Page 1

CMYK

Locuridemunc[]n Danemarca EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 4

GigantulIT Intelface angaj[ri]n România

Pag. 6

AnulVII•nr.11(1793)•Mar`i,18ianuarie2011•8pagini

|oferii agresivi ]n trafic, lua`i ]n vizor de guvernan`i Sepunelacale]n[sprirealegii ]nprivin`a\oferiloragresivi]n trafic,conduc[toriiautocare pun]npericolceilal`iparticipan`ilatraficdinreavoin`[ sauneglijen`[avândtoate \anseles[r[mân[f[r[permisuldeconducerepân[launan. Pagina 3

Neclarit[`i privind salariilepe ianuarieale cadrelor medicale Pagina 5


2

18ianuarie2011 }nc[oamânare]nprocesuldecorup`iealprimaruluidinCo\ula.Luni,laJudec[toriaBoto\aniafostunnoutermen]nprocesulprimaruluidinCo\ula,MirceaAcatrineijudecatpentruinfrac`iunidecorup`ie.Dac[latermenulanteriorcealalt[parteimplicat[]ndosar, MihaelaElenaBorfotin[,acerutr[gazpentrua-\iangajaap[r[tor,ieris-adatunnoutermenpentrucamagistra`iis[studiezepe]ndelete dosarulfoartestufosalcazului.MirceaAcatrineiafosttrimis]njudecat[deprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentru abuz]nserviciu,faptedecorup`ie,falsintelectual\iuzdefals.Amaifosttrimis[]njudecat[siMihaelaElenaBorfotin[,secretara Prim[rieiCo\ula.}nplus,aceastaesteacuzat[\idefals]n]nscrisurisubsemn[tur[privat[.Ceidoisuntacuza`ic[auatribuitobucat[de terendelâng[Mân[stireaCo\ulasocruluisecretarei,de\iexistaucererideretrocedare\idinparteal[ca\uluidecult.(D.R.)

TOPNEWS

~ig[ri de mii de lei au fost descoperite ]n week-end Poli`i\tiidefrontier[ boto\[neniauconfiscat lasfâr\itulacesteis[pt[mâni`ig[ri]nvaloare deaproximativ4.000 lei,deprovenien`[R. Moldova\iUcraina, careurmaus[ajung[ sprecomercializarepe pia`aneagr[dinjude`. Poli`i\tii de frontier[ boto\[neniaudescoperitlasfâr\itulacesteis[pt[mânimaimul`icet[`enicaretransportau`ig[riascunse]nbagajelepersonale,pecorp, sau ascunse ]n diferite componentealeautoturismelor,f[r[ca vreunul dintre cei controla`i s[ de`in[ documente care s[ ateste provenien`a`igaretelor.Astfel,]n total,aufostridicate]nvederea confisc[rii 20.000 `igarete ]n valoaredeaproximativ4.000lei. Unuldintrecazuris-apetrecut sâmb[t[ sear[, ]n jurul orelor 23.00,cândpoli`i\tiidefrontier[ boto\[neniauopritpentrulegitimare \i control, ]n localitatea VârfuCâmpului,dou[autoturis-

me ]nmatriculate ]n România \i carecirculaupedrumulSuceavaDorohoi.}nurmacontroluluiau fostdescoperite]nbagajeleconduc[torilorauto4.120`igaretede diferite m[rci, cu timbru R. Ucraina, ]n valoare de 886 lei. Ceidoicet[`eniromâniaudeclaratc[`ig[rileurmauaficomercializate ]n localitatea Dorohoi. ~ig[rileaufostridicatedec[tre poli`i\tii de frontier[ ]n vederea confisc[rii\icei]ncauz[aufost amenda`i contraven`ional cu sumade2.500lei.

Vineri,pebazaunorinforma`ii, poli`i\tii de frontier[ \i poli`i\tiiauoprit,]nlocalitateaStânca,unautoturismmarcaMazda, ]nmatriculat]nR.Moldova,condusdeIrinaS.,de27deani,cet[`eanmoldovean. }nurmacontrolului,aufostg[site]nbaradeprotec`iespate,sub scutulprotectoralrezervorului\i ]n bordul autoturismului mai multepachetede`ig[ri.}nurma inventarierii, au fost g[site 26.000de`igarete,marcaPlugaru,timbrateR.Moldova.}ntim-

pulcercet[rilor,femeiaadeclarat c[ inten`iona s[ comercializeze `ig[rile]npia`adinBoto\ani. ~ig[rile, ]n valoare de 11.500 lei, au fost ridicate ]n vederea confisc[rii, iar autoturismul, ]n valoarede21.500lei,afostindisponibilizatlasediulSPFStânca. PenumeleIrineiS.s-au]ntocmitactepremerg[toare]nceperii urm[ririi penale pentru s[vâr\ireainfrac`iunilorde„colectarea, de`inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,desfacerea\ivânzareabunurilorsauam[rfurilorcaretrebuieplasatesubunregimvamal cunoscândc[acesteaprovindin contraband[sausuntdestinates[vâr\irii acesteia”, „de`inere ]n afaraantrepozituluifiscalsaucomercializareapeteritoriulRomânieiaproduseloraccizabilesupusemarc[rii,f[r[afimarcatesau marcate necorespunz[tor, peste limita a 10.000 de `igarete” \i „ascundereabunuluioriasursei impozabile sau taxabile”. Dosarulvafi]naintatParchetuluidepe lâng[Judec[toriaS[veni.

Nu vor s[ semneze contract cu noul operator de termie, Modern Calor Este vorba despre patru asocia`ii de proprietari din municipiul Boto\ani, a c[ror pre\edin`i refuz[ s[ semnezenoilecontracte.}ntrucâtsocietateadefurnizareaagentuluitermicseafl[]nsubordineaPrim[riei Boto\ani, reprezentan`ii municipalit[`ii iau ]n calcul varianta de a demara controale la asocia`iile de proprietarirespective\ichiardea-i ]nlocui din func`ie pe pre\edin`ii acestora.Astacuatâtmaimultcucât serefuz[inclusivplatac[lduriic[tre SCModernCalor,de\ibeneficiarii dec[ldur[\i-auachitatfacturile.„La patru asocia`ii de proprietari avem ]nc[ probleme, deoarece se refuz[ semnareacontractelor\iplatafacturilor.S-apl[titundevala5% dinvaloarea facturilor emise pân[ acum. Urmeaz[ s[ facem controale foarte serioase,iar]ncazul]ncarenuseva ajungelao]n`elegereesteposibilcu sprijinulcompartimentuluidespecialitatedinPrim[rie,s[convoc[madunarea general[, iar pre\edin`ii de asocia`iirisc[s[fie]nlocui`i”,adeclarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. SC Modern Calor SA \i-a ]nceputactivitatea]nlunaoctombrie 2010.(M.Aionesei)

Protest ]n fa`a Prim[riei Boto\ani

Candidatul PNL la Corni sus`inut \i de PC Partidul Conservator, filiala Boto\ani, a deciss[sus`in[candidatuldesemnatdePNL pentruprim[riacomuneiCorni.Deciziaafost luat[ la finele s[pt[mânii trecute, ]n cadrul BirouluiInterimaralorganiza`ieijude`enePC Boto\ani,labazaeistândrecentaalian`[consolidat[ ]ntre PC \i PNL la nivel na`ional. ConstantinDumbrav[-mediculveterinardin comun[-estecandidatuldesemnatdeorganiza`iajude`ean[PNLBoto\anipentruaintra]n cursa electoral[ pentru câ\tigarea Prim[riei comuneiCorni,iarPCadeciss[]iacorde ]ncrederea\isprijinul]ncampaniaelectoral[. Practic,conformspuselorpre\edinteluiinterimaralPCBoto\ani,PaulOni\a,acestaeste un prim pas, la nivelul jude`ului Boto\ani, pentru a ar[ta c[ alian`a tocmai constituit[ ]ntrePNL\iPC]ncepes[func`ioneze.„Am deciss[sus`inemcandidatulpropusdePNL. Acestaesteunprimgestpecare]lfacempentru a ar[ta c[ alian`a PNL-PC ]ncepe s[ func`ioneze”,adeclaratPaulOni\a. Alegerilepar`iale]ncomunaCorniauloc pedatade13februarie\iseorganizeaz[din cauzadecesuluifostuluiprimarDumitruMi`osu.Luni,afostultimazipân[cândforma`iunilepolitice\i-auputut]nregistracandidaturilelaBiroulElectoralComunaldincomunaCorni.Pelâng[candidatulsus`inutdePNL \i PC, \i-au mai anun`at candida`ii PD-L (Dorel Dorneanu), PSD (Ilie Oniciuc) \i PRM(StelianFandache).(MonicaAionesei)

Spitalelepotpierdecu u\urin`[contractulcuCasade Asigur[rideS[n[tate CasadeAsigur[rideS[n[tatese va implica activ ]n aplicarea legii privind reducerea cheltuielilor de personal din spitale. Dac[ pân[ acumputeadoarconstatac[spitalelenureu\escs[alocedecâtunprocentaj foarte mic pentru medicamentele\imaterialesanitarenecesare asigura`ilor interna`i, acum va interveni\ivasesiza„deturnareade fonduri”, acolo unde va constata dep[\iri la cheltuielile de personal, peste plafonul de 70% din buget. „Legeaesteclar[.Dac[nuserespect[ acea prevedere care plafoneaz[la70% dinbugetcheltuielile depersonal,sevaajunge\ilareziliereacontractelorcufurnizoriirespectivi. Este treaba managerilor cumvorfaces[aduc[echilibrul]n cheltuirea bugetului, ]n limitele legii”, a declarat Rodica Hu`uleac, pre\edintaCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate. Altfelspus,spitalelevorfisubo strict[ monitorizare a casei ]n privin`acheltuielilordepersonal,astfel ]ncâtbugetulunit[`iis[asiguresu-

mesuficientepentrutratareabolnavilor,pentrumedicamente,materia-

lesanitare,hran[\ipentrudezinfec`iadinspitale.(AuroraDimitriu)

Protestalfo\tilorsalaria`iaiSociet[`iiContermdinmunicipiu.Nemul`umi`ic[nuauprimitsalariilepeultimele\aseluni,15dintrefo\tiisalaria`iauie\itieridiminea`[]nstrad[, pentru a-\i striga nemul`umirile ]n fa`aPrim[rieiboto\[nene.}naceast[ situa`ie sunt 45 de fo\ti salaria`i ai societ[`ii care au ]ncercat \i calea instan`eipentruob`inereasumelorde bani. Ace\tia doresc s[ discute cu primarul C[t[lin Flutur, ieri fiind dou[tentativedeacestfel.Dup[ce vineriau]ncercatunprimdialogcu edilulmunicipiului,nicilunifo\tiisalaria`inuauavutsucces.Fo\tiisalaria`i au de ]ncasat aproximativ 200.000delei.Laoraactual[,cele 42depersoanesunt]n\omajlacererealor,având]nvederec[SCContermnuarenicicomenzi\iseafl[]n insolven`[.„Dac[niciprinproceduradeinsolven`[unitateanuvaajunges[-\irecuperezesumelenecesare pentru salarii, atunci probabil ConsiliulLocalvaficelcarevatrebuis[ pl[teasc[ restan`ele salariale pentru angaja`iideacolo”,adeclaratviceprimarulFlorinGhiorghi`[. Protestatarii vor ]ncerca \i mâine s[discutecuprimarulmunicipiului. Problemele unit[`ii desprinse din Termicaau]nceput]nc[dinaprilie 2009, când nici sprijinul financiar oferitdeConsiliulLocalnuadusla reabilitarea societ[`ii. (Petronela Rotariu)


3

18ianuarie2011 Falimentuluneisociet[`idinBoto\ani,cerutdeosocietatedinItalia.Osocietatecomercial[dinBoto\aniseafl[]n insolven`[dup[cedatoriileuria\eacumulatefa`[deosocietatedinItaliaadus]nmodinevitabillafaliment.Societatea]n discu`ieesteFiaDueSRL,valoareatotal[adatoriilorfiinduria\[,depeste2,5milioanelei.Ceamaimaresum[datorat[,depeste230.000euro,esteceafa`[deFiaFornitureIndustrialiAntifortunisticheSRL,cusediul]nNapoli,Italia. Alt[sum[datorat[deFiaDueSRLBoto\aniesteceafa`[deItancarFilgrupSRLBucure\ti,]nvaloarede876.000lei. Al`icreditorilaacestfalimentmaisunt\iDirec`iadeFinan`eBoto\ani,cuosum[derecuperat]nvaloarede32.000lei sauPrim[riaBoto\ani,care,deasemenea,arederecuperatdelasocietateamintit[maisussumade66.000lei.(D.R.)

ESEN~IAL

|oferii agresivi ]n trafic, lua`i ]n vizor de guvernan`i Sepunelacale ]n[sprirealegii]n privin`a\oferilor agresivi]ntrafic, conduc[toriiauto carepun]npericol ceilal`iparticipan`i latraficdinreavoin`[sauneglijen`[ avândtoate\ansele s[r[mân[f[r[permisuldeconducere pân[launan. }nproiectulnouluiCodRutier, poli`i\tiivorcaceicaresebat]n trafic, pe lâng[ sanc`iunile de ordin penal, s[ r[mân[ \i f[r[ carnet de conducere. Mai mult, pelâng[prevederiledejaexistente, poli`i\tii doresc introducerea \iformul[rilor„dep[\irilerepetate, ]n zigzag” sau „frânarea brusc[” ori „slalomul printre ma\ini”.}nprezent,agresivitatea ]n trafic e sanc`ionat[ ]n cazul „profer[riideinjuriisaufolosirea degesturiobscene”.Potrivitprevederilor]nvigoare,„s[vâr\irea degesturiobscene,injurii,adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participan`ilor la trafic” se pedepsesc cu 21 pân[ la 100 puncte amend[ (un punct de amend[este67delei).Oricealte agresiuni,chiardac[suntcomise ]ntrafic,cadsubinciden`alegilor civilesaupenale,pentruc[pur\i

simplu ele nu sunt prev[zute ]n CodulRutier.}ns[]nultimiiani cazurile de agresivitatea din ce mai multe din trafic duc la o schimbare a legii, ]n ]ntâmpinareauneiescalad[riasitua`iei.

F[r[permisdela \aselunilaunan Dac[ini`iativapoli`i\tilorseva materializa, pedeapsa va fi aplicat[ pentru infrac`iunea comis[

cuviolen`[]ntrafic,iarridicarea permisului ar urma s[ fie o pedeaps[complementar[aplicat[ dePoli`iaRutier[.Dosarulpenal se va ]ntocmi la sesizarea victimei, Parchetul urmând s[ solu`ioneze cauza. Dac[ e fapt[ penal[,iarinstan`asepronun`[]n acest sens, respectivul \ofer va putea r[mâne f[r[ permis de la \aselunilaunan.Ini`iativaafost salutat[ de \eful Serviciului Poli`ieiRutiereBoto\ani,comisarul\efDumitruZm[u,careasu-

bliniatc[legeatrebuies[fiefoarteclar[.„Da,esteoideebun[, ]ns[ trebuie stabilit clar ce ]nseamn[ agresivitate. Sunt mul`i carefacliniu`e,careauuncomportamentagresiv]ntrafic,toate acestea]ipun]npericolatâtpeei cât\ipeceilal`iparticipan`ilatrafic.}ns[trebuieprev[zut]nlege ori]nnormeledeaplicarece]nseamn[agresivitate\icumpoate fi ea probat[”, a spus Dumitru Zm[u.(D.R.)

CozilaCasaAsigur[rilordeS[n[tate Reluareaactivit[`iilaghi\eeleCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate s-af[cut,a\acumeradea\teptat,cu aglomera`ie. Boto\[nenii care au avutnevoiedeadeverin`adeasigurat des[n[tatepentruspitalesaucabinetele medicinii de familie au luat cu asaltghi\euldelaintrarea]nCJAS. Persoanelea\ezatelarândaua\teptat \imaibinedejum[tatedeor[s[se vad[]nmân[cudocumentulcarele d[dreptullaserviciimedicalegratuite. „Tot s-a promis c[ anul acesta vom sc[pa de cozile pentru adeverin`e,c[ors[deacarduldeasigurat \iatuncinuvamaifinevoiedehârtiaasta.Abiaa\tepts[v[d\iasta,c[ ne-amcams[turatdecozipestetot”, declara unul dintre boto\[nenii care au stat la rând de diminea`[ pentru adeverin`[. Angaja`ii institu`iei de asigur[rides[n[tatedeclaraunucu multtimp]nurm[c[,deregul[,]n-

ceputuldes[pt[mân[\izileledes[rb[tori cre\tine aduc aglomera`ie la ghi\eeleCasei.Astapentruc[atunci oameniidinmediulruralvinlaora\ \iaumaimulttimpliberpentrua-\i rezolva problema adeverin`elor de careaunevoieatuncicândajungla medic.Multepersoaneaustatierila rând\ilaghi\eulpentruplataasigur[rilordes[n[tate\idepunereadeclara`iilordeplat[.Delunaviitoarese a\teapt[calaacestghi\eus[dispar[ cozile,dup[introducereadeclara`iei unice privind obliga`iile de plat[ a contribu`iilorsociale.Aglomera`iea fost\i]nAmbulatoruldespecialitate al Spitalului Jude`ean, unde a fost „b[taie”pebonuriledeordinepentru ziuadeieri.Mul`idintrepacien`iau fostnevoi`is[renun`edup[ceaua\teptatzecideminutelacozi,urmând s[revin[]nalt[zipentruconsulta`ii ]npoliclinic[.(AuroraDimitriu)

Drumul din zona Leb[da ]nspre comuna Vorona va fi reabilitat de Prim[ria Boto\ani Potrivit vicepre\edintelui Consiliului Jude`ean,CristianAchi`ei,]nurmasumelorrepartizatec[tretoateunit[`ileadministrativ-teritorialepentruinvesti`iiladrumuri,Prim[rieimunicipiuluii-afostrepartizat[osum[maimaredecâtproiectul ini`ialpropusdeconducereaCJ.|iasta tocmaipentrucasumarespectiv[s[fie utilizat[pentrureabilitareadrumuluidin zonaLeb[da]nsprecomunaVorona.}n \edin`aextraordinar[aConsiliuluiJude`eandes[pt[mânatrecut[,sumelecareau fostaprobatec[treprim[riiaufostcele propusedegrupuldeconsilierijude`eni PNL\iPD-L,carele-ausuplimentat,fa`[ deproiectulpropusdepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,doar]ndreptulacâtorvaprim[rii,printrecare\iPrim[riaBoto\ani.Estevorbadeosum[de250.000lei lacapitolul„drumuri”,fa`[de130.000 lei cât era prev[zut ini`ial. „Legat de aceast[investi`ie,existaodiscu`iedeanul trecutcuprivirelaamenajareaintersec`iei respective, pe drumul spre Vorona, ]n sensulrealiz[riiunuisensgiratoriu.}ntrucâtPrim[riaBoto\aniesteadministratorul drumului principal, adic[ a drumului european care duce spre Ia\i, atunci ea esteceacaretrebuies[fac[investi`iarespectiv[”,adeclaratCristianAchi`ei.Vicepre\edinteleCJsus`inec[investi`iacost[exactatâtcâti-afostalocatmunicipiuluiBoto\anilacapitolul„drumuri”,adic[ osum[de250.000lei.(M.Aionesei)

Microbuzele \colare, la verificat Toate microbuzele \colare repartizate dec[treMinisterulEduca`iei,Cercet[rii, Tineretului\iSportuluijude`uluiBoto\ani vorfisupuseuneiexpertizetehnice,inspec`iecevafif[cut[dec[treAutoritatea Rutier[ Român[. Conform planific[rii dispusedeconducereaARR(Autoritatea Rutier[Român[)cuprivirelaefectuarea decontroaledec[trepersonalulcuatribu`iideinspec`ie\icontrol,]nperioada 24-28ianuarie2011sevadesf[\uraun plan de ac`iune care vizeaz[ controlul transportuluicuautovehiculepeste8+1 locuridestinatetransportului\colar(microbuze \colare), ]n vederea asigur[ri unuitransport]ncondi`iidesiguran`[al elevilor.Laniveluljude`uluisunt]nprezent58demicrobuze\colare,dincare48 lacomune,iar10apar`inândinspectoratului, prim[riilor de ora\e, cluburilor \i palatelor din subordinea Inspectoratului |colar.Conformultimelorcentraliz[ride la nivelul Inspectoratului la nivelul jude`uluiBoto\aniarmaitrebui]nc[27 demicrobuze\colare.Lanivelna`ional exist[unnum[rde3.000deastfeldeautovehiculedetransport.Dindatelecomunicate de c[tre Ministerul Educa`iei \i Cercet[rii,lanivelna`ionalexist[unnum[r de 3000 de astfel de autovehicule, dincare]nbazadedateaARRsunt]nregistrate 484 de vehicule destinate transportului\colarcarede`incopiiconforme alecertificatuluidetransport]ncontpropriusaualelicen`eidetransport.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

18ianuarie2011

TOPNEWS

Poli`i\tiiboto\[neni,«vitezomani». Timpuldereac`iealpoli`i\tilorboto\[nenilaapelurilede urgen`[]nanul2010s-asituatmultsubmedie,ajungerealaloculsolicit[riifiindextremdeoperativ[.}ntotal,]nanul2010poli`i\tiiboto\[neniauintervenitlapeste17.400apeluriprimiteprinsistemulunicdeurgen`[112,timpiimediidereac`ielaevenimentelesesizatefiindde3’49’’]nmediul urban\i12’38’’]nrural.Respectiviitimpiaufostrealiza`i]ncondi`iile]ncare,la]nceputulanului 2010baremulimpuspoli`i\tilor]nprivin`atimpuluidereac`ielaevenimentelesesizatedecet[`enia foststabilitla10minute]nurban\i17minute]nrural,timpulmediulanivelna`ional.(D.R.)

Locuri de munc[ ]n Danemarca Boto\[nenii,a\tepta`i laBursadelocuride munc[vacante]nDanemarca.Agen`iaNa`ional[pentruOcupareaFor`eideMunc[va organiza]ndatade10 martie2011oburs[a locurilordemunc[ pentrusectorulagricol dinDanemarca. Angajatori\iconsilieriEURES danezivorveni]nRomâniapentru a intervieva candida`ii. Sunt oferite circa 200 de locuri de munc[pentrulucr[tori]nagricultur[,larecoltareac[p\unilor,maz[rei, zmeurii, cepei, dovlecilor, aaltorfructe\ilegume.Suntoferite\icirca10posturipentru\oferidetractor/camion/autobuzcare,pelâng[culesulpropriuzisal legumelor/fructelor, s[ poat[ muncica\oferilafermelerespective.Ofertadelocuridemunc[]ncepedinaprilie\idureaz[pân[]n noiembrie. }n ceea ce prive\te cazarea ]n cazul recolt[rii c[p\unilor \i maz[rei, din luna mai pân[ ]n luna august, la cele mai multe dintre ferme, aplican`ii trebuie s[ ]\i aduc[uncort,ustensiledeg[tit\i hainegroase.}nfermesevorasi-

guraspa`iiacoperitepentruprepararea mânc[rii, toalete \i baie. Taxa pentru cazare ]n camping este]ntre2\i10euro/zi,pentrua fiacoperitecosturileserviciilorde electricitate,ap[.Uneori,angajatorul poate oferi cazare ]n spa`ii acoperite,contracost.}ncazul]n care contractul ]ncepe ]nainte de lunamai\isetermin[dup[luna august,angajatorulvaoferi]ntotdeauna cazare ]n spa`iu acoperit

Conducere nou[ la Sanatoriul Guranda Deluni,D[nu`P[unseocup[ demanagementulunit[`iispitalice\ti din subordinea Consiliului Jude`ean,dup[cemandatulfostei directoare, Daniela Lozneanu, careseaflainterimarpeaceast[ func`ie,aexpiratdatade9ianuarie,iarlegisla`ia]nvigoarenua maipermisprelungireaacestuia. Noul manager al Sanatoriului estefunc`ionarpublic]naparatul propriu al Consiliului Jude`ean, respectiv ]n cadrul Direc`iei de Servicii Publice. „Schimbarea a survenit ca urmare a ]ncet[rii mandatuluideinterimataldoamnei Lozneanu, mandat care a expiratpe9ianuarie.Dumneaei oricum nu mai ]ndeplinea condi`iilenecesarepentruprelungire,adic[aceidoianivechime pentru a fi manager interimar, a\a]ncâts-apropusunmanager interimar din cadrul aparatului propriu al CJ”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edinte CJ Boto\ani.

}n acela\i timp, au existat discu`ii cu noua conducere a Sanatoriuluipentruavedea]nce m[sur[semaijustific[existen`a unuiastfeldeSanatoriu]njude`ul Boto\anisaucaresuntvariantele posibilepentrua-lmen`inefunc`ional.„Nuvomluaodeciziede ]nchideredecâtdup[cevomanalizaabsoluttoatevariantelecare vor fi posibile ]n condi`iile de finan`are de la ora actual[. Am avutodiscu`iecudomnulP[un\i i-amspusc[analizezemaimulte varianteposibile,]ncondi`iile]n careamajunges[salv[msanatoriul,de\imi-egreus[credacest lucru”, a mai precizat vicepre\edinteleCJ. La ora actual[, situa`ia SanatoriuluiTBCdelaGurandaeste incert[, ]n sensul c[ cel pu`in ExecutivulCJ,iaserios]ncalcul variantadea-l]nchide\iatransferabolnaviilaalteunit[`ideprofil. (MonicaAionesei)

sau va ajuta lucr[torul s[ ]\i g[seasc[cazare.Platamunciilarecoltatul c[p\unilor \i maz[rei se efectueaz[ ]ntotdeauna ]n func`ie de cantitatea culeas[, ]n medie 0,8-0,9 euro/kg (o medie de 1015euronet/or[,]nfunc`iedevitezarecolt[rii).Pentrualtetipuride munc[ se pl[te\te circa 15 euro brut/or[sau]nfunc`iedecantitatearecoltat[,dac[angajatorulare ]ncheiatcusindicateleuncontract

colectivdemunc[aplicabil]nsectorulagricol.Dac[angajatorulnu are]ncheiatunasemeneacontract colectiv, plata poate fi mai mic[ decâtacestcuantum. Persoaneleinteresatesevorprezentacucarteadeidentitate,original\iocopie,laconsilierulEURESdincadrulAgen`ieiJude`ene pentruOcupareaFor`eideMunc[,dinjude`uldedomiciliualcandidatului, pentru a participa la o

preselec`iereferitoarelacuno\tin`ele de limba englez[ de`inute. PersoaneleAdmise]nurmapreselec`ieipecriteriidelimbaenglez[ ]\i vor crea, online, CV-ul ]n limba englez[, pe site-ul oficial danez pentru munca sezonier[, www.seasonalwork.dk. Completarea aplica`iei (CV-ului) nu]nseamn[ob`inereaautomat[a unui loc de munc[, este doar o condi`ieobligatoriepentruaputea fiadmislainterviu.Dataultimei aplica`iipesiteeste28februarie. Persoanelerespinse]nurmapreselec`ieipecriteriidelimbaenglez[nusevor]nregistrapesite-ul oficialdanezpentrumuncasezonier[. Preselec`ia aplica`iilor/persoanelor]nregistratepesite-uloficialdanezpentrumuncasezonier[ \i care vor fi invitate la burs[ apar`ine ]n totalitate angajatorilor/consilierilor EURES danezi. }n\tiin`area persoanelor selectate de c[tre angajatorii danezi care vorparticipalainterviusevaface de c[tre consilierul EURES din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[, din jude`uldedomiciliualcandidatului. }n ]n\tiin`are, consilierii EURES vor preciza detaliile referitoarelaloca`ia\iprogramulbursei,precum\ilaactelecetrebuie adusedecandidat]nziuainterviului.(PetronelaRotariu)

Banipentruspitale,condi`ionat Spitaleleboto\[nenevorputeaob`ine\i]n acestanfonduridelaMinisterulS[n[t[`ii,darnumaidup[cecererilevorfianalizate\iselectatepebazaunorcriteriide curândaprobatedeMinisterulS[n[t[`ii. Banidelaministervorvenipentruaparatur[medical[, repara`iicapitale,modernizare,consolidareaunorimobile.Unuldintrecriteriiva`ine]ns[contdecuantumulcontribu`iei financiare din partea autorit[`ii administra`iei publicelocale.Cualtecuvinte,voravea\ansemaimari s[ob`in[fonduridelaMinisterulS[n[t[`iiacelespitale undeadministra`ialocal[sevaimplicacuocontribu`ie financiar[ mai consistent[. Potrivit unui proiect de act normativ supus dezbaterii publice ]n aceste zile, vor fi finan`ate cererile care prezint[ un cuantum mai mare decât limita minim[ a contribu`iei financiare din partea autorit[`iiadministra`ieipublicelocale.

Pentruaparatur[medical[, prim[riiletrebuies[contribuiecu celpu`in5% dinbani }nproiectsearat[c[„valoareapropus[afialocat[de autoritatea administra`iei publice locale nu poate fi sub 3% dinvaloarealucr[rilorpentrurepara`iicapitale,sub 5% dinvaloarealucr[rilorpentrumodernizarea,transformarea, extinderea construc`iilor existente, expertizarea, proiectarea\iconsolidareacl[dirilor\isub5% dinvaloareaaparaturiimedicale”.Altecriteriipentrustabilireapri-

orit[`ilorlafinan`areaspitalelorfacreferirelamomentul finaliz[riiinvesti`iilor.Astfel,prioritatelaacordareabanilorvoraveaspitaleleundedot[rile\iinvesti`iilesefinalizeaz[ ]n anul ]n care se aloc[ fondurile. Prioritate la acordareafondurilordinparteaMinisteruluiS[n[t[`iivor aveaapoiinvesti`iilecufinan`are]naniipreceden`i\icare sefinalizeaz[]nanulcurent,]ncaresealoc[fondurile. Potrivitproiectuluideactnormativ,pebazacriteriilor]n ordine descresc[toare \i ]n limita prevederilor bugetare aprobate cu aceast[ destina`ie ]n bugetul Ministerului S[n[t[`iise]ntocme\telistaspitalelorpublicebeneficiare desume,carevafisupus[aprob[riiministruluiS[n[t[`ii. (AuroraDimitriu)


CMYK

5

18ianuarie2011 Unelevs-aautomutilat]ntimpulorei.Uncadrudidacticareclamatfaptulc[unelevsaautomutilat, t[indu-secuuncu`itpemânadreapt[. Incidentuls-a]ntâmplatvineri,laLiceuldeArt[dinTulcea.La fa`aloculuijandarmiil-auidentificatpeP.A.ceprezentaoplag[deschis[]nzona]ncheieturiimembruluisuperiordrept.Asupraacestuiaafostg[situncu`itachizi`ionatanteriorautomutil[rii.B[iatuleste]n spital,]nafaraoric[ruipericol.Cutoatec[au]ncercats[aflecareaufostmotivelecareauduslaun astfeldegest,nuaureu\its[]n`eleag[.Certestec[b[iatulamaiavutproblemedecomportament.

TOPNEWS

Neclarit[`i privind salariile pe ianuarie ale cadrelor medicale Uniidintremanagerii spitalelorboto\[nene promitc[lefurilecadrelormedicalepeluna ianuarie2011nuvorfi afectatedenoualegisla`iecareimpuneplafonareala70% dinbuget acheltuielilorsalariale, al`iisus`inc[esteposibilcaopartedinsporurileangaja`ilors[se diminueze. Cadrele medicale din spitalele boto\[nenenu\tiu]nc[cesalarii vor lua pe luna ianuarie 2011, deoarecenicilaaceast[dat[nusaupublicatnormelemetodologice pebazac[rorasevorcalculasalariile.Cutoateacestea,managerul SpitaluluiJude`ean,mediculOvidiuMimor,lepromiteangaja`ilor dinunitateapecareoconducec[ nu vor ]ncasa lefuri mai mici \i nicilasporurinulisevaumbla. „Eu \tiu sigur la aceast[ dat[ c[ m[ ]ncadrez cu cheltuielile salarialepân[]n70% dinbuget,f[r[ cas[lediminuezoamenilorsalariile. Nici sporurile nu le vor fi afectate.Amf[cuteconomiipealt[parte,s-amaidiminuatpersonalul pe cale natural[, prin pension[ri \i nu am mai f[cut alte angaj[ri.Noi\timsigurc[oame-

Bugeteles-au ]mp[r`ittotcu zgârcenie

niinuvorprimisalariimaimici peianuarie,amf[cutdejacalculele”,adeclaratOvidiuMimor.

„Arputeafiatinse anumitesporuri” Directorii altor spitale nu sunt ]ns[atâtdetran\an`i]nalepromite subalternilor c[ lefurile vor r[mâne neafectate de noua lege. „Noivremnus[r[mân[laacela\i nivel lefurile, ci s[ mai creasc[.

Daracumchiarnupotspunenimicsigur]naceast[privin`[.Totuldepindedecumvaar[talegea unitar[ a bugetarilor. Dac[ este a\acum\timnoi,nuvatrebuis[ umbl[mlasporuri.}ncelmair[u caz, anumite sporuri ar putea fi u\or diminuate”, a declarat GabrielOpri\anu,directorulSpitaluluidePsihiatrie. Managerulunuialtspitalboto\[neansus`inec[]nc[nus-auf[cutcalculelepentrusalariipentru c[ legisla`ia nu este clar[. „Noi

a\tept[m ]nc[ acel act normativ cares[neclarificecums[calcul[msalariilepeianuarie.S-apromisc[aparepân[pe25\iatunci arfitimps[secalculeze.Arputea s[fieatinseanumitesporuri,dar nu pot spune deocamdat[ nimic sigur.Certestec[acumopereaz[ legeaaceastacuplafonareacheltuielilorsalarialela70% dinbuget \inuputems[o]nc[lc[m”,adeclarat Livia Mihalache, directoareaSpitaluluideCopii.

Ieri,manageriituturorspitalelor boto\[nenes-au]ntâlnitlaCasade Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani, undes-au]mp[r`itbugetelespitalelorpeprimeletreilunialeanului]ncurs,pân[lasemnareanoilor contracte cu institu`ia de asigur[rides[n[tate.„Cuceprimim peacestetreiluni,eucredc[ne descurc[m.Esteunsemnde]ntrebare]naceast[privin`[,pentruc[ banisunttotpu`ini”,adeclaratdirectorulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”.„Defiecaredat[]nsitua`iideacestfel,cândse]mpart banii, este loc \i de mai bine”, este \i p[rerea directorului Gabriel Opri\anu, de la Spitalul de Psihiatrie. |i Livia Mihalache sus`ine c[ unitatea pe care o conduce ar fi avut nevoie de ceva mai mul`i bani.„Erabinedac[bugetulera unpicmaimare”,adeclaratdirectoareadelaSpitaluldePediatrie.}ncepândcu1aprilie,spitalele ar trebui s[ aib[ deja ]ncheiat contractulpenoulan,contractcare,]npremier[vafivalabil\ipe 2012,fiindpentruprimadat[]ncheiate ]ntre cas[ \i furnizori de serviciimedicalecontractemultianuale.(AuroraDimitriu)

PrimaCas[2011:Garan`iisuplimentare Persoanelecarevorluacredite PrimaCas[vorpuneconturilecurentedreptgaj]nfavoareab[ncii, voraveaposibilitateas[solicite modificareavalutei,ree\alonarea saurescaden`area]mprumutului, iarcondi`iaprivindasociereaa \aptebeneficiaripentruconstruc`iadeansamblurivafieliminat[. „Se introduce o garan`ie suplimentar[ prin instituirea]nfavoareab[nciiaunuigajpeconturilecurenteale]mprumutatului,denatur[s[ protejezeintereseletuturorp[r`ilorimplicate]n acordarea\igarantareacreditului,pentrucazurile]ncares-arinstituipopririasupraconturilor clien`ilor”,searat[]nnotadefundamentarea uneihot[rârideGuverncaremodific[normele deimplementareaprogramului„PrimaCas[”. Garan`iaarecascopprevenireasitua`iilor]n cares-arpuneproprirepeconturipentrustingereadatoriilorc[treal`icreditori,ceeacele-ar pune]nsitua`ias[nupoat[pl[tiratele. De asemenea, pentru a se evita trecerea la restan`[acreditelor\iexecutareagaran`iei,va

existaposibilitateaderee\alonare,rescaden`are saudemodificareavaluteicrediteloracordate, ]nconformitatecunormeleinternedecreditare alefinan`atorilor,subrezervaverific[riidec[- treFNGCIMMamen`ineriicondi`iilordeeligibilitateaprogramului,precum\iamen`inerii valoriigaran`ieiacordat[ini`ialfiec[ruibeneficiar]ncadrulprogramului\iob`ineriiacordului FNGCIMM. Proiectul mai prevede ca ]n situa`ia ]n care beneficiarul are ]n proprietate cote-p[r`i din locuin`[\iinten`ioneaz[s[achizi`ionezerestul de cote-p[r`i, respectiv dac[ imobilul a fost achizi`ionat]ncadrulprogramuluidedoibeneficiari\iunulrenun`[dindiferitemotive,cum arfidivor`ul,sestabile\teposibilitateadepreluare ]n proprietate exclusiv[ prin cedarea de c[tre unul dintre copl[titori a creditului \i locuin`ei]nfavoareaceluilalt. Oalt[modificareserefer[lafaptulc[totmai mul`i beneficiari ai locuin`elor construite prin programeleANLdorescs[achizi`ionezeacestelocuin`eprinprogramulPrimaCas[,astfel c[estenecesarca,]nloculantecontractuluide vânzare-cump[rare, ace\tia s[ prezinte finan`atorilor documentele specifice programelor ANL.

Totodat[, ]n cazul cump[r[rii de locuin`e scoaselalicita`iedec[treANAF]ncadrulexecut[riisilite,pentrurecuperareavaloriideexecutare a garan`iilor, beneficiarii vor prezenta finan`atorilor]nloculantecontractuluidevânzare-cump[rare, documentele specifice procesuluidelicita`ie. }nplus,vafieliminat[\icondi`iadeasociereaunuinum[rde\aptebeneficiaripentruconstruireadeansambluridelocuin`e.Potrivitnoilorreglement[ri,ace\tiavordesemnaunreprezentantcarevagestionarela`iacufinan`atorul \icareva]ndepliniformalit[`ileprealabileob`ineriiautoriza`ieideconstruirepentruansamblul de locuin`e ]n care fiecare dintre beneficiarii asocia`i de`ine o singur[ locuin`[. Cel pu`in unuldintreasocia`ivatrebuis[fieproprietarul terenului pe care urmeaz[ s[ se construiasc[ locuin`ele. Pentruanul2011plafonulgaran`iilorcarepot fiemiseeste200milioaneeuro,reprezentând diferen`aneutilizat[lafineleanului2010,din plafonul de 1,7 miliarde euro, alocat programului„PrimaCas[”,]nanii2009-2010. Prinadouaetap[aprogramului„PrimaCas[”,lansat[la]nceputulanului2010,statulagarantatcreditelepentrucump[rareauneilocuin`e

]nlimitaa60.000euro,pentruimobilevechiori deja]ncepute,\i70.000euro,pentrulocuin`ecu lucr[ri]nc[ne]ncepute,iarcump[r[toriiorganiza`i ]n asocia`ii au beneficiat de o garan`ie de câte75.000euro,totpentrucasenoi. Crediteleprin„PrimaCas[”auorat[adobânziiEURIBOR(ratasolicitat[]ntreprincipaleleb[ncidinzonaeuroladepozitelepepia`a interbancar[)la3luniplusmaxim4% pean,la credite]neuro,respectivROBOR(ratadobânziila]mprumuturipepia`ainterbancar[româneasc[)la3luniplusmaxim2,5puncteprocentuale.Marjainclude\inivelultotalalcomisioanelorperceputedefinan`ator.


6

18ianuarie2011 Adat2.000decarteletelefonicealeg[torilor.DeputatulPDLAlin Popoviciua]mp[r`it2.000decarteletelefonicealeg[torilordincolegiuls[udinjude`ulTimi\.„Amg[sitoofert[bun[delaunuldin operatoriidetelefoniemobil[\im-amgândits[dauoamenilorposibilitateas[m[poat[sunadac[aunecazuri”,adeclaratPopoviciu.

TOPNEWS Gigantul IT Intel face angaj[ri ]n România CompaniaIntel,cel maimareproduc[tor demicroprocesoaredin lume,a]nceputangaj[rilepentrucentrulde dezvoltaresoftwarede laBucure\ti,deschis]n noiembrie2010. CompaniaITvaorganiza,de asemenea,]ndatade27ianuarie,oziapor`ilordeschise,]n care candida`ii la joburile Intel sevorputea]ntâlnifa`[]nfa`[ cuoficialiicompaniei. IntelOpenDayvaavealocla HotelNovotel,darpentruaparticipa la eveniment candida`ii trebuie s[-\i trimit[ CV-ul ]n prealabil\is[fieselecta`i. Condi`iile pe care candida`ii trebuies[le]ndeplineasc[pentru a fi eligibili la unul dintre posturiledisponibile]nBucure\ti sunt cunoa\terea aplica`iilor C/C++ \i Linux SW (preferabil),precum\iunnivelbun decunoa\terealimbiiengleze. Sunt c[uta`i profesioni\ti cu experien`[de3-4ani,proasp[t absolven`icuminim1-2ani]n dezvoltareadesoftwaresaustuden`i ]n ani terminali la Informatic[\iCibernetic[. Joburile pentru care Intel a deschis recrutarea ]n România sunt:LinuxSoftwareArchitect, cupeste5aniexperien`[,Linux SoftwareEngineer,cucelpu`in

Datalimit[pân[lacarese potdepunedeclara`iilela s[n[tateeste27ianuarie CasadeAsigur[rideS[n[tate aMunicipiuluiBucure\ti (CASMB)anun`[angajatorii c[datalimit[pân[lacarese potdepunedeclara`iilepentru FNUASSeste27ianuarie, indiferentdemodalitateade transmitereadocumentelor. CASMB informeaz[ ]ntr-un comunicat, c[, ]n urma num[rului mare de angajatori care au ajuns luni, la ghi\ee, conducerea institu`ieiasistataccesulacestora]ncl[dire cujum[tatedeor[]naintea]ncheieriiprogramului de lucru cu publicul, timp ]n care angaja`ii Casei au preluat declara`iile celor peste70deangajatoricarea\teptaulabiroul despecialitate. Dup[]ncheiereaprogramuluidelucrucu publicul, respectiv ora 14.30, angaja`ii birouluidespecialitateau]nceputprocesarea atâtadeclara`iilorprimiteprinpo\t[,cât\ia celor depuse la ghi\eu ]n intervalul 10-17 ianuarie 2011, deoarece s[pt[mâna trecut[ activitateainformatizat[aSistemuluiInformaticUnicIntegrat(SIUI)afostsuspendat[. „Angajatoriicaredorescs[transmit[aceste declara`iionlinesuntruga`is[consultelaadresa

5 ani de experien`[, Android Software Engineer, cu 1-5 ani experien`[\iAndroidSoftware Architect, de asemenea cu 1-5 aniexperien`[. Compania]ncurajeaz[]ns[\i aplica`iile spontane, pentru ITi\tii care nu se ]ncadreaz[ la posturiledemaisus. Intel recruteaz[ inclusiv un \efpentruopera`iunilecentrului de software de la Bucure\ti,

centrudezvoltatdelazero.Cel carevaocupapozi`iadeRomania Site Operations Managerva fi responsabil cu coordonarea tuturoractivit[`iloropera`ionale alecentruluilocal. Potrivitcompaniei,centrulde cercetare-dezvoltaredelaBucure\ti va recruta ini`ial circa 25 depersoane,dup[carenum[rul angaja`ilorarputeatrecede100 despeciali\tiIT.

https://www.casmb.ro/online_login.php condi`iile]ncarepotob`inedelaCASMB cheiadeactivarepentrutransmitereapeemailaraport[rilor]nSIUI.Declara`iilede s[n[tate\iconcediimedicalepotfitransmiseca\ipân[acumprinpo\t[,cuconfirmare de primire, la adresa Str. Gheorghe ~i`eica nr. 142, sector 2, Bucure\ti”, precizeaz[ comunicatul CASMB. Casadeasigur[ribucure\tean[precizeaz[ ]ns[c[,indiferentdemodalitateadetransmitereadocumentelor,datalimit[pân[la careangajatoriipotdepunedeclara`iileeste 27ianuarie. Totodat[, CASMB arat[ c[ activit[`ile legatedeplatacontribu`ieides[n[tate\ieliberareaadeverin`eideasiguratcareaufost suspendate]n13ianuarie,caurmareaproblemelorap[rute]nsistemulinformatic,au decursnormal,luni. „Toate solicit[rile persoanelor care s-au prezentatlabirouriledespecialitateaufost rezolvate]ntimpulprogramuluidelucrucu publicul.Derularea]ncondi`iioptimeaactivit[`iideplat[acontribu`ieides[n[tateafost posibil[ \i datorit[ deciziei CASMB de a suplimentacu50% personaluldespecialitatedelaghi\eu”,aprecizatsursacitat[.

Sebastian L[z[roiu, despre Mircea Badea: E un clovn trist Consilierulpreziden`ialSebastianL[z[roiuaapreciatla Hotnews,r[spunzândunei]ntreb[ri,c[MirceaBadeaeste „unclovntrist”\ic[nuare\ansederecalificare,opinând c[acesta,\idac[arvreas[plecelaunaltpostdeteleviziune,arprimidreptofert[„unpostliberdeclovn”. L[z[roiuafost]ntrebat,]ntimpuluneidiscu`iionlinecucititoriiHotnews,dece nul-areclamatpeMirceaBadealaCNA„pentruinjurii\ialuziir[ut[cioase”.„Nu tepo`isup[rapeunclovn.MirceaBadeacredec[,dac[Voiculescunul-aobligat (]nc[)s[poarteunnasro\udeplastic,lumeacrededespreelc[emaimultdecât unclovn.Nu,nucrede.Eunclovntrist.|i\tie\ieldece.Pentruc[\idac[vrea s[plecedeacolo,laoriceteleviziunes-arduce,arprimiaceea\iofert[-unpost liberdeclovn.Separec[nusunt\ansederecalificare]ncazullui”,ar[spunsel.

Publicitate

Publicitate

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 26.01.2011-organizeaz[licita`iepublic[PENTRUREZERVAREALOCURILORDISPONIBILELAMESELE DINPIA~ACENTRAL{,astfel:

S.C.URBANSERVS.A.Boto\ani,cusediul]nstr.1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.01.2011,ora0900-organizeaz[licita`iepublic[pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[:

laora9.00-pentrurezervarealocurilordisponibilelameseledestinatecomercializ[riilegumelor\ifructelordec[treagen`iieconomici;

-]nchirierespa`iipentruactivit[`iautorizate; -utilizareplatoupentruactivit[`iautorizate.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade21.01.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i\iconsultareadocumenta`ieisefacelasediulAdministra`ieiPie`eiCentrale pân[ladatade25.01.2011,ora14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepândcudatade26.01.2011lasediulS.C.UrbanServ S.A.Boto\ani,precum\ilasediulAdministra`ieipie`elor. }nscrierealalicita`ieacelorinteresa`i,consultareadocumenta`iei\iachitareataxeideparticiparesefacelasediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 28.01.2011,ora12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.


7

18ianuarie2011 C[p\uni

PUBLICITATE

Un sco`ian aduce acas[ un co\ cu c[p\uni ia una din ele \i o d[ fiuluis[uzicându-i: -IafiuleRestulauacela\igust.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente

c[lduros,curat,rogseriozitate. Telefon:0743.770.911.(G-9)

*Vândapartament4camere, str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon:742.123.272. (p)

*Vândapartament2camere, baie+buc[t[rie+2holuri, balcon]nchis,anumite ]mbun[t[`iri.Telefon: 0741095488.(G-1)

*Vândapartament3camere, b-dul~u`oranr.2,lâng[sensul giratoriudinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`iilatelefon: 0745.150.765.(p) *Vândapartament2camere, cap[t1,et.2,intabulat,pe mijloc,fa`alasoare,izolat exterior,P+G+F,foarte

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp,deschiderelaBT-SV47m,\i 7.200mpdeschiderelaBT-SV 180m,ambele]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p) *Vândcas[+grajd+standol[\i anumiteanexe,teren]ncentrul satuluiOr[\eniVale.Telefon: 0741.095.488.(G-1) *Vând12.500mpterenbun pentruconstruc`iesituat]nzona

AGENDA PREST|RI SERVICII

Leb[dalâng[livadacumeri Curte\ti,intabulat.Telefon: 0741.095.488.(G-1)

]nchirieri *Primescofat[]ncamer[cu minelabloc,mobilat.Telefon: 0763.415.254.(2054-1)

auto *VândCieloexecutive,an 2004,geamurielectrice,aer condi`ionat,clima,motor1,5, benzin[,112000km,unic proprietar,culoarealbastr[.

Vândpentruc[nuofolosesc, pre`foartebun.(2056-12)

angaj[ri *Familiecudomiciliul]nstr[in[tatec[ut[mmenajer[serioas[ maxim40ani,salariul1.200 Euro.Telefon:0768.775.152 sauCVpee-mail alinatdc@gmail.com.(G-4; 2051-5) *Clubangajeaz[osp[tare,dansatoare,animatoare,salar1.000 E.Informa`ii:0742.907.766Suceava.(2055-6)

Horoscop  Berbec

Pentrutotceveidoris[]ntreprinzivafinevoiedemult[alerg[tur[ ceeace]`ivadapestecapprogramulf[cut.Mareaten`iec[cie\tipredispuslagafe\iacestlucruvaputeatensionarela`iilecuceidinjur. Nuesteexcluss[seacutizezeosuferin`[cronic[saus[fiinevoits[te internezicâtevazilem[carpentruni\teanalize.

 Taur

Din punct de vedere sentimental conjunctura astral[ te favorizeaz[. Esteobunaocaziedea-`ipune]neviden`[farmeculpersonal\i,eventual, deafaceocucerire.Aisuficient[energiepentruceeace`i-aipropus,dar nuamânarezolv[rile,deoarecemaitârziupotap[reablocaje.Peacas[vei aveadestuldemultedef[cut\inu-`ivaficâtu\idepu`inu\or.

Capricorn

Ca\ipân[acum,dispuidemult[energieputeredemunc[,pecare`iopo`idistribuispredomeniidintrecelemaidiverse.Dinp[cateesteposibils[aioie\irecarearputeatensionarela`iacuparteneruldesuflet.Narfiexclus,]ns[,nicis[facicevacheltuielipentrudivertisment,al[turi defiin`aiubit[.Specula`iilenusuntindicate,c[ci]`ipotaducepierderi.

Veiaveaserioasefr[mânt[ri]nceeaceprive\tesitua`iatafinanciar[. Teveiimplica]ntotfeluldeactivit[`i\ichiardac[acesteavorfirentabile, câ\tigurile vor fi dep[\ite de cheltuieli. Unul din planurile tale secretearputeafipus]npractic[]nprimaparteazilei.Cinevadinanturajulapropiat`i-arputeafaceopropunerepentruoactivitateinteresant[.

 Leu

V\rs\tor

Teveiremarca]ntr-ungrupmaimare,ocaziecucare`isevorface complimente\ipropuneriinteresante.Dialogulcupersoaneledesexopus tevaajutas[-`iechilibrezistareapsiho-afectiv[.Capacitateadeconcentrareseva]mbun[t[`ipem[sur[ceteveiapropiadesfâr\itulzilei.C[l[toriile teajut[s[terelaxezi,dartepotobligalacheltuielisuplimentare.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

Stareatapsihic[nuestedintrecelemaifericite.Nureu\e\tis[te concentrezidecâtcugreutate,ideile]`isunt]mpr[\tiate\ipo`igre\icu u\urin`[.Dinpunctdevederefizicdispuidesuficientaenergiepentru adep[\i`icubineeventualelesimptomecucareteveiconfrunta.Inima vafiunadinzonelesensibilepentrutine]naceastaperioada.

 Rac

 Fecioar\

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

 Scorpion

S\get\tor

Situa`iafinanciar[seanun`[aficevamaibun[]nsensulc[aiputea ob`ineunelecâ\tiguri]nurmaunoractivit[`isocialedar\iprinintermediul p[rin`ilor sau a altor rude apropiate. Rela`ia cu prietenii va func`ionaexcelent\iacestlucrutevaajutafoartemult.Dealtfel,popularitateatavacrestesim`itor\iveireu\is[tedescurci]nnoianuldeproblemecucareteconfrun`i.

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Depealtemeleaguriaiputeaprimiuneleinforma`iicare-`ivorstârni interesul.Fiiprecautdac[dore\tis[lefolose\tiDinpunctdevedere mentalfunc`ionezilacapacitatemaximaa\ac[,po`isateimplici]n activit[`iintelectualesaupo`iluadecizii]nchestiunimaidelicate.

 Gemeni

}naceastaperioad[aiputeas[teocupicevamaimultdepropriapersoana.Pedealt[parte,nevoiadecomunicarevafiparc[\imaimare,iar aprecierileprietenilornusevorlas[preamulta\teptate.}nc[minvorfi multedef[cut,darnutrebuiesategr[be\tinicim[carunpic.Nueste excluss[apar[necesitateauneirepara`iisauauneiinvesti`ii]ngospod[rie.

Telefoane utile

 Balan]\

Esteposibilcaunuldintrep[rin`isaualtarud[s[aib[nevoiedeun sprijin substan`ial ]n rezolvarea unei chestiuni cu care se confrunt[. Reu\e\tis[faciobun[impresieunorpersoanedesexopus,darartrebuis[fiifoarteatentc[ciri\tis[stârne\tigeloziapartenerului.Fiicâtse poatedeatentlamanifest[rilefa`[deacesta\imaialescâtmaitolerant.

Esteoperioadadeosebitdetensionatapentrutine,]ncarestresul,stareadeagita`ie`i-arputeacreatotfeluldeproblemedes[n[tate-pefond nervos.Mareaten`ie\ilaalimenta`ie,deoarecenuarfiexcluss[apar[ uneleprobleme]nzonaintenstinal[.Oricum,prieteniitevorajutas[te relaxezi\is[tesim`imai]nlargult[u]naceastaperioad[atâtdeagitat[.

Pe[ti

Drumurile cotidiene vor fi ]ncununate de succes iar o eventual[ plimbare]naerliber]`ivadaocazias[terelaxezi.Comunicareacucei dinjurevolueaz[bine\iaiputeas[-iconvingipeace\tiasatesus`in[. Veiaveadef[cutomul`imedecheltuielicaretevor`inecusufletulla gur[.Nuesteexclusnicis[aiposibilitateas[faciuneleinvesti`ii,dar ]nacestcaz,evit[riscurile.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

18ianuarie2011

MONDEN BiancaDr[gu\anuseimplic[]n scandalulCrudu-LeodelaStrehaia oferit,]mpreun[cubruneta,s[petreac[onoaptecuLeodelaStrehaia,pentrusum[de100.000deeuro.

ScandaluldintreDanielaCrudu\iLeo delaStrehaiacontinu[,deoarecebrunetanuvreas[]ideabanii\inurecunoa\tedealtfelc[arfiluatbanidela el.Maimult,]nscandalarfifostimplicat[\iBiancaDr[gu\anu,cares-arfi

„M[sun[\i-mispunec[areosurpriz[pentrumine,s[ nevedem]ntr-unlocpublic.Atunciavenitla]ntâlnirecu ]nc[cineva.Mi-aspusc[dac[levreaupeamândou[la pachetm[cost[100.000deeuro.Amdiscutatacolovreo or[.Nuamfostdeacordcusuma,ar[mass[m[gândesc eu\iamajunslaconcluziac[epreamult.Amzisc-o vreaupeDanielac[eramaiam[rât[\ivreauorela`iecu ea.Dup[oziosunpeBianca\i]ispunc[vreauorela`ie cuDaniela,dareami-azisc[nusepoate,mi-atrimisun mesaj:«cuminetrebuies[negociezi,cueacuatâtmai pu`incucâtmaibine,emic[\iretard[\ieuoconsiliez»”, apovestitLeodelaStrehaia(foto),pentruAccesDirect. „}miparer[uc[s-aajuns\ilaBiancaDr[gu\anu,dar e\ivinaei,pentruc[nutrebuias[sebage]ntremine\i Daniela.Biancaaintratpefirdecândne-am]ntâlnitla mallto`itrei\iamdiscutatdesprebani.VoiamcaDaniela s[-mi dea cei 400 de milioane ]napoi iar Bianca a zis «Fat[,nu]idabanii».Eaazisc[af[cutoglum[,c[a\a faceeaglume...Mie]miparer[uc[s-aajunspân[aici. Euamrugat-opeDanielas[]\icear[scuze,dardac[nu avrutafostimplicat[\iBianca.DeciDanielaedevin[. Bianca nu a luat bani de la mine”, a comentat Leo ]n cadrulemisiuniiDreptla`int[. „Nicinum-amgânditlatreabacucei100.000deeuro pentruopartid[desexpentruc[suntmul`ibani,dardac[ `ineagluma...credc[mergea.Euzicc[eadev[rat,eaa zisc[eoglum[,daracums[fie\ieasincer[,deoarece \tietotadev[ruldintremine\iDaniela”,acontinuatLeo. „EuamavutcuBiancaoalt[rela`ie.Nesunamdes,ne povesteam multe lucruri la telefon”, a povestit acesta, sugerândc[se]n`elegeabinecublonda.

AccesDirect:MarianaMoculescu l-aluatlab[taiepefostulso` Niciocalede]mp[care ]ntreMarianaMoculescu \ifostuls[uso`,certurile degerândmaideparte. Lunisear[,]ncadrulemisiuniiAccesDirect,l-a luatlapalmepeMarian Niculescu. Cuvintegreles-auaruncat]nplatouldefilmarealemisiuniilunisear[ ]ntreceidoifo\tiso`i,iar]ntr-unmoment]ncareMarianaMoculescunu s-amaipututab`inei-adatopalm[ pestefa`[b[rbatului:„Porcmistre` Securistule C[m[tarule Cer\etorule”,i-aspusMarianafostuluiso`,el r[spunzându-i cu cuvinte la fel de urâte: „Proasto E\ti o panaram[, o descreierat[”.Discu`iiledintreceidoi aucontinuatapoidinlocuridiferiteMariana]nplatou,iarel]nculise. „Amcelemaibunerela`iidefamiliecuNidiaMoculescu\icuHoria Moculescu Boala ei este c[ pleac[ dinaceacas[\ic[Nidiascap[deea. Celmaimarer[upecarel-amf[cut vreodat[Nidiei\iluiHoriaafostc[ amluptatcaMarianas[intre]ncasa aceluiom.}mirupgâtulacumc[am f[cut acest lucru”, a declarat Niculescu. Separec[deaceast[dat[,sup[rareaMarianeiMoculescuapornitde lafaptulc[b[rbatularfifostpostat câtevafilmule`epeInternet,]ncare eaaparegoal[.

Ceimainoroco\ioamenidinlume.Aufostlaunpasdemoarte,darausc[pat caprinurechileaculuidinni\tesitua`iiextremdepericuloase.Pentruodiferen`[dedoarcâtevamilisecundesaucentimetriamfipututasistalaadev[rate tragedii,darsoartaafostdepartealor.Potfinumi`iceimainoroco\ioameni dinlume.Pewww.evbt.ro pute`iurm[riimaginiincredibile,]ncarevia`aa câ\tigatluptacumoartea.

Simona Sensual: «M-am maturizat frumos»

SimonaSensuala ]mplinitpe15ianuarie28deani\iapetrecutal[turideprieteni,primindogroaz[decadourifrumoase.Vedetaaoferit\i uninterviu]ncarea spusc[sesimtebine \is-amaturizat. }ntrebat[ de reporterii emisiunii Drept la `int[ dac[ se simteflatat[c[s-an[scutpe 15ianuarieca\iMihaiEminescu,vedetaadeclarat:„Da, m[ simt flatat[, dar \tiu mai multepersoanecares-aun[s-

cutpe15ianuarie”.Vedetaa recitat \i câteva versuri din Luceaf[rul,care]ipl[ceau„]n tinere`e”,daracumnuneap[rat.„M-ammaturizatfrumos. M[simtfoartebine”,apovestitSimona,ad[ugândc[nuse simtetotu\ipreg[tit[s[]\i]ntemeiezeofamilie.„Maiam timp.Trebuies[fiifoartematurizat[\is[aiunb[rbatmaturlâng[tine.Eusuntcucapul]nnori.}midorescs[n[tate\i]nrestlefacpetoate”, amaispusblonda,ad[ugând c[referitorlaparteafizic[,ar trece pragul unui cabinet de medicin[estetic[,darnu\tie ceardoris[-\imodifice.

Evenimente de Botosani nr.1793  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you