Page 1

CMYK

Miidecredincio\iau]nfruntat gerulBobotezeipentruap[sfin`it[

Pagina 5

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.4(1786)•Vineri,7ianuarie2011•8pagini

Directori amenin`a`i culegea penal[

Pag. 3

Florin ~urcanu, trimis ]n judecat[ pentru fals \i uz de fals

DeputatulFlorin~urcanua fostdeferitjusti`ieideprocuroriiSec`ieideUrm[rire Penal[\iCriminalistic[din cadrulParchetului}naltei Cur`ideCasa`ie\iJusti`ie, pentruc[aconsemnatnereal faptulc[membriaiorganiza`ieipoliticeaufostexclu\i dinpartid. Pagina 3

Mediciinu vormaifi slujba\iai statului Pagina 4


2

7ianuarie2011

TOPNEWS

Microbuzpierdutlafrontier[.~ig[rileaufostconfiscate,iarmoldoveanular[masf[r[microbuz,fiindamendatdelucr[toriivamalicu5000lei.Miercuri,]njurulorelor13.00,laPunctuldeTrecereaFrontiereiStâncaCoste\tis-aprezentatpentruaintra]n`ar[cet[`eanulmoldoveanSergiuG.,de28deani,lavolanulunuimicrobuzmarcaVW.Lacontrolulefectuatdec[treechipamixt[decontrolformat[dinpoli`i\tidefrontier[\ilucr[torivamaliaufostdescoperiteascunsesubpodeauaautoturismului4540`igaretemarcaMonteCarlo,cutimbruR.Moldova,]nvaloarede1000lei.~ig[rileaufostconfiscate,iarSergiuG.afostamendatcontraven`ional cu5000leidec[treorganulvamal.AutoturismulmarcaVWafostindisponibilizatpân[laplataamenzii.(D.R.)

Se ]mpart banii pentru repara`ia drumurilor 14,5milioanedeleis-au repartizatprinlegea bugetuluidestatjude`uluiBoto\anipentru ]ntre`inerea\ireparareadrumurilorjude`ene \icomunale.Baniiurmeaz[afidistribui`ipe fiecareunitateadministrativ-teritorial[]n\edin`aextraordinar[de mar`i,11ianuarie, cândsevadecide\irepartizareasumelorreprezentândcotedefalcatedinTVA\idinimpozitulpevenitpentru echilibrareabugetelor locale. Cele14,5milioanedeleivorfi ]mp[r`ite]ntrecele78deprim[rii dinjude`,plusConsiliulJude`ean, iar defalcarea pe fiecare unitate administrativ-teritorial[vafif[cu-

t[ tot ]n \edin`a extraordinar[ de mar`i,nu]naintedeaficonsulta`i \i primarii vizavi de nevoile comunit[`ilor locale. Suma alocat[ anulacestapentrudrumurilejude`ene\icomunaleestesemnificativ maimarecaceadeanultrecut. }n2010,ini`ialfuseserepartizat[ sumade14,2milioanedelei,]ns[ ]n urma oper[rii unor rectific[ri bugetare negative pe parcursul anului,sumaefectivconsumat[a fostdedoar12,9milioanedelei. }nceeaceprive\tesumelereprezentândcotedefalcatedinTVA\i impozitulpevenit,Direc`iaGene-

Circula`ie restric`ionat[ pentru un transport mai pu`in obi\nuit

ral[aFinan`elorPublice(DGFP) ]nc[ nu le-a transmis Consiliului Jude`ean.„Exist[ooarecare]ntârziere deoarece DGFP nu ne-a transmispân[laaceast[dat[cifrelepecareeitrebuies[leprelucreze \i s[ le transmit[ c[tre jude`. Avempromisiunica]ncursulzilei deazi(joi-n.r.)aceast[opera`iunes[se]nf[ptuiasc[.De\isuntem ]n]ntârziere,sper[mc[vomputea s[ desf[\ur[m \edin`a extraordinar[mar`i,laora14.00,\i\edin`a ordinar[ care s[ aib[ ca tem[ \i adoptareabugetuluipropriualjude`ului,pe31ianuarie.Amf[cut

aceast[ programare pentru a ne ]ncadra\i]ntermeneleprev[zute delegereferitoarelaetapeleelabor[rii bugetelor unit[`ilor administrativ-teritoriale”, a declarat Mihai ~âbuleac (foto), pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Acestasper[camodul]ncarea propus distribuirea sumelor c[tre bugetele locale ale prim[riilor s[ fieacceptatdec[treconsilieriijude`eni\is[nusemairepetesitua`iadeanultrecut,cânds-aureprogramat\edin`eledeConsiliuJude`eandincauzane]n`elegerilordintrepartidelepolitice.„Mie]mirevinesarcinadeafacepropunerea carevafiunaechilibrat[,darsigur c[]nplenpotfiformulateamendamente.Euspercalucrurileasteas[nuse]ntâmple,atâttimpcât m-am prezentat ]ntotdeauna cu propuneri fundamentate”, a mai spus\efuljude`ului. Pentrudatade31ianuarieeste programat[onou[\edin`[deCJ, deaceast[dat[ceaordinar[,pentruaprobareabugetuluipropriual jude`ului.(MonicaAionesei)

AuditdelaCJla Drumuri\iPoduri Corpul de Control al pre\edintelui Consiliului Jude`ean va declan\a un auditlaDirec`iaJude`ean[deDrumuri \iPoduri(DJDP)Boto\ani.|iastaca urmare a solicit[rii venite din partea comisieideanaliz[\iverificareconstituit[ la nivelul CJ din consilieri jude`eni. Membrii comisiei au ]ntocmit,larândullor,unraportprivind modul ]n care s-au f[cut achizi`iile publicelaunitatearespectiv[,iarfaptul c[ unele lucruri privind sumele vehiculate]ncontractesuntconfuze,ia determinat s[ solicite un audit din partea corpului de control al pre\edinteluiCJ.„Am\iemisunordinde serviciu,mandatând]nacestfelcorpul de control s[ efectueze o verificare acolopebazaobserva`iilorformulate

]nraportuldepusdecomisiaformat[ dinaceiconsilieri.Aceast[verificaree ]n curs, nu s-a finalizat”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ Boto\ani. |eful CJ a decis s[ trimit[ corpuldecontrollaDJDPcutoatec[ datele prezentate ]n raportul comisiei formate din consilieri jude`eni ar fi eronatesauprost-]n`elese.„Am]n`eles c[s-arfis[vâr\itaceast[eroare,s-au luat]ncompara`iesumecarepedeo partecon`ineauTVA,pedealt[parte nucon`ineau\idincauzaaceastas-a trasconcluzia,eronat[laprimavedere,c[s-arfi]nregistratni\tedep[\iri valorice. Mai multe nu pot s[ spun pentruc[nu-miplaces[vorbescdecât pe baza de documente”, a mai spus ~âbuleac. (M.Aionesei)

«Pas» echipei Pro Volei

Circula`ia autovehiculelor pe drumul european E 58 de pe raza jude`ului, dar \i ]n municipiul Boto\ani, a fost restric`ionat[, joi dup[ amiaz[,dincauzaunuitransportagabaritic.Uncamioncaretransportaun utilaj de peste o sut[ de tone, cu o ]n[l`imedepestecincimetri,atrecut prin jude`, mergând la combinatul AmbrodinSuceava.Camionulaintrat]njude`]njurulorei13.00,]ncomunaFrumu\ica,\iatrecutprinlocalit[`ile Fl[mânzi, Cotu, Cop[l[u, Z[ice\ti,Boto\ani,Hudum,Vl[deni

\i Hu`ani. „Este un transport dificil pentru noi, fiind mai multe firme care asigur[ pe parcurs eliberarea drumului, ferirea cablurilor”, a declaratcomisarulTeodorOrhei,din cadrulSPRBoto\ani. }nmunicipiulBoto\anitransportul afostdirijatpeCaleaNa`ional[,pân[ laintersec`iacustradaSucevei,dup[ care,prinfa`asediuluiIJPF,urmând sensulgiratoriucustradaPacea,ulterior transportul p[r[sind localitatea. Transportulaie\itdinjude`ulBoto\ani]njurulorelor20.00.(D.R.)

ConsiliulJude`eanBoto\aninuparedispus,nici]nacestan,s[alocebani pentrusus`inereaactivit[`ilorsportive,cuatâtmaipu`inpentruechipadevolei patronat[dedeputatulC[t[linBuh[ianu.DemocratliberalulMihai~âbuleac, pre\edinteleCJBoto\ani,i-arputeaspune„pas”\i]nacestancoleguluis[u de partid, care a solicitat, cel pu`in ]n anii trecu`i, sprijin financiar pentru sus`inerea echipei de volei a jude`ului, Pro Volei. „Domnul Buh[ianu are dorin`ele\iintereseledumnealuifire\tiprivindactivitateasportiv[]ndomeniul volei-ului.Sigurc[dac[bugetuljude`uluivafisuficientdemare\ivomajungecuprioritizarea\ilacapitolulvolei,amputeas[-isatisfacemrug[mintea, darsecunoa\te\i\tie\icolegulmeuc[parcurgemoperioad[deausteritate bugetar[”,adeclaratMihai~âbuleac.Maimultdecâtatât,acestaaemis\i opiniepersonal[vizavidefaptulc[„activitateasportiv[nuartrebuis[se axeze,]nceeaceprive\tefinan`area,]nprimulrândpebanipublici,cipebani priva`i”.Bugetulpropriualjude`uluivafiadoptat,celmaiprobabil,]n\edin`a ordinar[din31ianuarie2011.(M.Aionesei)

Carnetele de munc[, desfiin`ate Inspectoriiboto\[neni dincadrulInspectoratuluiTeritorialde Munc[(ITM)reamintescagen`iloreconomicic[dela]nceputulacestuiannumai suntvalabilec[r`ile demunc[. Dela1ianuarie2011]nceteaz[existen`acarnetuluidemunc[, dup[ aceast[ dat[ eviden`a muncii realizându-se electronic prin intermediul registrului generaldeeviden`[asalaria`ilor reglementat prin Hot[rârea de Guvernnr.161/2006,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare.„Dela]nceputulacestuian nu se vor mai ]nregistra la Inspectoratcontracteleindividuale demunc[.Acesteasevor]nregistra ]n format electronic ]n registrul general de eviden`[ a salaria`ilor, ]n conformitate cu prevederile legale aflate ]n vigoare. De asemenea, ]ncepând cu 1 ianuarie 2011 nu se vor maidepunlainspectorateleteritorialedemunc[acteleprivind executarea, modificarea, suspendarea\i]ncetareacontractelor individuale de munc[”, a declaratRoxanaGavril,responsabilrela`iimass-mediadincadrulITM. Pân[ la data de 25 ianuarie, angajatorii vor depune la inspectorateleteritorialedemunc[, doveziledecalculadrepturilor salariale aferente lunii decembrie2010.Platacomisionului\i depunerea declara`iei aferente lunii decembrie 2010 se vor efectua \i depune pân[ la data de25ianuarie.}ncepândculunaianuarie,nusevamaiefectua plata comisionului datorat (0,75% dinfondullunardesalarii,angajatorilorc[rorainspectoratele teritoriale de munc[ le p[streaz[\ilecompleteaz[carnetele de munc[, respective 0,25% dinfondullunardesalarii,angajatorilorc[rorainspectoratele teritoriale de munc[ le presteaz[ serviciile constând ]n verificarea \i certificarea legalit[`ii]nregistr[rilorefectuatede c[treace\tia).}ncepândculuna ianuarie2011nusevamai]ntocmi \i depune declara`ia aferent[comisionuluidatorat.(PetronelaRotariu)


3

7ianuarie2011 Ofertedemunc[]nGermaniapentrustuden`i.Studen`iiboto\[nenipotoptapentruunlocdemunc[legal,petimpulvacan`eidevar[,]nGermania.Agen`iaMunicipal[pentruOcupareaFor`eideMunc[Bucure\ti,cusprijinulAgen`ieiNa`ionale pentruOcupareaFor`eideMunc[,anun`[organizareaselec`ieipentrustuden`iicaredorescs[desf[\oareoactivitatelucrativ[ peteritoriulGermanieipeperioadavacan`eidevar[.Selec`iaarelocpân[pe20ianuarie,]ntreorele09.00-15.00.Laselec`ie potparticipastuden`iicareurmeaz[cursurilazi,laoricefacultateacreditat[conformlegii,cuexcep`iacelordinultimulande studii.Depunereadosarelor\isus`inereatestuluidelimbagerman[vaavealoclaCentruldeInformare\iConsiliereprivind Cariera,dinstradaVân[torinr.1,sector5,Bucure\ti.Pute`isunala021.337.21.94,0758.102.149sau0758.236.632.(P.R.)

ESEN~IAL

Florin ~urcanu, trimis ]n judecat[ pentru fals \i uz de fals DeputatulFlorin~urcanuafostdeferitjusti`iei deprocuroriiSec`ieide Urm[rirePenal[\iCriminalistic[dincadrul Parchetului}nalteiCur`i deCasa`ie\iJusti`ie, pentruc[aconsemnat nerealfaptulc[membri aiorganiza`ieipoliticeau fostexclu\idinpartid. Pre\edintele PNL Boto\ani este acuzatde19falsuriintelectuale\ide nou[ fapte de uz de fals. Potrivit anchetatorilor, ]n perioada iunieiulie2009,Florin~urcanu(foto),]n calitate de pre\edinte al Partidului Na`ionalLiberal-filialaBoto\ani,a semnatoseriedehot[râri]ncarese consemna,]nmodnecorespunz[tor adev[rului, c[ diferi`i membri ai acestei organiza`ii politice au fost exclu\i din partid prin hot[rârea Delega`iei Permanente a PNL Boto\anidindatade21.06.2009. „Scopulurm[ritafostacelaca, ]nloculpersoaneloralese]nfunc`iadeconsilierlocalsaujude`ean, s[ajung[altepersoane,agreatede

inculpat.Având]nvederec[locul vacantat era ocupat de persoana aflat[pepozi`iaimediaturm[toare pelistacucarepartidulaparticipat laalegeri,iarpersoanaagreat[nu ocupa]ntotdeaunaaceast[pozi`ie, ciopozi`ieinferioar[,inculpatula emishot[râriprincareerauexclusechiar\icincipersoanepentrua se ajunge ca func`ia vacantat[ s[ fieocupat[depersoanadorit[.}n acestfel,inculpatulFlorin~urcanuasemnatacte(hot[râri,adrese) princareseconsemna,]nmodnecorespunz[tor realit[`ii, c[ Delega`iaPermanent[aPNLBoto\ani, dindatade21.06.2009,ahot[rât excluderea a 23 de persoane din cadrul Partidului Na`ional Liberal”,searat[]ntr-uncomunicatde pres[ al Parchetului }naltei Cur`i deCasa`ie\iJusti`ie. Potrivit aceluia\i document, ]n realitate,]ncadrulacestei\edin`e, dindatade21.06.2009,singurele sanc`iuniaplicateaufostretragerea sprijinului politic fa`[ de membrii AureliaAro\oaie,CristinaBahrin \iGheorgheOstafie\iexcluderea dinpartidaluiGabrielOpri\anu. Ulterior,realizândc[sanc`iunea retragerii sprijinului politic nu

„Esteor[zbunare politic[”

ducela]ncetareadedreptacalit[`ii de consilier, acest efect avându-l doarsanc`iuneaexcluderiidinpartid,Forin~urcanu,potrivitanchetatorilor,aprocedatlaemiterea]n

Directoriamenin`a`iculegeapenal[ Datoriilespitaleloracumulatedup[dataachit[riidec[treMinisterul S[n[t[`iiaarieratelorpân[la1iulielepotaduce managerilordeunit[`i medicalemariprobleme. Dealtfel,semnaluldealarm[a\i pornit.„Eucredc[\ipentrudirectoriidespitalefunc`ioneaz[legeapenal[”,afostavertismentultransmisieri depre\edintele`[rii.Manageriiboto\[neniaiunit[`ilormedicalesuntcon\tien`idece]ia\teapt[.„Estefoarte adev[ratc[acumulareadenoiarierateatragedup[siner[spundereapenal[.Suntemto`icon\tien`ideasta.Dar eunuamdeces[m[tem.Dac[\ase lunidezileamreu\its[nufacnicio datorie,a\avafi\ideacum]ncolo.E lege \i trebuie respectat[. Dac[ nu, pl[te\ti”, a spus directorul Spitalului Jude`ean,mediculOvidiuMimor. Dintre unit[`ile medicale boto\[nene,SpitaluldePsihiatrieBoto\ani se]nregistreaz[laaceast[dat[cucea maimaredatorie,decirca13miliardedeleivechi,camcâtestebugetul spitaluluipeolun[.„Dinmomentul ]ncareamvenitlaconducereaunit[`iiamluatm[surileces-auimpus pentruanumaicontinuacuacumulareadedatorii.Chiardac[m[surile

nu au fost primite bine de angaja`ii unit[`ii, toat[ lumea trebuie s[ fie con\tient[ c[ unitatea va trebui s[ func`ioneze eficient, pentru c[ nimeninuvamaipl[tidatoriilecarese facdeacum]nainte]nafarabugetului. Iar r[spunderea penal[ pentru manageriispitalelornuesteovorb[ ]n vânt. Numai c[ intervine atunci cândcheltuielilesuntf[cutenejustificat.Dac[s-aucump[ratmedicamente pentru spital, materiale sanitare saualtelucrurinecesare]nunitate\i s-adep[\itbugetul,credc[directorul r[spunde mai degrab[ cu rezilierea contractului,\inupenal”,adeclarat

directorul Spitalului de Psihiatrie Boto\ani,mediculGabrielOpri\anu. Chiardac[directoriidespitalesunt ]ncrez[toric[vorreu\is[]\iduc[la ]ndeplinirecontractelemanageriale\i s[numaiacumulezedatorii,aceasta nu va fi o sarcin[ deloc u\oar[ ]n condi`iile]ncare\i]nanul2011nu sunt\ansecafinan`areasistemuluis[ fiemaibun[.DirectorulCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tate(CJAS) Boto\anideclara,spresfâr\itulanului trecut,c[dinceinforma`iiare,unele dintre spitalele jude`ului au ]nceput deja s[ acumuleze datorii noi. (AuroraDimitriu)

falsaunorhot[râri]ncareseatest[c[sanc`iuneaaplicat[\ifa`[de AureliaAro\oaie,CristinaBahrin \iGheorgheOstafieafostexcluderea.

Opartedintreacestehot[râriau fost trimise Consiliului Jude`ean, Consiliului Municipal Boto\ani sauconsiliilorlocale]ncadrulc[roramembriilacaresef[ceareferire ]n hot[râri activau ]n calitate de consilieri. Aceste hot[râri au fost ]nso`ite de adrese ]n care se atesta]nc[odat[,]nmodnecorespunz[toradev[rului,c[]n\edin`a Delega`iei Permanente a PNL Boto\ani,dindatade21.06.2009, s-a hot[rât excluderea persoanei indicate]nhot[râre,men`ionândusetotodat[membriidepartidcare urmau s[ ]i ]nlocuiasc[ pe cei vechi]nfunc`iadeconsilier. }nschimb,]nleg[tur[cuaceste acuza`ii,pre\edintelePNLadeclarat c[ este nevinovat \i c[ va dovediacestlucru.„Esteor[zbunarepolitic[.Nuestenimicadev[rat.Nueuamscrisproceseleverbale.Afostoechip[]ntreag[care alucrat.M[bucurcas-a]ntâmplat acestlucru,m-amsaturatdeatâta tracasare.}ninstan`[voidovedica sunt nevinovat”, a fost de p[rere ~urcanu.(D[nu`Rotariu)

Comisia din Penitenciarul Boto\ani a aprobat eliberarea lui Severin Tcaciuc Severin Tcaciuc (foto) ar putea fi eliberat ]n câteva zile din PenitenciarulBoto\ani,dup[ceComisiade eliber[ri condi`ionate a constatat c[ acesta ]ndepline\te condi`iile legale. Afaceristulsuceveanamaiintrat]n Comisiadeeliber[ricondi`ionatepe 29decembrie2010,darlaaceavremecerereasaafostrespins[pemotivc[nuaexecutatfrac`iadepedeaps[cares[-ipermit[plecareadinpu\c[rie. „Comisia a constatat c[ sunt ]ndeplinite condi`iile legale pentru eliberare, dar ultimul cuvânt ]l vor aveamagistra`iidelaJudec[toriaBoto\ani. Dosarul a fost trimis acestei instan`e,careurmeaz[s[sepronun`e cu privire la solu`ia adoptat[ ]n cadrulComisiei”,adeclaratsubcomisarul Iulian D[râng[, purt[torul de cuvântalPenitenciaruluiBoto\ani. Practic,dac[\imagistra`iiJudec[torieiBoto\anivorfideacordcueliberarea condi`ionat[, la ]nceputul s[pt[mânii viitoare Severin Tcaciuc vaplecaacas[.SeverinTcaciuceste ]ncarcerat la Boto\ani din august 2009,cândstatulaustriacaacceptat cererile de extr[dare formulate de statulromân. PenumeleluiSeverinTcaciucs-au pronun`at mai multe condamn[ri,

pentrufaptediferite,respectivultraj, furt calificat \i câteva infrac`iuni de evaziunefiscal[,cuprejudiciidezeci demiliardedeleivechilabugetulde stat.Arestatini`ial]nmai2001,SeverinTcaciucafosteliberat\irearestatsuccesivdemaimulteori,pentru calamijloculluidecembrie2001s[ fieeliberatdinnou.Pe28februarie 2003 el a fugit din `ar[ cu câteva minute]naintedeafidat]nconsemn lafrontiere.(D.R.)


CMYK

4

7ianuarie2011

TOPNEWS

Zecidekilogramedeghipsortopedicpentruvictimeleghe`ii.Circa600metridefa\[\i50dekilogramedeghips ortopedicse„topesc”]ntr-osingur[zilacabinetuldeortopediedinPoliclinicaSpitaluluiJude`ean.Num[rulmarede persoanecareajung]nultimaperioad[lacabinetpentrualefipuse]nghipsmâinilesaupicioareleruptedincauza ghe`iidepestr[ziarputeas[duc[]nscurttimplaocriz[dematerialsanitar.„|i60depersoaneamavutpezila consulta`ii”,adeclaratuncadrumedicaldelacabinet.Pacien`iicufracturisunt]nsitua`iadeaa\teptaore]ntregis[ levin[rândullacabinet.Deocamdat[nupares[seg[seasc[solu`iepentruareducecoziledelacabinetuldeortopediealAmbulatoruluiSpitaluluiJude`ean.Estesingurulcabinetcareofer[astfeldeservicii]nmunicipiu.(A.D.)

Medicii nu vor mai fi slujba\i ai statului Reprezentan`iiautorit[`ilorsanitarelocale consider[c[propunereapre\edinteluiTraian B[sescu,deasecrea cadrullegislativpentru camediciis[lucreze]n contractcuspitalele,\i nucaslujba\iaistatului,estebinevenit[\i urmeaz[modeluldin SUA.Pedealt[parte, uniidirectoridespitale se]ndoiescc[arfi momentuls[setreac[ laoastfeldem[sur[. Asisten`ii medicali ar trebui s[ r[mân[ angaja`i ai spitalelor, dar nu\imedicii,potrivituneirecente afirma`ii ale pre\edintelui Traian B[sescu.Ideeanuesterespins[de medicii boto\[neni, care cred c[ aceastaarputeaficaleaspreveniturimaiconsistente.„Dac[voifi pl[tit ]n func`ie de complexitatea sarcinilordeserviciu,a\acumse discut[,nuarfinimicr[u]nasta. }mivoivindeserviciilespitalului, daracumdepinde\icepre`urivor oferi aceste unit[`i medicale pe servicii.Sepractic[\i]naltep[r`i alelumii,facicontractcuspitalul, dar acel contract se ]ncheie ]n condi`iiavantajoasepentruambele p[r`i. Acolo este o negociere adev[rat[”, spune un medic al SpitaluluiJude`ean.

Pre\edintele B[sescu vrea ca ]nc[dinacestans[seprevad[un proiect pilot ]ntr-un acord cu FondulMonetarInterna`ional,privind]ncheiereaunorcontractecu medicii,pebazac[roraace\tias[ fiepl[ti`i]nfunc`iedecomplexitatea activit[`ii. La unele spitale, directorii\i-auar[tatdemaimult[ vremedisponibilitateadeatrecela lucrulcumediciipebaz[decontract. De exemplu, la Policlinica Spitalului Jude`ean, conducerea unit[`ii medicale ar fi trecut de mult[ vreme la ]ncheierea unor astfel de contractului cu medicii care ofer[ consulta`ii la cabinete, dac[arfipermiscadrullegislativ.

Mediciicurezultate profesionale deosebite, „vâna`i”despitale Introducerea unei astfel de modalit[`idelucru\iplat[]nspitale, pentru medici, ar stimula competi`ia]ntreoamenii]nhalate albe.„Mediciicurezultatedeosebite vor fi vâna`i de spitale. Fiecarespitalvaaveainteresuls[ aib[contractecumediciiceimai buni.Iarmediciibuni]\ivorvinde serviciile pe bani mul`i. Dar nu cred c[ este acum momentul ]n care ar putea fi implementat un astfeldesistem.Deciunastfelde sistem ar fi mai ales ]n interesul mediculuicurezultateprofesionale bune”, este opinia medicului

Gabriel Opri\anu, directorul SpitaluluidePsihiatrieBoto\ani. Ideeanuestepentruprimadat[ avansat[delanivel]nalt,\ipevremeaconduceriiliberaledelanivelulMinisteruluiS[n[t[`iis-adiscutat despre o astfel de posibilitate. „Aicivenimcuocontribu`ieim-

TragediadelaM[\c[teni arfipututfievitat[ Ipotez[\ocant[formulat[de\eful Poli`iei Rutiere, comisarul \ef Dumitru Zm[u, care a declarat c[ tragedia de la M[\c[teni, ]n care patru oameni au murit ]ntr-un accidentrutier,puteafievitat[.Acestaa declarat c[ ]n vara anului trecut a solicitatmontareauneibarierelatrecereadecaleferat[respectiv[,]ns[, dinnefericire,cerereaafostignorat[ deangaja`iiCFR.Drepturmare,]n datade30decembriepatrupersoane aflate ]ntr-un autoturism au murit dup[cema\ina]ncareseaflauafost lovit[ de tren. Mai mult, Zm[u a declarat c[ cei responsabili de lipsa barierelorarputeas[r[spund[penal. „Noiammai]nregistrat]nurm[cu treianiunaccidentcudou[victime ]n acea zon[. Având ]n vedere c[ vizibilitatea pentru partea stâng[ nu este prea bun[ \i faptul c[ este un canton, am solicitat printr-o adres[ administratoruluic[iiferates[montezeobarier[cusemnaleopticepentru a preveni o nenorocire. Bariera nuamaifostmontat[iarnoine-am

]nregistratcuunaccidentfoartegrav. Sperc[]nscurttimpaceabarier[va fimontat[”,aspusDumitruZm[u. |efulPoli`ieiRutiereamaispusc[ acestaccidentartrebuis[fieunsemnaldealarm[pentruautorit[`i.„Din

p[catetragedias-aprodus\icredc[ artrebuis[fieunsemnaldealarm[\i pentru celelalte unit[`i administrativ teritorialecareau]nadministraredrumurilecomunale\ijude`ene”,aad[ugatDumitruZm[u.(D.Rotariu)

portant[ ]n reducerea num[rului desalaria`iaistatului,prinprivatizareaasisten`eilaniveldemedici, ]nspitale,pebaz[decontract,a\a cumvoravea\iprofesorii]n\coli, r[mânândcapersonalulmedius[ fiealspitalului,darmediciivin,au presta`ie, au ore \i sunt pl[ti`i ca

atare.Credc[trebuies[introducemacestproiectpilot]nc[deanul acesta\is[ni-lasum[m]nacordul cuFondul”,aufostcuvintelepre\edintelui, care au stârnit discu`ii despre oportunitatea introducerii acestuigendeprivatizare]ns[n[tate.(AuroraDimitriu)

Dispensar \i sec`ie TBC ]n chirie Timpdecinciani,pân[]ndecembrie 2015, dispensarul Spitalului de Pneumoftiziologie, laboratorul \i una din sec`iile unit[`ii medicale vor mai putea func`iona ]n spa`iile pe care le ocup[]nmomentuldefa`[,dup[care vortrebuis[]\ig[seasc[oalt[loca`ie. Iar]ntotacesttimp,unitateamedical[ va trebui s[ pl[teasc[ chirie pentru spa`iile respective, dup[ ce Consiliul Local,decareapar`inespitalul,apierdutprocesulcuFunda`iaCaritatea. Potrivitdirectoruluispitalului,economistul Viorel Lefter, 1663 metri p[tra`idinspa`iulunit[`iiaufostcâ\tiga`i de Funda`ia Caritatea. Chiria, de\inuafost]nc[stabilit[oficial]ntre celedou[p[r`i,sevaridica,probabil, pân[laaproximativ9.000deleipe lun[.Litigiulpentruopartedincorpurile de cl[dire ale Spitalului de PneumoftiziologieBoto\aniestedestuldevechi.Procesulafostpornit]n anul2007,dec[treFunda`iaCaritatea,\iini`ialComisiaderetrocedarea ]nclinat balan`a spre spitalul boto\[nean,]ns[recursululteriordeschisde funda`ieaschimbatsitua`ia.Cum\i ultimacaledeatac]ninstan`[afost

epuizat[deConsiliulLocal\idec[tre Spitalul TBC, acum urmeaz[ ca, ]n celmaiscurttimp,s[sediscutecucei ceaucâ\tigatspa`iilepentruasestabilinivelulchiriei.„Vorfinegocieri, probabil.Alt[solu`iepentruafunc`ionacudispensarul\ilaboratorulnu v[ddecâto]n`elegerecuceidelaCaritatea,astfel]ncât\ichirias[nufie preamare”,adeclaratViorelLefter, directorulSpitaluluidePneumoftiziologieBoto\ani.(AuroraDimitriu)


CMYK

5

7ianuarie2011 Modernizarea«Jude`eanului»]nimpas. Milioanedeeuroeuropenipentrumodernizarea SpitaluluiJude`ean„Mavromati”,blocatedeofirm[„cuzerosalaria`i\i200leicapitalsocial”. Licita`iaprogramat[pentrudatade10ianuarie,pentrulucrareademodernizareaceleimaimari unit[`ispitalice\tidinjude`ulBoto\ani,afostanulat[dincauzauneicontesta`iidepusedeo societatedinBu\teni,SCElectricaServ,carenicim[carnus-aar[tatinteresat[s[participela proceduradeachizi`iepublic[.Aceastaadepusocontesta`ielaConsiliulNa`ionaldeSolu`ionare aContesta`iilor(CNSC),princareacerutanulareaproceduriidelicita`ie.(M.A.)

TOPNEWS

Mii de credincio\i au ]nfruntat gerul Bobotezei pentru ap[ sfin`it[ Cre\tiniiortodoc\i\i catoliciaumarcatieri Boboteaza,urmat[azi deziuaSfântuluiIoan Botez[torul.Temperaturilesc[zutedeieri nuaufostopiedic[ pentrucredincio\iicareaupornitsprel[ca\uriledecultpentrua luaaghiazm[. Sutedeboto\[neniaufostprezen`i la Biserica Sf. Ilie, unde slujbaafostoficiat[dePS.CalinicBoto\[neanul.LauneleBiserici,slujbaaavutloclâng[cruciledeghea`[.Oastfeldecruce afost\ilaBisericaSf.Vasilecel Mare,dincurteaSpitaluluiJude`ean „Mavromati”. „}n fiecare an a\tept cu emo`ie aceast[ zi sfânt[. Dumnezeu ne ajut[, dar trebuies[nunepierdemcredin`a”,aprecizatArtemizaBuc[taru,unadintreboto\[nencelecare aua\teptatorebune]ngerpentruaduceacas[ap[sfin`it[. Pecruceadeghea`[amplasat[ ]n fa`a Bisericii, credincio\ii au lipitb[nu`i,cusperan`ac[Dumnezeu le va asculta rug[ciunile. }n fiecare diminea`[, timp de \apte zile, credincio\ii beau din agheasmaluat[ieridelabiserici, dup[ care iau \i anafur[. Dup[ aceast[perioad[,agheasmaeste

`inut[lalocdecinste]nfiecare gospod[rie. Unii credincio\i au trecut ieri pelamaimultebisericipentrua luadelafiecareap[sfin`it[.}nziuadeBoboteaz[sesfin`e\teapa, carenusestric[niciodat[.S[rb[toareaestemenit[s[reaminteasc[celepetrecutelaapaIordanului,]naintecaIisuss[p[\easc[]n via`apublic[,la]mplinireavârstei de aproximativ 30 de ani. Boboteaza(6Ianuarie)\icuSf.Ioan

Deciziipeultimasut[ demetriprivind desfiin`areaunorspitale MinisterulS[n[t[`ii]nc[ maiprime\tepropuneri dinteritoriuprivindreorganizareaunit[`ilorspitalice\ti. }ncelmultdou[s[pt[mâni,angaja`iispitalelorac[rordotare\i]ncadraredepersonalnuestelastandardelecelemaibunevoraflacesoart[ ]i a\teapt[. Ministerul S[n[t[`ii a transmis ieri c[ estimeaz[ ca ]n cel multdou[s[pt[mânis[sefinalizeze propunerilevenitedinteritoriu\i,pe bazaacestora,s[sefinalizezelistacu noilestructuri.„}ntr-uncomunicatal Ministerului S[n[t[`ii se arat[ c[ reorganizareaunit[`ilorsanitareseva realiza,]nprincipal,]ndou[planuri, fie prin comasare, fie prin desfiin-

`are,atâtpentrure`eauaMinisterului S[n[t[`ii,cât\ipentruceaaautorit[`ilor locale. Aceste comas[ri urm[rescoeficientizareaactivit[`iispitalelor, dar \i o cheltuire mai bun[ a banului public. De asemenea, vor existaoseriedeunit[`isanitarecare sevorreprofila.|i]nacestcazautorit[`ilelocalevorfacepropuneripentrurealizareaacestuiproiect”,precizeaz[ Lidia Onofrei, purt[tor de cuvântalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani.}ndiscu`iepentruoposibil[reprofilareaufostspitaleledin S[veni \i Tru\e\ti, ]ns[ deocamdat[ soartaacestoraesteneclar[.}nprivin`aSanatoriuluiGurandalucrurilepar s[seclarifice,acesta,celmaisigurse vaaflapelistacelor200deunit[`imedicalecupaturilacarelucreaz[MinisterulS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

(7Ianuarie)aproapec[formeaz[ una\iaceea\is[rb[toare. }najun,preotulsfin`e\tecasele cuap[careafostsfin`it[]nacea diminea`[, dup[ Liturghie. Agheasma Mare se face o dat[ pean,6ianuarie,]nziua]ncare Iisus a fost botezat ]n apele Iordanuluidec[treIoan.Eziua ]ncarecre\tiniicaut[purificarea sufletului \i iertarea p[catelor pentru anul care tocmai a ]nceput.(PetronelaRotariu)

Medicif[r[paraf[ Sunta\tepta`i„cubra`ele deschise”dec[treconducerileunit[`ilormedicale. „Serevinelaopractic[ maiveche\ig[sescc[ esteideefoartebun[pentrusistemulsanitar.Mediciitinerinutrebuie pierdu`idinsistem”,este opiniadirectoruluiOvidiuMimor,referitorla inten`iaMinisteruluiS[n[t[`iidealedaposibilitateamedicilortineris[ lucreze]nspitale,darcu competen`elimitate. }n spitalele boto\[nene \i ]n cabineteledinre`eauamedical[ primar[ vor putea lucra \i medici „cu drept de practic[ limitat”. Medicii tineri voraveaposibilitateadeaseangaja ]ntr-ounitatesanitar[,chiardac[ nu au promovat concursul de Reziden`iat.}ncepânddeieri,oficialiidins[n[tateau]naintat]ndezbaterepublic[ unastfeldeproiectdeactnormativ. Conformacestuia,absolven`iifacult[`ilordemedicin[,]ncepândcupromo`ia2005,vorprimicompeten`ede practic[ limitate chiar dac[ nu au promovat concursul de Reziden`iat. ]n prezent, medicul care finalizeaz[ cursurileuniversitarenupoatefiangajat ]n sistemul sanitar, decât cel multdec[treunadintrefirmelecare activeaz[ ]n industrie, ]n vederea promov[riiproduselormedicale. Absolven`ii facult[`ilor de medicin[sevorputea]ncadra]nunit[`ile sanitarepublicesauprivatepentrua sprijiniactivitateadeasisten`[medical[dinacesteunit[`i.Nuvoravea dreptdeparaf[sausemn[tur[\ivor putealucradoar]nanumitesec`ii,]n unit[`iledeprimirealeurgen`elor\i ]n cabinetele medicilor de familie. „Esteoideefoartebun[.Defaptse revinelaopractic[maivechecares-

adoveditcuani]nurm[afifoarte util[.Eucândamterminatfacultatea sef[cea]nspitaleopractic[detrei ani.Chiardac[mediciitinericevor fiangaja`iastfelnuvoraveadreptde paraf[\isemn[tur[,vorputeaconsultasubsupraveghere.Vorajutacât potactivitateamedical[.Vafiuncâ\tig pentru medicul respectiv, dar \i pentru spital”, a men`ionat Ovidiu Mimor, directorul Spitalului Jude`ean„Mavromati”.

}nprivin`asalariilor sep[streaz[t[cerea Ceeace]nc[nulis-aspusmedicilortinericarevorfiatra\i]nsistem pentru a lucra cu drept de practic[ limitatestecumvorfipl[ti`i.Dac[ mediciireziden`isuntpl[ti`iacumcu salariicaaleunormuncitorinecalifica`i,atuncimediciicudreptdepractic[limitatnuausperan`es[fiesalariza`icâtdecâtdecent. }nplus,]ntimpcemediciicareau intrat]nsistem]naniicomunismului ]\iaducamintec[auf[cut\ieioastfel de practic[, diferen`a este c[ ]n aceavreme,dup[terminareafacult[`ii aveau deja drept de consulta`ie f[r[ supraveghere, de semn[tur[ \i paraf[.(AuroraDimitriu)

Modernizare cu for`e locale la Casa Ventura

Lucr[riledemodernizareaCaseiVentura,imobilul]ncarelaoraactual[func`ioneaz[\coalaPopular[deArte\iMeserii,vordemara]ncelmaiscurttimp. Lafineleanuluitrecut,ConsiliulJude`eanBoto\ania reu\it s[ semneze contractul cu firma câ\tig[toare, SC VictorConstructSRL,iar]nurm[toareaperioad[vafi dat\iordinulde]nceperealucr[rilor.Valoareacontrac-

tat[estede8milioanedeleif[r[TVA,lucrareapefondurieuropeneurmândafifinalizat[]n18luni.}nc[din varaanuluitrecuts-audemaratproceduriledelicita`ie,o prim[licita`ielacares-auprezentatVictorConstruct\i Condacia,]mpreun[cuoasocieredefirme,afostanulat[,motivatdefaptulc[ofertelelornuerau]nconcordan`[cucerin`eledincaietuldesarcini.Afostdeclan\at[ \iadouaprocedur[delicita`ie,deaceast[dat[prezentându-se tot Victor Construct, dar \i o firm[ din Ia\i. Declarat[ câ\tig[toare a fost firma boto\[nean[, ]ns[ rezultatulafostcontestatdesocietateaie\ean[. }nfinal,verdictulafost]nfavoareafirmeidinBoto\ani, dreptcares-a\isemnatcontractul.}ncondi`iile]nceperii lucr[rilordemodernizare,activitatea|coliiPopularede Arte trebuie mutat[ provizoriu ]n alt[ loca`ie, de altfel identificat[deautorit[`i.„}nc[nus-aumutat,darvorfi nevoi`is[fac[acestlucrupentruc[vor]ncepelucr[rile. Au un spa`iu pentru a-\i desf[\ura activitatea ]n mod corespunz[torpân[lafinalizarealucr[rilordemodernizare,sevormuta]ntr-unspa`iuapar`inândSpitaluluide Psihiatrie,carel-adezafectat\il-al[satliber”,adeclarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Lucrareademodernizareesteexecutat[pebanieuropeni, iar dup[ finalizare, nu numai |coala Popular[ de Arte\iMeseriivafunc`iona]nincintaCaseiVentura,ci \iMuzeulJude`eandeEtnografie.(MonicaAionesei)


6

7ianuarie2011 TraianB[sescuvreareorganizareaadministrativ[aRomâniei. Pre\edinteleTraianB[sescu acerutguvernuluis[ia]nconsiderareoposibil[reorganizareadministrativ[aRomâniei,]n procesuldereform[astatului,cam[sur[posibil[pentrureducereabirocra`iei.„Nucredc[nu artrebuis[lu[m]nconsiderare,]nprocesuldereform[astatului,oposibil[reorganizare administrativ[a`[rii,careardebirocratizafoartemult\iarpermiteabord[riregionale]nproiectelededezvoltare”,aspusTraianB[sescu,careaparticipatmiercurila\edin`adeguvern.

TOPNEWS

Fiul senatorului Sorina Pl[cint[, l[sat ]n libertate de Curtea de Apel Bucure\ti Magistra`iiCur`iide ApelBucure\tiaudecis, joi,cercetarea]nlibertateafiuluisenatoarei PDLSorinaPl[cint[\i auimpusacestuiainterdic`iadeap[r[si`ara pentru30dezile. CAB a admis recursul lui AndreiPl[cint[ladeciziaTribunalului Bucure\ti de la sfâr\itul anului2010careprelungisemandatuldearestareaacestuiacu30 de zile. Magistra`ii Tribunalului Bucure\tiauemispe8decembrie unmandatdearestarepreventiv[ de29dezilepenumeleluiAndrei Pl[cint[, fiul senatorului PDL Sorina Pl[cint[, ]ntr-un dosar ]n careacestaesteacuzatdetâlh[rie, lovirisaualteviolen`e,distrugere, tentativ[ de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri \i tulburarea ordinii \i lini\tii publice. Procurorii au stabilit c[ ]n seara de 6 decembrie, ]n jurul orei21.30,pestradaBerzeidin Capital[, pe fondul unor ne]n`elegeri cu prietena sa, Andrei Pl[cint[alovit-opeaceasta\ia deposedat-o de un telefon mobil,iarulteriors-aurcatcupicioarele pe capota \i plafonul autoturismuluitinerei,pecarela deteriorat, ]ndoind capota \i sp[rgândluneta.

}nmomentul]ncare]nap[rarea feteiauintervenitdou[persoane, dintre care una are calitate de martor,iarcealalt[departev[t[mat[, Andrei Pl[cint[, aflat la volanul unui autoturism marca Renault, s-a urcat de mai multe oricuma\inapetrotuar,cuinten`iav[dit[dea-ilovipeceidoi.}n acestecondi`ii,]ntimpce]ncerca s[ `in[ cu mâinile de capota ma\inii,unuldintreceidoi,constituit]npartev[t[mat[,ac[zut]n fa`a autoturismului, iar Andrei Pl[cint[, prin manevre succesive ]nfa`[\i]nspate,atrecutpeste acesta. Anchetatoriisus`inc[,prinderularea evenimentelor descrise, s-a produsotulburareaordinii\ilini\tiipublice,]nzon[ap[rândmai multe persoane, care au ]ncercat s[-lopreasc[petân[r,unadintre

Patriarhul Daniel: Botezul estelumina vie`ii noastre Botezulreprezint[lumina vie`ii,aafirmat,joi,PatriarhulBisericiiOrtodoxeRomâne(BOR), Daniel,dup[slujbacea maredesfin`ireaapei,la prazniculBotezuluiDomnului.

acesteafolosindunpistolcugaze, cucareatrasmaimultefocuri. Avocatul tân[rului sus`inea c[ nu sunt probe pentru ca Andrei

Pl[cint[s[fieacuzatdetentativ[ deomor,incidentulfiind,]nopinia sa, o simpl[ ceart[ ]ntre ]ndr[gosti`i.

Andrei,fiulsenatoareiPl[cint[, c[treziari\ti:«Nuv-a`is[turat,b[?» Andrei,fiulde20deanialsenatoareiSimonaPl[cint[ ,las[impresiac[perioadapetrecut[]narest,pentrutentativ[deomor,nul-aafectatdeloc.Elafost adusieri]nc[tu\elaCurteadeApelBucure\ti,unde aceruteliberarea,afi\ândtottimpulunzâmbetlarg. AndreiPl[cint[este]nchisdup[ce,lunatrecut[,\iab[tutiubita]nplin[strad[,apoiadatcuma\inapeste un b[rbat care ]ncerca s[ o apere. El a fost adus la CurteadeApelBucure\ti,undeaceruteliberarea\i,

imediatceacoborâtdinma\inaPoli`iei,Andreiaprivitc[treziari\tiicare]lfilmau\ile-astrigatsfid[tor: „Nuv-a`is[turat,b[?”. Nici ]n sala de judecat[ fiul de senator nu \i-a schimbat atitudinea. }n fa`a magistra`ilor, Andrei Pl[cint[aspuscuzâmbetulpebuzec[nu\i-ab[tut iubita,cidoars-autrasunulpealtuldep[r,„a\a,din dragoste”.Pl[cint[jr.vaaflaazidac[magistra`ii]l vorelibera.

„Botezulesteluminavie`iinoastre, ]ncepând din via`a p[mânteasc[ \i mergând pân[ ]n ]mp[r[`ia Cerurilor”,aspusPatriarhul. Dup[ Sfânta Liturghie din Catedralapatriarhal[,PatriarhulDaniela oficiat,]nfa`aRe\edin`eipatriarhale, slujba cea mare de sfin`ire a apei (agheasma mare), la s[rb[toarea Botezului Domnului. A fost sfin`it[ apa-aproximativ8.000delitri-din vaseledinaintepreg[tite,careafost oferit[ credincio\ilor prezen`i pe DealulPatriarhiei. Sprebucuriacelorprezen`i,]ntâist[t[torul BOR a ]naintat printre credincio\iidinBucure\ti\i]mprejurimi -mireni,monahi\imonahii,preo`i\i diaconi,sosi`i,cadeobicei,]nc[de diminea`[,]nnum[rmare,peDealul Mitropoliei, botezând ]mprejurul Catedraleipatriarhale,\i]ntorcânduse apoi ]n pridvorul Re\edin`ei patriarhale. Credincio\ii ortodoc\i, catolici \i greco-catolicis[rb[toresc,joi,Boboteaza, care marcheaz[ ultima zi din cicluls[rb[torilordeiarn[,dedicat[ purific[rii mediului ]nconjur[tor, ]n specialsfin`iriiapelor.

Fermeleromâne\titrebuies[renun`ela sistemuldecre\terealg[inilor]nbaterii Româniatrebuies[renun`elasistemuldecre\tereag[inilor]nsistemedetipbaterie,practicat]n circa31% dintrefermeledeprofil,]ncepândcudatade1ianuarie 2012,]ncazcontrarriscândsanc`iunidelaUniuneaEuropean[ (UE),adeclaratVeronicaTulpan, coordonatorulcampaniei„|tampiladepeou”,ini`iat[dec[treorganiza`iaVierPfoten. „}n septembrie 2009, Comisia European[ a avutomisiune]nRomâniadeaverificagradul deimplementareaprogramuluicomunitarprivindprotec`iaanimalelordeferm[,\ianumepe fermele ]n care sunt crescute g[inile ou[toare. Ceaconstatataceast[misiuneafostc[31% din produc`ia de ou[ din România provine de la

bateriiletipBP3.Asta]nseamn[pentrug[inio suprafa`[demi\caremaimic[decâtocoal[A4 \i un grad de uzur[ foarte ridicat. Uniunea European[ainterzisacestetipuridebaterii,care suntcelemaireledinpunctdevederealprotec`ieianimalelor.Parteabun[estec[autorit[`ile române au ini`iat un program de reabilitare \i ]mbun[t[`ireafermelorcaremaiau]nc[astfel debateriipentruc[,dela1ianuarie2012,nu vor mai putea func`iona astfel de ferme. Deci toat[produc`iavatrebuireorientat[spremetode alternative”,aexplicatTulpan.Aceastaaad[ugatc[organiza`iacaretrebuies[supravegheze activitateafermelorcarecrescg[ini]nbateriide tipBP3esteAutoritateaNa`ionalSanitar-Veterinar[\iS[n[tateaAlimentelor(ANSVSA). Potrivit reprezentantei Vier Pfoten, la nivelul anului2009existau]nRomânia53deferme]n careseaplicasistemuldecre\tereag[inilorou[toare]nbateriidintr-untotalde162existente,]n timpce]n2010num[rulacestoras-aredusla48.

}ntrebat[ care este situa`ia din celelalte `[ri europene]nprivin`aproduc`ieideou[provenite de la g[ini crescute ]n baterii BP3, Tulpan a men`ionatc[nivelulde]ngrijorareesteapropiat deceldinRomânia.Organiza`iapentruprotec`ia animalelor,VierPfoten,adatpublicit[`iipoliticarevizuit[a18dintrecelemaimarilan`uride supermarketuridinRomâniacuprivirelamodul decre\terealg[inilorpentruou[. |tampiladepeouadevenitobligatorie\i]n RomâniaprinOrdinulnr.73/2005alANSVSA careconstituietranspunereaoficial[aDirectivei Comisiei 2002/4/CE privind ]nregistrarea unit[`ilorcarecrescg[iniou[toare. |tampilaestecompus[dintr-unnum[rdistinctiv care indic[ metoda de cre\tere a g[inilor ou[toare,urmat[decodul`[riiundeafostprodusoul\iunnum[rdeidentificarealunit[`ii. PrinOrdinul136/2006alANSVSAsestabile\tec[g[inilecrescute]nbateriine]mbun[t[`ite vorfiinterzise]ncepândcu1ianuarie2012.

Conform numerot[rii ]n func`ie de calitate a ou[lorproduse]nferme,cifra0reprezint[faptulc[produsulprovinedelaog[in[crescut[]n aerliber\ihran[ecologic[,cifra1-ou[deg[ini crescute]naerliber,cifra2-ou[deg[inicrescute]nhalelasol,iarcifra3-ou[deg[inicrescute]nbaterii.


7

7ianuarie2011 Elefan`iicuochiro\ii -Deceauelefan`iiochiiro\ii? -Cas[seascund[]ncire\ -Dartuaiv[zutvreodat[unelefant]ncire\? -Nu -Vezicebineseascund?

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4 camere,str.Calea Na`ional[nr.65,vizavi destadion,ultramodern,completmobilat, cugaraj.Rela`iila telefon:742.123.272.(p) *Vândapartament3 camere,b-dul~u`oranr. 2,lâng[sensulgiratoriu

dinPodulRo\,et.¾, completmobilat\iutilat. Pre`60.000Euronegociabilsauschimbcuapartament]nBoto\ani.Rela`ii latelefon:0745.150.765. (p) *Vândapartament2 camere,Prim[verii,izolat termic,P+G+F,cufa`a lasoare.Telefon: 0743.770.911.(G-5)

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47 m,\i7.200mpdeschidere laBT-SV180m,ambele ]nzonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

angaj[ri *SCGECORSRLBoto\ani,angajeaz[pentrusupermarketVictoria,lucr[-

AGENDA PREST|RI SERVICII

toricomerciali\icasieri. CV-urilesedepunla sediuldinstr.Pietonalul Transilvaniei,bl.A5, parter,pân[vineri, 07.01.2011,ora10.00 (redac`iaEvenimentede Boto\ani).Persoanele selectatevorficontactate telefonicpentruinterviu. (1)

Horoscop  Berbec

E\ticamnemul`umitdetotcese]ntâmpl[laserviciu.Ai dorioschimbare\in-arfiexcluss[visefac[opropunere ]nacestsens.Nutrebuies[aiemo`ii,deoarecee\ti]ntr-o perioad[]ncareconjuncturaastral[teavantajeaz[.Dac[ vei fi mai conciliant, vei avea multe de câ\tigat. Este o perioad[bun[pentruateimplica]nactivit[`inoi.

 Taur

Veimuncimultpetotparcursulzilei.Nuveiaveanicim[carun minutdeodihn[,dar,eforturile]`ivorfir[spl[tite.|efiinusevorar[ta preaindulgen`i]nceeaceteprive\te,dar,sprijinulcolegilor]`ivafide unrealfolos.Arfibinedac[aiascultasfaturilecelorapropia`imaiales ]nceeaceprive\testabilireapriorit[`ilorpentruviitorulapropiat.

 Gemeni

Aidoris[facicevamaideosebit,iaroportunit[`ilenusevorl[sa preamulta\teptate.Rela`iacusuperioriiierarhiciestedestuldetensionat[,dardac[teveiferidincalealor,nimicnepl[cutnuseva]ntâmpla.Mareaten`ie]ncazul]ncaredore\tis[]`iasumiuneleriscuri, deoarecenuarfiexcluss[aipartedeunmicaccident.

 Rac

Reu\itelepecarelea\tepta`iarputeaveninuchiarimediat,darnu trebuies[teimpacientezi.Ocereremaivechearputeafiaprobat[.starea.Stareafizic[seva]mbun[t[`iconsiderabil.Laserviciuveiavea partedemult[agita`ie.Vorfiuneleschimb[ri,darseparec[nuv[vor afecta]ntr-opreamarem[sur[.

 Leu

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

}nciudauneist[rideagita`ie,care]ns[sevaameliorapeparcursul zilei,stareatades[n[tatevafibun[.Uneledinproblemelecucareteai confruntat pân[ acum se vor rezolva sau m[car, se vor atenua. Practicareaunuisportsauoplimbare]naerlibertevaajutas[temen`ii ]nform[.Po`iaveamaimult[]ncredere]nfarmeculpersonal.

 Scorpion

Laserviciulucrurilevorevoluacelpu`inmul`umitor.Esteposibils[ demareziolucrarecare`i-afostrepartizat[demaimulttimp,darde carenute-aipututocupapân[acum.Dealerg[tur[nuveisc[panici]n aceast[zi.Veiaveaderezolvatomul`imedesitua`ii,iarsprijinulparteneruluitevafaces[tesim`imaiocrotit\imai]ncrez[tor.

S\get\tor

Cinevadinanturajuldelaserviciu]`ivafaceopropuneredepetrecereatimpuluiliber.N-arfiexclus,]ns[,nicicaolucraredelaservicius[ teobliges[r[mâipesteprogram.Darcumatmosferavafipl[cut[,acest lucrunutevaderanja.Colabor[rileini`iateast[zi`i-arputeaaduceo ]mbun[t[`ireasitua`ieitalefinanciare]ntr-unintervalscurtdetimp.

Capricorn

~iseparec[nu]`isuntrecunoscutemeritele,ceeacetenelini\te\te profund.Dialogulcusuperioriiierarhicimaimulttevairita.Aiputea aveaunmicsucces,ceeacetevafaces[vezilucrurilealtfel.Pentru petrecereatimpuluiliberarfibines[daicursini`iativelorpartenerului desuflet\itotulvaie\iexcelent.

V\rs\tor

Nudispuidesuficient[energiepentrutotce`i-aipus]nplan.Nueste exclusnicicaosuferin`[maiveches[fier[scolit[,darnuvafinimic deosebit. Cheltuielile pe care le vei face ]n aceast[ perioad[ ]`i vor ]mbun[t[`istareadespirit.Ve`iaveaundialogcuparteneruldevia`[, legatdeoinvesti`iepecareoaveaioricum]nvederedemaimulttimp.

Esteposibils[`isedeanoi]ns[rcin[rilaserviciu,semnc[]`isunt apreciatemeritele.Oactivitatearputeafifinalizat[]naintedetermen. Profit[ de timpul liber pentru a-l petrece ]n compania partenerului. Evit[pecâtposibilc[l[toriilepetraseedificile.Dac[aidegânds[te implici]ntr-orela`iesentimental[clandestin[,gânde\te-te\ilaeventualeleconsecin`e.

 Fecioar\

Pe[ti

Deenergienuducilips[,darartrebuis[`i-ocanalizezispreunsingur scop, altfel nu vei reu\i decât s[ te pierzi ]n chestiuni minore. Cinevadinanturajult[uapropiatarputeadasemnec[tesimpatizeaz[. Dac[veireu\is[]`ist[pâne\tiimpulsivitatea,maimultcasigurdialogulsevademonstraconstructiv.

Telefoane utile

 Balan]\

Pruden`asecereafipus[peprimulplan.Energiafizic[vafimare \idac[ve`ireu\is[]`iorganiza`itimpulve`ificâtsepoatedeeficient \iveifaceomul`imedeactivit[`i.Impulsivitateate-arputeaconduce pec[igre\ite,a\a]ncâtgânde\te-te]naintedeafaceceva.Te]n`elegi binecucolegii,iaratmosferalaslujb[estecâtsepoatedepl[cut[.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

7ianuarie2011

MONDEN C[t[linBotezatu: «Showbiz-ul românescestezero»

Celebrulcreatordemod[C[t[linBotezatucredec[showbiz-ulautohtonestes[rac inceeaceprive\tevedetele.Designerul sus`inec[a\a-zisacrem[asociet[`iieste plin[panarame\ipi`ipoancecaresunt promovatef[r[s[merite.

„Ammaispusc[esteunpatimens(showbiz-ul - n.r.) ]n care de mult nu s-au mai schimbat cear\afurile, dar uite c[ mi-am facut eu acum o saltea\ios[schimbsalteaua.Dac[negândimla showbiznug[simdecâtcâtevavedete,restulsunt ni\te surogate, sunt ni\te panarame, pi`ipoance, oameni care nu au nimic de spus. Inclusiv anumitepersoanecaresuntladiverseemisiuninuau niciun alt dar decât  acela de a citi de pe un prompter\ideaasculta]ncasc[celespuneproduc[torul, oameni care se trezesc la 3-4 dup[amiaza, fac o emisiune de o or[-dou[ \i dup[ aceea sunt obosi`i. Showbiz-ul românesc este zero”, a spus Bote pentru replicavedetelor.ro, precizând ]ns[ c[ sunt câteva nume ]n România caremerit[apreciatepentrurealiz[rileob`inute. „Tot respectul pentru Esca care, zic eu, este ceamai]mplinitafemeiedinlumeashowbiz-ului românesc. Are o meserie frumoas[, un salariu mare, doi copii frumo\i, un bârbat destul de vânatlavremealacareeal-aluatcaso`,conduce o revista de femei foarte tare, e un exemplu de vedet[.MihaelaR[dulescuestediv[\ivar[mâne ovedet[.SimonaGhergheeiar[\iovedet[,pentruc[estefrumoas[,de\teapt[,demonstreaz[c[ poate face orice ]n orice situa`ie a emisiunii ]n careestetranspus[.Teoeraovedet[,dintr-unalt punctdevedere,nuvorbimdeofrumuse`e,vorbimdeoprezen`[,ofemeiecare]ntotdeauna«a avut textele cu ea»”, a ad[ugat creatorul de mod[.

MirceaRadu: «Pân[acum,mienumi-a furatnimeniiubita» Ajunsla42deani,MirceaRadu]nc[esteunul dintreceimairâvni`i burlacidinRomânia. De\ide-alungultimpului realizatorulemisiunii „}nTrecereaanilor”a tr[itmaimultepove\tide dragoste,ceacarear[mas]nmemoriapubliculuiesterela`iapecare Mirceaaavut-ocuAlexandraDinu.Cutoate acestea,vedetaspunec[ nui-afurat-onimenipe Alexandra. }ntr-un interviu acordat publica`iei Adev[rul, Mircea Radu a fost ]ntrebat dac[ e adev[rat c[ Mutu i-a furat iubita. „Pân[ acum,mienumi-afuratnimeni iubita.Nuvreaus[zic«Vai,ce macho sunt eu», dar asta este o povestedeacum14ani.Nicinu mai\tiuces-a]ntâmplat...|tiu doar c[ atunci aveam o garsonier[”, a declarat amuzat fostul prezentator al emisiunii „Din Dragoste”.

Referitorla„EA”,femeiacare apare pe blog ]n scrierile lui Mircea Radu, vedeta a afirmat: „Esteopersoan[fa`[decaream sentimente profunde, sincere \i (apas[ cuvintele) ]mi este extraordinar de drag de ea. Nu este persoan[public[,atâtspun”.

OksanaGrigorieva:«MelGibsonm[b[teacândf[ceamsex».R[zboiuldeclara`iilordintre OksanaGrigorieva\iMelGibsoncontinu[.Dup[cel-aacuzatpeactorc[aagresat-overbal\i fizicdefiecaredat[cândnu-iconveneaceva,fostaiubit[astaruluiamaif[cutom[rturie\ocant[.}ntimpulaudieriisale]ncadrulprocesuluipecare]larecuactorul,rusoaicaadeclaratc[ Melnueracapabils[osatisfac[sexualdecâtdac[ob[tea.Potrivittmz.com,afirma`iaOksanei este\ocant[pentruc[pân[acumaceastanuaspusnimicdespreviolen`aactorului]npat.

Robert Turcescu:

«Am r[mas cu 400.000-500.000 de euro de la Realitatea» RobertTurcescu,unul dintresimbolurilepostuluiRealitateaTV\i apoiRealitateaFM, nuaplecatcumâna goal[dintrustullui Vântu.Realizatorul TVafirm[c[dup[ experien`aRealitatea ar[mascuosum[ cuprins[]ntre400.000 \i500.000deeuro. „}nurm[cutreilunidezile a ap[rut un contract din care reie\eac[eulaRealitateaam câ\tigat 1.000.000 de euro ]n trei ani. Se uit[ un lucru: un contractdegenul[stapresupunea o echip[ de pl[tit. Din 30.000 de euro pe lun[ scazi costurile cu personalul, cu impozitele, taxele. Nu mi-am f[cut niciodat[ calculele, dar din 2003 am r[mas cu 400.000-500.000deeurodela Realitatea”,adeclaratTurces-

cu]ntr-uninterviuacordatsiteluikamikazeonline.ro. Jurnalistulacompletat:„P[i, s[ m[ ierte Dumnezeu, când aduci, numai ]n trei ani, 3.000.000deeurodinpublicitate,misepareabsolutrezonabil.LaB1nupotspunecâtvoi câ\tiga,lucr[m]nc[laformatulteleviziunii”.

Evenimente de Botosani nr.1786  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you