Page 1

CMYK

Organigramanou[delaProtec`ia Copilului,]ntârziat[deneclarit[`i EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 5

Sindicatele tragsemnalul dealarm[pe salariile profesorilor

Pag. 4

AnulVII•nr.16(1798)•Mar`i,25ianuarie2011•8pagini

Rezervi\tii militari au «asediat» Prefectura Zecidefostecadremilitareau protestatlunidiminea`[]nfa`a Prefecturii,]nsemnderevolt[fa`[ dem[surileguvernan`ilordeale diminuapensiileprinrecalculare. Pagina 3

OvidiuMimor: «Tratamentela domiciliuamfi ]nceputdac[arfi fostasisten`ii\i mediciiinteresa`i» Pagina 4


2

25ianuarie2011

TOPNEWS

Dou[treimidintreangajatorireclam[mediocritatea]nv[`[mântuluisuperior.Majoritateaangajatorilor(66%)consider[]nv[`[mântulsuperiormediocru,5% slab\idoar29% bun,potrivitunuistudiurealizatpeune\antionde4.000 deangajatoridepepia`alocal[. „Atâtangajatoriicât\iabsolven`iiconsider[c[,]nmomentuldefa`[,sistemulde ]nv[`[mântsuperiorreu\e\tes[furnizezeabsolven`ilorcuno\tin`eleteoreticedecareace\tiaaunevoie,nu]ns[\iabilit[`ilepractice”,spunrealizatoriistudiului.Potrivitacestora,exist[odiferen`[]ntreceeaceofer[facult[`ile\icerin`ele delaloculdemunc[.Cutoateacestea,arat[studiul,angajatoriisuntmaidegrab[interesa`idecompeten`elepecarele auabsolven`ii\ideexperien`aanterioar[delucru\imaipu`indespecializareaabsolvit[saudeprestigiuluniversit[`ii.

Salarii Spitalul Jude`ean nu-i majoratecu va mai pune pe 15% saucu bolnavi la cheltuieli peste25% cu medicamentele |efiiceleimaimari unit[`imedicaledin jude`nuautemeri]n privin`areu\iteiplanurilordeanu-imai punepepacien`ila cheltuielicumedicamentelepecarear trebuis[leasigure spitalul.

Lalichidareapeluna ianuarie,cadrelemedicaleurmeaz[s[primeasc[ salariicu15lasut[mai maridecâtceleactuale. Reprezentan`iisindicatelordinspitalespunc[au speran`elamaimult, chiardac[legeaimpune dinaceast[lun[plafonareacheltuielilorsalariale la70lasut[dinbugetul fiec[reiunit[`imedicale. }ncepe valul ac`iunilor pentru re]ntregireasalariilor.}nlunafebruarie,toatespitaleledinjude`ajung]n instan`[ pentru a pleda ]mpotriva reducerii cu 25 la sut[ a salariilor. Ac`iunilesuntintrodusedec[tresindicate,dup[ce]nceamaimareuni-

tate medical[ a jude`ului sunt peste 100desalaria`icaredinianuarie]\i iaulefurile]ntregi,f[r[afinevoi`is[ lase statului un sfert din acestea. „Noi, la Spitalul din S[veni, avem programat[ac`iunea]ninstan`[pe6 februarie.Altespitaleauproceselela câteva zile dup[ noi”, a declarat OctavianDumitru,lideruljude`eanal SanitasBoto\ani.Acestasus`inec[]n lunafebruarieseval[muri\isitua`ia salariilor, ]n acest moment angaja`ii dinsistemne\tiind]nc[pecelefuri se vor baza ]n acest an. „Teoretic, dinlunaianuariesalariilesuntcu15 la sut[ mai mari, am auzit c[ au ap[rut\inormelemetodologicepentruaplicarealegiisalariz[rii.Nu\tim ]ns[dac[majorareade15lasut[se va aplica la salariile ]ntregi, ]n situa`ia]ncarecâ\tig[mprocesulla CurteadeApelSuceava,saulasalariilediminuatecu25%”,amaispus liderulSanitas.(AuroraDimitriu)

Se «dezghea`[» u\or pia`a muncii Ofertalocurilordemunc[vacantelaniveluljude`uluiestela]nceputulacesteis[pt[mâni]nu\oar[cre\tere.Agen`iaJude`ean[pentruOcupareaFor`eide Munc[(AJOFM)puneladispozi`iapersoaneloraflate]nc[utareaunuilocde munc[ 130 de posturi declarate de agen`ii economici la nivelul jude`ului. Pentru cei cu studii superioare sunt vacante 12 posturi, cele mai multe ]n domeniulconstruc`iilor,respectivdeinginerconstruc`iicivile,inginerinstala`iicivile,proiectantinginer.}nceeaceprive\teofertadinaceast[s[pt[mân[, predominantesuntlocuriledemunc[]nconstruc`ii,salariileoferitedeangajatorifiinddemaxim850delei.|ioferteledinconfec`iisuntladispozi`iacelor afla`i ]n c[utarea unui loc de munc[. Ofertelor de la nivelul municipiului Boto\ani li se mai adaug[ \i cele oferite la puntele de lucru ale AJOFM. Aproape7.000delocuridemunc[vacantesunt]nregistrate,lanivelna`ional, ]nperioada21-27ianuarie,celemaimultefiind]nCapital[\i]njude`eleIa\i, Sibiu,Timi\,Bac[u,Cluj,Bihor,Hunedoara\iArge\.(PetronelaRotariu)

Managerul Ovidiu Mimor spunec[dejalucrurile]nceps[ seschimbe]nbine,]nciudafaptuluic[bugetuldecaredispune spitalul ]n primele trei luni ale anului,pân[lasemnareanoului contract cu Casa de Asigur[ri deS[n[tatenuestechiarcelpe care\il-arfidorit.„S-auf[cut deja pa\i importan`i spre ]mbun[t[`irea mediului ]n spital. Aucrescut\icheltuielilecumedicamentele,aleunit[`iimedicale,\inuesteocre\terene]nsemnat[,ciunaconsiderabil[,spun eu.Darprogreseleasteasev[d ]ntimp,nupestenoapte”,spune managerul Spitalului Jude`ean, mediculOvidiuMimor.

Potrivit acestuia, ]n ultimele dou[lunialeanuluitrecut,spitalul a alocat cheltuielilor cu medicamentele cu peste 16 la sut[maimultdecât]nperioada dinaintedeachitareadatoriilor c[trefurnizori.Dela5lasut[ din bugetul spitalului, cât se cheltuiapentrumedicamente]n varatrecut[,s-aajunsca]nulti-

mele luni cheltuielile pentru achizi`ia de medicamente s[ creasc[ la peste 21 la sut[ din bugetulspitalului. }n aceste condi`ii, conducerea spitalului sus`ine c[ ]n 2011 pacien`ii nu vor mai cump[ra medicamente din buzunarele proprii. (Aurora Dimitriu)

Vârstnicii,sup[ra`ic[li seiaubanilaS[n[tate Pensionarii boto\[neni nemul`umi`i de nivelul pensiei primite]naceast[lun[cerl[muriridelaCasaJude`ean[ dePensii(CJP).Fievinpersonallasediulinstitu`iei,fie lecertelefonicl[muririangaja`ilorinstitu`iei.Zilnicsalaria`iiCJPleexplic[celornemul`umi`imoduldecalculal drepturilorlunare]nurmaaplic[riicontribu`ieide5,5la sut[pentruasigur[riledes[n[tate.„Zilnicsuntpensionari nemul`umi`ic[le-ausc[zutpensiile.Leexplic[mdecesaajuns]naceast[situa`ie.De\i]n`elegmoduldecalcul, pensionariisuntrevolta`ic[primescmaipu`inibanidin aceast[ lun[”, a declarat C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvântalCJP.Acestaa`inuts[precizezec[pensionarii alec[rorpensiiauavutovaloareapropiat[de740delei pl[tesccontribu`iadeasigur[rides[n[tatecucondi`iaca suma]ncasat[lunars[nufiemaimic[de740delei.Nu exist[pensie,dincares[sere`in[contribu`iade5,5la sut[, mai mic[ de 740 de lei. La nivelul jude`ului Boto\ani,dincei113.711depensionari,22.428aupensiimaimaride742delei.(PetronelaRotariu)


3

25ianuarie2011 BrigadadeCombatereaCriminalit[`ii:Zilnicaparepepia`[undrog«legal».HoreaOltean,\efulBrig[ziide CombatereaCriminalit[`iiOrganizate(BCCO)spuneca]nfiecareziaparpepia`[noiproduseetnobotanice,dince]nce maipericuloase.Demulteoriacesteprodusecon`insubstan`ecancerigene,careatac[sistemulnervoscentral\ipotl[sa urm[ritragice. „Acestedroguriauap[rutcamdedoitreiani]nCluj-Napoca.Situa`iaestedestuldecomplex[\ide grav[]nacestmoment.Suntoamenicareastafac,studiaz[noi\inoimetodedeproducere.Au]nceput\ilanois[apar[ astfeldepersoane,deexemplucazulSzekely(GeorgeSzekely–n.red.)careafostunuldinprimiicareaf[cutunsite devânzaredeastfeldeproduse.Practicdelaelaplecataceast[denumiredeplanteetnobotanice,daracestesubstan`enu aunimic]neleetnobotanic”,adeclaratHoreaOltean,\efulBrig[ziideCombatereaCriminalit[`iiOrganizate(BCCO).

ESEN~IAL

Rezervi\tii au «asediat» Prefectura Zecidefostecadre militareauprotestat lunidiminea`[]n fa`aPrefecturii,]n semnderevolt[fa`[ dem[surileguvernan`ilordeale diminuapensiile prinrecalculare. Fo\ti militari din cadrul SindicatuluiCadrelorMilitareDisponibilizate s-au ]narmat cu steaguri, fluiere \i pancarte inscrip`ionate cutotfelulderepro\urilaadresa actualeiputericareleneag[anumitedrepturib[ne\ti. Protestuladurat]njurdedou[ ore,timp]ncareodelega`ieformat[dincâ`ivafo\timilitariaintratladiscu`iicuprefectuljude`ului,CristianRoman,reprezentantulGuvernului]nteritoriu,c[ruia i-au]nmânatundocumentadresat autorit[`ilorcentraledirectimplicate]nceeace]nseamn[punerea ]n aplicare a actelor normative privindrecalculareapensiilor. „Toate pensiile au sc[zut, atât ale militarilor cât \i ale civililor, atât ale celor care au avut o carier[militar[complet[,cât\iale celorcareauavutocarier[dimi-

nuat[. S-a spus incorect c[ toate pensiilesubofi`erilorcresc.Nueste adev[rat. Marea majoritate a subofi`erilor a ie\it la pensie, ]n

condi`iilerestructur[rii,custagiu incomplet.Suntmul`icareaupensii de 1.000-1.200 lei, din care le-ausc[zut200-300lei.Aceast[

Faliment]nrândul«benzinarilor»boto\[neni Pefondulcre\teriitot maiaccentuateapre`ului carburan`ilor\ianemul`umiriipopula`ieifa`[de profitulcelordindomeniu,osocietateboto\[nean[careaveaobiectde activitatecomercializarea produselorpetroliere\i-a ]nregistratfalimentulla TribunalulBoto\ani. Societatea V[culi\teanu SRL, ]nfiin`at[dinanul1993,de\is-aocupat de achizi`ionarea \i desfacerea

produselorpetroliere\i]mbutelierea produselorpetrochimice,areu\itdea lungul anilor s[ adune datorii ]n valoare de peste 1,7 milioane lei. Societateaafost]nfiin`at[deCornel V[culi\teanu \i Constantin V[culi\teanu,porninddelauncapital social de 100.000 lei, ulterior fiindm[ritpân[la762.000.000lei. De\i ]n 2003, din cauza datoriilor, societateanuamaifunc`ionat,ulterior,prinmaimulte]mprumuturi\i acorduri comerciale, s-a ]ncercat resuscitareaafacerii,]ns[acestlucru nu a mai fost posibil, societatea intrând ]n insolven`[. Dintre creditori,ceamaimaresum[derecuperat

o are BRD, ]n valoare de 825.402 lei, urmat[ de SC Celule Electrice B[ile\tiDolj,cuodatoriede377.362 lei. |i Direc`ia de Finan`e Boto\ani arederecuperatdelaaceea\isocietate 373.999 lei, iar Mecanex SA 53.269lei.Prim[riaBoto\aniarede asemeneaderecuperat8.959lei,SC Electroutilaj Câmpina fiind ]nregistrat[lamasacreditorilorcusumade 13.203 lei. |i unul dintre asocia`i, CorneliuV[culi\teanu,s-a]nregistrat lalichidatorcusumade84.181lei, ]ncontuluneidatoriiprivinduncontract de chirie. }n total, SC V[culi\teanuSRLaacumulatdatorii de1.748.877lei.(D[nu`Rotariu)

Coroan[ de flori depus[ la bustul lui Cuza din fa`a Poli`iei Conducerea Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\aniaorganizatluni,deZiuaUniriiPrincipatelorRomâne,oceremonie]nfa`ainstitu`iei,depunândocoroan[de flori la statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Ceremonialul esteorganizat]nfiecareandec[trepoli`i\tiiboto\[neni, anulacesta]mplinindu-se152deanidelaunireaMoldovei cu~araRomâneasc[subconducereaaceluia\idomnitor, Al.I.Cuza,creatorulstatuluimodernromân.Laceremonie aparticipatinspectorul\efalIPJBoto\ani,comisarul\ef Viorel |erb[noiu, adjunc`ii s[i comisarul \ef Cristian Cucoreanu\icomisarul\efMihaiBunduc,dar\i\efiide serviciidincadrulinstitu`iei.Depunereajerbeidefloria avutloc]ncepândcuora10.00,dup[ceremonialuldinfa`a bustuluidomnitorului,cuacordareaonoruluimilitar,având locintonareaImnuluiNa`ional.(D[nu`Rotariu)

manipulare care a fost creat[ \i realizat[ s-a f[cut tocmai din dorin`adeacontrapuneocategoriesocial[celeilalte,ceaformat[

dinmai\tri\isubofi`eri,\icealalt[ format[dingenerali.Deceafost nevoiedeaceast[recalculare?V[ da`i seama ce durere sim`im, \i durereanuesteatâtdemarec[nea sc[zut cuantumul pensiei, ci pentruc[reprezint[\tergereatrecutului nostru, a ]ntregii noastre carierede30-40ani”,adeclarat col.(r)MirceaCom[neci,pre\edinteleSindicatuluiCadrelorMilitareDisponibilizatedinBoto\ani. Prefectul Cristian Roman le-a datasigur[rifostelorcadremilitarec[documentelevorfitransmiselanivelcentral,iar]ncazul]n careuneledintreproblemelesemnalateaurezolvarepeplanlocal, atunciacesteasevorafla]nvizorul autorit[`ilor jude`ene. „Vom urma procedura legal[. Documentulpecaremil-a`i]nmânat vafitransmisMinisteruluiMuncii \i Ministerului Administra`iei \i Internelorexact]nformaprimit[. Pentrucaguvernan`iis[iadecizii corecte, trebuie s[ primeasc[ \i informa`ii corecte, iar ce probleme `in de rezolvarea lor pe plan local,vomfacetoatedemersurile pentrualesolu`iona.U\ameaeste]ntotdeaunadeschis[”,s-aadresatprefectulcelorprezen`i. }ntoat[`ara,lunis-auorganizat astfeldeprotestealefostelorcadre militare.(MonicaAionesei)

Trimis ]n judecat[ dup[ ce a vrut s[ violeze o feti`[ de 11 ani

Unb[rbat]nvârst[de28 deani,dinVorona,afost trimis]njudecat[deprocuroriiParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\anidup[ce,]nsearade Revelion,a]ncercats[ violezeofeti`[de11ani.

Petru Chiperi se afl[ de atunci ]n arestulIPJBoto\ani,riscânds[stea ani buni ]n spatele gratiilor pentru faptasa.Potrivitanchetatorilor,aflat ]n stare avansat[ de ebrietate, mergând spre cas[, ]n jurul orei 21.30 b[rbatul a acostat o feti`[ aflat[ la s[niu\cumaimul`icopii.H.R.I.,]n vârst[de11aniafostluat[deagresorcutotcusanie\idus[laogr[din[ dinapropiere.Chiperiadezbr[cat-o \i a ]ncercat s[ o violeze, strig[tele feti`ei alertându-i pe ceilal`i copii afla`i la s[niu\, care s-au dus dup[

p[rin`iifetei.Agresorulnuareu\its[ ]\iduc[planullabunsfâr\it,fugind ]naintes[obatjocoreasc[pefeti`[. }n baza semnalmentelor copiilor, Petru Chiperi a fost identificat \i re`inutdepoli`i\tiidinVorona,ulteriorfiindarestatpreventiv.}nurma examin[riifeteidec[treunmedicsa stabilit c[ este ]nc[ virgin[, ]ns[ traumelepsihiceaur[mas,]ntâmplareamarcând-oputernic. Potrivit celor care s-au ocupat de acest caz, feti`a va avea nevoie de consilierepentruatrecepeste]ntâmplare. „Inculpatul a fost trimis ]n judecat[pentrus[vâr\ireainfrac`iunii de tentativ[ de viol ]n form[ agravat[. }n cazul ]n care instan`a ]l g[se\te vinovat risc[ o pedeaps[ de pân[la12ani\ijum[tatede]nchisoare”, a declarat procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

25ianuarie2011

TOPNEWS

Vremear[mânerecepân[vineri.Vremeavar[mânerece]nurm[toarelezile]n]ntreaga`ar[, temperaturilesc[zuteurmânds[fie]nregistratemaialesnoaptea,]ns[precipita`iileabundente nuvorap[rea„celpu`inpân[vineri”,conformdatelorob`inutedeAdministra`iaNa`ional[de Meteorologie(ANM).Directorulinstitu`iei,IonSandu,aprecizatc[prognozacert[deluninu poateacoperioperioad[maimaredecincizile.Astfel,potrivitdatelorANM,vremeaarurma s[r[mân[rece]nmajoritateazonelor`[rii,]ns[precipita`ii„]nsemnate”nuvorap[reapân[ vinerisear[.Acestaamaispusc[,pân[vineri,cândsuntsemnedeapari`ieaunorprecipita`ii, vremeavar[mânerece,]ns[nuvormaic[deacantit[`iimportantedez[pad[.

Ovidiu Mimor: «Tratamente la domiciliu am fi ]nceput dac[ ar fi fost asisten`ii \i medicii interesa`i» Oinjec`ieladomiciliu]l cost[pebolnav]ntre10 \i15lei.Dar\ia\ag[se\tedestuldegreucadremedicaledispuses[ ]ivin[acas[latratamentdin\ase]n\ase ore.Câtevaspitale\i-au propuss[levin[boto\[nenilor]najutor]n situa`iideacestfel.Pân[acumnuaureu\it. ConducereaSpitaluluiJude`ean Boto\aninurenun`[laideeadea oferiboto\[nenilorserviciidetratamente la domiciliu, ]ns[ \efii spitaluluisuntsceptici]nprivin`a faptuluic[pân[lasfâr\itulanului se va realiza acest lucru. „Noi avemchiarposibilitateas[]ncheiemcucasacontractpentruservicii de acest fel”, spune medicul Ovidiu Mimor (foto), directorul spitalului,care]ns[recunoa\tec[ ]nplanulunit[`iist[camdemult[ vreme un astfel de proiect, care nu a fost totu\i pus ]n practic[.

„Tratamente la domiciliu am fi ]nceputnoidemultdac[arfifost cucine,dac[arfifostasisten`ii\i mediciiinteresa`is[prestezeastfel de servicii. Discu`ii pe tema aceasta s-au purtat ]n unitate”, a mai men`ionat managerul celui maimarespitalboto\[nean.

|ialtespitale au]ncercat... SpitalulJude`eannuestesingurul care \i-a propus un astfel de proiect,deapunepepicioareun serviciu pentru tratamente la domiciliu. |i Spitalul de Obste-

tric[\iGinecologie,dar\iSpitalul dePediatrieauavut]ninten`iea\a ceva.LaMaternitateaboto\[nean[ chiar s-a ]nceput oferirea de tratamenteladomiciliu,carenusaudovedit]ns[afirentabile. ConducereaSpitaluluidePediatriearecunoscutc[esteaproape

imposibils[seorganizezeactivitatea]na\afel]ncâtcadrelemedicales[sedeplasezeladomiciliul pacien`ilorpentrualefacetratamenteinjectabile,]nschimbvedea ca pe o posibilitate organizarea unuipunctdetratament]nambulatoriu,undes[vin[pacien`ii\is[ pl[teasc[ serviciul prestat. „Nu arecums[sedeplasezepersonalul.Cumul`iani]nurm[,pevremeacomuni\tilor,seasigurautratamente la domiciliu, ]ns[ era o ambulan`[cucaresedeplasapersonalulmedicalacas[lapacient”, afirm[LiviaMihalache,managerulSpitaluluidePediatrie. Cutoateacestea,manageriirecunosc c[ ar fi o m[sur[ bun[ pentruceicareajungs[se]mboln[veasc[,c[roramediciileprescriutratamentinjectabil,darnuau unde s[ g[seasc[ cadre medicale interesates[lefac[injec`iile.La aceast[ dat[, asisten`ii medicali caremaiefectueaz[pecontpropriutratamentinjectabilladomiciliul pacientului ]ncaseaz[ ]ntre 10lei\i15leideinjec`ie.(AuroraDimitriu)

Sindicateletragsemnalulde S-au stabilit pre`urile la locuin`ele ANL alarm[pesalariileprofesorilor Platasalariilor]n\coli estesubsemnul]ntreb[rii ]nacestan.Ministerului Educa`ieiis-aalocat3la sut[dinPIB,lacarese vormaiad[ugacircapatrumiliardedelei,banii comunit[`iilocale. DinceledeclaratedeLiviuAxinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), bugetul educa`iei din acestannuvadep[\i3,8dinPIB.Mai mult de atât, având ]n vedere experien`a anilor trecu`i, liderul sindical subliniaz[ c[ aceast[ sum[ este prev[zut[\inu]nseamn[c[vafi\i real[. „Ace\ti bani sunt prev[zu`i \i nualoca`i.Vomvedeacâtanumese vaalocaefectiv.|timdinaniitrecu`i c[la]nceputsespuneac[educa`iaare 6 la sut[ din PIB \i ajungea s[ aib[ undeva la 4 la sut[ din PIB. Anul acestanicim[carnus-amai]nceput cu6lasut[.Legea,cas[nuprevad[ e\eculdinacestan,spunec[din2012

educa`iavaavea6lasut[.Pân[acum, efectiv niciodat[ nu a fost aceast[ sum[”,adeclaratLiviuAxinte(foto). Deasemenea,suntproblemelegate deLegeasalariz[rii\imulteunit[`i\colarenuvoraveabani]nacestandesalarii,plecânddelafinan`areaperelev, costulstandardperelev.Prinhot[rârea deGuverndin28decembrieafoststabilitacestcost,diminuatcupeste20la sut[fa`[deanul\colartrecut. „Alocarea bugetului pe acest cost

standardpeelevdiminuatnuvaacoperi fondul de salarii. Dar hot[rârea aceastadeGuvernafostemis[]ndecembrie,]nianuarieapareLegea}nv[`[mântului,carespunec[finan`areape baz[decostulstandardpeelevseva aplicadin2012.}naceast[situa`ienu ]n`elegdece]mivaspunecinevac[nu suntbanidesalariidincauzacostului standard,cândlegeaspunec[seaplic[ delaanul”,aspusliderulLSI. Acestasus`inec[vorfiproblemecu salarizarealanivelna`ionaldou[luni, ]ntimpcelaniveluljude`uluiproblemevorfi\ipetreiluni.„Acesteproblemenuvorfineap[ratlafinaldean, ci\ilafiecarefinaldetrimestru”,a subliniatLiviuAxinte. Ministrul Educa`iei, Daniel Funeriu,sus`inec[]nacestan,bugetulEduca`ieiprevedeocre\terede1,1 la sut[ fa`[ de anul trecut. Acesta subliniaz[ c[ legea spune c[ va fi acordat6lasut[]ncepânddin2012. „}n2011,bugetulEduca`ieiesteundevaspre4lasut[dinPIB,pentruc[ bugetulafost]ntocmitcorect”,sus`ine Funeriu.(PetronelaRotariu)

Tineriicareauob`inutlocuin`edela municipalitateprinAgen`iaNa`ional[ aLocuin`elor(ANL)]ncartierulC[lug[reni\ilepotcump[ra.Locativaa stabilitpre`urileestimativedecump[rare, iar cei care doresc s[ nu mai pl[teasc[chirie,pot]ncepedemersurile]nvedereaachizi`ion[riiapartamentelor. Dealtfel,dejaaufost]nregistrate55 decererideacestfel,majoritateapentrulocuin`eledincartierulC[lug[reni. „Deocamdat[ s-au stabilit pre`urile pentru locuin`ele ANL din cartierul C[lug[reni,acoloundes-arezolvat\i cucarteafunciar[.Pre`ulcuprindecotaindiviz[\iterenuldededesubt.Baniipecare]ivomob`inedinvânzarea acestorlocuin`evorplecac[treAgen`ia Na`ional[ a Locuin`elor. Acesta estemareledezavantaj,c[noiampus

la dispozi`ie terenul, iar banii pleac[ c[treANL”,adeclaratviceprimarul FlorinGhiorghi`[. Chiar\i]nacestecondi`ii,sesper[ alocarea]nacestandenoifonduride laANL]nvedereaconstruc`ieidenoi locuin`e.Reprezentan`iimunicipalit[`iisus`inc[pre`urilestabilitedeLocativesuntrezonabile,ceeacelepermitetinerilors[]\ipoat[cump[raapartamentul,celmaisigurprincontractareaunuicredit.„Chiardac[pre`urile stabilite de Locativa concureaz[ cu pre`urile de pe pia`a imobiliar[, cet[`enii trebuie s[ ]n`eleag[ pân[ la urm[c[nusuntlocuin`esociale,au fost apartamente date tinerilor spre ]nchiriere, dar ]n momentul ]n care vreis[]lachizi`ionezi,estenormals[ fielapre`uldepepia`[”,amaispus viceprimarul.(MonicaAionesei)


CMYK

5

25ianuarie2011 MinisterulFinan`elora]mprumutatdelab[nci]nc[unmiliarddelei.MinisterulFinan`elor Publice(MFP)a]mprumutatlunipeste999,96milioanedeleidelab[ncilecomerciale,printr-o emisiunedecertificatedetrezoreriecudiscount,plasat[lalicita`ieprinintermediulB[ncii Na`ionaleaRomâniei(BNR).Titluriledestatauscaden`ala\apteluni,iarnivelulmediualrandamentuluilacareafostadjudecat[emisiuneaestede6,28lasut[.Nivelulmediuponderatal rateidiscount-uluiafostde6,06lasut[.Valoareatotal[aemisiuniiafostdeunmiliarddelei, iarcerereatotal[dinparteacelor12b[ncicareauparticipatlalicita`ieafostde3,34miliardelei.

TOPNEWS

Organigrama nou[ de la Protec`ia Copilului, ]ntârziat[ de neclarit[`i OrganigramaDirec`iei GeneraledeAsisten`[ Social[\iProtec`iaCopilului(DGASPC)nua primitavizdinpartea Agen`ieiNa`ionalea Func`ionarilorPublici (ANFP),respectiva MinisteruluiMuncii. Contrar a\tept[rilor, documenta`ias-a]ntorslainstitu`iepentruo seriedel[muriricuprivirelatrecereaunorangaja`ipefunc`iipublice,saucuprivirelamodul]n cares-af[cutrepartizareaacestorapecompartimente,serviciietc. |i asta deoarece, ]n baza unei hot[rârideGuverndat[]ntoamna anuluitrecut,institu`iaafostnevoit[s[reorganizezesaus[comasezeoseriedeservicii. „Afostvorbadeni\tetreceripe func`iapublic[cares-auf[cut]n cadrulinstitu`ieinoastre\isepuneaproblema\ilacomas[ri,unde,deexemplu,aap[rutnoulserviciu de management de caz, ]n

subordineac[ruiaauintrattreiactuale compartimente, reziden`ial, familial\iasisten`[maternal[.Ni s-aceruts[clarific[mdecepsi-

hologul X trece de pe adul`i pe asisten`[ maternal[ sau poate la fi\apostuluiasistentuluiXsauY nu exist[ trecut c[ a lucrat cu

Rezervelecuplat[la «Jude`ean»auc[utare Rezervelecuplat[au c[utare]nSpitalul Jude`eanchiar\ipetimp decriz[.Conducerea SpitaluluiJude`eanspune c[launmomentdata inten`ionat\is[m[reasc[ num[rulacestorrezerve, caom[sur[]nscris[pe listaceloravute]nvedere pentrueficientizareaactivit[`iispitalului,]ns[pe moments-arenun`atla astfeldeplanuri. Directorul Spitalului Jude`ean sus`ine c[ planurile de reabilitare a unit[`ii medicale au schimbat priorit[`ile. „Pentru c[ a\tept[m s[ ]nceap[ reabilitarea spitalului, \i sper[m ca lucr[rile s[ demareze cât mai repede, prin martie-aprilie, nu vommaifacepân[atuncialtemodific[ri. }n planul reabilit[rii unit[`ii medicale sunt cuprinse saloane cu patru \i \ase paturi, fiecare cu grup sanitarpropriu,dup[cumcernormele actuale. Când se va discuta ]n am[nuntpemargineaacestuiproiect,

probabilc[vorfiprinse\irezervele cu confort sporit. Acum avem pe anumitesec`iiastfelderezerve\isunt destuldec[utate”,adeclaratmedicul Ovidiu Mimor, directorul Spitalului Jude`ean„Mavromati”. Potrivit directorului Mimor, ]n ciudataxelorpl[titedepacien`iicare doresc s[ beneficieze de confortul oferit de rezervele cu plat[, locuri libere]nacesteaseg[sesccugreu.

}nsec`iileaglomerate, paturilerezervelorcu confortsporitsunt ocupate\if[r[bani Uneori]ns[lesuntstricateplanurile reprezentan`ilor spitalului, atunci când sec`iile ]n care se afl[ aceste saloanesuntsupraaglomerate.|iasta pentru c[ sunt interna`i ]n aceste rezerve\ibolnavicarenuaubanis[ achitetaxa,darcarenumaiauloc]n altesaloane.Pentruanufipu\icâte doi]npat,uniibolnaviajungpepaturilerezervelor,chiardac[nupl[tesc nimic]nplus.„Dac[sec`iaesteplin[ \i]`imaivineunbolnavpentruinternare,nuaicums[]lduci]npatcuun

altbolnav,dac[]nrezervacuplat[ai unlocliber.|inicinupo`is[]iceri bolnavuluibanipentruc[estespitalizat pe un pat din rezerva cu plat[, dac[ acesta nu a solicitat ]n mod express[stea]nrezervarespectiv[\i nici nu ai pat liber pentru el ]n alte saloane”,spuneuncadrumedicaldin unitate. Ministerul S[n[t[`ii a aten`ionat conducerilespitalelor,]nc[dinurm[ cuunan,s[nusep[strezepaturilibere]nrezervelecuplat[atuncicând]n restulsaloanelorseajungecabolnavii s[steainterna`i\icâtedoi]npat. La Spitalul Jude`ean mai multe sec`iiauamenajaterezervecuplat[, ]nscopulob`ineriiunorvenituriproprii.Sec`iilemedical[I\iII,sec`iade neurologie, ORL; diabet, chirurgie plastic[\ichirurgiegeneral[,cardiologie,ceapentrubolidermato-venerice,dar\isec`iadeboliinfec`ioaseau amenajaterezervecuplat[.„Tariful pentru spitalizarea ]n aceste rezerve difer[delaosec`ielaalta,este\i]n func`iedenum[ruldepaturi,\ieste decâtevazecideRONpes[pt[mân[”, a declarat un cadru medical al unit[`ii.(AuroraDimitriu)

copiii]nultimiidoiani.Amrectificat totul”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPCBoto\ani.

Rectific[rile au fost f[cute ]n \edin`[comun[dec[treconducere\isindicate,iarvineriurmeaz[ s[ se ]ntruneasc[ Colegiul Directorpentruareaprobapropunerea deorganigram[,pentrucaulterior s[fietrimis[ANFP\iMinisteruluiMuncii.Totconformrespectiveihot[rârideGuvern,esteobligatorius[disp ar[unpostdedirectoradjunct,]ns[pân[laaprobarea organigramei ]n Consiliu Jude`ean, ]n subordinea c[ruia se afl[ DGASPC, acest lucru nu se poate ]ntâmpla. „Nu avem cum aproba organigrama ]n \edin`a ConsiliuluiJude`eandelunaaceastapentruc[mai]ntâitrebuies[fie aprobatbugetul.Dar]noricecaz, mesajul nostru este foarte clar, ]mpreun[cuSindicatele\iconducereainstitu`ieiamstabilitc[anul acesta ]n DGASPC nu se face niciun fel de disponibilizare”, a maispusR[d[\anu. |edin`adeConsiliuJude`eanare locpe31ianuarie,cândurmeaz[ s[seaprobebugetulinstitu`ieide asisten`[social[\iprotec`iacopilului.(MonicaAionesei)

Liceeni pot ]nv[`a un an la o \coal[ din str[in[tate A]nceputadouasesiune de]nscrierepentruelevii deliceucare]\idorescs[ studiezeunandezile]n str[in[tateprinprogramuldeschimburiinterna`ionaledeelevialFunda`ieiYOUTHFORUNDERSTANDING(YFU) ROMÂNIA. Programulseadreseaz[elevilorde liceucaredorescs[]nve`e\is[tr[iasc[]ntr-oalt[`ar[peperioadaunui an \colar, locuind ]ntr-o familie gazd[atentselectat[. Liceeniipotoptapentruunande studiu ]ntr-un mediu multicultural, ]ntr-unadin`[rilecucareYFU-Româniaare]ncheiateacorduribilaterale:Belgia,Canada,Chile,Danemarca, Elve`ia, Estonia, Germania, Olanda, Suedia \i Statele Unite ale Americii. Programul de schimburi interna`ionale de elevi al YFU Româniapresupuneintegrarea]nculturaunei`[ripecarecandidatuloalege \i]ncarevalocui]ntr-ofamilie-gazd[.Elevulvafrecventacursurileunei \colidestat\ivaparticipalaseminarele organizate de c[tre funda`ia noastr[ \i partenerii YFU din `[rile

gazd[.Programulesteconceputpentruelevicuvârstade15-18ani,care dorescs[descopere\is[seintegreze]nculturauneialte`[ri,tr[ind]ntruncadrufamilial. Aplica`iilepentruanul\colar20112012 se pot trimite pân[ cel târziu miercuri,16.02.2011datapo\tei,pe adresa: Funda`ia YOUTH FOR UNDERSTANDING – ROMÂNIA,CaleaMo\ilorNr.280,bl.20, sc.A,et.3,ap.9,020893-Bucure\tiO.P.10. Deasemenea,pute`iaccesasite-ul www.yfu.ro, sec`iunea „}nscrieri” pentru formularele de aplica`ie \i condi`iile de participare \i sec`iunea „Cele mai frecvente ]ntreb[ri” pentrudetaliidespreprogram.


6

25ianuarie2011

TOPNEWS

}PSBartolomeuse]ntoarceacas[.Cardiologiiaustrieciapreciaz[c[starea}PS Bartolomeuestecritic[\ic[ointerven`iechirurgical[nuesteindicat[dincauzamultiplelorsuferin`ealeacestuia,astfelc[aurenun`atlacontinuareatratamentului,iar mitropolitulClujuluivafireadus]n`ar[cuunavionsanitar,anun`[Mediafax. MitropolitulClujului\i-aexprimatdorin`adeareveniacas[,dup[aflareaverdictului, elurmânds[fieadusintubatcuunavionsanitardotatcuechipamentedeterapieintensiv[,pentrucadup[aceeas[fieinternat]ntr-osec`ieATIdintr-unspitaldinCluj.

Antena3\iRealitatea A aruncat cu z[pad[ spre TVreclamatelaCNA pre\edinte, când acesta pleca deAdministra`ia de la manifest[rile de la Foc\ani Preziden`ial[ Pre\edinteleTraian B[sescuaplecat,]n jurulorei16.30,dela manifest[rileorganizatelaFoc\anideZiua UniriiPrincipatelor, iarcândaurcat]n ma\in[opersoan[a aruncatspreacestacu z[pad[,f[r[a-llovi.

Pre\edin`iaareclamatla CNAAntena3pentru emisiunea„LaOrdinea Zilei”din12ianuarie,]n careTraianB[sescua fostacuzatde„traficde influen`[”,\iRealitatea TV,care]n18ianuariea difuzatmesajul„B[sescu dezv[luielaOradeFoc câtemiliardedeeuroe \pagaelectoral[]n România”. Administra`iaPreziden`ial[asesizat Consiliul Na`ional al Audiovizualului(CNA)]nleg[tur[cuemisiunea „La Ordinea Zilei” difuzat[ peAntena3]n12ianuarie,delaora 18.45,]ncarei-aufostaduseacuza`ii de trafic de influen`[ pre\edintelui TraianB[sescu. „Caurmareaacuza`iilorgrave,de trafic de influen`[, aduse Pre\edintelui României ]n emisiunea «La OrdineaZilei»,moderat[dedoamna DanaGrecu\idedomnulRaduTudor,lapostulAntena3,miercuri,12 ianuariea.c.,]ncepândcuora18.45, Administra`ia Preziden`ial[ semnaleaz[faptulc[emisiuneaa]nc[lcat principiileuneiinform[ricorecte.}n cadrul emisiunii respective, domnul Radu Tudor a f[cut afirma`ii lipsite deoricefundamentlaadresa\efului statului:«ceeacese]ntâmpl[laCasa Na`ional[deAsigur[rideS[n[tatee premisa unui scandal uria\ de corup`ie, ]n care ar putea fi implicat chiar pre\edintele României»”, se arat[]nsesizareasemnat[deValeriu Turcan,purt[toruldecuvântalpre\edintelui României, \i adresat[ pre\edinteluiCNA,R[svanPopescu. }n acest context, Valeriu Turcan roag[CNAs[analizezedac[emisiunea„LaOrdineaZilei”,difuzat[pe 12 ianuarie, „respect[ principiile uneiinform[ricorecte”. „Administra`iaPreziden`ial[consider[ c[, indiferent de afilierea politic[ legitim[ a domnului Radu Tudor,declarat[saunu,esteimportant ca institu`ia pe care o conduce`i s[

reu\easc[ s[ promoveze o serie de standarde minimale ]n domeniul echilibrului\ipluralismuluidezbateriiTV”,maispuneValeriuTurcan. Totodat[, Administra`ia Preziden`ial[asesizatCNA]nleg[tur[cuun mesajdifuzatpeRealitateaTVpe18 ianuarie. „(...) Administra`ia Preziden`ial[ consider[ c[ postul Reali- tatea TV a ]nc[lcat principiile unei inform[ricorecteprindifuzareaunui mesaj ]naintea emisiunii «Ora de Foc», moderat[ de doamna Oana Stancu,]ncursulzileide18ianuarie a.c.,]ncepândcuora20.20pân[la ora20.36,cutitlul«21.00-B[sescu dezv[luielaOradeFoccâtemiliardedeeuroe\pagaelectoral[]nRomânia»”,searat[]nsesizareatransmis[CNAdeValeriuTurcan. Astfel, Valeriu Turcan spune c[ „Realitatea TV a insinuat c[ \eful statului va fi prezent la emisiunea «OradeFoc»”.„Mesajuldifuzatde postuldeteleviziuneafostreluat]n ciudasolicit[riiAdministra`ieiPreziden`iale de a fi reformulat ]ntr-un sens ]n concordan`[ cu realitatea. Administra`ia Preziden`ial[ precizeaz[faptulc[agendaPre\edintelui Românieipentrudatade18ianuarie a.c nu a inclus participarea la vreo emisiuneaRealitateaTV”,maispuneTurcan. }nacestsens,ValeriuTurcansolicit[CNAs[analizezedac[emisiunea„OradeFoc”,difuzat[]n18ianuarie,laRealitateaTV,„arespectat principiileuneiinform[ricorecte”. }nplus,Pre\edin`iaareclamat,joia trecut[,RealitateaTVlaCNA,pentruemisiunea„OradeFoc”difuzat[ pe 19 ianuarie, ]ncepând cu ora 21.00, precizând c[ numele \efului statuluiafostasociatcudecesulunui fostcadrumilitar,f[r[afiprezentatedoveziprivindoleg[tur[cauzal[\i f[r[averificaelementeprecumcontextul\icauzeledecesului. Sesizareatransmis[CNAerasemnat[deValeriuTurcan,purt[torulde cuvântalpre\edinteluiRomâniei,\i ]i era adresat[ pre\edintelui CNA, R[svanPopescu. Toate cele trei sesiz[ri ale Pre\edin`ieisereg[sescpeordineadezia \edin`eiCNAdemar`i.

Dup[ sus`inerea discursului depescenadinPia`aTeatrului „Maior Gheorghe Pastia” din Foc\ani, pre\edintele s-a plimbatprinmul`ime,astatdevorb[ cuoamenii,iarapois-aprins]ntr-ohor[aUniriial[turideelevi deliceu\idealtepersoane. Dup[ hora Unirii, pre\edinteleaplecatdelamanifest[ri,]n jurulorei16.30. }n momentul ]n care urca ]n ma\in[,opersoan[aaruncatcu unbulg[redez[pad[spreacesta,f[r[]ns[a-llovi. La manifest[ri a ajuns, spre final,\iliderulPSDVictorPonta,careafostaplaudat,elplimbându-seapoiprintreoameni\i dândmânacuei. Pre\edinteleTraianB[sescua ajuns,luni,]njurulorei15.40, ]n Pia`a Teatrului „Maior Gheorghe Pastia” din Foc\ani, unde au avut loc manifest[rile dedicate Zilei Unirii Principatelor,elfiindprimitdemul`ime cuhuiduieli,ca\ilaIa\i.

Pre\edinteleTraianB[sescua primitonoruldelaRegimentul deGard[\iProtocol„MihaiViteazul”]ntimpceeraputernic huiduit \i fluierat de mul`ime, uniiparticipan`istrigând„Mincinosul”\i„JosB[sescu”. B[sescus-aadresatapoimul`imii, spunând c[ vine la Foc\ani ]n fiecare an din respect pentruistorie,\inupentruvoturisauaplauze\i„nicim[car pentru fluier[turi”, el dorindule oamenilor ca la anul s[ tr[iasc[ ]ntr-o `ar[ care respect[ ZiuaUnirii.Elaspusc[,dincolo de patimi, de dorin`e, de interesul fiec[ruia dintre noi, esen`aacesteizileestelegat[nu numaideistorie,ci\ideviitor. „V[doresccalaanuls[tr[i`i

]ntr-o `ar[ pu`in mai modern[, ]ntr-o`ar[cumaimultrespect pentruZiuaUnirii”,\i-a]ncheiatpre\edintelediscursul. Conform for`elor de ordine mobilizate ]n zon[, ]n pia`a din centrulmunicipiuluiFoc\anis-au aflatpestedou[miidepersoane. Pre\edinteleTraianB[sescua participat, luni diminea`[, \i la manifest[riledelaIa\iprilejuite deZiuaUniriiPrincipatelor. }eful statului a fost huiduit puternic \i fluierat de mul`ime ]nc[decând\i-af[cutapari`ia]n Pia`a Unirii din Ia\i, atât ]n momentul ]n care i-a fost prezentatonorul\iafostintonatimnul de stat, cât \i pe parcursul discursuluipecarel-a`inut]nfa`acelorpesteomiedepersoane.

Cresc[toriideporci:Posibil caRomânias[fiimportat carnecontaminat[cudioxin[ Cresc[toriideporcisus`in c[esteposibilca]nRomânias[fiajunscarnede porcdinGermaniacontaminat[cudioxin[,un produscancerigen,\icer interzicereaimporturilor dinaceast[`ar[,adeclarat,luni,]ntr-oconferin`[ depres[,GheorgheCaruz,pre\edintelepatronatuluidindomeniu. „Amsuspiciuneac[]n`aranoastr[ dac[ nu a intrat pân[ acum va intra carne cu dioxin[ din Germania”,aspusCaruz,pre\edintelePa-

tronatuluiRomânalC[rniidePorc. Elrecomand[exclusivconsumulde carneprodus[]nRomânia\isus`ine c[ produsele din import „pot avea dioxin[”. Caruzaafirmatc[]nultimeletrei s[pt[mânicarneadeporcdinimport s-a ieftinit de la 1,5 euro pe kilogram carcas[ la 1,12 euro. Caruz spune c[ ieftinirea a avut loc din cauz[ c[ produc[torii germani au mic\orat pre`urile din momentul ]n cares-aanun`atc[]naceast[`ar[sadepistatcarnedeporccontaminat[ cudioxin[. Totodat[,Caruzapreciaz[c[este greus[fieverificatetoateimporturile deoarece o prob[ de dioxin[ cost[400delei.

„Cinevadaatâtlafiecarema\in[ de porci importat[? Unde e carnea de la cele 900 de ferme din Germaniadepistatecudioxin[\idece au sc[zut atât de mult pre`urile ]n ultimele s[pt[mâni?”, s-a ]ntrebat pre\edintele patronatului. El spune c[Germaniaaocupatanultrecut33 la sut[ din totalul importurilor de carnedeporcf[cutedeRomânia. Totodat[, Federa`ia Na`ional[ a Produc[torilor Agricoli din RomâniaacerutministruluiAgriculturii, ValeriuTab[r[,s[propun[]nGuvernm[surideprotejareaproduc[torilordecarnedeporcdinRomânia fa`[ de pre`urile de dumping practicate de companiile de profil dinGermania.


7

25ianuarie2011 Blondeladu\ Dou[blondeladu\: -D[-mi,terog,\amponult[u -Daraiunullâng[tine... - |tiu, dar [sta e pentru p[r uscat\ieuamp[rulud

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[ nr.65,vizavidestadion, ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3camere,b-dul~u`oranr.2,lâng[ sensulgiratoriudinPodul Ro\,et.¾,completmobilat \iutilat.Pre`60.000Euro negociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`ii latelefon:0745.150.765.(p) *Vândapartament2 camere,cap[t1,et.2, intabulat,pemijloc,fa`ala soare,izolatexterior, P+G+F,foartec[lduros,

curat,rogseriozitate. Telefon:0743.770.911.(G-5)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBTSV180m,ambele]nzona Hudum,0746.261.466. (1495-p) *Urgentvândcas[,pre` negociabil.Telefon: 0748.114.362.(G-5) *Urgentvânddou[casela1 kmdeBoto\ani,2.500m teren,dependin`elocuibile. Telefon:0752.462.120.(G-9)

]nchirieri *Oferspre]nchiriere garsonier[camer[c[min,

AGENDA PREST|RI SERVICII

zonastadion,mobilat[,cu repartitoare\iapometre, chirie2-3luni]navansgaran`ie.Rela`iilatelefon: 0752.016.949.(G-4)

auto *VândCieloexecutive,an 2004,geamurielectrice,aer condi`ionat,clima,motor 1,5,benzin[,112000km, unicproprietar,culoare albastr[.Vândpentruc[nuo folosesc,pre`foartebun. (2056-9)

angaj[ri *Familiecudomiciliul]n str[in[tatec[ut[mmenajer[ serioas[maxim40ani, salariul1.200Euro.Telefon: 0768.775.152sauCVpeemailalinatdc@gmail.com. (2051-4) *Clubangajeaz[osp[tare, dansatoare,animatoare,salar 1.000E.Informa`ii: 0742.907.766-Suceava. (2055-1)

Horoscop  Berbec

Oseriedeproblemepecarenule-airezolvatlatimpulpotrivitvor deveniurgente.Veiaveaoagend[]nc[rcat[,dardispuidefor`[suficient[pentruafacefa`[.Sim`ulposesiunii\idorin`acâtdeaficâtmai autoritarpotaduceunelenepl[ceri]nrela`iacufiin`aiubit[.Artrebuis[ fiimaiindulgent,mai]n`eleg[tor,altfelveipierdeunsprijinimportant.

 Taur

Separec[\efiisuntmul`umi`idefelul]ncare]`ifacitreaba,motiv pentrucare]`ivorrepartizasarcininoi.Nutrebuies[tederanjezeacest lucru,c[ci\icâ\tigurilevorfipem[sur[.Oc[l[torietepoateajutas[ tedebarasezidesurplusuldeenergienervoas[decaredispui.

 Gemeni

Capricorn

 Leu

V\rs\tor

Activit[`ilededivertismenttetenteaz[]nmodspecial,maialesc[ acestea]`idauposibilitateas[petrecimaimulttimp]ncompaniafiin`ei iubite.Pentruceic[s[tori`isuntposibilediscu`ii]ncontradictoriu,f[r[ caacesteas[aib[rezultatenefaste.Arfibines[acorziaten`ieactivit[`ilor]ncareaidegânds[teimplici.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Nuestemomentuls[facischimb[rimajore]nvia`atasentimental[. Nemul`umirilesevoratenuadac[veidadovad[demaimult[r[bdare \i ]n`elegere fa`[ de partenerul de suflet. Comoditatea de care dai dovad[]`ipoatecreauneleprobleme]nrela`iacufamilia.Unuldinproiecteletalemaivechiarputeafipuse]npractic[.

 Rac

 Fecioar\

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

 Scorpion

S\get\tor

Nuveifi]napeletale,dar]ntâlnirilecuprietenii\i]ngeneralactivit[`ilesocialetevorajutas[-`irecape`ibunadispozi`ie\i]ncrederea]n viitor.Aidorimaimultdelaparteneruldesuflet\ifaptulc[lucrurile nuevolueaz[chiara\acumaivreatefacenelini\tit.Evit[s[daicurs suspiciunilor,maialesc[]nviitorulapropiataiputeaaveaoreu\it[]n acestdomeniu.

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Tea\teapt[ozifavorabil[,rela`iatacupersoaneledesexopusse va]mbun[t[`iconsiderabil.Vorexistacare]`ivorfaceochidulci,dar nutrebuies[crezitotce`isespune.Veibeneficiadeunbunechilibru energetic,]nciudast[riideagita`iecaretecaracterizeaz[]ncontinuare.}ncearc[s[teorientezispreactivit[`ipractice,caretevorajutas[`imen`iiechilibrulnervos.

Sunt\ansemaris[finalizeziolucrarepecareai]nceput-odemai multtimp.Colegii]`ivoracordatotsprijinuldecareainevoie\iasta ]`ivaridicamultmoralul.}nschimb,]nplanfinanciarnuvafiozi nemaipomenit[,c[cipots[apar[unelecheltuielinedorite.Pecâtposibil,]ncarc[s[daidovad[demaimult[diploma`ia]nraporturilecu superioriiierarhici Nuveifi]napeletale,dar]ntâlnirilecuprietenii\i]ngeneralactivit[`ile socialetevorajutas[-`irecape`ibunadispozi`ie\i]ncrederea]nviitor.Ai dorimaimultdelaparteneruldesuflet\ifaptulc[lucrurilenuevolueaz[ chiara\acumaivreatefacenelini\tit.Evit[s[daicurssuspiciunilor,mai alesc[]nviitorulapropiataiputeaaveaoreu\it[]nacestdomeniu.

Telefoane utile

 Balan]\

Laserviciucineva]`ivadaoinforma`ie,darnuestecazuls[oiei ]n serios. }nclina`ia c[tre independen`[ ]`i poate deteriora rela`ia cu fiin`aiubit[,a\ac[arfibines[-iofericâtmaimulteclipepetrecute ]mpreun[.Esteposibils[apar[oproblem[des[n[tatepefondnervos. Unuldinproiecteletalemaivechiarputeafipus]npractic[,mai alesc[\icolegiivorfidispu\is[-`ideaomân[deajutor.Teimplici]n preamulteactivit[`i\ideaceeae\timaipu`ineficientcadeobicei.}n cazul]ncaredore\tis[pleci]ntr-oc[l[torie,verific[-`icuaten`iemijloculdetransport. Dinpunctdevederesentimentalnevoiatadestabilitate,desiguran`[ estefoartemare.Unelenemul`umirimaivechitevorap[sa]ncontinuare,darnuestecazuls[faciceva]naceast[direc`ie.Las[lucrurile a\acumsuntc[cielesevorrezolvadelasine.Laserviciuveiaveaparte detotfeluldeactivit[`im[runtepecare]ns[,leveirezolvadinmers.

Pe[ti

Teimplici]npreamulteactivit[`i\ideaceeae\timaipu`ineficient ca de obicei. Colegii te vor sprijini \i astfel vei dep[\i mai u\or nepl[cerilecotidiene.Unprietente-arputeaajutas[rezolvioproblem[ mai delicate. Nu este momentul s[-`i exprimi nemul`umirile. Dac[ dore\tis[facioschimbaredemaimareanvergur[,arfibines[te sf[tuie\ticucinevade]ncredere.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

25ianuarie2011

MONDEN NicoletaLuciuvrea s[-lfac[pefiulei pilotdecurse NicoletaLuciu,]\i]mpartema\inacu fiulei,Zsolt,desprecarespunec[]i placatâtdemultma\inile]ncât]ntr-ozi arputeafaceocarier[]nacestdomeniu. „Ma\inameaeplin[dejuc[riileluiZsolt,]ntrecare predomin[ma\inu`ele.Parteadinspateeunadev[ratloc dejoac[.Potspunec[jum[tatedinma\in[]iesterezervat[luiZsolt\ijum[tatemie.}nspateemontatunscaun specialpentrucopii,iargeamurilelateralesuntfumurii pentru ca el s[ poat[ dormi lini\tit. |i acas[ are foarte multe ma\inu`e de toate dimensiunile, iar patul ]n care doarme e ]n form[ de ma\in[. Uneori ne mai uit[m ]mpreun[lacurseledeFormula1.Credc[atuncicândva fimare,Zsoltarputeadevenipilotdecurse”,adeclarat NicoletaLuciu(foto). Actri`aam[rturisitc[efoarte]ncântat[dema\inape careoconduce]nfiecarezipentruc[estepractic[\i]i ofer[siguran`[]ntrafic,atâtei,cât\ifiuluiei:„}miplace noulmeuMitsubishiOutlanderalbpentruc[estefoarte spa`ios \i confortabil, se ]nc[lze\te foarte repede, este u\ordecondus\ideparcat,ceeaceconteaz[foartemult maialesc[petrecorebunelavolan.Sunt]ndr[gostit[de el, ]mi place s[-l conduc \i e cel mai bun partener la cump[r[turi.}ntimpceconduc]miplaces[cântmelodiiledelaradiosaupieseromâne\timaivechi”,amai spusNicoletaLuciu.

SusanBoyleadoborâtunnou record:14milioanedediscuri vândute]n14luni BritanicaSusanBoyle, cunoscut[]ntoat[lumea datorit[particip[riila concursulTV„Britain’s GotTalent”,amaidoborâtunrecord:14milioanedediscurivândute]n 14luni,ceamaimare performan`[dinrândul arti\tilorcaseiSony, potrivitpreseibritanice. „Nupotspune]ncuvintecâtsunt defericit[pentruasta.De-abiaa\tept s[m[]ntorc]nstudio,pentruproiectele din 2011”, a declarat Susan Boyle (foto), la ceremonia de premierepentruacestrecord. Cifra vânz[rilor ]nregistrate de Boyleestecuatâtmainotabil[cucât laSonyMusic]nregistreaz[,printre al`ii, Bruce Springsteen, Christina Aguilera,KingsofLeon,Shakira\i Pink. }nnoiembrie2010,SusanBoyle,a egalatunrecordvechidepeste40de ani al trupelor The Beatles \i Monkees,dup[cealbumeleeiauajuns, dedou[ori]nacela\ian,pelocul1]n topuriledinMareaBritanie\iSUA.

S-adeschiscelmai]naltrestaurantdinlume.Dubaimaibateunrecordlacategoria exclusivism,careselaud[cucelmai]naltrestaurantdinlume,situatlapeste440de metrialtitudine.RestaurantulAt.mosphere,deschisoficialduminic[,seafl[situat,]n ceamai]nalt[cl[diredinlume,BurjKhalifadinDubai,inaugurat[anultrecut,care m[soar[800demetri.At.mosphereestesituatlaetajul122alcl[dirii,ac[rui]n[l`ime ajungela442demetri,deundepo`iadmira]ntregularhipeleagdeinsuleartificiale.

A murit «p[rintele» fitness-ului Jack LaLanne JackLaLanne,„p[rintele”fitness-ului modern,un]mp[timitalexerci`iilor fizice\inutri`iei echilibrate,amurit lavârstade96,]n casasadinMorro Bay,California. Cauzamor`iiafostoproblem[ respiratorie provocat[ depneumonie,adeclaratfiul s[u,DanDoyle,citatdeNew YorkTimes. JackLaLanne\i-aschimbat via`ala180degradecând,la vârstade15ani,aauzitodiscu`iedesprenutri`ie.A]nceputs[lucrezecugreut[`icând acestea reprezentau o ciud[`enie, \i, ]n anul 1936 \i-a deschisosal[defitnessceva deveniunprototipalspa-urilor ]n anii urm[tori: avea o sal[deexerci`iifizice,unbar \iunmagazindealimente. LaLanne a avut \i o emisiune de succes, „The Jack

LaLanneShow”,carea]nceput]n1951\ialuatsfâr\itla mijloculanilor‘80.

Evenimente de Botosani nr.1798  
Evenimente de Botosani nr.1798  

Ziarul orasului tau!