Page 1

CMYK

Seprimesccererilepentrubiletecupre` redus]nsta`iuniledetratament EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.18(1800)•Joi,27ianuarie2011•8pagini

Pagina 4

Dece leag[elevii \coalade gard Pag. 2

Uniformele \colare ]mpart profesorii \i p[rin`ii ]n dou[ tabere Hulitetimpdeani]ntregide c[tretineri,dardorite,cuo oarecarenostalgie,demul`i dintrep[rin`i\iprofesori,uniformele\colarearputeadeveni `inuta„standard”aelevilor. Pagina 3

Legea unitar[a pension[rii arputealovi ]nmedici\i spitale Pagina 4


2

27ianuarie2011 Româniavareluaexportuldecarnedeporc.Româniavaexportadinnoucarnedeporc]ncepândcuapriliesaumai,aanun`atministrulAgriculturii.Pedealt[parte,pre\edintelePatronatuluiRomânalC[rniide Porcestedep[rerec[`aranoastr[nuvafiprivit[cuochibunidec[treconcuren`iieuropeni.„Nucredc[ vomfibineprimi`i,os[nisecautenod]npapur[.Dinacestmotivprobabilc[nusevadanicilatoat[`ara voies[exporte,osaspun[c[aap[rut]ncompartimentulTimi\oara,deexemplu,pesta\inumaiaivoies[ trecipeacolo\is[faciexport.Nusuntembineprimi`ipentruc[guverneleRomânieinuauluatm[surila timpcas[rezolveproblemacumistre`ii”,adeclaratGheorgheCaruz,pre\edintelePRCP,potrivitziare.com.

TOPNEWS

De ce leag[ elevii \coala de gard Ceimaimul`idintre eleviicaresedecids[ ]ncheiesocotelilecu \coalaofacdincauza banilorsaupentruc[ pleac[din`ar[]mpreun[cufamilia.Potrivit datelorfurnizatedeInspectoratul|colarJude`ean(I|J),]nultimiiani abandonul\colarafost ]ns[]nsc[dere. „}n anul \colar trecut au fost ]nregistrate 375 de cazuri de abandon \colar, fa`[ de 508 ]n anul precedent. 0,5% este astfel procentul abandonului \colar ]nregistrat la nivelul jude`ului ]n anul \colar trecut”, a declarat Ada Macovei, inspector general alI|J.Potrivitacesteia,ceimai mul`i elevi care abandoneaz[ \coala ]nva`[ la gimnaziu, 166 fiind]nclaseleV-VIII.„Deobicei]nspateleunuiastfeldecaz, al abandonului \colar, st[ o tragedie.Decelemaimulteori,din familie. Sunt elevi care provin dinfamiliidezorganizate,careau veniturifoartemici”,amen`ionat AdaMacovei.

Dintre copiii din mediul rural carerefuz[\coala,ceimaimul`i dintreeisunttrimi\idep[rin`ila munc[ sau sunt obliga`i s[-\i

]ngrijeasc[ fra`ii mai mici. Cele mai multe cazuri de abandon \colarsuntdinparteacopiilorde etnierrom[.

}ngeneral,ace\tiasuntceicare ]ngroa\[statisticile.|iastafiec[ provin din familii numeroase \i s[racecarenu-\ipermitluxulde a`inela\coal[uncopil,fiepentruc[nudaudoibanipe\coal[ \ipeeduca`ie,acesteafiindconsiderate]ncontradic`iecutradi`iile \i obiceiurile lor. Cazurile maigravesuntcele]ncareunul dintre p[rin`i este alcoolic, iar situa`ia ]n familie nu permite unui copil s[ se dezvolte \i ]n acestsens,dar\icele]ncareun elevnureu\e\tes[seacomodeze ]n mediul \colar sau nu g[se\te ]n \coal[ preocuparea necesar[dea]nv[`a. Un alt motiv al abandonului \colar are la baz[ plecarea ]n str[in[tate,lamunc[,aambilor p[rin`i,caz]ncarecopilulr[mâne]ngrijauneirudesauaaltui frate.}nacestultimcazsuntunit[`i \colare care, pentru a preveniabandonul\colar,auapelat laformaafterschool.}ncadrul acestuiprogrameleviicaresunt r[ma\isinguriacas[auposibilitateas[preg[teasc[temelesub supraveghereaunorcadredidactice.(PetronelaRotariu)

Disponibiliz[rilaspitaledinjude` Conducerilecâtorvaspitaledinjude`nuaug[sit altesolu`iipentruareducecheltuielilecusalariile angaja`ilor,decâttrimitereaunordintreace\tia]n \omaj. }n ciuda avertismentelor adresate deinstitu`iadeasigur[rides[n[tate ]nc[deanultrecut,potrivitc[rorade

la]nceputulanului2011spitalelenu vor mai putea s[ se ating[ de 30% dinbugeteleunit[`ilor,cot[rezervat[ cheltuielilor pentru pacien`i \i nu salariilor personalului, managerii unit[`ilorrespectivenuauidentificat altesolu`iilaaceast[problem[,decât disponibiliz[riledepersonal. „Esteositua`ie]nregistrat[lacâtevaspitalecomunale\ior[\ene\ti.La Darabani, S[veni \i Tru\e\ti s-au propusdisponibiliz[ridepersonalca m[sur[ de a aduce cheltuielile cu

salariile ]n limita legii, de pân[ la 70% din buget”, spune Rodica Hu`uleac,pre\edintaCaseiJude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. La aceste spitale,cheltuieliledepersonal,de\i aumaifostsc[zutefa`[deanultrecut, se apropie ]nc[ de 80% din bugetul unit[`ilor. Pensionarea unor angaja`i ]n condi`iile ]n care s-a redeschis posibilitatea pension[rii anticipateesteosolu`ieluat[]ncalcul de conducerile acestor unit[`i, dar carenurezolv[problema]ncadr[rii

]ncheltuieliledepersonalprev[zute delege. Potrivit \efei Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, disponibiliz[rile sunt luate ]n calcul la toate celetreispitale,fiindm[suripropuse demanageri,analizaorganigramelor urmând s[ se fac[ ]n aceste zile. Viza`idepierdereaposturilorsunt]n special angaja`ii care fac parte din personalul administrativ, dar nu numai.(AuroraDimitriu)

Bugetde criz[pentru municipalitate De\ireprezentan`ii Prim[rieiBoto\anisus`in c[nuvoraveaprobleme ]nceeaceprive\teasigurareafunc`ion[rii]nbune condi`iiainstitu`iei\ia unit[`ilorsubordonate, inclusivlacapitolulsalarizare,totu\icheltuirea banuluipublicsevaface cumaimult[chibzuin`[. „Bugetulpe2011esteconstruitcu reduceridestuldemaridecheltuieli pemajoritateadomeniilor,maialesa cheltuielilor materiale \i servicii. Bine]n`eles investi`iile r[mân prioritare,undesealoc[sumelecelemai mari,maialesc[noitrebuies[asigur[mocot[partelatoateproiectele europene. |i mai ales cota noastr[ partepentruaceleproiecteeuropene. }nfunc`iedebaniipecare]i vommai reu\is[]iatragempeparcursulanului,vomfacerectific[ribugetare”,a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[.Acestad[]ns[asigur[ric[la capitolul salarizarea personalului nu vaexistaniciunfeldeproblem[.„Cu siguran`[nuavemnicioproblem[]n ceeaceprive\techeltuieliledefunc`ionare,salarii,inclusivainstitu`iilor subordonate.Decâtc[vorfireduse anumitecheltuielimateriale\iservicii, inclusiv la prim[rie, la \coli va trebui s[ facem economii”, a mai spusGhiorghi`[. Proiectuldebugetpeanul2011indic[ovaloaretotal[de159demilioanelei,cupatrumilioanemaimic decât]n2010.Ceamaimareparte, depeste53milioaneleiprovinedin sumedefalcatedintaxapevaloarea ad[ugat[pentrufinan`areacheltuielilordescentralizatelanivelulmunicipiului.Printreinvesti`iilepuselasocoteal[]nacestandemunicipalitate senum[r[reabilitareasistemuluide termoficare urban[, realizarea bazinuluide]notdidactic,reabilitarea\i modernizarea iluminatului public, precum\idotareaspa`iilordejoac[, terenuridesportetc.(M.Aionesei)

Lupt[ ]ntre avoca`i \i Casa de Asigur[ri de S[n[tate }ntr-oprim[b[t[lie,avoca`iiau fost]nvin\ideCasadeAsigur[ri deS[n[tate. Câ`ivaavoca`iboto\[nenicareaurefuzats[\i achite restan`ele la fondul asigur[rilor de s[n[tate au ajuns s[ se judece ]n instan`[ cu institu`iajude`ean[deasigur[rides[n[tate. „Nusuntmul`iavoca`iicareaurefuzats[]\i achitecontribu`ialafondulunicalasigur[rilor socialedes[n[tate,darceicâ`ivacucareavem ac`iuni]ninstan`[,\ivreodoiexper`ifinanciari auacumulatlanoidatoriicare]nsumeaz[1,5 miliarde de lei vechi”, a precizat Rodica Hu`uleac, directorul Casei Jude`ene de Asigur[riSocialedeS[n[tate. Potrivit\efeiCJAS,institu`iapecareoconduceapornitocampaniesus`inut[deexecut[ri silite la persoanele fizice datornice la fondul

s[n[t[`ii,ceicâ`ivaavoca`ifigurând,laaceast[ categorie, printre cei mai mari datornici la fond.„Oprim[lupt[cuavoca`iiamcâ\tigat-o. Cutreidintreavoca`iamcâ\tigatprocesele]n prim[ instan`[. Cu siguran`[ vor face recurs, darlegeaestedeparteanoastr[.Noiamconsiderat c[ aceast[ confruntare ]n fa`a magistra`ilor]ntrejuristulnostru\iavoca`iidatornici este o reu\it[ deosebit[. Pân[ la urm[ ne-am luptatcuoamenicare\tiubinetaineleproceselor”,amaimen`ionat\efaCAS. Laaceast[dat[,institu`iaboto\[nean[deasigur[ri de s[n[tate are ]n curs circa 12000 de execut[ri silite ale r[u platnicilor la s[n[tate. Mul`i dintre ace\tia au contestat ]n instan`[ ac`iunile casei, m[rind num[rul proceselor c[rora trebuie s[ le fac[ fa`[ juri\tii casei. (AuroraDimitriu)


3

27ianuarie2011 GPS-uli-aspus\ielaintratcuma\ina]nbiseric[.Tehnologiaestef[cut[s[neajute,darnus[\igândeasc[]nloculnostru.Astaartrebuis[\tieunpensionarbritanic,]nvârst[de76deani,careaurmatinstruc`iunileGPS-uluipân[aintrat]nziduluneibiserici,]nGermania.Septuagenarul\iso`iasaerau]nvacan`[ \ise]ndreptauc[treregiuneaP[dureaNeagr[.Launmomentdat,cândseaflau]ntr-unsataproapedegrani`a cuAustria,GPS-ulle-aindicatgre\its[virezeladreapta.De\inueraundrumpeacolo,\oferularespectat indica`iile\iaajunsdirect]nziduluneibiserici.Ceidoipasageriaupetrecutonoapte]nspital,cur[niminore,]ns[ma\inaafostf[cut[„pung[”\i,]nplus,dauneleprovocateedificiuluiseridic[la25.000deeuro.

ESEN~IAL

Uniformele \colare ]mpart profesorii \i p[rin`ii ]n dou[ tabere Hulitetimpdeani ]ntregidec[tre tineri,dardorite, cuooarecarenostalgie,demul`idintrep[rin`i\iprofesori,uniformele \colarearputea deveni`inuta„standard”aelevilor.

nivel de clas[, uniforma nefiind aceea\ilanivelde\coal[”,aspus DanielBuc[taru.Acestaamen`ionatc[lanivelul]nv[`[mântului boto\[neannusepoatevorbidespre unit[`i \colare cu tradi`ie ]n ceeaceprive\teuniforma\colar[.

Uniformele\colarearputeas[ devin[dinnouobligatorii,]nciuda faptului c[ noua lege a Educa`ieinufaceniciotrimitere]n acest sens. Prevederea este cuprins[]ntr-unproiectdelegece apar`ine deputatului PDL Cezar Preda, act normativ ce ]i are ]n vizor pe \colarii din clasele primare\igimnaziu.Acestasus`ine c[tipuldeuniform[arurmas[ fie stabilit de fiecare \coal[ ]n parte, nefiind vorba despre un costum identic ]n toate unit[`ile de]nv[`[mânt. Dinceledeclaratedeinspectorul\colarDanielBuc[taru,purt[tor de cuvânt al Inspectoratului

Ini`iativaa]mp[r`itdejaprofesorii \i p[rin`ii ]n dou[ tabere. Cei mai mul`i cred c[ p[strarea uniformelor \colare reprezint[ o economielabugetulfamiliei.}n plus,o`inut[obligatorieunic[]i face egali pe copiii care provin din clase sociale diferite. }n tab[raadvers[,p[rin`iiconsider[ `inuta de \coal[ obligatorie o limitarealibert[`iideexpresiea copilului.Reintroducereauniformelor \colare ar putea intra ]n vigoarecu]nceputulanului\colar 2011-2012, dac[ actul normativ vafipromulgat]nsesiuneaparlamentar[ din aceast[ prim[var[. (PetronelaRotariu)

Egalitate]ntreelevi saulimitarea libert[`iideexpresie acopilului?

|colar Jude`ean (I|J), la nivelul jude`ului,acoloundesuntuniforme,acesteasuntpeclase.„Singuraunitate\colar[undeto`ieleviiauuniform[esteGrupul|colarReginadinmunicipiulDoro-

hoi.Maisuntcâtevaclasedela Liceul Nicolae Iorga unde sunt uniforme, iar la celelalte unit[`i \colare,acoloundesunt,aufost acceptatedoarlaclaseleprimare. }naceast[ultim[situa`iesuntla

Trimis]njudecat[ Tcaciuc nu a renun`at la ideea pentruun eliber[rii condi`ionate accidentmortal OmuldeafacerisuceveanSeverin Tcaciuc(foto)adepus]nc[ocerere la Judec[toria Boto\ani pentru a fi liber. Ultimul termen ]n care s-a judecatcazuls[uafostmar`i,când magistra`ii Judec[toriei Boto\ani au dat o nou[ amânare, pân[ ]n luna februarie,pentrucaladosaruls[us[ fie anexat[ \i o copie a raportului comisieideliber[ricondi`ionatedin cadrulPenitenciarului.|ilasfâr\itul anuluitrecutTcaciucamai]ncercat s[fiel[satliber,motivândc[aexecutatdou[treimidinpedeaps[,]ns[ judec[toriiaudecisc[poates[mai stea]nspatelegratiilor]nc[\aseluni. }ns[ Tcaciuc ]ncearc[ s[ fie l[sat liber prin cereri ]n baza deciziei angaja`ilor Penitenciarului, având o \ans[]nlunafebruarie. Tcaciucafostadus]nRomânia\i ]ncarceratlaBoto\anidup[ceafost extr[datdinAustria.Acoloalocuit timpde\aseani,\iafostextr[datde autorit[`ile austriece ]n data de 21 august 2009, atunci când a \i fost adus]nRomânia.Suceveanulafost condamnat ]n lips[ la \ase ani de

deten`ie, pe numele sau fiind emise mandatedeexecutareapedepseicu ]nchisoarea pentru insult[, furt \i pentruagresareaunuipoli`istaflatin exerci`iulfunc`iunii.Totodat[,acesta esteacuzatc[arfiprejudiciatbugetulstatuluicupeste100miliardelei vechi, ca urmare unui control al G[rziiFinanciarelafirmeleacestuia pentruactivitateadinanii2000-2001. (D[nu`Rotariu)

Unb[rbatdinVorona]nvârst[de 32deaniafosttrimis]njudecat[de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\ireainfrac`iuniideucideredin culp[, dup[ ce a fost autorul unui accident rutier ]n urma c[ruia un tân[r a murit. Dosarul acestei fapte esteunuldeosebitde]ncâlcit,prima solu`ie fiind infirmat[, ancheta reluându-se,pentrufamiliapersoanei decedate,lacap[tulatreiani\iceva de a\teptare f[cându-se ]n cele din urm[dreptate.De\i]nprimaanchet[ autorul accidentului Petru Vacariu era scos nevinovat, spunându-se c[ victimaseaflalavolanulma\inii,]n cele din urm[, dup[ ]nc[ un an de anchet[, adev[rul a ie\it la iveal[, vinovatulpentruucidereaunuitân[r de21deaniurmânds[ajung[]nfa`a judec[torilor. Mai mult, vinovatul erabeat]nmomentulaccidentului. Nenorocireaaavutloc]nnoaptea de7spre8iunie2007,perazalocalit[`ii Vorona. }ntr-o autoutilitar[ marca Mercedes se aflau Petru Vacariu, proprietarul ma\inii \i

Marian Lupu, cel care a murit \i AlexandruJugariu.}ntr-ocurb[,pe fondul neadapt[rii vitezei, microbuzulser[stoarn[iarLupuesteucispe loc.Jugariuafostr[nit,avândnevoiede30dezilede]ngrijirimedicale iarVacariuasc[patnev[t[mat.Dup[ accident,acestaaspusc[tân[rulcare amuritseaflalavolan,]nbazaprobelorADNstabilindu-sec[s-audescoperiturmeatâtalevictimei,cât\i ale lui Vacariu. }n prima rezolu`ie dat[deprocuroris-aspusc[raportul ADN nefiind concludent, s-a `inut cont de declara`ia lui Vacariu. Aceast[rezolu`ieanemul`umitfamiliaceluidecedat,cares-autrezitc[ au\idepl[titcheltuielidespitalizare. }n cele din urm[, ancheta a fost reluat[\is-astabilitc[lavolanera Vacariu,pentrucaresefacevinovat deucideredinculp[.Deasemenea, procurorul a mai dispus ca Vacariu s[ pl[teasc[ 5.670 lei cheltuieli de judecat[. Pentru fapta sa Petru Vacariu risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoareacuprins[]ntrecinci\i15ani. (D nu Rotariu)

}n\elat[ de un fals inspector Unb[rbatafostarestatpreventiv dup[ ce a ]n\elat o femeie, dându-se drept angajat al Casei Jude`ene de Pensii. Pentru fapta saacumboto\[neanulrisc[s[stea ]nspatelegratiilorpentru12ani. Luni,poli`i\tiiboto\[neniaufost sesiza`idec[treMariaU.,de56 ani,dincomunaCristine\ti,satul Baranca,c[]ntimpceseaflala sediulCaseiJude`enedePensiio persoan[necunoscut[s-aprezentat ca fiind inspector la aceast[ institu`ie \i s-a oferit s[-i ]ntocmeasc[dosaruldepensie,contra sumeide140lei.Ulterior,femeia aaflatc[respectivulnuesteangajatalCaseiJude`enedePensii\ia fost ]n\elat[. }n urma anchetei, poli`i\tiiauidentificatautorulfaptei,acestafiindMaricelI.,de55 anidinmunicipiulBoto\ani,care arecunoscutfaptacomis[\iarestituit banii femeii ]n\elate. Considerându-se c[ a comis o fapt[ grav[, a fost trimis dup[ gratii. „Fa`[deI.Maricels-adispus]nceperea urm[ririi penale sub aspectulcomiteriiinfrac`iuniide]n\el[ciune, iar ]n ziua de 25.01.2011 a fost prezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani,cupropuneredearestare preventiv[, propunere care a fostpromovat[]ninstan`adejudecat[.Judec[toriaBoto\aniaemis mandat de arestare preventiv[ pentru29zile”,adeclaratcomisarulGabrielMiron,ofi`er]ncadrul IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

UHC Construc`ii, ]n faliment Societatea UHC Construc`ii Reziden`ialeSRLBoto\aniseafl[ ]n procedur[ de faliment la TribunalulBoto\ani,datoriileacumulate de aceast[ societate ridicându-se la 300.000 lei. De\i aceast[ sum[ nu este una mare pentru o societate de construc`ii, creditoriiauceruttotu\ifalimentulsociet[`ii,pentrua-\irecupera banii. }n mod uimitor, cele mai maridatoriisuntc[trebugetulde stat, datoriile c[tre societ[`i comercialefiinddeordinulmiilor delei.Ceimaimul`ibaniderecuperat de la UHC Construc`ii Reziden`ialeSRLBoto\ani]iare Prim[ria municipiului Boto\ani, cu80.000lei,urmat[deDirec`ia de Finan`e Boto\ani, cu 75.000 lei.Printreal`icreditorimaipotfi numi`i\iSCFaySistemSRL,cu 36.000lei,SCCombetonSAcu 30.000 lei, Anvi Distribution cu 14.000 lei sau Sael Com cu 19.000 lei, restul datoriilor fiind cuprinse]ntre1.000\i9.000lei, ]n total fiind 12 creditori. Valoareatotal[adatoriilorafost estimat[delichidatoruljudiciarla 293.800lei.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

27ianuarie2011

TOPNEWS

Româniiiauantibioticedup[ureche.Româniiiauantibioticedup[ureche,a\acum reiesedintr-unstudiualMinisteruluiS[n[t[`ii,f[r[s[cear[sfatulmedicului,cidoarla ]ndrumareaprietenilorsauvecinilor.Deaceea,]nUniuneaEuropean[moranualpeste 25.000depersoanepentrucaremediciinumaipotfacenimicdincauzarezisten`eipe caregermeniibacterieniaureu\its[odezvolte.Potrivitunuisondajdesf[\uratde ComisiaEuropean[,Eurobarometru,pestejum[tatedinromâniauluatantibiotice]n ultimele12luni,iar16lasut[dintreace\tianuauavutore`et[medical[.

Legeaunitar[a Se primesc cererile pentru pension[riiar bilete cu pre` redus ]n putealovi]n sta`iunile de tratament medici\ispitale Boto\[neniipotdepune,]nc[des[pt[mâna trecut[,solicit[rila CasaJude`ean[de Pensii(CJP)pentru ob`inereaunuibilet detratamentbalnear ]ntr-unadinsta`iunile preferate,cusuportareauneicontribu`ii individuale. Maimultespitalearputea s[]\i]nchid[sec`ii]ntregi carefunc`ioneaz[]nprezentpentruc[mediciitrecu`idevârstastandardde pensionare]\icontinu[activitatea.}na\teptareamedicilortineri,sec`iilerespectiveauprimitavizde func`ionarepentruc[speciali\tii„dinvecheagard[” nuautrecut]nc[lapensie, uzânddedreptuldea muncipân[la65deani. Derut[ \i neclaritate ]n privin`a situa`iei medicilor afla`i ]n prag de pensionare.Ceicareautrecutdevârstastandarddepensionaredarauales s[]\icontinueactivitatea]nspitale\i ambulatoriipân[lavârstade65de ani,a\acumlepermiteLegea95privindreforma]nsistemulsanitar,nu \tiudac[trebuies[treac[lapensie, dac[noualegeunitar[apensiilor]i constrânge la acest lucru. Dup[ ce legeaunitar[apensiiloraanulatlegile speciale privind pensionarea, au ap[rut zvonuri potrivit c[rora \i medicii care au ales s[ ]\i prelun-

geasc[ activitatea ]n spitale pân[ la vârstade65aniarfi]nsitua`iadea seconformanouluiactnormativ. „Legea95nuesteolegecucaracterspecial,decinuartrebuicaprevederile sale ]n privin`a pension[rii medicilors[fieanulatedenoualege apensiilor.Dac[s-ar]ntâmplaacest lucru, ar avea urm[ri dezastruoase pentrumultespitale,undesuntsec`ii carefunc`ioneaz[doarpentruc[au acceptatmediciis[r[mân[]nactivitatepân[lavârstade65deani.|inu este vorba neap[rat de spitale mici, or[\ene\ti\icomunale,ci\idespitalemaimari.Doarse\tiec[nuesteo vorb[ goal[ insuficien`a cadrelor medicale ]n sistem. Dar ceea ce se aude]nacestezileestedoarunzvon \ieuspers[seclarificecâtmairepedelucrurile”,adeclaratmediculDoruCuliceanu. AtâtColegiulMedicilorBoto\ani, cât\iconducerilemaimultorspitale ausolicitatpreciz[rilanivelcentral, fielaColegiulNa`ionalalMedicilor, fie la Ministerul S[n[t[`ii, pentru a l[muri aceast[ situa`ie care poate afecta grav activitatea unor spitale, ajungându-se chiar la desfiin`area unor sec`ii, acolo unde sunt medici care au dep[\it vârsta standard de pensionare.(AuroraDimitriu)

PotrivitconduceriiCJP,bileteledetratamentvorfidisponibiledelamijloculluniifebruarie. „Pân[ acum nu \tim ce num[rdebiletevafirepartizat jude`uluiBoto\ani.Noiprimim cereri\ifunc`iedeacestea\ide datalacarevorajungebiletele, dar \i func`ie de num[rul lor, vom]ncepereparti`iile”,aspus C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvântalCJP. Repartizarea biletelor de tratamentnusemaiface]nordinea depunerii cererilor, ci ]n baza unui punctaj stabilit dup[ categoriadepensieabeneficiarului, cuantumul pensiei, dac[ solicitantulabeneficiat]nultimiidoi ani de bilet de tratament de sezonsau]nextrasezon. Cererile trebuie depuse cu minimum40dezile]naintede datade]nceputasejurului.Casa Na`ional[ de Pensii Publice ar putea acorda, ]n 2011, peste 53.000 de bilete de tratament balnear ]n unit[`ile proprii, repartizate]n17seriicudurata de18zile.Num[rulbiletelede

Repara`iilelaStadionul Municipalseamân[ Niciunleunuvafi b[gat]nacestandin bugetullocal]ninvesti`iilatribuna nordaStadionului Municipal. De\i aceasta necesit[ repara`ii dintemelii,reprezentan`iimunicipalit[`iisuntscepticicuprivirela posibilitatea prinderii ]n bugetul local a unor sume de bani pentru renovarea tribunei-nord, mai ales c[acesteanuarfidelocmici.Cel maiprobabil,singureledemersuri

cevorfif[cute]n2011suntcele legate de realizarea studiului de fezabilitate\iaexpertizelortehnicepentruasestabiliexactvaloareainvesti`iei. „Am deschis capitol bugetar pentru aceast[ investi`ie, ]ns[ ]n bugetul local pe 2011 nu avem resurse bugetare pentru a ]ncepe investi`ia. S[ dea Dumnezeu s[ avem meciuri la Boto\ani \i s[ avemstadionulplinlacapacitatea de acum, peste 6.000 locuri pe scaune. }n cazul ]n care se ia ]n calcul serios promovarea FC Boto\ani ]n Liga I ]n sezonul 2011-2012, atunci cu siguran`[ investi`ia va fi pus[ printre prio-

rit[`i”, a declarat viceprimarul FlorinGhiorghi`[. Investi`iaarconstaori]ndemolareatribunei-nord\ireconstruc`ia eidintemeliiorirefacereastructurii de rezisten`[ cu toate lucr[rile implicate, realizarea izola`iei, achizi`ionarea de scaune etc. „Acolo este posibil ]n urma unei expertize c[ tribuna s[ fie demolat[\is[fief[cut[dinnou,dac[ nu,oricumstructuraderezisten`[ ref[cut[, scaune, izola`ie, sunt ni\techeltuielimaimaripentruc[ sunt \i spa`ii comerciale sub tribun[”, a mai precizat viceprimarul.(MonicaAionesei)

tratament balnear ce se acord[ gratuitcategoriilordepersoane beneficiaredeprevederileunor legispecialecucaracterreparatoriu, precum \i persoanelor beneficiarealesistemuluideasigurare pentru accidente de munc[\iboliprofesionaleeste demaxim15lasut[dintotalul num[ruluidebilete. Valoarea biletelor de odihn[ este de 10 la sut[ din suma total[alocat[prinLegeabugetuluiasigur[rilorsocialedestat pentru anul 2011, iar durata sejurului unui bilet de odihn[ este de \ase zile. Solicitantul acoper[ 50 la sut[ din pre`ul

biletuluideodihn[,]nsitua`ia]n carecâ\tigulsalarialbrutalasiguratuluiestemaimicsauegal cu câ\tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigur[rilorsocialedestat sau pre`ul integral, ]n cazul ]n carecâ\tigulsalarialbrutalasiguratului este mai mare decât câ\tigulsalarialmediubrututilizat la fundamentarea bugetului asigur[rilorsocialedestat.Mai multdecâtatât,sepoateachita pre`ul integral al biletului de odihn[ ]n cazul so`ului sau so`iei,iar]ncazulcopiilor,50la sut[ din contribu`ia p[rintelui. (PetronelaRotariu)

Liberalii boto\[neni vor ca jude`ul Boto\ani s[ fie zon[ defavorizat[

Principalul beneficiu este acela c[ fermierii vor putea fi sprijini`i mult maimultdinpunctdevederefinanciar, având ]n vedere c[ subven`iile acordate pentru cei care desf[\oar[ activitatea agricol[ ]ntr-o localitate declarat[ zon[ defavorizat[ sunt mai mari.}n\edin`adeConsiliuJude`ean delunaaceastavafisupusdezbaterii unproiectdehot[râre]nacestsens, urmândcaulterioraprob[riilui,documentul s[ fie transmis autorit[`ilor centrale cu competen`[ ]n domeniul eliber[riiavizelornecesarepentruca jude`ul Boto\ani s[ fie declarat zon[ defavorizat[.

„Nedorimcuoricepre`cajude`ul Boto\anis[devin[zon[defavorizat[ pentruaputeabeneficiadeavantajele create \i acordate de Uniunea European[.Dac[acestlucruseva]ntâmpla\ivomreu\i,vomaduceunplus pentrufermierulboto\[nean.}n2010, Boto\aniulap[reacufoartemulteproiecteeligibilepezonaagricol[,dardin cauza punctajului au fost respinse la Bucure\ti.Spercajude`ul]npropor`ie de80lasut[s[fiedeclarat[zon[defavorizat[”,adeclaratIonic[Nechifor, pre\edintele Asocia`iei Cresc[torilor deOvine\iCaprinedinjude`ulBoto\ani.(M.Aionesei)


CMYK

5

27ianuarie2011 Legeaeduca`iei:profesoriiuniversitarisepensioneaz[la65deani.Profesoriiuniversitarisuntobliga`is[sepensionezelavârstade65deani,iarceitrecu`ideaceast[ vârst[maipotr[mânelacatedr[doar]nbazaunuicontractdecolaborator,spune Legeaeduca`iei. PotrivitnoiiLegi,profesoriitrecu`idevârstade65deanisuntprea b[trânicas[maiprofeseze,a\ac[trebuies[sepensioneze.Reprezentan`iiuniversit[`ilorspunc[m[suravaafecta]nmodsigurcalitatea]nv[`[mântuluisuperior,iar mul`idintredasc[lvorplecadin`ar[,transmiteRealitatea.

TOPNEWS

Cancerul care ucide mii de femei ]n fiecare an Direc`iadeS[n[tatePublic[ Boto\ani,]ncolaborarecu Sec`iadeOncologiedin cadrulSpitaluluideUrgen`[ „Mavromati”organizeaz[]n perioada23-29ianuarie2011, S[pt[mânaEuropean[de PrevenireaCanceruluideCol Uterin. „Cancerul de col uterin este una dintre cele mai importante probleme de s[n[tate public[atât]nEuropa,cât\i]nRomânia. Pe continentul european, 60.000 femei sufer[deaceast[boal[\i30.000femeimor anualcaurmareacanceruluidecoluterin, care este una dintre cele mai importante amenin`[ri pentru siguran`a pacien`ilor ]n spitalele`[rileeuropene. }nceeaceprive\tesitua`ialanoi]n`ar[, Româniaseafl[peprimulloc]nrândulstatelormembrealeUniuniiEuropeneatât]n ceeaceprive\teratastandardizat[amortalit[`iiprincancerdecoluterin(13,73cazuri lasut[demiidelocuitori]nanul2008),iar ]n ceea ce prive\te inciden`a este dep[\it[ doar de Bulgaria \i Lituania (26, 33 de cazurinoila100000locuitori]nanul2007) conformultimelordatedisponibiledinbaza dedateHealthforAllaOrganiza`ieiMondialeaS[n[t[`ii”,precizeaz[LidiaOnofrei,

Campaniepentru informareafemeilor

purt[tordecuvântalDSPBoto\ani. Oposibil[explica`ieaacesteisitua`iiarfi c[multefemeinuauinforma`iireferitoare lamodalit[`iledeprevenireacanceruluide coluterin.Caatare,elenubeneficiaz[de programele preventive disponibile \i nu militeaz[ pentru implementarea acestor

Marian Preda: Adev[rata genera`ie de sacrificiu nu este cea a actualilor pensionari, ci a «decre`eilor» Mareaproblem[aRomâniei estec[,dincolodecepoate p[realegitimdinparteacelui carepretinde-pensionariicu pensiispecialesuntoastfelde categoriecareaie\it]nprimplan]nultimelezile-,nuse punecuadev[ratproblema dac[merit[s[oferiunavantajdelastatcupre`ulpr[bu\iriisistemuluisaualcompromiteriiluipetermenlung, spuneprofesorulMarian Preda,decanulFacult[`iide SociologiedinBucure\ti. Dup[doianidec[dereeconomic[ când PIB-ul s-a diminuat cu 10%, profesorul Marian Preda arat[ c[ aceast[ criz[ are \i partea ei bun[. „Crizaaadus]ndiscu`ieprincipiilede cheltuireabanuluipublic,discu`iica-

renuvorfiuitatecurând.Dac[amfi intrat]ntr-unnoucicluelectoralf[r[ restructurarea aparatului de stat, aceastanus-armaifif[cut”,acompletatMarianPreda(foto)pentruzf.ro. MarianPredaestecoordonatorulraportuluiComisieipreziden`ialepentru analizariscurilorsociale\idemograficedinRomânia,publicat]n2009\icareafostsurs[deinspira`iepentrunoua legeapensiilorcaremajoreaz[vârsteledepensionare\iconsacr[principiul contributivit[`iipentrutoatecategoriile decontribuabililasistemuldepensii.

programe. „Este evident c[ una din priorit[`ileactuale]nlupta]mpotrivacancerului decoluterinestes[neasigur[mc[publicul general \i politicienii \i deciden`ii ]n`elegpedeplinbeneficiilepreveniriicanceruluidecoluterin”,maispunereprezentantaDSP.

}nscopulcon\tientiz[riiacesteiproblematici des[n[tatepublic[\ide]mbun[t[`ireaniveluluidecunoa\teredec[trepopula`ieamijloacelorprincarepoatefiprevenitcanceruldecol uterin,afostlansat[,]ncepândcuanul2007, S[pt[mânaEuropean[dePrevenireaCanceruluideColUterin,campaniecare]nianuarie2010ainclus450evenimente]n28`[rieuropene.Caurmareasucceselor]nregistrate]n ultimii4ani,organiza`iileEuropeanCervical Cancer Association ECCA, European CanCerOrganisationECCO,EuropeanAssociationofCancerLeaguesEACL,International Union Against Cancer UICC, ]\i unesc din nou for`ele pentru a sus`ine a V-a edi`ie a S[pt[mânii Europene de Prevenire a CanceruluideColUterin,23-29ianuarie2011. Lanivelna`ionalsederuleaz[]nperioada 23-29ianuarie2011,campaniacusloganul: „}mpreun[PentruPrevenireaCanceruluide ColUterin”.„Prinactivit[`ileI.E.C.derulate, dorim s[ ]ncuraj[m fetele \i femeile de toatevârsteles[accesezemetodelordeprevenire,prinparticiparealaprogramedevaccinare\i/saudepistaretimpurieabolii.Ministerul S[n[t[`ii prin Institutul Na`ional de S[n[tatePublic[asigur[coordonarealanivel na`ional a acestei campanii”, men`ioneaz[ medicul Corneliu Saradan, din cadrul DSP Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Atacagresivalviru\ilor R[cireavremiia]mboln[vit]nultimele\aptezilemiideboto\[neni.Noulvalalvirozelorlove\te deopotriv[]ncopii\iadul`i. }n ultima s[pt[mân[ medicii au raportat Direc`iei de S[n[tate Public[ aproape 2000 de cazuri de infec`ii ale c[ilorrespiratorii,num[rulcazurilorfiind]ncre\terevizibil[ fa`[ de perioada anterioar[. „Sunt raportate multe cazuri, probabil r[cirea vremii este responsabil[ de num[rul crescut de ]mboln[viri”, spune Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. Dinceiaproape2.000debolnavi,124auavutnevoie demonitorizaremedical[]nspitale,dincauzast[riicare anun`ainstalareacomplica`iilor.Unnum[rdestuldemare depersoaneauajunslamedicicupneumonii,cabinetele demedicin[defamilie\icamereledeg[rzialespitalelor raportândaproape750decazuridepneumonii,dincare aproape200aufost`inutesubobserva`ie]nspitale. „Sunt mul`i copii din \coli \i gr[dini`e care s-au ]mboln[vit de virozele care circul[ ]n acest sezon. }n comunit[`iledecopiiboalasetransmitefoarterepedede launcopillaaltuldac[celbolnavnur[mâneacas[s[se ]ngrijeasc[. Dar cazurile s-au ]nmul`it \i ]n rândul adul`ilor,esteoperioad[carearputeafidevârf]nce prive\te ]mboln[virile de sezon”, mai precizeaz[ Lidia Onofrei.

Medicamentedisp[rutedepe rafurilefarmaciilor }ntimpce]ns[liledea\teptarealedispensarelor]ncare func`ioneaz[cabinetelemedicilordefamilie\ilacamereledeg[rzialespitaleloresteaglomera`iedincauzabolilorprodusedeviru\iidesezon,]nfarmaciilipsescmai multe medicamente cu care se trateaz[ aceste boli. Farmaci\tiispunc[medicamentulACC,cumaresolicitare ]n acest sezon nu este de g[sit nici ]n depozite. (AuroraDimitriu)


6

27ianuarie2011 Doicacopiilorluifostuluipre\edintecomunist:NicolaeCeau\escueraunomcumsecade.CsereyIlona,Ilu\ Nénipentrucunoscu`i,alucrataproapecinciani]ncasape-atuncitinereiperechiNicolae\iElenaCeau\escu. Fa`[decel[sase]nsatulnatal,laBucure\tiis-ap[rutraiuldep[mânt:cas[,mas[,hainefrumoase,pachetecu alimentepentrufamilianec[jit[\ipu`iniibaniprimi`icasalariueraumaimultdecâtputeavisa.|iCeau\escuera maitân[r,iardac[unelelucrurivorfianticipatpersoanadificil[careaveas[devin[,tân[raIlu\nuab[gatde seam[.}nochiiadolescenteivenitedinArdeal,„domnul”unde-aslujitp[rea]ntruchipareaamabilit[`ii\iagenerozit[`ii.A\ai-ar[mas]nminteCeau\escupân[lacap[tulvie`ii,relateaz[JurnalulNa`ional.

TOPNEWS

Pre`ul benzinei a fost majorat nejustificat Pre`ulcarburan`ilorlapomp[ afostmajoratnejustificatpe parcursulanului2010,f[r[a fideterminatdeevolu`iacota`iilordeburs[la`i`ei,cursul valutar\itaxeleperceputede stat,iaraproapetoatecompaniileauraportatpierderisemnificative,câ\tigurilenefiind reflectatecorespunz[tor. Concluziarezult[dinraportul]ntocmit]n cazul produc[torilor \i distribuitorilor de benzin[\imotorin[,documentaflatpemasapremierului\iob`inutdeMediafax. Principalelecompaniicaredistribuiecarburan`i ]n România sunt OMV Petrom, Rompetrol,Lukoil,MOL\iOMV. „Urmare analizelor de risc efectuate, a rezultatc[,]nperioadaanului2010,pia`ape care opereaz[ produc[torii \i distribuitorii de carburan`i a suferit muta`ii remarcabile concretizate]npracticareaunorpre`urimari lapomp[,]ncondi`iile]ncarecategoriilede cheltuielicucosturiledeproduc`ie\idistribu`ie(cuexcep`iaTVA\iaccize)aur[mas relativ constante sau au prezentat evolu`ii nesemnificative. Pe cale de consecin`[, ]n mod normal din punct de vedere fiscal, aceast[situa`iearfitrebuits[generezeprofiturimultmaimari\i,prinurmare,impozitpeprofitmaimare,precum\iTVAde plat[majorat[”,searat[]ndocument. Verific[rile efectuate au indicat c[, ]n cursulanului2010,cândpre`ullapomp[a urcatcuaproximativ20lasut[,auexistat mai multe situa`ii ]n care s-a declan\at o cre\teresemnificativ[aacestuia,iaranaliza efectuat[aindicatc[,]nmajoritateacazurilor, scumpirile au fost efectuate concomitent, ca urmare a deciziilor consiliilor de administra`ie,lanivelultuturorcompaniilor verificate,pre`urilededesfacerelapomp[ fiindaproapeidentice. „Conform datelor prezentate de companiilepetroliere,arezultatc[,]ncursulanului2010,pondereataxelor]nstructurapre`uluilapomp[asc[zutdela52,5lasut[la ]nceputulanuluila49,8lasut[lasfâr\itul perioadei (inclusiv ]n contextul cre\terii TVAla24lasut[),aspectdenatur[s[cer-

tificefaptulc[niveluldecre\terealpre`urilor la pomp[ nu poate fi justificat din punctdevederealuneipoverifiscale”,se men`ioneaz[]ndocument. Oalt[constatareestec[atât]ncazulvânz[riloren-grosc[trediver\iclien`i,cât\ial vânz[rilorcuam[nuntul,prinsta`iiproprii, pondereataxelor]npre`ulpracticat]nperioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010 nu a crescut,ci,dimpotriv[,aavutosc[derecu treiprocente,]ncazulbenzinei,\icinciprocente,]ncazulmotorinei. }nceeaceprive\teevolu`iacota`iilorde burs[pentru`i`ei,camaterieprim[debaz[, s-aconstatatc[,la]nceputulanului2010, cota`iadereferin`[laNewYorkafostde 80dolaripebaril,pentrucala15decembrie 2010 petrolul s[ fie tranzac`ionat la circa90dolari.„Fa`[deacestedate,nici]n acestcaznusejustific[cre\tereadecirca 20lasut[apre`uluilapomp[”,esteconcluziaGuvernului. Deasemenea,estemen`ionat[\iositua`ie considerat[ „paradoxal[”, ar[tând c[, ]n cursulanului2009,pre`ulnetalcota`iilora evoluatdela470dolari/tonabenzin[,la]nceputul anului, la 850 dolari/tona, la sfâr\itulanului,iarpre`ullapomp[]nRomânia

acrescutcucirca50bani/litru.}nanul2010 ]ns[,]ncondi`iile]ncarecota`iileauurcatde la850dolari/ton[,la]nceputulperioadei,la 980dolari/ton[,lasfâr\itulanului,pre`ulla pomp[acrescutcucirca1leu/litru. „Seconstat[astfelc[,de\icre\tereacota`iilor]n2009afostdeaproape100%,cuo cre\terecu380dolari/ton[,pre`ullapomp[ aurcatcunumai50bani/litru,iar]ncursul anului 2010 cre\terea cota`iilor a fost de numai130dolari/ton[,]ntimpcepre`ulla pomp[]nRomâniaacrescutcu1leu/litru”, esteoalt[concluzie]ndocumentulcitat. }nceeaceprive\teevolu`iaraportuluide schimb dolar/leu se arat[ c[ la 7 ianuarie 2010cursuldeschimbera2,9089,iarla13 ianuarie2011de3,2350,rezultând„ocre\terenesemnificativ[,denatur[s[nujustificecre\tereadecirca20lasut[apre`uluila pomp[”. Nicinivelulaccizelor]nstructurapre`ului nuacunoscutvaria`ii]ncursulanului2010, fiind stabilite la ]nceputul anului ]n sum[ fix[]nleilacursuldeschimbeuro/leudela 1octombrie2010,respectiv1,79lei/litrula benzin[cuplumb,1,48lei/litrulabenzin[ f[r[plumb\i1,25lei/litrulamotorin[. „Accizalabenzin[acrescutdoarcu3la

sut[]n2011fa`[de2010,astfelc[,luând ]ncalcul\ievolu`iacursuluivalutar,nuse justificaocre\terecu20lasut[apre`uluila pomp[”,potrivitGuvernului. Verific[rileautorit[`ilorrelev[\iexisten`aunornereguli]nceeaceprive\terezultatelefinanciarealecompaniilorpetroliere. „Dinverific[rileefectuatearezultatc[,la sfâr\itul perioadei analizate, profiturile ]nregistratedecompaniinureflect[evolu`ia veniturilor]nraportcuevolu`iaprincipalelorcategoriidecheltuieliobiective.Astfel, dac[avem]ncalculc[,peransamblu,pre`urile de vânzare la pomp[ au crescut cu circa20lasut[,cre\tereconcretizat[]nmajorarea]negal[m[sur[aveniturilor,coroboratcufaptulc[,fa`[deaniianteriori,nivelul principalelor categorii de cheltuieli a r[masrelativconstantsauacunoscutcre\teri nesemnificative,rezult[c[exerci`iilefinanciaretrebuias[]nregistrezeocre\terepropor`ional[aprofiturilor\i,pecaledeconsecin`[,aimpozituluipeprofit.Urmareconstat[rilorf[cutedeorganeledecontrolarezultatc[,]nrealitate,acestecompaniinunumaic[nuau]nregistratprofit,darsitua`iile financiare contabile prezint[ pierderi semnificativelasut[,semaiafirm[]ndocument. PotrivitdatelortransmiseBursei]nluna noiembrieaanuluitrecut,RompetrolRafinare,de`inut[deKazMunaiGaz,a]nregistrat]nprimelenou[lunipierderide139,6 milioane dolari, mai mari cu 29,1 la sut[ fa`[deperioadasimilar[din2009. }n acela\i interval, OMV Petrom, companiecontrolat[degrupulaustriacOMV,a ob`inut un profit de 1,411 miliarde lei (337,2milioaneeuro),]ncre\terecu46la sut[, conform informa`iilor comunicate Bursei]nnoiembrie2010. AGA Petrotel-Lukoil din Ploie\ti, companiecontrolat[degrupulpetrolierrusLukoil,adecislafineleluniinoiembriemajorarea capitalului social cu 583,2 milioane lei(aproximativ136milioaneeuro),dela 246,5 milioane lei la 829,7 milioane lei, pentru acoperirea pierderilor \i asigurarea continu[riiactivit[`ii. }nlunaianuarie,maimul`i\oferiau]nceputs[pl[teasc[cum[run`i\pre`ulcarburantului,nemul`umi`idenivelulridicat,iar autorit[`ileauini`iatoseriedeverific[riprivindpre`ulcarburan`ilor.

SondajCCSB:65% dintrebucure\teninu dorescdesfiin`areasectoarelorCapitalei Pestejum[tatedintrebucure\teni-65% -nusunt deacordcudesfiin`area sectoarelorCapitalei\icu trecereaadministr[rii]n seamaConsiliuluiGeneral \iaPrim[rieiCapitalei, relev[unsondajrealizat deCCSB\icomandatde Asocia`iaProDemocra`ia. Dintecei65%,56% sunttotal]mpotriv[\i9% oarecum]mpotriv[. 29% dintreceicareaur[spunssondajului sunt de acord cu desfiin`area

sectoarelor capitalei (19% total de acord\i10% oarecumdeacord),iar 5% nu\tiu\inuaur[spuns. Potrivitstudiului,70% dintrebucure\teni sunt mul`umi`i de activitatea primarului general (50% destul de mul`umi`i \i 19% foarte mul`umi`i), iar25% nemul`umi`i.Nu\tiu\inuau r[spuns5%. }n ceea ce prive\te activitatea primaruluidesector,65% s-audeclarat mul`umi`i\i32% nemul`umi`i,iar3% nuau\tiu\inuaur[spuns. Primarulsectorului1esteapreciatde 79% dintrelocuitoriiacesteizone,ediluldinsectorul2esteapreciatde67% dinceiintervieva`i,deactivitateapri-

maruluidinsectorul3suntmul`umi`i 72%,ediluldinsectorul4esteapreciat de84%,primarulsectorului5a]ntrunit47%,iarceldinsectorul6,44%. 35% dintre responden`i cred c[ lucrurile]nBucure\timergmaiprost ca]nainte,35% maibineca]nainte, 26% lafelca]nainte\i4% nuau\tiu \inuaur[spuns. Potrivit studiului, 38% dintre cei chestiona`iconsider[c[Prim[riaGeneral[gestioneaz[maibinebaniibucure\tenilor, 33% sus`in c[ prim[ria de sectorartrebuis[administrezeace\ti bani,11% niciuna\i19% nuau\tiut\i nuaur[spuns.67% dintreresponden`i auafirmatc[prim[riadesectorrezol-

v[ mai bine problemele ]n cartier, 14%. Prim[riaGeneral[,10% niciuna \i8% nuau\tiut\inuaur[spuns. 72% dintreparticipan`iilasondajau spusc[estemaibinecacet[`eniis[ participe la luarea deciziilor locale, pentruc[ei\tiumaibinedenevoile zonei]ncarelocuiesc,]ntimpce22% credc[estemaibinecaceidinadministra`ialocal[s[iadeciziile.6% nu au\tiu\inuaur[spuns. Sondajulmaiarat[c[51% dintrecet[`enivorcaadministra`ias[organizeze referendumurile, iar 37% chiar cet[`enii.12% nuau\tiu\inuaur[spuns. 70% dintreceichestiona`iconsider[ c[ ]n urma referendumului ar trebui

aplicat[ acea decizie, iar 20% sus`in c[artrebuiaplicat[hot[r]realuat[de prim[rie. Studiul realizat de CCSB arat[ c[ 87% dintreresponden`iconsider[c[nu suntconsulta`i]nceeaceprive\tedeciziilelegatedecartierullor,11% c[sunt consulta`i\inuau\tiut\inuaur[spuns 2%.60% dintreresponden`isuntdestul demândri\ifoartemândric[locuiesc ]n Bucure\ti, 38% pu`in mândri, iar 2% nuau\tiut\inuaur[spuns. Studiul a fost realizat ]n perioada 20-24ianuariepeune\antionde1010 persoane, telefonic. Sondajul are o marj[maxim[deeroaredeplus/minus3,1%.


7

27ianuarie2011 Chelnerulamabil Chelnerulc[treodoamn[: -A`iobservatc[so`uldumneavoastr[ac[zutsubmas[? -Te]n\elidrag[,so`ulmeu tocmaiacumaintratpeu\[.

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

v^nz[ricase/teren

*Vândapartament4camere, str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon:742.123.272. (p)

*V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

*Vândapartament3camere, b-dul~u`oranr.2,lâng[sensul giratoriudinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iilatelefon: 0745.150.765.(p) *Vândapartament2camere, cap[t1,et.2,intabulat,pe mijloc,fa`alasoare,izolat exterior,P+G+F,foarte c[lduros,curat,rogseriozitate. Telefon:0743.770.911.(G-3)

*Urgentvândcas[,pre`negociabil.Telefon:0748.114.362. (G-3) *Urgentvânddou[casela1 kmdeBoto\ani,2.500mteren, dependin`elocuibile.Telefon: 0752.462.120.(G-7)

]nchirieri *Oferspre]nchiriere garsonier[camer[c[min,zona stadion,mobilat[,cu repartitoare\iapometre,chirie 2-3luni]navans-garan`ie.

AGENDA PREST|RI SERVICII

Rela`iilatelefon:0752.016.949. (G-2)

auto *VândCieloexecutive,an 2004,geamurielectrice,aer condi`ionat,clima,motor1,5, benzin[,112000km,unic proprietar,culoarealbastr[. Vândpentruc[nuofolosesc, pre`foartebun.(2056-7)

angaj[ri *Familiecudomiciliul]nstr[in[tatec[ut[mmenajer[serioas[ maxim40ani,salariul1.200

Euro.Telefon:0768.775.152 sauCVpee-mail alinatdc@gmail.com.(2051-2)

prest[riservicii *Executlucr[riinstala`iitermice+centrale,sanitare,ap[individualsaucucontractdemunc[. Rezolvurgen`e\iavarii.Rela`iila telefon:0743.949.315.(G-7)

pierderi *Pierdutlegitima`iede handicapde]nso`itorpenumele TudosanuElena.Odeclarnul[. (2061-1)

Horoscop  Berbec

 Balan]\

 Taur

 Scorpion

 Gemeni

S\get\tor

Activit[`ile intelectuale ]`i vor permite s[-`i pui ]n valoare capacit[`ile;]ncazul]ncareveiaveadedatunexamen,rezultatelevorfi celpu`inmul`umitoare.Laserviciuvafimareagita`ie,c[civafinevoies[finalizeziunelelucr[ri]naintedetermen.Dac[veiplecaladrum, estebines[\tiic[\ansavafideparteata,maiales]nceeaceprive\te chestiunilefinanciare. Veimanifestaotendin`[spreimpulsivitate,ceeacetepoateaduce ]nsitua`iadeaaveaconflictecuceiapropia`i.Vafimareagita`ie]n familie pentru c[ vor fi de pus la punct unele chestiuni de interes comun.Arfibines[nu]ncercis[-`iimpuipuncteledevedere,maiales c[pân[laurm[lucrurilevorie\ia\acum]`idore\ti. Veifimaicufundat]npropriileprobleme,darcum\anselecatotul s[serezolve]nfavoareatasuntmari,nuaimotives[fii]ngrijorat.La slujb[veiputeafinalizaunproiectmaicomplicat,lacareveiaveade colaboratcumaimul`icolegi.}nceeaceprive\terela`iacufiin`aiubit[, ]ncearc[pecâtposibils[nuteimplici]ndiscu`ii]ncontradictoriucu aceasta\itotulvafibine.

 Rac

Capacitateatadeconcentrarevaatingeunmaxim,iardeciziilepecare leveilua]nacestezile]\ivordemonstra]nscurttimpeficien`a.Colegii tevorsus`ine]ntotcedore\tis[]ntreprinzi\iacestlucru]`ivadaunplus de ]ncredere. Colabor[rile se vor dovedi deosebit de avantajoase, iar ini`iativele]nacestdomeniu]\ivorar[ta]nscurttimpeficien`a.

 Leu

Activit[`ilesocialevorfiprioritarepentrutine]naceast[perioad[. Rela`iacuprieteniiseva]mbun[t[`iconsiderabil\inuvorlipsiocaziiledeapetrececlipeexcelente]ncompaniaacestora.Energiaestesub nivelulobi\nuit,a\ac[nuestecazuls[teimplici]npreamulteactivit[`ipractice.

 Fecioar\

Chestiunile profesionale vor fi prioritare \i pentru tine, c[ci este posibils[aib[locschimb[ri]ncadrulinstitu`ieilacarelucrezi.N-arfi exclusnicis[`iserepartizezenoiresponsabilit[`i,semnc[superiorii ierarhici]`iapreciaz[eforturile.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Situa`iatafinanciar[va]nregistrao]mbun[t[`ire,ceeacetevaface mai optimist. C[minul va reprezenta un domeniu spre care se va ]ndrepta]nmodspecialinteresul\ienergiata.Momentelepetrecute]n companiacelorapropia`itevorremonta.Esteposibilcaorud[apropiat[s[]`ianun`eorealizare.Prieteniidepealtemeleagurivorficu gândullatine. }nplanprofesionalveiaveaunelemicirealiz[ri,care]`ivordemonstrac[nuaimuncitdegeaba]nultimultimp.Sfaturilerudelorapropiatesevordovediinspirate\iarfibines[`iicontdeele.}naceast[ perioad[veiaveadef[cutfa`a\iunoractivit[`iderutin[caretevor camplictisi,darnuainicio\ans[s[leocole\ti. Aiputeacunoa\teopersoan[care]`ivafideunrealfolos]nviitorul apropiat.Ceic[s[tori`ivoraveadel[muritchestiuniimportante,dar pân[laurm[vorreu\is[ajung[launconsens.]nadouajum[tateazilei veireu\is[terelaxezi\is[tebucuridetimpulliberal[turideceidragi.

Capricorn

Capacit[`iletalementalevoratingeunmaxim,astfel]ncâtveireu\i s[g[se\tisolu`iilacelemaidificiledintreproblemelecucareteconfrun`i.Laserviciudore\tis[teafirmicuoricepre`\iacestlucru]`ipoate creamicine]n`elegericucolegii.|efii]`ivorapreciapropunerile\in-ar fiexcluss[-\ipropun[s[maiapeleze\ialt[dat[lasugestiiletale.

V\rs\tor

}naceast[ziveifacecheltuielipestea\tept[ri]ncompaniapersoanei iubite.Contractulcustr[in[tateatevafavorizadintoatepunctelede vedere.Aiputeaprimiosum[debanisauopropuneredecolaborare avantajoas[depealtemeleaguri.Olucrare]nceput[demaimulttimp laserviciuvafifinalizat[,darnuestecazuls[tea\tep`ilaaprecieridin parteaconducerii.

Pe[ti

Persoanaiubit[vafimaisensibil[,maisuspicioas[\ivatrebuis[fi foarteatent,c[cioricevorb[spus[la]ntâmplarearputea-or[ni.}n rest,veiaveapartedetotfeluldeevenimente,caretevor`ine]npriz[. La]nceputulintervaluluiarputeas[apar[unelediscu`iilegatedebani; interven`iaunuiprietentevasalvadelaodisput[obositoare.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

27ianuarie2011

MONDEN RoxanaCiuhulescu este\oferprofesionist

ContuldeFacebookalluiMarkZuckerbergafostspart.ContuldeFacebookalfondatorului site-uluidesocializareaajuns`intahackerilor.Impostoruli-adescoperitparolaluiMark Zuckerberg\iascris,]nnumelelui,c[Facebookvreas[setransforme]ntr-o„afaceresocial[”. „S[]nceap[hackuitulDac[Fbarenevoiedebani,]nlocs[mearg[lab[nci,maibinelecereutilizatorilors[investeasc[]nwebsite.Deces[nutransform[mFacebook]ntr-o«afaceresocial[», a\acul-anumitcâ\tig[torulPremiuluiNobel,MuhammadYunus”,scriapeperetelefan-page-ului luiZuckerberg.Nuauap[rutcomentariilaceascrishackerul,]ns[paginaafost]nchis[.

CRBL: «Sunt foarte fericit c[ acum numai eu sug la pieptul so`iei mele» CRBL,penumele s[urealEduard Andreianu,esteun t[ticmândru.Feti`a lui,AlessiaEcaterinaacrescut,iar perioadadeal[ptare s-a]ncheiat.Artistul am[rturisitc[momentulmulta\teptatasosit,nutrebuies[mai]mpart[ pieptulso`ieisalecu copilul.

RoxanaCiuhulescu,prezentatoareaProMotor, estedes[pt[mânaaceastaoficial\oferprofesionist.VedetaProTva f[cut\coalade\oferide autobuz\icamioncuremorc[,iars[pt[mâna aceastaaluatexamenul ]nurmac[ruiaadevenit posesoareapermisului profesionistdeconducere pentrutoatecategoriile deautovehicule. Deacum,Roxanavaputeast[pâni pedrumuriledinRomâniapelâng[ motociclete,ma\inimici,dubi`e,autobuze\icamioane,\iansambluricu remorcalung[de18m.„Amomare satisfac`ie,mi-am]mplinitunvis]nc[ deacum2ani.N-afostu\or,daram reu\it. Dup[ ce am luat \i ultimul examen,D-ul,nu]mimai]nc[peam ]npieledefericire”,poveste\tecurajoas[vedetacareareamintirifoarte pl[cutedinperioada]ncarea]nv[`at s[`in[]nfrâuma\inileuria\e. Dac[laoreledecamioncuremorc[eramaidificil,cânderalavolanul autobuzului,Roxanaaveasenza`iac[ pleac[ ]n excursie. „Colegii de clas[” au r[sf[`at-o \i au protejat-o pevedetaProTv,fiindsingurafat[ din grupa de 15 ]nv[`[cei: „M-am sim`itbineal[turidecolegiimei]nc[ dela]nceput\iafostoadev[rat[pl[cere s[ conduc. Am avut cei mai buniinstructori\ilemul`umescpentrutotcem-au]nv[`at.Abiaa\teptams[vin[sâmb[tas[mergla\coala de \oferi \i sunt sigur[ c[ toate acestea]mivorlipsi”. Pecâteradefamiliarizat[cuexamenelede\coal[de\oferi,Roxanaa

avutmariemo`iiatâtlaprobateoretic[,cât\ilaceapractic[,maialesc[ statutuleideprezentatoralceleimai urm[riteemisiuniautodinRomânia de10aninuprealas[locdegre\eli: „Sim`eamc[nutrebuies[facnicio gre\eal[, chiar dac[ sunt femeie \i poatedac[nua\fifostcunoscut[,a\ fi fost privit[ cu indulgen`[. M-am concentrat, am «tremurat” ]n sinea mea\iiat[c[amluatexamenelecu brio”,poveste\teRoxana. Prezentatoarea Pro Motor abia a\teapt[s[testezepentrutelespectatorii emisiunii diverse camioane pe drumurilepublice. Chiardac[prieteniieiglumesccu ea propunându-i s[ deschid[ o linie detransport]ncomunBucure\ti-ParaliaKaterini,Roxanachiararegânduriserioasedup[ce\i-aluatpermisulpentrutoatecategoriile:„Visezs[ merglaocompeti`iedecamioane,s[ m[antrenezovremebun[,iarapoi

s[iaustartul]ntr-ocurs[celebr[de camioane”,viseaz[vedeta. De\inu]n`elegeutilitateapermisului nou dobândit, Mihai Iv[nescu, so`ul Roxanei, este mândru de toate realiz[rileei\io]ncurajeaz[]ntotdeauna. Mai mult decât atât, pentru c[ \tie c[ so`ia sa ]\i dore\te de mult[ vremes[ajung[laOperadinViena, Mihaiaredegânds[-\ipremiezeso`ia pentru „coroni`a” auto \i s[ ]i preg[teasc[oexcursie]nloculmultdorit. Cuunpalmares]ncaresenum[r[ permisulautopentrutoatecategoriile de autovehicule, trei licen`e de scafandru,dou[depilot\icopilotderaliu, nenum[rate diplome la diverse sporturipracticate,RoxanaCiuhulescunuseopre\teaici:„Vreaus[iau brevetulpentrucondusambarca`iuni cuvel[,a\ac[]nmartiem[voi]nscrielaprimulcurs”,declar[neobosita Roxana, care uime\te pe toat[ lumeadinjurcuambi`iileei.

„Alessia cre\te, zâmbe\te \ia]nceputs[semene\icu maic[-sa. Sunt foarte fericit c[ acum numai eu sug la pieptul Elenei. Pân[ acum trebuias[-l]mpartcuAlessia, ]ns[ ea a crescut \i nu mai pap[`â`[.Acumsuntamândou[alemele,doaralemele.

Amavutsuficient[r[bdare”, apovestitsolistul,pentruziarulNa`ional. Artistul ]mpreun[ cu so`ia sa,Elena,vorpleca]ntr-ovacan`[derelaxare]nAustria: „Vom pleca cinci zile ]n vacan`[, a\a pe fug[, iar pe Alessiaol[s[mpelabunici”.

Evenimente de Botosani nr.1800  
Evenimente de Botosani nr.1800  

Ziarul orasului tau!