrespective. „Vorfiaduse\ilacuno\tin`apopula`iei,pentrua\ticareestesitua`ia]nfiecarespital.Controalefacempebaza uneitematici,dar\ioridecâteoriestenecesar,cândne autosesiz[mnoi,dar\icândprimimsesiz[ri”,maimen`ioneaz[directoruladjunctalDSP.(AuroraDimitriu)


6

14februarie2011

TOPNEWS Agen`ieconomici sanc`iona`ipentru muncalanegru Vineriafostorganizat[lanivelul ]ntregii `[ri o campanie de control privind identificarea cazurilor de munc[nedeclarat[\iverificarearespect[riiprevederilorlegale]ndomeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[. Aceast[ ac`iune s-a desf[\urat cu echipemixtedeinspectoridincadrul Inspectoratului Teritorila de Munc[ (ITM) pe rela`ii de munc[ \i Securitate \i S[n[tate ]n Munc[ (SSM), formatedininspectoridemunc[din jude`ediferite. }njude`ulBoto\ani aufostconstituite\aseechipemixtedecontrol,la careauparticipat\aseinspectoride munc[dinjude`ulSuceava. DinceledeclaratedeLeoKohut, inspector adjunct rela`ii de munc[, ac`iunea\i-apropuscre\tereagraduluidecon\tientizare,atâtaangajatorilor, cât \i a angaja`ilor ]n ceea ce prive\te, necesitatea respect[rii prevederilorlegaleprivind]ncadrarea]n munc[,aefectelornegativealemunciif[r[formelegaledeangajare\ia importan`ei aplic[rii  la locul de munc[alegisla`iei]ndomeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[. }ndomeniulSSMs-apusaccentpe reducereariscurilorlaloculdemunc[.„PeliniedeSSMaufostsanc`ionate6unit[`i,aplicându-se15avertismente \i dou[ amenzi ]n valoare total[de14.000lei.Aufostdispuse 20m[surideremediereadeficien`e-

lor constatate”, a declarat Leo Kohut.Acestaamen`ionatc[principaleledeficien`econstatate]ndomeniul SSM au fost neefectuarea verific[rilorperiodiceladou[cazanepentru ap[ fierbinte, ne]ndeplinirea m[surilordispuselacontroaleleprecedente,dispozitivedeprotec`iedefectela malaxoareledepâine\ic[ideacces blocate. Peliniederela`iidemunc[,]ntimpul controlului de vineri au fost depistatepatrupersoanef[r[contracte de munc[. „Din cele opt unit[`i controlate, \ase au fost sanc`ionate, aplicându-se 15 sanc`iuni contraven`ionale, din care trei amenzi ]n valoarede12.000leipentruprimirea lalucrua4persoanef[r[aavea]ncheiatecontracteindividualedemunc[]nform[scris[cuangajatorii.Au fostdispuse28m[surideremediere a deficien`elor constatate”, a spus inspectorul adjunct pe rela`ii de munc[dincadrulITM. Pentru deficien`ele constatate atât ]ndomeniulrela`iilordemunc[cât\i alsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[la unit[`ile controlate, inspectorii de munc[audispus48dem[surideremediere \i s-au aplicat 32 sanc`iuni contraven`ionale, din care cinic amenzi, valoarea total[ a amenzilor aplicatefiindde26.000lei.(PetronelaRotariu)

30 de Camere Agricole se vor ]nfiin`a ]n jude` Odat[cuapari`ialegiiCamerelor Agricole,rolulacestorunit[`iestecu totulaltul\ivoraveaoariedeacoperiremultmaimarecapân[]nprezent, când exista doar o singur[ Camer[ Agricol[]nmunicipiulBoto\ani. Lanivelna`ionals-aformatunComitetdeIni`iativ[,dincarefacparte\i doiboto\[neni,deputatulPNLFlorin ~urcanu \i Ionic[ Nechifor, pre\edintele Asocia`iei Cresc[torilor de Ovine\icaprinedinjude`ulBoto\ani. AcestComitetdeIni`iativ[urmeaz[s[ se ]ntâlneasc[ s[pt[mâna viitoare, pentruastabilicâteunastfeldeorganismlanivelulfiec[ruijude`,format din\aptemembri,treidinrândulfermierilor\ipatrudinrândulinstitu`iilor statului. Astfel c[ noul organism va stabililaniveldejude`pa\iicetrebuieurma`ipentru]nfiin`areacelor30de camere agricole precum \i organizarea alegerilor ]n vederea desemn[rii conduceriifiec[reicamere. PotrivitdeputatuluiFlorin~urcanu, fiecare Camer[ va avea angaja`i cel pu`intreispeciali\ti\ivaficondus[de un pre\edinte, ce va avea o leaf[ lunar[maimaredecâtaunuiprimar (peste 3.500 lei), deoarece ar putea r[spundededou[sauchiartreicomune,]nfunc`iededelimit[rilecarevor fif[cute.

„Dac[ vom angaja câte trei speciali\ti la fiecare camer[, asta ]nseamn[90delocuridemunc[pentru inginerii zootehni\ti, pentru inginerii agronomi, medici veterinari care au terminatfacultatea\isunt]nc[utarea unui loc de munc[. Pre\edin`ii CamerelorAgricolevorfipl[ti`idin banii statului \i din fonduri proprii, pentruc[0,5lasut[dinimpozitelepe teren\i0,5lasut[dinsubven`ievor intra]nbugetelelor,iaracestecamere agricole vor avea pe viitor foarte mul`ibani”,adeclaratdeputatulFlorin~urcanu,pre\edinteleorganiza`iei jude`enePNLBoto\ani. Pentru ca o Camer[ Agricol[ s[ poat[ fi ]nfiin`at[ ]ntr-o anumit[ loca`ie, aceasta trebuie s[ aib[ arondat[minimum1.200deelectori(n.r., fermieri]nregistra`ilaAgen`iapentru Pl[`i\iInterven`ii]nAgricultur[,care auuncoddeexploata`ieagricol[). „Cu siguran`[ municipiul Boto\ani va avea propria Camer[ Agricol[ deoarecearepeste1.900deelectori. Totodat[, noi ne dorim ca primarii no\tri(n.r.,liberali)s[aib[]ncomunalorcâteoCamer[Agricol[”,amai spus~urcanu. Camerele Agricole ar urma s[ fie func`ionale ]n maximum trei luni de zile.(MonicaAionesei)

Onav[anaufragiat]nMareaNeagr[.Zecemarinariaufostsalva`i\ial`idoisuntda`idisp[ru`i,duminic[,dup[naufragiulunui cargobotsubpaviliontanzanian,cares-arupt]ndou[]nlargulora\uluirusescSoci,]nMareaNeagr[,aanun`atMinisterulruspentru Situa`iideUrgen`[. Navas-arupt]ndou[]ncondi`iile]ncarearuncaseancora]nlargulora\uluiSoci,]ncontextulunorrafaledevânt violente,aprecizatfilialalocal[aministerului,potrivitMedifax.Agen`iileruse\tidepres[auprecizatc[navasubpaviliontanzanian esteturceasc[.Pentruasalvamarinarii,salvatoriiaulansatfrânghiispreoparteanaveiaflate]nderiv[,iarzecemarinarile-auputut folosipentruaajungelamal,potrivitimaginilordifuzatedeteleviziunearus[.Totu\i,doimarinarisuntda`idisp[ru`i,iarc[ut[rileau fost]ntrerupteduminic[dincauzacondi`iilormeteorologicedificile,aprecizatagen`iaItar-Tass,citândMinisterulTransporturilor.

Medicii de familie pornesc protestul Dup[ce]ns[pt[mâna trecut[mediciidefamiliedinBoto\aniau deciss[nusemneze contractulcuCasaJude`ean[deAsigur[ri deS[n[tate,duminic[ auanun`atdeciziala Bucure\ti,]ncadrul ]ntâlniriipecareau avut-ocuceilal`ireprezentan`iaiasocia`iilormedicilordefamiliedin`ar[. }n cadrul acestei ]ntâlniri s-a decis:nusevasemnacontractul cu casa dac[ acesta nu va fi schimbat `inându-se cont de propunerilemedicilor.Cucâtevazile]nurm[,mediculDoru Culiceanu anun`a c[ ]n jude`ul Boto\ani se va ]nchide o mare parteacabinetelordemedicin[ de familie dac[ se semneaz[ contractele]nformaactual[,\i din acest motiv, pentru a opri distrugerea medicinii de familie,s-adeciss[nusesemneze contractulactual. Ieri,medicilorboto\[nenilisaual[turat]naceea\idecizie\i mediciidinaltejude`e.La]ntâlnireaceaavutloclaBucure\ti s-aalc[tuit\iunsetdem[suri caform[deprotestfa`[deatitudineaautorit[`ilorromâne:1. Ac`ionarea ]n justi`ie a tuturor actelornormativece]ncalc[legisla`ia ]n vigoare \i drepturile fundamentale ale pacien`ilor \i

medicilor, precum \i sesizarea UniuniiEuropeneprivindgravele]nc[lc[rialedirectiveloreuropene. 2. Solicitarea organismelordecontrolabilitates[verifice modul ]n care Ministerul S[n[t[`ii \i Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate au gestionat banii contribuabililor. 3. Solicitareainterven`ieiprimului ministrupentruarezolvamodul haotic]ncareMinisterulS[n[- t[`ii]n`eleges[gestionezecriza sistemului de s[n[tate. 4. Solicitarea sprijinului pacien`ilor no\tri prin informarea lor direct[\istrângereadesemn[turi privindnemul`umirealorasupra lipseidetransparen`[amodului ]ncarebaniilorsuntgestiona`i de c[tre Ministerul S[n[t[`ii \i CasaNa`ional[deAsigur[ride S[n[tate.5.Depunereadec[tre majoritateamedicilordefamilie

acererilordeob`inereacertificatelordeconformitate\ifacilitarea emigr[rii masive a medicilordefamiliec[tre`[rile]ncarerespectulfa`[deprofesiunea medical[estenormal.6. Solicitarea sprijinului mass-media \i alsociet[`iicivilepentruoprirea t[v[lugului legislativ ministerial. 7. }mpreun[ cu colegii de alte specialit[`i ne vom opune ]ncerc[rilor patetice ale ministeruluideainduceosciziune]ntrespecialit[`i.Noito`isuntem medici\i]n`elegemcelmaibine c[nuputemfisepara`i\icuatât maipu`inmanipula`i.8.Atacarea]ninstan`[aoric[ruicontrol injust sau ilegal la care ne a\tept[m la ordinul MS \i al CNAS. 9. }n ultim[ instan`[, refuzareacategoric[asemn[rii unuicontract]nrobitor\i]njositor.(AuroraDimitriu)

|pag[de20.000dedolaripentru lideruldesindicatVasileMarica 20.000dedolariestesumacucareoinspectoarevamal[\i-arficump[ratpostul ]nurm[cucâ`ivaani.Aceastaestedeclara`iaunorsursedininteriorulsistemului vamal,careprecizeaz[c[baniiauajuns laactualullideralSedLex,VasileMarica. Femeia,proprietarauneiviledepatruetaje]ncomuna Gherm[ne\ti,confirm[plata,desprecarespunec[afost f[cut[defostulso`.PecareVasileMarica\i-laminte\te, darc[ruiazicec[nu-idatoreaz[nimic. „Numi-adatnimeniniciunban.Ducuesteb[rbatul, ]ntr-adev[r,dareun-ocunoscpeea.N-amv[zut-oniciodat[.PeDucu-lcunosc,]ntr-adev[r.Am]ncercat,sindicatul,s[]nfiin`[mofirm[]mpreun[.Numi-adatniciodat[niciunban.|icuastabasta.N-amersfirmarespectiv[.Am]nchis-o\ii-amdat-olui.|icuasta,basta.Nu m-aajutatelcunimic\icunimeni”,adeclaratVasile Marica(foto),pre\edintelesindicatuluiSedLex. NumeleluiVasileMaricaamaifostvehiculatzileletrecute ]n cazul scandalului \p[gilor din vam[. „Domnul

Maricaesteun\urubesen`ialalma\in[rieidiabolicede acoperireaevaziuniifiscale,fiindverigadeleg[tur[dintre PNL \i celelalte grupuri de interese din cadrul Autorit[`iivamale,iarpre\edinteleB[sescu,anultrecut, la]ntâlnireaculideriiconfedera`iilorsindicale,i-arugat peace\tias[transmit[domnuluiMaricac[patroneaz[un sindicat care gestioneaz[ contrabanda \i evaziunea fiscal[”,aprecizatVasileLincu,pre\edinteleProLex. „Cum]`ipermi`is[spuic[daubanilapres[.|iopui pemamas[stealatelevizors[plâng[pentruc[m[acuz[ cineva.Nu`i-ejen[(...)”,areplicatVasileMarica.


14februarie2011 TVZapping El \i so`ia lui st[teau pe canapea\iseuitaulatelevizor.Elaveatelecomanda\i tot schimba de pe un canal depescuitpeuncanalpor-

7 no.Eaa]nceputs[seenervezedince]ncemaitare\i ]nceledinurm[aspus: -PentrunumeleluiDumnezeuLas[pecanalulporno,\tiidejas[pescuie\ti.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4 camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavi destadion,ultramodern,completmobilat, cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3 camere,b-dul~u`oranr. 2,lâng[sensulgiratoriu dinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat. Pre`60.000Euronegociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`ii

latel.0745.150.765.(p) *Vândapartament2 camere]ncap[t1,et.2, intabulat,pemijloccu fa`alasoare,izolat exterior,P+F+G,foarte c[lduros,curat,locuibil. Rogseriozitate.Telefon: 0743.770.911.(G-1)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47 m,\i7.200mp deschiderelaBT-SV180 m,ambele]nzonaHu-

dum,0746.261.466. (1495-p) *Vând1,30hateren]n comunaR[chi`i.Rela`ii suplimentarelatelefon: 0231/544.032,dup[ora 17.00.(G-10)

prest[riservicii *Executlucr[riinstala`ii termice+centrale, sanitare,ap[individual saucucontractdemunc[. Rezolvurgen`e\iavarii. Rela`iilatelefon: 0743.949.315.(G-1)

angaj[ri *Angajezfemeie ]ngrijirecopil.Condi`ii: experien`[]ndomeniu; vârstapeste30ani. Rela`iilatelefon: 0755.425.605pân[laora 17.00.(1)

cump[r[ri *Cump[roi\icârlani pentrusacrificare indiferentdenum[r.Ofer pre`bun.Rogseriozitate. Telefon:0755.955.594. (G-1)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88mp, parter,lapre`ulde49.000eurocutva,]n blocnou,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Ratedirectcu proprietarulf[r[banc[\iadeverin`[de venit,cuavansde20%.Seaccept[ creditPrimaCasa.Tel.0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zonaPu\kin,4 camere,500mpteren,utilit[`ipre` 35.000euro,negociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[,CT, 5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci, teren4.500mp,]ngr[dit,situatla4km

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

deora\,utilit[`i,pre`85.000euro, negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovatrecent, CT,nemobilat,pre`150euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Prim[verii,30mp,vadcomercial,la strad[,modern,CT+T+G+F,pre`250 euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, Bucovina,80mp,zon[comercial[,la strad[,pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial, ultracentral,56mp,vadcomercial excelent,parcare,vitrin[7m,pre`700 euro,negociabil.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

14februarie2011

MONDEN

Ataca`idep[s[ri.LocuitoriidinAustralia,`ar[gravafectat[deunciclon]n urm[cudou[s[pt[mâni,aufostavertiza`is[sefereasc[decazuari, p[s[ridetaliemare,]nruditecuemu. „Acestep[s[riau]nceputs[fieviolente\is[ataceoameniidincauzalipseidehran[,provocat[deciclonulcarea lovit`ara”,afostanun`ulautorit[`ilor.Ciclonul„Yasi”,unuldincelemai puternicedinultimii100ani,acauzatdaunemajorecaselor,drumurilor, terenuriloragricole.

ValentinaPelinel: Anca Pandrea \i Iurie Darie se «}miplaccadourile gândite,nucelepecare «umplu» de energie leachizi`ionezi]ngrab[” Dezinhibatulcuplu deactori,Anca Pandrea(64ani)\i IurieDarie(81ani) recunoa\tec[via`a lorsedesf[\oar[ subsemnuldragostei,iar]nacestweekendeisevor „umple”deenergie.

ValentinaPelinelva s[rb[toridemulteoriSf. Velentin]naceat[lun[... devreopatruorimai exact.Fotomodelul\i iubitulei,deputatul CristianBoureanu]\ivor facecadouriro\iitoat[ lunafebruarie. „Prefer orice motiv de bucurie \i s[rb[toare”, a declarat Valentina Pelinel pentru Mediafax. „Am tr[it ]nAmericaaproape10ani\inuam avutcums[ignorValentine’sDay, cândtotulpareinvadatdeinimioare \i culoarea mea preferat[, ro\u. Eu port \i numele de Valentina \i luna februarie e cam ca luna decembrie. }ncalendarulortodoxeziuameade numeatâtpe10februarie(Sf.Mc. Valentina,carenuecucrucero\ie), cât\ipe16(Sf.Valentin,]ncalendarulortodox),apoieDragobete,pe24 februarie; \i pe 14 avem Ziua }ndr[gosti`ilor, Valentine’s Day. Deci nu e r[u deloc”, a mai spus Pelinel.

Liviu Vârciu va s[rb[tori Sfântul Valentin cu o domni\oar[ misterioas[ LiviuVârciunuvafisingurdeSfântulValentin. ActoruldelaProTvva petrecemomenteromanticeal[turideodomni\oar[pecare]ns[nuvreas[ oprezintepublicului. Liviu Vârciu a declarat, c[, de\i prefer[ Dragobetele, „]mbr[`i\eaz[ cu drag” ziua de Sfântul Valentin, pentru c[ este mai popular[. „Nu prea prefer Sfântul Valentin, c[ nu suntem americani. Dar dac[ lumea ]mbr[`i\eaz[ aceast[ s[rb[toare, o ]mbr[`i\ez \i eu cu drag”, a spus LiviuVârciu.Elamaideclaratc[]\i va petrece ziua de Sfântul Valentin ]ntr-unmodspecial,darnuadorits[ fac[publicnumelepersoaneicucare va s[rb[tori. „Este un secret. Via`a meadeacum]ncoloesteprivat[”,a spusacestapentruMediafax.

„DeobiceiCristi(Boureanu,so`ul ei, n.r.) ]mi face surprize \i eu m[ bucurdeele.Anul[staamodorin`[ simpl[,]midoresccevaro\u,orice.

}miplaccadourilegândite,f[cutedin suflet,nucelepecareleachizi`ionezi ]ngrab[,doara\ac[trebuie”,amai spusaceasta.

Cei doi actori au programat[ovizit[lacelebrulbioterapeut Constantin Mudav, pentru „a se umple de energie”.Nuesteprimavizit[la acest bioterapeut, Anca Pandrea\iIurieDarieaumaifost lael\i]nweekend-ultrecut. Eii-aul[satunsetdefotografii,pentrucaacestas[ac`ioneze asupra lor cu energie benefic[.Toat[lumea\tiecât de tare se iubesc cei doi, iar ceidoiactorirecunoscc[nu aunevoiedeozispecial[pentru dragoste. „}n fiecare zi s[rb[torim Ziua }ndr[gosti`ilor,pentruc[neiubim”,adeclaratactri`aAncaPandrea.

Evenimente de Botosani nr.1812  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you