Page 1

CMYK

MariaOlaru:«Comas[rileastea sigurvoraduce\idisponibiliz[ri» EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pagina 5

Selec`ie pentru fermeledin Danemarca Pag. 2

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVII•nr.22(1804)•Miercuri,2februarie2011•8pagini

Boto\[nean cercetat de DIICOT ]ntr-un caz de sp[lare de bani

ProcuroriiDirec`ieide InvestigareaInfrac`iunilorde CriminalitateOrganizat[\i Terorism-StructuraCentral[ auorganizatmar`ioac`iune]n maimultejude`e,pentruprindereauneire`eleimplicate]n infrac`iunide]n\el[ciunecuconsecin`edeosebitdegrave\i sp[laredebani. Pagina 3

Liviu Câmpanu, ]nGrupul Parlamentar PNL Pagina 4


2

2februarie2011 Inspectorii\colarinumaiprimescreclama`ii. Num[rredusdereclama`iipeadresadeemailaInspectoratului|colarJude`ean(I|J).De\iadresaestecunoscut[]nc[deanultrecut, dela]nceputulacestuian\colarnum[rulpeti`iiloron-lineesteca\i inexistent.Dinceleprezentatedeinspectorul\colarDanielBuc[taru,purt[tordecuvântalI|J,peadresadeemail ainstitu`iei,dinseptembriepân[acumsuntprimitedoarcincireclama`ii.Ceinemul`umi`i careaucevadesemnalatconduceriiI|Jopotfacelaadresaoffice.isjbt@gmail.com.(P.R.)

TOPNEWS

Selec`ie pentru fermele din Danemarca Boto\[neniisunta\tepta`ilaBursadelocuri demunc[vacante]n Danemarca.Agen`ia Na`ional[pentruOcupareaFor`eideMunc[ vaorganiza]ndatade 10martie2011oburs[ alocurilordemunc[ pentrusectorulagricol dinDanemarca. Angajatori\iconsilieriEURES danezivorveni]nRomâniapentru a intervieva candida`ii. Sunt oferite circa 200 de locuri de munc[pentrulucr[tori]nagricultur[, la recoltarea c[p\unilor, maz[rei, zmeurii, cepei, dovleceilor\iaaltorfructe\ilegume. Sunt oferite \i vreo 10 posturi pentru \oferi care s[ conduc[ tractoare, camioane sau autobuze,pelâng[culesullegumelor\i fructelor ]n fermele respective. Ofertadelocuridemunc[]ncepe din aprilie \i dureaz[ pân[ ]n noiembrie. Persoanele interesate se vor prezenta cu cartea de identitate, original\iocopie,laconsilierul EURES din cadrul Agen`iei Jude`enepentruOcupareaFor`eide Munc[,dinjude`uldedomiciliu

alcandidatului,pentruaparticipa laopreselec`iereferitoarelacuno\tin`eledelimbaenglez[de`inute. Completarea aplica`iei (CV-ului)nu]nseamn[ob`inerea automat[ a unui loc de munc[, este doar o condi`ie obligatorie pentruaputeafiadmislainterviu. Data ultimei aplica`ii pe site

este 28 februarie. Persoanele Respinse  ]n urma preselec`iei pentru necunoa\terea limbii englez[nusevor]nregistrapesiteul oficial danez pentru munc[ sezonier[. }n\tiin`areapersoanelorselectatedec[treangajatoriidanezicare vor participa la interviu se va facedec[treconsilierulEURES

dincadrulAgen`ieiJude`enepentru Ocuparea For`ei de Munc[, dinjude`uldedomiciliualcandidatului. }n ]n\tiin`are, consilierii EURESvorprecizadetaliilereferitoare la loca`ia \i programul bursei,precum\ilaactelecetrebuieadusedecandidat]nziuainterviului.(PetronelaRotariu)

Angajatorii,sf[tui`is[nulasepeultimul momentdepunereadeclara`ieiunice

Sefacultimeletestepentruaplica`iape careovorutilizaangajatoriipentru completareadeclara`ieiuniceprivind obliga`iiledeplat[acontribu`iilorsocia-

le,impozituluipevenit\ieviden`ei nominaleapersoanelorasigurate.|i angajatoriipotsimuladepunereaonline adeclara`ieiunice,pân[pe6februarie.

„Declara`iavaputeafidepus[online]ncepând cudatade7februarie”,amen`ionatMartaScutaru, purt[tor de cuvânt al Direc`iei Generale a Finan`elorPubliceBoto\ani.Reprezentantaacestei institu`iiamaimen`ionatc[pân[ieriaveaucertificatelectronicpentruautilizaaplica`iaaproape10 la sut[ dintre agen`ii economici, respectiv peste 420 de agen`i economici din cei circa 4.300 din jude`.Pân[la1iulievatrebuicato`iceicareau obliga`ias[depun[declara`iaunic[s[]\ifac[rost deacestcertificatelectronic. „Deocamdat[ pot depune atât online, cât \i pe hârtie,laghi\eu,declara`ia112.Estedepreferats[ depun[dintimpdeclara`iileunice,nus[acceseze to`i]nultimazi,pe25februariesaus[vin[laghi\ee ]n ultimul moment, a\a cum de regul[ se ]ntâmpl[lanoi”,amaispuspurt[toruldecuvânt alDGFPBoto\ani. }nacestezile,contribuabiliicareaucalitateade angajatorisauasimila`ipotsimuladepunereadeclara`ieiunice112,carevafiprocesat[ca\icând opera`iuneaarfireal[,pentruaseverificatoate elementele depunerii electronice. }ns[ aceast[ opera`iune,realizat[pân[pe6februarieinclusiv, nuvafiluat[]ncalcul,fiinddoarosimulare,fi\ierelefiind\terse.(AuroraDimitriu)

Câinii comunitari, vâna`i \i ]n cur`ile societ[`ilor comerciale Agen`ii economici au fost soma`i depoli`i\tiilocalis[pun[ladispozi`iacâinilorcomunitaricare]\iduc zilele ]n preajma sediilor lor ad[posturipentruace\tia.|iastapentru apre]ntâmpinasitua`iile]ncaretrec[toriiarputeafiataca`idepatrupede.Conformreprezentan`ilorPoli`iei Locale,agen`iilocaliaudeclan\ato ac`iunedeidentificareacâinilorf[r[ st[pândinincintaunorsociet[`i.Ac`iuneanuar[masf[r[urm[ri,unnum[rde11institu`ii\isociet[`iifiind sanc`ionate deoarece nu au ]mprejmuiri corespunz[toare \i nu `in patrupedele legate. „}ncerc[m s[ prevenimcazurinedorite,]ncarecet[`eni cad victime patrupedelor. Ne confrunt[m]ns[\icusitua`ii]ncare de\i respectivii câini sunt cataloga`i drept agresivi, ]n urma plângerilor primite de la cet[`eni, iubitorii de animaleseopunridic[riilordec[tre echipeledeecarisaj.Administratorii firmelorcare]ns[dorescs[maip[strezeace\ticâinitrebuies[respecte prevederilelegale]nvigoare”,aprecizatIoanOnu`u,directorulPoli`iei Locale Boto\ani. Administratorilor societ[`ilor verificare li s-a pus ]n vederec[trebuies[asigureanimalelorunad[postconstruit]nfunc`iede necesit[`i.(MonicaAionesei)

Boto\ani \i Chi\in[u, ]ntr-un proiect de formare continu[ a cadrelor didactice Cadreledidacticeboto\[nenesunt implicate prin intermediul Casei Corpului Didactic (CCD) ]ntr-un proiectdeformarecontinu[,al[turi decolegiidinChi\in[u.Astfel,]ncepânddeast[zi\ipân[pe5februarie vaavealocoprim[activitatedeformare continu[ realizat[ conform Acordului de parteneriat ]ncheiat ]ntreCCD,Direc`iaGeneral[Educa`ie,Tineret\iSport\iCentrulMunicipal de Informare \i Orientare Profesional[dinChi\in[u,Republica Moldova.Printreobiectiveleacestui parteneriatsenum[r[\itransferulde cuno\tin`e\iexperien`[dindomeniul orient[rii\iconsilierii]ncarier[,]n particular, din domeniul pedagogiei \ipsihopedagogiei,]ngeneral,dar\i perfec`ionareacuno\tin`elor\icompeten`elor]ndomeniulactivit[`ilorde formarecontinu[,informare,dezbateripublice.„}ncadrulproiectuluise vaavea]nvedere\istimulareaactivit[`ii creative cultural-\tiin`ifice a cadrelor didactice prin organizarea deseminare,simpozioane,meserotunde,al[turideformareacadrului necesar pentru accesarea fondurilor transfrontalieredisponibile]ncadrul politicilordevecin[tate,ca\idezvoltareareciproc[princunoa\tereamai bun[aculturilor,tradi`iilor,obiceiurilordiferitelorzoneprindesf[\urareadeproiectecomune”,adeclarat Izabella Cantemir, purt[tor de cuvântalCCD.(PetronelaRotariu)


3

2februarie2011 }nstaregrav[dincauzaetnobotanicelor.Unstudent]nvârst[de21deani,dinBoto\ani,aajuns]n staregrav[laUnitateadePrimireUrgen`edincadrulSpitalului„SfântulSpiridon”Ia\i,dup[ceaconsumatproduseetnobotanice.Tân[rulprezentatulbur[rideritmcardiac\iagita`iepsihomotorie.Dup[cea foststabilizat,studentulafostdirec`ionatc[treSpitaluldePsihiatrie„Socola”,]nvedereaprimiriitratamentuluispecific]nacestesitua`ii.Incidentulvinelamaibinedeos[pt[mân[dup[ceoalt[student[,totdin Boto\ani,aajunslaspitaldincauzaetnobotanicelor,laaceea\iunitatespitaliceasc[ie\ean[.(D.R.)

ESEN~IAL

Boto\[nean cercetat de DIICOT ]ntr-un caz de sp[lare de bani ProcuroriiDirec`iei deInvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitateOrganizat[\iTerorismStructuraCentral[ auorganizatmar`i oac`iune]nmai multejude`e,pentruprindereaunei re`eleimplicate]n infrac`iunide]n\el[ciunecuconsecin`edeosebitde grave\isp[larede bani. }n total au fost efectuate 22 de perchezi`iidomiciliare,perazamunicipiilor Bucure\ti, Slobozia, One\ti\iajude`elorIlfov\iPrahova, ]n vederea destructur[rii grupuluiinfrac`ionalorganizat,aic[ror membriaveausarcinibinestabilite, ]n vederea ascunderii faptelor fa`[ deautorit[`i.Cercet[rileaufostefectuate]mpreun[cuofi`eridepoli`iedincadrulDirec`ieideCombatereaCriminalit[`iiOrganizate,Brig[ziideCombatereaCriminalit[`ii Organizate Bac[u \i lucr[tori  din cadrulBrig[ziiSpecialedeInterven`ieaJandarmerieiVlad~epe\.Astfel,lasediulDIICOTaufost conduse15persoane]nvedereaaudierii, persoanecercetate\imartori,printremartorifiind\iunboto\[nean, urmândcaprocuroruldecazs[sta-

bileasc[ fa`[ de cine va fi cerut[ m[suraarest[riipreventive. Potrivitanchetatorilor,]nvinui`ii |erbanAlexandruDaniel,Petres- cuMarianIonel\iGhi`[Cornelu\ Nelu,auconstituitungrupinfrac`ionalorganizat,lacareauaderat

ulterior\i]nvinui`iiNeagoeNicoletaGeorgeta\iNedelcuValentin, to`i ]n\elând mai multe institu`ii bancare, prejudiciul creat fiind unul uria\. „Folosind documente false,auob`inutaprobareauneiliniidecredit,precum\i]ncheierea

unuicontractdeleasingfinanciar, prin inducerea ]n eroare a dou[ societ[`idecredit.Prejudiciulprodusdep[\e\tesumade3.000.000 lei”,searat[]ntr-uncomunicatde pres[ al structurii teritoriale DIICOTBucure\ti.(D[nu`Rotariu)

Scandalagiuscosdepoli`i\tidin SpitaluldePediatrie Cadrelemedicaledela SpitaluldePediatrieBoto\aniauavutpartedeun nouscandal]nunitate.De aceast[dat[s-autrezitcu untat[furios]nsec`ia ORLaunit[`iimedicale. B[rbatul a s[rit s[ o loveasc[ pe so`iasa,careesteinternat[]nspital cucopilullor,depatruani.„}ntrecei doip[rin`iam]n`elesc[arfiproblememaivechi,suntdesp[r`i`isaupe cales[sedespart[.Mamacopiluluia lucrat]nstr[in[tate,avenit]n`ar[\i pentruc[eracopilulbolnavs-ainternat ]n spital. Tat[l a venit nu ca s[

]ntrebedes[n[tateaceluimic,cipentruasecertacuso`ia.Nualovit-o, dar era cât pe ce. A s[rit s[ o loveasc[,iardac[nuarfiintervenit cadrelemedicale,sigurarfiagresatofizic.~ipa,erafoarteagitat\iamenin`acontinuu.Incidentuls-aaplanat ]ns[ destul de repede”, a declarat mediculORL-istIulianaKadar,care seafla]nsec`ie]nmomentulscandalului. Pentruc[b[rbatulfuriosnud[dea semnec[sevacalma,cadrelemedicale au cerut interven`ia Poli`iei, oameniilegiilini\tindu-lcuoamend[ de200delei.Copiluleste]nc[internat ]n spital cu mama sa, cel mic fiind]ntratamentpentrupneumonie. (AuroraDimitriu)

Cel ce \i-a ucis so`ia cu HIV, audiat ]n \edin`[ secret[ ValentinHu`anu,boto\[neanuljudecat pentruucidereaso`ieisaleprininfectarea cu bun[ \tiin`[ cu virusul HIV a cerut mar`i,laultimultermenalprocesului,s[ fieaudiat]n\edin`[secret[. Judec[torul a admis cererea lui Hu`anu,urmândcalaurm[torultermens[ fie audiat \i socrul s[u, constituit parte civil[.„Afostcerutdec[treinculpatca \edin`a s[ fie secret[, dat[ fiind natura infrac`iunii,acestlucrufiindacceptatde c[tre instan`[. Urm[torul termen a fost fixat ]n data de 25 februarie, atunci urmânds[fieaudiat\isocrulinculpatului,cares-aconstituitpartecivil[”,adeclarat judec[torul Lucian Brânzac, purt[toruldecuvântalJudec[torieiBoto\ani. Procuroriiaustabilitc[ValentinHu`anusefacevinovatdemaimulteinfrac`iuni,contaminareavoit[auneipersoane cu virusul HIV, fals sub ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[, dou[ infrac`iuni de violarededomiciliu\idou[infrac`iunide amenin`are.Anchetatoriiaustabilitc[]n perioada mai-august 2009, Valentin Hu`anuainfectat-ocuvirusulHIV,prin ]ntre`inere de rela`ii sexuale, pe Irina Hu`anu,femeiamurind]nlunaseptembrieaacestuian. Situa`iaaajunslaurechileautorit[`ilor dup[moarteafemeii,cazulfiindprezentat de c[tre p[rin`ii acesteia, la care a r[masfiicaIrineiHu`anu.Astas-a]ntâmplatdup[cep[rin`iifemeiiaufostamenin`a`idec[treValentinHu`anu,care]\i voiacopilul]napoi.Pân[cândinstan`ava daunverdict,ValentinHu`anuvar[mâne ]narest.(D[nu`Rotariu)

Femeia care \i-a dat foc din gelozie, sedat[ pentru a nu fi r[pus[ de chin Tân[ra]nvârst[de23deanicare\i-a datfoc]ncurteauneilocuin`edinVorona este`inut[sedat[demedici,pentruc[ altfelnuarputea]nduradurereaprovocat[ depl[gilepecareleare. Dealtfel,dincauzagravit[`iiarsurilor, medicii duc o lupt[ contra cronometru pentruc[\iceamaimic[infec`iearputea s[ o ucid[ pe tân[r[. Duminic[ sear[, IulianaT.amerss[discutecufostuls[u concubinVasileL.,carelocuie\te]nVorona.Cândtân[raab[tutlau\[,Vasile L.nuafostg[sitacas[,aflândc[seafl[ la o vecin[, unde se uita la televizor. Atunci,]ntr-or[bufniredefurieIuliana T.apusmânapeosticl[dediluant\i\iaturnatpehaine,dându-\ifoc.Oambulan`[ a transportat-o pe Iuliana T. la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”,undeafostinternat[direct]ncadrul sec`iei de Anestezie Terapie Intensiv[. „Pacienta se afl[ ]n continuare la Reanimare,fiind`inut[sedat[pentruase putea efectua toaletarea pl[gilor. Dat[ fiindsuprafa`amare\igraduldeprofunzime al arsurilor este greu de f[cut un pronostic, ]ns[ este ]n stare stabil[”, a declaratMihaelaMiler,directorulmedical al Spitalului Jude`ean. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

2februarie2011

TOPNEWS }nfoculexamenelor

Eleviidela|colilede Art[\iMeserii(SAM) sunt]nplin[febr[aexamenelor.Ace\tiasus`in]n acestezileexamenelede certificareacompeten`elorprofesionale. Din cele declarate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),acesteexamenesunt programate ]n perioada 1-3 februarie. Mar`i \i miercuri se desf[\oar[ examenele de certificare a competen`elor profesionale pentru absolven`iideSAMdin]nv[`[mântulspecial\ipentruceidinseriileanterioare. Este vorba despre nivelul I de calificaredinsesiuneafebruarie. „Examenelesesus`inlaSAMIoan PilatdinDorohoi\ilaCentrul|colar pentru Educa`ie Incluziv[ Boto\ani. Sunt]njurde20deelevidinseria curent[”,adeclaratDanielBuc[taru. }nacela\itimpsedesf[\oar[\iexameneledecertificareacompeten`elor profesionale pentru ]nv[`[mântul seral, fiind vorba despre cei ce au absolvitanuldecompletaresaunuau datexamenele]nseriileanterioare. „Laacestnivel,centredeexamen suntlaGrupul|colarElieRadu,la Grupul |colar Nicolae B[lcescu Fl[mânzi \i la Grupul |colar de

IndustrieU\oar[. Laacesteexamenesuntcomisiipe specializ[ri, num[rul elevilor fiind maimare”,amen`ionatpurt[torulde cuvântalI|J. }nv[`[mântul profesional cuprinde trei niveluri de calificare \i permite absolven`ilors[ias[dinsistemdup[ fiecare dintre acestea: clasa a X-a, anuldecompletare,oris[]\ifinalizezestudiileprinparcurgereaciclului superior al liceului, cu posibilitatea deaseprezentalaexamenuldebacalaureat.Pentrutrecereasuccesiv[de launnivellaaltul,unabsolventtrebuie s[ dobândeasc[ certificatul de calificare corespunz[tor. }n func`ie detraseulales,absolventuldeSAM poate dobândi trei calific[ri: certificatul de calificare de nivel 1 - la absolvireaclaseiaX-a;certificatulde calificare de nivel 2 - a anului de completare; certificatul de calificare de nivel 3 - la absolvirea ciclului superioralliceului,prinruta\coal[ dearte\imeserii(clasaaXIII-a). }nparalel,sepoateob`inecertificatul de absolvire a ]nv[`[mântului obligatoriu, la promovarea clasei a X-aa\coliidearte\imeserii,certificatuldeabsolvireacicluluisuperior al liceului sau diploma de bacalaureat,dac[asus`inut\ipromovatexamenuldebacalaureat,dup[absolvirea clasei a XIII-a. (Petronela Rotariu)

O nou[ schimbare la Inspectoratul |colar Expirareamandatuluiinspectoruluipentru]nv[`[mântul preprimarElenaFilipescuaduslaonou[numire. Din cele declarate de inspectorul Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului|colarJude`ean(I|J),AureliaCiuraestenoulinspectordepreprimar.„}ncadrulConsiliuluideAdministra`ieceaavutloclunis-adecisca ]nfunc`iadeinspector\colardepreprimars[fienumit[cudelega`ieAurelia Ciura,ceacarepân[acumaocupatpostuldedirectoralGr[dini`eiNr.21din municipiu.Pentrupostuldedirectoralgr[dini`eisevaluaodecizie]nceeace prive\tepersoanacevaocupaacestpost.Exist[operioad[depredare-primireatotceeacepresupuneacesteschimb[ri,dup[carelucrurilevorintra]n normal”,adeclaratDanielBuc[taru.Fostulinspectorul\colarpentru]nv[`[mântulpreprimar,ElenaFilipescu,se]ntoarcelacatedr[,laCentrul|colar pentruEduca`ieIncluziv[,pepostuldepsiholog\colar.}ncadrulaceluia\i Consiliuafostprelungit[delega`ia]ninteresul]nv[`[mântuluipentruCarmen Nechita,inspector\colardechimie.Delega`ia]ninteresul]nv[`[mântuluipentruceledou[posturideinspectorestevalabil[pân[laorganizareaunuiconcurs,darnumaitârziude31august.(PetronelaRotariu)

Inspectorfiscaltrimis]njudecat[pentrutraficdeinfluen`[.MaricelP[limaru,]nvârst[de57de ani,angajatalAdministra`ieiFiscaleDorohoi,afosttrimis]njudecat[dec[treprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentrutraficdeinfluen`[,dup[ce]nanul2009aprimit2.000de leidelaopersoan[pentrua-ifacilitafiuluiacestuiaangajarealaofirm[.Pentruc[fiuls[unuamai fostangajat,omulaaduscazul]naten`iaprocurorilor.Luatla]ntreb[ri,MaricelP[limaru\i-arecunoscutfapta\iareturnatbaniiomuluip[c[lit.}ns[acestlucrunu-lvasc[paderigorilelegii.Pentru faptasa,ParicelP[limarurisc[opedeaps[cu]nchisoareacuprins[]ntredoi\inou[ani.(D.R.)

Câmpanu, ]n Grupul Parlamentar PNL Senatorulindependent boto\[neanLiviu CâmpanutrecelaPC \idevinepre\edintele acesteiforma`iunipoliticelaBoto\ani.Cel pu`inastaaudeclarat,pentrupresacentral[,sursedincadrul UniuniiNa`ionale pentruProgresulRomâniei,partiddincareCâmpanuaplecat recent.}nschimb, Câmpanu,aflat]n Parlament,aanun`at ]nplenulSenatuluic[ aaderatlaGrupul ParlamentarPNL,f[r[]ns[afimembru ]npartid. Faptul c[ ]n urm[ cu câteva s[pt[ mâni,senatorulLiviuCâmpanu (foto) a anun`at c[ exist[ posibilitateadeaseal[turaviitoruluiGrupParlamentarPC,a dat, cel mai probabil, ocazia fo\tilorcolegidepartids[speculeze intrarea acestuia ]n rândurileconservatorilorprecum\i adjudecarea chiar a func`iei de pre\edinte. Paul Oni\a, pre\edintele interimar al PC Boto\ani,sus`inec[informa`iaprecumc[LiviuCâmpanuarputea

s[]iialoculnuseconfirm[. „Nu se confirm[ c[ vine pe func`ia de pre\edinte, op`iunea dumnealuiestes[vin[doarpe pozi`ia de membru ]n Grupul ParlamentarPC,careepecale s[seconstituie.}nmodcertnu vine pe pozi`ia de pre\edinte. Din toate declara`iile dumnealui,am]n`elesc[nuareadeziune semnat[, ci spunea c[ doar vrea s[ sprijine Grupul Parlamentar PC”, a declarat Paul Oni\a. Dealtfel,sâmb[t[acestavafi prezent la Bucure\ti, unde va aveadiscu`iicupre\edintelena`ionalalPC,DanielConstantin, chiar pe tema intr[rii ]n partid saunuasenatoruluiCâmpanu.

Senatorul Liviu Câmpanu a dezmin`it,larânduls[u,informa`iile precum c[ urmeaz[ s[ preia pre\edin`ia PC Boto\ani. Câmpanu a f[cut acest lucru ]ntr-un mod cât se poate de pragmatic. Aflat ]n Parlament, acestaaanun`at]nplenulSenatuluic[aaderatlaGrupulParlamentar PNL, f[r[ ]ns[ a fi membru]npartid. }nacestfel,senatorulboto\[neanindic[faptulc[nicideclara`iilepecarele-af[cut]nurm[ cu câteva s[pt[mâni, ]n cadrul uneiconferin`edepres[,numai suntvalabile,declara`iiprecum c[segânde\tes[seal[tureviitoruluiGrupParlamentaralPC. (MonicaAionesei)

|efiijude`uluis-au]ntâlnitcu consululgeneralalUcrainei |efiijude`uluis-au]ntâlnit,mar`i,laInstitu`iaPrefectului,cuconsululgeneralalUcraineilaSuceava,Vasyl Boiechko,pentrua]nt[rirela`iiledecolaborare,maiales ]nceeaceprive\teprogrameletransfrontalierederulatecu sprijinul fondurilor puse la dispozi`ie de Uniunea European[. Pelâng[asta,unpunctimportantaldiscu`iilorafost acelaalv[miidelaRacov[`,careaintrat]ntr-unprogram demodernizare. „Atunci când s-a ]nchis vama pentru reabilitare, cet[`eniaiUcraineiausolicitatcaaceast[reabilitares[se fac[]ntr-untimpcâtmaiscurt.Noios[intervenimpe lâng[AutoritateaNa`ional[aV[milorpeaceast[chestiune.L-amrugat\ipedomnulConsulGenerals[neajute cuinforma`ii]nceprive\tevamadinHer`a,astfel]ncât traficul s[ aib[ fluen`a necesar[”, a declarat prefectul CristianRoman,lafinaluldiscu`iei. Totodat[,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Mihai~âbuleac,aadus]ndiscu`iecolaborareatransfrontalier[pe carejude`uloarecuparteaucrainean[\imoldovean[,]n vedereaderul[riiacinciproiectedeinterestransfrontalier,proiectesus`inutedeUniuneaEuropean[. „Jude`ul Boto\ani a depus ]nc[ din octombrie 2009 cinciproiecte]ncadrulProgramuluiOpera`ionalComun

\iacestecinciproiectenuurm[rescaltcevadecâts[generezeointensificarearela`iilorlagrani`[.Dintrecelecinci proiecte,dou[sunt]ncheiatechiar]nparteneriatcuentit[`idinCern[u`i\iaicim[referlaunproiectcareprive\tereabilitareainfrastructuriirutierelaRacov[`,leg[tura]ntreCristine\tiprinFunduHer`iipân[lavam[,un tronsonimportantpentruc[poatepreluatraficuldintoat[ zonadenord,nord-est,sud-estajude`uluiBoto\ani\iun proiectcareprive\tesitua`iiledeurgen`[”,aspusMihai ~âbuleac,\efulCJ. Vasyl Boiechko, Consulul General al Ucrainei la Suceava a apreciat rela`iile bune ]ntre autorit[`ile celor dou[entit[`i,manifestându-\iinten`iadeasprijini]nceea ceprive\tederulareamairapid[aprogramuluidemodernizare]ncareeinclus[VamaRacov[`,dar\iposibilitatearevenii]nBoto\ani. „}njude`uldvs.esteocomunitateucrainean[,]ncomunaMih[ileni,satulRogoje\ti,\ine-amadresatconducerii jude`uluis[facovizit[,probabilpesteolun[,comunit[`ii deacolo”,aprecizatConsululGeneral. La]ntâlnireaumaiparticipat\iprimarulmunicipiului C[t[linFlutur\iDrago\Holc[,\efulPoli`ieideFrontier[ Boto\ani.(MonicaAionesei)


CMYK

5

2februarie2011 Românarestat]nItaliapentrutentativ[deviol.Untân[rdena`ionalitateromân[afost arestatluniseara]nCosenza,Italia,dup[cea]ncercats[violezeofemeie. Potrivitsite-ului mediterraneonline.it,b[rbatul]nvârst[de21deaniaacostatoitalianc[de33deani,]ncartierulundelocuiescambii\ia]ncercats[ovioleze.Victimaa]nceputs[`ipe,cerândajutorul cuiva,iaropatrul[decarabinieriaflat[]napropieres-adeplasatimediatlaloculfaptei.Când i-av[zutpepoli`i\ti,românuls-asperiat\is-aascuns,intrând]nlocuin`aunuiprietencare locuie\te]nzon[.Elafostarestatcâtevaminutemaitârziu\iafostacuzatdetentativ[deviol.

TOPNEWS

Maria Olaru: «Comas[rile astea sigur vor aduce \i disponibiliz[ri» minister ne-a min`it iar[\i”, spune Octavian Dumitru. Acesta sus`ine c[ ]n primul rând bolnaviivoraveadesuferit,pentruc[sevor deplasa pe distan`e mari din jude` pentru a venilaspitaleledinBoto\anisauDorohoi. CâtdespretransformareaspitalelordinS[veni\iTru\e\ti]nc[minedeb[trâni,liderul desindicatnucredec[seva]ntâmplaacest lucru.„Eusuntsigurc[nuvorfaceniciun c[mindeb[trâni.C[mineleasteaapar`inde Ministerul Muncii, nu de Ministerul S[n[t[`ii”,amaispuslideruldesindicat.

MinisterulS[n[t[`iiadecis: r[mândoarpatruspitale]n Boto\ani.}ncomunicatulMinisteruluiS[n[t[`iisepropune caomul`imedespitales[se comaseze,iaralteles[fiereprofilate,transformate]nc[minedeb[trâni.De\iministerulapublicatdeocamdat[lista cupropuneri,pentrutoat[lumeaesteclarc[aceastavafi soartacelormaimultespitale: comasaresaureprofilare. Pelistapublicat[deminister,lacomasare intr[:SpitaluldePediatrie,SpitaluldeObstetric[\iGinecologie,SpitaluldePneumoftiziologie Boto\ani, Sanatoriul Guranda, SpitalulPodriga\iSpitalulDarabani.Toate acesteavordevenisec`iialeSpitaluluiJude`ean.}nschimb,spitaleledinS[veni\iTru\e\tivorfireprofilate,transformate]nc[minedeb[trâni.Cualtecuvinte,jude`ulr[mâne cu patru mari spitale: Spitalul Jude`ean „Mavromati”, Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”,SpitaluldePsihiatrie\iSpitalul MunicipalDorohoi.Pân[pe30martieautorit[`ilelocaletrebuies[realizezedemersurilepentrutransformareaunit[`ilorsanitarecaresuntpelistadetransformare]nc[minede b[trâni.

«Ca-nlegileluiMurphi:ce mergebinetrebuiedesfiin`at» „Este o veste foarte proast[ pentru noi. Sistemele astea mamut nu au func`ionat niciodat[bine.Amaifostoastfeldeorgani-

Ministerultransmite: «Nuvaexistapersonal medicaldisponibilizat» zare,lucrurileaumersfoarteprost,apoineamdesp[r`itdeSpitalulJude`ean,am]nceput s[ ne descurc[m \i iat[ c[ de\i lucrurile o luaser[ pe f[ga\ul cel bun, ca-n legile lui Murphi, ce merge bine trebuie desfiin`at. Comas[rileasteasigurvoraduce\idisponibiliz[ri, iar cu salariile probabil nu va fi deloc bine”, a declarat medicul ginecolog MariaOlaru,directorulSpitaluluideObstetric[\iGinecologieBoto\ani. Niciangaja`iiSpitaluluidePediatrienusunt deloc]ncânta`ideperspectivacomas[rii.Directorul unit[`ii medicale a preferat ]ns[ s[ nu comentezeaceast[decizieluat[deMinister. „Prefers[m[ab`indelaoricecomentariu. Dealtfeleste\iprematurs[]midaucup[rereadespreceva]nsemnaaceast[deciziea MinisteruluiS[n[t[`ii”,aspusmediculLivia Mihalache,managerulSpitaluluidePediatrie. Dac[laspitalelecareintr[]ncomasare,]n ceprive\tepersonalulmedicalnusuntmotive de temere c[ ]\i vor pierde locurile de

munc[, ]n privin`a personalului TESA „situa`iaeste]naer”,dup[expresialiderului desindicatOctavianDumitru.

«Eusuntsigurc[nuvorface niciunc[mindeb[trâni» Liderul jude`ean al Sindicatului Sanitas catalogheaz[ aceast[ decizie a Ministerului S[n[t[`iicapeodovad[amoduluicumse lucreaz[]nminister:„dinbirou,f[r[nicio leg[tur[ cu ce se ]ntâmpl[ dincolo de cei patrupere`i”.Acestasus`inec[sindicatulva facedemersurilepentrucafactoriideciden`i s[revin[asupraacesteidecizii. „Noi,cumaipu`indeos[pt[mân[]nurm[, amfostasigura`i,la]ntâlnirealiderilordesindicatceaavutloclanivelna`ional,c[decizia comas[riisauareprofil[riiunorspitalevafi l[sat[]nseamaautorit[`ilorlocale.Iarautorit[`ilelocales-auexprimat,auspusc[nuvor desfiin`area spitalelor. Secretarul de stat din

MinistrulS[n[t[`iiaie\it]ns[iericudeclara`iipublice,pentrualini\tipersonalulmedical din unit[`ile care vor fi comasate sau reprofilate. „}nc[ de la ]nceput doresc s[ subliniezc[,]nurmacomas[rilor\iareprofil[rilor de spitale nu va exista personal medicaldisponibilizat.}ncazulcomas[rilor, unit[`ile sanitare devin sec`ii exterioare ale unit[`ilor nou ]nfiin`ate, ca urmare nu va exista motiva`ie pentru disponibilizare de personal.}ncazulunit[`ilorsanitarecarevor fi reprofilate, medicii \i asisten`ii medicali vorfirepartiza`i,dup[caz,]nunit[`ilesanitarenou]nfiin`atesau]nceledinjude`ul]n care au domiciliul. Avem ]n acest sens un acorddeprincipiucusindicateledindomeniu”, le-a transmis ieri cadrelor medicale, printr-uncomunicat,ministrulCsekeAttila. Conform aceluia\i comunicat, comasarea saureprofilareaunit[`ilorsanitareesterezultatuluneievalu[ripecareMinisterulS[n[t[`ii a realizat-o ]n colaborare cu direc`iile de s[n[tatepublic[\iautorit[`ilelocaletimpde maimultelunidezile.(AuroraDimitriu)

OvidiuMimor:«|idac[aloca`iapentruhran[ arfimaimare,totarfi\inemul`umi`i» |efiispitalelorspunc[reducereacheltuielilorcusalariileangaja`ilorvafacecadinaceast[ lun[mâncareabolnavilors[fie maibun[\imai]ndestul[toare. Directorul Ovidiu Mimor, managerul celei maimariunit[`imedicaledinjude`afirm[c[ de\inuarecuno\tin`[depacien`inemul`umi`i de hrana din spital, este totu\i cazul s[ se ]mbun[t[`easc[ meniul zilnic al bolnavilor. „Vom]mbun[t[`imeniul.Aloca`iadehran[la comunestede7leipezi,darnoisuntemacum undevala5leipezipebolnav.Vomajungecât derepedela7leipezi,aloca`iaprev[zut[prin lege. Asta este situa`ia. Acum am primit \i bugetul de la Consiliul Jude`ean \i este mul`umitor.Nis-aualocat7miliarde”,adeclaratmanagerulOvidiuMimor(foto). Acestarecunoa\tec[mul`idintrepacien`inu seatingdemâncareadinspital,darconsider[ c[ aici totul `ine de gusturile, de preferin`ele

bolnavilor.„|idac[aloca`iapentruhran[arfi maimare,totarfi\inemul`umi`i.|iacas[pot finemul`umi`ideceliseg[te\te]nfamilie”,a maispusdirectorulceleimaimariunit[`imedicaledinjude`. Acestaafirm[c[]nceprive\teregulileimpuse de inspectorii sanitari ]n privin`a p[str[rii mânc[riipecareoprimescbolnaviideacas[nu semai]ntâlnescsitua`ii]nspitalcândbolnavii s[-\iburdu\easc[sertarelenoptierelorcumâncareadus[derude.„Avemfrigiderepesec`ie \iacolo]\imai`inbolnaviiceprimescdeacas[. Oricum,laminenuauajunsreclama`iic[arfi pacien`ii nemul`umi`i de mâncare”, a mai men`ionatdirectorulSpitalului„Mavromati”. Pacien`ii zâmbesc ]ns[ cu sub]n`eles când ]ntreba`idecâtdebun[liseparemâncareadin spital.„Astaeste.Ca]nspital.Poatedac[ajungeamlapu\c[rie,aveampartedemâncarepe s[turate\igustoas[,cas[prindemputere”,a pusunuldintrepacien`iispitalului.

LaPsihiatrie,directorulnumaivrea carnedeporc]nmeniulbolnavilor Legat de mâncarea bolnavilor, \i directorul unuialtspitalboto\[nean,celdePsihiatrie,a anun`atc[vreas[fac[schimb[ri.}nurm[cuo s[pt[mân[,GabrielOpri\anuanun`ac[vaface oanaliz[aceeacelised[bolnavilordemâncare]nspitalulpecare]lconduce\ic[vac[uta solu`ii pentru ]mbun[t[`irea meniurilor. „Ce pot s[ spun pân[ acum este c[ nu se va mai reg[sicarneadeporc]nmeniuri.Vafi]nlocuit[ cucarnedepui\idevit[,pentruc[a\amise parenormal,ca]ntr-unspitals[lisedeabolnaviloralimentecâtmais[n[toase.|icepots[ spunestec[nusuntmul`umitdemeniurilepreparatepentrupacien`i,chiardac[dinpunctde vederecaloricserespect[cescrie]nnormative.Cuaceia\ibaniarputeas[sefac[mâncareamaibun[”,adeclaratGabrielOpri\anu. La Spitalul de Psihiatrie, aloca`ia de hran[ pentrubolnaviestecevamaimare,de10lei. (AuroraDimitriu)


6

2februarie2011

TOPNEWS Protec`ia Copilului are cei mai mul`i angaja`i

Uniiprimaridinjude` vorbanimaimul`i Primarii, prin intermediul Asocia`iei Comunelor din jude`ul Boto\ani, au solicitat o ]ntâlnire comun[ cu Institu`ia Prefectului, Direc`ia General[ a Finan`elor Publice\iInspectoratulTeritorialdeMunc[,]nvederea clarific[riiunoraspecteprivindnivelulsumeloralocatela capitolul salarizare. Deja reprezentan`ii autorit[`ilor administra`ieipublicelocaleauatrasaten`iac[arputea recurgeladisponibiliz[ri]nrândulangaja`ilor,dincauza sumelorinsuficientealocateprinbuget. „Vrems[fieopractic[unitar[]n]ntregjude`ulcuprivirelamoduldesalarizaresauindemnizarea]nso`itorilor persoanelorcuhandicap.Majoritateadinprim[riinuare suficien`ibanipentruasta\itrebuies[recurg[lani\te artificii legale. Noi o s[ le asigur[m o opinie juridic[, legal[”,adeclaratprefectulCristianRoman. }ntâlnirea va avea loc vineri la sediul Institu`iei Prefectului.Dealtfel,la]nceputulluniiianuarie,Vasile Capot[, pre\edintele Asocia`iei Comunelor din jude`ul Boto\aniaatrasaten`iac[suntconstrân\i,prinordonan`a 63s[se]ncadreze]nanumiteplafoane,ceeacearputea duceladisponibiliz[ri. „}ncazul]ncarenuvorexistafonduripentruacoperirea cheltuielilor de personal, ]n majoritatea localit[`ilor careaumaipu`inde4000delocuitoriarputeas[sefac[ disponibiliz[ri”,adeclaratVasileCapot[. |ianultrecut,celpu`inlacapitolulplata]nso`itorilor persoanelorcuhandicap,multedinadministra`iilelocale s-auconfruntatculipsafondurilor.Auexistatsitua`ii]n care ]ntârzierilor salariale au fost \i de câteva luni. (MonicaAionesei)

~urcanunuconcepe s[isestriceplanurile pentrupre\edin`ia ConsiliuluiJude`ean PSD\iPNLarputea mergepemânaunui candidatsocial-democratpentrufunc`iade pre\edintealConsiliuluiJude`eanBoto\ani, laalegerilelocaledin 2012.Potrivitpresei centrale,PSD]\iva impunecandidatul pentruaceast[func`ie laniveluljude`ului Boto\ani,PNLavând ]ntâietate]njude`ele dinvestul\icentrul `[rii.

LaDirec`iaGeneral[deAsisten`[ Social[\iProtec`iaCopilului (DGASPC)Boto\anisuntnumai pu`inde1.155deangaja`i,iarfonduldesalariuajungelaaproximativ1,2milioanedeleilunar. |iastacomparativcucelelalteunit[`idinsubordineaConsiliuluiJude`ean,careaucâtevazecide angaja`i,excep`ief[cândaparatulpropriualCJ,cu 148deangaja`i.Celpu`inlaparteadesalarizare, pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\aniadatasigur[ric[]nacestannuvorfiproblemelaacest capitol, fondurile necesare fiind asigurate prin bugetulpropriujude`ean,proasp[tadoptatla]nceputulacesteis[pt[mâni.Dealtfel,bugetariivorprimi]npluslasalarii\im[rireacu15lasut[,]ncepândculunaianuarie.„}nurmadezbaterilor]nplenul CJ, proiectul de buget a fost apreciat \i m-a

-26,8degradeCelsiusla}ntorsuraBuz[ului.Noapteatrecut[s-au]nregistrattemperaturi foartesc[zute]n`ar[,ceamaijoas[valoarefiindla}ntorsuraBuz[ului:minus26,8grade Celsius.Meteorologiianun`[c[vremeavacontinuas[fiegeroas[\i]nurm[toareledou[zile, iardejoisevamai]nc[lziu\or]nanumiteregiuni. Mar`imaximelepornescdelaminus10, minus8grade,]nspecialdincauzace`ii.}nzonelededealos[ajung[la3-4grade.Miercuri maicaldvafi]nsud,5-6grade,]nzoneledepodi\.Joisprevinerise]nnoreaz[temporar]n nord-vest\ivaningepeariirestrânse,conformmeteorologuluiSilviuGrigore.

bucuratfoartemultfaptulc[pentru2011amajuns s[nestabilimunbugetdublufa`[deceeaceam avutladispozi`ieaniipreceden`i”,aprecizatMihai ~âbuleac,\efulCJ.16unit[`iseafl[subcoordonarea direct[ a Consiliului Jude`ean, ]ntre care unit[`idecultur[,spitalice\ti,socialesaudeinfrastructur[.(MonicaAionesei)

S-au r[zgândit: Prelungesc programul de activitate la cabinetele Policlinicii «Jude`eanului» Dup[ceatotanun`atc[«sevat[ia]ncarnevie»dincabinetelePoliclinicii,conducereaSpitaluluiJude`eanaajunsla concluziac[nucâ\tig[nimicprindesfiin`areaunorcabinete sau prin reducerea programului acestora. Ba mai mult, s-a ajunslaconcluziac[defaptarfinevoies[seprelungeasc[ programullaunelecabinete.„S-af[cutoanaliz[asitua`ieidin Ambulator\iamajunslaconcluziac[arfinevoiedeprogram prelungitlaunelecabinete.Darasta`inede\efiidesec`ie,pentruc[eiprogrameaz[mediciicarefacore]nAmbulator”,a declaratOvidiuMimor,directorulSpitalului„Mavromati”. Managerulspitaluluimaispunec[Ambulatoruls-a]ncadrat ]nsumeleprev[zutedecontractulcuCasadeAsigur[ride S[n[tate. Dar responsabilitatea prelungirii programului la cabineteledinPoliclinic[vac[deapeumerii\efilordesec`ie. „|efiidesec`ie]\iintegreaz[personalul]nraportdeactivitatealor.Eunupots[impunlaosec`ieunanumitnum[rde cabinete,dac[\efuldesec`ienuaremedicicucares[acopereprogramul.Laortopedie,deexemplu,peperioadelecritice,cândesteghea`[pestr[zi,mediciinumaifacfa`[,nupot acoperiprogramul\i]nsec`ie\i]nambulator”,maispune directorulSpitaluluiJude`ean. Cucevatimp]nurm[,\iconducereaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tateaten`ionac[dac[nuseiaum[surideprelungireaprogramuluilacabineteledinPoliclinic[,astfel]ncât s[fieprogram\idiminea`a\idup[amiaza,seva]nregistrao adresabilitatecrescut[laUnitateadePrimireaUrgen`elor\i vacre\tenum[rulintern[rilor.(AuroraDimitriu)

}n acest fel, social-democra`ii ]\i doresc s[-\i men`in[ domina`ia ]n sudul\iestul`[rii\is[recâ\tigenordulMoldovei.LaniveldeBoto\ani, liberaliineag[deocamdat[oastfelde ]mp[r`ire a candida`ilor, invocând faptulc[protocolul]nc[nuesteparafat \i atunci mai pot ap[rea modific[ri. „Pân[ nu va fi protocolul semnat nu pot s[ spun nimic, nu e nimic sigur. Oricum, stabilirea efectiv[ a candida`iloralian`eisevafacedup[ ni\tesondajeprofesioniste.Deocam-

dat[suntdiscu`ii,adic[dac[PSDva sta mai bine la nivel de jude`, va mergecucandidatlaConsiliulJude`ean”,adeclaratGheorgheSorescu, vicepre\edintelePNLBoto\ani. Dac[ lucrurile se vor a\eza ]n aceast[ form[, atunci planurile pre\edintelui PNL Boto\ani, deputatul Florin ~urcanu, se dau peste cap, deoarece acesta ]\i manifestase deja inten`ia de a candida la pre\edin`ia ConsiliuluiJude`ean.„Poatefioricarealtul,nuneap[ratdomnul~urcanu poateficandidatpentruPNL”,amai spusSorescu.Acelea\isursecentrale sus`in c[ viitoarea alian`[ PSDPNL ar urma s[ func`ioneze \i la nivelul municipiilor re\edin`[ de jude`, pentru câ\tigarea prim[riilor, iarlanivelulora\elor\icomunelorse va decide punctual dac[ se impune colaboraresausemergecucandidat propriu. Deputatul Florin ~urcanu, pre\edintele organiza`iei jude`ene PNL Boto\ania`inuts[precizeze,printruncomunicatdepres[,faptulc[cele ap[rute]npresacentral[privind]mp[r`ireacandida`ilorPSD\iPNLpe fiecarejude`,pentrufunc`iadepre\edintealConsiliuluiJude`ean,sunt pure specula`ii. „Informa`iile referitoarela]mp[r`ireaConsiliuluiJude`eanBoto\ani]ntrePNL\iPSDsunt departedeadev[r”,adeclaratFlorin ~urcanu.(M.Aionesei) Publicitate

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str.1Decembrienr.19,anun`[peceiinteresa`ic[ ]ndatade16.02.2011,ora0900-organizeaz[licita`iepublic[pentruocuparealocurilordisponibile]n pia`[,dup[cumurmeaz[: •]nchirierespa`ii]n: - hala de carne pentru comercializare carneproasp[t[, - hala de lactate pentru comercializare produselactate, -haladepreparatepentrucomercializare preparatedincarne; •utilizareplatoupentruactivit[`iautorizate. Listacuobiectivelescoaselalicita`iesepoateconsulta]ncepândcudatade11.02.2011lasediulS.C. UrbanServS.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i,consultarea documenta`iei\iachitareataxeideparticiparesefacelasediulS.C.UrbanServS.A.Boto\anipân[la datade15.02.2011,ora14.00. Licita`iavaavealoclasediulAdministra`ieiPie`ei Centrale.


7

2februarie2011 }ntreso`i So`ia]\i]ntreab[so`ul: - Dragule, ce-`i place mai multlamine?Trupulmeuperfectsaufa`ameaginga\[ -Sim`ulumorului

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr. 65,vizavidestadion,ultra modern,completmobilat,cu garaj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament3camere, b-dul~u`oranr.2,lâng[ sensulgiratoriudinPodul Ro\,et.¾,completmobilat\i utilat.Pre`60.000Euronegociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iila telefon:0745.150.765.(p) *Vândapartament2camere, cap[t1,et.2,intabulat,pe

mijloc,fa`alasoare,izolatexterior,P+G+F,foartec[lduros,curat,rogseriozitate.Telefon:0743.770.911.(G-1) *Vândapartament2camere ]ncap[t1,et.2,intabulat,pe mijloccufa`alasoare,izolat exterior,P+F+G,foarte c[lduros,curat,locuibil.Rog seriozitate.Telefon: 0743.770.911.(G-9)

*Urgentvândcas[,pre` negociabil.Telefon: 0748.114.362.(G-1) *Urgentvânddou[casela1 kmdeBoto\ani,2.500m teren,dependin`elocuibile. Telefon:0752.462.120.(G-5) *Vândteren1.000-1.500 mp,utilit[`i,pre`10Euro/mp, satCi\meacentral.Telefon: 0231.544.171.(G-4)

v^nz[ricase/teren

auto

*V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzonaHudum,0746.261.466.(1495-p)

*VândCieloexecutive,an 2004,geamurielectrice,aer condi`ionat,clima,motor1,5, benzin[,112.000km,unic proprietar,culoarealbastr[.

Vândpentruc[nuofolosesc, pre`foartebun.(2056-5)

prest[riservicii *Executlucr[riinstala`iitermice+centrale,sanitare,ap[ individualsaucucontractde munc[.Rezolvurgen`e\i avarii.Rela`iilatelefon: 0743.949.315.(G-7)

angaj[ri *Angajezfemeie]ngrijire copil.Condi`ii:experien`[]n domeniu;vârstapeste30ani. Rela`iilatelefon: 0755.425.605pân[laora 17.00.(4)

AGENDA PREST|RI SERVICII

*Vândapartamentcu3camere,88 mp,parter,lapre`ulde49.000euro cuTVA,]nblocnou,CT,termopan, moderncompartimentat\ifinisat.Rate directcuproprietarulf[r[banc[\i adeverin`[devenit,cuavansde20%. Seaccept[creditPrimaCas[.Tel. 0749.194.778. *Vândapartamentcu3camere, S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde 35.000euro,CT,termopan,u\[ metalic[. *Vândcas[b[trâneasc[,zona Pu\kin,4camere,500mpteren, Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

utilit[`ipre`35.000euronegociabil. *Vândvil[,232mp,ultramodern[, CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj, beci,teren4.500mp]ngr[dit,situatla 4kmdeora\,utilit[`ipre`85.000 euronegociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2 camere,|tefanLuchian,renovat recent,CT,nemobilat,pret150 euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iu comercial,Prim[verii,30mp,vad comercial,lastrad[,modern, CT+T+G+F,pre`250euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

2februarie2011

MONDEN

|erbanHuiduse]ntoarcevineriacas[.«Cârcota\ul»|erbanHuiduse]ntoarcela sfâr\itulacesteis[pt[mâni]n`ar[,dup[ceapetrecutolun[]nSpitalulUniversitar dinInnsbruck. RealizatorulTVsesimtemultmaibinedup[accidentulsuferitla schi,iarmediciiaustrieciaudecisc[acestasepoate]ntoarce]n`ar[.„EcuVlad, fratelelui.Elmi-aspusc[se]ntoarcevineri.Mediciine-auziss[-ll[s[mlini\tit”, adeclarattat[lvedeteiPrimaTV,FlorinHuidu,pentrurevistaVIP.

IuliaFr[`il[:«Mi-am Adelina Pestritu schimbatstiluldevia`[\i este alergic[ am]nvinscancerulmamar» Diagnosticat[cucancerla sân,IuliaFr[`il[adeciss[ lupte]mpotrivacrunteiboli f[r[s[`in[contdesfaturile medicilor,carei-aurecomandats[seopereze. Aceastaam[rturisit]nemisiunea„Hartavie`ii”dela Antena2c[a]nceputs[-\ischimbestiluldevia`[,reu\ind astfels[]nving[cancerul. „Cândamfostdiagnosticat[\itrebuias[m[hot[r[scla cemetod[detrataments[apelez,m-amtotgânditce-ar trebuis[schimblavia`amea.|iamajunslaconcluziac[ nu]miacordtimpmiedeloc,astfelc[am]nceputs[ies maimultcuprietenii,s[v[dpiesedeteatru,s[m[preocupdemine.M[gândescmultmaideslaoameniidin jurulmeupecare-isimtal[turi\imul`umescmaidespentrutoatelucrurilebunecaremise]ntâmpl[.A\am-am vindecatdecancer”,adeclaratIuliaFr[`il[,precizândc[ aeliminataproapecompletcarneadinalimenta`ie,deoareceso`uleiestevegetarian\iacestregimalimentarde via`[l-atransformat. „So`ulmeunueniciodat[stresat,elm[]nva`[s[numi fie fric[ s[ spun ce p[rere am cu adev[rat. Mereu ]ncercams[m[pliezpedorin`elecelordinjur.Pân[s[ m[c[s[toresc,mama]miguvernaexisten`apascupas. Cândaap[rutso`ulmeu]nvia`amea,i-aspusmameis[ m[lases[vorbesc,s[spuncesimt.Miemisep[realipsitdedelicate`e.Amschimbat\iasta,mi-emultmaibine a\a”,aad[ugataceasta.

Luis Lazarus a primit aprobarea pentru lansarea televiziunii Zeus TV LuisLazarusaprimitaprobareaConsiliuluiNa`ionalalAudiovizualului, pentruapreluadelasocietateaInfoEureshop SRL,licen`aaudiovizual[pentruteleviziunea deteleshoppingCanal Teleshop\is[schimbe denumireapostului]n ZeusTV,informeaz[ Mediafax. Dup[ce]naltedou[\edin`eprecedenteCNArespinsesesolicitarealui LuisLazarusConsiliulaaprobatcu unanimitatedevoturi,lapropunerea vicepre\edinteluiIoanOnisei,transferullicen`eiaudiovizualeateleviziunii de teleshopping Canal Teleshop delaInfoEureshopSRLlasocietateaLazarusMediaSRL\ischimbareadenumirii]nZeusTV.Consiliul aamânat,]ns[,luareauneidecizii]n privin`atransform[riiteleviziuniide teleshopping]ntr-uncanalgeneralist, solicitându-i lui Luis Lazarus s[ depun[unproiect.

la ciocolat[

Prezentatoareaemisiunii«D-Paparazzi» delaKanalDadescoperitrecentc[are oreac`iealergic[la cofein[,]ns[nuare degânds[renun`e laciocolat[. „Dac[ merg ]n ora\ cu iubitul meu, comand mai mereu\oricicaaperitiv,friptur[deporc,cartofipr[ji`i\i un desert cu ciocolat[. Asta ]n ciuda faptului c[ am o reac`ie alergic[ la cofein[. }mi apar tot felul de bubi`e inestetice,dar]miplaceciocolatapreamultcas[renun` laea”,aspusbrunetapentru showbiz.ro, precizând c[ nu aredegânds[renun`eladulciu chiar dac[ a ]nceput s[ aib[celulit[. „Acum sunt tân[r[, dar dejaa]nceputs[apar[celulita \i trebuie s[ iau m[suri. Dac[ scap de celulit[ prin

ozonoterapie,os[m[nânc\i mai mult, c[ doar o via`[ am”,spunevedeta.

Evenimente de Botosani nr.1804  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.1804  

Ziarul orasului tau!

Advertisement