Page 1

CMYK

Aupierdut«baniideliceu» chiulinddela\coal[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVII•nr.17(1799)•Miercuri,26ianuarie2011•8pagini

Pagina 4

Unit[`i medicalela unpasdeafi doborâtede lege Pag. 2

Teroarea disponibiliz[rilor bântuie prin prim[rii

Sumeleinsuficientestabilite afirepartizateadministra`iilorpublicelocaledeschidcaleadisponibiliz[rilor depersonal]nacestan. Pagina 3

Spitaleleau f[cut simularea salariilorpe 2011 Pagina 5


2

26ianuarie2011

TOPNEWS

Rompetrolieftine\tecarburan`iicu3banipelitru,Petromcu4bani. Nuesteungestf[cutcaurmarea protestelor\oferilor,cidoaroieftinirenormal[,]ntrucâtFondulSpecialpentruProdusePetrolierearenun`at lacolectareauneitaxedeuncentpelitru.Astfel,to`icarburan`iicomercializa`idecompaniaRompetrolvor aveapre`uricu3banipelitrumaimici.Efixbenzin[95acoborâtla5,01lei,benzinaAlto101la5,69lei, pentruunlitrudeEfixDieselve`iscoate4,98lei,iarDieselAlto55cost[5,32lei.|iPetrombeneficiaz[de eliminareaacesteitaxe\iat[iatcâte4banipelitrulatoatesortimentelesaledecombustibili.FondulSpecial pentruProdusePetroliereafostcreatpentrustingereadatoriilorfosteiCompaniiRomânedePetrol.

Unit[`i medicale la un pas de a fi doborâte de lege CasaJude`ean[de Asigur[rideS[n[tate (CJAS)nuva]ncheia contracte,]ncepândcu 1aprilie,cuniciunul dinspitaleledinjude` carenusevorconforma,pân[laaceadat[, legisla`iei]nvigoare. Semnalul de alarm[ a fost tras dec[trepre\edintaCJAS,Rodica Hu`uleac, ]n cadrul \edin`ei de Colegiu Prefectural, \edin`[ care aavutdreptunicpunctpeordinea dezireorganizarea\ieficientizareare`eleispitalice\ti. „Noinusuntemdecâtni\teparteneri de contract cu spitalele. Aceste contracte se ]ncheie pe baza unei legisla`ii. CJAS nu va aveaniciovin[dac[spitalelerespectivenurespect[acealegisla`ie. De asta trag acest semnal de alarm[,pentruc[nevomtrezila 1apriliec[sevaspunec[CJAS nu vrea s[ ]ncheie contractele. Primariiaufostinforma`i,\tiuce vortrebuis[]ndeplineasc[spitalele pentru a intra ]n contract cu CJAS.Autimpulnecesarpentru a-\irezolvaproblemele”,adecla-

ratRodicaHu`uleac. Afirma`iile acesteia au stârnit nemul`umirea unor primari ]n administrarea c[rora au trecut unit[`ilor spitalice\ti de pe raza localit[`ii pe care o conduce, ]n sensulc[unelecondi`iiimpusede legisla`iilenupotfirespectate. Primarulora\uluiS[veniaf[cut referire la faptul c[ num[rul de paturi din spitalul or[\enesc a sc[zutdela647la120,pentruca ]n prezent s[ ajung[ la 75, sub normacerut[pentruaputeaintra ]ncontractcuCJAS.„Noidorim

s[ facem treab[ la S[veni \i nu grevafoamei.}ncondi`iile]ncare vorbim de acreditare, nu putem faceastalanivelulpaturilordeoarece n-avem 100 de paturi, ar puteas[nespun[\inou[cineva ceputemface.Condi`iilehoteliere din S[veni sunt cu mult mai bunedecâtlaaltespitalechiardin municipiu. Sau ce vre`i s[ face`i cuSpitaluldinS[veni,cas[\tim s[ ne d[m demisia din func`ii ]naintecadvs.s[lua`ini\tem[suri,s[scoate`icastaneledinfoc cu mâine noastre”, s-a adresat

Târziorureprezentan`ilors[n[t[`ii boto\[nene.

Spitalelef[r[linie degard[la1aprilie r[mânf[r[contract cuCJAS Mai mult decât atât, acele unit[`ispitalice\ticareladatade1 aprilienuauliniedegard[asigurat[ se vor auto-exclude practic din „parteneriatul” cu CJAS. „Spitalelecarenuauliniedegar-

d[, adic[ care nu pot s[ asigure continuitatea actului medical, acesteadela1aprilie2011nuvor maififinan`atedeCJAS]ntrucât nuvormaiputea]ncheiacontracte,practicsevorauto-exclude”,a declarat subprefectul Silvana Tudorache. Potrivitacesteia,]nurmavideoconferin`ei cu Ministrul S[n[t[`ii delafineleanuluitrecut,s-aupus ]nvederemodalit[`iledereorganizare \i eficientizare a unit[`ilor spitalice\ti. Este vorba ori de comasareaspitalelor,oridereprofilarealor. „Comasaretrebuies[sefac[]n a\a manier[ ]ncât s[ se afle ]n coordonarea aceleia\i autorit[`i locale, ]n subordinea CJ sau a unei prim[rii. }n ce prive\te reprofilarea,vorbimdereorganizareaspitalelor]nc[minedeb[trâni sau unit[`i de asisten`[ medicosociale,având]nvederec[]nBoto\ani ne confrunt[m cu liste de a\teptare kilometrice atât pentru intrarea ]ntr-un azil sau unitate medico-sociale”,amaispussubprefectul,careaprecizatc[setindecaspitaleles[aib[ostructur[ maisupl[,cuunnum[rmaipu`in depaturi,intern[rimaipu`ine]n scopuleficientiz[riilor.(Monica Aionesei)

Ideile profesorilor Agriculturaboto\[nean[ pe marginea Legii arecomitetdecoordonare Educa`iei, a\teptate la minister Peste 170 de cadre didactice boto\[nene, angrenate ]n elaborarea metodologiilor Legii Educa`iei. Pentru aplicarea Legii Educa`iei Na`ionale, publicat[ ]n Monitorul Oficial al României, conducerea ministerului dore\te s[ implice un num[rcâtmaimaredecadredidactice,directori\iinspectori]nprocesuldeelaborarealegisla`ieisecundare (metodologii, regulamente, alte actenormative).Inspectoratul|colar Jude`ean(I|J),]ncalitatedecoordonatorsaumembru]nechipeleformate cu alte inspectorate din `ar[, va contribuilarealizareaunormetodologii. Din cele declarate de inspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de

cuvântalI|J,]naceast[ac`iunesunt implicatecadredidacticeceaudorit acestlucru.„Suntpeste170decadre didacticeangrenate]naceast[activitate,celemaimultef[cândpartedin corpul de elit[ al cadrelor didactice boto\[nene.Ac`iuneavafifinalizat[ undeva la finalul lunii februarie. Cadreledidacticeimplicate]nelaborareaacestornormenusuntremunerate.Ideilecadrelevorfiprelucrate de juri\tii Ministerului Educa`iei \i vor duce la elaborarea normelor metodologice”, a spus Daniel Buc[taru. Coordonareagrupurilordelucruse varealizadec[treinspectorulgeneralsauinspectoriigeneraliadjunc`i. (PetronelaRotariu)

ComitetdeCoordonarea Administra`ieiAgricole,la niveluljude`uluiBoto\ani. Acestafunc`ioneaz[]ncepândculunaianuarie, prima]ntâlnireurmânda avealocpe28ianuarie.

Scopul]nfiin`[riiacestuiaestedea coordonalaniveljude`eanactivit[`ile tuturor unit[`ilor din teritoriu din subordineaMinisteruluiAgriculturii. DinstructuraComitetuluifacparte reprezentan`i ai structurilor agricole delaniveluljude`ului,aiasocia`iilor agricole\iaifermierilor,pre\edinte fiinddirectorulDirec`ieiAgricole\i DezvoltareRegional[,CristianDeliba\.„Acestcomitetesteostructur[ colegial[,f[r[personalitatejuridic[, care stabile\te un calendar de activit[`i\ielaboreaz[unraporttrimestrial de informare. Prin intermediul luiseasigur[bunafunc`ionareaunit[`ilordinteritoriu\istabile\teorela`iedirect[\itransparent[cucet[`e-

nii”,adeclaratCristianDeliba\,care atransmis\iprefectuluiCristianRomaninvita`iadeaparticipalafiecare ]ntrunireaComitetuluideCoordonareaAdministra`ieiAgricole. Deasemenea,invitatpermanentva fi \i inspectorul guvernamental pe problemedeagricultur[,VasileAlecu.„Agriculturaesteunadinramuriledebaz[aleeconomieiboto\[nene.

Astfelc[acestComitettrebuies[se pun[petreab[]ncelmaiscurttimp pentruavedeacumpotficomasate terenurilecas[poat[filucrate\is[ g[simdince]ncemaipu`ineterenuri nelucrate”,s-aadresatprefectulCristianRomanconduceriinoiistructuri ]nfiin`atelaniveluljude`ului.(MonicaAionesei)


3

26ianuarie2011 Prinsb[utlavolandedou[ori]naceea\inoapte.Unb[rbatdincomunaTarc[u,jude`ulNeam`,s-aales cudosarpenal,dup[ceafostprinsdedou[ori,noapteatrecut[,beatlavolanulautoturismului.B[rbatul,]n vârst[de51deani,afostopritdeagen`iirutieriprimaoar[]njurulorei02.25.Pentruc[miroseaputernica alcool,poli`i\tiil-autestatcuetilotestul\iaudescoperitc[aveaoconcentra`iede0,30miligramedealcool pelitru.Atuncib[rbatulafostamendatcontraven`ional\ii-afostre`inutpermisuldeconducere,scrie Agerpres.Dup[aproximativoor[,echipajull-aprinsdinnoupe\oferlavolanulma\inii,motivpentrucare i-au]ntocmitdosarpenal,fiindacuzatdeconducerepedrumurilepubliceaunuiautovehiculf[r[permis.

ESEN~IAL

Teroarea disponibiliz[rilor bântuie prin prim[rii Sumeleinsuficientestabiliteafirepartizate administra`iilorpublice localedeschidcaleadisponibiliz[rilordepersonal]nacestan. Semnalul a fost tras de Vasile Capot[,primarulcomuneiMitoc\i pre\edintealAsocia`ieiComunelor din Boto\ani, care a precizat c[ multe din prim[riile din jude` se confrunt[cusitua`iadeanuputea acoperi]ntotalitatecubaniiprimi`i func`ionarea]nbunecondi`iiainstitu`iei. Astfel c[ primarilor nu le r[mânedecâts[procedezechiarla concedieri]nrândulangaja`ilor,asta cuatâtmaimultcucâtOrdonan`a 63/2010permiteefectuareadedisponibiliz[ri]nasemeneasitua`ii. „Acestlucrus-arputea]ntâmpla ]nmultedinlocalit[`ilecareauca

\i num[r de locuitori undeva la 4.000 de locuitori sau sub 4.000 delocuitori.Deexemplu,ieriam vorbit cu colegii de la Br[ie\ti, Vl[sine\ti\icumul`ial`ii,inclusiv mienu]miajungbanii.Ne-armai trebuiundevala30lasut[dinceea ceeste.Ordonan`aspunec[]ncazul]ncareplafonulmaximnuajunge,\im[repetsuntmulteprim[rii]naceast[situa`ie,prim[riile potreducenum[ruldeposturifinan`ate\irespectivpotdisponibiliza]ncondi`iilelegiipersonalulaferent.Nu]midorescacestlucrudar sepaseaz[unbugettotaladministra`iilor publice locale \i descurca`i-v[”,adeclaratVasileCapot[. Acestaacerutsprijinulconducerii Direc`iei Generale a Finan`elor Publice(DGFP)]nceeaceprive\te suplimentareafondurilor.„}nzilele urm[toare vom aduna date de la toateprim[riiledinjude`,s[vedem

cuceproblemeseconfrunt[\ide câ`i bani mai au nevoie pentru a func`iona.}nfunc`iededatelepri-

Copilajuns]nspital cuun\urub]nnas |irulcazurilordecopii ajun\i]nspitaldincauza lipseidesupravegherea p[rin`ilorpares[nuse opreasc[. Ofeti`[deoptaniafostadus[]n starecritic[laSpitaluldeCopii,chiar ]nurm[cucâtevazile,dup[cep[rin`ii acesteiaauobservatc[fatarespiracu dificultate pentru c[ avea un obiect ]ntr-onar[.Copilaafostadus[]ntimpulnop`iilaspital,iarcadrelemedicaleauconstatatc[aveaun\urub]n una din n[ri. „A fost un caz dificil pentruc[amcolaboratfoartegreucu copilul,careesteautist.Cas[-iextragemcorpulstr[indinnasatrebuits[ apel[mlamaimultecadremedicale, pentru a-l imobiliza pe copil. Ne-a ajutat chiar \i portarul, pentru c[ aveam cum s[ o `inem ]n scaun pe feti`[. }n general sunt rare cazurile când]ntâmpin[mastfeldeprobleme, pentruc[de\icopiiisetemdeinterven`iile din cabinetul medicului, noi g[simmetodes[]ifacems[colaboreze.Dedataastacumaregreutateam reu\it s[ ne facem treaba”, a spus Iuliana Kadar, medic ORL-ist la SpitaluldePediatrieBoto\ani. De\i cadrele medicale spun c[ se ]ntâlnesc destul de rar cu cazuri ]n care copiii nu colaboreaz[ la inter-

mite vom face demersuri pentru rectific[ri bugetare sau pentru transferareaunorsumedintrimes-

trulpatru]ntrimestreletrei\idoi”, adeclaratRadu~urcanu,directorul DGFPBoto\ani.(M.Aionesei)

SC Panti Distribution SRL, ]n faliment de \apte milioane de lei

Societatea Panti Distribution SRL Boto\ani,aflat[]ninsolven`[laTribunalulBoto\ani,aacumulatdatorii uria\e,caredep[\esc\aptemilioane de lei, de\i ]n anii anteriori avea o cifr[deafaceri\iprofitdeinvidiat. Potrivit datelor lichidatorilor, societatea aceasta a fost ]nfiin`at[ ]n anul2004,avândcaobiectdeactivitatecomer`ulcuridicatadeproduse alimentare, b[uturi \i tutun. Conformultimuluibilan`contabil,depus ]nanul2008,PantiDistributionSRL aveaocifr[defaceride9.297.137 lei,cuunprofitnetde20.249lei. }ns[laodistan`[decâ`ivaani,lucrurile s-au ]ntors la 180 de grade, societatea acumulând datorii c[tre partenerii de afaceri de peste \apte

milioanedelei.Lamasacreditorilor, cea mai mare sum[ de recuperat o arePiraeusBankcu2,3milioanelei, urmat[deSCPatoLimitedSRLBoto\ani,cuodatorie]nvaloaredepeste 1,4 milioane de lei. Alt[ sum[ uria\[ este datoria c[tre Banca Româneasc[,]nvaloarede855.000lei. Printrealtesociet[`icaremaiaude recuperatbanidelaPantiDistributionSRLmaipotfinum[ra`iTymbark Maspex România SRL, cu 168.000lei,RompetrolDownstream SRLcu37.000leisauUnicreditLeasingSRLcu148.000lei.|iDirec`ia deFinan`eBoto\aniarederecuperat de la aceea\i societate falimentar[ peste157.000lei,datoriic[trebugetuldestat.(D[nu`Rotariu)

Trimis ]n judecat[ dup[ ce a b[tut o femeie

ven`iile din cabinet, ]n schimb sunt preafrecventesitua`iile]ncaremicii pacien`iajungpescaunulcabinetului ORL pentru a le fi extrase corpuri str[inedinn[ri,corpuricarearputea s[lepun[via`a]npericol.„Unmo-

ment de nesupraveghere a copilului dec[trep[rin`i,bunicisaualtepersoane ]n grija c[rora este cel mic poate aduce o tragedie ]ntr-o familie”,spunemediculpediatru.(AuroraDimitriu)

Unb[rbat]nvârst[de39deani,dinsatulNicolaeB[lcescu,ora\ulFl[mânzi, a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\anipentrus[vâr\ireainfrac`iuniidev[t[marecorporal[grav[,dup[cea lovitcupiciorulovecin[.Anchetatoriiaudecisc[FelixConstantinFerariutrebuies[apar[]nfa`ainstan`eidup[ceapusvia`avictimeisale]nprimejdie. Procuroruldecazastabilitc[femeia,ElenaViciriuc,dinaceea\ilocalitatecu agresorul,afostlovit[cupiciorul]nzonaabdominal[dec[treFerariu,]nurma unuiconflict,]ndatade08.09.2007.Dincauzaleziunilorsuferitevictimaa avutnevoiede24-25dezilede]ngrijirimedicale,mediciilegi\tistabilindc[ via`ai-afostpus[]npericol.AcumFelixConstantinFerariuvatrebuis[r[spund[]nfa`ajudec[toruluipentrufaptasa,dac[vafig[sitvinovatriscândo pedeaps[cuprins[]ntredoi\izeceanide]nchisoare.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

26ianuarie2011

TOPNEWS

An[scut]ntoaletaspitalului.Ofemeieadatna\tereuneifeti`e]ntoaletaspitalului, dup[cepersonalulaignorat-o,iareaatrebuits[a\teptemaimultdeunsfertdeor[ dup[cean[scut,cas[fieb[gat[]nseam[. SharonWilloughby,dinMareaBritanie, ]nvârst[de40deani,aveadurerifoartemaricânda]nceputs[sunedup[ajutor\i apois[`ipecacinevas[vin[laea.Aceastaafostajutat[deso`s[mearg[pân[la toalet[,undean[scut.Ceidoiaua\teptatmaimultdeunsfertdeor[pân[s[vin[ cineva,cutoatec[ausunataproape]ncontinuudup[ajutor.

Au pierdut «banii de liceu» chiulind de la \coal[ Absen`elenemotivatesuntcelecarei-au l[satf[r[„baniide liceu”pemaimult de180deeleviboto\[neni,careau pierdutsprijinulfinanciardela]nceputulacestuian\colarpân[]nprezent. Nuto`ieleviiboto\[nenibeneficiari ai programului „Bani de liceu”auprimitsumelecuvenite, respectiv suma de 180 de lei de elev,pelunaianuarie. MotivelepentrucareMinisterul a]ncetatplataburseilunarec[tre 188 de liceeni `in de presta`ia \colar[, \i anume, fie elevii au ]nsumat mai mult de 20 de absen`e,fiemediilelorsuntprea mici. „Din cei 5.333 de elevi beneficiariaiprogramuluila]nceputul  anului \colar, ]n ianuarie sunt]nplat[5.145.Motivulprincipalpentrucareeleviiaupierdut acestdreptafostdatdeabsen`ele nemotivate”,adeclaratinspecto-

rul \colar Daniel Buc[taru, purt[tordecuvântalInspectoratului

Cristian Roman: «S-a transmis de la Bucure\ti s[ ne baz[m pe oameni competen`i neimplica`i politic» Dana Boariu, noul director al Agen`iei pentru Protec`ia Mediului (APM)aparticipatmar`ipentruprima dat[, ]n aceast[ calitate, la \edin`a ColegiuluiPrefectural.Prezen`asanu a trecut neobservat[, prefectul jude`ului, Cristian Roman, `inând s[ comenteze pe marginea faptului c[ aceasta este unul din exemplele de evolu`ietreptat[pescaraprofesional[, f[r[ ca politicul s[ fie implicat ]n vreun fel. Aceasta a luat locul lui Sorin Grindei (care a ales s[ se retrag[)lacârmainstitu`iei,caurmare a promov[rii concursului pentru func`iadedirector.Boariunum[r[17 ani de activitatea ]n cadrul APM Boto\ani.„Dorescs[continuiceeace aini`iatdomnulGrindei,cunoscfoartebinetoateproiectelepentruc[am lucrat]mpreun[\isperca]ncontinuareinstitu`iapecareoconducs[fieun sprijinpentruagen`iieconomici\is[

continui toate proiectele ]ncepute pe linia protec`iei mediului din jude`ul Boto\ani”,adeclaratDanaBoariu. PrefectulCristianRomanaapreciat faptul c[ aceasta nu face parte din nicioforma`iunepolitic[,iarconcursulafostpromovatstrictpecriteriide competen`[. „Ni s-a transmis de la Bucure\tis[c[ut[ms[nebaz[mpe oameni competen`i f[r[ implicare politic[”,aprecizat\ireprezentantul Guvernului]nteritoriu.(M.Aionesei)

|colarJude`ean.Pentruabeneficiadeacestprogramdeprotec`ie

social[,tineriitrebuiaus[]ndeplineasc[maimultecondi`ii.}npri-

mul rând, adolescen`ii sunt obliga`is[urmezecursuriledeziale unit[`ii\colare. Unaltcriteriufoarteimportant este acela ca venitul mediu pe membru de familie s[ fie de maximum150delei,socotitpentruultimeletreiluni,lamomentul ]n-scrierii.Totu\i,pelâng[veniturile mici ale familiei, s-a mai luat]nconsiderare\idac[elevii beneficiaz[ de vreo m[sur[ de protec`ie social[ sau se afl[ sub tutel[. }ntotal,]nacestan\colar,5.333 deadolescen`iaureu\its[se]ncadreze\is[beneficiezedeaceibani. Pentruc[audep[\it20deabsen`e cumulate, de la ]nceputul lunii ianuarien-aumaireu\its[p[streze acesteajutoareministeriale. Ca\i]naniianteriori,majoritateaadolescen`ilorc[rorale-afost retras[ bursa provin din mediul urban\i]nva`[atâtlalicee,cât\i la\colideart[\imeserii.Pentru c[ marea parte a elevilor care sunt de la `ar[ sunt s[raci \i se bazeaz[ pe „Banii de liceu”, au ]ncercatpecâtposibilc[acumulezecâtmaipu`ineabsen`e,tocmai pentru a nu pierde sprijinul financiar.(PetronelaRotariu)

Amenzide70.000lei pentrulucr[riladrumuri }n 2010, societ[`ile care au efectuat diferite lucr[ri pe drumurile publice,indiferentc[afostvorbade lucr[ri de reparare a infrastructurii saude]mbun[t[`ireaserviciilorde utilit[`i,aufost„taxa`i”depoli`i\tii de la Rutier[ cu sanc`iuni care dep[\esc70.000lei.Oricesocietate caredore\tes[blochezeopor`iune dedrumsauoband[,dincauzaunor lucr[ridereabilitare,arenevoiede acordul poli`i\tilor rutieri, având

bine stabilit programul \i durata efectu[rii lucr[rilor respective. Cei care au avut abateri de la normele impuse de poli`i\ti au primit sanc`iuni destul de mari, abaterile porninddelanerespectareadurateilucr[rilor sau a nesemnaliz[rii corespunz[toare. Potrivit datelor furnizate de poli`i\ti,]n2010aufostaplicatenu maipu`inde57desanc`iuni,lamai multesociet[`idinjude`,carenuau

respectatnormelelegale]nvigoare. „Unii au fost sanc`iona`i de dou[, trei sau chiar patru ori. Sanc`iunile aplicateaufostpentruabateridiferite, pornind de la nerespect[ri ale graficuluiimpussaudelalipsaunei semnaliz[ricorespunz[toarepeacel sector de drum ]n timpul efectu[rii lucr[rilor”, a declarat comisarul Ovidiu Pintilie, din cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

Inspectori \colari la final de mandat Doiinspectori\colarisunt]npragulexpir[riicontractelordemanagement.Ceidoi,alec[rormandatemaisunt valabilepân[la1februarie,ausus`inutconcursulpentru posturi acum patru ani. Este vorba despre inspectorul \colardechimieCarmenNechita\iinspectorul\colarde preprimarElenaFilipescu.„Dela1februarieceledou[ posturir[mânvacante.Suntdou[variante,fieprelungirea mandatuluiprinprelungireadelega`ieiaceleia\ipersoane, fie deta\area altei persoane ]n interesul ]nv[`[mântului.

Delega`iaestevalabil[pân[laorganizareaunuinouconcurs,darnumaitârziude31august”,aspusinspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului |colar Jude`ean. Cel mai probabil, ]n cazul inspectorului de chimie delega`ia va fi prelungit[ pentru CarmenNechita.}nceeaceprive\tepostulocupatdeElena Filipescu,exist[posibilitateaca]nloculs[us[fienumit[o alt[ persoan[, o posibil[ numire fiind pe numele Alinei Ciurea,delaGr[dini`aNr.21dinmunicipiu.(P.Rotariu)


CMYK

5

26ianuarie2011 Copilde4aniinfectatcuvirusulA(H1N1).Aldoileacazdegrip[nou[afostidentificat]nC[l[ra\i]nacestan.Estevorbadespreuncopilde4ani,careaprezentatprimelesimptomepe19ianuarie.Adouazicopilulafostconsultatdec[tremediculde familie,celcarea\ipusprimuldiagnostic.Probeleprelevatepentruafitrimisela InstitutulCantacuzinodinCapital[auconfirmatspuselemedicului.Copiluleste]ntr-o starebun[momentan,fiindpussubtratamentladomiciliu.Celecâtevacazuridegrip[ porcin[identificate]nacestsezon]n`aranoastr[s-ausoldatcutreidecese.

TOPNEWS

Spitalele au f[cut simularea salariilor pe 2011 Dela1.386delei,cât câ\tiga]ndecembrie 2010unasistentmedicalprincipal,salariul brutalacestuiapentru lunaianuarie2010va ajungela1.594lei.De asemenea,asisten`iimedicaliprincipalicare]\i desf[\oar[activitatea]n treiture\ibeneficiaz[ deunsporde15lasut[ dinsalariuldebaz[vor aveasalariulbrutde 1.773delei. Astaarezultatdup[primelecalcule f[cute dup[ noua metodologie privind plata salariilor pe 2011. Potrivit legii, pentru to`i angaja`ii se va aplica majorarea salarial[ de 15 la sut[. Astfel, pentru func`ia de medic primar, delaunsalariubrutde2.441de leisevaajungelaunulde2.808 lei]nianuarie.Dac[mediculprimarabeneficiat]niunie2010de osum[compensatoriede303lei, acordat[ pentru titlul \tiin`ific de

Team[deerorile decalcul

doctor,venituls[ubrutvaajunge la3.092delei. Deasemenea,lasalariulmedicilor care fac g[rzi ]n afara programuluidelucrusemaiadaug[ din2011untariforarde12,8lei. Medicii primari care ]\i desf[\oar[ activitatea ]n sec`ii de ATI vor avea salarii mai mari, beneficiind de un spor de 75 la sut[ din salariul de baz[, pentru condi`ii de munc[ deosebit de periculoase.Ace\tiavoravea,din luna]ncurs,salariulbrutde4.515

lei. }n spitalele \i sec`iile unde suntsporurispeciale,salariileangaja`ilormaicresc. Directorii spitalelor boto\[nene \i-aupusdejacontabiliilasimul[ri \i\tiucampeundese]ncadreaz[cu cheltuieliledepersonal]nacestan. „Lanois-af[cutsimulareapesalarii.Cucele15procenteacordate]n pluslalefurileangaja`ilor\icuplec[rile din sistem pe cale natural[, prin pension[ri, ne vom ]ncadra undevapela63lasut[cheltuielide personaldintotalbuget”,adeclarat

CandidaturaPDLlaPrim[ria Corni,contestat[dePSD-i\ti Organiza`ia jude`ean[ PSD Boto\ani a contestat, mar`i, candidatura persoaneidesemnatedePDLpentru a intra ]n cursa electoral[ pentru func`iadeprimaralcomuneiCorni. Social-democra`iiinvoc[„completareaneglijent[adeclara`iilordeavere \i interese. Acestea nu corespund modelelorprezentate]nanexele1\i 2dinlegea176/2010privindintegritatea]nexercitareafunc`iilor\idemnit[`ilorpublice”. PSDsus`inec[,]ncondi`iile]ncare declara`iiledeavere\iinteresenures-

pect[condi`iiledeform[saudefond, candidaturaestenul[.„Conteaz[mai pu`indac[autorit[`ilevorrespingesau nucandidaturareprezentantuluiPDL. Mai important pentru noi a fost s[ subliniemincompeten`aPDL]ncompletareaunoracteadministrative.Au fostc[sca`i\iaucompletatpemodelul vechialdeclara`iilordeavere\iinterese. Iar dân\ii vor s[ conduc[ Prim[ria Corni cu astfel de neglijen`e incalificabile”, a declarat senatorul Gheorghe Marcu, pre\edintele organiza`ieijude`enePSDBoto\ani.

Miliarde pentru integrarea \omerilor

BiroulElectoraldeCircumscrip`ie Corniurmeaz[s[stabileasc[admitereasaurespingereacontesta`ieidepusedeorganiza`iaPSDBoto\ani.Alegerilepar`iale]ncomunaCornivor avealocpe13februarie,caurmarea decesului primarului Dumitru Mi`osu. LaBECCornis-au]nregistratpatru candidaturi: Ilie Oniciuc (PSD), ConstantinDumbrav[(PNL),Stelian Fandache(PRM)\iDorelDorneanu (PDL).(MonicaAionesei)

Se reinstaleaz[ stresul ]n spitalele or[\ene\ti \i comunale De\isemnaleledinparteaautorit[`ilor]nprivin`amen`inerii]nactivitateamaimultorspitaleor[\ene\ti\icomunalep[reaus[ledeamotivedelini\teangaja`iloracestor unit[`imedicale,lucrurilesecomplic[dinnou.„Cândne lini\tim,vindinnou\efiijude`ului\iceidinS[n[tate\i nedaumotivede]ngrijorare.Incertitudinea]ifacepeoamenis[lucreze]nstres,cugândullapierderealocurilor demunc[”,adeclaratieriOctavianDumitru,lideruljude`eanalSanitas.Cuozi]naintedeorganizareaColegiuluiPrefectural,lideruldesindicatspuneac[angaja`iiSpitaluluiS[veni\iceiaialtorspitale,precumceldinDarabani\iTru\e\ti,aumotives[nusemaiteam[c[vorr[-

directorul Spitalului de Psihiatrie, mediculGabrielOpri\anu. |i la Spitalul Jude`ean s-au f[cut primelecalcule,iaracesteaarat[c[ cheltuielilesalarialeausc[zutcumult dup[ aplicarea metodologiei noi. „De la 86 la sut[, la cât ajungeau cheltuielile de personal, se ajunge acumla68lasut[cheltuielidepersonal din bugetul unit[`ii. Facem acumsimulareasalariilor\iastane iese la calcul”, a declarat medicul OvidiuMimor,directorulceleimai mariunit[`imedicaledinjude`.

Sindicali\tii spun ]ns[ c[ formuleledecalculsuntgreoaie\i nuexcludcalacalcululsalariilor pe ianuarie s[ se strecoare \i gre\eli. „}n norme sunt trecute categorii aflate ]n situa`ii diferite.Eudinceamv[zutsuntdestul de complexe calculele \i sigur, pot s[ apar[ \i erori, a\a cum \tim din experien`a anilor trecu`i,cânds-atrecutlanoiformule de salarizare”, spune OctavianDumitru,lideruljude`ean alSanitas. Directorii de spitale spun ]ns[ c[angaja`iidelacontabilitatenu au ]ntâmpinat deocamdat[ problemelaaplicareanoiimetodologii.„Mienumis-asemnalatc[ arfigreoicalculul.Defapti-am aten`ionatpeceidelacontabilitates[fiefoarteaten`ilaaplicarea noiimetodologii.Estetimpsuficients[seaplicenoualegisla`ie \i s[ se verifice toate calculele pân[laplatasalariilor”,aprecizatdirectorulSpitaluluiJude`ean. (AuroraDimitriu)

mâne\omeri.Dup[discu`iipurtatecuconducereajude`ului,cureprezentantulGuvernului]nteritoriu,s-au]ntrev[zutsperan`ec[spitalelerespectivemaiau\anses[supravie`uiasc[.„}mbucur[torestec[primariivors[men`in[acestespitale.Avândsprijinulautorit[`ilorlocale,angaja`ii sunt acum asigura`i c[ ]\i vor p[stra locurile de munc[.Nus-amaipusproblemacomas[rilor,adesfiin`[rii\iastaesteunlucrubun”,declaraOctavianDumitru. Lovituraavenit]ns[ieri,când\efaCAS,RodicaHu`uleac,atransmis]nc[unavertismentpentruspitalelecare nuvor]ndeplinicondi`iilepentru]ncheiereacontractului ]nprim[var[.(AuroraDimitriu)

Peste 20 de miliarde de lei vechi aloca`ipentruintegrarea\omerilor\i apersoanelorinactivedinBoto\ani\i Neam`. Vineri va avea loc lansarea proiectului Workacces - Program pilotdecre\tereagraduluideocupare]nregiuneaNord-Est. Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) are calitateadepartener]ncadrulacestui proiect,al[turideAgen`iaNeam`\i Eurofin Proiect din Ia\i. Valoarea total[aproiectuluiestede2.234.028 lei, din care finan`area nerambursabil[estede1.891.005lei.Prininter-

mediulproiectuluisevoroferiservicii integrate pentru facilitarea inser`ieipepia`amuncii. Minim400persoanedinceledou[ jude`e vor avea parte de servicii de informare\iconsiliereprofesional[. Grupul`int[esteformatdin300\omeri,200\omeridelung[durat[,o sut[de\omeripeste45deani,osut[ de\omeritineri,dincare50\omeri tineri de lung[ durat[ \i o sut[ de persoane inactive. Serviciile oferite suntgratuite,iarpersoaneleinteresatesunta\teptates[beneficiezedeacesteoportunit[`i.(P.Rotariu)


6

26ianuarie2011

TOPNEWS

DeputataLianaDumitrescu,sus`inut[deaparate.Pentruadezmin`izvonurilesumbrecareauap[rut ]njurulprânzului,oficialiiSpitaluluiEliasauf[cutunanun`oficial]ncareseprecizeaz[c[deputata LianaDumitrescueste]nvia`[,de\istareasaeste]ncontinuarecritic[.ContactatdeAgerpres, purt[toruldecuvântalSpitaluluiElias,ValentinCalu,adeclarat:„Esteadev[ratc[stareadoamnei LianaDumitrescus-a]nr[ut[`it,darnuamurit”,acompletatCalu.Pacientaeste]ncontinuare]nstare critic[,laos[pt[mân[delainternare,func`iilesalevitalefiindsus`inutedeaparate.LianaDumitrescu, reprezentanta]nParlamentaminorit[`iimacedonenedinRomânia,s-an[scutpe20ianuarie1973.

Ce au cump[rat institu`iile de stat ]n 2010: telefoane mobile, laxative, lumân[ri Institu`ii\icompaniidestatau cump[ratanultrecutma\ini, aparatedeaercondi`ionat, laptopuri,mobilier,telefoane mobile\iserviciitelecom]n valoarede175milioaneeuro, pesteniveluldin2009,lacare seadaug[câtevamilioanelei bugetatedeprim[riipefântâni arteziene,statui\ilumân[ri. Contracte ]n sum[ cumulat[ de peste 3,7 milioaneleiaufost]ncheiate\ipentruachizi`ia dehârtiexerox,pixuri,dosare,plicuri,bibliorafturi, cartu\e toner, CD-uri, ap[ mineral[, indic[datelecentralizatedeMediafax. Pelistacompaniilordestatcareau]ncheiat asemeneaachizi`iiseafl[astfel\isociet[`icu probleme financiare pentru care Guvernul a fostobligatdec[treFondulMonetarInterna`ional s[ instituie un sistem de monitorizare financiar[,precumCFRC[l[tori\iMetrorex. Comparativ,sumaachizi`iilorpublicepentru astfeldeproduse]nregistrat[]n2009afostde 140milioaneeuro. MinisterulFinan`elor,careefectueaz[achizi`ii\i]nnumelealtorautorit[`i,prinintermediulunorprogramecufinan`arecomunitar[,a cump[ratautovehicule\imotocicletecu34,8 milioaneeuro,cinci\alupefluvialedepatrularecu7,1milioaneeuro. Totdinfondurileeuropeneaucheltuitbani pentruma\ini\iAsocia`iadeDezvoltareIntercomunitar[ Centrul Transilvaniei format[ din maimulteconsiliijude`ene(vehiculede5,3milioanelei),Agen`iaNa`ional[pentruRomi(10 autoturisme]nleasingopera`ionalcu230.010 lei), Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Familiei(autoturismede2,2milioanelei). ServiciuldeTelecomunica`iiSpecialeasemnatuncontract-cadrupentruachizi`iaa10-14 autoutilitaredeterencucircaunmiliondelei, iarServiciulRomândeInforma`iiacump[rat autovehiculede2,1milioanelei.

Printre companiile care au cump[rat autovehicule s-au ]nscris -Romgaz(5,6milioanelei), -AeroportulHenriCoand[Bucure\ti(berline,microbuze\ialtema\inide1,68milioane lei\i304.900euro), -BiroulRomândeMetrologieLegal[(peste dou[milioanelei), -ImprimeriaNa`ional[(autoutilitarede 778.000lei\ima\iniinclusivpentrutransportul delega`iilor]nteritoriude278.800lei), -RegiaAutonom[deTransportBucure\ti (autoturismetipberlin[de350.640lei), -ElectricaDistribu`ieTransilvaniaNord (vehiculedeterende62.000lei), -RegiaAutonom[deActivit[`iNucleare (382.152lei), -Hidroelectrica(104.952lei), -LoteriaRomân[(autovehiculeinsistembuybackde13,3milioanelei), -AutoritateaNaval[Român[(\alupede 459.914euro), -TransgazMedia\(vehiculedeterende1,6 milioanelei).

MinisterulAp[r[riiacontractat50autoutilitarecu1,8milioanelei\ialtevehiculecu2,8 milioane euro, iar Poli`ia Comunitar[ Bucure\tis-a]nscrispelistacump[r[torilorcuvehiculede2,99milioanelei. Mobilier ]n valoare total[ de aproape 400.000leiacump[rat\iInspectoratuldePoli`ieCluj,pentrudotareaunuicomplexdepreg[tire\icazareapar`inânduneisec`iidepoli`ie dinCluj-Napoca.}nprealabil,bugetulMinisteruluiAdministra`iei\iInternelorafostsuplimentatdeGuverncu2,7milioanelei,pentru finalizareaconstruc`iei. Larânduls[u,Romgazacump[ratpachete software\isistemeinformaticede628.960dolaridelasucursaladinBucure\tiauneifirmedin Ciudad de Panama, precum \i servere \i alte pachetesoftwarede7,9milioanelei,]ntimpce Romsilvaacump[rat\osetecu29.162lei,atât pentrupersonalulsilvicdeteren,dar\idebirou. Romgazasemnat\iuncontract]nvaloarede 1,8milioaneleipentruserviciidefotocopiere. Ministerul Ap[r[rii, Ministerul Finan`elor, MinisterulMediului,Agen`iaNa`ional[deAdministrare Fiscal[, Autoritatea pentru Valori- ficareaActivelorStatului,ServiciulRomânde Informa`ii, Serviciul de Informa`ii Externe, ServiciuldeTelecomunica`iiSpeciale,InspectoratulGeneraldeJandarmerie,OficiulNa`ionalalRegistruluiComer`ului,AutoritateaNa-

`ional[ de Reglementare ]n Comunica`ii, Hidroelectrica,Nuclearelectrica,SNRadiocomunica`ii, Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i DrumuriNa`ionale,ElectrocentraleBucure\ti, ausemnatcudiver\ioperatoricontracte\ipentrufurnizareadeserviciidetelefoniepublic[\i mobil[, transmisie date \i SMS, ]n valoare total[echivalent[deaproape6,5milioaneeuro. Laacesteaseadaug[cheltuielicumulatede câtevamilioaneleiconsideratedemaxim[necesitate\ibugetatedec[treuneleprim[rii,precumconsolidarea\irestaurareamonumentului Matei Corvin (Cluj-Napoca, un milion lei), achizi`ia monumentului „Asta-i muzica ce-mi place”cuamenajareasoclului(aproape100.000 lei),instala`iideirigareautomatizat[]nparc(2,2 milioane lei) \i fântâni arteziene (75.000 lei, toate la Craiova), lumân[ri (Administra`ia DomeniuluiPublicPloie\ti,150.000lei). }naprilie2009,]nurmanegocierilorcuFondul Monetar Interna`ional pentru limitarea cheltuielilorpublice,Guvernulainterzisautorit[`ilor \i institu`iilor publice s[ mai achizi`ioneze,preia]nleasingori]nchiriezeautoturisme,mobilier\iaparatur[birotic[. Aufostacceptateexcep`iidoarpentrustructurile nou-]nfiin`ate, proiectele finan`ate din fonduriexternenerambursabile\idecofinan`are,precum\ipentruobiectiveledeinvesti`ii cupunere]nfunc`iuneulterioar[.

Interdic`iaafostmen`inut[\i]n2010\iprelungit[pentru2011,dardatelecentralizatepe primelepatrulunialeanului2010,calculatede Mediafax, au indicat c[ institu`iile guvernamentale \i companii de stat au cump[rat, ]n acest interval, ma\ini, laptopuri \i telefoane mobiledepeste100milioaneeuro\iaubugetatalteachizi`iisimilarede24milioaneeuro, valoareacumulat[fiindapropiat[deceaconsemnat[peparcursul]ntreguluian2009. Laacelmoment,premierulEmilBocacerut mini\trilors[sisteze]ncompaniilesubordonate orice licita`ie pentru achizi`ionarea de ma\ini,televizoare,imobilesaualtebunuricare nusuntdestrict[necesitate,ar[tândc[acestea potfiamânate„pentruvremurimaibune”. Elaanun`attotodat[c[Guvernulia]ncalcul ]nfiin`area unui „punct de comand[” care s[ avizezeachizi`iiledeprodusedebirotic[pentrutoateministerele,prinintermediulunuisistem]ncareconsumabilecapixuri\ihârtiis[ fiecump[ratedelaacela\ifurnizor\ilaunpre` comun. Aceast[inten`ieafostavansat[]nc[dinluna maisubformaunuiproiectdehot[rârecare prevedec[achizi`iiledeautoturisme,computere,mobilier,combustibilauto,dar\ideserviciiinformatice,decur[`enie,deasigurare\i transport aerian efectuate de c[tre institu`iile publicecentralevorfiderulate]nsistemcentralizat,prinintermediuluneiunit[`isubordonateMinisteruluiFinan`elor. Pân[laaceast[dat[,proiectuldehot[rârenu afostaprobatdeGuvern. Un document oficial prezentat la sfâr\itul anuluitrecutdeMediafaxrelev[c[36deministere,agen`iiguvernamentale\ialteinstitu`ii publicerefuz[s[achitepentruspa`iiledinproprietateaprivat[astatuluipecareleocup[impozitele\itaxelelocaleaferente,cuprinse]ntre 554\i60.000leilunar,invocândlipsabanilor.

Listainstitu`iilorcareauachizi`ionat echipamentedebirou Institu`iilepublice\icompaniilecucapital destatauachizi`ionatechipamentedecomunica`ii,laptopuri,servere,instala`iideaer condi`ionat,piesedemobilier,imprimante laser,telefoanemobile,ap[mineral[\iconsumabiledebirou]nsum[total[echivalent[ cu110milioaneeuro. -Po\taRomân[(imprimantecolorde3,2milioanelei,mobilierde14.450lei\iap[mineral[de849.195lei), -MinisterulAp[r[rii(sistemeradiodifuziune,servere,radiotelefoane,cameredigitale\iechipamentedesecuritatede29,2 milioanelei,lacareseadaug[mobilier,televizoarecolor,frigidere,usc[toaredemâini\iaspiratoarede665.551lei), -Inspec`iadeStatpentruControlulCazanelor, RecipientelorsubPresiune\iInstala`iilordeRidicat-ISCIR (100delaptopuri\ilicen`ede504.200lei), -Agen`iapentruDezvoltareRegional[SudMuntenia(40de laptopuri,24telefoanemobile,servere,telefoanecufax,videoproiectoare\iimprimantelasercolorde480.580leidinbani europeni),

-CFRC[l[tori(imprimantede225.600euro\iinstala`iiclimatizare,ap[mineral[,rechizitebirou,hârtiexerox,radiotelefoane,]mbr[c[minte,s[pundeaproapeunmilionlei), -ServiciuldeInforma`iiExterne(laxative\ialtemedicamentede87.278lei), -Metrorex(sistemeinformatice\iap[mineral[cu430.179 lei), -Romatsa(computere,echipamentecomunica`ii,sistematerizare\ista`iiradiodedou[milioaneeuro,precum\iinstala`ii climatizare,ruterere`ea,sta`iiradio,alteechipamentedetelecomunica`iide34,4milioanelei), -InstitutulNa`ionaldeStatistic[(echipamenteIT,computere personale,serverede4milioanelei), -AutoritateaNa`ional[aV[milor(computere\iserverede aproapeunmilionlei), -MinisterulJusti`iei(mobilierpentrubirourilejudec[torilor\i s[lidejudecat[totdeaproapeunmilionlei), -Agen`iaNa`ional[deAdministrareFiscal[(echipament videoconferin`[de1,3milioanelei).


7

26ianuarie2011 Fidelitate

PUBLICITATE

-Bul[,aig[sitvreodat[ b[rba`istr[ini]n\ifonier? -NuTo`ierauromâni.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str. CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament3camere,b-dul ~u`oranr.2,lâng[sensulgiratoriudin PodulRo\,et.¾,completmobilat\i utilat.Pre`60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iilatelefon:0745.150.765.(p) *Vândapartament2camere,cap[t1, et.2,intabulat,pemijloc,fa`alasoare, izolatexterior,P+G+F,foarte c[lduros,curat,rogseriozitate. Telefon:0743.770.911.(G-4)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,deschidere laBT-SV47m,\i7.200mp deschiderelaBT-SV180m,ambele]n zonaHudum,0746.261.466.(1495-p) *Urgentvândcas[,pre`negociabil. Telefon:0748.114.362.(G-4)

*Urgentvânddou[casela1kmde Boto\ani,2.500mteren,dependin`e locuibile.Telefon:0752.462.120.(G-8)

]nchirieri *Oferspre]nchirieregarsonier[ camer[c[min,zonastadion,mobilat[, curepartitoare\iapometre,chirie2-3 luni]navans-garan`ie.Rela`iila telefon:0752.016.949.(G-3)

auto *VândCieloexecutive,an2004, geamurielectrice,aercondi`ionat, clima,motor1,5,benzin[,112000 km,unicproprietar,culoarealbastr[. Vândpentruc[nuofolosesc,pre` foartebun.(2056-8)

nerambursabiledinfondurilebugetului localalcomuneiMihaiEminescu pentruactivit[`inonprofitdeinteres general,Prim[riaComuneiMihai Eminescu,loc.Ipote\ti,jud.Boto\ani, cod3503600,tel.0231.512183,fax 0231.506201,e-mail primaria_me@yahoo.com,]nbaza Legii350/2005privindregimul finan`[rilornerambursabiledinfonduri publicealocatepentruactivit[`i nonprofitdeinteresgeneral\iaHCL nr.3/21.01.2011privindaprobarea actelorproceduralepentrupunerea]n aplicareaLegii350/2005,face cunoscut[inten`iadeaatribui contractedefinan`arenerambursabil[ pentruanuldeexecu`iefinanciar[ 2011pentrudomeniulSPORT,

angaj[ri *Familiecudomiciliul]nstr[in[tate c[ut[mmenajer[serioas[maxim40 ani,salariul1.200Euro.Telefon: 0768.775.152sauCVpee-mail alinatdc@gmail.com.(2051-3)

anun`uri *Privindacordareafinan`[rilor

AGENDA PREST|RI SERVICII

Program„Sportulpentruto`i”. Documenta`iadesolicitareafinan`[rii nerambursabileconstând]n Metodologiageneral[departicipare\i Ghidulsolicitantuluiseg[sesclaregistraturaPrim[rieiMihaiEminescu, loc.Ipote\ti,jud.Boto\ani. Termenuldedepunereacererilorde finan`arelaregistraturainstitu`ieieste 25februarie2011,ora10.00. Selectarea\ievaluareaproiectelor depuse]nvedereafinan`[riinerambursabilesefacedec[trecomisiilede evaluare]nconformitatecuprevederileHCLnr.3/21.01.2011,]ndatade 25februarie2011,ora12.00. Listafinal[acâ\tig[torilorseaprob[ prinhot[râreaConsiliuluiLocal MihaiEminescu.(2060-1)

Horoscop  Berbec

 Balan]\

 Taur

 Scorpion

 Gemeni

S\get\tor

Implicarea]nchestiunilesentimentalevafipestenivelulobi\nuit. Dac[aideluatdecizii,arfibines[ofacila]nceputulzilei,cândvei dadovad[deoinspira`iedeosebit[.Esteposibils[`isefac[oofert[ pentruocolaborare.Dac[aidesemnatundocumentoficial,\ansava fideparteata. }nprogramult[upentrutimpullibervorinterveniuneleschimb[ri majore,lacarearfibines[]ncercis[teadaptezi.Dac[]iveifaceprea multe repro\uri fiin`ei iubite, ri\ti o discu`ie obositoare cu aceasta. Ideiletalevorfisclipitoare,maialesla]nceputulintervalului.Totu\i, veificam]mpr[\tiat\in-arfir[us[cerisfaturilecelorapropia`idac[ dore\tis[ieiodecizie. Unelenemul`umirimaivechiarputeareveni]naten`iata,darnueste cazuls[lediscu`iacumcufiin`aiubit[.Esteposibilcaaceastas[-`ipropun[uneleschimb[ri]nceeaceprive\teproiectelepentrutimpulliber. }ncearc[s[-ioferiparteneruluimaimult[]n`elegereCeeaceveidemara]naceast[perioad[sevafinalizamaigreusaumai]ncetdecât]`i imaginezi.

 Rac

Esteoperioad[bun[pentrutinedinpunctdevederesentimental. Rela`iacupersoaneledesexopusvaevoluacâtsepoatedebine.Vei faceobun[impresieoriundeteveiduce,`isevorfacecomplimente\i propuneriinteresantedepetrecereatimpuluiliber.Profit[deconjuncturafavorabil[pentrua-`iconsolidarela`iacupartenerul.

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Dinpunctdevederesentimentale\timaisensibil,dar\imaisuspicios.Veidoris[-`ipetrecicâtmaimulttimp]ncompaniafiin`eiiubite. Pe cât posibil, evit[ manifest[rile de gelozie, care pot determina o adev[rat[furtun[]nvia`atasentimental[.Teveibucuradeunbun echilibruenergetic,care]`ivapermites[facifa`[tuturorcerin`elor.D[ dovad[decalm]norice]mprejurare E\timaisensibillaproblemelepartenerului\iacestlucrutepoate ajutas[-`i]mbun[t[`e\tirela`iacuacesta.Veiaveaocazias[petreci clipepl[cute,care]`ivorpermites[vezicual`iochievenimentelece `indedomeniultrecutului.Capacitateatadeconcentrarevafisubnivelulobi\nuit,a\ac[nuveireu\is[aiunbunrandament.

Capricorn

Vatrebuis[munce\tidestuldemult,dar\irezultateletevorsatisface. Este posibil s[ prime\ti sprijinul unei mai vechi cuno\tin`e. Prieteniivorfideparteata,darvorfimultepecarevatrebuis[lefaci deunulsingur.

V\rs\tor

 Leu

Nu]`ivafipreau\ors[temobilizezi,c[cigândul]`izboar[laproblemecaresuntdejadedomeniultrecutului.Aiputeatotu\i,s[finalizeziolucrarepentrucareaidepuseforturimaripân[acum.N-arfi excluscaparteneruldesuflets[seconfruntecuoproblem[des[n[tate.

Dore\ticutotdinadinsuls[-`iimpuipuncteledevedere,daracest lucru nu este de natur[ s[-`i ]mbun[t[`easc[ rela`ia cu fiin`a iubit[. Pentru a realiza ceea ce `i-ai propus va fi nevoie de eforturi mari. Cinevava]ncercas[-`ipun[be`e-nroate,darveireu\is[g[se\tisolu`ia ceamaipotrivit[.Nuveiputeamiza]ntr-opreamarem[sur[nicipe sprijinulprietenilor.

 Fecioar\

Pe[ti

Mareaten`iedeoarececolabor[rile`i-arputeacreaproblemeserioase.Poaten-arfir[us[]ncercis[facitotuldeunulsingur.Prieteniite vorsus`ine]nceeaceprive\teini`iativele]nplansocial.Nuesteun momentfavorabilpentruadiscutachestiunifinanciarenicicuprietenii \inicicurudele.

Telefoane utile

Unproiectdemaimareanvergur[arputeafidemaratast[zi,cu condi`ias[nuvizezeinvesti`iideosebite.Efortulpecare]lveidepune vatrebuis[fieconstant.Nu]ncercaunritmalert,deoarecenuvei ob`inemarelucru\iapoiexist[risculdeaaveadivergen`emajorecu superioriiierarhici.

Energiafizic[nuvafipunctult[uforte,a\ac[veiaveanevoiede maimult[odihn[.Omaivecheproblem[des[n[tates-arputeaaccentuadac[nu]iveiacordaaten`iacuvenit[.Interesulpentrurela`iacu persoaneledesexopusestemare.Cuocaziaunuidrumscurtaiputea cunoa\teopersoan[asuprac[reiaveiproduceoputernic[impresie.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

26ianuarie2011

MONDEN

GinaPistolnumaiesteblond[.Ultimamod[]nrândulvedetelor autohtonees[renun`elacosi`eleaurii,pentruculorimai]nchise,mai pl[cute.Lafelaf[cut\iGinaPistol,atrecutdelablondlaro\cat, apois-al[udatcupodoabacapilar[pecontuldeFacebook.Prietenele salevirtualeaupostatdejacomentarii,toatecomplimente,spunându-i vedeteic[]ist[foartebine.

TeoTrandafirmerge Z[pada ]i d[ singur[\isehr[ne\te b[t[i de cap normal Roxanei Ionescu mergef[r[ajutor,iar dac[r[spunde]ncontinuarelatratamentarputeafiexternat[dinClinicaAKHdinViena]n \apte-zecezile.

Stareades[n[tateafosteirealizatoareTVTeo Trandafirs-a]mbun[t[-

`it,func`iilevitaleaufost stabilizate,a]nceputs[ sehr[neasc[normal\i

Potrivitunuicomunicatdatpublicit[`ii de AKH Viena, citat de Mediafax,TeoTrandafir(foto)aavuto recuperarespectaculoas[delatransferul ei de la Terapie Intensiv[ la salon. „Suntem foarte mul`umi`i de progresulrecuper[riisale,iarpericolul imediatpentruvia`aeiafost]ndep[rtatcusucces”,aspusprofesorulMichaelGnant,delaDepartamentulde Chirurgie. Potrivit medicilor austrieci, Teo Trandafir a ]nceput s[ se hr[neasc[ normal,medica`iaintravenoas[afost redus[ treptat \i, dac[ organismul acesteia r[spunde ]n continuare la tratament, ar putea fi externat[ ]n \apte-zecezile. Teo Trandafir a fost transportat[, ]n11ianuarie,cuunavionprivat,la Clinica AKH din Viena, dup[ \ase ziledeinternarelaSpitalulElias,cu diagnosticul de pancreatit[ acut[ de severitatemedie.

GabrielCotabi`[:«Bianca Dr[gu\anuedefect[.Nueste binepropor`ionat[» Cânt[re`ulGabrielCotabi`[le-apuslazidpe asistenteleTVdin România.Prezent]nplatoulemisiunii„Agentul VIP”,artistulaspusc[ nu]n`elegedeceacestea suntpromovate\idece subiectelecuelevând. „Bianca Dr[gu\anu este defect[. Nuestebinepropor`ionat[.Aexagerat]ndiverseopera`ii,crezândc[a\a estemaiinteresant[.Pozelecuaceasta nu au leg[tur[ cu personajul, pe carel-amv[zutlaCapatos]nemisiune.|ioricumpersonajulagre\itde multeori. Daniela Crudu este naivitatea ]ntruchipat[.Mimeaz[a\adebineprostia,]ncâtcrezic[a\aeste. AdelinaPestri`uesteofat[\iatât. Ofat[carenutransmitenimic.Nu \tiu de ce v[ uita`i voi la ea, dar e treabavoastr[”,aspusGabrielCotabi`[.

RoxanaIonescucircul[cugreutate prinora\atunci cândninge,pentru c[autoturismulei, unfrumosBMW, aretrac`iunepe spate\iear[mâne adeseablocat[]n z[pad[. Vedeta de pe micul ecran nu r[mâne mult timp ]nz[pezit[, deoarece vecinii, sau celelalte persoane din jur, ]i sarimediat]najutor\ioscot din „bucluc”, scrie site-ul showbiz.ro. „Trebuies[pleccuma\ina \inuamajutor.Pentruc[e z[pada \i sunt str[zile ]nz[pezitefacmaimultcuma\ina pân[undetrebuies[ajung\i misemai]ntâmpl[s[r[mân blocat[.Amtrac`iunepespate,a\ac[atuncicândnumai pots[pornescm[mairogde

vecinis[m[]mping[saude alte persoane, depinde unde r[mân”, a povestit Roxana Ionescu(foto).

Evenimente de Botosani nr.1799  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you